Postup : 2018/2177(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0107/2019

Predkladané texty :

A8-0107/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.3
CRE 26/03/2019 - 13.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0244

SPRÁVA     
PDF 257kWORD 82k
27.2.2019
PE 626.825v02-00 A8-0107/2019

k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017

(2018/2177(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Marco Valli

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017

(2018/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2018)0475),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami Komisie(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 20. februára 2019 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. decembra 2017 s názvom Správa o preskúmaní v polovici trvania týkajúca sa nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (COM(2017)0720) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie s názvami Hodnotenie nástroja rozvojovej spolupráce (SWD(2017)0600) a Hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (SWD(2017)0601),

–  so zreteľom na externé hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (záverečná správa z júna 2017), ktoré Komisia objednala od tímu externých zmluvných partnerov,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou (Benin)(3) a zmenená 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii1 („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(5),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(6),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(7),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o ES(8),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. júna 2013 a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie(9),

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(10),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(11),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(12),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(13),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0107/2019),

1.  udeľuje Komisii absolutórium za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017

(2018/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na finančné výkazy a príjmové a výdavkové účty ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0519 – C8-0328/2018),

–  so zreteľom na finančné informácie o Európskom rozvojovom fonde (COM(2018)0475),

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o aktivitách financovaných ôsmym, deviatym, desiatym a jedenástym Európskym rozvojovým fondom za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami Komisie(14),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(15) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčania Rady z 20. februára 2019 týkajúce sa udelenia absolutória Komisii za vykonávanie činností európskych rozvojových fondov za rozpočtový rok 2017 (05368/2019 – C8-0064/2019, 05369/2019 – C8-0065/2019, 05370/2019 – C8-0066/2019, 05371/2019 – C8-0067/2019),

–  so zreteľom na správu Komisie o následných opatreniach k udeleniu absolutória za rozpočtový rok 2016 (COM(2018)0545),

–  so zreteľom na správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 15. decembra 2017 s názvom Správa o preskúmaní v polovici trvania týkajúca sa nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti (COM(2017)0720) a na sprievodné pracovné dokumenty útvarov Komisie s názvami Hodnotenie nástroja rozvojovej spolupráce (SWD(2017)0600) a Hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (SWD(2017)0601),

–   so zreteľom na externé hodnotenie jedenásteho Európskeho rozvojového fondu (záverečná správa z júna 2017), ktoré Komisia objednala od tímu externých zmluvných partnerov,

–  so zreteľom na Dohodu o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov (AKT) na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, ktorá bola podpísaná 23. júna 2000 v Cotonou (Benin)(16) a zmenená 22. júna 2010 v Ouagadougou (Burkina Faso)(17),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii1 („rozhodnutie o pridružení zámoria“)(18),

–  so zreteľom na článok 33 Vnútornej dohody z 20. decembra 1995 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Druhého finančného protokolu k štvrtému dohovoru AKT – ES(19),

–  so zreteľom na článok 32 Vnútornej dohody z 18. septembra 2000 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní a správe pomoci Spoločenstva v rámci Finančného protokolu Dohody o partnerstve, uzatvorenej 23. júna 2000 v Cotonou (Benin) medzi africkými, karibskými a tichomorskými štátmi a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, a o rozdelení finančnej pomoci určenej zámorským krajinám a územiam, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia štvrtej časti Zmluvy o ES(20),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody zo 17. júla 2006 medzi zástupcami vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady, o financovaní pomoci Spoločenstva na základe viacročného finančného rámca na roky 2008 – 2013 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – ES a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o ES(21),

–  so zreteľom na článok 11 Vnútornej dohody z 24. júna 2013 a 26. júna 2013 medzi zástupcami vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcimi v Rade o financovaní pomoci Európskej únie na základe viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020 v súlade s Dohodou o partnerstve AKT – EÚ a o poskytnutí finančnej pomoci zámorským krajinám a územiam, na ktoré sa vzťahuje štvrtá časť Zmluvy o fungovaní Európskej únie(22),

–  so zreteľom na článok 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únii,

–  so zreteľom na článok 74 nariadenia o rozpočtových pravidlách zo 16. júna 1998, ktoré sa vzťahujú na spoluprácu pri financovaní rozvoja podľa štvrtého dohovoru AKT – ES(23),

–  so zreteľom na článok 119 nariadenia o rozpočtových pravidlách z 27. marca 2003, ktoré sa vzťahujú na deviaty Európsky rozvojový fond(24),

–  so zreteľom na článok 50 nariadenia Rady (ES) č. 215/2008 z 18. februára 2008 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na desiaty Európsky rozvojový fond(25),

–  so zreteľom na článok 48 nariadenia Rady (EÚ) 2015/323 z 2. marca 2015 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na jedenásty Európsky rozvojový fond(26),

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0107/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Dvoru audítorov a Európskej investičnej banke a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017

(2018/2177(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 93, článok 94 tretiu zarážku a na prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre rozvoj (A8-0107/2019),

A.  keďže Komisia plne podporuje správu Európskeho rozvojového fondu (ERF), pričom nesie konečnú zodpovednosť za zákonnosť/riadnosť operácií ERF a za dohľad nad procesom finančného výkazníctva ERF;

B.  keďže rozvojová pomoc ERF sa účinne vykonáva v 79 krajinách napriek tomu, že politické a sociálno-hospodárske podmienky sú často zložité, nestabilné a predstavujú riziko;

C.  keďže je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa rozvojová pomoc využívala v súlade s jej pôvodným účelom, ako sa uvádza v článku 208 ZFEÚ, s náležitým zohľadnením zásad účinnosti pomoci a rozvoja;

D.  keďže niekoľko politík Únie sa vykonáva v tej istej krajine alebo skupine krajín s odlišnými dôvodmi a cieľmi, pričom existuje riziko toho, že si navzájom protirečia;

E.  keďže väčšia súdržnosť s primárnym cieľom znižovania a – v dlhodobom horizonte – odstránenia chudoby, silnejší dôraz na výkonnosť a viditeľné kroky sú opakujúcou sa osou, ktorou sa má ERF riadiť;

F.  keďže režimy poskytovania pomoci z ERF by mali zohľadňovať rôzne štádiá rozvoja partnerských krajín, najmä v prípade partnerských krajín, ktorých status krajín s nízkymi príjmami sa zlepšil na status krajín so stredným príjmom;

G.  keďže predpokladom trvalo udržateľného rozvoja je transparentný, inkluzívny a efektívny participatívny proces formovania politiky, v rámci ktorého sa dodržiavajú zásady ľudských práv;

H.  keďže účinné predbežné podmienky a pravidelné kontroly sú kľúčovými prvkami pri zabezpečovaní účinnosti a riadneho finančného riadenia ERF;

I.  keďže Parlament – na rozdiel od iných nástrojov rozvoja – nie je zapojený do vytvárania a prideľovania zdrojov ERF;

Vyhlásenie o vierohodnosti

Kľúčové zistenia vo finančnom plnení za rok 2017

1.  konštatuje, že záväzky ERF dosiahli do konca roka 2017 výšku 6 218 miliónov EUR, čo predstavuje 95 % ročného cieľa revidovaného v októbri 2017 (t. j. 6 510 miliónov EUR), pričom celkové platby ERF boli vo výške 4 256 miliónov EUR k 31. decembru 2017, čo zodpovedá miere plnenia 98,89 % ročného cieľa revidovaného v októbri 2017 (alebo 6 510 miliónov EUR); berie na vedomie, že okrem uvedených záväzkov a platieb ERF celková výška záväzkov Európskej investičnej banky (EIB) dosiahla 667 miliónov EUR a platieb 456 miliónov EUR na rok 2017;

