Процедура : 2018/2166(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0110/2019

Внесени текстове :

A8-0110/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0242

ДОКЛАД     
PDF 600kWORD 209k
28.2.2019
PE 626.769v02-00 A8-0110/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Инес Аяла Сендер

1.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(1),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2017 г. за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС (COM(2018)0457),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(3), както и специалните доклади на Сметната палата,

–  като взе предвид декларацията за достоверност(4) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(5), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(6), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност Комисията във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(7);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на Съвета, Комисията и Сметната палата, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите членки, и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(8),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(9),

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година(10),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(11),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(12) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(13), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(14), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(15), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(16), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/776/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура и за отмяна на Решение 2009/336/ЕО(17),

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(18);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(19),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(20),

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година(21),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(22),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(23) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(24), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(25), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(26), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(27), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/771/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия и за отмяна на Решение 2004/20/ЕО и Решение 2007/372/ЕО(28),

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(29);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

4.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(30),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(31),

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година(32),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(33),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(34) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(35), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(36), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(37), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(38), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/770/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването и храните и за отмяна на Решение 2004/858/ЕО(39),

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2014/927/ЕС на Комисията от 17 декември 2014 г. за изменение на Решение за изпълнение 2013/770/ЕС с цел преобразуване на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването и храните в Изпълнителна агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните(40),

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(41);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

5.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(42),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(43),

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година(44),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(45),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(46) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(47), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(48), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(49), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(50), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/779/ЕС на Комисията от 17 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция на Европейския научноизследователски съвет и за отмяна на Решение 2008/37/ЕО(51),

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(52);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

6.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(53),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(54),

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година(55),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(56),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(57) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(58), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(59), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(60), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(61), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/778/ЕС на Комисията от 13 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за научни изследвания и за отмяна на Решение 2008/46/ЕО(62),

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(63);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за научни изследвания, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

7.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(64),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(65),

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година(66),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(67),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(68) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(69), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(70), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(71), и по-специално член 14, параграф 3 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1653/2004 на Комисията от 21 септември 2004 г. относно стандартен Финансов регламент за изпълнителните агенции съгласно Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(72), и по-специално член 66, първа и втора алинея от него,

–  като взе предвид Решение за изпълнение 2013/801/ЕС на Комисията от 23 декември 2013 г. за създаване на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи и за отмяна на Решение 2007/60/ЕО, изменено с Решение 2008/593/ЕО(73),

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че съгласно член 17, параграф 1 от Договора за Европейския съюз Комисията изпълнява бюджета и управлява програмите и че съгласно член 317 от Договора за функционирането на Европейския съюз тя изпълнява бюджета в сътрудничество с държавите членки и на своя собствена отговорност съгласно принципа на доброто финансово управление;

1.  освобождава от отговорност директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от ... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(74);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, заедно с решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия, както и резолюцията, която е неразделна част от тези решения, на директора на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

8.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година(75),

–  като взе предвид консолидираните годишни отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(76),

–  като взе предвид доклада на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година (COM(2018)0545) и работния(ите) документ(и) на службите на Комисията, който(които) го придружава(т),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2017 г. за управлението и изпълнението на бюджета на ЕС (COM(2018)0457),

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията до органа за освобождаване от отговорност относно вътрешните одити, извършени през 2017 г. (COM(2018)0661), и работния документ на службите на Комисията, който го придружава (SWD(2018)0429),

–  като взе предвид годишния доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година, придружен от отговорите на институциите(77), както и специалните доклади на Сметната палата,

–  като взе предвид декларацията за достоверност(78) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на изпълнителните агенции във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  като взе предвид членове 317, 318 и 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(79), и по-специално членове 62, 164, 165 и 166 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(80), и по-специално членове 69, 260, 261 и 262 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 58/2003 на Съвета от 19 декември 2002 г. относно установяването на статута на изпълнителните агенции, отговарящи за някои задачи по управлението на програмите на Общността(81), и по-специално член 14, параграфи 2 и 3 от него,

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията, която е неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия и изпълнителни агенции, както и в своята резолюция от .... относно специалните доклади на Сметната палата в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност на Комисията за финансовата 2017 година(82);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение съответно на Съвета, Комисията, Съда на Европейския съюз, Сметната палата и Европейската инвестиционна банка, както и на националните парламенти и националните и регионалните контролни органи на държавите членки и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

9.  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решенията за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел ІІІ – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия,

–  като взе предвид своите решения за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите на изпълнителните агенции за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 93 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становищата на другите заинтересовани комисии (A8-0110/2019),

A.  като има предвид, че бюджетът на Съюза играе важна роля за постигането на целите на политиката на Съюза, въпреки че представлява само 1% от брутния национален доход на Съюза;

Б.  като има предвид, че когато Парламентът освобождава от отговорност Комисията, той проверява дали финансовите средства са използвани правилно и дали са постигнати поставените политически цели;

Изпълнение на бюджета за 2017 г. и постигнати резултати

1.  отбелязва, че бюджетът на Съюза за 2017 г. съответства на четвъртата година от изпълнението на действащата многогодишна финансова рамка (МФР) и възлиза на 159,8 милиарда евро, в т.ч. шест коригиращи бюджета, и че разпределените финансови средства в различните области са:

a)  75,4 милиарда евро за интелигентен и приобщаващ растеж;

б)  58,6 милиарда евро за подпомагане на европейския селскостопански сектор;

в)  4,3 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с кризата с бежанците и незаконната миграция;

г)  10,7 милиарда евро за дейности извън Съюза;

д)  9,4 милиарда евро за администрацията на институциите на Съюза;

2.  подчертава, че бюджетът на Съюза съдейства за изпълнението на политиките на Съюза и за постигането на техните приоритети и цели, като допълва ресурсите на държавите членки, предназначени за постигането на същите цели; отбелязва в това отношение постигането на следните резултати:

a)  през 2017 г. „Хоризонт 2020“ предостави финансиране в размер на 8,5 милиарда евро, което от своя страна мобилизира преки допълнителни инвестиции, като по този начин общата сума възлезе на 10,6 милиарда евро и 5 000 проекта получиха финансиране;

б)  до края на 2017 г. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME) предостави финансиране на над 275 000 малки и средни предприятия (от които 50% стартиращи предприятия) в 25 държави, които в противен случай трудно биха си осигурили частно финансиране поради своя високорисков профил;

в)  по отношение на постигнатите от програмите резултати, за които докладваха държавите членки до края на 2016 г., изпълнените проекти по Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) вече бяха осигурили:

–  подкрепа за 84 579 предприятия, от които над 36 000 са подпомогнати чрез финансови инструменти;

–  създаването на 10 300 работни места и назначаването на 636 нови изследователи;

–  преминаването на 41 800 домакинства в по-горен клас на енергопотребление и намаляването с 14,9 милиона kWh/година на годишното първично енергийно потребление на обществените сгради;

–  подобрени здравни услуги за 2,7 милиона души; подобрено водоснабдяване за допълнително 156 000 души и подобрено пречистване на отпадъчните води за допълнително 73 000 души;

–  широколентов достъп за допълнително 1 милион домакинства;

г)  до края на 2016 г. програмите за развитие на селските райони допринесоха за преструктурирането и модернизацията на почти 45 000 земеделски стопанства;

д)  през 2017 г. фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкрепи създаването на над 7 000 допълнителни места в центровете за приемане; броят на местата, пригодени за непридружени ненавършили пълнолетие лица, които са особено уязвима група мигранти, също се увеличи от едва 183 места през 2014 г. на 17 070 места през 2017 г.; до края на 2017 г. 1 432 612 граждани на трети държави получиха помощ за интеграция;

е)  ЕС предостави хуманитарна помощ в размер на над 2,2 милиарда евро в 80 различни държави; хуманитарната помощ от ЕС осигури подкрепа за образованието на над 4,7 милиона деца, попаднали в извънредни ситуации в над 50 държави;

Декларация за достоверност на Сметната палата

3.  приветства факта, че Сметната палата („Палатата“) изразява становище без резерви относно надеждността и точността на отчетите на Европейския съюз за 2017 г., какъвто е случаят от 2007 г. насам, и че според заключението на Палатата свързаните с отчетите приходи за 2017 г. са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

4.  отбелязва, че през 2017 г. Палатата издава за втора поредна година становище с резерви относно законосъобразността и редовността на плащанията, свързани с отчетите, което според Палатата показва, че значителна част от одитираните разходи за 2017 г. не са съществено засегнати от грешки и че равнището на нередностите в разходите на ЕС е продължило да намалява;

5.  приветства положителната тенденция на непрекъснато намаляване на вероятния процент грешки за плащанията, определян от Палатата през последните години, като за 2017 г. той се изчислява на рекордно ниско равнище от 2,4%, което, за съжаление, продължава да бъде над прага от 2%, но представлява намаление с почти две трети от вероятния процент грешки, изчислен от Палатата за финансовата 2007 година, който възлизаше на 6,9% за плащанията; отбелязва все пак, че плащанията продължават да бъдат засегнати от грешки, тъй като системата за контрол и надзор е само частично ефективна;

6.  отбелязва, че при плащанията въз основа на възстановяване на разходи (когато ЕС възстановява допустими разходи за допустими дейности) Палатата оценява нивото на грешки на 3,7% (4,8% през 2016 г.), докато процентът грешки за плащания, свързани с права на плащане (които зависят от изпълнението на определени условия) е под прага на същественост от 2%;

7.  отбелязва, че Палатата одитира операции на обща стойност 100,2 милиарда евро, което е по-малко от две трети от общия бюджет за 2017 г., и че областта „Природни ресурси“ съставлява най-големия дял от общата одитна популация (57%), докато за разлика от предходни години делът на област „Икономическо, социално и териториално сближаване“ е сравнително малък (около 8%);

8.  изразява съжаление, че Палатата не е разгледала нивото на грешки по отношение на разходите по функция 3 „Сигурност и гражданство“ и по функция 4 „Глобална Европа“; счита, че въпреки че сумите по тези функции са относително малки, те са от особено политическо значение; подчертава, че одитът на подходяща по размер представителна извадка по тези две функции е от съществено значение за извършването на обстойна и независима оценка на финансовите операции, както и за по-добрия контрол върху усвояването на финансовите средства на ЕС от страна на Европейския парламент, и призовава Палатата да предоставя в следващите си годишни доклади данни относно процента грешки по отношение на плащанията по тези функции;

9.  посочва, че самата Комисия отбелязва, че подобрените резултати във връзка с процента грешки за 2017 г. се дължат до голяма степен на резултата в областта „Природни ресурси“(83);

10.  настоятелно призовава Палатата в бъдещите си доклади да представя процента грешки за рибарството отделно от този за околната среда, развитието на селските райони и здравето, а не агрегирано; отбелязва, че съчетаването им прави невъзможно изчисляването на процента грешки, съответстващ на политиката в областта на рибарството; отбелязва, че морското дело и рибарството не са отразени достатъчно подробно в годишния доклад на Палатата, което затруднява точната оценка на финансовото им управление; счита, че в бъдеще годишният доклад на Палатата следва да включва отделна разбивка на данните, свързани с ГД „Морско дело и рибарство“, с цел увеличаване на прозрачността;

11.  изразява съжаление, че за областта „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, която включва транспорта, Палатата не предоставя изчерпателна информация относно извършените одити за транспортния сектор, по-специално по отношение на Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

Приходи

12.  отбелязва, че през 2017 г. Съюзът е разполагал със собствени средства в размер на 115,4 милиарда евро и други приходи в размер на 17,2 милиарда евро и че излишъкът, пренесен от 2016 г., възлиза на 6,4 милиарда евро;

13.  отбелязва със задоволство заключението на Палатата, че през 2017 г. приходите не са засегнати от съществени грешки и че проверените от Палатата системи, свързани с приходите, като цяло са ефективни, но че в някои случаи контролът на традиционните собствени ресурси е само частично ефективен;

14.  отбелязва със загриженост становището на Палатата, че е необходимо да се подобрят действията на Комисията за защита на приходите на Съюза, за да се преодолеят слабостите в управлението на риска от занижаване на стойността на вноса във връзка с традиционните собствени ресурси и по отношение на верификациите на собствените ресурси от ДДС;

15.  изразява сериозна загриженост, че тези слабости могат да повлияят на вноските на държавите членки в бюджета на ЕС; във връзка с това призовава Комисията:

a)  да подобри осъществявания от нея мониторинг на потоците на внос, включително чрез по-широко използване на подходящи и законни техники за извличане на данни, чрез които да се анализират необичайните практики и причините за тях, и да предприема своевременни действия, за да гарантира, че дължимите суми от традиционните собствени ресурси се предоставят и са на разположение;

б)  да извърши преглед на съществуващата рамка за контрол и по-добре да документира нейното прилагане при проверките на изчисленията на държавите членки на техните среднопретеглени ставки, представени в техните декларации за ДДС, които се използват от Комисията за получаването на хармонизирани бази за ДДС;

16.  отбелязва със загриженост, че за втора поредна година ГД „Бюджет“ формулира резерва относно стойността на традиционните собствени ресурси, събрани от Обединеното кралство, поради неспособността на страната да предостави на разположение на бюджета на ЕС сумата на укритите мита върху вноса на текстилни изделия и обувки;

17.  приветства производството за установяване на неизпълнение на задължения, започнато от Комисията на 8 март 2018 г. като последваща мярка във връзка със случая с митническите измами в Обединеното кралство, но – особено с оглед на излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз и по-големите трудности, които това ще наложи за процеса на събиране на вземанията – изразява съжаление, че на Комисията ѝ бяха необходими повече от седем години, за да стартира производството, след като през 2011 г. Парламентът поиска от Обединеното кралство да определи рискови профили за внасяни от Китай текстилни изделия и обувки със занижена стойност; посочва, че подобни мрежи за измами функционират и в други държави членки, в резултат на което е избегнато плащането на мита на стойност най-малко 2,5 милиарда евро от 2015 г. насам; призовава Комисията в бъдеще да подхожда към такива случаи без колебание и ненужни забавяния; потвърждава отново ясната необходимост от по-задълбочено сътрудничество между митническите служби в държавите членки, за да се избегне вредата за бюджета на ЕС и за националните бюджети, както и за стандартите на ЕС за продуктите; изисква информация от Комисията какви продукти достигат до вътрешния пазар, без да отговарят на стандартите на ЕС за продуктите;

18.  изразява съжаление във връзка с установените несъответствия на равнището на митническия контрол между различните държави членки; подчертава, че е важно да се хармонизират проверките на всички входни пунктове на митническия съюз, и призовава държавите членки да осигурят координирано, еднородно и ефикасно прилагане на граничната система, като се предприемат действия за недопускане на прилагането на различаващи се практики в държавите членки, за да се намали броят на съществуващите пропуски в системите за митнически контрол; призовава в това отношение Комисията да проучи различните практики в областта на митническия контрол в ЕС и тяхното въздействие върху отклоняването на търговията, като се съсредоточи по-специално върху практиките на митниците на ЕС по външните граници, и да разработи референтни анализи и механизъм за предоставяне на информация за митническите операции и процедурите, използвани в държавите членки;

Бюджетно и финансово управление

19.  посочва, че през 2017 г. са усвоени 99,3% от наличните бюджетни кредити за поети задължения (158,7 милиарда евро), но подчертава, че са извършени плащания за едва 124,7 милиарда евро, което е значително по-малко от предвиденото в бюджета и от процента на усвояване през същата година от многогодишния програмен период 2007 – 2013 г., главно поради представянето на по-малко искания от страна на държавите членки в сравнение с очакваното за многогодишните програми на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) за периода 2014 – 2020 г., както и поради късното приемане на МФР и секторното законодателство; отбелязва, че това би могло да породи бъдещи рискове за изпълнението на бюджета в случай на голям брой неизпълнени плащания в края на програмния период; призовава Комисията да предостави на държавите членки възможно най-голяма подкрепа, за да се подобри техният процент на усвояване;

20.  е дълбоко обезпокоен, че през 2017 г. комбинацията от високи бюджетни задължения и ниски плащания увеличи неизпълнените бюджетни задължения до ново рекордно ниво от 267,3 милиарда евро (2016 г.: 238,8 милиарда евро) и че според прогнозите на Палатата тази сума ще нарасне още повече в края на действащата МФР, което може да доведе до значително увеличаване на риска от недостиг на бюджетни кредити за плащания, а също така и до риск от грешки под натиска за бързо усвояване с оглед на възможна загуба на финансиране от Съюза; подчертава факта, че бюджетът на ЕС не може да отчита дефицит и че нарастващото натрупване на забавени плащания на практика представлява финансов дълг;

21.  призовава Комисията да представи задълбочен анализ на причините, поради които някои региони все още отчитат нисък процент на усвояване на финансовите средства, и да направи оценка на конкретните начини за преодоляване на структурните проблеми, свързани с тези дисбаланси; призовава Комисията да увеличи техническата помощ на място, за да се повиши капацитетът за усвояване от страна на държавите членки, които изпитват трудности в това отношение;

22.  припомня, че Палатата посочва, че въпросът дали специалните инструменти следва да бъдат отчитани в рамките на таваните на бюджетните кредити за плащания все още не е решен; счита, че това би могло да създаде допълнителен риск от натрупване на забавени плащания;

23.  призовава Комисията да подобри точността на прогнозата за плащанията и да използва поуките, извлечени от предходния програмен период, за да се справи с натрупаното изоставане в плащанията и да избегне неговото отрицателно въздействие върху следващата МФР, както и да представи план за действие за намаляване на изоставането на плащанията по време на изпълнението на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.;

24.  подчертава своята дълбока загриженост, че общата финансова експозиция на бюджета на Съюза се увеличи, като са създадени значителни дългосрочни пасиви, гаранции и правни задължения, което означава, че в бъдеще управлението трябва да бъде внимателно; призовава следователно Комисията при представянето на законодателни предложения, включващи създаването или добавянето на значителни условни задължения, да включва придружаваща информация за общата стойност на условните задължения, подпомагани от бюджета, както и анализ на сценариите за стрес тестове и тяхното евентуално отражение върху бюджета;

25.  отново отправя искане за добавяне в бъдещите бюджети на Съюза на бюджетен ред, посветен на туризма, за да се гарантира прозрачност по отношение на финансовите средства на Съюза, използвани за подкрепа на действия в областта на туризма;

СПОДЕЛЕНО УПРАВЛЕНИЕ

26.  посочва, че според Палатата е постигнат напредък по отношение на намаляването на процента грешки в разходните области „Природни ресурси“ (2,4%) и „Икономическо, социално и териториално сближаване“ (3%), за които се прилага режим на споделено управление между Комисията и държавите членки;

27.  отбелязва, че през 2017 г. Палатата одитира по-малко разходи спрямо предходната година в областта „Икономическо, социално и териториално сближаване“, състоящи се от плащания на стойност 8 милиарда евро;

28.  посочва, че подобно на 2016 г., грешките, свързани с допустимостта (т.е. недопустими разходи в заявленията за възстановяване на разходи, неспазване на ангажиментите в областта на агроекологията или климата и недопустими проекти, дейности или бенефициенти), имат най-голям принос за изчисления процент грешки за 2017 г.;

29.  отчита факта, че в селскостопанския сектор сумите, получавани от бенефициентите, са относително малки спрямо други проекти на Съюза, и следователно административната тежест за доказване на правилното използване на средствата е пропорционално по-голяма;

30.  посочва неотдавнашно проучване на Комисията, което показа, че между 2014 и 2017 г. по-голямата част от органите за управление на ЕСИ фондове са използвали опростени варианти за разходите (64% от програмите за развитие на селските райони на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 73% от оперативните програми по ЕФРР и Кохезионния фонд и 95% от оперативните програми по Европейския социален фонд (ЕСФ)); по отношение на проектите броят на проектите, за които се използват опростени варианти за разходите, е 19% за ЕЗФРСР, 65% за ЕСФ, 50% за ЕФРР и 25% за Кохезионния фонд; счита, че използването на опростени варианти за разходите може да допринесе за намаляване на грешките, свързани с допустимостта;

31.  подчертава, че опростяването на законодателството на Съюза и намаляването на административната тежест за земеделските стопани и другите бенефициенти трябва да продължат и в бъдеще;

32.  отбелязва, че достъпът до данни и доброто наблюдение, по-специално на екологичните аспекти, е важно за бъдещето, като се има предвид фактът, че някои природни ресурси са в основата на дългосрочната производителност на селското стопанство, например почвата и биологичното разнообразие;

33.  отбелязва, че Палатата констатира много малко грешки в областта на обществените поръчки през 2017 г.: по-малко от 1% (спрямо 18% през 2016 г.), но отбелязва, че причината за това може да е относително ниското равнище на приети разходи по ЕФРР и Кохезионния фонд, които бяха по-податливи на грешки в областта на обществените поръчки; призовава Комисията и държавите членки да не отслабват, а да продължат да повишават своята бдителност по отношение на правилното прилагане на правилата за обществените поръчки;

34.  счита, че е необходимо да бъдат допълнително изяснени процедурите за възлагане на обществени поръчки и отношенията с оферентите в държавите членки, тъй като тръжните процедури може да са се превърнали в полузаконни процедури, които възпрепятстват лоялната конкуренция и евентуално допускат измами; приветства проучването на Комисията на процедурите с един-единствен оферент и очаква резултатите от него; отбелязва със загриженост недостатъците в процедурите за възлагане на обществени поръчки в Унгария и Словакия;

35.  обръща все пак внимание на резервите, изразени от службите на Комисията по време на обичайните годишни процедури по освобождаване от отговорност, и на факта, че степента на използване на разнообразните фондове на ЕС от страна на всяка държава членка е различна и че винаги има области, в които е необходимо подобрение; отбелязва във връзка с това, че за 2017 г. резерви са изразени от:

-  ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за: AU, BE, BG, HR, CZ, DK, FI, FR, DE, HU, IT, PT, RO, SK, SI, ES, SE, UK; 

-  ГД „Морско дело и рибарство“ за: BG, CZ, IT, NL, RO; 

-  ГД „Регионална и селищна политика“ за: BG, HR, CZ, ET, FI, FR, DE, HU, IT, LV, PL, RO, SK, SI, SE, UK; 

-  ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за: AU, CZ, FR, DE, HU, IT, PL, RO, SK, UK 

-  ГД „Миграция и вътрешни работи“ за: FI, DE, GR, UK; 

36.  отбелязва в този смисъл, че макар през 2017 г. службите на Комисията да не изразиха резерви за IE, LUX, M, CY, LT, през 2016 г. те изразиха такива – ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за: IE, LT, M, CY, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ за: CY и ГД „Регионална и селищна политика“ за: IE;

