Procedură : 2018/0248(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0106/2019

Texte depuse :

A8-0106/2019

Dezbateri :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.11
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0175

RAPORT     ***I
PDF 627kWORD 251k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

Raportoare: Miriam Dalli

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC
 AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare
 AVIZ al Comisiei pentru bugete
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0471),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 78 alineatul (2) și articolul 79 alineatele (2) și (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0271/2018),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru bugete (A8-0106/2019),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului pentru azil și migrație

de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2) și articolul 79 alineatele (2) și (4),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 78 alineatul (2), articolul 79 alineatele (2) și (4) și articolul 80,

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Având în vedere evoluția provocărilor în materie de migrație, care impune necesitatea de a sprijini sisteme solide de primire, azil, integrare și migrație în statele membre, de a preveni și de a gestiona în mod adecvat situațiile de presiune și de a opri sosirile neregulamentare și care pun în primejdie viața persoanelor, propunând în loc căi legale și sigure de migrație, investițiile în gestionarea eficientă și coordonată a migrației în Uniune sunt fundamentale pentru a realiza obiectivul Uniunii de a constitui un spațiu de libertate, securitate și justiție, în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(1)  Având în vedere evoluția provocărilor în materie de migrație, care impune necesitatea de a sprijini sisteme solide de primire, azil, integrare și migrație în statele membre, de a preveni și de a gestiona în mod adecvat și solidar situațiile de presiune și de a opri sosirile neregulamentare și care pun în primejdie viața persoanelor, propunând în loc căi legale și sigure de migrație, investițiile în gestionarea eficientă și coordonată a migrației în Uniune sunt fundamentale pentru a realiza obiectivul Uniunii de a constitui un spațiu de libertate, securitate și justiție, în conformitate cu articolul 67 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Importanța unei abordări coordonate între Uniunea Europeană și statele membre se reflectă în Agenda europeană privind migrația din luna mai 2015, care a subliniat necesitatea unei politici comune coerente și clare pentru a restabili încrederea în capacitatea Uniunii de a reuni eforturile europene și naționale pentru a aborda migrația și a conlucra într-o manieră eficace, în conformitate cu principiile solidarității și partajării echitabile a responsabilității, și care a fost confirmată și în evaluarea sa de la jumătatea perioadei, efectuată în septembrie 2017, precum și în raportul privind progresele înregistrate din lunile martie și mai 2018.

(2)  Importanța unei abordări coordonate între Uniunea Europeană și statele membre se reflectă în Agenda europeană privind migrația din luna mai 2015, care a subliniat necesitatea unei politici comune coerente și clare pentru a restabili încrederea în capacitatea Uniunii de a reuni eforturile europene și naționale pentru a aborda migrația și a conlucra într-o manieră eficace, în conformitate cu principiul solidarității și partajării echitabile a responsabilității între statele membre consacrat în articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și care a fost confirmată în evaluarea sa de la jumătatea perioadei, efectuată în septembrie 2017, precum și în raportul privind progresele înregistrate din lunile martie și mai 2018.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European a reafirmat necesitatea de a urma o abordare cuprinzătoare, pragmatică și hotărâtă în materie de gestionare a migrației, care să vizeze restabilirea controlului asupra frontierele externe, reducerea sosirilor neregulamentare și a numărului de decese pe mare și care ar trebui să se bazeze pe o utilizare flexibilă și coordonată a tuturor instrumentelor disponibile la nivelul Uniunii și al statelor membre. Consiliul European a solicitat, în continuare, să se asigure intensificarea semnificativă a returnărilor, prin acțiuni desfășurate atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, cum ar fi acordurile și mecanismele de readmisie eficace.

(3)  În concluziile sale din 19 octombrie 2017, Consiliul European a reafirmat necesitatea de a urma o abordare cuprinzătoare, pragmatică și hotărâtă în materie de gestionare a migrației, care să vizeze restabilirea controlului asupra frontierele externe, reducerea sosirilor neregulamentare și a numărului de decese pe mare și care ar trebui să se bazeze pe o utilizare flexibilă și coordonată a tuturor instrumentelor disponibile la nivelul Uniunii și al statelor membre. Consiliul European a solicitat, în continuare, să se asigure intensificarea semnificativă a returnărilor, prin acțiuni desfășurate atât la nivelul UE, cât și al statelor membre, cum ar fi acordurile și mecanismele de readmisie eficace. Consiliul European a solicitat, de asemenea, punerea în aplicare și dezvoltarea unor programe voluntare de relocare.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Pentru a sprijini eforturile de a asigura o abordare globală în ceea ce privește gestionarea migrației, bazată pe încredere reciprocă, solidaritate și partajarea responsabilității între statele membre și instituțiile UE, cu obiectivul de a asigura o politică durabilă comună a Uniunii în materie de azil și imigrație, statele membre ar trebui sprijinite cu resurse financiare adecvate, sub forma Fondului pentru azil și migrație (denumit în continuare „fondul”).

(4)  Pentru a sprijini eforturile de a asigura o abordare globală în ceea ce privește gestionarea migrației, bazată pe încredere reciprocă, solidaritate și partajarea responsabilității între statele membre și instituțiile UE, cu obiectivul de a asigura o politică durabilă comună a Uniunii în materie de azil și imigrație, statele membre ar trebui sprijinite cu resurse financiare adecvate, sub forma Fondului pentru azil, migrație și integrare (denumit în continuare „fondul”).

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Fondul ar trebui să respecte pe deplin drepturile omului, precum și Agenda 2030, principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, astfel cum se prevede la articolul 208 din TFUE, și angajamentele asumate la nivel internațional în materie de migrație și azil, în special Pactul mondial privind refugiații și Pactul global pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine (GCM).

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Gestionarea Fondului din perspectiva dezvoltării ar trebui să ia în considerare diferitele cauze profunde ale migrației, cum ar fi conflictele, sărăcia, lipsa capacității agricole, educația și inegalitatea.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Fondul ar trebui pus în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune în materie de drepturi fundamentale.

(5)  Acțiunile sprijinite de Fond ar trebui puse în aplicare cu respectarea deplină a drepturilor și a principiilor consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv a dreptului la protecția datelor personale și a obligațiilor internaționale asumate de Uniune și de statele membre în materie de drepturi fundamentale, inclusiv Convenția ONU cu privire la drepturile copilului (CDC) și Convenția de la Geneva privind statutul refugiaților din 28 iulie 1951, completată de Protocolul din 31 ianuarie 1967.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Principiile egalității de gen și nediscriminării, care se numără printre valorile fundamentale ale Uniunii, ar trebui să fie respectate și promovate la punerea în aplicare a fondului. Fondul nu ar trebui să sprijine acțiunile care contribuie la orice formă de segregare sau de excluziune socială.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b)  La punerea în aplicare a fondului, ar trebui să se acorde prioritate acțiunilor care tratează situația minorilor neînsoțiți și a celor separați prin identificare și înregistrare timpurie, precum și acțiunilor întreprinse în interesul superior al copilului.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Fondul ar trebui să sprijine gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace în țările terțe.

(7)  Fondul ar trebui să sprijine solidaritatea între statele membre și gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea, admisia umanitară și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin consolidarea protecției acordate solicitanților de azil vulnerabili, cum ar fi copiii, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, prin crearea unor căi sigure și legale către Uniune care ar trebui să contribuie inclusiv la asigurarea competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Ca instrument al politicii interne a Uniunii și ca instrument unic de finanțare pentru azil și migrație la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să sprijine în primul rând acțiunile privind azilul și migrația în cadrul Uniunii. Totuși, în anumite limite stabilite și sub rezerva unor garanții adecvate, fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională, pentru a crea căi de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și rețelele de traficanți de migranți și de persoane și a asigura returnarea durabilă, în condiții de siguranță și demnitate, precum și reintegrarea în țările terțe.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Criza migrației a evidențiat necesitatea reformării sistemului european comun de azil pentru a se asigura proceduri de azil eficiente cu scopul de a preveni deplasările secundare, de a oferi condiții de primire uniforme și adecvate pentru solicitanții de protecție internațională, de a institui standarde uniforme pentru acordarea de protecție internațională și acordarea drepturilor și beneficiilor corespunzătoare pentru beneficiarii de protecție internațională. În același timp, reforma a fost necesară pentru a institui un sistem mai echitabil și mai eficace de determinare a statului membru responsabil în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, precum și un cadru la nivelul Uniunii pentru eforturile statelor membre în materie de relocare. Prin urmare, este necesar ca fondul să ofere un sprijin sporit pentru eforturile statelor membre de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect sistemul european comun reformat de azil.

(8)  Criza migrației și creșterea numărului de decese în Mediterană în ultimii ani au evidențiat necesitatea de a reforma sistemul european comun de azil și de a institui un sistem mai echitabil și mai eficace de determinare a statului membru responsabil în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, precum și un cadru pentru eforturile statelor membre în materie de relocare și de admisie umanitară cu scopul de a crește numărul total de locuri de relocare disponibile la nivel mondial. În același timp, reforma este necesară pentru a garanta că sunt prevăzute proceduri de azil eficiente și bazate pe drepturi și că ele sunt accesibile, pentru a oferi condiții de primire uniforme și adecvate solicitanților de protecție internațională, standarde uniforme de acordare a protecției internaționale și drepturi și beneficii adecvate beneficiarilor de protecție internațională, precum și proceduri de returnare eficace și eficiente pentru migranții în situație neregulamentară. Prin urmare, este necesar ca fondul să ofere un sprijin sporit pentru eforturile statelor membre de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect sistemul european comun reformat de azil.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Fondul ar trebui, de asemenea, să completeze și să consolideze activitățile întreprinse de Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), instituită prin Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul EUAA]14, cu scopul de a facilita și de a îmbunătăți funcționarea sistemului european comun de azil, prin coordonarea și consolidarea cooperării practice și a schimbului de informații între statele membre, prin promovarea dreptului și a standardelor operaționale ale Uniunii în materie de azil pentru a asigura un grad înalt de uniformitate bazat pe standarde de protecție ridicate în ceea ce privește procedurile de protecție internațională, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune care să permită o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, de a facilita convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, de a sprijini eforturile de relocare ale statelor membre și de a furniza asistență operațională și tehnică statelor membre pentru gestionarea propriilor sisteme de azil și de primire, în special statelor ale căror sisteme sunt supuse unei presiuni disproporționate.

(9)  Fondul ar trebui, de asemenea, să completeze și să consolideze activitățile întreprinse de Biroul European de Sprijin pentru Azil cu scopul de a facilita și de a îmbunătăți funcționarea sistemului european comun de azil, prin coordonarea și consolidarea cooperării practice și a schimbului de informații privind azilul, îndeosebi privind bunele practici între statele membre, prin promovarea dreptului Uniunii și a dreptului internațional și prin contribuirea, cu ajutorul unor orientări pertinente, inclusiv al standardelor operaționale, la o punere uniformă în aplicare a dreptului Uniunii în materie de azil pentru a asigura un grad înalt de uniformitate bazat pe standarde de protecție ridicate în ceea ce privește procedurile de protecție internațională, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune, făcând posibilă o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, facilitând convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, sprijinind eforturile de relocare ale statelor membre și furnizând asistență operațională și tehnică statelor membre pentru gestionarea propriilor sisteme de azil și de primire, în special statelor ale căror sisteme sunt supuse unei presiuni disproporționate.

__________________

 

14 Regulamentul (UE) nr. ../.. al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul EUAA] (JO L .., [data], p. …).

 

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(9a)  Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii.

(10)  Fondul ar trebui să sprijine Uniunea și statele membre în aplicarea dreptului în vigoare al Uniunii, asigurând respectarea integrală a drepturilor fundamentale, în special a Directivei 2013/33/UE1a (Directiva privind condițiile de primire), a Directivei 2013/32/UE1b (Directiva privind procedurile de azil), a Directivei 2011/95/UE1c (Directiva privind calificarea) și a Directivei 2008/115/CE1d (Directiva privind returnarea) a Parlamentului European și a Consiliului, precum și a Regulamentului 604/2013/UE al Parlamentului European și al Consiliului1e (Regulamentul de la Dublin).

 

________________________

 

1a Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională (JO L 180, 29.6.2013, p. 96).

 

1b Directiva 2013/32/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale (JO L 180, 29.6.2013, p. 60).

 

1c Directiva 2011/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 decembrie 2011 privind standardele referitoare la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisanții țărilor terțe sau apatrizii pentru a putea beneficia de protecție internațională, la un statut uniform pentru refugiați sau pentru persoanele eligibile pentru obținerea de protecție subsidiară și la conținutul protecției acordate (JO L 337, 20.12.2011, p. 9).

 

1d Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

 

1e Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 29.6.2013, p. 13).

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii în materie de azil, care urmărește asigurarea unei gestionări adecvate a fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională. Cu scopul de a pune capăt sosirilor neregulamentare și care le pun în primejdie viața resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care au nevoie de protecție internațională și de a propune în loc căi legale și sigure de a intra pe teritoriul statelor membre, de a exprima solidaritate cu țările din regiunile către care sau în interiorul cărora a fost strămutat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, contribuind la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, de a sprijini realizarea obiectivelor politicii Uniunii în materie de migrație prin creșterea influenței Uniunii asupra țărilor terțe și de a contribui în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare prin adoptarea unei singure voci în cadrul forurilor internaționale și în relația cu țările terțe, fondul ar trebui să acorde stimulente financiare pentru punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii.

eliminat

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de statele membre în scopul de a furniza, pe teritoriile lor, protecție internațională și o soluție durabilă pentru refugiații și persoanele strămutate identificate ca eligibile pentru relocare sau admisie umanitară în cadrul unor programe naționale, care ar trebui să țină seama de necesitățile globale în materie de relocare estimate de UNHCR. Pentru a contribui într-un mod ambițios și eficient, fondul ar trebui să ofere asistență specifică, sub forma unor stimulente financiare pentru fiecare persoană admisă sau reinstalată.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere nivelurile ridicate ale fluxurilor de migrație către Uniune înregistrate în ultimii ani și importanța de a asigura coeziunea societăților noastre, este esențial să se sprijine politicile statelor membre pentru integrarea timpurie a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în domeniile prioritare identificate în Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016.

(12)  Având în vedere importanța de a asigura coeziunea societăților noastre, este esențial să se sprijine politicile statelor membre pentru integrarea resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în domeniile prioritare identificate în Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a spori eficiența, a obține cea mai mare valoare adăugată europeană și a asigura coerența răspunsului Uniunii în vederea promovării integrării resortisanților țărilor terțe, acțiunile finanțate în cadrul fondului ar trebui să fie specifice și complementare acțiunilor finanțate în cadrul Fondului social european plus (FSE+) și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). Măsurile finanțate în cadrul acestui fond ar trebui să sprijine măsuri adaptate la nevoile resortisanților țărilor terțe, care sunt, în general, puse în aplicare în etapa inițială a procesului de integrare, precum și acțiuni orizontale care să sprijine capacitățile statelor membre în domeniul integrării, în timp ce intervențiile în favoarea resortisanților țărilor terțe cu un impact pe termen mai lung ar trebui finanțate în cadrul FEDR și FSE+.

(13)  Pentru a spori eficiența, a obține cea mai mare valoare adăugată europeană și a asigura coerența răspunsului Uniunii în vederea promovării integrării resortisanților țărilor terțe, acțiunile finanțate în cadrul fondului ar trebui să fie specifice și complementare acțiunilor finanțate în cadrul fondurilor structurale ale Uniunii. Măsurile finanțate în cadrul acestui fond ar trebui să sprijine măsuri adaptate la nevoile resortisanților țărilor terțe, care sunt, în general, puse în aplicare în etapele inițiale ale procesului de integrare, precum și acțiuni orizontale care să sprijine capacitățile statelor membre în domeniul integrării, completate cu intervenții în vederea promovării incluziunii sociale a resortisanților țărilor terțe, finanțate în cadrul fondurilor structurale ale Uniunii.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Măsurile de integrare ar trebui să se aplice, de asemenea, beneficiarilor de protecție internațională, în scopul de a asigura o abordare cuprinzătoare a integrării, luând în considerare caracteristicile specifice ale grupului-țintă respectiv. Atunci când măsurile de integrare se combină cu măsuri de primire, acțiunile ar trebui să permită și includerea solicitanților de azil, după caz.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În acest context, autoritățile statelor membre responsabile cu executarea fondului ar trebui să aibă obligația de a coopera și de a institui mecanisme de coordonare cu autoritățile desemnate de statele membre în scopul gestionării intervențiilor din cadrul FSE+ și FEDR și, după caz, cu autoritățile de management ale acestora și cu autoritățile care gestionează alte fonduri ale Uniunii care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe.

(14)  În acest context, autoritățile statelor membre responsabile cu executarea fondului ar trebui să aibă obligația de a coopera și de a institui mecanisme de coordonare cu autoritățile desemnate de statele membre în scopul gestionării intervențiilor din fondurile structurale și, după caz, cu autoritățile de management ale acestora și cu autoritățile care gestionează alte fonduri ale Uniunii care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe. Prin intermediul acestor mecanisme de coordonare, Comisia ar trebui să evalueze coerența și complementaritatea fondurilor, precum și gradul în care măsurile puse în aplicare prin fiecare fond contribuie la integrarea resortisanților din țările terțe.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Este oportun să se asigure posibilitatea ca statele membre care doresc acest lucru să prevadă în programele lor că acțiunile de integrare pot include rudele apropiate ale resortisanților țărilor terțe, în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni. Sintagma „rudă apropiată” ar trebui interpretată în înțelesul de soți/soții, partener/parteneră, precum și orice altă persoană care are legături familiale directe în linie descendentă sau ascendentă cu resortisantul țării terțe vizat de acțiunile de integrare și care nu ar intra altfel în domeniul de aplicare al fondului.

(16)  Este oportun să se asigure posibilitatea ca statele membre care doresc acest lucru să prevadă în programele lor că acțiunile de integrare pot include rudele apropiate ale resortisanților țărilor terțe, sprijinind astfel unitatea familiei în interesul superior al copilului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni. Sintagma „rudă apropiată” ar trebui interpretată în înțelesul de soți/soții, partener/parteneră, precum și orice altă persoană care are legături familiale directe în linie descendentă sau ascendentă cu resortisantul țării terțe vizat de acțiunile de integrare și care nu ar intra altfel în domeniul de aplicare al fondului.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Având în vedere rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale și de organizațiile societății civile în domeniul integrării și pentru a facilita accesul acestor entități la finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul integrării de către autoritățile locale și regionale sau organizațiile societății civile, inclusiv prin utilizarea facilității tematice și printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni.

(17)  Având în vedere rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale și de asociațiile care le reprezintă, precum și de organizațiile societății civile, inclusiv organizațiile de refugiați și de migranți în domeniul integrării și pentru a facilita accesul direct al acestor entități la finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul integrării de către autoritățile locale și regionale sau organizațiile societății civile, inclusiv printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni și prin utilizarea unei componente specifice a facilității tematice în situațiile în care autoritățile locale și regionale respective au competența de a aplica măsuri de integrare.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Având în vedere provocările economice și demografice pe termen lung cu care se confruntă Uniunea, este esențial să se creeze canale de migrație legală funcționale către Uniune, pentru ca Uniunea să fie în continuare o destinație atractivă pentru migranți și pentru a se asigura sustenabilitatea sistemelor de protecție socială și creșterea economiei Uniunii.

(18)  Având în vedere provocările economice și demografice pe termen lung cu care se confruntă Uniunea și dimensiunea din ce în ce mai mondială a migrării, este esențial să se creeze canale de migrație legală funcționale către Uniune, pentru ca Uniunea să fie în continuare o destinație atractivă pentru migrația legală, potrivit nevoilor economice și sociale ale statelor membre, și pentru a se asigura sustenabilitatea sistemelor de protecție socială și creșterea economiei Uniunii, protejând în același timp lucrătorii migranți de exploatarea prin muncă.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Fondul ar trebui să sprijine statele membre să instituie strategii care să organizeze migrația legală, îmbunătățind capacitatea acestora de a elabora, a pune în aplicare, a monitoriza și a evalua, în general, toate strategiile, politicile și măsurile în materie de imigrație și integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv instrumentele juridice ale Uniunii. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, schimbul de informații, schimbul de bune practici și cooperarea între diferitele servicii administrative și niveluri de guvernanță, precum și între statele membre.

(19)  Fondul ar trebui să sprijine statele membre să instituie strategii care să organizeze și să extindă căile de migrație legală, îmbunătățind capacitatea acestora de a elabora, a pune în aplicare, a monitoriza și a evalua, în general, toate strategiile, politicile și măsurile în materie de imigrație și integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, în special instrumentele Uniunii de migrație legală. Fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, schimbul de informații, schimbul de bune practici și cooperarea între diferitele servicii administrative și niveluri de guvernanță, precum și între statele membre.

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  O politică eficientă în materie de returnare este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor comune privind returnarea, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, și a unei abordări integrate și coordonate privind gestionarea returnărilor. Pentru a favoriza politici durabile în materie de returnare, fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi reintegrarea persoanelor returnate.

(20)  O politică de returnare eficientă și demnă este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre pentru a pune în aplicare în mod eficient și a dezvolta în continuare standardele comune privind returnarea, cu accent pe returnările voluntare, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, și pentru a aborda în mod integrat și coordonat gestionarea returnărilor. Fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe pentru a facilita și a garanta returnarea și readmisia în condiții de siguranță și cu demnitate, precum și reintegrarea durabilă, astfel cum se prevede în GCM.

__________________

__________________

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Statele membre ar trebui să acorde preferință returnării voluntare. Pentru a promova returnarea voluntară, statele membre ar trebui să prevadă stimulente pentru returnarea voluntară a persoanelor, cum ar fi un tratament preferențial sub forma unei asistențe sporite la returnare. Acest tip de returnare voluntară este atât în interesul persoanelor returnate, cât și în interesul autorităților, din punct de vedere al raportului costeficacitate.

(21)  Statele membre ar trebui să acorde preferință returnării voluntare și să asigure returnarea eficace, sigură și demnă a migranților în situație neregulamentară. Prin urmare, fondul ar trebui să acorde sprijin preferențial măsurilor legate de returnarea voluntară Pentru a promova acest lucru, statele membre ar trebui să prevadă stimulente, cum ar fi un tratament preferențial sub forma unei asistențe mai bune la returnare și un sprijin pe termen lung pentru reintegrare. Acest tip de returnare voluntară este atât în interesul persoanelor returnate, cât și în interesul autorităților, din punctul de vedere al raportului cost-eficacitate. Interesul superior al copilului ar trebui să fie considerat primordial în toate acțiunile sau deciziile privind copiii migranți, inclusiv în ceea ce privește returnările, ținând seama pe deplin de dreptul copilului de a-și exprima punctul de vedere.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Returnările voluntare și forțate sunt însă interconectate și au efecte care se sprijină reciproc, iar statele membre ar trebui așadar încurajate să consolideze complementaritatea acestor două forme de returnare. Posibilitatea de a recurge la îndepărtare este un element important care contribuie la integritatea sistemelor de azil și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine acțiunile statelor membre de facilitare și punere în practică a îndepărtărilor, în conformitate cu standardele instituite în dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor returnate.