2.  poznamenáva, že podiel Spojeného kráľovstva predstavuje 14,82 % desiateho ERF a 14,68 % jedenásteho ERF; zdôrazňuje, že je dôležité zachovať úzke vzťahy medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom po jeho vystúpení z Európskej únie v súvislosti s ERF a rozvojovou pomocou, a berie na vedomie návrh Komisie zvýšiť na nadchádzajúce programové obdobie okruh VI (pokrývajúci bývalý okruh IV a ERF) o 26 %;

3.  víta pravidelné úsilie Generálneho riaditeľstva Komisie pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj (GR DEVCO) o zníženie predchádzajúceho predbežného financovania, starých nevyčerpaných záväzkov a starých zmlúv s uplynutou platnosťou s cieľom 25 %; konštatuje, že tento cieľ bol prekročený so znížením o 32,58 % v rámci predchádzajúceho predbežného financovania z ERF (37,6 % v celej jeho oblasti zodpovednosti) a so znížením o 37,63 % v prípade starých nevyčerpaných záväzkov z ERF; konštatuje tiež, že v prípade starých zmlúv ERF s uplynutou platnosťou sa nepodarilo dosiahnuť zníženie, keďže ich podiel je 18,75 % v porovnaní s cieľom 15 %; na základe informácií Dvora audítorov berie na vedomie vysokú zložitosť postupu uzatvárania starých zmlúv s uplynutou platnosťou v ERF, ako aj vytvorenie nového osobitného postupu na riešenie tejto opakujúcej sa otázky;

4.  vyzýva GR DEVCO, aby upravilo alebo dokonca prispôsobilo svoj existujúci súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti s cieľom lepšie monitorovať okrem iného starnutie zálohových príspevkov vyplácaných do trustových fondov Únie (trustového fondu Bêkou a Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku);

Spoľahlivosť účtovnej závierky

5.  víta názor Dvora audítorov, že konečná ročná účtovná závierka ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF za rok 2017 vyjadruje verne a zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu ERF k 31. decembru 2017 a že výsledky operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok sú v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ERF, a medzinárodne prijatými účtovnými štandardmi pre verejný sektor;

Zákonnosť a riadnosť príslušných operácií

6.  víta názor Dvora audítorov, že príjmy súvisiace s účtovnou závierkou za rok 2017 sú zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne;

7.  vyjadruje znepokojenie nad negatívnym hodnotením Dvora audítorov, že pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť platieb, podľa ktorého platby súvisiace s účtovnou závierkou vykazujú závažné chyby;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR DEVCO muselo v každej výročnej správe o činnosti od roku 2012 uviesť výhradu k riadnosti príslušných operácií, čo poukazuje na závažné nedostatky vo vnútornom riadení;

9.  vyjadruje znepokojenie nad tým, že podľa odhadu Dvora audítorov v jeho výročnej správe je miera chybovosti v prípade výdavkov súvisiacich s účtovnou závierkou z ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF na úrovni 4,5 %, zatiaľ čo táto miera predstavovala 3,3 % v roku 2016, 3,8 % v roku 2014 a 2015, 3,4 % v roku 2013 a 3 % v roku 2012;

10.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti s výsledkami výberu vzorky Dvora audítorov v súvislosti s platobnými operáciami, pričom 29 % z nich obsahovalo chyby (37 zo 128 kontrolovaných platieb); vyjadruje poľutovanie nad tým, že typológia chýb v roku 2017 je podobná ako v niekoľkých predchádzajúcich rokoch, t. j. výdavky, ktoré nevznikli (42 %), absencia základných podporných dokumentov (29 %) a vážne nedodržiavanie pravidiel verejného obstarávania (12 %); vyjadruje poľutovanie nad tým, že 33 % z 30 platobných operácií s vyčísliteľnými chybami boli konečnými operáciami, ktoré boli po kontrolách ex ante schválené;

11.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ďalšie chyby, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, sa týkali programových odhadov, grantov a dohôd o príspevku uzatvorených s medzinárodnými organizáciami a agentúrami členských štátov pre spoluprácu; pripomína svoje obavy v súvislosti s tým, že konceptuálny prístup uplatňovaný pri projektoch s viacerými darcami, ktoré vykonávajú medzinárodné organizácie, a činnosti rozpočtovej podpory obmedzujú rozsah auditu Dvora audítorov; víta však zlepšenia, ktoré Komisia vykonala v roku 2018, vrátane prijatia „referenčného rámca na overovanie výdavkov “ a „plán posilnenia kontrol v rámci programových odhadov“; vyzýva Komisiu, aby ďalej uvažovala o svojom predpoklade, že kritériá oprávnenosti Únie boli splnené, ak zlúčená suma zahŕňa dostatočné oprávnené výdavky na pokrytie príspevku Únie; pripomína Komisii, aby efektívne riešila nedostatky pri riadení zmlúv, vo výberových konaniach, pri správe dokumentov a v systémoch verejného obstarávania;

12.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby na základe týchto zistení vypracovala podrobné vysvetlenia a predložila Parlamentu jasný plán, v ktorom načrtne kroky potrebné na nápravu tejto veľmi znepokojivej situácie;

13.  je znepokojený opakovaním prípadov v roku 2017 súvisiacich so spätným získaním súm nevyužitého predbežného financovania, ktoré boli nesprávne zaznamenané ako operačné príjmy, hoci opravy v roku 2017 sa zvýšili na 5,1 milióna EUR (v porovnaní s 3,1 milióna EUR v roku 2016);

Účinnosť (a spoľahlivosť) reťazca vierohodnosti

Zložka dohľadu

14.  je presvedčený, že posilnenie rôznych stavebných prvkov rámca vierohodnosti by sa malo uskutočňovať koordinovane; opakuje, že treba zachovať jednotnú stratégiu dohľadu, ktorou sa zabezpečí rovnováha medzi ustanoveniami o dodržiavaní predpisov, cieľmi a spoľahlivými kritériami pridanej hodnoty súvisiacimi s výkonnosťou a absorpčnou kapacitou partnerských krajín, čo by sa malo náležite zohľadniť v riadení rôznych operácií pomoci a v spôsoboch jej poskytovania;

15.  uznáva opakujúce sa nedostatky systému predbežných kontrol Komisie a pripomína Komisii, aby prijala opatrenia s cieľom vyhnúť sa zisteným zlyhaniam v niektorých kontrolách ex ante; poznamenáva, že Dvor audítorov zdôraznil, že v niektorých prípadoch poznamenaných chybami Komisia mala dostatok informácií zo svojich informačných systémov na prevenciu, odhaľovanie a nápravu chýb pred tým, než sa uskutočnili výdavky, a že odhadovaná chybovosť by bola preto o 1,8 % nižšia; považuje novú koncepciu overovania výdavkov v novom referenčnom rámci, ktorý prijala Komisia, za užitočný prostriedok nápravy nedostatkov vo vykonávaní systému kontroly;