37.  приветства постигнатия напредък в изпълнението на 181 приоритетни проекта на Гърция:

а)   119 проекта с разходи на стойност 7,1 милиарда евро са отчетени като приключени;

б)  17 проекта с разходи на стойност 0,5 милиарда евро трябва да приключат до март 2019 г. с национални средства (очаква се да бъдат необходими още 0,53 милиарда евро);

в)  24 проекта (0,8 милиарда евро) се въвеждат поетапно през периода 2014 – 2020 г., като се очаква, че те ще се нуждаят от финансиране в размер на още 1,1 милиарда евро;

г)  21 проекта с прогнозен бюджет от 1,1 милиарда евро са отменени;

счита за добър пример за успех начина, по който Комисията подкрепи Гърция при изпълнението и приключването на проектите на Съюза;

38.  отбелязва с дълбоко съжаление, че въпреки множеството предупреждения от страна на Европейския парламент Комисията реагира на проблема с конфликта на интереси, свързан с министър-председателя на Чешката република, едва след като асоциацията „Прозрачност без граници – Чешка република“ подаде жалба срещу него през юни 2018 г.; изразява дълбока загриженост във връзка с факта, че в правен документ на ЕС от 19 ноември 2018 г. се посочва, че положението с чешкия министър-председател се определя като конфликт на интереси, тъй като той е можел да упражни влияние върху решенията относно използването на финансовите средства на Съюза, от които са се възползвали свързани с него дружества(84);

39.  призовава във връзка с това Комисията да извърши цялостно разследване на конфликта на интереси на чешкия министър-председател, както беше поискано в резолюцията на Европейския парламент от декември 2018 г., както и да разследва положението му като собственик на медия и да направи заключения от този случай;

40.  припомня, че службите на Комисията поискаха от националния орган, отговарящ за координацията на фондовете на ЕС (Министерството на регионалното развитие), да предостави необходимата информация(85) във връзка с финансирането за предприятията, които са собственост на неговия холдинг;

41.  приветства факта, че Министерството на регионалното развитие на Чешката република е събрало поисканата информация от различните управляващи органи и я е изпратило на Комисията; отправя запитване до Комисията какви действия възнамерява да предприеме с оглед на неотдавнашната правна оценка на положението;

42.  припомня, че миналата година Европейският парламент изиска от Комисията да ускори процедурата на уравняване по съответствие, започната на 8 януари 2016 г., за да получи подробна и точна информация за риска от конфликт на интереси по отношение на Националния фонд за земеделско подпомагане в Чешката република;

Икономическо, социално и териториално сближаване

Примери за успех

43.  отбелязва напредъка в подбора на проекти и че до януари 2018 г. са избрани 673 800 проекта за подпомагане от ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ и инициативата за младежка заетост за сума в размер на 260 милиарда евро или 54% от общото финансиране за периода 2014 – 2020 г.; отбелязва, че процентът на избраните проекти достигна 70% от общото финансиране в края на 2018 г. и е сходен с процента на избраните проекти към същия момент на последния период;

44.  приветства факта, че от общо 450 000 проекта, избрани до края на 2016 г. за подпомагане на малки и средни предприятия (МСП), 84 500 вече са завършени, с което допринасят за производителността и конкурентоспособността на предприятията;

45.  приветства също така факта, че до края на 2017 г. по места са избрани около 5 500 проекта, за да се подпомогне изграждането на свързан цифров единен пазар, което съответства на инвестиции от общо 9,1 милиарда евро;

46.  отбелязва със задоволство, че в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници е създаден допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за над 2,000 MW, а емисиите на парникови газове са намалени с почти 3 милиона тона еквивалент на CO2 до края на 2016 г.; подчертава въпреки това, че е необходимо да се направи повече, за да се постигнат целите от Парижкото споразумение за климата от 2015 г.;

47.  отбелязва, че до края на 2017 г. 99% от плановете за действие за предварителните условия, засягащи ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФРР, са били завършени;

48.  приветства по-специално – що се отнася до структурните фондове – одитната дейност на Палатата относно превантивните мерки и финансовите корекции, предварителните условия, резерва за изпълнение и усвояването;

49.  отбелязва със задоволство, че крайните продукти и резултатите, описани за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), са на път да бъдат постигнати и че инструментът допълва националните усилия за премахване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване;

50.  отбелязва, че в хода на прегледа на Сметната палата на 113 завършени проекта в областта на разходи за „Икономическо, социално и териториално сближаване“ 65% са разполагали със система за измерване на изпълнението с показатели за крайните продукти и резултатите, свързани с целите на оперативната програма, което представлява подобрение в сравнение с предходните години; отбелязва със загриженост, че 30% от проектите не са разполагали с показатели или цели за резултатите, което прави невъзможно извършването на оценка на специфичния принос на тези проекти за постигане на цялостните цели на програмата;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

51.  изразява съжаление, че Палатата е установила и остойностила 36 грешки в извадката си от 217 операции за 2017 г., които не са били открити от контролните органи в държавите членки, както и че броят и въздействието на тези грешки показват трайни слабости по отношение на редовността на разходите, декларирани от управляващите органи; изразява съжаление също така, че Палатата е установила слабости в методите за формиране на извадки на някои контролни органи; призовава Комисията да работи дори още по-тясно с управляващите и контролните органи на отделните държави членки за откриването на тези грешки и да насочи по-конкретно вниманието си към най-често срещаните от тях;

52.  изразява съжаление във връзка с факта, че както отбелязва Палатата, за 2017 г. Комисията представи най-малко 13 различни процента грешки в областта на икономическото, социалното и териториалното сближаване за програмните периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., в следствие на което докладваните данни са неясни и объркващи и е трудно да бъдат оценени;

53.  отбелязва, че контролните органи на държавите членки съобщават на ГД „Регионална и селищна политика“ процента грешки за структурните фондове едва след приспадането на корекциите, което не дава реална представа за състоянието на проектите на ЕС на място, нито за процента грешки за реалните плащания за 2017 г.;

54.  изразява загриженост, че въпреки значителното увеличение на средния процент на усвояване по отношение на плащанията от Комисията от 3,7% през 2016 г. на 16,4% през 2017 г. усвояването остава дори по-ниско, отколкото през съответната година на предходната МФР, а именно 22,1% през 2010 г.;

55.  отбелязва със загриженост, че към септември 2018 г. все още има седем неприключени плана за действие, свързани с предварителните условия и че е одобрено едно спиране на междинните плащания, а други две са в процес на междуведомствена консултация с цел одобряване; изразява съжаление, че изпълнението на предварителните условия се оказа тежко от административна гледна точка за управляващите органи и една от причините за забавеното усвояване; високо оценява по-специално целевата подкрепа, предоставена на програмните органи, и по-високата степен на изпълнение, постигната благодарение на инициативата в подкрепа на „догонващите“ региони и на инициативата „работна група за по-добро изпълнение“ на Комисията; изисква от Комисията да осигури прилагането през следващия програмен период на подходящи решения по отношение на установените слабости и проблеми, свързани с изпълнението на благоприятстващите условия, които ще заменят предварителните условия;

56.  изразява загриженост относно липсата на прозрачност на разходите за финансови инструменти, тъй като по действащата МФР са отпуснати четири пъти повече средства за финансовите инструменти; отбелязва, че до края на 2017 г. 24 държави членки са се възползвали от финансовите инструменти, като общо програмното финансиране за финансовите инструменти възлиза на почти 18,8 милиарда евро (13,3 милиарда евро в края на 2016 г.), от които 14,2 милиарда евро от ЕСИ фондове; отбелязва също така, че от сумите, предназначени за финансовите инструменти, са изплатени общо 5,5 милиарда евро (около 29%; 3,6 милиарда евро в края на 2016 г.), в т.ч. 4,4 милиарда евро от ЕСИ фондове; изразява загриженост обаче, че три години след започването на действащата МФР 1,9 милиарда евро (само 10,1%) са изплатени на крайните получатели (1,2 милиарда евро в края на 2016 г.), от които 1,5 милиарда евро (10,5%) от ЕСИ фондове;

57.  изразява съгласие с Палатата относно необходимостта от по-подробно докладване относно финансовите инструменти и призовава Комисията значително да подобри докладването на резултатите по тези инструменти за периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г.;

58.  призовава Комисията да представи точна и пълна информация за финансовите инструменти в режим на споделено управление след приключването на МФР за периода 2007 – 2013 г., като посочи върнатите в бюджета на Съюза суми и сумите, които държавите членки продължават да държат;

59.  изразява дълбоко съжаление, че в контекста на финансовите инструменти одиторите не са били в състояние да проверят подбора и изпълнението на инвестициите на равнище финансов посредник в случаите, когато са възникнали множество нередности, съставляващи 1% от изчисления процент грешки в областта „Икономическо, социално и териториално сближаване“;

60.  подчертава, че за разлика от 2016 г. изчисленият процент грешки в областта на сближаването включва остойностяване на плащанията към финансовите инструменти за 2017 г.; припомня, че тъй като периодът на допустимост за структурните фондове за периода 2007 – 2013 г. беше отложен за края на март 2017 г., плащанията към финансовите инструменти за първите три месеца на 2017 г. следва да бъдат включени в изчисляването на процента грешки; изразява при все това съжаление, че Палатата не посочва ясно процента грешки за тези плащания в годишния си доклад, освен в едно от каретата; призовава Палатата да взема предвид всички нередности с финансово отражение при определянето на вероятния процент грешки и ясно да посочва процента на засегнатите финансови средства; призовава Комисията да внесе необходимото законодателно предложение за недопускане на едностранни решения в бъдеще относно продължаването на периода на допустимост на разходите за структурните фондове чрез актове за изпълнение;

61.  призовава Комисията да предостави точна и пълна информация относно приключването на финансовите инструменти за МФР за периода 2007 – 2013 г., включително относно окончателните суми, върнати на бюджета на ЕС, и относно сумите, принадлежащи на държавите членки;

62.  призовава Комисията, в случаите на големи инфраструктурни проекти, да взема под внимание всички свързани рискове от въздействие върху околната среда и да финансира само онези, които са показали истинска добавена стойност за местното население, както и в екологичен, социален и икономически аспект; подчертава значението на стриктния мониторинг на потенциалните рискове от корупция и измами в този контекст, както и необходимостта от извършването на внимателни и независими предварителни и последващи оценки по отношение на подлежащите на финансиране проекти;

63.  отбелязва, че според Комисията са извършени малко оценки от държавите членки във връзка с Европейския социален фонд извън инициативата за младежка заетост; призовава държавите членки да извършват систематична оценка на Европейския социален фонд, за да се даде възможност за изготвяне на политики, основани на конкретни данни, и призовава Комисията да насърчава това;

64.  припомня, че в Специалния си доклад № 5/2017 „Младежка безработица“ Палатата установи, че въпреки че са постигнати известен напредък и резултати при изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“, настоящото положение не оправдава първоначалните очаквания при стартирането на тази схема; подчертава обаче, че инициативата за младежка заетост и гаранцията за младежта все още представляват един от най-иновативните и амбициозни политически отговори на младежката безработица след икономическата криза и поради това тяхното изпълнение следва да се ползва с непрекъсната финансова и политическа подкрепа от Съюза, националните и регионалните институции;

65.  подчертава, че установяването дали бюджетът на инициативата за младежка заетост е изразходван правилно и дали крайната цел на инициативата за младежка заетост да се помогне на безработните младежи да си осигурят устойчива заетост е постигната, може да се осъществи само ако операциите се наблюдават внимателно и по прозрачен начин въз основа на надеждни и съпоставими данни и ако се подходи по-амбициозно към държавите членки, които не са постигнали напредък; поради това настоява държавите членки спешно да подобрят мониторинга, докладването и качеството на данните и да гарантират, че се събират и предоставят надеждни и съпоставими данни и цифри за текущото изпълнение на инициативата за младежка заетост, своевременно и по-често, отколкото се изисква съгласно задължението за годишно докладване, както е определено в член 19, параграф 2 от Регламента за ЕСФ; призовава Комисията да преразгледа своите насоки относно събирането на данни в съответствие с препоръката на Палатата с цел да сведе до минимум риска от завишаване на резултатите;

66.  настоява всеки стаж или програма за чиракуване да предоставят платени назначения, никога да не водят до заместване на работни места и да се основават на писмено споразумение за стаж или за чиракуване в съответствие с приложимата регулаторна уредба или приложимите колективни споразумения, или и двете, на държавата, в която се провеждат, и че те следва да спазват принципите, посочени в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете(86);

Природни ресурси

Няколко примера за успех

67.  приветства положителното развитие на процента грешки в областта „Природни ресурси“ през 2017 г., който е 2,4% (в сравнение с 2,5% през 2016 г., 2,9% през 2015 г. и 3,6% през 2014 г.), както и че при три четвърти от бюджета за селското стопанство, съответстващ на „Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – преки плащания“, изчисленият от Палатата процент грешки е под прага на същественост от 2%;

68.  приветства факта, че общият процент на грешки, установен от Палатата, е много близък до общия процент на грешки за общата селскостопанска политика (ОСП), посочен в годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2017 г., което показва ефективността на плановете за корективни мерки, прилагани от държавите членки през предходните години;

69.  подчертава, че положителните постижения в областта на преките плащания по ЕФГЗ се дължат главно на качеството на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и на системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и на постепенното въвеждане на геопространственото заявление за помощ и новите предварителни кръстосани проверки на заявленията на земеделските стопани, което доведе до съкращаване на времето за приключване на исканията за помощ от бенефициентите и се очаква да предотврати някои грешки и да спести време при обработването на исканията;

70.  отбелязва, че преките плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието съставляват около три четвърти от разходите и не са засегнати от съществено ниво на грешки; посочва, че преките плащания за земеделските стопани се основават на права за получаване на плащане и се ползват от опростени правила за допустимост на площите и от ефективна система за предварителен контрол (ИСАК), която позволява извършването на автоматизирани кръстосани проверки на различните бази данни; изразява загриженост, че продължава да се наблюдава постоянно високо ниво на грешки при разходите в другите разходни области, свързани с развитието на селските райони, околната среда, действията в областта на климата и рибарството; освен това отбелязва, че проектите за развитие на селските райони са по-сложни по своята същност поради преследваните по-широки цели, а разходите в другите три области се съфинансират или покриват чрез възстановяване на разходи, и че недопустимите бенефициенти, дейности, проекти или разходи допринасят за около две трети от изчисления процент грешки за тази функция на МФР;

71.  приветства констатациите, в които Палатата, след като е разгледала общо 29 инвестиционни проекта за развитие на селските райони, посочва, че 26 от тях съответстват на приоритетите и са насочени към области, определени в програмите за развитие на селските райони, както и че държавите членки са приложили подходящи процедури за подбор; приветства също така факта, че в повечето случаи бенефициентите на проверените проекти са ги изпълнили съгласно плана и че държавите членки са извършили проверки, за да установят дали разходите са основателни; счита следователно, че подходът за развитие на селските райони трябва да продължи да бъде един напълно подкрепян, съществен и основен елемент на стратегическите планове на ОСП в бъдеще;

72.  приветства факта, че в своя годишен отчет за дейността за 2017 г. генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ се позовава на леко увеличение на доходите на земеделските стопани, като припомня слабото намаление през последните четири години;

73.  посочва, че корективният капацитет във връзка с финансовите корекции и събирането на вземания се е увеличил на 2,10%, спрямо 2,04% през 2016 г., като по този начин допълнително се намалява изложената на риск сума за ОСП през 2017 г.;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

74.  отбелязва факта, че преките плащания на хектар са намалели с увеличаването на размера на стопанствата, докато доходите на работник са се увеличили, и че според Комисията много малките стопанства от под 5 хектара съставляват повече от половината от бенефициентите; отбелязва със загриженост, че съгласно годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ големите земеделски стопанства, управляващи повече от 250 хектара, представляват 1,1% от земеделските стопанства и управляват 27,8% от общата земеделска земя, като получават 22,1% от общите преки помощи, а по-голямата част от тези „големи стопанства“ притежават между 250 и 500 хектара“; настоятелно призовава Комисията да промени това неоправдано и неравно третиране;

75.  отбелязва бързото увеличаване на неравенствата по отношение на преките плащания в някои държави членки, най-вече в Словакия и Чешката република, където понастоящем 7% от бенефициентите получават над 70% от всички преки плащания, както и в Естония, Латвия, Унгария, Румъния, България и Дания, където през последните десет години все по-голям дял бенефициенти са получавали повече от 100 000 EUR; призовава Комисията и националните органи да предприемат подходящи мерки за коригиране на тези растящи неравенства и да докладват за тези мерки;

76.  отбелязва с голяма загриженост, че Палатата констатира постоянно високо ниво на грешки в области, съответстващи на една четвърт от бюджета за „Природни ресурси“, което включва разходите за пазарни мерки по ЕФГЗ, развитие на селските райони, околна среда, действия по климата и рибарство; отбелязва освен това, че основните източници на грешки са неспазването на условията за допустимост, предоставянето на неточна информация относно площите и неспазването на агроекологичните ангажименти; подчертава, че тези грешки следва да се откриват по-ефикасно от управляващите органи на отделните държави членки или – в случаите, когато последващите одити показват такива грешки – извадките за бъдещи одити и проверки на място да се актуализират, за да се осигури по-добър контрол;

77.  призовава Комисията да продължи работата си по оценяване на ефективността на действията на държавите членки за справяне с първопричините за тези грешки и при необходимост да издаде допълнителни насоки или да предостави непосредствено съдействие;

78.  призовава Комисията да осигури реално опростяване на процедурата, включително по отношение на документацията, която се изисква за получаването на достъп до финансиране, без да се пренебрегват принципите на контрол и мониторинг; призовава да се обърне специално внимание на административната подкрепа за дребните производители;

79.  отбелязва с голяма загриженост, че резултатите от проверките на място на кръстосаното спазване, извършени от ГД „Земеделие и развитие на селските райони“, будят безпокойство, и по-специално факта, че 47% от общия брой проверки на място са довели до санкции; настоятелно призовава Комисията да проверява изпълнението на коригиращите действия, предприети от органите на държавите членки, в случаите, когато е установила, че не може да разчита или може да разчита само в ограничена степен на дейността на сертифициращия орган;

80.  препоръчва:

а)  Сметната палата („Палатата“) да публикува отделно процентите грешки по отношение съответно на преките плащания, пазарните операции и разходите за развитие на селските райони по ОСП, както прави генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ в своя годишен отчет за дейността;

б)  Комисията да прави оценка на ефективността на действията на държавите членки за справяне с първопричините за грешките и при необходимост да издава допълнителни насоки;

в)  държавите членки да се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от системата с опростени варианти за разходите в областта на развитието на селските райони;

г)  в своите предложения за бъдещата ОСП Комисията да отчита обстоятелството, че във времена на криза с нестабилност на доходите по-големите земеделски стопанства не се нуждаят непременно от същото равнище на подкрепа за стабилизиране на доходите като по-малките стопанства, тъй като те могат да се възползват от потенциални икономии от мащаба, които биха могли да ги правят по-устойчиви;

д)  ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ да определи нова ключова цел за ефективност, придружена от показатели, която да е насочена към намаляване на неравенствата в доходите между земеделските стопани;

е)  Комисията да извърши по-подробен преглед на качеството на тестовете на операциите, извършвани от сертифициращите органи;

ж)  финансирането по ОСП да се запази най-малко на настоящите равнища и тя да изпълни предназначението си да подпомага производителите, така че те да имат устойчив поминък, като същевременно се гарантира предлагане на храни с най-високо качество на достъпни цени за гражданите на Съюза;

з)  Комисията да предприеме мерки, за да гарантира, че средствата по ОСП се разпределят по пропорционален начин, като плащанията за хектар намаляват с увеличаването на размера на земеделското стопанство;

81.  счита, че Комисията следва да изисква плановете за действие на държавите членки да включват корективни мерки за справяне с най-честите причини за допускането на грешки;

82.  имайки предвид, че свързаните с околната среда цели на „екологизирането“ не са отговорили на нито едно от очакванията и че са довели до значително увеличаване на административната тежест както за земеделските стопани, така и за публичните администрации, изисква от Комисията да гарантира, че с архитектурата за екологизиране на новото предложение за ОСП с т.нар. „екосхема“ ще постигнат по-добри екологични резултати въз основа на възнаграждаването на усилията, произтичащи от засиленото обвързване с условия по новото предложение;

83.  припомня по-специално, че генералният директор на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ се позовава на анализ, направен от външен изпълнител, в който се констатира, че като цяло мерките за екологизиране са довели само до малки промени в практиките за управление на земеделските стопани, с изключение на някои специфични области, и че както за държавите членки, така и за земеделските стопани, вместо екологичните приоритети основният въпрос е по-скоро свеждането до минимум на административната тежест на изпълнението и избягването на грешки, тъй като проверките и изпълнението може да доведат до намаляване на плащанията по ОСП;

84.  призовава Комисията да предостави структурни данни за 20-те най-големи получатели на преки плащания в държавите членки;

85.  изразява загриженост, че изключително критичните специални доклади № 10/2017 и № 21/2017 на Палатата относно младите земеделски стопани и екологизирането, които показват, че не е постигнат почти нито един от желаните резултати, не са имали финансови последици; изразява загриженост, че финансирането на тези области на политиката продължава все едно нищо не се е случило;

86.  подчертава, че равнището на изпълнение на Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014 – 2020 г., четири години след приемането му на 15 май 2014 г., продължава да бъде незадоволително, като се има предвид, че до октомври 2018 г. са използвани едва 6,8% от общо 5,7 милиарда евро;

Сигурност и гражданство

Няколко примера за успех

87.  отбелязва, че отпуснатите за 2014 – 2020 г. средства за ФУМИ (фонд „Убежище, миграция и интеграция“) са се увеличили от 2,752 милиарда евро на 5 391,5 милиона евро в края на 2017 г. и че между 2014 и 2017 г. броят на лицата от целевите групи, на които е предоставена помощ (в системите за приемане и предоставяне на убежище), се е увеличил от 148 045 на 297 083, както и че от тях делът на лицата, получили правна помощ, се е увеличил от 18 395 (12,4%) на 56 933 (19,1%);

88.  подчертава, че се счита, че основното предимство на равнището на Съюза се дължи на транснационалното измерение на действия като Европейската мрежа за миграцията, но също така и на споделянето на тежестта, подкрепено по-специално от спешната помощ и механизма за преместване;