(22)  Deși returnările voluntare ar trebui să aibă prioritate față de returnările forțate, ele sunt însă interconectate și au efecte care se sprijină reciproc, iar statele membre ar trebui așadar încurajate să consolideze complementaritatea acestor două forme de returnare. Posibilitatea de a recurge la îndepărtare este un element important care contribuie la integritatea sistemelor de azil și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine acțiunile statelor membre de facilitare și punere în practică a îndepărtărilor, în conformitate cu standardele instituite în dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor returnate. Fondul ar trebui să sprijine acțiunile legate de returnarea copiilor numai în cazul în care o astfel de returnare se bazează pe o evaluare pozitivă al interesului superior al copilului.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prevederea unor măsuri de sprijin specifice pentru persoanele returnate în statele membre și în țările de returnare poate îmbunătăți condițiile de returnare ale acestora și le poate sprijini reintegrarea.

(23)  Prevederea unor măsuri de sprijin specifice pentru persoanele returnate, cu accent deosebit pe nevoile umanitare și de protecție ale acestora, în statele membre și în țările de returnare poate îmbunătăți condițiile de returnare ale acestora și le poate sprijini reintegrarea. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile. Deciziile de returnare ar trebui să se bazeze pe o evaluare cuprinzătoare și atentă a situației în țara de origine, inclusiv a capacității de absorbție la nivel local. Măsurile și acțiunile specifice de sprijin pentru țările de origine și, în special, pentru persoanele vulnerabile contribuie la asigurarea sustenabilității, siguranței și eficacității returnărilor. Aceste măsuri ar trebui să fie puse în aplicare cu participarea activă a autorităților locale, a societății civile și a diasporei.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Acordurile de readmisie și alte mecanisme de readmisie fac parte integrantă din politica Uniunii în materie de returnare și sunt un instrument central pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât acestea facilitează returnarea rapidă a migranților în situație neregulamentară. Aceste acorduri și mecanisme sunt un element important în cadrul dialogului și al cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale migranților în situație neregulamentară, iar punerea lor în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită pentru a asigura politici eficace în materie de returnare la nivel național și la nivelul Uniunii.

(24)  Acordurile de readmisie formale sunt o parte integrantă și esențială a politicii de returnare a Uniunii și un instrument central pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât ele facilitează returnarea rapidă a migranților în situație neregulamentară. Aceste acorduri sunt un element important în cadrul dialogului și al cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale migranților în situație neregulamentară, iar fondul ar trebui să sprijine punerea lor în aplicare în țările terțe pentru a asigura politici de returnare eficace, sigure și demne, în anumite limite stabilite și sub rezerva unor garanții adecvate.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În plus față de sprijinul pentru returnarea persoanelor prevăzut în prezentul regulament, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a migrației neregulamentare, de abordare a factorilor care încurajează migrația ilegală sau a eludării normelor existente în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre.

(25)  În plus față de sprijinul pentru integrarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor în statele membre, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri pentru a combate traficul de migranți, a încuraja și facilita instituirea unor norme în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație din țările de origine, respectând pe deplin principiul coerenței pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Angajarea migranților în situație neregulamentară reprezintă un factor de atracție pentru migrația ilegală și subminează dezvoltarea unei politici de mobilitate a forței de muncă bazate pe programe de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală și prevede sancțiuni pentru angajatorii care încalcă această interdicție.

(26)  Angajarea migranților în situație neregulamentară subminează dezvoltarea unei politici de mobilitate a forței de muncă bazate pe programe de migrație legală și pune în pericol drepturile lucrătorilor migranți, făcând ca aceștia să fie vulnerabili la încălcări ale drepturilor și la abuzuri. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală, prevede un mecanism de tratare a plângerilor și de recuperare a salariilor pentru lucrătorii exploatați și sancțiuni pentru angajatorii care încalcă această interdicție.

_________________

_________________

16 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).

16 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Statele membre ar trebui să sprijine solicitările organizațiilor societății civile și ale asociațiilor lucrătorilor, de exemplu privind crearea unei rețele europene de lucrători de ambele sexe care să se ocupe de primire, pentru a conecta toți lucrătorii din Europa care desfășoară o activitate în domeniul migrației, pentru a promova o primire demnă și o abordare a migrației bazată pe drepturile omului, precum și schimbul de bune practici în domeniul primirii și al integrării în muncă a migranților.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului17, care prevede dispoziții privind acordarea de asistență, sprijin și protecție pentru victimele traficului de persoane.

(27)  Fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului17, care prevede dispoziții privind acordarea de asistență, sprijin și protecție pentru victimele traficului de persoane. Aceste măsuri ar trebui să țină seama de dimensiunea de gen a traficului de persoane. Atunci când pun în aplicare fondul, statele membre ar trebui să țină seama de faptul că persoanele care sunt obligate să își părăsească locuințele din cauza unor schimbări climatice bruște sau progresive, care le afectează în mod negativ viața sau condițiile de viață, prezintă un risc ridicat de a deveni victime ale traficului de persoane;

__________________

__________________

17 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

17 Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Fondul ar trebui să sprijine în special identificarea și măsurile în sprijinul nevoilor solicitanților de azil vulnerabili, cum ar fi minorii neînsoțiți sau victimele torturii sau ale altor forme grave de violență, astfel cum este prevăzut în acquis-ul Uniunii din domeniul azilului.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Considerentul 27 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27b)  În vederea unei distribuiri echitabile și transparente a resurselor între obiectivele fondului, ar trebui asigurat un nivel minim de cheltuieli pentru anumite obiective, fie că este vorba de gestiune directă, indirectă sau partajată.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Fondul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse în domeniul returnării de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului18, contribuind astfel la eficiența gestionării europene integrate a frontierelor, astfel cum este definită la articolul 4 din regulamentul respectiv.

(28)  Fondul ar trebui să completeze și să consolideze activitățile întreprinse în domeniul returnării de Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă instituită prin Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului18, contribuind astfel la eficiența gestionării europene integrate a frontierelor, astfel cum este definită la articolul 4 din regulamentul respectiv, fără a furniza un flux de finanțare suplimentar Agenției Europene pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, pentru care autoritatea bugetară stabilește un buget anual care ar trebui să îi permită să își îndeplinească toate sarcinile.

__________________

__________________

18 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

18 Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016 privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007 al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a Deciziei 2005/267/CE a Consiliului (JO L 251, 16.9.2016, p. 1).

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Considerentul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(29)  Ar trebui să se urmărească asigurarea sinergiilor, a coerenței și a eficienței cu alte fonduri ale Uniunii și ar trebui să se evite suprapunerile dintre acțiuni.

(29)  Ar trebui să se urmărească asigurarea sinergiilor, a coerenței, a complementarității și a eficienței cu alte fonduri ale Uniunii și ar trebui să se evite orice suprapuneri sau contradicții la nivelul acțiunilor.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt sprijinite din fond ar trebui să completeze alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale gestionării migrației în domenii de interes pentru politica de migrație a Uniunii.

(30)  Prioritatea acestui fond ar trebui să fie finanțarea acțiunilor pe teritoriul Uniunii. Fondul poate finanța măsuri desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe sprijinite din fond, care ar trebui să fie limitate din punct de vedere financiar, însă adecvate pentru a atinge obiectivele fondului, astfel cum sunt stabilite la articolul 3 din prezentul regulament, și ar trebui să facă obiectul unor garanții adecvate. Aceste măsuri ar trebui să completeze alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței și complementarității depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. Ar trebui să se respecte principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare, astfel cum este stabilit la punctul 35 din Consensul european privind dezvoltarea. La punerea în aplicare a asistenței de urgență, ar trebui să se asigure coerența cu principiile umanitare, astfel cum sunt prevăzute în Consensul european privind ajutorul umanitar.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea întreprinsă individual de statele membre. Sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, în special, la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în domeniile azilului și migrației.

(31)  Finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu acțiunea întreprinsă individual de statele membre. Sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, în special, la solidaritatea între statele membre în materie de azil și migrație, în conformitate cu articolul 80 din TFUE, precum și la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în domeniile azilului și migrației.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional acordat prin prezentul fond, dacă acesta nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul azilului și returnării, dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind azilul și returnarea sau dacă un raport de evaluare efectuat în cadrul mecanismului de evaluare și monitorizare Schengen sau de către Agenția Uniunii Europene pentru Azil a identificat deficiențe în domeniul relevant.

(32)  Se poate considera că un stat membru nu respectă acquis-ul relevant al Uniunii, inclusiv în ceea ce privește utilizarea sprijinului operațional acordat prin prezentul fond, dacă acesta nu a respectat Carta drepturilor fundamentale sau nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul tratatelor în domeniul azilului și al imigrației sau dacă există un risc clar de încălcare gravă de către respectivul stat membru a valorilor Uniunii în contextul punerii în aplicare a acquis-ului privind azilul și imigrația.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și specifice prevăzute de prezentul regulament.

(33)  Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei transparențe, a unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și specifice prevăzute de prezentul regulament. Punerea în aplicare a fondului ar trebui să fie ghidată de principiile eficienței, eficacității și calității cheltuielilor. În plus, punerea în aplicare a fondului ar trebui să permită o utilizare cât se poate de simplă a sa.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale alocate statelor membre, compuse dintr-o sumă fixă și o sumă calculată pe baza criteriilor prevăzute în anexa I, care să reflecte nevoile și presiunea cu care se confruntă diferitele state membre în materie de azil, integrare și returnare.

(34)  Prezentul regulament ar trebui să stabilească sumele inițiale alocate statelor membre, care să reflecte nevoile și presiunea cu care se confruntă diferitele state membre în materie de azil, migrație, integrare și returnare. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită societăților insulare care se confruntă cu provocări disproporționate în materie de migrație.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Aceste sume inițiale ar trebui să constituie un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a ține seama de modificările fluxurilor de migrație, pentru a răspunde nevoilor în materie de gestionare a sistemelor de azil și de primire și nevoilor de integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală și pentru a combate migrația neregulamentară prin politici eficiente și durabile în materie de returnare, statelor membre ar trebui să li se aloce o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, ținând seama de ratele de absorbție. Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele mai recente date statistice disponibile, astfel cum figurează în anexa I, pentru a reflecta modificările situației inițiale din statele membre.

(35)  Aceste sume inițiale ar trebui să constituie un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a ține seama de modificările fluxurilor de migrație, pentru a răspunde nevoilor în materie de gestionare a sistemelor de azil și de primire și nevoilor de integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, pentru a dezvolta migrația legală și pentru a combate migrația neregulamentară prin politici în materie de returnare eficiente, durabile și care respectă drepturile, statelor membre ar trebui să li se aloce o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, ținând seama de ratele de absorbție. Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele mai recente date statistice disponibile, astfel cum figurează în anexa I, pentru a reflecta modificările situației inițiale din statele membre.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al fondului, statele membre ar trebui să se asigure că programele lor cuprind acțiuni care abordează obiectivele specifice ale prezentului regulament, că prioritățile alese sunt compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective asigură realizarea obiectivului de politică global.

(36)  Pentru a contribui la îndeplinirea obiectivului de politică al fondului, statele membre și Comisia ar trebui să se asigure că programele statelor membre cuprind acțiuni care contribuie la îndeplinirea fiecăruia dintre obiectivele specifice ale prezentului regulament. În plus, ar trebui să se asigure că alocarea de fonduri pentru obiectivele specifice servește în cel mai bun mod posibil obiectivele respective și se bazează pe cele mai recente nevoi, că programele includ un nivel minim de cheltuieli cu privire la aceste obiective, că alocarea resurselor către obiective este proporțională cu provocările întâmpinate, că prioritățile alese sunt compatibile cu măsurile de punere în aplicare prevăzute în anexa II și că alocarea resurselor între obiective asigură realizarea obiectivului de politică global.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Întrucât provocările în domeniul migrației sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de fluctuațiile fluxurilor de migrație. Pentru a răspunde unor nevoi urgente și modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu o valoare adăugată europeană semnificativă, o parte din finanțare va fi alocată periodic acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii, asistenței de urgență, relocării, precum și pentru furnizarea unui sprijin suplimentar pentru statele membre contribuind la eforturile de solidaritate și responsabilitate, prin intermediul unei facilități tematice.

(37)  Întrucât provocările în domeniul migrației sunt într-o evoluție continuă, este necesar să se adapteze alocarea finanțării în funcție de fluctuațiile fluxurilor de migrație. Pentru a răspunde unor nevoi urgente și modificărilor intervenite în ceea ce privește politicile și prioritățile Uniunii și pentru a direcționa finanțarea către acțiuni cu o valoare adăugată europeană semnificativă, o parte din finanțare va fi alocată periodic acțiunilor specifice, acțiunilor Uniunii, acțiunilor autorităților locale și regionale, asistenței de urgență, relocării, precum și pentru furnizarea unui sprijin suplimentar pentru statele membre contribuind la eforturile de solidaritate și responsabilitate, prin intermediul unei facilități tematice.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Considerentul 38 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(38a)  Eforturile făcute de statele membre pentru punerea în aplicare pe deplin și în mod corespunzător a acquis-ului Uniunii în materie de azil, inclusiv pentru acordarea unor condiții corespunzătoare de primire solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională, pentru a asigura stabilirea corectă a statutului, în conformitate cu Directiva 2011/95/UE, precum și pentru a aplica proceduri de azil echitabile și eficace ar trebui sprijinite de fond, în special atunci când aceste eforturi vizează minorii neînsoțiți pentru care costurile sunt mai mari. Prin urmare, statele membre ar trebui să primească o sumă forfetară pentru fiecare minor neînsoțit care beneficiază de protecție internațională, însă această sumă forfetară nu ar trebui să fie cumulată cu o finanțare suplimentară acordată în temeiul prezentului regulament pentru relocare.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Fondul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de azil și returnare și ar trebui să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru furnizarea acestui serviciu pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele fondului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

(40)  Fondul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de azil și imigrație și ar trebui să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru furnizarea acestui serviciu pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele fondului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

(41)  Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea unor noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune, respectând totodată necesitatea de a oferi o finanțare adecvată, într-un mod echitabil și transparent, pentru a realiza obiectivele fondului. Prin intermediul acestor acțiuni, ar trebui să se asigure protecția drepturilor fundamentale la punerea în aplicare a fondului.

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în țări terțe, cauzate de evoluții politice sau conflicte, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

(42)  În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unui aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe într-unul sau mai multe state membre, care solicită în mod semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor provocări migratorii sau nevoi de relocare semnificative ale unor țări terțe, cauzate de evoluții politice, conflicte sau dezastre naturale, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  Obiectivele de politică ale prezentului fond vor fi abordate, de asemenea, prin instrumentele financiare și garanția bugetară din cadrul componentelor de politică ale fondului InvestEU. Sprijinul financiar ar trebui să fie utilizat pentru a aborda, în mod proporțional, disfuncționalitățile pieței sau situațiile de investiții sub nivelul optim, iar acțiunile nu ar trebui să se suprapună peste finanțarea privată sau să o excludă ori să denatureze concurența pe piața internă. Acțiunile ar trebui să prezinte o valoare adăugată europeană clară.

eliminat

Justificare

Această eliminare reflectă propunerile de modificare a părții operaționale a regulamentului.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune].

(47)  În vederea punerii în aplicare a acțiunilor în cadrul gestiunii partajate, fondul ar trebui să facă parte dintr-un cadru coerent format din prezentul regulament, Regulamentul financiar și Regulamentul (UE) …/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. În cazul unor dispoziții contradictorii, prezentul regulament ar trebui să prevaleze asupra Regulamentului (UE) …/... [RDC].

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Considerentul 48

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(48)  Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune] stabilește cadrul de acțiune pentru Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), Fondul social european plus (FSE+), Fondul de coeziune, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM), Fondul pentru azil și migrație (FAM), Fondul pentru securitate internă (FSI) și instrumentul pentru gestionarea frontierelor și vize, ca parte a Fondului de gestionare integrată a frontierelor (FGIF), și stabilește în special normele privind programarea, monitorizarea și evaluarea, gestionarea și controlul fondurilor Uniunii executate în cadrul gestiunii partajate. Prin urmare, este necesar să se precizeze obiectivele FAM, precum și să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de FAM.

(48)  În afara cadrului de stabilire a normelor financiare comune mai multor fonduri ale Uniunii, inclusiv Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI), este necesar să se precizeze obiectivele FAMI, precum și să se prevadă dispoziții specifice privind tipurile de activități care pot fi finanțate de FAMI.

Amendamentul 55

Propunere de regulament

Considerentul 50

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(50)  În conformitate cu Regulamentul financiar21, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului22, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului23, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului24 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului25, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului26. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente.

(50)  În conformitate cu Regulamentul financiar21, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului22, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2988/95 al Consiliului23, cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului24 și cu Regulamentul (UE) 2017/1939 al Consiliului25, interesele financiare ale Uniunii trebuie protejate prin măsuri proporționale, printre care se numără prevenirea, detectarea, corectarea și investigarea neregulilor și a cazurilor de fraudă, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect și, acolo unde este cazul, impunerea de sancțiuni administrative și/sau penale. În special, în conformitate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 și cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua investigații administrative, inclusiv verificări și inspecții la fața locului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă infracțiune care afectează interesele financiare ale Uniunii. În conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1939, Parchetul European poate ancheta și trimite în judecată cazuri de fraudă și alte activități ilegale care afectează interesele financiare ale Uniunii, conform prevederilor Directivei (UE) 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului26. În conformitate cu Regulamentul financiar, orice persoană sau entitate care primește fonduri din partea Uniunii trebuie să coopereze pe deplin pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii și să acorde accesul și drepturile necesare Comisiei, OLAF și Curții de Conturi Europene, asigurându-se totodată că orice parte terță implicată în executarea fondurilor Uniunii acordă drepturi echivalente. Statele membre trebuie să coopereze pe deplin și să furnizeze toată asistența necesară instituțiilor, agențiilor și organismelor Uniunii pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii. Rezultatele investigațiilor privind neregulile sau fraudele legate de fond ar trebui puse la dispoziția Parlamentului European.

_________________

_________________

21 JO C , , p. .

21 JO C , , p. .

22 JO C , , p. .

22 JO C , , p. .

23 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

23 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

24 JO C , , p. .

24 JO C , , p. .

25 Regulamentul (UE) 2017/1371 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

25 Regulamentul (UE) 2017/1371 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) (JO L 283, 31.10.2017, p. 1).

26 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

26 2017/1371 a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51a)  În cazul în care există dovezi clare că legalitatea proiectelor sau legalitatea și regularitatea finanțării sau realizarea proiectelor ar fi pusă sub semnul întrebării ca urmare a unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare în temeiul articolul 258 din TFUE, Comisia ar trebui să se asigure că nu există nicio finanțare disponibilă pentru aceste proiecte.

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a)  În cursul procesului de programare, implementare și evaluare a programelor finanțate din fond ar trebui consultate organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale, precum și parlamentele naționale din statele membre și țările terțe.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Considerentul 54

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(54)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze prezentul fond pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. După caz, aceste cerințe pot include indicatori cuantificabili, ca bază pentru evaluarea impactului fondului pe teren. Pentru a măsura realizările fondului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale fondului. Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a fondului cu ajutorul acestor indicatori comuni și al raportării financiare, în conformitate cu dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) …/2021 al Parlamentului European și al Consiliului [Regulamentul privind dispozițiile comune] și din prezentul regulament.

(54)  În temeiul punctelor 22 și 23 din Acordul interinstituțional pentru o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016, este necesar să se evalueze prezentul fond pe baza informațiilor colectate cu ajutorul unor cerințe de monitorizare specifice, evitându-se totodată o reglementare excesivă și impunerea unor sarcini administrative excesive, în special asupra statelor membre. Aceste cerințe pot include, după caz, indicatori cuantificabili, inclusiv indicatori calitativi și cantitativi, ca bază pentru evaluarea impactului fondului pe teren. Pentru a măsura realizările fondului, ar trebui să se instituie indicatori comuni și ținte conexe în legătură cu fiecare dintre obiectivele specifice ale fondului. Comisia și statele membre ar trebui să monitorizeze punerea în aplicare a fondului cu ajutorul acestor indicatori comuni și al raportării financiare. Pentru a-și putea îndeplini în mod corespunzător funcția de supraveghere, Comisia ar trebui să fie în măsură să determine ce sume s-au cheltuit efectiv de către fond într-un anumit exercițiu financiar. Prin urmare, atunci când transmit Comisiei conturile anuale aferente programelor lor naționale, statele membre ar trebui să prezinte separat recuperările, plățile de prefinanțare destinate beneficiarilor finali și rambursările aferente cheltuielilor suportate efectiv. Pentru a facilita auditul fondului și monitorizarea modului în care acesta este pus în aplicare, Comisia ar trebui să includă în raportul său anual de punere în aplicare a fondului aceste sume, precum și rezultatele monitorizării și realizarea acțiunilor FAMI la nivel local, regional și național și la nivelul UE, inclusiv proiectele concrete și partenerii. Comisia ar trebui să prezinte în fiecare an Parlamentului European și Consiliului un rezumat al rapoartelor anuale de performanță acceptate. Rapoartele care prezintă rezultatele monitorizării și punerea în aplicare a acțiunilor fondului atât la nivelul statelor membre, cât și la nivelul Uniunii ar trebui puse la dispoziția publicului și prezentate Parlamentului European.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea, în politicile Uniunii, a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și procedurilor de evaluare relevante.

(55)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea, în politicile Uniunii, a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și procedurilor de evaluare relevante.

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Considerentul 56

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(56)  Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, pentru sprijin operațional și pentru dezvoltarea în continuare a cadrului comun de monitorizare și evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

(56)  Pentru a completa și a modifica unele elemente neesențiale ale prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește programele de lucru pentru facilitatea tematică, lista acțiunilor eligibile pentru acordarea unui sprijin prin instrumentul menționat în anexa III, lista acțiunilor eligibile pentru o rată de cofinanțare mai mare, astfel cum sunt enumerate în anexa IV, sprijinul operațional prevăzut la anexa VII, precum și pentru dezvoltarea cadrului comun de monitorizare și evaluare. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv cu experți și cu organizațiile societății civile, inclusiv cele care se ocupă de migranți și refugiați, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58)  Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume acela de a contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație în Uniune, în conformitate cu politica comună în domeniul azilului și al protecției internaționale și cu politica comună în domeniul imigrației, nu poate fi suficient realizat de statele membre, acționând pe cont propriu, însă poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

(58)  Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume de a consolida solidaritatea între statele membre, de a contribui la gestionarea eficace a fluxurilor de migrație și la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea politicii comune în domeniul azilului, a protecției subsidiare și a protecției temporare, precum și a politicii comune în domeniul imigrației, nu pot fi suficient realizate de statele membre, acționând pe cont propriu, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la același articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului menționat,

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Prezentul regulament instituie Fondul pentru azil și migrație (denumit în continuare „fondul”).