16.  berie na vedomie menej opatrný prístup, ktorý GR DEVCO v roku 2017 uplatnil vo svojej šiestej analýze týkajúcej sa „zvyškovej chybovosti“, najmä pokiaľ ide o výpočet a extrapoláciu chýb, keďže do ročného prieskumu na rok 2017 bol zahrnutý len veľmi obmedzený počet kontrol na mieste a preskúmaní postupov verejného obstarávania, čo viedlo k vyjadreniu výhrady obmedzenej na rozsah pôsobnosti grantov v rámci priameho riadenia (s rizikovou sumou 82,96 milióna EUR); uznáva, že doteraz sa neustále vyvíja úsilie o zníženie odhadovanej chybovosti pod 2 % prah významnosti chýb; zdôrazňuje však, že dosiahnutie tohto cieľa by nemalo viesť k nejasnej vízii riadnosti a zákonnosti operácií, čo by tiež zabránilo porovnateľnosti výsledkov za niekoľko rokov; vyzýva všetky zainteresované strany, aby sa vyhli konkurenčným metódam posudzovania odhadovanej chybovosti s cieľom poskytnúť spoľahlivý obraz o situácii a zvýšiť dôveru a spravodlivosť v rámci vykonávanej kontrolnej činnosti aj vo všeobecných kontrolných systémoch;

Riadenie rizík

17.  pripomína, že pravidelné monitorovanie faktorov vysokého rizika (vonkajších, finančných a operačných) a ich primeraná kvantifikácia sú kľúčovými predpokladmi pre dobré finančné riadenie a kvalitné výdavky a pre posilnenie dôveryhodnosti, udržateľnosti a dobrého mena intervencií Únie; nabáda GR DEVCO, aby pokračovalo v zdokonaľovaní svojich procesov v závislosti od rizík a objemov financií a aby prispôsobilo podmienenosť podľa rôznych úrovní rozvoja, rizikových profilov krajín a rámcov riadenia;

18.  zdôrazňuje, že treba pravidelne rozvíjať mapovanie alebo matricu rizík GR DEVCO s cieľom vytvoriť nové formy nástrojov a zariadení pomoci v rámci súboru nástrojov EÚ, ako sú kombinované financovanie, účelové trustové fondy a finančné partnerstvá s inými medzinárodnými inštitúciami alebo multilaterálnymi rozvojovými bankami;

Zložka hodnotenia a podávania správ

19.  vyzýva GR DEVCO, aby výrazne zlepšilo svoje mechanizmy monitorovania, hodnotenia a predkladania správ o výkonnosti s cieľom zabezpečiť, aby sa kľúčové ukazovatele výkonnosti stanovené v rôznych systémoch výkonnosti systematicky monitorovali a aby sa tvorcom politiky včas poskytovali spoľahlivé a rozsiahle informácie; požaduje dlhodobé hodnotenie vrátane zberu údajov, výskumov a analýz s cieľom zlepšiť kľúčové ukazovatele; domnieva sa, že narušenie monitorovania výkonnosti a hodnotenia výsledkov je na úkor verejnej zodpovednosti;

20.  domnieva sa, že nástroj monitorovania zameraného na výsledky by sa mal využívať proaktívne a rýchlejšie, keď sa vyskytujú alebo pretrvávajú kritické situácie; zdôrazňuje, že by sa mali bezodkladne prijať nápravné opatrenia a mal by sa štrukturálne posúdiť charakter nedostatkov na úrovni návrhu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby sa Parlamentu a orgánu rozpočtovej kontroly poskytol jasný prehľad o skutočnom rozsahu, v ktorom boli dosiahnuté hlavné rozvojové ciele Únie;

21.  považuje správy o riadení vonkajšej pomoci od delegácií Únie za užitočný nástroj na poskytovanie inštitucionálnych informácií, ktorý prispieva k budovaniu vierohodnosti a meraniu výkonnosti každej delegácie Únie; berie na vedomie klesajúci podiel projektov s problémami vykonávania z 31,1 % (980 projektov z 3 151 prebiehajúcich projektov) v roku 2016 na 23,8 % (alebo 1 059 zo 4 444 prebiehajúcich projektov) v roku 2017; vyjadruje však znepokojenie nad tým, že v prípade 27 % súčasných projektov, ktorých realizácia je zložitá, sú hlavnými dôvodmi nízka vnímaná kapacita alebo výkonnosť realizačných partnerov, nízky záujem a odhodlanie zainteresovaných strán alebo nedostatočné spolufinancovanie zo strany partnerov, čo sú faktory, ktoré by sa mali identifikovať v ranom štádiu politického dialógu a koordinácie darcov;

Implementácia rozvojovej pomoci ERF

Hodnotenie jedenásteho ERF

22.  berie na vedomie vyjadrenie v hodnotení 11. EDF, že (i) „existuje reálna hrozba, že EDF bude nútený reagovať na agendy, ktoré ho budú vzďaľovať od jeho primárneho cieľa zmierňovať chudobu a ktoré budú ťažko zlučiteľné so základnými hodnotami EDF, a to na úkor toho, čo robí dobre,“ a že (ii) „napriek konzultáciám sa názory vlád a [organizácií občianskej spoločnosti] (s niekoľkými významnými výnimkami, napríklad v tichomorskom regióne) pri rozhodovaní o programoch len zriedka zohľadňujú“ a že „pri tvorbe programu 11. ERF sa tak na uplatnenie zásady koncentrácie využíval prístup zhora, avšak na úkor ústrednej zásady Dohody z Cotonou, ktorou je partnerstvo“; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz úplne ignorovala tieto zistenia; domnieva sa však, že budovanie mieru a riešenie základných príčin migrácie sú základnými aspektmi trvalo udržateľného rozvoja;

23.  konštatuje tiež, že podľa hodnotenia jedenásteho ERF do apríla 2017 bolo takmer 500 miliónov EUR z rezervy ERF vyplatených na podporu Generálneho riaditeľstva Komisie pre civilnú ochranu a operácie humanitárnej pomoci EÚ, takmer 500 miliónov EUR bolo pridelených na núdzovú podporu jednotlivým krajinám a 1,5 miliardy EUR bolo vyplatených do Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku; keďže ERF prispieva aj do nového Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj;

Preskúmanie vykonávania nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v polovici trvania

24.  víta skutočnosť, že z hodnotenia vyplýva, že ciele ERF boli vo veľkej miere relevantné pre politické priority v čase jeho vypracovania a že ERF vo všeobecnosti bol vhodný na daný účel a bol v súlade s hodnotami a so zámermi cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

25.  víta, že v niektorých krajinách, v ktorých sa využívajú geografické programy ERF, sa za posledných desať rokov dosiahol pokrok pri znižovaní chudoby a v ľudskom a hospodárskom rozvoji; konštatuje, že situácia v iných krajinách je naďalej kritická; s uspokojením konštatuje, že priority ERF sú v súlade s hodnotami a so zámermi cieľov trvalo udržateľného rozvoja;

26.  zdôrazňuje, že krátkodobé domáce záujmy Únie by nemali byť jediným hnacím motorom jej rozvojového programu a že zásady účinnosti pomoci by sa mali v plnej miere uplatňovať na všetky formy rozvojovej spolupráce;

27.  vyzýva GR DEVCO, aby zvážilo nasledujúce aspekty riadenia ERF s cieľom zabezpečiť jeho účinnosť, efektívnosť a pridanú hodnotu:

–  lepšie znázorniť komplementárnosť financovania z ERF, súdržnosť súboru nástrojov Únie a súčinnosť s ostatnými nástrojmi vonkajšej pomoci;

–  zabezpečiť najvyššiu úroveň riadnosti a zodpovednosti za výsledky v prípade činností financovaných z ERF;

–  vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti lepšie vysvetlila logický rámec, ktorý je základom jej intervencií, najmä s cieľom lepšie zviditeľniť očakávané dlhodobé vplyvy alebo udržateľnosť operácií financovaných z ERF;

