Postopek : 2018/0248(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0106/2019

Predložena besedila :

A8-0106/2019

Razprave :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.11
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0175

POROČILO     ***I
PDF 559kWORD 192k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Miriam Dalli

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA VSEBINSKI PRISPEVEK
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI
 MNENJE Odbora za razvoj
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0471),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 78(2), 79(2) in (4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0271/2018),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0106/2019),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

o vzpostavitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2) ter člena 79(2) in (4) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2), člena 79(2) in (4) ter člena 80 Pogodbe,

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1)  Glede na naraščajoče migracijske izzive, zaradi katerih je treba podpirati trdne sisteme držav članic za sprejem, azil, vključevanje in migracije, preprečevati in ustrezno obvladovati razmere v primeru pritiska ter nedovoljene in nevarne prihode nadomestiti z zakonitimi in varnimi potmi, je vlaganje v učinkovito in usklajeno upravljanje migracij v Uniji ključno za dosego cilja Unije, da postane območje svobode, varnosti in pravice v skladu s členom 67(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(1)  Glede na naraščajoče migracijske izzive, zaradi katerih je treba podpirati trdne sisteme držav članic za sprejem, azil, vključevanje in migracije, preprečevati in ustrezno s solidarnostjo obvladovati razmere v primeru pritiska ter nedovoljene in nevarne prihode nadomestiti z zakonitimi in varnimi potmi, je vlaganje v učinkovito in usklajeno upravljanje migracij v Uniji ključno za dosego cilja Unije, da postane območje svobode, varnosti in pravice v skladu s členom 67(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Pomen usklajenega pristopa Unije in držav članic je izražen v evropski agendi o migracijah iz maja 2015, v kateri je bila poudarjena potreba po dosledni in jasni skupni politiki za ponovno vzpostavitev zaupanja v zmožnost Unije, da združi evropska in nacionalna prizadevanja za obravnavanje migracij in učinkovito sodelovanje v skladu z načeloma solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, kar je bilo potrjeno v vmesnem pregledu iz septembra 2017 in poročilu o napredku iz marca in maja 2018.

(2)  Pomen usklajenega pristopa Unije in držav članic je izražen v evropski agendi o migracijah iz maja 2015, v kateri je bila poudarjena potreba po dosledni in jasni skupni politiki za ponovno vzpostavitev zaupanja v zmožnost Unije, da združi evropska in nacionalna prizadevanja za obravnavanje migracij in učinkovito sodelovanje v skladu z načelom solidarnosti in pravično delitvijo odgovornosti med državami članicami, določeno v členu 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije, kar je bilo potrjeno v vmesnem pregledu iz septembra 2017 in poročilu o napredku iz marca in maja 2018.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Evropski svet je v svojih sklepih z dne 19. oktobra 2017 ponovno potrdil potrebo po celovitem, pragmatičnem in odločnem pristopu k upravljanju migracij, katerega cilj je ponovno vzpostaviti nadzor zunanjih meja ter zmanjšati število nedovoljenih prihodov in smrtnih žrtev na morju ter ki bi moral temeljiti na prožni in usklajeni uporabi vseh razpoložljivih instrumentov Unije in držav članic. Evropski svet je tudi pozval, naj se z ukrepi na ravni EU in držav članic, kot so učinkoviti sporazumi in ureditve za ponovni sprejem, zagotovi znatno doslednejše vračanje.

(3)  Evropski svet je v svojih sklepih z dne 19. oktobra 2017 ponovno potrdil potrebo po celovitem, pragmatičnem in odločnem pristopu k upravljanju migracij, katerega cilj je ponovno vzpostaviti nadzor zunanjih meja ter zmanjšati število nedovoljenih prihodov in smrtnih žrtev na morju ter ki bi moral temeljiti na prožni in usklajeni uporabi vseh razpoložljivih instrumentov Unije in držav članic. Evropski svet je tudi pozval, naj se z ukrepi na ravni EU in držav članic, kot so učinkoviti sporazumi in ureditve za ponovni sprejem, zagotovi znatno doslednejše vračanje. Evropski svet je tudi pozval k izvajanju in razvoju prostovoljnih programov za preselitev.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Da bi se podprla prizadevanja za zagotovitev celovitega pristopa k upravljanju migracij na podlagi medsebojnega zaupanja, solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami in institucijami Unije ter da bi se zagotovila trajnostna skupna politika Unije na področju azila in priseljevanja, bi bilo treba države članice podpreti z ustreznimi finančnimi sredstvi v obliki Sklada za azil in migracije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

(4)  Da bi se podprla prizadevanja za zagotovitev celovitega pristopa k upravljanju migracij na podlagi medsebojnega zaupanja, solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami in institucijami Unije ter da bi se zagotovila trajnostna skupna politika Unije na področju azila in migracij, bi bilo treba države članice podpreti z ustreznimi finančnimi sredstvi v obliki Sklada za azil, migracije in vključevanje (v nadaljnjem besedilu: sklad).

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Sklad bi moral v celoti spoštovati človekove pravice, biti v skladu z Agendo 2030, načelom skladnosti politik za razvoj, kot je določeno v členu 208 PDEU, ter zavezami na področju migracij in azila na mednarodni ravni, zlasti z globalnim dogovorom o beguncih ter globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Pri upravljanju sklada z razvojnega vidika bi bilo treba upoštevati različne temeljne vzroke migracij, kot so konflikti, revščina, premajhna kmetijska zmogljivost, izobraževanje in neenakost.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  Sklad bi se moral izvajati ob popolnem spoštovanju pravic in načel iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami.

(5)  Ukrepi, financirani v okviru Sklada, bi se morali izvajati ob popolnem spoštovanju pravic in načel iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, vključno s pravico do varstva osebnih podatkov, in mednarodnih obveznosti Unije in držav članic v zvezi s temeljnimi pravicami, vključno s Konvencijo OZN o otrokovih pravicah in Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, dopolnjeno s Protokolom z dne 31. januarja 1967.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Pri izvajanju sklada je treba spoštovati in podpirati načeli enakosti spolov in nediskriminacije, ki spadata med temeljne vrednote Unije. Sklad ne bi smel podpirati ukrepov, ki prispevajo h kakršni koli obliki segregacije ali socialne izključenosti.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b)  Pri izvajanju sklada bi bilo treba dati prednost ukrepom, ki obravnavajo položaj mladoletnikov brez spremstva in mladoletnikov, ločenih od družin, z zgodnjim prepoznavanjem in registracijo, ter ukrepom v otrokovo korist.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Sklad bi moral podpirati učinkovito upravljanje migracijskih tokov, med drugim s spodbujanjem skupnih ukrepov na področju azila, vključno s prizadevanji držav članic pri sprejemanju oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s preselitvijo in predajo prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, podpiranjem strategij vključevanja in učinkovitejše politike zakonitih migracij, da bi se zagotovila dolgoročna konkurenčnost Unije in prihodnost njenega socialnega modela ter zmanjšale spodbude za nedovoljene migracije s trajnostno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Sklad bi moral podpirati okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, da bi se izboljšalo upravljanje tokov oseb, ki prosijo za azil ali drugo obliko mednarodne zaščite, povečale možnosti za zakonite migracije, preprečile nedovoljene migracije ter zagotovila trajnost vrnitve in uspešen ponovni sprejem v tretjih državah.

(7)  Sklad bi moral podpirati solidarnost med državami članicami in učinkovito upravljanje migracijskih tokov, med drugim s spodbujanjem skupnih ukrepov na področju azila, vključno s prizadevanji držav članic pri sprejemanju oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s preselitvijo in humanitarnim sprejemom ter predajo prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, krepitvijo zaščite ranljivih prosilcev za azil, kot so otroci, podpiranjem strategij vključevanja in učinkovitejše politike zakonitih migracij, ustvarjanjem varnih in zakonitih poti v Unijo, kar bi tudi pomagalo zagotoviti dolgoročno konkurenčnost Unije in prihodnost njenega socialnega modela ter zmanjšati spodbude za nedovoljene migracije s trajnostno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Sklad bi moral kot instrument notranje politike Unije in edini instrument za financiranje azila in migracij na ravni Unije predvsem podpirati ukrepe na področju azila in migracij v Uniji. Vendar bi moral sklad v okviru opredeljenih omejitev in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov podpirati okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, da bi se izboljšalo upravljanje tokov oseb, ki prosijo za azil ali drugo obliko mednarodne zaščite, vzpostavile možnosti za zakonite migracije, preprečile nedovoljene migracije ter mreže tihotapcev in trgovcev z ljudmi in zagotovili trajnost varne in dostojne vrnitve ter reintegracija v tretjih državah.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zaradi migracijske krize je postalo jasno, da je potrebna reforma skupnega evropskega azilnega sistema, da se zagotovijo učinkoviti azilni postopki za preprečevanje sekundarnih gibanj, enotni in ustrezni pogoji za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, enotni standardi glede priznavanja mednarodne zaščite ter ustrezne pravice in ugodnosti za upravičence do mednarodne zaščite. Hkrati je bila reforma potrebna za vzpostavitev pravičnejšega in učinkovitejšega sistema za določitev odgovornosti držav članic za prosilce za mednarodno zaščito ter okvira Unije za prizadevanja držav članic na področju preselitve. Zato je primerno, da sklad zagotavlja večjo podporo prizadevanjem držav članic za celovito in ustrezno izvajanje prenovljenega skupnega evropskega azilnega sistema.

(8)  Zaradi migracijske krize in vse večjega števila smrtnih žrtev v Sredozemskem morju v zadnjih letih je postalo jasno, da je potrebna reforma skupnega evropskega azilnega sistema ter da je treba vzpostaviti pravičnejši in učinkovitejši sistem za opredelitev odgovornosti držav članic za prosilce za mednarodno zaščito ter okvir za prizadevanja držav članic na področju preselitve in humanitarnega sprejema, da bi povečali skupno število mest za preselitev, ki so globalno na voljo. Hkrati je reforma potrebna, da se vzpostavijo in so na voljo učinkoviti in na pravicah temelječi azilni postopki ter da se zagotovijo enotni in ustrezni pogoji za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, enotni standardi glede priznavanja mednarodne zaščite ter ustrezne pravice in ugodnosti za upravičence do mednarodne zaščite, pa tudi učinkoviti in uspešni postopki vrnitve za migrante brez urejenega statusa. Zato je primerno, da sklad zagotavlja večjo podporo prizadevanjem držav članic za celovito in ustrezno izvajanje prenovljenega skupnega evropskega azilnega sistema.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sklad bi moral dopolnjevati in krepiti dejavnosti Agencije Evropske unije za azil, ustanovljene z Uredbo (EU) ../.. [uredba o Agenciji EU za azil]14, da bi se omogočilo in izboljšalo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema z usklajevanjem in okrepitvijo praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami, spodbujanjem prava Unije in operativnih standardov na področju azila za zagotovitev visoke stopnje enakega obravnavanja na podlagi visokih standardov zaščite glede postopkov za mednarodno zaščito, pogojev za sprejem in ocene potreb po zaščiti po vsej Uniji ter za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, spodbujanjem konvergence pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji, podpiranjem prizadevanj držav članic za preselitev ter zagotavljanjem operativne in tehnične pomoči državam članicam pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

(9)  Sklad bi moral dopolnjevati in krepiti dejavnosti Evropskega azilnega podpornega urada, da bi se omogočilo in izboljšalo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema z okrepitvijo praktičnega sodelovanja in usklajevanjem izmenjave informacij o azilu, zlasti o najboljših praksah, med državami članicami, spodbujanjem prava Unije in mednarodnega prava ter prispevanjem s pomočjo ustreznega usmerjanja, vključno s pomočjo operativnih standardov, k enotnemu izvrševanju prav Unije na področju azila na podlagi visokih standardov zaščite glede postopkov za mednarodno zaščito, pogojev za sprejem in ocene potreb po zaščiti po vsej Uniji ter za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, spodbujanjem konvergence pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji, podpiranjem prizadevanj držav članic za preselitev ter zagotavljanjem operativne in tehnične pomoči državam članicam pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

__________________

 

14 Uredba (EU) ../.. Evropskega parlamenta in Sveta z dne [uredba o Agenciji EU za azil] (UL L ..., [datum], str. ..).

 

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a)  Sklad bi moral podpirati prizadevanja Unije in držav članic pri krepitvi zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in ocenjevanje njihove azilne politike ob upoštevanju njihovih obveznosti na podlagi obstoječega prava Unije.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Sklad bi moral podpirati prizadevanja Unije in držav članic pri krepitvi zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in ocenjevanje njihove azilne politike ob upoštevanju njihovih obveznosti na podlagi obstoječega prava Unije.

(10)  Sklad bi moral podpirati Unijo in države članice pri izvajanju obstoječega prava Unije ob zagotavljanju popolnega spoštovanja temeljnih pravic, zlasti direktiv Evropskega parlamenta in Sveta 2013/33/EU1a (direktiva o pogojih za sprejem), 2013/32/EU1b (direktiva o azilnih postopkih), 2011/95/EU1c (direktiva o pogojih) in 2008/115/ES1d (direktiva o vračanju) ter Uredbe(EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta1e (dublinska uredba).

 

________________________

 

1a Direktiva 2013/33/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o standardih za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito (UL L 180, 29.6.2013, str. 96).

 

1b Direktiva 2013/32/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o skupnih postopkih za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite (UL L 180, 29.6.2013, str. 60).

 

1c Direktiva 2011/95/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (UL L 337, 20.12.2011, str. 9).

 

1e Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

 

1e Uredba (EU) št. 604/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o vzpostavitvi meril in mehanizmov za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva (UL L 180, 29.6.2013, str. 13).

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Partnerstva in sodelovanje s tretjimi državami so pomemben del azilne politike Unije za zagotovitev ustreznega upravljanja tokov oseb, ki prosijo za azil ali druge oblike mednarodne zaščite. Da bi se nevarni in nedovoljeni prihodi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, nadomestili z zakonitimi in varnimi prihodi na ozemlje držav članic, da bi se izrazila solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma v katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države, da bi se prispevalo k doseganju ciljev migracijske politike Unije s povečanjem njenega vpliva v razmerju do tretjih držav ter da bi se učinkovito prispevalo k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih in v razmerju do tretjih držav, bi moral sklad zagotavljati finančne spodbude za izvajanje okvira Unije za preselitev [in humanitarni sprejem].

črtano

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Sklad bi moral podpirati prizadevanja držav članic za zagotavljanje mednarodne zaščite in trajne rešitve na svojih ozemljih za begunce in razseljene osebe, ki so opredeljene kot upravičene do preselitve ali sodijo v okvir nacionalnih shem humanitarnega sprejema, ki bi morale upoštevati predvidene globalne potrebe po preselitvi UNHCR. Za ambiciozen in učinkovit prispevek Sklada bi ta moral zagotoviti ciljno usmerjeno pomoč v obliki finančnih spodbud za vsako sprejeto ali preseljeno osebo.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Glede na visoke ravni migracijskih tokov v Unijo v zadnjih letih in pomen zagotavljanja kohezije naših družb je bistveno podpreti politike držav članic za zgodnje vključevanje zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, med drugim tudi na prednostnih področjih, opredeljenih v akcijskem načrtu za vključevanje državljanov tretjih držav, ki ga je Komisija sprejela leta 2016.

(12)  Glede na pomen zagotavljanja kohezije naših družb je bistveno podpreti politike držav članic za vključevanje zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, med drugim tudi na prednostnih področjih, opredeljenih v akcijskem načrtu za vključevanje državljanov tretjih držav, ki ga je Komisija sprejela leta 2016.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bi se povečala učinkovitost in dosegla čim večja dodana vrednost Unije ter da bi se zagotovil usklajen odziv Unije pri spodbujanju vključevanja državljanov tretjih držav, bi morali biti ukrepi, ki se financirajo iz sklada, specifični in dopolnjevati ukrepe, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ukrepi, ki se financirajo iz tega sklada, bi morali podpirati ukrepe, ki so prilagojeni potrebam državljanov tretjih držav in se na splošno izvajajo v začetni fazi vključevanja, in horizontalne ukrepe za podporo zmogljivosti držav članic na področju vključevanja, medtem ko bi bilo treba intervencije za državljane tretjih držav z dolgoročnejšim učinkom financirati iz ESRR in ESS+.

(13)  Da bi se povečala učinkovitost in dosegla čim večja dodana vrednost Unije ter da bi se zagotovil usklajen odziv Unije pri spodbujanju vključevanja državljanov tretjih držav, bi morali biti ukrepi, ki se financirajo iz sklada, specifični in dopolnjevati ukrepe, ki se financirajo iz strukturnih skladov Unije. Ukrepi, ki se financirajo iz tega sklada, bi morali podpirati ukrepe, ki so prilagojeni potrebam državljanov tretjih držav in se na splošno izvajajo v začetnih fazah vključevanja, in horizontalne ukrepe za podporo zmogljivosti držav članic na področju vključevanja, ki jih dopolnjujejo intervencije za spodbujanje socialne in gospodarske vključenosti državljanov tretjih držav, financiranih iz strukturnih skladov.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  V področje uporabe ukrepov vključevanja bi morali biti zajeti tudi upravičenci do mednarodne zaščite, da se zagotovi celovit pristop k vključevanju, pri čemer bi bilo treba upoštevati posebnosti te ciljne skupine. Če ukrepi vključevanja zajemajo tudi sprejem, bi ti ukrepi morali prav tako zagotavljati, da so vanj lahko vključeni tudi prosilci za azil.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V tem okviru bi bilo treba od organov držav članic, ki so odgovorni za izvajanje sklada, zahtevati, da vzpostavijo mehanizme sodelovanja in usklajevanja z organi, ki jih države članice določijo za upravljanje intervencij v okviru ESS+ in ESRR, ter po potrebi z njunima organoma upravljanja in organi upravljanja drugih skladov Unije, ki prispevajo k vključevanju državljanov tretjih držav.

(14)  V tem okviru bi bilo treba od organov držav članic, ki so odgovorni za izvajanje sklada, zahtevati, da vzpostavijo mehanizme sodelovanja in usklajevanja z organi, ki jih države članice določijo za upravljanje intervencij v okviru strukturnih skladov, ter po potrebi z njunima organoma upravljanja in organi upravljanja drugih skladov Unije, ki prispevajo k vključevanju državljanov tretjih držav. Komisija bi morala s temi mehanizmi usklajevanja oceniti skladnost in dopolnjevanje med skladi ter obseg, v katerem ukrepi, ki se izvajajo prek vsakega sklada, prispevajo k vključevanju državljanov tretjih držav.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16)  Ustrezno je državam članicam omogočiti, da lahko v svojih programih določijo, da ukrepi vključevanja lahko zajemajo bližnje sorodnike državljanov tretjih držav, kolikor je to potrebno za učinkovito izvajanje takšnih ukrepov. Pojem „bližnji sorodnik“ naj bi pomenil zakonca, partnerja ali katero koli osebo, ki je v neposrednem sorodstvenem razmerju v ravni črti z državljanom tretje države, na katerega se nanašajo ukrepi vključevanja in za katerega se sklad sicer ne bi uporabljal.

(16)  Ustrezno je državam članicam omogočiti, da lahko v svojih programih določijo, da ukrepi vključevanja lahko zajemajo bližnje sorodnike državljanov tretjih držav, pri čemer bi podprli enotnost družine v najboljšem interesu otroka, kolikor je to potrebno za učinkovito izvajanje takšnih ukrepov. Pojem „bližnji sorodnik“ naj bi pomenil zakonca, partnerja ali katero koli osebo, ki je v neposrednem sorodstvenem razmerju v ravni črti z državljanom tretje države, na katerega se nanašajo ukrepi vključevanja in za katerega se sklad sicer ne bi uporabljal.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Glede na ključno vlogo lokalnih in regionalnih organov ter organizacij civilne družbe na področju vključevanja in za olajšanje dostopa teh subjektov do financiranja na ravni Unije bi moral sklad olajšati izvajanje ukrepov lokalnih in regionalnih organov ali organizacij civilne družbe na področju vključevanja, med drugim tudi prek tematskega instrumenta in višje stopnje sofinanciranja za te ukrepe.

(17)  Glede na ključno vlogo lokalnih in regionalnih organov ter njihovih predstavniških združenj in organizacij civilne družbe, tudi begunskih in migrantskih združenj, na področju vključevanja in za olajšanje neposrednega dostopa teh subjektov do financiranja na ravni Unije bi moral sklad olajšati izvajanje ukrepov lokalnih in regionalnih organov ali organizacij civilne družbe na področju vključevanja, med drugim tudi prek višje stopnje sofinanciranja za te ukrepe ter uporabe posebne komponente tematskega instrumenta, kadar so lokalni in regionalni organi pristojni za izvajanje ukrepov za vključevanje.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18)  Glede na dolgoročne gospodarske in demografske izzive, s katerimi se sooča Unija, je bistveno vzpostaviti dobro delujoče zakonite migracijske poti v Unijo, da bi bila ta še naprej privlačen namembni cilj za migrante ter da bi se zagotovila vzdržnost sistemov socialnega varstva in rast gospodarstva Unije.

(18)  Glede na dolgoročne gospodarske in demografske izzive, s katerimi se sooča Unija, ter vse bolj globalizirano naravo migracij je bistveno vzpostaviti dobro delujoče zakonite migracijske poti v Unijo, da bi bila ta še naprej privlačen namembni cilj za zakonito migracijo v skladu z gospodarskimi in družbenimi potrebami držav članic ter da bi se zagotovila vzdržnost sistemov socialnega varstva in rast gospodarstva Unije, hkrati pa bi se migrantski delavci zaščitili pred delavskim izkoriščanjem.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19)  Sklad bi moral podpirati države članice pri oblikovanju strategij za organiziranje zakonitih migracij ter s tem okrepiti njihove zmogljivosti za razvoj, izvajanje, spremljanje in splošno ocenjevanje vseh strategij, politik in ukrepov na področju priseljevanja in vključevanja zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, tudi pravnih instrumentov Unije. Sklad bi moral podpirati tudi izmenjavo informacij in dobrih praks ter sodelovanje med različnimi upravnimi službami in ravnmi upravljanja ter med državami članicami.

(19)  Sklad bi moral podpirati države članice pri oblikovanju strategij za organiziranje in širitev zakonitih migracijskih poti ter s tem okrepiti njihove zmogljivosti za razvoj, izvajanje, spremljanje in splošno ocenjevanje vseh strategij, politik in ukrepov na področju priseljevanja in vključevanja zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, zlasti instrumentov Unije za zakonite migracije. Sklad bi moral podpirati tudi izmenjavo informacij in dobrih praks ter sodelovanje med različnimi upravnimi službami in ravnmi upravljanja ter med državami članicami.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Učinkovita politika vračanja je bistven del celovitega pristopa Unije in njenih držav članic k migracijam. Sklad bi moral podpirati in spodbujati prizadevanja držav članic za učinkovito izvajanje in nadaljnji razvoj skupnih standardov vračanja, zlasti v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15, ter integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja. Za trajnostne politike vračanja bi moral sklad podpirati tudi povezane ukrepe v tretjih državah, kot je reintegracija povratnikov.

(20)  Učinkovita in dostojna politika vračanja je bistven del celovitega pristopa Unije in njenih držav članic k migracijam. Sklad bi moral podpirati in spodbujati prizadevanja držav članic za učinkovito izvajanje in nadaljnji razvoj skupnih standardov vračanja, s poudarkom na prostovoljnem vračanju, zlasti v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15, ter integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja. Sklad bi moral podpirati tudi povezane ukrepe v tretjih državah za lajšanje in zagotavljanje varnega in dostojnega vračanja in ponovnega sprejema ter trajnostne reintegracije, kot je zapisano v globalnem dogovoru o migracijah.

__________________

__________________

15 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

15 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Države članice bi morale dajati prednost prostovoljnemu vračanju. Za spodbujanje prostovoljnega vračanja oseb bi morale države članice predvideti spodbude, kot je preferencialna obravnava z večjo pomočjo pri vračanju. Z vidika stroškovne učinkovitosti je tovrstno prostovoljno vračanje v interesu povratnikov in organov.

(21)  Države članice bi morale dati prednost prostovoljnemu vračanju ter zagotoviti učinkovito, varno in dostojno vračanje migrantov brez urejenega statusa. Zato bi moral sklad dati prednostno podporo ukrepom v zvezi s prostovoljnim vračanjem. Za spodbujanje tega bi morale države članice predvideti spodbude, kot je preferencialna obravnava z večjo pomočjo pri vračanju dolgoročna podpora pri ponovnem vključevanju. Z vidika stroškovne učinkovitosti je tovrstno prostovoljno vračanje v interesu povratnikov in organov. Največja korist otroka bi morala biti glavno vodilo pri vseh ukrepih ali odločitvah v zvezi z otroki v migracijah, vključno z vračanjem, pri čemer je treba v celoti upoštevati pravico otroka, da izrazi svoje mnenje.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Kljub temu sta prostovoljna in prisilna vrnitev tesno povezani in se medsebojno krepita, zaradi česar bi bilo treba države članice spodbujati k boljšemu dopolnjevanju obeh oblik vračanja. Možnost odstranitve je pomemben element, ki prispeva k celovitosti azilnih sistemov in sistemov zakonitih migracij. Sklad bi zato moral podpirati ukrepe držav članic za spodbujanje iz izvajanje odstranitev v skladu s standardi prava Unije, kadar je to ustrezno ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic in dostojanstva povratnikov.

(22)  Kljub temu, da bi morala prostovoljna vrnitev imeti prednost pred prisilno, sta tesno povezani in se medsebojno krepita, zaradi česar bi bilo treba države članice spodbujati k boljšemu dopolnjevanju obeh oblik vračanja. Možnost odstranitve je pomemben element, ki prispeva k celovitosti azilnih sistemov in sistemov zakonitih migracij. Sklad bi zato moral podpirati ukrepe držav članic za spodbujanje iz izvajanje odstranitev v skladu s standardi prava Unije, kadar je to ustrezno ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic in dostojanstva povratnikov. Sklad bi moral podpirati ukrepe, povezane z vračanjem otrok, samo kadar temeljijo na pozitivni oceni otrokove koristi.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Posebni podporni ukrepi za povratnike v državah članicah in državah vrnitve lahko izboljšajo pogoje za vrnitev in reintegracijo.

