Postup : 2018/0248(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0106/2019

Predkladané texty :

A8-0106/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0175

SPRÁVA     ***I
PDF 620kWORD 199k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Miriam Dalli

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU
 STANOVISKO Výboru pre rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0471),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 78 ods. 2 a článok 79 ods. 2 a 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0271/2018),

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre právne veci k navrhnutému právnemu základu,

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na články 59 a 39 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre rozvoj a Výboru pre rozpočet (A8-0106/2019),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciuintegráciu

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Citácia 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2 článok 79 ods. 2 a 4,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 78 ods. 2, článok 79 ods. 2 a 4 a článok 80,

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  Vzhľadom na vyvíjajúce sa migračné výzvy, ktoré sú charakterizované potrebou podpory silných prijímacích, azylových, integračných a migračných systémov členských štátov, potrebou prevencie a primeraného a solidárneho zvládania naliehavých situácií a nahrádzania neregulárnych a nebezpečných príchodov legálnymi a bezpečnými cestami, sú investície do účinného a koordinovaného riadenia migrácie v Únii kľúčovým predpokladom na dosiahnutie cieľa Únie, ktorým je vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa článku. 67 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(1)  Vzhľadom na vyvíjajúce sa migračné výzvy, ktoré sú charakterizované potrebou podpory silných prijímacích, azylových, integračných a migračných systémov členských štátov, potrebou prevencie a primeraného a solidárneho zvládania naliehavých situácií a nahrádzania neregulárnych a nebezpečných príchodov legálnymi a bezpečnými cestami, sú investície do účinného a koordinovaného riadenia migrácie v Únii kľúčovým predpokladom na dosiahnutie cieľa Únie, ktorým je vytvoriť priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti podľa článku 67 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  Význam koordinovaného prístupu Únie a členských štátov sa odráža v európskej migračnej agende z mája 2015, kde sa zdôrazňuje potreba súdržnej a jasnej spoločnej politiky, ktorá obnoví dôveru v schopnosť Únie spojiť úsilie vyvíjané na európskej a vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť migráciu a účinne spolupracovať v súlade so zásadami solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, pričom tento význam bol potvrdený aj v rámci preskúmania v polovici obdobia v septembri 2017 a v správach o pokroku z marca a mája 2018.

(2)  Význam koordinovaného prístupu Únie a členských štátov sa odráža v európskej migračnej agende z mája 2015, kde sa zdôrazňuje potreba súdržnej a jasnej spoločnej politiky, ktorá obnoví dôveru v schopnosť Únie spojiť úsilie vyvíjané na európskej a vnútroštátnej úrovni s cieľom riešiť migráciu a účinne spolupracovať v súlade so zásadami solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členské štáty uvedenými v článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pričom tento význam bol potvrdený aj v rámci preskúmania v polovici obdobia v septembri 2017 a v správach o pokroku z marca a mája 2018.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 opätovne potvrdila potrebu pokračovať v komplexnom, pragmatickom a ráznom prístupe k riadeniu migrácie, ktorého cieľom je obnoviť kontrolu vonkajších hraníc a znížiť počet neregulárnych príchodov a počet úmrtí na mori a ktorý by mal byť založený na flexibilnom a koordinovanom využívaní všetkých nástrojov, ktoré majú Únia a členské štáty k dispozícii. Európska rada ďalej vyzvala na zabezpečenie podstatne lepšieho navracania migrantov prostredníctvom opatrení na úrovni EÚ aj členských štátov, akými sú napríklad účinné readmisné dohody a dojednania.

(3)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 opätovne potvrdila potrebu pokračovať v komplexnom, pragmatickom a ráznom prístupe k riadeniu migrácie, ktorého cieľom je obnoviť kontrolu vonkajších hraníc a znížiť počet neregulárnych príchodov a počet úmrtí na mori a ktorý by mal byť založený na flexibilnom a koordinovanom využívaní všetkých nástrojov, ktoré majú Únia a členské štáty k dispozícii. Európska rada ďalej vyzvala na zabezpečenie podstatne lepšieho navracania migrantov prostredníctvom opatrení na úrovni EÚ aj členských štátov, akými sú napríklad účinné readmisné dohody a dojednania. Európska rada okrem toho vyzvala na vykonávanie a rozvíjanie dobrovoľných programov presídľovania.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  V rámci úsilia o zabezpečenie komplexného prístupu k riadeniu migrácie založeného na vzájomnej dôvere, solidarite a zdieľaní zodpovednosti medzi členskými štátmi a inštitúciami Únie s cieľom zabezpečiť spoločnú udržateľnú azylovú a prisťahovaleckú politiku Únie by mali byť členské štáty podporené primeranými finančnými zdrojmi vo forme Fondu pre azyl a migráciu (ďalej len „fond“).

(4)  V rámci úsilia o zabezpečenie komplexného prístupu k riadeniu migrácie založeného na vzájomnej dôvere, solidarite a zdieľaní zodpovednosti medzi členskými štátmi a inštitúciami Únie s cieľom zabezpečiť spoločnú udržateľnú azylovú a prisťahovaleckú politiku Únie by mali byť členské štáty podporené primeranými finančnými zdrojmi vo forme Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a)  Fond by mal v plnej miere rešpektovať ľudské práva a mal by byť v súlade s Agendou 2030, so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je stanovené v článku 208 ZFEÚ, a záväzkami na medzinárodnej úrovni súvisiacimi s migráciou a azylom, najmä s globálnym paktom o utečencoch a globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b)  Pri riadení fondu z rozvojového hľadiska by sa mali zohľadňovať rôzne základné príčiny migrácie, ako sú konflikty, chudoba, nedostatočná poľnohospodárska kapacita, vzdelanie a nerovnosť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Pri implementácii fondu by sa mali v plnej miere dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie v oblasti základných práv.

(5)  Akcie podporované z fondu by sa mali vykonávať tak, aby sa v plnej miere dodržiavali práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie vrátane práva na ochranu osobných údajov a medzinárodné záväzky Únie a členských štátov, pokiaľ ide o základné práva, vrátane Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC) a Ženevského dohovoru o právnom postavení utečencov z 28. júla 1951, ako ho dopĺňa protokol z 31. januára 1967.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Pri implementácii fondu by sa mali dodržiavať a presadzovať zásady rodovej rovnosti a nediskriminácie, ktoré patria ku kľúčovým hodnotám Únie. Fond by nemal podporovať žiadne opatrenia, ktoré prispievajú k akejkoľvek forme segregácie alebo sociálneho vylúčenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b)  Pri implementácii fondu by sa mali uprednostniť akcie, ktoré prostredníctvom včasnej identifikácie a registrácie riešia situáciu maloletých osôb bez sprievodu a detí odlúčených od rodičov, a akcie vykonávané v záujme dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Fond by mal podporovať účinné riadenie migračných tokov, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, prostredníctvom presídlenia a presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi, prostredníctvom podpory integračných stratégií a účinnejšej politiky v oblasti legálnej migrácie, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a budúcnosť jej sociálneho modelu a zredukovať faktory motivujúce na neregulárnu migráciu prostredníctvom udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie. Fond by mal podporovať posilňovanie spolupráce s tretími krajinami na účely posilnenia riadenia tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany, možnosti legálnej migrácie a bojovať proti neregulárnej migrácii, ako aj zabezpečiť udržateľnosť návratu a účinnej readmisie do tretích krajín.

(7)  Fond by mal podporovať solidaritu medzi členskými štátmi a účinné riadenie migračných tokov, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, prostredníctvom presídlenia, prijímania osôb z humanitárnych dôvodov a presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi, prostredníctvom posilňovania ochrany zraniteľných žiadateľov o azyl, napríklad detí, podpory integračných stratégií a účinnejšej politiky v oblasti legálnej migrácie a vytvárania bezpečných a legálnych spôsobov vstupu do Únie, a to aj s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a budúcnosť jej sociálneho modelu a zredukovať faktory motivujúce na neregulárnu migráciu prostredníctvom udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie. Fond by mal ako nástroj vnútornej politiky Únie a jediný nástroj financovania azylu a migrácie na úrovni Únie v prvom rade podporovať akcie v oblasti azylu a migrácie v rámci Únie. Vo vymedzenom rozsahu a pri dodržaní náležitých ochranných opatrení by však mal fond podporovať posilňovanie spolupráce s tretími krajinami na účely posilnenia riadenia tokov žiadateľov o azyl alebo iných foriem medzinárodnej ochrany, vytvorenia možností legálnej migrácie a boja proti neregulárnej migrácii a sieťam pašerákov a obchodníkov s ľuďmi, ako aj zaistenia udržateľnosti bezpečného a dôstojného návratu a reintegrácie v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Migračná kríza poukázala na potrebu reformy spoločného európskeho azylového systému, aby sa zabezpečili efektívne konaniaazylezáujme zabránenia sekundárnym pohybom, a aby sa stanovili jednotné a primerané podmienky prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu, jednotné normy poskytovania medzinárodnej ochrany a primerané práva a výhody pre osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Reforma bola zároveň potrebná s cieľom zaviesť spravodlivejší a účinnejší systém na určenie zodpovednosti členských štátov za žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako aj rámec Únie pre úsilie členských štátov v oblasti presídľovania. Preto je vhodné, aby fond intenzívnejšie podporoval úsilie členských štátov zamerané na plné a riadne vykonávanie reformovaného spoločného európskeho azylového systému.

(8)  Migračná kríza a zvyšujúci sa počet úmrtí v Stredozemnom mori počas uplynulých rokov poukázali na potrebu reformy spoločného európskeho azylového systému s cieľom zaviesť spravodlivejší a účinnejší systém na určenie zodpovednosti členských štátov za žiadateľovmedzinárodnú ochranu, ako aj rámec pre úsilie členských štátovoblasti presídľovania a prijímania osôb z humanitárnych dôvodov s cieľom zvýšiť celkový počet dostupných miest na presídlenie na celom svete. Reforma bola zároveň potrebná, aby sa zaviedli a boli dostupné efektívne a zákonné konania o azyle a aby sa stanovili jednotné a primerané podmienky prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu, jednotné normy poskytovania medzinárodnej ochrany a primerané práva a výhody pre osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, ako aj účinné a efektívne postupy návratu iregulárnych migrantov. Preto je vhodné, aby fond intenzívnejšie podporoval úsilie členských štátov zamerané na plné a riadne vykonávanie reformovaného spoločného európskeho azylového systému.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Fond by mal tiež dopĺňať a podporovať činnosti vyvíjané Agentúrou Európskej únie pre azyl (EUAA) zriadenej nariadením (EÚ) …/... [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl]14 s cieľom uľahčiť a zlepšiť fungovanie spoločného európskeho azylového systému, a to koordináciou a posilnením praktickej spolupráce a výmeny informácií o azyle medzi členskými štátmi, podporou práva Únie, medzinárodného práva a operačných noriem v oblasti azylu s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň jednotnosti na základe prísnych noriem ochrany, pokiaľ ide o postupy medzinárodnej ochrany, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, čo umožní udržateľné a spravodlivé rozdelenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, uľahčí zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii, monitorovaním operačného a technického uplatňovania spoločného európskeho azylového systému, podporovaním úsilia členských štátov v oblasti presídľovania a poskytovaním operačnejtechnickej pomoci členským štátom pri riadení ich azylových a prijímacích systémov, o to najmä tých členských štátov, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

(9)  Fond by mal tiež dopĺňať a podporovať činnosti Európskeho podporného úradu pre azyl s cieľom uľahčiť a zlepšiť fungovanie spoločného európskeho azylového systému, a to posilnením praktickej spolupráce a koordináciou výmeny informácií v oblasti azylu, najmä pokiaľ ide o osvedčené postupy medzi členskými štátmi a medzinárodné právo a prispievaním formou relevantných usmernení vrátane operačných noriem k jednotnému vykonávaniu medzinárodného práva v oblasti azylu na základe prísnych noriem ochrany, pokiaľ ide o postupy medzinárodnej ochrany, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, čo umožní udržateľné a spravodlivé rozdelenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, uľahčí zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii, podporí úsilie členských štátov v oblasti presídľovania a poskytne členským štátom operačnútechnickú pomoc pri riadení ich azylových a prijímacích systémov, o to najmä tých členských štátov, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

__________________

 

14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) .../… [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] (Ú. v. EÚ L ..., [dátum], s. ..).

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Fond by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť ich politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Fond by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovaťhodnotiť ich politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie.

(10)  Fond by mal podporovať Úniu a členské štáty pri vykonávaní platného práva Únie a zabezpečiť úplné dodržiavanie základných práv, najmä smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ1a (smernica o podmienkach prijímania), 2013/32/EÚ1b (smernica o konaní o azyle), 2011/95/EÚ1c (smernica o oprávnení na medzinárodnú ochranu)2008/115/ES 1d (smernica o návrate) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 604/2013/EÚ1e (dublinské nariadenie).

 

________________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/33/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 96).

 

1b Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60).“;

 

1c Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany (Ú. v. EÚ L 337, 20.12.2011, s. 9).“;

 

1d Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

 

1e Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31).

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Partnerstvá a spolupráca s tretími krajinami sú základným prvkom azylovej politiky Únie, ktorej cieľom je zabezpečiť primerané riadenie tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany. S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, uprednostňovali legálne a bezpečné možnosti príchodu na územie členských štátov pred nebezpečnými a neregulárnymi spôsobmi, s cieľom prejaviť solidaritu s krajinami v regiónoch, do ktorých alebo v rámci ktorých bol vysídlený veľký počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a to tak, že sa pomôže zmierniť tlak na tieto krajiny, ako aj s cieľom prispieť k dosahovaniu cieľov migračnej politiky Únie posilnením vplyvu Únie voči tretím krajinám a účinne prispievať ku globálnym iniciatívam v oblasti presídľovania jednotným vystupovaním na medzinárodných fórach a v rámci vzťahov s tretími krajinami, by fond mal poskytovať finančné stimuly na vykonávanie rámca Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov].

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11a.  Fond by mal podporovať úsilie členských štátov o poskytnutie medzinárodnej ochrany a trvalého riešenia na ich územiach pre utečencov a vysídlené osoby, ktoré sú oprávnené na presídlenie, alebo v rámci vnútroštátnych systémov prijímania osôb z humanitárnych dôvodov, ktoré by mali zohľadňovať prognózy UNHCR týkajúce sa globálnych potrieb v oblasti presídlenia (Projected Global Resettlement Needs). S cieľom prispieť ambicióznym a účinným spôsobom by fond mal poskytovať cielenú pomoc vo forme finančných stimulov pre každú osobu, ktorá bola prijatá alebo presídlená.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na vysokú úroveň migračných tokov do Únie v ostatných rokoch a so zreteľom na význam zabezpečenia súdržnosti našich spoločností je nevyhnutné podporiť politiky členských štátov zamerané na včasnú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a to aj v prioritných oblastiach stanovených v Akčnom pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý Komisia prijala v roku 2016.

(12)  Vzhľadom na význam zabezpečenia súdržnosti našich spoločností je nevyhnutné podporiť politiky členských štátov zamerané na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a to aj v prioritných oblastiach stanovených v Akčnom pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý Komisia prijala v roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V záujme zvýšenia efektívnosti, dosiahnutia čo najväčšej pridanej hodnoty Únie a zabezpečenia jednotnosti prístupu Únie s cieľom podporiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín by akcie financované z fondu mali mať osobitný charakter a mali by dopĺňať akcie financované z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Opatrenia financované z tohto fondu by mali podporovať opatrenia prispôsobené potrebám štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v počiatočnej fáze integrácie, ako aj horizontálne akcie na podporu kapacít členských štátov v oblasti integrácie, pričom intervencie týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré majú dlhodobejší vplyv, by sa mali financovaťEurópskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

(13)  V záujme zvýšenia efektívnosti, dosiahnutia čo najväčšej pridanej hodnoty Únie a zabezpečenia jednotnosti prístupu Únie s cieľom podporiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín by akcie financované z fondu mali mať osobitný charakter a mali by dopĺňať akcie financované z štrukturálnych fondov Únie. Opatrenia financované z tohto fondu by mali podporovať opatrenia prispôsobené potrebám štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú všeobecne vykonávané v skorých fázach integrácie, a horizontálne akcie na podporu kapacít členských štátov v oblasti integrácie, doplnené o intervencie na podporu sociálneho a hospodárskeho začleňovania štátnych príslušníkov tretích krajín financované zo štrukturálnych fondov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a)  Integračné opatrenia by sa mali rozšíriť aj na osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, aby sa zabezpečil komplexný prístup k integrácii, pričom sa zohľadnia osobitosti tejto cieľovej skupiny. Ak sú integračné opatrenia spojené s prijímaním, akcie by mali v náležitých prípadoch umožňovať aj začlenenie žiadateľov o azyl.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V tomto kontexte by sa od orgánov členských štátov zodpovedných za implementáciu fondu malo požadovať, aby spolupracovali a vytvorili mechanizmy koordinácie s orgánmi určenými členskými štátmi na účely riadenia intervencií z Európskeho sociálneho fondu plus a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v prípade potreby s ich riadiacimi orgánmi a riadiacimi orgánmi ostatných fondov Únie, ktoré prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín.

(14)  V tomto kontexte by sa od orgánov členských štátov zodpovedných za implementáciu fondu malo požadovať, aby spolupracovali a vytvorili mechanizmy koordinácie s orgánmi určenými členskými štátmi na účely riadenia intervencií zo štrukturálnych fondov a v prípade potreby s ich riadiacimi orgánmi a riadiacimi orgánmi ostatných fondov Únie, ktoré prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín. Prostredníctvom týchto koordinačných mechanizmov by Komisia mala posúdiť súdržnosť a komplementaritu medzi fondmi a mieru, do akej opatrenia vykonávané prostredníctvom každého fondu prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Z tohto dôvodu je vhodné umožniť tým členským štátom, ktoré si to želajú, aby sa v ich programoch mohlo stanovovať, že integračné akcie sa môžu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na ich účinné vykonávanie, vzťahovať aj na blízkych príbuzných štátnych príslušníkov tretích krajín. Pod pojmom „blízki príbuzní“ by sa mali rozumieť manželia/manželky, partneri/partnerky a akákoľvek osoba, ktorá má priame rodinné väzby po zostupnej alebo vzostupnej línii so štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorého sa týkajú integračné akcie, a na ktorú by sa inak rozsah pôsobnosti fondu nevzťahoval.

(16)  Z tohto dôvodu je vhodné umožniť tým členským štátom, ktoré si to želajú, aby sa v ich programoch mohlo stanovovať, že integračné akcie sa môžu v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na ich účinné vykonávanie, vzťahovať aj na blízkych príbuzných štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom sa podporí zlúčenie rodiny v najlepšom záujme dieťaťa. Pod pojmom „blízki príbuzní“ by sa mali rozumieť manželia/manželky, partneri/partnerky a akákoľvek osoba, ktorá má priame rodinné väzby po zostupnej alebo vzostupnej línii so štátnym príslušníkom tretej krajiny, ktorého sa týkajú integračné akcie, a na ktorú by sa inak rozsah pôsobnosti fondu nevzťahoval.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vzhľadom na rozhodujúcu úlohu miestnych a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti integrácie a s cieľom uľahčiť prístup týchto subjektov k financovaniu na úrovni Únie by fond mal uľahčovať vykonávanie akcií v oblasti integrácie miestnymi a regionálnymi orgánmi alebo organizáciami občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom využitia tematického nástroja a vyššej miery spolufinancovania pre tieto akcie.

(17)  Vzhľadom na rozhodujúcu úlohu miestnych a regionálnych orgánov, ich zastupiteľských združení a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti integrácie vrátane združení utečencov a migrantov a s cieľom uľahčiť priamy prístup týchto subjektov k financovaniu na úrovni Únie by fond mal uľahčovať vykonávanie akcií v oblasti integrácie miestnymi a regionálnymi orgánmi alebo organizáciami občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom vyššej miery spolufinancovania pre tieto akcie a využitia špecializovanej zložky tematického nástroja v prípadoch, keď uvedené miestneregionálne orgány majú právomoc vykonávať integračné opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Vzhľadom na dlhodobé hospodárske a demografické výzvy, ktorým Únia čelí, je nevyhnutné vytvoriť dobre fungujúce legálne spôsoby migrácie do Únie, ktoré Únii umožnia zostať atraktívnou destináciou pre migrantov, a zabezpečiť udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia a rast hospodárstva Únie.

(18)  Vzhľadom na dlhodobé hospodárske a demografické výzvy, ktorým Únia čelí, a čoraz globalizovanejšiu povahu migrácie je nevyhnutné vytvoriť dobre fungujúce legálne spôsoby migrácie do Únie, ktoré Únii umožnia zostať atraktívnou destináciou pre regulárnych migrantov v súlade s hospodárskymi a sociálnymi potrebami členských štátov, a zabezpečiť udržateľnosť systémov sociálneho zabezpečenia a rast hospodárstva Únie, pričom sa zabezpečí ochrana pracujúcich migrantov pred zneužívaním.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Fond by mal podporovať členské štáty pri vytváraní stratégií zameraných na organizáciu legálnej migrácie a vo všeobecnosti posilňovať ich schopnosť vypracovávať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť všetky stratégie v oblasti prisťahovalectva a integrácie, ako aj politiky a opatrenia zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, vrátane právnych nástrojov Únie. Fond by mal takisto podporovať výmenu informácií a najlepších postupov a spoluprácu medzi rôznymi administratívnymi útvarmi a úrovňami správy, ako aj medzi členskými štátmi.

(19)  Fond by mal podporovať členské štáty pri vytváraní stratégií zameraných na organizáciu a rozšírenie ciest legálnej migrácie a vo všeobecnosti posilňovať ich schopnosť vypracovávať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť všetky stratégie v oblasti prisťahovalectva a integrácie, ako aj politiky a opatrenia zamerané na štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, najmä nástroje Únie pre legálnu migráciu. Fond by mal takisto podporovať výmenu informácií a najlepších postupov a spoluprácu medzi rôznymi administratívnymi útvarmi a úrovňami správy, ako aj medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Efektívna návratová politika je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a motivovať na toto úsilie s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES, a integrovaný a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. S cieľom zaistiť udržateľné návratové politiky by mal fond rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách, ako napríklad opätovnú integráciu navrátilcov.

(20)  Efektívna a dôstojná návratová politika je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a motivovať na toto úsilie s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, s dôrazom na dobrovoľný návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaný a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. Fond by mal rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách na uľahčenie a zaručenie bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj udržateľnej opätovnej integrácie, ako je stanovené v globálnom pakte o migrácii.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Členské štáty by mali uprednostňovať dobrovoľný návrat. V záujme podpory dobrovoľného návratu by mali zvážiť stimuly, ako napr. preferenčné zaobchádzanie vo forme posilnenej pomoci pri návrate v prípade dobrovoľného návratu. Z hľadiska jeho nákladovej efektívnosti je takýto typ dobrovoľného návratu v záujme navrátilcov aj v záujme orgánov.

(21)  Členské štáty by mali uprednostniť dobrovoľný návrat a zabezpečiť účinný, bezpečný a dôstojný návrat neregulárnych migrantov. Fond by preto mal poskytovať preferenčnú podporu činnostiam súvisiacim s dobrovoľným návratom. V záujme podpory takéhoto prístupu by mali zvážiť stimuly, ako napr. preferenčné zaobchádzanie vo forme posilnenej pomoci pri návrate a dlhodobej reintegrácii. Z hľadiska jeho nákladovej efektívnosti je takýto typ dobrovoľného návratu v záujme navrátilcov aj v záujme orgánov. Pri všetkých opatreniach alebo rozhodnutiach týkajúcich sa detí v oblasti migrácie vrátane návratov by sa mali v prvom rade zohľadňovať najlepšie záujmy dieťaťa, pričom by sa v plnej miere malo zohľadniť právo dieťaťa vyjadriť svoj názor.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Dobrovoľné a nútené návraty sú však vzájomne prepojené, vzájomne sa posilňujú a členské štáty preto treba podporovať v tom, aby posilňovali komplementárnosť týchto dvoch foriem návratu. Možnosť odsunu je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k integrite azylových systémov a systémov legálnej migrácie. Fond by mal preto podporovať akcie členských štátov zamerané na zjednodušenie a realizáciu odsunov v súlade s normami stanovenými v práve Únie, a to pri plnom dodržiavaní základných práv a rešpektovaní dôstojnosti navrátilcov.