1.  Prezentul regulament instituie Fondul pentru azil, migrație și integrare (denumit în continuare „fondul”).

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  „solicitant de protecție internațională” înseamnă un solicitant astfel cum este definit la articolul 2 punctul [x] din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind procedura de azil]30;

(a)  „solicitant de protecție internațională” înseamnă un solicitant astfel cum este definit la articolul 2 litera (c) din Directiva 2013/32/UE;

__________________

 

30 JO C , , p. .

 

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  „beneficiar de protecție internațională” în sensul articolului [2] punctul (2) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul privind condițiile pentru protecția internațională]31;

(b)  „beneficiar de protecție internațională” în sensul articolului (2) litera (b) din Directiva 2011/95/UE;

__________________

 

31 JO C , , p. .

 

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „admisie umanitară” în sensul articolului [2] din Regulamentul (UE)../.. [cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]]32;

(e)  „sistem umanitar” înseamnă admisia pe teritoriul statelor membre dintr-o țară terță în care au fost strămutați, ca urmare, atunci când este solicitată de un stat membru, a unei sesizări din partea UNHCR sau a unui alt organism internațional relevant, a resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor cărora li se acordă protecție internațională sau un statut umanitar în temeiul legislației naționale care prevede drepturi și obligații echivalente celor prevăzute la articolele 20-32 și la articolul 34 din Directiva 2011/95/UE pentru beneficiarii de protecție subsidiară;

_______________

 

32JO C , , p. .

 

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  „relocare” înseamnă relocare, astfel cum este definită la articolul [2] din Regulamentul (UE)../.. [cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]];

(g)  „relocare” înseamnă admisia pe teritoriul statelor membre, ca urmare a unei sesizări din partea înaltului comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru refugiați, a resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor dintr-o țară terță în care au fost strămutați, cărora li s-a acordat protecție internațională și care au acces la o soluție durabilă în conformitate cu legislația națională și a Uniunii;

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  „minor neînsoțit” înseamnă un minor care sosește pe teritoriul statelor membre neînsoțit de un adult responsabil de acesta în temeiul dreptului sau al practicii statului membru în cauză și atâta timp cât nu este efectiv în întreținerea unui astfel de adult, inclusiv un minor care este lăsat neînsoțit după intrarea sa pe teritoriul statelor membre;

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la o gestionare eficace a fluxurilor de migrație, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale.

1.  Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la punerea în aplicare, consolidarea și dezvoltarea tuturor aspectelor politicii comune în materie de azil în temeiul articolului 78 din TFUE și ale politicii europene comune în domeniul imigrației în temeiul articolului 79 din TFUE, în conformitate cu principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii, respectând pe deplin obligațiile Uniunii și ale statelor membre în temeiul dreptului internațional și drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe;

(b)  consolidarea și dezvoltarea politicilor în domeniul migrației legale la nivel european și național, în funcție de nevoile economice și sociale ale statelor membre;

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

(c)  contribuția la integrarea și la incluziunea socială efective ale resortisanților țărilor terțe și promovarea lor, în complementaritate cu alte fonduri ale UE;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și la asigurarea returnării, readmisiei și reintegrării eficace și în condiții de demnitate și siguranță în țările terțe;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera cb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  asigurarea solidarității și a repartizării echitabile a responsabilității între statele membre, în special în raport cu statele membre cele mai afectate de provocările legate de migrație, inclusiv prin cooperare practică.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Parteneriat

 

Pentru acest fond, parteneriatele includ cel puțin autoritățile locale și regionale sau asociațiile lor reprezentative, organizații internaționale relevante, organizații neguvernamentale, în special organizații pentru refugiați și migranți, instituții naționale pentru drepturile omului și organisme de promovare a egalității, precum și parteneri economici și sociali.

 

Acești parteneri sunt implicați într-un mod semnificativ în pregătirea, implementarea, monitorizarea și evaluarea programelor.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cadrul obiectivelor menționate la articolul 3 și în conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, fondul sprijină în special acțiunile enumerate în anexa III.

1.  În conformitate cu măsurile de punere în aplicare enumerate în anexa II, fondul sprijină acțiunile care contribuie la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3 și sunt enumerate în anexa III. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile pentru sprijin din partea fondului, din anexa III.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Pentru îndeplinirea obiectivelor prezentului regulament, fondul poate sprijini acțiuni conforme cu prioritățile Uniunii menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolele 5 și 6.

2.  Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la articolul 3 din prezentul regulament, fondul poate sprijini, în cazuri excepționale, în limite definite și sub rezerva unor garanții adecvate, acțiuni astfel cum sunt menționate în anexa III în ceea ce privește țările terțe și în aceste țări, după caz, în conformitate cu articolele 5 și 6.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 16, cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea acțiunilor din țări terțe sau care au legătură cu țări terțe în cadrul facilității tematice în conformitate cu articolul 9 nu depășește 5 % din suma totală alocată facilității tematice în temeiul articolului 8 alineatul (2) litera (b).

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Fără a aduce atingere dispozițiilor de la articolul 16, cuantumul total al finanțării pentru sprijinirea acțiunilor din țări terțe sau care au legătură cu țări terțe prin programele statelor membre în conformitate cu articolul 13 nu depășește, pentru fiecare stat membru, 5 % din suma totală alocată statului membru respectiv în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) litera (a), articolul 11 alineatul (1) și anexa I.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2c.  Acțiunile sprijinite în temeiul prezentului alineat sunt pe deplin coerente cu măsurile sprijinite prin instrumentele de finanțare externă ale Uniunii și cu principiile și obiectivele generale ale acțiunii externe a Uniunii.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 4a

 

Egalitatea de gen și nediscriminarea

 

Comisia și statele membre se asigură că egalitatea de gen și integrarea perspectivei de gen fac parte integrantă din diversele etape ale execuției fondului și sunt promovate în cursul acestor etape. Comisia și statele membre iau toate măsurile necesare pentru a preveni orice discriminare pe criterii de sex, rasă, culoare, origine etnică sau socială, caracteristici genetice, limbă, religie sau convingeri, opinii politice sau de altă natură, apartenența la o minoritate națională, avere, naștere, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, în ceea ce privește accesul la fond și în timpul diferitelor etape ale execuției fondului.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul este deschis participării țărilor terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific privind participarea țării terțe la Fondul pentru azil și migrație, cu condiția ca acordul respectiv:

Fondul este deschis participării țărilor terțe asociate spațiului Schengen, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific, care urmează să fie adoptat în conformitate cu articolul 218 din TFUE, privind participarea țării terțe la fond, cu condiția ca acordul respectiv:

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Atunci când elaborează acordul specific menționat la prezentul articol, Comisia consultă Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește aspectele din acord legate de drepturile fundamentale.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera a – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program;

(3)  o țară terță care figurează în programul de lucru în condițiile specificate în program, cu condiția ca toate acțiunile întreprinse de respectiva țară terță, în aceasta sau în legătură cu aceasta să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre;

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

(b)  orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională relevantă.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Entitățile juridice stabilite într-o țară terță sunt în mod excepțional eligibile pentru participare dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor unei anumite acțiuni.

eliminat

Justificare

Dispozițiile de la articolul 5 prevăd participarea țărilor terțe la fond. Nu este adecvată o altă implicare a entităților din țări terțe.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări ori teritorii de peste mări legate de aceste state sau țări terțe sunt eligibile.

4.  Entitățile juridice care participă la consorții formate din cel puțin două entități independente, stabilite în diferite state membre sau țări ori teritorii de peste mări legate de aceste state sunt eligibile atunci când acest lucru contribuie la realizarea obiectivelor fondului astfel cum sunt prevăzute la articolul 3 din prezentul regulament.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea unei valori adăugate obiectivelor prezentului regulament.

1.  Sprijinul furnizat în temeiul prezentului regulament completează intervențiile la nivel național, regional și local și vizează aducerea de valoare adăugată europeană obiectivelor prezentului regulament.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar altor instrumente ale Uniunii.

2.  Comisia și statele membre se asigură că sprijinul acordat în temeiul prezentului regulament și de către statele membre este coerent cu activitățile, politicile și prioritățile relevante ale Uniunii și este complementar instrumentelor naționale și altor instrumente și măsuri ale Uniunii finanțate din alte fonduri ale Uniunii, în special fondurile structurale și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii, și este coordonat cu aceste instrumente și măsuri.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 10 415 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 9 204 957 000 EUR în prețuri din 2018 (10 415 000 000 EUR în prețuri curente).

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  suma de 6 249 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(a)  suma de 5 522 974 200 EUR în prețuri din 2018 (6 249 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suma de 4 166 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

(b)  suma de 3 681 982 800 EUR în prețuri din 2018 (4 166 000 000 EUR în prețuri curente) se alocă facilității tematice.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Până la 0,42 % din valoarea pachetului financiar se alocă asistenței tehnice la inițiativa Comisiei menționată la articolul 29 din Regulamentul UE ../... [Regulamentul privind dispozițiile comune].

3.  Până la 0,42 % din valoarea pachetului financiar se alocă asistenței tehnice la inițiativa Comisiei.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

e)  sprijin care contribuie la eforturile de solidaritate și de partajare a responsabilităților, acordat statelor membre și

e)  sprijin acordat statelor membre, inclusiv autorităților locale și regionale, precum și organizațiilor internaționale și neguvernamentale care contribuie la eforturile de solidaritate și

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II.

2.  Finanțarea din cadrul facilității tematice abordează priorități cu o valoare adăugată ridicată pentru Uniune sau este utilizată pentru a răspunde unor nevoi urgente, în conformitate cu prioritățile convenite ale Uniunii, definite în anexa II, și prin intermediul acțiunilor eligibile prevăzute în anexa III. Comisia asigură implicarea regulată a organizațiilor societății civile în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea programelor de lucru.

 

Cel puțin 20 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a).

 

Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (b).

 

Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (c).

 

Cel puțin 10 % din finanțarea din cadrul facilității tematice se alocă obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (cb).

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, este necesar să se asigureproiectele selectate nu fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

3.  În cazul în care statele membre primesc finanțare din facilitatea tematică în cadrul gestiunii directe sau indirecte, finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clarelegalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia verifică, în sensul articolului 18 și al articolului 19 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr…/... [Regulamentul privind dispozițiile comune], dacă acțiunile avute în vedere fac obiectul unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE care pune în pericol legalitatea și regularitatea cheltuielilor sau desfășurarea proiectelor.

4.  În cazul în care finanțarea din facilitatea tematică este executată în cadrul gestiunii partajate, Comisia se asigură că finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clare că legalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz motivat al Comisiei cu privire la o încălcare prevăzută la articolul 258 din TFUE.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii. Comisia adoptă deciziile de finanțare pentru facilitatea tematică, astfel cum se menționează la articolul [110] din Regulamentul financiar, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Deciziile de finanțare stabilesc, după caz, suma totală rezervată operațiunilor de finanțare mixtă.

5.  Comisia stabilește suma totală pusă la dispoziție pentru facilitatea tematică în cadrul creditelor anuale ale bugetului Uniunii. Comisia adoptă, pentru facilitatea tematică, acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a stabili programe de lucru, identificând obiectivele și acțiunile care urmează să fie sprijinite și specificând sumele pentru fiecare dintre componentele sale, astfel cum se prevede la alineatul (1). Programul de lucru este pus la dispoziția publicului.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile.

6.  Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2a din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile. În acest sens, cel puțin 5 % din pachetul financiar al facilității tematice se alocă în cadrul gestiunii directe sau indirecte autorităților locale și regionale care pun în aplicare acțiuni de integrare.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În urma adoptării unei decizii de finanțare, astfel cum este menționată la alineatul (5), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

7.  În urma adoptării programului de lucru astfel cum este menționat la alineatul (5), Comisia poate modifica în consecință programele puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Aceste decizii de finanțare pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice.

8.  Aceste programe de lucru pot fi anuale sau multianuale și pot acoperi una sau mai multe componente ale facilității tematice.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Sprijinul prevăzut în prezenta secțiune este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul financiar și cu Regulamentul UE ../.. [Regulamentul privind dispozițiile comune].

2.  Sprijinul prevăzut în prezenta secțiune este pus în aplicare în cadrul gestiunii partajate, în conformitate cu articolul [63] din Regulamentul financiar și cu cadrul care stabilește normele financiare comune mai multor fonduri ale UE, inclusiv FAMI.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.

1.  Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect. Statele membre sunt încurajate să furnizeze fonduri de contrapartidă pentru activitățile sprijinite de fond.

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Contribuția de la bugetul Uniunii poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunile enumerate în anexa IV.

3.  Contribuția de la bugetul Uniunii este majorată la cel puțin 80 % și poate fi majorată la 90 % din totalul cheltuielilor eligibile pentru acțiunile enumerate în anexa IV.

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

1.  Fiecare stat membru și Comisia se asigură că prioritățile abordate în programul național sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării azilului și migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu obligațiile internaționale ale Uniunii și ale statelor membre care decurg din instrumentele internaționale la care sunt părți semnatare, în special Convenția ONU cu privire la drepturile copilului. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător. În acest sens, statele membre alocă pentru obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (a) cel puțin 20 % din finanțarea care le este alocată.

 

Statele membre alocă pentru obiectivele specifice menționate la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (b) cel puțin 10 % din finanțarea care le este alocată.

 

Statele membre alocă pentru obiectivele specifice menționate la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (c) cel puțin 10 % din finanțarea care le este alocată.

 

Statele membre alocă pentru obiectivul specific menționat la articolul 3 alineatul (2) primul paragraf litera (cb) cel puțin 10 % din finanțarea care le este alocată.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În plus, statele membre se asigură că programele lor includ acțiuni care vizează toate obiectivele specifice ale fondului menționate la articolul 3 alineatul (2) și că repartizarea resurselor între obiective asigură faptul că acestea pot fi atinse. Atunci când evaluează programele statelor membre, Comisia se asigură că finanțarea nu este disponibilă pentru proiecte atunci când există dovezi clare că legalitatea proiectelor respective sau legalitatea și regularitatea finanțării în cauză sau desfășurarea proiectelor respective ar fi puse la îndoială în urma unui aviz motivat al Comisiei legat de o acțiune în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolului 258 din TFUE.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

2.  Comisia se asigură că Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Biroul European de Sprijin pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate asocia Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, după caz, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

3.  Comisia poate asocia Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și UNHCR la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, după caz, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În urma unui exercițiu de monitorizare desfășurat în conformitate cu Regulamentul (UE) [ ../..] [Regulamentul EUAA] sau a adoptării unor recomandări, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statul membru vizat analizează, împreună cu Comisia și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea face pentru a da curs constatărilor formulate, inclusiv pentru a aborda deficiențele sau problemele de capacitate și pregătire identificate, și pune în aplicare recomandările în cadrul programului său.

4.  În urma oricărui exercițiu de monitorizare desfășurat sau a adoptării unor recomandări în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statul membru vizat analizează, împreună cu Comisia și, după caz, cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea face pentru a da curs constatărilor formulate, inclusiv pentru a aborda deficiențele sau problemele de capacitate și pregătire identificate, și pune în aplicare recomandările în cadrul programului său.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  După caz, programul în cauză este modificat pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (4). În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie.

5.  După caz, programul în cauză se modifică pentru a ține seama de recomandările menționate la alineatul (4) și de progresele înregistrate în atingerea obiectivelor de etapă și a țintelor, astfel cum sunt evaluate în rapoartele anuale de performanță menționate la articolul 30 alineatul (2) litera (a). În funcție de impactul ajustării, programul revizuit poate fi aprobat de Comisie.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  Programele naționale pot permite includerea în acțiunile menționate la punctul 3a din anexa III a rudelor apropiate ale persoanelor incluse în grupul țintă menționat la punctul respectiv, în măsura în care acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare efectivă a acestor acțiuni.

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul fondului, statul membru în cauză consultă Comisia înainte de începerea proiectului.

8.  Fără a aduce atingere articolului 4 alineatul (2) al doilea paragraf, în cazul în care un stat membru decide să pună în aplicare proiecte cu o țară terță sau într-o țară terță cu sprijinul fondului, statul membru în cauză solicită aprobarea Comisiei înainte de începerea proiectului. Comisia asigură complementaritatea și coerența proiectelor planificate cu alte acțiuni ale Uniunii și ale statelor membre desfășurate în țara terță în cauză sau care au legătură cu aceasta și verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera (a) punctul (3).

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Programarea menționată la articolul 17 alineatul (5) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind dispozițiile comune] se bazează pe tipurile de intervenții stabilite în tabelul 1 din anexa VI.

9.  Fiecare program național stabilește pentru fiecare obiectiv specific tipurile de intervenții în conformitate cu tabelul 1 din anexa VI și prezintă o repartizare indicativă a resurselor programate pe tip de intervenție sau domeniu de sprijin.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  Fiecare stat membru își publică programul pe un site internet dedicat și îl transmite Parlamentului European și Consiliului. Pe site se precizează acțiunile sprijinite în cadrul punerii în aplicare a programului și sunt enumerați beneficiarii. Site-ul este actualizată cu regularitate, cel puțin în același timp cu publicarea raportului anual de performanță menționat la articolul 30.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Programele fac obiectul unei evaluări și unei evaluări la jumătatea perioadei, în conformitate cu articolul 29 din prezentul regulament.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În 2024, Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (b) și punctele 2-5. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

1.  Până la sfârșitul anului 2024, după ce informează Parlamentul European, Comisia alocă pentru programele statelor membre în cauză suma suplimentară menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (b), în conformitate cu criteriile menționate în anexa I punctul 1 litera (b) și punctele 2-5. Finanțarea se acordă cu începere din anul calendaristic 2025.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un procent de cel puțin 10 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată prezentate în conformitate cu articolul 85 din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune], statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

2.  În cazul în care un procent de cel puțin 30 % din alocarea inițială a unui program, menționată la articolul 11 alineatul (1) litera (a), nu a fost acoperit de cereri de plată, statul membru în cauză nu este eligibil pentru a primi alocări suplimentare pentru programul menționat la alineatul (1).

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama, după caz, de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță, astfel cum se menționează la articolul [12] din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune], precum și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

3.  Alocarea fondurilor din cadrul facilității tematice începând cu anul 2025 ține seama de progresele înregistrate în ceea ce privește realizarea obiectivelor de etapă din cadrul de performanță și de deficiențele identificate în materie de punere în aplicare.

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor.

1.  Acțiunile specifice sunt proiecte transnaționale sau naționale care aduc valoare adăugată europeană, în conformitate cu obiectivele prezentului regulament, pentru care unul, mai multe sau toate statele membre pot primi o alocare suplimentară pentru programele lor.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 16

eliminat

Resurse pentru cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară]

 

1.  Statele membre primesc, în plus față de alocarea care le-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de 10 000 EUR pentru fiecare persoană relocată în conformitate cu mecanismul specific de relocare al Uniunii. Această contribuție ia forma unei finanțări nelegate de costuri, în conformitate cu articolul [125] din Regulamentul financiar.

 

2.  Suma menționată la alineatul (1) se alocă statelor membre prin modificarea programului lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă contribuția să fi fost efectiv relocată în conformitate cu cadrul Uniunii în materie de relocare [și admisie umanitară].

 

3.  Finanțarea nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

 

4.  Statele membre păstrează informațiile necesare pentru a permite identificarea corespunzătoare a persoanelor relocate și a datei relocării acestora.

 

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Resurse pentru relocare și admisie umanitară

 

1. Statele membre primesc din doi în doi ani, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară pe baza unei sume forfetare de 10 000 EUR pentru fiecare persoană admisă prin relocare.

 

2. Statele membre primesc din doi în doi ani, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară pe baza unei sume forfetare de 6 000 EUR pentru fiecare persoană admisă prin sisteme de admisie umanitară.

 

3. După caz, statele membre pot fi eligibile să primească sume forfetare și pentru membrii de familie menționați la alineatul (1), pentru a asigura unitatea familială.

 

4. Sumele suplimentare menționate la alineatele (1) și (2) se alocă statelor membre din doi în doi ani, prima dată prin deciziile de finanțare individuale prin care se aprobă programele lor naționale și ulterior printr-o decizie de finanțare care urmează să fie anexată la deciziile de aprobare a programelor lor naționale.

 

5. Ținând seama de ratele actuale ale inflației, de evoluțiile relevante din domeniul relocării și de factorii care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar oferit de suma forfetară și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a ajusta, dacă se consideră necesar, suma forfetară menționată la alineatele (1) și (2) din prezentul articol.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 17

eliminat

Resurse pentru a sprijini punerea în aplicare a Regulamentului../.. [Regulamentul Dublin]

 

1. Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională pentru care statul membru respectiv devine responsabil, începând din momentul în care statul membru respectiv se află în circumstanțe dificile, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin].

 

2. Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională care i-a fost alocat statului membru respectiv în plus față de cota echitabilă a statului membru beneficiar.

 

3. Un stat membru menționat la alineatele (1) și (2) primește o contribuție suplimentară de [10 000] EUR pentru fiecare solicitant căruia i s-a acordat protecție internațională în scopul punerii în aplicare a măsurilor de integrare.

 

4. Un stat membru menționat la alineatele (1) și (2) primește o contribuție suplimentară de[10 000] EUR pentru fiecare persoană pentru care statul membru poate stabili, pe baza actualizării setului de date menționat la articolul 11 litera (d) din Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul Eurodac], că persoana în cauză a părăsit teritoriul statului membru, în mod forțat sau voluntar, în conformitate cu o decizie de returnare sau cu un ordin de îndepărtare.

 

5. Un stat membru primește, în plus față de alocarea care i-a fost rezervată, calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o contribuție de [500] EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională transferat dintr-un stat membru în altul, pentru fiecare solicitant transferat în temeiul articolului 34 punctul (i) primul paragraf litera (c) din Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin] și, după caz, pentru fiecare solicitant transferat în temeiul articolului 34 punctul (j) litera (g) din Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin].

 

6. Sumele menționate în prezentul articol iau forma unei finanțări nelegate de costuri, în conformitate cu articolul [125] din Regulamentul financiar.

 

7. Sumele suplimentare menționate la alineatele (1)-(5) se alocă statelor membre în cadrul programelor lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă contribuția să fi fost, după caz, efectiv transferată către un stat membru, efectiv returnată sau înregistrată ca solicitant în statul membru responsabil în conformitate cu Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul Dublin].

 

8. Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

 

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 17 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17a

 

Resurse pentru a sprijini punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 604/2013

 

1. Statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil primește, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) de la prezentul regulament, rambursarea costurilor de primire a unui solicitant de protecție internațională din momentul depunerii cererii până la transferul solicitantului către statul membru responsabil sau până când statul membru care îndeplinește procedura de determinare a statului membru responsabil își asumă responsabilitatea pentru solicitant în conformitate cu Regulamentul (UE) 604/2013.

 

2. Statul membru care efectuează transferul primește, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, rambursarea costurilor necesare pentru transferul unui solicitant sau al unei alte persoane, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (1) literele (c) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 604/2013.

 

3. Fiecare stat membru primește, pe lângă alocarea calculată în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a) din prezentul regulament, o sumă forfetară de 10 000 EUR pentru fiecare minor neînsoțit căruia i se acordă protecție internațională în statul membru respectiv, cu condiția ca statul membru să nu fie eligibil pentru plata unei sume forfetare pentru minorul neînsoțit în cauză în temeiul articolului 16 alineatul (1).

 

4. Rambursarea menționată la prezentul articol ia forma unei finanțări în conformitate cu articolul 125 din Regulamentul financiar.

 

5. Rambursarea menționată la alineatul (2) se alocă statelor membre în cadrul programelor lor, cu condiția ca persoana cu privire la care se alocă rambursarea să fi fost efectiv transferată către un stat membru în conformitate cu Regulamentul (UE) 604/2013.