(23)  Posebni podporni ukrepi za povratnike v državah članicah in državah vrnitve, posebej osredotočeni na njihove humanitarne potrebe in potrebe v zvezi z zaščito, lahko izboljšajo pogoje za vrnitev in reintegracijo. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti ranljivim skupinam. Odločitve o vrnitvi bi bilo treba sprejeti na podlagi celovite in natančne ocene stanja v državah izvora, vključno z oceno absorpcijske sposobnosti na lokalni ravni. Posebni ukrepi in ukrepi v podporo državam izvora, zlasti ranljivim osebam, prispevajo k zagotavljanju trajnosti, varnosti in učinkovitosti vrnitev. Te ukrepe bi bilo treba izvajati z aktivno udeležbo lokalnih organov, civilne družbe in diaspor.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Sporazumi o ponovnem sprejemu in drugi dogovori so pomemben del politike Unije na področju vračanja in osrednje orodje za učinkovito upravljanje migracijskih tokov, saj lajšajo hitro vračanje migrantov brez urejenega statusa. Ti sporazumi in dogovori so pomemben del dialoga in sodelovanja s tretjimi državami izvora in tranzita migrantov brez urejenega statusa, njihovo izvajanje v tretjih državah pa bi bilo treba podpreti zaradi učinkovitosti politik vračanja na nacionalni ravni in na ravni Unije.

(24)  Formalni sporazumi o ponovnem sprejemu so bistveni sestavni del politike Unije na področju vračanja in osrednje orodje za učinkovito upravljanje migracijskih tokov, saj lajšajo hitro vračanje migrantov brez urejenega statusa. Ti sporazumi so pomemben del dialoga in sodelovanja s tretjimi državami izvora in tranzita migrantov brez urejenega statusa, sklad pa bi moral zaradi učinkovitosti, varnosti in dostojnosti politik vračanja podpirati njihovo izvajanje v tretjih državah v okviru opredeljenih omejitev in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Sklad bi moral poleg vračanja oseb v skladu s to uredbo podpirati tudi druge ukrepe za preprečevanje nedovoljenih migracij ter obravnavanje spodbud za nezakonite migracije ali izogibanja veljavnim predpisom glede zakonitih migracij, da se ohrani celovitost sistemov priseljevanja držav članic.

(25)  Sklad bi moral poleg integracije državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v državah članicah podpirati tudi druge ukrepe za preprečevanje trgovine z migranti, spodbujanje in lajšanje določanja predpisov glede zakonitih migracij, da se ohrani celovitost sistemov priseljevanja v državah izvora, in sicer ob doslednem spoštovanju načela skladnosti politik za trajnostni razvoj.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Zaposlovanje migrantov brez urejenega statusa je dejavnik privlačevanja za nezakonite migracije in ogroža razvoj politike mobilnosti delovne sile na podlagi programov zakonitih migracij. Sklad bi zato moral neposredno ali posredno podpirati države članice pri izvajanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta, ki prepoveduje zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in določa sankcije zoper delodajalce, ki kršijo to prepoved.

(26)  Zaposlovanje migrantov brez urejenega statusa ogroža razvoj politike mobilnosti delovne sile na podlagi programov zakonitih migracij in pravice delavcev migrantov, zaradi česar so izpostavljeni kršitvam pravic in zlorabi. Sklad bi zato moral neposredno ali posredno podpirati države članice pri izvajanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta16, ki prepoveduje zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, zagotavlja mehanizem za vlaganje pritožb in izterjavo plačila za izkoriščane delavce ter določa sankcije zoper delodajalce, ki kršijo to prepoved.

_________________

_________________

16 Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

16 Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Države članice bi morale podpirati zahteve civilne družbe in združenj delavcev, kot so zahteve v zvezi z ustanovitvijo evropske mreže delavk in delavcev v sprejemnih centrih, da bi povezali vse delavce v Evropi, ki delujejo na področju migracij, in spodbujali dostojno dobrodošlico in pristop k migracijam, ki temelji na človekovih pravicah in izmenjavi dobre prakse v smislu sprejema in zaposlitvenih priložnosti za migrante.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Sklad bi moral neposredno ali posredno podpirati države članice pri izvajanju Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta17, ki vsebuje določbe o pomoči, podpori in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi.

(27)  Sklad bi moral neposredno ali posredno podpirati države članice pri izvajanju Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta17, ki vsebuje določbe o pomoči, podpori in zaščiti žrtev trgovine z ljudmi. Pri teh ukrepih bi bilo treba upoštevati naravo trgovine z ljudmi glede na spol. Pri izvajanju sklada bi morale države članice upoštevati, da za osebe, ki morajo nujno zapustiti svoje običajno prebivališče zaradi nenadnih ali progresivnih podnebnih sprememb v okolju, ki škodljivo vplivajo na njihova življenja ali življenjske razmere, obstaja veliko tveganje, da postanejo žrtve trgovine z ljudmi.

__________________

__________________

17 Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

17 Direktiva 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ (UL L 101, 15.4.2011, str. 1).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Sklad bi moral podpirati zlasti opredelitev prosilcev za azil in ukrepe za obravnavanje potreb ranljivih prosilcev za azil, kot so mladoletniki brez spremstva ali žrtve mučenja ali drugih hudih oblik nasilja, kot je določeno v pravnem redu Unije v zvezi z azilom.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27b)  Za zagotovitev pravične in pregledne porazdelitve sredstev med cilje sklada bi bilo treba za nekatere cilje, bodisi v okviru neposrednega, posrednega ali deljenega upravljanja, zagotoviti minimalno stopnjo odhodkov.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Sklad bi moral dopolnjevati in okrepiti dejavnosti na področju vračanja, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta18, s čimer bi prispeval k učinkovitemu izvajanju evropskega integriranega upravljanja meja, kot je opredeljeno v členu 4 navedene uredbe.

(28)  Sklad bi moral dopolnjevati in okrepiti dejavnosti na področju vračanja, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo, ustanovljena z Uredbo (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta18, vendar ne bi smel zagotavljati dodatnega vira financiranja za Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, za katero proračunski organ določi letni proračun, ki bi ji moral omogočati opravljanje vseh njenih nalog.

__________________

__________________

18 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

18 Uredba (EU) 2016/1624 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. septembra 2016 o evropski mejni in obalni straži ter spremembi Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 863/2007 Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Sveta (ES) št. 2007/2004 in Odločbe Sveta 2005/267/ES (UL L 251, 16.9.2016, str. 1).

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Prizadevati bi si bilo treba za učinkovitost, skladnost in sinergije z drugimi skladi Unije ter se izogibati prekrivanju med ukrepi.

(29)  Prizadevati bi si bilo treba za učinkovitost, skladnost, dopolnjevanje in sinergije z drugimi skladi Unije ter se izogibati prekrivanju ali nasprotovanju med ukrepi.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Ukrepi v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira sklad, bi morali dopolnjevati druge ukrepe zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja in zunanje politike Unije v zvezi z zadevno državo ali regijo ter mednarodne zaveze Unije. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi moral sklad zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami in okrepitvi ključnih vidikov upravljanja migracij na interesnih področjih migracijske politike Unije.

(30)  Prednostna naloga tega sklada bi morala biti financiranje ukrepov na ozemlju Unije. Sklad lahko financira ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira sklad, znesek financiranja pa bi moral biti omejen, vendar zadosten za izpolnjevanje ciljev sklada iz člena 3 te uredbe, hkrati bi pa zanj morala veljati ustrezna varovala. Ti ukrepi bi morali dopolnjevati druge ukrepe zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja in zunanje politike Unije v zvezi z zadevno državo ali regijo ter mednarodne zaveze Unije ter dopolnjevanje le-teh. Upoštevati bi bilo treba načelo skladnosti politik za razvoj, kakor je določeno v odstavku 35 evropskega soglasja o razvoju. Med izvajanjem nujne pomoči bi bilo treba zagotoviti skladnost s humanitarnimi načeli, kot so določena v evropskem soglasju o humanitarni pomoči.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Financiranje iz proračuna Unije bi moralo biti usmerjeno na dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic intervencija Unije zagotovi dodano vrednost. Finančna podpora na podlagi te uredbe bi morala torej prispevati zlasti h krepitvi nacionalnih zmogljivosti in zmogljivosti Unije na področju azila in migracij.

(31)  Financiranje iz proračuna Unije bi moralo biti usmerjeno na dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic intervencija Unije zagotovi dodano vrednost. Finančna podpora na podlagi te uredbe bi morala torej prispevati zlasti k solidarnosti med državami članicami na področju azila in migracij v skladu s členom 80 PDEU in h krepitvi nacionalnih zmogljivosti in zmogljivosti Unije na področju azila in migracij.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Za državo članico se lahko šteje, da ni skladna z ustreznim pravnim redom Unije, vključno kar zadeva uporabo operativne podpore v okviru tega sklada, če ni izpolnila svojih obveznosti na podlagi Pogodb na področju azila in vračanja, če obstaja očitno tveganje, da bi država članica pri izvajanju pravnega reda na področju azila in vračanja lahko huje kršila vrednote Unije, ali če so bile v ocenjevalnem poročilu v okviru schengenskega ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma ali ocenjevalnega in spremljevalnega mehanizma Agencije Evropske unije za azil ugotovljene pomanjkljivosti na zadevnem področju.

(32)  Za državo članico se lahko šteje, da ni skladna z ustreznim pravnim redom Unije, vključno kar zadeva uporabo operativne podpore v okviru tega sklada, če ni ravnala v skladu z Listino o temeljnih pravicah ali ni izpolnila svojih obveznosti Pogodb na področju azila in priseljevanja ali če obstaja očitno tveganje, da bi država članica pri izvajanju pravnega reda na področju azila ali priseljevanja lahko huje kršila vrednote Unije.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Sklad bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotavljati pošteno in pregledno porazdelitev sredstev za doseganje ciljev politike in specifičnih ciljev, določenih v tej uredbi.

(33)  Sklad bi moral odražati potrebo po večji preglednosti, prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotavljati pošteno in pregledno porazdelitev sredstev za doseganje ciljev politike in specifičnih ciljev, določenih v tej uredbi. Izvajanje sklada bi morala usmerjati načela učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti porabe. Poleg tega bi moralo biti izvajanje sklada čim bolj prijazno do uporabnikov.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  V tej uredbi bi bilo treba določiti začetne zneske za države članice, ki so sestavljeni iz fiksnega zneska in zneska, ki se izračuna na podlagi meril iz Priloge I, ter odražajo potrebe in pritiske, s katerimi se soočajo različne države članice na področjih azila, vključevanja in vračanja.

(34)  V tej uredbi bi bilo treba določiti začetne zneske za države članice, ki so sestavljeni iz fiksnega zneska in zneska, ki se izračuna na podlagi meril iz Priloge I, ter odražajo potrebe in pritiske, s katerimi se soočajo različne države članice na področjih azila, migracij, vključevanja in vračanja. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti otoškim skupnostim, ki se soočajo z nesorazmernimi problemi na področju migracij.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ti začetni zneski bi morali biti podlaga za dolgoročne naložbe držav članic. Da bi se upoštevale spremembe migracijskih tokov, obravnavale potrebe pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov ter vključevanju zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ter preprečile nedovoljene migracije z učinkovito in trajnostno politiko vračanja, bi bilo treba državam članicam na sredini obdobja dodeliti dodaten znesek ob upoštevanju stopnje črpanja sredstev. Ta znesek bi moral temeljiti na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih iz Priloge I, da bi se upoštevale spremembe izhodiščnega stanja držav članic.

(35)  Ti začetni zneski bi morali biti podlaga za dolgoročne naložbe držav članic. Da bi se upoštevale spremembe migracijskih tokov, obravnavale potrebe pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov ter vključevanju zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, razvila zakonita migracija ter preprečile nedovoljene migracije z učinkovito, pravično in trajnostno politiko vračanja, bi bilo treba državam članicam na sredini obdobja dodeliti dodaten znesek ob upoštevanju stopnje črpanja sredstev. Ta znesek bi moral temeljiti na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih iz Priloge I, da bi se upoštevale spremembe izhodiščnega stanja držav članic.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Da bi države članice prispevale k doseganju cilja politike v okviru sklada, bi morale zagotoviti, da njihovi programi vključujejo ukrepe, ki se nanašajo na specifične cilje te uredbe, da so izbrane prednostne naloge v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II in da so sredstva razporejena med cilji tako, da se lahko doseže splošni cilj politike.

(36)  Da bi države članice in Komisija prispevale k doseganju cilja politike v okviru sklada, bi morale zagotoviti, da programi držav članic vključujejo ukrepe, ki prispevajo k doseganju specifičnih ciljev te uredbe. Poleg tega bi morale zagotoviti, da dodelitev sredstev za posebne cilje na najboljši možni način služi tem ciljem in da temelji na najnovejših potrebah, da programi vključujejo minimalno raven izdatkov glede na te cilje, da je delitev virov na cilje sorazmerna z izzivi , s katerimi se soočajo, da so izbrane prednostne naloge v skladu z ukrepi iz Priloge II in da so sredstva razporejena med cilji tako, da se lahko doseže splošni cilj politike.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  Ker se izzivi na področju migracij stalno razvijajo, bi bilo treba dodeljevanje sredstev prilagoditi spremembam migracijskih tokov. Za odzivanje na nujne potrebe ter spremembe politike in prednostnih nalog Unije in za usmerjanje financiranja v ukrepe z visoko dodano vrednostjo Unije se bo del financiranja prek tematskega instrumenta redno dodeljeval posebnim ukrepom, ukrepom Unije, nujni pomoči, preselitvam in dodatni podpori državam članicam, ki prispeva k prizadevanjem za solidarnost in odgovornost.

(37)  Ker se izzivi na področju migracij stalno razvijajo, bi bilo treba dodeljevanje sredstev prilagoditi spremembam migracijskih tokov. Za odzivanje na nujne potrebe ter spremembe politike in prednostnih nalog Unije in za usmerjanje financiranja v ukrepe z visoko dodano vrednostjo Unije se bo del financiranja prek tematskega instrumenta redno dodeljeval posebnim ukrepom, ukrepom Unije, ukrepom lokalnih in regionalnih organov, nujni pomoči, preselitvam in dodatni podpori državam članicam, ki prispeva k prizadevanjem za solidarnost in odgovornost.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Sklad bi moral podpirati prizadevanja držav članic za popolno in pravilno izvajanje pravnega reda Unije na področju azila, vključno z zagotavljanjem ustreznih pogojev za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite, da se zagotovi pravilna določitev statusa v skladu z Direktivo 2011/95/EU za uporabo pravičnih in učinkovitih azilnih postopkov, zlasti kadar ta prizadevanja zadevajo mladoletnike brez spremstva, za katere so stroški višji. Države članice bi zato morale prejeti pavšalni znesek za vsakega mladoletnika brez spremstva, ki mu je bila odobrena mednarodna zaščita, vendar ta pavšalni znesek ne bi smel biti kumulativen v razmerju do dodatnih sredstev, zagotovljenih v skladu s to uredbo za preselitev.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Sklad bi moral prispevati h kritju operativnih stroškov, povezanih z azilom in vračanjem, ter omogočiti državam članicam vzdrževanje zmogljivosti, nujnih za to storitev, v interesu celotne Unije. Taka podpora je v obliki celotnega kritja posebnih stroškov, povezanih s cilji v okviru sklada, in bi morala tvoriti sestavni del programov držav članic.

(40)  Sklad bi moral prispevati h kritju operativnih stroškov, povezanih z azilom in priseljevanjem, ter omogočiti državam članicam vzdrževanje zmogljivosti, nujnih za to storitev, v interesu celotne Unije. Taka podpora je v obliki celotnega kritja posebnih stroškov, povezanih s cilji v okviru sklada, in bi morala tvoriti sestavni del programov držav članic.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Da bi se dopolnilo izvajanje cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, bi moral sklad zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Taki ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim namenom v okviru področja intervencije sklada, ki so povezani z analizo politik in inovacijami v politikah, nadnacionalnim vzajemnim učenjem in partnerstvi ter preskušanjem novih pobud in ukrepov po vsej Uniji.

(41)  Da bi se dopolnilo izvajanje cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, bi moral sklad zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Taki ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim namenom v okviru področja intervencije sklada, ki so povezani z analizo politik in inovacijami v politikah, nadnacionalnim vzajemnim učenjem in partnerstvi ter preskušanjem novih pobud in ukrepov po vsej Uniji, hkrati pa upoštevati potrebo po pravičnem in preglednem zagotavljanju ustreznega financiranja za doseganje ciljev sklada. S temi ukrepi bi bilo treba zagotoviti varstvo temeljnih pravic pri uporabi sklada.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Za okrepitev sposobnosti Unije, da se nemudoma odzove na nepredviden ali nesorazmerno hud migracijski pritisk v eni ali več državah članicah, za katerega je značilen velik ali nesorazmeren pritok državljanov tretjih držav, ki povzroči znatne in nujne potrebe po sprejemnih objektih in centrih za pridržanje, azilnih sistemih in postopkih ter sistemih in postopkih za upravljanje migracij, ali na hud migracijski pritisk v tretjih državah zaradi političnih razmer ali konfliktov, bi moralo biti mogoče zagotoviti nujno pomoč v skladu z okvirom iz te uredbe.

(42)  Za okrepitev sposobnosti Unije, da se nemudoma odzove na nepredviden ali nesorazmerno hud pritok državljanov tretjih držav v eno ali več držav članic, ki povzroči znatne in nujne potrebe po sprejemnih objektih in centrih za pridržanje, azilnih sistemih in postopkih ter sistemih in postopkih za upravljanje migracij, ali na migracijski izziv ali velike potrebe po preselitvi v tretjih državah zaradi političnih razmer, konfliktov ali naravnih nesreč, bi moralo biti mogoče zagotoviti nujno pomoč v skladu z okvirom iz te uredbe.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Cilj politike v okviru tega sklada bo obravnavan tudi s finančnimi instrumenti in proračunskimi jamstvi v političnih oddelkih programa InvestEU. Finančna podpora bi morala biti uporabljena za sorazmerno odpravljanje nedelovanja trga ali neoptimalnih naložbenih okoliščin, ukrepi pa se ne bi smeli podvajati ali v celoti nadomestiti zasebnega financiranja ali izkrivljati konkurence na notranjem trgu. Ukrepi bi morali imeti jasno evropsko dodano vrednost.

črtano

Obrazložitev

Črtanje odraža predlagane spremembe v izvedbenem delu uredbe.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Uvodna izjava 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47)  Za izvajanje ukrepov v okviru deljenega upravljanja bi moral biti sklad del skladnega okvira, ki ga sestavljajo ta uredba, finančna uredba in Uredba (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah].

(47)  Za izvajanje ukrepov v okviru deljenega upravljanja bi moral biti sklad del skladnega okvira, ki ga sestavljajo ta uredba, finančna uredba in Uredba (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah]. V primeru nasprotujočih si določb bi morala imeti ta uredba prednost pred Uredbo (EU) X [uredba o skupnih določbah].

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Uvodna izjava 48

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48)  Uredba (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah] določa okvir za ukrepe za ESRR, ESS+, Kohezijski sklad, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost ter instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ter zlasti pravila o načrtovanju, spremljanju, ocenjevanju, upravljanju in kontroli skladov Unije, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja. Zato je treba določiti cilje Sklada za azil in migracije ter posebne določbe o vrstah dejavnosti, ki se lahko iz njega financirajo.

(48)  Poleg okvira, ki določa finančne določbe, skupne številnim skladom Unije, vključno s Skladom za azil, migracije in vključevanje, je treba določiti cilje Sklada za azil, migracije in vključevanje ter posebne določbe o vrstah dejavnosti, ki se lahko iz njega financirajo.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Uvodna izjava 50

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(50)  V skladu s finančno uredbo21, Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta22, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9523, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9624 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193925 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta26. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

(50)  V skladu s finančno uredbo21, Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta22, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9523, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9624 in Uredbo Sveta (EU) 2017/193925 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih in/ali kazenskih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta26. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Države članice v celoti sodelujejo in zagotavljajo vso potrebno pomoč institucijam, agencijam in organom Unije pri zaščiti finančnih interesov Unije. Rezultate preiskav o nepravilnostih ali goljufijah v zvezi s skladom bi bilo treba dati na voljo Evropskemu parlamentu.

_________________

_________________

21 UL C , , str. .

21 UL C , , str. .

22 UL C , , str. .

22 UL C , , str. .

23 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

23 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

24 UL C , , str. .

24 UL C , , str. .

25 Uredba Sveta (EU) 2017/1371 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

25 Uredba Sveta (EU) 2017/1371 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

26 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

26 Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Uvodna izjava 51 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(51a)  Če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti projektov ali zakonitosti in pravilnosti financiranja ali uspešnosti projektov na podlagi obrazloženega mnenja Komisije v zvezi s kršitvijo v skladu s členom 258 PDEU, bi Komisija morala zagotoviti, da za te projekte financiranje ni na voljo.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53a)  Pri postopku načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja programov, ki se financirajo iz sklada, bi se bilo treba posvetovati z organizacijami civilne družbe ter lokalnimi in regionalnimi organi in nacionalnimi parlamenti v državah članicah in tretjih državah.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Uvodna izjava 54

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(54)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 je treba oceniti ta sklad na podlagi informacij, zbranih prek posebnih zahtev za spremljanje, pri čemer bi se bilo treba izogniti pretiranemu urejanju in nalaganju upravnega bremena, zlasti za države članice. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki bodo podlaga za oceno učinkov sklada na terenu. Da bi se izmerila uspešnost sklada, bi bilo treba za vsak specifični cilj sklada določiti skupne kazalnike in povezane cilje. Komisija in države članice bi morale s pomočjo teh skupnih kazalnikov in finančnega poročanja spremljati izvajanje sklada v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta [uredba o skupnih določbah] ter te uredbe.

(54)  V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016 je treba oceniti ta sklad na podlagi informacij, zbranih prek posebnih zahtev za spremljanje, pri čemer bi se bilo treba izogniti pretiranemu urejanju in nalaganju upravnega bremena, zlasti za države članice. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo kvalitativne in kvantitativne kazalnike, ki bodo podlaga za oceno učinkov sklada na terenu. Da bi se izmerila uspešnost sklada, bi bilo treba za vsak specifični cilj sklada določiti skupne kazalnike in povezane cilje. Komisija in države članice bi morale s pomočjo teh skupnih kazalnikov in finančnega poročanja spremljati izvajanje sklada. Da bi Komisija ustrezno izpolnjevala svojo nadzorno vlogo, bi morala biti zmožna ugotoviti dejanske porabljene zneske v okviru sklada v posameznem letu. Države članice bi morale zato pri poročanju Komisiji o letnih računovodskih izkazih svojih nacionalnih programov razlikovati med izterjavami, plačili končnim upravičencem v okviru predhodnega financiranja in povračili dejansko nastalih stroškov. Za olajšanje revizije in spremljanja izvajanja sklada bi morala Komisija te zneske vključiti v svoje letno poročilo o izvajanju za sklad ter rezultate spremljanja in izvajanja ukrepov sklada na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni Unije, vključno s posebnimi projekti in partnerji. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predložiti povzetek sprejetih letnih poročil o uspešnosti. Poročila o rezultatih spremljanja in izvajanju ukrepov v okviru sklada na ravni držav članic in na ravni Unije bi morala biti javno dostopna in predstavljena Evropskemu parlamentu.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta sklad prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % proračunskih odhodkov EU namenjenih za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(55)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta sklad prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo v obdobju večletnega finančnega okvira za čas od 2021 do 2027 od proračunskih odhodkov EU 25 % namenjenih za podnebne cilje, in doseganju letnega cilja v višini 30 %, ki naj bi ga uresničili čim prej, najkasneje pa do leta 2027. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Uvodna izjava 56

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(56)  Za dopolnitev in spremembo nekaterih nebistvenih elementov te uredbe v zvezi s seznamom ukrepov, upravičenih do višje stopnje sofinanciranja, iz Priloge IV in operativno podporo ter za nadaljnji razvoj skupnega okvira za spremljanje in ocenjevanje bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

(56)  Za dopolnitev in spremembo nekaterih nebistvenih elementov te uredbe v zvezi z delovnimi programi za tematski instrument, seznamom ukrepov, upravičenih do podpore instrumenta, iz Priloge III, seznamom ukrepov, upravičenih do višje stopnje sofinanciranja, iz Priloge IV in operativno podporo iz Priloge VII, ter za nadaljnji razvoj skupnega okvira za spremljanje in ocenjevanje bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, tudi na ravni strokovnjakov in z organizacijami civilne družbe, vključno z migrantskimi in begunskimi organizacijami, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Uvodna izjava 58

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58)  Ker cilja te uredbe, tj. prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov v Uniji v skladu s skupno politiko o azilu in mednarodni zaščiti ter skupno politiko priseljevanja, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ta lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(58)  Ker ciljev te uredbe, tj. povečati solidarnost med državami članicami, prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov ter izvajanju, krepitvi in razvoju skupne politike na področju azila, subsidiarne zaščite in začasne zaščite ter skupne politike priseljevanja, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se ti cilji lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  S to uredbo se vzpostavi Sklad za azil in migracije (v nadaljnjem besedilu: sklad).

1.  S to uredbo se vzpostavi Sklad za azil, migracije in vključevanje (v nadaljnjem besedilu: sklad).

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  „prosilec za mednarodno zaščito“ pomeni prosilca, kot je opredeljen v točki [x] člena 2 Uredbe (EU) .../... [uredba o azilnem postopku]30;

(a)  „prosilec za mednarodno zaščito“ pomeni prosilca, kot je opredeljen v točki [c] člena 2 Direktive 2013/32/EU;

__________________

 

30 UL C , , str. .

 

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  „upravičenec do mednarodne zaščite“ v smislu točke (2) člena [2] Uredbe (EU) .../... [uredba o pogojih za azil]31;

(b)  „upravičenec do mednarodne zaščite“ v smislu točke (b) člena 2 Direktive 2011/95/EU;

__________________

 

31 UL C , , str. .

 

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „humanitarni sprejem“ v smislu člena [2] Uredbe (EU) .../... [okvir Unije za preselitev [in humanitarni sprejem]]32;

(e)  „humanitarna shema „ pomeni sprejem na ozemlje držav članic iz tretje države, v katero so bili razseljeni, na zahtevo države članice, zaprosilo UNHCR ali drugega ustreznega mednarodnega organa, državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki jim je bila odobrena mednarodna zaščita ali humanitarni status v skladu z nacionalno zakonodajo, ki določa pravice in obveznosti, enakovredne tistim iz členov 20 do 32 in člena 34 Direktive 2011/95/EU za upravičence do subsidiarne zaščite;

_______________

 

32 UL C , , str. .

 

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  „preselitev“ pomeni preselitev, kot je opredeljena v členu [2] Uredbe (EU) .../... [okvir Unije za preselitev [in humanitarni sprejem]];

(g)  „preselitev“ pomeni, da se državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, ki jim je priznana mednarodna zaščita in ki imajo dostop do trajne rešitve v skladu s pravom Unije in nacionalnim pravom, sprejmejo iz tretje države, v katero so bile razseljene, na ozemlje držav članic na podlagi predloga Visokega komisarja Združenih narodov za begunce (UNHCR);

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  „mladoletnik brez spremstva“ pomeni mladoletnika, ki prispe na ozemlje države članice brez spremstva odrasle osebe, ki je zanj odgovorna po zakonu ali v skladu s prakso zadevne države članice, dokler taka odrasla oseba dejansko ne prevzame skrbi zanj, vključno z mladoletnikom, ki ostane brez spremstva, potem ko je vstopil na ozemlje države članice;

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cilj politike v okviru sklada je prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov v skladu z ustreznim pravnim redom Unije in obveznostmi Unije na področju temeljnih pravic.

1.  Cilj politike v okviru sklada je prispevati k izvajanju, krepitvi in razvoju vseh vidikov skupne evropske azilne politike na podlagi člena 78 PDEU in skupne evropske politike priseljevanja na podlagi člena 79 PDEU v skladu z načeloma solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, pri tem pa v celoti spoštovati obveznosti Unije in držav članic na podlagi mednarodnega prava ter pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav;

(b)  krepiti in razvijati zakonite migracijske politike na evropski in nacionalni ravni v skladu z ekonomskimi in socialnimi potrebami držav članic;

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti uspešnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah.

(c)  prispevati k učinkoviti integraciji in socialnemu vključevanju državljanov tretjih držav ter ga spodbujati ob dopolnjevanju z drugimi skladi EU;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotavljanju učinkovitega, varnega in dostojnega vračanja, ponovnega sprejema in ponovne vključitve v tretjih državah;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  zagotoviti solidarnost in pravično delitev odgovornosti med državami članicami, zlasti v korist tistih, ki jih migracijski izzivi najbolj prizadenejo, tudi s praktičnim sodelovanjem;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Partnerstvo

 

Za ta sklad partnerstva vključujejo vsaj lokalne in regionalne organe ali njihova predstavniška združenja, ustrezne mednarodne organizacije, nevladne organizacije, zlasti begunske in migrantske organizacije, nacionalne institucije za človekove pravice in organe za enakost ter ekonomske in socialne partnerje.

 

Ti partnerji smiselno sodelujejo pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju programov.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru ciljev iz člena 3 in v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II sklad podpira zlasti ukrepe iz Priloge III.

1.  V skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II sklad podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3 in Priloge III. Komisija se pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spreminjanje seznama ukrepov, upravičenih do podpore iz sklada v Prilogi III.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Za doseganje ciljev te uredbe lahko sklad podpira ukrepe v skladu s prednostnimi nalogami Unije iz Priloge III v tretjih državah in v zvezi z njimi, če je to primerno, in sicer v skladu s členoma 5 in 6.

2.  Za doseganje ciljev iz člena 3 te uredbe lahko sklad v izjemnih primerih, v okviru opredeljenih omejitev in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov podpira ukrepe iz Priloge III v tretjih državah in v zvezi z njimi, če je to primerno, in sicer v skladu s členoma 5 in 6.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Brez poseganja v določbe člena 16 skupni znesek financiranja za podporne ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi v okviru tematskega instrumenta v skladu s členom 9 ne presega 5 % skupnega zneska, dodeljenega za tematski instrument v skladu s členom 8(2)(b).

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Brez poseganja v določbe člena 16 skupni znesek financiranja za podporne ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi v okviru programov držav članic v skladu s členom 13 za vsako državo članico ne presega 5 % skupnega zneska, dodeljenega državi članici v skladu s členom 8(2)(a), členom 11(1) in Prilogo I.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2c.  Ukrepi, ki se podpirajo v skaldu s tem odstavkom, so popolnoma usklajeni z ukrepi, ki se podpirajo z instrumenti Unije za zunanje financiranje, ter splošnimi načeli in cilji zunanjega delovanja Unije.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 4a

 

Enakost spolov in nediskriminacija

 

Komisija in države članice zagotovijo, da sta enakost spolov ter upoštevanje vidika spola sestavni del različnih faz izvajanja sklada ter se v teh fazah spodbujata. Komisija in države članice sprejmejo vse ustrezne ukrepe, da pri dostopu do sklada in v različnih fazah njegovega izvajanja preprečijo vsakršno diskriminacijo na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklad je odprt za tretje države v skladu s pogoji, določenimi v posebnem sporazumu, ki ureja udeležbo tretje države v Skladu za azil in migracije, če sporazum:

Sklad je odprt za pridružene schengenske tretje države v skladu s pogoji, določenimi v posebnem sporazumu, ki se sprejme v skladu s členom 218 PDEU in ureja udeležbo tretje države v skladu, če sporazum:

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija se pri pripravi posebnega sporazuma iz tega člena posvetuje z Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, zlasti v zvezi z vidiki sporazuma, ki se nanašajo na temeljne pravice.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka a – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  tretji državi, navedeni v programu dela, pod pogoji iz programa;

(3)  tretji državi, navedeni v programu dela, pod pogoji iz programa, če so vsi ukrepi tretje države, v njej ali v zvezi z njo popolnoma v skladu s pravicami in načeli iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter z mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic;

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse mednarodne organizacije.

(b)  vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse ustrezne mednarodne organizacije.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pravni subjekti s sedežem v tretji državi so izjemoma upravičeni do udeležbe, kadar je to potrebno za doseganje ciljev določenega ukrepa.

črtano

Obrazložitev

Določbe člena 5 določajo udeležbo tretjih držav v skladu. Nadaljnje sodelovanje subjektov iz tretjih ni primerno.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih s temi državami, ali tretjih državah, so upravičeni.

4.  Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih s temi državami, so upravičeni, če to prispeva k uresničevanju ciljev sklada, kot so določeni v členu 3 te uredbe.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe, dopolnjuje nacionalno, regionalno in lokalno intervencijo ter je osredotočena na prinašanje dodane vrednosti za cilje te uredbe.

1.  Podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe, dopolnjuje nacionalno, regionalno in lokalno intervencijo ter je osredotočena na ustvarjanje dodane vrednosti Unije za cilje te uredbe.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija in države članice zagotovijo, da je podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe in s strani držav članic, skladna z ustreznimi dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije ter da dopolnjuje druge instrumente Unije.

2.  Komisija in države članice zagotovijo, da je podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe in s strani držav članic, skladna z ustreznimi dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije ter da dopolnjuje nacionalne instrumente ter druge instrumente in ukrepe Unije, ki se financirajo v okviru skladov Unije, zlasti strukturnih skladov in zunanjih instrumentov financiranja Unije, in je z njimi usklajena.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje sklada v obdobju 2021–2027 znašajo 10 415 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje sklada v obdobju 2021–2027 znašajo 9 204 957 000 EUR v cenah iz leta 2018 (10 415 000 000 EUR v tekočih cenah).

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  6 249 000 000 EUR se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja;

(a)  5 522 974 200 EUR v cenah iz leta 2018 (6 249 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja;

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  4 166 000 000 EUR se dodeli za tematski instrument.

(b)  3 681 982 800 EUR v cenah iz leta 2018 (4 166 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za tematski instrument.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Do 0,42 % finančnih sredstev se dodeli za tehnično pomoč na pobudo Komisije, kot je opredeljena v členu 29 Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah].

3.  Do 0,42 % finančnih sredstev se dodeli za tehnično pomoč na pobudo Komisije.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

e)  podporo državam članicam, ki prispeva k prizadevanjem za solidarnost in odgovornost, in

e)  podporo državam članicam, vključno z lokalnimi in regionalnimi organi, ter mednarodnim in nevladnim organizacijam, ki prispevajo k prizadevanjem za solidarnost, in

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II.

2.  Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II, in sicer z upravičenimi ukrepi iz Priloge III. Komisija zagotovi redno sodelovanje z organizacijami civilne družbe pri pripravi, izvajanju, spremljanju in ocenjevanju programov dela.

 

Vsaj 20 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke (a) člena 3(2).

 

Vsaj 10 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke (b) prvega pododstavka člena 3(2).

 

Vsaj 10 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke (c) prvega pododstavka člena 3(2).

 

Vsaj 10 % sredstev iz tematskega instrumenta se dodeli za specifični cilj iz točke (cb) prvega pododstavka člena 3(2).

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo državam članicam v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, se zagotovi, da na izbrane projekte ne vpliva obrazloženo mnenje Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali smotrnost projektov.

3.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo državam članicam v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, se sredstva za projekte ne dajo na voljo, če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti teh projektov ali zakonitosti in pravilnosti tega financiranja ali smotrnosti teh projektov zaradi obrazloženega mnenja Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta izvršujejo v okviru deljenega upravljanja, Komisija za namene člena 18 in člena 19(2) Uredbe (EU) .../... [uredba o skupnih določbah] oceni, ali na predvidene ukrepe ne vpliva obrazloženo mnenje Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali smotrnost projektov.

4.  Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta izvršujejo v okviru deljenega upravljanja, Komisija zagotovi, da se sredstva ne dajo na voljo za projekte, če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti teh projektov ali zakonitosti in pravilnosti tega financiranja ali smotrnosti teh projektov zaradi obrazloženega mnenja Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Komisija določi skupni znesek, ki bo na voljo za tematski instrument v okviru letnih dodeljenih sredstev iz proračuna Unije. Komisija za tematski instrument sprejme sklepe o financiranju, kot so navedeni v členu [110] finančne uredbe, v katerih določi cilje in ukrepe, ki se podprejo, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. V sklepih o financiranju se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.

5.  Komisija določi skupni znesek, ki bo na voljo za tematski instrument v okviru letnih dodeljenih sredstev iz proračuna Unije. Komisija sprejme delegirane akte v skladu s členom 32, s katerimi za tematski instrument določi programe dela, v katerih določi cilje in ukrepe, ki se podprejo, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. Programi dela se javno objavijo.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Tematski instrument podpira zlasti ukrepe, ki spadajo pod izvedbeni ukrep 2(b) iz Priloge II ter ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ali organizacije civilne družbe.

6.  Tematski instrument podpira zlasti ukrepe, ki spadajo pod izvedbeni ukrep 2a iz Priloge II ter ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ali organizacije civilne družbe. V zvezi s tem se vsaj 5 % finančnih sredstev tematskega instrumenta v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja dodeli lokalnim in regionalnim organom, ki izvajajo ukrepe vključevanja.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija lahko po sprejetju sklepa o financiranju iz odstavka 5 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

7.  Komisija lahko po sprejetju programov dela iz odstavka 5 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Ti sklepi o financiranju so lahko letni ali večletni in lahko zajemajo enega ali več elementov tematskega instrumenta.

8.  Ti programi dela so lahko letni ali večletni in lahko zajemajo enega ali več elementov tematskega instrumenta.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Podpora na podlagi tega oddelka se izvaja v okviru deljenega upravljanja v skladu s členom [63] finančne uredbe in Uredbo (EU) .../... [uredba o skupnih določbah].

2.  Podpora na podlagi tega oddelka se izvaja v okviru deljenega upravljanja v skladu s členom [63] finančne uredbe in okvirom za vzpostavitev finančnih pravil, ki so skupna več skladom EU, vključno s Skladom za azil, migracije in vključevanje.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prispevek iz proračuna Unije ne presega 75 % skupnih upravičenih odhodkov projekta.

1.  Prispevek iz proračuna Unije ne presega 75 % skupnih upravičenih odhodkov projekta. Države članice se spodbujajo, naj zagotovijo ustrezna sredstva za dejavnosti, ki jih podpira sklad.

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prispevek iz proračuna Unije se lahko poveča na 90 % skupnih upravičenih odhodkov za ukrepe iz Priloge IV.

3.  Prispevek iz proračuna Unije se poveča na vsaj 80 % in se lahko poveča na 90 % skupnih upravičenih odhodkov za ukrepe iz Priloge IV.

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so prednostne naloge, obravnavane v njenem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju upravljanja migracij ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije. Države članice pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno obravnavani.

1.  Vsaka država članica in Komisija zagotovita, da so prednostne naloge, obravnavane v nacionalnem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju azila in upravljanja migracij ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic na podlagi mednarodnih instrumentov, katerih podpisnice so, zlasti Konvencije OZN o otrokovih pravicah. Države članice pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno obravnavani. V zvezi s tem države članice najmanj 20 % dodeljenih sredstev dodelijo za specifični cilj iz točke (a) prvega pododstavka člena 3(2).

 

Države članice vsaj 10 % dodeljenih sredstev dodelijo za specifične cilje iz točke (b) prvega pododstavka člena 3(2).

 

Države članice vsaj 10 % dodeljenih sredstev dodelijo za specifične cilje iz točke (c) prvega pododstavka člena 3(2).

 

Države članice vsaj 10 % dodeljenih sredstev dodelijo za specifični cilj iz točke (cb) prvega pododstavka člena 3(2).

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice med drugim zagotovijo, da njihovi programi vključujejo ukrepe, ki obravnavajo vse specifične cilje sklada iz člena 3(2), in da dodeljevanje sredstev med cilje omogoča doseganje teh ciljev. Komisija pri ocenjevanju programov držav članic zagotovi, da se sredstva ne dajo na voljo za projekte, če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti teh projektov ali zakonitosti in pravilnosti tega financiranja ali smotrnosti teh projektov zaradi obrazloženega mnenja Komisije v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev iz člena 258 PDEU.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija zagotovi, da sta Agencija Evropske unije za azil ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov v smislu področij njune pristojnosti. Komisija se z navedenima agencijama posvetuje o osnutkih programov, da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencij in ukrepov držav članic.

2.  Komisija zagotovi, da so Evropski azilni podporni urad, Agencija Evropske unije za temeljne pravice ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov v smislu področij njihove pristojnosti. Komisija se z Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Evropskim azilnim podpornim uradom posvetuje o osnutkih programov, da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencij in ukrepov držav članic.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko Agencijo Evropske unije za azil ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo sklada, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

3.  Komisija lahko Evropski azilni podporni urad, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice, Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo ter Visokega komisarja Združenih narodov za begunce po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo sklada, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Poleg spremljanja v skladu z Uredbo (EU) [.../...] [uredba o Agenciji EU za azil] ali sprejetja priporočil v skladu z Uredbo (EU) št. 1053/2013, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, zadevna država članica skupaj s Komisijo ter po potrebi z Agencijo Evropske unije za azil ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prouči, kako obravnavati ugotovitve, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi ali vprašanji glede zmogljivosti in pripravljenosti, ter izvede priporočila prek svojega programa.

4.  Poleg kakršnega koli spremljanja ali sprejetja priporočil v skladu z Uredbo (EU) št. 1053/2013, ki spadata na področje uporabe te uredbe, zadevna država članica skupaj s Komisijo ter po potrebi z Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prouči, kako obravnavati ugotovitve, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi ali vprašanji glede zmogljivosti in pripravljenosti, ter izvede priporočila prek svojega programa.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Zadevni program se po potrebi spremeni, da se upoštevajo priporočila iz odstavka 4. Spremenjeni program lahko, odvisno od posledic prilagoditve, odobri Komisija.

5.  Zadevni program se po potrebi spremeni, da se upoštevajo priporočila iz odstavka 4 ter napredek pri doseganju mejnikov in ciljev, kot je ocenjen v letnih poročilih o smotrnosti iz člena 30(2)(a). Spremenjeni program lahko, odvisno od posledic prilagoditve, odobri Komisija.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a.  Nacionalni programi lahko omogočajo, da ukrepi iz točke 3a Priloge III vključujejo bližnje sorodnike oseb, zajetih s ciljno skupino iz te točke, če je to nujno za učinkovito izvajanje teh ukrepov.

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Kadar se država članica odloči, da bo s podporo sklada izvedla projekte s tretjo državo ali v njej, se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo.

8.  Kadar se država članica odloči, da bo s podporo sklada izvedla projekte s tretjo državo ali v njej, pred začetkom projekta brez poseganja v drugi pododstavek člena 4(2) zaprosi za odobritev Komisijo. Komisija zagotovi dopolnjevanje in usklajenost načrtovanih projektov z drugimi ukrepi Unije in držav članic, sprejetimi v zadevni tretji državi ali v zvezi z njo, ter preveri, ali so izpolnjeni pogoji iz člena 6(1)(a)(3).

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Načrtovanje iz člena 17(5) Uredbe (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah] temelji na vrstah intervencij iz razpredelnice 1 Priloge VI.

9.  V vsakem nacionalnem programu se za vsak specifični cilj določijo vrste intervencij v skladu z razpredelnico 1 Priloge VI in zagotovi okvirna razčlenitev načrtovanih sredstev glede na vrsto intervencije ali področje podpore.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Vsaka država članica svoj program objavi na posebnem spletnem mestu in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu. Na tem spletnem mestu se natančno navedejo ukrepi, ki se podpirajo pri izvajanju programa, in seznam upravičencev. Posodablja se redno, vsaj takrat, ko se objavi letno poročilo o smotrnosti iz člena 30.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Programi so predmet vmesnega pregleda in ocenjevanja v skladu s členom 29 te uredbe.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija leta 2024 programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 11(1)(b) v skladu z merili iz odstavkov 1(b) do 5 Priloge I. Finančna sredstva veljajo za obdobje od koledarskega leta 2025.

1.  Komisija do konca leta 2024 in po tem, ko obvesti Evropski parlament, programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 11(1)(b) v skladu z merili iz odstavkov 1(b) do 5 Priloge I. Finančna sredstva veljajo za obdobje od koledarskega leta 2025.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če zahtevki za plačila, predloženi v skladu s členom [85] Uredbe (EU) 2021/… [uredba o skupnih določbah], ne zajemajo vsaj 10 % začetnih dodeljenih sredstev za program iz člena 11(1)(a), zadevna država članica ni upravičena do dodatnih sredstev za program iz odstavka 1.

2.  Če zahtevki za plačila ne zajemajo vsaj 30 % začetnih dodeljenih sredstev za program iz člena 11(1)(a), zadevna država članica ni upravičena do dodatnih sredstev za program iz odstavka 1.

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se, kadar je to ustrezno, upoštevajo napredek pri doseganju mejnikov iz okvira smotrnosti v skladu s členom [12] Uredbe (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah] in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

3.  Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se upoštevajo napredek pri doseganju mejnikov iz okvira smotrnosti in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 15 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Posebni ukrepi so nadnacionalni ali nacionalni projekti v skladu s cilji te uredbe, za katere lahko ena, več ali vse države članice prejmejo dodatna sredstva za svoje programe.

1.  Posebni ukrepi so nadnacionalni ali nacionalni projekti, s katerimi se ustvarja dodana vrednost Unije, v skladu s cilji te uredbe, za katere lahko ena, več ali vse države članice prejmejo dodatna sredstva za svoje programe.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 16

črtano

Sredstva za okvir Unije za preselitev [in humanitarni sprejem]

 

1.  Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s členom 11(1)(a), prejmejo prispevek v višini 10 000 EUR za vsako preseljeno osebo v skladu s ciljno usmerjenim programom Unije za preselitev. Navedeni prispevek je v obliki financiranja, ki ni povezano s stroški, v skladu s členom [125] finančne uredbe.

 

2.  Znesek iz odstavka 1 se državam članicam dodeli s spremembo njihovega programa, če je bila oseba, za katero je bil prispevek dodeljen, dejansko preseljena v skladu z okvirom Unije za preselitev [in humanitarni sprejem].

 

3.  Finančna sredstva se ne uporabijo za druge ukrepe programa, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah in če to odobri Komisija s spremembo programa.

 

4.  Države članice hranijo informacije, potrebne za pravilno identifikacijo preseljenih oseb in datuma njihove preselitve.

 

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Sredstva za preselitev in humanitarni sprejem

 

1. Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1), vsaki dve leti prejmejo dodaten znesek, ki temelji na pavšalnem znesku 10 000 EUR za vsako osebo, sprejeto na podlagi preselitve.

 

2. Države članice poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1), vsaki dve leti prejmejo dodaten znesek, ki temelji na pavšalnem znesku 6 000 EUR za vsako osebo, sprejeto na podlagi humanitarnih shem.

 

3. Tudi države članice so lahko, če je ustrezno, upravičene do pavšalnih zneskov za družinske člane oseb iz odstavka 1, da se zagotovi enotnost družine.

 

4. Dodatni znesek iz odstavkov 1 in 2 tega člena se državam članicam dodeli vsaki dve leti, prvič s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobri njihov nacionalni program, nato pa s sklepom o financiranju, ki se priloži sklepom o odobritvi njihovih nacionalnih programov.

 

5. Komisija se ob upoštevanju sedanjih stopenj inflacije, upoštevnih sprememb na področju preselitve in dejavnikov, ki lahko optimizirajo uporabo finančne spodbude, ki jo pomeni pavšalni znesek, ter v mejah razpoložljivih sredstev pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32, da se po potrebi prilagodi pavšalni znesek iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 17

črtano

Sredstva za podporo izvajanju Uredbe .../... [dublinska uredba]

 

1. Država članica poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s členom 11(1)(a), prejme prispevek v višini [10 000] EUR za vsakega prosilca za mednarodno zaščito, za katerega postane odgovorna, odkar se začne soočati s težavnimi razmerami, kot so opredeljene v Uredbi (EU) .../... [dublinska uredba].

 

2. Država članica poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s členom 11(1)(a), prejme prispevek v višini [10 000] EUR za vsakega prosilca za mednarodno zaščito, ki ji je dodeljen in ki presega pravični delež upravičene države članice.

 

3. Država članica iz odstavkov 1 in 2 prejme dodaten prispevek v višini [10 000] EUR za vsakega prosilca, ki mu je bila priznana mednarodna zaščita, za izvajanje ukrepov za vključevanje.

 

4. Država članica iz odstavkov 1 in 2 prejme dodaten prispevek v višini [10 000] EUR za vsako osebo, za katero lahko na podlagi posodobljenega niza podatkov iz člena 11(d) Uredbe (EU) .../... [uredba Eurodac] dokaže, da je prisilno ali prostovoljno zapustila njeno ozemlje v skladu z odločbo o vrnitvi ali ukrepom za prostovoljno vrnitev ali odstranitev.

 

5. Država članica poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s členom 11(1)(a), prejme prispevek v višini [500] EUR za vsakega prosilca za mednarodno zaščito, predanega iz ene države članice v drugo, za vsakega prosilca, predanega v skladu s točko (c) prvega odstavka člena 34(i) Uredbe (EU) .../... [dublinska uredba], in, kadar je to ustrezno, za vsakega prosilca, predanega v skladu s točko (g) člena 34(j) Uredbe (EU) .../... [dublinska uredba].

 

6. Zneski iz tega člena so v obliki financiranja, ki ni povezano s stroški, v skladu s členom [125] finančne uredbe.

 

7. Dodatni zneski iz odstavkov 1 do 5 se dodelijo programom držav članic, če je bila oseba, za katero je bil dodeljen prispevek, dejansko predana državi članici, dejansko vrnjena ali registrirana kot prosilec v odgovorni državi članici v skladu z Uredbo (EU) .../... [dublinska uredba], kakor je ustrezno.

 

8. Ta finančna sredstva se ne uporabijo za druge ukrepe programa, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah in če to odobri Komisija s spremembo programa.

 

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 17 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17a

 

Sredstva za podporo izvajanju Uredbe (EU) št. 604/2013

 

1. Država članica, ki izvede postopek določanja odgovorne države članice, poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1) te uredbe, prejme povračilo stroškov sprejema prosilca za mednarodno zaščito od vložitve vloge do predaje prosilca odgovorni državi članici ali dokler država članica, ki izvede postopek določanja odgovorne države članice, ne prevzame odgovornosti za prosilca v skladu z Uredbo (EU) št. 604/2013.

 

2. Država članica, ki izvede predajo, prejme poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1) te uredbe, povračilo stroškov, ki so potrebni za predajo prosilca ali druge osebe iz točk (c) in (d) člena 18(1) Uredbe (EU) št. 604/2013.

 

3. Vsaka država članica poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1) te uredbe, prejme pavšalni znesek 10 000 EUR za vsakega mladoletnika brez spremstva, ki se mu prizna mednarodna zaščita v tej državi članici, če država članica ni upravičena do izplačila pavšalnega zneska za tega mladoletnika brez spremstva v skladu s členom 16(1).

 

4. Povračila iz tega člena so v obliki financiranja v skladu s členom 125 finančne uredbe.

 

5. Povračila iz odstavka 2 se dodelijo državam članicam v okviru njihovih programov, če je bila oseba, za katero je dodeljeno povračilo, dejansko predana državi članici v skladu z Uredbo (EU) št. 604/2013.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 17 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 17b

 

Sredstva za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do mednarodne zaščite

 

1. Države članice zaradi izvajanja načela solidarnosti in pravične delitve odgovornosti poleg dodeljenih sredstev, izračunanih v skladu s točko (a) člena 11(1), prejmejo dodatni znesek, ki temelji na pavšalnem znesku 10 000 EUR za vsakega prosilca za mednarodno zaščito ali upravičenca do mednarodne zaščite, predanega iz druge države članice.

 

2. Države članice so po potrebi lahko upravičene tudi do pavšalnih zneskov za družinske člane oseb iz odstavka 1, če so bili ti družinski člani predani v skladu s to uredbo.

 

3. Dodatni zneski iz odstavka 1 se državam članicam prvič dodelijo s posameznimi sklepi o financiranju, s katerimi se odobri njihov nacionalni program, nato pa s sklepom o financiranju, ki se priloži sklepu o odobritvi njihovega nacionalnega programa. Ta finančna sredstva se ne uporabijo za druge ukrepe programa, razen v ustrezno utemeljenih okoliščinah in če to odobri Komisija s spremembo programa.

 

4. Komisija se zaradi učinkovitega uresničevanja ciljev solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami iz člena 80 PDEU ter ob upoštevanju sedanjih stopenj inflacije, upoštevnih sprememb na področju predaje prosilcev za mednarodno zaščito in upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo, upoštevnih sprememb na področju preselitve in drugih priložnostnih humanitarnih sprejemov ter dejavnikov, ki lahko optimizirajo uporabo finančne spodbude, ki jo pomeni pavšalni znesek, ter v mejah razpoložljivih sredstev pooblasti za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32, da se po potrebi prilagodi pavšalni znesek iz odstavka 1 tega člena.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Država članica lahko uporabi do 10 % zneska, dodeljenega njenemu programu v okviru sklada, za financiranje operativne podpore v okviru ciljev iz člena 3(2)(a) in (c).

2.  Država članica lahko uporabi do 10 % zneska, dodeljenega njenemu programu v okviru sklada, za financiranje operativne podpore v okviru ciljev iz člena 3(2).

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki uporabljajo operativno podporo, so skladne s pravnim redom Unije na področju azila in vračanja.

3.  Države članice, ki uporabljajo operativno podporo, so skladne s pravnim redom Unije na področju azila in priseljevanja in v celoti spoštujejo pravice in načela iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice v programu in letnem poročilu o smotrnosti iz člena 30 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa z Agencijo Evropske unije za azil ter Evropsko agencija za mejno in obalno stražo v skladu s členom 13 oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero za uporabo operativne podpore. Komisija upošteva informacije, ki so jih predložile navedene države članice, in po potrebi tudi razpoložljive informacije v okviru spremljanja, ki se izvede v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o Agenciji EU za azil] in Uredbo (EU) št. 1053/2013 ter ki spada na področje uporabe te uredbe.

4.  Države članice v programu in letnem poročilu o smotrnosti iz člena 30 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa z Evropskim azilnim podpornim uradom, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo v skladu s členom 13 oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero za uporabo operativne podpore. Komisija upošteva informacije, ki so jih predložile navedene države članice, in po potrebi tudi razpoložljive informacije v okviru spremljanja, ki ga izvede Evropski azilni podporni urad v skladu z Uredbo (EU) št. 1053/2013 ter ki spada na področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Operativna podpora je osredotočena na posebne naloge in storitve, določene v Prilogi VII.

5.  Operativna podpora je osredotočena na upravičene ukrepe, določene v Prilogi VII.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Za obravnavo nepredvidenih ali novih razmer ali za zagotovitev učinkovitega izvrševanja finančnih sredstev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spremembo seznama posebnih nalog in storitev iz Priloge VII.

6.  Za obravnavo nepredvidenih ali novih razmer ali za zagotovitev učinkovitega izvrševanja finančnih sredstev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 32 za spremembo seznama upravičenih ukrepov iz Priloge VII.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nepovratna sredstva, ki se izvršujejo v okviru neposrednega upravljanja, se dodeljujejo in upravljajo v skladu z naslovom [VIII] finančne uredbe.

4.  Nepovratna sredstva, ki se izvršujejo v okviru neposrednega in posrednega upravljanja, se dodeljujejo in upravljajo v skladu z naslovom [VIII] finančne uredbe.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Komisija zagotovi prožnost, pravičnost in preglednost porazdelitve sredstev med cilje iz člena 3(2).

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Prispevki v mehanizem vzajemnega zavarovanja lahko krijejo tveganje v zvezi s povračilom sredstev, ki jih dolgujejo prejemniki, in se štejejo za zadostno jamstvo na podlagi finančne uredbe. Uporabljajo se določbe iz [člena X] Uredbe (EU) .../... [naslednica uredbe o jamstvenem skladu].

6.  Prispevki v mehanizem vzajemnega zavarovanja lahko krijejo tveganje v zvezi s povračilom sredstev, ki jih dolgujejo prejemniki, in se štejejo za zadostno jamstvo na podlagi finančne uredbe.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija sprejme znesek, ki se iz letnih odobrenih proračunskih sredstev sklada da na voljo Evropski migracijski mreži, in program dela, ki določa prednostne naloge za njene dejavnosti, potem ko ju potrdi usmerjevalni odbor v skladu s členom 4(5)(a) Odločbe 2008/381/ES (kakor je bila spremenjena). Sklep Komisije predstavlja sklep o financiranju na podlagi člena [110] finančne uredbe. Za zagotovitev pravočasne razpoložljivosti sredstev lahko Komisija sprejme program dela za Evropsko migracijsko mrežo v ločenem sklepu o financiranju.

2.  Komisija sprejme znesek, ki se iz letnih odobrenih proračunskih sredstev sklada da na voljo Evropski migracijski mreži, in program dela, ki določa prednostne naloge za njene dejavnosti, potem ko ju potrdi usmerjevalni odbor v skladu s členom 4(5)(a) Odločbe 2008/381/ES (kakor je bila spremenjena). Sklep Komisije predstavlja sklep o financiranju na podlagi finančne uredbe. Za zagotovitev pravočasne razpoložljivosti sredstev lahko Komisija sprejme program dela za Evropsko migracijsko mrežo v ločenem sklepu o financiranju.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 21 a (novo)

Odločba 2008/381/ES

Člen 5 – odstavek 3 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 21a

 

Sprememba Odločbe 2008/381/ES

 

Členu 5(5) Odločbe 2008/381/ES se doda ta točka:

 

„(da) delujejo kot kontaktna točka za morebitne upravičence do financiranja v okviru Uredbe o Skladu za azil, migracije in vključevanje ter zagotavljajo nepristranske smernice, praktične informacije in pomoč v zvezi z vsemi vidiki sklada, tudi v zvezi z vlogami za financiranje v okviru ustreznega nacionalnega programa ali tematskega instrumenta.“.

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operacije mešanega financiranja v okviru tega sklada se izvajajo v skladu z [uredbo o programu InvestEU] in naslovom X finančne uredbe.

Operacije mešanega financiranja v okviru tega sklada iz člena 2(1)(c) se izvajajo v skladu z [uredbo o programu InvestEU] in naslovom X finančne uredbe.

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije potrdijo izvor in zagotovijo prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov, z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1.  Prejemniki finančnih sredstev Unije spodbujajo ukrepe in njihove rezultate z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in smiselnih informacij v ustreznih jezikih različnemu ustreznemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo. Za zagotavljanje prepoznavnosti financiranja Unije prejemniki finančnih sredstev Unije pri obveščanju o ukrepu navedejo izvor sredstev. Zato prejemniki zagotovijo, da je na vsem komunikacijskem gradivu, namenjenem medijem in javnosti, razviden emblem Unije in izrecno navedena finančna podpora Unije.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s skladom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena skladu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o političnih prednostnih nalogah Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe.

2.  Da bi se doseglo najširše mogoče občinstvo, Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s skladom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Komisija zlasti objavi informacije o razvoju letnih in večletnih programov tematskega instrumenta. Komisija objavi tudi seznam operacij, izbranih za podporo v okviru tematskega instrumenta, na javno dostopnem spletnem mestu in ta seznam posodobi vsaj vsake tri mesece. Finančna sredstva, dodeljena skladu, prispevajo tudi k institucionalnemu komuniciranju o izvajanju političnih prednostnih nalog Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe. Komisija lahko zlasti spodbuja dobro prakso in izmenjavo informacij o izvajanju instrumenta.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija objavi podatke iz odstavka 2 v odprtem in strojno berljivem formatu v skladu s členom 5(1) Direktive 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki omogoča, da se podatki razvrščajo, iščejo, izpišejo, primerjajo in ponovno uporabijo. Podatke je mogoče razvrstiti po njihovi pomembnosti, specifičnih ciljih, skupnih upravičenih stroških operacij, skupnih stroških projektov, skupnih stroških postopkov za oddajo javnega naročila, imenu upravičenca in imenu izvajalca.

 

_____________

 

1a Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 345, 31.12.2003, str. 90).

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Sklad zagotavlja finančno pomoč za obravnavanje nujnih in posebnih potreb v primeru izrednih razmer, ki so posledica vsaj enega od naslednjih dejavnikov:

1.  Komisija se lahko odloči, da bo zagotavljala finančno pomoč za obravnavanje nujnih in posebnih potreb v primeru izrednih razmer, ki so posledica vsaj enega od naslednjih dejavnikov:

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  hudega migracijskega pritiska v eni ali več državah članicah, za katerega je značilen velik ali nesorazmeren pritok državljanov tretjih držav, ki povzroči znatne in nujne potrebe po sprejemnih objektih in centrih za pridržanje, azilnih sistemih in postopkih ter sistemih in postopkih za upravljanje migracij;

(a)  nepredvidenega velikega ali nesorazmernega pritoka državljanov tretjih držav v eno ali več držav članic, ki povzroči znatne in nujne potrebe po sprejemnih objektih in centrih za pridržanje, sistemih za zaščito otrok, azilnih sistemih in postopkih ter sistemih in postopkih za upravljanje migracij;

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  prostovoljne premestitve;

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  hudega migracijskega pritiska v tretjih državah, tudi kadar so osebe, ki potrebujejo zaščito, obtičale zaradi političnih razmer ali konfliktov in zlasti kadar to lahko vpliva na migracijske tokove v EU.

(c)  nepredvidenega velikega ali nesorazmernega pritoka oseb v tretjih državah, tudi kadar so osebe, ki potrebujejo zaščito, obtičale zaradi političnih razmer, konfliktov ali naravnih nesreč in zlasti kadar to lahko vpliva na migracijske tokove v EU.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Ukrepi, ki se v skladu s tem členom izvajajo v tretjih državah, so skladni s humanitarno politiko Unije in jo po potrebi dopolnjujejo ter spoštujejo humanitarna načela, določena v Soglasju za humanitarno pomoč.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Komisija v primerih iz odstavka 1(a), (aa), (b) in (c) tega člena nemudoma obvesti Evropski parlament in Svet.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Nujna pomoč je lahko v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih neposredno decentraliziranim agencijam.

2.  Nujna pomoč je lahko v obliki nepovratnih sredstev, dodeljenih neposredno Evropskemu azilnemu podpornemu uradu, Visokemu komisarju Združenih narodov za begunce ter lokalnim in regionalnim organom, ki se soočajo z nepredvidenim velikim in nesorazmernim pritokom državljanov tretjih držav, in zlasti tistim, ki so odgovorni za sprejem in vključevanje mladoletnih migrantov brez spremstva.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Nepovratna sredstva, ki se izvršujejo v okviru neposrednega upravljanja, se dodeljujejo in upravljajo v skladu z naslovom [VIII] finančne uredbe.

4.  Nepovratna sredstva, ki se izvršujejo v okviru neposrednega upravljanja, se dodeljujejo in upravljajo v skladu s finančno uredbo.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če je to potrebno za izvajanje ukrepa, se lahko z nujno pomočjo krijejo odhodki, ki so nastali pred datumom predložitve zahtevka za nepovratna sredstva ali prošnje za pomoč, vendar ne pred 1. januarjem 2021.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ukrep, ki je prejel prispevek v okviru sklada, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov ukrepa, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

1.  Operacija, ki je prejela prispevek v okviru sklada, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Programi, ki jih predlaga Komisija, delujejo skupaj in se dopolnjujejo ter so sestavljeni s potrebno preglednostjo, v izogib podvajanju. Za vsak prispevek programa Unije k operaciji se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov operacije, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi, ki so prejeli pečat odličnosti ali izpolnjujejo naslednje kumulativne primerjalne pogoje:

Operacije, ki so prejele pečat odličnosti ali izpolnjujejo naslednje kumulativne primerjalne pogoje:

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija v skladu z zahtevami glede poročanja iz člena [43(3)(h)(i)(iii)] finančne uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu predloži informacije o smotrnosti v skladu s Prilogo V.

1.  Komisija v skladu z zahtevami glede poročanja iz finančne uredbe Evropskemu parlamentu in Svetu vsaj enkrat na leto predloži informacije o smotrnosti v skladu s Prilogo V.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Kazalniki za poročanje o napredku sklada pri doseganju ciljev te uredbe so določeni v Prilogi VIII. Za kazalnike učinka so izhodiščne vrednosti določene na nič. Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so kumulativni.

3.  Kazalniki za poročanje o napredku sklada pri doseganju ciljev te uredbe so določeni v Prilogi VIII. Za kazalnike učinka so izhodiščne vrednosti določene na nič. Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so kumulativni. Podatki o učinku, ki jih prejme Komisija, in kazalniki učinka so na zahtevo na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29

črtano

Ocenjevanje

 

1.  Komisija opravi vmesno in naknadno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru sklada.

 

2.  Vmesna in naknadna ocena se opravita pravočasno, da prispevata k postopku odločanja.

 

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29a

 

Ocenjevanje

 

1. Komisija do 31. decembra 2024 predstavi vmesno oceno izvajanja te uredbe. V vmesni oceni preuči uspešnost, učinkovitost, poenostavitev in prožnost sklada. Natančneje, vmesna ocena vključuje oceno:

 

(a) napredka pri doseganju ciljev te uredbe, pri čemer se upoštevajo vse ustrezne razpoložljive informacije, zlasti letna poročila o smotrnosti, ki jih države članice vložijo v skladu s členom 30, ter kazalniki učinka in rezultatov iz Priloge VIII;

 

(b) dodano vrednost EU pri ukrepih in operacijah, izvedenih v okviru tega sklada;

 

(c) prispevka k solidarnosti v EU na področju azila in migracij;

 

(d) nadaljnje ustreznosti izvedbenih ukrepov iz Priloge II ter ukrepov iz Priloge III;

 

(e) dopolnjevanja, usklajevanja in skladnosti med ukrepi, ki jih podpira sklad, ter podporo iz drugih skladov Unije, kot so strukturni skladi in instrumenti Unije za zunanje financiranje;

 

(f) dolgoročnejših učinkov sklada in vpliva sklada na trajnostnost.

 

Pri vmesni oceni se upoštevajo rezultati naknadne ocene dolgoročnega učinka predhodnega sklada, tj. Sklada za azil, migracije in vključevanje za obdobje 2014–2020, po potrebi pa se ji priloži zakonodajni predlog za revizijo te uredbe.

 

2. Komisija opravi naknadno oceno do 31. januarja 2030. Komisija do tega datuma Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo. Naknadna ocena vključuje oceno vseh elementov iz odstavka 1. Pri tem se ocenijo dolgoročnejši učinki sklada in njegovi vplivi na trajnostnost, ki se upoštevajo pri odločitvi o morebitnem podaljšanju ali spremembi naslednjega sklada.

 

Poročili o vmesni in naknadni oceni iz prvega odstavka in prvega pododstavka tega odstavka se pripravita z dejavnim sodelovanjem socialnih partnerjev, organizacij civilne družbe, vključno z organizacijami migrantov in beguncev, organov za enakost, nacionalnih institucij za človekove pravice in drugih ustreznih organizacij v skladu z načelom partnerstva iz člena 3a.

 

3. Komisija v vmesni in naknadni oceni v skladu s členom 5, členom 6 in členom 13(8) nameni posebno pozornost oceni ukrepov, ki jih izvajajo tretje države oziroma se v njih izvajajo ali so z njimi povezani.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in do tega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa v obdobju do 30. junija 2022.

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in nato vsako leto do istega datuma, do vključno leta 2031, predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa v obdobju do 30. junija 2022. Države članice ta poročila objavijo na posebnem spletnem mestu in jih pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev ob upoštevanju najnovejših podatkov, kot so določeni v členu [37] Uredbe (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah];

(a)  napredku pri izvajanju programa ter doseganju mejnikov in ciljev ob upoštevanju najnovejših kumulativnih podatkov, posredovanih Komisiji;

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  razčlenitvi letnega računovodskega izkaza nacionalnega programa na izterjave, predhodno financiranje, zagotovljeno končnim upravičencem, in dejansko nastale stroške;

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepih, sprejetih za njihovo obravnavo;

(b)  morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepih, sprejetih za njihovo obravnavo, vključno z obrazloženimi mnenji, ki jih Komisija izda v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 258;

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  dopolnjevanju med ukrepi, ki jih podpira sklad, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti tistih v tretjih državah ali v zvezi z njimi;

(c)  dopolnjevanju, usklajevanju in skladnosti med ukrepi, ki jih podpira sklad, ter podporo iz drugih skladov Unije, kot so strukturni skladi in instrumenti Unije za zunanje financiranje;

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  prispevku programa k izvajanju ustreznega pravnega reda Unije in akcijskih načrtov;

(d)  prispevku programa k izvajanju ustreznega pravnega reda Unije in akcijskih načrtov ter sodelovanju in solidarnosti med državami članicami na področju azila;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  zahtevah glede skladnosti s temeljnimi pravicami;

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  številu oseb, preseljenih s pomočjo sklada, v skladu z zneski iz člena 16(1);

(g)  številu oseb, preseljenih ali sprejetih s pomočjo sklada, v skladu z zneski iz člena 16(1) in (2);

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  številu prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje, predanih iz ene države članice v drugo v skladu s členom 17.

(h)  številu prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje, predanih iz ene države članice v drugo v skladu s členom 17b.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  številu ranljivih oseb, ki so bile deležne pomoči v okviru programa, vključno z otroki in osebami, ki jim je bila priznana mednarodna zaščita;

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko poda pripombe na letno poročilo o smotrnosti v dveh mesecih od datuma njegovega prejema. Kadar Komisija ne poda pripomb v navedenem roku, se poročilo šteje za sprejeto.

3.  Komisija lahko poda pripombe na letno poročilo o smotrnosti v dveh mesecih od datuma njegovega prejema. Kadar Komisija ne poda pripomb v navedenem roku, se poročilo šteje za sprejeto. Po sprejetju Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči dostop do povzetkov letnih poročil o smotrnosti in jih objavi na posebnem spletišču. Evropskemu parlamentu in Svetu se na zahtevo omogoči dostop do celotnega besedila letnega poročila o smotrnosti, če tega ne posredujejo države članice v skladu s odstavkom 1.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 13, 18, 28 in 31 se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

2.  Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 in 31 se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prenos pooblastila iz členov 13, 18, 28 in 31 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3.  Prenos pooblastila iz členov 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 in 31 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 13, 18, 28 in 31, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 in 31, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vsaka država članica prejme fiksen znesek v višini 5 000 000 EUR iz sklada, in sicer le na začetku programskega obdobja;

(a)  vsaka država članica prejme fiksen znesek v višini 10 000 000 EUR iz sklada, in sicer le na začetku programskega obdobja;

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Priloga I – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Naslednja merila na področju preprečevanja nedovoljenih migracij in vračanja bodo upoštevana in ponderirana na naslednji način:

4.  Na področju preprečevanja nedovoljenih migracij in vračanja se upošteva naslednje merilo:

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Priloga I – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  50 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop in bivanje na ozemlju zadevne države članice ter v zvezi s katerimi je bila na podlagi nacionalne zakonodaje in/ali zakonodaje Skupnosti izdana odločba o vrnitvi, tj. upravna ali sodna odločba ali akt, s katerim je ugotovljena ali razglašena nezakonitost prebivanja in naložena obveznost vrnitve;

(a)  število državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop in bivanje na ozemlju zadevne države članice ter v zvezi s katerimi je bila na podlagi nacionalnega prava in/ali prava Unije izdana končna odločba o vrnitvi, tj. upravna ali sodna odločba ali akt, s katerim je ugotovljena ali razglašena nezakonitost prebivanja in naložena obveznost vrnitve;

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Priloga I – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  50 % sorazmerno s številom državljanov tretjih držav, ki so dejansko zapustili ozemlje države članice na podlagi upravne ali sodne odredbe o zapustitvi ozemlja, bodisi prostovoljno bodisi prisilno.

črtano

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Priloga I – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za začetno dodelitev so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki, ki jih pripravi Komisija (Eurostat) za prejšnja tri koledarska leta na podlagi podatkov, ki jih države članice predložijo na datum začetka uporabe te uredbe v skladu s pravom Unije. Za vmesni pregled so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024 in ki jih pripravi Komisija (Eurostat) za prejšnja tri koledarska leta na podlagi podatkov, ki jih države članice predložijo v skladu s pravom Unije. Če države članice Komisiji (Eurostatu) niso predložile zadevnih statističnih podatkov, čim prej predložijo začasne podatke.

5.  Za začetno dodelitev so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki, ki jih pripravi Komisija (Eurostat) za prejšnja tri koledarska leta na podlagi podatkov, ki jih države članice predložijo na datum začetka uporabe te uredbe v skladu s pravom Unije. Podatki, tudi o otrocih, bi morali biti razčlenjeni po starosti in spolu, posebnih ranljivostih in statusu azila. Za vmesni pregled so referenčne vrednosti najnovejši letni statistični podatki, ki so na voljo v času vmesnega pregleda leta 2024 in ki jih pripravi Komisija (Eurostat) za prejšnja tri koledarska leta na podlagi podatkov, ki jih države članice predložijo v skladu s pravom Unije. Če države članice Komisiji (Eurostatu) niso predložile zadevnih statističnih podatkov, čim prej predložijo začasne podatke.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpiranje zmogljivosti azilnih sistemov držav članic v zvezi z infrastrukturo in storitvami, kjer je to potrebno;

(b)  podpiranje zmogljivosti azilnih sistemov držav članic, tudi na lokalni in regionalni ravni, v zvezi z infrastrukturo, kot so ustrezni pogoji za sprejem, zlasti za mladoletnike, in storitvami, kot je pravna pomoč ter zastopanje in tolmačenje, kadar je to potrebno;

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  okrepitev solidarnosti in delitve odgovornosti med državami članicami, zlasti v pomoč tistim, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, ter zagotavljanje podpore državam članicam, ki prispeva k prizadevanjem za solidarnost;

črtano

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  okrepitev solidarnosti in sodelovanja s tretjimi državami, ki se soočajo z migracijskimi tokovi, vključno s preselitvijo in drugimi zakonitimi možnostmi zaščite v Uniji ter partnerstvom in sodelovanjem s tretjimi državami za obvladovanje migracij.

(d)  okrepitev solidarnosti in sodelovanja s tretjimi državami, v katere je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, vključno s spodbujanjem zmogljivosti teh držav za izboljšanje pogojev za sprejem in mednarodno zaščito, s preselitvijo in drugimi zakonitimi možnostmi zaščite v Uniji, zlasti za ranljive skupine, kot so otroci in mladostniki, ki potrebujejo zaščito, ter s partnerstvom in sodelovanjem s tretjimi državami v okviru prizadevanj za globalno sodelovanje na področju mednarodne zaščite.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  izvajanje tehnične in operativne pomoči eni ali več drugim državam članicam v sodelovanju z Evropskim azilnim podpornim uradom.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  podpiranje razvoja in izvajanja politik, ki spodbujajo zakonite migracije, ter izvajanja pravnega reda Unije na področju zakonitih migracij;

(a)  podpiranje razvoja in izvajanja politik, ki spodbujajo zakonite migracije, vključno z združitvijo družine, ter izvajanja pravnega reda Unije na področju zakonitih migracij, zlasti instrumentov za zakonite migracije delovne sile v skladu z veljavnimi mednarodnimi standardi o migracijah in varstvom delavcev migrantov;

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  spodbujanje in razvoj strukturnih in podpornih ukrepov, s katerimi se olajšuje dovoljeni vstop v Unijo in prebivanje v njej;

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  krepitev partnerstva in sodelovanja s tretjimi državami, ki so jih prizadeli migracijski tokovi, vključno z zakonitimi možnostmi vstopa v Unijo, za namene prizadevanj za globalno sodelovanje na področju migracij.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  spodbujanje ukrepov za zgodnje socialno in ekonomsko vključevanje državljanov tretjih držav, njihovo aktivno udeležbo v družbi sprejemnici in njihovo sprejetje s strani družbe sprejemnice, zlasti v sodelovanju z lokalnimi ali regionalnimi organi in organizacijami civilne družbe.

črtano

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Priloga II – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(c) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

 

(a) spodbujanje ukrepov za socialno in ekonomsko vključevanje državljanov tretjih držav, lajšanje združitve družine, priprave za njihovo aktivno udeležbo v družbi sprejemnici in njihovo sprejetje s strani družbe sprejemnice, zlasti v sodelovanju z lokalnimi ali regionalnimi organi, nevladnimi organizacijami, vključno z organizacijami beguncev in migrantov, ter

 

(b) spodbujanje in izvajanje ukrepov za zaščito ranljivih skupin v okviru ukrepov vključevanja.

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Priloga II – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(c) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

3.  Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(ca) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Priloga II – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpiranje integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja na ravni Unije in držav članic, razvoj zmogljivosti za učinkovito in trajno vrnitev ter zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije;

(b)  podpiranje integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja na ravni Unije in držav članic, razvoj zmogljivosti za učinkovito, dostojanstveno in trajno vrnitev ter zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije;

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Priloga II – točka 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  podpiranje programov pomoči pri prostovoljnem vračanju in programov reintegracije;

(c)  podpiranje programov pomoči pri prostovoljnem vračanju in iskanju družin ter programov reintegracije, ob upoštevanju največje koristi mladoletnikov;

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Priloga II – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  okrepitev sodelovanja s tretjimi državami in njihove zmogljivosti za izvajanje sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov ter omogočanje trajne vrnitve.