–  zahrnúť do ďalšej výročnej správy o činnosti štruktúrované posúdenie vplyvu činností jedenásteho ERF s osobitným dôrazom na dosiahnuté výsledky v oblasti ľudských práv a životného prostredia;

domnieva sa, že stále existuje potreba systematickejšieho prístupu k oznamovaniu činností financovaných z grantov Únie s cieľom zvýšiť viditeľnosť Únie a posilniť transparentnosť a zodpovednosť v celom reťazci financovania;

–  zlepšiť ducha partnerstva vytvorením demokratickej zodpovednosti za program a jeho vykonávanie pri súčasnom zabezpečení dodržiavania základných hodnôt a zásad ERF;

28.  domnieva sa, že pre projekty súvisiace s infraštruktúrou, ktoré sú financované z ERF, je nevyhnutné vykonať nezávislé posúdenie ex ante, ktoré zohľadní sociálny a environmentálny vplyv projektov, ako aj ich pridanú hodnotu; domnieva sa, že rozhodnutiam o financovaní by mala predchádzať riadna analýza nákladov a prínosov a projekty by sa mali financovať, ak ich je ich vykonávanie z environmentálneho, finančného a zo sociálneho hľadiska udržateľné;

29.  poukazuje na veľmi negatívne zistenia Európskeho dvora audítorov týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev(27) (PPP) a na jeho odporúčanie „nepresadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP projektov“ v rámci Únie; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila toto odporúčanie pri riešení otázok verejno-súkromných partnerstiev v rozvojových krajinách, v ktorých je prostredie pre úspešnú realizáciu verejno-súkromných partnerstiev ešte zložitejšie než v rámci Únie;

30.  vyjadruje veľké znepokojenie nad tým, že v rokoch 2016, 2017 a 2018 sa hlad na celom svete zvýšil, pričom v súčasnosti viac ako 820 miliónov ľudí trpí chronickou nedostatočnou výživou, zatiaľ čo podiel oficiálnej rozvojovej pomoci zo strany Únie a jej členských štátov na potravinovej a výživovej bezpečnosti sa znížil z približne 8 % v roku 2014 na 6 % v roku 2016 a rozpočtové záväzky v oblasti potravinovej bezpečnosti v rámci nástrojov spravovaných Komisiou v roku 2017 výrazne klesli;

31.  opakuje svoje výrazné výhrady voči tomu, že v roku 2017 Komisia predložila národný indikatívny program pre Eritreu a ročný akčný program a výbor ERF ich prijal, pričom neexistujú presvedčivé dôkazy o reformách alebo zlepšeniach, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei; pripomína záväzky Komisie a vysokej predstaviteľky pravidelne informovať Parlament v tejto súvislosti;

32.  vyzýva, aby sa k rozvoju zaujal prístup založený na stimuloch, a to zavedením zásady „viac za viac“, pričom by sa ako príklad použila európska susedská politika; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina postupuje v oblasti vnútorných reforiem súvisiacich s budovaním a upevňovaním demokratických inštitúcií, dodržiavaním ľudských práv a so zásadami právneho štátu, tým viac podpory by mala dostávať od Únie;

33.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť objem finančných prostriedkov prideľovaných na podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu v rozvojových krajinách s cieľom vytvárať zodpovedné a transparentné inštitúcie a podporovať budovanie kapacít, participačné rozhodovanie a prístup verejnosti k informáciám;

34.  so zreteľom na posun v spôsoboch poskytovania pomoci z priamych grantov na trustové fondy a zmiešané financovanie, a to aj z Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, vyzýva Radu, Komisiu a EIB, aby prijali medziinštitucionálnu dohodu s Parlamentom o transparentnosti, zodpovednosti a parlamentnej kontrole na základe politických zásad uvedených v novom Európskom konsenze o rozvoji;

35.  dôrazne opakuje výzvu Parlamentu Rade a členským štátom, aby pristúpili k začleneniu ERF do rozpočtu Únie v záujme posilnenia demokratickej kontroly; víta záväzok Komisie rešpektovať opakujúcu sa žiadosť Parlamentu o začlenenie ERF do rozpočtu Únie; žiada Komisiu, aby informovala Parlament o stave rokovaní týkajúcich sa nahradenia dohody z Cotonou po roku 2020;

36  víta proces rokovaní o dohode nasledujúcej po Dohode z Cotonou s cieľom zachovať rámec AKT – EÚ;

ERF a riadenie nového prepojenia

37.  uznáva, že ERF čelí veľkému tlaku, aby dokázal reagovať na rastúci počet politických požiadaviek, ako je bezpečnosť, migrácia a riadenie hraníc, čo je ťažké zosúladiť so základnými hodnotami ERF a so zásadami politiky Únie v oblasti rozvoja a spolupráce, najmä pokiaľ ide o odstránenie chudoby, ako sa uvádza v článku 208 ZFEÚ; konštatuje, že riadenie nového prepojenia ohrozuje celkovú rovnováhu rozvojovej politiky;

38.  konštatuje, že riadenie nového prepojenia vyvoláva otázku celkovej rovnováhy rozvojovej politiky; domnieva sa, že reakcie v núdzových situáciách na krízové situácie, ktoré po sebe nasledujú, by sa mali riadiť holistickým prístupom; pripomína, že dodržiavanie zásady súdržnosti politiky má prvoradý význam pre stabilitu krajín, ktoré využívajú európsku rozvojovú pomoc;

Riadenie finančných nástrojov mimo rozpočtu (príspevky ERF do trustových fondov Únie)

39.  berie na vedomie, že celkové prísľuby v rámci trustových fondov Únie doteraz dosiahli 4,09 miliardy EUR, pričom hlavný príspevok pochádzajúci z ERF je vo výške 3 miliardy EUR a 442,7 milióna EUR pochádza od členských štátov a iných darcov; berie na vedomie prísľuby vo výške takmer 240 miliónov EUR na trustový fond Bêkou v roku 2017, a to vo výške 113 miliónov EUR z ERF a 65,9 milióna EUR od členských štátov a iných darcov;

40.  pripomína hlavné zistenia osobitnej správy Dvora audítorov o trustovom fonde Bêkou vrátane toho, že zriadenie fondu bolo z hľadiska kontextu Stredoafrickej republiky vhodné a že jeho vplyv bol pozitívny; zdôrazňuje, že toto posúdenie sa vo veľkej miere odzrkadlilo v zisteniach ad hoc delegácie Výboru pre rozvoj vyslanej do Stredoafrickej republiky vo februári 2018, pričom delegácia dospela k záveru, že „fond môže primerane riešiť potreby siahajúce od rehabilitácie cez poskytovanie obživy po dlhodobejší rozvoj“; pripomína, že fond bol zriadený ako núdzový trustový fond Európskej únie s trvaním 60 mesiacov, pričom jeho platnosť uplynie v júli 2019, a že jeho predĺženie sa zdá byť prospešné, ale bude si vyžadovať súhlas Parlamentu;

41  zdôrazňuje riziko odklonu od klasických rozvojových cieľov, ako je odstránenie chudoby, pričom uznáva niektoré ich možnosti, ako je urýchľovanie plnenia rozvojových cieľov alebo rýchla reakcia na medzinárodnú krízu;