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 17 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 17b

 

Resurse pentru transferul solicitanților de protecție internațională sau al beneficiarilor de protecție internațională

 

1. În vederea punerii în aplicare a principiului solidarității și al distribuirii echitabile a responsabilității, statele membre primesc suplimentar alocării calculate în conformitate cu articolul 11 alineatul (1) litera (a), o sumă suplimentară, pe baza unei sume forfetare de 10 000 EUR pentru fiecare solicitant de protecție internațională sau beneficiar de protecție internațională transferat dintr-un alt stat membru.

 

2. Statele membre pot să primească sume forfetare și pentru membrii de familie ai persoanelor menționate la alineatul (1), cu condiția ca respectivii membri de familie să fi fost transferați în conformitate cu prezentul regulament.

 

3. Sumele suplimentare menționate la alineatul (1) se alocă statelor membre prima dată prin deciziile de finanțare individuale de aprobare a programelor lor naționale și, ulterior, printr-o decizie de finanțare care va fi anexată la decizia de aprobare a programelor lor naționale. Această finanțare nu este utilizată pentru alte acțiuni din cadrul programului decât în cazuri justificate în mod corespunzător și aprobate de Comisie prin modificarea programului.

 

4. Pentru a urmări în mod eficient obiectivele de solidaritate și de distribuire echitabilă a responsabilității între statele membre menționate la articolul 80 din TFUE și luând în considerare ratele actuale ale inflației, evoluțiile relevante în domeniul transferului solicitanților de protecție internațională și al beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul și în domeniul relocării și al altor tipuri de admisie umanitară ad-hoc, precum și factorii care pot optimiza utilizarea stimulentului financiar adus de suma forfetară și în limitele resurselor disponibile, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a ajusta, dacă se consideră necesar, suma forfetară menționată la alineatul (1) din prezentul articol.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Un stat membru poate utiliza până la 10 % din suma alocată în cadrul fondului pentru programul său în scopul de a finanța sprijinul operațional pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2) literele (a) și (c).

2.  Un stat membru poate utiliza până la 10 % din suma alocată în cadrul fondului pentru programul său în scopul de a finanța sprijinul operațional pentru obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și returnare.

3.  Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și imigrație și să respecte pe deplin drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre justifică, în cadrul programului și al raportului anual de performanță menționate la articolul 30, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în conformitate cu articolul 13, situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre respective și, după caz, informațiile disponibile în contextul exercițiilor de monitorizare desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul EUAA] și cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

4.  Statele membre justifică, în cadrul programului și al raportului anual de performanță menționate la articolul 30, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, împreună cu Biroul European de Sprijin pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în conformitate cu articolul 13, situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre respective și, după caz, informațiile disponibile în contextul exercițiilor de monitorizare desfășurate de Biroul European de Sprijin pentru Azil și în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Sprijinul operațional se concentrează pe sarcini și servicii specifice, astfel cum sunt stabilite în anexa VII.

5.  Sprijinul operațional se concentrează pe acțiunile eligibile astfel cum sunt stabilite în anexa VII.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista sarcinilor și a serviciilor specifice din anexa VII.

6.  Pentru a aborda situații neprevăzute sau noi sau pentru a asigura executarea eficace a finanțării, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 32 pentru a modifica lista acțiunilor eligibile din anexa VII.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

4.  Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe și indirecte se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Comisia asigură flexibilitatea, echitatea și transparența în distribuirea resurselor între obiectivele menționate la articolul 3 alineatul (2).

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar. Se aplică dispozițiile prevăzute la [articolul X din] Regulamentul (UE) …/… [care succede Regulamentului privind Fondul de garantare].

6.  Contribuțiile la un mecanism de asigurare reciprocă pot acoperi riscurile asociate cu recuperarea fondurilor datorate de către destinatari și se consideră o garanție suficientă în temeiul Regulamentului financiar.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia adoptă suma pusă la dispoziție pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul creditelor anuale ale fondului și programul de lucru care stabilește prioritățile pentru activitățile acesteia, după aprobarea comitetului director, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Decizia 2008/381/CE (astfel cum a fost modificată). Decizia Comisiei constituie o decizie de finanțare în temeiul articolului [110] din Regulamentul financiar. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor în timp util, Comisia poate adopta programul de lucru pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul unei decizii de finanțare separate.

2.  Comisia adoptă suma pusă la dispoziție pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul creditelor anuale ale fondului și programul de lucru care stabilește prioritățile pentru activitățile acesteia, după aprobarea comitetului director, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) litera (a) din Decizia 2008/381/CE (astfel cum a fost modificată). Decizia Comisiei constituie o decizie de finanțare în temeiul Regulamentului financiar. Pentru a asigura disponibilitatea resurselor în timp util, Comisia poate adopta programul de lucru pentru Rețeaua europeană de migrație în cadrul unei decizii de finanțare separate.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 21 a (nou)

Decizia 2008/381/CE

Articolul 5 – alineatul 3 – litera da (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 21a

 

Modificarea Deciziei 2008/381/CE

 

La articolul 5 punctul 5 din Directiva 2008/381/CE se adaugă următoarea literă:

 

„(da) acționează ca punct de contact pentru potențialii beneficiari ai finanțării în temeiul Regulamentului privind Fondul pentru azil, migrație și integrare și oferă orientări imparțiale, informații practice și asistență cu privire la toate aspectele fondului, inclusiv în ceea ce privește cererile de finanțare din cadrul programului național relevant sau al facilității tematice.”

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 22 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operațiunile de finanțare mixtă decise în cadrul prezentului fond sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

Operațiunile de finanțare mixtă decise în cadrul prezentului fond, menționate la articolul 2 alineatul (1) litera (c), sunt puse în aplicare în conformitate cu [regulamentul InvestEU] și cu Titlul X din Regulamentul financiar.

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii recunosc originea și asigură vizibilitatea finanțării Uniunii, în special în cazul promovării acțiunilor și a rezultatelor acestora, oferind informații coerente, concrete și proporționale adresate unor categorii de public diverse, printre care mass-media și publicul larg.

1.  Destinatarii fondurilor Uniunii promovează acțiunile și rezultatele acestora, oferind informații coerente, concrete și de interes real, adresate unor categorii de public relevante diverse, printre care mass-media și publicul larg în limbile corespunzătoare. Pentru a asigura vizibilitatea finanțării din partea Uniunii, beneficiarii acestei finanțări fac trimitere la originea acesteia atunci când comunică cu privire la acțiunea în cauză. În acest scop, destinatarii se asigură că orice material de comunicare pentru mass-media și pentru publicul larg prezintă emblema Uniunii și menționează în mod explicit sprijinul financiar al Uniunii.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind fondul, acțiunile și rezultatele sale. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament.

2.  Pentru a ajunge la un public cât mai larg, Comisia pune în aplicare acțiuni de informare și comunicare privind fondul, acțiunile și rezultatele sale. În special, Comisia publică informații privind elaborarea programelor anuale și multianuale din cadrul facilității tematice. Comisia publică, de asemenea, lista operațiunilor selectate pentru a fi sprijinite în cadrul facilității tematice, pe un site web disponibil publicului, și actualizează respectiva listă cel puțin o dată la trei luni. Resursele financiare alocate fondului contribuie, de asemenea, la comunicarea instituțională privind punerea în aplicare a priorităților politice ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele prezentului regulament. În special, Comisia poate promova cele mai bune practici și schimbul de informații în ceea ce privește punerea în aplicare a instrumentului.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia publică informațiile menționate la alineatul (2) în formate deschise și prelucrabile automat, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a, care permit sortarea, căutarea, extragerea, compararea și reutilizarea datelor. Datele pot fi sortate în funcție de prioritate, de obiectivul specific, de costul total eligibil al operațiunilor, de costul total al proiectelor, de costul total al procedurilor de achiziții, de numele beneficiarului și de numele contractantului.

 

_____________

 

1a Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fondul furnizează asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a uneia dintre următoarele situații:

1.  Comisia poate decide să furnizeze asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență apărute ca urmare a uneia dintre următoarele situații:

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  o puternică presiune exercitată de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației;

(a)  un aflux important și disproporționat, neprevăzut de resortisanți ai țărilor terțe într-unul sau mai multe state membre, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, sistemele de protecția copilului, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației;

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  relocarea voluntară;

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o puternică presiune exercitată de migrație în țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau conflicte, în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE.

(c)  un aflux important și disproporționat, neprevăzut de persoane din țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice, conflicte sau catastrofe naturale, în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Măsurile puse în aplicare în țările terțe în conformitate cu prezentul articol sunt coerente și, după caz, complementare în raport cu politica umanitară a Uniunii și respectă principiile umanitare, astfel cum au fost stabilite prin Consensul privind ajutorul umanitar.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În cazurile descrise la alineatul (1) literele (a), (aa), (b) și (c) din prezentul articol, Comisia informează fără întârziere Parlamentul European și Consiliul.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, agențiilor descentralizate.

2.  Asistența de urgență poate fi acordată direct, sub formă de granturi, Biroului European de Sprijin pentru Azil, UNHCR și autorităților locale și regionale care fac obiectul unor afluxuri importante și disproporționate, neprevăzute de resortisanți ai țărilor terțe și, în special, celor care au responsabilitatea de a primi și de a integra migranții minori neînsoțiți.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu [titlul VIII] din Regulamentul financiar.

4.  Granturile puse în aplicare în cadrul gestiunii directe se atribuie și se gestionează în conformitate cu Regulamentul financiar.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Atunci când acest lucru este necesar pentru punerea în aplicare a acțiunii, asistența de urgență poate acoperi cheltuieli care au fost angajate înainte de data depunerii cererii de grant sau a cererii de asistență, dar nu înainte de 1 ianuarie 2021.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

1.  O operațiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Programele prezentate de către Comisie interacționează și se completează reciproc și sunt elaborate cu nivelul necesar de transparență în vederea evitării oricărei suprapuneri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la operațiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale operațiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acțiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

Operațiunile care sunt certificate printr-o marcă de excelență sau care respectă următoarele condiții comparative cumulative:

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul articolului [43 alineatul (3) litera (h) punctul (i) subpunctul (iii)] din Regulamentul financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V.

1.  În conformitate cu obligațiile sale de raportare în temeiul Regulamentului financiar, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului, cel puțin o dată pe an, informații referitoare la performanțele înregistrate, în conformitate cu anexa V.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative.

3.  În anexa VIII sunt stabiliți indicatori pentru raportările privind progresele înregistrate de fond în direcția îndeplinirii obiectivelor prezentului regulament. Pentru indicatorii de realizare, valorile de referință se stabilesc la zero. Obiectivele de etapă stabilite pentru 2024 și țintele stabilite pentru 2029 sunt cumulative. La cerere, datele primite de Comisie privind indicatorii de realizare și de rezultat sunt puși la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

eliminat

Evaluare

 

1.  Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul fondului.

 

2.  Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor.

 

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 29a

 

Evaluare

 

1. Până la 31 decembrie 2024, Comisia prezintă o evaluare la jumătatea perioadei a prezentului regulament. Evaluarea la jumătatea perioadei analizează eficacitatea, eficiența, simplificarea și flexibilitatea fondului. Mai precis, aceasta include o evaluare a:

 

(a) progreselor înregistrate în vederea atingerii obiectivelor prezentului regulament, luând în considerare toate informațiile relevante disponibile, în special rapoartele anuale de performanță prezentate de statele membre, în conformitate cu articolul 30 și indicatorii de realizare și de rezultat stabiliți în anexa VIII;

 

(b) valorii adăugate europene a acțiunilor și a operațiunilor puse în aplicare în cadrul acestui fond;

 

(c) contribuției la solidaritatea UE în domeniul azilului și migrației;

 

(d) relevanței continue a măsurilor de punere în aplicare prevăzute în anexa II și a acțiunilor prevăzute în anexa III;

 

(e) complementarității, a coordonării și a coerenței dintre acțiunile sprijinite de fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale, și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;

 

(f) efectelor pe termen mai lung și a efectelor fondului asupra dezvoltării durabile.

 

Evaluarea intermediară ia în considerare rezultatele evaluării retrospective privind impactul pe termen lung al fondului precedent — Fondul pentru azil, migrație și integrare 2014-2020 — și, după caz, este însoțit de o propunere legislativă de revizuire a prezentului regulament.

 

2. Până la 31 ianuarie 2030, Comisia efectuează o evaluare retrospectivă. Până la aceeași dată, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare. Evaluarea retrospectivă include o evaluare a tuturor elementelor prevăzute la alineatul (1). În acest sens, efectele pe termen mai lung și sustenabilitatea efectelor fondului sunt evaluate în vederea contribuției acestora la o posibilă decizie de reînnoire sau modificare a unui fond ulterior.

 

Rapoartele de evaluare intermediară și retrospectivă menționate la alineatul (1) și la primul paragraf al prezentului alineat se elaborează cu participarea semnificativă a partenerilor sociali, a organizațiilor societății civile, inclusiv a organizațiilor de migranți și de refugiați, a organismelor de promovare a egalității, a instituțiilor naționale din domeniul drepturilor omului și a altor organizații relevante, în conformitate cu principiul parteneriatului prevăzut la articolul 3a.

 

3. În evaluarea sa intermediară și retrospectivă, Comisia acordă o atenție deosebită evaluării acțiunilor întreprinse de către, în sau în legătură cu țările terțe, în conformitate cu articolul 5, articolul 6 și articolul 13 alineatul (8).

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE)…/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului în perioada de până la 30 iunie 2022.

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului în perioada de până la 30 iunie 2022. Statele membre publică aceste rapoarte pe un site internet special și le transmit Parlamentului European și Consiliului.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date, astfel cum se prevede la articolul 37 din Regulamentul (UE) .../2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune];

(a)  progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare a programului și realizarea obiectivelor de etapă și a țintelor, luând în considerare cele mai recente date cumulate, transmise Comisiei;

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  o defalcare a conturilor anuale ale programului național în recuperări, prefinanțare către beneficiarii finali și cheltuieli realizate efectiv;

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa;

(b)  orice probleme care afectează performanța programului și măsurile luate pentru a le soluționa, inclusiv avizele motivate emise de Comisie cu privire la o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul articolul 258;

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  complementaritatea dintre acțiunile sprijinite de fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, în special cele desfășurate în țări terțe sau în legătură cu țări terțe;

(c)  complementaritatea, coordonarea și coerența dintre acțiunile sprijinite în temeiul acestui fond și sprijinul acordat de alte fonduri ale Uniunii, cum ar fi fondurile structurale și instrumentele de finanțare externă ale Uniunii;

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  contribuția programului la punerea în aplicare a acquis-ului relevant și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii;

(d)  contribuția programului la punerea în aplicare a acquis-ului relevant și a planurilor de acțiune relevante ale Uniunii, precum și la cooperarea și solidaritatea dintre statele membre în materie de azil;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  conformitatea cu cerințele privind respectarea drepturilor fundamentale;

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului, în concordanță cu sumele prevăzute la articolul 16 alineatul (1);

(g)  numărul de persoane relocate sau admise cu sprijinul fondului, în concordanță cu sumele prevăzute la articolul 16 alineatul (1) și alineatul (2);

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  numărul de solicitanți sau de beneficiari de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul în conformitate cu articolul 17.

(h)  numărul de solicitanți sau de beneficiari de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul în conformitate cu articolul 17b.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  numărul de persoane vulnerabile asistate prin program, inclusiv copiii și persoanelor cărora li s-a acordat protecție internațională;

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat.

3.  Comisia poate formula observații privind raportul anual de performanță în termen de două luni de la data primirii acestuia. În cazul în care Comisia nu prezintă observații în termenul respectiv, se consideră că raportul este acceptat. După acceptare, Comisia pune la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului rezumatele rapoartelor anuale de performanță și le publică pe un site internet special. Dacă nu este transmis de statele membre în conformitate cu alineatul (1), textul integral al raportului anual de performanță este pus la dispoziția Parlamentului European și a Consiliului, la cerere.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 13, 18, 28 și 31 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 și 31 se conferă Comisiei până la 31 decembrie 2028.

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 13, 18, 28 și 31. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolele 4, 9, 13, 16, 17b, 28 și 31. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 13, 18, 28 și 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 și 31 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a exprimat obiecții în termen de două luni de la primirea notificării sau în cazul în care, înainte de expirarea termenului respectiv, ambele instituții au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  fiecare stat membru primește o sumă fixă de 5 000 000 EUR din fond, numai la începutul perioadei de programare;

(a)  fiecare stat membru primește o sumă fixă de 10 000 000 EUR din fond, numai la începutul perioadei de programare;

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

4.  În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, se ia în considerare următorul criteriu:

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  50 % proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind intrarea și șederea pe teritoriul unui stat membru și care fac obiectul unei decizii de returnare în temeiul legislației naționale și/sau a Uniunii, cum ar fi o decizie sau un act administrativ sau judiciar care stabilește sau declară ilegalitatea șederii și care impune obligația de returnare;

(a)  numărul de resortisanți ai țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile privind intrarea și șederea pe teritoriul unui stat membru și care fac obiectul unei decizii definitive de returnare în temeiul legislației naționale și/sau a Uniunii, cum ar fi o decizie sau un act administrativ sau judiciar care stabilește sau declară ilegalitatea șederii și care impune obligația de returnare;

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  50% proporțional cu numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au părăsit efectiv teritoriul statului membru, în urma unui ordin administrativ sau judecătoresc de părăsire a teritoriului, în mod voluntar sau prin constrângere.

eliminat

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Pentru alocarea inițială, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici, pe baza datelor furnizate de statele membre la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu dreptul Uniunii. Pentru evaluarea la jumătatea perioadei, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici și sunt disponibile în momentul evaluării la jumătatea perioadei, în 2024, pe baza datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii. În cazul în care statele membre nu au transmis Comisiei (Eurostat) datele statistice menționate anterior, acestea furnizează, cât mai curând posibil, date provizorii.

5.  Pentru alocarea inițială, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici, pe baza datelor furnizate de statele membre la data aplicării prezentului regulament, în conformitate cu dreptul Uniunii. Datele ar trebui să fie defalcate în funcție de vârstă și sex, în funcție de vulnerabilități specifice și în funcție de statutul în materie de azil, inclusiv cele privind copiii. Pentru evaluarea la jumătatea perioadei, sunt considerate cifre de referință cele mai recente date statistice anuale elaborate de Comisie (Eurostat), care acoperă ultimii trei ani calendaristici și sunt disponibile în momentul evaluării la jumătatea perioadei, în 2024, pe baza datelor furnizate de statele membre în conformitate cu dreptul Uniunii. În cazul în care statele membre nu au transmis Comisiei (Eurostat) datele statistice menționate anterior, acestea furnizează, cât mai curând posibil, date provizorii.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea capacității sistemelor de azil ale statelor membre în ceea ce privește infrastructurile și serviciile, atunci când este necesar;

(b)  sprijinirea capacității sistemelor de azil ale statelor membre, inclusiv la nivel local și regional, în ceea ce privește infrastructura, cum ar fi condițiile de primire adecvate, în special pentru minori, și serviciile, cum ar fi asistența juridică, reprezentarea și interpretarea, atunci când este necesar;

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în special față de statele membre cele mai afectate de fluxurile migratorii, precum și oferirea de sprijin statelor membre care contribuie la eforturile de solidaritate;

eliminat

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare și alte căi legale la protecție în Uniune, precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe în scopul gestionării migrației.

(d)  consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe în care a fost deplasat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, inclusiv prin promovarea capacității țărilor respective de a îmbunătăți condițiile de primire și de protecție internațională, precum și prin relocare și alte căi legale de protecție în Uniune, în special pentru grupurile vulnerabile, cum ar fi copiii și adolescenții care se confruntă cu riscuri de protecție, precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe, în contextul eforturilor de cooperare la nivel mondial în domeniul protecției internaționale.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  punerea în aplicare a asistenței tehnice și operaționale pentru unul sau mai multe alte state membre, în cooperare cu Biroul European de Sprijin pentru Azil.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicilor de promovare a migrației legale, precum și a punerii în aplicare a acquis-ului Uniunii privind migrația legală;

(a)  sprijinirea dezvoltării și a punerii în aplicare a politicilor de promovare a migrației legale, cum ar fi reîntregirea familiei, precum și a punerii în aplicare a acquis-ului Uniunii privind migrația legală, în special a instrumentelor de migrație legală a forței de muncă, în conformitate cu standardele internaționale aplicabile privind migrația și protecția lucrătorilor migranți;

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  promovarea și dezvoltarea unor măsuri structurale și de sprijin care să faciliteze intrarea și șederea legală în Uniune;

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera ab (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  consolidarea parteneriatului și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin intermediul unor căi legale de intrare în Uniune, în scopul eforturilor de cooperare la nivel mondial în domeniul migrației;

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  promovarea unor măsuri de integrare timpurie pentru incluziunea socială și economică a resortisanților țărilor terțe, pregătirea participării lor active în societate și a acceptării acestora de către societatea-gazdă, în special prin implicarea autorităților locale și regionale și a organizațiilor societății civile.

eliminat

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

 

a) promovarea unor măsuri de integrare pentru incluziunea socială și economică a resortisanților țărilor terțe, înlesnirea reîntregirii familiei, pregătirea participării lor active în societate și a acceptării acestora de către societatea-gazdă, în special prin implicarea autorităților locale și regionale, a organizațiilor neguvernamental, inclusiv a organizațiilor de refugiați și migranți și a partenerilor sociali; și

 

(b) promovarea și punerea în aplicare a măsurilor de protecție pentru persoanele vulnerabile, în contextul măsurilor de integrare.

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (c), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

3.  Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (ca), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea unei abordări integrate și coordonate a gestionării returnărilor, la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, și a dezvoltării de capacități pentru o returnare eficace și durabilă, precum și reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară;

(b)  sprijinirea unei abordări integrate și coordonate a gestionării returnărilor, la nivelul Uniunii și la nivelul statelor membre, și a dezvoltării de capacități pentru o returnare eficace, demnă și durabilă, precum și reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară;

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  sprijinirea returnării voluntare asistate și a reintegrării;

(c)  sprijinirea returnării voluntare asistate, a regăsirii familiei și a reintegrării, respectând, în același timp, interesul superior al minorilor;

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  consolidarea cooperării cu țările terțe și a capacității acestora de a pune în aplicare acordurile de readmisie și alte acorduri și de a permite returnarea durabilă.