89.  отбелязва, че броят на завърналите се лица, съфинансирани от ФУМИ, е 48 250 през 2017 г. спрямо 5 904 през 2014 г. и че сред върналите се лица делът на недоброволните връщания се е увеличил от една четвърт (25%) през 2014 г. на една втора (50%) през 2017 г., докато отчетеният брой на лицата, които са се върнали доброволно, е 17 736 през 2017 г.; отбелязва също така, че няма ключов показател за ефективност за измерване на това какво се прави, за да се защитят онези мигранти – с уреден или неуреден статут – които имат най-голяма нужда от защита, а именно жените и децата;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

90.  посочва, че Палатата изразява съжаление, че в уравнените от Комисията през 2017 г. отчети на националните програми по линия на ФУМИ и ФВС (фонд „Вътрешна сигурност“) не се прави разлика между авансовите плащания, извършени от държавите членки към крайните бенефициенти, и плащанията за възстановяване на действително извършените разходи, в резултат на което Комисията не може да получи информация относно размера на действително изразходваните средства;

91.  настоява в това отношение Комисията да изиска от държавите членки в годишните отчети на техните национални програми по ФУМИ и ФВС да правят разбивка на естеството на сумите, които докладват, по следните категории: събрани вземания, авансово финансиране и действително извършен разход, както и да докладва в своя годишен отчет за дейността от 2018 г. нататък действителните разходи по фондове;

92.  посочва, че за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за фонд „Вътрешна сигурност“ ГД „Миграция и вътрешни работи“ докладва само за процент грешки, от който финансовите корекции вече са приспаднати, и остава неясно какви корекции са направени и какъв е действителният процент на грешки в плащанията за 2017 г.;

93.  отбелязва забележката на Палатата, че твърде сложната бюрокрация би могла да бъде една от причините за все по-голямото изоставане в усвояването на бюджетните кредити за поети задължения, и препоръчва на Комисията да опрости регулаторните изисквания, въведени за националните органи, участващи в управлението на ФУМИ и ФВС, за да се улесни по-бързото използване на наличните финансови средства, да се повиши прозрачността и да се подобри отчетността на разходите на ФУМИ и ФВС;

94.  посочва, че Палатата установява несъответствия в начина, по който държавите членки третират допустимостта на данъка върху добавената стойност, деклариран от публичните органи, и призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки по отношение на изпълнението на ФУМИ/ФВС, като уточни, че когато публични органи изпълняват действия на ЕС, съфинансирането от ЕС не може да надвишава общия размер на допустимите разходи без ДДС;

95.  препоръчва:

а)  Комисията да определи и да въведе балансирана и всеобхватна миграционна политика, основана на принципите на солидарност и партньорство, вместо да разглежда миграционната политика като въпрос, свързан с управлението на кризи;

б)  ГД „Миграция и вътрешни работи“ да въведе ключов показател за ефективност във връзка с положението на най-уязвимите мигранти, и по-специално децата мигранти и жените и момичетата бежанци, с цел предотвратяване и избягване на злоупотреби и трафик;

в)  ГД „Миграция и вътрешни работи“ систематично да предоставя данни за процента грешки при плащанията и процента остатъчни грешки;

г)  Комисията да изисква от държавите членки в годишните отчети на техните национални програми по ФУМИ и ФВС да правят разбивка на естеството на сумите, които докладват, по следните категории: събрани вземания, авансово финансиране и действително извършен разход, и да докладва в своя годишен отчет за дейността от 2018 г. нататък действителните разходи по фондове;

96.  изразява сериозна загриженост във връзка с установените слабости в управлението и контрола на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO); счита за неприемливо, че Комисията не е упражнила ефективен контрол и не се е намесила своевременно за справяне с положението; призовава Комисията да извършва постоянно наблюдение на агенциите с дейност в рамките на функция 3;

97.  изразява загриженост за съществуването на риск средствата на ЕС, предвидени за развитие, да се използват за други цели като борба с неуредената миграция или военни действия;

ПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ

98.  посочва, че за 2017 г. Палатата установява най-високия изчислен процент грешки за разходите в област „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ (4,2%); отбелязва, че това са разходи, управлявани пряко от Комисията, за които отговорност носи единствено и пряко Комисията; очаква Комисията да приеме спешен план за действие за подобряване на ситуацията и да приложи всички мерки, с които разполага, за да намали процента грешки при разходите;

99.  изразява съжаление, че от 130-те операции, проверени от Палатата, 66 (51%) съдържат грешки и че при 17 случая на количествено измерими грешки, допуснати от бенефициентите, Комисията или независимият одитор са разполагали с достатъчно информация, представена в заявлението за възстановяване на разходи (например неточен обменен курс или разходи, направени извън отчетния период), за да предотвратят или открият и коригират грешките преди одобряването на разходите; подчертава, че ако Комисията беше използвала правилно цялата информация на нейно разположение, размерът на изчисления процент грешки по тази глава щеше да бъде с 1,5 процентни пункта по-нисък;

100.  настоятелно призовава Комисията да предприеме всички необходими мерки за подобряване на използването на наличната информация, с която разполага, за предотвратяване и коригиране на грешките преди извършване на плащанията с цел възстановяване на положителната тенденция на намаляване на процента грешки, наблюдавана през предходните години (от 5,6% през 2014 г. на 4,4% през 2015 г. и на 4,1% през 2016 г.);

101.  отбелязва, че Палатата не представя отделен процент грешки за „Сигурност и гражданство“, тъй като само малка част (2%) от бюджетните плащания през 2017 г. са свързани с тази област, но ГД „Миграция и вътрешни работи“ представя следните проценти грешки в своя годишен отчет за дейността, които обаче не са били проверени от Палатата:

а)  Солидарност и управление на миграционните потоци (SOLID): процент установени грешки – 2,26% и процент остатъчни грешки – 0,75%;

б)  фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС): процент установени грешки – 0% и процент остатъчни грешки – 1,54%;

в)  непряко управление децентрализирани агенции: процент остатъчни грешки под 2%;

102.  отбелязва, че за 2017 г. Палатата не е изчислила процента грешки за средствата на Съюза, изразходвани по функция 4 от МФР „Глобална Европа“, и че това решение е взето в съответствие с общата стратегия на Палатата за намаляване на проверките ѝ по същество и частично разчитане на „работата на другите“;

103.  отбелязва положителното развитие на процента остатъчни грешки, установено от поръчаните от ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ проучвания на процента остатъчни грешки, и отбелязва, че изчисленият най-вероятен процент остатъчни грешки, представителен за операциите на ГД „Международно сътрудничество и развитие“, e 1,18% (спрямо 1,67% през 2016 г. и 2,2% през 2015 г.), докато при операциите на ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ процентът остатъчни грешки е 0,67;

104.  отбелязва обаче, че процентът остатъчни грешки на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ не е изчислен на базата на извадка от всички плащания за текущи проекти, а се отнася само за приключени договори, по отношение на които са приложени всички контроли и проверки, в резултат на което са анализирани само плащанията преди 2017 г., а не действителният процент на грешки при плащанията през 2017 г.;

105.  отбелязва факта, че Палатата счита, че проучванията на процента остатъчни грешки като цяло изпълняват предназначението си, въпреки изразената от нея сериозна загриженост относно качеството на тези проучвания;

106.  отбелязва със загриженост, че въпреки добрите резултати по отношение на процента грешки, единствената разходна област с индикативен процент на грешки над 2% е „Пряко управление – безвъзмездни средства“ с процент на грешки от 2,80% за ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и 2,12% за ГД „Международно сътрудничество и развитие“;

107.  призовава ГД „Научни изследвания и иновации“ да публикува своите специфични за всяка държава препоръки в годишния си отчет за дейността;

108.  подчертава много отрицателните констатации на Палатата относно публично-частните партньорства(87) (ПЧП) и нейната препоръка към Комисията „да не насърчава по-интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на Съюза; призовава Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато работи по ПЧП в развиващите се страни, където средата за успешното прилагане на ПЧП е дори още по-трудна отколкото в рамките на ЕС;

109.  приветства резултатите, постигнати по трите оси на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (ЕaSI) през 2017 г.; обръща внимание на значението на помощта по ЕaSI, и по-специално на нейните оси „Прогрес“ и „Европейска мрежа на службите по заетостта“ (EURES), за изпълнението на Европейския стълб на социалните права; отбелязва обаче със загриженост, че тематичният раздел „Социално предприемачество“ в рамките на ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“ на ЕaSI продължава да не постига очакваните резултати; оценява положително факта, че Комисията работи в тясно сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), за да гарантира, че той се ангажира с пълното използване на ресурсите в рамките на тематичния раздел „Социално предприемачество“.

Научни изследвания и иновации

Примери за успех

110.  отбелязва със задоволство, че със съфинансиране от ЕС по линия на „Хоризонт 2020“ Жерар Муру спечели, заедно с други изследователи, Нобеловата награда за физика за откриването на метод за генериране на ултракъси оптични импулси с висока интензивност с приложение в очната хирургия, както и че Международният консорциум за изследване на редките заболявания (IRDiRC) е постигнал целта си за разработване на 200 нови терапии за редки заболявания три години по-рано от предвиденото;

111.  отбелязва освен това, че чрез действията „Мария Склодовска-Кюри“ „Хоризонт 2020“ финансира 36 000 изследователи, независимо от тяхната възраст, националност и етап на професионално развитие, и че двама от тримата лауреати на Нобеловата награда за химия за 2017 г., получили наградата за развитие на електронните микроскопи, са участвали в действията „Мария Склодовска-Кюри“ и други финансирани от ЕС научноизследователски проекти;

112.  приветства стартирането на първата фаза на пилотния проект на Европейския съвет по иновациите през октомври 2017 г., като част от работната програма на „Хоризонт 2020“ за периода 2018 – 2020 г., за който е предвидено финансиране в размер на 2,7 милиарда евро и който има за цел предоставянето на подкрепа на водещи новатори, стартиращи предприятия, малки дружества и изследователи с открояващи се идеи за коренно различни от съществуващите продукти, услуги или бизнес модели, свързани с висок риск и с потенциал за разрастване в международен мащаб;

113.  отбелязва, че Комисията разглежда възможността за по-нататъшно разширяване на използването на опростен вариант за разходите, по-специално чрез използване на финансиране чрез еднократни суми;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

114.  отбелязва, че според сравнителния доклад за иновациите резултатите от дейността на ЕС в областта на иновациите са се увеличили с 5,8% от 2010 г. насам; отбелязва обаче, че не се наблюдава сближаване на резултатите в тази област между държавите от ЕС; отбелязва, че следните държави са основни бенефициенти на фондовете в рамките на „Хоризонт 2020“ (нетен размер на поискания от участника принос от ЕС в евро): Германия 5 710 188 927,80/Обединено кралство 5 152 013 650,95/Франция 3 787 670 675,13; призовава Комисията да обръща по-голямо внимание на географското разпределение на финансовите средства за научни изследвания, за да допринася за създаването на равни условия за растеж и работни места в европейското научноизследователско пространство;

115.  отбелязва, че Комисията признава съществуването на някои слабости в рамката за изпълнение за „Хоризонт 2020“, което затруднява оценката на напредъка на програмата по отношение на всички нейни цели в даден момент; очаква тези слабости да бъдат преодолени в предложенията за програмата „Хоризонт Европа“ в следващата МФР и изразява съжаление, че не се обмисля въвеждането на мерки за подобряване на рамката за изпълнение през настоящия период;

116.  отбелязва, че в годишния отчет за дейността на ГД „Научни изследвания и иновации“ се посочват шест различни процента грешки, три за Седмата рамкова програма за научни изследвания и технологично развитие и три за „Хоризонт 2020“; подчертава, че подобен подход не улеснява прозрачността и отчетността и следва незабавно да бъде подобрен; приема обаче, че става въпрос за две различни програми в рамките на два различни финансови периода;

Сигурност и гражданство

Няколко примера за успех

117.  посочва, че ГД „Миграция и вътрешни работи“ управлява бюджет от 1,831 милиарда евро за миграцията и 313,75 милиона евро за сигурността и че първоначалният общ бюджет от 6,9 милиарда евро за многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г. беше значително увеличен от 2015 до 2017 г. – с 3,9 милиарда евро;

118.  отбелязва, че бюджетът, управляван от ГД „Миграция и вътрешни работи“, и броят на нейните служители бяха увеличени за справяне със ситуацията в контекста на миграционната криза и заплахите за вътрешната сигурност; по отношение на човешките ресурси в края на 2017 г. ГД „Миграция и вътрешни работи“ има 556 служители, спрямо 480 през 2016 г.;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

119.  отбелязва със загриженост, че темпът на усвояване на ресурсите, управлявани от ГД „Миграция и вътрешни работи“, е довел до увеличение с 24% на общите непогасени бюджетни задължения (RAL) в края на 2017 г. и че добрата степен на изпълнение през 2017 г. отразява факта, че част от бюджетните кредити за поети задължения са пренесени за 2018 г.;

120.  изразява загриженост относно значителните слабости, установени в системите за управление и контрол на EASO, довели до изразяването на резерва по причини, свързани със запазването на репутацията; подчертава обаче, че ГД „Миграция и вътрешни работи“ реагира бързо, като въведе процедура за съвместно вземане на решения от Изпълнителния съвет и назначи ново ръководство на EASO, за да овладее ситуацията;

121.  повтаря своето искане в бюджетните редове за програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 г. да се уточняват средствата, разпределени за всяка от целите на програмата, посветена на равенството между половете, с цел осигуряване на правилна отчетност на средствата, предназначени за тази цел;

122.  отново отправя призив за отделен бюджетен ред за специфичната цел „Дафне“, за да се покаже ангажиментът на Съюза за борба с насилието срещу жени и момичета; призовава за увеличаване на средствата по този бюджетен ред и за обръщане на тенденцията на намаляване на средствата, предназначени за „Дафне“, през периода 2014 – 2020 г.; призовава за постоянни усилия за повишаване на осведомеността относно безвъзмездните средства, включени в специфичната цел „Дафне“, както и за мерки, които да направят свързаните с нея административни процедури по-удобни за ползване;

Глобална Европа

Няколко примера за успех

123.  посочва, че работата на Палатата по проверка на редовността на операциите показва, че Комисията е подобрила системите си за контрол, което е довело до пропорционално по-малко грешки в сравнение с резултатите от предходни процедури за изготвяне на годишна декларация за достоверност;

124.  отбелязва, че Палатата е проверила също резултатите от изпълнението на седем проекта; приветства факта, че и седемте проекта са имали съответни показатели за изпълнение и че рамката е била добре структурирана и е предвиждала постижими крайни продукти;

125.  взема под внимание Специалния доклад на Палатата относно помощта от ЕС за Мианмар/Бирма и отговора на Комисията; приветства в това отношение водещата роля на ЕС в подкрепа на приоритетите за развитие в един труден контекст и с ограничени човешки ресурси; отбелязва обаче, че помощта от ЕС е била само частично ефективна; подкрепя Палатата, която подчертава необходимостта да се обърне по-голямо внимание на мобилизирането на национални приходи, по-специално в страните с бързо развиващи се икономики; с оглед на документираните жестокости, извършени от армията на Мианмар/Бирма, изразява дълбока загриженост относно секторната бюджетна подкрепа, която продължава да се предоставя от бюджета на ЕС на Мианмар/Бирма;

126.  призовава за основан на стимули подход към развитието чрез въвеждане на принципа „повече за повече“, следвайки примера на Европейската политика за съседство; счита, че колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в осъществяването на вътрешни реформи, целящи изграждането и укрепването на демократични институции, зачитането на правата на човека и върховенството на закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от Съюза;

127.  подчертава, че е важно да се увеличат средствата, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се страни, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

128.  насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се страни и към значителното участие на ЕС в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава необходимостта от решителни и съгласувани усилия от страна на правителствата и заинтересованите страни в засегнатите държави с цел намаляване на енергийната бедност;

Критични области, които се нуждаят от подобрение

129.  отбелязва със загриженост, че Палатата установява повтарящи се грешки, свързани с прекомерно уравняване на разходите при междинните плащания;

130.  изразява отново съжаление, че докладите за управлението на външната помощ, изготвяни от ръководителите на делегациите на Съюза, не са приложени към годишните отчети за дейността на ГД „Международно сътрудничество и развитие“ и ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“, както се предвижда в член 67, параграф 3 от Финансовия регламент; изразява съжаление, че докладите систематично се считат за поверителни, докато съгласно член 67, параграф 3 от Финансовия регламент те следва да „се предоставят на разположение на Европейския парламент и на Съвета, като съответно се взема предвид тяхната поверителност“;

131.  отбелязва със загриженост голямото натрупване на договори в един твърде ограничен брой национални агенции за развитие и произтичащия от това риск от ренационализация на политиките на ЕС, в противоречие с интересите за по-голяма интеграция на външната политика на ЕС; настоятелно призовава Комисията не само да предостави достъп на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета до оценката на стълба, но и да го направи по-такъв начин, че тя да стане обществено достъпна; в този смисъл отбелязва със загриженост търговската ориентация на тези национални субекти, на която се позовава Европейската комисия, за да ограничи достъпа до въпросната информация; призовава Комисията възможно най-скоро да засили и консолидира контрола върху тръжните процедури и възлагането на обществени поръчки, за да се избегне каквото и да било нарушение на конкуренцията между този ограничен брой национални агенции, получаващи значителни субсидии, и другите публични и частни предприятия с ясна проевропейска ориентация;

132.  отбелязва със загриженост констатацията на Палатата, че проучванията на процента остатъчни грешки имат своите ограничения, тъй като те са проучвания, а не одити и следователно не следват Международните стандарти за одит и включват много ограничени проверки на обществените поръчки;

133.  призовава ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ и ГД „Международно сътрудничество и развитие“ от 2019 г. нататък да предоставят на изпълнителя на проучването на процента остатъчни грешки по-точни насоки за проверка на второто ниво процедури за възлагане на поръчки и при проучванията на процента остатъчни грешки да се стратифицира популацията за процента остатъчни грешки въз основа на присъщия риск на проектите, като се поставя по-голяма тежест върху операциите с пряко управлявани безвъзмездни средства и по-малка върху операциите за бюджетна подкрепа;

134.  оправя искане към Комисията да предприеме необходимите мерки за отстраняване на пропуските, установени от собствената ѝ Служба за вътрешен одит, и да превърне доклада за управлението на външната помощ в надежден и напълно достъпен за обществеността документ, който надлежно потвърждава декларациите за достоверност на ръководителите на делегации и на генералния директор на ГД „Международно сътрудничество и развитие“;

135.  счита, че при предоставянето на външна помощ Комисията следва да обръща по-голямо внимание на зачитането на правата на човека в съответствие с Хартата на ООН и на върховенството на закона в държавите получатели;

136.   изразява загриженост във връзка с недостатъчната видимост на финансирането на ЕС, мобилизирано за проектите; настоятелно призовава Комисията да подобри видимостта и да увеличи взаимното допълване на действията по различните инструменти;

137.  отбелязва с голяма загриженост продължаващата тенденция в предложенията на Комисията да се игнорират правно обвързващите разпоредби на Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета(88), когато става въпрос за отговарящи на изискванията разходи по линия на официалната помощ за развитие (ОПР) и отговарящи на изискванията държави за разходи по инструмента за сътрудничество за развитие; припомня, че законосъобразността на разходването на средства на ЕС е основен принцип на доброто финансово управление и че политическите съображения не следва да вземат връх над ясно формулирани правни разпоредби; припомня, че инструментът за сътрудничество за развитие е преди всичко и на първо място инструмент, създаден за борба с бедността;

138.  изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам ГД „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията изразява резерва по отношение на редовността на операции, свързани с отчетите, което е знак за сериозни вътрешни пропуски в управлението;

Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

139.  отбелязва, че през 2017 г. програмата LIFE отбеляза 25-ата си годишнина; посочва, че програмата е предоставила 222 милиона евро за съфинансиране на 139 нови проекта; подчертава, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за намаляване на забавянето на плащанията в рамките на програмата LIFE, тъй като през 2017 г. 5,8% от плащанията са извършени след изтичане на законоустановените срокове (3,9% през 2016 г., 12% през 2015 г.);

140.  посочва, че междинната оценка на програмата LIFE, обхващаща периода 2014 – 2015 г., беше публикувана през 2017 г.; отбелязва, че тъй като през обхванатия период повечето проекти е трябвало тепърва да започнат, а броят на приключените проекти е бил малък, оценката е съсредоточена основно върху процесите, въведени за постигане на целите на програмата LIFE и в нея се стига до заключението, че програмата LIFE осигурява добавена стойност от Съюза, като същевременно се посочват възможни подобрения; подчертава, че процедурите за управление на безвъзмездните средства, и по-специално процедурите за кандидатстване и докладване, следва не само да бъдат опростени, но и значително ускорени;

141.  отбелязва, че условията на решението за екстернализиране във връзка със сътрудничеството с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) по отношение на персонала предполагат, че капацитетът на персонала в ГД „Околна среда“ е много ограничен, що се отнася до дейностите, свързани с програмата LIFE, което може да наложи допълнителен преглед на работните методи и договорености в рамките на генералната дирекция;

142.  подчертава, че одитираните системи за вътрешен контрол на ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“ са само частично ефективни, тъй като някои много важни препоръки все още предстоят да бъдат изпълнени в съответствие с договорените планове за действие;

143.  подчертава, че ГД „Действия по климата“ и ГД „Бюджет“ наблюдават изпълнението на целта в многогодишната финансова рамка за насочване на 20% от разходите към интегриране на въпросите относно климата и че ГД „Действия по климата“ подкрепя други генерални дирекции да интегрират въпросите, свързани с климата, в своите дейности; изразява съжаление, че през 2017 г. само 19,3% от бюджета на Съюза са били изразходвани за действия, свързани с климата, и че прогнозата е средната стойност за периода 2014 – 2020 г. ще бъде едва 18,8%;

144.  изразява загриженост във връзка с факта, че в годишния отчет за дейността на ГД „Действия по климата“ за 2017 г. отново е изразена резервата по причини, свързани със запазването на репутацията, във връзка с продължаващите значителни слабости по отношение на сигурността, установени в Регистъра на ЕС за Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС);

145.  изразява съжаление, че средният процент остатъчни грешки на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е достигнал 2,5% за цялостната дейност в областта на безопасността на храните и фуражите през 2017 г., което надвишава прага на същественост от 2%; отбелязва, че това се дължи на завишаване на декларираните от държавите членки разходи в контекста на структурните промени в управлението и контрола на вземанията в една държава членка; изисква от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че това няма да се повтори в бъдеще, например като увеличи използването на мерките за опростяване, предвидени във Финансовия регламент;

146.  подчертава, че през 2017 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ публикува междинната оценка на общата финансова рамка за хранителната верига за периода 2014 – 2020 г., в която се заключава, че настоящата рамка функционира добре и е допринесла за постигането на добавена стойност от ЕС; отбелязва, че Комисията, следвайки препоръките на Палатата, работи за разработването на методология за анализ на ефективността на разходите в областта на хранителната верига, с цел бъдещите икономически оценки на финансирани от Съюза интервенции да бъдат по-надеждни;

Транспорт и туризъм

147.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е избрала 152 проекта за общо финансиране за транспорта по линия на Механизма за свързване на Европа (МСЕ) в размер на 2,7 милиарда евро, като общите инвестиции са в размер на 4,7 милиарда евро, като сумата включва друго публично и частно финансиране; отново подчертава значението на инструмента за финансиране на МСЕ за завършването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), за изграждането на единно европейско транспортно пространство, за развитието на трансграничните връзки и за осигуряването на липсващите връзки; 

148.  приканва европейските координатори за TEN-T да извършат цялостна оценка на осъществените проекти и постигнатите подобрения по протежение на коридорите на трансевропейската транспортна мрежа в рамките на текущия програмен период и да я представят на Комисията и на Парламента;

149.  призовава Комисията ясно да представи за сектора на транспорта оценка на въздействието на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) върху другите финансови инструменти, по-специално по отношение на МСЕ, както и относно съгласуваността на дълговия инструмент на МСЕ с други инициативи на Съюза, достатъчно време преди предложението за следващата МФР; отправя искане тази оценка да включва ясен анализ на географския баланс на инвестициите в транспортния сектор; припомня обаче, че сумата на изразходваните средства по даден финансов инструмент не следва да се разглежда като единствения значим критерий, който да се използва за оценяване на резултатите от прилагането на този инструмент; поради това приканва Комисията да задълбочи своята оценка на успехите, постигнати в рамките на финансирани от Съюза транспортни проекти, и да измери тяхната добавена стойност;

150.   приветства резултатите от поканата за смесено финансиране по МСЕ през 2017 г. и решението за увеличаване на съответния бюджет на 1,35 милиарда евро, което потвърждава значението и добавената стойност на използването на безвъзмездни средства на Съюза в съчетание с финансиране от Европейската инвестиционна банка или от национални насърчителни банки или други институции за развитие и публични финансови институции, както и от частни финансови институции и инвеститори от частния сектор, включително чрез публично-частни партньорства; счита, че по тази причина МСЕ следва да продължи да подкрепя действия, които позволяват комбиниране на безвъзмездни средства от ЕС и други източници на финансиране, като същевременно запазва безвъзмездните средства като основен инструмент за финансиране;

151.  отбелязва, че в рамките на своя одит на надзора на Комисията върху изпълнението на финансовите инструменти по МСЕ Службата за вътрешен одит на Комисията установи много нисък процент на изпълнение на финансовите инструменти по МСЕ и че по-голямата част от бюджета, първоначално разпределен за финансовите инструменти по МСЕ (2,43 милиарда евро), е бил преразпределен към бюджетните редове за безвъзмездни средства по МСЕ, като до 2020 г. за финансовите инструменти по МСЕ остават на разположение само 296 милиона евро; отбелязва също така, че една от посочените причини е, че критериите за допустимост на финансовите инструменти по линия на МСЕ и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) до голяма степен се припокриват и че потенциално допустими проекти по МСЕ в действителност са били финансирани от ЕФСИ, тъй като той има по-голям политически приоритет и по-голям обхват; призовава Комисията, що се отнася до МСЕ, да повишава равнището на осведоменост сред бенефициентите относно правилата за допустимост, по-специално като направи ясно разграничение на понятията „договор за изпълнение“ и „договор с подизпълнител“, които са били основният източник на объркване сред бенефициентите; призовава Комисията да гарантира, че финансовите инструменти по-скоро се допълват взаимно, а не се заместват;

152.  отбелязва, че 2017 г. е първата година от одитната кампания за програмата МСЕ и че ще са необходими още 2 – 3 години одитиране на МСЕ, за да се изчисли показателен процент грешки за всички сектори на МСЕ; въпреки това приветства факта, че грешките, открити при одитите на МСЕ и TEN-T, приключени през 2017 г., са много малки;

153.  изразява загриженост, че Службата за вътрешен одит на Комисията е установила значителни слабости в съществуващата система на ГД „Мобилност и транспорт“ за мониторинг на политиката в областта на въздухоплаването и мореплаването и е направила три много важни препоръки; призовава ГД „Мобилност и транспорт“ да изпълни изцяло плана за действие, който е подготвила за справяне с установените рискове;

Култура и образование

154.  приветства постигнатото през 30-те години на съществуване на програмата „Еразъм“, програма, дала възможност за мобилност на 9 милиона души (в това число млади хора и студенти, а отскоро и служители) от 1987 г. насам; подчертава голямата европейска добавена стойност на програмата и нейната роля като стратегическа инвестиция в младите европейци;

155.  отбелязва, че е необходимо да се направи повече по програмата „Еразъм“, за да стане тя достъпна за маргинализираните групи, и по-специално за лицата с увреждания и със специални образователни потребности, лицата, които са необлагодетелствани в географско отношение, лицата, преждевременно напускащи училище, лицата, принадлежащи към малцинствена група, лицата в неравностойно социално-икономическо положение и т.н.;

156.  изразява дълбока загриженост във връзка с ниската степен на използване на механизма за гарантиране на студентски заеми в рамките на „Еразъм+“, както и във връзка с неговото недостатъчно географско покритие, ограничено до банки в три държави и до университети в други две държави; настоятелно призовава Комисията и Европейския инвестиционен фонд да приложат стратегия за изпълнение с цел максимално увеличаване на ефективността на механизма до 2020 г. или, алтернативно, да улеснят преразпределянето на неизползваните средства в рамките на самата програма и да дадат възможност за по-добро финансово покритие на дейностите по различните направления;

157.  изразява тревога по повод на все още ниския процент на успеваемост на проектите по програма „Европа за гражданите“ и подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа“ (съответно 21% и 22% през 2017 г.); подчертава, че едно по-адекватно равнище на финансиране е от решаващо значение за справяне с тези незадоволителни резултати, които са контрапродуктивни за целите на самата програма, тъй като не подтикват гражданите към участие;

158.  подчертава ролята на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) за изпълнението на трите програми в областта на културата и образованието; изразява обаче загриженост относно слабостите във вътрешния контрол на EACEA, установени от одит на управлението на безвъзмездните средства по програми „Еразъм+“ и „Творческа Европа“; отбелязва, че и Службата за вътрешен одит на Комисията констатира слабости в процеса на управление на безвъзмездните средства по „Еразъм+“ от страна на EACEA; поради това счита, че Комисията и EACEA не би следвало да срещат затруднения при прилагането на необходимите корективни действия, за да се осигури пълна прозрачност и да се гарантира най-високо качество на изпълнението от тяхна страна на програмите в областта на културата и образованието;

НЕПРЯКО УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

159.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е подписала договори с агенции на ООН на стойност близо 253,5 милиона евро вноски от бюджета на ЕС, като най-големите бенефициенти са Програмата на ООН за развитие (119,21 милиона евро), УНИЦЕФ (29,34 милиона евро) и Службата на ООН за обслужване на проекти (20,05 милиона евро), както и договори със Световната банка на стойност 174,11 милиона евро;

160.  предвид промяната в начините на предоставяне на помощ от преки безвъзмездни средства към доверителни фондове и смесено финансиране, включително чрез Европейския фонд за устойчиво развитие, приканва Съвета, Комисията и Европейската инвестиционна банка да приемат междуинституционално споразумение с Европейския парламент относно прозрачността, отчетността и парламентарния контрол въз основа на политическите принципи, определени в новия Европейски консенсус за развитие;

161.  приветства препоръките на Палатата за подобряване на прозрачността на разходването на отпуснатите на неправителствените организации средства на ЕС, публикувани в Специален доклад № 2018/35, където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да подобри надеждността на информацията относно неправителствените организации в своята счетоводна система, както и информацията, събирана относно усвояваните от неправителствените организации средства; призовава следователно Комисията да изпълни тези препоръки преди края на настоящия мандат;

162.  съзнава напълно сложния характер на много от предизвикателствата и необходимостта от многостранни и допълващи се ответни действия, но настоява, че е необходима яснота в условията за финансиране и спазване на международните ангажименти;

163.  отбелязва, че броят на финансовите инструменти се е увеличил значително, което осигурява нови възможности за смесено финансиране в транспортния сектор, но в същото време създава сложна мрежа от споразумения извън бюджета на Съюза; изразява загриженост, че тези инструменти, които са извън бюджета на Съюза, биха могли да засегнат равнището на отчетност и прозрачност, тъй като докладването, одитът и общественият контрол не са съгласувани; призовава Комисията да установи как бюджетната система на Съюза може да бъде реформирана, и по-специално как да се гарантира по най-добрия начин, че споразуменията за финансиране като цяло не са по-сложни, отколкото е необходимо за постигане на целите на политиката на Съюза, както и да се гарантира отчетност, прозрачност и проверимост;

164.  посочва, че бюджетният орган е увеличил гаранцията по ЕФСИ от 16 милиарда на 26 милиарда евро, а целевия обем на инвестициите – от 315 милиарда на 500 милиарда евро, и че в края на 2017 г. групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) е подписала договори на стойност 36,7 милиарда евро (спрямо 21,3 милиарда евро за 2016 г.);

165.  отбелязва констатацията на Палатата, че 64% от общата стойност на договорите по ЕФСИ, подписани от групата на ЕИБ до края на 2017 г., е концентрирана в шест държави членки: Франция, Италия, Испания, Германия, Обединеното кралство, Полша;

166.  изразява съжаление, че едва 20% от финансирането по ЕФСИ подкрепя проекти, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата и приспособяването към тях, докато стандартният портфейл на ЕИБ е достигнал прага от 25%; призовава Комисията да предложи възможности за устойчиво финансиране и благоприятна инвестиционна среда, които да отразяват ангажиментите и общите цели на Съюза, с цел насърчаване на иновациите и на икономическото, социалното и териториалното сближаване в рамките на Съюза, както и за да се укрепи социалното измерение на инвестициите чрез преодоляване на недостига на инвестиции в социалния сектор и по отношение на безопасността на инфраструктурата;

167.  призовава Комисията да гарантира, че управителните органи на ЕФСИ вземат под внимание необходимостта от истински географски баланс при подписването на договорите, и да докладва на Парламента относно постигнатия напредък;

Научни изследвания

168.  отбелязва, че по отношение на плащанията през 2017 г. Комисията инвестира 11,2 милиарда евро в областта на научните изследвания и иновациите, като 58% от тях са управлявани пряко, а 42% – чрез упълномощени субекти, и че 18,2% от последните (583 милиона евро) са изпълнени чрез съвместни предприятия, а 16,8% (540 милиона евро) са разпределени чрез ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд;

169.  призовава Комисията да докладва на комисията по бюджетен контрол на Парламента през втората половина на 2019 г. относно изпълнението на финансовите инструменти в областта на научните изследвания и относно постигнатите от тях резултати;

Доверителни фондове

170.  посочва, че за помощта за държави извън Съюза все повече се използват алтернативни модели на финансиране – като доверителни фондове и Механизма за бежанците в Турция – което увеличава сложността на съществуващите финансови структури; признава обаче, че тези инструменти дадоха възможност за бърза реакция при трудни обстоятелства и осигуряват гъвкавост;

171.  посочва, че обединяването на ресурси от Европейския фонд за развитие (ЕФР), бюджета на ЕС и други донори в доверителните фондове не следва да води до отклоняване на пари, предназначени за развитие и сътрудничество, от предвидените бенефициенти и от използването им за първоначалните им цели, като изкореняване на бедността и утвърждаване на основните права;

172.  посочва, че увеличеното използване на доверителни фондове се дължи и на настоящата липса на гъвкавост в рамките на бюджета на Съюза;

173.  посочва, че увеличаващото се използване на други финансови механизми за осъществяване на политиките на ЕС паралелно с бюджета на ЕС рискува да подкопае сегашното ниво на отчитане и прозрачност, тъй като правилата за докладване, одит и публичен контрол не са съгласувани; призовава следователно Комисията да предвиди закриване на доверителни фондове, особено когато техният „спешен“ характер не е добре обоснован, когато са неспособни да привличат значително участие на други донори и когато има риск от нарушения на основните права или когато в тях участват органи на трети държави, които не зачитат основните права;

Механизмът за Турция

174.  отбелязва, че в своя Специален доклад № 27/2018 относно Механизма за бежанците в Турция Палатата отбелязва, че в сложна обстановка Механизмът за бежанците в Турция осигури възможност за бързо мобилизиране на 3 милиарда евро за предоставяне на бърз отговор на кризата с бежанците, но не постигна напълно целта си за ефективно координиране на този отговор, както и достатъчно добро съотношение между качество и цена; изисква от Комисията да изпълни всички препоръки на Палатата относно Механизма за бежанците в Турция, и най-вече за подобряване на мониторинга и докладването относно проектите за парично подпомагане и за подобряване, заедно с турските органи, на работната среда за (международните) неправителствени организации, както и да гарантира, че финансовите средства са точно насочвани към проекти за бежанците и не се използват за други цели; призовава Комисията да докладва редовно на Парламента относно съвместимостта на финансираните действия с правното основание;

175.  отбелязва освен това, че според Палатата одитираните проекти са предоставили ценна подкрепа на бежанците и повечето от тях са изпълнили своите цели, но половината от тях все още не са постигнали очакваните резултати;

176.  отбелязва заключението на Европейския омбудсман, че Комисията следва да положи повече усилия, за да гарантира, че изявлението на ЕС и Турция зачита основните права на ЕС, и поради това призовава Комисията систематично да включва съображения, свързани с основните права, в своите решения по този механизъм, включително чрез оценки на въздействието върху основните права; призовава Комисията да докладва редовно на Европейския парламент по този въпрос;

177.  изразява съжаление, че след разследване на Европейската мрежа за сътрудничество в разследването (EIC) са изразени съмнения относно използването на средствата по инструмента; призовава Комисията да проведе задълбочено разследване по въпроса и да уведоми Парламента относно резултатите;

178.  призовава ГД „Международно сътрудничество и развитие“ да преразгледа до 2020 г. съществуващите насоки за бенефициентите по проекти, изпълнявани при непряко управление, с цел планираните дейности да бъдат изпълнявани в срок и да допринасят за практическото използване на резултатите от проектите, като по този начин се осигурява най-добро съотношение между качество и разходи;

179.  отбелязва, че според Палатата разходите за „Администрация“ не са засегнати от съществено ниво на грешки; въпреки това със загриженост отбелязва, че процентът грешки се е увеличил в сравнение с предходната година (0,55% през 2017 г. и 0,2% през 2016 г.);

180.  отбелязва, че въпреки че Палатата не е установила съществени слабости, тя все пак е открила повтарящи се области, в които има място за подобрение;

Администрация

Процедура за назначаване на генералния секретар на Комисията

181.  изразява неудовлетворение от реакциите на Комисията на основателната загриженост, изразена от медиите и широката общественост непосредствено след назначаването на генералния секретар на Европейската комисия, както и от предоставените от Комисията обяснения по време на разискването на пленарното заседание на Парламента и от писмения отговор на Комисията на резолюцията на Европейския парламент от 18 април 2018 г., тъй като те бяха уклончиви, отбранителни и легалистични и показаха липса на чувствителност за значението, което прозрачните, справедливи и открити процедури за набиране на персонал имат за европейските граждани;

182.  припомня в този контекст констатираните в препоръката на омбудсмана по съединени дела 488/2018/KR и 514/2018/KR четири случая на лошо администриране; отбелязва, че заключенията на омбудсмана са до голяма степен подобни на тези на Европейския парламент и че омбудсманът изразява съгласие с оценката на Европейския парламент, че двойното назначаване разтегля и е възможно дори да прекрачва границите на закона; подчертава окончателна препоръка на омбудсмана до Комисията да разработи специална процедура за своя генерален секретар, отделна и независима от другите назначения на висши служители; изразява поради това съжаление за предизвикателния отговор на Комисията от 3 декември 2018 г. до Европейския омбудсман, който показва неразбиране на въпросите, повдигнати от омбудсмана след разглеждането на 11 000 страници документация;

183.  взема под внимание междуинституционалната кръгла маса относно подбора и назначаването на висши ръководни длъжности, организираната от члена на Комисията Йотингер на 25 септември 2018 г., въпреки че срещата изглежда не доведе до постигането на окончателни резултати; поради това призовава Комисията да прилага на практика параграф 29 от резолюцията на Парламента относно политиката на етично поведение на Комисията;

184.  призовава Комисията, както и всички европейски институции, при необходимост да преразгледат процедурите за номиниране, по-специално на висшите длъжностни лица и когато е уместно – на членовете на кабинетите, и да предприемат допълнителни мерки за подобряване на прозрачността, справедливостта и равните възможности по време на процедурите за назначаване въз основа на констатациите на Европейския омбудсман и предстоящото проучване на Европейския парламент относно процедурите за назначаване на институциите на Европейския съюз; призовава Комисията да докладва на Европейския парламент до 31 август 2019 г. относно постигнатите резултати;

Европейските училища

185.  отбелязва, че Европейските училища са получили 189,9 милиона евро от европейския бюджет през 2017 г.;

186.  отчита, че при прегледа на Палатата не са констатирани съществени грешки в окончателните консолидирани финансови отчети на Европейските училища за 2017 г. и че Европейските училища и Централното бюро са изготвили годишните си отчети в рамките на законоустановения срок; отбелязва обаче, че системата за вътрешен контрол на Европейските училища трябва да бъде усъвършенствана допълнително, за да се изпълни препоръката на Палатата и на Службата за вътрешен одит на Европейската комисия;

187.  отбелязва с негодувание, че след повече от 15 години все още не съществува система за добро финансово управление на Европейските училища;

188.   остава загрижен поради значителната слабост на системите за вътрешен контрол на Централното бюро и на отделни училища, по-специално в системите за плащане, контролната среда и процеса на набиране на персонал;

189.   отбелязва, че Палатата не е била в състояние да потвърди, че финансовото управление на училищата през 2017 г. е в съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане: поради това изисква по-нататъшни усилия за приключване на изпълнението на останалите препоръки, свързани с управлението на извънбюджетните сметки, подобряване на счетоводните системи и системите за вътрешен контрол, както и на процедурите за наемане на персонал и плащане, и разработването на насоки за подобряване на бюджетното управление;

190.  отново изразява становището на Парламента за спешната необходимост от „всеобхватен преглед“ на системата на Европейските училища, за да се разгледат възможностите за „реформа, обхващащ[а] управленските, финансовите, организационните и педагогическите въпроси“ и припомня своето искане „Комисията ежегодно да представя [...] доклад с оценка на напредъка“ на Парламента;

191.  счита за неприемливо, че според Комисията осем критични или много важни препоръки на Службата за вътрешен одит на Комисията за периода 2014 – 2017 г. все още не са изпълнени; изисква да получи доклад за напредъка по изпълнението на тези препоръки до 30 юни 2019 г.;

Последващи действия, свързани с освобождаването от отговорност на Комисията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година

192.  отбелязва, че в съобщението на Комисията относно последващите действия, свързани с освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година, COM(2018) 0545, Комисията e подбрала 394 въпроса, повдигнати от Парламента за финансовата 2016 година, и е оставила 108 параграфа без коментар; изисква от Комисията да отговори подробно на всички въпроси, поставени от Европейския парламент в неговите резолюции, които са неразделна част от неговите решения относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета;

193.  приветства факта, че Комисията е отговорила на забележките на Парламента относно докладите за управлението на външната помощ и ключовите показатели за изпълнение, които се съдържат в неговата резолюция от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година(89), и е направила промени с цел подобряване на тези резултати; отбелязва, че Комисията е изпратила докладите за управлението на външната помощ за 2017 г. на Парламента без ограничения на поверителността, но изразява съжаление, че достъпът до тези доклади на практика е станал по-труден; очаква достъпът на Парламента до тези доклади да бъде улеснен в бъдеще;

Разни

194.  изразява загриженост във връзка със забавянето на Комисията в разрешаването на нарастващия проблем с несъответствието на корекционния коефициент, прилаган за европейските длъжностни лица в Люксембург, тъй като през 2018 г. това несъответствие вече надвиши три пъти (16,8%) предвидения в Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз праг от 5%, което доведе до намаляване на привлекателността на Люксембург и до несправедлива дискриминация на над 11 000 служители на Европейския съюз, принуждавайки повече от една трета от тях да живеят в съседни държави, което от своя страна води до утежняване на трансграничния трафик; отбелязва, че други международни институции, разположени в Люксембург, вече са решили този проблем; настоятелно призовава Комисията да проучи съществуващия проблем с настоящия корекционен коефициент и да предприеме необходимите мерки;

195.  настоятелно призовава Комисията да прекрати възможно най-скоро, както вече направи през 2018 г. със Спогодбата за лекарите и зъболекарите, Спогодбата с люксембургските болници относно надвземанията за медицинско обслужване на европейските длъжности лица и служители в Люксембург, което възлиза на над 2 милиона евро годишно и е в нарушение на Директива 2011/24/ЕС по отношение на равното третиране на европейските пациенти, в съответствие с Решението на Съда на ЕС от 2000 г. (Решение по делото Ferlini);

196.  призовава Комисията да направи възможно най-точен и най-актуален анализ на въздействието на отворените работни пространства, като тези в новата сграда „Жан Моне II“, по отношение на ефекта им върху производителността и осигуряването на достойни работни места и условия на труд за съответните служители; изисква от Комисията да информира Парламента относно резултата от този анализ;

2014 – 2017 г.: Как Европейският парламент допринесе и продължава да допринася за създаването на структури за добро финансово управление в Комисията и в държавите членки

Бюджетиране и одит, основани на изпълнението

197.  настоява, че планирането, изпълнението и докладването на постигнатите резултати от бюджета на Европейския съюз следва да се ръководи от политиките;

198.  настоя, че изпълнението на бюджета на Европейския съюз следва да е с акцент върху постигането на резултати и на по-широки положителни крайни продукти, и че структурата на бюджета на ЕС следва да бъде променена, така че да предвижда измерване на напредъка и на резултатите от дейността;

199.  насърчи в този контекст Комисията и Палатата да обръщат по-голямо внимание на опростяването, резултатите и по-широките крайни продукти, одитите на изпълнението и крайното въздействие на политиките;