42.  berie na vedomie výsledky Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku (EUTF); pripomína však, že finančné prostriedky z EUTF pochádzajúce z rozvojových rozpočtových riadkov sa nesmú využívať na bezpečnostné opatrenia, ktoré ohrozujú práva migrantov; pripomína, že rozvojová spolupráca EÚ musí mať za hlavné ciele odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj; zdôrazňuje, že projekty EUTF musia integrovať ľudské práva do centra programov a prispievať k uplatňovaniu ľudských práv v príslušných krajinách; dôrazne odporúča podporovať rovnosť mužov a žien a posilnenie postavenia žien v programoch EUTF, ako aj ochranu najzraniteľnejších osôb vrátane detí a osôb so zdravotným postihnutím;

43.  upozorňuje na početné výhrady Európskeho dvora audítorov(28) a autorov hodnotenia 11. ERF v polovici trvania v súvislosti s vykonávaním EUTF:

–  pokiaľ ide o realizáciu projektov, EUTF mal len obmedzený vplyv na urýchlenie procesu v porovnaní s tradičnou rozvojovou pomocou;

–  obavy týkajúce sa pravdepodobnej účinnosti a udržateľnosti projektov EUTF a schopnosti Únie dôkladne monitorovať ich vykonávanie;

–  v rámci okien pre severnú Afriku a Africký roh nie sú zdokumentované žiadne kritériá výberu návrhov projektov;

–  závažné nedostatky v meraní výkonnosti;

–  neexistuje špecifický rámec na posudzovanie rizika;

domnieva sa, že vzhľadom na takéto zistenia je pridaná hodnota EUTF veľmi otázna;

44.  je presvedčený, že v rámci operačného riadenia a tvorby politiky by sa mala zabezpečiť dostatočná miestna zodpovednosť a dostatočné zapojenie partnerov, aby sa zabránilo príliš centralizovanému modus operandi s prvoradou úlohou darcov, pričom by sa dôsledne dodržiavala zásada riadenia na základe výsledkov;

45.  zdôrazňuje však, že treba náležite sa venovať systémovému problému koordinácie, monitorovania a hodnotenia darcov, a to na základe systematickejšieho prístupu s cieľom získať záruky účinnosti trustových fondov;

Rozpočtová podpora pre partnerské krajiny

46.  konštatuje, že rozpočtová podpora financovaná z ERF v roku 2017 predstavovala 860,2 milióna EUR, z čoho 703,1 milióna EUR tvorili nové záväzky (ktoré sa týkali 54 krajín a predstavovali 102 zmlúv o rozpočtovej podpore); konštatuje, že v prípade zámorských krajín a území (ZKÚ) predstavovali platby ERF v roku 2017 sumu 57,7 milióna EUR (pre 11 krajín a 15 zmlúv o rozpočtovej podpore); konštatuje, že v roku 2017 GR DEVCO zastavilo rozpočtovú podporu v dvoch krajinách AKT z dôvodu nedostatočného pokroku pri vykonávaní riadenia verejných financií a nedostatku makroekonomickej politiky zameranej na stabilitu a transparentnosti v riadení verejných financií;

47.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súlad medzi ustanoveniami článku 236 všeobecného nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 36 navrhovaného nariadenia o rozpočtových pravidlách uplatniteľného na jedenásty ERF, pokiaľ ide o podmienky využívania rozpočtovej podpory poskytovanej tretím krajinám; konštatuje, že navrhované nariadenie o rozpočtových pravidlách pre jedenásty ERF zahŕňa ustanovenia, ktoré nie sú zahrnuté vo všeobecnom nariadení o rozpočtových pravidlách, konkrétne, že rozpočtová podpora sa zameriava na posilnenie zmluvného partnerstva medzi Úniou a štátmi AKT alebo ZKÚ s cieľom podporiť okrem iného udržateľný a inkluzívny hospodársky rast a odstrániť chudobu, pričom tento posledný aspekt môže viesť k ťažkostiam pri uplatňovaní pravidiel ERF;

48.  vyzýva Komisiu, aby ďalej rozpracovala a objasnila presný rozsah a význam svojho priestoru flexibility alebo výkladu pri posudzovaní, či boli splnené všeobecné podmienky oprávnenosti na vyplácanie prostriedkov partnerskej krajine, s ohľadom na tzv. diferenciáciu a dynamický prístup k oprávnenosti; vyjadruje znepokojenie nad konečným použitím prevedených fondov a nedostatkom sledovateľnosti, keď sa fondy Únie zlučujú s rozpočtovými prostriedkami partnerskej krajiny;

49.  domnieva sa, že rozpočtová podpora by mala podporovať osobitné riešenia problémov na sektorovej úrovni, ktoré by mali byť doplnené, podľa potreby, o súvisiacu technickú pomoc;

50.  naďalej vyjadruje znepokojenie v súvislosti s konečným použitím týchto presunutých finančných prostriedkov a s ich možnou nedostatočnou vysledovateľnosťou v prípade slabého, nestabilného a poškodeného finančného riadenia verejného sektora; upozorňuje, že vo všetkých oblastiach verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje rozvojová stratégia Únie, je nevyhnutné podporovať boj proti podvodom a korupcii; zdôrazňuje, že riziko presmerovania zdrojov je stále vysoké a že riziká korupcie a podvodov sú spojené práve s oblasťami, v ktorých sa uplatňuje správa verejných financií;

51.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie vymedzila a jasne posúdila výsledky v oblasti rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa postupov prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad možným použitím rozpočtovej podpory v krajinách, ktoré nemajú demokratický dohľad, a to buď z dôvodu nedostatočne fungujúcej parlamentnej demokracie či nedostatočných slobôd pre občiansku spoločnosť a médiá, alebo z dôvodu nedostatočných kapacít orgánov dohľadu;

52.  víta reaktívny a konzistentný prístup Komisie k pozastaveniu rozpočtovej podpory v dvoch krajinách v rokoch 2017 a 2018, keďže kritériá oprávnenosti už neboli splnené; domnieva sa, že Komisia udržiava konštruktívny dialóg s týmito krajinami a ponúka možnosť obnoviť rozpočtovú podporu, ak krajiny vykonajú potrebné reformy stanovené v programe rozpočtovej podpory;

53.  poukazuje na to, že treba posilniť vhodné monitorovacie nástroje s cieľom posúdiť spôsob, akým rozpočtová podpora prispieva k zlepšeniu mobilizácie domácich príjmov a k súvisiacim reformám; vyzýva Komisiu, aby vo svojich správach o rozpočtovej podpore predkladala pravidelné informácie o využívaní zmlúv o rozpočtovej podpore na mobilizáciu domácich príjmov; opakuje však, že treba dôsledne sledovať riziká v súvislosti s vyhýbaním sa daňovým povinnostiam, daňovými únikmi a nezákonnými finančnými tokmi;

Spolupráca s medzinárodnými organizáciami

54.  poznamenáva, že platby z ERF na projekty s viacerými darcami vykonávané medzinárodnými organizáciami v roku 2017 boli na úrovni 812 miliónov EUR;

55.  berie na vedomie, že Komisia v roku 2017 podpísala zmluvy s agentúrami OSN v hodnote viac ako 411 miliónov EUR z príspevkov z ERF, pričom najväčšími príjemcami boli Rozvojový program Organizácie Spojených národov (166,33 milióna EUR), FAO (152,86 milióna EUR) a UNICEF (98,44 milióna EUR), a zmluvy so Svetovou bankou v hodnote 92 miliónov EUR;

56.  poznamenáva, že GR DEVCO systematicky nesleduje operačnú výkonnosť medzinárodných finančných inštitúcií (IFI) a kľúčové aspekty operácií kombinovaného financovania; vyzýva GR DEVCO, aby zlepšilo kvalitu, vhodnosť a včasnosť podávania správ, ktoré predkladajú medzinárodné finančné inštitúcie; nabáda medzinárodné inštitúcie, najmä v prípade spolufinancovaných iniciatív a iniciatív s účasťou mnohých darcov, aby svoje rámce pre riadenie výsledkov zblížili s príslušnými rámcami Únie;

57.  opätovne zdôrazňuje, že v súlade s platnými právnymi predpismi Únie treba zabezpečiť úplnú transparentnosť a prístup k údajom o projektoch realizovaných medzinárodnými organizáciami a organizáciami občianskej spoločnosti, ako aj zabezpečiť jasné pravidlá, ktorými sa bude riadiť kontrola a monitorovanie;

58.  víta odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa zlepšenia transparentnosti finančných prostriedkov Únie, ktoré implementujú mimovládne organizácie (MVO), uverejnené v osobitnej správe č. 2018/35, v ktorej sa okrem iného odporúča, aby Komisia zlepšila spoľahlivosť informácií o MVO vo svojom účtovnom systéme a skvalitnila informácie zhromažďované o finančných prostriedkoch, ktoré implementujú MVO; vyzýva preto Komisiu, aby tieto návrhy vykonala ešte pred skončením súčasného mandátu;

Mierový nástroj pre Afriku

59.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že preskúmanie nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti v polovici trvania sa nevzťahovalo na mierový nástroj pre Afriku (APF), ktorý sa od roku 2011 inak riadne nehodnotil;

60.  vyzýva GR DEVCO, aby v súlade so svojou výhradou zachovanou vo svojej výročnej správe o činnosti za rok 2017 o riadení mierového nástroja pre Afriku dôsledne skontrolovalo, či sa nápravné opatrenia zavedené na zmiernenie finančných rizík aj rizika neoprávnených a nezákonných platieb účinne vykonávajú; opätovne vyzýva Komisiu, aby v rámci hodnotenia na základe pilierov pokračovala vo svojom úsilí o posilnenie systému kontroly riadenia a operačného monitorovania APF s cieľom chrániť ERF pred nezákonnými a neoprávnenými výdavkami;

61.  poukazuje na tieto negatívne zistenia Dvora audítorov v oblasti podpory africkej bezpečnosti zo strany Únie, ktorá je často financovaná z ERF:

–  posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali je pomalé a existujú vážne obavy v súvislosti so zodpovednosťou a s udržateľnosťou(29);

–  podpora Únie pre africkú mierovú a bezpečnostnú štruktúru (APSA) má slabú účinnosť(30);

zdôrazňuje aj vážne riziko, že podpora Únie v rámci mierového nástroja pre Afriku pre burundských vojakov, ktorí sa zúčastňujú misie AMISOM, nepriamo financuje burundský režim vystavený sankciám Únie; pripomína, že GR DEVCO celé roky vyjadrovalo výhrady k svojim výdavkom na podporu mierového nástroja pre Afriku;

Európsky fond pre udržateľný rozvoj

62.  berie na vedomie nedávne zavedenie tohto nového investičného nástroja ako súčasti vonkajšieho investičného plánu s cieľom zabezpečiť ďalšiu pákovú kapacitu prilákaním investícií súkromného sektora do rozvojových partnerstiev; domnieva sa, že náležitá pozornosť by sa mala venovať jeho doplnkovosti, ale aj kritériám, ktoré sa uplatňujú pri jeho riadení, aby sa zabránilo akémukoľvek presmerovaniu finančných prostriedkov určených na rozvoj v prospech súkromných investorov alebo záujmových či ziskových cieľov;

Investičný nástroj EIB pre AKT

63.  uznáva súbor priorít EIB v krajinách AKT, konkrétne podporu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, opatrenia v oblasti klímy, európskej hospodárskej diplomacie a odolnosti; konštatuje, že v roku 2017 sa v rámci investičného nástroja AKT začalo 39 projektov v celkovej výške 1,5 miliardy EUR, z čoho 549 miliónov EUR bolo určených na miestny rozvoj súkromného sektora a 952 miliónov EUR na sociálnu a hospodársku infraštruktúru;

64.  pripomína význam vykonania dôkladných posúdení ex ante a ex post s cieľom zabezpečiť, aby projekty boli udržateľné a poskytovali skutočnú pridanú hodnotu z hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho hľadiska; opätovne zdôrazňuje, že na projekty, ktoré sa týkajú vysoko znečisťujúcich technológií, by sa nemala poskytovať žiadna podpora v akejkoľvek forme;

65.  žiada prísne preverovanie potenciálnych miestnych subjektov a sprostredkovateľov v procese ich identifikácie a výberu; vyzýva EIB, aby zabezpečila, aby sa s miestnymi spoločenstvami a občanmi, ktorých sa jej operácie týkajú, riadne konzultovalo a aby mali prístup k nezávislému, efektívnemu postupu podávania sťažností.

66.  vyzýva na rozšírenie programu Erasmus pre mladých podnikateľov za hranice Európy, najmä do rozvojových krajín, a súčasné poskytnutie potrebných finančných prostriedkov;

67.  zdôrazňuje veľký význam podpory mikropodnikov a malých a stredných podnikov a vyzýva predovšetkým na zavedenie miestnych riešení s cieľom zabezpečiť lepší prístup k financovaniu, ako aj na ďalšie posilnenie financovania mikroúverov a systémov záruk;

68.  uznáva, že žiadna krajina v histórii nedosiahla rozvoj bez toho, aby nadväzovala obchodné vzťahy so svojimi susedmi a so zvyškom sveta; ďalej nabáda na financovanie činností v oblasti pomoci obchodu, aby sa rozvojovým krajinám v budúcnosti umožnilo omnoho viac sa zapojiť do celosvetových hodnotových reťazcov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že dosiahnutie vyváženejšieho rozdelenia prínosov globalizácie v prospech rozvojových krajín čoraz viac závisí od digitálnej pripojiteľnosti;

69.  zdôrazňuje význam zabezpečenia čistej vody a budovania ďalších zariadení na zneškodňovanie odpadových vôd;

70.  upozorňuje na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a na rozhodné zapojenie Únie do úsilia o znižovanie tejto chudoby; zdôrazňuje, že na zníženie energetickej chudoby je potrebné intenzívne a sústredené úsilie zo strany vlád a zainteresovaných strán v postihnutých krajinách.

