Förfarande : 2018/0248(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0106/2019

Ingivna texter :

A8-0106/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 26
CRE 12/03/2019 - 26

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0175

BETÄNKANDE     ***I
PDF 534kWORD 193k
27.2.2019
PE 629.652v02-00 A8-0106/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Miriam Dalli

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGORÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl‑ och migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0471),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 78.2, 79.2 och 79.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0271/2018),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor samt yttrandena från utskottet för utveckling och budgetutskottet (A8-0106/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 78.2, 79.2, 79.4 och 80,

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Mot bakgrund av de framväxande migrationsutmaningarna som kännetecknas av behovet av att stödja starka mottagnings-, asyl-, integrations- och migrationssystem i medlemsstaterna, förebygga och på lämpligt sätt hantera pressade situationer och ersätta irreguljära och otrygga ankomster med lagliga och säkra vägar, är det av avgörande betydelse att investera i en effektiv och samordnad migrationsförvaltning i unionen för att förverkliga EU:s mål om att utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt artikel 67.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(1)  Mot bakgrund av de framväxande migrationsutmaningarna, som kännetecknas av behovet av att stödja starka mottagnings-, asyl-, integrations- och migrationssystem i medlemsstaterna, förebygga och på lämpligt och solidariskt sätt hantera pressade situationer och ersätta irreguljära och otrygga ankomster med lagliga och säkra vägar, är det av avgörande betydelse att investera i en effektiv och samordnad migrationsförvaltning i unionen för att förverkliga EU:s mål om att utgöra ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt artikel 67.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Vikten av en samordnad strategi från unionens och medlemsstaternas sida återspeglas i den europeiska migrationsagendan från maj 2015 där det betonades att det finns ett behov av en konsekvent och tydlig gemensam politik för att återställa förtroendet för EU:s förmåga att samla europeiska och nationella insatser för att hantera migrationen och samarbeta på ett effektivt sätt, i enlighet med principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, vilket bekräftades i halvtidsöversynen från september 2017 och lägesrapporten från mars och maj 2018.

(2)  Vikten av en samordnad strategi från unionens och medlemsstaternas sida återspeglas i den europeiska migrationsagendan från maj 2015, där det betonades att det finns ett behov av en konsekvent och tydlig gemensam politik för att återställa förtroendet för EU:s förmåga att samla europeiska och nationella insatser för att hantera migrationen och samarbeta på ett effektivt sätt, i enlighet med principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, fastställd i artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilket bekräftades i halvtidsöversynen från september 2017 och lägesrapporten från mars och maj 2018.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  I sina slutsatser av den 19 oktober 2017 bekräftade Europeiska rådet behovet av att eftersträva ett övergripande, pragmatiskt och beslutsamt tillvägagångssätt för en migrationshantering som syftar till att återupprätta kontrollen av de yttre gränserna och minska antalet irreguljära inresor och dödsfall till sjöss, och som bör grundas på en flexibel och samordnad användning av alla tillgängliga unionsinstrument och medlemsstaternas instrument. Europeiska rådet påpekade vikten av att avsevärt förbättra återvändanden genom åtgärder både på EU-nivå och medlemsstatsnivå, såsom effektiva återtagandeavtal och arrangemang.

(3)  I sina slutsatser av den 19 oktober 2017 bekräftade Europeiska rådet behovet av att eftersträva ett övergripande, pragmatiskt och beslutsamt tillvägagångssätt för en migrationshantering som syftar till att återupprätta kontrollen av de yttre gränserna och minska antalet irreguljära inresor och dödsfall till sjöss, och som bör grundas på en flexibel och samordnad användning av alla tillgängliga unionsinstrument och medlemsstaternas instrument. Europeiska rådet påpekade vikten av att avsevärt förbättra återvändanden genom åtgärder på både EU-nivå och medlemsstatsnivå, såsom effektiva återtagandeavtal och arrangemang. Europeiska rådet efterlyste även genomförande och utveckling av frivilliga vidarebosättningsprogram.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I syfte att stödja arbetet för att säkerställa en övergripande strategi för migrationshanteringen som grundas på ett ömsesidigt förtroende och solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner, med målet att säkerställa en gemensam hållbar unionspolitik om asyl och invandring, bör medlemsstaterna stödjas med hjälp av lämpliga finansiella resurser i form av Asyl- och migrationsfonden (nedan kallad fonden).

(4)  I syfte att stödja arbetet för att säkerställa en övergripande strategi för migrationshanteringen som grundas på ett ömsesidigt förtroende och solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser mellan medlemsstaterna och EU:s institutioner, med målet att säkerställa en gemensam hållbar unionspolitik om asyl och invandring, bör medlemsstaterna stödjas med hjälp av lämpliga finansiella resurser i form av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (nedan kallad fonden).

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Fonden bör fullt ut respektera de mänskliga rättigheterna och efterleva Agenda 2030, principen om en konsekvent utvecklingspolitik, såsom anges i artikel 208 i EUF-fördraget, och åtagandena på internationell nivå i fråga om migration och asyl, särskilt den globala flyktingpakten och den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Vid förvaltningen av fonden ur ett utvecklingsperspektiv bör hänsyn tas till de olika bakomliggande orsakerna till migration, såsom konflikter, fattigdom, brist på jordbrukskapacitet, utbildning och ojämlikhet.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Fonden bör genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter.

(5)  Åtgärder som stöds av fonden bör genomföras i full överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inbegripet rätten till skydd av personuppgifter, och med unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter, däribland FN:s konvention om barnets rättigheter och konventionen angående flyktingars rättsliga ställning av den 28 juli 1951, kompletterad genom protokollet av den 31 januari 1967.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden, bör respekteras och främjas vid genomförandet av fonden. Fonden bör inte stödja åtgärder som bidrar till någon form av segregering eller social utestängning.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  Vid genomförandet av fonden bör man prioritera åtgärder som tar itu med situationen för ensamkommande barn och barn som skilts från sina föräldrar genom tidig identifiering och registrering och åtgärder som vidtas med hänsyn till barnets bästa.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Fonden bör stödja en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, bland annat genom att främja gemensamma åtgärder på asylområdet, inbegripet medlemsstaternas insatser för att ta emot personer i behov av internationellt skydd genom vidarebosättning och överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd mellan medlemsstaterna, stödja integreringsstrategier samt en effektivare politik för laglig migration för att säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och framtiden för den europeiska sociala modellen och att minska incitamenten för irreguljär migration genom en hållbar politik på området återvändande och återtagande. Fonden bör stödja en förstärkning av samarbetet med tredjeländer för att stärka förvaltningen av flödena av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd, vägarna för laglig migration och bekämpa irreguljär migration och säkerställa ett hållbart återvändande och effektivt återtagande i tredjeländer.

(7)  Fonden bör stödja solidaritet mellan medlemsstaterna och en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, bland annat genom att främja gemensamma åtgärder på asylområdet, inbegripet medlemsstaternas insatser för att ta emot personer i behov av internationellt skydd genom vidarebosättning, humanitärt mottagande och överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd mellan medlemsstaterna, stärka skyddet för utsatta asylsökande, till exempel barn, stödja integreringsstrategier samt en effektivare politik för laglig migration och skapa säkra och lagliga vägar till unionen, vilket också bör bidra till att säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och framtiden för den europeiska sociala modellen och att minska incitamenten för irreguljär migration genom en hållbar politik på området återvändande och återtagande. Som ett instrument inom ramen för unionens interna politik och det enda finansieringsinstrumentet för asyl och migration på unionsnivå bör fonden i första hand stödja åtgärder som rör asyl och migration inom unionen. Fonden bör dock, inom fastställda gränser och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, stödja en förstärkning av samarbetet med tredjeländer för att stärka förvaltningen av flödena av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd, för att fastställa vägar för laglig migration och för att bekämpa irreguljär migration och nätverk av människosmugglare och människohandlare och säkerställa ett hållbart, säkert och värdigt återvändande samt återintegrering i tredjeländer.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Migrationskrisen betonade behovet av att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet för att säkerställa effektiva asylförfaranden för att förhindra sekundära förflyttningar, tillhandahålla enhetliga och lämpliga mottagningsvillkor för sökande av internationellt skydd, enhetliga standarder för att bevilja internationellt skydd och lämpliga rättigheter och förmåner för personer som åtnjuter internationellt skydd. Samtidigt behövdes reformen för att införa ett rättvisare och mer ändamålsenligt system för att fastställa medlemsstaternas ansvar för sökande av internationellt skydd samt en unionsram för medlemsstaternas vidarebosättningsinsatser. Det är därför lämpligt att fonden ger ett ökat stöd till medlemsstaternas insatser för att fullständigt och korrekt genomföra det reformerade gemensamma europeiska asylsystemet.

(8)  Genom migrationskrisen och det ökande antalet dödsfall på Medelhavet under de senaste åren tydliggjordes behovet av att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och införa ett rättvisare och mer ändamålsenligt system för att fastställa medlemsstaternas ansvar för sökande av internationellt skydd samt en ram för medlemsstaternas insatser på områdena vidarebosättning och humanitärt mottagande, i syfte att öka det totala antalet tillgängliga vidarebosättningsplatser. Samtidigt behövs reformen för att säkerställa att effektiva, rättighetsbaserade asylförfaranden införts och finns att tillgå och för att tillhandahålla enhetliga och lämpliga mottagningsvillkor för sökande av internationellt skydd, enhetliga standarder för att bevilja internationellt skydd och lämpliga rättigheter och förmåner för personer som åtnjuter internationellt skydd samt ändamålsenliga och effektiva förfaranden för att återsända irreguljära migranter. Det är därför lämpligt att fonden ger ett ökat stöd till medlemsstaternas insatser för att fullständigt och korrekt genomföra det reformerade gemensamma europeiska asylsystemet.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Fonden bör också komplettera och förstärka den verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens asylbyrå, inrättad genom förordning (EU) nr.../.. [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå]14 i syfte att underlätta och förbättra funktionen hos det gemensamma europeiska asylsystemet genom att samordna och stärka det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna, främja unionens asyllagstiftning och de operativa normerna för asyl för att säkerställa en hög grad av enhetlighet grundad på höga skyddsnormer vad gäller förfaranden för internationellt skydd, mottagningsvillkor och en bedömning av skyddsbehov i hela unionen, möjliggöra en hållbar och rättvis fördelning av ansökningar om internationellt skydd, underlätta en enhetlig bedömning av ansökningar om internationellt skydd i hela unionen, stödja medlemsstaternas insatser för vidarebosättning och tillhandahålla operativt och tekniskt bistånd till medlemsstaterna för förvaltningen av deras asyl- och mottagningssystem, särskilt de vars system utsätts för ett oproportionerligt tryck.

(9)  Fonden bör också komplettera och förstärka den verksamhet som bedrivs av Europeiska stödkontoret för asylfrågor i syfte att underlätta och förbättra funktionen hos det gemensamma europeiska asylsystemet genom att samordna och stärka det praktiska samarbetet och informationsutbytet om asyl, särskilt i fråga om god praxis, mellan medlemsstaterna, främja unionsrätten och internationell rätt och genom relevant vägledning, inbegripet operativa normer, bidra till ett enhetligt genomförande av unionens asyllagstiftning grundat på höga skyddsnormer vad gäller förfaranden för internationellt skydd, mottagningsvillkor och en bedömning av skyddsbehov i hela unionen, möjliggöra en hållbar och rättvis fördelning av ansökningar om internationellt skydd, underlätta en enhetlig bedömning av ansökningar om internationellt skydd i hela unionen, stödja medlemsstaternas insatser för vidarebosättning och tillhandahålla operativt och tekniskt bistånd till medlemsstaterna för förvaltningen av deras asyl- och mottagningssystem, särskilt de vars system utsätts för ett oproportionellt tryck.

__________________

 

14 Europaparlamentets och rådets förordning [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] (EUT L ...,[datum], s. ..).

 

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a)  Fonden bör stödja unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att förbättra medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin asylpolitik mot bakgrund av deras skyldigheter enligt gällande unionsrätt.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Fonden bör stödja unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att förbättra medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin asylpolitik mot bakgrund av deras skyldigheter enligt gällande unionsrätt.

(10)  Fonden bör stödja unionens och medlemsstaternas genomförande av gällande unionsrätt, så att full respekt säkerställs för de grundläggande rättigheterna, i synnerhet Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU1a (direktivet om mottagningsvillkor), direktiv 2013/32/EU1b (direktivet om asylförfaranden), direktiv 2011/95/EU1c (skyddsgrundsdirektivet) och direktiv 2008/115/EG1d (återvändandedirektivet) samt Europaparlamentets och rådets förordning 604/2013/EU1e (Dublinförordningen).

 

________________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/33/EU av den 26 juni 2013 om normer för mottagande av personer som ansöker om internationellt skydd (EUT L 180, 29.6.2013, s. 96).

 

1b Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (EUT  L 180, 29.6.2013, s. 60).

 

1c Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/95/EU av den 13 december 2011 om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (EUT L 337, 20.12.2011, s. 9).

 

1d Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

 

1e Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 29.6.2013, s. 31).

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Partnerskap och samarbete med tredjeländer är en viktig del av unionens asylpolitik för att säkerställa en lämplig hantering av tillströmningen av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd. Med målet att ersätta de farliga och irreguljära inresorna med lagliga och säkra inresor till medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer i behov av internationellt skydd, uttrycka solidaritet med länder i regioner till vilka eller inom vilka ett stort antal personer i behov av internationellt skydd har fördrivits genom att hjälpa till att minska trycket på dessa länder, bidra till att uppnå unionens migrationspolitiska mål genom att öka unionens inflytande gentemot tredjeländer samt effektivt bidra till globala vidarebosättningsinitiativ genom att tala med en röst i internationella forum och med tredjeländer bör fonden ge ekonomiska incitament till genomförandet av unionens ram för vidarebosättning [och humanitärt mottagande].

utgår

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Fonden bör stödja medlemsstaternas ansträngningar för att ge tillgång till internationellt skydd och en varaktig lösning på sina territorier för flyktingar och fördrivna personer som identifierats som berättigade att bli föremål för vidarebosättning eller omfattas av nationella system för humanitärt mottagande, varvid hänsyn bör tas till UNHCR:s prognos över de globala vidarebosättningsbehoven. För att bidra på ett ambitiöst och ändamålsenligt sätt bör fonden tillhandahålla riktat stöd i form av ekonomiska incitament för varje person som tas emot eller vidarebosätts.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med beaktande av de stora migrationsströmmarna till unionen under de senaste åren och vikten av att säkerställa sammanhållningen i våra samhällen är det centralt att stödja medlemsstaternas strategier för att i ett tidigt skede integrera tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna, även på de prioriterade områden som anges i handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare som antogs av kommissionen 2016.

(12)  Med beaktande av vikten av att säkerställa sammanhållningen i våra samhällen är det centralt att stödja medlemsstaternas strategier för att integrera tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna, även på de prioriterade områden som anges i handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare som antogs av kommissionen 2016.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att öka effektiviteten, erhålla största möjliga mervärde för unionen och säkerställa att unionens respons för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare är konsekvent bör de åtgärder som finansieras genom fonden vara specifika och komplettera de åtgärder som finansieras genom Europeiska socialfonden+ (ESF+), och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Åtgärder som finansieras genom denna fond bör stödja åtgärder som är anpassade till behoven hos tredjelandsmedborgare och som generellt sett genomförs i ett tidigt skede av integrationsprocessen samt horisontella åtgärder till stöd för medlemsstaternas kapacitet på integrationsområdet, medan mer långsiktiga insatser för tredjelandsmedborgare bör finansieras genom Eruf och ESF+.

(13)  För att öka effektiviteten, erhålla största möjliga mervärde för unionen och säkerställa att unionens respons för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare är konsekvent bör de åtgärder som finansieras genom fonden vara specifika och komplettera de åtgärder som finansieras genom unionens strukturfonder. Åtgärder som finansieras genom denna fond bör stödja åtgärder som är anpassade till behoven hos tredjelandsmedborgare och som generellt sett genomförs i tidiga skeden av integrationsprocessen samt horisontella åtgärder till stöd för medlemsstaternas kapacitet på integrationsområdet, kompletterat av insatser för att främja social och ekonomisk delaktighet för tredjelandsmedborgare som finansieras genom strukturfonderna.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att åstadkomma en övergripande integrationsstrategi bör integrationsåtgärderna också vara tillämpliga på personer som beviljats internationellt skydd, med beaktande av särdragen hos den målgruppen. Om integrationsåtgärder kombineras med mottagande bör åtgärderna i lämpliga fall även kunna stå öppna för asylsökande.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I detta sammanhang bör medlemsstaternas myndigheter med ansvar för genomförandet av fonden vara skyldiga att samarbeta och inrätta samordningsmekanismer med de myndigheter som medlemsstaterna har utsett för att förvalta ESF+ och Erufs interventioner och vid behov med deras förvaltande myndigheter och de förvaltande myndigheterna avseende andra unionsfonder som bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare.

(14)  I detta sammanhang bör medlemsstaternas myndigheter med ansvar för genomförandet av fonden vara skyldiga att samarbeta och inrätta samordningsmekanismer med de myndigheter som medlemsstaterna har utsett för att förvalta strukturfondernas interventioner och vid behov med deras förvaltande myndigheter och de förvaltande myndigheterna avseende andra unionsfonder som bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare. Genom dessa samordningsmekanismer bör kommissionen bedöma samstämmigheten och komplementariteten mellan fonderna, och i vilken utsträckning de åtgärder som genomförs genom varje fond bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det är lämpligt att de medlemsstater som så önskar i sina program får föreskriva att integrationsåtgärder i den utsträckning det krävs för ett ändamålsenligt genomförande av sådana åtgärder får omfatta mycket nära släktingar till tredjelandsmedborgare. Begreppet ”mycket nära släkting” bör förstås som att det avser makar, partner och andra personer med direkta familjeband i ned- eller uppstigande led till den tredjelandsmedborgare som är föremål för integrationsåtgärder och vilka annars inte skulle omfattas av fondens tillämpningsområde.

(16)  Det är lämpligt att de medlemsstater som så önskar i sina program får föreskriva att integrationsåtgärder i den utsträckning det krävs för ett ändamålsenligt genomförande av sådana åtgärder får omfatta mycket nära släktingar till tredjelandsmedborgare och således stödja familjesammanhållning för barnets bästa. Begreppet ”mycket nära släkting” bör förstås som att det avser makar, partner och andra personer med direkta familjeband i ned- eller uppstigande led till den tredjelandsmedborgare som är föremål för integrationsåtgärder och vilka annars inte skulle omfattas av fondens tillämpningsområde.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Med tanke på den avgörande roll som de lokala och regionala myndigheterna och det civila samhällets organisationer har på integrationsområdet och för att underlätta dessa enheters tillgång till unionsfinansiering bör fonden göra det lättare för lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer att genomföra integrationsåtgärder, inklusive genom användning av den tematiska delen och genom en högre samfinansieringssats för dessa åtgärder.

(17)  Med tanke på den avgörande roll som de lokala och regionala myndigheterna och deras intresseorganisationer samt det civila samhällets organisationer, inbegripet flykting- och migrantorganisationer, har på integrationsområdet, och för att underlätta dessa enheters omedelbara tillgång till unionsfinansiering bör fonden göra det lättare för lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer att genomföra integrationsåtgärder, inklusive genom en högre samfinansieringssats för dessa åtgärder och användning av en särskild del av den tematiska delen där de lokala och regionala myndigheterna är behöriga att vidta integrationsåtgärder.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Med tanke på de långsiktiga ekonomiska och demografiska utmaningar som EU står inför är det nödvändigt att inrätta välfungerande lagliga migrationsvägar till EU för att bevara unionen som ett attraktivt mål för migranter och säkerställa välfärdssystemens hållbarhet och tillväxten i EU:s ekonomi.

(18)  Med tanke på de långsiktiga ekonomiska och demografiska utmaningar som EU står inför och den allt mer globaliserade migrationen är det nödvändigt att inrätta välfungerande lagliga migrationsvägar till EU för att bevara unionen som ett attraktivt mål för reguljär migration utifrån medlemsstaternas ekonomiska och sociala behov och säkerställa välfärdssystemens hållbarhet och tillväxten i EU:s ekonomi, samtidigt som migrerande arbetstagare skyddas mot arbetskraftsexploatering.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Fonden bör stödja medlemsstaterna när det gäller att utforma strategier för att organisera laglig migration och stärka kapaciteten att generellt utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera alla invandrings- och integrationsstrategier, politik och åtgärder för tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna, även unionsrättsakter. Fonden bör också stödja informationsutbyte, bästa praxis och samarbete mellan olika förvaltningsavdelningar och förvaltningsnivåer samt mellan medlemsstaterna.

(19)  Fonden bör stödja medlemsstaterna när det gäller att utforma strategier för att organisera och utvidga lagliga migrationsvägar och stärka kapaciteten att generellt utveckla, genomföra, övervaka och utvärdera alla invandrings- och integrationsstrategier, politik och åtgärder för tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna, i synnerhet unionsrättsakter för laglig migration. Fonden bör också stödja informationsutbyte, bästa praxis och samarbete mellan olika förvaltningsavdelningar och förvaltningsnivåer samt mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  En effektiv återvändandepolitik är en väsentlig del av den övergripande migrationsstrategi som unionen och dess medlemsstater eftersträvar. Fonden bör stödja och uppmuntra medlemsstaternas ansträngningar för att effektivt genomföra och vidareutveckla gemensamma standarder för återvändande, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att skapa en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande. För en hållbar återvändandepolitik bör fonden också stödja relaterade åtgärder i tredjeländer, till exempel återintegrering av personer som återvänder.

(20)  En effektiv och värdig återvändandepolitik är en väsentlig del av den övergripande migrationsstrategi som unionen och dess medlemsstater eftersträvar. Fonden bör stödja och uppmuntra medlemsstaternas ansträngningar för att effektivt genomföra och vidareutveckla gemensamma standarder för återvändande, med betoning på frivilliga återvändanden, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att skapa en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande. Fonden bör också stödja relaterade åtgärder i tredjeländer för att främja och garantera säkert och värdigt återvändande och återtagande samt hållbar återanpassning, såsom fastställs i den globala flyktingpakten.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Medlemsstaterna bör i första hand använda frivilligt återvändande. För att främja frivilligt återvändande bör medlemsstaterna överväga incitament såsom förmånsbehandling i form av ökat bistånd i samband med återvändandet för personer som återvänder frivilligt. Denna typ av frivilligt återvändande ligger i både de återvändande personernas och myndigheternas intresse med avseende på kostnadseffektiviteten.

(21)  Medlemsstaterna bör i första hand använda frivilligt återvändande och säkerställa ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande för irreguljära migranter. Fonden bör därför ge förmånsstöd till åtgärder som rör frivilligt återvändande. För att främja detta bör medlemsstaterna överväga incitament såsom förmånsbehandling i form av ökat bistånd i samband med återvändandet och långsiktigt återanpassningsstöd. Denna typ av frivilligt återvändande ligger i både de återvändande personernas och myndigheternas intresse med avseende på kostnadseffektiviteten. Barnets bästa bör komma i främsta rummet när det gäller alla åtgärder eller beslut som rör migrerande barn, inklusive vid återvändande, med full hänsyn tagen till barnets rätt att komma till tals.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Frivilliga och påtvingade återvändanden är dock sammankopplade och ömsesidigt stärkande, och medlemsstaterna bör därför uppmuntras att stärka komplementariteten mellan dessa två återvändandeformer. Möjligheten till avlägsnanden är en viktig faktor som bidrar till integriteten hos systemen för asyl och laglig migration. Fonden bör därför stödja medlemsstaternas åtgärder för att underlätta och genomföra avlägsnanden, i tillämpliga fall i enlighet med normer som fastställs i unionsrätten, och med full respekt för de återvändandes grundläggande rättigheter och värdighet.