(d)  consolidarea cooperării cu țările terțe și a capacității acestora de a pune în aplicare acordurile de readmisie, inclusiv de reintegrare, pentru a permite returnarea durabilă.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Fondul contribuie la obiectivul specific prevăzut la articolul 3 alineatul (2) litera (cb), axându-se pe următoarele măsuri de punere în aplicare:

 

(a) promovarea și respectarea dreptului internațional și a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în politicile și măsurile privind azilul și migrația;

 

(b) consolidarea solidarității și a partajării responsabilității între statele membre, în special a solidarității față de statele membre cele mai afectate de fluxurile migratorii, precum și oferirea de sprijin statelor membre la nivel central, regional sau local, organizațiilor internaționale, organizațiilor neguvernamentale și partenerilor sociali care contribuie la eforturile de solidaritate;

 

(c) sprijinirea transferurilor solicitanților sau beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Anexa III – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Domeniul de aplicare al sprijinului

Acțiuni eligibile care urmează să fie sprijinite prin intermediul instrumentului în conformitate cu articolul 3

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (1), fondul sprijină în special următoarele:

1.  În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (1), fondul sprijină următoarele:

Amendamentul    187

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale în materie de azil, migrație legală, integrare, returnare și migrație neregulamentară;

(a)  stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale, regionale și locale pentru punerea în aplicare a acquis-ului Uniunii în materie de azil, migrație legală, integrare, în special strategii de integrare locală, returnare și migrație neregulamentară;

Amendamentul    188

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  crearea unor structuri, sisteme și instrumente administrative, precum și formarea personalului, inclusiv a autorităților locale și a altor părți interesate relevante;

(b)  crearea unor structuri, sisteme și instrumente administrative, precum și formarea personalului, inclusiv a autorităților locale și a altor părți interesate relevante în cooperare cu agențiile competente ale Uniunii, după caz;

Amendamentul    189

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și a procedurilor, inclusiv în ceea ce privește colectarea și schimbul de informații și de date, dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrumente, metode și indicatori statistici comuni pentru măsurarea progreselor și evaluarea evoluțiilor politicilor;

(c)  elaborarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și a procedurilor, inclusiv colectarea, dezvoltarea, analiza și diseminarea de date și de statistici calitative și cantitative cu privire la migrație și la protecția internațională, precum și dezvoltarea și punerea în aplicare a unor instrumente, metode și indicatori statistici comuni pentru măsurarea progreselor și evaluarea evoluțiilor politicilor;

Amendamentul    190

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  serviciile de asistență și sprijin care corespund statutului și nevoilor persoanelor în cauză, în special ale grupurilor vulnerabile;

(e)  serviciile de asistență în funcție de gen și sprijin care corespund statutului și nevoilor persoanelor în cauză, în special ale persoanelor vulnerabile;

Amendamentul    191

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ea)  protecția eficientă a copiilor migranți, inclusiv punerea în aplicare a evaluărilor privind interesul superior al copilului înainte de luarea deciziilor, toate măsurile enumerate în Comunicarea Comisiei din 12 aprilie 2017 privind protecția copiilor migranți, cum ar fi asigurarea unor locuințe adecvate, precum și desemnarea rapidă a unor tutori pentru toți minorii neînsoțiți, contribuții la Rețeaua europeană a instituțiilor de tutelă și dezvoltarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și procedurilor în materie de siguranță a copilului, inclusiv a unui mecanism compatibil cu drepturile copilului;

Amendamentul    192

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  acțiuni menite să sporească gradul de conștientizare al părților interesate și al publicului larg cu privire la politicile în materie de azil, integrare, migrație legală și returnare.

(f)  acțiuni menite să sporească gradul de conștientizare al părților interesate și al publicului larg cu privire la politicile în materie de azil, integrare, migrație legală și returnare, acordând o atenție specială grupurilor vulnerabile, inclusiv minorilor;

Amendamentul    193

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), fondul sprijină în special următoarele:

2.  În cadrul obiectivului de politică menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (a), fondul sprijină următoarele:

Amendamentul    194

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  furnizarea de ajutor material, inclusiv de asistență la frontieră;

(a)  furnizarea de ajutor material, inclusiv de asistență la frontieră, facilități adaptate copiilor și care iau în considerare dimensiunea de gen, servicii de urgență asigurate de autoritățile locale, educație, formare, servicii de sprijin, asistență și reprezentare juridică, asistență medicală și psihologică;

Amendamentul    195

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  desfășurarea procedurilor de azil;

(b)  desfășurarea procedurilor de azil, inclusiv a regăsirii familiilor, și asigurarea accesului la servicii de asistență și reprezentare juridică și de interpretare pentru solicitanții de azil în toate etapele procedurii;

Amendamentul    196

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  identificarea solicitanților cu nevoi speciale în materie de procedură sau de primire;

(c)  identificarea solicitanților cu nevoi speciale în materie de procedură sau de primire, inclusiv identificarea timpurie a victimelor traficului de ființe umane, a minorilor și a altor persoane vulnerabile, cum ar fi victimele torturii și ale violenței bazate pe gen, și trimiterea la serviciile specializate;

Amendamentul    197

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  oferirea de servicii psihosociale și de reabilitare calificate victimelor violenței și torturii, inclusiv victimelor violenței bazate pe gen;

Amendamentul    198

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  crearea sau îmbunătățirea infrastructurii de primire, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

(d)  crearea sau îmbunătățirea infrastructurii de primire, cum ar fi cazarea în unități mici și infrastructura la scară mică, ținând cont de nevoile familiilor cu minori, inclusiv infrastructura pusă la dispoziție de autoritățile regionale și locale și inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

Amendamentul    199

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  oferirea unor forme alternative de îngrijire, care sunt integrate în sistemele naționale existente de protecție a copilului, și abordarea nevoilor tuturor copiilor în conformitate cu standardele internaționale;

Amendamentul    200

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  consolidarea capacității statelor membre de a colecta, a analiza și a disemina informații privind țara de origine;

(e)  consolidarea capacității statelor membre de a colecta, a analiza și a face schimb reciproc de informații privind țara de origine;

Amendamentul    201

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii sau a schemelor naționale de relocare care sunt compatibile cu cadrul de relocare al Uniunii;

(f)  acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a cadrului național de relocare sau a schemelor naționale de relocare, astfel cum se prevede în prezentul regulament;

Amendamentul    202

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  transferul beneficiarilor de protecție internațională;

(g)  transferul solicitanților și beneficiarilor de protecție internațională;

Amendamentul    203

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  consolidarea capacităților țărilor terțe de a îmbunătăți protecția persoanelor care au nevoie de protecție;

(h)  consolidarea capacităților țărilor terțe de a îmbunătăți protecția persoanelor care au nevoie de protecție, inclusiv prin sprijinirea dezvoltării unor mecanisme puternice de protecție a copiilor în țările terțe, asigurându-se că copiii sunt protejați în toate zonele împotriva violenței, a abuzurilor și a neglijenței și că au acces la educație și asistență medicală;

Amendamentul    204

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor alternative eficace la luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile.

(i)  crearea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor alternative eficace la luarea în custodie publică sau plasarea în centre de plasament, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și copiii cu familie, în conformitate cu Convenția Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului.

Amendamentul    205

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), fondul sprijină în special următoarele:

3.  În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (b), fondul sprijină următoarele:

Amendamentul    206

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  dezvoltarea de programe de mobilitate către Uniune, cum ar fi sistemele de migrație circulară sau temporară, inclusiv formarea în scopul creșterii șanselor de angajare;

(b)  dezvoltarea de programe de mobilitate către Uniune, inclusiv, dar fără a se limita la sisteme de migrație circulară sau temporară, inclusiv formarea profesională și de alte tipuri în scopul creșterii șanselor de angajare;

Amendamentul    207

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  evaluarea aptitudinilor și a calificărilor dobândite într-o țară terță, precum și transparența și compatibilitatea acestora cu aptitudinile și calificările dintr-un stat membru;

(d)  evaluarea și recunoașterea aptitudinilor și a calificărilor, inclusiv a experienței profesionale, dobândite într-o țară terță, precum și transparența și compatibilitatea acestora cu aptitudinile și calificările dintr-un stat membru și elaborarea de standarde comune de evaluare;

Amendamentul    208

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  asistența în contextul cererilor de reîntregire a familiei în sensul Directivei 2003/86/CE a Consiliului51;

(e)  asistența în contextul cererilor de reîntregire a familiei pentru a asigura punerea în aplicare armonizată a Directivei 2003/86/CE a Consiliului51;

__________________

__________________

51 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12 - 18.).

51 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO L 251, 3.10.2003, p. 12 - 18.).

Amendamentul    209

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  asistența în ceea ce privește o modificare a statutului resortisanților țărilor terțe aflați deja în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, în special în ceea ce privește obținerea unui statut de rezident legal definit la nivelul Uniunii;

(f)  asistența, inclusiv asistența și reprezentarea juridică, în ceea ce privește o modificare a statutului resortisanților țărilor terțe aflați deja în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, în special în ceea ce privește obținerea unui statut de rezident legal definit la nivelul Uniunii;

Amendamentul    210

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  asistență în legătură cu exercitarea drepturilor resortisanților țărilor terțe care sunt în situație de ședere legală în Uniune, în special în ceea ce privește mobilitatea în cadrul Uniunii și accesul la locuri de muncă;

Amendamentul    211

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  măsuri de integrare timpurie, cum ar fi sprijinul adaptat la nevoile resortisanților țărilor terțe și programele de integrare axate pe educație, cursuri de limbă și alte cursuri, precum cursurile de orientare civică și orientare profesională;

eliminat

Amendamentul    212

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  acțiuni care promovează egalitatea accesului și furnizarea de servicii publice și private destinate resortisanților țărilor terțe, inclusiv adaptarea acestora la nevoile grupului-țintă;

eliminat

Amendamentul    213

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru integrare, cum ar fi ghișeele unice;

eliminat

Amendamentul    214

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  acțiuni care permit și sprijină integrarea și participarea activă a resortisanților țărilor terțe în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către aceasta;

eliminat

Amendamentul    215

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios.

eliminat

Amendamentul    216

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c), fondul sprijină în special următoarele:

 

(a) măsuri de integrare, cum ar fi sprijinul adaptat la nevoile resortisanților țărilor terțe și programele de integrare axate pe educație și îngrijire incluzivă, limbă, consiliere, formare profesională și alte cursuri de formare, cum ar fi cursurile de educație civică și de orientare profesională;

 

(b) consolidarea capacității serviciilor de integrare furnizate de autoritățile locale;

 

(c) acțiuni care promovează egalitatea accesului și furnizarea de servicii publice și private destinate resortisanților țărilor terțe, inclusiv accesul la educație, asistență medicală și sprijin psihosocial, precum și adaptarea acestora la nevoile grupului-țintă;

 

(d) cooperarea dintre organismele guvernamentale și neguvernamentale, în mod integrat, inclusiv prin intermediul centrelor coordonate de sprijin pentru integrare, cum ar fi ghișeele unice;

 

(e) acțiuni care permit și sprijină integrarea și participarea activă a resortisanților țărilor terțe în societatea-gazdă și acțiuni de promovare a acceptării lor de către aceasta;

 

(f) promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios.

Amendamentul    217

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (c), fondul sprijină în special următoarele:

4.  În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (ca), fondul sprijină următoarele:

Amendamentul    218

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infrastructura de primire și luare în custodie publică, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

(a)  îmbunătățirea infrastructurii deschise de primire și îmbunătățirea infrastructurii existente pentru luarea în custodie publică, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

Amendamentul    219

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  introducerea, dezvoltarea și îmbunătățirea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile;

(b)  introducerea, dezvoltarea, punerea în aplicare și îmbunătățirea unor măsuri alternative eficace la luarea în custodie publică, prin gestionare de la caz la caz în cadrul comunității, în special în ceea ce privește minorii neînsoțiți și familiile;

Amendamentul    220

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  identificarea și primirea victimelor traficului de persoane în conformitate cu Directiva 2011/36/UE și Directiva 2004/81/CE a Consiliului1a;

 

___________________

 

1a Directiva 2004/81/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind permisul de ședere eliberat resortisanților țărilor terțe care sunt victime ale traficului de persoane sau care au făcut obiectul unei facilitări a imigrației ilegale și care cooperează cu autoritățile competente (JO L 261, 6.8.2004, p. 19).

Amendamentul    221

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  contracararea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, inclusiv angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE53;

(d)  reducerea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, inclusiv angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE53;

__________________

__________________

53 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24-32).

53 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24-32).

Amendamentul    222

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  asistența pentru returnare, în special pentru returnarea voluntară asistată, și informații cu privire la programele de returnare voluntară asistată;

(g)  asistența pentru returnare, în special pentru returnarea voluntară asistată, și informații cu privire la programele de returnare voluntară asistată, inclusiv furnizarea de orientări specifice pentru copiii supuși procedurilor de returnare și asigurarea unor proceduri de returnare bazate pe drepturile copilului;

Amendamentul    223

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  facilități și servicii, în țări terțe, care să asigure cazarea temporară corespunzătoare și primirea la sosire, inclusiv pentru minorii neînsoțiți și pentru alte grupuri vulnerabile, în conformitate cu standardele internaționale;

(j)  facilități și servicii de sprijin, în țări terțe, care să asigure cazarea temporară corespunzătoare și primirea la sosire și o tranziție rapidă către cazarea în cadrul comunității;

Amendamentul    224

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri;

(k)  cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie;

Amendamentul    225

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  măsuri destinate sensibilizării cu privire la canalele legale adecvate de imigrare și la riscurile imigrației ilegale;

(l)  măsuri destinate sensibilizării cu privire la canalele legale adecvate de migrație și la riscurile imigrației neregulamentare;

Amendamentul    226

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  acordarea de sprijin țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, inclusiv cu privire la infrastructură, echipamente și alte măsuri, cu condiția ca acestea să contribuie la îmbunătățirea cooperării eficace dintre țările terțe, Uniune și statele sale membre în materie de returnare și readmisie.

eliminat

Amendamentul    227

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cadrul obiectivului specific menționat la articolul 3 alineatul (2) litera (cb), fondul sprijină următoarele:

 

(a) executarea transferurilor solicitanților de protecție internațională sau ale beneficiarilor de protecție internațională dintr-un stat membru în altul, inclusiv măsurile menționate la articolul 17b din prezentul regulament;

 

(b) sprijinul operațional, sub formă de personal detașat sau de asistență financiară, furnizat de un stat membru unui alt stat membru afectat de provocări legate de migrație;

 

(c) acțiuni legate de desfășurarea procedurilor care vizează punerea în aplicare a cadrului național de relocare sau a schemelor naționale de relocare.

Amendamentul    228

Propunere de regulament

Anexa IV – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile;

–  măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile, inclusiv de organizațiile refugiaților și ale migranților;

Amendamentul    229

Propunere de regulament

Anexa IV – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  acțiuni de concepere și punere în aplicare a unor alternative eficace la luarea în custodie publică;

–  acțiuni de concepere și punere în aplicare a unor alternative eficace la luarea în custodie publică și la îngrijirea instituționalizată;

Amendamentul    230

Propunere de regulament

Anexa IV – liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  măsuri destinate persoanelor vulnerabile și solicitanților de protecție internațională cu nevoi speciale în materie de primire și/sau procedură, inclusiv măsuri menite să asigure protecția eficace a copiilor migranți, în special a celor neînsoțiți.

–  măsuri destinate persoanelor vulnerabile și solicitanților de protecție internațională cu nevoi speciale în materie de primire și/sau procedură, inclusiv măsuri menite să asigure protecția eficace a copiilor migranți, în special a minorilor neînsoțiți.

Amendamentul    231

Propunere de regulament

Anexa V – partea -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  toți indicatorii de performanță de bază enumerați mai jos sunt defalcați în funcție de sex și de vârstă.

Amendamentul    232

Propunere de regulament

Anexa V – partea 1 – punctul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Numărul de persoane admise prin sisteme de admisie umanitară;

Amendamentul    233

Propunere de regulament

Anexa V – partea 1 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  numărul de solicitanți de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul cu sprijinul fondului;

Amendamentul    234

Propunere de regulament

Anexa V – partea 1 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  numărul de beneficiari de protecție internațională transferați dintr-un stat membru în altul cu sprijinul fondului;

Amendamentul    235

Propunere de regulament

Anexa V – partea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul specific nr. 1a: sprijinirea migrației legale către statele membre:

 

1. numărul de cărți albastre eliberate cu sprijinul fondului.

 

2. numărul de persoane transferate în cadrul aceleiași companii care au obținut statutul cu sprijinul fondului.

 

3. numărul de solicitanți pentru reîntregirea familiei care au fost efectiv reuniți cu familia lor cu sprijinul fondului.

 

4. numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut permise de ședere pe termen lung cu sprijinul fondului.

Amendamentul    236

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – obiectivul specific nr. 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

Obiectivul specific nr. 2: contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

Amendamentul    237

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond.

2.  numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond.

Amendamentul    238

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au obținut ulterior un loc de muncă.

Amendamentul    239

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și ale căror calificări au fost recunoscute sau care au obținut ulterior o diplomă într-unul din statele membre.

Amendamentul    240

Propunere de regulament

Anexa V – partea 3 – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  numărul de persoane returnate ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului, raportat la numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au primit un ordin de părăsire a teritoriului;

1.  numărul de persoane returnate cu sprijinul fondului ca urmare a unui ordin de părăsire a teritoriului, raportat la numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au primit un ordin de părăsire a teritoriului;

Amendamentul    241

Propunere de regulament

Anexa V – partea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul specific nr. 3a: asigurarea solidarității și a distribuirii echitabile a responsabilităților:

 

1. numărul transferurilor de solicitanți de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din fond.

 

1a. numărul transferurilor de beneficiari de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din fond.

 

2. numărul detașărilor de personal sau volumul sprijinului financiar acordat statelor membre care se confruntă cu provocări legate de migrație;

 

3. numărul de persoane relocate sau admise prin sisteme umanitare cu sprijinul fondului.

Amendamentul    242

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea -1 (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1  toți indicatorii de performanță de bază enumerați mai jos sunt defalcați în funcție de sex și de vârstă.

Amendamentul    243

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul specific nr. 1a: sprijinirea migrației legale către statele membre:

 

1. numărul de cărți albastre eliberate cu sprijinul fondului.

 

2. numărul de persoane transferate în cadrul aceleiași companii care au obținut statutul cu sprijinul fondului.

 

3. numărul de solicitanți pentru reîntregirea familiei care au fost efectiv reuniți cu familia lor cu sprijinul fondului.

 

4. numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au obținut permise de ședere pe termen lung cu sprijinul fondului.

Amendamentul    244

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 2 – obiectivul specific nr. 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific nr. 2: sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

Obiectivul specific nr. 2: contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

Amendamentul    245

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 2 – punctul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au obținut ulterior un loc de muncă.

Amendamentul    246

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 2 – punctul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au obținut ulterior o diplomă într-unul din statele membre.

Amendamentul    247

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  numărul de resortisanți ai țărilor terțe care au absolvit cu succes învățământul primar, secundar sau terțiar în statul membru, cu sprijinul fondului.

Amendamentul    248

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 3 – punctul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al persoanelor returnate cu sprijin din fond.

4.  numărul de persoane returnate care au beneficiat, înainte sau după returnare, de asistență pentru reintegrare cofinanțată din fond, raportat la numărul total al persoanelor returnate cu sprijin din fond.

 

(a) numărul de persoane a căror returnare a fost voluntară;

 

(b) numărul de persoane care au fost expulzate;

Amendamentul    249

Propunere de regulament

Anexa VIII – partea 3 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Obiectivul specific nr. 3a: asigurarea solidarității și a distribuirii echitabile a responsabilităților:

 

1. numărul transferurilor de solicitanți de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din fond.

 

1a numărul transferurilor de beneficiari de protecție internațională efectuate în temeiul articolului 17b din fond.

 

2. numărul detașărilor de personal sau volumul sprijinului financiar acordat statelor membre care se confruntă cu provocări legate de migrație.

 

3. numărul de persoane relocate cu sprijinul fondului.


EXPUNERE DE MOTIVE

Într-un moment în care azilul și migrația reprezintă o prioritate pe agenda politică, este indispensabil să se reafirme angajamentul UE față de acquis-ul său în materie de azil și imigrație. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care raportoarea salută propunerea privind Fondul pentru azil și migrație, care va acționa ca fond succesor al Fondului pentru azil, migrație și integrare și care va continua să ofere sprijin financiar pentru punerea în aplicare a acquis-ului în materie de azil și migrație.

Amploarea considerabilă a fluxurilor migratorii către UE în 2015 a scos în evidență deficiențe grave ale sistemului de azil al Uniunii Europene. Până în prezent, statele membre din prima linie continuă să se confrunte cu dificultăți, deoarece principiile solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii nu sunt puse în practică în toată Uniunea Europeană.

Raportoarea consideră că Uniunea Europeană, în ansamblul său, ar trebui să încerce să utilizeze acest fond pentru a contribui la abordarea diferitelor provocări cu care se confruntă pe diferite fronturi: de la reformarea sistemului european comun de azil, la creșterea sustenabilității și a eficacității politicii de returnare, la crearea unor canale legale de migrație și la promovarea integrării refugiaților în societățile noastre.

Raportoarea salută faptul că, pentru următoarea perioadă financiară multianuală, Comisia Europeană propune un buget de 10,4 miliarde EUR pentru a face față provocărilor în materie de azil, migrație și integrare în Europa. Ca punct de plecare, raportoarea consideră că este corect ca fiecare dintre aceste domenii de politică să se reflecte în titlul Fondului.

Raportoarea consideră că un fond dedicat politicilor în materie de azil, migrație și integrare în cadrul Uniunii Europene ar trebui să facă din aceste problematici prioritatea sa. Statele membre ar trebui să beneficieze de sprijinul necesar în aplicarea acțiunilor și măsurilor lor care vizează atenuarea presiunilor migratorii, precum și îndeplinirea obligațiilor lor legale. În acest sens, raportoarea consideră că introducerea unor procentaje minime ar trebui să contribuie la asigurarea faptului că toate statele membre îndeplinesc obligațiile care le revin în ceea ce privește fiecare dintre diferitele obiective ale fondului.

În temeiul Fondului pentru azil, migrație și integrare propus, statele membre ar trebui să își îndeplinească obligațiile de a consolida și de a dezvolta toate aspectele sistemului european comun de azil, de a dezvolta canale de migrație legală, de a promova integrarea resortisanților țărilor terțe, de a asigura o returnare eficace și durabilă și de a da sens noțiunii de solidaritate și de partajare echitabilă a responsabilităților.

Programele de relocare și transfer sunt două mecanisme care pot demonstra efectiv o solidaritate reală față de statele membre din prima linie și față de persoanele care au nevoie de protecție. Aceste mecanisme vor funcționa cel mai bine dacă toate statele membre participă și numai dacă respectă angajamentele asumate.

În plus, raportoarea consideră că nu există suficiente căi sigure către Europa care să ofere persoanelor care au nevoie de protecție o alternativă fezabilă la călătoriile ilegale riscante. În acest sens, raportoarea încurajează statele membre să examineze oportunitățile existente, în special cele care ar putea oferi un răspuns la provocările reciproce generate de nevoile economice și sociale.

Persoanele care sosesc în Europa au nevoie de primire și asistență corespunzătoare și acces la proceduri de azil echitabile și eficiente, în special persoanele cu nevoi specifice, inclusiv copiii neînsoțiți și separați și supraviețuitorii actelor de violență sexuală și bazată pe gen. În acest sens, raportoarea consideră, de asemenea, că este nevoie de mai multă solidaritate în cadrul UE pentru a asigura protecția, inclusiv prin reîntregirea eficientă și rapidă a familiei și relocare.

Pentru integrarea adecvată a migranților și a refugiaților, acțiunile și măsurile din cadrul programelor de lucru și al facilităților tematice ar trebui să includă participarea activă a autorităților locale și regionale, care sunt adesea cele care intră în contact zilnic cu realitățile de pe teren. Raportoarea consideră că localitățile și regiunile ar trebui să fie bine dotate pentru a asigura un tratament incluziv și demn pentru toți, inclusiv prin educație, formare lingvistică, cursuri de orientare civică și alte acțiuni care promovează egalitatea și incluziunea socială, printre altele.