30.1.2019

STANOVISKO Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho Európskeho rozvojového fondu za rozpočtový rok 2017

(2018/2177(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Nirj Deva

NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  vyjadruje Európskej únii uznanie za úspešné zavedenie európskeho investičného plánu a Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, ktoré sa ešte viac zdôraznilo schválením 28 záručných nástrojov v celkovej výške 1,54 miliardy EUR do novembra 2018, ktoré by mali podľa očakávania uvoľniť celkové investície vo výške 17,5 miliardy EUR; zdôrazňuje, že ešte neexistuje žiadne hodnotenie výsledkov vykonávania a že akékoľvek závery týkajúce sa rozšírenia rozsahu a prostriedkov sú predčasné; zdôrazňuje zistenie hodnotenia 11. ERF v polovici trvania, že kombinované financovanie mobilizuje dodatočné zdroje len v 50 % prípadov; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že Komisia navrhla viac prostriedkov na kombinované financovanie v budúcom období financovania 2021 – 2027;

2.  víta začlenenie ERF do rozpočtu, ktoré je súčasťou návrhu Komisie na budúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI) EÚ;

3.  poukazuje na veľmi negatívne zistenia Európskeho dvora audítorov týkajúce sa verejno-súkromných partnerstiev(31) (PPP) a na jeho odporúčanie „nepresadzovať intenzívnejšie a rozsiahlejšie využívanie PPP projektov“ v rámci EÚ; vyzýva Komisiu, aby v plnej miere zohľadnila toto odporúčanie pri riešení otázok verejno-súkromných partnerstiev v rozvojových krajinách, v ktorých je prostredie pre úspešnú realizáciu verejno-súkromných partnerstiev ešte zložitejšie než v rámci Únie;

4.  vyjadruje znepokojenie nad zisteniami hodnotenia 11. ERF v polovici trvania, v ktorom sa uvádza, že „existuje reálna hrozba, že ERF bude nútený reagovať na agendy, ktoré ho budú vzďaľovať od jeho primárneho cieľa zmierňovať chudobu a ktoré budú ťažko zlučiteľné so základnými hodnotami ERF, a to na úkor toho, čo robí dobre,“ že „napriek konzultáciám sa názory vlád a organizácií občianskej spoločnosti (s niekoľkými významnými výnimkami, napríklad v tichomorskom regióne) pri rozhodovaní o programoch len zriedka zohľadňujú“ a že „pri tvorbe programu 11. ERF sa tak na uplatnenie zásady koncentrácie využíval prístup zhora, avšak na úkor ústrednej zásady Dohody z Cotonou, ktorou je partnerstvo“; vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia doteraz úplne ignorovala tieto zistenia;

5.  pripomína hlavné zistenia osobitnej správy Dvora audítorov o trustovom fonde Bêkou vrátane toho, že zriadenie fondu bolo z hľadiska kontextu Stredoafrickej republiky vhodné a že jeho vplyv bol pozitívny; zdôrazňuje, že toto posúdenie sa vo veľkej miere odzrkadlilo v zisteniach ad hoc delegácie Výboru pre rozvoj vyslanej do Stredoafrickej republiky vo februári 2018, pričom delegácia dospela k záveru, že „fond môže primerane riešiť potreby siahajúce od rehabilitácie cez poskytovanie obživy po dlhodobejší rozvoj“; pripomína, že fond bol zriadený ako núdzový trustový fond EÚ s trvaním 60 mesiacov, pričom jeho platnosť uplynie v júli 2019, a že jeho predĺženie sa zdá byť prospešné, ale bude si vyžadovať súhlas Parlamentu;

6.  berie na vedomie výsledky Núdzového trustového fondu Európskej únie pre Afriku (EUTF); pripomína však, že finančné prostriedky z EUTF pochádzajúce z rozvojových rozpočtových riadkov sa nesmú využívať na bezpečnostné opatrenia, ktoré ohrozujú práva migrantov; pripomína, že rozvojová spolupráca EÚ musí mať za hlavné ciele odstránenie chudoby a trvalo udržateľný rozvoj; zdôrazňuje, že projekty EUTF musia integrovať ľudské práva do centra programov a prispievať k uplatňovaniu ľudských práv v príslušných krajinách; dôrazne odporúča podporovať rovnosť mužov a žien a posilnenie postavenia žien v programoch EUTF, ako aj ochranu najzraniteľnejších osôb vrátane detí a osôb so zdravotným postihnutím;

7.  upozorňuje na početné výhrady Európskeho dvora audítorov(32) a autorov hodnotenia 11. ERF v polovici trvania v súvislosti s vykonávaním EUTF:

•  pokiaľ ide o realizáciu projektov, EUTF mal len obmedzený vplyv na urýchlenie procesu v porovnaní s tradičnou rozvojovou pomocou;

•  obavy týkajúce sa pravdepodobnej účinnosti a udržateľnosti projektov EUTF a schopnosti Únie dôkladne monitorovať ich vykonávanie;

•  v rámci okien pre severnú Afriku a Africký roh nie sú zdokumentované žiadne kritériá výberu návrhov projektov;

•  závažné nedostatky v meraní výkonnosti;

•  neexistuje špecifický rámec na posudzovanie rizika;

domnieva sa, že vzhľadom na takéto zistenia je pridaná hodnota EUTF veľmi otázna;

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že výdavky zaznamenané v roku 2017 v rámci ôsmeho, deviateho, desiateho a jedenásteho ERF sú ovplyvnené významnými chybami a že miera chybovosti je na rozdiel od výdavkov všeobecného rozpočtu EÚ na vzostupe; zdôrazňuje, že chyby sa vyskytujú najmä pri operáciách týkajúcich sa projektov realizovaných medzinárodnými organizáciami a agentúrami členských štátov pre spoluprácu a že v preskúmaných operáciách tohto typu 36 % obsahovalo vyčísliteľné chyby, čo je veľmi veľa; naliehavo vyzýva Komisiu, aby na základe týchto zistení vypracovala podrobné vysvetlenia a predložila Európskemu parlamentu jasný plán, v ktorom načrtne kroky potrebné na nápravu tejto veľmi znepokojivej situácie;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že GR DEVCO muselo v každej výročnej správe o činnosti od roku 2012 uviesť výhradu k riadnosti príslušných operácií, čo poukazuje na závažné nedostatky vo vnútornom riadení;

10.  poukazuje na negatívne zistenia Dvora audítorov v oblasti podpory africkej bezpečnosti zo strany EÚ, ktorá je často financovaná z ERF:

•  posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali je pomalé a existujú vážne obavy v súvislosti so zodpovednosťou a s udržateľnosťou(33);

•  podpora EÚ pre africkú mierovú a bezpečnostnú štruktúru (APSA) má slabú účinnosť(34);

zdôrazňuje aj vážne riziko, že podpora EÚ prostredníctvom mierového nástroja pre Afriku pre burundských vojakov, ktorí sa zúčastňujú misie AMISOM, nepriamo financuje burundský režim vystavený sankciám EÚ; pripomína, že GR DEVCO celé roky vyjadrovalo výhrady k svojim výdavkom na podporu mierového nástroja pre Afriku;

11.  v tejto súvislosti sa domnieva, že čoraz väčšie zameranie EÚ na vzťah medzi bezpečnosťou a rozvojom vyvoláva vážne otázky týkajúce sa riadneho finančného riadenia, a vyzýva Komisiu a ESVČ, aby uplatňovali oveľa obozretnejší prístup k podpore EÚ pre africkú bezpečnosť;

12.  vyjadruje veľké znepokojenie nad skutočnosťou, že v rokoch 2016, 2017 a 2018 sa hlad na celom svete zvýšil, pričom v súčasnosti viac ako 820 miliónov ľudí trpí chronickou nedostatočnou výživou, zatiaľ čo podiel oficiálnej rozvojovej pomoci zo strany EÚ a jej členských štátov na potravinovej a výživovej bezpečnosti sa znížil z približne 8 % v roku 2014 na 6 % v roku 2016 a rozpočtové záväzky v oblasti potravinovej bezpečnosti v rámci nástrojov spravovaných Komisiou v roku 2017 výrazne klesli;

13.  berie na vedomie, že Komisia v roku 2017 podpísala zmluvy s agentúrami OSN v hodnote viac ako 411 miliónov EUR z príspevkov z ERF, pričom najväčšími príjemcami boli Rozvojový program Organizácie Spojených národov (166,33 milióna EUR), FAO (152,86 milióna EUR) a UNICEF (98,44 milióna EUR), a zmluvy so Svetovou bankou v hodnote 92 miliónov EUR;