(22)  Även om frivilliga återvändanden bör prioriteras framför påtvingade återvändanden är de icke desto mindre sammankopplade och ömsesidigt stärkande, och medlemsstaterna bör därför uppmuntras att stärka komplementariteten mellan dessa två återvändandeformer. Möjligheten till avlägsnanden är en viktig faktor som bidrar till integriteten hos systemen för asyl och laglig migration. Fonden bör därför stödja medlemsstaternas åtgärder för att underlätta och genomföra avlägsnanden, i tillämpliga fall i enlighet med normer som fastställs i unionsrätten, och med full respekt för de återvändandes grundläggande rättigheter och värdighet. Fonden bör stödja åtgärder som rör barns återvändande endast om sådant återvändande grundas på en positiv bedömning av barnets bästa.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Särskilda stödåtgärder för återvändande personer i medlemsstaterna och i återvändandeländerna kan förbättra villkoren för återvändande och förbättra deras återanpassning.

(23)  Särskilda stödåtgärder för återvändande personer, med särskild uppmärksamhet ägnad åt deras humanitära och skyddsmässiga behov, i medlemsstaterna och i återvändandeländerna kan förbättra villkoren för återvändande och förbättra deras återanpassning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utsatta grupper. Beslut om återvändande bör vara grundade i en heltäckande och noggrann bedömning av situationen i ursprungslandet som inbegriper en bedömning av förmågan på lokal nivå att ta emot återvändande personer. Särskilda åtgärder och insatser för att stödja ursprungsländerna, och framför allt utsatta människor, bidrar till att säkerställa att återvändandet sker på ett hållbart, säkert och ändamålsenligt sätt. Dessa åtgärder bör genomföras med aktivt deltagande av lokala myndigheter, civilsamhället och diasporagrupper.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Återtagandeavtal och andra arrangemang är en viktig del av unionens återvändandepolitik och ett centralt redskap för en effektiv hantering av migrationsströmmar, eftersom de underlättar ett snabbt återvändande av irreguljära migranter. Dessa avtal och andra arrangemang är en viktig del av ramen för dialog och samarbete med de tredjeländer som är ursprungs- eller transitländer för irreguljära migranter, och deras genomförande i tredjeländerna bör stödjas eftersom det gynnar effektiviteten i återvändandepolitiken på nationell nivå och unionsnivå.

(24)  Formella återtagandeavtal är en integrerad och nödvändig del av unionens återvändandepolitik och ett centralt redskap för en effektiv hantering av migrationsströmmar, eftersom de underlättar ett snabbt återvändande för irreguljära migranter. Dessa avtal är en viktig del av ramen för dialog och samarbete med de tredjeländer som är ursprungs- eller transitländer för irreguljära migranter, och fonden bör stödja deras genomförande i tredjeländerna eftersom det gynnar ändamålsenliga, säkra och värdiga återvändandepolitiska åtgärder inom fastställda gränser och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Utöver det stöd till återvändande som föreskrivs i denna förordning bör fonden också stödja andra åtgärder för att bekämpa irreguljär migration, ta itu med incitament till irreguljär migration eller kringgående av befintliga regler för laglig migration, och därigenom värna om integriteten i medlemsstaternas invandringssystem.

(25)  Utöver stöd till integration av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer i medlemsstaterna bör fonden också stödja andra åtgärder för att bekämpa människohandel med migranter och uppmuntra och främja inrättandet av regler för laglig migration, och därigenom värna om integriteten i invandringssystemen i ursprungsländerna, i fullständig överensstämmelse med principen om en konsekvent utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Anställning av irreguljära migranter utgör en pullfaktor för olaglig migration och undergräver utvecklingen av en politik för arbetskraftens rörlighet som bygger på lagliga migrationssystem. Fonden bör därför, antingen direkt eller indirekt, stödja medlemsstaterna vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG16 varigenom anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU förbjuds och det föreskrivs sanktioner mot arbetsgivare som överträder detta förbud.

(26)  Anställning av irreguljära migranter undergräver utvecklingen av en politik för arbetskraftens rörlighet som bygger på lagliga migrationssystem samt äventyrar rättigheterna för migrerande arbetstagare, varigenom dessa arbetstagare blir sårbara för övergrepp och deras rättigheter riskerar att kränkas. Fonden bör därför, antingen direkt eller indirekt, stödja medlemsstaterna vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG16, varigenom anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU förbjuds, en mekanism tillhandahålls för utnyttjade arbetstagares klagomål och återkrav av löner och det föreskrivs sanktioner mot arbetsgivare som överträder detta förbud.

_________________

_________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  Medlemsstaterna bör stödja begärandena från det civila samhällets och arbetstagarnas sammanslutningar, till exempel den begäran som rör inrättandet av ett europeiskt nätverk av mottagandepersonal av båda könen, i syfte att koppla samman alla arbetstagare i Europa som är verksamma på migrationsområdet, för att främja ett värdigt välkomnande och en strategi för migration som grundar sig på mänskliga rättigheter och utbyte av god praxis i fråga om mottagande och sysselsättningsmöjligheter för migranter.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Fonden bör, antingen direkt eller indirekt, stödja medlemsstaterna vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU17 där det fastställs bestämmelser om hjälp och stöd för samt skydd av offer för människohandel.

(27)  Fonden bör, antingen direkt eller indirekt, stödja medlemsstaterna vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU17, där det fastställs bestämmelser om hjälp och stöd för samt skydd av offer för människohandel. Dessa åtgärder bör ta hänsyn till att människohandel har en könsspecifik karaktär. Vid genomförandet av fonden bör medlemsstaterna beakta att människor som, på grund av plötsliga eller gradvisa klimatrelaterade förändringar i miljön som negativt påverkar deras liv eller levnadsvillkor, tvingas lämna sina hem löper stor risk att falla offer för människohandel.

__________________

__________________

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).

17 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/36/EU av den 5 april 2011 om förebyggande och bekämpande av människohandel, om skydd av dess offer och om ersättande av rådets rambeslut 2002/629/RIF (EUT L 101, 15.4.2011, s. 1).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  Fonden bör särskilt stödja identifiering av och åtgärder som rättar sig efter behoven hos utsatta asylsökande – såsom ensamkommande barn, eller personer som utsatts för tortyr eller andra allvarliga former av våld – i enlighet med unionens asylregelverk.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 27b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27b)  För att uppnå en rättvis och transparent fördelning av resurserna mellan fondens mål bör en lägsta utgiftsnivå säkerställas för vissa mål, oavsett om de är föremål för direkt, indirekt eller delad förvaltning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Fonden bör komplettera och stärka de åtgärder som vidtas på återvändandeområdet av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162418, och som därför bidrar till en effektiv europeisk integrerad gränsförvaltning enligt definitionen i artikel 4 i förordningen.

(28)  Fonden bör komplettera och stärka de åtgärder som vidtas på återvändandeområdet av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/162418, utan att tillhandahålla ytterligare finansiering till Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, för vilken budgetmyndigheten beslutar om en årlig budget som bör göra det möjligt för byrån att utföra alla sina uppgifter.

__________________

__________________

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

18 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1624 av den 14 september 2016 om en europeisk gräns- och kustbevakning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/399 och upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 863/2007, rådets förordning (EG) nr 2007/2004 och rådets beslut 2005/267/EG (EUT L 251, 16.9.2016, s. 1).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Effektivitet samt synergier och konsekvens med andra unionsfonder bör eftersträvas, och överlappningar mellan åtgärder bör undvikas.

(29)  Komplementaritet och effektivitet samt synergier och konsekvens med andra unionsfonder bör eftersträvas, och överlappningar eller motsägelser mellan åtgärder bör undvikas.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Åtgärder som vidtas i och i förhållande till tredjeländer och som stöds genom fonden bör komplettera andra åtgärder utanför unionen som stöds genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Vid genomförandet av dessa åtgärder bör i synnerhet fullständig överensstämmelse eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik vad gäller landet eller regionen i fråga och unionens internationella åtaganden. När det gäller den externa dimensionen bör fonden inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer och stärka centrala aspekter i migrationshanteringen på områden av intresse för unionens migrationspolitik.

(30)  Fonden bör prioritera finansiering av åtgärder inom unionen. Fonden bör kunna finansiera åtgärder i och i förhållande till tredjeländer som stöds genom fonden om åtgärderna är begränsade i finansiella termer samtidigt som de är tillräckliga för att de mål för fonden som fastställs i artikel 3 i denna förordning ska kunna uppnås, och om lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Sådana åtgärder bör komplettera andra åtgärder utanför unionen som stöds genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Vid genomförandet av dessa åtgärder bör i synnerhet fullständig överensstämmelse och komplementaritet eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik vad gäller landet eller regionen i fråga och unionens internationella åtaganden. Principen om konsekvens i utvecklingspolitiken i enlighet med punkt 35 i det europeiska samförståndet om utveckling bör respekteras. Överensstämmelse med de humanitära principer som fastställs i det europeiska samförståndet om humanitärt bistånd bör säkerställas under genomförandet av bistånd i nödsituationer.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Finansieringen från unionens budget bör koncentreras till verksamhetsområden där unionens interventioner kan ge ett mervärde jämfört med de åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. Det ekonomiska stöd som lämnas enligt denna förordning bör därför i synnerhet bidra till att stärka kapaciteten på nationell och EU-nivå på området asyl och migration.

(31)  Finansieringen från unionens budget bör koncentreras till verksamhetsområden där unionens interventioner kan ge ett mervärde jämfört med de åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. Det ekonomiska stöd som lämnas enligt denna förordning bör därför i synnerhet bidra till att öka solidariteten mellan medlemsstaterna på asyl- och migrationsområdet i enlighet med artikel 80 i EUF-fördraget samt stärka kapaciteten på nationell nivå och EU-nivå på området asyl och migration.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Om en medlemsstat har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter enligt fördragen på området asyl och migration, om det finns en tydlig risk för att medlemsstaten allvarligt åsidosätter unionens värden vid genomförandet av regelverket för asyl och återvändande eller om brister har konstaterats på det relevanta området i en utvärderingsrapport som gjorts inom ramen för utvärderings- och övervakningsmekanismen för Schengenregelverket eller av Europeiska unionens asylbyrå, kan det anses att medlemsstaten inte följer unionens relevanta regelverk, även i fråga om användningen av driftsstöd inom ramen för denna fond.

(32)  Om en medlemsstat har underlåtit att agera i överensstämmelse med stadgan om de grundläggande rättigheterna eller fullgöra sina skyldigheter enligt fördragen på området asyl och invandring eller om det finns en tydlig risk för att medlemsstaten allvarligt åsidosätter unionens värden vid genomförandet av regelverket för asyl och invandring, kan det anses att medlemsstaten inte följer unionens relevanta regelverk, även i fråga om användningen av driftsstöd inom ramen för denna fond.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Fonden bör återspegla behovet av ökad flexibilitet och förenkling samtidigt som kraven på förutsägbarhet upprätthålls och en rättvis och transparent fördelning av resurserna säkerställs så att de politiska och särskilda mål som fastställs i denna förordning kan uppnås.

(33)  Fonden bör återspegla behovet av ökad transparens, flexibilitet och förenkling samtidigt som kraven på förutsägbarhet upprätthålls och en rättvis och transparent fördelning av resurserna säkerställs så att de politiska och särskilda mål som fastställs i denna förordning kan uppnås. Genomförandet av fonden bör följa principerna om effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet på utgifterna. Dessutom bör genomförandet av fonden vara så användarvänligt som möjligt.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  I den här förordningen bör de preliminära beloppen till medlemsstaterna fastställas, vilka består av ett fast belopp och ett belopp som beräknas på grundval av de kriterier som anges i bilaga I och vilka avspeglar de behov och det tryck som olika medlemsstater erfar inom områdena asyl, integration och återvändande.

(34)  I den här förordningen bör de preliminära beloppen till medlemsstaterna fastställas, vilka avspeglar de behov och det tryck som olika medlemsstater erfar inom områdena asyl, migration, integration och återvändande. Särskild uppmärksamhet bör ägnas ösamhällen som står inför oproportionellt stora migrationsutmaningar.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Dessa preliminära belopp bör ligga till grund för medlemsstaternas långsiktiga investeringar. För att ta hänsyn till förändringar i migrationsströmmarna och åtgärda behoven i förvaltningen av asyl- och mottagningssystemen och integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna samt bekämpa irreguljär migration genom en effektiv och hållbar återvändandepolitik bör medlemsstaterna tilldelas ett ytterligare belopp efter halva tiden med hänsyn till utnyttjandegraden. Beloppet bör baseras på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna i enlighet med bilaga I för att återspegla förändringarna i medlemsstaternas utgångsläge.

(35)  Dessa preliminära belopp bör ligga till grund för medlemsstaternas långsiktiga investeringar. För att ta hänsyn till förändringar i migrationsströmmarna och åtgärda behoven i förvaltningen av asyl- och mottagningssystemen och integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna i syfte att utveckla laglig migration och bekämpa irreguljär migration genom en effektiv, rättighetsbaserad och hållbar återvändandepolitik bör medlemsstaterna tilldelas ett ytterligare belopp efter halva tiden med hänsyn till utnyttjandegraden. Beloppet bör baseras på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna i enlighet med bilaga I för att återspegla förändringarna i medlemsstaternas utgångsläge.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  För att bidra till att det politiska målet för denna fond uppnås bör medlemsstaterna säkerställa att deras program omfattar åtgärder som tar itu med de särskilda målen för denna förordning, att de prioriteringar som väljs överensstämmer med de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II och att det genom fördelningen av medel mellan målen säkerställs att det övergripande politiska målet kan uppnås.

(36)  För att bidra till att det politiska målet för denna fond uppnås bör medlemsstaterna och kommissionen säkerställa att medlemsstaternas program omfattar åtgärder som bidrar till att vart och ett av de särskilda målen för denna förordning uppnås. De bör dessutom säkerställa att fördelningen av medel till de särskilda målen tjänar dessa mål på bästa möjliga sätt och grundar sig på de mest aktuella behoven, att programmen innehåller en miniminivå för utgifterna för dessa mål, att fördelningen av resurser till målen står i proportion till de utmaningar som föreligger, att de prioriteringar som väljs överensstämmer med de åtgärder som anges i bilaga II och att det genom fördelningen av medel mellan målen säkerställs att det övergripande politiska målet kan uppnås.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Eftersom utmaningarna på migrationsområdet ständigt förändras finns det ett behov av att anpassa tilldelningen av medel till förändringar i migrationsströmmarna. För att reagera på akuta behov och förändringar i strategier och unionens prioriteringar, samt för att kanalisera finansieringen till åtgärder med ett stort mervärde för unionen, kommer en del av medlen att periodvis, genom en tematisk del, tilldelas särskilda åtgärder, unionsåtgärder, bistånd i nödsituationer, vidarebosättning och ytterligare stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser.

(37)  Eftersom utmaningarna på migrationsområdet ständigt förändras finns det ett behov av att anpassa tilldelningen av medel till förändringar i migrationsströmmarna. För att reagera på akuta behov och förändringar i strategier och unionens prioriteringar, samt för att kanalisera finansieringen till åtgärder med ett stort mervärde för unionen, kommer en del av medlen att periodvis, genom en tematisk del, tilldelas särskilda åtgärder, unionsåtgärder, åtgärder som vidtas av lokala och regionala myndigheter, bistånd i nödsituationer, vidarebosättning och ytterligare stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  Medlemsstaternas insatser för att fullständigt och korrekt genomföra unionens asylregelverk, inbegripet att bevilja lämpliga mottagningsvillkor för personer som ansökt om – och personer som åtnjuter – internationellt skydd, att korrekt fastställa status, i enlighet med direktiv 2011/95/EU, och att tillämpa rättvisa och effektiva asylförfaranden, bör stödjas av fonden, särskilt när dessa insatser riktas till ensamkommande barn för vilka kostnaderna är högre. Medlemsstaterna bör därför erhålla ett enhetsbelopp för varje ensamkommande barn som beviljats internationellt skydd, men detta enhetsbelopp bör inte tillkomma utöver ytterligare finansiering som tillhandahålls enligt denna förordning för vidarebosättning.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Fonden bör bidra till att täcka driftskostnader som rör asyl och återvändande och göra det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla kapacitet som är avgörande för den tjänsten för unionen som helhet. Detta bidrag består av full ersättning för specifika kostnader kopplade till målen för fonden och bör utgöra en väsentlig del av medlemsstaternas program.

(40)  Fonden bör bidra till att täcka driftskostnader som rör asyl och invandring och göra det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla kapacitet som är avgörande för den tjänsten för unionen som helhet. Detta bidrag består av full ersättning för specifika kostnader kopplade till målen för fonden och bör utgöra en väsentlig del av medlemsstaternas program.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  För att komplettera genomförandet av det politiska målet för denna fond på nationell nivå genom medlemsstaternas program, bör fonden också stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde som gäller politisk analys och innovation, gränsöverskridande ömsesidigt lärande och partnerskap samt testning av nya initiativ och åtgärder i hela unionen.

(41)  För att komplettera genomförandet av det politiska målet för denna fond på nationell nivå genom medlemsstaternas program, bör fonden också stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde som gäller politisk analys och innovation, gränsöverskridande ömsesidigt lärande och partnerskap samt testning av nya initiativ och åtgärder i hela unionen, samtidigt som man respekterar behovet av att anslå tillräckliga medel, på ett rättvist och transparent sätt, för att fondens mål ska uppnås. Genom dessa åtgärder bör skyddet av de grundläggande rättigheterna säkerställas vid genomförandet av fonden.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  I syfte att stärka unionens kapacitet att omedelbart hantera ett oförutsett eller oproportionerligt hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för hantering av asyl och migration samt asyl- och migrationsförfaranden, eller ett hårt migrationstryck i tredjeländer på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, bör det vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer i enlighet med den ram som fastställs i denna förordning.

(42)  I syfte att stärka unionens kapacitet att omedelbart hantera en oförutsedd stor eller oproportionell inströmning av tredjelandsmedborgare i en eller flera medlemsstater vilken ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för hantering av asyl och migration samt asyl- och migrationsförfaranden, eller migrationsutmaningar eller betydande vidarebosättningsbehov i tredjeländer på grund av den politiska utvecklingen, konflikter eller naturkatastrofer, bör det vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer i enlighet med den ram som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  Det politiska målet för denna fond kommer också att hanteras med hjälp av finansieringsinstrument och budgetgarantier inom de politiska områdena av InvestEU. Ekonomiskt stöd bör användas för att ta itu med marknadsmisslyckanden eller bristfälliga investeringssituationer, på ett proportionellt sätt och utan att duplicera eller utestänga privat finansiering, eller snedvrida konkurrensen på den inre marknaden. Åtgärderna bör ha ett tydligt europeiskt mervärde.

utgår

Motivering

Denna strykning speglar föreslagna ändringar av förordningens operativa del.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  För att åtgärder ska kunna genomföras genom delad förvaltning bör fonden ingå som en del av ett sammanhängande ramverk som består av föreliggande förordning, budgetförordningen och förordning (EU) .../2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser].

(47)  För att åtgärder ska kunna genomföras genom delad förvaltning bör fonden ingå som en del av ett sammanhängande ramverk som består av föreliggande förordning, budgetförordningen och förordning (EU) .../2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser]. I händelse av motstridiga bestämmelser bör denna förordning ha företräde framför förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  Genom förordning (EU) .../2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser] inrättas en ram för åtgärder under Eruf, ESF+, Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (AMF), Fonden för inre säkerhet och instrumentet för gränsförvaltning och visering som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, och den innehåller i synnerhet regler om programplanering, övervakning, utvärdering, förvaltning och kontroll av unionens medel som genomförs genom delad förvaltning. Det är därför nödvändigt att specificera målen för AMF och att fastställa särskilda bestämmelser om den typ av verksamhet som kan finansieras genom AMF.

(48)  Utöver den ram som inrättar finansiella regler som är gemensamma för flera EU-fonder, inbegripet Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif), är det nödvändigt att specificera målen för Amif och att fastställa särskilda bestämmelser om den typ av verksamhet som kan finansieras genom Amif.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 50

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(50)  I enlighet med budgetförordningen21, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201322, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9523, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9624 och rådets förordning (EU) 2017/193925 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller andra straffbara gärningar som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137126. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen för att ge kommissionen, Olaf och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter.

(50)  I enlighet med budgetförordningen21, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201322, rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/9523, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9624 och rådets förordning (EU) 2017/193925 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt, korrigering och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa och/eller straffrättsliga sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller och inspektioner på plats, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller andra straffbara gärningar som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137126. I enlighet med budgetförordningen ska varje person eller enhet som tar emot medel från unionen samarbeta fullständigt för att skydda unionens ekonomiska intressen för att ge kommissionen, Olaf och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som behövs och säkerställa att tredje parter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar likvärdiga rättigheter. Medlemsstaterna bör samarbeta fullt ut och ge unionens institutioner, byråer och organ allt det stöd som krävs för att skydda unionens ekonomiska intressen. Resultaten av utredningar av oriktigheter eller bedrägeri som rör fonden bör göras tillgängliga för Europaparlamentet.

_________________

_________________

21 EUT C , , s. .

21 EUT C , , s. .

22 EUT C , , s. .

22 EUT C , , s. .

23 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

23 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

24 EUT C , , s. .

24 EUT C , , s. .

25 Rådets förordning (EU) 2017/1371 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

25 Rådets förordning (EU) 2017/1371 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

26 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51a)  Om det finns klara belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget, bör kommissionen säkerställa att det inte finns någon finansiering tillgänglig för dessa projekt.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a)  Organisationer inom det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter och nationella parlament i medlemsstaterna och i tredjeländer bör bli föremål för samråd under programplaneringsprocessen för samt genomförandet och utvärderingen av de program som finansieras genom fonden.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 54

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(54)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 behöver denna fond utvärderas på grundval av den information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och en administrativ börda, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondens faktiska konsekvenser. För att mäta fondens resultat bör gemensamma indikatorer och relaterade mål fastställas för vart och ett av fondens särskilda mål. Genom dessa gemensamma indikatorer och finansiell rapportering bör kommissionen och medlemsstaterna övervaka fondens genomförande i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) .../2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser] och denna förordning.

(54)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 behöver denna fond utvärderas på grundval av den information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och en administrativ börda, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer, inbegripet kvalitativa och kvantitativa, indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondens faktiska konsekvenser. För att mäta fondens resultat bör gemensamma indikatorer och relaterade mål fastställas för vart och ett av fondens särskilda mål. Genom dessa gemensamma indikatorer och finansiell rapportering bör kommissionen och medlemsstaterna övervaka fondens genomförande. För att på ett adekvat sätt utöva sin tillsynsfunktion bör kommission ha möjlighet att fastställa vilka belopp fonden de facto betalat ut under ett visst år. När medlemsstaterna rapporterar in årsredovisningarna för sina nationella program till kommissionen bör de därför skilja mellan återkrav av medel, förfinansiering till slutmottagare och ersättningar för faktiska utgifter. För att underlätta revisionen och övervakningen av fondens genomförande bör kommissionen ta med dessa belopp i sin årliga genomföranderapport för fonden samt övervaka resultaten och genomförandet av fondens åtgärder på lokal, regional och nationell nivå och unionsnivå, inbegripet specifika projekt och partner. Kommissionen bör varje år överlämna en sammanfattning av de godkända årliga prestationsrapporterna till Europaparlamentet och rådet. Rapporter om övervakningsresultat och genomförande av åtgärder inom ramen för fonden på både medlemsstatlig nivå och unionsnivå bör offentliggöras och presenteras för Europaparlamentet.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer denna fond att bidra till att rationalisera klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

(55)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer denna fond att bidra till att rationalisera klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 56

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(56)  I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över åtgärder som berättigar till större samfinansiering i bilaga IV, driftsstöd samt för att ytterligare utveckla den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

(56)  I syfte att komplettera eller ändra vissa icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på arbetsprogram för den tematiska delen, en förteckning över åtgärder som berättigar till stöd genom instrumentet i bilaga III, en förteckning över åtgärder som berättigar till större samfinansiering i bilaga IV och driftsstöd enligt bilaga VII samt för att ytterligare utveckla den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och med det civila samhällets organisationer, även migrant- och flyktingorganisationer, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  Eftersom målet med denna förordning, nämligen att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar i unionen i överensstämmelse med den gemensamma politiken för asyl och internationellt skydd och med den gemensamma invandringspolitiken, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

(58)  Eftersom målen för denna förordning, nämligen att stärka solidariteten mellan medlemsstaterna och bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar och till genomförande, stärkande och utveckling av den gemensamma politiken avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd samt av den gemensamma invandringspolitiken, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva och bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas Asyl- och migrationsfonden (nedan kallad fonden).