(22)  Kým dobrovoľný návrat by mal byť uprednostňovaný pred núteným návratom, tieto dva spôsoby sú vzájomne prepojené, posilňujú sa a členské štáty preto treba podporovať v tom, aby posilňovali komplementárnosť týchto dvoch foriem návratu. Možnosť odsunu je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k integrite azylových systémov a systémov legálnej migrácie. Fond by mal preto podporovať akcie členských štátov zamerané na zjednodušenie a realizáciu odsunov v súlade s normami stanovenými v práve Únie, a to pri plnom dodržiavaní základných práv a rešpektovaní dôstojnosti navrátilcov. Fond by mal podporovať akcie týkajúce sa návratu detí len v prípadoch, ak je takýto návrat založený na pozitívnom vyhodnotení najlepšieho záujmu dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Osobitné podporné opatrenia pre navrátilcov v členských štátoch a v krajinách návratu môžu zlepšiť podmienky ich návratu a uľahčiť ich opätovné začlenenie do spoločnosti.

(23)  Osobitné podporné opatrenia pre navrátilcov v členských štátoch a v krajinách návratu, s osobitným zameraním na ich humanitárne potreby a potreby v oblasti ochrany, môžu zlepšiť podmienky ich návratu a uľahčiť ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným skupinám. Rozhodnutia o návrate by mali byť založené na komplexnom a starostlivom posúdení situácie v krajine pôvodu vrátane vyhodnotenia absorpčnej kapacity na miestnej úrovni. Osobitné opatrenia a akcie podporujúce krajiny pôvodu, najmä zraniteľných ľudí, prispievajú k zaisteniu udržateľnosti, bezpečnosti a účinnosti návratov. Tieto opatrenia by sa mali vykonávať za aktívnej účasti miestnych orgánov, občianskej spoločnosti a diaspór.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Readmisné dohody a iné dojednania sú neoddeliteľnou zložkou návratovej politiky Únie a hlavným nástrojom na účinné riadenie migračných tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat neregulárnych migrantov. Tieto dohody a dojednania sú dôležitým prvkom v rámci dialógu a spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu neregulárnych migrantov a ich vykonávanie v tretích krajinách by sa malo podporovať, aby sa zaistila účinnosť návratových politík na vnútroštátnej úrovnina úrovni Únie.

(24)  Formálne dohody o readmisii sú neoddeliteľnou a zásadnou zložkou politiky Únie zameranej na návrat a hlavným nástrojom na efektívne riadenie migračných tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat neregulárnych migrantov. Tieto dohody sú dôležitým prvkom v rámci dialógu a spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu neregulárnych migrantov a fond by mal podporovať ich vykonávanie v tretích krajinách, aby sa zaistila účinnosť, bezpečnosť a dôstojnosť návratových politík, vo vymedzenom rozsahupri dodržaní náležitých ochranných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Okrem podpory návratu osôb, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti neregulárnej migrácii, riešiť stimuly vedúce k nelegálnej migrácii alebo obchádzaniu existujúcich pravidiel legálnej migrácie a tak zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov.

(25)  Okrem podpory integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti v členských štátoch by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti obchodovaniu s migrantmi a malo by sa podporovať a uľahčovať vytváranie pravidiel legálnej migrácie, čím by sa zabezpečila integrita prisťahovaleckých systémov v krajinách pôvodu v plnom súlade so zásadou súdržnosti v záujme trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Zamestnávanie neregulárnych migrantov je faktorom, ktorý prispieva k nelegálnej migrácii a oslabuje tvorbu politiky mobility pracovnej sily založenej na mechanizmoch legálnej migrácie. Fond by mal preto priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES, ktorou sa zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, a ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento zákaz porušujú.

(26)  Zamestnávanie neregulárnych migrantov oslabuje tvorbu politiky mobility pracovnej sily založenej na mechanizmoch legálnej migrácie a ohrozuje práva pracujúcich migrantov, v dôsledku čoho sú vystavení porušovaniu práv a zneužívaniu. Fond by mal preto priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES16, ktorou sa zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, ktorou sa zabezpečuje mechanizmus sťažností a vymáhania miezd pre vykorisťovaných pracovníkov a ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento zákaz porušujú.

_________________

_________________

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a)  Členské štáty by mali podporovať požiadavky občianskej spoločnosti a združení pracovníkov, ako je vytvorenie európskej siete pracovníčok a pracovníkov v oblasti prijímania, s cieľom prepojiť všetkých pracovníkov v Európe pôsobiacich v oblasti migrácie a podporovať dôstojné prijatie a prístup k migrácii založený na ľudských právach a výmene osvedčených postupov z hľadiska príležitostí v oblasti prijímania a zamestnávania migrantov.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Fond by mal priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ17, v ktorej sa stanovujú pravidlá pomoci, podpory a ochrany pre obete obchodovania s ľuďmi.

(27)  Fond by mal priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ17, v ktorej sa stanovujú pravidlá pomoci, podpory a ochrany pre obete obchodovania s ľuďmi. V týchto opatreniach by sa mala zohľadňovať rodovo motivovaná povaha obchodovania s ľuďmi. Pri implementácii fondu by členské štáty mali brať zreteľ na to, že osobám, ktoré sú nútené opustiť svoje domovy z dôvodu náhlych alebo postupných klimatických zmien prostredia, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ich život alebo životné podmienky, hrozí veľké nebezpečenstvo, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi;

__________________

__________________

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Fond by mal podporovať najmä identifikáciu a opatrenia na pokrytie potrieb zraniteľných žiadateľov o azyl, napríklad maloletých osôb bez sprievodu alebo obetí mučenia alebo inej závažnej formy násilia, v súlade s acquis v oblasti azylu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b)  V záujme spravodlivého a transparentného rozdelenia zdrojov medzi jednotlivé ciele fondu by sa pre niektoré ciele mala zabezpečiť minimálna výška výdavkov, či už v rámci priameho, nepriameho alebo zdieľaného riadenia.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Fond by mal dopĺňať a posilňovať činnosti vykonávané v oblasti návratu Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624, a tak prispievať k účinnému európskemu integrovanému riadeniu hraníc v zmysle vymedzenia tohto pojmu v článku 4 uvedeného nariadenia.

(28)  Fond by mal dopĺňať a posilňovať činnosti vykonávané v oblasti návratu Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, zriadenou nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/162418, bez toho, aby jej poskytoval ďalší zdroj financovania, keďže rozpočtový orgán pre ňu vyčleňuje ročný rozpočet, ktorý by jej mal umožniť vykonávať všetky jej činnosti.

__________________

__________________

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

18 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1624 zo 14. septembra 2016 o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutie Rady 2005/267/ES (Ú. v. EÚ L 251, 16.9.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Malo by sa vyvíjať úsilie o dosiahnutie súčinnosti, konzistentnosti a efektívnosti s ostatnými fondmi Únie a malo by sa zabrániť prekrývaniu jednotlivých akcií.

(29)  Malo by sa vyvíjať úsilie o dosiahnutie súčinnosti, konzistentnosti, komplementárnosti a efektívnosti s ostatnými fondmi Únie a malo by sa zabrániť prekrývaniu alebo protichodnosti jednotlivých akcií.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom fondu by mali dopĺňať ostatné akcie mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu a s medzinárodnými záväzkami Únie. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z fondu by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov riadenia migrácie v tých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky Únie.

(30)  Prioritou tohto fondu by malo byť financovanie akcií na samotnom území Únie. Z fondu je možné financovať opatrenia v tretích krajinách, ktoré získavajú podporu z fondu, ktorá by mala byť obmedzená, pokiaľ ide o jej finančný rozsah, ale primeraná na dosiahnutie cieľov fondu podľa článku 3 tohto nariadenia, a mala by byť primerane zabezpečená. Takéto opatrenia by mali dopĺňať ostatné akcie mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu a doplnkovosti so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu a s medzinárodnými záväzkami Únie. Mala by sa dodržiavať zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako sa uvádza v bode 35 Európskeho konsenzu o rozvoji. Pri realizácii núdzovej pomoci by sa mala zabezpečiť súdržnosť s humanitárnymi zásadami stanovenými v Európskom konsenze o humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie činnosti, pri ktorých môžu intervencie Únie priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie vykonávali členské štáty samy. Finančná podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia by mala prispievať najmä k posilneniu kapacít v oblasti azylu a migrácie na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie.

(31)  Financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie činnosti, pri ktorých môžu intervencie Únie priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie vykonávali členské štáty samy. Finančná podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia by mala prispievať najmä k solidarite medzi členskými štátmi v oblasti azylu a migrácie v súlade s článkom 80 ZFEÚ, posilneniu kapacít v oblasti azylu a migrácie na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Predpokladá sa, že členský štát nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej podpory v rámci tohto fondu, , ak si nesplnil svoje povinnosti v oblasti azylu a návratu, ktoré pre neho vyplývajú zo zmlúv, ak existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt Únie týmto členským štátom pri vykonávaní acquis v oblasti azylu a návratu alebo ak boli v hodnotiacej správe v rámci schengenského hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu alebo hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu Agentúry Európskej únie pre azyl zistené nedostatky v príslušnej oblasti.

(32)  Predpokladá sa, že členský štát nekoná v súlade s príslušným acquis Únie, a to aj pokiaľ ide o využívanie operačnej podpory v rámci tohto fondu, ak si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce z Charty základných práv alebo v oblasti azylu a prisťahovalectva, ktoré pre neho vyplývajú zo zmlúv, alebo ak existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt Únie týmto členským štátom pri vykonávaní acquis v oblasti azylu a prisťahovalectva.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Fond by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia politických a špecifických cieľov stanovených v tomto nariadení.

(33)  Fond by mal odrážať potrebu väčšej transparentnosti, flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia politických a špecifických cieľov stanovených v tomto nariadení. Vykonávanie fondu by sa malo riadiť zásadami efektívnosti, účinnosti a kvality výdavkov. Okrem toho by vykonávanie fondu malo byť pre používateľov čo najústretovejšie.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre členské štáty pozostávajúce z pevne stanovenej sumy a sumy vypočítanej na základe kritérií stanovených v prílohe I, ktoré odzrkadľujú potreby jednotlivých členských štátov v oblasti azylu, integrácie a návratu a tlak, ktorému čelia.

(34)  V tomto nariadení by sa mali stanoviť počiatočné sumy pre členské štáty, ktoré odzrkadľujú potreby jednotlivých členských štátov v oblasti azylu, migrácie, integrácie a návratu a tlak, ktorému čelia. Mimoriadna pozornosť by sa mala venovať ostrovným spoločenstvám, ktoré čelia neprimeraným migračným výzvam.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Tieto počiatočné sumy by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov. S cieľom zohľadniť zmeny v migračných tokoch a riešiť potreby v oblasti riadenia azylových a prijímacích systémov a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a s cieľom bojovať proti neregulárnej migrácii prostredníctvom efektívnej a udržateľnej politiky návratu by sa po zohľadnení miery čerpania prostriedkov mala členským štátom v polovici trvania prideliť dodatočná suma. Táto suma by mala byť založená na najnovších dostupných štatistických údajoch, ako sa stanovuje v prílohe I, aby sa zohľadnili zmeny vo východiskovej situácii členských štátov.

(35)  Tieto počiatočné sumy by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov. S cieľom zohľadniť zmeny v migračných tokoch a riešiť potreby v oblasti riadenia azylových a prijímacích systémov a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a s cieľom rozvíjať legálnu migráciu a bojovať proti neregulárnej migrácii prostredníctvom efektívnej a udržateľnej politiky návratu v súlade s právami by sa po zohľadnení miery čerpania prostriedkov mala členským štátom v polovici trvania prideliť dodatočná suma. Táto suma by mala byť založená na najnovších dostupných štatistických údajoch, ako sa stanovuje v prílohe I, aby sa zohľadnili zmeny vo východiskovej situácii členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 36

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(36)  S cieľom prispieť k dosiahnutiu politického cieľa fondu by členské štáty mali zabezpečiť, aby ich programy zahŕňali akcie zamerané na špecifické ciele tohto nariadenia, aby boli zvolené priority v súlade s vykonávacími opatreniami stanovenými v prílohe II a aby sa pridelením zdrojov na jednotlivé ciele zabezpečilo, že sa dosiahnu všeobecné politické ciele.

(36)  Členské štáty a Komisia by mali zabezpečiť, aby programy členských štátov zahŕňali opatrenia, ktoré prispievajú k dosiahnutiu každého zo špecifických cieľov tohto nariadenia, s cieľom prispieť k dosiahnutiu politických cieľov fondu. Mali by ďalej zabezpečiť, aby prideľovanie finančných prostriedkov na špecifické ciele slúžilo týmto cieľom čo najlepším spôsobom a aby sa zakladalo na aktuálnych potrebách, aby programy zahŕňali minimálnu úroveň výdavkov v súvislosti s týmito cieľmi, aby rozdelenie zdrojov na ciele bolo úmerné výzvam, aby boli vybrané priority v súlade s opatreniami stanovenými v prílohe II a aby sa pri rozdeľovaní zdrojov medzi ciele zabezpečilo splnenie celkového politického cieľa.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti migrácie sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobiť pridelenie finančných prostriedkov zmenám v migračných tokoch. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, sa bude časť finančných prostriedkov pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné akcie, akcie Únie, núdzovú pomoc, presídlenie a na poskytovanie dodatočnej podpory členským štátom, ktoré prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity a zodpovednosti.

(37)  Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti migrácie sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobiť pridelenie finančných prostriedkov zmenám v migračných tokoch. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, sa bude časť finančných prostriedkov pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné akcie, akcie Únie, akcie miestnych a regionálnych orgánov, núdzovú pomoc, presídlenie a na poskytovanie dodatočnej podpory členským štátom, ktoré prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity a zodpovednosti.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 38 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a)  Úsilie členských štátov o úplné a riadne vykonávanie acquis Únie v oblasti azylu vrátane zabezpečenia primeraných podmienok prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, s cieľom správne stanoviť ich status, v súlade so smernicou 2011/95/EÚ, uplatňovať spravodlivé a účinné azylové konania, by sa malo podporovať z fondu, a to najmä v prípade, ak je toto úsilie zamerané na maloleté osoby bez sprievodu, pre ktoré sú náklady vyššie. Členské štáty by preto mali dostávať jednorazovú platbu za každú maloletú osobu bez sprievodu, ktorej bola poskytnutá medzinárodná ochrana, táto paušálna platba by sa však nemala kumulovať s dodatočnými finančnými prostriedkami poskytnutými podľa tohto nariadenia na presídlenie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Fond by mal prispievať k podpore operačných nákladov súvisiacich s azylom a návratom a mal by členským štátom umožňovať, aby si udržali kapacity, ktoré majú zásadný význam pre celú Úniu. Takáto podpora pozostáva z plnej refundácie špecifických nákladov súvisiacich s cieľmi fondu a mala by tvoriť nedeliteľnú súčasť programov členských štátov.

(40)  Fond by mal prispievať k podpore operačných nákladov súvisiacich s azylom a prisťahovalectvom a mal by členským štátom umožňovať, aby si udržali kapacity, ktoré majú zásadný význam pre celú Úniu. Takáto podpora pozostáva z plnej refundácie špecifických nákladov súvisiacich s cieľmi fondu a mala by tvoriť nedeliteľnú súčasť programov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  V záujme doplnenia realizácie politického cieľa tohto fondu na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal fond poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácií, nadnárodného vzájomného učenia sa a partnerstiev ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii.

(41)  V záujme doplnenia realizácie politického cieľa tohto fondu na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal fond poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácií, nadnárodného vzájomného učenia sa a partnerstiev ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii, pričom by sa mala rešpektovať potreba zabezpečiť primerané financovanie spravodlivým a transparentným spôsobom na dosiahnutie cieľov fondu. Týmito opatreniami by sa mala zabezpečiť ochrana základných práv pri implementácii fondu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na nepredvídaný alebo neúmerne silný migračný tlak v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý možno charakterizovať príchodom veľkého a neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na ich zariadenia na prijímanie a zaistenie a na systémy a postupy riadenia migrácie a azylu, ako aj reagovať na silný migračný tlak v tretích krajinách z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, by malo byť možné poskytnúť núdzovú pomoc v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení.

(42)  S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na nepredvídaný alebo neúmerne silný migračný tlak štátnych príslušníkov z tretích krajín v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý vytvára značné a naliehavé požiadavky na ich zariadenia na prijímanie a zaistenie a na systémy a postupy riadenia migrácie a azylu, ako aj reagovať na migračné výzvy alebo značné potreby presídľovania v tretích krajinách z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov by malo byť možné poskytnúť núdzovú pomoc v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Politický cieľ tohto fondu sa bude plniť aj prostredníctvom finančných nástrojov a rozpočtovej záruky v rámci zložiek politiky Programu InvestEU. Finančná podpora by sa mala využiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, a to primeraným spôsobom, pričom akcie by nemali zdvojovať či vytláčať súkromné financovanie ani narúšať hospodársku súťaž na vnútornom trhu. Akcie by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Toto vypustenie odzrkadľuje navrhované zmeny v normatívnej časti nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Na účely implementácie akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal fond tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie].

(47)  Na účely implementácie akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal fond tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie]. V prípade rozporu ustanovení má toto nariadenie prednosť pred nariadením (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie].

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  V nariadení (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie] sa stanovuje rámec pre akcie, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a nástroj na riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „IBMF“), pričom sa v ňom stanovujú predovšetkým pravidlá programovania, monitorovania, hodnotenia, riadenia a kontroly v súvislosti s implementáciou finančných prostriedkov Únie v rámci zdieľaného riadenia. Je preto potrebné vymedziť ciele Fondu pre azyl a migráciu stanoviť osobitné predpisy týkajúce sa druhu činností, ktoré z neho môžu byť financované.

(48)  Nad rámec stanovujúci finančné pravidlá, ktoré sú spoločné pre viaceré fondy Únie vrátane Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF), je potrebné špecifikovať ciele AMIF a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa druhu činností, ktoré môžu byť financované z fondu AMIF.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 50

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(50)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(50)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách21, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201322, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9523, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9624 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193925 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania správnych a/alebo trestných sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137126. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty musia v plnej miere spolupracovať a poskytovať inštitúciám, agentúram, orgánom Únie všetku potrebnú pomoc pri ochrane finančných záujmov Únie. Výsledky vyšetrovania nezrovnalostí alebo podvodov týkajúcich sa fondu by sa mali sprístupniť Európskemu parlamentu.

_________________

_________________

21 Ú. v. EÚ C , , s. .

21 Ú. v. EÚ C , , s. .

22 Ú. v. EÚ C , , s. .

22 Ú. v. EÚ C , , s. .

23 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

23 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

24 Ú. v. EÚ C , , s. .

24 Ú. v. EÚ C , , s. .

25 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1371 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

25 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1371 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

26 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 51 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(51a)  Ak na základe odôvodneného stanoviska Komisie v súvislosti s porušením článku 258 ZFEÚ existuje jasný dôkaz, že zákonnosť projektov alebo zákonnosť a správnosť financovania alebo výkonnosť projektov by boli spochybnené, Komisia by mala zabezpečiť, aby sa na tieto projekty nevyčlenili žiadne finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(53a)  Počas procesu plánovania, vykonávania a hodnotenia programov financovaných z tohto fondu prebiehajú konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti, miestnymi a regionálnymi orgánmi a národnými parlamentmi v členských štátoch a v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(54)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné tento fond hodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondu v praxi. Pre každý špecifický cieľ fondu by sa preto mali stanoviť spoločné ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky fondu. Komisia a členské štáty by mali pomocou týchto spoločných ukazovateľov a finančného vykazovania monitorovať implementáciu tohto fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie]tohto nariadenia.

(54)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné tento fond hodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľov ako základ hodnotenia účinkov fondu v praxi. Pre každý špecifický cieľ fondu by sa preto mali stanoviť spoločné ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky fondu. Prostredníctvom týchto spoločných ukazovateľov a finančného vykazovania by Komisia a členské štáty mali monitorovať vykonávanie fondu. S cieľom primerane plniť svoju úlohu dohľadu by Komisia mala byť schopná určiť sumy, ktoré sa v danom roku skutočne minuli z fondu. Pri predkladaní ročnej účtovnej závierky svojich národných programov Komisii by preto členské štáty mali rozlišovať spätne získané sumy, platby v rámci priebežného financovania koncovým prijímateľom a úhrady výdavkov, ktoré skutočne vznikli. S cieľom uľahčiť audit a monitorovanie vykonávania fondu by Komisia mala tieto sumy zahrnúť do svojej výročnej správy o implementácii fondu, ako aj výsledky monitorovania a vykonávania opatrení fondu na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie vrátane konkrétnych projektov a partnerov. Komisia by mala každoročne predkladať Európskemu parlamentu a Rade súhrn schválených výročných správ o výkonnosti. Správy s výsledkami monitorovania a opisom akcií vykonávaných v rámci fondu na úrovni členských štátov aj Únie by sa mali uverejňovaťpredkladať Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento fond k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy fondu a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

(55)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento fond k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy v období VFR 2021 – 2027, a čo najskôr ročného cieľa na úrovni 30 %, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy fondu a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 56

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(56)  S cieľom doplniť a zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zoznam akcií, ktoré sú oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania, uvedených v prílohe IV, operačnú podporu a s cieľom ďalšieho rozvoja spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

(56)  S cieľom doplniť a zmeniť určité nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pracovné programy pre tematický nástroj, zoznam akcií, ktoré sú oprávnené na podporu nástroja v prílohe III, zoznam akcií, ktoré sú oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania stanovenú v prílohe IV, operačnú podporu podľa prílohy VII a s cieľom ďalšieho rozvoja spoločného rámca pre monitorovanie a hodnotenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov a s organizáciami občianskej spoločnosti vrátane organizácií migrantov a utečencov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(58)  Keďže cieľ tohto nariadenia, konkrétne prispieť k účinnému riadeniu migračných tokov v Únii v súlade so spoločnou politikou v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany a spoločnou prisťahovaleckou politikou, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov a lepšie sa dosiahne na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, ako je uvedené v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(58)  Keďže ciele tohto nariadenia, konkrétne zlepšiť solidaritu medzi členskými štátmi, prispieť k účinnému riadeniu migračných tokov a k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju spoločnej politiky v oblasti azylu, doplnkovej ochrany, dočasnej ochrany a spoločnej prisťahovaleckej politiky, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „fond“).

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu (ďalej len „fond“).

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  „žiadateľ o medzinárodnú ochranu“ je žiadateľ v zmysle vymedzenia tohto pojmu v článku 2 bode [x] nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie o konaní o azyle];

a)  „žiadateľ o medzinárodnú ochranu“ je žiadateľ v zmysle vymedzenia tohto pojmu v článku 2 bode c) smernice 2013/32/EÚ;

__________________

 

30 Ú. v. EÚ C , , s. .

 

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  „osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana“ v zmysle článku [2] bodu (2) nariadenia () č…/... [kvalifikačné nariadenie];

b)  „osoba, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana“ v zmysle článku 2 písm. b) smernice 2011/95/EÚ;

__________________

 

31 Ú. v. EÚ C , , s. .

 

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov“ v zmysle článku [2] nariadenia () .../... [rámec Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov]];

e)  „humanitárna schéma“ je prijatie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana alebo majú humanitárny status podľa vnútroštátneho práva, v rámci ktorého sa prijímateľom doplnkovej ochrany poskytujú práva a povinnosti rovnocenné s právami a povinnosťami podľa článkov 20 až 32 a článku 34 smernice 2011/95/, na územie členských štátov z tretej krajiny, do ktorej boli vysídlení, na základe odporúčania UNHCR alebo iného medzinárodného orgánu, ak oň členský štát požiadal;

_______________

 

32 Ú. v. EÚ C , , s. .