Raportoarea recunoaște că un plan de acțiune cuprinzător care să sprijine soluțiile pe termen lung necesită o cooperare strânsă cu țările terțe. Având în vedere propunerile privind cooperarea cu țările terțe, este important să se reamintească faptul că acest fond este singurul instrument pentru azil și migrație din Uniune și că acțiunile întreprinse în țările terțe sau în legătură cu acestea nu trebuie finanțate în primul rând din acest fond. În plus, raportoarea consideră că este prudent să se sublinieze faptul că toate acțiunile - realizate fie în cadrul Uniunii, fie în țări terțe - trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și imigrație, obligațiile internaționale, precum și drepturile și principiile consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Fondul trebuie să fie suficient de flexibil pentru a răspunde diferitelor nevoi ale statelor membre, care variază foarte mult de la un stat membru la altul. Cu toate acestea, raportoarea consideră că o astfel de flexibilitate, care permite alocarea și realocarea rapidă a fondurilor, ar trebui să fie însoțită de măsuri care să asigure o distribuție echitabilă a resurselor între obiective și un grad ridicat de transparență în ceea ce privește cheltuielile Uniunii.

Ca ultim punct, raportoarea insistă asupra faptului că, în calitatea sa de colegiuitor și în exercitarea datoriei sale de a trage la răspundere Comisia, Parlamentul European trebuie să aibă acces la informații adecvate cu privire la utilizarea fondului, în special în ceea ce privește indicatorii de realizare, dacă este cazul, evaluările intermediare și retrospective și rapoartele anuale de performanță.


ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane în pregătirea raportului, până la adoptarea acestuia în comisie:

Entitatea și/sau persoana

UNHCR - Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați

FRA - Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene

CERE - Consiliul European pentru refugiați și exilați

OIM - Organizația Internațională pentru Migrație

OIM - Organizația Internațională a Muncii

Salvați Copiii

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF - Fondul Națiunilor Unite pentru Copii

PICUM - Platforma pentru cooperare internațională privind migranții fără documente în regulă

CLRE - Consiliul localităților și regiunilor europene

Eurocities

Comitetul Regiunilor


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND TEMEIUL JURIDIC

Domnului Claude Moraes

Președinte

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

BRUXELLES

Subiect:  Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație (FAM) (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea din 24 ianuarie 2019, ați solicitat Comisiei pentru afaceri juridice să emită un aviz, în conformitate cu articolul 39 din Regulamentul de procedură, privind oportunitatea adăugării articolului 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) la temeiul juridic al propunerii de mai sus a Comisiei.

Comisia pentru afaceri juridice a examinat chestiunea menționată mai sus în cursul reuniunii sale din 18 februarie 2019.

I - Context

Propunerea vizează instituirea Fondului pentru azil și migrație (FAM), ca fond care succede actualului Fond pentru azil, migrație și integrare(1), cu scopul principal de a oferi sprijin statelor membre în gestionarea eficientă a migrației. Fondul este menit să asigure că UE continuă să își îndeplinească obligațiile față de persoanele care au nevoie de protecție internațională, facilitează returnarea persoanelor care nu au drept de ședere și sprijină soluțiile care înlocuiesc fluxurile neregulamentare și necontrolate de migranți, propunând în loc căi sigure și bine gestionate de migrație.

Principala provocare pe care urmărește să o abordeze propunerea este necesitatea unei mai mari flexibilități în gestionarea fondului, în comparație cu perioada de programare actuală, prin instituirea unor noi mecanisme de alocare a finanțării pentru gestionarea partajată, directă și indirectă.

Propunerea se bazează pe articolul 78 alineatul (2) și pe articolul 79 alineatul (2) și alineatul (4) din TFUE cu privire la politicile legate de controalele la frontieră, azil și imigrație. În cadrul Comisiei LIBE au fost depuse mai multe amendamente care vizează adăugarea la temeiul juridic a articolului 80 din TFUE privind principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar.

Raportul LIBE este programat să fie adoptat la 19 februarie 2019 în vederea adoptării unei poziții în primă lectură în plen, înainte de alegeri. Prin urmare, negocierile interinstituționale referitoare la acest dosar nu vor avea loc decât după alegeri.

II – Articolele relevante din tratat

Temeiul juridic din propunerea Comisiei este articolul 78 alineatul (2) din TFUE și alineatele (2) și (4) ale articolul 79 din TFUE, care se regăsesc în capitolul referitor la politicile privind controalele la frontieră, azilul și imigrația, cu titlul spațiul de libertate, securitate și justiție.

Articolul 78 din TFUE este formulat după cum urmează (sublinierea ne aparține):

Articolul 78

(ex-articolul 63 punctele 1 și 2 și ex-articolul 64 alineatul (2) TCE)

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună în domeniul dreptului de azil, al protecției subsidiare și al protecției temporare, cu scopul de a oferi un statut corespunzător oricărui resortisant dintr-o țară terță care are nevoie de protecție internațională și de a asigura respectarea principiului nereturnării. Această politică trebuie să fie în conformitate cu Convenția de la Geneva la 28 iulie 1951 și cu Protocolul din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiaților, precum și cu alte tratate din domeniu.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsurile referitoare la un sistem european comun de azil, care cuprinde:

(a)   un regim unitar de azil în favoarea resortisanților țărilor terțe, valabil în toată Uniunea;

(b)   un regim unitar de protecție subsidiară pentru resortisanții țărilor terțe care, fără să obțină azil european, au nevoie de protecție internațională;

(c)   un sistem comun de protecție temporară a persoanelor strămutate în cazul unui aflux masiv;

(d)   proceduri comune de acordare și de retragere a regimului unitar de azil sau de protecție subsidiară;

(e)   criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil sau de protecție subsidiară;

(f)   norme referitoare la condițiile de primire a solicitanților dreptului de azil sau de protecție subsidiară;

(g)   parteneriatul și cooperarea cu țările terțe pentru gestionarea fluxurilor de persoane care solicită drept de azil, protecție subsidiară sau temporară.

(3) În cazul în care unul sau mai multe state membre se află într-o situație de urgență caracterizată de un aflux brusc de resortisanți din țări terțe, Consiliul, la propunerea Comisiei, poate adopta măsuri provizorii, în beneficiul statului sau al statelor membre în cauză. Acesta hotărăște după consultarea Parlamentului European.

Articolul 79 din TFUE este formulat după cum urmează (sublinierea ne aparține):

Articolul 79

(ex-articolul 63 punctele 3 și 4 TCE)

(1) Uniunea dezvoltă o politică comună de imigrare, al cărei scop este de a asigura, în toate etapele, gestionarea eficientă a fluxurilor de migrare, tratamentul echitabil al resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală în statele membre, precum și prevenirea imigrării ilegale și a traficului de persoane și combaterea susținută a acestora.

(2) În înțelesul alineatului (1), Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, adoptă măsuri în următoarele domenii:

(a)   condițiile de intrare și de ședere, precum și normele privind acordarea de către statele membre a vizelor și a permiselor de ședere pe termen lung, inclusiv în vederea reîntregirii familiei;

(b)   definirea drepturilor resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul unui stat membru, inclusiv condițiile care reglementează libertatea de circulație și de ședere în celelalte state membre;

(c)   imigrarea clandestină și șederea ilegală, inclusiv expulzarea și repatrierea persoanelor aflate în situație de ședere ilegală;

(d)   combaterea traficului de persoane, în special de femei și copii.

(3) Uniunea poate încheia cu țări terțe acorduri privind readmisia, în țările lor de origine sau de proveniență, a resortisanților țărilor terțe care nu îndeplinesc sau nu mai îndeplinesc condițiile de intrare, de prezență sau de ședere pe teritoriul unuia dintre statele membre.

(4) Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, pot stabili măsuri pentru încurajarea și sprijinirea acțiunii statelor membre, cu scopul de a favoriza integrarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere legală pe teritoriul lor, excluzând orice armonizare a actelor cu putere de lege și a normelor administrative ale statelor membre.

(5) Prezentul articol nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili volumul admiterii pe teritoriul acestora a resortisanților unor țări terțe, provenind din țări terțe, în căutarea unui loc de muncă în calitate de lucrători salariați sau pentru a desfășura o activitate independentă.

Articolul 80 din TFUE, a cărui adăugare la temeiul juridic al propunerii este propusă, și care se regăsește în același titlu și capitol ca articolele 78 și 79 din TFUE, este formulat după cum urmează (sublinierea noastră):

Articolul 80

(articol nou introdus de Tratatul de la Lisabona)

Politicile Uniunii menționate la prezentul capitol și punerea în aplicare a acestora sunt reglementate de principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar. Ori de câte ori este necesar, actele Uniunii adoptate în temeiul prezentului capitol cuprind măsuri adecvate pentru aplicarea acestui principiu.

III - Jurisprudența privind temeiul juridic

În conformitate cu jurisprudența constantă a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”(2). Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

Atunci când este vorba de temeiuri juridice multiple, trebuie să se stabilească dacă propunerea:

1.  urmărește un scop multiplu sau are componente multiple, iar oricare dintre acestea poate fi identificată ca fiind principală sau predominantă, în timp ce celelalte sunt doar conexe; sau

2.  urmărește simultan mai multe obiective sau are mai multe componente ce sunt legate în mod indisolubil, fără ca vreuna să fie accesorie și indirectă în raport cu cealaltă.

În conformitate cu jurisprudența Curții de Justiție, în primul caz, actul trebuie să se bazeze pe un temei juridic unic, și anume cel impus de scopul principal sau predominant sau de componenta principală sau predominantă, iar în al doilea caz, actul trebuie fondat pe diversele temeiuri juridice corespunzătoare.(3)

IV. Scopul și conținutul regulamentului propus

Scopul principal al propunerii este de a furniza sprijin statelor membre în vederea gestionării eficiente a migrației, asigurându-se că UE continuă să își îndeplinească obligațiile față de persoanele care au nevoie de protecție internațională, facilitează returnarea persoanelor care nu au drept de ședere și sprijină soluțiile care înlocuiesc fluxurile neregulamentare și necontrolate de migranți, propunând în loc căi sigure și bine gestionate de migrație. Principala provocare pe care urmărește să o abordeze propunerea este necesitatea unei mai mari flexibilități în gestionarea fondului, în comparație cu perioada de programare actuală, prin instituirea unor noi mecanisme de alocare a finanțării pentru gestionarea partajată, directă și indirectă.

Propunerea constă din 61 de considerente, 35 de articole și 8 anexe.

Considerentele 1-9 stabilesc cadrul politic și legislativ și contextul propunerii, inclusiv Agenda europeană privind migrația din mai 2015 și Consiliul European din 19 octombrie 2017, care subliniază capacitatea Uniunii de a reuni eforturile europene și naționale în vederea abordării migrației și a unei cooperări eficiente, în conformitate cu principiul solidarității și al împărțirii echitabile a responsabilității, și reafirmă necesitatea de a urmări o abordare cuprinzătoare, pragmatică și fermă a gestionării migrației, care să aibă scopul restabilirii controlului frontierelor externe și reducerii numărului de sosiri neregulamentare și a numărului de decese pe mare. Aceste măsuri ar trebui să se bazeze pe o utilizare flexibilă și coordonată a tuturor instrumentelor disponibile la nivelul Uniunii și al statelor membre. Criza migrației a evidențiat, de asemenea, necesitatea de a reforma sistemul european comun de azil și de a completa și consolida activitățile întreprinse de Agenția pentru Azil a Uniunii Europene (EUAA).

Considerentul 10 prevede faptul că FAM ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre legate de consolidarea capacității statelor membre de a-și dezvolta, monitoriza și evalua politicile în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii.

Considerentele 11-30 prezintă domeniile și obiectivele detaliate ale măsurilor care trebuie luate.

Considerentul 31 prevede că finanțarea de la bugetul Uniunii ar trebui să se axeze pe activitățile în care intervenția Uniunii poate aduce valoare adăugată comparativ cu măsurile întreprinse individual de statele membre. Sprijinul financiar acordat în temeiul prezentului regulament ar trebui să contribuie, în special, la consolidarea capacităților naționale și a celor ale Uniunii în domeniile azilului și migrației.

Considerentele 32-40 prezintă dispozițiile privind modul în care urmează să fie alocate fondurile și resursele și modul în care trebuie rambursate costurile.

Considerentul 41 prevede faptul că, pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al FAM la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, FAM ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin acțiunilor de la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să servească scopurilor strategice generale din sfera de intervenție a FAM.

Considerentul 42 precizează că ar trebui să fie posibilă acordarea de asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit în regulament.

Considerentele 43-48 stabilesc relația din punct de vedere practic a FAM cu celelalte fonduri și instrumente din același domeniu.

Considerentele 49-55 stabilesc metodele de punere în aplicare, dispozițiile referitoare la țările și teritoriile de peste mări și la regiunile ultraperiferice, cerințele de monitorizare și relația cu acțiunile în domeniul climei.

Considerentele 56-66 stabilesc dispozițiile privind conferirea de competențe delegate și de punere în aplicare, subsidiaritatea și proporționalitatea și statutul Regatului Unit, al Irlandei și al Danemarcei.

Articolul 3 prevede că obiectivul de politică al FAM este de a contribui la o gestionare eficientă a fluxurilor de migrație, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale, cu obiectivele specifice de consolidare și dezvoltare a tuturor aspectelor sistemului european comun de azil, de a sprijini migrația legală către statele membre, inclusiv de a contribui la integrarea resortisanților țărilor terțe și la combaterea migrației neregulamentare, precum și la asigurarea eficacității returnării și a readmisiei în țările terțe.

Articolele 1-6 includ dispoziții generale. Articolul 6 precizează care sunt entitățile eligibile pentru a primi fonduri și sprijin: statele membre, țările terțe în condiții specifice și orice entitate juridică înființată în temeiul dreptului Uniunii sau orice organizație internațională.

Articolele 7-31 stabilesc cadrul financiar și de punere în aplicare a FAM, împărțit în capitole despre sprijin și aplicare în cadrul gestiunii partajate, directe și indirecte, în conformitate cu Regulamentul financiar. Acestea includ, de asemenea, dispoziții privind monitorizarea, raportarea și evaluarea. Articolul 9 prevede că finanțarea din cadrul facilității tematice se utilizează pentru componentele sale de sprijin acordat statelor membre care contribuie la eforturile de solidaritate și de responsabilitate. Articolul 17 prevede o sumă forfetară pe cap de locuitor pentru transferul solicitanților de protecție internațională, precum și pentru beneficiari.

Articolele 32-35 includ dispoziții tranzitorii și finale.

Anexele I-VIII stabilesc criteriile de alocare a finanțării pentru programele care fac obiectul gestiunii partajate, măsuri de punere în aplicare, domeniul de aplicare al sprijinului, acțiuni eligibile pentru o cofinanțare mai mare, indicatori principali de performanță, tipuri de intervenții, acțiuni eligibile pentru sprijin operațional și indicatori de realizare și de rezultat.

În proiectul de raport al LIBE se propune adăugarea articolului 80 din TFUE la temeiul juridic (a se vedea AM 2), iar această adăugare a fost sugerată și de amendamentele depuse de mai mulți raportori alternativi în cadrul Comisiei LIBE (a se vedea AM 161-163).

Mai multe amendamente în Comisia LIBE urmăresc, de asemenea, adăugarea următorului obiectiv al FAM la articolul 3 (a se vedea AM 46, 322, 323, 325):

Asigurarea solidarității și a repartizării echitabile a responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare practică.

În plus, mai multe amendamente ale Comisiei LIBE referitoare la măsurile de punere în aplicare din anexe fac referire la transfer și solidaritate (a se vedea AM 137, 568, 569).

V - Stabilirea temeiului juridic adecvat

În primul rând, ar trebui subliniat faptul că PE a propus deja ca articolul 80 din TFUE să fie adăugat la temeiul juridic, pe parcursul procedurii legislative pentru actualul Fond pentru azil, migrație și integrare(4). Ulterior, Serviciului juridic i s-a solicitat să emită un aviz juridic cu privire la această completare, care a concluzionat că este oportun să se adauge teza a doua din articolul 80 ca temei juridic comun pentru măsurile specifice privind transferul.(5) Deși regulamentul respectiv a fost adoptat în cele din urmă fără a include articolul 80 din TFUE, în Rezoluția sa din 26 martie 2016 referitoare la situația din Mediterana și la necesitatea unei abordări globale a migrației de către UE, PE a afirmat următoarele la primul paragraf al rezoluției(6):

1. subliniază că solidaritatea trebuie să fie principiul pe care să se întemeieze acțiunea Uniunii în domeniul migrației; ia act de faptul că principiul solidarității, stabilit la articolul 80 din TFUE, se referă la politicile de azil, imigrație și control la frontiere; consideră că articolul 80 oferă un temei juridic, „în comun” cu articolele 77-79 TFUE, pentru a pune în practică principiul solidarității în aceste domenii.

Poziția PE, astfel cum a fost confirmată de votul în plen privind rezoluția menționată mai sus, este, prin urmare, că articolul 80 din TFUE ar putea și ar trebui să fie utilizat ca temei juridic, alături de temeiurile juridice prezentate de Comisie pentru prezenta propunere.

În plus, Serviciul Juridic afirmă, în avizul său juridic din 2013, în care analizează temeiul juridic al actualului Fond pentru azil, migrație și integrare, că includerea articolului 80 din tratat provine dintr-o recomandare a Convenției europene și că a doua teză a acestui articol a fost redactată cu intenția de a crea o formă de temei juridic, cu scopul de a concretiza, în politicile detaliate, principiul solidarității. Această a doua teză a articolului 80 din TFUE, în mod similar cu clauza de flexibilitate de la articolul 352, oferă Uniunii un temei juridic pentru a adopta măsuri corespunzătoare cu scopul de a elimina o lacună în cazul în care tratatele nu prevăd în mod explicit sau implicit competențe necesare pentru atingerea obiectivelor Uniunii, în cazul de față, în mod concret, obiectivul de a asigura solidaritatea și o distribuire echitabilă a responsabilității între statele membre(7).

Având în vedere că actualul Fond pentru azil, migrație și integrare se bazează pe articolul 78 alineatul (2) din TFUE și articolul 79 alineatul (2) și alineatul (4) din TFUE — privind măsurile pentru un sistem european comun de azil, o politică comună de imigrare și, respectiv, măsuri pentru promovarea integrării resortisanților țărilor terțe — și având în vedere că regulamentul urmărește simultan aceste obiective cu componente indisolubil legate, fără ca unul să fie secundar și indirect în raport cu celelalte, articolele respective trebuie să facă parte din temeiul juridic al propunerii.

Se pune întrebarea atunci dacă articolul 80 din TFUE ar trebui să facă parte, de asemenea, din temeiul juridic, coroborat cu articolul 78 alineatul (2) din TFUE și cu articolul 79 alineatul (2) și alineatul (4) din TFUE.

Principalul scop al propunerii, în opinia Comisiei, este de a furniza sprijin în vederea unei gestionări eficiente a migrației de către statele membre, prin abordarea necesității unei mai mari flexibilități a gestionării, în comparație cu perioada de programare actuală, prin instituirea unor noi mecanisme de alocare a finanțării pentru gestionarea partajată, directă și indirectă. Propunerea include, de asemenea, dispoziții privind sprijinul financiar acordat statelor membre care contribuie la eforturile de solidaritate și responsabilitate (articolul 9) și privind contribuțiile pe cap de locuitor pe cap de locuitor în ceea ce privește transferul solicitanților de protecție internațională, precum și al beneficiarilor (articolul 17). Prin urmare, propunerea Comisiei include deja dispoziții privind solidaritatea și partajarea echitabilă a responsabilității, inclusiv a implicațiilor financiare ale acesteia, între statele membre.

Astfel cum s-a subliniat mai sus, proiectul de raport al Comisiei LIBE și amendamentele depuse de LIBE aduc mai multă precizie dispozițiilor, adăugând, la articolul 3, obiectivul de a asigura solidaritatea și împărțirea echitabilă a responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și de azil, precum și prin includerea în anexe a unor măsuri de punere în aplicare conexe.

După cum a concluzionat Serviciul Juridic, întrucât dispozițiile menționate mai sus privind solidaritatea și transferul prevăd în mod clar finanțarea unor măsuri specifice pentru a pune în aplicare principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii, menționarea articolului 80 din TFUE ar contribui la asigurarea clarității și a securității juridice în ceea ce privește includerea în act a măsurilor specifice în cauză, subliniind obiectivul acestora(8).

Articolul 80 din TFUE prevede că actele Uniunii adoptate în temeiul capitolului privind politicile în materie de controale la frontieră, azil și imigrație (articolele 77-80 din TFUE) conțin, ori de câte ori este necesar, măsuri adecvate pentru a pune în aplicare principiul solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre, inclusiv pe plan financiar. După cum s-a subliniat mai sus, prezenta propunere a Comisiei, inclusiv în forma propusă spre a fi modificată, include dispoziții privind astfel de măsuri. Întrucât propunerea de regulament urmărește simultan astfel de obiective, legate în mod indisolubil, fără a fi secundare sau indirecte față de obiectivele și componentele legate de articolul 78 alineatul (2) din TFUE și de articolul 79 alineatul (2) și alineatul (4) din TFUE, aceasta ar trebui să se întemeieze, de asemenea, pe articolul 80 din TFUE.

VI - Concluzie și recomandare

În lumina analizei de mai sus, articolul 80 din TFUE ar putea fi adăugat la articolul 78 alineatul (2) din TFUE și la articolul 79 alineatul (2) și alineatul (4) din TFUE pentru a forma temeiul juridic al propunerii.

La reuniunea sa din 18 februarie 2019, Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în consecință, cu 11 voturi pentru, 6 voturi contra și nicio abținere(9), să recomande posibilitatea includerii de către Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne a articolului 80 din TFUE ca temei juridic suplimentar în raportul său privind acest dosar.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

(1)

Regulamentul (UE) nr. 516/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare, de modificare a Deciziei 2008/381/CE a Consiliului și de abrogare a Deciziilor nr. 573/2007/CE și nr. 575/2007/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Deciziei 2007/435/CE a Consiliului (JO L 150, 20.5.2014, p. 168).

(2)

Cauza C-45/86, Comisia/ Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-440/05, Comisia/ Consiliul, Rec., 2007, p. I-9097; Cauza C-411/06, Comisia/ Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2009, I-7585.

(3)

A se vedea cauza C-411/06 citată mai sus, punctele 46-47.

(4)

A se vedea nota de subsol 1.

(5)

A se vedea avizul Serviciului juridic al PE din 2013, SJ-0139/13, anexa I.

(6)

Texte adoptate, P8_TA(2016)0102.

(7)

A se vedea avizul Serviciului juridic al PE din 2013, SJ-0139/13, punctele 27 și 41.

(8)

A se vedea avizul Serviciului juridic al PE din 2019, SJ-0088/19, punctul 13.

(9)

La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (vicepreședinți), Gilles Lebreton (raportor pentru aviz), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


AVIZ al Comisiei pentru dezvoltare (20.12.2018)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Raportoare pentru aviz: Elly Schlein

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia a prezentat Parlamentului European și Consiliului o propunere de instituire a Fondului pentru azil și migrație, ca parte a cadrului financiar multianual (CFM) 2021-2027. Fondul va oferi sprijin pentru gestionarea eficientă a migrației de către statele membre ale UE, dispunând de un pachet financiar de 10,4 miliarde EUR.

Criza migrației a demonstrat că este necesară o abordare europeană comună, bazată pe solidaritate și pe o repartizare echitabilă a responsabilității. În consecință, raportoarea salută majorarea bugetului disponibil pentru migrație și azil, ca pas esențial pentru crearea unui sistem de azil și primire solid, echitabil și eficace în UE.

Cu toate acestea, raportoarea consideră că propunerea, în forma sa actuală, pune un accent excesiv pe creșterea ratelor de returnare. Criteriile propuse pentru alocarea de fonduri pentru programele naționale care fac obiectul gestiunii partajate prevăd, de fapt, ca 40% din aceste fonduri să fie atribuite în funcție de indicatorii referitori la contracararea migrației neregulamentare și la emiterea unor decizii de returnare, în detrimentul unor acțiuni din domeniul azilului, al migrației legale și al integrării. Astfel, s-ar crea stimulente ca statele membre să emită decizii de returnare și să le pună în aplicare, fără a lua în considerare riscurile pentru persoanele returnate și eventualul impact asupra țărilor de origine.

Măsurile luate de Comisie pentru a construi o politică solidă în domeniul migrației trebuie salutate. Cu toate acestea, raportoarea consideră că Parlamentul European și Consiliul ar trebui să includă în propunere garanțiile necesare pentru persoanele returnate și pentru țările de origine. Deciziile de returnare nu pot fi luate fără o evaluare cuprinzătoare a situației în țările de origine și a capacității de absorbție la nivel local. Este esențial să se verifice potențialul impact al persoanelor returnate asupra stabilității țărilor de origine, întrucât returnările ar putea contribui la conflicte, fricțiuni și fragilitate.

În plus, Parlamentul și Consiliul ar trebui să se asigure că relațiile UE cu țările terțe nu sunt condiționate de cooperarea în domeniul returnării și al readmisiei. Cooperarea cu țările terțe ar trebui să se bazeze pe interese reciproce și pe o abordare cuprinzătoare, mai degrabă decât pe interesele și prioritățile UE în domeniul migrației. O concentrare restrânsă pe gestionarea migrației poate pune în pericol cooperarea UE cu țările terțe.

AMENDAMENTE

Comisia pentru dezvoltare recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Fondul ar trebui să respecte pe deplin drepturile omului, precum și Agenda 2030, principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, astfel cum se prevede la articolul 208 din TFUE, și angajamentele asumate la nivel internațional în materie de migrație și azil, în special Pactul mondial privind refugiații și Pactul global pentru asigurarea unei migrații legale, desfășurate în condiții de siguranță și de ordine (GCM).

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Gestionarea Fondului din perspectiva dezvoltării ar trebui să ia în considerare diferitele cauze profunde ale migrației, cum ar fi conflictele, sărăcia, lipsa capacității agricole, educația și inegalitatea.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 4 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4c)  Dezvoltarea cooperării cu țările terțe ar trebui să fie, printre altele, o parte importantă a acordurilor de readmisie pentru stimularea pieței forței de muncă și a posibilităților de angajare în țările de returnare, în scopul de a reduce factorii care încurajează migranții returnați să treacă din nou granițele europene;

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Fondul ar trebui să sprijine gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace în țările terțe.

(7)  Fondul ar trebui să sprijine promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor prin relocarea și transferul între statele membre, să sprijine strategiile de integrare, de primire și de incluziune și o politică mai eficace privind migrația legală, să combată migrația neregulamentară și să pună în aplicare o politică durabilă în materie de returnare și de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor, crearea unor căi de migrație legală, pentru a combate migrația neregulamentară, a lupta împotriva traficului de migranți, a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace în țările terțe. Cooperarea cu țările terțe ar trebui să se bazeze cu adevărat pe interese reciproce.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Criza migrației a evidențiat necesitatea reformării sistemului european comun de azil pentru a se asigura proceduri de azil eficiente cu scopul de a preveni deplasările secundare, de a oferi condiții de primire uniforme și adecvate pentru solicitanții de protecție internațională, de a institui standarde uniforme pentru acordarea de protecție internațională și acordarea drepturilor și beneficiilor corespunzătoare pentru beneficiarii de protecție internațională. În același timp, reforma a fost necesară pentru a institui un sistem mai echitabil și mai eficace de determinare a statului membru responsabil în ceea ce privește solicitanții de protecție internațională, precum și un cadru la nivelul Uniunii pentru eforturile statelor membre în materie de relocare. Prin urmare, este necesar ca fondul să ofere un sprijin sporit pentru eforturile statelor membre de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect sistemul european comun reformat de azil.

(8)  Se impune susținerea și ameliorarea eforturilor depuse de statele membre pentru a pune în aplicare pe deplin și în mod corespunzător acquis-ul Uniunii în materie de azil, în special pentru a pune la dispoziție condiții de primire adecvate a persoanelor strămutate, a solicitanților și a beneficiarilor de protecție internațională, pentru a asigura determinarea corectă a statutului, pentru a aplica proceduri de azil echitabile și eficace și pentru a promova bunele practici în domeniul azilului, astfel încât să fie protejate drepturile persoanelor care necesită protecție internațională și să asigure funcționarea eficientă a sistemelor de azil ale statelor membre. Prin urmare, fondul ar trebui să ofere un sprijin sporit pentru eforturile statelor membre de a pune în aplicare pe deplin și în mod corect sistemul european comun reformat de azil.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Fondul ar trebui, de asemenea, să completeze și să consolideze activitățile întreprinse de Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), instituită prin Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul EUAA]14, cu scopul de a facilita și de a îmbunătăți funcționarea sistemului european comun de azil, prin coordonarea și consolidarea cooperării practice și a schimbului de informații între statele membre, prin promovarea dreptului și a standardelor operaționale ale Uniunii în materie de azil pentru a asigura un grad înalt de uniformitate bazat pe standarde de protecție ridicate în ceea ce privește procedurile de protecție internațională, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune care să permită o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, de a facilita convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, de a sprijini eforturile de relocare ale statelor membre și de a furniza asistență operațională și tehnică statelor membre pentru gestionarea propriilor sisteme de azil și de primire, în special statelor ale căror sisteme sunt supuse unei presiuni disproporționate.

(9)  Fondul ar trebui, de asemenea, să completeze și să consolideze activitățile întreprinse de Agenția Uniunii Europene pentru Azil (EUAA), instituită prin Regulamentul (UE)../.. [Regulamentul EUAA]14, cu scopul de a facilita și de a îmbunătăți funcționarea sistemului european comun de azil, prin coordonarea și consolidarea cooperării practice și a schimbului de informații între statele membre, prin promovarea dreptului și a standardelor operaționale ale Uniunii în materie de azil pentru a asigura respectarea drepturilor omului și un grad înalt de uniformitate bazat pe standarde de protecție ridicate în ceea ce privește procedurile de protecție internațională, condițiile de primire și evaluarea nevoilor de protecție în întreaga Uniune care să permită o repartizare sustenabilă și echitabilă a cererilor de protecție internațională, respectând întotdeauna, la final, interesul suprem al solicitantului, de a facilita convergența în evaluarea cererilor de protecție internațională în întreaga Uniune, de a sprijini eforturile de relocare ale statelor membre și de a furniza asistență operațională și tehnică statelor membre pentru gestionarea propriilor sisteme de azil și de primire, în special statelor ale căror sisteme sunt supuse unei presiuni disproporționate.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii.

(10)  Fondul ar trebui să sprijine eforturile depuse de Uniune și de statele membre pentru consolidarea capacității statelor membre de a dezvolta, a monitoriza și a evalua politicile lor în domeniul azilului din perspectiva obligațiilor care le revin în temeiul dreptului în vigoare al Uniunii, al dreptului internațional printr-o abordare integrală a respectării drepturilor omului.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă o componentă esențială a politicii Uniunii în materie de azil, care urmărește asigurarea unei gestionări adecvate a fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională. Cu scopul de a pune capăt sosirilor neregulamentare și care le pun în primejdie viața resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor care au nevoie de protecție internațională și de a propune în loc căi legale și sigure de a intra pe teritoriul statelor membre, de a exprima solidaritate cu țările din regiunile către care sau în interiorul cărora a fost strămutat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, contribuind la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective, de a sprijini realizarea obiectivelor politicii Uniunii în materie de migrație prin creșterea influenței Uniunii asupra țărilor terțe și de a contribui în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare prin adoptarea unei singure voci în cadrul forurilor internaționale și în relația cu țările terțe, fondul ar trebui să acorde stimulente financiare pentru punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii.

(11)  Parteneriatele și cooperarea cu țările terțe reprezintă o componentă esențială a politicilor Uniunii în materie de migrație și azil, care urmărește ca cetățenii să nu fie forțați să își părăsească țările de origine, asigurarea unei gestionări adecvate a fluxurilor migratorii de persoane, inclusiv de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională. Cu scopul de a pune capăt sosirilor neregulamentare și care le pun în primejdie viața resortisanților țărilor terțe sau apatrizilor, inclusiv a celor care au nevoie de protecție internațională și de a propune în loc căi legale și sigure de a intra pe teritoriul statelor membre, de a exprima solidaritate cu țările din regiunile către care sau în interiorul cărora a fost strămutat un număr mare de persoane care au nevoie de protecție internațională, contribuind la atenuarea presiunii exercitate asupra țărilor respective și contribuind în mod efectiv la inițiativele mondiale în materie de relocare prin adoptarea unei singure voci în cadrul forurilor internaționale și în relația cu țările terțe, fondul ar trebui să acorde stimulente financiare pentru punerea în aplicare a cadrului de relocare [și de admisie umanitară] al Uniunii și a altor inițiative umanitare analoage adoptate de statele membre, individual sau colectiv.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Având în vedere nivelurile ridicate ale fluxurilor de migrație către Uniune înregistrate în ultimii ani și importanța de a asigura coeziunea societăților noastre, este esențial să se sprijine politicile statelor membre pentru integrarea timpurie a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în domeniile prioritare identificate în Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016.

(12)  Având în vedere importanța de a asigura coeziunea societăților noastre, este esențial să se sprijine politicile statelor membre pentru primirea, integrarea și incluziunea timpurie a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală, inclusiv în domeniile prioritare identificate în Planul de acțiune privind integrarea resortisanților din țările terțe, adoptat de Comisie în 2016.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Pentru a spori eficiența, a obține cea mai mare valoare adăugată europeană și a asigura coerența răspunsului Uniunii în vederea promovării integrării resortisanților țărilor terțe, acțiunile finanțate în cadrul fondului ar trebui să fie specifice și complementare acțiunilor finanțate în cadrul Fondului social european plus (FSE+) și al Fondului european de dezvoltare regională (FEDR). Măsurile finanțate în cadrul acestui fond ar trebui să sprijine măsuri adaptate la nevoile resortisanților țărilor terțe, care sunt, în general, puse în aplicare în etapa inițială a procesului de integrare, precum și acțiuni orizontale caresprijine capacitățile statelor membre în domeniul integrării, în timp ce intervențiile în favoarea resortisanților țărilor terțe cu un impact pe termen mai lung ar trebui finanțate în cadrul FEDR și FSE+.

(13)  Pentru a îmbunătăți și a consolida procesul de integrare în societățile europene, fondul ar trebui să faciliteze migrația legală către Uniune, în conformitate cu necesitățile economice și sociale ale statelor membre și să anticipeze pregătirea procesului de integrare încă din țara de origine a resortisanților din țări terțe care vin în Uniune. Acțiunile din țările terțe ar trebuifie pe deplin coerente cu principiul coerenței politicii pentru dezvoltare și cu angajamentele privind realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a)  Măsurile de integrare ar trebui să se aplice, de asemenea, beneficiarilor de protecție internațională, în vederea asigurării unei abordări cuprinzătoare a integrării, luând în considerare caracteristicile specifice ale acestui grup-țintă. Atunci când măsurile de integrare se combină cu măsuri de primire, acțiunile ar trebui să permită și includerea solicitanților de azil, după caz.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  În acest context, autoritățile statelor membre responsabile cu executarea fondului ar trebui să aibă obligația de a coopera și de a institui mecanisme de coordonare cu autoritățile desemnate de statele membre în scopul gestionării intervențiilor din cadrul FSE+ și FEDR și, după caz, cu autoritățile de management ale acestora și cu autoritățile care gestionează alte fonduri ale Uniunii care contribuie la integrarea resortisanților țărilor terțe.

(14)  Pentru a fi eficient și pentru a aduce cea mare valoare adăugată, fondul ar trebui să urmărească o abordare mai bine direcționată, în sprijinul unor strategii coerente, concepute special în vederea promovării integrării resortisanților din țări terțe la nivel național, local și/sau regional, după caz. Aceste strategii ar trebui puse în aplicare mai ales de autorități locale sau regionale și de actori non-statali, fără a exclude autoritățile naționale, în special în cazul în care organizarea administrativă specifică a statului membru ar necesita acest lucru sau în care, într-un stat membru, acțiunile de primire, integrare și incluziune fac obiectul unei competențe partajate între respectivul stat și serviciile administrative descentralizate. Organizațiile de punere în aplicare ar trebui ca, dintr-o serie de măsuri disponibile, să le aleagă pe cele mai adecvate pentru situația lor specială.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  O politică eficientă în materie de returnare este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor comune privind returnarea, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, și a unei abordări integrate și coordonate privind gestionarea returnărilor. Pentru a favoriza politici durabile în materie de returnare, fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi reintegrarea persoanelor returnate.

(20)  O politică eficientă în materie de returnare este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor comune privind returnarea, cu accent pe returnările voluntare, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, și a unei abordări integrate și coordonate privind gestionarea returnărilor. Fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe pentru a facilita și a garanta returnarea și readmisia în condiții de siguranță și cu demnitate, precum și reintegrarea durabilă, astfel cum se prevede în GCM.

__________________

__________________

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Statele membre ar trebui să acorde preferință returnării voluntare. Pentru a promova returnarea voluntară, statele membre ar trebui să prevadă stimulente pentru returnarea voluntară a persoanelor, cum ar fi un tratament preferențial sub forma unei asistențe sporite la returnare. Acest tip de returnare voluntară este atât în interesul persoanelor returnate, cât și în interesul autorităților, din punct de vedere al raportului costeficacitate.

(21)  Statele membre ar trebui să acorde preferință returnării voluntare. Pentru a promova returnarea voluntară, statele membre ar trebui să prevadă stimulente pentru returnarea voluntară a persoanelor, cum ar fi un tratament preferențial sub forma unei asistențe sporite la returnare, printr-o formare profesională în Europa, care ar ajuta persoanele returnate să se reintegreze pe piața muncii în țara lor de origine. Acest tip de returnare voluntară este atât în interesul persoanelor returnate, cât și în interesul autorităților, din punct de vedere al raportului cost-eficacitate.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Prevederea unor măsuri de sprijin specifice pentru persoanele returnate în statele membre și în țările de returnare poate îmbunătăți condițiile de returnare ale acestora și le poate sprijini reintegrarea.

(23)  Prevederea unor măsuri de sprijin specifice pentru persoanele returnate, cu accent deosebit pe nevoile umanitare și de protecție ale acestora, în statele membre și în țările de returnare poate îmbunătăți condițiile de returnare ale acestora și le poate sprijini reintegrarea. Ar trebui să se acorde o atenție deosebită grupurilor vulnerabile. Deciziile de returnare ar trebui să se bazeze pe o evaluare cuprinzătoare și atentă a situației în țara de origine, inclusiv o evaluare a capacității de absorbție la nivel local. Măsurile și acțiunile specifice de sprijin pentru țările de origine și, în special, pentru persoanele vulnerabile contribuie la asigurarea sustenabilității, siguranței și eficacității returnărilor. Aceste măsuri ar trebui să fie puse în aplicare cu participarea activă a autorităților locale, a societății civile și a diasporei.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Acordurile de readmisie și alte mecanisme de readmisie fac parte integrantă din politica Uniunii în materie de returnare și sunt un instrument central pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât acestea facilitează returnarea rapidă a migranților în situație neregulamentară. Aceste acorduri și mecanisme sunt un element important în cadrul dialogului și al cooperării cu țările terțe de origine și de tranzit ale migranților în situație neregulamentară, iar punerea lor în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită pentru a asigura politici eficace în materie de returnare la nivel național și la nivelul Uniunii.

(24)  Acordurile de readmisie și alte mecanisme de readmisie fac parte integrantă din politica Uniunii în materie de returnare și sunt un instrument central pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, întrucât acestea facilitează returnarea rapidă a migranților în situație neregulamentară. Aceste acorduri și mecanisme sunt un element important în cadrul cooperării și al dialogului politic cu țările terțe de origine și de tranzit ale migranților în situație neregulamentară, iar punerea lor în aplicare în țările terțe ar trebui sprijinită pentru a asigura politici eficace în materie de returnare la nivel național și la nivelul Uniunii.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În plus față de sprijinul pentru returnarea persoanelor prevăzut în prezentul regulament, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a migrației neregulamentare, de abordare a factorilor care încurajează migrația ilegală sau a eludării normelor existente în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre.

(25)  În plus față de sprijinul pentru integrarea resortisanților țărilor terțe sau a apatrizilor în statele membre, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a traficului de migranți, de încurajare și facilitare a instituirii unor norme în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație din țările de origine, respectând pe deplin principiul coerenței pentru dezvoltare durabilă.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Angajarea migranților în situație neregulamentară reprezintă un factor de atracție pentru migrația ilegală și subminează dezvoltarea unei politici de mobilitate a forței de muncă bazate pe programe de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală și prevede sancțiuni pentru angajatorii care încalcă această interdicție.

(26)  Fondul ar trebui să sprijine statele membre, direct sau indirect, să pună în aplicare Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului16 care interzice angajarea resortisanților țărilor terțe în situație de ședere ilegală și prevede sancțiuni pentru angajatorii care încalcă această interdicție. Aceasta include, de asemenea, elemente de protecție, cum ar fi dreptul resortisanților țărilor terțe angajați neregulamentar de a depune plângeri și de a-și revendica salariile. Fondul ar trebui să sprijine punerea în aplicare a acestuia, pentru că aceste elemente de protecție nu au fost aplicate suficient, după cum s-a subliniat în comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 22 mai 2014 privind aplicarea Directivei 2009/52/CE din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime

privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală.

_________________

_________________

16 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).

16 Directiva 2009/52/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 168, 30.6.2009, p. 24).

 

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 26 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(26a)  Statele membre ar trebui să sprijine solicitările organizațiilor societății civile și ale asociațiilor lucrătorilor, cum ar fi crearea unei rețele europene de primire a lucrătorilor, pentru a conecta toți lucrătorii din Europa care operează în procesele de migrație pentru a promova o primire demnă și o abordare a migrației bazată pe drepturile omului și pe schimbul de bune practici în domeniul primirii și al integrării în muncă.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Măsurile desfășurate în țările terțe și în legătură cu țările terțe care sunt sprijinite din fond ar trebui să completeze alte acțiuni derulate în afara Uniunii care beneficiază de sprijin din partea instrumentelor Uniunii de finanțare externă. La punerea în aplicare a acestor acțiuni, ar trebui să se urmărească în special asigurarea coerenței depline cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe și ale politicii externe ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. În ceea ce privește dimensiunea externă, fondul ar trebui să direcționeze sprijinul astfel încât să contribuie la intensificarea cooperării cu țările terțe și la consolidarea unor aspecte-cheie ale gestionării migrației în domenii de interes pentru politica de migrație a Uniunii.

(30)  Măsurile luate în cadrul fondului în legătură cu țările terțe ar trebui să fie pe deplin coerente cu principiile și obiectivele generale ale acțiunilor externe, ale politicii externe și ale politicii de dezvoltare ale Uniunii cu privire la țara sau la regiunea în cauză, precum și cu angajamentele internaționale ale Uniunii. Cooperarea cu țările terțe nu ar trebui să vizeze sprijinirea acțiunilor orientate direct către dezvoltare și nu ar trebui să submineze principiul coerenței politicii pentru dezvoltare.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Aceste sume inițiale ar trebui să constituie un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a ține seama de modificările fluxurilor de migrație, pentru a răspunde nevoilor în materie de gestionare a sistemelor de azil și de primire și nevoilor de integrare a resortisanților țărilor terțe cu ședere legală și pentru a combate migrația neregulamentară prin politici eficiente și durabile în materie de returnare, statelor membre ar trebui să li se aloce o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, ținând seama de ratele de absorbție. Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele mai recente date statistice disponibile, astfel cum figurează în anexa I, pentru a reflecta modificările situației inițiale din statele membre.

(35)  Aceste sume inițiale ar trebui să constituie un punct de plecare pentru investițiile pe termen lung ale statelor membre. Pentru a ține seama de modificările fluxurilor de migrație, pentru a răspunde nevoilor în materie de gestionare a sistemelor de azil și de primire și nevoilor de integrare a resortisanților țărilor terțe, pentru a combate traficul de migranți, pentru a pune în aplicare o politică eficientă, care respectă drepturile omului și durabilă în materie de returnare, statelor membre ar trebui să li se aloce o sumă suplimentară la jumătatea perioadei, ținând seama de ratele de absorbție. Această sumă ar trebui să se bazeze pe cele mai recente date statistice disponibile, astfel cum figurează în anexa I, pentru a reflecta modificările situației inițiale din statele membre.

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

(41)  Pentru a completa punerea în aplicare a obiectivului de politică al acestui fond la nivel național prin intermediul programelor statelor membre, fondul ar trebui, de asemenea, să ofere sprijin pentru acțiunile la nivelul Uniunii. Astfel de acțiuni ar trebui să urmărească scopuri strategice globale care să se înscrie în domeniul de intervenție al fondului, legate de analiza politicilor și de inovare, de învățarea reciprocă transnațională și de parteneriatele transnaționale, de munca realizată de diaspora și de rolul de interfață pe care aceasta îl poate juca în acest sens, precum și de testarea a noi inițiative și acțiuni în întreaga Uniune.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în țări terțe, cauzate de evoluții politice sau conflicte, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

(42)  În vederea consolidării capacității Uniunii de a răspunde imediat unei puternice presiuni neprevăzute sau disproporționate exercitate de migrație într-unul sau mai multe state membre, caracterizată de un aflux important și disproporționat de resortisanți ai țărilor terțe, care solicită în număr semnificativ și de urgență centrele de primire și de cazare, precum și sistemele și procedurile de azil și de gestionare a migrației, sau unor puternice presiuni exercitate de migrație în țări terțe, cauzate de evoluții politice sau conflicte, ar trebui să se poată acorda asistență de urgență destinată în orice moment acțiunilor pentru asigurarea respectării drepturilor omului ale migranților și a angajamentelor internaționale ale statelor membre, în special în materie de azil și refugiați, în conformitate cu cadrul stabilit de prezentul regulament.

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Considerentul 53 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(53a)  În cursul procesului de programare, implementare și de evaluare a programelor finanțate din fond ar trebui consultate organizațiile societății civile și autoritățile locale și regionale, precum și parlamentele naționale din statele membre și țările terțe.

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la o gestionare eficace a fluxurilor de migrație, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale.

1.  Obiectivul de politică al fondului este de a contribui la o gestionare eficace a fluxurilor de migrație, în conformitate cu acquis-ul relevant al Uniunii și în conformitate cu angajamentele Uniunii privind drepturile fundamentale, în special dreptul la azil, consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum și principiul coerenței politicii pentru dezvoltare.

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe;

(b)  sprijinirea creării unor căi de acces sigure și legale către statele membre, inclusiv contribuția la integrarea resortisanților țărilor terțe, inclusiv a solicitanților de azil și a persoanelor care beneficiază de protecție internațională, și consolidarea protecției drepturilor omului pentru migranți;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare prin deschiderea căilor legale de migrație, combaterea traficului de persoane și asigurarea eficacității și sustenabilității returnării și a readmisiei în țările terțe atât pentru persoanele returnate, cât și pentru țările de origine.

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității și sustenabilității returnării și a readmisiei în țările terțe atât pentru persoanele returnate, cât și pentru țările de origine.

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  consolidarea solidarității și a repartizării responsabilității între statele membre, în special față de cele mai afectate de fluxurile de migrație și azil, inclusiv prin cooperare la nivel practic.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Fondul este deschis participării țărilor terțe, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific privind participarea țării terțe la Fondul pentru azil și migrație, cu condiția ca acordul respectiv:

Fondul este deschis participării țărilor terțe care nu încalcă drepturile fundamentale ale migranților pentru activități din domeniul migrației legale, al returnării și readmisiei, în conformitate cu condițiile prevăzute într-un acord specific privind participarea țării terțe la Fondul pentru azil și migrație, care ar trebui să fie pus la dispoziția publicului, cu condiția ca acordul respectiv:

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 5 – paragraful 1 – liniuța 4 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

- să ofere un mecanism de recurs pentru persoanele care consideră că drepturile lor fundamentale au fost încălcate.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia și statele membre se asigură că acțiunile în legătură cu țările terțe sunt întreprinse respectând alte acțiuni puse în aplicare prin intermediul instrumentelor Uniunii, respectă principiul coerenței politicii pentru dezvoltare, se concentrează asupra măsurilor care nu sunt orientate către dezvoltare și respectă pe deplin drepturile omului și dreptul internațional.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile.

6.  Facilitatea tematică sprijină, în special, acțiuni ce se încadrează la măsura de punere în aplicare 2(b) din anexa II, care sunt puse în aplicare de autoritățile locale și regionale sau de organizațiile societății civile, în special de diaspora.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării migrației, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

1.  Fiecare stat membru se asigură că prioritățile abordate în programul său sunt în concordanță cu prioritățile Uniunii și răspund acestora și provocărilor cu care Uniunea se confruntă în domeniul gestionării migrației în materie de azil și primire, precum și că acestea sunt pe deplin conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii. În definirea priorităților programelor lor, statele membre se asigură că măsurile de punere în aplicare stabilite în anexa II sunt abordate în mod corespunzător.

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

2.  Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

2.  Comisia se asigură că Agenția Uniunii Europene pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă sunt asociate în cadrul procesului de elaborare a programelor încă dintr-un stadiu incipient, în măsura în care acest lucru ține de competența agențiilor respective. Comisia consultă Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă și Agenția Uniunii Europene pentru Azil cu privire la proiectele de program pentru a se asigura coerența și complementaritatea acțiunilor agențiilor cu acțiunile statelor membre.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Comisia poate asocia Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, după caz, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

3.  Comisia poate asocia Agenția Uniunii Europene pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la sarcinile de monitorizare și evaluare menționate în secțiunea 5, după caz, în special pentru a se asigura că acțiunile puse în aplicare cu sprijinul fondului sunt conforme cu acquis-ul relevant al Uniunii și cu prioritățile convenite ale Uniunii.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În urma unui exercițiu de monitorizare desfășurat în conformitate cu Regulamentul (UE) [ ../..] [Regulamentul EUAA] sau a adoptării unor recomandări, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statul membru vizat analizează, împreună cu Comisia și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea face pentru a da curs constatărilor formulate, inclusiv pentru a aborda deficiențele sau problemele de capacitate și pregătire identificate, și pune în aplicare recomandările în cadrul programului său.

4.  În urma unui exercițiu de monitorizare desfășurat în conformitate cu Regulamentul (UE) [ ../..] [Regulamentul EUAA] sau a adoptării unor recomandări, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statul membru vizat analizează, împreună cu Comisia și, după caz, cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, ce ar putea face pentru a da curs constatărilor formulate, inclusiv pentru a aborda deficiențele sau problemele de capacitate și pregătire identificate, și pune în aplicare recomandările în cadrul programului său.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și returnare.

3.  Statele membre care utilizează sprijinul operațional trebuie să respecte acquis-ul Uniunii în materie de azil și returnare și drepturile fundamentale.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre justifică, în cadrul programului și al raportului anual de performanță menționate la articolul 30, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în conformitate cu articolul 13, situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre respective și, după caz, informațiile disponibile în contextul exercițiilor de monitorizare desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul EUAA] și cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

4.  Statele membre justifică, în cadrul programului și al raportului anual de performanță menționate la articolul 30, utilizarea sprijinului operațional pentru realizarea obiectivelor prezentului regulament. Înainte de aprobarea programului, Comisia, împreună cu Agenția Uniunii Europene pentru Azil, Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene și Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă, evaluează, în conformitate cu articolul 13, situația inițială din statele membre care și-au manifestat intenția de a utiliza sprijinul operațional. Comisia ia în considerare informațiile furnizate de statele membre respective și, după caz, informațiile disponibile în contextul exercițiilor de monitorizare desfășurate în conformitate cu Regulamentul (UE).../.. [Regulamentul EUAA] și cu Regulamentul (UE) nr. 1053/2013, care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 26 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o puternică presiune exercitată de migrație în țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau conflicte, în special atunci când aceasta ar putea avea un impact asupra fluxurilor de migrație către UE.

(c)  o puternică presiune exercitată de migrație în țările terțe, inclusiv în țările în care persoanele care au nevoie de protecție pot fi blocate din cauza unor evoluții politice sau conflicte.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul fondului.

1.  Comisia efectuează o evaluare la jumătatea perioadei și o evaluare retrospectivă a prezentului regulament, inclusiv a acțiunilor puse în aplicare în cadrul fondului, precum și o evaluare a impactului returnărilor asupra țărilor terțe și a respectării drepturilor fundamentale ale migranților.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 29 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor.

2.  Evaluarea la jumătatea perioadei și evaluarea retrospectivă sunt efectuate în timp util, pentru a permite integrarea lor în procesul de luare a deciziilor, iar rezultatul evaluării este făcut public și poate fi accesat.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  modul în care a fost garantată respectarea drepturilor fundamentale ale migranților în punerea în aplicare a fondului.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  30 % pentru azil;

–  40% pentru azil;

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  30 % pentru migrația legală și integrare;

–  40 % pentru migrația legală, integrare și incluziune;

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

–  20% pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  consolidarea solidarității și a cooperării cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare și alte căi legale la protecție în Uniune, precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe în scopul gestionării migrației.

(d)  consolidarea solidarității, a cooperării și a schimbului de bune practici cu țările terțe afectate de fluxurile migratorii, inclusiv prin relocare și alte căi legale la protecție în Uniune, precum și parteneriatul și cooperarea cu țările terțe în scopul gestionării migrației.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 3 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  promovarea schimburilor și a dialogului între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios.

(k)  promovarea schimburilor și a dialogului, în special cu ajutorul diasporei, între resortisanții țărilor terțe, societatea-gazdă și autoritățile publice, inclusiv prin consultarea resortisanților țărilor terțe, precum și a dialogului intercultural și interreligios.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  infrastructura de primire și luare în custodie publică, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

(a)  infrastructura de primire, inclusiv posibila utilizare comună a acestor facilități de către mai multe state membre;

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  contracararea factorilor care stimulează migrația neregulamentară, inclusiv angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE8;

(d)  contracararea migrației neregulamentare, inclusiv angajarea migranților în situație neregulamentară, prin efectuarea unor inspecții eficace și adecvate, bazate pe evaluarea riscurilor, formarea personalului, instituirea și punerea în aplicare a unor mecanisme prin care migranții în situație neregulamentară să poată solicita plata sumelor restante și să poată depune plângeri împotriva angajatorilor lor, sau informații și campanii de sensibilizare menite să informeze angajatorii și migranții în situație neregulamentară cu privire la drepturile și obligațiile lor în temeiul Directivei 2009/52/CE8;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  evaluarea situației și a stabilității țărilor de origine, precum și a capacității de absorbție la nivel local;

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  pregătirea returnării, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie și regăsirea familiei;

(e)  pregătirea returnării, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie, regăsirea familiei, posibilitatea de a beneficia de o formare profesională în Europa care să favorizeze reintegrarea în țara de origine;

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  operațiuni de îndepărtare, inclusiv măsuri aferente, în conformitate cu standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu excepția echipamentului coercitiv;

(h)  operațiuni de îndepărtare, inclusiv măsuri aferente, cu respectarea deplină a drepturilor omului și în conformitate cu standardele stabilite în dreptul Uniunii, cu excepția echipamentului coercitiv;

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  măsuri de sprijinire a returnării și reintegrării durabile a persoanelor returnate;

(i)  măsuri de sprijinire, cu o abordare pe termen lung, a returnării și reintegrării durabile a persoanelor returnate, inclusiv activități de dezvoltare a competențelor;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  facilități și servicii, în țări terțe, care să asigure cazarea temporară corespunzătoare și primirea la sosire, inclusiv pentru minorii neînsoțiți și pentru alte grupuri vulnerabile, în conformitate cu standardele internaționale;

(j)  sprijin pentru țările terțe în ceea ce privește asigurarea cazării temporare corespunzătoare și a primirii la sosire, în conformitate cu standardele internaționale;

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri;

eliminat

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  acordarea de sprijin țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, inclusiv cu privire la infrastructură, echipamente și alte măsuri, cu condiția ca acestea să contribuie la îmbunătățirea cooperării eficace dintre țările terțe, Uniune și statele sale membre în materie de returnare și readmisie.

(m)  acordarea de sprijin țărilor terțe și organizarea de acțiuni în aceste țări, cu condiția ca acestea să contribuie la îmbunătățirea cooperării eficace dintre țările terțe, Uniune și statele sale membre în materie de returnare și readmisie.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Anexa IV – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile;

–  măsuri de integrare puse în aplicare de autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile, în special de diaspora;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Anexa V – partea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Obiectivul specific nr. 2:  sprijinirea migrației legale către statele membre, inclusiv contribuirea la integrarea resortisanților țărilor terțe:

eliminat

1. numărul de persoane care au participat la măsuri anterioare plecării sprijinite de fond;

 

2. numărul de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond și care au declarat că măsurile au fost benefice pentru integrarea lor timpurie, raportat la numărul total de persoane care au participat la măsuri de integrare sprijinite de fond.

 

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Fondului pentru azil și migrație

Referințe

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Comisie competentă

Data anunţului în plen

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

DEVE

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Elly Schlein

18.7.2018

Examinare în comisie

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Data adoptării

13.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

15

3

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Membri supleanți prezenți la votul final

Frank Engel, Ádám Kósa

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru bugete (21.11.2018)

destinat Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Raportoare pentru aviz: Karine Gloanec Maurin

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Obiectivul general al Fondului pentru azil și migrație (FAM), ca și al cadrului financiar multianual, este de a furniza sprijin financiar și tehnic statelor membre pentru a asigura o gestionare sustenabilă a provocărilor legate de azil, migrație și frontierele externe.

Articolul 80 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede în mod expres că aceste politici comune se bazează pe principiul dublu al solidarității și al distribuirii echitabile a răspunderii între statele membre.

Fondul pentru azil și migrație, care are scopul de a concretiza această abordare globală, trebuie să se bucure de o finanțare substanțială în perioada 2021-2027, pentru a putea fi desfășurat în mod corect, eficace și diligent.

AMENDAMENTE

Comisia pentru bugete recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Fondului pentru azil și migrație

de instituire a Fondului pentru azil, migrație și integrare

Justificare

Acest amendament se aplică întregului text. Integrarea este o parte esențială a fondului și ar trebui să se reflecte, de asemenea, în denumire.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Fondul ar trebui să sprijine gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace în țările terțe.

(7)  Fondul ar trebui să sprijine gestionarea eficientă a fluxurilor de migrație, printre altele, prin promovarea unor măsuri comune în domeniul azilului, inclusiv prin sprijinirea eforturile statelor membre în ceea ce privește primirea persoanelor care au nevoie de protecție internațională prin relocarea și transferul solicitanților sau al beneficiarilor de protecție internațională între statele membre, prin sprijinirea strategiilor de integrare și printr-o politică mai eficace privind migrația legală, în vederea asigurării competitivității pe termen lung a Uniunii și a viitorului modelului său social și a reducerii factorilor care încurajează migrația neregulamentară cu ajutorul unei politici durabile în materie de returnare și de readmisie. Fondul ar trebui să sprijine consolidarea cooperării cu țările terțe pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de persoane care solicită azil sau alte forme de protecție internațională și căile de migrație legală și pentru a combate migrația neregulamentară și a asigura durabilitatea returnării și readmisia eficace în țările terțe, atât în cazurile de returnare voluntară, cât și în cele de returnare forțată.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17)  Având în vedere rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale și de organizațiile societății civile în domeniul integrării și pentru a facilita accesul acestor entități la finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul integrării de către autoritățile locale și regionale sau organizațiile societății civile, inclusiv prin utilizarea facilității tematice și printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni.

(17)  Având în vedere rolul esențial jucat de autoritățile locale și regionale și de organizațiile societății civile în domeniul integrării și pentru a îmbunătăți și a accelera accesul acestor entități la finanțare la nivelul Uniunii, fondul ar trebui să faciliteze punerea în aplicare a acțiunilor în domeniul integrării de către autoritățile locale și regionale sau organizațiile societății civile, inclusiv prin utilizarea facilității tematice și printr-o rată de cofinanțare mai mare pentru aceste acțiuni.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  O politică eficientă în materie de returnare este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor comune privind returnarea, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, și a unei abordări integrate și coordonate privind gestionarea returnărilor. Pentru a favoriza politici durabile în materie de returnare, fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi reintegrarea persoanelor returnate.

(20)  O politică eficientă în materie de returnare este o parte integrantă a abordării globale în materie de migrație adoptată de Uniune și de statele sale membre. Fondul ar trebui să sprijine și să încurajeze eforturile statelor membre în vederea punerii în aplicare eficiente și a dezvoltării în continuare a standardelor comune privind returnarea, în special astfel cum sunt prevăzute de Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului15, și a unei abordări integrate și coordonate privind gestionarea returnărilor. Pentru a favoriza politici durabile în materie de returnare, atât în cazurile de returnare voluntară, cât și în cele de returnare forțată, fondul ar trebui să sprijine și măsuri conexe în țările terțe, cum ar fi reintegrarea persoanelor returnate.

_________________

_________________

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

15 Directiva 2008/115/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2008 privind standardele și procedurile comune aplicabile în statele membre pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală (JO L 348, 24.12.2008, p. 98).

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Returnările voluntare și forțate sunt însă interconectate și au efecte care se sprijină reciproc, iar statele membre ar trebui așadar încurajate să consolideze complementaritatea acestor două forme de returnare. Posibilitatea de a recurge la îndepărtare este un element important care contribuie la integritatea sistemelor de azil și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine acțiunile statelor membre de facilitare și punere în practică a îndepărtărilor, în conformitate cu standardele instituite în dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor returnate.

(22)  Returnările voluntare și forțate sunt însă interconectate și au efecte care se sprijină reciproc, iar statele membre ar trebui așadar încurajate să consolideze complementaritatea acestor două forme de returnare. Posibilitatea de a recurge la îndepărtare este un element important care contribuie la integritatea sistemelor de azil și de migrație legală. Prin urmare, fondul ar trebui să sprijine acțiunile statelor membre de facilitare și punere în practică a îndepărtărilor și a returnărilor forțate, în conformitate cu standardele instituite în dreptul Uniunii, după caz, și cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale și a demnității persoanelor returnate.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  În plus față de sprijinul pentru returnarea persoanelor prevăzut în prezentul regulament, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a migrației neregulamentare, de abordare a factorilor care încurajează migrația ilegală sau a eludării normelor existente în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre.

(25)  În plus față de sprijinul pentru returnarea persoanelor, atât în cazurile de returnare voluntară, cât și în cele de returnare forțată, prevăzut în prezentul regulament, fondul ar trebui să sprijine, de asemenea, alte măsuri de combatere a migrației neregulamentare, de abordare a factorilor care încurajează migrația ilegală sau a eludării normelor existente în materie de migrație legală, salvgardând astfel integritatea sistemelor de imigrație ale statelor membre.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 33

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(33)  Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și specifice prevăzute de prezentul regulament.

(33)  Fondul ar trebui să reflecte necesitatea unei transparențe, a unei flexibilități și a unei simplificări sporite, respectând, totodată, cerințele în materie de previzibilitate și asigurând o repartizare echitabilă și transparentă a resurselor în vederea îndeplinirii obiectivelor de politică și specifice prevăzute de prezentul regulament.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Fondul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de azil și returnare și ar trebui să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru furnizarea acestui serviciu pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele fondului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

(40)  Fondul ar trebui să contribuie la sprijinirea costurilor operaționale legate de azil și returnare atât voluntară, cât și forțată și ar trebui să permită statelor membre să mențină capacități care sunt esențiale pentru furnizarea acestui serviciu pentru Uniune în ansamblul său. Acest sprijin constă în rambursarea integrală a costurilor specifice legate de obiectivele fondului și ar trebui să constituie o parte integrantă a programelor statelor membre.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(55)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea, în politicile Uniunii, a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și procedurilor de evaluare relevante.

(55)  Pentru a reflecta importanța combaterii schimbărilor climatice în conformitate cu angajamentele Uniunii de a pune în aplicare Acordul de la Paris și cu angajamentul față de obiectivele de dezvoltare durabilă ale Organizației Națiunilor Unite, prezentul fond va contribui la integrarea, în politicile Uniunii, a acțiunilor de combatere a schimbărilor climatice și la atingerea țintei globale ca 25 % din cheltuielile de la bugetul UE să sprijine îndeplinirea obiectivelor din domeniul climei în perioada CFM 2021-2027 și a unei ținte anuale de 30 % cât mai rapid posibil, dar nu mai târziu de 2027. Acțiunile relevante vor fi identificate în cursul pregătirii și punerii în aplicare a fondului, iar ulterior vor fi reevaluate în contextul evaluărilor și procedurilor de evaluare relevante.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului29. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

(57)  În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare. Actele delegate prezentate de către Comisie trebuie să permită Consiliului și Parlamentului să aibă siguranța transparenței depline în ceea ce privește cheltuirea fondurilor europene. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului29. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru actele de punere în aplicare care stabilesc obligații comune pentru statele membre, în special cu privire la furnizarea de informații către Comisie, iar procedura de consultare ar trebui folosită pentru adoptarea actelor de punere în aplicare privind modalitățile de furnizare de informații către Comisie în contextul programării și al raportării, dată fiind natura lor pur tehnică.

_________________

_________________

29 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

29 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe.

(c)  contribuția la combaterea migrației neregulamentare și asigurarea eficacității returnării și readmisiei în țările terțe, atât în cazurile de returnare voluntară, cât și în cele de returnare forțată.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 10 415 000 000 EUR în prețuri curente.

1.  Pachetul financiar pentru punerea în aplicare a fondului în perioada 2021-2027 este de 9 204 957 000 EUR la prețurile din 2018 (10 415 000 000 EUR la prețuri curente).

Amendamentul 13

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  suma de 6 249 000 000 EUR se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

(a)  suma de 5 522 974 200 EUR la prețurile din 2018 (6 249 000 000 EUR la prețuri curente) se alocă programelor puse în aplicare în cadrul gestiunii partajate;

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  suma de 4 166 000 000 EUR se alocă facilității tematice.

(b)  suma de 3 681 982 800 EUR la prețurile din 2018 (4 166 000 000 EUR la prețuri curente) se alocă facilității tematice.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 75 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect.

1.  Contribuția de la bugetul Uniunii nu depășește 80 % din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect. Statele membre sunt încurajate să furnizeze fonduri de contrapartidă pentru activitățile sprijinite de fond.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

1.  O acțiune care a beneficiat de o contribuție din partea fondului poate primi o contribuție și din partea oricărui alt program al Uniunii, inclusiv finanțare în cadrul gestiunii partajate, cu condiția ca această contribuție să nu acopere aceleași costuri. Programele prezentate de către Comisie interacționează și se completează reciproc și sunt elaborate într-o manieră suficient de transparentă pentru a se putea evita suprapunerile dintre sarcini. Normele fiecărui astfel de program al Uniunii se aplică pentru contribuția respectivului program la acțiune. Finanțarea cumulativă nu depășește costurile totale eligibile ale acțiunii, iar sprijinul acordat de diferitele programe ale Uniunii poate fi calculat pe bază proporțională în conformitate cu documentele care stabilesc condițiile pentru acordarea sprijinului.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE)…/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului în perioada de până la 30 iunie 2022.

1.  Până la 15 februarie 2023 și până la aceeași dată din fiecare an ulterior până în 2031 inclusiv, statele membre prezintă Comisiei un raport anual de performanță, astfel cum este menționat la articolul 36 alineatul (6) din Regulamentul (UE)…/2021 [Regulamentul privind dispozițiile comune]. Raportul prezentat în 2023 se referă la punerea în aplicare a programului în perioada de până la 30 iunie 2022. Statele membre publică rapoartele respective pe site-ul web dedicat al autorității de management, astfel cum se prevede la articolul 44 din Regulamentul privind dispozițiile comune. Comisia publică rapoartele anuale de performanță pe o pagină de internet dedicată acestui lucru.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 30 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a)  Comisia prezintă anual un raport Parlamentului European cu privire la utilizarea sau neutilizarea resurselor financiare, succesul sau eșecul măsurilor finanțate și valoarea adăugată europeană a acestora.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 1 – litera b – liniuța 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

–  40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări.

–  40 % pentru combaterea migrației neregulamentare, inclusiv pentru returnări, atât voluntare, cât și forțate.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

4.  În materie de combatere a migrației neregulamentare, inclusiv în materie de returnări, atât voluntare, cât și forțate, se iau în considerare următoarele criterii, ponderate după cum urmează:

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale în materie de azil, migrație legală, integrare, returnare și migrație neregulamentară;

(a)  stabilirea și dezvoltarea unor strategii naționale în materie de azil, migrație legală, integrare, returnare voluntară și forțată și migrație neregulamentară;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  pregătirea returnării, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie și regăsirea familiei;

(e)  pregătirea returnării voluntare sau forțate, inclusiv a măsurilor care conduc la emiterea de decizii de returnare, identificarea resortisanților țărilor terțe, eliberarea de documente de călătorie și regăsirea familiei;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Anexa III – punctul 4 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri;

(k)  cooperarea cu țările terțe în materie de combatere a migrației neregulamentare și de returnare și readmisie efectivă a migranților, atât în cazurile de returnare voluntară, cât și în cele de returnare forțată, inclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordurilor de readmisie și a altor acorduri;

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Instituirea Fondului pentru azil și migrație

Referințe

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

BUDG

2.7.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Examinare în comisie

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Data adoptării

21.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

5

0

Membri titulari prezenți la votul final

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Membri supleanți prezenți la votul final

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Instituirea Fondului pentru azil și migrație

Referințe

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Data prezentării la PE

13.6.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Raportori

Data numirii

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Contestarea temeiului juridic

Data avizului JURI

JURI

18.2.2019

 

 

 

Examinare în comisie

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Data adoptării

19.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

31

23

1

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Data depunerii

27.2.2019


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 8 martie 2019Notă juridică