1.  Genom denna förordning inrättas Asyl-, migrations- och integrationsfonden (nedan kallad fonden).

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  sökande av internationellt skydd: en sökande enligt definitionen i artikel 2[x] i förordning (EU) ../.. (förordningen om asylförfarande)30.

(a)  sökande av internationellt skydd: en sökande enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 2013/32/EU.

__________________

 

30 EUT C , , s. .

 

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  person som beviljats internationellt skydd: i enlighet med artikel [2].2 i förordning (EU) ../.. (skyddsgrundsförordningen)31.

(b)  person som beviljats internationellt skydd: i enlighet med artikel 2 b i direktiv 2011/95/EU.

__________________

 

31 EUT C , , s. .

 

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  humanitärt mottagande: i enlighet med artikel [2] i förordning (EU) ../.. [unionsramen för vidarebosättning [och humanitärt mottagande]32.

(e)  humanitär ordning: inresa efter, om så begärts av en medlemsstat, en framställan från UNHCR eller ett annat relevant internationellt organ, av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som beviljas internationellt skydd eller humanitär status enligt nationell lagstiftning som föreskriver rättigheter och skyldigheter som motsvarar rättigheterna och skyldigheterna i artiklarna 20–32 och artikel 34 i direktiv 2011/95/EU för personer som innehar status som subsidiärt skyddsbehövande, från ett tredjeland till vilket de har fördrivits till medlemsstaternas territorium.

_______________

 

32 EUT C , , s. .

 

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  vidarebosättning: i enlighet med definitionen i artikel [2] i förordning (EU) ../.. [unionsramen för vidarebosättning [och humanitärt mottagande].

(g)  vidarebosättning: inresa, efter en framställan från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR), av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer som beviljas internationellt skydd och har tillgång till en varaktig lösning i enlighet med EU-rätten och nationell rätt, från ett tredjeland till vilket de har fördrivits till medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  ensamkommande barn: en underårig som anländer till medlemsstaternas territorium utan en medföljande vuxen som enligt lag eller praxis i den berörda medlemsstaten ansvarar för honom eller henne, så länge vederbörande inte faktiskt tas om hand av en sådan vuxen, inbegripet en underårig som har lämnats ensam utan medföljande vuxen efter det att han eller hon rest in på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fondens politiska mål ska vara att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar i överensstämmelse med unionens relevanta regelverk och i enlighet med unionens åtaganden när det gäller grundläggande rättigheter.

1.  Fondens politiska mål ska vara att bidra till genomförande, stärkande och utveckling av alla aspekter av den gemensamma europeiska asylpolitiken enligt artikel 78 i EUF-fördraget och av den gemensamma europeiska invandringspolitiken enligt artikel 79 i EUF-fördraget i linje med principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, samtidigt som unionens och medlemsstaternas åtaganden enligt internationell rätt och de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna respekteras fullt ut.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

(b)  Stärka och utveckla politiken avseende laglig migration på EU-nivå och nationell nivå utifrån medlemsstaternas ekonomiska och sociala behov.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer.

(c)  Bidra till och främja en ändamålsenlig integration av och social delaktighet för tredjelandsmedborgare, som ett komplement till andra EU-fonder.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett ändamålsenligt, säkert och värdigt återvändande och återtagande samt en ändamålsenlig, säker och värdig återanpassning i tredjeländer.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Säkerställa solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrationsutmaningar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Partnerskap

 

För denna fond ska partnerskapen omfatta åtminstone lokala och regionala myndigheter eller deras intresseorganisationer, relevanta internationella organisationer, icke-statliga organisationer, i synnerhet flykting- och migrantorganisationer, nationella människorättsinstitutioner och jämställdhetsorgan samt näringslivets och arbetsmarknadens organisationer.

 

Dessa partner ska delta på ett meningsfullt sätt i utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av programmen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska fonden särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

1.  I enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska fonden stödja åtgärder som bidrar till att de mål som avses i artikel 3 och förtecknas i bilaga III uppnås. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att ändra förteckningen över åtgärder som är berättigade till stöd från fonden i bilaga III.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att uppnå målen för denna förordning får fonden stödja de åtgärder som överensstämmer med unionens prioriteringar i den mening som avses i bilaga III i förhållande till och i tredjeländer, när det är lämpligt, i enlighet med artiklarna 5 och 6.

2.  För att uppnå de mål som avses i artikel 3 i denna förordning får fonden, i undantagsfall, inom fastställda gränser och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, stödja de åtgärder som avses i bilaga III i förhållande till och i tredjeländer, när det är lämpligt, i enlighet med artiklarna 5 och 6.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 16 får det totala beloppet för finansiering av stödåtgärder i eller i förhållande till tredjeländer inom ramen för den tematiska delen i enlighet med artikel 9 inte överstiga 5 % av det totala belopp som tilldelats den tematiska delen enligt artikel 8.2 b.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 16 får det totala beloppet för finansiering av stödåtgärder i eller i förhållande till tredjeländer inom ramen för medlemsstaternas program i enlighet med artikel 13 per medlemsstat inte överstiga 5 % av det totala belopp som tilldelats den medlemsstaten enligt artiklarna 8.2 a och 11.1 samt bilaga I.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2c.  Åtgärder som får stöd enligt denna punkt ska överensstämma helt med åtgärder som får stöd genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder och med de allmänna principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 4a

 

Jämställdhet och icke-diskriminering

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet är en integrerad del av – och främjas under – alla led av fondens genomförande. Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning i samband med tillgången till fonden och under alla led av fondens genomförande.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska vara öppen för tredjeländer i enlighet med de villkor som fastställs i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i Asyl- och migrationsfonden, under förutsättning att avtalet

Fonden ska vara öppen för Schengenassocierade tredjeländer i enlighet med de villkor som fastställs i ett särskilt avtal som ska antas i enlighet med artikel 218 i EUF-fördraget och som omfattar tredjelandets deltagande i fonden, under förutsättning att avtalet

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 5 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Vid utarbetandet av det särskilda avtal som avses i denna artikel ska kommissionen samråda med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, särskilt när det gäller aspekter i avtalet som rör grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led a – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges där.

(3)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges där, under förutsättning att alla åtgärder av, i eller i förhållande till det tredjelandet till fullo respekterar de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje relevant internationell organisation.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland får i undantagsfall delta när det är nödvändigt för att nå målen för en viss åtgärd.

utgår

Motivering

Bestämmelserna i artikel 5 föreskriver att fonden ska vara öppen för tredjeländers deltagande. Ingen ytterligare medverkan av tredjelandsenheter är lämplig.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater eller i tredjeländer, är berättigade till stöd.

4.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater, är berättigade till stöd när det bidrar till att uppnå fondens mål i enlighet med artikel 3 i denna förordning.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd som tillhandahålls enligt denna förordning ska komplettera nationella, regionala och lokala interventioner, och ska inriktas på att ge målen för denna förordning ett mervärde.

1.  Stöd som tillhandahålls enligt denna förordning ska komplettera nationella, regionala och lokala interventioner, och ska inriktas på att tillföra unionen ett mervärde till målen för denna förordning.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd som tillhandahålls på grundval av denna förordning och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta verksamhet, politik och prioriteringar, och att det kompletterar övriga unionsinstrument.

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att det stöd som tillhandahålls på grundval av denna förordning och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta verksamhet, politik och prioriteringar, och att det kompletterar och samordnas med nationella instrument och övriga unionsinstrument och åtgärder som finansieras genom andra EU-fonder, i synnerhet strukturfonderna och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2021–2027 ska vara 10 415 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2021–2027 ska vara 9 204 957 000 EUR i 2018 års priser (10 415 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  6 249 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs enligt delad förvaltning.

(a)  5 522 974 200 EUR i 2018 års priser (6 249 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till de program som genomförs enligt delad förvaltning.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  4 166 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

(b)  3 681 982 800 EUR i 2018 års priser (4 166 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till den tematiska delen.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Av finansieringsramen ska upp till 0,42 % anslås till tekniskt bistånd på kommissionens initiativ såsom anges i artikel 29 i förordning EU ../.. [förordningen om gemensamma bestämmelser].

3.  Av finansieringsramen ska upp till 0,42 % anslås till tekniskt bistånd på kommissionens initiativ.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e)  stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser, och

e)  stöd till medlemsstater, inbegripet lokala och regionala myndigheter, samt till internationella och icke-statliga organisationer som bidrar till solidaritetsinsatser, och

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Finansiering från den tematiska delen ska ägnas prioriteringar som har ett stort mervärde för unionen eller användas för tillmötesgå brådskande behov, i enlighet med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i bilaga II.

2.  Finansiering från den tematiska delen ska ägnas prioriteringar som har ett stort mervärde för unionen eller användas för att tillmötesgå brådskande behov, i enlighet med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i bilaga II och genom de stödberättigade åtgärderna i bilaga III. Kommissionen ska säkerställa en regelbunden dialog med det civila samhällets organisationer vid utformningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av arbetsprogrammen.

 

Minst 20 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 a.

 

Minst 10 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 b.

 

Minst 10 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 c.

 

Minst 10 % av finansieringen från den tematiska delen ska avsättas till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 cb.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När finansiering från den tematiska delen beviljas medlemsstaterna genom direkt eller indirekt förvaltning, ska det säkerställas att de utvalda projekten inte påverkas av något motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

3.  När finansiering från den tematiska delen beviljas medlemsstaterna genom direkt eller indirekt förvaltning ska ingen finansiering finnas tillgänglig för projekt där det finns klara belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När finansiering från den tematiska delen används genom delad förvaltning ska kommissionen, för tillämpningen av artiklarna 18 och 19.2 i förordning (EU)../.. [förordningen om gemensamma bestämmelser], bedöma om de planerade åtgärderna påverkas av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

4.  När finansiering från den tematiska delen används genom delad förvaltning ska kommissionen säkerställa att ingen finansiering finns tillgänglig för projekt där det finns klara belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget fastställa det totala belopp som ställs till förfogande för den tematiska delen. Kommissionen ska anta finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel [110] i budgetförordningen för den tematiska delen där det anges vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificeras belopp för var och en av de beståndsdelar som anges i punkt 1. I finansieringsbesluten ska det, i tillämpliga fall, anges det totala belopp som är reserverat för blandfinansieringsinsatser.

5.  Kommissionen ska inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget fastställa det totala belopp som ställs till förfogande för den tematiska delen. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att fastställa arbetsprogram för den tematiska delen där det anges vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificeras belopp för var och en av de beståndsdelar som anges i punkt 1. Arbetsprogrammen ska göras allmänt tillgängliga.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som genomförs av lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer.

6.  Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2a i bilaga II och som genomförs av lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer. I detta avseende ska minst 5 % av den tematiska delens finansieringsram beviljas genom direkt eller indirekt förvaltning till lokala och regionala myndigheter som genomför integrationsåtgärder.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Efter antagandet av ett sådant finansieringsbeslut som avses i punkt 5 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

7.  Efter antagandet av sådana arbetsprogram som avses i punkt 5 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Dessa finansieringsbeslut kan vara årliga eller fleråriga och får omfatta en eller flera beståndsdelar i den tematiska delen.

8.  Dessa arbetsprogram kan vara årliga eller fleråriga och får omfatta en eller flera beståndsdelar i den tematiska delen.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Stöd enligt detta avsnitt ska användas genom delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i budgetförordningen och förordning (EU) ../.. [förordningen om gemensamma bestämmelser].

2.  Stöd enligt detta avsnitt ska användas genom delad förvaltning i enlighet med artikel [63] i budgetförordningen och den ram som inrättar finansiella regler som är gemensamma för flera EU-fonder, inbegripet Amif.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bidraget från unionens budget får inte överstiga 75 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt.

1.  Bidraget från unionens budget får inte överstiga 75 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt. Medlemsstaterna uppmuntras att tillhandahålla motsvarande finansiering för verksamhet som stöds genom fonden.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Bidraget från unionens budget får höjas till 90 % av de totala stödberättigande utgifterna för åtgärder som förtecknas i bilaga IV.

3.  Bidraget från unionens budget ska höjas till minst 80 % och får höjas till 90 % av de totala stödberättigande utgifterna för åtgärder som förtecknas i bilaga IV.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och motsvarar unionens prioriteringar och utmaningar på området migrationsförvaltning, och stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.

1.  Varje medlemsstat och kommissionen ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i det nationella programmet är förenliga med och motsvarar unionens prioriteringar och utmaningar på området asyl- och migrationsförvaltning och stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden enligt de internationella instrument som de har undertecknat, i synnerhet FN:s konvention om barnets rättigheter. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas. I detta avseende ska medlemsstaterna avsätta minst 20 % av sina anslag till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 a.

 

Medlemsstaterna ska avsätta minst 10 % av sina anslag till de särskilda mål som avses i artikel 3.2 b.

 

Medlemsstaterna ska avsätta minst 10 % av sina anslag till de särskilda mål som avses i artikel 3.2 c.

 

Medlemsstaterna ska avsätta minst 10 % av sina anslag till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 cb.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska dessutom säkerställa att deras program omfattar åtgärder för att ta itu med fondens samtliga särskilda mål enligt artikel 3.2 och att fördelningen av medel mellan dessa mål innebär att målen kan uppnås. Vid utvärderingen av medlemsstaternas program ska kommissionen säkerställa att ingen finansiering finns tillgänglig för projekt där det finns klara belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle komma att ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede involveras i att utarbeta programmen avseende sina befogenhetsområden. Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens asylbyrå om utkasten till program för att säkerställa konsekvens och komplementaritet i byråernas och medlemsstaternas åtgärder.

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede involveras i att utarbeta programmen avseende sina befogenhetsområden. Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska stödkontoret för asylfrågor om utkasten till program för att säkerställa konsekvens och komplementaritet i byråernas och medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får involvera Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i de övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, när det är lämpligt, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av fonden är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

3.  Kommissionen får involvera Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och UNHCR i de övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, när det är lämpligt, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av fonden är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter en övervakningsåtgärd som utförts i enlighet med förordning (EU) [ ../..] [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] eller antagandet av rekommendationer i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 som omfattas av denna förordning ska den berörda medlemsstaten, tillsammans med kommissionen, och i förekommande fall med Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, utvärdera hur resultaten ska hanteras, däribland eventuella brister eller problem kring kapacitet och beredskap och ska utföra rekommendationerna genom sitt program.

4.  Efter en övervakningsåtgärd som utförts, eller antagandet av rekommendationer i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 som omfattas av denna förordning, ska den berörda medlemsstaten, tillsammans med kommissionen, och i förekommande fall med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, utvärdera hur resultaten ska hanteras, däribland eventuella brister eller problem kring kapacitet och beredskap och ska utföra rekommendationerna genom sitt program.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vid behov ska det berörda programmet ändras för att beakta de rekommendationer som avses i punkt 4. Beroende på effekten av justeringen, får det ändrade programmet godkännas av kommissionen.

5.  Vid behov ska det berörda programmet ändras för att beakta de rekommendationer som avses i punkt 4 och de framsteg som gjorts med att uppnå delmålen och målen enligt bedömningen i de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 30.2 a. Beroende på effekten av justeringen, får det ändrade programmet godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  De nationella programmen får när det gäller de åtgärder som avses i punkt 3a i bilaga III också omfatta mycket nära släktingar till personer som ingår i den målgrupp som avses i den punkten, i den omfattning som det krävs för ett effektivt genomförande av sådana åtgärder.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om en medlemstat beslutar att genomföra projekt tillsammans med eller i ett tredjeland med hjälp av stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet inleds.

8.  Om en medlemsstat beslutar att genomföra projekt tillsammans med eller i ett tredjeland med hjälp av stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten – utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.2 andra stycket – begära godkännande från kommissionen innan projektet inleds. Kommissionen ska säkerställa de planerade projektens komplementaritet och konsekvens i förhållande till andra unionsåtgärder och andra åtgärder i medlemsstaterna som vidtas i eller i förhållande till det berörda tredjelandet, och ska kontrollera att villkoren i artikel 6.1 a led 3 är uppfyllda.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Programplanering i den mening som avses i artikel 17.5 i förordning (EU) …/2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska grundas på de interventionstyper som fastställs i tabell 1 i bilaga VI.

9.  Varje nationellt program ska för varje särskilt mål ange interventionstyperna i enlighet med tabell 1 i bilaga VI och en vägledande uppdelning av de anslagna medlen efter interventionstyp eller stödområde.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Varje medlemsstat ska offentliggöra sitt program på en särskild webbplats och översända det till Europaparlamentet och rådet. På denna webbplats ska det anges vilka åtgärder som får stöd vid genomförandet av programmet, tillsammans med en förteckning över stödmottagarna. Den ska uppdateras regelbundet, åtminstone samtidigt som offentliggörandet av den årliga prestationsrapport som avses i artikel 30.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Programmen ska bli föremål för en halvtidsöversyn och en utvärdering i enlighet med artikel 29 i denna förordning.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska 2024 tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 11.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 b–5 i bilaga I. Finansieringen ska gälla för perioden från och med kalenderåret 2025.

1.  Senast före utgången av 2024 och efter att ha underrättat Europaparlamentet ska kommissionen tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 11.1 b i enlighet med de kriterier som anges i punkterna 1 b–5 i bilaga I. Finansieringen ska gälla för perioden från och med kalenderåret 2025.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om minst 10 % av den ursprungliga tilldelningen för ett program som avses i artikel 11.1 a inte har täckts av betalningsansökningar som lämnats in i enlighet med artikel [85] i förordning (EU) .../2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser], ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för programmet som avses i punkt 1.

2.  Om minst 30 % av den ursprungliga tilldelningen för ett program som avses i artikel 11.1 a inte har täckts av betalningsansökningar ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för programmet som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid tilldelning av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska man, om lämpligt, beakta de framsteg som gjorts för att uppnå delmålen i den prestationsram som avses i artikel [12] i förordning (EU) .../2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser] och konstaterade brister i genomförandet.

3.  Vid tilldelning av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska man beakta de framsteg som gjorts för att uppnå delmålen i prestationsramen och konstaterade brister i genomförandet.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Särskilda åtgärder är transnationella eller nationella projekt i linje med målen i denna förordning, för vilka en, flera eller samtliga medlemsstater kan få ytterligare tilldelning till sina program.

1.  Särskilda åtgärder är transnationella eller nationella projekt som tillför unionen ett mervärde och som är i linje med målen i denna förordning, för vilka en, flera eller samtliga medlemsstater kan få ytterligare tilldelning till sina program.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 16

utgår

Resurser för unionsramen för vidarebosättning [och humanitärt mottagande]

 

1.  Medlemsstaterna ska, utöver sin tilldelning som beräknats i enlighet med artikel 11.1 a, motta ett bidrag på 10 000 EUR för varje vidarebosatt person i enlighet med unionens riktade vidarebosättningsprogram. Detta bidrag ska ges i form av finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel [125] i budgetförordningen.

 

2.  Det belopp som avses i punkt 1 ska tilldelas medlemsstaterna genom en ändring av deras program förutsatt att den person avseende vilken bidraget tilldelas faktiskt har vidarebosatts i enlighet med unionsramen för vidarebosättning [och humanitärt mottagande].

 

3.  Finansieringen ska inte användas för andra åtgärder i programmet, utom under vederbörligen motiverade omständigheter, och efter att kommissionen godkänt det genom en ändring av programmet.

 

4.  Medlemsstaterna ska bevara den information som är nödvändig för att de vidarebosatta personerna ska kunna identifieras och dagen för deras vidarebosättning ska kunna fastställas på ett riktigt sätt.

 

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Resurser för vidarebosättning och humanitärt mottagande

 

1. Medlemsstaterna ska, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a, vartannat år motta ett tilläggsbelopp baserat på ett schablonbelopp på 10 000 EUR för varje person som mottagits genom vidarebosättning.

 

2. Medlemsstaterna ska, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a, vartannat år motta ett tilläggsbelopp baserat på ett schablonbelopp på 6 000 EUR för varje person som mottagits genom humanitära ordningar.

 

3. I tillämpliga fall kan medlemsstaterna även vara berättigade till schablonbelopp för familjemedlemmar till personer som avses i punkt 1 för att säkerställa familjesammanhållning.

 

4. Det tilläggsbelopp som avses i punkterna 1 och 2 ska tilldelas medlemsstaterna vartannat år, första gången genom individuella finansieringsbeslut om godkännande av deras nationella program och senare genom ett finansieringsbeslut som bifogas besluten om godkännande av deras nationella program.

 

5. Med beaktande av den rådande inflationen, relevant utveckling på vidarebosättningsområdet samt faktorer som kan optimera användningen av det ekonomiska incitament som schablonbeloppet innebär, och inom ramen för tillgängliga resurser, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att vid behov justera det schablonbelopp som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 17

utgår

Resurser för att stödja genomförandet av förordning ../.. [Dublinförordningen]

 

1. En medlemsstat ska, utöver den tilldelning som beräknats i enlighet med artikel 11.1 a, motta ett bidrag på [10 000 ] EUR för varje sökande av internationellt skydd för vilken medlemsstaten blir ansvarig från den tidpunkt då medlemsstaten befinner sig i utmanande omständigheter enligt definitionen i förordning (EU) .../.. [Dublinförordningen].

 

2. En medlemsstat ska, utöver den tilldelning som beräknats i enlighet med artikel 11.1 a, motta ett bidrag på [10 000 ] EUR för varje sökande av internationellt skydd som tilldelas medlemsstaten och som inte omfattas av den tilldelande medlemsstatens rättvisa andel.

 

3. En medlemsstat som avses i punkterna 1 och 2 ska motta ett ytterligare bidrag på [10 000] EUR per sökande som har beviljats internationellt skydd för att genomföra integrationsåtgärder.

 

4. En medlemsstat som avses i punkterna 1 och 2 ska motta ett ytterligare bidrag på [10 000 ] EUR per person avseende vilken medlemsstaten kan visa, på grundval av en uppdatering av de uppgifter som anges i artikel 11 d i förordning ../.. [Eurodacförordningen], att personen har lämnat medlemsstatens territorium, antingen på obligatorisk eller frivillig basis, i enlighet med ett beslut om återvändande eller avlägsnande.

 

5. En medlemsstat ska, utöver sin tilldelning som beräknats i enlighet med artikel 11.1 a, motta ett bidrag på [500] EUR för varje sökande av internationellt skydd som överförts från en medlemsstat till en annan, för varje sökande som överförts i enlighet med artikel 34 i första stycket led c i förordning (EU) ../... [Dublinförordningen] och, i tillämpliga fall, för varje sökande som överförts enligt artikel 34 j led g i förordning (EU) ../... [Dublinförordningen].

 

6. De belopp som avses i denna artikel ska ges i form av finansiering som inte är kopplad till kostnader i enlighet med artikel [125] i budgetförordningen.

 

7. De ytterligare belopp som avses i punkterna 1–5 ska tilldelas medlemsstaternas program under förutsättning att den person avseende vilken bidraget tilldelas, beroende på vad som är tillämpligt, faktiskt har överförts till en medlemsstat, faktiskt har återvänt eller registrerats som sökande i den ansvariga medlemsstaten i enlighet med förordning (EU) .../.. [Dublinförordningen].

 

8. Finansieringen ska inte användas för andra åtgärder i programmet, utom under vederbörligen motiverade omständigheter, och om det godkänts av kommissionen genom en ändring av programmet.

 

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 17a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17a

 

Resurser för att stödja genomförandet av förordning (EU) nr 604/2013

 

1. Den fastställande medlemsstaten ska, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a i denna förordning, motta återbetalning av kostnaderna för mottagande av en sökande av internationellt skydd från den tidpunkt då ansökan görs till dess att den sökande överförs till den ansvariga medlemsstaten, eller till dess att den fastställande medlemsstaten tar på sig ansvaret för den sökande i enlighet med förordning (EU) nr 604/2013.

 

2. Den överförande medlemsstaten ska, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a i denna förordning, motta återbetalning av kostnaderna för att överföra en sökande eller en annan person som avses i artikel 18.1 c och d i förordning (EU) nr 604/2013.