 

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  „presídľovanie“ je „presídľovanie“ vymedzené v článku [2] nariadenia (EÚ) .../... [rámec Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov]];

g)  „presídlenie“ je prijatie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana alebo majú prístup trvalému riešeniu v súlade s právom Únie alebo vnútroštátneho práva, na územie členských štátov z tretej krajiny, do ktorej boli vysídlení, a to na základe odporúčania Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (UNHCR);

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  „maloletá osoba bez sprievodu“ je maloletá osoba, ktorá prichádza na územie členských štátov bez sprievodu dospelej osoby, ktorá je za ňu zodpovedná, či už podľa práva alebo praxe dotknutého členského štátu, na tak dlhý čas, kým sa jej skutočne neujme takáto dospelá osoba, vrátane maloletej osoby, ktorá je ponechaná bez sprievodu po tom, ako vstúpila na územie členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Politickým cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov v súlade s príslušným acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv.

1.  Politickým cieľom fondu je prispievať k vykonávaniu, posilňovaniu a rozvoju všetkých aspektov spoločnej európskej azylovej politiky v zmysle článku 78 ZFEÚ a spoločnej európskej prisťahovaleckej politiky v zmysle článku 79 ZFEÚ v súlade so zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti pri plnom rešpektovaní záväzkov Únie a členských štátov vyplývajúcich z medzinárodného práva a práv a zásad zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať legálnu migráciu do členských štátov, ako aj prispieť k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín;

b)  posilňovať a rozvíjať politiky v oblasti legálnej migrácie na európskej úrovni a úrovni členských štátov v súlade s ich ekonomickými a sociálnymi potrebami;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách.

c)  prispieť k účinnej integrácii a podporovať ju a sociálne začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín v súčinnosti s ďalšími fondami EÚ;

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zaisteniu účinného, bezpečného a dôstojného návratu, readmisie a reintegrácie v tretích krajinách;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  zabezpečiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými výzvami, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a

 

Partnerstvo

 

V prípade tohto fondu sa partnerstvami rozumejú napr. miestne a regionálne orgány alebo združenia, ktoré ich zastupujú, relevantné medzinárodné organizácie, mimovládne organizácie, najmä organizácie utečencov a migrantov, národné inštitúcie pre ľudské práva a orgány pre rovnosť a hospodárskych a sociálnych partnerov.

 

Títo partneri sa zmysluplným spôsobom podieľajú na príprave, implementácii, monitorovaní a hodnotení programov.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci cieľov uvedených v článku 3 a v súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z fondu podporia predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

1.  V súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v prílohe II sa z fondu podporia akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov uvedených v článku 3 a sú uvedené prílohe III. Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty týkajúce sa zmeny zoznamu akcií oprávnených na podporu z fondu podľa prílohy III.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia môže fond tam, kde je to vhodné, a v súlade s článkami 5 a 6 podporovať akcie v súlade s prioritami Únie uvedené v prílohe III vo vzťahu k tretím krajinám a v tretích krajinách.

2.  V záujme dosiahnutia cieľov podľa článku 3 tohto nariadenia môže fond vo výnimočných prípadoch, v rámci stanovených obmedzení a za predpokladu, že existujú primerané záruky, a v súlade s článkami 5 a 6 v náležitých prípadoch podporovať akcie uvedené v prílohe III vo vzťahu k tretím krajinám a v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 16 celková suma finančných prostriedkov na podporu akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám z tematického nástroja v súlade s článkom 9 nesmie presiahnuť 5 % celkovej sumy vyčlenenej na tematický nástroj podľa článku 8 ods. 2 písm. b).

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia článku 16 celková suma finančných prostriedkov na podporu akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám z programov členských štátov v súlade s článkom 13 nesmie presiahnuť 5 % celkovej sumy vyčlenenej pre daný členský štát podľa článku 8 ods. 2 písm. a), článku 11 ods. 1 a prílohy I.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2c.  Akcie podporované podľa tohto odseku sú v plnom súlade s opatreniami podporovanými prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti a so všeobecnými zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti Únie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 4a

 

Rodová rovnosť a nediskriminácia

 

Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa rodová rovnosť a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť jednotlivých fáz implementácie fondu a aby sa počas nich podporovali. Komisia a členské štáty prijmú všetky náležité opatrenia, aby pri prístupe k fondu a počas jednotlivých fáz jeho implementácie predchádzali diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu , genetických znakov, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, miesta narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond je otvorený pre tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na Fonde pre azyl a migráciu, a to pod podmienkou, že táto dohoda:

Fond je otvorený pre tretie krajiny pridružené k schengenskému priestoru v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na Fonde pre azyl a migráciu, ktorá sa prijme v súlade s článkom 218 ZFEÚ, a to pod podmienkou, že táto dohoda:

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri vypracúvaní osobitnej dohody uvedenej v tomto článku uskutoční Komisia konzultácie s Agentúrou Európskej únie pre základné práva, najmä pokiaľ ide o aspekty dohody týkajúce sa základných práv.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  tretia krajina uvedená v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v tomto programe;

(3)  tretia krajina uvedená v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v tomto programe, pod podmienkou, že všetky akcie vykonávané v tejto tretej krajine alebo vo vzťahu k tejto tretej krajine budú v plnej miere rešpektovať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek príslušná medzinárodná organizácia.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine sú výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

V ustanoveniach článku 5 sa vymedzuje účasť tretích krajín na fonde. Ďalšia účasť subjektov z tretích krajín nie je vhodná.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi alebo v tretích krajinách, sú oprávnené.

4.  Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi, sú oprávnené, keď to prispieva k dosiahnutiu cieľov fondu stanovených v článku 3 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby z hľadiska cieľov tohto nariadenia predstavovala pridanú hodnotu.

1.  Podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby z hľadiska cieľov tohto nariadenia predstavovala pridanú hodnotu Únie.

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými činnosťami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

2.  Komisia a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými činnosťami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala a bola v koordinácii s vnútroštátnymi a úniovými nástrojmi a opatreniami financovanými z ďalších fondov Únie, predovšetkým štrukturálnych fondov a nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu fondu na obdobie 2021 až 2027 je 10 415 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu fondu na obdobie 2021 až 2027 je 9 204 957 000 EUR v cenách z roku 2018 (10 415 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  6 249 000 000 EUR sa pridelí na programy implementovanérámci zdieľaného riadenia;

a)  5 522 974 200 EUR v cenách roku 2018 (6 249 000 000 EURbežných cenách) sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  4 166 000 000 EUR sa pridelí na tematický nástroj.

b)  3 681 982 800 EUR v cenách z roku 2018 (4 166 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Až 0,42 % finančného krytia sa pridelí na technickú pomoc na podnet Komisie v zmysle článku 29 nariadenia (EÚ) …/... [všeobecné nariadenie].

3.  Na podnet Komisie sa na technickú pomoc pridelí najviac 0,42 % finančného krytia.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora členských štátov, ktoré prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity a zodpovednosti a

e)  podpora členských štátov, a to aj pre miestne a regionálne orgány a medzinárodné a mimovládne organizácie, ktoré prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity; a

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II.

2.  Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II, a prostredníctvom vhodných akcií v prílohe III. Komisia zabezpečí pravidelnú spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti pri príprave, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení pracovných programov.

 

Minimálne 20 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa pridelí na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a).

 

Aspoň 10 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b).

 

Aspoň 10 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c).

 

Aspoň 10 % finančných prostriedkov z tematického nástroja sa vyčlení na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. cb).

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytujú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, zabezpečí sa, aby vybrané projekty neboli dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

3.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytujú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, nie sú k dispozícii žiadne finančné prostriedky na projekty, pri ktorých existuje jasný dôkaz, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť tohto financovania alebo výkon týchto projektov mohli byť spochybnené v dôsledku odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, Komisia na účely článku 18 a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) …/… [všeobecné nariadenie] posúdi, či predpokladané akcie nie sú dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

4.  V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, Komisia zabezpečí, že na projekty, pri ktorých existuje jasný dôkaz, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť tohto financovania alebo výkon týchto projektov mohli byť spochybnené v dôsledku odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, nebudú k dispozícii žiadne finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok. Komisia prijme v súvislosti s tematickým nástrojom rozhodnutia o financovaní, ako sa uvádzačlánku [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach o financovaní sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

5.  Komisia stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok. Komisia prijme v súvislosti s tematickým nástrojom delegované aktysúlade s článkom 32 s cieľom stanoviť pracovné programy, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. Pracovné programy sa zverejnia.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Z tematického nástroja sa podporia predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. b) prílohy II a ktoré implementujú miestne a regionálne orgány alebo organizácie občianskej spoločnosti.

6.  Z tematického nástroja sa podporia predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. a) prílohy II a ktoré implementujú miestne a regionálne orgány alebo organizácie občianskej spoločnosti. V tejto súvislosti sa v rámci priameho alebo nepriameho riadenia vyčlení pre miestne a regionálne orgány vykonávajúce akcie v oblasti integrácie minimálne 5 % finančného krytia tematického nástroja.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Po prijatí rozhodnutia o financovaní podľa odseku 5 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

7.  Po prijatí pracovných programov podľa odseku 5 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Tieto rozhodnutia o financovaní môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja.

8.  Tieto pracovné programy môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Podpora podľa tohto oddielu sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách a nariadením (EÚ) …/… [všeobecné nariadenie].

2.  Podpora podľa tohto oddielu sa implementuje v rámci zdieľaného riadenia v súlade s článkom [63] nariadenia o rozpočtových pravidlách a rámcom, v ktorom sa stanovia pravidlá spoločné pre niekoľko fondov EÚ vrátane AMIF.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 75 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.

1.  Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 75 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Členské štáty sa vyzývajú, aby poskytli zodpovedajúce finančné prostriedky na činnosti podporované z tohto fondu.

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V prípade akcií uvedených v prílohe IV sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 90 % celkových oprávnených výdavkov.

3.  V prípade akcií uvedených v prílohe IV sa príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 90 % celkových oprávnených výdavkov, najmenej však na 80 %..

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia migrácie a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II.

1.  Každý členský štát a Komisia zabezpečia, aby priority vymedzené v národnom programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia azylu a migrácie a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a medzinárodnými záväzkami Únie a členských štátov vyplývajúcimi z medzinárodných nástrojov, ktorých sú signatármi, najmä z Dohovoru OSN o právach dieťaťa. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II. Členské štáty v tejto súvislosti vyčlenia minimálne 20 % svojich pridelených finančných prostriedkov na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvého pododseku písm. a).

 

Členské štáty vyčlenia aspoň 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. b).

 

Členské štáty vyčlenia aspoň 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifické ciele uvedené v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. c).

 

Členské štáty vyčlenia aspoň 10 % finančných prostriedkov, ktoré im boli pridelené, na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 prvom pododseku písm. cb).

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty okrem toho zabezpečia, aby ich programy zahŕňali akcie, ktorými sa budú riešiť všetky špecifické ciele fondu podľa článku 3 ods. 2 a že rozdelenie zdrojov medzi tieto ciele povedie k ich splneniu. Komisia pri vyhodnocovaní programov členských štátov zabezpečí, že na projekty, pri ktorých existuje jasný dôkaz, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť tohto financovania alebo výkon týchto projektov mohli byť spochybnené v dôsledku odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, nebudú k dispozícii žiadne finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre azyl a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž Agentúrou Európskej únie pre azyl o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť činností agentúr a členských štátov.

2.  Komisia zabezpečí, aby Európsky podporný úrad pre azyl, Agentúra Európskej únie pre základné práva a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskym podporným úradom pre azyl o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť činností agentúr a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže v prípade potreby zapojiť Agentúru Európskej únie pre azyl a Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou fondu boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

3.  Komisia môže v prípade potreby zapojiť Európsky podporný úrad pre azyl, Agentúru Európskej únie pre základné práva, Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž a UNHCR do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou fondu boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V nadväznosti na monitorovanie uskutočnené v súlade s nariadením (EÚ) [ ../..] [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo na prijatie odporúčaní v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dotknutý členský štát spolu s Komisiou a v relevantných prípadoch aj s Agentúrou Európskej únie pre azyl a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž preskúma, ako riešiť zistené skutočnosti vrátane akýchkoľvek nedostatkov alebo otázok kapacity a pripravenosti, pričom tieto odporúčania implementuje prostredníctvom svojho programu.

4.  V nadväznosti na každé monitorovanie uskutočnené alebo na prijatie odporúčaní v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dotknutý členský štát spolu s Komisiou a v relevantných prípadoch aj s Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž preskúma, ako riešiť zistené skutočnosti vrátane akýchkoľvek nedostatkov alebo otázok kapacity a pripravenosti, pričom tieto odporúčania implementuje prostredníctvom svojho programu.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V prípade potreby sa dotknutý program v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 4 zmení. V závislosti od dôsledkov úpravy môže revidovaný program podliehať schváleniu zo strany Komisie.

5.  V prípade potreby sa dotknutý program zmení v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 4 a pokroku pri dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt uvedeného vo výročných správach o výkonnosti podľa článku 30 ods. 2 písm. a). V závislosti od dôsledkov úpravy môže revidovaný program podliehať schváleniu zo strany Komisie.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 7 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a.  V národných programoch sa môže stanoviť možnosť začleniť do akcií uvedených v bode 3a prílohy III blízkych príbuzných osôb, ktoré patria do cieľovej skupiny uvedenej v danom bode, pokiaľ je to nutné na účinné vykonávanie takýchto akcií.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať projekty s podporou fondu v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, musí pred začatím projektu uskutočniť konzultácie s Komisiou.

8.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2 druhý pododsek, vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať projekty s podporou fondu v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, musí pred začatím projektu požiadať o súhlas Komisiu. Komisia zabezpečí komplementárnosť a súdržnosť plánovaných projektov s inými opatreniami Únie a členských štátov, ktoré sa prijmú v príslušnej tretej krajine alebo vo vzťahu k nej, a overí, či sú splnené podmienky stanovené v článku 6 ods. 1 písm. a) bod 3.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9.  Programovanie uvedené v článku 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie] musí byť založené na typoch intervencií stanovených v tabuľke 1 prílohy VI.

9.  Každý národný program stanoví pre každý špecifický cieľ typy intervencií v súlade s tabuľkou 1 prílohy VI a orientačné rozdelenie programovaných zdrojov podľa typu intervencií alebo oblasti podpory.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

9a.  Každý členský štát uverejní svoj program na samostatnom webovom sídle a postúpi ho Európskemu parlamentu a Rade. Na tomto webovom sídle sa špecifikujú akcie podporované pri implementácii programu a zoznam prijímateľov. Pravidelne sa aktualizuje, najneskôr pri uverejnení výročnej správy o výkonnosti podľa článku 30.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Programy budú predmetom preskúmania a hodnotenia v polovici obdobia v súlade s článkom 29 tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 11 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 1 písm. b) až bode 5 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

1.  Do konca roku 2024 a po informovaní Európskeho parlamentu Komisia pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 11 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 1 písm. b) až bode 5 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Dodatočné prostriedky na svoj program uvedené v odseku 1 nie je dotknutý členský štát oprávnený získať vtedy, ak aspoň 10 % prostriedkov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o platby predloženými v súlade s článkom 85 nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie].

2.  Dodatočné prostriedky na svoj program uvedené v odseku 1 nie je dotknutý členský štát oprávnený získať vtedy, ak aspoň 30 % prostriedkov uvedených v článku 11 ods. 1 písm. a), ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o platby.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku [12] nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie], ako aj zistené nedostatky v implementácii.

3.  Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca, ako aj zistené nedostatky v implementácii.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Osobitné akcie sú medzinárodné alebo národné projekty v súlade s cieľmi tohto nariadenia, na ktoré možno jednému, niekoľkým alebo všetkým členským štátom prideliť na programy dodatočné finančné prostriedky.

1.  Osobitné akcie sú medzinárodné alebo národné projekty prinášajúce pridanú hodnotu Únie v súlade s cieľmi tohto nariadenia, na ktoré možno jednému, niekoľkým alebo všetkým členským štátom prideliť na programy dodatočné finančné prostriedky.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 16

vypúšťa sa

Zdroje na rámec Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov]

 

1.  Členské štáty dostanú okrem svojich pridelených finančných prostriedkov vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) príspevok vo výške 10 000 EUR na každú presídlenú osobu v súlade s cieleným systémom Únie pre presídľovanie. Tento príspevok má formu financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v zmysle článku [125] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

2.  Suma uvedená v odseku 1 sa pridelí členským štátom prostredníctvom zmeny ich programu, a to pod podmienkou, že osoba, v súvislosti s ktorou bol tento príspevok pridelený, bola skutočne presídlená v súlade s pravidlami rámca Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov].

 

3.  Tieto finančné prostriedky sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe s výnimkou riadne odôvodnených prípadov a na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny programu.

 

4.  Členské štáty uchovávajú informácie potrebné na riadnu identifikáciu presídlených osôb a dátum ich presídlenia.

 

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Zdroje na presídlenie a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov

 

1. Okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) členské štáty každé dva roky dostanú dodatočnú sumu ako jednorazovú platbu 10 000 EUR za každú osobu prijatú v rámci presídlenia.

 

2. Okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) členské štáty každé dva roky dostanú dodatočnú sumu ako jednorazovú platbu 6 000 EUR za každú osobu prijatú v rámci humanitárnych schém.

 

3. Členské štáty môžu mať v náležitých prípadoch nárok aj na jednorazovú platbu pre rodinných príslušníkov osôb uvedených v odsekoch 1, ak sa tým zabezpečí zlúčenie rodiny.

 

4. Dodatočné sumy uvedené v odsekoch 1 a 2 sa členským štátom pridelia každé dva roky, po prvýkrát na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu rozhodnutí, ktorými sa schvaľuje ich národný program.

 

5. Vzhľadom na súčasné miery inflácie, príslušný vývoj v oblasti presídľovania, ako aj faktory, ktoré môžu optimalizovať využívanie finančného stimulu, ktorý predstavuje jednorazová platba, a v rámci obmedzení dostupných zdrojov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty s cieľom upraviť, ak to považuje za vhodné, jednorazovú platbu uvedenú v odsekoch 1 a 2 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 17

vypúšťa sa

Zdroje na podporu vykonávania nariadenia (EÚ) .../.. [dublinské nariadenie]

 

1. Členský štát dostane okrem svojich pridelených finančných prostriedkov vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) príspevok vo výške [10 000] EUR za každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu, za ktorého sa tento členský štát stane zodpovedným, a to v momente, keď tento členský štát začne čeliť náročným okolnostiam v zmysle vymedzenia tohto pojmu v nariadení (EÚ) .../... [dublinské nariadenie].

 

2. Členský štát dostane okrem svojich pridelených finančných prostriedkov vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) príspevok vo výške [10 000] EUR za každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu prideleného do tohto členského štátu nad rámec spravodlivého podielu členského štátu podporeného prostredníctvom alokačného mechanizmu.

 

3. Členský štát uvedený v odsekoch 1 a 2 dostane dodatočný príspevok vo výške [10 000] EUR za žiadateľa, ktorému bola poskytnutá medzinárodná ochrana, na účely realizácie integračných opatrení.

 

4. Členský štát uvedený v odsekoch 1 a 2 dostane dodatočný príspevok vo výške [10 000] EUR za každú osobu, v prípade ktorej je členský štát schopný zistiť na základe aktualizácie súboru údajov uvedeného v článku 11 písm. d) nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie Eurodac], že táto osoba opustila územie tohto členského štátu, a to na dobrovoľnom alebo povinnom základe, v súlade s rozhodnutím o návrate alebo príkazom na odsun.

 

5. Členský štát dostane okrem svojich pridelených finančných prostriedkov vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) príspevok vo výške [500] EUR za každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu presunutého z jedného členského štátu do druhého, a to za každého žiadateľa presunutého podľa článku 34i prvého odseku písm. c) nariadenia (EÚ) .../... [dublinské nariadenie] a prípadne za každého žiadateľa presunutého podľa článku 34j písm. g) nariadenia (EÚ) .../... [dublinské nariadenie].

 

6. Sumy uvedené v tomto článku majú formu financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, v zmysle článku [125] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

7. Dodatočné sumy uvedené v odsekoch 1 až 5 sa pridelia členským štátom v rámci ich programov pod podmienkou, že osoba, v súvislosti s ktorou bol tento príspevok pridelený, bola skutočne presunutá do členského štátu, skutočne navrátená alebo skutočne zaregistrovaná ako žiadateľ v členskom štáte zodpovednom v súlade s nariadením (EÚ) .../... [dublinské nariadenie].

 

8. Tieto finančné prostriedky sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe s výnimkou riadne odôvodnených prípadov a na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny programu.

 

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 17 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17a

 

Zdroje na podporu vykonávania nariadenia (EÚ) 604/2013

 

1. Určujúci členský štát dostane okrem svojich pridelených finančných prostriedkov vypočítaných v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia náhradu nákladov na prijatie žiadateľa o medzinárodnú ochranu, a to od chvíle, keď bola žiadosť podaná, až po jeho presun do zodpovedného členského štátu, alebo do chvíle, keď určujúci členský štát prevezme zodpovednosť za žiadateľa v súlade s nariadením (EÚ) 604/2013.

 

2. Odovzdávajúci členský štát dostane okrem sumy vypočítanej v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia aj náhradu nákladov potrebných na odovzdanie žiadateľa alebo inej osoby podľa článku 18 ods. 1 písm. c) a d) nariadenia (EÚ) č. 604/2013.

 

3. Každý členský štát dostane okrem sumy vypočítanej v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia jednorazovú platbu vo výške 10 000 EUR za každú maloletú osobu bez sprievodu, ktorej bola poskytnutá medzinárodná ochrana v tomto členskom štáte, za predpokladu, že členský štát nie je oprávnený na jednorazovú sumu za túto maloletú osobu bez sprievodu podľa článku 16 ods. 1.

 

4. Náhrada podľa tohto článku má formu financovania v zmysle článku 125 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

 

5. Náhrada uvedená v odseku 2 sa pridelí členským štátom v rámci ich programov pod podmienkou, že osoba, v súvislosti s ktorou bola táto náhrada pridelená, bola skutočne presunutá do členského štátu v súlade s nariadením (EÚ) 604/2013.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 17 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 17b

 

Zdroje na presun žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana

 

1. Na účely vykonávania zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti členské štáty okrem pridelenej sumy vypočítanej v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. a) dostanú dodatočnú sumu ako jednorazovú platbu 10 000 EUR za každého žiadateľa o medzinárodnú ochranu alebo osobu, ktorej sa poskytla medzinárodná ochrana, presunutú z iného členského štátu.

 

2. Členské štáty môžu mať v príslušných prípadoch takisto nárok na jednorazovú platbu pre rodinných príslušníkov osôb uvedených v odseku 1, ak boli títo rodinní príslušníci presunutí v súlade s týmto nariadením.

 

3. Dodatočné sumy uvedené v odsekoch 1 sa členským štátom pridelia po prvýkrát na základe individuálnych rozhodnutí o financovaní, ktorými sa schvaľuje ich národný program, a neskôr na základe rozhodnutia o financovaní, ktoré tvorí prílohu k rozhodnutiu, ktorým sa schvaľuje ich národný program. Tieto finančné prostriedky sa nesmú použiť na iné akcie uvedené v programe s výnimkou riadne odôvodnených prípadov a na základe schválenia Komisie prostredníctvom zmeny programu.

 

4. V záujme účinného plnenia cieľov, ktorými sú solidarita a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, ako sa uvádza v článku 80 ZFEÚ, a zohľadňujúc aktuálne miery inflácie, príslušný vývoj v oblasti presunov žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb s postavením medzinárodnej ochrany z jedného členského štátu do druhého, vývoj v oblasti presídľovania a ďalšie ad hoc humanitárne prijímanie, ako aj faktory, ktoré môžu optimalizovať využívanie finančného stimulu, ktorý predstavuje jednorazová platba, a v rámci obmedzení dostupných zdrojov je Komisia splnomocnená v súlade s článkom 32 prijímať delegované akty s cieľom upraviť, ak to považuje za vhodné, jednorazovú platbu podľa odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na financovanie operačnej podpory v rámci cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 písm. a) a c) môže členský štát využiť až 10 % sumy, ktorá mu bola v rámci fondu pridelená na program.

2.  Na financovanie operačnej podpory v rámci cieľov uvedených v článku 3 ods. 2 môže členský štát využiť až 10 % sumy, ktorá mu bola v rámci fondu pridelená na program.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty využívajúce operačnú podporu musia dodržiavať acquis Únie v oblasti azylu a návratu.

3.  Členské štáty využívajúce operačnú podporu musia dodržiavať acquis Únie v oblasti azylu a prisťahovalectva a musia plne dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 30, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre azyl a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel požiadať o operačnú podporu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné v kontexte monitorovania uskutočneného v súlade s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] a nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

4.  Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 30, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia spolu s Európskym podporným úradom pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel požiadať o operačnú podporu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné v kontexte monitorovania uskutočneného Európskym podporným úradom pre azyl a v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Operačná podpora sa zameria na osobitné úlohy a služby uvedené prílohe VII.

5.  Operačná podpora sa zameria na oprávnené akcie uvedené prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť zoznam osobitných úloh a služieb v prílohe VII.

6.  V prípade nepredvídaných alebo nových okolností alebo v záujme zabezpečenia účinnej implementácie finančných prostriedkov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 32 s cieľom zmeniť zoznam oprávnených akcií v prílohe VII.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Granty implementované v rámci priameho riadenia sa udeľujú a riadia v súlade s [hlavou VIII] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.  Granty implementované v rámci priameho a nepriameho riadenia sa udeľujú a riadia v súlade s [hlavou VIII] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia zabezpečí flexibilitu, transparentnosť a rozdelenie zdrojov na ciele uvedené v článku 3 ods. 2.

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Príspevky do vzájomného poisťovacieho mechanizmu môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách. Uplatňujú sa ustanovenia uvedené v [článku X] nariadenia (EÚ) .../... [nariadenie, ktoré nahrádza nariadenie o záručnom fonde].

6.  Príspevky do vzájomného poisťovacieho mechanizmu môžu pokrývať riziko spojené s vymáhaním finančných prostriedkov od príjemcov a považujú sa za dostatočnú záruku v zmysle nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Sumu, ktorá bude k dispozícii na Európsku migračnú sieť z ročných rozpočtových prostriedkov fondu, ako aj pracovný program, ktorým sa stanovujú priority pre činnosti siete, prijme Komisia po schválení riadiacim výborom v súlade s článkom 4 ods. 5 písm. a) rozhodnutia 2008/381/ES (v znení zmien). Rozhodnutie Komisie predstavuje rozhodnutie o financovaní podľa článku [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme zabezpečenia včasnej dostupnosti prostriedkov môže Komisia prijať pracovný program Európskej migračnej siete v samostatnom rozhodnutí o financovaní.

2.  Sumu, ktorá bude k dispozícii na Európsku migračnú sieť z ročných rozpočtových prostriedkov fondu, ako aj pracovný program, ktorým sa stanovujú priority pre činnosti siete, prijme Komisia po schválení riadiacim výborom v súlade s článkom 4 ods. 5 písm. a) rozhodnutia 2008/381/ES (v znení zmien). Rozhodnutie Komisie predstavuje rozhodnutie o financovaní podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách. V záujme zabezpečenia včasnej dostupnosti prostriedkov môže Komisia prijať pracovný program Európskej migračnej siete v samostatnom rozhodnutí o financovaní.

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 21 a (nový)

Rozhodnutie 2008/381/ES

Článok 5 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 21a

 

Zmena rozhodnutia 2008/381/ES

 

Do článku 5 ods. 5 smernice 2008/381/ES sa dopĺňa toto písmeno:

 

„da) sú kontaktným miestom pre potenciálnych príjemcov finančných prostriedkov podľa nariadenia o Fonde pre azyl, migráciu a integráciu a poskytujú nestranné usmernenia, praktické informácie a pomoc, pokiaľ ide o všetky aspekty fondu, a to aj v súvislosti so žiadosťami o financovanie v rámci príslušného národného programu alebo tematického nástroja.“.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodlo v rámci tohto fondu, sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodlo v rámci tohto fondu podľa článku 2 ods. 1 písm. c), sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť finančných prostriedkov Únie najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie podporujú akcie a ich výsledky tým, že poskytujú ucelené, účinné a zmysluplné informácie rôznym príslušným cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti v príslušných jazykoch. S cieľom zabezpečiť viditeľnosť finančných prostriedkov Únie príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú ich pôvod, ak informujú o akcii. Na tento účel príjemcovia zabezpečia, aby všetky oznámenia určené médiám a verejnosti zobrazovali znak Únie a výslovne uviedli finančnú podporu Únie.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na fond zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov tohto nariadenia.

2.  Na získanie čo najširšej cieľovej skupiny Komisia vykonáva akcie a výsledky tohto fondu a informačné a komunikačné akcie, ktoré s ním súvisia. Európska komisia najmä zverejní informácie týkajúce sa vypracúvania ročných a viacročných programov tematického nástroja. Komisia uverejní aj zoznam operácií vybraných na podporu v rámci tematického nástroja na verejne dostupnom webovom sídle a tento zoznam aktualizuje aspoň každé tri mesiace. Finančné zdroje pridelené na fond zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o vykonávaní politických priorít Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov tohto nariadenia. Komisia môže predovšetkým presadzovať najlepšie postupy a výmenu informácií, pokiaľ ide o implementáciu tohto nástroja.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia uverejní informácie uvedené v odseku 2 v otvorených, strojovo čitateľných formátoch v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES1a, ktoré umožňujú triedenie, vyhľadávanie, extrakciu, porovnávanie a opätovné použitie údajov. Údaje je možné zoradiť podľa priorít, špecifického cieľa, celkových oprávnených nákladov na operácie, celkových nákladov na projekty, celkových nákladov na postupy verejného obstarávania, mena príjemcu a mena dodávateľa.

 

_____________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Z fondu sa poskytuje finančná pomoc na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzovej situácie v dôsledku jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

1.  Komisia môže rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzovej situácie v dôsledku jedného alebo viacerých z týchto dôvodov:

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  silný migračný tlak v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý možno charakterizovať príchodom veľkého a neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na ich zariadenia na prijímanie a zaistenie a na systémy a postupy riadenia migrácie a azylu;

a)  nepredvídane početný alebo neúmerný príchod štátnych príslušníkov tretích krajín do jedného alebo viacerých členských štátov, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na ich zariadenia na prijímanie a na zaistenie, systémy ochrany detí a na systémy a postupy v oblasti riadenia migrácie a azylu;

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  dobrovoľné premiestnenie;

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  intenzívny migračný tlak v tretích krajinách, a to aj v prípade uviaznutia osôb, ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, a to najmä v prípade, keď by to mohlo mať vplyv na migračné toky smerom do EÚ.

c)  nepredvídane početný alebo neúmerný príchod osôb v tretích krajinách, a to aj v prípade uviaznutia osôb, ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu politického vývoja, konfliktov alebo prírodných katastrof, a to najmä v prípade, keď by to mohlo mať vplyv na migračné toky smerom do EÚ.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Opatrenia vykonávané v tretích krajinách podľa tohto článku sú v súlade a podľa potreby komplementárne s humanitárnou politikou Únie a dodržiavajú sa pri nich humanitárne zásady, ako sa uvádzajú v konsenze o humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  V prípadoch podľa ods. 1 písm. a), aa), b) a c) tohto článku Komisia bezodkladne informuje Európsky parlamentu a Radu.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Núdzová pomoc sa môže poskytovať formou grantov, ktoré sa udelia priamo decentralizovaným agentúram.

2.  Núdzová pomoc sa môže poskytovať formou grantov, ktoré sa udelia priamo Európskemu podpornému úradu pre azyl, UNHCR a miestnym a regionálnym orgánom, ktoré sa vyrovnávajú s nepredvídane početným alebo neúmerným príchodom osôb, najmä tým, ktoré sú zodpovedné za prijímanie a integráciu maloletých imigrantov bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Granty implementované v rámci priameho riadenia sa udeľujú a riadia v súlade s [hlavou VIII] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

4.  Granty implementované v rámci priameho riadenia sa udeľujú a riadia v súlade s nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Ak je to potrebné na vykonanie akcie, núdzová pomoc môže pokrývať výdavky, ktoré vznikli pred dátumom predloženia žiadosti o grant alebo žiadosti o pomoc, ale nie pred 1. januárom 2021.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Na príspevok každého programu Únie k opatreniu sa vzťahujú pravidlá daného programu. Kumulatívne financovanie nesmie prevýšiť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, ktorými sa stanovujú podmienky podpory.

1.  Na operáciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Programy predložené Komisiou sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú a pripravujú sa s potrebnou mierou transparentnosti, aby sa zabránilo akejkoľvek duplicite. Na príspevok každého programu Únie k operácii sa vzťahujú pravidlá daného programu. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť výšku celkových oprávnených nákladov na operáciu, pričom podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sú stanovené podmienky poskytovania podpory.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie, ktorým bola udelená známka excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

Operácie, ktorým bola udelená známka excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa článku [41 ods. 3 písm. h) bodov i) a iii)] nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade informácie o výkonnosti v súlade s prílohou V.

1.  V súlade s požiadavkami na podávanie správ podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách Komisia poskytuje Európskemu parlamentu a Rade aspoň raz za rok informácie o výkonnosti v súlade s prílohou V.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 28 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku fondu pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne.

3.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku fondu pri dosahovaní cieľov tohto nariadenia, sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne. Údaje o ukazovateľoch výstupov a výsledkov získané Komisiou sa na požiadanie sprístupnia Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

vypúšťa sa

Zhodnotenie

 

1.  Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia, ako aj akcií implementovaných v rámci tohto fondu.

 

2.  Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas, aby sa ich výsledky mohli využiť v rozhodovacom procese.

 

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 29 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 29a

 

Hodnotenie

 

1. Komisia do 31. decembra 2024 predloží hodnotenie vykonávania tohto nariadenia v polovici obdobia. V hodnotení v polovici obdobia sa preskúma efektívnosť, účinnosť, zjednodušenie a flexibilita fondu. Osobitne bude zahŕňať posúdenie:

 

a) pokroku pri plnení cieľov tohto nariadenia, pričom sa zohľadnia všetky dostupné relevantné informácie, najmä výročné správy o výkonnosti predložené členskými štátmi podľa článku 30 a ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe VIII;

 

b) európskej pridanej hodnoty akcií a operácií implementovaných v rámci fondu;

 

c) príspevku k solidarite EÚ v oblasti azylu a migrácie;

 

d) pokračujúceho významu vykonávacích opatrení stanovených v prílohe II a akcií uvedených v prílohe III;

 

e) komplementárnosti, koordinácie a koherentnosti medzi akciami, ktoré fond podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, napr. štrukturálnych fondov, a nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti;

 

f) dlhodobých vplyvov a udržateľných účinkov fondu.

 

V hodnotení v polovici obdobia sa zohľadnia výsledky spätného hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúceho fondu – Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (2014 – 2020) – a v prípade potreby sa k nemu pripojí legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia.

 

2. Do 31. januára 2030 Komisia vykoná spätné hodnotenie. Do rovnakého dátumu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu. Spätné hodnotenie zahŕňa posúdenie všetkých prvkov uvedených v odseku 1. V tejto súvislosti vyhodnotenie dlhodobejších vplyvov a udržateľných účinkov nástroja slúži ako podklad rozhodnutia o možnom obnovení alebo úprave následného fondu.

 

Správy z hodnotenia v polovici obdobia a spätného hodnotenia podľa odseku 1 a prvého pododseku tohto odseku sa vypracujú za zmysluplnej účasti sociálnych partnerov, organizácií občianskej spoločnosti vrátane organizácií migrantov a utečencov, orgánov pre rovnosť, vnútroštátnych inštitúcií pre ľudské práva a iných príslušných organizácií v súlade so zásadou partnerstva podľa článku 3a.

 

3. Komisia v súlade s článkami 5 a 6 a článkom 13 ods. 8 venuje v hodnotení v polovici obdobia a spätnom hodnotení mimoriadnu pozornosť hodnoteniu akcií vykonávaných tretími krajinami, v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022.

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022. Členské štáty uverejnia tieto správy na osobitnom webovom sídle a postúpia ich Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  pokroku pri implementácii programu a dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, pričom sa zohľadnia najnovšie údaje požadované na základe článku 37 nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie];

a)  pokroku pri implementácii programu a dosahovaní čiastkových cieľov a cieľových hodnôt, pričom sa zohľadnia najnovšie kumulatívne údaje zaslané Komisii.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  rozdelení ročnej účtovnej závierky národného programu na spätne získané sumy, predbežné financovanie pre konečných prijímateľov a skutočne vynaložené výdavky;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatreniach prijatých na ich riešenie;

b)  akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatreniach prijatých na ich riešenie vrátane odôvodnených stanovísk vydaných Komisiou v súvislosti s konaním o nesplnení povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  komplementárnosti medzi akciami, ktoré fond podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, najmä tých, ktoré sa implementujú v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám;

c)  komplementárnosti, koordinácie a koherentnosti medzi akciami, ktoré fond podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, napr. štrukturálnych fondov, a nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prínose programu k vykonávaniu príslušného acquis a akčných plánov Únie ;

d)  prínose programu k vykonávaniu príslušného acquis a akčných plánov Únie a k spolupráci a solidarite medzi členskými štátmi v oblasti azylu;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  súlade s požiadavkami v oblasti základných práv;

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  počte osôb presídlených s podporou z fondu v súlade so sumami uvedenými v článku 16 ods. 1;

g)  počte osôb presídlených alebo prijatých s podporou z fondu v súlade so sumami uvedenými v článku 16 ods. 1 a 2;

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  počte žiadateľov o medzinárodnú ochranu a počte osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, presunutých z jedného členského štátu do druhého v súlade s článkom 17.

h)  počte žiadateľov o medzinárodnú ochranu a počte osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, presunutých z jedného členského štátu do druhého v súlade s článkom 17b.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  počte zraniteľných osôb, ktorým sa poskytla pomoc prostredníctvom programu, vrátane detí a tých, ktorí sú pod medzinárodnou ochranou;

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže predložiť pripomienky k výročnej správe o výkonnosti v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy jej bola predložená. Ak Komisia v uvedenej lehote pripomienky nepredloží, správa sa považuje za prijatú.

3.  Komisia môže predložiť pripomienky k výročnej správe o výkonnosti v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy jej bola predložená. Ak Komisia v uvedenej lehote pripomienky nepredloží, správa sa považuje za prijatú. Po prijatí Komisia sprístupní zhrnutia výročných správ o výkonnosti Európskemu parlamentu a Rade a uverejní ich na osobitnom webovom sídle. Ak členské štáty nepredložia výročnú správu o výkonnosti v zmysle odseku 1, jej úplné znenie sa na požiadanie sprístupní Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 13, 18, 28 a 31 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 a 31 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 13, 18, 28 a 31 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 4, 9, 13, 16, 17b, 28 a 31 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 32 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 13, 18, 28 a 31 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 a 31 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  Výlučne na začiatku programového obdobia dostane každý členský štát z fondu pevnú sumu 5 000 000 EUR;

a)  Výlučne na začiatku programového obdobia dostane každý členský štát z fondu pevnú sumu 10 000 000 EUR;

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zohľadnia sa nasledujúce kritériá v oblasti boja proti neregulárnej migrácii vrátane návratov, ktoré budú vážené takto:

4.  V oblasti boja proti neregulárnej migrácii vrátane návratov sa zohľadnia tieto kritériá:

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  50 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup a pobyt na území členského štátu a na ktorých sa vzťahuje rozhodnutie o návrate podľa vnútroštátneho práva a/alebo práva Spoločenstva, t. j. správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa konštatuje alebo vyhlasuje neoprávnenosť pobytu a ukladá sa povinnosť návratu;

a)  počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky na vstup a pobyt na území členského štátu a na ktorých sa vzťahuje konečné rozhodnutie o návrate podľa vnútroštátneho práva a/alebo práva Únie, t. j. správne alebo súdne rozhodnutie alebo akt, ktorým sa konštatuje alebo vyhlasuje neoprávnenosť pobytu a ukladá sa povinnosť návratu;

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  50 % v pomere k počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí po vydaní správneho alebo súdneho príkazu na odchod skutočne opustili územie členského štátu, či už dobrovoľne alebo na základe donútenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Pre prvotné pridelenie sa ako referenčné údaje použijú najaktuálnejšie ročné štatistické údaje vygenerované Komisiou (Eurostatom) za predchádzajúce tri kalendárne roky na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s právom Únie. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa ako referenčné údaje použijú najaktuálnejšie štatistické údaje vygenerované Komisiou (Eurostatom) za predchádzajúce tri kalendárne roky dostupné v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024 na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty v súlade s právom Únie. Keď členské štáty neposkytli Komisii (Eurostatu) príslušné štatistiky, musia čo najskôr poskytnúť predbežné údaje.

5.  Pre prvotné pridelenie sa ako referenčné údaje použijú najaktuálnejšie ročné štatistické údaje vygenerované Komisiou (Eurostatom) za predchádzajúce tri kalendárne roky na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty ku dňu začatia uplatňovania tohto nariadenia v súlade s právom Únie. Údaje by mali byť rozčlenené podľa veku a pohlavia, osobitných zraniteľností a azylového statusu, a to aj tie, ktoré sa týkajú detí. Na účely preskúmania v polovici obdobia sa ako referenčné údaje použijú najaktuálnejšie štatistické údaje vygenerované Komisiou (Eurostatom) za predchádzajúce tri kalendárne roky dostupné v čase preskúmania v polovici obdobia v roku 2024 na základe údajov, ktoré poskytli členské štáty v súlade s právom Únie. Keď členské štáty neposkytli Komisii (Eurostatu) príslušné štatistiky, musia čo najskôr poskytnúť predbežné údaje.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora kapacity azylových systémov členských štátov, pokiaľ ide o infraštruktúry, prípadne služby;

b)  podpora kapacity azylových systémov členských štátov, a to aj na miestnej a regionálnej úrovni, pokiaľ ide o infraštruktúru, napr. primerané podmienky prijímania, najmä v prípade maloletých osôb, a služby, ako je právna pomoc, zastúpenie a v prípade potreby tlmočenie;

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zvýšenie solidarity a rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä smerom k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými tokmi, ako aj poskytnutie podpory členským štátom prispievajúcej k úsiliu o solidaritu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zvýšenie solidarity a spolupráce s tretími krajinami postihnutými migračnými tokmi, a to aj prostredníctvom presídľovania a iných legálnych ciest k ochrane v Únii, ako aj partnerstva a spolupráce s tretími krajinami na účely riadenia migrácie.

d)  posilnenie solidarity a spolupráce s tretími krajinami, do ktorých bol vysídlený veľký počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, aj prostredníctvom posilnenia kapacity týchto krajín na zlepšenie podmienok prijímania a medzinárodnej ochrany, a presídlenia a iných legálnych ciest vedúcich k ochrane v Únii, najmä v prípade zraniteľných skupín, ako sú deti a mladiství, ktorých ochrana je ohrozená, ako aj prostredníctvom partnerstva a spolupráce s tretími krajinami v kontexte úsilia o globálnu spoluprácu v oblasti medzinárodnej ochrany .

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  technická a operačná pomoc jednému alebo viacerým členským štátom v spolupráci s Európskym podporným úradom pre azyl.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora rozvoja a implementácie politík presadzujúcich legálnu migráciu a implementácie acquis Únie v oblasti legálnej migrácie;

a)  podpora rozvoja a implementácie politík presadzujúcich legálnu migráciu vrátane zlúčenia rodiny implementácia acquis Únie v oblasti legálnej migrácie, najmä nástrojov na legálnu migráciu pracovnej sily v súlade s uplatniteľnými medzinárodnými normami pre migráciu a ochranu migrujúcich pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podpora a rozvoj štrukturálnych a podporných opatrení na uľahčenie regulárneho vstupu do Únie a pobytu v Únii.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  posilnenie partnerstva a spolupráce s tretími krajinami postihnutými migračnými tokmi, a to aj prostredníctvom legálnych spôsobov vstupu do Únie, na účely globálneho úsilia o spoluprácu v oblasti migrácie;

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora včasných integračných opatrení na sociálne a hospodárske začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín, príprava ich aktívnej účasti v prijímajúcej spoločnosti a ich akceptácia takejto spoločnosti, najmä so zapojením miestnych alebo regionálnych orgánov a organizácii občianskej spoločnosti.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. c) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

 

a) podpora integračných opatrení na sociálne a hospodárske začlenenie štátnych príslušníkov tretích krajín, uľahčenie zlučovania rodín, príprava ich aktívnej účasti v prijímajúcej spoločnosti a ich akceptácia prijímajúcej spoločnosti, najmä so zapojením miestnych alebo regionálnych orgánov, mimovládnych organizácii vrátane organizácií utečencov a migrantov a sociálnych partnerov; a

 

b) podpora a vykonávanie ochranných opatrení pre zraniteľné osoby v rámci integračných opatrení.

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. c) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia

3.  Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. ca) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora integrovaného a koordinovaného prístupu k riadeniu návratu na úrovni Únie a členských štátov, k rozvoju kapacít pre účinný a udržateľný návrat a zníženie stimulov pre neregulárnu migráciu;

b)  podpora integrovaného a koordinovaného prístupu k riadeniu návratu na úrovni Únie a členských štátov, k rozvoju kapacít pre účinný, dôstojný a udržateľný návrat a zníženie stimulov pre neregulárnu migráciu;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora asistovaného dobrovoľného návratu a reintegrácie;

c)  podpora asistovaného dobrovoľného návratu, pátrania po rodinných príslušníkoch a reintegrácie pri súčasnom rešpektovaní najlepších záujmov maloletých;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posilnenie spolupráce s tretími krajinami a ich kapacít na implementáciu dohôd o readmisii a iných opatrení a na umožnenie udržateľného návratu.

d)  posilnenie spolupráce s tretími krajinami a ich kapacít na implementáciu dohôd o readmisii vrátane reintegrácie s cieľom umožniť udržateľný návrat.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Fond prispeje k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. cb) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

 

a) podpora dodržiavania medzinárodného práva a Charty základných práv Európskej únie a ich vykonávanie v rámci politík a opatrení v oblasti azylu a migrácie;

 

b) zvýšenie solidarity a rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä solidarity s tými členskými štátmi, ktoré sú najviac postihnuté migračnými tokmi, ako aj poskytnutie podpory členským štátom na centrálnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, medzinárodným organizáciám, mimovládnym organizáciám a sociálnym partnerom v ich úsilí o solidaritu;

 

c) podpora presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, z jedného členského štátu do druhého.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha III – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozsah podpory

Oprávnené akcie, ktoré sa majú podporiť prostredníctvom nástroja v súlade s článkom 3

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V rámci politického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 1 fond podporí najmä:

1.  V rámci politického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 1 fond podporí:

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovenie a rozvoj národných stratégií v oblasti azylu, legálnej migrácie, integrácie, návratu a neregulárnej migrácie;

a)  stanovenie a rozvoj národných, regionálnych a miestnych stratégií vykonávania acquis Únie týkajúcich sa azylu, legálnej migrácie, integrácie, najmä stratégie miestnej integrácie, návratu a neregulárnej migrácie;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  tvorbu administratívnych štruktúr, systémov, nástrojov a odbornej prípravy pre zamestnancov vrátane miestnych orgánov a iných príslušných zainteresovaných strán;

b)  tvorbu administratívnych štruktúr, systémov, nástrojov a odbornej prípravy pre zamestnancov vrátane miestnych orgánov a iných príslušných zainteresovaných strán, prípadne v spolupráci s príslušnými agentúrami Únie;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vývoj, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov vrátane zberu a výmeny informácií a údajov, vývoj a uplatňovanie spoločných štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov pre meranie pokroku a posúdenie politického vývoja;

c)  vývoj, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov vrátane vytvárania, zberu, analýzyšírenia kvalitatívnych a kvantitatívnych údajov a štatistík o migrácii a medzinárodnej ochrane a vývoj a uplatňovanie spoločných štatistických nástrojov, metód a ukazovateľov pre meranie pokroku a posúdenie politického vývoja;

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  služby pomoci a podpory v súlade s postavením a potrebami dotknutej osoby, najmä zraniteľných skupín;

e)  služby pomoci zohľadňujúce rodový aspekt a podpory v súlade s postavením a potrebami dotknutej osoby, najmä zraniteľných osôb;

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  účinnú ochranu migrujúcich detí vrátane vykonávania najlepších záujmov týkajúcich sa posudzovania detí pred prijatím rozhodnutí, všetky opatrenia uvedené v oznámení Komisie z 12. apríla 2017 o ochrane migrujúcich detí, ako napríklad poskytnutie vhodného ubytovania pre všetky maloleté osoby bez sprievodu a včasné vymenovanie ich opatrovníkov, príspevky do Európskej siete opatrovníckych inštitúcií a vypracovanie, monitorovanie a hodnotenie politík a postupov na ochranu detí vrátane mechanizmu súladu, ktorý rešpektuje práva detí;

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  akcie zamerané na zvýšenie informovanosti o politikách v oblasti azylu, integrácie, legálnej migrácie a návratu medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou.

f)  akcie zamerané na zvýšenie informovanosti o politikách v oblasti azylu, integrácie, legálnej migrácie a návratu s osobitným dôrazom na zraniteľné skupiny vrátane maloletých osôb medzi zainteresovanými stranami a širokou verejnosťou.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) fond podporí najmä tieto akcie:

2.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) fond podporí tieto akcie:

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytnutie materiálnej pomoci vrátane pomoci na hranici;

a)  poskytnutie materiálnej pomoci vrátane pomoci na hranici, rodovo citlivých zariadení zohľadňujúcich potreby detí, núdzových služieb poskytovaných miestnymi orgánmi, vzdelávania, odbornej prípravy, podporných služieb, právnej pomoci a právneho zastúpenia, zdravotnej a psychologickej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  vedenie konaní o azyle;

b)  vedenie konaní o azyle vrátane pátrania po rodinných príslušníkoch a zabezpečenie prístupu k právnej pomoci a právnemu zastúpeniu a tlmočeniu pre žiadateľov o azyl vo všetkých fázach konania;

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  identifikáciu žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami alebo osobitnými potrebami pri prijímaní;

c)  identifikáciu žiadateľov s osobitnými procesnými potrebami alebo osobitnými potrebami pri prijímaní vrátane včasnej identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, maloletých osôb a iných zraniteľných osôb, napr. obetí mučenia a rodového násilia, a odkaz na špecializované služby;

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  poskytovanie kvalifikovaných psychosociálnych a rehabilitačných služieb obetiam násilia a mučenia vrátane rodovo motivovaného násilia;

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zriadenie alebo zlepšenie prijímacej ubytovacej infraštruktúry vrátane možného spoločného využívania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

d)  zriadenie alebo zlepšenie prijímacej ubytovacej infraštruktúry, napr. malých ubytovacích jednotiek a infraštruktúry na riešenie potrieb rodín s maloletými osobami vrátane tých, ktoré poskytujú miestne a regionálne orgány, a možného spoločného využívania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  poskytovanie alternatívnych foriem starostlivosti, ktoré sú integrované do existujúcich vnútroštátnych systémov ochrany detí a zaoberajú sa potrebami všetkých detí v súlade s medzinárodnými normami;

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  posilnenie schopnosti členských štátov zbierať, analyzovať a šíriť informácie o krajine pôvodu;

e)  posilnenie schopnosti členských štátov zbierať, analyzovať a vymieňať si informácie o krajine pôvodu;

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  akcie týkajúce sa vykonávania postupov na implementáciu rámca Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov] alebo národných systémov presídľovania, ktoré sú kompatibilné s rámcom Únie pre presídľovanie;

f)  akcie týkajúce sa vykonávania postupov na implementáciu rámca národných schém presídľovania a prijímania z humanitárnych dôvodov v zmysle tohto nariadenia;

Pozmeňujúci návrh    202

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  odovzdanie osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana;

g)  odovzdanie žiadateľov a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana.

Pozmeňujúci návrh    203

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  zvyšovanie kapacít tretích krajín na zlepšenie ochrany osôb, ktoré potrebujú ochranu;

h)  zvyšovanie kapacít tretích krajín na zlepšenie ochrany osôb, ktoré potrebujú ochranu, a to aj prostredníctvom podpory rozvoja silných mechanizmov na ochranu detí v tretích krajinách a zabezpečením toho, aby boli deti vo všetkých oblastiach chránené pred násilím, zneužívaním a zanedbávaním a mali prístup ku vzdelaniu a zdravotnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    204

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  stanovenie, vývoj a zlepšovanie účinných alternatív k zaisteniu, najmä vo vzťahu k maloletým osobám bez sprievodu a rodinám.

i)  stanovenie, vývoj a zlepšovanie účinných alternatív k zaisteniu a ústavnej starostlivosti, najmä vo vzťahu k deťom bez sprievodu a deťom s rodinami v súlade s Dohovorom OSN o právach dieťaťa.

Pozmeňujúci návrh    205

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) fond podporí najmä:

3.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b) fond podporí:

Pozmeňujúci návrh    206

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  rozvoj systémov mobility do Únie, napríklad systémy okružnej a dočasnej migrácie vrátane odbornej prípravy na zvýšenie zamestnateľnosti;

b)  rozvoj systémov mobility do Únie, ako sú, nie však výlučne, systémy okružnej a dočasnej migrácie vrátane odbornej praxe a odbornej a inej prípravy na zvýšenie zamestnateľnosti;

Pozmeňujúci návrh    207

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posúdenie zručností a kvalifikácií nadobudnutých v tretej krajine, ako aj ich transparentnosť a kompatibilita so zručnosťami a kvalifikáciami členského štátu;

d)  posúdenie a uznávanie zručností a kvalifikácií vrátane profesionálnej praxe nadobudnutých v tretej krajine, ako aj ich transparentnosť a kompatibilita so zručnosťami a kvalifikáciami členského štátu, a vypracovanie spoločných noriem pre hodnotenie;

Pozmeňujúci návrh    208

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  pomoc v kontexte žiadostí o zlúčenie rodiny v zmysle smernice Rady 2003/86/ES;

e)  pomoc v kontexte žiadostí o zlúčenie rodiny s cieľom zabezpečiť harmonizované vykonávanie smernice Rady 2003/86/ES51 ;

__________________

__________________

51 Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. ES L 251, 3.10.2003, s. 12 – 18). 12 – 18.).

51 Smernica Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny (Ú. v. ES L 251, 3.10.2003, s. 12 - 18).

Pozmeňujúci návrh    209

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  pomoc vo vzťahu k zmene postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí už majú oprávnený pobyt v členskom štáte, najmä v súvislosti so získaním štatútu oprávneného pobytu vymedzeného na úrovni Únie;

f)  pomoc vrátane právnej pomoci a právneho zastúpenia vo vzťahu k zmene postavenia štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí už majú oprávnený pobyt v členskom štáte, najmä v súvislosti so získaním štatútu oprávneného pobytu vymedzeného na úrovni Únie;

Pozmeňujúci návrh    210

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  pomoc vo vzťahu k výkonu práv štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom na území Únie, najmä v súvislosti s mobilitou v rámci Únie a prístupom k zamestnaniu;

Pozmeňujúci návrh    211

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  včasné integračné opatrenia, napríklad na mieru upravená podpora v súlade s potrebami štátnych príslušníkov tretích krajín a integračné programy zamerané na vzdelávanie, jazyk a inú odbornú prípravu, ako sú kurzy občianskej orientácie a profesijné usmernenie;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    212

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  akcie podporujúce rovnosť v prístupe k verejným a súkromným službám a v ich poskytovaní štátnym príslušníkom tretích krajín vrátane ich prispôsobenia potrebám cieľovej skupiny;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    213

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  spoluprácu medzi vládnymi a mimovládnymi subjektmi integrovaným spôsobom, a to aj prostredníctvom koordinovaných centier na podporu integrácie, akými sú napríklad jednotné kontaktné miesta;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    214

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  akcie umožňujúce a podporujúce uvedenie štátnych príslušníkov tretích krajín do prijímajúcej spoločnosti a aktívnu účasť v nej a akcie podporujúce akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    215

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  podporu výmen a dialógu medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prijímajúcou spoločnosťou a verejnými orgánmi, a to aj prostredníctvom konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a medzikultúrneho a medzináboženského dialógu.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    216

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. c) fond podporí najmä:

 

a) integračné opatrenia, napríklad na mieru upravenú podporu v súlade s potrebami štátnych príslušníkov tretích krajín a integračné programy zamerané na inkluzívne vzdelávanie a starostlivosť, jazyk, poradenstvo, odbornú a inú prípravu, ako sú kurzy občianskej náuky a profesijné usmernenie;

 

b) budovanie kapacít integračných služieb poskytovaných miestnymi orgánmi;

 

c) akcie podporujúce rovnosť v prístupe k verejným a súkromným službám a v ich poskytovaní štátnym príslušníkom tretích krajín vrátane prístupu k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti a psychosociálnej podpore a ich prispôsobenie potrebám cieľovej skupiny;

 

d) spoluprácu medzi vládnymi a mimovládnymi subjektmi integrovaným spôsobom, a to aj prostredníctvom koordinovaných centier na podporu integrácie, akými sú napríklad jednotné kontaktné miesta;

 

e) akcie umožňujúce a podporujúce uvedenie štátnych príslušníkov tretích krajín do prijímajúcej spoločnosti a aktívnu účasť v nej a akcie podporujúce akceptáciu zo strany prijímajúcej spoločnosti;

 

f) podporu výmen a dialógu medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prijímajúcou spoločnosťou a verejnými orgánmi, a to aj prostredníctvom konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a medzikultúrneho a medzináboženského dialógu.

Pozmeňujúci návrh    217

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. c) fond podporí najmä:

4.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. ca) fond podporí:

Pozmeňujúci návrh    218

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  infraštruktúru na prijímanie alebo zaistenie vrátane možného spoločného používania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

a)  zlepšenie infraštruktúry na otvorené prijímanie alebo zlepšenie existujúcej infraštruktúry na zaistenie vrátane možného spoločného používania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

Pozmeňujúci návrh    219

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zavádzanie, rozvoj a zlepšovanie účinných alternatívnych opatrení k zaisteniu, najmä vo vzťahu k maloletým osobám bez sprievodu a rodinám;

b)  zavádzanie, rozvoj, implementácia a zlepšovanie účinných alternatívnych opatrení k zaisteniu na základe individuálneho poradenstva v komunite, najmä vo vzťahu k maloletým osobám bez sprievodu a rodinám;

Pozmeňujúci návrh    220

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  identifikáciu a prijímanie obetí obchodovania s ľuďmi v súlade so smernicou 2011/36/EÚ a smernicou Rady 2004/811a;

 

___________________

 

1a Smernica Rady 2004/81/ES z 29. apríla 2004 o povoleniach na trvalý pobyt, vydávaných štátnym príslušníkom tretích krajín, ktorí sú obeťami nezákonného obchodovania s ľuďmi alebo ktorí boli predmetom konania umožňujúceho nelegálne prisťahovalectvo a ktorí spolupracovali s príslušnými orgánmi (Ú. v. EÚ L 261, 6.8.2004, s. 19).

Pozmeňujúci návrh    221

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  boj proti stimulom pre neregulárnu migráciu vrátane zamestnávania neregulárnych migrantov prostredníctvom účinných a primeraných kontrol založených na posúdení rizika, odbornej prípravy zamestnancov, stanovenie a implementácie mechanizmov, prostredníctvom ktorých môžu neregulárni migranti žiadať o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti svojim zamestnávateľom alebo informačné kampane a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom informovať zamestnávateľov a neregulárnych migrantov o svojich právach a povinnostiach podľa smernice 2009/52/ES53;

d)  obmedzenie stimulov pre neregulárnu migráciu vrátane zamestnávania neregulárnych migrantov prostredníctvom účinných a primeraných kontrol založených na posúdení rizika, odbornej prípravy zamestnancov, stanovenie a implementácie mechanizmov, prostredníctvom ktorých môžu neregulárni migranti žiadať o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti svojim zamestnávateľom alebo informačné kampane a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom informovať zamestnávateľov a neregulárnych migrantov o svojich právach a povinnostiach podľa smernice 2009/52/ES53;

__________________

__________________

53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24 – 32).

53 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24 – 32).

Pozmeňujúci návrh    222

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  návratovú pomoc, najmä asistovaný dobrovoľný návrat a informácie o programoch asistovaného dobrovoľného návratu;

g)  návratovú pomoc, najmä asistovaný dobrovoľný návrat a informácie o programoch asistovaného dobrovoľného návratu vrátane poskytovania osobitného usmernenia týkajúce sa detí v konaniach o návrate a zabezpečenie postupov návratu rešpektujúcich práva dieťaťa;

Pozmeňujúci návrh    223

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  zariadenia a služby v tretích krajinách zaisťujúce primerané dočasné ubytovanie a prijatie pri príchode vrátane zariadení a služieb pre maloleté osoby bez sprievodu a iné zraniteľné skupiny v súlade s medzinárodnými normami;

j)  zariadenia a služby podpory v tretích krajinách zaisťujúce primerané dočasné ubytovanie a prijatie pri príchode a rýchly prechod na komunitné bývanie;

Pozmeňujúci návrh    224

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti neregulárnej migrácii a účinných návratov a readmisie, a to aj v rámci implementácie dohôd o readmisii a iných opatrení;

k)  spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti neregulárnej migrácii a účinných návratov a readmisie, a to aj v rámci implementácie dohôd o readmisii;

Pozmeňujúci návrh    225

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno l

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

l)  opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti o vhodných legálnych imigračných kanáloch a o rizikách nelegálneho prisťahovalectva;

l)  opatrenia zamerané na zvyšovanie informovanosti o vhodných legálnych migračných kanáloch a o rizikách iregulárneho prisťahovalectva;

Pozmeňujúci návrh    226

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  podporu pre tretie krajiny a akcie v nich vrátane podpory pre infraštruktúru, vybavenie a iné opatrenia za predpokladu, že prispievajú k zlepšeniu účinnej spolupráce medzi tretími krajinami a Úniou a jej členskými štátmi v oblasti návratu a readmisie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    227

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  V rámci špecifického cieľa uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. cb) fond podporí:

 

a) vykonávanie presunov žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, z jedného členského štátu do druhého vrátane opatrení uvedených v článku 17b tohto nariadenia;

 

b) operačnú podporu v podobe vyslaných zamestnancov alebo finančnej pomoci, ktorú poskytuje členský štát inému členskému štátu, ktorý čelí migračným výzvam;

 

c) akcie týkajúce sa vykonávania postupov na implementáciu rámca národných schém presídľovania a prijímania z humanitárnych dôvodov.

Pozmeňujúci návrh    228

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Integračné opatrenia implementované miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

–  Integračné opatrenia implementované miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti vrátane organizácií utečencov a migrantov;

Pozmeňujúci návrh    229

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Akcie na rozvoj a implementáciu účinných alternatív k zaisteniu.

–  Akcie na rozvoj a implementáciu účinných alternatív k zaisteniu a ústavnej starostlivosti;

Pozmeňujúci návrh    230

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Opatrenia zacielené na zraniteľné osoby a žiadateľov o medzinárodnú ochranu s osobitnými potrebami pri prijímaní a/alebo osobitnými procesnými potrebami vrátane opatrení na zaistenie účinnej ochrany migrujúcich detí, najmä detí bez sprievodu.

–  Opatrenia zacielené na zraniteľné osoby a žiadateľov o medzinárodnú ochranu s osobitnými potrebami pri prijímaní a/alebo osobitnými procesnými potrebami vrátane opatrení na zaistenie účinnej ochrany migrujúcich detí, najmä maloletých osôb bez sprievodu.

Pozmeňujúci návrh    231

Návrh nariadenia

Príloha V – časť -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1.  Všetky nižšie uvedené kľúčové ukazovatele výkonnosti by mali byť rozčlenené podľa pohlavia a veku.

Pozmeňujúci návrh    232

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – bod 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Počet osôb prijatých prostredníctvom systémov prijímania osôb z humanitárnych dôvodov;

Pozmeňujúci návrh    233

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – bod 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Počet žiadateľov o medzinárodnú ochranu odovzdaných z jedného členského štátu do druhého s podporou z fondu.

Pozmeňujúci návrh    234

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 – bod 3 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b.  Počet osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, odovzdaných z jedného členského štátu do druhého s podporou z fondu;

Pozmeňujúci návrh    235

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Špecifický cieľ 1a: Podporovať legálnu migráciu do členských štátov:

 

1. Počet modrých kariet vydaných s podporou z fondu.

 

2. Počet zamestnancov presunutých v rámci podniku, ktorým bol tento štatút poskytnutý s podporou z fondu.

 

3. Počet žiadateľov o zlúčenie rodiny, ktorí boli skutočne zlúčení so svojou rodinou s podporou z fondu.

 

4. Počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým boli udelené povolenia na dlhodobý pobyt s podporou z fondu.

Pozmeňujúci návrh    236

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 2 – špecifický cieľ 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Špecifický cieľ 2: Podporovať legálnu migráciu do členských štátov vrátane prispievania k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:

Špecifický cieľ 2: Prispievať k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:

Pozmeňujúci návrh    237

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a ktoré uviedli, že opatrenia boli užitočné na ich skorú integráciu, v porovnaní s celkovým počtom osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu.

2.  Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu.

Pozmeňujúci návrh    238

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a následne získali pracovné miesto.

Pozmeňujúci návrh    239

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 2 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a ktorých kvalifikácia sa uznala alebo získali diplom v niektorom z členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    240

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 3 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Počet návratov v nadväznosti na príkaz na odchod v porovnaní s počtom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol nariadení odchod.

1.  Počet návratov podporených z fondu v nadväznosti na príkaz na odchod v porovnaní s počtom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým bol nariadený odchod.

Pozmeňujúci návrh    241

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Špecifický cieľ 3a: Zabezpečiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti:

 

1. Počet presunov žiadateľov o medzinárodnú ochranu podľa článku 17b fondu.

 

1a. Počet presunov osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana podľa článku 17b fondu.

 

2. Počet vyslaných zamestnancov alebo výška finančnej pomoci poskytnutej členským štátom, ktoré čelia silným migračným výzvam.

 

3. Počet presídlených osôb alebo osôb prijatých v rámci humanitárnej schémy s podporou z fondu.

Pozmeňujúci návrh    242

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť -1 (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-1  Všetky nižšie uvedené kľúčové ukazovatele výkonnosti by mali byť rozčlenené podľa pohlavia a veku.

Pozmeňujúci návrh    243

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť 1 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Špecifický cieľ 1a: Podporovať legálnu migráciu do členských štátov:

 

1. Počet modrých kariet vydaných s podporou z fondu.

 

2. Počet zamestnancov presunutých v rámci podniku, ktorým bol tento štatút poskytnutý s podporou z fondu.

 

3. Počet žiadateľov o zlúčenie rodiny, ktorí boli skutočne zlúčení so svojou rodinou s podporou z fondu.

 

4. Počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorým boli udelené povolenia na dlhodobý pobyt s podporou z fondu.

Pozmeňujúci návrh    244

Návrh nariadenia

Príloha V – časť 2 – špecifický cieľ 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Špecifický cieľ 2: Podporovať legálnu migráciu do členských štátov vrátane prispievania k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:

Špecifický cieľ 2: Prispievať k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:

Pozmeňujúci návrh    245

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a následne získali pracovné miesto.

Pozmeňujúci návrh    246

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť 2 – bod 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a následne získali diplom v jednom z členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    247

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť 2 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Počet štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí s podporou fondu úspešne zavŕšili primárne, sekundárne alebo terciárne vzdelávanie v členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    248

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť 3 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Počet navrátilcov, ktorí prijali reintegračnú pomoc pred návratom alebo po návrate spolufinancovanú z fondu, v porovnaní s celkovým počtom návratov podporených z fondu.

4.  Počet navrátilcov, ktorí prijali reintegračnú pomoc pred návratom alebo po návrate spolufinancovanú z fondu, v porovnaní s celkovým počtom návratov podporených z fondu.

 

a) osoby, ktoré sa vrátili dobrovoľne;

 

b) osoby, ktoré boli odsunuté;

Pozmeňujúci návrh    249

Návrh nariadenia

Príloha VIII – časť 3 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Špecifický cieľ 3a: Zabezpečiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti:

 

1. Počet presunov žiadateľov o medzinárodnú ochranu podľa článku 17b fondu.

 

1a Počet presunov osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana podľa článku 17b fondu.

 

2. Počet vyslaných zamestnancov alebo výška finančnej pomoci poskytnutej členským štátom, ktoré čelia silným migračným výzvam.

 

3. Počet osôb presídlených s podporou z fondu.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V čase, keď azyl a migrácia stoja na prvých miestach politických programov, je mimoriadne dôležité opätovne potvrdiť záväzok EÚ dodržiavať acquis v oblasti azylu a migrácie. Najmä z tohto dôvodu spravodajkyňa víta návrh na zriadenie Fondu pre azyl a migráciu, ktorý má nahradiť súčasný Fond pre azyl, migráciu a integráciu a pokračovať v poskytovaní finančnej pomoci na vykonávanie acquis v oblasti azylu a migrácie.

Veľká intenzita migračných tokov smerujúcich do EÚ v roku 2015 odkryla závažné nedostatky v azylovom systéme Európskej únie. Členské štáty v prvej línii sa doteraz boria s problémami, keďže zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti sa na úrovni EÚ nepretavili do praktických opatrení.

Spravodajkyňa je presvedčená, že Európska únia by sa ako celok mala usilovať o využitie fondu na riešenie rôznych výziev, ktorým čelí na viacerých frontoch, či už ide o reformu spoločného európskeho azylového systému, o zabezpečenie väčšej udržateľnosti a účinnosti návratovej politiky, alebo o vytváranie legálnych spôsobov migrácie a podporu integrácie utečencov do našich spoločností.   

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že pre nadchádzajúci viacročný finančný rámec navrhuje Komisia rozpočet vo výške 10,4 mld. EUR na riešenie výziev v oblasti azylu, migrácie a integrácie v Európe. Spravodajkyňa sa v prvom rade domnieva, že každá z týchto politických oblastí by podľa správnosti mala byť zohľadnená v názve fondu.

Je presvedčená, že fond vyhradený pre azylové, migračné a integračné politiky v Európskej únii by sa mal venovať práve týmto činnostiam. Členským štátom by sa mala poskytnúť potrebná podpora na ich akcie a opatrenia na odľahčenie migračných tlakov a tiež pri vykonávaní ich zákonných povinností. V tomto smere sa spravodajkyňa domnieva, že zavedenie minimálnych percentuálnych limitov by pomohlo zabezpečiť, aby si všetky členské štáty splnili povinnosti z hľadiska jednotlivých cieľov fondu.

V rámci navrhovaného Fondu pre azyl, migráciu a integráciu by si členské štáty mali plniť povinnosti posilňovať a rozvíjať všetky stránky spoločného európskeho azylového systému, rozvíjať spôsoby legálnej migrácie, podporovať integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, zabezpečovať účinné a udržateľné návraty a napĺňať význam pojmu solidarita a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti.

Skutočnú solidaritu s členskými štátmi v prvej línii a s osobami, ktoré potrebujú ochranu, môžu účinne preukázať mechanizmy presídlenia a premiestnenia. Najlepšie budú fungovať, ak sa do nich zapoja všetky členské štáty, ktoré budú dodržiavať záväzky, ktoré prijali.

Spravodajkyňa sa okrem toho domnieva, že neexistuje dostatok bezpečných spôsobov vstupu do Európy, ktoré by ponúkali schodnú alternatívu k riskantným neregulárnym cestám osôb, ktoré potrebujú ochranu. V tomto smere spravodajkyňa nabáda členské štáty, aby zvážili existujúce možnosti, najmä tie, ktoré by mohli byť odpoveďou na vzájomné výzvy z hľadiska ekonomických a sociálnych potrieb.

Osoby, ktoré prichádzajú do Európy, potrebujú primerané prijatie, pomoc a prístup k spravodlivým a efektívnym konaniam o azyle – najmä osoby so špeciálnymi potrebami vrátane maloletých osôb bez sprievodu, detí odlúčených od rodičov a obetí sexuálneho a rodového násilia. V tejto súvislosti tiež spravodajkyňa vyjadruje presvedčenie, že v rámci EÚ je potrebná väčšia solidarita na zabezpečenie ochrany, a to aj prostredníctvom účinného a urýchleného zlúčenia rodín a premiestnenia.

V záujme náležitej integrácie migrantov a utečencov by akcie a opatrenia v rámci pracovných programov aj tematického nástroja mali zahŕňať aktívnu účasť miestnych a regionálnych orgánov, pretože práve ony často prichádzajú do každodenného kontaktu s realitou v praxi. Spravodajkyňa sa domnieva, že oblasti a regióny by mali byť riadne vybavené, aby mohli zabezpečovať inkluzívne a dôstojné podmienky pre všetkých, okrem iného aj prostredníctvom vzdelávania, jazykových kurzov, kurzov občianskej náuky a ďalších akcií na podporu rovnosti a sociálneho začleňovania.

Spravodajkyňa uznáva, že komplexný akčný plán na podporu dlhodobých riešení si vyžaduje úzku spoluprácu s tretími krajinami. Vzhľadom na návrhy na spoluprácu s tretími krajinami treba pripomenúť, že tento fond je jediný nástroj pre azyl a migráciu v Únii a že akcie v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám sa nesmú prednostne financovať z tohto fondu. Navyše by bolo podľa spravodajkyne obozretné zdôrazniť, že všetky akcie, či už vykonávané v rámci Únie alebo v tretích krajinách, musia rešpektovať acquis Únie v oblasti azylu a prisťahovalectva, medzinárodné záväzky a práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie.

Fond musí byť dostatočne flexibilný, aby mohol reagovať na rôzne potreby členských štátov, ktoré sa v rámci Európskej únii výrazne líšia. Spravodajkyňa sa však domnieva, že takúto flexibilnosť, ktorá by umožnila rýchle prideľovanie a prerozdeľovanie finančných prostriedkov, by mali sprevádzať opatrenia zabezpečujúce spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi jednotlivé ciele a vysokú mieru transparentnosti z hľadiska výdavkov Únie.

Spravodajkyňa napokon trvá na tom, že Európsky parlament ako spoluzákonodarca, ktorý má povinnosť brať Komisiu na zodpovednosť, musí mať prístup k primeraným informáciám o využívaní fondu, najmä pokiaľ ide o ukazovatele výstupov, ak sú potrebné, hodnotenia v polovici obdobia, retrospektívne hodnotenia a výročné správy o výkonnosti.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

UNHCR (Úrad vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov)

FRA – (Agentúra pre základné práva)

ECRE – Európska Rada pre utečencov a emigrantov

IOM – International Organization for Migration – Medzinárodná organizácia pre migráciu

ILO - International Labour Organization – Medzinárodná organizácia práce

Save the Children

Eurochild

Aliancia EÚ pre investície do detí

UNICEF – Detský fond OSN

PICUM – Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

CEMR – Rada európskych obcí a regiónov

Eurocities

Výbor regiónov


STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI K PRÁVNEMU ZÁKLADU

Claude Moraes

Predseda

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

v BRUSELI

Vec:  Stanovisko k právnemu základu k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Vážený pán predseda,

listom z 24. januára 2019 ste v súlade s článkom 39 rokovacieho poriadku požiadali Výbor pre právne veci o poskytnutie stanoviska k vhodnosti doplnenia článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) do právneho základu vyššie uvedeného návrhu Komisie.

Výbor preskúmal uvedenú otázku na svojej schôdzi 18. februára 2019.

I – Kontext

Cieľom návrhu je zriadenie Fondu pre azyl a migráciu (AMF) ako nástupníckeho fondu súčasného Fondu pre azyl, migráciu a integráciu(1), ktorého primárnym cieľom je poskytovať podporu efektívnemu riadeniu migrácie zo strany členských štátov. Fond má zabezpečiť, aby EÚ pokračovala v plnení záväzkov voči osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, aby uľahčovala návrat osôb, ktoré nemajú právo zostať a podporovala riešenia, ktoré nahrádzajú neregulárne a nekontrolované toky bezpečnými a dobre riadenými migračným cestami.

Hlavnou výzvou, ktorú má návrh riešiť, je potreba väčšej flexibility pri riadení fondu v porovnaní so súčasným programovým obdobím vytvorením nových mechanizmov na alokáciu financovania zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Návrh vychádza z článkov 78 ods. 2 a článku 79 ods. 2 a 4 ZFEÚ o politikách týkajúcich sa hraničných kontrol, azylu a prisťahovalectva. Vo výbore LIBE bolo predložených niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je doplniť ako právny základ článok 80 ZFEÚ o zásade solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov.

Správa výboru LIBE má byť prijatá 19. februára 2019 s cieľom prijať pozíciu v prvom čítaní v pléne pred voľbami. Medziinštitucionálne rokovania o tomto spise sa preto až do volieb neuskutočnia.

II – Príslušné články zmluvy

Právnym základom v návrhu Komisie je článok 78 ods. 2 ZFEÚ a článok 79 ods. 2 a 4 ZFEÚ, ktoré sa nachádzajú v kapitole o politikách vzťahujúcich sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo v hlave s názvom Priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Článok 78 znie takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 78

(pôvodné články 63 body 1 a 2 a 64 ods. 2 ZES)

1.  Únia tvorí spoločnú politiku v oblasti azylu, doplnkovej ochrany a dočasnej ochrany s cieľom poskytnúť zodpovedajúce právne postavenie každému štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, ktorý potrebuje medzinárodnú ochranu, a zabezpečiť súlad so zásadou non-refoulement.non-refoulement. Táto politika musí byť v súlade so Ženevským dohovorom z 28. júla 1951 a Protokolom z 31. januára 1967 týkajúcimi sa právneho postavenia utečencov, ako aj inými príslušnými zmluvami.

2.  Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia týkajúce sa spoločného európskeho azylového systému, ktorý zahŕňa:

a)   jednotný štatút azylu pre štátnych príslušníkov tretích krajín platný v celej Únii;

b)   jednotný štatút doplnkovej ochrany pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí bez toho, aby získali európsky azyl, potrebujú medzinárodnú ochranu;

c)   spoločný systém dočasnej ochrany pre odídencov v prípade hromadného prílevu;

d)   spoločné postupy udeľovania a odnímania jednotného štatútu azylu alebo doplnkovej ochrany;

e)   kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu príslušného pre posúdenie žiadosti o azyl alebo o doplnkovú ochranu;

f)   normy týkajúce sa podmienok prijímania žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej ochrany;

g)   partnerstvo a spoluprácu s tretími krajinami na účely riadenia prílevov žiadateľov o udelenie azylu alebo o poskytnutie doplnkovej alebo dočasnú ochranu.

3. Ak sa jeden alebo viac členských štátov ocitne v núdzovej situácii v dôsledku náhleho prílevu štátnych príslušníkov tretích krajín, môže Rada na návrh Komisie prijať dočasné opatrenia v prospech dotknutého, respektíve dotknutých členských štátov. Uznáša sa po porade s Európskym parlamentom.

Článok 79 ZFEÚ znie takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 79

(pôvodný článok 63 body 3 a 4 ZES)

1.   Únia tvorí spoločnú prisťahovaleckú politiku s cieľom zabezpečiť vo všetkých etapách účinné riadenie migračných tokov, spravodlivé zaobchádzanie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členských štátoch, ako aj predchádzanie a posilnený boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi.

2.  Na účely odseku 1 Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom prijmú opatrenia v týchto oblastiach:

a)   podmienky vstupu a pobytu, ako aj normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny;

b)   vymedzenie práv štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa spravuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch;

c)   nelegálne prisťahovalectvo a neoprávnený pobyt vrátane odsunu a repatriácie osôb, ktoré sa zdržiavajú na území štátu neoprávnene;

d)   boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi.

3. Únia môže uzatvárať dohody s tretími krajinami o readmisii štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky vstupu, prítomnosť alebo pobytu na území jedného z členských štátov, do krajiny pôvodu alebo do krajiny, z ktorej prichádzajú.

4. Európsky parlament a Rada môžu v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanoviť opatrenia na povzbudzovanie a podporu činnosti členských štátov s cieľom presadzovať integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na ich územiach, pričom je vylúčená akákoľvek harmonizácia zákonov a iných právnych predpisov členských štátov.

5. Týmto článkom nie je dotknuté právo členských štátov určiť počty prijímaných štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí prichádzajú na ich územie z tretích krajín s cieľom nájsť si prácu buď ako zamestnanci, alebo ako samostatne zárobkovo činné osoby.

Článok 80 ZFEÚ, ktorý sa má doplniť ako právny základ návrhu a ktorý sa nachádza v rovnakej hlave a kapitole ako články 78 a 79 ZFEÚ znie takto (zvýraznenie doplnené):

Článok 80

(nový článok zavedený Lisabonskou zmluvou)

Politiky Únie uvedené v tejto kapitole a ich vykonávanie sa spravujú zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov. Právne akty Únie prijaté podľa tejto kapitoly obsahujú vždy, keď je to potrebné, vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady.

III – Judikatúra týkajúca sa právneho základu

Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora „voľba právneho základu aktu Spoločenstva musí byť založená na objektívnych prvkoch, ktoré môžu byť súdne preskúmané a medzi ktoré patria najmä cieľ a obsah aktu“.(2) Voľba nesprávneho právneho základu môže byť preto dôvodom na zrušenie príslušného aktu.

Pokiaľ ide o viaceré základy, treba určiť, či návrh:

1.  sleduje viacero účelov alebo má viacero zložiek, pričom jeden účel alebo zložku možno označiť za hlavnú alebo prevažujúcu, zatiaľ čo ostatné majú len vedľajší charakter; alebo

2.  má súčasne viacero účelov alebo zložiek, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jeden účel alebo ani jedna zložka nemá vo vzťahu k ostatným sekundárny alebo nepriamy charakter.

Podľa judikatúry Súdneho dvora musí akt v prvom prípade vychádzať z jediného právneho základu, a to z toho, ktorý je požadovaný na základe hlavného alebo prevažujúceho účelu alebo zložky, a v druhom prípade musí akt vychádzať z rôznych príslušných právnych základov(3).

IV. CIEĽ A OBSAH NAVRHOVANÉHO NARIADENIA

Cieľom návrhu je poskytnúť členským štátom podporu pri efektívnom riadení migrácie zabezpečením pokračujúceho plnenia záväzkov EÚ voči osobám, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, aby uľahčovala návrat osôb, ktoré nemajú právo zostať a podporovala riešenia, ktoré nahrádzajú neregulárne a nekontrolované toky bezpečnými a dobre riadenými cestami. Hlavnou výzvou, ktorú má návrh riešiť, je potreba väčšej flexibility pri riadení fondu v porovnaní so súčasným programovým obdobím vytvorením nových mechanizmov na alokáciu financovania zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia.

Návrh pozostáva z 61 odôvodnení, 35 článkov a 8 príloh.

V odôvodneniach 1 až 9 sa stanovujú politické a legislatívne súvislosti a kontext návrhu vrátane európskej migračnej agendy z mája 2015 a Európskej rady z 19. októbra 2017, v ktorých sa zdôrazňuje schopnosť Únie spojiť európske a vnútroštátne úsilie s cieľom účinne riešiť otázku migrácie a spolupracovať v súlade so zásadami solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a opätovne potvrdiť potrebu uplatňovať komplexný, pragmatický a rozhodný prístup k riadeniu migrácie, ktorého cieľom je obnoviť kontrolu vonkajších hraníc a znížiť počet neregulárnych príchodov a počet úmrtí na mori. Tieto opatrenia by mali vychádzať z pružného a koordinovaného využívania všetkých dostupných nástrojov Únie a členských štátov. Migračná kríza ďalej zdôraznila potrebu reformovať spoločný európsky azylový systém a doplniť a posilniť činnosti vykonávané Agentúrou Európskej únie pre azyl (EUAA).

V článku 10 sa stanovuje, že AMF by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť svoje politiky v oblasti azylu vzhľadom na povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie.

V odôvodneniach 11 až 30 sa uvádzajú podrobné oblasti a ciele opatrení, ktoré sa majú prijať.

V odôvodnení 31 sa stanovuje, že financovanie z rozpočtu Únie by sa malo sústrediť na tie činnosti, pri ktorých môžu intervencie Únie priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by akcie vykonávali členské štáty samy. Finančná podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia by mala prispievať najmä k posilneniu kapacít v oblasti azylu a migrácie na vnútroštátnej úrovni a úrovni Únie.

V odôvodneniach 32 až 40 sa uvádzajú ustanovenia o spôsobe prideľovania prostriedkov a zdrojov a náhrade nákladov.

V odôvodnení 41 sa stanovuje, že v záujme doplnenia realizácie politického cieľa AMF na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal AMF poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Takéto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci intervencie zo strany AMF.

V odôvodnení 42 sa stanovuje, že by malo byť možné poskytnúť núdzovú pomoc v súlade s rámcom stanoveným v nariadení.

V odôvodneniach 43 až 48 sa z praktického hľadiska uvádza vzťah medzi AMF a inými fondmi a nástrojmi v tej istej oblasti.

V odôvodneniach 49 až 55 sa stanovujú vykonávacie metódy, ustanovenia týkajúce sa zámorských krajín a území a najvzdialenejších regiónov, požiadavky na monitorovanie a vzťah k opatreniam v oblasti klímy.

V odôvodneniach 56 až 66 sa uvádzajú ustanovenia o prenesení delegovaných a vykonávacích právomocí, subsidiarite a proporcionalite a o postavení Spojeného kráľovstva, Írska a Dánska.

V článku 3 sa stanovuje, že cieľom AMF je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov v súlade s príslušným acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv, s osobitnými cieľmi posilniť a rozvíjať všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému, podporovať legálnu migráciu do členských štátov vrátane prispievania k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín a k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečovať účinnosť návratu a readmisie v tretích krajinách.

Články 1 až 6 obsahujú všeobecné ustanovenia. V článku 6 sa stanovujú subjekty oprávnené na finančné prostriedky a podporu: členské štáty, tretie krajiny za osobitných podmienok a ktorýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo ktorákoľvek medzinárodná organizácia.

V článkoch 7 až 31 sa stanovuje finančný a vykonávací rámec pre AMF, ktorý je rozdelený na časti o podpore a vykonávaní v rámci zdieľaného, priameho a nepriameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Patria sem aj ustanovenia o monitorovaní, podávaní správ a hodnotení. V článku 9 sa uvádza, že finančné prostriedky z tematického nástroja sa použijú na podporu z jeho zložiek členským štátom, čím prispievajú k úsiliu v oblasti solidarity a zodpovednosti. V článku 17 sa stanovuje paušálna platba na osobu, pokiaľ ide o premiestnenie žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako aj osôb, ktorým už bola poskytnutá.

Články 32 až 35 obsahujú prechodné a záverečné ustanovenia.

V prílohách I až VIII sa stanovujú kritériá prideľovania finančných prostriedkov na programy v rámci zdieľaného riadenia, vykonávacích opatrení, rozsahu podpory, akcií oprávnených na vyššie spolufinancovanie, hlavných ukazovateľov výkonnosti, typov intervencií, oprávnených opatrení na prevádzkovú podporu a ukazovatele výstupov a výsledkov.

V návrhu správy výboru LIBE sa navrhuje doplniť právny základ o článok 80 ZFEÚ (pozri PN 2) a takéto doplnenie bolo navrhnuté aj prostredníctvom pozmeňujúcich návrhov viacerých tieňových spravodajcov vo výbore LIBE (pozri PN 161 – 163).

Cieľom niekoľkých pozmeňujúcich návrhov výboru LIBE je aj pridanie tohto cieľa AMF do článku 3 (pozri PN 46, 322, 323, 325):

zabezpečiť solidaritu a spravodlivé rozdelenie zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä vo vzťahu k tým členským štátom, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi, a to aj prostredníctvom praktickej spolupráce.

Okrem toho niekoľko pozmeňujúcich návrhov výboru LIBE o súvisiacich vykonávacích opatreniach v prílohách odkazuje na premiestnenie a solidaritu (pozri PN 137, 568, 569).

V – Určenie vhodného právneho základu

V prvom rade treba zdôrazniť, že EP už navrhol, aby sa článok 80 ZFEÚ doplnil do právneho základu počas legislatívneho postupu týkajúceho sa súčasného Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.(4) Právna služba bola požiadaná, aby poskytla právne stanovisko k takémuto doplneniu, v ktorom dospela k záveru, že je vhodné pridať druhú vetu článku 80 ZFEÚ ako spoločný právny základ pre osobitné opatrenia týkajúce sa premiestnenia(5). Hoci bolo uvedené nariadenie nakoniec prijaté bez začlenenia článku 80 ZFEÚ, EP vo svojom uznesení z 26. marca 2016 o situácii v Stredozemí a potrebe holistického prístupu EÚ k migrácii uviedol v prvom odseku uznesenia tieto skutočnosti:(6)

1. poukazuje na to, že opatrenia Únie v oblasti migrácie musia byť založené na zásade solidarity; konštatuje, že zásada solidarity stanovená v článku 80 ZFEÚ zahŕňa politiky azylu, prisťahovalectva a kontroly hraníc; zastáva názor, že článok 80 „spoločne“ s článkami 77 až 79 ZFEÚ poskytuje právny základ na vykonávanie zásady solidarity v uvedených oblastiach.

Pozícia EP, ako bola potvrdené hlasovaním v pléne o vyššie uvedenom uznesení, je preto taká, že článok 80 ZFEÚ by sa mohol a mal použiť ako právny základ spolu s právnymi základmi, ktoré predložila Komisia pre tento návrh.

Právna služba okrem toho vo svojom právnom stanovisku z roku 2013, ktorým sa analyzuje právny základ súčasného Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, uvádza, že zahrnutie článku 80 do Zmluvy vychádza z odporúčania Európskeho dohovoru a že druhá veta tohto článku bola vypracovaná s cieľom vytvoriť určitú formu právneho základu s cieľom naplniť v podrobných politikách zásadu solidarity. Táto druhá veta článku 80 ZFEÚ podobným spôsobom ako doložka flexibility v článku 352 poskytuje Únii právny základ na prijatie vhodných opatrení na odstránenie medzery v prípadoch, keď zmluvy výslovne alebo implicitne neposkytujú právomoci, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľov Únie, v tomto konkrétnom prípade cieľa, ktorým je dosiahnutie solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi(7).

Vzhľadom na to, že súčasný Fond pre azyl, migráciu a integráciu je založený na článku 78 ods. 2 ZFEÚ a článku 79 ods. 2 a 4 ZFEÚ – o opatreniach pre spoločný európsky azylový systém, spoločnej prisťahovaleckej politike a opatreniach na podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín – a vzhľadom na to, že nariadenie súčasne sleduje tieto ciele so zložkami, ktoré sú neoddeliteľne prepojené tak, že ani jeden z nich nie je vo vzťahu k inému sekundárny a nepriamy, tieto články musia tvoriť súčasť právneho základu návrhu.

Otázkou sa potom stáva, či by mal byť článok 80 ZFEÚ súčasťou právneho základu spolu s článkom 78 ods. 2 ZFEÚ a článkom 79 ods. 2 a 4 ZFEÚ.

Hlavným cieľom návrhu je podľa Komisie podpora účinného riadenia migrácie členskými štátmi tým, že sa rieši potreba väčšej flexibility riadenia v porovnaní so súčasným programovým obdobím, a to vytvorením nových mechanizmov na prideľovanie finančných prostriedkov na zdieľané, priame a nepriame riadenie. Návrh okrem toho obsahuje ustanovenia o finančnej podpore pre členské štáty prispievajúce k úsiliu o solidaritu a zodpovednosť (článok 9) a o paušálnych príspevkoch na obyvateľa týkajúcich sa premiestnenia žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako aj osôb, ktorým bola poskytnutá (článok 17). Návrh Komisie už preto zahŕňa ustanovenia o solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov.

Ako už bolo uvedené, v návrhu správy výboru LIBE a v pozmeňujúcich návrhoch predložených v rámci výboru LIBE sa toto zvýrazňuje ešte viac pridaním cieľa do článku 3, ktorým je zabezpečenie solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä so zreteľom na tie členské štáty, ktoré sú najviac postihnuté migračnými a azylovými tokmi, a zahrnutie súvisiacich vykonávacích opatrení do príloh.

Ako uzatvára právna služba, keďže v uvedených ustanoveniach o solidarite a premiestňovaní sa jasne stanovuje financovanie osobitných opatrení na uplatňovanie zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti, zmienka o článku 80 ZFEÚ by prispela k zabezpečeniu jasnosti a právnej istoty, pokiaľ ide o začlenenie konkrétnych opatrení do aktu, a to zdôraznením ich cieľa.(8)

V článku 80 ZFEÚ sa uvádza, že akty Únie prijaté podľa kapitoly o politikách vzťahujúcich sa na hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo (články 77 až 80 ZFEÚ) obsahujú vždy, keď je to potrebné, vhodné opatrenia na uplatňovanie zásady solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi vrátane finančných dôsledkov. Ako už bolo uvedené, tento návrh Komisie vrátane návrhu, ktorý sa má zmeniť, obsahuje ustanovenia o takýchto opatreniach. Keďže navrhované nariadenie sleduje súčasne ciele, ktoré sú neoddeliteľne prepojené bez toho, aby boli druhoradé alebo nepriame vo vzťahu k cieľom a zložkám týkajúcim sa článku 78 ods. 2 ZFEÚ a článku 79 ods. 2 a 4 ZFEÚ, malo by byť založené aj na článku 80 ZFEÚ.

VI – Záver a odporúčanie

Vzhľadom na uvedenú analýzu by sa článok 80 ZFEÚ mohol doplniť k článku 78 ods. 2 ZFEÚ a článku 79 ods. 2 a (4) ZFEÚ ako právny základ návrhu.

Výbor pre právne veci na svojej schôdzi 18. februára 2019 rozhodol 11 hlasmi (6 hlasov proti a nikto sa nezdržal(9)) odporučiť, aby Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci v ďalšej správe týkajúcej sa tohto spisu začlenil článok 80 ZFEÚ ako dodatočný právny základ.

S úctou

Pavel Svoboda

(1)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu a ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2008/381/ES a rušia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutie Rady 2007/435/ES (Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

Vec C-45/86, Komisia/Rada (Všeobecné colné preferencie) Zb. 1987, s. 1439, bod 5; Vec C-440/05, Komisia /Rada, [2007], Zb. 2007, ECR I-9097; Vec C-411/06, Komisia/Parlament a Rada, Zb. 2009, s. I-7585.

(3)

Pozri uvedenú vec C-411/06, body 46 – 47.

(4)

Pozri poznámku pod čiarou č. 1.

(5)

Pozri stanovisko právnej služby z roku 2013 SJ-0139/13, príloha I.

(6)

Prijaté texty, P8_TA(2016)0102.

(7)

Pozri stanovisko právnej služby z roku 2013 SJ-0139/13, body 27 a 41.

(8)

Pozri stanovisko právnej služby z roku 2019 SJ-0088/19, bod 13.

(9)

Na záverečnom hlasovaní boli prítomní: Pavel Svoboda (predseda), Jean‑Marie Cavada, Mady Delvaux (podpredsedovia), Gilles Lebreton (spravodajca výboru požiadaného o stanovisko), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken a Tadeusz Zwiefka.


STANOVISKO Výboru pre rozvoj (20.12.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Elly Schlein

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Komisia predložila Európskemu parlamentu a Rade návrh, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu ako súčasť viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027. Fond bude poskytovať podporu na efektívne riadenie migrácie členskými štátmi EÚ s finančným krytím vo výške 10,4 miliardy EUR.

Migračná kríza poukázala na potrebu spoločného európskeho prístupu založeného na solidarite a spravodlivom rozdelení zodpovednosti. Spravodajkyňa preto víta zvýšenie rozpočtu vyčleneného na migráciu a azyl ako dôležitý krok k vybudovaniu silného, spravodlivého a účinného azylového a prijímacieho systému v rámci EÚ.

Domnieva sa však, že návrh v súčasnej podobe kladie príliš veľký dôraz na zvyšovanie miery návratov. Podľa navrhovaných kritérií prideľovania finančných prostriedkov národným programom v rámci zdieľaného riadenia sa 40 % týchto prostriedkov vyčlení v závislosti od ukazovateľov, ktoré sa týkajú boja proti neregulárnej migrácii a vydávania rozhodnutí o návrate na úkor akcií v oblasti azylu, legálnej migrácie a integrácie. To by podnecovalo členské štáty k vydávaniu a vykonávaniu rozhodnutí o návrate bez ohľadu na riziká pre navrátilcov a možný vplyv na krajiny pôvodu.

Opatrenia, ktoré Komisia prijala na vybudovanie solídnej migračnej politiky EÚ, treba privítať. Spravodajkyňa sa však domnieva, že Európsky parlament a Rada by do návrhu mali zahrnúť nevyhnutné záruky pre navrátilcov a krajiny pôvodu. Rozhodnutia o návrate nemožno prijímať bez komplexného posúdenia situácie v krajinách pôvodu a absorpčnej kapacity na miestnej úrovni. Je nevyhnutné preskúmať možný vplyv navrátilcov na stabilitu krajín pôvodu, pretože návraty by mohli prispievať ku konfliktom, napätiu a nestabilite.

Parlament a Rada by okrem toho mali zabezpečiť, aby vzťahy EÚ s tretími krajinami neboli podmienené spoluprácou v oblasti návratu a readmisie. Spolupráca s tretími krajinami by mala byť založená na obojstrannom záujme a komplexnom prístupe, a nie na záujmoch a prioritách EÚ v oblasti migrácie. Úzke zameranie na riadenie migrácie môže spoluprácu EÚ s tretími krajinami ohroziť.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Fond by mal v plnej miere rešpektovať ľudské práva a mal by byť v súlade s Agendou 2030, so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja, ako je stanovené v článku 208 ZFEÚ, a záväzkami na medzinárodnej úrovni súvisiacimi s migráciou a azylom, najmä s globálnym paktom o utečencoch a globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4b.  Pri riadení fondu z rozvojového hľadiska by sa mali zohľadňovať rôzne základné príčiny migrácie, ako sú konflikty, chudoba, nedostatočná poľnohospodárska kapacita, vzdelanie a nerovnosť.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4c.  Rozvojová spolupráca s tretími krajinami by okrem iného mala byť významnou súčasťou readmisných dohôd, aby sa podnecoval trh práce a pracovné príležitosti v krajinách návratu, a tým sa znížila motivácia vrátených migrantov opäť prekročiť európske hranice.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Fond by mal podporovať účinné riadenie migračných tokov, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, prostredníctvom presídlenia a presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi, prostredníctvom podpory integračných stratégiíúčinnejšej politiky v oblasti legálnej migrácie, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a budúcnosť jej sociálneho modelu a zredukovať faktory motivujúce na neregulárnu migráciu prostredníctvom udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie. Fond by mal podporovať posilňovanie spolupráce s tretími krajinami na účely posilnenia riadenia tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany, možnosti legálnej migrácie a bojovať proti neregulárnej migrácii, ako aj zabezpečiť udržateľnosť návratu a účinnej readmisie do tretích krajín.

(7)  Fond by mal pomôcť podporovať presadzovanie spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb prostredníctvom presídlenia a presunu medzi členskými štátmi, podporovať stratégie integrácie, prijímania a začleňovaniaúčinnejšiu politiku v oblasti legálnej migrácie, bojovať proti neregulárnej migrácii a zaviesť udržateľnú politiku v oblasti návratu a readmisie. Fond by mal podporovať posilňovanie spolupráce s tretími krajinami na účely posilnenia riadenia tokov a vytvorenie možností legálnej migrácie, boj proti neregulárnej migrácii a obchodovaniu s migrantmi a zabezpečenie udržateľnosti návratu a účinnej readmisie do tretích krajín. Spolupráca s tretími krajinami by mala byť skutočne založená na obojstrannom záujme.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Migračná kríza poukázala na potrebu reformy spoločného európskeho azylového systému, aby sa zabezpečili efektívne konania o azyle v záujme zabránenia sekundárnym pohybom, a aby sa stanovili jednotné a primerané podmienky prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu, jednotné normy poskytovania medzinárodnej ochrany a primerané práva a výhody pre osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana. Reforma bola zároveň potrebná s cieľom zaviesť spravodlivejší a účinnejší systém na určenie zodpovednosti členských štátov za žiadateľov o medzinárodnú ochranu, ako aj rámec Únie pre úsilie členských štátov v oblasti presídľovania. Preto je vhodné, aby fond intenzívnejšie podporoval úsilie členských štátov zamerané na plné a riadne vykonávanie reformovaného spoločného európskeho azylového systému.

(8)  Je vhodné podporovať a prehlbovať úsilie členských štátov zamerané na plné a riadne vykonávanie acquis Únie v oblasti azylu, najmä stanovenie vhodných podmienok prijímania pre vysídlené osoby, žiadateľov o medzinárodnú ochranu a osoby s postavením medzinárodnej ochrany, zabezpečenie správneho určenia postavenia, uplatňovanie spravodlivých a účinných konaní o azyle a presadzovanie osvedčených postupov v oblasti azylu, s cieľom chrániť práva osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a umožniť účinné fungovanie azylových systémov členských štátov. Fond by mal preto intenzívnejšie podporovať úsilie členských štátov zamerané na plné a riadne vykonávanie reformovaného spoločného európskeho azylového systému.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Fond by mal tiež dopĺňať a podporovať činnosti vyvíjané Agentúrou Európskej únie pre azyl (EUAA) zriadenej nariadením (EÚ) …/... [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl]14 s cieľom uľahčiť a zlepšiť fungovanie spoločného európskeho azylového systému, a to koordináciou a posilnením praktickej spolupráce a výmeny informácií o azyle medzi členskými štátmi, podporou práva Únie, medzinárodného práva a operačných noriem v oblasti azylu s cieľom zabezpečiť vysoký stupeň jednotnosti na základe prísnych noriem ochrany, pokiaľ ide o postupy medzinárodnej ochrany, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, čo umožní udržateľné a spravodlivé rozdelenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, uľahčí zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii, monitorovaním operačného a technického uplatňovania spoločného európskeho azylového systému, podporovaním úsilia členských štátov v oblasti presídľovania a poskytovaním operačnej a technickej pomoci členským štátom pri riadení ich azylových a prijímacích systémov, o to najmä tých členských štátov, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku.

(9)  Fond by mal tiež dopĺňať a podporovať činnosti vyvíjané Agentúrou Európskej únie pre azyl (EUAA) zriadenej nariadením (EÚ) …/... [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl]14 s cieľom uľahčiť a zlepšiť fungovanie spoločného európskeho azylového systému, a to koordináciou a posilnením praktickej spolupráce a výmeny informácií medzi členskými štátmi, podporou práva Únie a operačných noriem v oblasti azylu s cieľom zabezpečiť rešpektovanie ľudských práv a vysoký stupeň jednotnosti na základe prísnych noriem ochrany, pokiaľ ide o postupy medzinárodnej ochrany, podmienky prijímania a posudzovanie potrieb ochrany v celej Únii, čo umožní udržateľné a spravodlivé rozdelenie žiadostí o medzinárodnú ochranu, pričom napokon je vždy cieľom najlepší záujem žiadateľa, uľahčiť zbližovanie pri posudzovaní žiadostí o medzinárodnú ochranu v celej Únii, podporiť úsilie členských štátov v oblasti presídľovania a poskytnúť členským štátom operačnú a technickú pomoc pri riadení ich azylových a prijímacích systémov, o to najmä tých členských štátov, ktorých systémy sú vystavené neprimeranému tlaku

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Fond by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť ich politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie.

(10)  Fond by mal podporovať úsilie Únie a členských štátov zamerané na posilnenie schopnosti členských štátov rozvíjať, monitorovať a hodnotiť ich politiky v oblasti azylu vzhľadom na ich povinnosti vyplývajúce z platného práva Únie a medzinárodného práva založeného na univerzálnom prístupe k dodržiavaniu ľudských práv.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Partnerstvá a spolupráca s tretími krajinami sú základným prvkom azylovej politiky Únie, ktorej cieľom je zabezpečiť primerané riadenie tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany. S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, uprednostňovali legálne a bezpečné možnosti príchodu na územie členských štátov pred nebezpečnými a neregulárnymi spôsobmi , s cieľom prejaviť solidaritu s krajinami v regiónoch, do ktorých alebo v rámci ktorých bol vysídlený veľký počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a to tak, že sa pomôže zmierniť tlak na tieto krajiny, ako aj s cieľom prispieť k dosahovaniu cieľov migračnej politiky Únie posilnením vplyvu Únie voči tretím krajinám a účinne prispievať ku globálnym iniciatívam v oblasti presídľovania jednotným vystupovaním na medzinárodných fórach a v rámci vzťahov s tretími krajinami, by fond mal poskytovať finančné stimuly na vykonávanie rámca Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov].

(11)  Partnerstvá a spolupráca s tretími krajinami sú základným prvkom migračnej politiky a azylovej politiky Únie, ktorých cieľom je zaistiť, aby ľudia neboli nútení opúšťať svoje domovské krajiny, a zabezpečiť primerané riadenie migračných tokov osôb vrátane žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany. S cieľom zaistiť, aby štátni príslušníci tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti vrátane tých, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, uprednostňovali legálne a bezpečné možnosti príchodu na územie členských štátov pred nebezpečnými a neregulárnymi spôsobmi, s cieľom prejaviť solidaritu s krajinami v regiónoch, do ktorých alebo v rámci ktorých bol vysídlený veľký počet osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, a to tak, že sa pomôže zmierniť tlak na tieto krajiny a účinne prispievať ku globálnym iniciatívam v oblasti presídľovania jednotným vystupovaním na medzinárodných fórach a v rámci vzťahov s tretími krajinami, by fond mal poskytovať finančné stimuly na vykonávanie rámca Únie pre presídľovanie [a prijímanie osôb z humanitárnych dôvodov] a na ďalšie obdobné humanitárne iniciatívy, ktoré členské štáty prijali, či už jednotlivo alebo spoločne.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Vzhľadom na vysokú úroveň migračných tokov do Únie v ostatných rokoch a so zreteľom na význam zabezpečenia súdržnosti našich spoločností je nevyhnutné podporiť politiky členských štátov zamerané na včasnú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a to aj v prioritných oblastiach stanovených v Akčnom pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý Komisia prijala v roku 2016.

(12)  Vzhľadom na význam zabezpečenia súdržnosti našich spoločností je nevyhnutné podporiť politiky členských štátov zamerané na včasné prijímanie, integráciu a začleňovanie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a to aj v prioritných oblastiach stanovených v Akčnom pláne pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorý Komisia prijala v roku 2016.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  V záujme zvýšenia efektívnosti, dosiahnutia čo najväčšej pridanej hodnoty Únie a zabezpečenia jednotnosti prístupu Únie s cieľom podporiť integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín by akcie financované z fondu mali mať osobitný charakter a mali by dopĺňať akcie financované z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Opatrenia financované z tohto fondu by mali podporovať opatrenia prispôsobené potrebám štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sa zvyčajne vykonávajú v počiatočnej fáze integrácie, ako aj horizontálne akcie na podporu kapacít členských štátov v oblasti integrácie, pričom intervencie týkajúce sa štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré majú dlhodobejší vplyv, by sa mali financovať z Európskeho sociálneho fondu plus (ESF+) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR).

(13)  S cieľom zlepšiť a posilniť integračný proces do európskych spoločností by fond mal uľahčovať legálnu migráciu do Únie v súlade s hospodárskymi a sociálnymi potrebami členských štátov, pričom na prípravu integračného procesu sa zameriava už v krajine pôvodu štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich do Únie. Akcie v tretích krajinách by mali byť plne v súlade so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja a so záväzkami, ktoré sa týkajú dosahovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja .

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

13a.  Integračné opatrenia by sa mali rozšíriť aj na osoby, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, aby sa zabezpečil komplexný prístup k integrácii, pričom sa zohľadnia osobitosti tejto cieľovej skupiny. Ak sú integračné opatrenia spojené s prijímaním, akcie by mali v náležitých prípadoch umožňovať aj začlenenie žiadateľov o azyl.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  V tomto kontexte by sa od orgánov členských štátov zodpovedných za implementáciu fondu malo požadovať, aby spolupracovali a vytvorili mechanizmy koordinácie s orgánmi určenými členskými štátmi na účely riadenia intervencií z Európskeho sociálneho fondu plus a Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v prípade potreby s ich riadiacimi orgánmi a riadiacimi orgánmi ostatných fondov Únie, ktoré prispievajú k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín.

(14)  Nato, aby bol fond efektívny a vytvoril čo najväčšiu pridanú hodnotu, mal by sa usilovať o cielenejší prístup a podporovať jednotné stratégie osobitne navrhnuté na podporu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, a to podľa potreby na vnútroštátnej, miestnej a/alebo regionálnej úrovni. Tieto stratégie by mali vykonávať najmä miestne alebo regionálne orgány a neštátne subjekty, pričom sa nevylučujú ani národné orgány, najmä ak si to vyžaduje konkrétne administratívne usporiadanie členského štátu alebo ak akcie v členskom štáte zamerané na prijímanie, integráciu a začleňovanie patria pod spoločnú právomoc štátu a decentralizovanej správy. Vykonávajúce organizácie by si mali zo spektra dostupných opatrení vybrať tie, ktoré sú najvhodnejšie pre ich konkrétnu situáciu.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Efektívna návratová politika je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a motivovať na toto úsilie s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaný a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. S cieľom zaistiť udržateľné návratové politiky by mal fond rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách, ako napríklad opätovnú integráciu navrátilcov.

(20)  Efektívna návratová politika je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a motivovať na toto úsilie s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, s dôrazom na dobrovoľný návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaný a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. Fond by mal rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách na uľahčenie a zaručenie bezpečného a dôstojného návratu a readmisie, ako aj udržateľnej opätovnej integrácie, ako je stanovené v globálnom pakte o migrácii.

__________________

__________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Členské štáty by mali uprednostňovať dobrovoľný návrat. V záujme podpory dobrovoľného návratu by mali zvážiť stimuly, ako napr. preferenčné zaobchádzanie vo forme posilnenej pomoci pri návrate v prípade dobrovoľného návratu. Z hľadiska jeho nákladovej efektívnosti je takýto typ dobrovoľného návratu v záujme navrátilcov aj v záujme orgánov.

(21)  Členské štáty by mali uprednostňovať dobrovoľný návrat. V záujme podpory dobrovoľného návratu by mali zvážiť stimuly, ako napríklad preferenčné zaobchádzanie vo forme posilnenej pomoci pri návrate, a to prostredníctvom odbornej prípravyEurópe, ktorá by pomáhala navrátilcom opätovne sa začleniť do trhu práce v ich krajinách pôvodu. Z hľadiska jeho nákladovej efektívnosti je takýto typ dobrovoľného návratu v záujme navrátilcov aj v záujme orgánov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Osobitné podporné opatrenia pre navrátilcov v členských štátoch a v krajinách návratu môžu zlepšiť podmienky ich návratu a uľahčiť ich opätovné začlenenie do spoločnosti.

(23)  Osobitné podporné opatrenia pre navrátilcov v členských štátoch a v krajinách návratu, s osobitným zameraním na ich humanitárne potreby a potreby v oblasti ochrany, môžu zlepšiť podmienky ich návratu a uľahčiť ich opätovné začlenenie do spoločnosti. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zraniteľným skupinám. Rozhodnutia o návrate by mali byť založené na komplexnom a starostlivom posúdení situácie v krajine pôvodu vrátane vyhodnotenia absorpčnej kapacity na miestnej úrovni. Osobitné opatrenia a akcie podporujúce krajiny pôvodu, najmä zraniteľných ľudí, prispievajú k zaisteniu udržateľnosti, bezpečnosti a účinnosti návratov. Tieto opatrenia by sa mali vykonávať za aktívnej účasti miestnych orgánov, občianskej spoločnosti a diaspór.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Readmisné dohody a iné dojednania sú neoddeliteľnou zložkou návratovej politiky Únie a hlavným nástrojom na účinné riadenie migračných tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat neregulárnych migrantov. Tieto dohody a dojednania sú dôležitým prvkom v rámci dialógu a spolupráce s tretími krajinami pôvodu a tranzitu neregulárnych migrantov a ich vykonávanie v tretích krajinách by sa malo podporovať, aby sa zaistila účinnosť návratových politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

(24)  Readmisné dohody a iné dojednania sú neoddeliteľnou zložkou návratovej politiky Únie a hlavným nástrojom na účinné riadenie migračných tokov, keďže uľahčujú rýchly návrat neregulárnych migrantov. Tieto dohody a dojednania sú dôležitým prvkom v rámci spolupráce a politického dialógu s tretími krajinami pôvodu a tranzitu neregulárnych migrantov a ich vykonávanie v tretích krajinách by sa malo podporovať, aby sa zaistila účinnosť návratových politík na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Okrem podpory návratu osôb, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti neregulárnej migrácii, riešiť stimuly vedúce k nelegálnej migrácii alebo obchádzaniu existujúcich pravidiel legálnej migrácie a tak zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov.

(25)  Okrem podpory integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti v členských štátoch by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti obchodovaniu s migrantmi a malo by sa podporovať a uľahčovať vytváranie pravidiel legálnej migrácie, čím by sa zabezpečila integrita prisťahovaleckých systémov v krajinách pôvodu v plnom súlade so zásadou súdržnosti v záujme trvalo udržateľného rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Zamestnávanie neregulárnych migrantov je faktorom, ktorý prispieva k nelegálnej migrácii a oslabuje tvorbu politiky mobility pracovnej sily založenej na mechanizmoch legálnej migrácie. Fond by mal preto priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES16, ktorou sa zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, a ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento zákaz porušujú.

(26)  Fond by mal priamo alebo nepriamo podporovať členské štáty, pokiaľ ide o vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES16, ktorou sa zakazuje zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov, a ktorou sa stanovujú sankcie proti zamestnávateľom, ktorí tento zákaz porušujú. Obsahuje aj ochranné prvky, napríklad právo neregulárne zamestnaných štátnych príslušníkov tretích krajín podávať sťažnosti a dožadovať sa svojich miezd. Z fondu by sa malo podporovať vykonávanie týchto ochranných prvkov, keďže neboli zavedené v dostatočnej miere, ako sa uvádza v oznámení Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 22. mája 2014 o uplatňovaní smernice 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne

normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov.

_________________

_________________

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. júna 2009, ktorou sa stanovujú minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území členských štátov (Ú. v. EÚ L 168, 30.6.2009, s. 24).

 

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a.  Členské štáty by mali podporovať požiadavky občianskej spoločnosti a združení pracovníkov, ako je vytvorenie európskej siete pracovníčok a pracovníkov v oblasti prijímania, s cieľom prepojiť všetkých pracovníkov v Európe pôsobiacich v oblasti migrácie a podporovať dôstojné prijatie a prístup k migrácii založený na ľudských právach a výmene osvedčených postupov z hľadiska príležitostí v oblasti prijímania a zamestnávania migrantov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom fondu by mali dopĺňať ostatné akcie mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu a s medzinárodnými záväzkami Únie. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, podpora poskytovaná z fondu by sa mala zamerať na prehĺbenie spolupráce s tretími krajinami a na posilnenie kľúčových aspektov riadenia migrácietých oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu migračnej politiky Únie.

(30)  Opatrenia prijaté rámci fondu vo vzťahu k tretím krajinám by mali byť v plnej miere v súlade so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti, zahraničnej a rozvojovej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu a s medzinárodnými záväzkami Únie. Cieľom spolupráce s tretími krajinami by nemala byť podpora akcií, ktoré smerujú priamo k rozvoju, ani oslabovanie zásady súdržnosti politíkzáujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(35)  Tieto počiatočné sumy by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov. S cieľom zohľadniť zmeny v migračných tokoch a riešiť potreby v oblasti riadenia azylových a prijímacích systémov a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom, a s cieľom bojovať proti neregulárnej migrácii prostredníctvom efektívnejudržateľnej politiky návratu by sa po zohľadnení miery čerpania prostriedkov mala členským štátom v polovici trvania prideliť dodatočná suma. Táto suma by mala byť založená na najnovších dostupných štatistických údajoch, ako sa stanovuje v prílohe I, aby sa zohľadnili zmeny vo východiskovej situácii členských štátov.

(35)  Tieto počiatočné sumy by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov. S cieľom zohľadniť zmeny v migračných tokoch a riešiť potreby v oblasti riadenia azylových a prijímacích systémov a integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín a s cieľom bojovať proti obchodovaniu s migrantmi a uplatňovať efektívnuudržateľnú politiku návratu v súlade s právami by sa po zohľadnení miery čerpania prostriedkov mala členským štátom v polovici trvania prideliť dodatočná suma. Táto suma by mala byť založená na najnovších dostupných štatistických údajoch, ako sa stanovuje v prílohe I, aby sa zohľadnili zmeny vo východiskovej situácii členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  V záujme doplnenia realizácie politického cieľa tohto fondu na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal fond poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácií, nadnárodného vzájomného učenia sa a partnerstiev ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii.

(41)  V záujme doplnenia realizácie politického cieľa tohto fondu na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal fond poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácií, nadnárodného vzájomného učenia sa a partnerstiev, práce vykonávanej diaspórami a úlohy prostredníka, ktorú môžu v tejto veci zohrávať, ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na nepredvídaný alebo neúmerne silný migračný tlak v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý možno charakterizovať príchodom veľkého a neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na ich zariadenia na prijímanie a zaistenie a na systémy a postupy riadenia migrácie a azylu, ako aj reagovať na silný migračný tlak v tretích krajinách z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, by malo byť možné poskytnúť núdzovú pomoc v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení.

(42)  S cieľom posilniť schopnosť Únie okamžite reagovať na nepredvídaný alebo neúmerne silný migračný tlak v jednom alebo viacerých členských štátoch, ktorý možno charakterizovať príchodom veľkého alebo neúmerného počtu štátnych príslušníkov tretích krajín, čo vytvára značné a naliehavé požiadavky na ich zariadenia na prijímanie a zaistenie a na systémy a postupy riadenia migrácie a azylu, ako aj reagovať na silný migračný tlak v tretích krajinách z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, by malo byť vždy možné poskytnúť núdzovú pomoc zameranú na akcie na zaručenie ľudských práv migrantov a dodržanie medzinárodných záväzkov členských štátov, najmä pokiaľ ide o azyl a poskytovanie útočiska, v súlade s rámcom stanoveným v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 53 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

53a.  Počas procesu plánovania, vykonávania a hodnotenia programov financovaných z tohto fondu prebiehajú konzultácie s organizáciami občianskej spoločnosti, miestnymi a regionálnymi orgánmi a národnými parlamentmi v členských štátoch a v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Politickým cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov v súlade s príslušným acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv.

1.  Politickým cieľom fondu je prispievať k účinnému riadeniu migračných tokov v súlade s príslušným acquis Únie a v súlade so záväzkami Únie v oblasti základných práv, najmä práva na azyl zakotveného v Charte základných práv Európskej únie, a so zásadou súdržnosti politík v záujme rozvoja.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podporovať legálnu migráciu do členských štátov, ako aj prispieť k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín;

b)  podporovať vytváranie bezpečných a legálnych ciest pre členské štáty, ako aj prispieť k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane žiadateľov o azyl a osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, a podporovať posilnenie ochrany ľudských práv migrantov;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách.

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii otváraním legálnych ciest migrácie, k boju proti obchodovaniu s ľuďmi k zabezpečeniu účinnosti a udržateľnosti návratu a readmisie v tretích krajinách pre navrátilcov a krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách.

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a k zabezpečeniu účinnosti a udržateľnosti návratu a readmisie v tretích krajinách pre navrátilcov a krajiny pôvodu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zlepšovať solidaritu a deľbu zodpovednosti medzi členskými štátmi, najmä voči tým, ktoré sú najviac zasiahnuté migračnými a azylovými tokmi, a to aj praktickou spoluprácou.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Fond je otvorený pre tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na Fonde pre azyl a migráciu, a to pod podmienkou, že táto dohoda:

Fond je otvorený pre tretie krajiny, ktoré neporušujú základné práva migrantov, pokiaľ ide o činnosti v oblasti legálnej migrácie, návratu a readmisie v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode upravujúcej účasť tretej krajiny na Fonde pre azyl a migráciu, ktoré by sa mali zverejniť, a to pod podmienkou, že táto dohoda:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – zarážka 4 a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

– stanovuje nápravný mechanizmus pre jednotlivcov, ktorí sa domnievajú, že ich základné práva boli porušené.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia a členské štáty zabezpečia, aby sa akcie vo vzťahu k tretím krajinám vykonávali v súlade s inými akciami vykonávanými prostredníctvom nástrojov Únie, aby sa pri nich dodržiavala zásada súdržnosti politík v záujme rozvoja, aby sa zameriavali na iné ako rozvojové opatrenia a aby v plnej miere rešpektovali ľudské práva a medzinárodné právo.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Z tematického nástroja sa podporia predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. b) prílohy II a ktoré implementujú miestne a regionálne orgány alebo organizácie občianskej spoločnosti.

6.  Z tematického nástroja sa podporia predovšetkým akcie, na ktoré sa vzťahuje vykonávacie opatrenie podľa bodu 2 písm. b) prílohy II a ktoré implementujú miestne a regionálne orgány alebo organizácie občianskej spoločnosti, najmä diaspóry.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programe zodpovedali prioritám Únie v oblasti riadenia migrácie a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II.

1.  Každý členský štát zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programe zodpovedali prioritám a výzvam Únie v oblasti riadenia migrácie, azylu a prijímania a reagovali na ne a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre azyl a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej únie pre azyl o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť činností agentúr a členských štátov.

2.  Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre azyl, Agentúra Európskej únie pre základné práva a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej únie pre azyl o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť činností agentúr a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre azyl a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej únie pre azyl o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť činností agentúr a členských štátov.

2.  Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre azyl, Agentúra Európskej únie pre základné práva a Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Komisia uskutoční konzultácie s Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž a Agentúrou Európskej únie pre azyl o návrhoch programov s cieľom zabezpečiť konzistentnosť a komplementárnosť činností agentúr a členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia môže v prípade potreby zapojiť Agentúru Európskej únie pre azyl a Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou fondu boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

3.  Komisia môže v prípade potreby zapojiť Agentúru Európskej únie pre azyl, Agentúru Európskej únie pre základné práva a Európsku agentúru pre pohraničnú a pobrežnú stráž do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou fondu boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V nadväznosti na monitorovanie uskutočnené v súlade s nariadením (EÚ) [ ../..] [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo na prijatie odporúčaní v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dotknutý členský štát spolu s Komisiou a v relevantných prípadoch aj s Agentúrou Európskej únie pre azyl a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž preskúma, ako riešiť zistené skutočnosti vrátane akýchkoľvek nedostatkov alebo otázok kapacity a pripravenosti, pričom tieto odporúčania implementuje prostredníctvom svojho programu.

4.  V nadväznosti na monitorovanie uskutočnené v súlade s nariadením (EÚ) [ ../..] [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] alebo na prijatie odporúčaní v súlade s nariadením (EÚ) č. 1053/2013, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, dotknutý členský štát spolu s Komisiou a v relevantných prípadoch aj s Agentúrou Európskej únie pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž preskúma, ako riešiť zistené skutočnosti vrátane akýchkoľvek nedostatkov alebo otázok kapacity a pripravenosti, pričom tieto odporúčania implementuje prostredníctvom svojho programu.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty využívajúce operačnú podporu musia dodržiavať acquis Únie v oblasti azylu a návratu.

3.  Členské štáty využívajúce operačnú podporu musia dodržiavať acquis Únie v oblasti azylu a návratu a základné práva.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 30, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre azyl a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel požiadať o operačnú podporu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné v kontexte monitorovania uskutočneného v súlade s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] a nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

4.  Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročnej správe o výkonnosti uvedenej v článku 30, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia spolu s Agentúrou Európskej únie pre azyl, Agentúrou Európskej únie pre základné práva a Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v súlade s článkom 13 posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel požiadať o operačnú podporu. Komisia zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi a v príslušných prípadoch aj informácie dostupné v kontexte monitorovania uskutočneného v súlade s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o Agentúre Európskej únie pre azyl] a nariadením (EÚ) č. 1053/2013, a to v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  intenzívny migračný tlak v tretích krajinách, a to aj v prípade uviaznutia osôb, ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov, a to najmä v prípade, keď by to mohlo mať vplyv na migračné toky smerom do EÚ.

c)  intenzívny migračný tlak v tretích krajinách, a to aj v prípade uviaznutia osôb, ktoré potrebujú ochranu, z dôvodu politického vývoja alebo konfliktov.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia, ako aj akcií implementovaných v rámci tohto fondu.

1.  Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia vrátane akcií implementovaných v rámci tohto fondu, ako aj posúdenie vplyvu návratov na tretie krajiny a dodržiavania základných práv migrantov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas, aby sa sa ich výsledky mohli využiť v rozhodovacom procese.

2.  Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas, aby sa ich výsledky mohli využiť v rozhodovacom procese, pričom výsledky hodnotenia sa zverejňujú a sprístupňujú.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 2 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  spôsobe, akým bolo pri implementácii fondu zaručené dodržiavanie základných práv migrantov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  30 % na azyl,

–  40 % na azyl,

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  30 % na legálnu migráciu integráciu,

–  40 % na legálnu migráciu, integráciu a začlenenie,

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  40 % na boj proti neregulárnej migrácii vrátane návratov.

–  20 % na boj proti neregulárnej migrácii vrátane návratov.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  zvýšenie solidarity a spolupráce s tretími krajinami postihnutými migračnými tokmi, a to aj prostredníctvom presídľovania a iných legálnych ciest k ochrane v Únii, ako aj partnerstva a spolupráce s tretími krajinami na účely riadenia migrácie.

d)  posilnenie solidarity, spoluprácevýmeny najlepších postupov s tretími krajinami postihnutými migračnými tokmi, a to aj prostredníctvom presídľovania a iných legálnych ciest ochrany v Únii, ako aj partnerstva a spolupráce s tretími krajinami na účely riadenia migrácie.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 3 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  podporu výmen a dialógu medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prijímajúcou spoločnosťou a verejnými orgánmi, a to aj prostredníctvom konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a medzikultúrneho a medzináboženského dialógu.

k)  podporu výmen a dialógu, najmä s pomocou diaspór, medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, prijímajúcou spoločnosťou a verejnými orgánmi, a to aj prostredníctvom konzultácie so štátnymi príslušníkmi tretích krajín a medzikultúrneho a medzináboženského dialógu.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  infraštruktúru na prijímanie alebo zaistenie vrátane možného spoločného používania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

a)  infraštruktúru na prijímanie vrátane možného spoločného používania takýchto zariadení viac ako jedným členským štátom;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  boj proti stimulom pre neregulárnu migráciu vrátane zamestnávania neregulárnych migrantov prostredníctvom účinných a primeraných kontrol založených na posúdení rizika, odbornej prípravy zamestnancov, stanovenie a implementácie mechanizmov, prostredníctvom ktorých môžu neregulárni migranti žiadať o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti svojim zamestnávateľom alebo informačné kampane a kampane na zvyšovanie informovanosti s cieľom informovať zamestnávateľov a neregulárnych migrantov o svojich právach a povinnostiach podľa smernice 2009/52/ES53;

d)  boj proti neregulárnej migrácii vrátane zamestnávania neregulárnych migrantov, a to prostredníctvom účinných a primeraných kontrol založených na posúdení rizika, odbornej prípravy zamestnancov, stanovenia a implementácie mechanizmov, prostredníctvom ktorých môžu neregulárni migranti žiadať o vrátenie platieb a podávať sťažnosti proti svojim zamestnávateľom, alebo informačných kampaní a kampaní na zvyšovanie informovanosti zamestnávateľov a neregulárnych migrantov o ich právach a povinnostiach podľa smernice 2009/52/ES;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha II – bod 4 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  posúdenie situácie a stability krajín pôvodu a absorpčnej kapacity na miestnej úrovni;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prípravu návratu vrátane opatrení vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, identifikácia štátnych príslušníkov tretích krajín, vydanie cestovných dokladov a pátranie po rodinných príslušníkoch;

e)  prípravu návratu vrátane opatrení vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín, vydaniu cestovných dokladov, pátraniu po rodinných príslušníkoch a možnosti absolvovať odbornú prípravu v Európe na podporu reintegrácie do krajiny pôvodu;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  operácie odsunu vrátane súvisiacich opatrení v súlade s normami stanovenými v práve Únie s výnimkou donucovacích prostriedkov;

h)  operácie odsunu vrátane súvisiacich opatrení, pri ktorých saplnej miere dodržiavajú ľudské práva a ktoré sú v súlade s normami stanovenými v práve Únie s výnimkou donucovacích prostriedkov;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  opatrenia na podporu trvalého návratu a reintegrácie navrátilcov;

i)  opatrenia – prostredníctvom dlhodobého prístupu – na podporu trvalého návratu a reintegrácie navrátilcov vrátane aktivít na rozvoj zručností;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  zariadenia a služby v tretích krajinách zaisťujúce primerané dočasné ubytovanie a prijatie pri príchode vrátane zariadení a služieb pre maloleté osoby bez sprievoduiné zraniteľné skupiny v súlade s medzinárodnými normami;

j)  poskytovanie podpory tretím krajinám pri zaisťovaní primeraného dočasného ubytovaniaprijatia pri príchode v súlade s medzinárodnými normami;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti neregulárnej migrácii a účinných návratov a readmisie, a to aj v rámci implementácie dohôd o readmisii a iných opatrení;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno m

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

m)  podporu pre tretie krajiny a akcie v nich vrátane podpory pre infraštruktúru, vybavenie a iné opatrenia za predpokladu, že prispievajú k zlepšeniu účinnej spolupráce medzi tretími krajinami a Úniou a jej členskými štátmi v oblasti návratu a readmisie.

m)  podporu pre tretie krajiny a akcie v nich za predpokladu, že prispievajú k zlepšeniu účinnej spolupráce medzi tretími krajinami a Úniou a jej členskými štátmi v oblasti návratu a readmisie.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Príloha IV – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  Integračné opatrenia implementované miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

–  Integračné opatrenia implementované miestnymi a regionálnymi orgánmi a organizáciami občianskej spoločnosti, najmä diaspórami.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

príloha V – časť 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Špecifický cieľ 2:  Podporovať legálnu migráciu do členských štátov vrátane prispievania k integrácii štátnych príslušníkov tretích krajín:

vypúšťa sa

1. Počet osôb, ktoré sa zapojili do opatrení pred odchodom podporených z fondu.

 

2. Počet osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu a ktoré uviedli, že opatrenia boli užitočné na ich skorú integráciu, v porovnaní s celkovým počtom osôb, ktoré sa zapojili do integračných opatrení podporených z fondu.

 

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu

Referenčné čísla

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

DEVE

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Elly Schlein

18.7.2018

Prerokovanie vo výbore

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Dátum prijatia

13.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

15

3

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frank Engel, Ádám Kósa

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (21.11.2018)

pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Karine Gloanec Maurin

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Celkovým cieľom Fondu pre azyl a migráciu (AMIF), ako aj viacročného finančného rámca je poskytovať finančnú a technickú podporu členským štátom na zaistenie udržateľného riadenia výziev súvisiacich s azylom, migráciou a vonkajšími hranicami.

V článku 80 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa výslovne uvádza, že tieto spoločné politiky sú založené na „dvojzásade“ solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi.

Fond pre azyl a migráciu, ktorého cieľom je uplatňovať tento komplexný prístup, sa má financovať prostredníctvom značných finančných prostriedkov pridelených na obdobie 2021 – 2027 s cieľom uľahčiť jeho zavedenie spravodlivým, účinným a dôsledným spôsobom.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Návrh

Návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl a migráciu

ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

Odôvodnenie

Horizontálny pozmeňujúci návrh, ktorý sa uplatňuje v celom texte. Integrácia je nevyhnutnou súčasťou fondu a to by sa malo odzrkadliť aj v názve.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Fond by mal podporovať účinné riadenie migračných tokov, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, prostredníctvom presídlenia a presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi, prostredníctvom podpory integračných stratégií a účinnejšej politiky v oblasti legálnej migrácie, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a budúcnosť jej sociálneho modelu a zredukovať faktory motivujúce na neregulárnu migráciu prostredníctvom udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie. Fond by mal podporovať posilňovanie spolupráce s tretími krajinami na účely posilnenia riadenia tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany, možnosti legálnej migrácie a bojovať proti neregulárnej migrácii, ako aj zabezpečiť udržateľnosť návratu a účinnej readmisie do tretích krajín.

(7)  Fond by mal podporovať účinné riadenie migračných tokov, a to okrem iného aj prostredníctvom podpory spoločných opatrení v oblasti azylu vrátane úsilia členských štátov, pokiaľ ide o prijímanie osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, prostredníctvom presídlenia a presunu žiadateľov o medzinárodnú ochranu alebo osôb, ktorým sa poskytla medzinárodná ochrana, medzi členskými štátmi, prostredníctvom podpory integračných stratégií a účinnejšej politiky v oblasti legálnej migrácie, a to s cieľom zabezpečiť dlhodobú konkurencieschopnosť Únie a budúcnosť jej sociálneho modelu a zredukovať faktory motivujúce na neregulárnu migráciu prostredníctvom udržateľnej politiky v oblasti návratu a readmisie. Fond by mal podporovať posilňovanie spolupráce s tretími krajinami na účely posilnenia riadenia tokov žiadateľov o azyl alebo iné formy medzinárodnej ochrany, možnosti legálnej migrácie a bojovať proti neregulárnej migrácii, ako aj zabezpečiť udržateľnosť návratu a účinnej readmisie do tretích krajín tak v dobrovoľných, ako aj nútených prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Vzhľadom na rozhodujúcu úlohu miestnych a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti integrácie a s cieľom uľahčiť prístup týchto subjektov k financovaniu na úrovni Únie by fond mal uľahčovať vykonávanie akcií v oblasti integrácie miestnymi a regionálnymi orgánmi alebo organizáciami občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom využitia tematického nástroja a vyššej miery spolufinancovania pre tieto akcie.

(17)  Vzhľadom na rozhodujúcu úlohu miestnych a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti v oblasti integrácie a s cieľom zlepšiť a urýchliť prístup týchto subjektov k financovaniu na úrovni Únie by fond mal uľahčovať vykonávanie akcií v oblasti integrácie miestnymi a regionálnymi orgánmi alebo organizáciami občianskej spoločnosti, a to aj prostredníctvom využitia tematického nástroja a vyššej miery spolufinancovania pre tieto akcie.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Efektívna návratová politika je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a motivovať na toto úsilie s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaný a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. S cieľom zaistiť udržateľné návratové politiky by mal fond rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách, ako napríklad opätovnú integráciu navrátilcov.

(20)  Efektívna návratová politika je neoddeliteľnou súčasťou komplexného prístupu Únie a jej členských štátov k migrácii. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov a motivovať na toto úsilie s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie a ďalší rozvoj spoločných noriem pre návrat, ktoré sa stanovujú najmä v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES15, a integrovaný a koordinovaný prístup k riadeniu návratu. S cieľom zaistiť udržateľné návratové politiky v dobrovoľných, ako aj nútených prípadoch by mal fond rovnako podporovať aj súvisiace opatrenia v tretích krajinách, ako napríklad opätovnú integráciu navrátilcov.

_________________

_________________

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/115/ES zo 16. decembra 2008 o spoločných normách a postupoch členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 98).

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Dobrovoľné a nútené návraty sú však vzájomne prepojené, vzájomne sa posilňujú a členské štáty preto treba podporovať v tom, aby posilňovali komplementárnosť týchto dvoch foriem návratu. Možnosť odsunu je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k integrite azylových systémov a systémov legálnej migrácie. Fond by mal preto podporovať akcie členských štátov zamerané na zjednodušenie a realizáciu odsunov v súlade s normami stanovenými v práve Únie, a to pri plnom dodržiavaní základných práv a rešpektovaní dôstojnosti navrátilcov.

(22)  Dobrovoľné a nútené návraty sú však vzájomne prepojené, vzájomne sa posilňujú a členské štáty preto treba podporovať v tom, aby posilňovali komplementárnosť týchto dvoch foriem návratu. Možnosť odsunu je dôležitým prvkom, ktorý prispieva k integrite azylových systémov a systémov legálnej migrácie. Fond by mal preto podporovať akcie členských štátov zamerané na zjednodušenie a realizáciu odsunov a nútených návratov v súlade s normami stanovenými v práve Únie, a to pri plnom dodržiavaní základných práv a rešpektovaní dôstojnosti navrátilcov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Okrem podpory návratu osôb, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti neregulárnej migrácii, riešiť stimuly vedúce k nelegálnej migrácii alebo obchádzaniu existujúcich pravidiel legálnej migrácie a tak zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov.

(25)  Okrem podpory návratu osôb tak v dobrovoľných, ako aj nútených prípadoch, ako sa stanovuje v tomto nariadení, by sa z fondu mali podporovať aj ďalšie opatrenia na boj proti neregulárnej migrácii, riešiť stimuly vedúce k nelegálnej migrácii alebo obchádzaniu existujúcich pravidiel legálnej migrácie, a tak zabezpečiť integritu prisťahovaleckých systémov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Fond by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia politických a špecifických cieľov stanovených v tomto nariadení.

(33)  Fond by mal odrážať potrebu väčšej transparentnosti, flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia politických a špecifických cieľov stanovených v tomto nariadení.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Fond by mal prispievať k podpore operačných nákladov súvisiacich s azylom a návratom a mal by členským štátom umožňovať, aby si udržali kapacity, ktoré majú zásadný význam pre celú Úniu. Takáto podpora pozostáva z plnej refundácie špecifických nákladov súvisiacich s cieľmi fondu a mala by tvoriť nedeliteľnú súčasť programov členských štátov.

(40)  Fond by mal prispievať k podpore operačných nákladov súvisiacich s azylom a návratom , a to tak dobrovoľným, ako aj núteným, a mal by členským štátom umožňovať, aby si udržali kapacity, ktoré majú zásadný význam pre celú Úniu. Takáto podpora pozostáva z plnej refundácie špecifických nákladov súvisiacich s cieľmi fondu a mala by tvoriť nedeliteľnú súčasť programov členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 55

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(55)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento fond k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy fondu a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

(55)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento fond k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa na úrovni 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy fondu a jeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 57

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(57)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201129. Na vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú spoločné povinnosti členských štátov, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií Komisii, by sa mal uplatňovať postup preskúmania, zatiaľ čo na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú spôsobov poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup.

(57)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Delegované akty predložené Komisiou musia vo vzťahu k Rade a Parlamentu umožniť zabezpečenie úplnej transparentnosti, pokiaľ ide o vynakladanie európskych finančných prostriedkov. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201129. Na vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú spoločné povinnosti členských štátov, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií Komisii, by sa mal uplatňovať postup preskúmania, zatiaľ čo na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú spôsobov poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup.

_________________

_________________

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

29 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách.

c)  prispieť k boju proti neregulárnej migrácii a zabezpečeniu účinnosti návratu a readmisie v tretích krajinách, a to tak v dobrovoľných, ako aj nútených prípadoch.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu fondu na obdobie 2021 až 2027 je 10 415 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu fondu na obdobie 2021 až 2027 je 9 204 957 000 EUR v cenách z roku 2018 (10 415 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  6 249 000 000 EUR sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia;

a)  5 522 974 200 EUR v cenách z roku 2018 (6 249 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  4 166 000 000 EUR sa pridelí na tematický nástroj.

b)  3 681 982 800 EUR v cenách z roku 2018 (4 166 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 75 % celkových oprávnených výdavkov na projekt.

1.  Príspevok z rozpočtu Únie nepresiahne 80 % celkových oprávnených výdavkov na projekt. Členským štátom sa odporúča, aby poskytli zodpovedajúce finančné prostriedky na činnosti podporované z fondu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Programy predložené Komisiou sa navzájom ovplyvňujú a dopĺňajú a pripravujú sa s potrebnou mierou transparentnosti, aby sa zabránilo akejkoľvek duplicite. Príspevok na akciu z jednotlivých programov Únie podlieha pravidlám týchto programov. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sa stanovujú podmienky podpory.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022.

1.  Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) …/2021 [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022. Členské štáty uverejnia tieto správy na osobitnej webovej stránke riadiaceho orgánu, ako sa stanovuje v článku 44 všeobecného nariadenia. Komisia sprístupní výročné správy o výkonnosti na osobitnej webovej stránke.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 30 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia každoročne podáva Európskemu parlamentu správu o využívaní alebo nevyužívaní financovania, úspešnosti alebo neúspešnosti financovaných opatrení a ich európskej pridanej hodnote.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 1 – písmeno b – zarážka 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  40 % na boj proti neregulárnej migrácii vrátane návratov.

–  40 % na boj proti neregulárnej migrácii vrátane návratov, a to tak dobrovoľných, ako aj nútených návratov.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Príloha I – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Zohľadnia sa nasledujúce kritériá v oblasti boja proti neregulárnej migrácii vrátane návratov, ktoré budú vážené takto:

4.  Zohľadnia sa nasledujúce kritériá v oblasti boja proti neregulárnej migrácii vrátane dobrovoľných a nútených návratov, ktoré budú vážené takto:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  stanovenie a rozvoj národných stratégií v oblasti azylu, legálnej migrácie, integrácie, návratu a neregulárnej migrácie;

a)  stanovenie a rozvoj národných stratégií v oblasti azylu, legálnej migrácie, integrácie, dobrovoľného a núteného návratu a neregulárnej migrácie;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prípravu návratu vrátane opatrení vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, identifikácia štátnych príslušníkov tretích krajín, vydanie cestovných dokladov a pátranie po rodinných príslušníkoch;

e)  prípravu dobrovoľného a núteného návratu vrátane opatrení vedúcich k vydaniu rozhodnutí o návrate, identifikácii štátnych príslušníkov tretích krajín, vydaniu cestovných dokladov a pátraniu po rodinných príslušníkoch;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 4 – písmeno k

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k)  spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti neregulárnej migrácii a účinných návratov a readmisie, a to aj v rámci implementácie dohôd o readmisii a iných opatrení;

k)  spoluprácu s tretími krajinami v oblasti boja proti neregulárnej migrácii a účinných návratov a readmisie tak v dobrovoľných, ako aj nútených prípadoch, a to aj v rámci vykonávania dohôd o readmisii a iných opatrení;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu

Referenčné čísla

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

2.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

25

5

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu

Referenčné čísla

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Dátum predloženia v EP

13.6.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Námietky voči právnemu základu

       dátum stanoviska JURI

JURI

18.2.2019

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Dátum prijatia

19.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

31

23

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Dátum predloženia

27.2.2019


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 8. marca 2019Právne oznámenie