200.  подчертава, че всички одити следва да бъдат с акцент върху областите, които е най-вероятно да бъдат засегнати от грешки, особено тези с най-високи равнища на финансиране;

201.  отбелязва тясното сътрудничество с Комисията за превръщането на доклада за оценка по член 318 в подробен обобщаващ доклад, проследяващ напредъка в различни области на политиките, който впоследствие стана първата част от годишния доклад за управлението и изпълнението;

Интегрирана рамка за вътрешен контрол

202.  подкрепи включването на член 63 в преразгледания Финансов регламент, с който се въвежда „схемата за единен одит“ в споделеното управление, като подчерта, че добре функциониращите системи за управление и контрол на национално и европейско равнище са ключов елемент на единната одитна верига; изразява съгласие, че подходът за единен одит дава възможност за по-добро използване на ресурсите и с него следва да се избегне дублирането на одити на равнището на бенефициентите; отбелязва, че стратегията на Комисията за единен одит следва да установи надеждността на резултатите от одита и на процента грешки, докладван ежегодно от одитните органи чрез наблюдение на тяхната работа и стабилна и координирана рамка за контрол и одит; насърчава Комисията да продължи да наблюдава и да извършва преглед на работата на одитните органи, за да гарантира обща рамка за одит и надеждни резултати;

Научни изследвания

203.  се застъпи за по-ясни правила и по-широко използване на опростения вариант за разходите, т.е. за плащане на еднократни суми по програмата „Хоризонт 2020“;

Структурни фондове

204.  настоя за увеличаване на отговорностите на националните органи за управление и одит за изпълнението на бюджета;

205.  подкрепи преминаването от „възстановяване на разходи“ (схемите за възстановяване на направени разходи) към схеми за права на плащане, които значително намаляват риска от грешки;

Селско стопанство

206.  се застъпи за по-строги изисквания по отношение на околната среда, за по-справедливо разпределение на подпомагането на доходите със схема за прогресивни плащания, благоприятна за малките земеделски стопанства и за устойчивото и екологосъобразно земеделие, и за спешно и категорично увеличаване на привлекателността на ОСП за младите земеделски стопани;

207.  призова ОСП да щади в по-голяма степен околната среда, като същевременно продължи да подкрепя земеделските стопани;

Миграция

208.  допринесе за осигуряването на финансиране от ЕС за посрещане на растящите предизвикателства, свързани с миграцията, през периода 2015 – 2018 г. чрез удвояване на финансирането на 22 милиарда евро;

209.  призова държавите членки да насочват усилията си за справяне с първопричините за миграцията съгласувано с политиката за развитие, както и с външната политика;

Външни работи на ЕС

210.  призова действията в областта на външните работи на ЕС да бъдат последователни и добре координирани, а ЕФР, доверителните фондове и финансовите инструменти – да се управляват в съответствие с вътрешните политики;

Администрация

211.  настоя за преразглеждане на Кодекса за поведение на членовете на Комисията, който окончателно влезе в сила на 31 януари 2018 г.;

212.  настоя за преразглеждане на процедурите за набиране на служители на ръководни длъжности в европейските институции и органи и за публикуване на всички свободни длъжности в интерес на прозрачността, почтеността и равните възможности;

213.  продължи да се застъпва за политика на нулева толерантност към измамите;

Препоръки за бъдещото

Докладване

214.  припомня, че за следващите години в член 247, параграф 1, буква в) от Финансовия регламент се установява задължение Комисията да изпраща ежегодно на Европейския парламент и на Съвета интегриран набор от отчети за финансите и управленската отговорност, включително дългосрочна прогноза за бъдещите входящи и изходящи парични потоци, обхващаща следващите пет години;

215.  настоява в този доклад да се анализира въздействието на поетите задължения върху размера на забавените плащанията по съответната многогодишна финансова рамка;

216.  призовава Комисията да установи, за целите на управлението и отчитането, начин за записване на бюджетните разходи на ЕС, който да направи възможно отчитането на цялото финансиране, свързано с бежанската и миграционната криза, както и на финансирането за бъдещата политика на ЕС за управлението на миграционните потоци и интеграцията;

217.  си задава въпроса защо Комисията използва два отделни набора от цели и показатели за измерване на резултатите от финансовото управление: от една страна, генералните директори на Комисията оценяват в своите годишни отчети за дейността постигането на целите, поставени в плана им за управление, а от друга страна, Комисията измерва резултатите от изпълнението на разходните програми въз основа на програмните декларации за оперативните разходи, приложени към проектобюджета; призовава Комисията нейното докладване да се основава на единен набор от цели и показатели;

218.  посочва, че информацията за изпълнението се използва главно на равнището на генералните дирекции за управление на програми и политики; изразява загриженост, че тъй като тази информация, използвана за нуждите на ежедневното управление, не е съгласувана със задълженията за външно отчитане на Комисията, генералните дирекции обикновено не използват основните отчети за изпълнението на Комисията за управление на своето изпълнение на бюджета на ЕС;

219.  посочва, че няма изискване за генералните дирекции или за Комисията да обясняват в отчетите си за изпълнението как са използвали информацията за изпълнението при вземането на решения; призовава Комисията да включи тази информация в бъдещите отчети за изпълнението;

220.  изразява отново съжаление, че годишните отчети за дейността не съдържат декларация за качеството на отчетените данни за изпълнението и че следователно при приемането на годишния доклад за управлението и изпълнението колегиумът на членовете на Комисията поема цялостна политическа отговорност за финансовото управление на бюджета на Съюза, но не и за информацията относно изпълнението и резултатите;

221.  посочва, че в съобщението до Комисията относно управлението в Европейската комисия, прието на 21 ноември 2018 г., не се променя разграничението между „политическата отговорност на членовете на Комисията“ и „оперативната отговорност на генералните директори“, въведено с административната реформа от 2000 г.; отбелязва, че невинаги е ясно дали „политическата отговорност“ включва отговорността за генералните дирекции или е отделно от нея;

222.  отново изтъква констатациите от одита за 2017 г. на Палатата, в които се посочва, че „Комисията следва да подобри използването на собствената си информация за изпълнението и да стимулира една вътрешна култура, която да е фокусирана в по-голяма степен върху резултатите от изпълнението“; следователно призовава Комисията да включи бюджетиране, основано на изпълнението, в целия цикъл на политиките;

223.  изразява съжаление относно все по-късното публикуване на Годишния доклад на Комисията за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за финансирането на външната дейност, което на практика възпрепятства надзора от страна на Парламента и публичната отчетност, като докладът за 2016 г. е публикуван едва през март 2018 г., а докладът за 2017 г. все още не е публикуван; приканва Комисията да публикува доклада за 2018 г. най-късно до края на септември 2019 г. и да запази този график за следващите години;

224.  отбелязва, че са установени редица слабости в системите на органите на държавите членки за измерване на резултатите от изпълнението, които до голяма степен са свързани с проекти, приключени през периода 2007 – 2013 г.; приканва Комисията да подобри цялостната система за измерване на резултатите от изпълнението, включително наличието на показатели за резултатите на равнище проект, за да се осигури възможност за оценка на приноса на даден проект за постигането на конкретни цели на оперативните програми; отбелязва, че законодателството, обхващащо програмния период 2014 – 2020 г., укрепи интервенционната логика и акцента върху резултатите;

225.  отново изисква Комисията, с оглед на множеството източници на финансиране, да предоставя лесен достъп до проектите, под формата на единно звено за контакт, за да могат гражданите да следят ясно развитието и финансирането на инфраструктурите, съфинансирани със средства на Съюза и от ЕФСИ; насърчава поради това Комисията да публикува, в сътрудничество с държавите членки, годишен обзор на проектите в областта на транспорта и туризма, които са били съфинансирани чрез ЕФРР и Кохезионния фонд, както това се прилага за МСЕ;

226.  призовава Комисията:

а)  да рационализира докладването на изпълнението, като:

–  намали още повече броя на целите и показателите, които използва за различните си отчети за изпълнението, и се съсредоточи върху тези, които най-добре измерват резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза;

–  подобри съгласуването на общите цели на високо равнище и конкретните цели на програмите и политиките;

б)  да осигури по-добър баланс в отчитането на изпълнението, като представя ясна информация относно главните предизвикателства пред ЕС, които все още трябва да бъдат постигнати;

в)  да представя декларация за качеството на отчитаните данни относно резултатите от изпълнението;

г)  да поема цялостна политическа отговорност в годишния доклад за управлението и изпълнението за информацията относно „изпълнението и резултатите“;

д)  да включва актуална информация при отчитането на резултатите от изпълнението, включително в годишния доклад за управлението и изпълнението, относно осъществения напредък към постигането на целите и винаги да предприема или да предлага действия, когато тези цели не са изпълнени;

е)  да посочва по какъв начин информацията за изпълнението, отнасяща се до бюджета на Съюза, е била използвана при вземането на решения;

ж)  да въвежда или подобрява мерките и стимулите за насърчаване на по-силен акцент върху резултатите във вътрешната култура на Комисията, като се вземат предвид по-специално възможностите, предоставени от преразгледания финансов регламент, инициативата за ориентиран към резултатите бюджет, отчитането на резултатите от изпълнението на текущите проекти и други източници;

з)  да разработва методи за обработване на данни за големите количества данни, които се създават при отчитането на резултатите от изпълнението, с цел да се даде навременна, вярна и реалистична представа за постиженията; да настоява, че отчитането на резултатите от изпълнението следва да се използва за предприемане на коригиращи действия при неизпълнение на целите на програмите;

227.  препоръчва Палатата да продължи да включва отделна глава за сигурността и гражданството в своя годишен доклад и да задълбочи анализа си в това отношение, тъй като общественият и политическият интерес към частта на бюджета на Съюза, отнасяща се до сигурността и миграцията, далеч надвишава нейния финансов дял;

228.  настоятелно призовава Комисията да представи преглед на свръхкомпенсирането на ДДС във финансираните от ЕС проекти в областта на сближаването и развитието на селските райони, което накърнява финансовите интереси на ЕС и на европейските данъкоплатци;

229.  приветства предложението на Палатата, отправено в нейния документ за консултация „Периодично докладване относно изпълнението на действията на ЕС“, за ежегодно публикуване през ноември на година N+1 на оценка на изпълнението на действията на ЕС, която да включва подробен преглед на информацията за изпълнението, докладвана от Комисията в нейния доклад за оценка по член 318 от ДФЕС; настоява отново този доклад да включва втора част, която да съдържа подробен преглед на обобщението на финансовото управление на Комисията, включено във втората част на годишния доклад за управлението и изпълнението;

230.  припомня, че крайната цел на насочения в по-голяма степен към изпълнението одитен анализ следва да бъде прилагането на глобален и последователен модел за разходите и ползите при оценяването на изпълнението на европейския бюджет;

231.  настоява, че Палатата следва да подобри координацията между оценките на изпълнението на равнището на проектите, извършвани в контекста на работата във връзка с декларацията за достоверност, и останалата част от нейната работа във връзка с изпълнението чрез докладване по-специално на основните заключения от нейните специални доклади в секторните глави на годишния ѝ доклад;

232.  изисква от Палатата да предостави на органите за освобождаване от отговорност оценка по отношение на съответствието и на изпълнението за всяка европейска политика, като следва глава по глава бюджетните редове в годишния доклад на Палатата;

233.  настоява Палатата да въведе разширено проследяване на своите препоръки от одита на изпълнението;

234.  подчертава, че правата на жените и равенството между половете следва да бъдат интегрирани и гарантирани във всички области на политиката; отново призовава следователно за прилагане на съобразено с фактора пол бюджетиране на всички етапи на бюджетната процедура, включително при изпълнението на бюджета и оценката на неговото изпълнение;

235.  отново изисква в общия набор от показатели за резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза да бъдат включени също така специфични, свързани с пола показатели, при надлежно спазване на принципа на добро финансово управление, по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;

Изчисляване и отчитане на процента грешки

236.  счита, че методологията на Комисията за изчисляване на изложените си на риск от грешки суми се подобри през годините, но че извършваните от отделните генерални дирекции изчисления на нивото на неправомерните разходи не се основават на последователна методология и че в годишните отчети за дейността на генералните дирекции и в годишния доклад за управлението и изпълнението се използва сложна терминология, която може да бъде объркваща;

237.  отбелязва по-специално, че службите на Комисията използват най-малкото всички от изброените концепции: процент остатъчни грешки, докладван процент грешки, процент на грешки при плащане, установен процент грешки през годината, нетен процент на остатъчни грешки, среднопретеглена стойност на процента грешки, процент на грешки при приключване или общ представителен процент на грешки;

238.  посочва освен това, че за над три четвърти от разходите през 2017 г. генералните дирекции на Комисията основават своите оценки за изложената на риск сума на данни, предоставени от националните органи, докато от годишните отчети за дейността на съответните генерални дирекции на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и ГД „Регионална и селищна политика“) става видно, че надеждността на докладите на държавите членки за контрол продължава да бъде предизвикателство;

239.  отбелязва, че докладваната глобална сума, изложена на риск при плащане, изчислена от Комисията в нейния годишен доклад за управлението и изпълнението за 2017 г., се основава на данните на отделните служби, отговарящи за разходните програми, които използват различни методи за изчисляване на процента грешки, отразяващи различните правни и организационни уредби; подчертава, че по-нататъшното хармонизиране на методите на изчисляване ще повиши надеждността, отчетността и прозрачността на докладваната глобална сума, изложена на риск, и ще позволи придобиването на ясна представа за положението по отношение на процента остатъчни грешки и равнището на риск при плащане в бъдеще;

240.  изразява загриженост освен това, че в годишния доклад за управлението и изпълнението се сравняват много различни числа, което може да бъде подвеждащо, като се има предвид, че изчисленият процент грешки на Палатата е процентът грешки при плащане и без приспадане на корекциите, докато глобалната сума, изложена на риск, докладваната от Комисията в нейния доклад за управлението и изпълнението, е изчислена след приспадане на корекциите; счита следователно за невъзможно да се правят истински сравнения и надеждни заключения; подкрепя Палатата за изчисляването на процента грешки, без да се вземат предвид корекциите; призовава Комисията да посочва процента грешки със или без корекциите във всички годишни отчети за дейността, както и в доклада за управлението и изпълнението; би оценил високо ако, за да се намери решение на тази несъпоставимост, Палатата изразява своето становище относно процента на грешки на Комисията след коригирането му;

241.  призовава във връзка с това Комисията допълнително да хармонизира своите методи за изчисляване на процента грешки с Палатата, като вземе предвид различните методи на управление и правни основания, като същевременно направи съпоставими процентите грешки и ясно разграничи изложената на риск сума със и без включени финансови корекции; изисква също така от Комисията да представя информация относно корективния капацитет за възстановяване на неправомерно изплатени суми от бюджета на ЕС;

242.  отново изразява загриженост относно разликата между методите на Комисията и на Палатата за изчисляване на грешките, която не дава възможност за истинско съпоставяне на докладваните от тях проценти грешки; подчертава, че за да може да се представя надеждна съпоставка на процентите грешки, които Комисията докладва в своя годишен отчет за управлението и изпълнението и в годишните отчети за дейността на генералните дирекции, и изчислените от Палатата проценти грешки, Комисията следва да използва методология, еквивалентна на тази на Палатата при оценката на процента грешки, и че двете институции следва спешно да сключат споразумение за тази цел; призовава Комисията да представя данните по начин, който съответства на приетата от Палатата методология, като представя и очакваните изчислени корекции;

243.  изисква отново от Комисията и от държавите членки да въведат стабилни процедури за потвърждаване на времевата рамка, произхода и размера на корективните мерки и да предоставят информация, която съгласува, доколкото е възможно, годината, през която е извършено плащането, годината, през която е открита съответната грешка, и годината, през която събиранията или финансовите корекции са обявени в бележките към отчетите; изисква от Палатата в своя годишен доклад да посочва равнището на приложената корекция за изчисляване на процента грешки, както и първоначалния процент грешки преди корекциите;

244.  изразява съжаление, че годишният доклад за управлението и изпълнението не е одитиран от Палатата, докато някои годишни отчети за дейността, и по-специално годишните отчети за дейността на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ и ГД „Регионална и селищна политика“, са разгледани от Палатата; призовава Сметната палата да разглежда внимателно и да прави преглед на годишния доклад за управлението и изпълнението в своя годишен доклад;

Своевременно усвояване и изпълнение

245.  отбелязва, че ниското равнище на усвояване се дължи основно на по-късното приключване на предишната МФР, късното приемане на правни актове, трудностите при прилагането на новите изисквания за действащата МФР, промяната на правилата за отмяна на бюджетни кредити за поемане на задължения от N+2 на N+3 и на административната тежест, свързана с припокриването между периодите на МФР;

246.  изразява съжаление, че Комисията все още не е представила подробна дългосрочна прогноза в подкрепа на вземането на решения за следващата МФР, което е изцяло в съответствие с Междуинституционалното споразумение;

247.  отбелязва, че бавното усвояване на средства продължава да бъде проблем в някои държави; счита поради това, че е целесъобразно „Работната група за по-добро изпълнение“ да продължи дейността си; отбелязва също така инициативата на Комисията в подкрепа на „догонващите“ региони; посочва в този контекст риска от натрупване на огромно количество неизпълнени бюджетни кредити за поети задължения към края на финансовия период;

Конфликти на интереси и борба с измамите и корупцията

248.  не одобрява излагането на какъвто и да било риск на ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз, и неспазването на член 61, параграф 1 от Финансовия регламент по отношение на конфликтите на интереси, които биха могли да компрометират изпълнението на бюджета на Съюза и да подкопаят доверието на гражданите на Съюза в правилното управление на парите на данъкоплатците от Съюза; призовава Комисията да гарантира прилагането на политика на нулева толерантност без двойни стандарти по отношение на всяко нарушение на правото на ЕС, както и на конфликтите на интереси;

249.  призовава Комисията да приложи резолюцията на Европейския парламент от 17 май 2017 г. относно положението в Унгария, Препоръката на Комисията относно принципите на правовата държава в Полша в допълнение към препоръки (ЕС) 2016/1374, (ЕС) 2017/146 и (ЕС) 2017/1520 и мотивираното предложение от 20 декември 2017 г. в съответствие с член 7, параграф 1 от Договора за Европейския съюз относно принципите на правовата държава в Полша;

250.  припомня разследванията, проведени от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) във връзка с проектите ELIOS и „Heart of Budapest“ („Сърцето на Будапеща“), при които бяха открити сериозни нередности; в първия случай беше възстановена малка сума, докато във втория случай унгарските органи приеха финансовата корекция, но тя все още не е приложена; отбелязва, че фактите около четвъртата линия на метрото все още са в процес на съдебно разглеждане; отбелязва освен това, че в Словакия тече разследване на OLAF по твърдения за измама, както и че понастоящем Комисията е провела шест разследвания във връзка със съответствието по отношение на преките плащания;

251.  припомня със загриженост резултатите от командировките на комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент в Словакия, които разкриха редица недостатъци и рискове по отношение на управлението и контрола на средствата на ЕС и риск от инфилтриране на организираната престъпност, особено в контекста на убийството на разследващия журналист Ян Куцяк; призовава във връзка с това Комисията и OLAF да вземат предвид заключенията и препоръките на комисията по бюджетен контрол, изложени в нейния доклад за командировката, както и Комисията да следи активно положението, да предприеме необходимите мерки и да информира Парламента относно последващите действия;

252.  призовава Комисията да даде приоритет на създаването на единна общоевропейска стратегия за активно избягване на конфликти на интереси, предвиждаща подходящ предварителен и последващ контрол; призовава Комисията, OLAF и бъдещата европейска прокуратура да включат в тази стратегия защитата както на лицата, сигнализиращи за нередности, така и на разследващите журналисти;

253.  призовава Комисията да гарантира, че във всяка държава членка се изготвят и прилагат планове за действие относно конфликтите на интереси, и да докладва пред Парламента относно постигнатия напредък;

254.  приветства факта, че Комисията публикува срещите на своите членове с представители на интереси; изразява съжаление обаче, че темите за обсъждане по време на тези срещи не са включени в регистъра, и призовава Комисията да допълни регистъра, като включи съдържанието на срещите;

255.  отбелязва, че съгласно индекса за възприятие на корупцията за 2018 г. положението в голям брой държави членки не се е подобрило или дори се е влошило; призовава Комисията най-накрая да представи на Парламента последващи действия във връзка с доклада ѝ за борба с корупцията от 2015 г., като опише – за предпочитане на годишна база – положението по отношение на политиките за борба с корупцията в държавите членки, както и в европейските институции;

256.  подчертава, че бивши членове на Комисията не трябва да лобират пред членове на Комисията или техни служители в полза на собствените си интереси или тези на клиент работодател по въпроси, за които са отговаряли в рамките на своя портфейл за период от две години, след като престанат да заемат длъжността си; призовава Комисията да приведе този период на прекъсване в съответствие с този за председателя, т.е. той да стане три години;

257.  подчертава, че комисията по етика трябва проактивно да изготвя становища относно конфликтите на интереси, особено за членове на Комисията, които напускат Комисията; подчертава освен това, че съставът на комисията по етика следва да бъде подсилен с членове на международни организации, като ОИСР и неправителствени организации с експертен опит в областта на политиките на утвърждаване на нормите на почтеност;

258.  припомня, че в своята резолюция от 18 април 2018 г. относно политиката на етично поведение на Комисията Парламентът изрази своята загриженост във връзка с процедурите за назначаване на нейните висши длъжностни лица; настоятелно призовава Комисията да продължи обсъждането с Парламента на изпълнението на различните препоръки, които се съдържат в неговата резолюция.

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Нина Гил

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че Европейската сметна палата (ЕСП) не е изчислила нивото на грешки по отношение на разходите по функция 4 за 2017 г.; подчертава, че формирането на подходяща по размер представителна извадка за одита на функция „Глобална Европа“ е от съществено значение за извършването на обстойна и независима оценка на финансовите операции, и призовава за бързото решаване на този въпрос с цел да се осигурят условия за по-добър контрол върху усвояването на финансовите средства на ЕС от страна на Европейския парламент;

2.  приветства оценката на ЕСП на аспектите на изпълнението в допълнение към проверката на редовността на операциите в нейния доклад за 2017 г.; изцяло подкрепя всички препоръки, формулирани от ЕСП въз основа на 56-те операции от извадката; приветства готовността на Комисията да приеме тези препоръки и призовава за бързото им изпълнение;

3.  приветства Специален доклад № 22/2017 на ЕСП относно мисиите за наблюдение на избори и положените усилия за осигуряване на бързото и цялостно изпълнение на нейните препоръки от страна на Комисията и на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД); подчертава, че е важно да продължи работата за постигане на по-висока степен на рационализиране, по-голяма прозрачност и по-добро финансово управление, наред с по-добро бюджетиране на разходите за отделните мисии на ЕС за наблюдение на избори, особено по отношение на поръчките, изпълнявани многократно от доставчиците на услуги; насърчава Комисията да стимулира по-голяма конкуренция между доставчиците на услуги като начин за намаляване на разходите; призовава Комисията и ЕСВД да започнат процес на размисъл относно начините за повишаване на ефикасността и ефективността на възприетия подход; в съответствие с констатациите в специалния доклад посочва, че е важно да се предоставят необходимите ресурси, за да се осигури преглед на препоръките относно мисиите на ЕС за наблюдение на избори на централно ниво, включително регистър, както и систематична оценка на етапа на тяхното изпълнение;

4.  изразява загриженост във връзка с недостатъчната видимост на финансирането на ЕС, мобилизирано за проектите; настоятелно призовава Комисията да подобри видимостта и да подобри взаимното допълване на действията по различните инструменти;

5.  счита, че е необходимо да се укрепи административният капацитет на присъединяващите се държави; призовава за непрекъснати усилия за отстраняване на слабостите в непрякото управление на финансовите средства на ЕС в някои държави бенефициенти на инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП), в съчетание с по-голяма строгост в областта на бюджетната подкрепа за държавите – партньори на ЕС; отбелязва със загриженост, че финансовите средства от ИПП за Турция спомогнаха съвсем слабо за утвърждаване на основни ценности, в т.ч. свободата на печата и безпристрастността на съдебната система, и че Комисията не е използвала често обвързването с условия в подкрепа на реформите в приоритетните сектори в Турция, където напредъкът в областта на демокрацията и принципите на правовата държава е незадоволителен; подчертава значението на пренасочването на финансови средства към гражданското общество и на по-широкото използване на режим на пряко управление; изисква от Комисията да изпълни всички препоръки на ЕСП относно Механизма за бежанците в Турция, и най-вече за подобряване на мониторинга и докладването относно проектите за парично подпомагане и за подобряване заедно с турските органи на работната среда за (международните) неправителствени организации, както и да гарантира, че финансовите средства са насочени точно към проекти за бежанците и не се използват за други цели; призовава Комисията да докладва редовно на бюджетния орган относно съвместимостта на финансираните действия с правното основание;

6.  приветства Специален доклад № 3/2017 на ЕСП „Помощ от ЕС за Тунис“ и нейната констатация, че помощта от ЕС е допринесла значително за демократичния преход и за икономическата стабилност на страната; призовава Комисията да продължи да подобрява насочеността на помощта от ЕС в съответствие с препоръките в него;

7.  отбелязва публикацията на Специален доклад № 20/2018 на ЕСП – „Подкрепата от ЕС за Африканската архитектура за мир и сигурност се нуждае от нов фокус“; призовава за бързи действия с цел отстраняване на установените в него слабости, включително необходимостта от пренасочване на подкрепата от ЕС от покриване на оперативни разходи към мерки за изграждане на капацитет, от трайно обвързване на интервенциите с резултатите, от намаляване на закъсненията при подписване на договорите и финансирането със задна дата, от подобряване на контрола и от по-последователно използване на финансовите инструменти.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

3

8

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Georgios Epitideios, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Martina Werner

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

41.

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Georgios Epitideios, Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

7.2.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Нърдж Дива

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  взема под внимание Специалния доклад на Европейската сметна палата („Палатата“) относно помощта от ЕС за Мианмар/Бирма и отговора на Комисията; във връзка с това приветства факта, че ЕС е изиграл водеща роля при подкрепата на приоритетите за развитие в един труден контекст и с ограничени човешки ресурси, като същевременно отбелязва, че е установено, че помощта от ЕС е била само частично ефективна; подкрепя Палатата, която подчертава необходимостта да се обърне по-голямо внимание на мобилизирането на национални приходи, по-специално в страните с бързо развиващи се икономики; с оглед на документираните жестокости, извършени от армията на Мианмар, изразява дълбока загриженост относно секторната бюджетна подкрепа, която продължава да се предоставя от бюджета на ЕС на Мианмар;

2.  отбелязва с голяма тревога продължаващата тенденция в предложенията на Комисията за игнориране на правно обвързващите разпоредби на Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета(90), когато става въпрос за отговарящи на изискванията разходи по линия на официалната помощ за развитие (ОПР) и отговарящи на изискванията държави за разходи по Инструмента за сътрудничество за развитие (ИСР); припомня, че законосъобразността на разходването на средства на ЕС е ключов принцип на доброто финансово управление и че политическите съображения не следва да вземат връх над ясно формулирани правни разпоредби; припомня, че ИСР е преди всичко инструмент, създаден за борба с бедността;

3.  приветства факта, че Комисията е отговорила на забележките на Парламента относно докладите за управлението на външната помощ и ключовите показатели за изпълнение, които се съдържат в неговата резолюция от 18 април 2018 г. относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година(91), и е направила промени с цел подобряване на тези резултати; отбелязва, че Комисията е изпратила докладите за управлението на външната помощ за 2017 г. на Парламента без ограничения на поверителността, но изразява съжаление, че достъпът до тези доклади на практика е станал по-тромав; очаква достъпът на Парламента до тези доклади да бъде улеснен в бъдеще;

4.  изразява съжаление относно все по-късното публикуване на Годишния доклад на Комисията за изпълнението на инструментите на Европейския съюз за финансирането на външната дейност, което на практика възпрепятства надзора и публичната отчетност от страна на Парламента, като докладът за 2016 г. е публикуван едва през март 2018 г., а докладът за 2017 г. все още не е публикуван; приканва Комисията да публикува доклада за 2018 г. най-късно до края на септември 2019 г. и да запази този график за следващите години;

5.  изразява съжаление, че във всеки годишен отчет за дейността от 2012 г. насам Генерална дирекция „Международно сътрудничество и развитие“ на Комисията изразява резерва по отношение на редовността на операциите, свързани с отчетите, което е знак за сериозни вътрешни пропуски в управлението;

6.  подчертава много отрицателните констатации на Палатата относно публично-частните партньорства (ПЧП)(92) и нейната препоръка „да не насърчава по-интензивно и по-широко използване на ПЧП“ в рамките на ЕС; призовава Комисията да вземе изцяло предвид тази препоръка, когато работи по ПЧП в развиващите се страни, където средата за успешното прилагане на ПЧП е дори още по-трудна отколкото в рамките на ЕС;

7.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е подписала договори с агенции на ООН на стойност близо 253,5 милиона евро вноски от бюджета на ЕС, като най-големите бенефициери са Програмата на ООН за развитие (119,21 милиона евро), УНИЦЕФ (29,34 милиона евро) и Службата на ООН за обслужване на проекти (20,05 милиона евро), както и договори със Световната банка на стойност 174,11 милиона евро;

8.  счита, че насърчаването на мира, сигурността и правосъдието в развиващите се страни е от изключително значение за справяне с първопричините за миграцията; признава, че разходите, свързани със сигурността, са от особено значение за настоящите усилия за разглеждане на взаимовръзката между сигурността и развитието и за постигане на Цел 16 от Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие;

9.  припомня, че ЕС е поел колективен ангажимент да предостави 0,7% от брутния национален доход под формата на ОПР; призовава Комисията и държавите членки да изготвят и представят подходящ график за такова постепенно увеличаване на средствата с оглед на достигането на това равнище; изразява съжаление, че през 2017 г. ЕС и неговите държави членки не са отбелязали напредък в постигането на тази цел, като общата ОПР от ЕС е намаляла от 0,51% до 0,50%, а няколко държави са намалили своята ОПР; потвърждава, че помощта на Съюза за развитие следва да се изразходва по-ефективно и че ОПР следва да бъде насочена към сектори, в които е най-необходима, а именно изграждане на капацитет, добро управление, здравеопазване, образование, селско стопанство, водоснабдяване и канализация, както и енергетика; подчертава необходимостта от подкрепа за поддръжка с участието на обучени на местно равнище технически експерти; припомня ангажимента да се предоставят 0,15 – 0,20% от БНД за ОПР за най-слабо развитите страни в краткосрочен план и да се постигне целта за 0,20% до 2030 г.;

10.  предвид промяната в условията за предоставяне на помощ от преки безвъзмездни средства към доверителни фондове и смесено финансиране, включително чрез Европейския фонд за устойчиво развитие, приканва Съвета, Комисията и Европейската инвестиционна банка да приемат междуинституционално споразумение с Европейския парламент относно прозрачността, отчетността и парламентарния контрол въз основа на политическите принципи, определени в новия Европейски консенсус за развитие;

11.  призовава за разширяване на програмата „Еразъм за млади предприемачи“ извън Европа, особено по отношение на развиващите се страни, като същевременно се предоставят необходимите финансови средства;

12.  приветства препоръките на Палатата за подобряване на прозрачността на разходването на отпуснатите на НПО средства на ЕС, публикувани в Специален доклад № 2018/35, където, наред с другото, тя препоръчва на Комисията да подобри надеждността на информацията относно НПО в своята счетоводна система, както и информацията, събирана относно усвояваните от НПО средства; поради това призовава Комисията да изпълни тези предложения преди края на настоящия мандат;

13.  признава напълно сложния характер на много от предизвикателствата и необходимостта от многостранни и допълващи се ответни действия, но настоява, че е необходима яснота в условията за финансиране и спазване на международните ангажименти;

14.  призовава за основан на стимули подход към развитието чрез въвеждане на принципа „повече за повече“, следвайки примера на Европейската политика за съседство; счита, че колкото по-голям и по-бърз е напредъкът на една държава в осъществяването на вътрешни реформи, целящи изграждане и укрепване на демократични институции, зачитане на правата на човека и върховенство на закона, толкова по-голяма следва да бъде подкрепата, която тя получава от Съюза;

15.  признава, че никоя страна не е постигнала развитие, без да задълбочи търговските си отношения със своите съседи и с останалата част от света; насърчава финансирането на дейностите по подпомагане на търговията, за да се даде възможност на развиващите се страни да участват в много по-голяма степен в глобалните вериги за създаване на стойност в бъдеще; подчертава в този контекст нарастващото значение на цифровата свързаност с оглед на постигане на по-балансирано разпределение на предимствата на глобализацията в полза на развиващите се страни;

16.  подчертава голямото значение на подкрепата за микро-, малките и средните предприятия и призовава по-специално за създаването на местни решения за по-добър достъп до финансиране чрез по-нататъшно укрепване на системата за микрофинансиране и гаранции;

17.  подчертава, че е важно да се увеличат средствата, предоставяни с цел подпомагане на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава в развиващите се страни, за да се насърчават отговорни и прозрачни институции, да се подкрепя изграждането на капацитет и да се утвърждава основан на участието процес на вземане на решения и публичен достъп до информация;

18.  подчертава значението на осигуряването на чиста вода и на изграждането на допълнителни съоръжения за обезвреждане на отпадъчни води;

19.  насочва вниманието към мащаба и последствията на енергийната бедност в развиващите се страни и към значителното участие на ЕС в усилията за намаляване на тази бедност; подчертава необходимостта от решителни и съгласувани усилия от страна на правителствата и заинтересованите страни в засегнатите държави с цел намаляване на енергийната бедност.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  припомня, че 2017 г. беше четвъртата година от изпълнението на настоящата многогодишна финансова рамка и че всички финансови програми вече са напълно оперативни;

2.  отбелязва факта, че е налице трайно подобрение на общия изчислен процент грешки при плащанията, направени от бюджета на Съюза, през последните няколко години (4,4% през 2014 г.; 3,8% през 2015 г.; 3,1% през 2016 г.; 2,4% през 2017 г.); приветства факта, че Сметната палата е изразила становище с резерви относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции през 2017 г.;

3.  отбелязва със задоволство, че постиженията и резултатите, описани за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD), са на път да бъдат постигнати и че инструментът допълва националните усилия за премахване на бедността и насърчаване на социалното приобщаване;

4.  отбелязва със загриженост високия изчислен процент грешки в областта на политиката „Икономическо, социално и териториално сближаване“ в размер на 3,0%, който остава над прага на същественост от 2% и нивото на грешки за бюджета на Съюза като цяло (2,4%), както и факта, че броят и въздействието на установените грешки показват трайни слабости по отношение на редовността на разходите, декларирани от управляващите органи; при все това отбелязва, че това представлява намаление в сравнение с предходната година (4,8%); потвърждава, че този сравнително висок изчислен процент грешки в тази област на политиките се дължи най-вече на недопустими разходи в декларациите на бенефициерите, избора на недопустими дейности, проекти или бенефициери, както и на нарушаване на законодателството в областта на обществените поръчки; подчертава необходимостта от предприемане на ефективни мерки за намаляване на тези източници на грешки, като същевременно се постигне висока степен на изпълнение;

5.  отбелязва със загриженост, че изчисленият процент грешки в областта „Конкурентоспособност за растеж и работни места“ е 4,2%, което представлява леко увеличение в сравнение с 2016 г. (4,1%), и че повечето от грешките са свързани с възстановяването на недопустими разходи за персонал и други преки разходи, декларирани от бенефициерите на научноизследователски проекти, както и с неотговарящи на условията проекти/бенефициери; подчертава необходимостта от предприемане на ефективни мерки за намаляване на тези източници на грешки, като същевременно се постигне висока степен на изпълнение; изразява съжаление във връзка с факта, че както и през предходните години, държавите членки са разполагали с достатъчно информация, за да предотвратят или да открият и коригират значителен брой грешки; ако Комисията и държавите членки бяха използвали правилно цялата информация на тяхно разположение, размерът на изчисления процент грешки за настоящата глава би бил с 1,5% по-нисък;

6  отбелязва, че в хода на прегледа на Сметната палата на 113 завършени проекта в областта на разходи за „Икономическо, социално и териториално сближаване“ 65% са разполагали със система за измерване на изпълнението с показатели за крайните продукти и резултатите, свързани с целите на оперативната програма, което представлява подобрение в сравнение с предходните години; отбелязва със загриженост, че 30% от проектите не са разполагали с показатели или цели за резултатите, което прави невъзможно извършването на оценка на специфичния принос на тези проекти за постигане на цялостните цели на програмата;

7.  отбелязва, че според Комисията са извършени малко оценки от държавите членки във връзка с Европейския социален фонд извън Инициативата за младежка заетост (ИМЗ); призовава държавите членки да извършват систематична оценка на Европейския социален фонд, за да се даде възможност за изготвяне на политики, основани на конкретни данни, и призовава Комисията ги да насърчава в този смисъл;

8.  припомня, че в специалния си доклад 5/2017 — „Младежка безработица“, Сметната палата установи, че въпреки че е постигнат известен напредък и резултати при изпълнението на схемата „Гаранция за младежта“ (ГМ), настоящото положение не изпълни първоначалните очаквания при стартирането на ГМ; подчертава обаче, че инициативата за младежка заетост и гаранцията за младежта все още представляват един от най-иновативните и амбициозни политически отговори на младежката безработица вследствие на икономическата криза, и поради това следва да се ползват с непрекъсната финансова и политическа подкрепа от Съюза, националните и регионалните институции в тяхното изпълнение;

9.  подчертава, че установяването дали бюджетът на ИМЗ се изразходва добре и дали крайната цел на ИМЗ да се помогне на безработните младежи да получат устойчива заетост е постигната, може да се осъществи само, ако операциите се наблюдават внимателно и по прозрачен начин въз основа на надеждни и съпоставими данни и ако се подходи по-амбициозно към държавите членки, които не са постигнали напредък; поради това настоява държавите членки спешно да подобрят мониторинга, докладването и качеството на данните и да гарантират, че се събират и предоставят надеждни и съпоставими данни и цифри за текущото изпълнение на ИМЗ, своевременно и по-често отколкото се изисква съгласно задължението за годишно докладване, както е определено в член 19, параграф 2 от Регламента за ЕСФ; призовава Комисията да преразгледа своите насоки относно събирането на данни в съответствие с препоръките на Сметната палата с цел да сведе до минимум риска от завишаване на резултатите;

10.  припомня, че в своя специален доклад № 22/2018 „Мобилността в рамките на „Еразъм +“ Сметната палата установи, че въпреки че включването на професионалното образование и обучение (ПОО) в програмата „Еразъм +“ доближава програмата до по-разнообразен спектър от граждани, ПОО в програмата би могло да бъде допълнително подобрено, например чрез по-добра приемственост в годишните работни програми, намаляване на административните процедури и по-голяма подкрепа от страна на Комисията за институциите за ПОО при намирането на партньори;

11.  припомня, че в своя специален доклад 06/2018 „Свободно движение на работници“ Сметната палата констатира, че по-добрата идентификация и мониторинг на средствата на ЕС за трудова мобилност биха спомогнали за осигуряването на координация и взаимно допълване на средствата;

12.  приветства резултатите, постигнати по трите оси на Програмата на Европейския съюз за заетост и социални иновации (ЕaSI) през 2017 г.; насочва вниманието към значението на помощта по ЕaSI, и по-специално на нейните оси „Прогрес“ и „Европейска мрежа на службите по заетостта“ (EURES), за изпълнението на европейския стълб на социалните права; отбелязва обаче със загриженост, че тематичният раздел „Социално предприемачество“ в рамките на ос „Микрофинансиране и социално предприемачество“ на ЕaSI продължава да не постига достатъчни резултати; оценява положително факта, че Комисията работи в тясно сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), за да гарантира, че той се ангажира с пълното използване на ресурсите в рамките на тематичния раздел „Социално предприемачество“.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

40

2

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Monika Smolková

23.01.2018

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Адина‑Йоана Вълян

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство от цялостното изпълнение от страна на Комисията във връзка с бюджетните кредити по бюджетните редове за околна среда, действия по климата, обществено здраве и безопасност на храните през 2017 г.;

2.  изразява задоволство от работата, извършена от петте децентрализирани агенции, които попадат в обхвата на нейните правомощия и които изпълняват технически, научни или управленски задачи, с цел подпомагане на институциите на Съюза при изготвянето и прилагането на политиките в областта на околната среда, климата, общественото здравеопазване и безопасността на храните, както и във връзка с начина на изпълнение на бюджетите на агенциите;

3.  отбелязва, че тази година Сметната палата („Палатата“) в своя годишен доклад за изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“) е решила да не предоставя оценка, нито изчислен процент грешки за областта „развитие на селските райони, пазарни мерки, околна среда, действия по климата и рибарство“, но предостави информация за вида грешки, които могат да възникнат в тази област (главно недопустими бенефициенти, дейности, проекти или разходи); отбелязва, че само 6 от 230-те операции в извадката, използвани за оценка на нивото на грешките за функция „Природни ресурси“ (2,4%), сe отнасят до околната среда, действията по климата и рибарството; отбелязва, че за функция 3, която включва разходи за здравеопазване и безопасност на храните и фуражите, не беше изчислен процент грешки;

Околна среда и действия по климата

4.  отбелязва, че през 2017 г. програмата LIFE отбеляза 25-ата си годишнина; подчертава, че програмата е предоставила 222 милиона евро за съфинансиране на 139 нови проекта;

5.  подчертава, че е необходимо да се положат допълнителни усилия за намаляване на забавянето на плащанията в рамките на програмата LIFE, тъй като през 2017 г. 5,8% от плащанията са извършени след изтичане на законоустановените срокове (3,9% през 2016 г., 12% през 2015 г.);

6.  посочва, че междинната оценка на програмата LIFE, обхващаща периода 2014—2015 г., беше изготвена през 2017 г.; отбелязва, че тъй като повечето проекти предстои тепърва да започнат, а броят на приключените проекти е малък, тази оценка беше съсредоточена основно върху процесите, въведени за постигане на целите на програмата LIFE, като се стигна до заключението, че програмата LIFE осигурява добавена стойност от Съюза, и същевременно се посочват възможни подобрения; подчертава, че процедурите за управление на безвъзмездните средства, и по-специално процедурите за кандидатстване и докладване, следва не само да бъдат опростени, но и значително ускорени;

7.  отбелязва, че условията на решението за екстернализиране във връзка със сътрудничеството с Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия (EASME) по отношение на персонала предполагат, че капацитетът на персонала в ГД „Околна среда“ е много ограничен, що се отнася до дейностите, свързани с програмата LIFE, което може да изисква допълнителен преглед на работните методи и договорености в рамките на генералната дирекция;

8.  подчертава, че одитираните системи за вътрешен контрол на ГД „Околна среда“ и ГД „Действия по климата“ са само частично ефективни, тъй като някои много важни препоръки все още трябва да бъдат разгледани в съответствие с договорените планове за действие;

9.  отбелязва, че ГД „Действия по климата“ беше реорганизирана, считано от 1 октомври 2017 г., с цел закриване на Дирекция „Общи ресурси“ на ГД „Околна среда“ и на ГД „Действия по климата“, включително закриване на нейния бюджет и финансов отдел, и че генералната дирекция вече поема изцяло финансовите дейности и дейностите по административната подкрепа, вътрешната комуникация и информационните технологии, осъществявани дотогава от Дирекция „Общи ресурси“;

10.  подчертава, че ГД „Действия по климата“ и ГД „Бюджет“ наблюдават целта в многогодишната финансова рамка за насочване на 20% от разходите към интегриране на въпросите относно климата, и ГД „Действия по климата“ подкрепя други генерални дирекции да интегрират въпросите, свързани с климата, в своите дейности; изразява съжаление, че през 2017 г. само 19,3% от бюджета на Съюза са били изразходвани за действия, свързани с климата, и че прогнозата е средната стойност за периода 2014—2020 г. да бъде едва 18,8%;

11.  изразява загриженост, че в годишния отчет за дейността на ГД „Действия по климата“ за 2017 г. отново е изразена резервата по причини, свързани със запазването на репутацията, във връзка с продължаващата значителна слабост по отношение на сигурността, идентифицирана в Регистъра на ЕС за Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС);

Обществено здраве

12.  приветства факта, че както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания за третата програма в областта на здравеопазването („програмата в областта на здравеопазването“) бяха изцяло изпълнени; отбелязва, че голяма част от действията по програмата в областта на здравеопазването се изпълняват от Изпълнителната агенция за потребителите, здравеопазването, селското стопанство и храните („CHAFEA“);

13.  подчертава, че през 2017 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е приключила средносрочната оценка на програмата в областта на здравеопазването, обхващаща периода 2014 – 2016 г., като оценката стига до заключението, че програмата е постигнала осезаеми резултати и е от голямо значение за потребностите на държавите членки, и се препоръчва да се положат по-големи усилия за постигане на добавена стойност от Съюза, да се увеличат полезните взаимодействия и да се гарантира по-висока степен на резултати чрез сътрудничество с други финансови инструменти на Съюза;

14  приветства стартирането на 24 европейски референтни мрежи, обслужващи пациенти с редки и сложни заболявания, включващи 900 високоспециализирани здравни звена от над 300 болници в 26 държави, а именно 25 държави членки и Норвегия;

Безопасност на храните, здраве на животните, хуманно отношение към животните и здраве на растенията

15.  приветства факта, че както бюджетните кредити за поети задължения, така и бюджетните кредити за плащания, предоставени за програмите в областта на безопасността на храните, здравето на животните, хуманното отношение към животните и здравето на растенията, бяха изцяло изпълнени;

16.  изразява съжаление, че средният процент остатъчни грешки на ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ е достигнал 2,5% за цялостната дейност в областта на безопасността на храните и фуражите през 2017 г., което надвишава прага на същественост от 2%; отбелязва, че това се дължи на завишаване на декларираните от държавите членки разходи в контекста на структурните промени в управлението и контрола на вземанията в една държава членка; изисква от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ да предприеме всички необходими мерки, за да гарантира, че това няма да се повтори в бъдеще, например като повиши използването на мерките за опростяване, които се предлагат от Финансовия регламент;

17.  подчертава, че през 2017 г. ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ публикува междинната оценка на общата финансова рамка за хранителната верига за периода 2014—2020 г., в която се заключава, че настоящата рамка функционира добре и е допринесла за постигането на добавена стойност от ЕС; отбелязва, че Комисията, както е препоръчано от Палатата, работи за разработването на методология за анализ на ефективността на разходите в областта на хранителната верига, с цел бъдещите икономически оценки на финансирани от Съюза интервенции да бъдат по-солидни;

18.  счита, въз основа на наличните данни и доклада за изпълнението, че Комисията може да бъде освободена от отговорност във връзка с направените разходи в областите на политиката относно околната среда и климата, общественото здравеопазване и безопасността на храните за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Nikos Androulakis, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ENF

Jean‑François Jalkh

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Nikos Androulakis, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

22.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Франк Пруст

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата („Палатата“), че консолидираните отчети на Съюза за 2017 г. са надеждни и че операциите, свързани с отчетите на Комисията за финансовата 2017 година, са като цяло законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти, с изключение на плащанията за възстановяване на разходите, които са засегнати от грешки; отбелязва, че общият изчислен процент грешки в размер на 2,4% е над определения от Палатата праг на същественост (2%), което е спад от 3,1% през 2016 г. и 3,8% през 2015 г.;

2.   приветства факта, че за втора поредна година Палатата изрази становище с резерви относно плащанията, направени от бюджета на Съюза, и очаква подобряването на управлението на финансите на Съюза да продължи;

3.  изразява съжаление, че за областта „Конкурентоспособност за растеж и работни места“, която включва транспорта, Палатата не предоставя изчерпателна информация относно извършените одити за транспортния сектор, по-специално по отношение на Механизма за свързване на Европа (МСЕ);

4.  отбелязва, че през 2017 г.

–   са били осигурени 3964 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и 2176 милиона евро под формата на бюджетни кредити за плащания за транспортни политики, включително за МСЕ, безопасността на транспорта, правата на пътниците, транспортните агенции и научноизследователска и развойна дейност, свързана с транспорта („Хоризонт 2020“);

–   3452,9 милиона евро бюджетни кредити за поети задължения и 1643,7 милиона евро бюджетни кредити за плащания за Механизма за свързване на Европа (МСЕ): транспорт (глава 06 02) и „Хоризонт 2020“ (научни изследвания и иновации във връзка с транспорта — глава 06 03) бяха управлявани от Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA),

–   72,5 милиона евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания за административни разходи в областта на мобилността и транспортната политика;

5.  отбелязва, че през 2017 г. Комисията е избрала 152 проекта за общо финансиране за транспорта по линия на МСЕ в размер на 2,7 милиарда евро, като общите инвестиции са в размер на 4,7 милиарда евро, включително друго публично и частно финансиране; отново подчертава значението на инструмента за финансиране на МСЕ за завършването на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), за изграждането на Единно европейско транспортно пространство, за развитието на трансграничните връзки и за попълването на липсващите връзки; изразява съжаление, че възможностите, предлагани от МСЕ, не са напълно оценени от всички национални заинтересовани страни; припомня, че размерът на изразходваните средства по даден финансов инструмент не е единственият критерий за неговото изпълнение, и приканва Комисията да задълбочи оценката си за постиженията, завършени по линия на финансирани от ЕС транспортни проекти, и да измерва аспекта, свързан с тяхната добавена стойност, и ориентираните към резултатите разходи; 

6.  приканва европейските координатори за TEN-T да извършат цялостна оценка на осъществените проекти и постигнатите подобрения по протежение на коридорите на трансевропейската транспортна мрежа в рамките на текущия програмен период и да я представят на Комисията и на Парламента; освен това отправя искане към Комисията да предложи механизъм, включително техническа помощ, за увеличаване на добавената стойност на европейските фондове в изграждането на коридорите на TEN-T и постигане на максимален напредък;

7.  призовава Комисията ясно да представи за сектора на транспорта оценка на отражението на ЕФСИ върху други финансови инструменти, по-специално по отношение на МСЕ, както и относно съгласуваността на дълговия инструмент на МСЕ с други инициативи на Съюза, в разумен срок преди предложението за следващата многогодишна финансова рамка; отправя искане тази оценка да представи ясен анализ на географския баланс на инвестициите в транспортния сектор; припомня обаче, че сумата на изразходваните средства по даден финансов инструмент не следва да се разглежда като единствения значим критерий, който да се използва за оценяване на резултатите от този инструмент; поради това приканва Комисията да задълбочи своята оценка на успехите, постигнати в рамките на финансирани от Съюза транспортни проекти, и да измери тяхната добавена стойност;

8.   приветства резултатите от първата покана за смесено финансиране по МСЕ и решението за увеличаване на неговия бюджет на 1,35 милиарда евро, което потвърждава значението и добавената стойност на използването на безвъзмездни средства от Съюза в съчетание с финансиране от Европейската инвестиционна банка или от национални насърчителни банки или други институции за развитие и публични финансови институции, както и от частни финансови институции и инвеститори от частния сектор, включително чрез публично-частни партньорства. счита, че по тази причина МСЕ следва да продължи да подкрепя действия, които позволяват комбиниране на безвъзмездни средства от ЕС и други източници на финансиране, като същевременно запазва безвъзмездните средства като основен инструмент за финансиране;

9.  приветства приключването на средносрочния преглед на програмата МСЕ и междинната оценка на „Хоризонт 2020“ и призовава Комисията да предприеме подходящи последващи мерки, за да гарантира успешното приключване на двете програми;

10.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит на Комисията като част от своя одит на надзора на Комисията върху изпълнението на финансовите инструменти по МСЕ установи нисък процент на изпълнение на финансовите инструменти по МСЕ и по-голямата част от бюджета, първоначално разпределен за финансовите инструменти по МСЕ (2,43 милиарда евро), е бил преразпределен към бюджетните редове за безвъзмездни средства по МСЕ, като до 2020 г. остават на разположение само 296 милиона евро за финансовите инструменти по МСЕ; отбелязва също така, че една от посочените причини е, че критериите за допустимост на финансовите инструменти по линия на МСЕ и на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) до голяма степен се припокриват и че потенциалните допустими проекти по МСЕ в действителност са били финансирани от ЕФСИ, тъй като той има по-голям политически приоритет и по-голяма компетентност; призовава Комисията, що се отнася до МСЕ, да подобрява равнището на осведоменост сред бенефициентите относно правилата за допустимост, по-специално като направи ясно разграничение на понятията „договор за изпълнение“ и „договор с подизпълнител“, което е било основният източник на объркване сред бенефициентите; призовава Комисията да гарантира, че финансовите инструменти по-скоро се допълват взаимно, а не се заместват;

11.  повтаря своето искане Комисията, с оглед на множеството източници на финансиране, да предоставя лесен достъп до проекти, под формата на единно звено за контакт, за да могат гражданите да следят ясно развитието и финансирането на инфраструктурите, съфинансирани от средства на Съюза и от ЕФСИ; ето защо насърчава Комисията да публикува, в сътрудничество с държавите членки, годишен обзор на проектите в областта на транспорта и туризма, които са били съфинансирани чрез ЕФРР и Кохезионния фонд, както това се прилага за МСЕ;

12.  отбелязва, че броят на финансовите инструменти се е увеличил значително, което дава нови възможности за смесено финансиране в транспортния сектор, но в същото време създава сложна мрежа от споразумения извън бюджета на Съюза; изразява загриженост, че тези инструменти, които са извън бюджета на Съюза, биха могли да засегнат равнището на отчетност и прозрачност, тъй като докладването, одитът и общественият контрол не са съгласувани; призовава Комисията да установи как бюджетната система на Съюза може да бъде реформирана, по-специално как да се гарантира по най-добрия начин, че споразуменията за финансиране като цяло не са по-сложни, отколкото е необходимо за постигане на целите на политиката на Съюза, както и да се гарантира отчетност, прозрачност и проверимост;

13.  отбелязва, че 2017 г. е първата година от провеждането на одитната кампания за програмата МСЕ и че ще са необходими 2—3 допълнителни години, посветени на одитиране на МСЕ, за да се направи смислен извод за изчисление на процента грешки за всички сектори на МСЕ; въпреки това приветства факта, че процентът на грешките, открити при одити на МСЕ и TEN-T, приключени през 2017 г., е бил много нисък;

14.   отбелязва, че 2017 г. беше година на преход за прилагането на новата рамка за вътрешен контрол, тъй като Комисията преминава от система, основана на съответствието, към система, основана на принципи, от 2018 г. нататък, като една трета от отделите на Комисията са започнали да докладват съгласно новата рамка още за отчетната 2017 година;

15.  изразява загриженост, че Службата за вътрешен одит на Комисията е установила значителни слабости в съществуващото система на ГД „Мобилност и транспорт“ за мониторинг на политиката в областта на въздухоплаването и мореплаването и е направила три много важни препоръки; призовава ГД „Мобилност и транспорт“ да изпълни изцяло плана за действие, който е подготвила, за справяне с установените рискове;

16.  отбелязва със загриженост, че ГД „Мобилност и транспорт“, в качеството си на ключова служба на Комисията, която се занимава с транспортната политика, среща трудности при набирането на високо специализирани професионалисти, необходими за осигуряването на технически експертен опит и за изпълнението на ключовите законодателни предложения в приоритетните области и в различните сектори и пазари, като например декарбонизацията, финансовата инфраструктура или цифровия транспорт; призовава Комисията да гарантира, че след преструктурирането на ГД „Мобилност и транспорт“ тази ключова служба ще може да назначава специалистите, необходими за изпълнението на нейната роля, към която се предявяват големи изисквания; в този контекст също така подчертава, че Изпълнителната агенция за иновации и мрежи (INEA) е изправена и пред постоянно предизвикателство, свързано със запълването на своето щатно разписание — в края на 2017 г. Агенцията е разполагала с 249 от общо 272 предвидени служители и е трябвало да прехвърли над 23 длъжности, които трябва да бъдат заети за следващата година;

17.   отново отправя искане за добавяне на бюджетен ред в бъдещите бюджети на Съюза, посветен на туризма, за да се гарантира прозрачност по отношение на средствата на Съюза, използвани за подкрепа на действия в областта на туризма;

18.  предлага, що се отнася до секторите от компетентността на комисията по транспорт и туризъм, Парламентът да освободи Комисията от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Съюза за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

35

6

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Jude Kirton-Darling, Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по регионално развитие

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

2018/2166(DEC)

Докладчик по становище: Искра Михайлова

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че както се посочва в годишния доклад на Сметната палата, изчисленият процент грешки за разходите по функция „Икономическо, социално и териториално сближаване“ е намалял от 4,8% през 2016 г. на 3% през 2017 г.; отбелязва със задоволство постоянното подобрение през последните четири години;

2.  отбелязва, че това е първата година от прилагането на преразгледаната рамка за контрол и осигуряване на увереност за периода 2014 – 2020 г., както и че са представени само малък брой пакети от документи за получаване на увереност; подчертава, че годишният доклад за 2017 г. обхваща както уравнените разходи за периода 2014 – 2020 г., така и приключването на периода 2007 – 2013 г.;

3.  отбелязва, че грешките във финансовите инструменти, недопустимите разходи и декларациите за недопустими разходи за ДДС са допринесли най-много за изчисления процент грешки в политиката на сближаване; отбелязва, че някои от установените от Палатата грешки са свързани със специфични случаи и че по тях вече са предприети действия за смекчаване на последиците; призовава Комисията да предприеме допълнителни превантивни и корективни действия, където това е необходимо;

4.  подчертава, че Сметната палата е открила редица слабости с различна степен на значимост в работата на някои одитни органи по отношение на редовността на разходите, което може да ограничи надеждността на докладваните проценти остатъчни грешки; настоятелно призовава Комисията и одитните органи да продължат да работят в тясно сътрудничество за отстраняването на тези недостатъци;

5.  счита, че след много бавния старт изпълнението на програмите за периода 2014 – 2020 г. вече достигна нормален ритъм, като изпълнените през 2017 г. плащания възлизат на 41 милиарда евро, което е 1,5 пъти повече от сумата за 2016 г., но отбелязва, че равнището на плащанията възлиза на 124,7 милиарда евро и е значително по-ниско от предвиденото в бюджета;

6.  призовава държавите членки да подобрят точността на своите прогнози за плащанията, което е от решаващо значение за предотвратяване на натрупването на необичайни обеми неизпълнени плащания; отбелязва, че средната степен на изпълнение на прогнозираните плащания се е подобрила, като от 52% през 2016 г. е достигнато равнище от 80% през 2017 г.; отбелязва, че паралелно с това е постигнат значителен напредък по отношение на процента подбрани по места проекти (55% в края на 2017 г. спрямо 20% през 2016 г.);

7.  изразява загриженост поради факта, че общият среден процент на усвояване за действащата МФР е дори по-нисък от съответната година на предходната МФР (16 спрямо 22%), което се дължи предимно на късното приключване на предходната МФР, на забавеното приемане на законодателни актове, на трудности в изпълнението на новите изисквания за действащата МФР и на промяната в правилата за отмяна на бюджетни задължения от n+2 на n+3, както и на административната тежест във връзка с припокриването между периодите на изпълнение на многогодишните финансови рамки;

8.  отново призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си с цел своевременното и бързо приемане и изпълнение на новите оперативни програми за периода 2021 –2027 г., за да се избегнат проблеми с усвояването на финансовите средства в бъдеще;

9.  приветства увеличената бюджетна гъвкавост вследствие на междинния преглед на МФР, но отбелязва, че може да се наложи да бъдат предприети допълнителни мерки за повишаване на гъвкавостта и опростяване с цел адекватно посрещане на бъдещи потребности;

10.  отбелязва, че са установени някои слабости в системите на органите на държавите членки за измерване на резултатите от изпълнението, които до голяма степен са свързани с проекти, приключени през периода 2007 – 2013 г.; приканва Комисията да подобри цялостната система за измерване на резултатите от изпълнението, включително наличието на показатели за резултатите на равнище проект, за да се осигури възможност за оценка на приноса на даден проект за постигането на конкретните цели на оперативните програми; отбелязва, че законодателството, обхващащо програмния период 2014 –2020 г., укрепи интервенционната логика и поставя по-силен акцент върху резултатите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Martina Anderson, Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Jan Olbrycht, Bronis Ropė

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Marian-Jean Marinescu, Dario Tamburrano, Vladimir Urutchev

24.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по земеделие и развитие на селските райони

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Марияна Петир

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатациите на Сметната палата, потвърждаващи, че процентът на грешки продължава да намалява, като се има предвид, че процентът на грешки е намалял от 2,5% през 2016 г. на 2,4% през 2017 г. в областта „Природни ресурси“, като финансовото отражение във връзка с тези грешки се понижава още повече чрез извършването на финансови корекции и събирането на вземания, защото неоснователно платените суми се връщат обратно в бюджета; отбелязва, че политиките в областта на селското стопанство и развитието на селските райони съставляват 98% от разходите в тази област и че в своя доклад Сметната палата е използвала извадка от 230 операции в 21 държави членки; очаква процентът на грешки да намалее допълнително с адаптирането на бенефициентите към новите правила за текущия период на прилагане на общата селскостопанска политика (ОСП);

2.  отбелязва препоръките на Сметната палата относно мерките, целящи намаляване на възрастовата граница на селскостопанската общност, и необходимостта от по-целенасочени програми за тази цел;

3.  припомня на Комисията, че рискът от непреднамерени грешки, дължащи се на сложната правна уредба, в крайна сметка води до вреди за бенефициентите; припомня, че е налице съществена разлика в естеството и мащаба на грешките, т.е. между непреднамерените пропуски, които са от административен характер, и случаите на измама, и че пропуските принципно не водят до финансови вреди за данъкоплатците, което също следва да бъде взето предвид при оценяването на действителния процент на грешки; подчертава, че е желателно допълнително рационализиране на метода за изчисляване на грешките; призовава също така за по-ясно разграничаване на различните видове грешки, тъй като някои открити грешки не водят до неблагоприятни финансови последици; предлага класифициране на тези грешки в четири категории: 1. грешки без неблагоприятни финансови последици; 2. небрежност; 3. груба небрежност; 4. измама;

4.  насърчава Комисията да продължи да се стреми към схема за единен одит, което би позволило да се намали административната тежест на всички равнища, дължаща се на проверките, при запазване на ефикасен контрол върху законосъобразността и редовността на плащанията;

5.  счита, че Комисията следва да изисква плановете за действие на държавите членки да включват корективни мерки за справяне с най-честите причини за допускането на грешки;

6.  посочва, че корективният капацитет във връзка с финансовите корекции и събирането на вземания се е увеличил на 2,10%, спрямо 2,04% през 2016 г., като по този начин допълнително се намалява изложената на риск сума за ОСП през 2017 г.;

7.  приветства факта, че общият процент на грешки, установен от Сметната палата, е много тясно свързан с общия процент на грешки за ОСП, посочен в годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2017 г., което показва ефективността на плановете за корективни мерки, прилагани от държавите членки през предходните години;

8.  отбелязва, че преките плащания от Европейския фонд за гарантиране на земеделието представляват около три четвърти от разходите и не са засегнати от съществено ниво на грешки; посочва, че преките плащания за земеделските стопани се основават на права за получаване на плащания и са улеснени от опростените правила за допустимост на площите и от наличието на ефективна система за предварителен контрол (ИСАК), която позволява извършването на автоматизирани кръстосани проверки на различните бази данни; изразява загриженост за това, че продължава да се наблюдава постоянно високо ниво на грешки при разходите в другите разходни области, свързани с развитието на селските райони, околната среда, действията по климата и рибарството; освен това отбелязва, че проектите за развитие на селските райони са по-сложни по своята същност поради преследваните по-широки цели, а разходите в другите три области се съфинансират или обезпечават чрез възстановяване на разходи, и че недопустимите бенефициенти, дейности, проекти или разходи допринасят за около две трети от изчисления процент на грешки по тази функция на МФР;

9.  приветства констатациите, в които Сметната палата, след като разгледа общо 29 инвестиционни проекта за развитие на селските райони, посочва, че 26 от тях съответстват на приоритетите и са насочени към области, определени в програмите за развитие на селските райони, както и че държавите членки са приложили подходящи процедури за подбор; също така приветства факта, че в повечето случаи бенефициентите на проверените проекти са ги изпълнили съгласно плана и че държавите членки са извършили проверки, за да установят дали разходите са основателни; следователно счита, че подходът за развитие на селските райони трябва да продължи да бъде един напълно подкрепян, съществен и основен елемент от стратегическите планове на ОСП в бъдеще;

10.  отчита факта, че в селскостопанския сектор сумите, получавани от бенефициентите, са относително малки спрямо други проекти на Съюза, и следователно административната тежест за доказване на правилното използване на средствата е пропорционално по-голяма;

11.  призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да продължи успешното прилагане на геопространственото заявление за подпомагане (GSAA) и да наблюдава напредъка, постигнат от разплащателните агенции за подпомагане на земеделските стопани, които все още не използват GSAA;

12.  приветства факта, че прилагането на нови инструменти и процеси за ползване на данни за резултатите, като например ИТ приложения с данни в СИЗП за земеделските парцели, улеснява проверката и актуализирането на декларираната земеделска площ както за разплащателните агенции на държавите членки, така и за земеделските стопани; това ще спомогне за извършването на кръстосани проверки на заявленията за преки помощи, както и за намаляване на процента на грешки;

13.  подчертава, че опростяването на законодателството на Съюза и намаляването на административната тежест за земеделските стопани и други бенефициенти трябва да продължат и в бъдеще;

14.  отбелязва, че достъпът до данни и доброто наблюдение, по-специално на екологичните аспекти, е важно за бъдещето, предвид факта, че някои природни ресурси са в основата на дългосрочната производителност на селското стопанство, например почвата и биологичното разнообразие;

15.  призовава държавите членки и регионите да гарантират, че заявленията за подпомагане могат да бъдат попълвани и подавани по електронен път, и приканва Комисията да подпомага държавите членки при постигането на тази цел;

16.  приветства публикуването на годишния отчет за дейността на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ за 2016 г., в който ясно се посочва приносът на ОСП за увеличаването на заетостта в селските райони; в този контекст изразява загриженост, че в предложенията по линия на ОСП за периода след 2020 г. и при текущите преговори относно МФР се предвиждат намаления за бюджета на ОСП, по-специално за втория стълб на ЕЗФРСР, съфинансиран от държавите членки, който включва мерки за развитие на селските райони и е тясно свързан с ангажиментите в областта на околната среда и климата, селскостопанските инвестиции и някои други проекти в областта на селските райони;

17.  счита, че проверките на място на земеделските стопани следва да бъдат намалени във възможно най-голяма степен и че следва да бъдат наложени сателитни и административни проверки;

18.  призовава държавите членки и регионите да гарантират, че органите получават възможно най-много данни и документи от регистрационните системи на национално равнище и на ниво ЕС, и че те задължават отделните земеделски стопани да предоставят информация само в краен случай; също така призовава Комисията да подпомага държавите членки за постигането на тази цел.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

3

5

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Thomas Waitz

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Stanisław Ożóg, Michaela Šojdrová

10.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по рибно стопанство

на вниманието на комисията по бюджети

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Ален Кадек

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приема за сведение съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Сметната палата относно годишните отчети на Европейския съюз за финансовата 2017 година; приема за сведение също така годишния доклад на Сметната палата относно финансовата 2017 година;

2.  изразява своето удовлетворение от това, че изпълнението по дял 11 от бюджета е задоволително, с процент на усвояване от 99,7% за бюджетните кредити за поети задължения и 99,9% за бюджетните кредити за плащания; отбелязва степента на изпълнение, която трябва да бъде подобрена в годишния отчет за дейността на ГД „Морско дело и рибарство“ за 2016 г.;

3.  настоятелно призовава Палатата в бъдещите си доклади да представя процента грешки за рибното стопанство отделно от този за околната среда, развитието на селските райони и здравето, а не в компилиран вид; такава концентрация на областите не позволява да се види процента на грешки, съответстващ на политиката в областта на рибарството; отбелязва, че морското дело и рибарството не са отразени достатъчно подробно в Годишния доклад на Палатата, което затруднява точната оценка на финансовото им управление; счита, че в бъдеще годишният доклад на Европейската сметна палата следва да включва собствена разбивка на данните, свързани с ГД „Морско дело и рибарство”, с оглед увеличаване на прозрачността;

4.  констатира, че специалният доклад № 8/2017 на Сметната палата относно контрола установи недостатъци в разработването и изпълнението на проектите, както и при въвеждането на системи за управление и контрол;

5.  отбелязва констатациите на Сметната палата относно данните за риболовните дейности, събирани съгласно Регламента за контрол, които не са достатъчно изчерпателни и надеждни, по-специално що се отнася до корабите с дължина под 12 метра; данните за улова бяха непълни и често зле записани в базите данни на държавите членки; съществуват значителни несъответствия между декларираните разтоварвания и последващите записи при първа продажба;

6.  отбелязва, че ГД „Морско дело и рибарство“ упражнява своята надзорна роля при споделеното управление; подчертава, че Комисията е тази, която носи отговорността за извършване на оценка на въздействието на този регламент върху ОПОР и за контрол на прилагането на съответните правила от държавите членки; успехът на посочената политика на контрол зависи от сътрудничеството и управлението от страна на държавите членки;

7.  набляга на факта, че равнището на изпълнение на ЕФМДР за периода 2014 – 2020 г., вече четири години след приемането му на 15 май 2014 г., продължава да бъде неудовлетворително като се има предвид, че до март 2018 г. са били използвани едва 6,8% от общо 5,7 милиарда евро;

8.  предлага освобождаване на Комисията от отговорност във връзка с разходите ѝ в областта на морското дело и рибарството за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Tilly Metz

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по култура и образование

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Богдан Анджей Здройевски

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по култура и образование приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства постигнатото по програмата „Еразъм“ през 30-те години на нейното съществуване, програма, включила 9 милиона души (в това число млади хора, студенти и отскоро служители) в дейности по мобилност от 1987 г. насам; подчертава голямата европейска добавена стойност на програмата и нейната роля като стратегическа инвестиция в младите хора в Европа;

2.  отбелязва, че е необходимо програмата „Еразъм“ да направи повече, за да бъде достъпна за маргинализираните групи, по-специално за лицата с увреждания и със специални образователни потребности, лицата, които са необлагодетелствани в географско отношение, лицата, преждевременно напускащи училище, лицата, принадлежащи към малцинствена група, лицата в неравностойно социално-икономическо положение и т.н.;

3.  отбелязва началото на етапа на изпълнение на Европейския корпус за солидарност, макар и без правно основание; изразява съжаление, че първоначалното решение за предоставяне на бюджет от ЕДС по програмата „Еразъм +“ за Европейския корпус за солидарност беше взето чрез акт за изпълнение;

4.  настоява всеки стаж или програма за чиракуване да предоставя платени назначения, които никога не водят до заместване на работни места, и се основават на писмено споразумение за стаж или за чиракуване в съответствие с приложимата регулаторна уредба или приложимите колективни споразумения, или и на двете, на държавата, в която се провежда, и че те следва да спазват принципите, посочени в Препоръката на Съвета от 10 март 2014 г. относно рамка за качество на стажовете(93).

5.  изразява дълбока загриженост във връзка с ниската степен на усвояване на механизма за гарантиране на студентски заеми в рамките на „Еразъм +“, както и във връзка с неговото недостатъчно географско покритие, ограничено до банки в три държави и университети в други две държави; настоятелно призовава Комисията и Европейския инвестиционен фонд да приложат стратегия за изпълнение с цел максимално увеличаване на ефективността на механизма до 2020 г., или, алтернативно, да улеснят преразпределянето на неизползваните средства вътре в самата програма и да дадат възможност за по-добро финансово покритие на дейностите по различните направления;

6.  отбелязва с разочарование, че е възможно да се налага студентите да прибягват до банкови заеми, за да участват в програмите по „Еразъм+“;

7.  изтъква, че задлъжнялостта има отрицателно въздействие върху личното развитие и върху доброто интегриране на пазара на труда и че трябва да се предоставят приобщаващи и широкодостъпни безвъзмездни средства, така че нито един студент да не бъде изключен поради недостатъчни доходи;

8.  изразява тревога по повод на все още ниския процент на успеваемост на проектите по програма „Европа за гражданите“ и подпрограма „Култура“ на програма „Творческа Европа“ (съответно 21% и 22% през 2017 г.); подчертава, че едно по-адекватно равнище на финансиране е от решаващо значение за справяне с тези незадоволителни резултати, които са контрапродуктивни за целите на самата програма, тъй като гражданите се обезкуражават да участват;

9.  подчертава ролята на Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) за изпълнението на трите програми в областта на културата и образованието; изразява обаче загрижеността си относно слабостите във вътрешния контрол на EACEA, установени чрез одит на управлението на безвъзмездните средства по програми „Еразъм +“ и „Творческа Европа“; отбелязва, че и Службата за вътрешен одит на Комисията констатира слабости в процеса на управление на безвъзмездните средства по „Еразъм +“ от страна на EACEA; поради това счита, че Комисията и EACEA следва да не срещнат затруднения при прилагането на необходимите корективни действия, за да се осигури пълна прозрачност и да се гарантира най-високо качество на изпълнението от тяхна страна на програмите в областта на културата и образованието;

10.  отбелязва първите резултати от етапа на изпълнение на гаранционния механизъм за секторите на културата и творчеството, съгласно които вече са подписани 280 договора с финансовите посредници; очаква в оперативната фаза на механизма да бъде постиган непрекъснат напредък, като по този начин се предоставят надеждни инструменти, които да бъдат включени в изпълнението на последващите действия във връзка с механизма в рамките на програмата InvestEU;

11.  отчита, че при прегледа на Сметната палата не са констатирани съществени грешки в окончателните консолидирани финансови отчети на Европейските училища за 2017 г. и че Европейските училища и Централното бюро са изготвили годишните си отчети в рамките на законоустановения срок; отбелязва обаче, че системата за вътрешен контрол на Европейските училища трябва да бъде усъвършенствана допълнително, за да се изпълни препоръката на Сметната палата и на Службата за вътрешен одит на Европейската комисия (IAS);

12.  остава загрижен поради значителната слабост на системите за вътрешен контрол на Централното бюро и избрани училища, по-специално в системите за плащане, контролната среда и процеса на набиране на персонал;

13.  отбелязва, че Сметната палата не е била в състояние да потвърди, че финансовото управление на училищата през 2017 г. е в съответствие с Финансовия регламент и правилата за неговото прилагане: поради това изисква по-нататъшни усилия за приключване на изпълнението на останалите препоръки, свързани с управлението на извънбюджетните сметки, подобряване на счетоводните системи и системите за вътрешен контрол, както и процедурите за наемане на персонал и плащане, както и разработването на насоки за подобряване на бюджетното управление;

14.  отбелязва, че постепенното влизане в сила на новия Финансов регламент на Европейските училища ще породи сериозни предизвикателства за управлението на Европейските училища, тъй като функциите на разпоредител с бюджетни кредити и счетоводител ще бъдат централизирани, а финансовият контрол ще стане вътрешен отдел за контрол, който ще подпомага разпоредителя с бюджетни кредити; във връзка с това счита, че преструктурирането на различните счетоводни и контролни функции трябва да бъде подкрепено от подходяща административна система;

15.  обръща внимание на множеството предизвикателства, пред които са изправени Европейските училища, като например оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и влошаването на положението с пренаселеността на Европейските училища в Брюксел; призовава Европейската комисия и Европейските училища да докладват на комисията относно оттеглянето на Обединеното кралство и как възнамеряват да продължат да предлагат отлично преподаване на английски език в рамките на Европейските училища след оттеглянето на Обединеното кралство;

16.  отбелязва със загриженост констатациите на „Хюман райтс уоч“ и Европейския форум на хората с увреждания през декември 2018 г. в техния доклад, анализиращ „Пречките за децата с увреждания в системата на Европейските училища“, включително предполагаеми случаи на тормоз срещу деца с увреждания и техните семейства; призовава системата на Европейските училища да спазва Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; настоятелно призовава Европейската комисия да започне официално разследване на констатациите от посочения доклад, съвместно с Агенцията на ЕС за основните права и с Европейските училища; призовава Европейската комисия и държавите членки да обсъдят най-малко:

i)  изменение на политиката за предоставяне на образователна подкрепа в Европейските училища, за да се гарантира пълно спазване на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания;

ii)  задоволяване на нуждите на децата с увреждания, включително чрез използване на помощни технологии;

iii)  разработване на обучение за преподаватели в цялата система относно уврежданията и приобщаващото образование, включително обучения за помощните учители и помощния персонал относно персонализираните потребности на децата с увреждания;

17.  признава значителното натоварване на Сметната палата; при все това призовава Палатата да публикува своевременно своите доклади, по-специално своя доклад, който се отнася до Европейските училища, за да се предостави достатъчно време на Парламента да изпълнява надлежно своята контролна функция по отношение на бюджета и политиката.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

18

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Liadh Ní Riada

17.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Ромео Франц

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства становището на Европейската сметна палата (Палатата) относно отчетите на Съюза за 2017 г.; подчертава по-специално допълнителното намаляване на общия процент грешки в плащанията на равнище ЕС през 2017 г., което достигна рекордно ниско равнище от 2,4%; подчертава, че е важно процентът грешки в плащанията да спадне под целта от 2%;

2.  въпреки това изразява съжаление, че за 2017 г., както и за 2016 г., Палатата е решила да пренебрегне искането на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да се изчисли конкретният процент грешки във функция III (Сигурност и гражданство); отбелязва обосновката на Палатата за това, че не е предприела такива действия, и по-специално факта, че функция III представлява едва 2% от плащанията в бюджета за 2017 г.; отбелязва, че ГД „Миграция и вътрешни работи“ е оценила самостоятелно своя процент грешки в плащанията под прага на същественост от 2%; изразява съжаление, че ограничената извадка от одитираните за 2017 г. 15 операции не е била достатъчна за Палатата, за да потвърди този положителен резултат; призовава за одитиране на по-голяма извадка от операции, за да се предостави на Палатата необходимата информация, за да направи правилна оценка на постигнатите резултати в тази област на политиката;

3.  въпреки това подчертава, че за ЕС е важно Палатата систематично и независимо да оценява процента грешки в плащанията във всички области от бюджета на ЕС;

4.  приветства факта, че Палатата не е открила никакви съществени недостатъци в процедурите на Комисията за уравняване за ФУМИ и ФВС и че е съгласна с решенията на Комисията за уравняване; въпреки това изразява съжаление, че от проверените от Палатата 15 операции, три (20%) съдържат грешки, две от които са над целевия праг на същественост от 2%, по-конкретно една операция, свързана с преместването по линия на ФУМИ (процент грешки в размер на 10%), и една операция, свързана с оперативна субсидия за EASO (процент грешки в размер на 2,9%);

5.  подчертава ключовата констатация на Палатата, че в уравнените от Комисията отчети на ФУМИ и ФВС през 2017 г. не се прави разлика между авансовите плащания, извършени от държавите членки към крайните бенефициенти, и плащанията за възстановяване на действително извършените разходи; изразява съгласие със Сметната палата, че дори ако тази практика е в съответствие с настоящите изисквания за докладване по ФУМИ и ФВС, договорени от двамата съзаконодатели, тя въпреки това засяга надзорната роля на Комисията; призовава съзаконодателите да променят изискванията за докладване относно средствата в областта на правосъдието и вътрешните работи в предстоящата многогодишна финансова рамка; подкрепя препоръката на Палатата да се изиска от държавите членки в годишните отчети на техните национални програми по ФУМИ и ФВС да правят разбивка на естеството на сумите, които докладват, по следните категории: събрани вземания, авансово финансиране и действително извършени разходи, така че Комисията да може да докладва адекватно тази информация в своя Годишен отчет за дейността от 2018 г. нататък; освен това, с цел увеличаване на цялостната прозрачност на ФУМИ, припомня, че е важно да се разделят бюджетните редове съобразно четирите основни цели на фонда (убежище, законна миграция и интеграция, връщане и солидарност).

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

44

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

24.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по правата на жените и равенството между половете

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

(2018/2166(DEC))

Докладчик по становище: Малин Бьорк

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че равенството между половете е една от ценностите, на които се основава Съюзът, и че Съюзът е поел ангажимент да насърчава интегрирането на принципа на равенство между половете във всички свои действия, както е предвидено в член 8 от ДФЕС;

Б.  като има предвид, че Европейският парламент многократно е отправял искания към Комисията за насърчаване и прилагане на интегрирането на принципа на равенство между половете, за съобразено с фактора пол бюджетиране и за оценка на въздействието от гледна точка на равенството между половете в съответните области на политиката на Съюза и към Сметната палата за включване на свързани с пола аспекти, включително групирани по пол данни, в докладите ѝ за изпълнението на бюджета на Съюза;

1.  подчертава, че правата на жените и равенството между половете следва да бъдат интегрирани и гарантирани във всички области на политиката; повтаря следователно своя призив за прилагане на съобразено с фактора пол бюджетиране на всички етапи на бюджетната процедура, включително при изпълнението на бюджета и оценката на неговото изпълнение;

2.  отново отправя искането си в общия набор от показатели за резултатите от изпълнението на бюджета на Съюза да бъдат включени също така и специфични, свързани с пола показатели, при надлежно спазване на принципа на добро финансово управление, по-специално в съответствие с принципите на икономичност, ефикасност и ефективност;

3.  повтаря своето искане в бюджетните редовете за програма „Права, равенство и гражданство“ (ПРГ) 2014 – 2020 г. да се уточняват средствата, разпределени за всяка от целите на програмата, посветена на равенството между половете, с цел осигуряване на правилна отчетност на средствата, предназначени за тази цел;

4.  отново отправя своя призив за отделен бюджетен ред за специфичната цел „Дафне“, за да се покаже ангажиментът на Съюза за борба с насилието срещу жени и момичета; призовава за увеличаване на средствата по този бюджетен ред и за обръщане на тенденцията на намаляване на средствата, предназначени за „Дафне“, през периода 2014 – 2020 г.; призовава за постоянни усилия за повишаване на осведомеността относно безвъзмездните средства, включени в специфичната цел „Дафне“, както и за мерки, които да направят свързаните с нея административни процедури по-удобни за ползване;

5.  призовава за изрично упоменаване на равенството между половете във функция 3 „Сигурност и гражданство“ като основно право на гражданите;

6.  повтаря призивите си към Комисията да разглежда възможността за съобразено с фактора пол бюджетиране на всички етапи на бюджетната процедура, включително, наред с другото, при изпълнението на бюджета и оценката на неговото изпълнение, включително на ЕФСИ, ЕСФ, ЕФРР и „Хоризонт 2020“, с цел борба с дискриминацията в държавите членки; подчертава, че при планирането, изпълнението и оценката на бюджета следва да се включи общ набор от измерими показатели за резултатите и въздействието, които да позволят по-добра оценка на въздействието от изпълнението на бюджета върху постигането на целите за равенство между половете в съответствие с инициативата за ориентиран към резултатите бюджет и за акцент върху резултатите;

7.  призовава за по-голяма прозрачност и целенасочени действия с цел постигане на целите в областта на равенството между половете и правата на жените във външната дейност на ЕС, включително в областта на сексуалното и репродуктивното здраве и права;

8.  подчертава, че интегрирането на принципа на равенство между половете е сред основополагащите принципи и на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) и призовава за включване на целенасочени действия по отношение на правата на жените и равенството между половете с конкретни бюджетни редове, за да се отчете измерението, свързано с равенството между половете, в рамките на политиките в областта на миграцията и убежището.

9.  изразява съжаление във връзка с факта, че Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) не включва свързани с пола аспекти; подчертава, че в ЕФСИ следва да бъдат включени свързани с пола аспекти, тъй като ЕС никога няма да се възстанови напълно и задоволително от последните икономически кризи, ако не се предприемат мерки във връзка с тяхното въздействие върху жените, които в повечето случаи са най-силно засегнати;

10.  призовава за извършването на оценка на въздействието по признак пол като част от общите предварителни условия за финансиране от ЕС, както и за събиране на групирани по полов признак данни относно бенефициентите и участниците;

11.  подчертава необходимостта от интегриране на свързаните с пола аспекти в европейските съдебни системи и изразява съжаление, че подкрепата за съобразени с жертвите и чувствителни по отношение на пола процедури в съдебните системи не се счита за конкретна цел на програмата „Правосъдие“;

12.  изразява съжаление за ниския процент жени, участвали в дейностите по насърчаване на предприемачеството сред жените, и изисква полагането на значителни усилия в изпълнението на бюджета по отношение на подкрепата за предприемачеството и заетостта сред жените;

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

21

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jean Lambert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

7

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

ECR

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Peter van Dalen, Czesław Hoc

Diane Dodds

Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer‑Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

3

-

EFDD

PPE

David Coburn, Sylvie Goddyn

Jens Gieseke

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

34

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer‑Pierik, Czesław Adam Siekierski, Michaela Šojdrová

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

3

-

ENF

John Stuart Agnew, Jacques Colombier, Philippe Loiseau

5

0

EFDD

Giulia Moi

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Marc Joulaud, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter‑Lebrecht Koch, Marian‑Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

0

0

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

40

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

16

+

ECR

Eleni Theocharous

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

4

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

José Blanco López, Julia Pitera

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clara Eugenia Aguilera García, John Flack, Eider Gardiazabal Rubial

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ECR

John Flack

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(2)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(3)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(4)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(5)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(6)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(7)

Приети текстове, P8_TA….

(8)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(9)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(10)

ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 2.

(11)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.

(12)

OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 209.

(13)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(14)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(15)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(16)

ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(17)

OВ L 343, 19.12.2013 г., стр. 46.

(18)

Приети текстове, P8_TA….

(19)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(20)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(21)

ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 11.

(22)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.

(23)

OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 213.

(24)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(25)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(26)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(27)

ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(28)

ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 73.

(29)

Приети текстове, P8_TA….

(30)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(31)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(32)

ОВ C 431, 14.11.2018 г., стр. 2.

(33)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.

(34)

OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 229.

(35)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(36)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(37)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(38)

ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(39)

ОВ L 341, 18.12.2013 г., стр. 69.

(40)

ОВ L 363, 18.12.2014 г., стр. 183.

(41)

Приети текстове, P8_TA….

(42)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(43)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(44)

ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 9.

(45)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.

(46)

OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 217.

(47)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(48)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(49)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(50)

ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(51)

OВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 58.

(52)

Приети текстове, P8_TA….

(53)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(54)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(55)

ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 12.

(56)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.

(57)

OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 225.

(58)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(59)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(60)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(61)

ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(62)

OВ L 346, 20.12.2013 г., стр. 54.

(63)

Приети текстове, P8_TA….

(64)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(65)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(66)

ОВ C 413, 14.11.2018 г., стр. 11.

(67)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 16.

(68)

OВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 221.

(69)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(70)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(71)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(72)

ОВ L 297, 22.9.2004 г., стр. 6.

(73)

OВ L 352, 24.12.2013 г., стр. 65.

(74)

Приети текстове, P8_TA….

(75)

OВ L 51, 28.2.2017 г., стр. 1.

(76)

ОВ C 348, 28.9.2018 г., стр. 1.

(77)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 1.

(78)

ОВ C 357, 4.10.2018 г., стр. 9.

(79)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(80)

OВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(81)

ОВ L 11, 16.1.2003 г., стр. 1.

(82)

Приети текстове, P8_TA….

(83)

1. Годишен доклад за управлението и изпълнението, стр. 81 – „В сравнение с 2016 г. основната промяна е значителното намаляване в областта на сближаването, миграцията и рибарството. В тази област на политиката набират скорост текущите програми за периода 2014 – 2020 г., които имат присъщ по-малък риск, предвид нововъведеното годишно уравняване на сметките и механизма за задържане на 10% от междинните плащания, докато всички проверки и корективни мерки не бъдат изпълнени (вж. под „постигнат напредък“ в раздел 2.2)“.

(84)

Agrofert Holding е единствената, най-голяма група в чешкото селско стопанство и хранително-вкусова промишленост, втора по големина в химическата промишленост и играе значителна роля и в горското стопанство, собственик е на издателството MAFRA Publishing Company a.s., което публикува някои от най-популярните печатни и онлайн медии, например MF DNES, Lidové noviny, iDnes.

(85)

а) Списък на всички проекти, финансирани от ЕФРР, Кохезионния фонд, ЕСФ и ЕЗФРСР, които имат връзка с групата AGROFERT от 2012 г. насам, когато настоящият министър-председател беше назначен в правителството като министър на финансите, и дали проектите все още се изпълняват или са приключили; б) предоставените суми, които вече са платени или предстои да бъдат платени (както и съответния фонд) на тези дружества или на други дружества от групата AGROFERT; в) периодите, през които тези суми са били предоставени и платени; г) дали проектите са били предмет на проверки (административни и/или на място) по отношение на това финансиране и резултата от тези проверки.

(86)

  ОВ С 88, 27.3.2014 г., стр. 1.

(87)

Специален доклад № 9/2018 „Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи“.

(88)

Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).

(89)

Все още непубликувана в Официален вестник.

(90)

Регламент (ЕС) № 233/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на финансов инструмент за сътрудничество за развитие за периода 2014 – 2020 г. (ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 44).

(91)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(92)

  Специален доклад № 9/2018: Публично-частни партньорства в ЕС – широкоразпространени недостатъци и ограничени ползи

(93)

ОВ С 88, 27.3.2014 г., стр. 1

Последно осъвременяване: 20 март 2019 г.Правна информация