 

3. Varje medlemsstat ska, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a i denna förordning, motta ett schablonbelopp på 10 000 EUR för varje ensamkommande barn som beviljas internationellt skydd i den medlemsstaten, under förutsättning att medlemsstaten i fråga inte är berättigad till ett schablonbelopp för det ensamkommande barnet enligt artikel 16.1.

 

4. Den återbetalning som avses i denna artikel ska anta formen av finansiering i enlighet med artikel 125 i budgetförordningen.

 

5. Den återbetalning som avses i punkt 2 ska tilldelas medlemsstaternas program under förutsättning att den person avseende vilken återbetalningen tilldelas faktiskt har överförts till en medlemsstat i enlighet med förordning (EU) nr 604/2013.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 17b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 17b

 

Resurser för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd

 

1. I syfte att tillämpa principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning ska medlemsstaterna, utöver sin tilldelning beräknad i enlighet med artikel 11.1 a, motta ett tilläggsbelopp baserat på ett schablonbelopp på 10 000 EUR för varje person som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd och som överförs från en annan medlemsstat.

 

2. I tillämpliga fall kan medlemsstaterna även vara berättigade till schablonbelopp för familjemedlemmar till personer som avses i punkt 1, om dessa familjemedlemmar har överförts i enlighet med denna förordning.

 

3. De tilläggsbelopp som avses i punkt 1 ska tilldelas medlemsstaterna första gången genom individuella finansieringsbeslut om godkännande av deras nationella program och senare genom ett finansieringsbeslut som bifogas beslutet om godkännande av deras nationella program. Denna finansiering ska inte användas för andra åtgärder i programmet, utom under vederbörligen motiverade omständigheter, och om det godkänts av kommissionen genom en ändring av programmet.

 

4. För att effektivt uppnå de mål om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna som avses i artikel 80 i EUF-fördraget, och med beaktande av den rådande inflationen, relevant utveckling på området för överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan och på området för vidarebosättning och annat tillfälligt humanitärt mottagande samt faktorer som kan optimera användningen av det ekonomiska incitament som schablonbeloppet innebär, och inom ramen för tillgängliga resurser, ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att vid behov justera det schablonbelopp som avses i punkt 1 den här artikeln.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat får använda upp till 10 % av det belopp som tilldelats enligt fonden till dess program för att finansiera driftsstöd enligt målen i artikel 3.2 a och 3.2 c.

2.  En medlemsstat får använda upp till 10 % av det belopp som tilldelats enligt fonden till dess program för att finansiera driftsstöd enligt målen i artikel 3.2.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat som använder driftsstöd ska följa unionens regelverk för asyl och återvändande.

3.  En medlemsstat som använder driftsstöd ska följa unionens regelverk för asyl och invandring och fullt ut respektera de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i den årliga prestationsrapport som avses i artikel 30 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå målen för denna förordning. Före godkännandet av programmet ska kommissionen, tillsammans med Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 13, bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har uttryckt sin avsikt att använda driftsstöd. Kommissionen ska ta hänsyn till den information som tillhandahålls av dessa medlemsstater och, i förekommande fall, tillgängliga uppgifter mot bakgrund av de övervakningsåtgärder som genomförs i enlighet med förordning (EU) .../.. [Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] och förordning (EU) nr 1053/2013 och som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i den årliga prestationsrapport som avses i artikel 30 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå målen för denna förordning. Före godkännandet av programmet ska kommissionen, tillsammans med Europeiska stödkontoret för asylfrågor, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 13, bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har uttryckt sin avsikt att använda driftsstöd. Kommissionen ska ta hänsyn till den information som tillhandahålls av dessa medlemsstater och, i förekommande fall, tillgängliga uppgifter mot bakgrund av de övervakningsåtgärder som genomförs av Europeiska stödkontoret för asylfrågor i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 och som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Driftsstödet ska riktas till särskilda uppgifter och tjänster i enlighet med bilaga VII.

5.  Driftsstödet ska riktas till stödberättigade åtgärder i enlighet med bilaga VII.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 för att ändra de särskilda uppgifterna och tjänsterna i bilaga VII.

6.  För att hantera oförutsedda eller nya omständigheter eller för att säkerställa ett effektivt genomförande av finansieringen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 32 med avseende på att ändra de stödberättigade åtgärderna i bilaga VII.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bidrag som genomförs genom direkt förvaltning ska tilldelas och förvaltas i enlighet med [avdelning VIII] i budgetförordningen.

4.  Bidrag som genomförs genom direkt och indirekt förvaltning ska tilldelas och förvaltas i enlighet med [avdelning VIII] i budgetförordningen.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Kommissionen ska säkerställa flexibilitet, rättvisa villkor och transparens vid fördelningen av resurser mellan de mål som avses i artikel 3.2.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av medel från mottagare och ska betraktas som en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen. De bestämmelser som fastställs i artikel [X i] förordning (EU)../.. [efterträdare till förordningen om garantifonden] ska tillämpas.

6.  Bidrag till en ömsesidig försäkringsmekanism får täcka risken i samband med återkrav av medel från mottagare och ska betraktas som en tillräcklig garanti enligt budgetförordningen.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det belopp som avsatts för det europeiska migrationsnätverket på grundval av de årliga anslagen för fonden och arbetsprogrammet där prioriteringarna för dess verksamhet fastställs ska efter styrelsens godkännande antas av kommissionen i enlighet med artikel 4.5 a i beslut 2008/381/EG (i dess ändrade lydelse). Kommissionens beslut ska utgöra ett finansieringsbeslut enligt artikel [110] i budgetförordningen. För att säkerställa att resurser snabbt finns tillgängliga får kommissionen anta arbetsprogrammet för det europeiska migrationsnätverket i ett separat finansieringsbeslut.

2.  Det belopp som avsatts för det europeiska migrationsnätverket på grundval av de årliga anslagen för fonden och arbetsprogrammet där prioriteringarna för dess verksamhet fastställs ska efter styrelsens godkännande antas av kommissionen i enlighet med artikel 4.5 a i beslut 2008/381/EG (i dess ändrade lydelse). Kommissionens beslut ska utgöra ett finansieringsbeslut enligt budgetförordningen. För att säkerställa att resurser snabbt finns tillgängliga får kommissionen anta arbetsprogrammet för det europeiska migrationsnätverket i ett separat finansieringsbeslut.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 21a (ny)

Beslut 2008/381/EU

Artikel 5 – punkt 3 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 21a

 

Ändring av beslut 2008/381/EG

 

Följande led ska läggas till i artikel 5.5 i beslut 2008/381/EG:

 

”da) agera som en kontaktpunkt för potentiella stödmottagare inom ramen för förordningen om Asyl-, migrations- och integrationsfonden och tillhandahålla opartisk vägledning, praktisk information och bistånd avseende alla aspekter av fonden, även när det gäller ansökningar om finansiering inom ramen för det relevanta nationella programmet eller den tematiska delen.”

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Blandfinansieringsinsatser som beslutas inom ramen för denna fond ska genomföras i enlighet med [InvestEU-förordningen] och avdelning X i budgetförordningen.

Blandfinansieringsinsatser som beslutas inom ramen för denna fond, i enlighet med artikel 2.1 c, ska genomföras i enlighet med [InvestEU-förordningen] och avdelning X i budgetförordningen.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet, i synnerhet när de marknadsför åtgärderna och deras resultat, genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska främja åtgärderna och deras resultat genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och meningsfull information till olika, relevanta målgrupper, däribland medierna och allmänheten, på de relevanta språken. För att säkerställa unionsfinansieringens synlighet ska mottagarna av unionsfinansiering hänvisa till dess ursprung när de informerar om åtgärden. Mottagarna ska i detta syfte säkerställa att unionens emblem finns med på – och unionens ekonomiska stöd uttryckligen nämns i – allt kommunikationsmaterial som riktar sig till medierna och allmänheten.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till målen för denna förordning.

2.  För att nåt ut till bredast möjliga målgrupper ska kommissionen vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Kommissionen ska i synnerhet offentliggöra information om utvecklingen av de årliga och fleråriga programmen i den tematiska delen. Kommissionen ska också offentliggöra förteckningen över insatser som valts ut för stöd inom ramen för den tematiska delen på en allmänt tillgänglig webbplats och uppdatera denna förteckning minst var tredje månad. Medel som tilldelats fonden ska också bidra till den gemensamma kommunikationen om genomförandet av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till målen för denna förordning. Kommissionen får i synnerhet främja bästa praxis och utbyta information om instrumentets genomförande.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska offentliggöra den information som avses i punkt 2 i ett öppet maskinläsbart format i enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG1a, för att uppgifterna ska kunna sorteras, vara sökbara, extraheras, jämföras och vidareutnyttjas. Uppgifterna ska kunna sorteras efter prioritering, särskilt mål, totala stödberättigande kostnader för insatser, totala projektkostnader, totala upphandlingskostnader, stödmottagarens namn samt uppdragstagarens namn.

 

_____________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom fonden ska ekonomiskt stöd tillhandahållas för att åtgärda särskilda och brådskande behov i händelse av en nödsituation som är en konsekvens av en eller flera av följande omständigheter:

1.  Kommissionen får besluta att tillhandahålla ekonomiskt stöd för att åtgärda särskilda och brådskande behov i händelse av en nödsituation som är en konsekvens av en eller flera av följande omständigheter:

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Ett hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, asyl- och migrationshanteringssystem samt asyl- och migrationsförfaranden.

(a)  En oförutsedd stor eller oproportionell inströmning av tredjelandsmedborgare i en eller flera medlemsstater vilken ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för skydd av barn, asyl- och migrationshanteringssystem samt asyl- och migrationsförfaranden.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Frivillig omplacering.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ett hårt migrationstryck i tredjeländer, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, särskilt då det kan ha en effekt på migrationsströmmarna mot EU.

(c)  En oförutsedd stor eller oproportionell inströmning av personer i tredjeländer, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen, konflikter eller naturkatastrofer, särskilt då det kan ha en effekt på migrationsströmmarna mot EU.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Åtgärder som genomförs i tredjeländer i enlighet med denna artikel ska följa och, i tillämpliga fall, komplettera unionens humanitära politik och respektera de humanitära principer som anges i samförståndet om humanitärt bistånd.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  I de fall som beskrivs under punkterna 1 a, 1 aa, 1 b och 1 c i denna artikel ska kommissionen utan dröjsmål informera Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Bistånd i nödsituationer får ges i form av bidrag direkt till de decentraliserade byråerna.

2.  Bistånd i nödsituationer får ges i form av bidrag direkt till Europeiska stödkontoret för asylfrågor, UNHCR och lokala och regionala myndigheter som är föremål för en oförutsedd stor eller oproportionell inströmning av tredjelandsmedborgare, särskilt till dem som har ansvar för att ta emot och integrera migranter i form av ensamkommande barn.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Bidrag som genomförs genom direkt förvaltning ska tilldelas och förvaltas i enlighet med [avdelning VIII] i budgetförordningen.

4.  Bidrag som genomförs genom direkt förvaltning ska tilldelas och förvaltas i enlighet med budgetförordningen.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden får bistånd i nödsituationer täcka utgifter som uppkommit före den dag då bidragsansökan eller begäran om bistånd lämnades in, dock inte före den 1 januari 2021.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En åtgärd som har fått ett bidrag genom fonden kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas på dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de handlingar där villkoren för stödet fastställs.

1.  En insats som har fått ett bidrag genom fonden kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. De program som kommissionen lägger fram ska samverka och komplettera varandra och utarbetas med den transparens som krävs så att dubbelarbete undviks. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas på dess respektive bidrag till insatsen. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för insatsen, och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de handlingar där villkoren för stödet fastställs.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel eller som uppfyller de kumulativa, jämförande villkoren, dvs. att

Insatser som certifierats med en spetskompetensstämpel eller som uppfyller de kumulativa, jämförande villkoren, dvs. att

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I enlighet med rapporteringskraven i artikel [43.3 h.i iii] i budgetförordningen ska kommissionen informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga V.

1.  I enlighet med rapporteringskraven i budgetförordningen ska kommissionen minst en gång per år informera Europaparlamentet och rådet om prestationerna i enlighet med bilaga V.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Indikatorer för rapportering om fondens framsteg mot att uppnå målen för denna förordning fastställs i bilaga VIII. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa.

3.  Indikatorer för rapportering om fondens framsteg mot att uppnå målen för denna förordning fastställs i bilaga VIII. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa. På begäran ska de uppgifter som kommissionen mottagit i fråga om output- och resultatindikatorer göras tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

utgår

Utvärdering

 

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsöversyn och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för fonden.

 

2.  Halvtidsöversynen och efterhandsutvärderingen ska utföras i god tid för att kunna bidra till beslutsprocessen.

 

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Utvärdering

 

1. Kommissionen ska senast den 31 december 2024 presentera en halvtidsutvärdering av genomförandet av denna förordning. I halvtidsutvärderingen ska fondens ändamålsenlighet, effektivitet, förenklingar och flexibilitet granskas. Den ska mer specifikt innehålla en bedömning av

 

(a) framstegen mot att uppnå målen för denna förordning, med beaktande av alla relevanta uppgifter som finns att tillgå, särskilt de årliga prestationsrapporter som medlemsstaterna lämnar in i enlighet med artikel 30 samt de output- och resultatindikatorer som anges i bilaga VIII,

 

(b) det europeiska mervärdet till följd av de åtgärder och insatser som genomförs inom ramen för fonden,

 

(c) bidraget till EU:s solidaritet på asyl- och migrationsområdet,

 

(d) den fortsatta relevansen i de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II och de åtgärder som anges i bilaga III,

 

(e) komplementariteten, samordningen och konsekvensen mellan de åtgärder som stöds av denna fond och det stöd som ges genom andra unionsfonder, såsom strukturfonderna, och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder,

 

(f) fondens långsiktiga verkningar och dess hållbarhetseffekter.

 

Halvtidsutvärderingen ska ta hänsyn till resultaten av efterhandsutvärderingar av den långsiktiga verkan av föregångarfonden – Asyl-, migrations- och integrationsfonden 2014–2020 – och ska, vid behov, åtföljas av ett lagstiftningsförslag om en översyn av denna förordning.

 

2. Senast den 31 januari 2030 ska kommissionen genomföra en efterhandsutvärdering. Senast samma dag ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lämna in en utvärderingsrapport. Efterhandsutvärderingen ska innehålla en bedömning av alla de faktorer som anges i punkt 1. I det avseendet ska fondens långsiktiga verkningar och verkningarnas varaktighet utvärderas för att man ska kunna fatta beslut om att eventuellt förlänga eller ändra en senare fond.

 

De rapporter om halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen som avses i punkt 1 och första stycket i denna punkt ska genomföras med ett meningsfullt deltagande av arbetsmarknadens parter, det civila samhällets organisationer, inbegripet migrant- och flyktingorganisationer, jämställdhetsorgan, nationella människorättsinstitutioner och andra relevanta organisationer i enlighet med partnerskapsprincipen i artikel 3a.

 

3. Kommissionen ska i sin halvtidsutvärdering och efterhandsutvärdering särskilt uppmärksamma utvärderingen av åtgärder som vidtagits av, i eller i förhållande till tredjeländer i enlighet med artiklarna 5, 6 och 13.8.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma dag varje efterföljande år till och med år 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) …/2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in år 2023 ska omfatta genomförandet av programmet under perioden till den 30 juni 2022.

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma dag varje efterföljande år till och med år 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en årlig prestationsrapport. Den rapport som lämnas in år 2023 ska omfatta genomförandet av programmet under perioden till den 30 juni 2022. Medlemsstaterna ska offentliggöra dessa rapporter på en särskild webbplats och översända dem till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Framsteg med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen, med hänsyn till de senaste uppgifter som krävs enligt artikel [37] i förordning (EU) …/2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser].

(a)  Framsteg med att genomföra programmet och att uppnå delmålen och målen, med hänsyn till de senaste kumulativa uppgifter som översänts till kommissionen.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  En uppdelning av den årliga redovisningen för det nationella programmet efter återbetalning, förhandsfinansiering till slutliga stödmottagare och faktiska utgifter.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem.

(b)  Eventuella problem som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inbegripet motiverade yttranden från kommissionen med avseende på ett överträdelseförfarande enligt artikel 258.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Komplementaritet mellan de åtgärder som stöds av fonden och det stöd som ges genom andra unionsfonder, särskilt i eller i förhållande till tredjeländer.

(c)  Komplementaritet, samordning och konsekvens mellan de åtgärder som stöds genom denna fond och det stöd som ges genom andra unionsfonder, såsom strukturfonderna, och unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Programmets bidrag till genomförandet av relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner.

(d)  Programmets bidrag till genomförandet av relevanta delar av unionens regelverk och handlingsplaner samt till samarbetet och solidariteten mellan medlemsstaterna på asylområdet.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Efterlevnad av kraven i fråga om grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Antalet personer som vidarebosatts med stöd från fonden i enlighet med de belopp som avses i artikel 16.1.

(g)  Antalet personer som vidarebosatts eller tagits emot med stöd från fonden i enlighet med de belopp som avses i artikel 16.1 och 16.2.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Antalet sökande av internationellt skydd och personer som beviljats internationellt skydd som överförs från en medlemsstat till en annan i enlighet med artikel 17.

(h)  Antalet sökande av internationellt skydd och personer som beviljats internationellt skydd som överförs från en medlemsstat till en annan i enlighet med artikel 17b.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Antalet utsatta personer som får hjälp genom programmet, inbegripet barn samt personer som beviljats internationellt skydd.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får lämna synpunkter på den årliga prestationsrapporten inom två månader efter dagen för mottagandet. Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporten anses vara godkänd.

3.  Kommissionen får lämna synpunkter på den årliga prestationsrapporten inom två månader efter dagen för mottagandet. Om kommissionen inte lämnar synpunkter inom denna tidsfrist ska rapporten anses vara godkänd. När den årliga prestationsrapporten godkänts ska kommissionen tillgängliggöra en sammanfattning av den för Europaparlamentet och rådet, och offentliggöra den på en särskild webbplats. Om medlemsstaterna inte översänder den årliga prestationsrapporten i enlighet med punkt 1 ska en fulltextversion av den göras tillgänglig för Europaparlamentet och rådet, om de så begär.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13, 18, 28 och 31 ska tilldelas kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 och 31 ska tilldelas kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13, 18, 28 och 31 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 4, 9, 13, 16, 17b, 28 och 31 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 13, 18, 28 och 31 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 4, 9, 13, 16, 17b, 18, 28 och 31 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Varje medlemsstat ska erhålla ett fast belopp på 5 000 000 EUR från fonden endast i början av programperioden.

(a)  Varje medlemsstat ska erhålla ett fast belopp på 10 000 000 EUR från fonden endast i början av programperioden.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Följande kriterier på området bekämpning av irreguljär migration samt återvändande kommer att beaktas och ska viktas enligt följande:

4.  På området bekämpning av irreguljär migration samt återvändande kommer följande kriterier att beaktas:

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  50 % i proportion till antalet tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till och vistelse på medlemsstatens territorium och som är föremål för ett beslut om återvändande enligt nationell lag och/eller gemenskapslagstiftningen, dvs. ett förvaltnings- eller domstolsbeslut som fastslår eller förklarar att vistelsen sker olagligt och ålägger en person att återvända.

(a)  Antalet tredjelandsmedborgare som inte eller inte längre uppfyller villkoren för inresa till och vistelse på medlemsstatens territorium och som är föremål för ett slutligt beslut om återvändande enligt nationell lag och/eller unionslagstiftningen, dvs. ett förvaltnings- eller domstolsbeslut som fastslår eller förklarar att vistelsen sker olagligt och ålägger en person att återvända.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  50 % i proportion till det antal tredjelandsmedborgare som faktiskt har lämnat medlemsstatens territorium till följd av ett förvaltnings- eller domstolsbeslut om att lämna landet, oberoende av om det rör sig om ett frivilligt eller påtvingat återvändande.

utgår

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För en inledande tilldelning ska referenssiffrorna vara de senaste årliga statistiska uppgifterna från kommissionen (Eurostat) som omfattar de tre föregående kalenderåren, på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med unionsrätten. För halvtidsöversynen ska referenssiffrorna vara de senaste årliga statistiska uppgifterna från kommissionen (Eurostat) som omfattar de tre föregående kalenderåren och som är tillgängliga vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024 på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna i enlighet med unionsrätten. Om medlemsstaterna inte har förelagt kommissionen (Eurostat) den berörda statistiken ska de lämna preliminära uppgifter så snart som möjligt.

5.  För en inledande tilldelning ska referenssiffrorna vara de senaste årliga statistiska uppgifterna från kommissionen (Eurostat) som omfattar de tre föregående kalenderåren, på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna den dag då denna förordning börjar tillämpas i enlighet med unionsrätten. Uppgifterna bör uppdelas efter ålder och kön, efter särskilda sårbarheter och efter asylstatus, också när det gäller barn. För halvtidsöversynen ska referenssiffrorna vara de senaste årliga statistiska uppgifterna från kommissionen (Eurostat) som omfattar de tre föregående kalenderåren och som är tillgängliga vid tidpunkten för halvtidsöversynen 2024 på grundval av uppgifter som lämnats av medlemsstaterna i enlighet med unionsrätten. Om medlemsstaterna inte har förelagt kommissionen (Eurostat) den berörda statistiken ska de lämna preliminära uppgifter så snart som möjligt.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem avseende infrastrukturer och tjänster när det är nödvändigt.

(b)  Stödja kapaciteten i medlemsstaternas asylsystem, också på lokal och regional nivå, avseende infrastruktur, såsom adekvata mottagningsvillkor, särskilt för barn, och tjänster, till exempel rättsligt bistånd och biträde samt tolkning när det är nödvändigt.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stärka solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrationsströmmarna samt ge stöd till de medlemsstater som bidrar till solidaritetsinsatser.

utgår

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stärka solidariteten och samarbetet med de tredjeländer som påverkas av migrationsflöden, inklusive genom vidarebosättning och andra lagliga vägar till skydd i EU samt partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera migration.

(d)  Stärka solidariteten och samarbetet med tredjeländer till vilka ett stort antal personer i behov av internationellt skydd har fördrivits, även genom att främja dessa länders kapacitet att förbättra mottagningsvillkoren och villkoren för internationellt skydd och genom vidarebosättning och andra lagliga vägar till skydd i EU, i synnerhet för utsatta grupper såsom barn och ungdomar som ställs inför skyddsmässiga risker, samt partnerskap och samarbete med tredjeländer inom ramen för globalt samarbete på området internationellt skydd.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Genomföra tekniskt och operativt stöd till en eller flera andra medlemsstater i samarbete med Europeiska stödkontoret för asylfrågor.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Stödja utvecklingen och genomförandet av politik som främjar laglig migration och genomförandet av unionens regelverk för laglig migration.

(a)  Stödja utvecklingen och genomförandet av politik som främjar laglig migration, inbegripet familjeåterförening, och genomförandet av unionens regelverk för laglig migration, i synnerhet de rättsliga instrumenten för arbetskraftsmigration enligt tillämpliga internationella normer för migration och skydd av migrerande arbetstagare.

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Främja och utveckla strukturella och stödjande åtgärder för att underlätta reguljär inresa och vistelse i unionen.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  Stärka partnerskap och samarbete med tredjeländer som påverkas av migrationsströmmar, bland annat genom lagliga inresevägar till unionen, för att uppnå globalt samarbete på migrationsområdet.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Främja åtgärder för tidig integration för social och ekonomisk inkludering av tredjelandsmedborgare, vidta förberedande åtgärder för att de ska delta aktivt i det mottagande samhället och accepteras av det, särskilt genom medverkan av lokala eller regionala myndigheter och det civila samhällets organisationer.

utgår

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

 

(a) Främja åtgärder för integration för social och ekonomisk inkludering av tredjelandsmedborgare, underlätta familjeåterförening, vidta förberedande åtgärder för att de ska delta aktivt i det mottagande samhället och accepteras av det, särskilt genom medverkan av lokala eller regionala myndigheter, icke-statliga organisationer, inbegripet flykting- och migrantorganisationer och arbetsmarknadens parter.