14.  vzhľadom na dôležitú úlohu, ktorú zohráva Spojené kráľovstvo v rozvoji, trvá na tom, aby sa po jeho odchode zachovali úzke väzby medzi Úniou a Spojeným kráľovstvom s cieľom minimalizovať následné straty;

15.  opakuje svoje výrazné výhrady voči tomu, že v roku 2017 Komisia predložila národný indikatívny program pre Eritreu a ročný akčný program a výbor ERF ich prijal, pričom neexistujú presvedčivé dôkazy o reformách alebo zlepšeniach, pokiaľ ide o situáciu v oblasti ľudských práv v Eritrei; pripomína záväzky Komisie a vysokej predstaviteľky pravidelne informovať Parlament v tejto súvislosti;

16.  naliehavo vyzýva Komisiu, aby lepšie vymedzila a jasne posúdila výsledky v oblasti rozvoja, ktoré sa majú dosiahnuť v každom prípade, a aby predovšetkým posilnila kontrolné mechanizmy týkajúce sa postupov prijímajúcich štátov v oblasti korupcie, dodržiavania ľudských práv, zásad právneho štátu a demokracie; vyjadruje hlboké znepokojenie nad možným použitím rozpočtovej podpory v krajinách, ktoré nemajú demokratický dohľad, a to buď z dôvodu nedostatočne fungujúcej parlamentnej demokracie či nedostatočných slobôd pre občiansku spoločnosť a médiá, alebo z dôvodu nedostatočných kapacít orgánov dohľadu;

17.  so zreteľom na posun v spôsoboch poskytovania pomoci z priamych grantov na trustové fondy a zmiešané financovanie, a to aj prostredníctvom Európskeho fondu pre udržateľný rozvoj, vyzýva Radu, Komisiu a Európsku investičnú banku, aby prijali medziinštitucionálnu dohodu s Európskym parlamentom o transparentnosti, zodpovednosti a parlamentnej kontrole na základe politických zásad uvedených v novom Európskom konsenze o rozvoji;

18.  víta proces rokovaní o dohode nasledujúcej po Dohode z Cotonou s cieľom zachovať rámec AKT – EÚ;

19.  zdôrazňuje veľký význam podpory mikropodnikov a malých a stredných podnikov a vyzýva predovšetkým na zavedenie miestnych riešení lepšieho prístupu k financovaniu s ďalším posilnením systému mikrofinančných úverov a záruk;

20.  vyzýva na rozšírenie programu Erasmus pre mladých podnikateľov za hranice Európy, najmä do rozvojových krajín, a súčasné poskytnutie potrebných finančných prostriedkov;

21.  víta odporúčania Európskeho dvora audítorov týkajúce sa zlepšenia transparentnosti finančných prostriedkov EÚ, ktoré implementujú MVO, uverejnené v osobitnej správe č. 2018/35, v ktorej sa okrem iného odporúča, aby Komisia zlepšila spoľahlivosť informácií o MVO vo svojom účtovnom systéme a skvalitnila informácie zhromažďované o finančných prostriedkoch, ktoré implementujú MVO; vyzýva preto Komisiu, aby tieto návrhy vykonala ešte pred skončením súčasného mandátu;

22.  vyzýva, aby sa k rozvoju zaujal prístup založený na stimuloch, a to zavedením zásady „viac za viac“, pričom by sa ako príklad použila európska susedská politika; domnieva sa, že čím viac a čím rýchlejšie krajina postupuje v oblasti vnútorných reforiem súvisiacich s budovaním a upevňovaním demokratických inštitúcií, dodržiavaním ľudských práv a so zásadami právneho štátu, tým viac podpory by mala dostávať od Únie;

23.  uznáva, že žiadna krajina v histórii sa nerozvíjala bez toho, aby nadväzovala ďalšie obchodné vzťahy so svojimi susedmi a so zvyškom sveta; ďalej nabáda na financovanie činností v oblasti pomoci obchodu, aby sa rozvojovým krajinám v budúcnosti umožnilo omnoho viac sa zapojiť do celosvetových hodnotových reťazcov; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že dosiahnutie vyváženejšieho rozdelenia prínosov globalizácie v prospech rozvojových krajín čoraz viac závisí od digitálnej pripojiteľnosti;

24.  zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť objem finančných prostriedkov prideľovaných na podporu dobrej správy vecí verejných, demokracie a právneho štátu v rozvojových krajinách s cieľom vytvárať zodpovedné a transparentné inštitúcie a podporovať budovanie kapacít, participačné rozhodovanie a prístup verejnosti k informáciám;

25.  zdôrazňuje význam zabezpečenia čistej vody a budovania ďalších zariadení na zneškodňovanie odpadových vôd;

26.  upozorňuje na rozsah a dôsledky energetickej chudoby v rozvojových krajinách a na rozhodné zapojenie Únie do úsilia o znižovanie tejto chudoby; zdôrazňuje, že na zníženie energetickej chudoby je potrebné intenzívne a sústredené úsilie zo strany vlád a zainteresovaných strán v postihnutých krajinách.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

0

3

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

18

+

ECR

Eleni Theocharous

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

0

-

 

 

3

0

EFDD

Mireille D'Ornano

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Julia Pitera

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, John Flack, Czesław Hoc, Edouard Martin

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

18

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Arndt Kohn, Edouard Martin, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

4

-

ECR

John Flack, Czesław Hoc

ENF

Jean-François Jalkh

PPE

Tomáš Zdechovský

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 315.

(2)

Ú. v. ES C 357, 4.10.2018, s. 323.

(3)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(4)

Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(5)

Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.

(6)

Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(7)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(8)

Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(9)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(10)

Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(11)

Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(14)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 315.

(15)

Ú. v. ES C 357, 4.10.2018, s. 323.

(16)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 3.

(17)

Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3.

(18)

Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1.

(19)

Ú. v. ES L 156, 29.5.1998, s. 108.

(20)

Ú. v. ES L 317, 15.12.2000, s. 355.

(21)

Ú. v. EÚ L 247, 9.9.2006, s. 32.

(22)

Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2013, s. 1.

(23)

Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 53.

(24)

Ú. v. EÚ L 83, 1.4.2003, s. 1.

(25)

Ú. v. EÚ L 78, 19.3.2008, s. 1.

(26)

Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2015, s. 17.

(27)

Osobitná správa č. 9/2018: Verejno-súkromné partnerstvá v EÚ: rozsiahle nedostatky a obmedzené prínosy.

(28)

Osobitná správa č. 32/2018 „Núdzový trustový fond Európskej únie: flexibilný, ale nedostatočne zameraný“

(29)

Osobitná správa č. 15/2018: Posilnenie kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali: len obmedzený a pomalý pokrok.

(30)

Osobitná správa č. 20/2018: Africká mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba zmeniť zameranie podpory EÚ.

(31)

Osobitná správa č. 9/2018: Verejno-súkromné partnerstvá v EÚ: rozsiahle nedostatky a obmedzené prínosy.

(32)

Osobitná správa č. 32/2018.

(33)

  Osobitná správa č. 15/2018 o posilnení kapacity vnútorných bezpečnostných síl v Nigeri a Mali: len obmedzený a pomalý pokrok.

(34)

  Osobitná správa č. 20/2018: Africká mierová a bezpečnostná štruktúra: potreba zmeniť zameranie podpory EÚ.

Posledná úprava: 15. marca 2019Právne oznámenie