(d)  okrepitev sodelovanja s tretjimi državami in njihove zmogljivosti za izvajanje sporazumov o ponovnem sprejemu, vključno z reintegracijo, da se omogoči trajna vrnitev.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Priloga II – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(cb) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

 

(a) spodbujanje spoštovanja in izvajanje mednarodnega prava in Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v azilni in migracijski politiki in ukrepih;

 

(b) okrepitev solidarnosti in večja delitev odgovornosti med državami članicami, zlasti z večjo solidarnostjo do tistih, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, ter zagotavljanje podpore državam članicam na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, mednarodnim organizacijam, nevladnim organizacijam in socialnim partnerjem pri njihovih prizadevanjih za solidarnost;

 

(c) podpora predajam prosilcev za mednarodno zaščito ali upravičencev do nje iz ene države članice v drugo.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Priloga III – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Področje uporabe podpore

Upravičeni ukrepi, ki jih bo instrument podpiral v skladu s členom 3

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V okviru cilja politike iz člena 3(1) sklad zlasti podpira:

1.  V okviru cilja politike iz člena 3(1) sklad podpira:

Predlog spremembe    187

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  oblikovanje in razvoj nacionalnih strategij v zvezi z azilom, zakonitimi migracijami, vključevanjem, vračanjem in nedovoljenimi migracijami;

(a)  oblikovanje in razvoj nacionalnih, regionalnih in lokalnih strategij za izvajanje pravnega reda Unije v zvezi z azilom, zakonitimi migracijami in vključevanjem, zlasti lokalni strategij vključevanja, ter vračanjem in nedovoljenimi migracijami;

Predlog spremembe    188

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vzpostavitev upravnih struktur, sistemov in orodij ter usposabljanja osebja, vključno z lokalnimi organi in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi;

(b)  vzpostavitev upravnih struktur, sistemov in orodij ter usposabljanja osebja, vključno z lokalnimi organi in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, v sodelovanju z ustreznimi agencijami Unije, kadar je to primerno;

Predlog spremembe    189

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razvoj, spremljanje in oceno politik in postopkov, vključno v zvezi z zbiranjem in izmenjavo informacij in podatkov, ter razvoj in uporabo skupnih statističnih orodij, metod in kazalnikov za merjenje napredka in oceno razvoja politik;

(c)  razvoj, spremljanje in oceno politik in postopkov, vključno v zvezi z razvojem, zbiranjem, analizo, razširjanjem kvalitativnih in kvantitativnih statističnih in drugih podatkov o migracijah in mednarodni zaščiti, ter razvoj in uporabo skupnih statističnih orodij, metod in kazalnikov za merjenje napredka in oceno razvoja politik;

Predlog spremembe    190

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  storitve za pomoč in podporo glede na status in potrebe zadevnih oseb, zlasti ranljivih skupin;

(e)  spolu prilagojene storitve za pomoč in podporo glede na status in potrebe zadevnih oseb, zlasti ranljivih oseb;

Predlog spremembe    191

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) učinkovito zaščito otrok pri migracijah, vključno z izvajanjem načela največje otrokove koristi pri pripravi ocen otrok pred sprejetjem odločitev, vse ukrepe, navedeni v sporočilu Komisije z dne 12. aprila 2017 o zaščiti otrok pri migracijah, kot so zagotavljanje ustreznega stanovanja za vse mladoletnike brez spremstva in pravočasno imenovanje skrbnikov za vse mladoletnike brez spremstva, prispevke v evropsko mrežo skrbniških institucij ter razvoj, spremljanje in vrednotenje politik in postopkov za zaščito otrok, vključno z mehanizmom za zagotavljanje skladnosti, ki temelji na pravicah otrok;

Predlog spremembe    192

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  ukrepe za povečanje ozaveščenosti zainteresiranih strani in javnosti o politikah na področju azila, vključevanja, zakonitih migracij in vračanja.

(f)  ukrepe za povečanje ozaveščenosti zainteresiranih strani in javnosti o politikah na področju azila, vključevanja, zakonitih migracij in vračanja, s posebnim poudarkom na ranljivih skupinah, vključno z mladoletniki.

Predlog spremembe    193

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(a) sklad zlasti podpira:

2.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(a) sklad podpira:

Predlog spremembe    194

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zagotavljanje materialne pomoči, vključno s pomočjo na meji;

(a)  zagotavljanje materialne pomoči, vključno s pomočjo na meji, otrokom prijaznimi zmogljivostmi in zmogljivostmi, ki upoštevajo različnost spolov, storitvami nujne pomoči s strani lokalnih organov, izobraževanjem, usposabljanjem, podpornimi storitvami, pravno pomočjo in zastopanjem ter zdravstveno in psihološko oskrbo;

Predlog spremembe    195

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvajanje azilnih postopkov;

(b)  izvajanje azilnih postopkov, vključno z iskanjem družin ter zagotavljanjem dostopa do pravne pomoči in zastopanja ter tolmačenja za prosilce za azil v vseh fazah postopka;

Predlog spremembe    196

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prepoznavanje prosilcev s posebnimi postopkovnimi potrebami ali potrebami glede sprejema;

(c)  prepoznavanje prosilcev s posebnimi postopkovnimi potrebami ali potrebami glede sprejema, vključno z zgodnjim prepoznavanjem žrtev trgovine z ljudmi, mladoletnikov in drugih ranljivih oseb, kot so žrtve mučenja in nasilja na podlagi spola, ter napotitev na specializirane službe;

Predlog spremembe    197

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  zagotavljanje kvalificiranih psihosocialnih in rehabilitacijskih storitev za žrtve nasilja in mučenja, vključno z nasiljem zaradi spola;

Predlog spremembe    198

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  vzpostavitev ali izboljšanje sprejemne infrastrukture, vključno z možnostjo skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic;

(d)  vzpostavitev ali izboljšanje sprejemne infrastrukture, na primer z nastanitvijo v majhnih enotah in infrastrukturo majhnega obsega, prilagojeno potrebam družin z mladoletniki, vključno z infrastrukturo, ki jo zagotovijo lokalni ali regionalni organi, in vključno z možnostjo skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic;

Predlog spremembe    199

Predlog uredbe

Priloga III – odstavek 2 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  zagotavljanje alternativnih oblik oskrbe, ki so vključene v obstoječe nacionalne sisteme za zaščito otrok in ki obravnavajo potrebe vseh otrok v skladu z mednarodnimi standardi;

Predlog spremembe    200

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  okrepitev zmogljivosti držav članic za zbiranje, analiziranje in širjenje informacij v zvezi z državo izvora;

(e)  okrepitev zmogljivosti držav članic za zbiranje, analiziranje in medsebojno izmenjavo informacij v zvezi z državo izvora;

Predlog spremembe    201

Predlog uredbe

Priloga III - točka 2 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  ukrepe v zvezi s postopki za izvajanje okvira Unije za preselitev [in humanitarni sprejem] ali nacionalnih programov za preselitev, ki so združljivi z okvirom Unije za preselitev;

(f)  ukrepe v zvezi s postopki za izvajanje nacionalnih programov za preselitev ali programov za humanitarni sprejem, kakor je določeno v tej uredbi;

Predlog spremembe    202

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  predaje upravičencev do mednarodne zaščite;

(g)  predaje prosilcev in upravičencev do mednarodne zaščite;

Predlog spremembe    203

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  okrepitev zmogljivosti tretjih držav za izboljšanje zaščite oseb, ki potrebujejo zaščito;

(h)  okrepitev zmogljivosti tretjih držav za izboljšanje zaščite oseb, ki potrebujejo zaščito, tudi s podporo za razvoj trdnih mehanizmov za zaščito otrok v tretjih državah, s čimer bi se zagotovilo, da so otroci na vseh območjih zaščiteni pred nasiljem, zlorabami in zanemarjanjem ter imajo dostop do izobraževanja in zdravstvenega varstva;

Predlog spremembe    204

Predlog uredbe

Priloga III – točka 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  vzpostavitev, oblikovanje in izboljšanje učinkovitih alternativ pridržanju, zlasti v zvezi z mladoletniki brez spremstva in družinami.

(i)  vzpostavitev, oblikovanje in izboljšanje učinkovitih alternativ pridržanju in institucionalni oskrbi, zlasti v zvezi z mladoletniki brez spremstva in otroki z družinami, v skladu s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah.

Predlog spremembe    205

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(b) sklad zlasti podpira:

3.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(b) sklad podpira:

Predlog spremembe    206

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  razvoj programov za prihod v Unijo, kot so programi krožnih ali začasnih migracij, vključno z usposabljanjem za izboljšanje zaposljivosti;

(b)  razvoj programov za prihod v Unijo, ki med drugim vključujejo programe krožnih ali začasnih migracij, vključno s poklicnim in drugim usposabljanjem za izboljšanje zaposljivosti;

Predlog spremembe    207

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  oceno znanj, spretnosti in kvalifikacij, pridobljenih v tretji državi, vključno z njihovo preglednostjo in skladnostjo z znanji, spretnostmi in kvalifikacijami, ki se lahko pridobijo v državi članici;

(d)  oceno in prepoznavanje znanj, spretnosti in kvalifikacij, vključno s poklicnimi izkušnjami, pridobljenih v tretji državi, vključno z njihovo preglednostjo in skladnostjo z znanji, spretnostmi in kvalifikacijami, ki se lahko pridobijo v državi članici, ter razvoj skupnih standardov ocenjevanja;

Predlog spremembe    208

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pomoč pri prošnjah za združitev družine v smislu Direktive Sveta 2003/86/ES51;

(e)  pomoč pri prošnjah za združitev družine za zagotovitev usklajenega izvajanja Direktive Sveta 2003/86/ES51;

__________________

__________________

51 Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12–18).

51 Direktiva Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003 o pravici do združitve družine (UL L 251, 3.10.2003, str. 12–18).

Predlog spremembe    209

Predlog uredbe

Priloga III - točka 3 - točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  pomoč v zvezi s spremembo statusa državljanov tretjih držav, ki že zakonito prebivajo v državi članici, zlasti kar zadeva pridobitev statusa zakonitega prebivanja, določenega na ravni Unije;

(f)  pomoč, vključno s pravno pomočjo in zastopanjem, v zvezi s spremembo statusa državljanov tretjih držav, ki že zakonito prebivajo v državi članici, zlasti kar zadeva pridobitev statusa zakonitega prebivanja, določenega na ravni Unije;

Predlog spremembe    210

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  pomoč v zvezi z uveljavljanjem pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v Uniji, zlasti v zvezi z mobilnostjo v Uniji in dostopom do zaposlitve;

Predlog spremembe    211

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  ukrepe za zgodnje vključevanje, kot so prilagojena podpora glede na potrebe državljanov tretjih držav in programi vključevanja, ki se osredotočajo na izobraževanje, jezik in druga usposabljanja, kot so tečaji državljanske vzgoje in poklicno svetovanje;

črtano

Predlog spremembe    212

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  ukrepe za spodbujanje enakosti pri dostopu do javnih in zasebnih storitev ter njihovem zagotavljanju državljanom tretjih držav, vključno z njihovo prilagoditvijo potrebam ciljne skupine;

črtano

Predlog spremembe    213

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  celostno sodelovanje med različnimi vladnimi in nevladnimi organi, vključno s centri za usklajeno podporo vključevanju, kot so točke „vse na enem mestu“;

črtano

Predlog spremembe    214

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  ukrepe, ki omogočajo in podpirajo uvajanje državljanov tretjih držav v družbo sprejemnico in njihovo aktivno udeležbo v njej, ter ukrepe, ki spodbujajo sprejetje s strani družbe sprejemnice;

črtano

Predlog spremembe    215

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  izmenjavo in dialog med državljani tretjih držav, družbo sprejemnico in javnimi organi, vključno s posvetovanjem z državljani tretjih držav, ter medkulturni in medverski dialog.

črtano

Predlog spremembe    216

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(c) sklad zlasti podpira:

 

(a) ukrepe za vključevanje, kot so prilagojena podpora glede na potrebe državljanov tretjih držav in programi vključevanja, ki se osredotočajo na vključujoče izobraževanje in oskrbo, jezik, svetovanje, poklicno usposabljanje in druga usposabljanja, kot so tečaji državljanske vzgoje in poklicno svetovanje;

 

(b) krepitev zmogljivosti storitev vključevanja, ki jih zagotavljajo lokalne oblasti;

 

(c) ukrepe za spodbujanje enakosti pri dostopu do javnih in zasebnih storitev ter njihovem zagotavljanju državljanom tretjih držav, vključno z dostopom do izobraževanja, zdravstvene oskrbe in psihosocialne podpore ter njihovo prilagoditvijo potrebam ciljne skupine;

 

(d) celostno sodelovanje med različnimi vladnimi in nevladnimi organi, vključno s centri za usklajeno podporo vključevanju, kot so točke „vse na enem mestu“;

 

(e) ukrepe, ki omogočajo in podpirajo uvajanje državljanov tretjih držav v družbo sprejemnico in njihovo aktivno udeležbo v njej, ter ukrepe, ki spodbujajo sprejetje s strani družbe sprejemnice;

 

(f) izmenjavo in dialog med državljani tretjih držav, družbo sprejemnico in javnimi organi, vključno s posvetovanjem z državljani tretjih držav, ter medkulturni in medverski dialog.

Predlog spremembe    217

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(c) sklad zlasti podpira:

4.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(ca) sklad podpira:

Predlog spremembe    218

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprejemno infrastrukturo ali infrastrukturo za pridržanje, vključno z možnostjo skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic.

(a)  izboljšanje infrastrukture za odprt sprejem in izboljšanje obstoječe infrastrukture za pridržanje, vključno z možnostjo skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic.

Predlog spremembe    219

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  uvedbo, oblikovanje in izboljšanje učinkovitih alternativ pridržanju, zlasti v zvezi z mladoletniki brez spremstva in družinami;

(b)  uvedbo, oblikovanje, izvajanje in izboljšanje učinkovitih alternativ pridržanju, ki temeljijo na obravnavi primerov v skupnosti, zlasti v zvezi z mladoletniki brez spremstva in družinami;

Predlog spremembe    220

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  identifikacijo in sprejem žrtev trgovine z ljudmi v skladu z Direktivo 2011/36/EU in Direktivo Sveta 2004/81/ES1a;

 

___________________

 

1a Direktiva Sveta 2004/81/ES z dne 29. aprila 2004 o dovoljenju za prebivanje, izdanem prebivalcem tretjih držav, ki so žrtve nedovoljene trgovine z ljudmi ali so bili predmet dejanj omogočanja nezakonitega priseljevanja, ki sodelujejo s pristojnimi organi (UL L 261, 6.8.2004, str. 19).

Predlog spremembe    221

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  boj proti spodbudam za nedovoljene migracije, med drugim tudi proti zaposlovanju migrantov brez urejenega statusa, in sicer prek učinkovitih in ustreznih inšpekcijskih pregledov na podlagi ocene tveganja, usposabljanja osebja, vzpostavitve in izvajanja mehanizmov, s katerimi lahko migranti brez urejenega statusa zahtevajo povračilo plačil in vložijo pritožbe zoper svoje delodajalce, ali informacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje delodajalcev in migrantov brez urejenega statusa o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi Direktive 2009/52/ES53;

(d)  zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije, vključno z zaposlovanjem migrantov brez urejenega statusa, in sicer prek učinkovitih in ustreznih inšpekcijskih pregledov na podlagi ocene tveganja, usposabljanja osebja, vzpostavitve in izvajanja mehanizmov, s katerimi lahko migranti brez urejenega statusa zahtevajo povračilo plačil in vložijo pritožbe zoper svoje delodajalce, ali informacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje delodajalcev in migrantov brez urejenega statusa o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi Direktive 2009/52/ES53;

__________________

__________________

53 Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24–32).

53 Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24–32).

Predlog spremembe    222

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  pomoč pri vračanju, zlasti pomoč pri prostovoljnem vračanju in informacije o programih pomoči pri prostovoljnem vračanju;

(g)  pomoč pri vračanju, zlasti pomoč pri prostovoljnem vračanju in informacije o programih pomoči pri prostovoljnem vračanju, tudi s pripravo posebnih smernic za otroke v postopkih vračanja in zagotavljanjem, da postopki vračanja temeljijo na otrokovih pravicah;

Predlog spremembe    223

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  objekte in storitve v tretjih državah, ki zagotavljajo ustrezno začasno nastanitev in sprejem ob prihodu, med drugim tudi za mladoletnike brez spremstva in druge ranljive skupine, v skladu z mednarodnimi standardi;

(j)  objekte in podporne storitve v tretjih državah, ki zagotavljajo ustrezno začasno nastanitev in sprejem ob prihodu ter hiter prehod v nastanitev v skupnosti;

Predlog spremembe    224

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  sodelovanje s tretjimi državami pri boju proti nedovoljenim migracijam ter učinkovitem vračanju in ponovnem sprejemu, med drugim tudi v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov;

(k)  sodelovanje s tretjimi državami pri boju proti nedovoljenim migracijam ter učinkovitem vračanju in ponovnem sprejemu, med drugim tudi v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu;

Predlog spremembe    225

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  ukrepe za ozaveščanje o ustreznih zakonitih poteh za priseljevanje in tveganjih, povezanih z nezakonitim priseljevanjem;

(l)  ukrepe za ozaveščanje o ustreznih zakonitih poteh za migracije in tveganjih, povezanih z nedovoljenim priseljevanjem;

Predlog spremembe    226

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  tretje države in ukrepe v njih, vključno z infrastrukturo, opremo in drugimi ukrepi, če prispevajo k učinkovitejšemu sodelovanju med tretjimi državami ter Unijo in njenimi državami članicami pri vračanju in ponovnem sprejemu.

črtano

Predlog spremembe    227

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  V okviru specifičnega cilja iz člena 3(2)(cb) sklad podpira:

 

(a) izvajanje predaj bodisi prosilcev za mednarodno zaščito bodisi upravičencev do mednarodne zaščite iz ene države članice v drugo, vključno z ukrepi iz člena 17b te uredbe;

 

(b) operativno podporo v smislu napotenega osebja ali finančne pomoči, ki jo država članica zagotovi drugi državi članici, ki se spopada z migracijskimi izzivi;

 

(c) ukrepe v zvezi s postopki za izvajanje nacionalnih programov za preselitev ali programov za humanitarni sprejem.

Predlog spremembe    228

Predlog uredbe

Priloga IV – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Ukrepi za vključevanje, ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ter organizacije civilne družbe,

–  Ukrepi za vključevanje, ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ter organizacije civilne družbe, vključno z organizacijami beguncev in migrantov,

Predlog spremembe    229

Predlog uredbe

Priloga IV – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ukrepi za razvoj in izvajanje učinkovitih alternativ pridržanju,

–  ukrepi za razvoj in izvajanje učinkovitih alternativ pridržanju in institucionalni oskrbi,

Predlog spremembe    230

Predlog uredbe

Priloga IV – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  ukrepi za ranljive osebe in prosilce za mednarodno zaščito s posebnimi potrebami glede sprejema in/ali postopkovnimi potrebami, vključno z ukrepi za zagotovitev učinkovite zaščite otrok pri migracijah, zlasti tistih brez spremstva.

–  ukrepi za ranljive osebe in prosilce za mednarodno zaščito s posebnimi potrebami glede sprejema in/ali postopkovnimi potrebami, vključno z ukrepi za zagotovitev učinkovite zaščite otrok pri migracijah, zlasti mladoletnikov brez spremstva.

Predlog spremembe    231

Predlog uredbe

Priloga V – del -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  Vsi spodaj navedeni glavni kazalniki smotrnosti se razčlenijo po spolu in starosti.

Predlog spremembe    232

Predlog uredbe

Priloga V – del 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  število oseb, sprejetih na podlagi programov humanitarnega sprejema;

Predlog spremembe    233

Predlog uredbe

Priloga V – del 1 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  število prosilcev za mednarodno zaščito, predanih iz ene države članice v drugo s podporo sklada;

Predlog spremembe    234

Predlog uredbe

Priloga V – del 1 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  število upravičencev do mednarodne zaščite, predanih iz ene države članice v drugo s podporo sklada.

Predlog spremembe    235

Predlog uredbe

Priloga V – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Specifični cilj 1a: podpirati zakonite migracije v države članice:

 

1. število modrih kart, izdanih s podporo sklada;

 

2. število oseb, premeščenih znotraj podjetja, ki jim je bil ta status dodeljen s podporo iz sklada;

 

3. število prosilcev za združitev družine, ki so se dejansko združili s svojo družino s podporo sklada;

 

4. število državljanov tretjih držav, ki jim je bilo izdano dovoljenje za bivanje za daljši čas s podporo iz sklada.

Predlog spremembe    236

Predlog uredbe

Priloga V – del 2 – specifični cilj 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj 2: podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav:

Specifični cilj 2: prispevati k vključevanju državljanov tretjih držav:

Predlog spremembe    237

Predlog uredbe

Priloga V – del 2 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so poročale, da so ukrepi koristili njihovemu zgodnjemu vključevanju, v primerjavi s skupnim številom oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada.

2.  število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada.

Predlog spremembe    238

Predlog uredbe

Priloga V – del 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so se nato zaposlile.

Predlog spremembe    239

Predlog uredbe

Priloga V – del 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in jim je bila priznana kvalifikacija ali so pridobile diplomo v eni od držav članic.

Predlog spremembe    240

Predlog uredbe

Priloga V – del 3 – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  število vrnitev na podlagi odredbe o zapustitvi ozemlja v primerjavi s številom državljanov tretjih držav, ki so jim bile takšne odredbe izdane;

1.  število vrnitev, izvedenih s podporo sklada, na podlagi odredbe o zapustitvi ozemlja v primerjavi s številom državljanov tretjih držav, ki so jim bile takšne odredbe izdane;

Predlog spremembe    241

Predlog uredbe

Priloga V – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Specifični cilj 3a: zagotoviti solidarnost in pravično delitev odgovornosti:

 

1. število predaj prosilcev za mednarodno zaščito, izvedenih v skladu s členom 17b sklada;

 

1a. število predaj upravičencev do mednarodne zaščite, izvedenih v skladu s členom 17b sklada;

 

2. število napotenih delavcev ali finančna podpora za države članice, ki se spopadajo z migracijskimi izzivi;

 

3. število oseb, preseljenih ali sprejetih na podlagi programov za humanitarni sprejem s podporo sklada.

Predlog spremembe    242

Predlog uredbe

Priloga VIII – del -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1  Vsi spodaj navedeni glavni kazalniki smotrnosti se razčlenijo po spolu in starosti.

Predlog spremembe    243

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Specifični cilj 1a: podpirati zakonite migracije v države članice:

 

1. število modrih kart, izdanih s podporo sklada;

 

2. število oseb, premeščenih znotraj podjetja, ki jim je bil ta status dodeljen s podporo iz sklada;

 

3. število prosilcev za združitev družine, ki so se dejansko združili s svojo družino s podporo sklada;

 

4. število državljanov tretjih držav, ki jim je bilo izdano dovoljenje za bivanje za daljši čas s podporo iz sklada.

Predlog spremembe    244

Predlog uredbe

Priloga VIII – del 2 – specifični cilj 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj 2: podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav:

Specifični cilj 2: prispevati k vključevanju državljanov tretjih držav:

Predlog spremembe    245

Predlog uredbe

Priloga VIII – del 2 – točka 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so se nato zaposlile;

Predlog spremembe    246

Predlog uredbe

Priloga VIII – del 2 – točka 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so nato pridobile diplomo v eni od držav članic;

Predlog spremembe    247

Predlog uredbe

Priloga VIII – del 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  število državljanov tretjih držav, ki so uspešno zaključili primarno, sekundarno ali terciarno izobraževanje v državi članici s podporo sklada.

Predlog spremembe    248

Predlog uredbe

Priloga VIII – del 3 – točka 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  število povratnikov, ki so prejeli pomoč za reintegracijo pred vrnitvijo ali po njej, sofinancirano iz sklada, v primerjavi s skupnim številom vrnitev, podprtih iz sklada.

4.  število povratnikov, ki so prejeli pomoč za reintegracijo pred vrnitvijo ali po njej, sofinancirano iz sklada, v primerjavi s skupnim številom vrnitev, podprtih iz sklada:

 

(a) osebe, ki so se vrnile prostovoljno;

 

(b) osebe, ki so bile odstranjene.

Predlog spremembe    249

Predlog uredbe

Priloga VIII – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Specifični cilj 3a: zagotoviti solidarnost in pravično delitev odgovornosti:

 

1. število predaj prosilcev za mednarodno zaščito, izvedenih v skladu s členom 17b sklada;

 

1a.  število predaj upravičencev do mednarodne zaščite, izvedenih v skladu s členom 17b sklada;

 

2. število napotenih delavcev ali finančna podpora za države članice, ki se spopadajo z migracijskimi izzivi;

 

3. število oseb, preseljenih s podporo sklada.


OBRAZLOŽITEV

V času, ko sta azil in migracije tako pomembni politični temi, je nujno treba znova poudariti zavezanost pravnemu redu EU na področju azila in priseljevanja. To je eden od glavnih razlogov, zakaj poročevalka pozdravlja predlog za Sklad za azil in migracije, ki bo nasledil sedanji Sklad za azil, migracije in vključevanje in bo še naprej zagotavljal finančno podporo za izvajanje pravnega reda na področju azila in migracij.

Visoki migracijski tokovi proti EU leta 2015 so razkrili resne pomanjkljivosti azilnega sistema Evropske unije. Države članice na prvi črti so še danes hudo obremenjene, saj Evropski uniji kot celoti ni uspelo v praksi uveljaviti načel solidarnosti in pravične delitve odgovornosti.

Poročevalka meni, da bi se morala Evropska unija kot celota poskusiti opreti na ta sklad pri spopadanju z različnimi izzivi na različnih področjih: reforma skupnega evropskega azilnega sistema, povečanje trajnosti in učinkovitosti politike vračanja, ustvarjanje zakonitih migracijskih poti in spodbujanje vključevanja beguncev v našo družbo.   

Poročevalka pozdravlja dejstvo, da Evropska komisija za prihodnje večletno finančno obdobje predlaga proračun v višini 10,4 milijarde EUR za spopadanje z izzivi na področju azila, migracij in vključevanja v Evropi. Po mnenju poročevalke je prav, da se že v izhodišču vsako od teh področij politike poudari v imenu sklada.

Poročevalka meni, da bi se moral sklad, namenjen politikam na področju azila, migracij in vključevanja v Evropski uniji, osredotočiti na to, za kar je bil vzpostavljen. Državam članicam je treba zagotoviti potrebno podporo pri njihovih ukrepih in dejavnostih za ublažitev migracijskih pritiskov ter za izvajanje njihovih pravnih obveznosti. V zvezi s tem poročevalka meni, da bi morala uvedba minimalnega deleža pomagati zagotoviti, da vse države članice izpolnjujejo svoje obveznosti glede vsakega od različnih ciljev sklada.

V okviru predlaganega sklada za azil, migracije in vključevanje bi morale države članice izpolniti svoje obveznosti v zvezi s krepitvijo in razvojem vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema, razvojem zakonitih migracijskih poti, spodbujanjem vključevanja državljanov tretjih držav, zagotavljanjem učinkovitih in trajnih vrnitev ter opredelitvijo pojma solidarnosti in pravične delitve odgovornosti.

Programa za preselitev in premestitev sta mehanizma, s katerima bi se lahko učinkovito izkazala resnična solidarnost z državami članicami na prvi črti in osebami, ki potrebujejo zaščito. Ta mehanizma bosta najbolje delovala, če bodo sodelovale vse države članice in le če bodo spoštovale zaveze, ki so jih sprejele.

Poleg tega poročevalka meni, da ni dovolj varnih poti v Evropo, ki bi za ljudi, ki potrebujejo zaščito, pomenile smiselno alternativo nevarnim poskusom vstopa mimo zakonitih poti. V zvezi s tem poročevalka spodbuja države članice, naj preučijo obstoječe možnosti, zlasti tiste, ki bi lahko pripomogle k reševanju skupnih izzivov glede ekonomskih in socialnih potreb.

Osebe, ki prispejo v Evropo, potrebujejo ustrezen sprejem in pomoč ter dostop do poštenih in učinkovitih azilnih postopkov, zlasti osebe s posebnimi potrebami, vključno z otroki brez spremstva oziroma ločenimi od družin ter žrtvami spolnega nasilja ali nasilja na podlagi spola. V zvezi s tem poročevalka meni tudi, da v EU potrebujemo več solidarnosti za zagotovitev zaščite, tudi z učinkovitim in hitrim združevanjem in premestitvijo družin.

Za ustrezno vključevanje migrantov in beguncev bi morali ukrepi in dejavnosti v okviru delovnih programov in tematskega instrumenta vključevati dejavno sodelovanje lokalnih in regionalnih organov, ki imajo pogosto vsakodnevni stik z razmerami na terenu. Poročevalka meni, da bi morale biti lokalne skupnosti in regije dobro opremljene za zagotavljanje vključenosti in dostojanstva za vse, med drugim z izobraževanjem, tudi jezikovnim, tečaji državljanske vzgoje in drugimi ukrepi za spodbujanje enakosti in socialne vključenosti.

Poročevalka priznava, da celovit načrt ukrepov, ki podpira dolgoročne rešitve, zahteva tesno sodelovanje s tretjimi državami. Glede na predloge o sodelovanju s tretjimi državami je treba poudariti, da je ta sklad edini instrument za azil in migracije v Uniji ter da se ukrepi v tretjih državah ali v povezavi z njimi ne smejo primarno financirati iz tega sklada. Poročevalki se zdi pomembno poudariti tudi, da morajo biti vsi ukrepi, izvedeni bodisi v Uniji, bodisi v tretjih državah, skladni s pravnim redom Unije na področju azila in priseljevanja, mednarodnimi obveznostmi ter pravicami in načeli, določenimi v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah.

Sklad mora biti dovolj prožen, da se lahko odzove na različne potrebe držav članic, ki se po Evropski uniji zelo razlikujejo. Vendar poročevalka meni, da bi bilo treba tako prožnost, ki omogoča hitro dodelitev in prerazporeditev sredstev, povezati z ukrepi, ki zagotavljajo pravično porazdelitev sredstev med cilji in visoko stopnjo preglednosti v zvezi z odhodki Unije.

Poročevalka nazadnje vztraja, da mora imeti Evropski parlament v vlogi sozakonodajalca in pri izvajanju nadzornih pooblastil v zvezi z delom Komisije dostop do ustreznih informacij o uporabi sklada, po potrebi zlasti glede kazalnikov učinka, do vmesnih in naknadnih ocen ter letnih poročil o smotrnosti.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV ALI OSEB,OD KATERIH JE PRIPRAVLJAVKA MNENJA PREJELA VSEBINSKI PRISPEVEK

Naslednji seznam je bil pripravljen povsem prostovoljno. Zanj je odgovorna izključno poročevalka. Pri pripravi osnutka poročila do sprejetja v odboru je prejela vsebinske prispevke od naslednjih subjektov ali oseb:

Subjekt in/ali oseba

UNHCR – Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce

FRA – Agencija za temeljne pravice

ECRE – Evropski svet za begunce in izgnance

IOM – Mednarodna organizacija za migracije

ILO – Mednarodna organizacija dela

organizacija Save the Children

mreža organizacij Eurochild

organizacija EU Alliance for Investing in Children

UNICEF – Sklad Združenih narodov za otroke

PICUM – Platforma za mednarodno sodelovanje o neregistriranih priseljencih

CEMR – Svet evropskih občin in regij

mreža Eurocities

Odbor regij


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Claude Moraes

predsednik

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

BRUSELJ

Zadeva:  Mnenje o pravni podlagi o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije (COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Spoštovani gospod predsednik!

V pismu z dne 24. januarja 2019 ste Odbor za pravne zadeve zaprosili za mnenje v skladu s členom 39 Poslovnika o primernosti dodajanja člena 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) pravni podlagi zgoraj navedenega predloga Komisije.

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 18. februarja 2019.

I – Ozadje

Cilj predloga je ustanovitev Sklada za azil in migracije, ki bo nasledil obstoječi Sklad za azil, migracije in vključevanje(1), katerega glavni cilj je zagotoviti podporo učinkovitemu upravljanju migracij s strani držav članic. Namen sklada je zagotoviti, da bo EU še naprej izpolnjevala obveznosti do tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito, omogočala vračanje oseb, ki nimajo pravice do prebivanja, in podpirala rešitve, ki nedovoljene in nenadzorovane migracijske tokove nadomeščajo z varnimi in dobro upravljanimi potmi.

Glavni izziv, ki naj bi ga predlog obravnaval, je potreba po večji prožnosti pri upravljanju sklada v primerjavi s sedanjim programskim obdobjem, in sicer z oblikovanjem novih mehanizmov za dodelitev sredstev za skupno, neposredno in posredno upravljanje.

Predlog temelji na členu 78(2) ter členu 79(2) in (4) PDEU o politikah, ki se nanašajo na mejne kontrole, azil in priseljevanje. V odboru LIBE so bili vloženi številni predlogi sprememb, katerih namen je bil dodati člen 80 PDEU o načelu solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami, tudi na finančnem področju.

Poročilo odbora LIBE bo predvidoma sprejeto 19. februarja 2019, da bi sprejeli stališče v prvi obravnavi na plenarnem zasedanju še pred volitvami. Medinstitucionalna pogajanja o tem dosjeju zato ne bodo potekala pred volitvami.

II – Upoštevni členi Pogodbe

Pravna podlaga v predlogu Komisije so odstavek 2 člena 78 PDEU ter odstavka 2 in 4 člena 79 PDEU iz poglavja o politikah o mejnih kontrolah, azilu in priseljevanju pod naslovom o območju svobode, varnosti in pravice.

Člen 78 se glasi (poudarek dodan):

Člen 78

(nekdanji člen 63, točki 1 in 2, ter člen 64(2) PES)

1. Unija oblikuje skupno politiko o azilu, subsidiarni zaščiti in začasni zaščiti z namenom ponuditi ustrezen status vsem državljanom tretjih držav, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in zagotoviti skladnost z načelom nevračanja. Ta politika mora biti v skladu z Ženevsko konvencijo z dne 28. julija 1951 in Protokolom z dne 31. januarja 1967 o statusu beguncev ter drugimi ustreznimi Pogodbami.

2. Za namene odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za skupni evropski azilni sistem, ki zajema:

(a)   enoten status azila za državljane tretjih držav, ki velja v celotni Uniji;

(b)   enoten status subsidiarne zaščite za državljane tretjih držav, ki bi brez pridobitve evropskega azila potrebovali mednarodno zaščito;

(c)   skupen sistem začasne zaščite razseljenih oseb v primeru množičnega prihoda;

(d)   skupne postopke za dodelitev ali odvzem enotnega statusa azila ali subsidiarne zaščite;

(e)   merila in mehanizme za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošenj za azil ali subsidiarno zaščito;

(f)   standarde glede pogojev za sprejem prosilcev za azil ali subsidiarno zaščito;

(g)   partnerstvo in sodelovanje s tretjimi državami za obvladovanje prihoda oseb, ki prosijo za azil ali subsidiarno ali začasno zaščito.

3. V primeru izrednih razmer v eni ali več državah članicah zaradi nenadnega prihoda državljanov iz tretjih držav lahko Svet na predlog Komisije sprejme začasne ukrepe v korist zadevnih držav članic. Svet odloča po posvetovanju z Evropskim parlamentom.

Člen 79 PDEU se glasi (poudarek dodan):

Člen 79

(nekdanji člen 63, točki 3 in 4, PES)

1. Unija oblikuje skupno politiko priseljevanja, s katero v vseh fazah zagotovi učinkovito upravljanje migracijskih tokov, pravično obravnavo državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državah članicah, in preprečevanje nezakonitega priseljevanja in trgovine z ljudmi ter okrepljene ukrepe za boj proti temu.

2. Za namene iz odstavka 1, Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe na naslednjih področjih:

(a)   pogoji vstopa in prebivanja ter standardi glede postopkov držav članic za izdajo vizumov in dovoljenj za prebivanje za daljši čas, tudi tistih zaradi združitve družine;

(b)   opredelitve pravic državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, in pogojev, ki urejajo svobodo gibanja in prebivanja v drugih državah članicah;

(c)   nezakonito priseljevanje in nedovoljeno prebivanje, tudi odstranitev in vračanje oseb, ki prebivajo brez dovoljenja;

(d)   boj proti trgovini z ljudmi, zlasti z ženskami in otroci.

3. Unija lahko s tretjimi državami sklene sporazume o ponovnem sprejemu državljanov tretjih držav, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali bivanje na ozemlju ene od držav članic, v njihovo državo izvora ali porekla.

4. Evropski parlament in Svet lahko po rednem zakonodajnem postopku določita ukrepe, s katerimi se spodbujajo in podpirajo dejavnosti držav članic zaradi pospeševanja vključevanja državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo na njihovem ozemlju, pri čemer je izključeno kakršno koli usklajevanje zakonov in drugih predpisov držav članic.

5. Ta člen ne vpliva na pravice držav članic, da določijo število državljanov tretjih držav, ki lahko iz tretjih držav prihajajo na njeno ozemlje, da bi si poiskali delo, bodisi kot zaposleni ali samozaposleni.

Besedilo člena 80 PDEU, ki naj bi se dodal pravni podlagi predloga ter se nahaja v istem naslovu in poglavju kot člena 78 in 79 PDEU, se glasi (poudarek dodan):

Člen 80

(nov člen, ki ga uvaja Lizbonska pogodba)

Za politike Unije iz tega poglavja in njihovo izvajanje velja načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami, tudi na finančnem področju. Kadar koli je to potrebno, vsebujejo akti Unije, sprejeti v skladu s tem poglavjem, ustrezne ukrepe za uveljavitev tega načela.

III – Sodna praksa o pravni podlagi

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“(2). Izbira nepravilne pravne podlage je zato lahko razlog za razveljavitev zadevnega akta.

Kadar je mogočih več pravnih podlag, je treba ugotoviti, ali ima predlog:

1.  več ciljev ali več delov, pri čemer je enega od njih mogoče opredeliti kot glavni ali prevladujoči cilj ali del, druge pa zgolj kot stranske; ali

2.  hkrati več ciljev oziroma delov, ki so neločljivo povezani, ne da bi bil kateri od njih drugotnega in posrednega pomena glede na druge.

V skladu s sodno prakso Sodišča mora akt v prvem primeru temeljiti na samo eni pravni podlagi, in sicer na tisti, ki se zahteva za glavni ali prevladujoči cilj oziroma del, v drugem primeru pa mora temeljiti na različnih ustreznih pravnih podlagah(3).

IV. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Glavni namen predloga je zagotoviti podporo učinkovitemu upravljanju migracij s strani držav članic, in sicer z zagotavljanjem, da bo EU še naprej izpolnjevala obveznosti do tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito, omogočala vračanje oseb, ki nimajo pravice do prebivanja, in podpirala rešitve, ki nedovoljene in nenadzorovane migracijske tokove nadomeščajo z varnimi in dobro upravljanimi potmi. Glavni izziv, ki naj bi ga predlog obravnaval, je potreba po večji prožnosti pri upravljanju sklada v primerjavi s sedanjim programskim obdobjem, in sicer z oblikovanjem novih mehanizmov za dodelitev sredstev za skupno, neposredno in posredno upravljanje.

Predlog vsebuje 61 uvodnih izjav, 35 členov in 8 prilog.

Uvodne izjave 1–9 določajo politično in zakonodajno ozadje in okvir predloga, vključno z evropsko agendo o migracijah iz maja 2015 in Evropskim svetom z dne 19. oktobra 2017, ki poudarjata zmožnost Unije, da združi evropska in nacionalna prizadevanja za obravnavo migracij in učinkovito skupno delo v skladu z načeli solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, ter ponovno potrjujeta potrebo po celovitem, pragmatičnem in odločnem pristopu k upravljanju migracij, katerega cilj je ponovno vzpostaviti nadzor na zunanjih mejah ter zmanjšati število nedovoljenih prihodov in število smrtnih žrtev na morju. Ti ukrepi bi morali temeljiti na prožni in usklajeni uporabi vseh razpoložljivih instrumentov Unije in držav članic. Poleg tega je migracijska kriza izpostavila potrebo po reformi skupnega evropskega azilnega sistema ter dopolnitvi in okrepitvi dejavnosti Agencije Evropske unije za azil.

Uvodna izjava 10 določa, da bi sklad moral podpirati prizadevanja Unije in držav članic pri krepitvi zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in ocenjevanje njihove azilne politike ob upoštevanju njihovih obveznosti na podlagi obstoječega prava Unije.

V uvodnih izjavah 11–30 so določena podrobna področja in cilji ukrepov, ki jih je treba sprejeti.

Uvodna izjava 31 določa, da bi financiranje iz proračuna Unije moralo biti usmerjeno v dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic intervencija Unije zagotovi dodano vrednost. Finančna podpora na podlagi te uredbe bi morala torej prispevati zlasti h krepitvi nacionalnih zmogljivosti in zmogljivosti Unije na področju azila in migracij.

V uvodnih izjavah 32–40 sta določena razdelitev sredstev in virov ter povračilo stroškov.

Uvodna izjava 41 določa, da bi moral sklad za dopolnitev izvajanja cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Takšni ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim ciljem v okviru področja posredovanja sklada.

Uvodna izjava 42 določa, da bi moralo biti mogoče zagotoviti nujno pomoč v skladu z okvirom, opredeljenim v Uredbi.

Uvodne izjave 43–48 opredeljujejo praktične pogoje sklada v razmerju do drugih skladov in instrumentov na istem tematskem področju.

Uvodne izjave 49–55 določajo izvedbene metode, določbe v zvezi s čezmorskimi državami in ozemlji ter najbolj oddaljenimi regijami, zahteve glede spremljanja in razmerje do podnebnih ukrepov.

Uvodne izjave od 56–66 urejajo prenos delegiranih in izvedbenih pooblastil, subsidiarnost in sorazmernost ter status Združenega kraljestva, Irske in Danske.

Člen 3 določa, da je politični cilj Sklada za migracije in vključevanje prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov v skladu z ustreznim pravnim redom Unije ter v skladu z zavezami Unije na področju temeljnih pravic, njegovi posebni cilji pa so okrepitev in razvoj vseh vidikov skupnega evropskega azilnega sistema, podpora zakonitim migracijam v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav, ter prispevanje k preprečevanju nedovoljenih migracij in zagotavljanje učinkovitosti vračanja in ponovnega sprejema v tretjih državah.

Členi 1–6 vključujejo splošne določbe. Člen 6 določa subjekte, upravičene do prejemanja sredstev in podpore: države članice, tretje države pod posebnimi pogoji in vse pravne osebe, ustanovljene po pravu Unije, ali katera koli mednarodna organizacija.

Členi 7–31 določajo finančni in izvedbeni okvir Sklada za azil in migracije, ki je razdeljen na oddelke o podpori in izvajanju s skupnim, neposrednim in posrednim upravljanjem v skladu s finančno uredbo. To vključuje tudi določbe o spremljanju, poročanju in ocenjevanju. Člen 9 določa, da se financiranje iz tematskega instrumenta uporablja za podporo državam članicam, ki prispevajo k prizadevanjem za solidarnost in odgovornost. Člen 17 določa pavšalni znesek na osebo za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito in za upravičence.

Členi 32–35 vključujejo prehodne in splošne določbe.

Priloge I-VIII določajo merila za dodeljevanje finančnih sredstev za programe v okviru skupnega upravljanja, izvedbene ukrepe, področje uporabe podpore, ukrepe, upravičene do višjega sofinanciranja, ključne kazalnike uspešnosti, vrste intervencij, upravičene ukrepe za operativno podporo ter kazalnike učinka in rezultatov.

V osnutku poročila odbora LIBE se predlaga, da se kot pravna podlaga doda člen 80 PDEU (glej predlog spremembe 2), poleg tega pa so to s predlogi sprememb predlagali tudi številni poročevalci v senci iz odbora LIBE (glej predloge sprememb 161–163).

Več predlogov sprememb v odboru LIBE si prizadeva dodati naslednji cilj Sklada za migracije in azil v člen 3 (glej predloge sprememb 46, 322, 323, 325):

zagotoviti solidarnost in pravično delitev odgovornosti med državami članicami, zlasti v pomoč tistim, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, tudi s praktičnim sodelovanjem.

Poleg tega se več predlogov sprememb odbora LIBE o povezanih izvedbenih ukrepih v prilogah sklicuje na premestitve in solidarnost (glej predloge sprememb 137, 568, 569).

V - Opredelitev ustrezne pravne podlage

Najprej je treba poudariti, da je Evropski parlament že predlagal, da se v zakonodajnem postopku za obstoječi Sklad za azil, migracije in vključevanje kot pravna podlaga doda člen 80 PDEU(4). Pravna služba je bila nato pozvana, da poda pravno mnenje o takem dodatku, v tem pravnem mnenju pa je bilo ugotovljeno, da je primerno dodati drugi stavek člena 80 PDEU kot skupno pravno podlago za posebne ukrepe v zvezi s premestitvijo(5). Ta uredba je bila sicer na koncu sprejeta brez vključitve člena 80 PDEU, v resoluciji z dne 26. marca 2016 o razmerah v Sredozemlju in potrebi po celostnem pristopu EU k migraciji pa je Evropski parlament v prvem odstavku resolucije navedel(6):

1. poudarja, da mora delovanje Unije na področju migracij temeljiti na načelu solidarnosti; ugotavlja, da načelo solidarnosti, kot je določeno v členu 80 PDEU, zajema politike na področju azila, priseljevanja in mejnega nadzora; meni, da člen 80 „skupaj“ s členi 77–79 PDEU zagotavlja pravno podlago za izvajanje načela solidarnosti na teh področjih;

Stališče Evropskega parlamenta, ki je bilo potrjeno z glasovanjem na plenarnem zasedanju o zgornji resoluciji, je torej, da bi se člen 80 PDEU lahko uporabljal in da bi ga bilo treba uporabiti kot pravno podlago skupaj s pravno podlago, ki jo predlaga Komisija za ta predlog.

Poleg tega pravna služba v svojem pravnem mnenju iz leta 2013 navaja analizo pravne podlage za obstoječi Sklad za azil, migracije in vključevanje, da vključitev člena 80 v Pogodbo izhaja iz priporočila Evropske konvencije in da je bil drugi stavek tega člena oblikovan z namenom, da se ustvari neka oblika pravne podlage z namenom dati vsebino načelu solidarnosti v podrobnih politikah. Drugi stavek člena 80 PDEU, podobno kot klavzula o fleksibilnosti iz člena 352, Uniji zagotavlja pravno podlago za sprejetje ustreznih ukrepov za zapolnitev vrzeli, kadar Pogodbe izrecno ne zagotavljajo pooblastil, ki so potrebna za doseganje ciljev Unije, v tem primeru zlasti cilja solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami(7).

Glede na to, da sedanji Sklad za azil, migracije in vključevanje temelji na členu 78(2) PDEU ter členu 79(2) in (4) PDEU – o ukrepih za skupni evropski azilni sistem, skupni politiki priseljevanja in ukrepih za spodbujanje vključevanja državljanov tretjih držav – in glede na to, da si ta uredba hkrati prizadeva za te cilje s sestavnimi deli, ki so neločljivo povezani in med njimi noben ni drugotnega ali posrednega pomena glede na druge, morajo biti ti členi del pravne podlage predloga.

Vprašanje je, ali bi moral biti tudi člen 80 PDEU del pravne podlage skupaj s členom 78(2) PDEU ter členom 79(2) in (4) PDEU.

Glavni cilj predloga po mnenju Komisije je dajanje podpore učinkovitemu upravljanju migracij s strani držav članic z obravnavanjem potrebe po večji prožnosti pri upravljanju v primerjavi s sedanjim programskim obdobjem, in sicer z oblikovanjem novih mehanizmov za dodelitev sredstev za skupno, neposredno in posredno upravljanje. Predlog poleg tega vključuje določbe o finančni podpori državam članicam pri prizadevanjih za solidarnost in odgovornost (člen 9) ter o pavšalnem znesku prispevkov na osebo za premestitev prosilcev za mednarodno zaščito in za upravičence (člen 17). Predlog Komisije zato že vključuje določbe o solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti med državami članicami, vključno s finančnimi posledicami.

Kot je navedeno zgoraj, osnutek poročila odbora LIBE in predlogi sprememb, vloženi v odboru LIBE, to dodatno konkretizirajo tako, da se v členu 3 doda cilj zagotavljanja solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami, zlasti tistimi, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, ter z vključitvijo povezanih izvedbenih ukrepov v priloge.

Ker zgoraj navedene določbe o solidarnosti in premestitvi jasno določajo financiranje posebnih ukrepov za uveljavitev načela solidarnosti in pravične delitve odgovornosti, kot je ugotovila pravna služba, bi navedba člena 80 PDEU prispevala k zagotavljanju jasnosti in pravne varnosti v zvezi z vključitvijo zadevnih posebnih ukrepov s poudarjanjem njihovega cilja(8).

Člen 80 PDEU določa, da akti Unije, sprejeti v skladu s poglavjem o politikah glede mejne kontrole, azila in priseljevanja (členi 77–80 PDEU), kadar koli je to potrebno, vsebujejo ustrezne ukrepe za uveljavitev načela solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami, tudi na finančnem področju. Kot je navedeno zgoraj, predlog Komisije, vključno s predlogi sprememb, vsebuje določbe o takih ukrepih. Ker predlagana uredba hkrati zasleduje te cilje, ki so neločljivo povezani, ne da bi bili stranski ali posredni glede na cilje in elemente v zvezi s členom 78(2) PDEU ter členom 79(2) in (4) PDEU, bi morala temeljiti tudi na členu 80 PDEU.

VI – Sklep in priporočilo

Glede na navedeno analizo se lahko člen 80 PDEU doda členu 78(2) PDEU ter členu 79(2) in (4) PDEU kot pravna podlaga za predlog.

Odbor za pravne zadeve je na svoji seji 18. februarja 2019 z 11 glasovi za, 6 glasovi proti in brez vzdržanih glasov(9) sklenil , da Odboru za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve priporoči, naj torej v svoje poročilo o tej zadevi vključi člen 80 PDEU kot dodatno pravno podlago.

S spoštovanjem!

Pavel Svoboda

(1)

Uredba (EU) št. 516/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje, o spremembi Odločbe Sveta 2008/381/ES in razveljavitvi odločb št. 573/2007/ES in št. 575/2007/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Odločbe Sveta 2007/435/ES (UL L 150, 20.5.2014, str. 168).

(2)

Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987], ZOdl., str. 1439, točka 5; Zadeva C-440/05 Komisija proti Svetu [2007], ZOdl., str. I-9097; Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I-7585.

(3)

Glej zgoraj navedeno zadevo C-411/06, točki 46 in 47.

(4)

Glej opombo 1.

(5)

Glej mnenje pravne službe Evropskega parlamenta iz leta 2013, SJ-0139/13, priloga I.

(6)

Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0102.

(7)

Glej mnenje pravne službe Evropskega parlamenta iz leta 2013, SJ-0139/13, točki 27 in 41.

(8)

Glej mnenje pravne službe Evropskega parlamenta iz leta 2019, SJ-0088/19, točka 13.

(9)

Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux (podpredsednika), Gilles Lebreton (pripravljavec mnenja), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


MNENJE Odbora za razvoj (20.12.2018)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pripravljavka mnenja: Elly Schlein

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Komisija je Evropskemu parlamentu in Svetu v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 predložila predlog o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije. Sklad bo zagotavljal podporo učinkovitemu upravljanju migracij s strani držav članic EU s finančnimi sredstvi v višini 10,4 milijarde EUR.

Migracijska kriza je pokazala potrebo po skupnem evropskem pristopu, ki temelji na solidarnosti in pravični delitvi odgovornosti. Pripravljavka mnenja zato pozdravlja povečanje proračuna, ki je na voljo za migracije in azil, kar bo bistven korak za vzpostavitev trdnega, pravičnega in učinkovitega azilnega in sprejemnega sistema v EU.

Vendar meni, da se predlog, kakršen je sedaj, preveč osredotoča na povečanje stopnje vračanja. Predlagana merila za dodelitev finančnih sredstev nacionalnim programom z deljenim upravljanjem namreč predvidevajo, da bo 40 % teh sredstev namenjenih glede na kazalnike, povezane z bojem proti nedovoljenim migracijam in izdajo odločb o vrnitvi, v škodo ukrepom na področju azila, zakonitega priseljevanja in vključevanja. To bi spodbudilo države članice k izdajanju in izvrševanju odločb o vrnitvi, ne da bi pri tem upoštevale tveganja za osebe v postopku vračanja in možen učinek na države izvora.

Pozdraviti je treba ukrepe, ki jih je Komisija sprejela za oblikovanje trdne migracijske politike EU. Vendar pripravljavka mnenja meni, da bi morala Evropski parlament in Svet v predlog vključiti potrebna jamstva za osebe v postopku vračanja in države izvora. Odločitev o vrnitvi ni možno sprejeti brez celovite ocene stanja v državah izvora in absorpcijske sposobnosti na lokalni ravni. Preveriti je treba možen vpliv oseb v postopku vračanja na stabilnost držav izvora, saj bi lahko vrnitve prispevale h konfliktu, trenjem in ranljivosti.

Poleg tega bi morala Parlament in Svet zagotoviti, da odnosi med EU in tretjimi državami niso pogojeni s sodelovanjem na področju vračanja in ponovnega sprejema. Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo temeljiti na vzajemnem interesu in celovitem pristopu, ne pa na interesih in prednostnih nalogah EU na področju migracij. Ozka osredotočenost na obvladovanje migracij lahko ogrozi sodelovanje EU s tretjimi državami.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za razvoj poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a)  Sklad bi moral v celoti spoštovati človekove pravice, biti v skladu z Agendo 2030, načelom skladnosti politik za razvoj, kot je določeno v členu 208 PDEU, ter zavezami na področju migracij in azila na mednarodni ravni, zlasti z globalnim dogovorom o beguncih ter globalnim dogovorom o varnih, urejenih in zakonitih migracijah.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b)  Pri upravljanju sklada z razvojnega vidika bi bilo treba upoštevati različne temeljne vzroke migracij, kot so konflikti, revščina, premajhna kmetijska zmogljivost, izobraževanje in neenakost.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4c)  Razvojno sodelovanje s tretjimi državami bi moralo biti med drugim pomemben del sporazumov o ponovnem sprejemu za spodbujanje trga dela in zaposlitvenih priložnosti v državah vrnitve, da bi zmanjšali spodbude, da bi migranti po vrnitvi znova prečkali evropske meje.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Sklad bi moral podpirati učinkovito upravljanje migracijskih tokov, med drugim s spodbujanjem skupnih ukrepov na področju azila, vključno s prizadevanji držav članic pri sprejemanju oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s preselitvijo in predajo prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, podpiranjem strategij vključevanja in učinkovitejše politike zakonitih migracij, da bi se zagotovila dolgoročna konkurenčnost Unije in prihodnost njenega socialnega modela ter zmanjšale spodbude za nedovoljene migracije s trajnostno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Sklad bi moral podpirati okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, da bi se izboljšalo upravljanje tokov oseb, ki prosijo za azil ali drugo obliko mednarodne zaščite, povečale možnosti za zakonite migracije, preprečile nedovoljene migracije ter zagotovila trajnost vrnitve in uspešen ponovni sprejem v tretjih državah.

(7)  Sklad bi moral podpirati spodbujanje skupnih ukrepov na področju azila, vključno s prizadevanji držav članic pri sprejemanju oseb s preselitvijo in predajo med državami članicami, podpirati strategije vključevanja, sprejema in integracije ter učinkovitejše politike zakonitih migracij, preprečevati nedovoljene migracije in izvajati trajnostno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Sklad bi moral podpirati okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, da bi se izboljšalo upravljanje tokov in zagotovile možnosti za zakonite migracije, preprečile nedovoljene migracije in trgovina z migranti ter zagotovila trajnost vrnitve in uspešen ponovni sprejem v tretjih državah. Sodelovanje s tretjimi državami bi moralo resnično temeljiti na skupnem interesu.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Zaradi migracijske krize je postalo jasno, da je potrebna reforma skupnega evropskega azilnega sistema, da se zagotovijo učinkoviti azilni postopki za preprečevanje sekundarnih gibanj, enotni in ustrezni pogoji za sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, enotni standardi glede priznavanja mednarodne zaščite ter ustrezne pravice in ugodnosti za upravičence do mednarodne zaščite. Hkrati je bila reforma potrebna za vzpostavitev pravičnejšega in učinkovitejšega sistema za določitev odgovornosti držav članic za prosilce za mednarodno zaščito ter okvira Unije za prizadevanja držav članic na področju preselitve. Zato je primerno, da sklad zagotavlja večjo podporo prizadevanjem držav članic za celovito in ustrezno izvajanje prenovljenega skupnega evropskega azilnega sistema.

(8)  Ustrezno je podpreti in okrepiti prizadevanja držav članic, da bi dosledno in primerno izvajale pravni red Unije na področju azila, zlasti da bi razseljenim osebam ter prosilcem za mednarodno zaščito in upravičencem do mednarodne zaščite zagotavljale ustrezne pogoje za sprejem, pravilno določile njihov status, uporabljale poštene in učinkovite azilne postopke ter spodbujale dobro prakso na področju azila, da bi tako zaščitile pravice oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in omogočile učinkovito delovanje azilnih sistemov držav članic. Sklad bi moral zato zagotavljati večjo podporo prizadevanjem držav članic za celovito in ustrezno izvajanje prenovljenega skupnega evropskega azilnega sistema.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Sklad bi moral dopolnjevati in krepiti dejavnosti Agencije Evropske unije za azil, ustanovljene z Uredbo (EU) ../.. [uredba o Agenciji EU za azil]14, da bi se omogočilo in izboljšalo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema z usklajevanjem in okrepitvijo praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami, spodbujanjem prava Unije in operativnih standardov na področju azila za zagotovitev visoke stopnje enakega obravnavanja na podlagi visokih standardov zaščite glede postopkov za mednarodno zaščito, pogojev za sprejem in ocene potreb po zaščiti po vsej Uniji ter za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, spodbujanjem konvergence pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji, podpiranjem prizadevanj držav članic za preselitev ter zagotavljanjem operativne in tehnične pomoči državam članicam pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

(9)  Sklad bi moral dopolnjevati in krepiti dejavnosti Agencije Evropske unije za azil, ustanovljene z Uredbo (EU) ../.. [uredba o Agenciji EU za azil]14, da bi se omogočilo in izboljšalo delovanje skupnega evropskega azilnega sistema z usklajevanjem in okrepitvijo praktičnega sodelovanja in izmenjave informacij med državami članicami, spodbujanjem prava Unije in operativnih standardov na področju azila za zagotovitev spoštovanja človekovih pravic in visoke stopnje enakega obravnavanja na podlagi visokih standardov zaščite glede postopkov za mednarodno zaščito, pogojev za sprejem in ocene potreb po zaščiti po vsej Uniji ter za omogočanje trajnostne in pravične porazdelitve prošenj za mednarodno zaščito, pri čemer se navsezadnje vedno poskuša upoštevati največja korist prosilca, spodbujanjem konvergence pri obravnavi prošenj za mednarodno zaščito po vsej Uniji, podpiranjem prizadevanj držav članic za preselitev ter zagotavljanjem operativne in tehnične pomoči državam članicam pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov, zlasti tistim, katerih sistemi so pod nesorazmernim pritiskom.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Sklad bi moral podpirati prizadevanja Unije in držav članic pri krepitvi zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in ocenjevanje njihove azilne politike ob upoštevanju njihovih obveznosti na podlagi obstoječega prava Unije.

(10)  Sklad bi moral podpirati prizadevanja Unije in držav članic pri krepitvi zmogljivosti držav članic za razvoj, spremljanje in vrednotenje njihove azilne politike ob upoštevanju njihovih obveznosti na podlagi obstoječega prava Unije in mednarodnega prava, ki temelji na vsestranskem pristopu k spoštovanju človekovih pravic.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Partnerstva in sodelovanje s tretjimi državami so pomemben del azilne politike Unije za zagotovitev ustreznega upravljanja tokov oseb, ki prosijo za azil ali druge oblike mednarodne zaščite. Da bi se nevarni in nedovoljeni prihodi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, ki potrebujejo mednarodno zaščito, nadomestili z zakonitimi in varnimi prihodi na ozemlje držav članic, da bi se izrazila solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma v katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države, da bi se prispevalo k doseganju ciljev migracijske politike Unije s povečanjem njenega vpliva v razmerju do tretjih držav ter da bi se učinkovito prispevalo k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih in v razmerju do tretjih držav, bi moral sklad zagotavljati finančne spodbude za izvajanje okvira Unije za preselitev [in humanitarni sprejem].

(11)  Partnerstva in sodelovanje s tretjimi državami so pomemben del migracijske in azilne politike Unije za zagotovitev, da ljudje niso prisiljeni v zapuščanje svojih domačih držav, in ustreznega upravljanja migracijskih tokov oseb, tudi tistih, ki prosijo za azil ali druge oblike mednarodne zaščite. Da bi se nevarni in nedovoljeni prihodi državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, tudi tistih, ki potrebujejo mednarodno zaščito, nadomestili z zakonitimi in varnimi prihodi na ozemlje držav članic, da bi se izrazila solidarnost z državami v regijah, v katere oziroma v katerih je bilo razseljenih veliko število oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s pomočjo pri zmanjšanju pritiska na te države, da bi se učinkovito prispevalo k svetovnim pobudam za preselitev z enotnim nastopanjem na mednarodnih forumih in v razmerju do tretjih držav, bi moral sklad zagotavljati finančne spodbude za izvajanje okvira Unije za preselitev [in humanitarni sprejem] in druge podobne humanitarne pobude, ki so jih posamezno ali skupaj sprejele države članice.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Glede na visoke ravni migracijskih tokov v Unijo v zadnjih letih in pomen zagotavljanja kohezije naših družb je bistveno podpreti politike držav članic za zgodnje vključevanje zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, med drugim tudi na prednostnih področjih, opredeljenih v akcijskem načrtu za vključevanje državljanov tretjih držav, ki ga je Komisija sprejela leta 2016.

(12)  Glede na pomen zagotavljanja kohezije naših družb je bistveno podpreti politike držav članic za zgodnji sprejem, vključevanje in integracijo zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav, med drugim tudi na prednostnih področjih, opredeljenih v akcijskem načrtu za vključevanje državljanov tretjih držav, ki ga je Komisija sprejela leta 2016.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Da bi se povečala učinkovitost in dosegla čim večja dodana vrednost Unije ter da bi se zagotovil usklajen odziv Unije pri spodbujanju vključevanja državljanov tretjih držav, bi morali biti ukrepi, ki se financirajo iz sklada, specifični in dopolnjevati ukrepe, ki se financirajo iz Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Ukrepi, ki se financirajo iz tega sklada, bi morali podpirati ukrepe, ki so prilagojeni potrebam državljanov tretjih držav in se na splošno izvajajo v začetni fazi vključevanja, in horizontalne ukrepe za podporo zmogljivosti držav članic na področju vključevanja, medtem ko bi bilo treba intervencije za državljane tretjih držav z dolgoročnejšim učinkom financirati iz ESRR in ESS+.

(13)  Za boljše in širše vključevanje v evropske družbe bi moral sklad olajšati zakonite migracije v Uniji v skladu z gospodarskimi in socialnimi potrebami držav članic ter predvideti pripravo vključevanja že v državi izvora državljanov tretjih držav, ki prihajajo v Unijo. Ukrepi v tretjih državah bi morali dosledno upoštevati načelo skladnosti politik za razvoj in zaveze za doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a)  V področje uporabe ukrepov vključevanja bi morali biti zajeti tudi upravičenci do mednarodne zaščite, da se zagotovi celovit pristop k vključevanju, pri čemer bi bilo treba upoštevati posebnosti te ciljne skupine. Če ukrepi vključevanja zajemajo tudi sprejem, bi ti ukrepi morali prav tako zagotavljati, da so vanj lahko vključeni tudi prosilci za azil.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  V tem okviru bi bilo treba od organov držav članic, ki so odgovorni za izvajanje sklada, zahtevati, da vzpostavijo mehanizme sodelovanja in usklajevanja z organi, ki jih države članice določijo za upravljanje intervencij v okviru ESS+ in ESRR, ter po potrebi z njunima organoma upravljanja in organi upravljanja drugih skladov Unije, ki prispevajo k vključevanju državljanov tretjih držav.

(14)  Zaradi učinkovitosti in doseganja največje dodane vrednosti bi si moral sklad prizadevati za bolj usmerjen pristop v podporo usklajenim strategijam, posebej oblikovanim za spodbujanje vključevanja državljanov tretjih držav na nacionalni, lokalni in/ali regionalni ravni, kjer je to ustrezno. Te strategije bi morali izvajati zlasti lokalni ali regionalni organi in nedržavni akterji, pri čemer nacionalni organi ne bi smeli biti izključeni, zlasti kadar tako zahteva posebna upravna organizacija države članice ali kadar v državi članici ukrepi za sprejem, integracijo in vključevanje spadajo v pristojnost, ki se deli med državo in decentralizirane organe. Izvajalske organizacije bi med razpoložljivimi ukrepi morale izbrati tiste, ki najbolj ustrezajo njihovim posebnim razmeram.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Učinkovita politika vračanja je bistven del celovitega pristopa Unije in njenih držav članic k migracijam. Sklad bi moral podpirati in spodbujati prizadevanja držav članic za učinkovito izvajanje in nadaljnji razvoj skupnih standardov vračanja, zlasti v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15, ter integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja. Za trajnostne politike vračanja bi moral sklad podpirati tudi povezane ukrepe v tretjih državah, kot je reintegracija povratnikov.

(20)  Učinkovita politika vračanja je bistven del celovitega pristopa Unije in njenih držav članic k migracijam. Sklad bi moral podpirati in spodbujati prizadevanja držav članic za učinkovito izvajanje in nadaljnji razvoj skupnih standardov vračanja, s poudarkom na prostovoljnem vračanju, zlasti v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15, ter integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja. Sklad bi moral podpirati tudi povezane ukrepe v tretjih državah za lajšanje in zagotavljanje varnega in dostojnega vračanja in ponovnega sprejema ter trajnostne reintegracije, kot je zapisano v globalnem dogovoru o migracijah.

__________________

__________________

15 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

15 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21)  Države članice bi morale dajati prednost prostovoljnemu vračanju. Za spodbujanje prostovoljnega vračanja oseb bi morale države članice predvideti spodbude, kot je preferencialna obravnava z večjo pomočjo pri vračanju. Z vidika stroškovne učinkovitosti je tovrstno prostovoljno vračanje v interesu povratnikov in organov.

(21)  Države članice bi morale dajati prednost prostovoljnemu vračanju. Za spodbujanje prostovoljnega vračanja oseb bi morale države članice predvideti spodbude, kot je preferencialna obravnava z večjo pomočjo pri vračanju, in sicer s poklicnim usposabljanjem v Evropi, ki bi povratnikom pomagalo znova vstopiti na trg dela v njihovi državi izvora. Z vidika stroškovne učinkovitosti je tovrstno prostovoljno vračanje v interesu povratnikov in organov.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Posebni podporni ukrepi za povratnike v državah članicah in državah vrnitve lahko izboljšajo pogoje za vrnitev in reintegracijo.

(23)  Posebni podporni ukrepi za povratnike v državah članicah in državah vrnitve, posebej osredotočeni na njihove humanitarne potrebe in potrebe v zvezi z zaščito, lahko izboljšajo pogoje za vrnitev in reintegracijo. Posebno pozornost bi bilo treba nameniti ranljivim skupinam. Odločitve o vrnitvi bi bilo treba sprejeti na podlagi celovite in natančne ocene stanja v državah izvora, vključno z oceno absorpcijske sposobnosti na lokalni ravni. Posebni ukrepi in ukrepi v podporo državam izvora, zlasti ranljivim osebam, prispevajo k zagotavljanju trajnosti, varnosti in učinkovitosti vrnitev. Te ukrepe bi bilo treba izvajati z aktivno udeležbo lokalnih organov, civilne družbe in diaspor.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Sporazumi o ponovnem sprejemu in drugi dogovori so pomemben del politike Unije na področju vračanja in osrednje orodje za učinkovito upravljanje migracijskih tokov, saj lajšajo hitro vračanje migrantov brez urejenega statusa. Ti sporazumi in dogovori so pomemben del dialoga in sodelovanja s tretjimi državami izvora in tranzita migrantov brez urejenega statusa, njihovo izvajanje v tretjih državah pa bi bilo treba podpreti zaradi učinkovitosti politik vračanja na nacionalni ravni in na ravni Unije.

(24)  Sporazumi o ponovnem sprejemu in drugi dogovori so pomemben del politike Unije na področju vračanja in osrednje orodje za učinkovito upravljanje migracijskih tokov, saj lajšajo hitro vračanje migrantov brez urejenega statusa. Ti sporazumi in dogovori so pomemben del sodelovanja in političnega dialoga s tretjimi državami izvora in tranzita migrantov brez urejenega statusa, njihovo izvajanje v tretjih državah pa bi bilo treba podpreti zaradi učinkovitosti politik vračanja na nacionalni ravni in na ravni Unije.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Sklad bi moral poleg vračanja oseb v skladu s to uredbo podpirati tudi druge ukrepe za preprečevanje nedovoljenih migracij ter obravnavanje spodbud za nezakonite migracije ali izogibanja veljavnim predpisom glede zakonitih migracij, da se ohrani celovitost sistemov priseljevanja držav članic.

(25)  Sklad bi moral poleg integracije državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva v državah članicah podpirati tudi druge ukrepe za preprečevanje trgovine z migranti, spodbujanje in lajšanje določanja predpisov glede zakonitih migracij, da se ohrani celovitost sistemov priseljevanja v državah izvora, in sicer ob doslednem spoštovanju načela skladnosti politik za trajnostni razvoj.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Zaposlovanje migrantov brez urejenega statusa je dejavnik privlačevanja za nezakonite migracije in ogroža razvoj politike mobilnosti delovne sile na podlagi programov zakonitih migracij. Sklad bi zato moral neposredno ali posredno podpirati države članice pri izvajanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta16, ki prepoveduje zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in določa sankcije zoper delodajalce, ki kršijo to prepoved.

(26)  Sklad bi moral neposredno ali posredno podpirati države članice pri izvajanju Direktive 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta16, ki prepoveduje zaposlovanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav in določa sankcije zoper delodajalce, ki kršijo to prepoved. Vključuje tudi zaščitne elemente, kot je pravica neprijavljenih delavcev iz tretjih držav, da vložijo pritožbe in zahtevajo povračilo plač. Sklad bi moral podpirati izvajanje zadnjenavedenega, saj se ti zaščitni elementi niso ustrezno izvajali, na kar je Komisija opozorila v sporočilu Evropskemu parlamentu in Svetu z dne 22. maja 2014 o uporabi Direktive 2009/52/ES z dne 18. junija 2009 o minimalnih

standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav.

_________________

_________________

16 Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

16 Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 168, 30.6.2009, str. 24).

 

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a)  Države članice bi morale podpirati zahteve civilne družbe in združenj delavcev, kot so zahteve v zvezi z ustanovitvijo evropske mreže delavk in delavcev v sprejemnih centrih, da bi povezali vse delavce v Evropi, ki delujejo na področju migracij, spodbujali dostojno dobrodošlico in pristop k migracijam, ki temelji na človekovih pravicah in izmenjavi dobre prakse v smislu sprejema in zaposlitvenih priložnosti za migrante.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Ukrepi v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira sklad, bi morali dopolnjevati druge ukrepe zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja in zunanje politike Unije v zvezi z zadevno državo ali regijo ter mednarodne zaveze Unije. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi moral sklad zagotavljati ciljno podporo, namenjeno izboljšanju sodelovanja s tretjimi državami in okrepitvi ključnih vidikov upravljanja migracij na interesnih področjih migracijske politike Unije.

(30)  Ukrepi, sprejeti v okviru sklada v zvezi s tretjimi državami, bi morali dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja, zunanje politike in razvojne politike Unije v zvezi z zadevno državo ali regijo ter mednarodne zaveze Unije. Sodelovanje s tretjimi državami ne bi smelo biti namenjeno podpiranju ukrepov, ki so neposredno usmerjeni v razvoj, in ne bi smelo ogrožati načela skladnosti politik za razvoj.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Ti začetni zneski bi morali biti podlaga za dolgoročne naložbe držav članic. Da bi se upoštevale spremembe migracijskih tokov, obravnavale potrebe pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov ter vključevanju zakonito prebivajočih državljanov tretjih držav ter preprečile nedovoljene migracije z učinkovito in trajnostno politiko vračanja, bi bilo treba državam članicam na sredini obdobja dodeliti dodaten znesek ob upoštevanju stopnje črpanja sredstev. Ta znesek bi moral temeljiti na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih iz Priloge I, da bi se upoštevale spremembe izhodiščnega stanja držav članic.

(35)  Ti začetni zneski bi morali biti podlaga za dolgoročne naložbe držav članic. Da bi se upoštevale spremembe migracijskih tokov, obravnavale potrebe pri upravljanju azilnih in sprejemnih sistemov ter vključevanju državljanov tretjih držav, preprečila trgovina z migranti ter izvajala učinkovita in trajnostna politika vračanja, ki spoštuje pravice, bi bilo treba državam članicam na sredini obdobja dodeliti dodaten znesek ob upoštevanju stopnje črpanja sredstev. Ta znesek bi moral temeljiti na najnovejših razpoložljivih statističnih podatkih iz Priloge I, da bi se upoštevale spremembe izhodiščnega stanja držav članic.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Da bi se dopolnilo izvajanje cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, bi moral sklad zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Taki ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim namenom v okviru področja intervencije sklada, ki so povezani z analizo politik in inovacijami v politikah, nadnacionalnim vzajemnim učenjem in partnerstvi ter preskušanjem novih pobud in ukrepov po vsej Uniji.

(41)  Da bi se dopolnilo izvajanje cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, bi moral sklad zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Taki ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim namenom v okviru področja intervencije sklada, ki so povezani z analizo politik in inovacijami v politikah, nadnacionalnim vzajemnim učenjem in partnerstvi, delom, ki so ga opravile skupnosti v diasporah, posredniško vlogo, ki jo lahko imajo v zvezi s tem, ter preskušanjem novih pobud in ukrepov po vsej Uniji.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Uvodna izjava 42

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42)  Za okrepitev sposobnosti Unije, da se nemudoma odzove na nepredviden ali nesorazmerno hud migracijski pritisk v eni ali več državah članicah, za katerega je značilen velik ali nesorazmeren pritok državljanov tretjih držav, ki povzroči znatne in nujne potrebe po sprejemnih objektih in centrih za pridržanje, azilnih sistemih in postopkih ter sistemih in postopkih za upravljanje migracij, ali na hud migracijski pritisk v tretjih državah zaradi političnih razmer ali konfliktov, bi moralo biti mogoče zagotoviti nujno pomoč v skladu z okvirom iz te uredbe.

(42)  Za okrepitev sposobnosti Unije, da se nemudoma odzove na nepredviden ali nesorazmerno hud migracijski pritisk v eni ali več državah članicah, za katerega je značilen velik ali nesorazmeren pritok državljanov tretjih držav, ki povzroči znatne in nujne potrebe po sprejemnih objektih in centrih za pridržanje, azilnih sistemih in postopkih ter sistemih in postopkih za upravljanje migracij, ali na hud migracijski pritisk v tretjih državah zaradi političnih razmer ali konfliktov, bi moralo biti mogoče kadar koli zagotoviti nujno pomoč za ukrepe, da bi zagotovili spoštovanje človekovih pravic migrantov in mednarodnih zavez v državah članicah, zlasti s področja azila in zatočišča, v skladu z okvirom iz te uredbe.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(53a)  Pri postopku načrtovanja, izvajanja in ocenjevanja programov, ki se financirajo iz sklada, bi se bilo treba posvetovati z organizacijami civilne družbe ter lokalnimi in regionalnimi organi in nacionalnimi parlamenti v državah članicah in tretjih državah.

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cilj politike v okviru sklada je prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov v skladu z ustreznim pravnim redom Unije in obveznostmi Unije na področju temeljnih pravic.

1.  Cilj politike v okviru sklada je prispevati k učinkovitemu upravljanju migracijskih tokov v skladu z ustreznim pravnim redom Unije in obveznostmi Unije na področju temeljnih pravic, zlasti s pravico do azila, zapisano v Listini Evropske unije o temeljnih pravicah, in načelom skladnosti politik za razvoj.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav;

(b)  podpirati vzpostavitev varnih in zakonitih poti v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav, tudi prosilcev za azil in upravičencev do mednarodne zaščite, ter s krepitvijo varstva človekovih pravic migrantov;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti uspešnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah.

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam z vzpostavitvijo zakonitih poti migracij in bojem proti trgovini z migranti ter zagotoviti uspešnost in trajnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah tako za povratnike kot tudi za države izvora.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti uspešnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah.

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti uspešnost in trajnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah tako za povratnike kot tudi za države izvora.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  okrepiti solidarnost in delitev odgovornosti med državami članicami, zlasti v pomoč tistim, ki jih migracijski in azilni tokovi najbolj prizadenejo, tudi s praktičnim sodelovanjem.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklad je odprt za tretje države v skladu s pogoji, določenimi v posebnem sporazumu, ki ureja udeležbo tretje države v Skladu za azil in migracije, če sporazum:

Sklad je odprt za tretje države, ki ne kršijo temeljnih pravic migrantov, za dejavnosti na področju zakonitih migracij, vračanja in ponovnega sprejema v skladu s pogoji, določenimi v posebnem sporazumu, ki ureja udeležbo tretje države v Skladu za azil in migracije in ki bi moral biti javno dostopen, če sporazum:

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – alinea 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

–  zagotavlja mehanizem pravnega varstva za posameznike, ki menijo, da so bile kršene njihove temeljne pravice.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Komisija in države članice zagotovijo, da so ukrepi v zvezi s tretjimi državami sprejeti v skladu z drugimi ukrepi, ki se izvajajo prek instrumentov Unije, da upoštevajo načelo skladnosti politik za razvoj, se osredotočajo na ukrepe, ki niso usmerjeni v razvoj, ter so v celoti skladni s človekovimi pravicami in mednarodnim pravom.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Tematski instrument podpira zlasti ukrepe, ki spadajo pod izvedbeni ukrep 2(b) iz Priloge II ter ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ali organizacije civilne družbe.

6.  Tematski instrument podpira zlasti ukrepe, ki spadajo pod izvedbeni ukrep 2(b) iz Priloge II ter ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ali organizacije civilne družbe, zlasti skupnosti v diasporah.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so prednostne naloge, obravnavane v njenem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju upravljanja migracij ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije. Države članice pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno obravnavani.

1.  Vsaka država članica zagotovi, da so prednostne naloge, obravnavane v njenem programu, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju upravljanja migracij, azila in sprejema ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije. Države članice pri opredelitvi prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II ustrezno obravnavani.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija zagotovi, da sta Agencija Evropske unije za azil ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov v smislu področij njune pristojnosti. Komisija se z navedenima agencijama posvetuje o osnutkih programov, da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencij in ukrepov držav članic.

2.  Komisija zagotovi, da so Agencija Evropske unije za azil, Agencija Evropske unije za temeljne pravice ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo že v zgodnji fazi vključene v razvoj programov v smislu področij njihove pristojnosti. Komisija se z navedenima agencijama posvetuje o osnutkih programov, da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencij in ukrepov držav članic.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija zagotovi, da sta Agencija Evropske unije za azil ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo že v zgodnji fazi vključeni v razvoj programov v smislu področij njune pristojnosti. Komisija se z navedenima agencijama posvetuje o osnutkih programov, da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencij in ukrepov držav članic.

2.  Komisija zagotovi, da so Agencija Evropske unije za azil, Agencija Evropske unije za temeljne pravice ter Evropska agencija za mejno in obalno stražo že v zgodnji fazi vključene v razvoj programov v smislu področij njihove pristojnosti. Komisija se z navedenima agencijama posvetuje o osnutkih programov, da se zagotovita skladnost in medsebojno dopolnjevanje ukrepov agencij in ukrepov držav članic.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija lahko Agencijo Evropske unije za azil ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo sklada, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

3.  Komisija lahko Agencijo Evropske unije za azil, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja iz oddelka 5, zlasti da se zagotovi, da so ukrepi, izvedeni s podporo sklada, skladni z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Poleg spremljanja v skladu z Uredbo (EU) [.../...] [uredba o Agenciji EU za azil] ali sprejetja priporočil v skladu z Uredbo (EU) št. 1053/2013, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, zadevna država članica skupaj s Komisijo ter po potrebi z Agencijo Evropske unije za azil ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prouči, kako obravnavati ugotovitve, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi ali vprašanji glede zmogljivosti in pripravljenosti, ter izvede priporočila prek svojega programa.

4.  Poleg spremljanja v skladu z Uredbo (EU) [.../...] [uredba o Agenciji EU za azil] ali sprejetja priporočil v skladu z Uredbo (EU) št. 1053/2013, ki spadajo na področje uporabe te uredbe, zadevna država članica skupaj s Komisijo ter po potrebi z Agencijo Evropske unije za azil, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prouči, kako obravnavati ugotovitve, vključno z morebitnimi pomanjkljivostmi ali vprašanji glede zmogljivosti in pripravljenosti, ter izvede priporočila prek svojega programa.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki uporabljajo operativno podporo, so skladne s pravnim redom Unije na področju azila in vračanja.

3.  Države članice, ki uporabljajo operativno podporo, so skladne s pravnim redom Unije na področju azila in vračanja ter temeljnih pravic.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice v programu in letnem poročilu o smotrnosti iz člena 30 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa z Agencijo Evropske unije za azil ter Evropsko agencija za mejno in obalno stražo v skladu s členom 13 oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero za uporabo operativne podpore. Komisija upošteva informacije, ki so jih predložile navedene države članice, in po potrebi tudi razpoložljive informacije v okviru spremljanja, ki se izvede v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o Agenciji EU za azil] in Uredbo (EU) št. 1053/2013 ter ki spada na področje uporabe te uredbe.

4.  Države članice v programu in letnem poročilu o smotrnosti iz člena 30 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa z Agencijo Evropske unije za azil, Agencijo Evropske unije za temeljne pravice ter Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo v skladu s členom 13 oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero za uporabo operativne podpore. Komisija upošteva informacije, ki so jih predložile navedene države članice, in po potrebi tudi razpoložljive informacije v okviru spremljanja, ki se izvede v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o Agenciji EU za azil] in Uredbo (EU) št. 1053/2013 ter ki spada na področje uporabe te uredbe.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 26 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  hudega migracijskega pritiska v tretjih državah, tudi kadar so osebe, ki potrebujejo zaščito, obtičale zaradi političnih razmer ali konfliktov in zlasti kadar to lahko vpliva na migracijske tokove v EU.

(c)  hudega migracijskega pritiska v tretjih državah, tudi kadar so osebe, ki potrebujejo zaščito, obtičale zaradi političnih razmer ali konfliktov.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija opravi vmesno in naknadno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru sklada.

1.  Komisija opravi vmesno in naknadno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru sklada, oceno učinka vrnitev na tretje države in spoštovanjem temeljnih pravic migrantov.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vmesna in naknadna ocena se opravita pravočasno, da prispevata k postopku odločanja.

2.  Vmesna in naknadna ocena se opravita pravočasno, da prispevata k postopku odločanja, rezultati ocene pa se objavijo in so javno dostopni.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  kako se pri izvajanju sklada zagotavlja spoštovanje temeljnih pravic migrantov.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – točka b – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  30 % za azil,

–  40 % za azil,

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – točka b – alinea 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  30 % za zakonite migracije in vključevanje,

–  40 % za zakonite migracije, vključevanje in integracijo;

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – točka b – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  40 % za preprečevanje nedovoljenih migracij in vračanje.

–  20 % za preprečevanje nedovoljenih migracij in vračanje.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1 – podtočka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  okrepitev solidarnosti in sodelovanja s tretjimi državami, ki se soočajo z migracijskimi tokovi, vključno s preselitvijo in drugimi zakonitimi možnostmi zaščite v Uniji ter partnerstvom in sodelovanjem s tretjimi državami za obvladovanje migracij.

(d)  okrepitev solidarnosti, sodelovanja in izmenjave dobre prakse s tretjimi državami, ki se soočajo z migracijskimi tokovi, vključno s preselitvijo in drugimi zakonitimi možnostmi zaščite v Uniji ter partnerstvom in sodelovanjem s tretjimi državami za obvladovanje migracij.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Priloga III – točka 3 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  izmenjavo in dialog med državljani tretjih držav, družbo sprejemnico in javnimi organi, vključno s posvetovanjem z državljani tretjih držav, ter medkulturni in medverski dialog.

(k)  izmenjavo in dialog, zlasti s pomočjo skupnosti v diaspori, med državljani tretjih držav, družbo sprejemnico in javnimi organi, vključno s posvetovanjem z državljani tretjih držav, ter medkulturni in medverski dialog.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sprejemno infrastrukturo ali infrastrukturo za pridržanje, vključno z možnostjo skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic;

(a)  sprejemno infrastrukturo, vključno z možnostjo skupne uporabe te infrastrukture s strani več držav članic;

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  boj proti spodbudam za nedovoljene migracije, med drugim tudi proti zaposlovanju migrantov brez urejenega statusa, in sicer prek učinkovitih in ustreznih inšpekcijskih pregledov na podlagi ocene tveganja, usposabljanja osebja, vzpostavitve in izvajanja mehanizmov, s katerimi lahko migranti brez urejenega statusa zahtevajo povračilo plačil in vložijo pritožbe zoper svoje delodajalce, ali informacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje delodajalcev in migrantov brez urejenega statusa o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi Direktive 2009/52/ES;

(d)  boj proti nedovoljenim migracijam, med drugim tudi proti zaposlovanju migrantov brez urejenega statusa, in sicer prek učinkovitih in ustreznih inšpekcijskih pregledov na podlagi ocene tveganja, usposabljanja osebja, vzpostavitve in izvajanja mehanizmov, s katerimi lahko migranti brez urejenega statusa zahtevajo povračilo plačil in vložijo pritožbe zoper svoje delodajalce, ali informacijskih kampanj in kampanj za ozaveščanje delodajalcev in migrantov brez urejenega statusa o njihovih pravicah in obveznostih na podlagi Direktive 2009/52/ES;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Priloga III – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  ocena stanja in stabilnosti držav izvora ter absorpcijske sposobnosti na lokalni ravni;

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pripravo vrnitve, vključno z ukrepi, ki vodijo do izdaje odločb o vrnitvi, identifikacijo državljanov tretjih držav, izdajo potnih listin in iskanje družine;

(e)  pripravo vrnitve, vključno z ukrepi, ki vodijo do izdaje odločb o vrnitvi, identifikacijo državljanov tretjih držav, izdajo potnih listin, iskanje družine in možnost zagotavljanja poklicnega usposabljanja v Evropi za spodbujanje reintegracije v državi izvora;

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  operacije odstranitve, vključno s povezanimi ukrepi, v skladu s standardi, določenimi v pravu Unije, razen prisilnih sredstev;

(h)  operacije odstranitve, vključno s povezanimi ukrepi, ob doslednem spoštovanju človekovih pravic in v skladu s standardi, določenimi v pravu Unije, razen prisilnih sredstev;

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ukrepe v podporo trajni vrnitvi in reintegraciji povratnika;

(i)  ukrepe z dolgoročnim pristopom v podporo trajni vrnitvi in reintegraciji povratnika, vključno z dejavnostmi razvoja znanj in spretnosti;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  objekte in storitve v tretjih državah, ki zagotavljajo ustrezno začasno nastanitev in sprejem ob prihodu, med drugim tudi za mladoletnike brez spremstva in druge ranljive skupine, v skladu z mednarodnimi standardi;

(j)  podporo tretjim državam pri zagotavljanju ustrezne začasne nastanitve in sprejema ob prihodu v skladu z mednarodnimi standardi;

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  sodelovanje s tretjimi državami pri boju proti nedovoljenim migracijam ter učinkovitem vračanju in ponovnem sprejemu, med drugim tudi v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov;

črtano

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  tretje države in ukrepe v njih, vključno z infrastrukturo, opremo in drugimi ukrepi, če prispevajo k učinkovitejšemu sodelovanju med tretjimi državami ter Unijo in njenimi državami članicami pri vračanju in ponovnem sprejemu.

(m)  tretje države in ukrepe v njih, če prispevajo k učinkovitejšemu sodelovanju med tretjimi državami ter Unijo in njenimi državami članicami pri vračanju in ponovnem sprejemu.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Priloga IV – alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  Ukrepi za vključevanje, ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ter organizacije civilne družbe,

–  Ukrepi za vključevanje, ki jih izvajajo lokalni in regionalni organi ter organizacije civilne družbe, vključno s skupnostmi v diasporah,

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Priloga V – del 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Specifični cilj 2:  podpirati zakonite migracije v države članice, vključno s prispevanjem k vključevanju državljanov tretjih držav:

črtano

1. število oseb, ki so sodelovale pri ukrepih pred odhodom, podprtih iz sklada;

 

2. število oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada, in so poročale, da so ukrepi koristili njihovemu zgodnjemu vključevanju, v primerjavi s skupnim številom oseb, ki so sodelovale v ukrepih za vključevanje, podprtih iz sklada.

 

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev Sklada za azil in migracije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2. 7. 2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

2. 7. 2018

Pripravljavka mnenja

       Datum imenovanja

Elly Schlein

18. 7. 2018

Obravnava v odboru

29. 8. 2018

8. 10. 2018

 

 

Datum sprejetja

13. 12. 2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

15

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Teoharus (Eleni Theocharous), Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Frank Engel, Ádám Kósa

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Teoharus (Eleni Theocharous)

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

Verts/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

–  :  proti

0  :  vzdržani


MNENJE Odbora za proračun (21.11.2018)

za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Pripravljavka mnenja: Karine Gloanec Maurin

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Splošni cilj Sklada za azil in migracije, ki sovpada s cilji večletnega finančnega okvira, je finančna in tehnična pomoč državam članicam pri trajnostnem upravljanju izzivov, povezanih z azilom, migracijami in zunanjimi mejami.

Člen 80 Pogodbe o delovanju Evropske unije natančno določa, da te skupne politike temeljijo na dvojnem načelu solidarnosti in pravične delitve odgovornosti med državami članicami.

Sklad za azil in migracije, s katerim bi celoviti pristop uresničili, je treba v obdobju 2021–2027 financirati z zajetnimi sredstvi, če želimo, da bi začel pravično, učinkovito in skrbno delovati.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Predlog

Predlog

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o vzpostavitvi Sklada za azil in migracije

o ustanovitvi Sklada za azil, migracije in vključevanje

Obrazložitev

Horizontalni predlog spremembe, ki se uporablja za celotno besedilo. Vključevanje je bistveni del sklada, kar bi moralo biti razvidno tudi iz njegovega imena.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Sklad bi moral podpirati učinkovito upravljanje migracijskih tokov, med drugim s spodbujanjem skupnih ukrepov na področju azila, vključno s prizadevanji držav članic pri sprejemanju oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s preselitvijo in predajo prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, podpiranjem strategij vključevanja in učinkovitejše politike zakonitih migracij, da bi se zagotovila dolgoročna konkurenčnost Unije in prihodnost njenega socialnega modela ter zmanjšale spodbude za nedovoljene migracije s trajnostno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Sklad bi moral podpirati okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, da bi se izboljšalo upravljanje tokov oseb, ki prosijo za azil ali drugo obliko mednarodne zaščite, povečale možnosti za zakonite migracije, preprečile nedovoljene migracije ter zagotovila trajnost vrnitve in uspešen ponovni sprejem v tretjih državah.

(7)  Sklad bi moral podpirati učinkovito upravljanje migracijskih tokov, med drugim s spodbujanjem skupnih ukrepov na področju azila, vključno s prizadevanji držav članic pri sprejemanju oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, s preselitvijo in predajo prosilcev za mednarodno zaščito oziroma upravičencev do mednarodne zaščite med državami članicami, podpiranjem strategij vključevanja in učinkovitejše politike zakonitih migracij, da bi se zagotovila dolgoročna konkurenčnost Unije in prihodnost njenega socialnega modela ter zmanjšale spodbude za nedovoljene migracije s trajnostno politiko vračanja in ponovnega sprejema. Sklad bi moral podpirati okrepitev sodelovanja s tretjimi državami, da bi se izboljšalo upravljanje tokov oseb, ki prosijo za azil ali drugo obliko mednarodne zaščite, povečale možnosti za zakonite migracije, preprečile nedovoljene migracije ter zagotovila trajnost vrnitve in uspešen ponovni sprejem v tretjih državah v primeru prostovoljnih in prisilnih vrnitev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Glede na ključno vlogo lokalnih in regionalnih organov ter organizacij civilne družbe na področju vključevanja in za olajšanje dostopa teh subjektov do financiranja na ravni Unije bi moral sklad olajšati izvajanje ukrepov lokalnih in regionalnih organov ali organizacij civilne družbe na področju vključevanja, med drugim tudi prek tematskega instrumenta in višje stopnje sofinanciranja za te ukrepe.

(17)  Glede na ključno vlogo lokalnih in regionalnih organov ter organizacij civilne družbe na področju vključevanja in za izboljšanje in pospešitev dostopa teh subjektov do financiranja na ravni Unije bi moral sklad olajšati izvajanje ukrepov lokalnih in regionalnih organov ali organizacij civilne družbe na področju vključevanja, med drugim tudi prek tematskega instrumenta in višje stopnje sofinanciranja za te ukrepe.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Učinkovita politika vračanja je bistven del celovitega pristopa Unije in njenih držav članic k migracijam. Sklad bi moral podpirati in spodbujati prizadevanja držav članic za učinkovito izvajanje in nadaljnji razvoj skupnih standardov vračanja, zlasti v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15, ter integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja. Za trajnostne politike vračanja bi moral sklad podpirati tudi povezane ukrepe v tretjih državah, kot je reintegracija povratnikov.

(20)  Učinkovita politika vračanja je bistven del celovitega pristopa Unije in njenih držav članic k migracijam. Sklad bi moral podpirati in spodbujati prizadevanja držav članic za učinkovito izvajanje in nadaljnji razvoj skupnih standardov vračanja, zlasti v skladu z Direktivo 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta15, ter integriranega in usklajenega pristopa k upravljanju vračanja. Za trajnostne politike prostovoljnega in prisilnega vračanja bi moral sklad podpirati tudi povezane ukrepe v tretjih državah, kot je reintegracija povratnikov.

_________________

_________________

15 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

15 Direktiva 2008/115/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav (UL L 348, 24.12.2008, str. 98).

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Kljub temu sta prostovoljna in prisilna vrnitev tesno povezani in se medsebojno krepita, zaradi česar bi bilo treba države članice spodbujati k boljšemu dopolnjevanju obeh oblik vračanja. Možnost odstranitve je pomemben element, ki prispeva k celovitosti azilnih sistemov in sistemov zakonitih migracij. Sklad bi zato moral podpirati ukrepe držav članic za spodbujanje iz izvajanje odstranitev v skladu s standardi prava Unije, kadar je to ustrezno ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic in dostojanstva povratnikov.

(22)  Kljub temu sta prostovoljna in prisilna vrnitev tesno povezani in se medsebojno krepita, zaradi česar bi bilo treba države članice spodbujati k boljšemu dopolnjevanju obeh oblik vračanja. Možnost odstranitve je pomemben element, ki prispeva k celovitosti azilnih sistemov in sistemov zakonitih migracij. Sklad bi zato moral podpirati ukrepe držav članic za spodbujanje in izvajanje odstranitev in prisilnih vrnitev v skladu s standardi prava Unije, kadar je to ustrezno ter ob doslednem spoštovanju temeljnih pravic in dostojanstva povratnikov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Sklad bi moral poleg vračanja oseb v skladu s to uredbo podpirati tudi druge ukrepe za preprečevanje nedovoljenih migracij ter obravnavanje spodbud za nezakonite migracije ali izogibanja veljavnim predpisom glede zakonitih migracij, da se ohrani celovitost sistemov priseljevanja držav članic.

(25)  Sklad bi moral poleg prostovoljnega in prisilnega vračanja oseb v skladu s to uredbo podpirati tudi druge ukrepe za preprečevanje nedovoljenih migracij ter obravnavanje spodbud za nezakonite migracije ali izogibanja veljavnim predpisom glede zakonitih migracij, da se ohrani celovitost sistemov priseljevanja držav članic.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 33

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33)  Sklad bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotavljati pošteno in pregledno porazdelitev sredstev za doseganje ciljev politike in specifičnih ciljev, določenih v tej uredbi.

(33)  Sklad bi moral odražati potrebo po večji preglednosti, prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotavljati pošteno in pregledno porazdelitev sredstev za doseganje ciljev politike in specifičnih ciljev, določenih v tej uredbi.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Sklad bi moral prispevati h kritju operativnih stroškov, povezanih z azilom in vračanjem, ter omogočiti državam članicam vzdrževanje zmogljivosti, nujnih za to storitev, v interesu celotne Unije. Taka podpora je v obliki celotnega kritja posebnih stroškov, povezanih s cilji v okviru sklada, in bi morala tvoriti sestavni del programov držav članic.

(40)  Sklad bi moral prispevati h kritju operativnih stroškov, povezanih z azilom ter prostovoljnim in prisilnim vračanjem, ter omogočiti državam članicam vzdrževanje zmogljivosti, nujnih za to storitev, v interesu celotne Unije. Taka podpora je v obliki celotnega kritja posebnih stroškov, povezanih s cilji v okviru sklada, in bi morala tvoriti sestavni del programov držav članic.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 55

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(55)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta sklad prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % proračunskih odhodkov EU namenjenih za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(55)  Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta sklad prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo v obdobju večletnega finančnega okvira za čas od 2021 do 2027 od proračunskih odhodkov EU 25 % namenjenih za podnebne cilje, in doseganju letnega cilja v višini 30 %, ki naj bi ga uresničili čim prej, najkasneje pa do leta 2027. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 57

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta29. Za sprejetje izvedbenih aktov, ki določajo skupne obveznosti držav članic, zlasti v zvezi z zagotavljanjem informacij Komisiji, bi se moral uporabiti postopek pregleda, za sprejetje izvedbenih aktov, povezanih z ureditvijo zagotavljanja informacij Komisiji v okviru načrtovanja in poročanja, pa bi se moral zaradi njihove popolnoma tehnične narave uporabiti svetovalni postopek.

(57)  Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Z delegiranimi akti, ki jih predlaga Komisija, je treba Svetu in Parlamentu zagotoviti popolno preglednost nad porabo evropskih sredstev. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta29. Za sprejetje izvedbenih aktov, ki določajo skupne obveznosti držav članic, zlasti v zvezi z zagotavljanjem informacij Komisiji, bi se moral uporabiti postopek pregleda, za sprejetje izvedbenih aktov, povezanih z ureditvijo zagotavljanja informacij Komisiji v okviru načrtovanja in poročanja, pa bi se moral zaradi njihove popolnoma tehnične narave uporabiti svetovalni postopek.

_________________

_________________

29 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

29 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti uspešnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah.

(c)  prispevati k boju proti nedovoljenim migracijam ter zagotoviti uspešnost vrnitve in ponovnega sprejema v tretjih državah pri prostovoljnih in prisilnih vrnitvah.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Finančna sredstva za izvajanje sklada v obdobju 2021–2027 znašajo 10 415 000 000 EUR v tekočih cenah.

1.  Finančna sredstva za izvajanje sklada v obdobju 2021–2027 znašajo 9 204 957 000 EUR v cenah iz leta 2018 (10 415 000 000 EUR v tekočih cenah).

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  6 249 000 000 EUR se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja;

(a)  5 522 974 200 EUR v cenah iz leta 2018 (6 249 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja;

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  4 166 000 000 EUR se dodeli za tematski instrument.

(b)  3 681 982 800 v cenah iz leta 2018 (4 166 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za tematski instrument.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Prispevek iz proračuna Unije ne presega 75 % skupnih upravičenih odhodkov projekta.

1.  Prispevek iz proračuna Unije ne presega 80 % skupnih upravičenih odhodkov projekta. Države članice se spodbuja, naj zagotovijo ustrezna sredstva za dejavnosti, ki jih podpira sklad.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ukrep, ki je prejel prispevek v okviru sklada, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov ukrepa, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

1.  Ukrep, ki je prejel prispevek v okviru sklada, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Programi, ki jih predlaga Komisija, so povezani in se medsebojno dopolnjujejo ter so sestavljeni s potrebno preglednostjo, da bi se izognili podvajanju. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov ukrepa, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in do tega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa v obdobju do 30. junija 2022.

1.  Države članice do 15. februarja 2023 in do tega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) 2021/... [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa v obdobju do 30. junija 2022. Države članice v skladu s členom 44 uredbe o skupnih določbah ta poročila objavijo na posebnem spletišču organa upravljanja. Komisija pripravi letna poročila o smotrnosti, ki so na voljo na posebnem spletišču.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a)  Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu o ravni črpanja sredstev, uspehu ali neuspehu financiranih ukrepov ter njihovi evropski dodani vrednosti.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Priloga I – točka 1 – točka b – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

–  40 % za preprečevanje nedovoljenih migracij in vračanje.

–  40 % za preprečevanje nedovoljenih migracij, vključno s prostovoljnim in prisilnim vračanjem.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Priloga I – točka 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Naslednja merila na področju preprečevanja nedovoljenih migracij in vračanja bodo upoštevana in ponderirana na naslednji način:

4.  Naslednja merila na področju preprečevanja nedovoljenih migracij ter prostovoljnega in prisilnega vračanja bodo upoštevana in ponderirana na naslednji način:

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Priloga III – točka 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  oblikovanje in razvoj nacionalnih strategij v zvezi z azilom, zakonitimi migracijami, vključevanjem, vračanjem in nedovoljenimi migracijami;

(a)  oblikovanje in razvoj nacionalnih strategij v zvezi z azilom, zakonitimi migracijami, vključevanjem, prostovoljnim in prisilnim vračanjem in nedovoljenimi migracijami;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  pripravo vrnitve, vključno z ukrepi, ki vodijo do izdaje odločb o vrnitvi, identifikacijo državljanov tretjih držav, izdajo potnih listin in iskanje družine;

(e)  pripravo prostovoljne in prisilne vrnitve, vključno z ukrepi, ki vodijo do izdaje odločb o vrnitvi, identifikacijo državljanov tretjih držav, izdajo potnih listin in iskanje družine;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Priloga III – točka 4 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  sodelovanje s tretjimi državami pri boju proti nedovoljenim migracijam ter učinkovitem vračanju in ponovnem sprejemu, med drugim tudi v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov;

(k)  sodelovanje s tretjimi državami pri boju proti nedovoljenim migracijam ter učinkovitem vračanju in ponovnem sprejemu v primeru prostovoljnih in prisilnih vrnitev, med drugim tudi v okviru izvajanja sporazumov o ponovnem sprejemu in drugih dogovorov;

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Vzpostavitev Sklada za azil in migracije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

2.7.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Obravnava v odboru

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Datum sprejetja

21.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

5

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Elevterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos)

0

0

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Vzpostavitev Sklada za azil in migracije

Referenčni dokumenti

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Datum predložitve EP

13.6.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

18.2.2019

 

 

 

Obravnava v odboru

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Datum sprejetja

19.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

31

23

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Datum predložitve

27.2.2019


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 8. marec 2019Pravno obvestilo