 

(b) Främja och genomföra skyddsåtgärder för utsatta personer inom ramen för integrationsåtgärder.

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

3.  Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 ca genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande på unions- och medlemsstatsnivå, utveckla kapacitet för ett effektivt och hållbart återvändande och minska incitamenten för irreguljär migration.

(b)  Stödja en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande på unions- och medlemsstatsnivå, utveckla kapacitet för ett effektivt, värdigt och hållbart återvändande och minska incitamenten för irreguljär migration.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Stödja självmant återvändande och återanpassning.

(c)  Stödja självmant återvändande, spårning av familjemedlemmar och återanpassning, med samtidig respekt för barnets bästa.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stärka samarbetet med tredjeländer och deras kapacitet att genomföra återtagandeavtal och andra överenskommelser och möjliggöra ett hållbart återvändande.

(d)  Stärka samarbetet med tredjeländer och deras kapacitet att genomföra återtagandeavtal, inklusive återanpassning, för att möjliggöra ett hållbart återvändande.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 cb genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

 

(a) Främja och genomföra respekten för internationell rätt och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna när det gäller asyl- och migrationspolitik och tillhörande åtgärder.

 

(b) Stärka solidariteten och ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt solidariteten gentemot de medlemsstater som påverkas mest av migrationsströmmarna, samt ge stöd till medlemsstater på central, regional eller lokal nivå och till internationella organisationer, icke-statliga organisationer och arbetsmarknadsparter som bidrar till solidaritetsinsatser.

 

(c) Stödja överföringar av personer som ansökt om eller åtnjuter internationellt skydd från en medlemsstat till en annan.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Stödets omfattning

Stödberättigade åtgärder som kommer att få stöd genom instrumentet i enlighet med artikel 3

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för det politiska mål som anges i artikel 3.1 ska fonden framför allt stödja följande:

1.  Inom ramen för det politiska mål som anges i artikel 3.1 ska fonden stödja följande:

Ändringsförslag    187

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Inrätta och utveckla nationella strategier för asyl, laglig migration, integration, återvändande och irreguljär migration.

(a)  Inrätta och utveckla nationella, regionala och lokala strategier för genomförandet av unionens regelverk rörande asyl, laglig migration, integration, i synnerhet strategier för lokal integration, återvändande och irreguljär migration.

Ändringsförslag    188

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Inrätta administrativa strukturer, system och verktyg och utbildning av personal, inbegripet lokala myndigheter och andra berörda parter.

(b)  Inrätta administrativa strukturer, system och verktyg och utbildning av personal, inbegripet lokala myndigheter och andra berörda parter, vid behov i samarbete med berörda unionsorgan.

Ändringsförslag    189

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utveckla, övervaka och utvärdera politik och förfaranden, bland annat för insamling och utbyte av information och data, utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska verktyg, metoder och indikatorer för att mäta framstegen och utvärdera den politiska utvecklingen.

(c)  Utveckla, övervaka och utvärdera politik och förfaranden, bland annat utveckling, insamling, analys och spridning av kvalitativa och kvantitativa uppgifter och statistik om migration och internationellt skydd och utveckling och tillämpning av gemensamma statistiska verktyg, metoder och indikatorer för att mäta framstegen och utvärdera den politiska utvecklingen.

Ändringsförslag    190

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Hjälp- och stödtjänster som överensstämmer med den status och de behov som den berörda personen har, särskilt utsatta grupper.

(e)  Jämställdhetsorienterade hjälp- och stödtjänster som överensstämmer med den status och de behov som den berörda personen har, särskilt utsatta personer.

Ändringsförslag    191

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  Ändamålsenligt skydd för migrerande barn – inbegripet genomförande av bedömningar av barnets bästa innan beslut fattas –, samtliga förtecknade åtgärder i kommissionens meddelande av den 12 april 2017 Att skydda migrerande barn, såsom att tillhandahålla lämplig inkvartering för, och snabbt utse förmyndare för, alla ensamkommande barn, bidrag till European Network of Guardianship Institutions samt utveckling, övervakning och utvärdering av politik och förfaranden för att skydda barn, inklusive en efterlevnadsmekanism som bygger på barnets rättigheter.

Ändringsförslag    192

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Genomföra åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om asyl-, integrations-, och återvändandepolitiken samt politiken om laglig migration bland berörda parter och allmänheten.

(f)  Genomföra åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om asyl-, integrations- och återvändandepolitiken samt politiken om laglig migration med särskild inriktning på utsatta grupper, inbegripet barn, bland berörda parter och allmänheten.

Ändringsförslag    193

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ska fonden framför allt stödja följande åtgärder:

2.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 a ska fonden stödja följande åtgärder:

Ändringsförslag    194

Förslag till förordning

Bilaga III – led 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tillhandahålla materiellt bistånd, inbegripet hjälp vid gränsen.

(a)  Tillhandahålla materiellt bistånd, inbegripet hjälp vid gränsen, barnvänliga och jämställdhetsmedvetna inrättningar, beredskapstjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter, utbildning, fortbildning, stödtjänster, rättsligt bistånd och biträde, hälso- och sjukvård samt psykologisk vård.

Ändringsförslag    195

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utföra asylförfaranden.

(b)  Utföra asylförfaranden, inklusive spårning av familjemedlemmar, och säkerställa tillgång till rättsligt bistånd och biträde samt tolkning för asylsökande i alla skeden i förfarandet.

Ändringsförslag    196

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Identifiera sökande med speciella förfarande- eller mottagandebehov.

(c)  Identifiera sökande med speciella förfarande- eller mottagandebehov, inbegripet tidig identifiering av offer för människohandel, barn och andra utsatta personer, såsom offer för tortyr och könsrelaterat våld, samt hänvändelse till specialiserade tjänster.

Ändringsförslag    197

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Tillhandahålla kvalificerade psykosociala och rehabiliteringsorienterade tjänster för offer för våld och tortyr, inbegripet könsrelaterat våld.

Ändringsförslag    198

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Inrätta eller förbättra infrastrukturerna för mottagning och inkvartering, eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

(d)  Inrätta eller förbättra infrastrukturerna för mottagning och inkvartering, såsom inkvartering med hjälp av små enheter och småskaliga infrastrukturer som tillgodoser behoven hos familjer med barn, inbegripet sådana som tillhandahålls av lokala och regionala myndigheter, eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

Ändringsförslag    199

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Erbjuda alternativa former av vård och omsorg som är integrerade i befintliga nationella system för skydd av barn och tillgodose behoven hos alla barn i enlighet med internationella normer.

Ändringsförslag    200

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Öka medlemsstaternas kapacitet att samla in, analysera och sprida information om ursprungsländer.

(e)  Öka medlemsstaternas kapacitet att samla in, analysera och sinsemellan dela information om ursprungsländer.

Ändringsförslag    201

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Åtgärder i samband med förfaranden för att genomföra unionsramen för vidarebosättning [och humanitärt mottagande] eller nationella vidarebosättningsprogram som överensstämmer med unionsramen för vidarebosättning.

(f)  Åtgärder i samband med förfaranden för att genomföra unionsramen för nationell vidarebosättning eller program för humanitärt mottagande i enlighet med denna förordning.

Ändringsförslag    202

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Överföra personer som åtnjuter internationellt skydd.

(g)  Överföra personer som ansökt om eller åtnjuter internationellt skydd.

Ändringsförslag    203

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Öka tredjeländers kapacitet att förbättra skyddet av personer i behov av skydd.

(h)  Öka tredjeländers kapacitet att förbättra skyddet av personer i behov av skydd, bland annat genom att stödja utvecklingen av kraftfulla barnskyddsmekanismer i tredjeländer och säkerställa att barn skyddas på alla områden från våld, övergrepp och försummelse och att de har tillgång till utbildning och hälso- och sjukvård.

Ändringsförslag    204

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Inrätta, utveckla och förbättra effektiva alternativ till förvar, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och familjer.

(i)  Inrätta, utveckla och förbättra effektiva alternativ till förvar och institutionsvård, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och barn med familjer, i enlighet med Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter.

Ändringsförslag    205

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska fonden framför allt stödja följande:

3.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b ska fonden stödja följande:

Ändringsförslag    206

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Utveckling av program för rörlighet till unionen, t.ex. cirkulära och tillfälliga migrationsprogram, inbegripet utbildning för att öka anställbarheten.

(b)  Utveckling av program för rörlighet till unionen, inklusive, men inte begränsat till, cirkulära och tillfälliga migrationsprogram, inbegripet yrkesutbildning och annan utbildning för att öka anställbarheten.

Ändringsförslag    207

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Bedömning av kompetens och kvalifikationer som förvärvats i ett tredjeland samt deras transparens och kompatibilitet med sådana som förvärvats i en medlemsstat.

(d)  Bedömning och erkännande av kompetens och kvalifikationer, inklusive yrkeserfarenhet, som förvärvats i ett tredjeland samt kvalifikationernas transparens och kompatibilitet med sådana som förvärvats i en medlemsstat, och utveckling av gemensamma utvärderingsstandarder.

Ändringsförslag    208

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Stöd i samband med ansökningar om familjeåterförening i den mening som avses i rådets direktiv 2003/86/EG51.

(e)  Stöd i samband med ansökningar om familjeåterförening för att säkerställa ett harmoniserat genomförande av rådets direktiv 2003/86/EG51.

__________________

__________________

51 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 3.10.2003, s. 12).

51 Rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EUT L 251, 3.10.2003, s. 12).

Ändringsförslag    209

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Bistånd i samband med ändrad status för tredjelandsmedborgare som redan lagligen vistas i en medlemsstat, i synnerhet när det gäller förvärv av ett uppehållstillstånd som fastställts på EU-nivå.

(f)  Bistånd, inbegripet rättsligt bistånd och biträde, i samband med ändrad status för tredjelandsmedborgare som redan lagligen vistas i en medlemsstat, i synnerhet när det gäller förvärv av ett uppehållstillstånd som fastställts på EU-nivå.

Ändringsförslag    210

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Stöd i samband med utövande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som lagligen vistas i unionen, särskilt när det gäller rörlighet inom unionen och tillträde till arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    211

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Tidiga integrationsåtgärder såsom skräddarsytt stöd i enlighet med tredjelandsmedborgares behov och integrationsprogram med fokus på utbildning, språk och annan utbildning, såsom kurser om samhällsorientering och yrkesvägledning.

utgår

Ändringsförslag    212

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Åtgärder för att främja jämlikhet när det gäller tillgång till och tillhandahållande av offentliga och privata tjänster till tredjelandsmedborgare inbegripet en anpassning av dem till målgruppens behov.

utgår

Ändringsförslag    213

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Samarbete mellan statliga och icke-statliga organ på ett integrerat sätt, bland annat genom samordnade centrum, för integrationsstöd, såsom en enda kontaktpunkt.

utgår

Ändringsförslag    214

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Åtgärder som möjliggör och främjar att tredjelandsmedborgare får en introduktion till det mottagande samhället och aktivt deltar i detta och åtgärder som främjar acceptansen i det mottagande samhället.

utgår

Ändringsförslag    215

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Främjande av utbyten och en dialog mellan tredjelandsmedborgare, det mottagande samhället och myndigheterna, inklusive genom samråd med tredjelandsmedborgare och en interkulturell och interreligiös dialog.

utgår

Ändringsförslag    216

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c ska fonden framför allt stödja följande:

 

(a) Integrationsåtgärder såsom skräddarsytt stöd i enlighet med tredjelandsmedborgares behov och integrationsprogram med fokus på inkluderande utbildning och omsorg, språk, rådgivning, yrkesutbildning och annan utbildning, såsom kurser med samhällsorientering och yrkesvägledning.

 

(b) Kapacitetsuppbyggnad av integrationstjänster som tillhandahålls av lokala myndigheter.

 

(c) Åtgärder för att främja jämlikhet när det gäller tillgång till och tillhandahållande av offentliga och privata tjänster till tredjelandsmedborgare, inbegripet tillgång till utbildning, hälso- och sjukvård samt psykosocialt stöd, med en anpassning av åtgärderna till målgruppens behov.

 

(d) Samarbete mellan statliga och icke-statliga organ på ett integrerat sätt, bland annat genom samordnade centrum för integrationsstöd, såsom en enda kontaktpunkt.

 

(e) Åtgärder som möjliggör och främjar att tredjelandsmedborgare får en introduktion till det mottagande samhället och aktivt deltar i detta och åtgärder som främjar acceptansen i det mottagande samhället.

 

(f) Främjande av utbyten och en dialog mellan tredjelandsmedborgare, det mottagande samhället och myndigheterna, inklusive genom samråd med tredjelandsmedborgare, samt en interkulturell och interreligiös dialog.

Ändringsförslag    217

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c ska fonden framför allt stödja följande:

4.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 ca ska fonden stödja följande:

Ändringsförslag    218

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Infrastrukturer för mottagning eller förvar, eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

(a)  Förbättrade infrastrukturer för öppen mottagning och förbättring av befintlig infrastruktur för förvar, eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

Ändringsförslag    219

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Införande, utveckling och förbättring av effektiva alternativa åtgärder till förvar, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och familjer.

(b)  Införande, utveckling, genomförande och förbättring av effektiva alternativa åtgärder till förvar baserat på lokal individuell ärendehantering, i synnerhet när det gäller ensamkommande barn och familjer.

Ändringsförslag    220

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Identifiering och mottagande av offer för människohandel i enlighet med rådets direktiv 2011/36/EU och direktiv 2004/81/EG1a.

 

___________________

 

1a Rådets direktiv 2003/81/EG av den 29 april 2004 om uppehållstillstånd till tredjelandsmedborgare som har fallit offer för människohandel eller som har fått hjälp till olaglig invandring och vilka samarbetar med de behöriga myndigheterna (EUT L 261, 6.8.2004, s. 19).

Ändringsförslag    221

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Bekämpa incitament till irreguljär migration, inklusive anställning av irreguljära migranter, genom effektiva och lämpliga inspektioner på grundval av en riskbedömning, utbildning av personal, inrättande och genomförande av mekanismer genom vilka irreguljära migranter kan kräva tillbaka betalningar och lämna in klagomål mot sina arbetsgivare eller information och medvetandehöjande kampanjer för att informera arbetsgivare och irreguljära migranter om deras rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG53.

(d)  Minska incitament till irreguljär migration, inklusive anställning av irreguljära migranter, genom effektiva och lämpliga inspektioner på grundval av en riskbedömning, utbildning av personal, inrättande och genomförande av mekanismer genom vilka irreguljära migranter kan kräva tillbaka betalningar och lämna in klagomål mot sina arbetsgivare eller information och medvetandehöjande kampanjer för att informera arbetsgivare och irreguljära migranter om deras rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG.

__________________

__________________

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009., s. 24).

53 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

Ändringsförslag    222

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Bistånd till återvändande, i synnerhet självmant återvändande och information om program för självmant återvändande.

(g)  Bistånd till återvändande, i synnerhet självmant återvändande och information om program för självmant återvändande, även genom särskild vägledning till barn i återvändandeförfaranden och genom säkerställande av att återvändandeförfarandena baseras på barnets rättigheter.

Ändringsförslag    223

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Faciliteter och tjänster i tredjeländer varigenom lämplig tillfällig logi och lämpligt mottagande säkerställs vid ankomsten, inklusive för ensamkommande barn och andra utsatta grupper i överensstämmelse med internationella normer.

(j)  Faciliteter och stödtjänster i tredjeländer varigenom lämplig tillfällig logi och lämpligt mottagande säkerställs vid ankomsten följt av en snabb övergång till normalt samhällsboende.

Ändringsförslag    224

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Samarbete med tredjeländer för bekämpning av irreguljär migration och för ett effektivt återvändande och återtagande, inklusive inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal och andra överenskommelser.

(k)  Samarbete med tredjeländer för bekämpning av irreguljär migration och för ett effektivt återvändande och återtagande, inklusive inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal.

Ändringsförslag    225

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om lämpliga lagliga vägar för invandring och riskerna med olaglig invandring.

(l)  Åtgärder som syftar till att öka medvetenheten om lämpliga lagliga vägar för migration och riskerna med irreguljär invandring.

Ändringsförslag    226

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Stöd till åtgärder i tredje länder, inbegripet infrastruktur, utrustning och andra åtgärder under förutsättning att dessa bidrar till att främja ett effektivt samarbete mellan tredjeländer och unionen och dess medlemsstater vad gäller återvändande och återtagande.

utgår

Ändringsförslag    227

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Inom ramen för det särskilda mål som anges i artikel 3.2 cb ska fonden stödja följande:

 

(a) Genomförande av överföringar från en medlemsstat till en annan av personer som antingen ansökt om eller åtnjuter internationellt skydd, inbegripet sådana åtgärder som avses i artikel 17 i denna förordning,

 

(b) Operativt stöd i form av utstationerad personal eller ekonomiskt stöd som tillhandahålls av en medlemsstat till en annan medlemsstat som utsätts för migrationsutmaningar.

 

(c) Åtgärder i samband med förfaranden för att genomföra program för nationell vidarebosättning eller för humanitärt mottagande.

Ändringsförslag    228

Förslag till förordning

Bilaga IV – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila samhället.

–  Åtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila samhället, inbegripet flykting- och migrantorganisationer.

Ändringsförslag    229

Förslag till förordning

Bilaga IV – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Åtgärder för att utveckla och genomföra effektiva alternativ till förvar.

–  Åtgärder för att utveckla och genomföra effektiva alternativ till förvar och institutionsvård.

Ändringsförslag    230

Förslag till förordning

Bilaga IV – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Åtgärder riktade till utsatta personer och sökande av internationellt skydd med särskilda mottagnings- och/eller förfarandebehov, inklusive åtgärder för att säkerställa ett effektivt skydd av migrerande barn, särskilt ensamkommande barn.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    231

Förslag till förordning

Bilaga V – del -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Alla de centrala prestationsindikatorer som förtecknas nedan ska uppdelas efter kön och ålder.

Ändringsförslag    232

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 1 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Antalet personer som beviljats inresa genom ordningar för humanitärt mottagande.

Ändringsförslag    233

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Antalet personer som ansökt om internationellt skydd och överförts från en medlemsstat till en annan med stöd från fonden.

Ändringsförslag    234

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Antalet personer som beviljats internationellt skydd och överförts från en medlemsstat till en annan med stöd från fonden.

Ändringsförslag    235

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Särskilt mål 1a: Stödja laglig migration till medlemsstaterna:

 

1. Antalet blåkort som utfärdats med stöd från fonden.

 

2. Antalet personer som varit föremål för företagsintern överföring och beviljats denna status med stöd från fonden.

 

3. Antalet personer som ansökt om familjeåterförening och därefter återförenats med sin familj med stöd från fonden.

 

4. Antalet tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd för varaktigt bosatta med stöd från fonden.

Ändringsförslag    236

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 2: Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

Särskilt mål 2: Bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    237

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 2 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Antal personer som har deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden och som rapporterat att åtgärderna varit till nytta för deras tidiga integration jämfört med det totala antalet personer som deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden.

2.  Antal personer som har deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden.

Ändringsförslag    238

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Antalet personer som har deltagit i integrationsåtgärder med stöd från fonden och som senare har fått ett arbete.

Ändringsförslag    239

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Antalet personer som har deltagit i integrationsåtgärder med stöd från fonden och som har fått sina kvalifikationer erkända eller avlagt examen i en av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    240

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Antalet återvändanden efter ett utvisningsbeslut jämfört med det antal tredjelandsmedborgare som fått ett utvisningsbeslut.

1.  Antalet återvändanden med stöd från fonden efter ett utvisningsbeslut jämfört med det antal tredjelandsmedborgare som fått ett utvisningsbeslut.

Ändringsförslag    241

Förslag till förordning

Bilaga V – Särskilt mål 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Särskilt mål 3a: Säkerställa solidaritet och rättvis ansvarsfördelning:

 

1. Antalet överföringar av personer som har ansökt om internationellt skydd som genomförts enligt artikel 17b i fonden.

 

1a. Antalet överföringar av personer som åtnjuter internationellt skydd som genomförts enligt artikel 17b i fonden.

 

2. Antalet utstationerade anställda eller ekonomiskt stöd till medlemsstater som utsatts för migrationsutmaningar.

 

3. Antalet personer som vidarebosatts eller beviljats inresa inom ramen för humanitära ordningar med stöd från fonden.

Ändringsförslag    242

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1  Alla de centrala prestationsindikatorer som förtecknas nedan ska uppdelas efter kön och ålder.

Ändringsförslag    243

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Särskilt mål 1a: Stödja laglig migration till medlemsstaterna:

 

1. Antalet blåkort som utfärdats med stöd från fonden.

 

2. Antalet personer som varit föremål för företagsintern överföring och beviljats denna status med stöd från fonden.

 

3. Antalet personer som ansökt om familjeåterförening och därefter återförenats med sin familj med stöd från fonden.

 

4. Antalet tredjelandsmedborgare som beviljats uppehållstillstånd för varaktigt bosatta med stöd från fonden.

Ändringsförslag    244

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 2: Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

Särskilt mål 2: Bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

Ändringsförslag    245

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Antalet personer som har deltagit i integrationsåtgärder med stöd från fonden och som senare har fått ett arbete.

Ändringsförslag    246

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 2 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Antalet personer som har deltagit i integrationsåtgärder med stöd från fonden och som senare har avlagt examen i en av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    247

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 2 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Antalet tredjelandsmedborgare som framgångsrikt har genomgått antingen grundskole-, gymnasie- eller högskoleutbildning i medlemsstaten med stöd från fonden.

Ändringsförslag    248

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Antal personer som återvänt och före eller efter återvändandet har fått återanpassningsstöd som delvis finansierats genom fonden, jämfört med det totala antalet återvändanden som stötts genom fonden.

4.  Antal personer som återvänt och före eller efter återvändandet har fått återanpassningsstöd som delvis finansierats genom fonden, jämfört med det totala antalet återvändanden som stötts genom fonden.

 

(a) Personer som återvänt frivilligt.

 

(b) Personer som avlägsnats.

Ändringsförslag    249

Förslag till förordning

Bilaga VIII – Särskilt mål 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Särskilt mål 3a: Säkerställa solidaritet och rättvis ansvarsfördelning:

 

1. Antalet överföringar av personer som har ansökt om internationellt skydd som genomförts enligt artikel 17b i fonden.

 

1a. Antalet överföringar av personer som har beviljats internationellt skydd som genomförts enligt artikel 17b i fonden.

 

2. Antalet utstationerade anställda eller ekonomiskt stöd till medlemsstater som utsatts för migrationsutmaningar.

 

3. Antalet personer som vidarebosatts med stöd från fonden.


MOTIVERING

I en tid då asyl och migration står så högt på den politiska dagordningen är det absolut nödvändigt att på nytt ge uttryck för att EU står fast vid sitt asyl- och invandringsregelverk. Detta är ett viktigt skäl till att föredraganden välkomnar förslaget om en asyl- och migrationsfond som kommer att fungera som efterföljare till den nuvarande asyl-, migrations‑ och integrationsfonden och som kommer att fortsätta att ge ekonomiskt stöd för genomförande av asyl- och migrationsregelverket.

De höga nivåerna av migration till EU 2015 visade på allvarliga brister i Europeiska unionens asylsystem. Än i dag fortsätter medlemsstaterna i frontlinjen att kämpa eftersom principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning inte upprätthålls i praktiken av Europeiska unionen som helhet.

Föredraganden anser att Europeiska unionen i sin helhet bör försöka utnyttja denna fond för att ta itu med de olika utmaningar som unionen står inför på olika fronter: från reformen av det gemensamma europeiska asylsystemet och att göra återvändandepolitiken mer hållbar och effektiv till att skapa lagliga migrationsvägar och främja flyktingars integration i våra samhällen. 

Föredraganden välkomnar att kommissionen för den kommande fleråriga budgetramen föreslår en budget på 10,4 miljarder EUR för asyl-, migrations- och integrationsutmaningar i Europa. Som utgångspunkt anser föredraganden att det inte är mer än rätt att vart och ett av dessa politikområden speglas i fondens namn.

Föredraganden anser att en fond för asyl-, migrations- och integrationspolitik inom Europeiska unionen bör vara inriktad på just detta. Medlemsstaterna bör ges nödvändigt stöd i sina åtgärder för att minska migrationstrycket och fullgöra sina rättsliga åtaganden. I detta avseende anser föredraganden att ett införande av minimiprocentsatser bör bidra till att säkerställa att alla medlemsstater fullgör sina åtaganden med avseende på vart och ett av fondens olika mål.

Inom ramen för den föreslagna asyl-, migrations- och integrationsfonden bör medlemsstaterna fullgöra sina skyldigheter att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, utveckla lagliga migrationsvägar, främja integrationen av tredjelandsmedborgare, säkerställa effektiva och hållbara återvändanden och ge en innebörd åt begreppet solidaritet och rättvis ansvarsfördelning.

System för vidarebosättning och omplacering är två mekanismer som på ett effektivt sätt kan ge uttryck för verklig solidaritet gentemot både de medlemsstater som ligger i frontlinjen och de människor som är i behov av skydd. Dessa mekanismer kommer att fungera bäst om alla medlemsstater deltar, och endast om dessa fullgör de åtaganden som de gjort.

Dessutom anser föredraganden att det inte finns tillräckligt med säkra vägar till Europa som erbjuder ett genomförbart alternativ till riskfyllda irreguljära resor för personer i behov av skydd. I detta avseende uppmuntrar föredraganden medlemsstaterna att beakta de möjligheter som finns, särskilt de möjligheter som skulle kunna ge ett svar på de ömsesidiga utmaningar som de ekonomiska och sociala behoven innebär.

Personer som kommer till Europa behöver ett adekvat mottagande och stöd samt tillgång till rättvisa och effektiva asylförfaranden, särskilt personer med särskilda behov, däribland ensamkommande barn och barn som skilts från sina föräldrar liksom personer som överlevt sexuellt och könsrelaterat våld. I detta avseende anser föredraganden också att det behövs mer solidaritet inom EU för att säkerställa skydd, bland annat genom effektiv och snabb familjeåterförening samt omplacering.

För att en ordentlig integration av migranter och flyktingar ska kunna åstadkommas bör åtgärder inom ramen för både arbetsprogrammen och den tematiska delen omfatta ett aktivt deltagande av lokala och regionala myndigheter, som ofta är de som kommer i daglig kontakt med verkligheten på plats. Föredraganden anser att kommuner och regioner bör vara väl rustade för att säkerställa delaktighet och värdighet för alla, bland annat genom utbildning, språkkurser, samhällsorientering och andra åtgärder för att främja bl.a. jämlikhet och social inkludering.

Föredraganden medger att en övergripande handlingsplan för stöd till långsiktiga lösningar kräver ett nära samarbete med tredjeländer. Mot bakgrund av de förslag som lagts fram om samarbete med tredjeländer är det viktigt att upprepa att denna fond är det enda instrumentet för asyl och migration inom unionen och att åtgärder i eller avseende tredjeländer inte i första hand får finansieras genom denna fond. Dessutom anser föredraganden att det är klokt att understryka att alla åtgärder – oavsett om de vidtas inom unionen eller i tredjeländer – måste vara förenliga med unionens regelverk om asyl och invandring, internationella åtaganden samt de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Fonden måste vara tillräckligt flexibel för att kunna tillgodose de olika behoven i medlemsstaterna, som i hög grad varierar inom Europeiska unionen. Föredraganden anser dock att en sådan flexibilitet, som möjliggör en snabb fördelning och omfördelning av medel, bör kombineras med åtgärder som säkerställer en rättvis fördelning av resurser mellan målen och en hög grad av transparens när det gäller unionens utgifter.

Slutligen insisterar föredraganden på att Europaparlamentet i sin roll som medlagstiftare, och när det fullgör sin skyldighet att ställa kommissionen till svars, måste ges tillgång till adekvat information om användningen av fonden, särskilt när det gäller resultatindikatorer när så är nödvändigt, halvtidsöversyner och efterhandsutvärderingar, samt årliga prestationsrapporter.


BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att betänkandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Enhet och/eller person

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees

FRA – Fundamental Rights Agency

ECRE – European Council on Refugees and Exiles

IOM – International Organization for Migration

ILO – International Labour Organization

Save the Children

Eurochild

EU Alliance for Investing in Children

UNICEF - United Nations International Children's Emergency Fund

PICUM - Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants

CEMR - Council of European Municipalities and Regions

Eurocities

Committee of Regions


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGORÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

19.2.2019

Claude Moraes

Ordförande

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

BRYSSEL

Ärende:  Yttrande över den rättsliga grunden till förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (AMF) (COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Med en skrivelse av den 24 januari 2019 begärde du i enlighet med artikel 39 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle avge ett yttrande över lämpligheten i att lägga till artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) till den rättsliga grunden för ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid utskottssammanträdet den 18 februari 2019 behandlade utskottet detta ärende.

I – Bakgrund

Förslaget syftar till att inrätta asyl- och migrationsfonden (AMF) som efterföljare till den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden(1), med det primära syftet att ge stöd till en effektiv migrationshantering av medlemsstaterna. Fonden är avsedd att se till att EU fortsätter att uppfylla sina skyldigheter gentemot dem som behöver internationellt skydd, underlättar återvändandet av de personer som inte har rätt att stanna och stöder lösningar för att ersätta irreguljära och okontrollerade migrationsströmmar med säkra och välhanterade vägar.

Den största utmaning som förslaget syftar till att komma till rätta med är behovet av större flexibilitet vid förvaltningen av fonden jämfört med den nuvarande programperioden, genom att det skapas nya mekanismer för fördelningen av medel mellan delad, direkt och indirekt förvaltning.

Förslaget grundar sig på artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4 i EUF-fördraget om politik som gäller gränskontroller, asyl och invandring. Flera ändringsförslag har lagts fram i LIBE-utskottet som syftar till att till den rättsliga grunden lägga artikel 80 i EUF-fördraget om principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna.

LIBE-utskottets betänkande planeras antas den 19 februari 2019 i syfte att anta en ståndpunkt vid första behandlingen i kammaren före valet. Inga interinstitutionella förhandlingar om detta ärende kommer därför att äga rum förrän efter valet.

II – Relevanta fördragsartiklar

Den rättsliga grunden i kommissionens förslag är artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4 i EUF-fördraget, vilka återfinns i kapitlet om politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring under rubriken ”Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”.

Artikel 78 har följande lydelse (författarens understrykning):

Artikel 78

(f.d. artiklarna 63 punkterna 1 och 2 och 64.2 FEG)

1. Unionen ska utforma en gemensam politik avseende asyl, subsidiärt skydd och tillfälligt skydd i syfte att erbjuda en lämplig status till alla tredjelandsmedborgare som har behov av internationellt skydd och att säkerställa principen om ”non-refoulement”. Denna politik ska överensstämma med Genèvekonventionen av den 28 juli 1951, med protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och med andra tillämpliga fördrag.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder om ett gemensamt europeiskt asylsystem som omfattar

a)   en enhetlig asylstatus för tredjelandsmedborgare som ska gälla i hela unionen,

b)   en enhetlig status för subsidiärt skydd för de tredjelandsmedborgare som, utan att beviljas europeisk asyl, har behov av internationellt skydd,

c)   ett gemensamt system, i händelse av en massiv tillströmning, för tillfälligt skydd för fördrivna personer,

d)   gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla enhetlig asylstatus eller subsidiärt skydd,

e)   kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en ansökan om asyl eller subsidiärt skydd,

f)   normer för mottagande av personer som söker asyl eller subsidiärt skydd,

g)   partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera flöden av personer som söker asyl eller subsidiärt eller tillfälligt skydd.

3. Om en eller flera medlemsstater försätts i en nödsituation med plötslig tillströmning av medborgare från tredjeländer, får rådet på förslag av kommissionen besluta om provisoriska åtgärder till förmån för den eller de medlemsstater som berörs. Rådet ska besluta efter att ha hört Europaparlamentet.

Artikel 79 i EUF-fördraget har följande lydelse (författarens understrykning):

Artikel 79

(f.d. artikel 63.3 och 63.4 FEG)

1. Unionen ska utforma en gemensam invandringspolitik i syfte att i alla lägen säkerställa en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, en rättvis behandling av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i medlemsstaterna samt förebyggande av och förstärkt bekämpning av olaglig invandring och människohandel.

2. Vid tillämpning av punkt 1 ska Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder på följande områden:

a)  Villkor för inresa och vistelse, normer för medlemsstaternas utfärdande av visering och uppehållstillstånd för längre tid, inbegripet sådana som avser familjeåterförening.

b)  Fastställande av rättigheterna för tredjelandsmedborgare som vistas lagligen i en medlemsstat, inbegripet villkoren för fri rörlighet och vistelse i övriga medlemsstater.

c)  Olaglig invandring och olaglig vistelse, inbegripet avvisning, utvisning och återvändande av personer som vistas olagligt.

d)  Bekämpning av människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn.

3. Unionen får med tredjeländer ingå avtal med syftet att de tredjelandsmedborgare som inte uppfyller eller som inte längre uppfyller villkoren för inresa, närvaro eller vistelse på en medlemsstats territorium ska återtas i sina ursprungsländer eller de länder de kommer från.

4. Europaparlamentet och rådet får i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att stimulera och stödja medlemsstaternas verksamhet för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligen på deras territorium; dessa får dock inte omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar.

5. Denna artikel ska inte inverka på medlemsstaternas rätt att bestämma hur många tredjelandsmedborgare som får beviljas inresa från ett tredjeland till deras territorium för att där söka sysselsättning som arbetstagare eller egenföretagare.

Artikel 80 i EUF-fördraget, som föreslås läggas till den rättsliga grunden för förslaget och som återfinns i samma avdelning och kapitel som artiklarna 78 och 79, har följande lydelse (författarens understrykning):

Artikel 80

[ny artikel införd genom Lissabonfördraget]

Den unionspolitik som avses i detta kapitel och dess genomförande ska styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna. Varje gång det är nödvändigt ska de unionsakter som antas enligt detta kapitel innehålla lämpliga åtgärder för tillämpningen av denna princip.

III – Rättspraxis om den rättsliga grunden

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier som kan bli föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”(2). En felaktig rättslig grund kan därför motivera att den berörda rättsakten ogiltigförklaras.

När det gäller flera rättsliga grunder måste det fastställas om förslaget antingen

1.  har flera olika avsikter eller flera olika beståndsdelar, och om en av dessa kan identifieras som den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, medan de andra enbart är av underordnad betydelse, eller

2.  samtidigt har flera avsikter eller flera beståndsdelar vilka har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas och den ena inte är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.

Enligt domstolens rättspraxis måste rättsakten i det förra fallet grundas på en enda rättslig grund, nämligen den som krävs enligt den huvudsakliga eller avgörande avsikten eller beståndsdelen, och i det senare fallet på de olika motsvarande rättsliga grunderna.(3)

IV. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Huvudsyftet med förslaget är att ge stöd till en effektiv migrationshantering av medlemsstaterna genom att säkerställa ett fortsatt uppfyllande av EU:s skyldigheter gentemot dem som behöver internationellt skydd, underlättande av återvändande av de personer som inte har rätt att stanna och stöd till lösningar för att ersätta irreguljära och okontrollerade migrationsströmmar med säkra och välhanterade vägar. Den största utmaning som förslaget syftar till att komma till rätta med är behovet av större flexibilitet vid förvaltningen av fonden jämfört med den nuvarande programperioden, genom att skapa nya mekanismer för fördelningen av medel mellan delad, direkt och indirekt förvaltning.

Förslaget består av 61 skäl, 35 artiklar och 8 bilagor.

I skälen 1–9 anges bakgrunden till förslaget och dess sammanhang med avseende på politik och lagstiftning, bland annat den europeiska migrationsagendan från maj 2015 och Europeiska rådet den 19 oktober 2017, vilka betonar unionens förmåga att samla europeiska och nationella insatser för att hantera migrationen och samarbeta på ett effektivt sätt, i enlighet med principerna om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, och bekräftar behovet av ett övergripande, pragmatiskt och beslutsamt tillvägagångssätt för migrationshantering som syftar till att återupprätta kontrollen av de yttre gränserna och minska antalet irreguljära inresor och antalet dödsfall till sjöss. Dessa åtgärder bör bygga på en flexibel och samordnad användning av samtliga tillgängliga instrument i unionen och medlemsstaterna. Migrationskrisen har vidare belyst behovet att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet och att komplettera och stärka den verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens asylbyrå.

I skäl 10 anges att AMF bör stödja unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att förbättra medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin asylpolitik mot bakgrund av deras skyldigheter enligt gällande unionsrätt.

I skälen 11–30 anges de detaljerade områdena och målen för de åtgärder som ska vidtas.

I skäl 31 anges att finansieringen från unionens budget bör koncentreras till verksamhetsområden där unionens insatser kan ge ett mervärde jämfört med de åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. Det ekonomiska stöd som lämnas enligt denna förordning bör därför i synnerhet bidra till att stärka kapaciteten på nationell nivå och på unionsnivå på områdena asyl och migration.

I skälen 32–40 anges bestämmelserna om hur medel och resurser ska fördelas och kostnader ersättas.

I skäl 41 anges att AMF, för att komplettera genomförandet av det politiska målet för fonden på nationell nivå genom medlemsstaternas program, också bör stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör tjäna övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde.

I skäl 42 anges att det bör vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer i enlighet med den ram som fastställs i förordningen.

I skälen 43–48 anges AMF:s praktiska förhållande till andra fonder och instrument inom samma ämnesområde.

I skälen 49–55 anges genomförandemetoder, bestämmelser om utomeuropeiska länder och territorier och de yttersta randområdena, övervakningskrav och förhållandet till klimatinsatser.

I skälen 56–66 anges bestämmelser om tilldelning av delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter, subsidiaritet och proportionalitet samt Förenade kungarikets, Irlands och Danmarks ställning.

I artikel 3 anges att AMF:s politiska mål är att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar i överensstämmelse med unionens relevanta regelverk och i enlighet med unionens åtaganden när det gäller grundläggande rättigheter, med de särskilda målen att stärka och utveckla alla aspekter av det gemensamma europeiska asylsystemet, att stödja laglig migration till medlemsstaterna, inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare, och att bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer.

Artiklarna 1–6 innehåller allmänna bestämmelser. I artikel 6 anges vilka enheter som är berättigade till stöd: medlemsstater, på särskilda villkor tredjeländer samt varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

I artiklarna 7–31 anges budget- och genomföranderamen för AMF, uppdelad i avsnitt om stöd och genomförande enligt delad, direkt och indirekt förvaltning i enlighet med budgetförordningen. Detta omfattar även bestämmelser om övervakning, rapportering och utvärdering. I artikel 9 anges att finansieringen från den tematiska delen ska användas för dess beståndsdelar, det vill säga stöd till medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser. I artikel 17 fastställs ett engångsbidrag per capita för omplacering av personer som ansökt om internationellt skydd samt för stödmottagare.

Artiklarna 32–35 innehåller övergångsbestämmelser och slutbestämmelser.

I bilagorna I–VIII anges kriterier för fördelningen av medel till de program som omfattas av delad förvaltning, genomförandeåtgärder, stödets omfattning, åtgärder som berättigar till större samfinansiering, centrala prestationsindikatorer, interventionstyper, åtgärder som berättigar till driftsstöd samt output- och resultatindikatorer.

I LIBE-utskottets förslag till betänkande föreslås att artikel 80 i EUF-fördraget läggs till den rättsliga grunden (se ändringsförslag 2), och ett sådant tillägg har också föreslagits genom ändringsförslag från flera skuggföredragande i LIBE (se ändringsförslagen 161–163).

Flera ändringsförslag i LIBE-utskottet syftar också till att lägga till följande mål för AMF i artikel 3 (se ändringsförslag 46, 322, 323 och 325):

Säkerställa solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Dessutom hänvisar flera LIBE-ändringsförslag om tillhörande genomförandeåtgärder i bilagorna till omplacering och solidaritet (se ändringsförslag 137, 568 och 569).

V – Fastställande av lämplig rättslig grund

Det bör först betonas att Europaparlamentet redan under lagstiftningsförfarandet för den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden(4) föreslog att artikel 80 i EUF-fördraget skulle läggas till den rättsliga grunden. Rättstjänsten ombads därefter att avge ett rättsligt yttrande om ett sådant tillägg, i vilket man drog slutsatsen att det var lämpligt att lägga till artikel 80 andra meningen i EUF-fördraget som en gemensam rättslig grund för de specifika omplaceringsåtgärderna.(5) Förordningen antogs slutligen utan någon hänvisning till artikel 80 i EUF-fördraget, men i sin resolution av den 26 mars 2016 om situationen i Medelhavet och behovet av ett helhetsgrepp på migration i EU angav Europaparlamentet följande i den första punkten i resolutionen(6):

1. Europaparlamentet påpekar att solidaritet måste vara den princip som ligger till grund för unionens insatser i fråga om migration. Solidaritetsprincipen i artikel 80 i EUF-fördraget gäller även för asyl-, invandrings- och gränskontrollpolitiken. Enligt parlamentet utgör artikel 80, tillsammans med artiklarna 77–79 i EUF-fördraget, den rättsliga grunden för att genomföra solidaritetsprincipen på dessa områden.

Europaparlamentets ståndpunkt, såsom den bekräftats genom omröstningen i kammaren om ovannämnda resolution, är därför att artikel 80 i EUF-fördraget skulle kunna, och bör, användas som en rättslig grund tillsammans med de rättsliga grunder som kommissionen har lagt fram för detta förslag.

Vidare framhöll rättstjänsten i sitt yttrande från 2013 med en analys av den rättsliga grunden för den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden att införandet av artikel 80 i fördraget hade sitt ursprung i en rekommendation från Europeiska konventet och att den andra meningen i den artikeln formulerades med avsikten att skapa någon form av rättslig grund i syfte att ge solidaritetsprincipen konkret innehåll genom detaljerad politik. Inte olikt flexibilitetsklausulen i artikel 352 förser denna andra mening i artikel 80 unionen med en rättslig grund för att anta lämpliga åtgärder för att fylla en lucka där fördragen varken uttryckligen eller underförstått tillhandahåller de befogenheter som är nödvändiga för att uppnå unionens mål, i detta fall närmare bestämt målet att uppnå solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna.(7)

Med tanke på att den nuvarande asyl-, migrations- och integrationsfonden grundar sig på artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4 i EUF-fördraget om åtgärder om ett gemensamt europeiskt asylsystem, en gemensam invandringspolitik respektive åtgärder för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare, och med tanke på att förordningen samtidigt eftersträvar dessa mål genom beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas och den ena inte är sekundär och indirekt i förhållande till den andra, måste dessa artiklar utgöra en del av den rättsliga grunden för förslaget.

Frågan blir då om även artikel 80 i EUF-fördraget bör ingå i den rättsliga grunden tillsammans med artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4.

Enligt kommissionen är huvudsyftet med förslaget att ge stöd till en effektiv migrationshantering av medlemsstaterna genom att komma till rätta med behovet av större flexibilitet vid förvaltningen av fonden jämfört med den nuvarande programperioden, genom att skapa nya mekanismer för fördelningen av medel mellan delad, direkt och indirekt förvaltning. Förslaget innehåller dessutom bestämmelser om finansiering av stöd till medlemsstater som bidrar till solidaritets- och ansvarsfördelningsinsatser (artikel 9) och om ett engångsbidrag per capita för omplacering av personer som ansökt om internationellt skydd samt för stödmottagare (artikel 17). Redan i kommissionens förslag finns det därför bestämmelser om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna.

Såsom beskrivs ovan ger LIBE-utskottets förslag till betänkande och de ändringsförslag som lagts fram i utskottet detta ett ännu mer konkret uttryck genom att man i artikel 3 lägger till målet att säkerställa solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna, särskilt med avseende på de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, och genom att tillhörande genomförandeåtgärder införs i bilagorna.

Eftersom de ovannämnda bestämmelserna om solidaritet och omplacering klart och tydligt föreskriver om finansiering av specifika åtgärder för att ge verkan åt principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning skulle omnämnandet av artikel 80 i EUF-fördraget, så som rättstjänsten slagit fast, bidra till att säkerställa tydlighet och visshet om rättsläget med avseende på införandet i rättsakten av de specifika åtgärderna i fråga, i och med att deras syfte understryks.(8)

Enligt artikel 80 i EUF-fördraget ska unionsakter som antas i enlighet med kapitlet om politik som gäller gränskontroll, asyl och invandring (artiklarna 77–80 i EUF-fördraget) vid behov innehålla lämpliga åtgärder för att ge verkan åt principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning, även i finansiellt avseende, mellan medlemsstaterna. Såsom anges ovan innehåller detta förslag från kommissionen, även i sin föreslagna ändrade form, bestämmelser om sådana åtgärder. Eftersom den föreslagna förordningen samtidigt eftersträvar mål som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas och inte är sekundära eller indirekta i förhållande till de mål och komponenter som hänför sig till artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4 i EUF-fördraget, bör den grundas också på artikel 80 i EUF-fördraget.

VI – Slutsats och rekommendation

Mot bakgrund av ovanstående analys skulle artikel 80 i EUF-fördraget kunna läggas till artiklarna 78.2, 79.2 och 79.4 i EUF-fördraget som rättslig grund för förslaget.

Vid sammanträdet den 18 februari 2019 beslutade därför utskottet för rättsliga frågor, med 11 röster för, 6 röster emot och inga nedlagda röster(9), att rekommendera att utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor tar med artikel 80 i EUF‑fördraget som en ytterligare rättslig grund i sitt betänkande i ärendet.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

(1)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 av den 16 april 2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden, om ändring av rådets beslut 2008/381/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG och nr 575/2007/EG och rådets beslut 2007/435/EG (EUT L 150, 20.5.2014, s. 168).

(2)

Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (Allmänna tullförmåner), REG 1987, s. 1439, punkt 5; mål C-440/05, kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.

(3)

Se ovannämnda mål C-411/06, punkterna 46–47.

(4)

Se fotnot 1.

(5)

Se rättstjänstens yttrande från 2013, SJ-0139/13, bilaga I.

(6)

Antagna texter, P8_TA(2016)0102.

(7)

Se rättstjänstens yttrande från 2013, SJ-0139/13, punkterna 27 och 41.

(8)

Se rättstjänstens yttrande från 2019, SJ-0088/19, punkt 13.

(9)

Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Jean‑Marie Cavada (vice ordförande), Mady Delvaux (vice ordförande), Gilles Lebreton (föredragande av yttrande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Kostas Chrysogonos, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Sylvia‑Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (20.12.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

(COM(2018)0471 – C8‑0271/2018 – 2018/0248(COD))

Föredragande av yttrande: Elly Schlein

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionen har lagt fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om inrättande av asyl- och migrationsfonden, som en del av den fleråriga budgetramen 2021–2027. Fonden kommer att ge stöd till medlemsstaternas effektiva migrationshantering, med en ram på 10,4 miljarder euro.

Migrationskrisen har visat att det finns ett behov av en gemensam europeisk strategi som bygger på solidaritet och en rättvis ansvarsfördelning. Föredraganden välkomnar därför ökningen av den tillgängliga budgeten för migration och asyl som ett viktigt steg för att skapa ett starkt, rättvist och ändamålsenligt asyl- och mottagningssystem inom EU.

Dock anser föredraganden att förslaget i sin nuvarande form lägger alltför stor tonvikt vid att öka återvändandetakten. De föreslagna kriterierna för tilldelning av medel till de nationella program som står under delad förvaltning föreskriver att 40 procent av dessa medel fördelas beroende på indikatorer som hör samman med bekämpande av irreguljär migration och utfärdande av beslut om återvändande, till förfång för åtgärder på områdena asyl, laglig migration och integration. Detta skulle skapa incitament för medlemsstaterna att utfärda och verkställa beslut om återvändande utan att ta hänsyn till riskerna för återvändande personer och de möjliga konsekvenserna för ursprungsländerna.

De åtgärder som kommissionen vidtagit för att bygga upp en gedigen EU-politik för migration måste välkomnas. Föredraganden anser dock att Europaparlamentet och rådet bör införa nödvändiga garantier i förslaget för återvändande personer och ursprungsländer. Beslut om återvändande kan inte fattas utan en heltäckande bedömning av situationen i ursprungsländerna och förmågan på lokal nivå att ta emot återvändande personer. Det är viktigt att kontrollera de eventuella konsekvenserna av återvändande personer på stabiliteten i ursprungsländerna, eftersom återvändande personer skulle kunna bidra till konflikt, spänningar och sårbarhet.

Dessutom bör parlamentet och rådet säkerställa att EU:s förbindelser med tredjeländer inte villkoras med samarbete på området återvändande och återtagande. Samarbetet med tredjeländer bör grundas på ömsesidigt intresse och en övergripande strategi snarare än på EU:s intressen och prioriteringar på migrationsområdet. Ett snävt fokus på migrationshantering kan äventyra EU:s samarbete med tredjeländer.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Fonden bör fullt ut respektera mänskliga rättigheter, efterleva Agenda 2030, principen om en konsekvent utvecklingspolitik, såsom anges i artikel 208 i EUF-fördraget, och åtagandena på internationell nivå i fråga om migration och asyl, särskilt den globala flyktingpakten och den globala pakten för säker, ordnad och reguljär migration utifrån EU:s värderingar.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Förvaltning av fonden ur ett utvecklingsperspektiv bör ta hänsyn till de olika bakomliggande orsakerna till migration, såsom konflikter, fattigdom, brist på jordbrukskapacitet, utbildning och ojämlikhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4c)  Utvecklingssamarbete med tredjeländer bör bland annat vara en viktig del i återtagandeavtalen för att stimulera arbetsmarknaden och sysselsättningsmöjligheterna i återvändandeländerna i syfte att minska incitamenten för återvändande migranter att återigen passera de europeiska gränserna.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Fonden bör stödja en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, bland annat genom att främja gemensamma åtgärder på asylområdet, inbegripet medlemsstaternas insatser för att ta emot personer i behov av internationellt skydd genom vidarebosättning och överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd mellan medlemsstaterna, stödja integreringsstrategier samt en effektivare politik för laglig migration för att säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och framtiden för den europeiska sociala modellen och att minska incitamenten för irreguljär migration genom en hållbar politik på området återvändande och återtagande. Fonden bör stödja en förstärkning av samarbetet med tredjeländer för att stärka förvaltningen av flödena av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd, vägarna för laglig migration och bekämpa irreguljär migration och säkerställa ett hållbart återvändande och effektivt återtagande i tredjeländer.

(7)  Fonden bör stödja främjandet av gemensamma åtgärder på asylområdet, inbegripet medlemsstaternas insatser för att ta emot personer genom vidarebosättning och överföring mellan medlemsstaterna, stödja strategier för integration, mottagande och inkludering samt en effektivare politik för laglig migration, bekämpa irreguljär migration och genomföra en hållbar politik på området återvändande och återtagande. Fonden bör stödja en förstärkning av samarbetet med tredjeländer för att stärka förvaltningen av flödena, inrättandet av vägar för laglig migration, bekämpa irreguljär migration, bekämpa människohandel med migranter och säkerställa ett hållbart återvändande och effektivt återtagande i tredjeländer. Samarbetet med tredjeländer bör vara gediget grundat på ömsesidigt intresse.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Migrationskrisen betonade behovet av att reformera det gemensamma europeiska asylsystemet för att säkerställa effektiva asylförfaranden för att förhindra sekundära förflyttningar, tillhandahålla enhetliga och lämpliga mottagningsvillkor för sökande av internationellt skydd, enhetliga standarder för att bevilja internationellt skydd och lämpliga rättigheter och förmåner för personer som åtnjuter internationellt skydd. Samtidigt behövdes reformen för att införa ett rättvisare och mer ändamålsenligt system för att fastställa medlemsstaternas ansvar för sökande av internationellt skydd samt en unionsram för medlemsstaternas vidarebosättningsinsatser. Det är därför lämpligt att fonden ger ett ökat stöd till medlemsstaternas insatser för att fullständigt och korrekt genomföra det reformerade gemensamma europeiska asylsystemet.

(8)  Det är lämpligt att stödja och förstärka medlemsstaternas insatser för att fullständigt och korrekt genomföra unionsregelverket om asyl, särskilt när det gäller att ge lämpliga mottagningsvillkor till fördrivna personer och till sökande och mottagare av internationellt skydd, att korrekt fastställa status, att tillämpa rättvisa och effektiva asylförfaranden och att främja bästa praxis på asylområdet, för att skydda rättigheterna för personer som behöver internationellt skydd och för att medlemsstaternas asylsystem ska kunna fungera effektivt. Fonden bör därför ge ett ökat stöd till medlemsstaternas insatser för att fullständigt och korrekt genomföra det reformerade gemensamma europeiska asylsystemet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Fonden bör också komplettera och förstärka den verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens asylbyrå, inrättad genom förordning (EU) nr.../.. [Förordningen SV 18 SV om Europeiska unionens asylbyrå]14 i syfte att underlätta och förbättra funktionen hos det gemensamma europeiska asylsystemet genom att samordna och stärka det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna, främja unionens asyllagstiftning och de operativa normerna för asyl för att säkerställa en hög grad av enhetlighet grundad på höga skyddsnormer vad gäller förfaranden för internationellt skydd, mottagningsvillkor och en bedömning av skyddsbehov i hela unionen, möjliggöra en hållbar och rättvis fördelning av ansökningar om internationellt skydd, underlätta en enhetlig bedömning av ansökningar om internationellt skydd i hela unionen, stödja medlemsstaternas insatser för vidarebosättning och tillhandahålla operativt och tekniskt bistånd till medlemsstaterna för förvaltningen av deras asyl- och mottagningssystem, särskilt de vars system utsätts för ett oproportionerligt tryck.

(9)  Fonden bör också komplettera och förstärka den verksamhet som bedrivs av Europeiska unionens asylbyrå, inrättad genom förordning (EU) nr.../.. [Förordningen SV 18 SV om Europeiska unionens asylbyrå]14 i syfte att underlätta och förbättra funktionen hos det gemensamma europeiska asylsystemet genom att samordna och stärka det praktiska samarbetet och informationsutbytet mellan medlemsstaterna, främja unionens asyllagstiftning och de operativa normerna för asyl för att säkerställa respekt för mänskliga rättigheter och en hög grad av enhetlighet grundad på höga skyddsnormer vad gäller förfaranden för internationellt skydd, mottagningsvillkor och en bedömning av skyddsbehov i hela unionen, möjliggöra en hållbar och rättvis fördelning av ansökningar om internationellt skydd, alltid med den sökandes bästa som slutligt mål, underlätta en enhetlig bedömning av ansökningar om internationellt skydd i hela unionen, stödja medlemsstaternas insatser för vidarebosättning och tillhandahålla operativt och tekniskt bistånd till medlemsstaterna för förvaltningen av deras asyl- och mottagningssystem, särskilt de vars system utsätts för ett oproportionerligt tryck.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Fonden bör stödja unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att förbättra medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin asylpolitik mot bakgrund av deras skyldigheter enligt gällande unionsrätt.

(10)  Fonden bör stödja unionens och medlemsstaternas ansträngningar för att förbättra medlemsstaternas kapacitet att utveckla, övervaka och utvärdera sin asylpolitik mot bakgrund av deras skyldigheter enligt gällande unionsrätt och internationell rätt baserat på en heltäckande strategi för respekt för mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Partnerskap och samarbete med tredjeländer är en viktig del av unionens asylpolitik för att säkerställa en lämplig hantering av tillströmningen av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd. Med målet att ersätta de farliga och irreguljära inresorna med lagliga och säkra inresor till medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer i behov av internationellt skydd, uttrycka solidaritet med länder i regioner till vilka eller inom vilka ett stort antal personer i behov av internationellt skydd har fördrivits genom att hjälpa till att minska trycket på dessa länder, bidra till att uppnå unionens migrationspolitiska mål genom att öka unionens inflytande gentemot tredjeländer samt effektivt bidra till globala vidarebosättningsinitiativ genom att tala med en röst i internationella forum och med tredjeländer bör fonden ge ekonomiska incitament till genomförandet av unionens ram för vidarebosättning [och humanitärt mottagande].

(11)  Partnerskap och samarbete med tredjeländer är en viktig del av unionens migrationspolitik och asylpolitik för att säkerställa att människor inte tvingas lämna sina hemländer, en lämplig hantering av migrationsflöden av personer, däribland av dem som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd. Med målet att ersätta de farliga och irreguljära inresorna med lagliga och säkra inresor till medlemsstaternas territorium för tredjelandsmedborgare eller statslösa personer, även de som är i behov av internationellt skydd, uttrycka solidaritet med länder i regioner till vilka eller inom vilka ett stort antal personer i behov av internationellt skydd har fördrivits genom att hjälpa till att minska trycket på dessa länder samt effektivt bidra till globala vidarebosättningsinitiativ genom att tala med en röst i internationella forum och med tredjeländer bör fonden ge ekonomiska incitament till genomförandet av unionens ram för vidarebosättning [och humanitärt mottagande] och till andra motsvarande humanitära initiativ som antagits av medlemsstaterna, enskilt eller gemensamt.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Med beaktande av de stora migrationsströmmarna till unionen under de senaste åren och vikten av att säkerställa sammanhållningen i våra samhällen är det centralt att stödja medlemsstaternas strategier för att i ett tidigt skede integrera tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna, även på de prioriterade områden som anges i handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare som antogs av kommissionen 2016.

(12)  Med beaktande av vikten av att säkerställa sammanhållningen i våra samhällen är det centralt att stödja medlemsstaternas strategier för att i ett tidigt skede ta emot, integrera och inkludera tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna, även på de prioriterade områden som anges i handlingsplanen för integration av tredjelandsmedborgare som antogs av kommissionen 2016.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  För att öka effektiviteten, erhålla största möjliga mervärde för unionen och säkerställa att unionens respons för att främja integrationen av tredjelandsmedborgare är konsekvent bör de åtgärder som finansieras genom fonden vara specifika och komplettera de åtgärder som finansieras genom Europeiska socialfonden+ (ESF+), och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf). Åtgärder som finansieras genom denna fond bör stödja åtgärder som är anpassade till behoven hos tredjelandsmedborgare och som generellt sett genomförs i ett tidigt skede av integrationsprocessen samt horisontella åtgärder till stöd för medlemsstaternas kapacitet på integrationsområdet, medan mer långsiktiga insatser för tredjelandsmedborgare bör finansieras genom Eruf och ESF+.

(13)  För att förbättra och förstärka integrationsprocessen i de europeiska samhällena bör fonden underlätta laglig migration till unionen i enlighet med de ekonomiska och sociala behoven i medlemsstaterna. Den bör göra det möjligt att börja förbereda integrationsprocessen redan i ursprungslandet för de tredjelandsmedborgare som kommer till unionen. Åtgärder i tredjeländer bör vara fullt förenliga med principen om en konsekvent utvecklingspolitik och åtagandena för att uppnå målen för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  För att åstadkomma en övergripande integrationsstrategi bör integrationsåtgärderna också vara tillämpliga på personer som beviljats internationellt skydd, med beaktande av särdragen hos den målgruppen. Om integrationsåtgärder kombineras med mottagande bör åtgärderna i lämpliga fall även kunna stå öppna för asylsökande.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  I detta sammanhang bör medlemsstaternas myndigheter med ansvar för genomförandet av fonden vara skyldiga att samarbeta och inrätta samordningsmekanismer med de myndigheter som medlemsstaterna har utsett för att förvalta ESF+ och Erufs interventioner och vid behov med deras förvaltande myndigheter och de förvaltande myndigheterna avseende andra unionsfonder som bidrar till integrationen av tredjelandsmedborgare.

(14)  För att vara effektiv och skapa största möjliga mervärde bör fonden tillämpa en mer målinriktad ansats och stödja konsekventa strategier för att vid behov främja integration av tredjelandsmedborgare på nationell, lokal och/eller regional nivå. Dessa strategier bör i första hand genomföras av lokala eller regionala myndigheter och icke-statliga aktörer, men får även genomföras av nationella myndigheter, framför allt om en medlemsstats administrativa organisation så kräver eller när, i en medlemsstat, åtgärder för mottagande, integration och inkludering ryms inom en befogenhet som delas mellan staten och den decentraliserade förvaltningen. De genomförande organisationerna bör bland en rad möjliga åtgärder välja dem som passar bäst för deras speciella situation.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  En effektiv återvändandepolitik är en väsentlig del av den övergripande migrationsstrategi som unionen och dess medlemsstater eftersträvar. Fonden bör stödja och uppmuntra medlemsstaternas ansträngningar för att effektivt genomföra och vidareutveckla gemensamma standarder för återvändande, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att skapa en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande. För en hållbar återvändandepolitik bör fonden också stödja relaterade åtgärder i tredjeländer, till exempel återintegrering av personer som återvänder.

(20)  En effektiv återvändandepolitik är en väsentlig del av den övergripande migrationsstrategi som unionen och dess medlemsstater eftersträvar. Fonden bör stödja och uppmuntra medlemsstaternas ansträngningar för att effektivt genomföra och vidareutveckla gemensamma standarder för återvändande, med betoning på frivilliga återvändanden, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att skapa en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande. Fonden bör också stödja relaterade åtgärder i tredjeländer för att främja och garantera säkert och värdigt återvändande och återtagande samt hållbar återanpassning, såsom fastställs i den globala flyktingpakten.

__________________

__________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Medlemsstaterna bör i första hand använda frivilligt återvändande. För att främja frivilligt återvändande bör medlemsstaterna överväga incitament såsom förmånsbehandling i form av ökat bistånd i samband med återvändandet för personer som återvänder frivilligt. Denna typ av frivilligt återvändande ligger i både de återvändande personernas och myndigheternas intresse med avseende på kostnadseffektiviteten.

(21)  Medlemsstaterna bör i första hand använda frivilligt återvändande. För att främja frivilligt återvändande bör medlemsstaterna överväga incitament såsom förmånsbehandling i form av ökat bistånd i samband med återvändande, genom yrkesutbildning i Europa som skulle kunna hjälpa återvändande att återinträda på arbetsmarknaden i sina ursprungsländer. Denna typ av frivilligt återvändande ligger i både de återvändande personernas och myndigheternas intresse med avseende på kostnadseffektiviteten.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Särskilda stödåtgärder för återvändande personer i medlemsstaterna och i återvändandeländerna kan förbättra villkoren för återvändande och förbättra deras återanpassning.

(23)  Särskilda stödåtgärder för återvändande personer, med särskild uppmärksamhet ägnad åt deras humanitära och skyddsmässiga behov, i medlemsstaterna och i återvändandeländerna kan förbättra villkoren för återvändande och förbättra deras återanpassning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt utsatta grupper. Beslut om återvändande ska vara grundade i en heltäckande och noggrann bedömning av situationen i ursprungsländerna, som inbegriper en bedömning av förmågan på lokal nivå att ta emot återvändande personer. Särskilda åtgärder och insatser för att stödja ursprungsländerna, och framför allt utsatta människor, bidrar till att säkerställa att återvändandet sker på ett hållbart och ändamålsenligt sätt. Dessa åtgärder bör genomföras med aktivt deltagande från lokala myndigheter, civilsamhället och diasporagrupper.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Återtagandeavtal och andra arrangemang är en viktig del av unionens återvändandepolitik och ett centralt redskap för en effektiv hantering av migrationsströmmar, eftersom de underlättar ett snabbt återvändande av irreguljära migranter. Dessa avtal och andra arrangemang är en viktig del av ramen för dialog och samarbete med de tredjeländer som är ursprungs- eller transitländer för irreguljära migranter, och deras genomförande i tredjeländerna bör stödjas eftersom det gynnar effektiviteten i återvändandepolitiken på nationell nivå och unionsnivå.

(24)  Återtagandeavtal och andra arrangemang är en viktig del av unionens återvändandepolitik och ett centralt redskap för en effektiv hantering av migrationsströmmar, eftersom de underlättar ett snabbt återvändande av irreguljära migranter. Dessa avtal och andra arrangemang är en viktig del av ramen för samarbete och politisk dialog med de tredjeländer som är ursprungs- eller transitländer för irreguljära migranter, och deras genomförande i tredjeländerna bör stödjas eftersom det gynnar effektiviteten i återvändandepolitiken på nationell nivå och unionsnivå.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Utöver det stöd till återvändande som föreskrivs i denna förordning bör fonden också stödja andra åtgärder för att bekämpa irreguljär migration, ta itu med incitament till irreguljär migration eller kringgående av befintliga regler för laglig migration, och därigenom värna om integriteten i medlemsstaternas invandringssystem.

(25)  Utöver stöd till integration av tredjelandsmedborgare eller statslösa personer i medlemsstaterna bör fonden också stödja andra åtgärder för att bekämpa människohandel med migranter och uppmuntra och främja inrättandet av regler för laglig migration, och därigenom värna om integriteten i invandringssystemen i ursprungsländerna, i fullständig överenskommelse med principen om en konsekvent utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Anställning av irreguljära migranter utgör en pullfaktor för olaglig migration och undergräver utvecklingen av en politik för arbetskraftens rörlighet som bygger på lagliga migrationssystem. Fonden bör därför, antingen direkt eller indirekt, stödja medlemsstaterna vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG16 varigenom anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU förbjuds och det föreskrivs sanktioner mot arbetsgivare som överträder detta förbud.

(26)  Fonden bör, antingen direkt eller indirekt, stödja medlemsstaterna vid genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG16 varigenom anställning av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i EU förbjuds och det föreskrivs sanktioner mot arbetsgivare som överträder detta förbud. Den inbegriper även skyddsåtgärder, såsom irreguljärt anställda tredjelandsmedborgares rätt att framföra klagomål och kräva tillbaka sina löner. Fonden bör stödja genomförandet av dessa skyddsåtgärder, eftersom dessa inte har genomförts i tillräcklig utsträckning, vilket påpekades i kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 22 maj 2014 om tillämpningen av direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder

för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt.

_________________

_________________

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

16 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som vistas olagligt (EUT L 168, 30.6.2009, s. 24).

 

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Medlemsstaterna bör stödja begärandena från det civila samhällets och arbetstagarnas sammanslutningar, till exempel den som rör inrättandet av ett europeiskt nätverk av mottagningsarbetare av båda könen, i syfte att koppla samman alla arbetstagare i Europa som är verksamma på migrationsområdet, att främja ett värdigt välkomnande och en strategi för migration som grundar sig på mänskliga rättigheter och utbyte av god praxis i fråga om mottagande och sysselsättningsmöjligheter för migranter.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Åtgärder som vidtas i och i förhållande till tredjeländer och som stöds genom fonden bör komplettera andra åtgärder utanför unionen som stöds genom unionens finansieringsinstrument för yttre åtgärder. Vid genomförandet av dessa åtgärder bör i synnerhet fullständig överensstämmelse eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik vad gäller landet eller regionen i fråga och unionens internationella åtaganden. När det gäller den externa dimensionen bör fonden inriktas på stöd som ska förbättra samarbetet med tredjeländer och stärka centrala aspekter i migrationshanteringen på områden av intresse för unionens migrationspolitik.

(30)  Åtgärder som vidtas inom fonden i förhållande till tredjeländer bör vara fullständigt förenliga med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, utrikespolitik och utvecklingspolitik vad gäller landet eller regionen i fråga och unionens internationella åtaganden. Samarbete med tredjeländer bör inte vara avsett att stödja åtgärder som är direkt inriktade på utveckling och bör inte undergräva principen om en konsekvent utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Dessa preliminära belopp bör ligga till grund för medlemsstaternas långsiktiga investeringar. För att ta hänsyn till förändringar i migrationsströmmarna och åtgärda behoven i förvaltningen av asyl- och mottagningssystemen och integrationen av tredjelandsmedborgare som vistas lagligt i medlemsstaterna samt bekämpa irreguljär migration genom en effektiv och hållbar återvändandepolitik bör medlemsstaterna tilldelas ett ytterligare belopp efter halva tiden med hänsyn till utnyttjandegraden. Beloppet bör baseras på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna i enlighet med bilaga I för att återspegla förändringarna i medlemsstaternas utgångsläge.

(35)  Dessa preliminära belopp bör ligga till grund för medlemsstaternas långsiktiga investeringar. För att ta hänsyn till förändringar i migrationsströmmarna och åtgärda behoven i förvaltningen av asyl- och mottagningssystemen och integrationen av tredjelandsmedborgare, bekämpa människohandel med migranter, genomföra en effektiv, rättighetsförenlig och hållbar återvändandepolitik bör medlemsstaterna tilldelas ett ytterligare belopp efter halva tiden med hänsyn till utnyttjandegraden. Beloppet bör baseras på de senaste tillgängliga statistiska uppgifterna i enlighet med bilaga I för att återspegla förändringarna i medlemsstaternas utgångsläge.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  För att komplettera genomförandet av det politiska målet för denna fond på nationell nivå genom medlemsstaternas program, bör fonden också stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde som gäller politisk analys och innovation, gränsöverskridande ömsesidigt lärande och partnerskap samt testning av nya initiativ och åtgärder i hela unionen.

(41)  För att komplettera genomförandet av det politiska målet för denna fond på nationell nivå genom medlemsstaternas program, bör fonden också stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde som gäller politisk analys och innovation, gränsöverskridande ömsesidigt lärande och partnerskap, det arbete som utförs av diasporagrupper och den förmedlande roll som de kan spela i detta avseende, samt testning av nya initiativ och åtgärder i hela unionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  I syfte att stärka unionens kapacitet att omedelbart hantera ett oförutsett eller oproportionerligt hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för hantering av asyl och migration samt asyl- och migrationsförfaranden, eller ett hårt migrationstryck i tredjeländer på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, bör det vara möjligt att ge bistånd i nödsituationer i enlighet med den ram som fastställs i denna förordning.

(42)  I syfte att stärka unionens kapacitet att omedelbart hantera ett oförutsett eller oproportionerligt hårt migrationstryck i en eller flera medlemsstater som kännetecknas av en stor eller oproportionerlig inströmning av tredjelandsmedborgare vilket ställer betydande och omedelbara krav på medlemsstaternas mottagnings- och förvarsanläggningar, system för hantering av asyl och migration samt asyl- och migrationsförfaranden, eller ett hårt migrationstryck i tredjeländer på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, bör det vara möjligt att när som helst ge bistånd i nödsituationer till insatser som ska säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna och medlemsstaternas efterlevnad av sina internationella åtaganden när det gäller framför allt asyl och skydd, i enlighet med den ram som fastställs i denna förordning.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(53a)  Organisationer inom det civila samhället samt lokala och regionala myndigheter och parlament i medlemsstaterna och i tredjeländer bör rådfrågas vid programplaneringsprocessen för samt genomförandet och utvärderingen av de program som finansieras genom denna fond.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fondens politiska mål ska vara att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar i överensstämmelse med unionens relevanta regelverk och i enlighet med unionens åtaganden när det gäller grundläggande rättigheter.

1.  Fondens politiska mål ska vara att bidra till en effektiv hantering av migrationsströmmar i överensstämmelse med unionens relevanta regelverk och i enlighet med unionens åtaganden när det gäller grundläggande rättigheter, framför allt rätten till asyl, som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och principen om en konsekvent utvecklingspolitik.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

(b)  Stödja inrättandet av säkra och lagliga vägar till medlemsstaterna, inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare, däribland asylsökande och personer som åtnjuter internationellt skydd, och stärkandet av skyddet av migranters mänskliga rättigheter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer.

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration, genom att öppna lagliga vägar för migration, bekämpa människohandel och säkerställa ett effektivt och hållbart återvändande och återtagande i tredjeländer för både de återvändande och ursprungsländerna.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer.

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt och hållbart återvändande och återtagande i tredjeländer för både de återvändande och ursprungsländerna.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Att öka solidariteten och förbättra ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna, särskilt med de medlemsstater som påverkas mest av migrations- och asylströmmar, bland annat genom praktiskt samarbete.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden ska vara öppen för tredjeländer i enlighet med de villkor som fastställs i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i Asyl- och migrationsfonden, under förutsättning att avtalet

Fonden ska vara öppen för tredjeländer som inte kränker migranters grundläggande rättigheter, för verksamhet på områdena laglig migration, återvändande och återtagande i enlighet med de villkor som fastställs i ett särskilt avtal som omfattar tredjelandets deltagande i Asyl- och migrationsfonden, och vilket bör göras allmänt tillgängligt, under förutsättning att avtalet

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 5 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  föreskriver en tvistlösningsmekanism för individer som anser att deras grundläggande rättigheter har kränkts.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att åtgärder gentemot tredjeländer vidtas i överensstämmelse med andra åtgärder som genomförs med hjälp av unionsinstrument, respekterar principen om en konsekvent utvecklingspolitik, fokuserar på åtgärder som inte är utvecklingsinriktade, och är fullt förenliga med mänskliga rättigheter och internationell rätt.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som genomförs av lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer.

6.  Den tematiska delen ska särskilt stödja åtgärder som omfattas av genomförandeåtgärd 2 b i bilaga II som genomförs av lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer, framför allt diasporagrupper.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och motsvarar unionens prioriteringar och utmaningar på området migrationsförvaltning, och stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och motsvarar unionens prioriteringar och utmaningar på området migrationsförvaltning, asyl och mottagande och stämmer helt överens med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer prioriteringarna för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II verkligen beaktas.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede involveras i att utarbeta programmen avseende sina befogenhetsområden. Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens asylbyrå om utkasten till program för att säkerställa konsekvens och komplementaritet i byråernas och medlemsstaternas åtgärder.

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede involveras i att utarbeta programmen avseende sina befogenhetsområden. Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens asylbyrå om utkasten till program för att säkerställa konsekvens och komplementaritet i byråernas och medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede involveras i att utarbeta programmen avseende sina befogenhetsområden. Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens asylbyrå om utkasten till program för att säkerställa konsekvens och komplementaritet i byråernas och medlemsstaternas åtgärder.

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i ett tidigt skede involveras i att utarbeta programmen avseende sina befogenhetsområden. Kommissionen ska samråda med Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån och Europeiska unionens asylbyrå om utkasten till program för att säkerställa konsekvens och komplementaritet i byråernas och medlemsstaternas åtgärder.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får involvera Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i de övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, när det är lämpligt, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av fonden är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

3.  Kommissionen får involvera Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i de övervaknings- och utvärderingsuppgifter som avses i avsnitt 5, när det är lämpligt, i synnerhet för att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd av fonden är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter en övervakningsåtgärd som utförts i enlighet med förordning (EU) [ ../..] [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] eller antagandet av rekommendationer i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 som omfattas av denna förordning ska den berörda medlemsstaten, tillsammans med kommissionen, och i förekommande fall med Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, utvärdera hur resultaten ska hanteras, däribland eventuella brister eller problem kring kapacitet och beredskap och ska utföra rekommendationerna genom sitt program.

4.  Efter en övervakningsåtgärd som utförts i enlighet med förordning (EU) [ ../..] [förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] eller antagandet av rekommendationer i enlighet med förordning (EU) nr 1053/2013 som omfattas av denna förordning ska den berörda medlemsstaten, tillsammans med kommissionen, och i förekommande fall med Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, utvärdera hur resultaten ska hanteras, däribland eventuella brister eller problem kring kapacitet och beredskap och ska utföra rekommendationerna genom sitt program.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  En medlemsstat som använder driftsstöd ska följa unionens regelverk för asyl och återvändande.

3.  En medlemsstat som använder driftsstöd ska följa unionens regelverk för asyl och återvändande samt grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i den årliga prestationsrapport som avses i artikel 30 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå målen för denna förordning. Före godkännandet av programmet ska kommissionen, tillsammans med Europeiska unionens asylbyrå och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 13, bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har uttryckt sin avsikt att använda driftsstöd. Kommissionen ska ta hänsyn till den information som tillhandahålls av dessa medlemsstater och, i förekommande fall, tillgängliga uppgifter mot bakgrund av de övervakningsåtgärder som genomförs i enlighet med förordning (EU) .../.. [Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] och förordning (EU) nr 1053/2013 och som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i den årliga prestationsrapport som avses i artikel 30 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå målen för denna förordning. Före godkännandet av programmet ska kommissionen, tillsammans med Europeiska unionens asylbyrå, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter och Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i enlighet med artikel 13, bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har uttryckt sin avsikt att använda driftsstöd. Kommissionen ska ta hänsyn till den information som tillhandahålls av dessa medlemsstater och, i förekommande fall, tillgängliga uppgifter mot bakgrund av de övervakningsåtgärder som genomförs i enlighet med förordning (EU) .../.. [Förordningen om Europeiska unionens asylbyrå] och förordning (EU) nr 1053/2013 och som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Ett hårt migrationstryck i tredjeländer, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter, särskilt då det kan ha en effekt på migrationsströmmarna mot EU.

(c)  Ett hårt migrationstryck i tredjeländer, inbegripet då personer i behov av skydd kan vara strandsatta på grund av den politiska utvecklingen eller konflikter.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsöversyn och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för fonden.

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsöversyn och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för fonden, bedömningen av konsekvenserna av återvändanden för tredjeländer samt respekten för migranters grundläggande rättigheter.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Halvtidsöversynen och efterhandsutvärderingen ska utföras i god tid för att kunna bidra till beslutsprocessen.

2.  Halvtidsöversynen och efterhandsutvärderingen ska utföras i god tid att de kan användas i beslutsprocessen, och resultaten av dem ska göras offentlig och tillgänglig.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Hur respekten för migranters grundläggande rättigheter har garanterats i fondens genomförande.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  30 % för asyl.

–  40 % för asyl.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  30 % för laglig migration och integration.

–  40 % för laglig migration, integration och inkludering.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  40 % för bekämpning av irreguljär migration samt återvändande.

–  20 % för bekämpning av irreguljär migration samt återvändande.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Stärka solidariteten och samarbetet med de tredjeländer som påverkas av migrationsflöden, inklusive genom vidarebosättning och andra lagliga vägar till skydd i EU samt partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera migration.

(d)  Stärka solidariteten, samarbetet och utbytet av bästa praxis med de tredjeländer som påverkas av migrationsflöden, inklusive genom vidarebosättning och andra lagliga vägar till skydd i EU samt partnerskap och samarbete med tredjeländer för att hantera migration.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 3 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Främjande av utbyten och en dialog mellan tredjelandsmedborgare, det mottagande samhället och myndigheterna, inklusive genom samråd med tredjelandsmedborgare och en interkulturell och interreligiös dialog.

(k)  Främjande av utbyten och en dialog, särskilt med stöd av diasporagrupper, mellan tredjelandsmedborgare, det mottagande samhället och myndigheterna, inklusive genom samråd med tredjelandsmedborgare och en interkulturell och interreligiös dialog.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Infrastrukturer för mottagning eller förvar, eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

(a)  Infrastrukturer för mottagning, eventuellt med möjlighet för flera medlemsstater att utnyttja sådana anläggningar gemensamt.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Bekämpa incitament till irreguljär migration, inklusive anställning av irreguljära migranter, genom effektiva och lämpliga inspektioner på grundval av en riskbedömning, utbildning av personal, inrättande och genomförande av mekanismer genom vilka irreguljära migranter kan kräva tillbaka betalningar och lämna in klagomål mot sina arbetsgivare eller information och medvetandehöjande kampanjer för att informera arbetsgivare och irreguljära migranter om deras rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG8.

(d)  Bekämpa irreguljär migration, inklusive anställning av irreguljära migranter, genom effektiva och lämpliga inspektioner på grundval av en riskbedömning, utbildning av personal, inrättande och genomförande av mekanismer genom vilka irreguljära migranter kan kräva tillbaka betalningar och lämna in klagomål mot sina arbetsgivare eller information och medvetandehöjande kampanjer för att informera arbetsgivare och irreguljära migranter om deras rättigheter och skyldigheter enligt direktiv 2009/52/EG8.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Bedömning av situationen och stabiliteten i ursprungsländerna och förmågan på lokal nivå att ta emot återvändande personer.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Förberedelser av återvändande, inbegripet åtgärder som leder till utfärdande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare, utfärdande av resehandlingar och spårning av familjemedlemmar.

(e)  Förberedelser av återvändande, inbegripet åtgärder som leder till utfärdande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare, utfärdande av resehandlingar, spårning av familjemedlemmar, valmöjlighet att ges yrkesutbildning i Europa för att främja återanpassning i ursprungslandet.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Avlägsnandeåtgärder, inbegripet därtill hörande åtgärder i enlighet med de standarder som anges i unionsrätten, med undantag för utrustning för genomförande av tvångsmedel.

(h)  Avlägsnandeåtgärder, inbegripet därtill hörande åtgärder, med fullständig respekt för mänskliga rättigheter och i enlighet med de standarder som anges i unionsrätten, med undantag för utrustning för genomförande av tvångsmedel.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Åtgärder till stöd för de återvändande personernas varaktiga återvändande och återanpassning.

(i)  Åtgärder till stöd, genom en långsiktig strategi, för de återvändande personernas varaktiga återvändande och återanpassning, inbegripet verksamhet för utveckling av färdigheter.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Faciliteter och tjänster i tredjeländer varigenom lämplig tillfällig logi och lämpligt mottagande säkerställs vid ankomsten, inklusive för ensamkommande barn och andra utsatta grupper i överensstämmelse med internationella normer.

(j)  Stöd till tredjeländer i att säkerställa lämplig tillfällig logi och lämpligt mottagande vid ankomsten i överensstämmelse med internationella normer.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Samarbete med tredjeländer för bekämpning av irreguljär migration och för ett effektivt återvändande och återtagande, inklusive inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal och andra överenskommelser.

utgår

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Stöd till åtgärder i tredje länder, inbegripet infrastruktur, utrustning och andra åtgärder under förutsättning att dessa bidrar till att främja ett effektivt samarbete mellan tredjeländer och unionen och dess medlemsstater vad gäller återvändande och återtagande.

(m)  Stöd till åtgärder i tredje länder, under förutsättning att dessa bidrar till att främja ett effektivt samarbete mellan tredjeländer och unionen och dess medlemsstater vad gäller återvändande och återtagande.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Bilaga IV – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila samhället.

–  Integrationsåtgärder som genomförs av lokala och regionala myndigheter och organisationer i det civila samhället, inbegripet diasporagrupper.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Bilaga V – del 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Särskilt mål 2:  Stödja laglig migration till medlemsstaterna inbegripet att bidra till integrationen av tredjelandsmedborgare.

utgår

1. Antal personer som deltagit i åtgärder före avresa som stöds genom fonden.

 

2. Antal personer som har deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden och som rapporterat att åtgärderna varit till nytta för deras tidiga integration jämfört med det totala antalet personer som deltagit i integrationsåtgärder som stöds genom fonden.

 

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Asyl- och migrationsfonden

Referensnummer

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Elly Schlein

18.7.2018

Behandling i utskott

29.8.2018

8.10.2018

 

 

Antagande

13.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frank Engel, Ádám Kósa

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru‑Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Tilly Metz

3

-

ENF

Jean‑Luc Schaffhauser

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Ádám Kósa

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (21.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Asyl- och migrationsfonden (AMF)

(COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD))

Föredragande av yttrande: Karine Gloanec Maurin

KORTFATTAD MOTIVERING

Det allmänna syftet med Asyl- och migrationsfonden (AMF), liksom med den fleråriga budgetramen, är att ge medlemsstaterna finansiellt och tekniskt stöd för att skapa en hållbar förvaltning för utmaningarna kopplade till asyl, migration och de yttre gränserna.

I artikel 80 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt anges uttryckligen att denna gemensamma politik grundar sig på principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna.

Asyl- och migrationsfonden, vars syfte är att ge konkret form åt denna övergripande strategi, bör finansieras genom en betydande tilldelning medel för perioden 2021–2027, för att underlätta ett rättvist, ändamålsenligt och metodiskt genomförande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av Asyl- och migrationsfonden

om inrättande av Asyl-, migrations- och integrationsfonden

Motivering

Övergripande ändring som gäller hela texten. Integration är en viktig del av fonden, vilket även bör återspeglas i fondens namn.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Fonden bör stödja en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, bland annat genom att främja gemensamma åtgärder på asylområdet, inbegripet medlemsstaternas insatser för att ta emot personer i behov av internationellt skydd genom vidarebosättning och överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd mellan medlemsstaterna, stödja integreringsstrategier samt en effektivare politik för laglig migration för att säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och framtiden för den europeiska sociala modellen och att minska incitamenten för irreguljär migration genom en hållbar politik på området återvändande och återtagande. Fonden bör stödja en förstärkning av samarbetet med tredjeländer för att stärka förvaltningen av flödena av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd, vägarna för laglig migration och bekämpa irreguljär migration och säkerställa ett hållbart återvändande och effektivt återtagande i tredjeländer.

(7)  Fonden bör stödja en effektiv förvaltning av migrationsströmmarna, bland annat genom att främja gemensamma åtgärder på asylområdet, inbegripet medlemsstaternas insatser för att ta emot personer i behov av internationellt skydd genom vidarebosättning och överföring av personer som ansöker om eller åtnjuter internationellt skydd mellan medlemsstaterna, stödja integreringsstrategier samt en effektivare politik för laglig migration för att säkerställa unionens långsiktiga konkurrenskraft och framtiden för den europeiska sociala modellen och att minska incitamenten för irreguljär migration genom en hållbar politik på området återvändande och återtagande. Fonden bör stödja en förstärkning av samarbetet med tredjeländer för att stärka förvaltningen av flödena av personer som ansöker om asyl eller andra former av internationellt skydd, vägarna för laglig migration och bekämpa irreguljär migration samt säkerställa ett hållbart återvändande och effektivt återtagande i tredjeländer, både i frivilliga och i påtvingade fall.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Med tanke på den avgörande roll som de lokala och regionala myndigheterna och det civila samhällets organisationer har på integrationsområdet och för att underlätta dessa enheters tillgång till unionsfinansiering bör fonden göra det lättare för lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer att genomföra integrationsåtgärder, inklusive genom användning av den tematiska delen och genom en högre samfinansieringssats för dessa åtgärder.

(17)  Med tanke på den avgörande roll som de lokala och regionala myndigheterna och det civila samhällets organisationer har på integrationsområdet och för att förbättra och underlätta dessa enheters tillgång till unionsfinansiering bör fonden göra det lättare för lokala och regionala myndigheter eller det civila samhällets organisationer att genomföra integrationsåtgärder, inklusive genom användning av den tematiska delen och genom en högre samfinansieringssats för dessa åtgärder.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  En effektiv återvändandepolitik är en väsentlig del av den övergripande migrationsstrategi som unionen och dess medlemsstater eftersträvar. Fonden bör stödja och uppmuntra medlemsstaternas ansträngningar för att effektivt genomföra och vidareutveckla gemensamma standarder för återvändande, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att skapa en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande. För en hållbar återvändandepolitik bör fonden också stödja relaterade åtgärder i tredjeländer, till exempel återintegrering av personer som återvänder.

(20)  En effektiv återvändandepolitik är en väsentlig del av den övergripande migrationsstrategi som unionen och dess medlemsstater eftersträvar. Fonden bör stödja och uppmuntra medlemsstaternas ansträngningar för att effektivt genomföra och vidareutveckla gemensamma standarder för återvändande, särskilt i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG15, och för att skapa en integrerad och samordnad strategi för hantering av återvändande. För en hållbar återvändandepolitik, både i frivilliga och i påtvingade fall, bör fonden också stödja relaterade åtgärder i tredjeländer, till exempel återintegrering av personer som återvänder.

_________________

_________________

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

15 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (EUT L 348, 24.12.2008, s. 98).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Frivilliga och påtvingade återvändanden är dock sammankopplade och ömsesidigt stärkande, och medlemsstaterna bör därför uppmuntras att stärka komplementariteten mellan dessa två återvändandeformer. Möjligheten till avlägsnanden är en viktig faktor som bidrar till integriteten hos systemen för asyl och laglig migration. Fonden bör därför stödja medlemsstaternas åtgärder för att underlätta och genomföra avlägsnanden, i tillämpliga fall i enlighet med normer som fastställs i unionsrätten, och med full respekt för de återvändandes grundläggande rättigheter och värdighet.

(22)  Frivilliga och påtvingade återvändanden är dock sammankopplade och ömsesidigt stärkande, och medlemsstaterna bör därför uppmuntras att stärka komplementariteten mellan dessa två återvändandeformer. Möjligheten till avlägsnanden är en viktig faktor som bidrar till integriteten hos systemen för asyl och laglig migration. Fonden bör därför stödja medlemsstaternas åtgärder för att underlätta och genomföra avlägsnanden och påtvingade återvändanden, i tillämpliga fall i enlighet med normer som fastställs i unionsrätten, och med full respekt för de återvändandes grundläggande rättigheter och värdighet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Utöver det stöd till återvändande som föreskrivs i denna förordning bör fonden också stödja andra åtgärder för att bekämpa irreguljär migration, ta itu med incitament till irreguljär migration eller kringgående av befintliga regler för laglig migration, och därigenom värna om integriteten i medlemsstaternas invandringssystem.

(25)  Utöver det stöd till återvändande – såväl frivilligt som påtvingat – som föreskrivs i denna förordning bör fonden också stödja andra åtgärder för att bekämpa irreguljär migration, ta itu med incitament till irreguljär migration eller kringgående av befintliga regler för laglig migration, och därigenom värna om integriteten i medlemsstaternas invandringssystem.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  Fonden bör återspegla behovet av ökad flexibilitet och förenkling samtidigt som kraven på förutsägbarhet upprätthålls och en rättvis och transparent fördelning av resurserna säkerställs så att de politiska och särskilda mål som fastställs i denna förordning kan uppnås.

(33)  Fonden bör återspegla behovet av ökad insyn, flexibilitet och förenkling samtidigt som kraven på förutsägbarhet upprätthålls och en rättvis och transparent fördelning av resurserna säkerställs så att de politiska och särskilda mål som fastställs i denna förordning kan uppnås.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Fonden bör bidra till att täcka driftskostnader som rör asyl och återvändande och göra det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla kapacitet som är avgörande för den tjänsten för unionen som helhet. Detta bidrag består av full ersättning för specifika kostnader kopplade till målen för fonden och bör utgöra en väsentlig del av medlemsstaternas program.

(40)  Fonden bör bidra till att täcka driftskostnader som rör asyl och återvändande, både frivilligt och påtvingat, och göra det möjligt för medlemsstaterna att upprätthålla kapacitet som är avgörande för den tjänsten för unionen som helhet. Detta bidrag består av full ersättning för specifika kostnader kopplade till målen för fonden och bör utgöra en väsentlig del av medlemsstaternas program.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer denna fond att bidra till att rationalisera klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

(55)  För att ge uttryck för vikten av att bekämpa klimatförändringar i överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla Förenta nationernas mål för hållbar utveckling, kommer denna fond att bidra till att integrera klimatinsatser och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, och ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201129. Granskningsförfarandet bör användas för genomförandeakter som fastställer gemensamma skyldigheter för medlemsstaterna, särskilt när det gäller att förse kommissionen med information, medan det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter som avser arrangemangen för att förse kommissionen med information inom ramen för programplanering och rapportering, eftersom de är rent tekniska till sin natur.

(57)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. De delegerade akter som kommissionen lägger fram måste möjliggöra full transparens för rådet och Europaparlamentet när det gäller användningen av EU:s finansiella medel. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201129. Granskningsförfarandet bör användas för genomförandeakter som fastställer gemensamma skyldigheter för medlemsstaterna, särskilt när det gäller att förse kommissionen med information, medan det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter som avser arrangemangen för att förse kommissionen med information inom ramen för programplanering och rapportering, eftersom de är rent tekniska till sin natur.

_________________

_________________

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

29 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer.

(c)  Bidra till kampen mot irreguljär migration och säkerställa ett effektivt återvändande och återtagande i tredjeländer, såväl i frivilliga som i påtvingade fall.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2021–2027 ska vara 10 415 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden för perioden 2021–2027 ska vara 9 204 957 000 EUR i 2018 års priser (10 415 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  6 249 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs enligt delad förvaltning.

(a)  5 522 974 200 EUR i 2018 års priser (6 249 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till de program som genomförs med delad förvaltning.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  4 166 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

(b)  3 681 982 800 EUR i 2018 års priser (4 166 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till den tematiska delen.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Bidraget från unionens budget får inte överstiga 75 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt.

1.  Bidraget från unionens budget får inte överstiga 80 % av de totala stödberättigande utgifterna för ett projekt. Medlemsstaterna uppmuntras att tillhandahålla motsvarande finansiering för verksamhet som stöds genom fonden.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En åtgärd som har fått ett bidrag genom fonden kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas på dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de handlingar där villkoren för stödet fastställs.

1.  En åtgärd som har fått ett bidrag genom fonden kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder inom ramen för delad förvaltning, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. De program som kommissionen lägger fram ska samverka och komplettera varandra och utarbetas med nödvändig insyn så att onödigt dubbelarbete undviks. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas på dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de handlingar där villkoren för stödet fastställs.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma dag varje efterföljande år till och med år 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) …/2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in år 2023 ska omfatta genomförandet av programmet under perioden till den 30 juni 2022.

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma dag varje efterföljande år till och med år 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en årlig prestationsrapport i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) …/2021 [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in år 2023 ska omfatta genomförandet av programmet under perioden till den 30 juni 2022. Medlemsstaterna ska offentliggöra dessa rapporter på den förvaltande myndighetens särskilda webbplats enligt artikel 44 i förordningen om gemensamma bestämmelser. Kommissionen ska göra årliga resultatrapporter tillgängliga på en särskild webbplats.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska varje år överlämna en rapport till Europaparlamentet om finansieringens användning eller icke-användning, om de finansierade åtgärdernas positiva eller negativa resultat och om mervärdet av dem för EU.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 1 – led b – strecksats 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  40 % för bekämpning av irreguljär migration samt återvändande.

–  40 % för bekämpning av irreguljär migration och främjande av återvändande, såväl frivilligt som påtvingat.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Bilaga I – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Följande kriterier på området bekämpning av irreguljär migration samt återvändande kommer att beaktas och ska viktas enligt följande:

4.  Följande kriterier på området bekämpning av irreguljär migration, ett område som inbegriper frivilliga och påtvingade återvändanden, kommer att beaktas och ska viktas enligt följande:

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Inrätta och utveckla nationella strategier för asyl, laglig migration, integration, återvändande och irreguljär migration.

(a)  Inrätta och utveckla nationella strategier för asyl, laglig migration, integration, frivilligt och påtvingat återvändande och irreguljär migration.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Förberedelser av återvändande, inbegripet åtgärder som leder till utfärdande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare, utfärdande av resehandlingar och spårning av familjemedlemmar.

(e)  Förberedelser av frivilligt och påtvingat återvändande, inbegripet åtgärder som leder till utfärdande av beslut om återvändande, identifiering av tredjelandsmedborgare, utfärdande av resehandlingar och spårning av familjemedlemmar.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Bilaga III – punkt 4 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Samarbete med tredjeländer för bekämpning av irreguljär migration och för ett effektivt återvändande och återtagande, inklusive inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal och andra överenskommelser.

(k)  Samarbete med tredjeländer för bekämpning av irreguljär migration och för ett effektivt återvändande och återtagande, i såväl frivilliga som påtvingade fall, inklusive inom ramen för genomförandet av återtagandeavtal och andra överenskommelser.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Asyl- och migrationsfonden

Referensnummer

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Karine Gloanec Maurin

28.6.2018

Behandling i utskott

24.9.2018

25.9.2018

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

5

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

PPE

Richard Ashworth, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand

5

-

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

NI

Eleftherios Synadinos

0

0

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Asyl- och migrationsfonden

Referensnummer

COM(2018)0471 – C8-0271/2018 – 2018/0248(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFET

2.7.2018

DEVE

2.7.2018

BUDG

2.7.2018

 

Föredragande

       Utnämning

Miriam Dalli

9.7.2018

 

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

18.2.2019

 

 

 

Behandling i utskott

27.11.2018

19.2.2019

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

23

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Marek Jurek, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Nuno Melo, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Ingivande

27.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

31

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

PPE

Roberta Metsola

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

23

-

ECR

Marek Jurek, Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

1

0

PPE

Carlos Coelho

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande