Διαδικασία : 2018/2166(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0110/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0110/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0242

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 604kWORD 218k
28.2.2019
PE 626.769v02-00 A8-0110/2019

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Inés Ayala Sender

1.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 2.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 3.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 4.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 5.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 6.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 7.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 8.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 9.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, για το 2017, όσον αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2018)0457),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(7)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, καθώς και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

EE C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

EE C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(7)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


2.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/776/ΕΕ, της 18ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του «Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού» και για την κατάργηση της απόφασης 2009/336/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 413 της 14.11.2018, σ. 2.

(4)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 16.

(5)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 209.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(10)

ΕΕ L 343 της 19.12.2013, σ. 46.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


3.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/771/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και για την κατάργηση των αποφάσεων 2004/20/ΕΚ και 2007/372/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 413 της 14.11.2018, σ. 11.

(4)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 16.

(5)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 213.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(10)

ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 73.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


4.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/770/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα και την κατάργηση της απόφασης 2004/858/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2014/927/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2013/770/ΕΕ με σκοπό τη μετατροπή του «Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα» σε «Εκτελεστικό Οργανισμό για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα»(11),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(12)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C431 της 14.11.2018, σ. 2.

(4)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 16.

(5)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 229.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(10)

ΕΕ L 341 της 18.12.2013, σ. 69.

(11)

ΕΕ L 363 της 18.12.2014, σ. 183.

(12)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


5.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/779/ΕΕ της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του εκτελεστικού οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας και την κατάργηση της απόφασης 2008/37/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 413 της 14.11.2018, σ. 9.

(4)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 16.

(5)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 217.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(10)

ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 58.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


6.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση 2013/778/EΕ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας και για την κατάργηση της απόφασης 2008/46/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 413 της 14.11.2018, σ. 12.

(4)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 16.

(5)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 225.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(10)

ΕΕ L 346 της 20.12.2013, σ. 54.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


7.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2017(3),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(4),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(5) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(8), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφος 3,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1653/2004 της Επιτροπής, της 21ης Σεπτεμβρίου 2004, για τη θέσπιση δημοσιονομικού κανονισμού-προτύπου των εκτελεστικών οργανισμών, κατ’ εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(9), και ιδίως το άρθρο 66 πρώτο και δεύτερο εδάφιο,

–  έχοντας υπόψη την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής 2013/801/EΕ, της 23ης Δεκεμβρίου 2013, για την ίδρυση του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων και για την κατάργηση της απόφασης 2007/60/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/593/ΕΚ(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό και διαχειρίζεται τα προγράμματα και το πράττει, δυνάμει του άρθρου 317 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη με δική της ευθύνη, σύμφωνα με την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

1.  χορηγεί απαλλαγή στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Εκτελεστικού Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(11)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση, την απόφαση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων αυτών, στον διευθυντή του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 413 της 14.11.2018, σ. 11.

(4)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 16.

(5)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 221.

(6)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(8)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(9)

ΕΕ L 297 της 22.9.2004, σ. 6.

(10)

ΕΕ L 352 της 24.12.2013, σ. 65.

(11)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


8.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0318/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545) και το/-α υπηρεσιακό/-ά έγγραφο/-α εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει/-ουν,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής, για το 2017, όσον αφορά τη διαχείριση και τις επιδόσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ (COM(2018)0457),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της Επιτροπής προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017 (COM(2018)0661) και το υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής που την συνοδεύει (SWD(2018)0429),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3), και τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05824/2019 – C8-0053/2019),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με την απαλλαγή των εκτελεστικών οργανισμών όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05826/2019 – C8-0054/2019),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(5), και ιδίως τα άρθρα 62, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(6), και ιδίως τα άρθρα 69, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 58/2003 του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2002, περί θεσπίσεως του καταστατικού των εκτελεστικών οργανισμών που είναι επιφορτισμένοι με ορισμένα καθήκοντα σχετικά με τη διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων(7), και ιδίως το άρθρο 14 παράγραφοι 2 και 3,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί, καθώς και στο ψήφισμά του της ... σχετικά με τις ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο πλαίσιο της απαλλαγής στην Επιτροπή για το οικονομικό έτος 2017(8)·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια και στα εθνικά και περιφερειακά όργανα ελέγχου των κρατών μελών, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1)

EE L 51 της 28.2.2017, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 348 της 28.9.2018, σ. 1.

(3)

EE C 357 της 4.10.2018, σ. 1.

(4)

EE C 357 της 4.10.2018, σ. 9.

(5)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 11 της 16.1.2003, σ. 1.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν την ημερομηνία αυτή, P8_TA….


9.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεων σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή,

–  έχοντας υπόψη τις αποφάσεις του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση των προϋπολογισμών των εκτελεστικών οργανισμών για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 93 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τις γνωμοδοτήσεις των άλλων ενδιαφερόμενων επιτροπών (A8-0110/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της Ένωσης, μολονότι αντιπροσωπεύει μόνο το 1 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος της Ένωσης·

B  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όταν το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στην Επιτροπή, εξακριβώνει κατά πόσον οι πιστώσεις έχουν δαπανηθεί ορθά και εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι πολιτικής·

Εκτέλεση του προϋπολογισμού για το 2017 και αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν

1.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης για το 2017 αντιπροσώπευε το τέταρτο έτος εφαρμογής του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ), και ανήλθε σε 159,8 δισεκατομμύρια EUR, συμπεριλαμβανομένων έξι διορθωτικών προϋπολογισμών, και ότι τα κονδύλια κατανέμονταν ως εξής στους διάφορους τομείς:

α)  75,4 δισεκατομμύρια EUR για την έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

β)  58,6 δισεκατομμύρια EUR για τη στήριξη του ευρωπαϊκού γεωργικού τομέα·

γ)  4,3 δισεκατομμύρια EUR για την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης και της παράτυπης μετανάστευσης·

δ)  10,7 δισεκατομμύρια EUR για δραστηριότητες εκτός της Ένωσης·

ε)  9,4 δισεκατομμύρια EUR για τη διοίκηση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης·

2.  υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός της Ένωσης στηρίζει την εφαρμογή των πολιτικών της Ένωσης και την επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων τους, συμπληρώνοντας τους πόρους των κρατών μελών που προορίζονται για τους ίδιους σκοπούς· σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, την επίτευξη των ακόλουθων αποτελεσμάτων:

α)  το 2017, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» χορήγησε χρηματοδότηση ύψους 8,5 δισεκατομμυρίων EUR, η οποία στη συνέχεια κινητοποίησε άμεσες πρόσθετες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να χρηματοδοτηθούν 5 000 έργα με ένα συνολικό ποσό 10,6 δισεκατομμυρίων EUR·

β)  έως το τέλος του 2017, το πρόγραμμα COSME χορήγησε χρηματοδότηση σε περισσότερες από 275 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (εκ των οποίων το 50 % ήταν νεοφυείς επιχειρήσεις) σε 25 χώρες, οι οποίες σε διαφορετική περίπτωση θα δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν ιδιωτική χρηματοδότηση λόγω της υψηλής επικινδυνότητάς τους·

γ)  όσον αφορά τα επιτεύγματα των προγραμμάτων που αναφέρθηκαν από τα κράτη μέλη έως το τέλος του 2016, τα υλοποιηθέντα έργα στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) είχαν ήδη οδηγήσει στα εξής αποτελέσματα:

–  στήριξη σε 84 579 επιχειρήσεις, εκ των οποίων πάνω από 36 000 υποστηρίζονται από χρηματοδοτικά μέσα·

–  δημιουργία 10 300 θέσεων εργασίας και απασχόληση 636 νέων ερευνητών·

–  41 800 νοικοκυριά με βελτιωμένη κατάταξη ενεργειακής κατανάλωσης και μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων κατά 14,9 εκατομμύρια kWh/έτος·

–  2,7 εκατομμύρια άτομα που επωφελούνται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας· 156 000 επιπλέον άτομα που εξυπηρετούνται από βελτιωμένη υδροδότηση και 73 000 άτομα που εξυπηρετούνται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων·

–  ευρυζωνική πρόσβαση σε 1 εκατομμύρια επιπλέον νοικοκυριά·

δ)  έως τα τέλη του 2016, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης συνέβαλαν στην αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό περίπου 45 000 γεωργικών εκμεταλλεύσεων·

ε)  το 2017, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) υποστήριξε τη δημιουργία περισσότερων από 7 000 επιπλέον θέσεων στα κέντρα υποδοχής· ο αριθμός των θέσεων που είναι προσαρμοσμένες για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, μιας ιδιαίτερα ευάλωτης ομάδας μεταναστών, αυξήθηκε επίσης από μόλις 183 θέσεις το 2014 σε 17 070 θέσεις το 2017· έως τα τέλη του 2017, 1 432 612 υπήκοοι τρίτων χωρών είχαν λάβει βοήθεια ένταξης·

στ)  η ΕΕ χορήγησε πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια EUR σε ανθρωπιστική βοήθεια σε 80 διαφορετικές χώρες· η ανθρωπιστική χρηματοδότηση της ΕΕ στήριξε την εκπαίδευση περισσότερων από 4,7 εκατομμυρίων παιδιών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε περισσότερες από 50 χώρες·

Η δήλωση αξιοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με την αξιοπιστία των λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2017, όπως πράττει από το 2007, και για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα έσοδα για το 2017 στα οποία βασίζονται οι εν λόγω λογαριασμοί ήταν, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμα και κανονικά·

4.  σημειώνει ότι, για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε, για δεύτερο συνεχόμενο έτος, γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τη νομιμότητα και κανονικότητα των πληρωμών στις οποίες βασίζονται οι λογαριασμοί, με την οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι σημαντικό μέρος των δαπανών που ελέγχθηκαν για το 2017 δεν περιείχε ουσιώδη σφάλματα και ότι το επίπεδο των παρατυπιών στις δαπάνες της ΕΕ συνέχισε να μειώνεται·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι συνεχίζει να παρουσιάζεται η θετική τάση μείωσης του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος για τις πληρωμές, το οποίο προσδιορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο κατά τα τελευταία έτη, και το οποίο έπεσε στο ιστορικά χαμηλό επίπεδο του 2,4 % το 2017, ποσοστό που δυστυχώς εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο του 2 %, αλλά αντιπροσωπεύει μείωση της τάξης των δύο τρίτων έναντι του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος που εκτιμήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2007, το οποίο ανερχόταν σε 6,9 % για τις πληρωμές· σημειώνει, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να σημειώνονται σφάλματα στις πληρωμές, καθώς το σύστημα ελέγχου και εποπτείας είναι μόνο εν μέρει αποτελεσματικό·

6.  σημειώνει ότι, στις περιπτώσεις που οι πληρωμές πραγματοποιήθηκαν με βάση τις επιστροφές δαπανών (όπου η ΕΕ αποδίδει επιλέξιμες δαπάνες για επιλέξιμες δραστηριότητες), το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτιμά το επίπεδο σφάλματος στο 3,7 % (4,8 % το 2016), ενώ το ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές βάσει δικαιωμάτων (που βασίζονται στην εκπλήρωση ορισμένων όρων) ήταν χαμηλότερο από το όριο σημαντικότητας του 2 %·

7.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε πράξεις συνολικού ύψους 100,2 δισεκατομμυρίων EUR, ποσό το οποίο αποτελεί λιγότερο από τα δύο τρίτα του συνολικού προϋπολογισμού για το 2017, και ότι ο τομέας «Φυσικοί πόροι» αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πληθυσμού ελέγχου (57 %), ενώ σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, το βάρος του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» είναι σχετικά μικρό (περίπου 8 %)·

8.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εξέτασε το επίπεδο σφάλματος για τις δαπάνες στον τομέα 3 «Ασφάλεια και ιθαγένεια» και στον τομέα 4 «Η Ευρώπη στον κόσμο»· θεωρεί ότι, αν και τα αριθμητικά στοιχεία σε αυτούς τους τομείς είναι σχετικά χαμηλά, έχουν ιδιαίτερη πολιτική σημασία· τονίζει ότι ο έλεγχος ενός αντιπροσωπευτικού μεγέθους δείγματος από αυτούς τους δύο τομείς είναι απαραίτητος για μια αυστηρή και ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και για την καλύτερη εποπτεία, εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, και καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει στοιχεία σχετικά με το ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές στο πλαίσιο αυτών των τομέων στις προσεχείς ετήσιες εκθέσεις του·

9.  σημειώνει ότι η ίδια η Επιτροπή έχει επισημάνει πως οι βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος για το 2017 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη βαθμολογία του τομέα «Φυσικοί πόροι»(1)·

10.  καλεί επιτακτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρουσιάζει το ποσοστό σφάλματος για την αλιεία χωριστά από τα ποσοστά σφάλματος που σχετίζονται με το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη και την υγεία και όχι σε συγκεντρωτική βάση· σημειώνει ότι η συγκεντρωτική παρουσίαση αυτών των ποσοστών δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό σφάλματος που αντιστοιχεί στην αλιευτική πολιτική· σημειώνει ότι οι τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας δεν παρουσιάζονται με επαρκείς λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς· εκτιμά ότι στο μέλλον η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να αναλύει ξεχωριστά τα στοιχεία που αφορούν τη ΓΔ MARE, προκειμένου να ενισχυθεί η διαφάνεια·

11.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στον οποίο εμπίπτουν οι μεταφορές, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σε σχέση με τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον τομέα των μεταφορών, ιδίως σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)·

Έσοδα

12.  σημειώνει ότι, το 2017, η Ένωση διέθετε ιδίους πόρους ύψους 115,4 δισεκατομμυρίων EUR και άλλα έσοδα ύψους 17,2 δισεκατομμυρίων EUR, και ότι το πλεόνασμα που είχε μεταφερθεί από το 2016 ανερχόταν σε 6,4 δισεκατομμύρια EUR·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση το συμπέρασμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι το 2017 τα έσοδα δεν περιείχαν ουσιώδη σφάλματα και ότι τα σχετικά με τα έσοδα συστήματα που εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο ήταν, εν γένει, αποτελεσματικά, αλλά ορισμένοι έλεγχοι για τους παραδοσιακούς ίδιους πόρους (ΠΙΠ) ήταν μόνο εν μέρει αποτελεσματικοί·

14.  επισημαίνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απαιτείται να βελτιωθούν οι ενέργειες της Επιτροπής για τη διαφύλαξη των εσόδων της Ένωσης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες, αφενός, στη διαχείριση του κινδύνου σε σχέση με τις εισαγωγές για τις οποίες δηλώνεται δασμολογητέα αξία χαμηλότερη της πραγματικής, γεγονός που έχει αντίκτυπο στους ΠΙΠ, και, αφετέρου, στις επαληθεύσεις της σχετικά με τον ίδιο πόρο που βασίζεται στον ΦΠΑ·

15.  εκφράζει τη σοβαρή του ανησυχία για το γεγονός ότι οι εν λόγω αδυναμίες μπορεί να επηρεάσουν τις συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή:

α)  να βελτιώσει την παρακολούθηση των εισαγωγικών ροών, προβλέποντας μεταξύ άλλων την ευρύτερη χρήση εύλογων και νόμιμων τεχνικών εξόρυξης δεδομένων, προκειμένου να αναλύει ασυνήθιστα είδη συναλλαγών και τους σχετικούς λόγους και να λαμβάνει ταχέως μέτρα για τη διασφάλιση της απόδοσης των οφειλόμενων ποσών ΠΙΠ·

β)  να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο ελέγχου και να τεκμηριώνει καλύτερα την εφαρμογή του κατά την επαλήθευση των υπολογισμών των σταθμισμένων μέσων συντελεστών (ΣΜΣ) που παρουσιάζονται από τα κράτη μέλη στις καταστάσεις ΦΠΑ που υποβάλλουν, οι οποίοι χρησιμοποιούνται από την Επιτροπή για τον υπολογισμό της εναρμονισμένης βάσης του ΦΠΑ·

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι για δεύτερο συνεχόμενο έτος, η ΓΔ Προϋπολογισμού διατύπωσε επιφύλαξη σχετικά με την αξία των ΠΙΠ που εισέπραξε το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω της μη απόδοσης από τη χώρα στον προϋπολογισμό της ΕΕ διαφυγόντων δασμών επί εισαγωγών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή στις 8 Μαρτίου 2018 ως συνέχεια της υπόθεσης τελωνειακής απάτης στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά, ιδίως ενόψει του Brexit και των μεγαλύτερων δυσκολιών που αυτό συνεπάγεται για οποιαδήποτε διαδικασία είσπραξης, εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή χρειάστηκε πάνω από επτά έτη για να κινήσει τη διαδικασία αυτή μετά το αίτημά της προς το Ηνωμένο Βασίλειο το 2011 να ορίσει προφίλ κινδύνου για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών υπόδησης από την Κίνα για τις οποίες δηλώνεται δασμολογητέα αξία χαμηλότερη της πραγματικής· επισημαίνει ότι παρόμοια δίκτυα απάτης λειτουργούν και σε άλλα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα την αποφυγή της καταβολής δασμών ύψους τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων EUR από το 2015· καλεί την Επιτροπή να χειρίζεται αυτές τις υποθέσεις στο μέλλον χωρίς δισταγμούς και περιττές καθυστερήσεις· επαναβεβαιώνει τη σαφή ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών προκειμένου να αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στον ενωσιακό και στους εθνικούς προϋπολογισμούς και στα πρότυπα της ΕΕ για τα προϊόντα· ζητεί από την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με το ποια προϊόντα εισέρχονται στην εσωτερική αγορά χωρίς να πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ για τα προϊόντα·

18.  θεωρεί λυπηρές τις αποκλίσεις που παρατηρούνται σε επίπεδο τελωνειακών ελέγχων μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η εναρμόνιση των ελέγχων σε όλα τα σημεία εισόδου στην τελωνειακή ένωση και καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν συντονισμένη, ομοιόμορφη και αποτελεσματική εφαρμογή του συνοριακού συστήματος, αποτρέποντας τις αποκλίνουσες πρακτικές μεταξύ κρατών μελών, ώστε να περιοριστούν οι παρατηρούμενες ελλείψεις στα συστήματα τελωνειακών ελέγχων· καλεί την Επιτροπή, στην κατεύθυνση αυτή, να εξετάσει τις διάφορες πρακτικές τελωνειακών ελέγχων στην ΕΕ και τον αντίκτυπό τους όσον αφορά την εκτροπή του εμπορίου, εστιαζόμενη ιδίως στις ενωσιακές τελωνειακές πρακτικές στα εξωτερικά σύνορα, και να καταρτίσει αναλύσεις και πληροφορίες αναφοράς σχετικά με τις τελωνειακές εργασίες και τις διαδικασίες που ακολουθούνται στα κράτη μέλη·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

19.  επισημαίνει ότι το 2017 χρησιμοποιήθηκε το 99,3 % του ποσού που ήταν διαθέσιμο για αναλήψεις υποχρεώσεων (158,7 δισεκατομμύρια EUR), αλλά τονίζει ότι οι εκτελεσθείσες πληρωμές ανήλθαν σε μόνο 124,7 δισεκατομμύρια EUR, ποσό σημαντικά χαμηλότερο από αυτό που είχε εγγραφεί στον προϋπολογισμό και σε σχέση με το αντίστοιχο έτος της περιόδου πολυετούς προγραμματισμού 2007-2013, κυρίως λόγω του ότι τα κράτη μέλη υπέβαλαν λιγότερες αιτήσεις από ό,τι αναμενόταν για τα πολυετή προγράμματα των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) της περιόδου 2014-2020, καθώς και λόγω της καθυστερημένης έγκρισης του ΠΔΠ και της τομεακής νομοθεσίας· σημειώνει ότι αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει μελλοντικούς κινδύνους για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός καθυστερημένων πληρωμών στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού· καλεί την Επιτροπή να παράσχει στα κράτη μέλη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη για να βελτιώσουν τα ποσοστά απορρόφησής τους·

20.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι, το 2017, ο συνδυασμός υψηλών αναλήψεων υποχρεώσεων και χαμηλών πληρωμών οδήγησε σε αύξηση των εκκρεμών δημοσιονομικών αναλήψεων υποχρεώσεων στο επίπεδο ρεκόρ των 267,3 δισεκατομμυρίων EUR (2016: 238,8 δισεκατομμύρια EUR), και για το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ποσό αυτό θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο μέχρι το τέλος του τρέχοντος ΠΔΠ, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κινδύνου ανεπάρκειας των πιστώσεων πληρωμών, αλλά και σε κίνδυνο σφαλμάτων υπό την πίεση για ταχεία απορρόφηση, δεδομένης της πιθανότητας να χαθεί ενωσιακή χρηματοδότηση· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν επιτρέπεται να παρουσιάζει έλλειμμα και ότι οι αυξανόμενες καθυστερήσεις πληρωμών ισοδυναμούν στην πραγματικότητα με χρηματοοικονομικό χρέος·

21.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει διεξοδική ανάλυση των λόγων για τους οποίους ορισμένες περιφέρειες συνεχίζουν να παρουσιάζουν χαμηλό βαθμό απορρόφησης των πόρων και να εξετάσει συγκεκριμένες ενέργειες για την επίλυση των διαρθρωτικών προβλημάτων που οδηγούν σε αυτήν την ανισομέρεια· ζητεί από την Επιτροπή να αυξήσει την επιτόπια παροχή τεχνικής βοήθειας για να βελτιωθεί η ικανότητα απορρόφησης των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την άποψη αυτή·

22.  υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ανέφερε πως δεν έχει ακόμη επιλυθεί το ζήτημα του αν πρέπει να προσμετρούνται τα ειδικά μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων για τις πιστώσεις πληρωμών· θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσθετο κίνδυνο καθυστέρησης πληρωμών·

23.  καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την ακρίβεια των προβλέψεων πληρωμών και να χρησιμοποιήσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού προκειμένου να αντιμετωπίσει τις συσσωρευμένες καθυστερήσεις πληρωμών και να αποφύγει τις αρνητικές τους επιπτώσεις στο επόμενο ΠΔΠ και να υποβάλει το σχέδιο δράσης για τη μείωση των καθυστερήσεων πληρωμών κατά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027·

24.  τονίζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι το συνολικό χρηματοδοτικό άνοιγμα του προϋπολογισμού της Ένωσης επιδεινώθηκε με τις σημαντικές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, τις εγγυήσεις και τις νομικές υποχρεώσεις, γεγονός που σημαίνει ότι στο μέλλον απαιτείται προσεκτική διαχείριση· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, όταν υποβάλλει προτάσεις νομοθετικού περιεχομένου που συνεπάγονται τη γένεση σημαντικών ενδεχόμενων υποχρεώσεων ή την αύξηση των υφιστάμενων, να τις συνοδεύει από επισκόπηση της συνολικής αξίας των ενδεχόμενων υποχρεώσεων που οφείλει να καλύψει ο προϋπολογισμός, καθώς και από ανάλυση σεναρίων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και του πιθανού αντικτύπου τους στον προϋπολογισμό·

25.  επαναλαμβάνει το αίτημα για την προσθήκη ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού ειδικά για τον τουρισμό στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά τους ενωσιακούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων για τον τουρισμό·

ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

26.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά τη μείωση του ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες που αφορούν τους τομείς «Φυσικοί πόροι» (2,4 %) και «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (3 %), οι οποίοι υπόκεινται σε επιμερισμένη διαχείριση μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών·

27.  σημειώνει ότι, το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε λιγότερες δαπάνες σε σχέση με το προηγούμενο έτος στο πλαίσιο του τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», ο οποίος περιλαμβάνει πληρωμές ύψους 8 δισεκατομμυρίων EUR·

28.  επισημαίνει ότι, όπως και το 2016, τα σφάλματα επιλεξιμότητας (μη επιλέξιμες δαπάνες στις δηλώσεις δαπανών, μη τήρηση των γεωργο-περιβαλλοντικο-κλιματικών δεσμεύσεων και μη επιλέξιμα έργα, δραστηριότητες ή δικαιούχοι) είναι αυτά που συνέβαλαν περισσότερο στο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το 2017·

29.  λαμβάνει υπόψη ότι στον γεωργικό τομέα τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι σχετικά μικρά σε σύγκριση με άλλα έργα της Ένωσης, με αποτέλεσμα να είναι αναλογικά υψηλότερη η διοικητική επιβάρυνση για την επαλήθευση της ορθής χρήσης των κονδυλίων·

30.  επισημαίνει μια πρόσφατη μελέτη της Επιτροπής, η οποία κατέδειξε ότι, μεταξύ του 2014 και του 2017, η μεγάλη πλειονότητα των διαχειριστικών αρχών των ΕΔΕΤ χρησιμοποίησαν απλουστευμένες επιλογές κόστους (ΑΕΚ) (για το 64 % των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), το 73 % των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) του ΕΤΠΑ-ΤΣ και το 95 % των ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ))· όσον αφορά τα έργα, ο αριθμός των έργων που χρησιμοποιούν ΑΕΚ είναι 19 % για το ΕΓΤΑΑ, 65 % για το ΕΚΤ, 50 % για το ΕΤΠΑ και 25 % για το ΤΣ· θεωρεί ότι η χρήση των ΑΕΚ θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των σφαλμάτων επιλεξιμότητας·

31.  τονίζει ότι η απλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας και η μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους γεωργούς και άλλους δικαιούχους πρέπει να συνεχιστούν και στο μέλλον·

32.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και η επισταμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κυρίως πτυχών είναι σημαντικές για το μέλλον, δεδομένου ότι ορισμένοι φυσικοί πόροι στηρίζουν τη μακροπρόθεσμη παραγωγικότητα της γεωργίας, όπως το έδαφος και η βιοποικιλότητα·

33.  παρατηρεί ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ελάχιστα σφάλματα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για το 2017: κάτω από 1 % (έναντι 18 % για το 2016), αλλά επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να οφείλεται στο σχετικά χαμηλό επίπεδο δαπανών που έγιναν δεκτές στο πλαίσιο του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, τα οποία κατά κανόνα παρουσίαζαν και τον μεγαλύτερο αριθμό σφαλμάτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μην επαναπαυθούν, αλλά να συνεχίσουν να ενισχύουν την επαγρύπνησή τους για την ορθή εφαρμογή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις·

34.  κρίνει ότι είναι αναγκαίο να αποσαφηνιστούν περαιτέρω οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και οι σχέσεις με τους προσφέροντες στα κράτη μέλη, δεδομένου ότι οι διαδικασίες υποβολής προσφορών ενδέχεται να έχουν μετατραπεί σε ημινόμιμες διαδικασίες που εμποδίζουν τον θεμιτό ανταγωνισμό και πιθανώς επιτρέπουν την απάτη· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη μελέτη της Επιτροπής σχετικά με τον «μοναδικό προσφέροντα» και αναμένει τα αποτελέσματα· σημειώνει με ανησυχία τις ελλείψεις στη διαδικασία σύναψης δημόσιων συμβάσεων στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία·

35.  εφιστά, ωστόσο, την προσοχή στις επιφυλάξεις που διατύπωσαν οι υπηρεσίες της Επιτροπής κατά τις συνήθεις ετήσιες διαδικασίες για την απαλλαγή και στο γεγονός ότι κάθε κράτος μέλος έχει διαφορετικές επιδόσεις όσον αφορά τη χρήση των διαφόρων ταμείων της ΕΕ και ότι πάντα υπάρχουν τομείς στους οποίους απαιτείται βελτίωση· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι για το 2017 διατυπώθηκαν επιφυλάξεις από:

-  τη ΓΔ AGRI όσον αφορά τις εξής χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο· 

-  τη ΓΔ MARE όσον αφορά τις εξής χώρες: Βουλγαρία, Τσεχία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Ρουμανία· 

-  τη ΓΔ REGIO όσον αφορά τις εξής χώρες: Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο· 

-  τη ΓΔ EMPL όσον αφορά τις εξής χώρες: Αυστρία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ηνωμένο Βασίλειο· 

-  τη ΓΔ HOME όσον αφορά τις εξής χώρες: Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο· 

36.  σημειώνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι, αν και οι υπηρεσίες της Επιτροπής δεν διατύπωσαν επιφυλάξεις το 2017 όσον αφορά την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, την Κύπρο και τη Λιθουανία, το 2016 εξέφρασαν επιφυλάξεις για τη ΓΔ AGRI: όσον αφορά την Ιρλανδία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα και την Κύπρο, για τη ΓΔ EMPL: όσον αφορά την Κύπρο, και για τη ΓΔ REGIO: όσον αφορά την Ιρλανδία·

37.  χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την υλοποίηση των 181 έργων προτεραιότητας στην Ελλάδα:

α)   119 έργα με δαπάνες ύψους 7,1 δισεκατομμυρίων EUR δηλώθηκαν ως ολοκληρωμένα·

β)  17 έργα με δαπάνες ύψους 0,5 δισεκατομμυρίων EUR πρόκειται να έχουν ολοκληρωθεί έως τον Μάρτιο του 2019 με εθνικά κονδύλια (εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επιπλέον 0,53 δισεκατομμύρια EUR)·

γ)  24 έργα (0,8 δισεκατομμύρια EUR) εντάσσονται στην περίοδο 2014-2020, ενώ εκτιμάται ότι θα χρειαστούν πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 1,1 δισεκατομμυρίων EUR·

δ)  21 στοιχεία με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 1,1 δισεκατομμύρια EUR ακυρώθηκαν·

θεωρεί επιτυχή τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή στήριξε την Ελλάδα στην υλοποίηση και την ολοκλήρωση ενωσιακών έργων·

38.  σημειώνει με βαθιά λύπη ότι, παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή αντέδρασε στο θέμα της σύγκρουσης συμφερόντων του πρωθυπουργού της Τσεχικής Δημοκρατίας (εφεξής «ο τσέχος πρωθυπουργός») μόνον αφότου το τσεχικό τμήμα της οργάνωσης «Διεθνής Διαφάνεια» υπέβαλε καταγγελία εναντίον του, τον Ιούνιο του 2018· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για το γεγονός ότι νομικό έγγραφο της ΕΕ, της 19ης Νοεμβρίου 2018, επισήμανε πως η κατάσταση του τσέχου πρωθυπουργού θεωρείται σύγκρουση συμφερόντων, δεδομένου ότι ήταν σε θέση να επηρεάζει αποφάσεις για τη χρήση ενωσιακών πόρων από τους οποίους επωφελήθηκαν εταιρείες που συνδέονται με αυτόν(2)·

39.  καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή να διερευνήσει πλήρως τη σύγκρουση συμφερόντων του τσέχου πρωθυπουργού, όπως ζητήθηκε στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Δεκεμβρίου του 2018, καθώς και να διερευνήσει επίσης την κατάστασή του ως ιδιοκτήτη μέσων ενημέρωσης και να συναγάγει συμπεράσματα από την υπόθεση αυτή·

40.  υπενθυμίζει ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής ζήτησαν από την εθνική αρχή που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των κονδυλίων της ΕΕ (Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες(3) σε σχέση με τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που ανήκουν στην εταιρεία χαρτοφυλακίου του·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Τσεχίας έχει συγκεντρώσει τις ζητούμενες πληροφορίες από τις διάφορες οικείες διαχειριστικές αρχές και τις έχει διαβιβάσει στην Επιτροπή· ζητεί να ενημερωθεί από την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που αυτή σκοπεύει να λάβει υπό το πρίσμα της πρόσφατης νομικής αξιολόγησης της κατάστασης·

42.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε πέρυσι από την Επιτροπή να επιταχύνει τη διαδικασία εκκαθάρισης ως προς τη συμμόρφωση που κινήθηκε στις 8 Ιανουαρίου 2016 προκειμένου να λάβει λεπτομερείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων όσον αφορά το κρατικό Ταμείο Γεωργικής Παρέμβασης της Τσεχικής Δημοκρατίας·

Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή

Παραδείγματα επιτυχίας

43.  διαπιστώνει ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην επιλογή των έργων και σημειώνει ότι έως τον Ιανουάριο του 2018 επιλέχθηκαν 673 800 έργα για στήριξη από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ και την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων, στήριξη η οποία ανήλθε σε 260 δισεκατομμύρια EUR ή στο 54 % της συνολικής διαθέσιμης χρηματοδότησης για την περίοδο 2014-2020· σημειώνει ότι το ποσοστό επιλογής έργων είχε φτάσει το 70 % της συνολικής χρηματοδότησης που ήταν διαθέσιμη στο τέλος του 2018 και ήταν παρόμοιο με το ποσοστό επιλογής στο ίδιο σημείο της τελευταίας περιόδου·

44.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τα 450 000 έργα που επιλέχθηκαν έως το τέλος του 2016 για στήριξη των ΜΜΕ, 84 500 έχουν ήδη ολοκληρωθεί, συμβάλλοντας έτσι στην παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων·

45.  εκφράζει, επίσης, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έως το τέλος του 2017 επιλέχθηκαν περίπου 5 500 έργα με σκοπό να υποστηριχθεί η επίτευξη μιας συνδεδεμένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς, τα οποία αντιστοιχούν σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,1 δισεκατομμυρίων EUR·

46.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δημιουργήθηκαν πάνω από 2 000 MW πρόσθετης ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, και ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά περίπου 3 εκατομμύρια τόνους ισοδυνάμου CO2 έως το τέλος του 2016· τονίζει, ωστόσο, ότι πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα, του 2015·

47.  σημειώνει ότι, μέχρι το τέλος του 2017, είχε ολοκληρωθεί το 99 % των σχεδίων δράσης για τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που επηρεάζουν το ΕΚΤ, το ΤΣ και το ΕΤΠΑ·

48.  εκφράζει ιδίως την ικανοποίησή του, σε σχέση με τα διαρθρωτικά ταμεία, για τις ελεγκτικές εργασίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τα προληπτικά μέτρα και τις δημοσιονομικές διορθώσεις, τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, το αποθεματικό επίδοσης και την απορρόφηση·

49.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι εκροές και τα αποτελέσματα που περιγράφονται για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και ότι το ταμείο αυτό συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

50.  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 113 ολοκληρωθέντα έργα του τομέα δαπανών «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», το 65 % διέθετε σύστημα μέτρησης των επιδόσεων με δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων συνδεδεμένους με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος — γεγονός που συνιστά βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· σημειώνει με ανησυχία ότι το 30 % των έργων δεν διέθετε δείκτες αποτελεσμάτων ή στόχους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγηση της ειδικής συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος·

Κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης

51.  εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε και ποσοτικοποίησε 36 σφάλματα στο δείγμα 217 πράξεων για το 2017, τα οποία δεν είχαν εντοπίσει οι ελεγκτικές αρχές στα κράτη μέλη, και για το γεγονός ότι ο αριθμός και οι επιπτώσεις των σφαλμάτων αυτών καταδεικνύουν συνεχιζόμενες αδυναμίες όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνονται από τις διαχειριστικές αρχές· εκφράζει επίσης τη λύπη του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε αδυναμίες στις μεθόδους δειγματοληψίας ορισμένων ελεγκτικών αρχών· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί ακόμη πιο στενά με τις διαχειριστικές και ελεγκτικές αρχές των μεμονωμένων κρατών μελών για τον εντοπισμό αυτών των σφαλμάτων, στοχεύοντας ιδίως τα συχνότερα από αυτά·

52.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι για το 2017, όπως επισημαίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Επιτροπή παρουσίασε τουλάχιστον 13 διαφορετικά ποσοστά σφάλματος στον τομέα της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής για τις περιόδους προγραμματισμού 2007-2013 και 2014-2020, γεγονός που καθιστά τις εκθέσεις ασαφείς και συγκεχυμένες και δυσχεραίνει την αξιολόγηση των δεδομένων·

53.  σημειώνει ότι οι ελεγκτικές αρχές των κρατών μελών κοινοποιούν στη ΓΔ REGIO τα ποσοστά σφάλματος για τα Διαρθρωτικά Ταμεία μόνον αφότου αφαιρεθούν οι διορθώσεις, με αποτέλεσμα να μη δίνεται η πραγματική εικόνα της επιτόπιας κατάστασης των έργων της ΕΕ και του ποσοστού σφάλματος, για το 2017, όσον αφορά τις πληρωμές που έχουν όντως πραγματοποιηθεί·

54.  εκφράζει την ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά τη σημαντική αύξηση του μέσου ποσοστού απορρόφησης όσον αφορά τις πληρωμές από την Επιτροπή από 3,7 % το 2016 σε 16,4 % το 2017, η απορρόφηση παραμένει χαμηλότερη ακόμη και σε σχέση με το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ (22,1 % το 2010)·

55.  παρατηρεί με ανησυχία ότι τον Σεπτέμβριο του 2018 εξακολουθούσαν να υπάρχουν 7 μη ολοκληρωμένα σχέδια δράσης σχετικά με τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, ότι είχε εγκριθεί μία αναστολή των ενδιάμεσων πληρωμών, ενώ άλλες δύο βρίσκονταν υπό διυπηρεσιακή διαβούλευση προς έγκριση· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η εκπλήρωση των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων αποδείχθηκε διοικητικά επαχθής για τις διαχειριστικές αρχές και αποτέλεσε έναν από τους λόγους της καθυστερημένης απορρόφησης· εκφράζει ιδίως την εκτίμησή του για τη στοχευμένη στήριξη που παρέχεται στις αρχές του προγράμματος και για το αυξημένο επίπεδο εφαρμογής που επιτεύχθηκε χάρη στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί από την Επιτροπή για τις περιοχές που προσπαθούν να καλύψουν την υστέρησή τους και την ειδική ομάδα για την καλύτερη υλοποίηση· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κατά την επόμενη περίοδο προγραμματισμού θα αντιμετωπιστούν δεόντως οι διαπιστωθείσες αδυναμίες και τα προβλήματα που σχετίζονται με την εκπλήρωση των αναγκαίων πρόσφορων όρων, οι οποίοι θα αντικαταστήσουν τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες·

56.  εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά τις δαπάνες για τα χρηματοδοτικά μέσα, δεδομένου ότι στο πλαίσιο του τρέχοντος ΠΔΠ διατίθεται τετραπλάσιο ποσό για τα χρηματοδοτικά μέσα· σημειώνει ότι, έως το τέλος του 2017, 24 κράτη μέλη έκαναν χρήση των χρηματοδοτικών μέσων και το σύνολο των συνεισφορών του προγράμματος που διατέθηκαν σε χρηματοδοτικά μέσα ήταν σχεδόν 18,8 δισεκατομμύρια EUR (13,3 δισεκατομμύρια EUR στα τέλη του 2016), εκ των οποίων τα 14,2 δισεκατομμύρια EUR προέρχονταν από τα ΕΔΕΤ· σημειώνει επίσης ότι από τις εν λόγω αναληφθείσες υποχρεώσεις είχαν καταβληθεί συνολικά 5,5 δισεκατομμύρια EUR (περίπου 29 %) σε χρηματοδοτικά μέσα (3,6 δισεκατομμύρια EUR στα τέλη του 2016), συμπεριλαμβανομένων 4,4 δισεκατομμυρίων EUR από τα ΕΔΕΤ· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για το γεγονός ότι, τρία έτη μετά την έναρξη του παρόντος ΠΔΠ, 1,9 δισεκατομμύρια EUR (μόλις 10,1 %) είχαν καταβληθεί σε τελικούς δικαιούχους (1,2 δισεκατομμύρια EUR στα τέλη του 2016), εκ των οποίων 1,5 δισεκατομμύρια EUR (10,5 %) προέρχονταν από τα ΕΔΕΤ·

57.  συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με την ανάγκη υποβολής λεπτομερέστερων εκθέσεων όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα, και ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει σημαντικά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω μέσων για την περίοδο 2007-2013 και 2014-2020·

58.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτικά μέσα υπό επιμερισμένη διαχείριση μετά το κλείσιμο της περιόδου 2007-2013 του ΠΔΠ, αναφέροντας τα ποσά που επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της Ένωσης και τα ποσά που παραμένουν στα κράτη μέλη·

59.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για το γεγονός ότι, στο πλαίσιο των χρηματοδοτικών μέσων, οι ελεγκτές δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσουν την επιλογή και την υλοποίηση των επενδύσεων σε επίπεδο ενδιάμεσου χρηματοπιστωτικού οργανισμού, όπου σημειώθηκαν διάφορες παρατυπίες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1 % του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος στον τομέα «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή»·

60.  τονίζει ότι, σε αντίθεση με το 2016, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για τη συνοχή περιλαμβάνει ποσοτικοποίηση των εκταμιεύσεων προς τα χρηματοδοτικά μέσα κατά το 2017· υπενθυμίζει ότι, δεδομένου ότι η επιλεξιμότητα των δαπανών για διαρθρωτικά ταμεία για την περίοδο 2007-13 αναβλήθηκε έως το τέλος του Μαρτίου 2017, οι εκταμιεύσεις προς τα χρηματοδοτικά μέσα για τους πρώτους τρεις μήνες του 2017 πρέπει να συμπεριληφθούν στον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος· εκφράζει, ωστόσο, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αναφέρει πουθενά στην ετήσια έκθεσή του, με εξαίρεση ένα πλαίσιο, το ακριβές ποσοστό σφάλματος για τις εκταμιεύσεις αυτές· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να λαμβάνει υπόψη για τον προσδιορισμό του πιθανότερου ποσοστού σφάλματος όλες τις παρατυπίες που έχουν δημοσιονομικό αντίκτυπο, και να αναφέρει σαφώς το ποσοστό των κονδυλίων που επηρεάζονται· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τη νομοθετική πρόταση που απαιτείται προκειμένου να σταματήσει στο μέλλον η πρακτική των μονομερών αποφάσεων για την επέκταση της επιλεξιμότητας των δαπανών για τα διαρθρωτικά ταμεία μέσω εκτελεστικών πράξεων·

61.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει ακριβείς και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το κλείσιμο των χρηματοδοτικών μέσων για το ΠΔΠ 2007-2013, περιλαμβανομένων των οριστικών ποσών που επιστρέφονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ και των ποσών που ανήκουν στα κράτη μέλη·

62.  καλεί την Επιτροπή να λαμβάνει υπόψη, στην περίπτωση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, όλους τους συναφείς κινδύνους περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να χρηματοδοτεί μόνον εκείνα τα έργα για τα οποία έχει αποδειχθεί ότι θα αποφέρουν πραγματική προστιθέμενη αξία για τον τοπικό πληθυσμό και από περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική άποψη· υπογραμμίζει τη σημασία της αυστηρής παρακολούθησης πιθανών κινδύνων διαφθοράς και απάτης στο εν λόγω πλαίσιο, καθώς και την ανάγκη διενέργειας ενδελεχών και ανεξάρτητων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων αξιολογήσεων των έργων που θα χρηματοδοτηθούν·

63.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν ελάχιστες αξιολογήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πέραν της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν συστηματικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα χάραξης πολιτικών βάσει στοιχείων, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αυτή την αξιολόγηση·

64.  υπενθυμίζει ότι στην ειδική έκθεσή 5/2017, με τίτλο «Ανεργία των νέων», το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι μολονότι είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία και είχαν επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα, η κατάσταση δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες που υπήρχαν αρχικά κατά την εξαγγελία των εγγυήσεων για τη νεολαία· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΠΑΝ και οι εγγυήσεις για τη νεολαία εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο καινοτόμες και φιλόδοξες πολιτικές απαντήσεις για την ανεργία των νέων μετά την οικονομική κρίση και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν τη συνεχή οικονομική και πολιτική στήριξη των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων κατά την υλοποίησή τους·

65.  τονίζει ότι δεν μπορεί να εξακριβωθεί εάν ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ δαπανάται σωστά και κατά πόσο επιτυγχάνεται ο απώτερος στόχος της ΠΑΝ, δηλαδή η συμβολή στη βιώσιμη απασχόληση των νέων ανέργων, εάν δεν υπάρξει στενή και διαφανής παρακολούθηση των δράσεων, με βάση αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα, και εάν δεν τεθούν πιο φιλόδοξες απαιτήσεις για τα κράτη μέλη που δεν έχουν σημειώσει πρόοδο· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την ποιότητα των δεδομένων επειγόντως και να διασφαλίσουν ότι θα συγκεντρωθούν αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία για την τρέχουσα εφαρμογή της ΠΑΝ, τα οποία θα διατίθενται εγκαίρως και συχνότερα απ’ ό,τι απαιτείται στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για ετήσια υποβολή εκθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού του ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος υπερεκτίμησης των αποτελεσμάτων·

66.  επιμένει ότι κάθε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πρέπει να παρέχει αμειβόμενες θέσεις εργασίας που δεν οδηγούν ποτέ σε υποκατάσταση θέσεων εργασίας και βασίζονται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, ή και τα δύο, της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα, και ότι θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης(4)·

Φυσικοί πόροι

Ορισμένα παραδείγματα επιτυχίας

67.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη θετική εξέλιξη του ποσοστού σφάλματος στον τομέα «Φυσικοί πόροι» για το 2017, το οποίο ανήλθε σε 2,4 % (έναντι 2,5 % το 2016, 2,9 % το 2015 και 3,6 % το 2014), καθώς και για το γεγονός ότι, για τα τρία τέταρτα του γεωργικού προϋπολογισμού, τα οποία αντιστοιχούν στο «Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) – άμεσες ενισχύσεις», το Ελεγκτικό Συνέδριο εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %·

68.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο σφάλματος που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο πλησιάζει πάρα πολύ το συνολικό ποσοστό σφάλματος για την ΚΓΠ που ορίστηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2017, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των σχεδίων διορθωτικών μέτρων που έχουν εφαρμόσει τα κράτη μέλη κατά τα προηγούμενα έτη·

69.  τονίζει ότι τα θετικά επιτεύγματα στον τομέα των άμεσων ενισχύσεων του ΕΓΤΕ οφείλονταν κυρίως στην ποιότητα του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΟΣΔΕ) και του συστήματος αναγνώρισης αγροτεμαχίων (ΣΑΑ), καθώς και στη σταδιακή καθιέρωση της αίτησης με γεωχωρικά στοιχεία και νέων προκαταρκτικών διασταυρωτικών ελέγχων των αιτήσεων των γεωργών, που οδήγησαν σε μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των αιτήσεων ενίσχυσης των δικαιούχων και αναμένεται να συμβάλουν στην πρόληψη ορισμένων σφαλμάτων και στην εξοικονόμηση χρόνου κατά την επεξεργασία των αιτήσεων·

70.  επισημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ενισχύσεων αντιστοιχούν περίπου στα τρία τέταρτα των δαπανών και δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα· επισημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς βασίζονται σε δικαιώματα και έχουν το πλεονέκτημα ότι διέπονται από απλουστευμένους κανόνες περί επιλεξιμότητας των γεωργικών εκτάσεων και ότι υπόκεινται σε αποτελεσματικό σύστημα προληπτικού ελέγχου (ΟΣΔΕ) που καθιστά δυνατούς τους αυτοματοποιημένους διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ βάσεων δεδομένων· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι διατηρείται ένα σταθερά υψηλό επίπεδο σφάλματος στους άλλους τομείς δαπανών στην αγροτική ανάπτυξη, στο περιβάλλον, στη δράση για το κλίμα και στην αλιεία· επισημαίνει επίσης ότι τα έργα αγροτικής ανάπτυξης είναι εκ φύσεως πιο σύνθετα λόγω των ευρύτερων επιδιωκόμενων στόχων, ενώ οι δαπάνες στους τρεις άλλους τομείς συγχρηματοδοτούνται ή καλύπτονται από τις επιστροφές δαπανών, και σημειώνει ότι τα δύο τρίτα περίπου του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ αντιστοιχούν σε μη επιλέξιμους δικαιούχους, δραστηριότητες, έργα ή δαπάνες·

71.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα με τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού εξέτασε συνολικά 29 επενδυτικά σχέδια για την αγροτική ανάπτυξη, διαπίστωσε ότι τα 26 ήταν σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους τομείς εστίασης που καθορίστηκαν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και ότι τα κράτη μέλη είχαν εφαρμόσει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες επιλογής· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι των εξετασθέντων έργων τα υλοποίησαν όπως είχε προγραμματιστεί και τα κράτη μέλη διενήργησαν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν οι δαπάνες ήταν εύλογες· πιστεύει επομένως ότι η προσέγγιση που ακολουθείται για την αγροτική ανάπτυξη πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί και στο μέλλον ένα πλήρως υποστηριζόμενο, σημαντικό και θεμελιώδες στοιχείο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΓΠ·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2017, ο Γενικός Διευθυντής της αναφέρθηκε σε ελαφρά αύξηση του γεωργικού εισοδήματος, υπενθυμίζοντας ότι τα τελευταία τέσσερα έτη είχε σημειωθεί ελαφρά μείωση·

73.  επισημαίνει ότι η διορθωτική ικανότητα των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων αυξήθηκε στο 2,10 %, σε σύγκριση με 2,04 % το 2016, και ότι, με αυτόν τον τρόπο, μειώθηκε επιπλέον το επισφαλές ποσό της ΚΓΠ για το 2017·

Κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης

74.  σημειώνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις ανά εκτάριο μειώθηκαν, με την αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ενώ το εισόδημα ανά εργαζόμενο αυξήθηκε, και ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι πολύ μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, κάτω των 5 εκταρίων, αντιπροσωπεύουν πάνω από το ήμισυ των δικαιούχων· σημειώνει με ανησυχία ότι, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI, «Οι μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται περισσότερα από 250 εκτάρια αντιπροσωπεύουν το 1,1 % των εκμεταλλεύσεων, διαχειρίζονται το 27,8 % της συνολικής γεωργικής έκτασης και λαμβάνουν το 22,1 % των συνολικών άμεσων ενισχύσεων. Οι περισσότερες από αυτές τις «μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις» διαθέτουν 250-500 εκτάρια.»· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να αλλάξει αυτή την αδικαιολόγητη και άνιση μεταχείριση·

75.  σημειώνει την ταχεία αύξηση των ανισοτήτων στις άμεσες ενισχύσεις σε ορισμένα κράτη μέλη, και κυρίως στη Σλοβακία και την Τσεχική Δημοκρατία, όπου το 7 % των δικαιούχων λαμβάνει επί του παρόντος πάνω από το 70 % του συνόλου των άμεσων ενισχύσεων, καθώς και στην Εσθονία, τη Λετονία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τη Δανία, όπου κατά την τελευταία δεκαετία αυξήθηκε το μερίδιο των δικαιούχων που λαμβάνουν περισσότερα από 100 000 EUR· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές αρχές να λάβουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των αυξανόμενων ανισοτήτων, και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα εν λόγω μέτρα·

76.  σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σταθερά υψηλό επίπεδο σφάλματος σε τομείς που αντιστοιχούν στο ένα τέταρτο του προϋπολογισμού για τον τομέα «Φυσικοί πόροι», ο οποίος περιλαμβάνει τις δαπάνες για μέτρα παρέμβασης στην αγορά στο πλαίσιο του ΕΓΤΕ, την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία· σημειώνει επιπλέον ότι οι κύριες πηγές σφαλμάτων ήταν η μη συμμόρφωση με τους όρους επιλεξιμότητας, η παροχή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τις εκτάσεις και η μη συμμόρφωση με τις γεωργοπεριβαλλοντικές δεσμεύσεις· τονίζει ότι αυτά τα σφάλματα θα πρέπει να εντοπίζονται καλύτερα από τις διαχειριστικές αρχές των μεμονωμένων κρατών μελών ή, στις περιπτώσεις που τα σφάλματα αυτά εντοπίζονται κατά τους εκ των υστέρων ελέγχους, θα πρέπει να επικαιροποιούνται τα δείγματα για τους μελλοντικούς λογιστικούς ελέγχους και τους επιτόπιους ελέγχους ώστε να βελτιωθούν οι έλεγχοι·

77.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες της ως προς την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των δράσεων των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των σφαλμάτων αυτών και να εκδώσει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές ή να παράσχει άμεση βοήθεια όπου είναι απαραίτητο·

78.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για μια πραγματική απλούστευση της διαδικασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, χωρίς ωστόσο να παρεκκλίνει από τις αρχές του ελέγχου και της παρακολούθησης· ζητεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη διοικητική στήριξη των παραγωγών μικρής κλίμακας·

79.  σημειώνει με ιδιαίτερη ανησυχία ότι τα αποτελέσματα της πολλαπλής συμμόρφωσης στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων που διενήργησε η ΓΔ AGRI είναι ανησυχητικά, και συγκεκριμένα ότι το 47 % του συνολικού αριθμού των επιτόπιων ελέγχων οδήγησε σε κυρώσεις· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να ελέγχει την υλοποίηση των διορθωτικών μέτρων που λαμβάνουν οι αρχές των κρατών μελών στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργασίες ενός οργανισμού πιστοποίησης κρίθηκαν εν όλω ή εν μέρει αναξιόπιστες·

80.  συνιστά:

α)  να εκδίδει το Ελεγκτικό Συνέδριο τα ποσοστά σφάλματος χωριστά όσον αφορά αντίστοιχα τις άμεσες ενισχύσεις, τις συναλλαγές στην αγορά και τις δαπάνες για την αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΚΓΠ, όπως πράττει ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI στην οικεία ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων·

β)  να αξιολογεί η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα των δράσεων των κρατών μελών για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων των σφαλμάτων και να εκδίδει περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές όπου είναι απαραίτητο·

γ)  τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα των απλουστευμένων επιλογών κόστους στην αγροτική ανάπτυξη·

δ)  να λάβει η Επιτροπή υπόψη στις προτάσεις της για τη μελλοντική ΚΓΠ το γεγονός ότι, σε εποχές διακύμανσης των εισοδημάτων, τα εισοδήματα των μεγαλύτερων γεωργικών εκμεταλλεύσεων δεν χρειάζονται κατ’ ανάγκη τον ίδιο βαθμό στήριξης για τη σταθεροποίηση των γεωργικών εισοδημάτων όπως οι μικρότερες εκμεταλλεύσεις, δεδομένου ότι ενδέχεται να επωφελούνται από οικονομίες κλίμακας οι οποίες πιθανώς τις καθιστούν ανθεκτικότερες·

ε)  να καθορίσει η ΓΔ AGRI νέο κύριο στόχο επιδόσεων, με αντίστοιχους δείκτες, που θα αποβλέπει στον μετριασμό των εισοδηματικών ανισοτήτων μεταξύ των γεωργών·

στ)  να προβεί η Επιτροπή σε διεξοδικότερη εξέταση της ποιότητας των ελεγκτικών δοκιμασιών στις οποίες υποβάλλουν τις πράξεις οι οργανισμοί πιστοποίησης·

ζ)  να παραμείνει η χρηματοδότηση της ΚΓΠ τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα και να εκπληρώνει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε, δηλαδή να στηρίζει τους παραγωγούς ούτως ώστε να έχουν βιώσιμες συνθήκες διαβίωσης και παράλληλα να διασφαλίζει τον εφοδιασμό των πολιτών της Ένωσης με οικονομικώς προσιτά και υψηλής ποιότητας τρόφιμα·

η)  να λάβει μέτρα η Επιτροπή προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια της ΚΓΠ θα κατανέμονται κατά σταθμισμένο τρόπο, ώστε οι ενισχύσεις ανά εκτάριο να ακολουθούν φθίνουσα κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της γεωργικής εκμετάλλευσης·

81.  φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να απαιτεί από τα κράτη μέλη να περιλαμβάνονται στα σχέδια δράσης τους διορθωτικά μέτρα για τις συχνότερες περιπτώσεις σφάλματος·

82.  δεδομένου ότι οι περιβαλλοντικοί στόχοι του οικολογικού προσανατολισμού δεν έχουν εκπληρώσει καμία από τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν, και οδήγησαν σε σημαντική αύξηση του διοικητικού φόρτου τόσο για τους γεωργούς όσο και για τις δημόσιες διοικήσεις, ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η οικολογική αρχιτεκτονική της νέας πρότασης για την ΚΓΠ, με το αποκαλούμενο οικολογικό πρόγραμμα, θα έχει καλύτερα περιβαλλοντικά αποτελέσματα με βάση την ανταμοιβή των προσπαθειών που υπερβαίνουν την ενισχυμένη αιρεσιμότητα της νέας πρότασης·

83.  υπενθυμίζει ιδίως ότι ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ AGRI αναφέρεται σε ανάλυση που εκπόνησε εξωτερικός ανάδοχος στην οποία διαπιστώνεται ότι: «συνολικά, τα μέτρα οικολογικού προσανατολισμού έχουν οδηγήσει σε μικρές μόνο αλλαγές των πρακτικών διαχείρισης των γεωργών, εκτός από ελάχιστες συγκεκριμένες περιπτώσεις. Τόσο τα κράτη μέλη όσο και οι γεωργοί, αντί να θέτουν περιβαλλοντικές προτεραιότητες, κατά κανόνα επιδίωκαν κυρίως να ελαχιστοποιήσουν τον διοικητικό φόρτο που συνεπάγεται η υλοποίηση και να αποφεύγουν τυχόν σφάλματα, καθώς οι έλεγχοι και η επιβολή μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση των ενισχύσεων της ΚΓΠ»·

84.  καλεί την Επιτροπή να παράσχει διαρθρωτικά δεδομένα για τους 20 μεγαλύτερους αποδέκτες άμεσων ενισχύσεων στα κράτη μέλη·

85.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι εξαιρετικά επικριτικές ειδικές εκθέσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 10/2017 και 21/2017 για τους νέους γεωργούς και τον οικολογικό προσανατολισμό, οι οποίες καταδεικνύουν ότι δεν επιτεύχθηκε σχεδόν κανένα επιθυμητό αποτέλεσμα, δεν είχαν οικονομικές συνέπειες· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση αυτών των τομέων πολιτικής συνεχίζεται σαν να μη συνέβη τίποτα·

86.  τονίζει ότι τέσσερα έτη μετά την έγκρισή του, στις 15 Μαΐου 2014, το ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθεί να παρουσιάζει μη ικανοποιητικό επίπεδο εκτέλεσης, δεδομένου ότι μέχρι τον Οκτώβριο του 2018 είχε χρησιμοποιηθεί μόλις το 6,8 % από τα 5,7 δισεκατομμύρια EUR που διατίθενται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης·

Ασφάλεια και ιθαγένεια

Ορισμένα παραδείγματα επιτυχίας

87.  σημειώνει ότι οι πόροι που διατέθηκαν για την περίοδο 2014-2020 για το ΤΑΜΕ (Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) αυξήθηκαν από 2 752 εκατομμύρια EUR σε 5 391,5 εκατομμύρια EUR έως το τέλος του 2017 και ότι μεταξύ του 2014 και του 2017 ο αριθμός των ατόμων της ομάδας-στόχου στα οποία παρασχέθηκε βοήθεια (στα συστήματα υποδοχής και ασύλου) αυξήθηκε από 148 045 σε 297 083, και ότι, μεταξύ αυτών, το ποσοστό των ατόμων που έλαβαν νομική συνδρομή αυξήθηκε από 18 395 (12,4 %) σε 56 933 (19,1 %)·

88.  τονίζει ότι το βασικό όφελος σε επίπεδο Ένωσης θεωρείται ότι προκύπτει από τη διακρατική διάσταση δράσεων όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο μετανάστευσης, αλλά επίσης και από τον επιμερισμό του φόρτου, που υποστηρίχθηκε ιδιαίτερα από την ενίσχυση έκτακτης ανάγκης και τον μηχανισμό μετεγκατάστασης·

89.  σημειώνει ότι ο αριθμός των επιστροφών που συγχρηματοδοτήθηκαν από το ΤΑΜΕ ήταν 48 250 το 2017 σε σύγκριση με 5 904 το 2014 και ότι, μεταξύ των επιστρεφόντων, το μερίδιο των μη οικειοθελών επιστροφών αυξήθηκε από το ένα τέταρτο (25 %) το 2014 στο ήμισυ (50 %) το 2017, ενώ ο αναφερθείς αριθμός ατόμων που επέστρεψαν οικειοθελώς ανήλθε σε 17 736 το 2017· σημειώνει, επίσης, ότι δεν υπάρχει κύριος δείκτης επιδόσεων (ΚΔΕ) που να μετρά τι γίνεται για την προστασία των μεταναστών —νόμιμων και παράτυπων— που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας, δηλαδή των γυναικών και των παιδιών·

Κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν βελτιώσεων

90.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι λογαριασμοί των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας) που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή το 2017 δεν έκαναν διάκριση μεταξύ πληρωμών προχρηματοδότησης (προκαταβολών) από τα κράτη μέλη προς τους τελικούς δικαιούχους και πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν για την επιστροφή των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν, γεγονός που δεν επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει πληροφορίες σχετικά με το ποσό που πράγματι δαπανήθηκε·

91.  καλεί εν προκειμένω την Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλύουν, στους ετήσιους λογαριασμούς τους που σχετίζονται με τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, τα αναφερόμενα ποσά σε ανακτήσεις, προχρηματοδοτήσεις και δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν, καθώς και να αναφέρουν στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, αρχής γενομένης από το 2018, τις πραγματικές δαπάνες στο πλαίσιο κάθε ταμείου·

92.  επισημαίνει ότι για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, η ΓΔ HOME αναφέρει μόνο ένα ποσοστό σφάλματος από το οποίο έχουν ήδη αφαιρεθεί οι δημοσιονομικές διορθώσεις, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές ποιες διορθώσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και ποιο είναι το πραγματικό ποσοστό σφάλματος για τις πληρωμές για το 2017·

93.  λαμβάνει υπό σημείωση την παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι η υπερβολική γραφειοκρατία θα μπορούσε να είναι ένας από τους λόγους για την αύξηση των συσσωρευμένων πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων, και συνιστά στην Επιτροπή να απλουστεύσει τις κανονιστικές απαιτήσεις που έχουν θεσπιστεί για τις εθνικές αρχές που συμμετέχουν στη διαχείριση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία όσον αφορά τις δαπάνες του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ·

94.  επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ασυνέπειες στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετώπιζαν την επιλεξιμότητα του φόρου προστιθέμενης αξίας που δηλώνεται από δημόσιους φορείς, και καλεί την Επιτροπή να παράσχει καθοδήγηση στα κράτη μέλη όσον αφορά την υλοποίηση του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, διευκρινίζοντας ότι, όταν οι δημόσιοι φορείς υλοποιούν δράσεις της ΕΕ, η συγχρηματοδότηση από την ΕΕ δεν μπορεί να υπερβαίνει τη συνολική επιλέξιμη δαπάνη χωρίς ΦΠΑ·

95.  συνιστά:

α)  στην Επιτροπή να χαράξει και να θεσπίσει ισόρροπη και ολοκληρωμένη μεταναστευτική πολιτική που θα βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της εταιρικής σχέσης αντί να αντιμετωπίζει τη μεταναστευτική πολιτική ως ζήτημα διαχείρισης κρίσης·

β)  στη ΓΔ HOME να καταρτίσει κύριο δείκτη επιδόσεων που θα αφορά την κατάσταση των πιο ευάλωτων μεταναστών και ιδίως των παιδιών μεταναστών και των προσφύγων γυναικών και κοριτσιών, προκειμένου να προληφθούν και να αποφευχθούν η κακοποίηση και η παράνομη διακίνηση·

γ)  στη ΓΔ HOME να παρέχει συστηματικά τα ποσοστά σφάλματος κατά την πληρωμή και το εναπομένον ποσοστό σφάλματος·

δ)  στην Επιτροπή να ζητήσει από τα κράτη μέλη να αναλύουν, στους ετήσιους λογαριασμούς τους που σχετίζονται με τα εθνικά προγράμματα στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, τα αναφερόμενα ποσά σε ανακτήσεις, προχρηματοδοτήσεις και δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν· καθώς και να αναφέρει στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, αρχής γενομένης από το 2018, τις πραγματικές δαπάνες στο πλαίσιο κάθε ταμείου·

96.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις αδυναμίες που εντοπίζονται στη διαχείριση και τον έλεγχο της EASO· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έλεγξε με αποτελεσματικό τρόπο την κατάσταση και δεν επενέβη εγκαίρως για την αντιμετώπισή της· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί διαρκώς τους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο του τομέα 3·

97.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι υπάρχει κίνδυνος τα κονδύλια της ΕΕ που προορίζονται για την ανάπτυξη να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, όπως για την καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ή για στρατιωτικές δράσεις·

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

98.  επισημαίνει ότι, για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε το υψηλότερο εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες του τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», όπου ανερχόταν στο 4,2 %· σημειώνει ότι πρόκειται για δαπάνες τις οποίες διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή και για τις οποίες η Επιτροπή είναι αποκλειστικά και άμεσα υπεύθυνη· αναμένει να εγκρίνει η Επιτροπή σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης για τη βελτίωση της κατάστασης και να θέσει σε εφαρμογή όλα τα μέτρα που έχει στη διάθεσή της για τον περιορισμό του επιπέδου σφάλματος στις δαπάνες·

99.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι από τις 130 πράξεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, οι 66 (51 %) περιείχαν σφάλματα, ενώ σε 17 περιπτώσεις προσδιορίσιμων ποσοτικώς σφαλμάτων που διέπραξαν οι δικαιούχοι, η Επιτροπή ή ο ανεξάρτητος ελεγκτής διέθεταν επαρκή πληροφοριακά στοιχεία στη δήλωση δαπανών (π.χ. εσφαλμένη συναλλαγματική ισοτιμία ή δαπάνες που είχαν πραγματοποιηθεί εκτός της περιόδου που κάλυπτε η σχετική δήλωση) ώστε να προλάβουν, ή να εντοπίσουν και να διορθώσουν, τα σφάλματα πριν από την έγκριση των δαπανών· τονίζει ότι, εάν η Επιτροπή είχε αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχε στη διάθεσή της, το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος για το εν λόγω κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες·

100.  προτρέπει την Επιτροπή να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να βελτιώσει τη χρήση των πληροφοριών που έχει στη διάθεσή της για την πρόληψη και τη διόρθωση σφαλμάτων πριν από την πραγματοποίηση πληρωμών, προκειμένου να επανέλθει η θετική τάση μείωσης του ποσοστού σφάλματος που παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη (από 5,6 % το 2014 σε 4,4 % το 2015 και 4,1 % το 2016)·

101.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρείχε χωριστό ποσοστό σφάλματος για τον τομέα της ασφάλειας και της ιθαγένειας, δεδομένου ότι μόνο ένα μικρό μέρος (2 %) των πληρωμών από τον προϋπολογισμό του 2017 αφορούσε τον τομέα αυτό, αλλά η ΓΔ HOME παρουσίασε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της τα ακόλουθα ποσοστά σφάλματος, τα οποία, ωστόσο, δεν ελέγχθηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο:

α)  Αλληλεγγύη και διαχείριση των μεταναστευτικών ροών (SOLID): ποσοστό σφάλματος που εντοπίστηκε 2,26 % και εναπομένον ποσοστό σφάλματος 0,75 %·

β)  Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ): ποσοστό σφάλματος που εντοπίστηκε 0 % και εναπομένον ποσοστό σφάλματος 1,54 %·

γ)  Αποκεντρωμένοι οργανισμοί υπό έμμεση διαχείριση: εναπομένον ποσοστό σφάλματος κάτω του 2 %·

102.  σημειώνει ότι, για το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν υπολόγισε ποσοστό σφάλματος για τα κονδύλια της Ένωσης που δαπανήθηκαν στο πλαίσιο του τομέα 4 του ΠΔΠ «Η Ευρώπη στον κόσμο» και ότι η απόφαση αυτή ελήφθη σύμφωνα με τη γενική στρατηγική του Ελεγκτικού Συνεδρίου να περιορίσει τις ελεγκτικές δοκιμασίες επαλήθευσης και να βασιστεί εν μέρει στο λεγόμενο «έργο άλλων»·

103.  σημειώνει τη θετική εξέλιξη του εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος, όπως προσδιορίστηκε στο πλαίσιο μελετών σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος που παραγγέλθηκαν από τη ΓΔ DEVCO και τη ΓΔ NEAR, και σημειώνει ότι η πιθανότερη εκτίμηση του αντιπροσωπευτικού εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος για τις πράξεις της ΓΔ DEVCO ήταν 1,18 % σε σύγκριση με 1,67 % το 2016, και 2,2 % το 2015, ενώ για τις πράξεις της ΓΔ NEAR το εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν 0,67 %·

104.  σημειώνει, ωστόσο, ότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος της ΓΔ DEVCO και της ΓΔ NEAR δεν αναφέρεται σε δείγμα όλων των πληρωμών για τα εν εξελίξει έργα, αλλά υπολογίζεται επί των συμβάσεων που έχουν περατωθεί και για τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί όλοι οι έλεγχοι, με αποτέλεσμα να έχουν αναλυθεί πληρωμές μόνο για την περίοδο πριν από το 2017, και όχι το πραγματικό ποσοστό σφάλματος για το 2017·

105.  σημειώνει το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι οι μελέτες σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος ήταν εν γένει κατάλληλες για τον σκοπό τους, παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο είχε ισχυρές επιφυλάξεις σχετικά με την ποιότητα των εν λόγω μελετών·

106.  σημειώνει με ανησυχία ότι παρά τις καλές βαθμολογίες όσον αφορά το ποσοστό σφάλματος, ο μόνος τομέας δαπανών με ενδεικτικό ποσοστό σφάλματος άνω του 2 % είναι ο τομέας «Άμεση Διαχείριση – Επιχορηγήσεις», με ποσοστά σφάλματος 2,80 % για τη ΓΔ NEAR και 2,12 % για τη ΓΔ DEVCO·

107.  καλεί τη ΓΔ RTD να δημοσιεύσει τις ειδικές συστάσεις της ανά χώρα που περιέχονται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ RTD·

108.  επισημαίνει τα ιδιαίτερα αρνητικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(5) (ΣΔΙΤ) και τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «να μην ενθαρρύνεται η εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ» στο εσωτερικό της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τη σύσταση αυτή σε σχέση με τις ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες το περιβάλλον για την επιτυχή εφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι ακόμη δυσχερέστερο απ’ ό,τι στο εσωτερικό της ΕΕ·

109.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών αξόνων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) το 2017· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η υποστήριξη του EaSI και, ειδικότερα, του άξονα Progress και του άξονα EURES (ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης), για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι επιδόσεις του θεματικού τμήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του άξονα του EaSI «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» παραμένουν ανεπαρκείς· εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για να εξασφαλίσει ότι αυτό δεσμεύεται να αξιοποιήσει πλήρως τους πόρους στο πλαίσιο του θεματικού τμήματος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα·

Έρευνα και καινοτομία

Παραδείγματα επιτυχίας

110.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι, με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», ο Gérard Mourou, κέρδισε μαζί με άλλους ερευνητές το βραβείο Νόμπελ Φυσικής για την έρευνά του στον τομέα των εξαιρετικά βραχέων και εξαιρετικά έντονων ακτίνων λέιζερ που διευκολύνουν τη διαθλαστική χειρουργική επέμβαση ματιών, καθώς και ότι η Διεθνής Ερευνητική Κοινοπραξία για τις Σπάνιες Νόσους (IRDIRC) πέτυχε τον στόχο της να εξασφαλιστούν 200 νέες θεραπείες για σπάνιες νόσους τρία έτη νωρίτερα από ό,τι είχε προβλεφθεί·

111.  σημειώνει επιπλέον ότι, μέσω των δράσεων Marie Skłodowska-Curie, το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» χρηματοδότησε 36 000 ερευνητές σε όλα τα στάδια της σταδιοδρομίας τους, ανεξάρτητα από την ηλικία και την εθνικότητά τους, και ότι δύο από τους τρεις ερευνητές στους οποίους απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ Χημείας του 2017 για τη βελτιστοποίηση των ηλεκτρονικών μικροσκοπίων, έχουν συμμετάσχει σε δράσεις Marie Skłodowska-Curie και σε άλλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ ερευνητικά έργα·

112.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη της πρώτης φάσης της δοκιμαστικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας, τον Οκτώβριο του 2017, στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας του «Ορίζων 2020» για την περίοδο 2018-2020, με χρηματοδότηση ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων EUR, με στόχο τη στήριξη φορέων καινοτομίας υψηλής ποιότητας, νεοφυών επιχειρήσεων, μικρών εταιρειών και ερευνητών με εξαιρετικές ιδέες που είναι ριζικά διαφορετικές από υφιστάμενα προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά μοντέλα, ενέχουν υψηλό κίνδυνο και έχουν τη δυνατότητα να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο·

113.  σημειώνει ότι η Επιτροπή εξετάζει τη δυνατότητα επέκτασης της χρήσης της απλουστευμένης επιλογής κόστους (ΑΕΚ) ακόμη περισσότερο, ιδίως με τη χρήση κατ’ αποκοπή χρηματοδότησης·

Κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης

114.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία (EIS), οι επιδόσεις της ΕΕ στον τομέα της καινοτομίας βελτιώθηκαν κατά 5,8 % από το 2010· σημειώνει, ωστόσο, ότι δεν έχει υπάρξει σύγκλιση μεταξύ των χωρών της ΕΕ· σημειώνει ότι οι ακόλουθες χώρες επωφελούνται περισσότερο από τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» (καθαρή αιτούμενη ενωσιακή εισφορά συμμετέχοντος σε ευρώ): Γερμανία 5 710 188 927,80 / Ηνωμένο Βασίλειο 5 152 013 650,95 / Γαλλία 3 787 670 675,13· καλεί την Επιτροπή να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στη γεωγραφική κατανομή των κονδυλίων για την έρευνα, με σκοπό να συμβάλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την ανάπτυξη και την απασχόληση στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας·

115.  σημειώνει ότι η Επιτροπή παραδέχεται ότι υπάρχουν ορισμένες αδυναμίες στο πλαίσιο επιδόσεων για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020», οι οποίες καθιστούν δύσκολη την αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος σε σχέση με το σύνολο των στόχων του σε μια δεδομένη στιγμή· αναμένει ότι οι προτάσεις για το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπίσουν αυτές τις αδυναμίες, και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εξετάζονται μέτρα για τη βελτίωση του πλαισίου επιδόσεων κατά την τρέχουσα περίοδο·

116.  σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ RTD αναφέρει 6 διαφορετικά ποσοστά σφάλματος, τρία για το 7ο ΠΠ και τρία για το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»· τονίζει ότι μια τέτοια προσέγγιση δεν διευκολύνει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και θα πρέπει να βελτιωθεί αμέσως· αποδέχεται, ωστόσο, ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά προγράμματα στο πλαίσιο δύο διαφορετικών οικονομικών περιόδων·

Ασφάλεια και ιθαγένεια

Ορισμένα παραδείγματα επιτυχίας

117.  επισημαίνει ότι η ΓΔ HOME διαχειρίστηκε προϋπολογισμό ύψους 1 831 εκατομμυρίων EUR για τη μετανάστευση και 313,75 εκατομμυρίων EUR για την ασφάλεια, και ότι ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων EUR για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 ενισχύθηκε σημαντικά από το 2015 έως το 2017, κατά 3,9 δισεκατομμύρια EUR·

118.  σημειώνει ότι ο προϋπολογισμός που τελεί υπό τη διαχείριση της ΓΔ HOME και ο αριθμός του προσωπικού της έχουν αυξηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες δραστηριότητες στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης και οι απειλές για την εσωτερική ασφάλεια· όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους, στα τέλη του 2017, η ΓΔ HOME είχε 556 μέλη προσωπικού, έναντι 480 το 2016·

Κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης

119.  σημειώνει με ανησυχία ότι ο ρυθμός εκτέλεσης των κονδυλίων που διαχειρίζεται η ΓΔ HOME προκάλεσε αύξηση κατά 24 % του συνολικού υπολοίπου προς εκκαθάριση στα τέλη του 2017, και ότι το ικανοποιητικό ποσοστό εκτέλεσης το 2017 αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι μέρος των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων μεταφέρθηκε στο 2018·

120.  εκφράζει την ανησυχία του για τις σημαντικές αδυναμίες που εντοπίστηκαν στα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της EASO, οι οποίες δικαιολογούσαν τη διατύπωση επιφύλαξης για λόγους φήμης· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΓΔ HOME αντέδρασε εγκαίρως καθιερώνοντας διαδικασία συναπόφασης από το εκτελεστικό συμβούλιο και συγκρότησε νέα διοίκηση για την EASO ώστε να τεθεί εκ νέου η κατάσταση υπό έλεγχο·

121.  επαναλαμβάνει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο οι γραμμές του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για καθέναν από τους στόχους του προγράμματος που είναι αφιερωμένοι στην ισότητα των φύλων ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη λογοδοσία για τα κονδύλια που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

122.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να υπάρχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη» προκειμένου να καταδειχθεί η δέσμευση της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού και να αντιστραφεί η μείωση των κονδυλίων που διατέθηκαν στο πρόγραμμα «Δάφνη» κατά την περίοδο 2014-2020· ζητεί να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την ενίσχυση της ενημέρωσης σχετικά με τις επιχορηγήσεις που περιλαμβάνονται στον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη», καθώς και να ληφθούν μέτρα για να καταστούν οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες πιο φιλικές προς τον χρήστη·

Η Ευρώπη στον κόσμο

Ορισμένα παραδείγματα επιτυχίας

123.  επισημαίνει ότι το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά την κανονικότητα των πράξεων κατέδειξε ότι η Επιτροπή ενίσχυσε τα συστήματα ελέγχου της, γεγονός που οδήγησε σε αναλογικά λιγότερα σφάλματα από ό,τι σε παλαιότερες διαδικασίες δήλωσης αξιοπιστίας (DAS)·

124.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο έλεγξε επίσης τις επιδόσεις 7 έργων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και τα 7 έργα διέθεταν σχετικούς δείκτες επιδόσεων, και για το γεγονός ότι το πλαίσιο ήταν καλά δομημένο, με εφικτά αποτελέσματα·

125.  λαμβάνει υπόψη την ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συνδρομή της ΕΕ προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία και την απάντηση της Επιτροπής· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη στήριξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε ένα δύσκολο πλαίσιο και με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους· σημειώνει, ωστόσο, ότι η συνδρομή της ΕΕ κρίθηκε εν μέρει μόνο αποτελεσματική· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την έμφαση στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες· λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τον στρατό της Μιανμάρ, εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη τομεακή στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τη Μιανμάρ·

126.  ζητεί να ακολουθηθεί στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων με την υιοθέτηση της αρχής των «αναλογικών κερδών», στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση·

127.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διάθεση κονδυλίων που προορίζονται για την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των θεσμών, την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες·

128.  εφιστά την προσοχή στην έκταση και τον αντίκτυπο της ενεργειακής φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή της Ένωσης στις προσπάθειες για μείωση αυτής της φτώχειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρές και συντονισμένες προσπάθειες, εκ μέρους των κυβερνήσεων και των ενδιαφερομένων μερών, με στόχο να μειωθεί η ενεργειακή φτώχεια στις χώρες που πλήττονται από αυτήν·

Κρίσιμα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης

129.  σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε επαναλαμβανόμενα σφάλματα υπέρβασης της εκκαθάρισης των δαπανών στις ενδιάμεσες πληρωμές·

130.  εκφράζει, για ακόμη μία φορά, την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) που εκδίδονται από τους επικεφαλής των αντιπροσωπειών της Ένωσης δεν επισυνάπτονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ DEVCO και NEAR όπως προβλέπεται από το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι εκθέσεις αυτές συστηματικά θεωρούνται εμπιστευτικές, ενώ, σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 3 του δημοσιονομικού κανονισμού, «τίθενται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, λαμβανομένου δεόντως υπόψη, όπου κρίνεται σκόπιμο, του εμπιστευτικού χαρακτήρα τους»·

131.  παρατηρεί με ανησυχία την υψηλή συγκέντρωση συμβάσεων σε πολύ περιορισμένο αριθμό εθνικών αναπτυξιακών οργανισμών, με κίνδυνο να επανεθνικοποιηθεί η αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ, κάτι που αντιβαίνει στο συμφέρον της περαιτέρω ολοκλήρωσης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να εξασφαλίσει την πρόσβαση της αρμόδιας για την απαλλαγή αρχής στην αξιολόγηση των πυλώνων, και μάλιστα με τρόπο που θα καθιστά τα σχετικά στοιχεία προσβάσιμα από το ευρύ κοινό· σημειώνει, εν προκειμένω, με ανησυχία την εμπορική μεροληψία αυτών των εθνικών φορέων την οποία επικαλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσει την πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει και να εδραιώσει την παρακολούθηση των διαδικασιών υποβολής προσφορών και σύναψης συμβάσεων το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισμού μεταξύ αυτού του περιορισμένου αριθμού ισχυρά επιδοτούμενων εθνικών οργανισμών και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό·

132.  σημειώνει με ανησυχία ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε πως οι μελέτες σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος έχουν ορισμένους περιορισμούς, δεδομένου ότι είναι μελέτες και όχι έλεγχοι και, ως εκ τούτου, δεν ακολουθούν τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα και περιλαμβάνουν πολύ περιορισμένους ελέγχους στις δημόσιες συμβάσεις·

133.  καλεί τη ΓΔ NEAR και τη ΓΔ DEVCO, για τις μελέτες σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος από το 2019 και μετά, να παρέχουν στον ανάδοχο της μελέτης σχετικά με το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, ακριβέστερες κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τον έλεγχο των προμηθειών δευτέρου επιπέδου και να εφαρμόζουν διαστρωμάτωση του πληθυσμού των στοιχείων εναπομένοντος ποσοστού σφάλματος ανάλογα με τον εγγενή κίνδυνο των έργων, δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στις επιχορηγήσεις υπό άμεση διαχείριση και μικρότερη στις πράξεις δημοσιονομικής στήριξης·

134.  ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από τη δική της Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου και για να καταστεί η EAMR ένα αξιόπιστο και πλήρως δημόσιο έγγραφο το οποίο θα τεκμηριώνει δεόντως τις δηλώσεις αξιοπιστίας που υποβάλλουν οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών και ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔ DEVCO·

135.  εκτιμά ότι, κατά τη χορήγηση εξωτερικής βοήθειας, η Επιτροπή θα πρέπει να δίνει μεγαλύτερη προσοχή στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και το κράτος δικαίου στις αποδέκτριες χώρες·

136.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προβολής της χρηματοδότησης που χορηγείται συλλογικά από την ΕΕ για έργα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προβολή και να ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων των διαφόρων μέσων·

137.  εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη τάση της Επιτροπής να αγνοεί, στο πλαίσιο των προτάσεών της, τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6) όσον αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) και τις επιλέξιμες χώρες για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της ΕΕ αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφώς διατυπωμένων νομικών διατάξεων· υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΣ είναι προπαντός και κατά κύριο λόγο ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φτώχειας·

138.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, σε κάθε ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων από το 2012, η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Επιτροπής χρειάστηκε να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, γεγονός που υποδηλώνει σοβαρές ανεπάρκειες στην εσωτερική διαχείριση·

Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων

139.  σημειώνει ότι το 2017 το πρόγραμμα LIFE συμπλήρωσε 25 έτη λειτουργίας· επισημαίνει ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν χορηγηθεί 222 εκατομμύρια EUR για τη συγχρηματοδότηση 139 νέων έργων· τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, δεδομένου ότι το 5,8 % των πληρωμών υπερέβη τις νόμιμες προθεσμίες το 2017 (3,9 % το 2016, 12 % το 2015)·

140.  επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος LIFE, η οποία καλύπτει τα έτη 2014-2015, δημοσιεύθηκε το 2017· σημειώνει ότι, δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει και ότι λίγα έργα είχαν περατωθεί, η εν λόγω αξιολόγηση επικεντρώθηκε κυρίως στις διαδικασίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος LIFE, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα προσφέρει ενωσιακή προστιθέμενη αξία, επισημαίνοντας παράλληλα πιθανές βελτιώσεις· τονίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης των επιχορηγήσεων, και ιδίως οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων, θα πρέπει όχι μόνο να απλουστευθούν αλλά και να επιταχυνθούν σημαντικά·

141.  σημειώνει ότι οι όροι της απόφασης εξωτερικής ανάθεσης για συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) όσον αφορά το προσωπικό υποδηλώνουν μια ιδιαίτερα τεταμένη κατάσταση στελέχωσης στη ΓΔ ENV όσον αφορά τις δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα LIFE, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει αναγκαία την περαιτέρω επανεξέταση των μεθόδων και ρυθμίσεων εργασίας εντός της ΓΔ·

142.  επισημαίνει ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της ΓΔ ENV και της ΓΔ CLIMA τα οποία ελέγχθηκαν είναι μόνον εν μέρει αποτελεσματικά, δεδομένου ότι ορισμένες πολύ σημαντικές συστάσεις δεν έχουν ακόμη υλοποιηθεί βάσει των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης·

143.  τονίζει ότι η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ BUDG παρακολουθούν τον στόχο του 20 % όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ η ΓΔ CLIMA παρέχει στήριξη σε άλλες ΓΔ προκειμένου να ενσωματώσουν τη διάσταση του κλίματος στις δραστηριότητές τους· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, το 2017, μόλις το 19,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης δαπανήθηκε για δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα, και για το γεγονός ότι ο μέσος όρος για την περίοδο 2014-2020 εκτιμάται ότι θα είναι μόλις 18,8 %·

144.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η επιφύλαξη για λόγους φήμης όσον αφορά την εκκρεμή σοβαρή αδυναμία σχετικά με την ασφάλεια, η οποία διαπιστώθηκε στο ενωσιακό μητρώο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επαναλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ CLIMA για το 2017·

145.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέσο εναπομένον ποσοστό σφάλματος της ΓΔ SANTE ανήλθε σε 2,5 % για τη συνολική δραστηριότητα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών το 2017, υπερβαίνοντας το όριο σημαντικότητας του 2 %· σημειώνει ότι αυτό οφείλεται σε διογκωμένες δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν στη διαχείριση και στους ελέγχους των δηλώσεων σε ένα κράτος μέλος· ζητεί από τη ΓΔ SANTE να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αυξάνοντας, για παράδειγμα, τη χρήση των μέτρων απλούστευσης που προσφέρει ο δημοσιονομικός κανονισμός·

146.  υπογραμμίζει ότι, το 2017, η ΓΔ SANTE κοινοποίησε την ενδιάμεση αξιολόγηση του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου για την αλυσίδα τροφίμων 2014-2020, η οποία κατέληγε στο συμπέρασμα ότι το ισχύον πλαίσιο λειτουργεί ορθά και έχει συμβάλει στην επίτευξη ενωσιακής προστιθέμενης αξίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, εργάζεται για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας για τον τομέα της αλυσίδας τροφίμων, ώστε οι μελλοντικές οικονομικές αξιολογήσεις των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση να καταστούν πιο αξιόπιστες·

Μεταφορές και Τουρισμός

147.  σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή επέλεξε 152 έργα τα οποία έλαβαν συνολική χρηματοδότηση από τον μηχανισμό CEF–Μεταφορές ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων EUR, ενώ η συνολική επένδυση, συμπεριλαμβανομένων άλλων δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, ανήλθε σε 4,7 δισεκατομμύρια EUR· επαναλαμβάνει τη σημασία του χρηματοδοτικού μέσου CEF για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ, για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, για την ανάπτυξη των διασυνοριακών συνδέσεων και για την κάλυψη των ελλειπουσών συνδέσεων· 

148.  καλεί τους ευρωπαίους συντονιστές του ΔΕΔ-Μ να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί και των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και να υποβάλουν την αξιολόγηση στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο·

149.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια, για τον τομέα των μεταφορών, εκτίμηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό CEF, καθώς και στη συνοχή του χρεωστικού μέσου CEF με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, σε εύλογο χρόνο πριν από την υποβολή της πρότασης για το επόμενο ΠΔΠ· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να περιέχει σαφή ανάλυση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό συναφές κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιδόσεών του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εμβαθύνει στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων μεταφορών και να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία τους·

150.   επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης προτάσεων συνδυασμού του 2017 για τη χρηματοδότηση του CEF και την απόφαση για την αύξηση του προϋπολογισμού του σε 1,35 δισεκατομμύρια EUR, πράγμα που επιβεβαιώνει τη σημασία και την προστιθεμένη αξία που έχει η αξιοποίηση των επιχορηγήσεων της Ένωσης σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλα αναπτυξιακά και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι ο μηχανισμός CEF θα πρέπει επομένως να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που επιτρέπουν τον συνδυασμό επιχορηγήσεων της ΕΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης, αλλά να παραμείνουν οι επιχορηγήσεις ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο·

151.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, στο πλαίσιο του ελέγχου της σχετικά με την εποπτεία της εκτέλεσης των χρηματοδοτικών μέσων του CEF εκ μέρους της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι υπήρχε πολύ χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του CEF και ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί αρχικά για τα χρηματοδοτικά μέσα του CEF (2,43 δισεκατομμύρια EUR) διατέθηκε εκ νέου στις γραμμές του προϋπολογισμού για επιχορηγήσεις CEF, με αποτέλεσμα να μείνουν μόλις 296 εκατομμύρια EUR διαθέσιμα για τα χρηματοδοτικά μέσα του CEF έως το 2020· σημειώνει επίσης ότι ένας από τους λόγους που αναφέρθηκαν ήταν ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των χρηματοδοτικών μέσων του CEF και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό και τα δυνητικά επιλέξιμα έργα στου πλαίσιο του CEF στην πραγματικότητα έχουν χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΣΕ, καθώς αυτό έχει μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα και καλύπτει ευρύτερο πεδίο· καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τον CEF, να βελτιώσει το επίπεδο ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας, ιδίως προβαίνοντας σε σαφή διάκριση μεταξύ της σύμβασης υλοποίησης και της σύμβασης υπεργολαβίας —κάτι που αποτελούσε την κύρια πηγή σύγχυσης μεταξύ των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνά ώστε τα χρηματοδοτικά μέσα να αλληλοσυμπληρώνονται και όχι υποκαθιστούν το ένα το άλλο·

152.  σημειώνει ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος της άσκησης λογιστικών ελέγχων για το πρόγραμμα CEF και ότι θα χρειαστούν άλλα 2-3 έτη λογιστικού ελέγχου του CEF για έναν ουσιαστικό υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος σε όλους τους τομείς του CEF· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα σφάλματα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ελέγχων που περατώθηκαν το 2017 για τον CEF και το ΔΕΔ-Μ ήταν πολύ χαμηλά·

153.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες στο ισχύον σύστημα της ΓΔ MOVE για την παρακολούθηση της πολιτικής για την ασφάλεια των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών και προέβη σε τρεις πολύ σημαντικές συστάσεις· καλεί τη ΓΔ MOVE να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο δράσης που εκπόνησε για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν·

Πολιτισμός και Παιδεία

154.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα που καταγράφει επί 30 χρόνια το πρόγραμμα Erasmus, στο οποίο έχουν συμμετάσχει από το 1987 εννιά εκατομμύρια άτομα, μεταξύ των οποίων νέοι, φοιτητές και, πρόσφατα, μέλη προσωπικού που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας· τονίζει τη μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος και τον ρόλο που διαδραματίζει ως αποτελεσματική στρατηγική επένδυση στους νέους της Ευρώπης·

155.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Erasmus πρέπει να κάνει περισσότερα προκειμένου να είναι προσιτό σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως σε άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις, άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική γεωγραφική θέση, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από κοινωνικοοικονομική άποψη κ.λπ.·

156.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τον χαμηλό βαθμό απορρόφησης του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων του Erasmus+, καθώς και για την ανεπαρκή γεωγραφική του κάλυψη, η οποία περιορίζεται σε τράπεζες τριών χωρών και σε πανεπιστήμια δύο άλλων χωρών· προτρέπει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να χαράξουν στρατηγική εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού έως το 2020· ή, εναλλακτικά, να διευκολύνουν την αναδιανομή των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων στο ίδιο το πρόγραμμα και να καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση της χρηματοδοτικής κάλυψης δράσεων στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών του προγράμματος·

157.  εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι εξακολουθούν να είναι χαμηλά τα ποσοστά επιτυχίας των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» που υπάγεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (21 % και 22 % αντίστοιχα το 2017)· τονίζει ότι ένα καταλληλότερο επίπεδο χρηματοδότησης είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων που είναι αντιπαραγωγικά για τους στόχους του ίδιου του προγράμματος, εφόσον αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών·

158.  επισημαίνει τον ρόλο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση: εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου του EACEA, οι οποίες διαπιστώθηκαν μέσω ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· επισημαίνει ότι η ίδια η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διαπίστωσε αδυναμίες στη διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων του Erasmus+ εκ μέρους του EACEA· θεωρεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή και ο EACEA μπορούν εύκολα να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια και να διασφαλίσουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εφαρμογής των προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

ΕΜΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

159.  σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις με οργανισμούς του ΟΗΕ αξίας περίπου 253,5 εκατομμυρίων EUR σε συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, μεταξύ των οποίων οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι ήταν το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (119,21 εκατομμύρια EUR), η UNICEF (29,34 εκατομμύρια EUR) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων (20,05 εκατομμύρια EUR), καθώς και συμβάσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα αξίας 174,11 εκατομμυρίων EUR·

160.  δεδομένης της μετατόπισης των τρόπων παροχής βοήθειας από τις άμεσες επιχορηγήσεις σε καταπιστευματικά ταμεία και συνδυασμένη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εγκρίνουν διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο βάσει των αρχών πολιτικής που ορίζονται στη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

161.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας των κονδυλίων της ΕΕ που εκτελούνται από ΜΚΟ οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην ειδική έκθεση 2018/35, όπου, μεταξύ άλλων, συνιστάται στην Επιτροπή να βελτιώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τις ΜΚΟ στο λογιστικό της σύστημα καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τα κονδύλια που εκτελούνται από ΜΚΟ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει τις εν λόγω προτάσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας εντολής της·

162.  αναγνωρίζει πλήρως τον σύνθετο χαρακτήρα πολλών προβλημάτων και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με πολύπλευρες και αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες, αλλά εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται σαφήνεια στις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων·

163.  σημειώνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων, η οποία παρέχει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων γύρω από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι τα μέσα αυτά, που λειτουργούν παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενδεχομένως απειλούν να υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι οι συνολικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης δεν θα είναι πιο περίπλοκοι από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι πολιτικής της Ένωσης και να διασφαλιστούν η λογοδοσία, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου·

164.  επισημαίνει ότι η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αύξησε την εγγύηση του ΕΤΣΕ από 16 δισεκατομμύρια EUR σε 26 δισεκατομμύρια EUR και τον επιδιωκόμενο όγκο επενδύσεων από 315 δισεκατομμύρια EUR σε 500 δισεκατομμύρια EUR και ότι, έως το τέλος του 2017, ο Όμιλος ΕΤΕπ είχε υπογράψει συμβάσεις ύψους 36,7 δισεκατομμυρίων EUR (2016: 21,3 δισεκατομμύρια EUR)·

165.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το 64 % της συνολικής αξίας των συμβάσεων του ΕΤΣΕ που είχε υπογράψει ο Όμιλος ΕΤΕπ έως τα τέλη του 2017 συγκεντρωνόταν σε έξι κράτη μέλη: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πολωνία·

166.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μόνο το 20 % της χρηματοδότησης από το ΕΤΣΕ στηρίζει έργα που συμβάλλουν στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν, λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρότυπο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ έχει επιτύχει το όριο του 25 %· καλεί την Επιτροπή να διαμορφώσει βιώσιμες οικονομικές ή χρηματοδοτικές επιλογές και ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, που θα αντικατοπτρίζουν τις γενικές δεσμεύσεις και τους γενικούς στόχους της Ένωσης, με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής εντός της Ένωσης, καθώς και την ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης των επενδύσεων, μέσω της γεφύρωσης του επενδυτικού χάσματος στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας των υποδομών·

167.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι φορείς διαχείρισης του ΕΤΣΕ λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη για κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία κατά την υπογραφή των συμβάσεων, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο·

Χώρος έρευνας

168.  σημειώνει ότι, όσον αφορά τις πληρωμές, το 2017 η Επιτροπή επένδυσε 11,2 δισεκατομμύρια EUR στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας (Ε&Κ), εκ των οποίων το 58 % τελούσε υπό άμεση διαχείριση και το 42 % διατέθηκε μέσω εντεταλμένων φορέων, ενώ, από το τελευταίο ποσοστό, το 18,2 % (583 εκατομμύρια EUR) εκτελέστηκε μέσω κοινών επιχειρήσεων και το 16,8 % (540 εκατομμύρια EUR) διατέθηκε μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ)·

169.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019 σχετικά με την εφαρμογή και τα αποτελέσματα των χρηματοδοτικών μέσων στον τομέα της έρευνας·

Καταπιστευματικά ταμεία

170.  επισημαίνει ότι για τις ενισχύσεις προς τρίτες χώρες χρησιμοποιήθηκαν ολοένα και περισσότερο εναλλακτικά μοντέλα χρηματοδότησης —όπως καταπιστευματικά ταμεία και η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία— γεγονός που αυξάνει την πολυπλοκότητα των υφιστάμενων χρηματοδοτικών δομών· αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι αυτά τα μέσα κατέστησαν δυνατή την ταχεία αντίδραση σε δύσκολες περιστάσεις και τη διασφάλιση ευελιξίας·

171.  επισημαίνει ότι η συγκέντρωση των πόρων από το ΕΤΑ, από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από άλλους χορηγούς βοήθειας σε καταπιστευματικά ταμεία δεν θα πρέπει να έχει ως συνέπεια, κονδύλια προοριζόμενα για την πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας να μη φθάνουν στους κανονικούς δικαιούχους τους ή να μη συμβάλλουν στην επιδίωξη των αρχικών στόχων τους, όπως η εξάλειψη της φτώχειας και η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων·

172.  επισημαίνει ότι η αυξημένη χρήση καταπιστευματικών ταμείων οφείλεται επίσης στην έλλειψη ευελιξίας που χαρακτηρίζει επί του παρόντος τον ενωσιακό προϋπολογισμό·

173.  τονίζει ότι η αυξανόμενη χρήση άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών για την υλοποίηση των πολιτικών της ΕΕ, παράλληλα με τον προϋπολογισμό της, ενδέχεται να υπονομεύσει το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς οι μηχανισμοί αναφοράς, ελέγχου και δημόσιας εποπτείας δεν είναι εναρμονισμένοι μεταξύ τους· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να τεθεί τέλος στα καταπιστευματικά ταμεία, ιδίως στις περιπτώσεις που ο «επείγων» χαρακτήρας τους δεν είναι επαρκώς αιτιολογημένος, όταν δεν είναι σε θέση να προσελκύσουν σημαντικές συνεισφορές από άλλους χορηγούς και όταν υπάρχει κίνδυνος να σημειωθούν παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων ή όταν εμπλέκονται αρχές τρίτων χωρών που δεν σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα·

Διευκόλυνση για την Τουρκία

174.  σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την ειδική έκθεσή του αριθ. 27/2018 σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, διαπίστωσε ότι, εν μέσω δυσκολιών, η Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία κινητοποίησε άμεσα 3 δισεκατομμύρια EUR για την ταχεία ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση, αλλά δεν πέτυχε πλήρως τον στόχο του αποτελεσματικού συντονισμού της ανταπόκρισης αυτής ούτε εξασφάλισε ικανοποιητική σχέση ποιότητας-τιμής· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, βελτιώνοντας ιδίως την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα έργα παροχής βοήθειας σε μετρητά και βελτιώνοντας τις συνθήκες λειτουργίας των (διεθνών) ΜΚΟ, σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, και να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια αυτά είναι επακριβώς στοχευμένα σε προγράμματα για πρόσφυγες και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στο Κοινοβούλιο σχετικά με τη συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων ενεργειών με την υποκείμενη νομική βάση·

175.  σημειώνει επιπλέον ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, τα ελεγχθέντα έργα παρείχαν χρήσιμη στήριξη στους πρόσφυγες και στην πλειονότητά τους πέτυχαν τις εκροές τους, όμως τα μισά από αυτά δεν είχαν ακόμη επιτύχει τα αναμενόμενα επακόλουθά τους·

176.  επισημαίνει ότι η Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα της ΕΕ και, ως εκ τούτου, καλεί την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει συστηματικά τις πτυχές των θεμελιωδών δικαιωμάτων στις αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο της εν λόγω διευκόλυνσης, μεταξύ άλλων, μέσω εκτιμήσεων των επιπτώσεων στα θεμελιώδη δικαιώματα· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές σχετικές εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα αυτό·

177.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στο πλαίσιο έρευνας που διενήργησε το δίκτυο European Investigative Collaborations (EIC) δημιουργήθηκαν αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση κονδυλίων του εν λόγω μέσου· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει διεξοδικά το ζήτημα και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα·

178.  καλεί τη ΓΔ DEVCO να αναθεωρήσει, μέχρι το 2020, τις υφιστάμενες οδηγίες προς τους δικαιούχους έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο της έμμεσης διαχείρισης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι προβλεπόμενες δραστηριότητες εκτελούνται εγκαίρως και συμβάλλουν στην πρακτική αξιοποίηση των εκροών των έργων, επιτυγχάνοντας κατ’ αυτό τον τρόπον τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής·

179.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το επίπεδο σφάλματος στις δαπάνες που αφορούσαν τον τομέα «Διοίκηση» δεν ήταν σημαντικό· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι το ποσοστό σφάλματος αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (0,55 % το 2017 και 0,2 % το 2016)·

180.  σημειώνει ότι, παρότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν εντόπισε σημαντικές αδυναμίες, εντόπισε τομείς στους οποίους, κατ’ επανάληψη, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης·

Διοίκηση

Διαδικασία διορισμού του Γενικού Γραμματέα της Επιτροπής

181.  δεν είναι ικανοποιημένο με τις αντιδράσεις της Επιτροπής στις βάσιμες ανησυχίες των μέσων ενημέρωσης και του ευρύτερου κοινού σε σχέση με τη διαδικασία, αμέσως μετά τον διορισμό του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτε με τις εξηγήσεις τις οποίες παρείχε η Επιτροπή κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη γραπτή απάντησή της στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 18ης Απριλίου 2018, οι οποίες ήταν υπεκφεύγουσες, αμυντικές και νομικίστικες, καταδεικνύοντας έλλειψη ευαισθησίας όσον αφορά τη σημασία που αποδίδουν οι ευρωπαίοι πολίτες στις διαφανείς, δίκαιες και ανοικτές διαδικασίες πρόσληψης·

182.  υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, το πόρισμα της Διαμεσολαβήτριας όσον αφορά τέσσερις περιπτώσεις κακοδιοίκησης, στη σύστασή της για τις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις 488/2018/KR και 514/2018/KR· σημειώνει ότι η Διαμεσολαβήτρια καταλήγει σε συμπεράσματα τα οποία είναι «σε μεγάλο βαθμό παρόμοια με εκείνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» και συμφωνεί με την εκτίμηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο διπλός διορισμός αποτελούσε ενέργεια οριακής νομιμότητας ή και ενδεχομένως υπερέβαινε τα όρια της νομιμότητας· τονίζει την τελική σύσταση της Διαμεσολαβήτριας σύμφωνα με την οποία η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει ειδική διαδικασία για τον Γενικό Γραμματέα της, χωριστή και ανεξάρτητη από τους διορισμούς άλλων ανώτερων υπαλλήλων· εκφράζει, επομένως, τη λύπη του για την προκλητική απάντηση που έδωσε η Επιτροπή, στις 3 Δεκεμβρίου 2018, στην Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, στην οποία ελάχιστα θίγονται τα σημεία που επισήμανε η Διαμεσολαβήτρια αφότου εξέτασε 11 000 σελίδες εγγράφων·

183.  λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο Επίτροπος κ. Oettinger οργάνωσε διοργανική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με την επιλογή και τον διορισμό ανώτερων διοικητικών στελεχών στις 25 Σεπτεμβρίου 2018, αν και η συνεδρίαση δεν φαίνεται να κατέληξε σε κάποιο συμπέρασμα· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει στην πράξη το σημείο 29 του ψηφίσματός του σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας στην Επιτροπή·

184.  καλεί την Επιτροπή, καθώς και όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, να επανεξετάσουν, όπου είναι αναγκαίο, τις διαδικασίες διορισμού, ιδίως για τους ανώτερους υπαλλήλους και, κατά περίπτωση, για τα μέλη των ιδιαίτερων γραφείων, και να λάβουν πρόσθετα μέτρα για τη βελτίωση της διαφάνειας, της δικαιοσύνης και της ισότητας των ευκαιριών κατά τις διαδικασίες διορισμού, με βάση τα πορίσματα της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας και την επικείμενη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες διορισμού στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έως τις 31 Αυγούστου 2019, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί·

Ευρωπαϊκά Σχολεία

185.  σημειώνει ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία έλαβαν 189,9 εκατομμύρια EUR από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό το 2017·

186.  αναγνωρίζει ότι η επανεξέταση των οριστικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2017 από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποκάλυψε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και η Κεντρική Υπηρεσία ετοίμασαν τους ετήσιους λογαριασμούς τους εντός της νόμιμης προθεσμίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Ευρωπαϊκών Σχολείων εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS)·

187.  θεωρεί εξοργιστικό το γεγονός ότι μετά από περισσότερα από 15 χρόνια, εξακολουθεί να μην υπάρχει σύστημα χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία·

188.   εξακολουθεί να ανησυχεί για τη σημαντική αδυναμία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των επιλεγμένων Σχολείων, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών, το περιβάλλον ελέγχου και τη διαδικασία προσλήψεων·

189.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η οικονομική διαχείριση των Σχολείων το 2017 ήταν σύμφωνη με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του: ζητεί, ως εκ τούτου, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για το κλείσιμο των υπόλοιπων συστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών, να βελτιωθούν τα συστήματα λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι διαδικασίες προσλήψεων και πληρωμών, και να αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης·

190.  επαναλαμβάνει την άποψη του Κοινοβουλίου ότι απαιτείται επειγόντως μια σφαιρική επισκόπηση του συστήματος των Ευρωπαϊκών Σχολείων, για μια μεταρρύθμιση που θα καλύπτει «διοικητικά, οικονομικά, οργανωτικά και παιδαγωγικά ζητήματα» και υπενθυμίζει το αίτημά του προς την Επιτροπή «να υποβάλλει ετησίως έκθεση στο Κοινοβούλιο στην οποία να παρέχει αξιολόγηση της κατάστασης προόδου»·

191.  θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, οκτώ κρίσιμης σημασίας ή πολύ σημαντικές συστάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής για την περίοδο 2014-2017 εξακολουθούν να εκκρεμούν· ζητεί να του διαβιβαστεί η έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή αυτών των συστάσεων έως τις 30 Ιουνίου 2019·

Συνέχεια που δόθηκε στην απαλλαγή της Επιτροπής για το 2016

192.  επισημαίνει ότι στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στα αιτήματα απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2016 (COM(2018)0545), η Επιτροπή επέλεξε να απαντήσει σε ορισμένα μόνο από τα 394 ζητήματα που έθεσε το Κοινοβούλιο για το οικονομικό έτος 2016 και δεν διατύπωσε παρατηρήσεις για 108 παραγράφους· ζητεί από την Επιτροπή να απαντήσει λεπτομερώς σε όλα τα ζητήματα που έθεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των αποφάσεών του για την απαλλαγή·

193.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις για τη διαχείριση της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) και τους κύριους δείκτες επιδόσεων, που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016(7), και προέβη σε αλλαγές προκειμένου να επιτευχθούν βελτιώσεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή διαβίβασε τις EAMR του 2017 στο Κοινοβούλιο χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις εν λόγω εκθέσεις εκ των πραγμάτων έχει καταστεί πιο περίπλοκη· προσβλέπει σε διευκόλυνση της πρόσβασης του Κοινοβουλίου στις εκθέσεις αυτές στο μέλλον·

Διάφορα

194.  εκφράζει την ανησυχία του για την καθυστέρηση της Επιτροπής να αντιμετωπίσει το εντεινόμενο πρόβλημα της απόκλισης όσον αφορά τον διορθωτικό συντελεστή για τους ευρωπαίους υπαλλήλους που είναι εγκατεστημένοι στο Λουξεμβούργο, δεδομένου ότι, έως το 2018, η απόκλιση αυτή ήταν υπερτριπλάσια (16,8 %) σε σχέση με το όριο του 5 % που ορίζεται στον κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που οδήγησε σε μείωση της ελκυστικότητας του Λουξεμβούργου και σε αθέμιτη διάκριση εις βάρος περισσότερων από 11 000 υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία υποχρεώνει πάνω από το ένα τρίτο εξ αυτών να διαμένει σε γειτονικές χώρες, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται η διασυνοριακή κυκλοφορία· σημειώνει ότι άλλοι διεθνείς οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στο Λουξεμβούργο έχουν ήδη αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να εξετάσει η ίδια το πρόβλημα που υφίσταται σε σχέση με τον ισχύοντα διορθωτικό συντελεστή και να λάβει τα αναγκαία μέτρα·

195.  καλεί την Επιτροπή να καταγγείλει το συντομότερο δυνατόν, όπως συνέβη το 2018 στην περίπτωση των ιατρών και των οδοντιάτρων, τη σύμβαση με τα λουξεμβουργιανά νοσοκομεία, λόγω της υπερτιμολόγησης για τη φροντίδα των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, με κόστος που υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια EUR, η οποία παραβιάζει την ευρωπαϊκή οδηγία 2011/24 σχετικά με την ίση μεταχείριση των ευρωπαίων ασθενών, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε το Δικαστήριο, το 2000, στην υπόθεση Ferlini·

196.  ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει μια όσο το δυνατόν πιο ενδελεχή και επικαιροποιημένη ανάλυση σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει ο σχεδιασμός που βασίζεται σε ανοικτούς χώρους, όπως στην περίπτωση του νέου κτιρίου JMO II, ιδίως σε σχέση με την παραγωγικότητα και την εξασφάλιση αξιοπρεπών χώρων και συνθηκών εργασίας για το αντίστοιχο προσωπικό· ζητεί από την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα της ανάλυσης αυτής·

2014 - 2017: Τρόποι με τους οποίους το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέβαλε και συνεχίζει να συμβάλλει στη δημιουργία δομών χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη

Κατάρτιση προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων και λογιστικός έλεγχος

197.  επιμένει ότι ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η υποβολή εκθέσεων για τα επιτευχθέντα αποτελέσματα του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια πολιτικής·

198.  επέμεινε ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να επικεντρώνεται στα αποτελέσματα και στην επίτευξη ευρύτερων θετικών επακόλουθων και ότι η δομή του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να τροποποιηθεί ώστε να επιτρέπει τη μέτρηση της προόδου και των επιδόσεων·

199.  ενθάρρυνε, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή στην απλούστευση, στα αποτελέσματα και στα ευρύτερα επακόλουθα που επιτυγχάνονται, στους ελέγχους επιδόσεων και στον τελικό αντίκτυπο των πολιτικών·

200.  τονίζει ότι όλοι οι έλεγχοι θα πρέπει να επικεντρώνονται στους τομείς στους οποίους είναι πιθανότερο να προκύψουν σφάλματα, ιδίως εκείνους με τα μεγαλύτερα επίπεδα χρηματοδότησης·

201.  επισημαίνει τη στενή συνεργασία με την Επιτροπή για τη μετατροπή της έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 318 σε μια συνολική συγκεφαλαιωτική έκθεση, που καταγράφει την πρόοδο σε διάφορους τομείς πολιτικής, η οποία αργότερα έγινε το πρώτο μέρος της ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση και τις επιδόσεις·

Ολοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου

202.  υποστήριξε τη συμπερίληψη του άρθρου 63 στον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό, ο οποίος εισάγει το «ενιαίο σύστημα ελέγχου» στην επιμερισμένη διαχείριση, τονίζοντας ότι τα εύρυθμα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελούν στοιχείο ζωτικής σημασίας για την ενιαία αλυσίδα ελέγχου· συμφωνεί ότι η ενιαία προσέγγιση ελέγχου επιτρέπει την καλύτερη χρήση των πόρων και αναμένεται ότι θα οδηγήσει σε αποφυγή της αλληλεπικάλυψης των ελέγχων σε επίπεδο δικαιούχων· επισημαίνει ότι η ενιαία στρατηγική ελέγχου της Επιτροπής έγκειται στην εξακρίβωση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων ελέγχου και των ποσοστών σφάλματος που αναφέρονται ετησίως από τις ελεγκτικές αρχές και στην παρακολούθηση των εργασιών τους μέσω ενός ισχυρού και συντονισμένου πλαισίου ελέγχου και λογιστικού ελέγχου· ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί και να επανεξετάζει τις εργασίες των ελεγκτικών αρχών προκειμένου να διασφαλιστούν ένα κοινό πλαίσιο ελέγχου και αξιόπιστα αποτελέσματα·

Έρευνα

203.  υποστήριξε τη θέσπιση σαφέστερων κανόνων και τη μεγαλύτερη χρήση της απλουστευμένης επιλογής κόστους (ΑΕΚ), δηλαδή των κατ’ αποκοπή ποσών στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»·

Διαρθρωτικά ταμεία

204.  επέμεινε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι αρμοδιότητες των εθνικών αρχών διαχείρισης και ελέγχου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού·

205.  υποστήριξε τη μετάβαση από τα συστήματα «επιστροφής» (των πραγματοποιούμενων δαπανών) σε συστήματα «δικαιωμάτων» που μειώνουν σημαντικά τον κίνδυνο σφαλμάτων·

Γεωργία

206.  υποστήριξε ότι θα πρέπει να ενισχυθούν οι περιβαλλοντικές απαιτήσεις, ότι η εισοδηματική στήριξη θα πρέπει να κατανέμεται πιο δίκαια βάσει ενός καθεστώτος σταδιακών ενισχύσεων ευνοϊκού προς τις μικρές εκμεταλλεύσεις και τη βιώσιμη και φιλική προς το περιβάλλον γεωργία και ότι η ΚΓΠ θα πρέπει να καταστεί επειγόντως και οριστικά ελκυστικότερη για τους νέους γεωργούς·

207.  ζήτησε να καταστεί η ΚΓΠ πιο ευαίσθητη σε θέματα περιβάλλοντος, χωρίς να γίνει λιγότερο φιλική προς τους γεωργούς·

Μετανάστευση

208.  συνέβαλε στη χρηματοδότηση της ΕΕ για την αντιμετώπιση των αυξημένων μεταναστευτικών προκλήσεων για την περίοδο 2015-2018, με τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης στα 22 δισεκατομμύρια EUR·

209.  κάλεσε τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τα βαθύτερα αίτια της μετανάστευσης σε συντονισμό με την αναπτυξιακή πολιτική καθώς και με την εξωτερική πολιτική·

Εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ

210.  ζήτησε να υπάρχει συνέπεια και καλός συντονισμός όσον αφορά τις εξωτερικές υποθέσεις της ΕΕ, και η διαχείριση του ΕΤΑ, των καταπιστευματικών ταμείων και των χρηματοδοτικών μέσων να συνάδει με τις εσωτερικές πολιτικές·

Διοίκηση

211.  επέμεινε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί ο κώδικας δεοντολογίας των Επιτρόπων, ο οποίος τέθηκε τελικά σε ισχύ στις 31 Ιανουαρίου 2018·

212.  επέμεινε ότι πρέπει να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης για τις υψηλόβαθμες θέσεις στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οργανισμούς, και ότι όλες οι κενές θέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται προς όφελος της διαφάνειας, της ακεραιότητας και των ίσων ευκαιριών·

213.  συνέχισε να υποστηρίζει την εφαρμογή μιας πολιτικής μηδενικής ανοχής όσον αφορά την απάτη·

Συστάσεις για το μέλλον

Υποβολή εκθέσεων

214.  υπενθυμίζει ότι, για τα προσεχή έτη, το άρθρο 247 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του νέου δημοσιονομικού κανονισμού ορίζει μια υποχρέωση για την Επιτροπή να κοινοποιεί ετησίως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενοποιημένο σύνολο δημοσιονομικών εκθέσεων και εκθέσεων λογοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων μακροπρόθεσμων προβλέψεων μελλοντικών εισροών και εκροών για τα επόμενα πέντε έτη·

215.  επιμένει ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να αναλύει τον αντίκτυπο των αναλήψεων υποχρεώσεων στο μέγεθος των καθυστερούμενων πληρωμών του εκάστοτε πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

216.  καλεί την Επιτροπή, για τους σκοπούς της διαχείρισης και της υποβολής εκθέσεων, να θεσπίσει τρόπο καταγραφής των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ που θα καθιστά δυνατή την υποβολή εκθέσεων σχετικά με το σύνολο της χρηματοδότησης που σχετίζεται με την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση, καθώς και για τη μελλοντική πολιτική της ΕΕ όσον αφορά τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την ένταξη·

217.  διερωτάται γιατί η Επιτροπή χρησιμοποιεί δύο δέσμες στόχων και δεικτών για να μετρά τις επιδόσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης: αφενός, οι Γενικοί Διευθυντές της Επιτροπής αξιολογούν την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στα σχέδια διαχείρισης των ετήσιων εκθέσεων δραστηριοτήτων τους και, αφετέρου, η Επιτροπή μετρά τις επιδόσεις των προγραμμάτων δαπανών μέσω των προγραμματικών δηλώσεων σχετικά με τις λειτουργικές δαπάνες, που προσαρτώνται στο σχέδιο προϋπολογισμού· καλεί την Επιτροπή να βασίζει τις εκθέσεις της σε ενιαίο σύνολο στόχων και δεικτών·

218.  επισημαίνει ότι οι σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες χρησιμοποιούνται κυρίως σε επίπεδο ΓΔ για τη διαχείριση των προγραμμάτων και των πολιτικών· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, καθώς οι σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της καθημερινής διαχείρισης δεν ευθυγραμμίζονται με τις υποχρεώσεις της Επιτροπής για την υποβολή στοιχείων προς εξωτερικούς ενδιαφερομένους, οι ΓΔ κατά κανόνα δεν στηρίζονται στις βασικές εκθέσεις επιδόσεων για τη διαχείριση των επιδόσεών τους όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της ΕΕ·

219.  επισημαίνει ότι οι ΓΔ και η Επιτροπή δεν υποχρεούνται να εξηγούν στις εκθέσεις επιδόσεών τους με ποιον τρόπο χρησιμοποίησαν τις σχετικές με τις επιδόσεις πληροφορίες για τους σκοπούς της λήψης αποφάσεων· ζητεί από την Επιτροπή να συμπεριλαμβάνει πληροφορίες αυτού του είδους στις οικείες μελλοντικές εκθέσεις επιδόσεων·

220.  εκφράζει, για ακόμη μία φορά, τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων δεν περιλαμβάνουν δήλωση σχετικά με την ποιότητα των κοινοποιούμενων στοιχείων για τις επιδόσεις, και, κατά συνέπεια, όταν το Σώμα των Επιτρόπων εγκρίνει την ετήσια έκθεση διαχείρισης και επιδόσεων, αναλαμβάνει συνολική πολιτική ευθύνη για τη δημοσιονομική διαχείριση του προϋπολογισμού της Ένωσης αλλά όχι για τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα·

221.  επισημαίνει ότι η ανακοίνωση προς την Επιτροπή σχετικά με τη διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εγκρίθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2018 δεν τροποποιεί τη διάκριση που γίνεται μεταξύ της «πολιτικής ευθύνης των Επιτρόπων» και της «επιχειρησιακής ευθύνης των Γενικών Διευθυντών» η οποία καθιερώθηκε με τη διοικητική μεταρρύθμιση του 2000· παρατηρεί ότι δεν καθίσταται πάντα σαφές κατά πόσο η «πολιτική ευθύνη» περιλαμβάνει την ευθύνη των Γενικών Διευθύνσεων ή είναι διακριτή από αυτήν·

222.  επαναλαμβάνει τα πορίσματα του ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 2017 στα οποία επισημαίνεται ότι «η Επιτροπή οφείλει να αξιοποιεί καλύτερα τις δικές της πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και να καλλιεργήσει μια εσωτερική νοοτροπία που να εστιάζει περισσότερο στις επιδόσεις»· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή να ενσωματώσει την κατάρτιση του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων σε όλα τα στάδια του κύκλου πολιτικής της·

223.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την ολοένα και πιο καθυστερημένη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων, πράγμα που στην πράξη παρεμποδίζει την εποπτεία του Κοινοβουλίου και τη δημόσια λογοδοσία, δεδομένου ότι η έκθεση για το 2016 δημοσιεύτηκε μόλις τον Μάρτιο του 2018 και η έκθεση για το 2017 εξακολουθεί να εκκρεμεί· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεση για το 2018 το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 και να διατηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό για τα επόμενα έτη·

224.  σημειώνει ότι διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στα συστήματα μέτρησης επιδόσεων των αρχών των κρατών μελών, που σε μεγάλο βαθμό αφορούν έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το συνολικό σύστημα μέτρησης επιδόσεων, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης δεικτών αποτελεσμάτων σε επίπεδο έργου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της συμβολής ενός δεδομένου έργου σε συγκεκριμένους στόχους επιχειρησιακών προγραμμάτων· σημειώνει ότι η νομοθεσία που καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 έχει ενισχύσει τη λογική παρέμβασης και την εστίαση στα αποτελέσματα·

225.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, λόγω των πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα, υπό μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας, για να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν εύκολα τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης και από το ΕΤΣΕ· ενθαρρύνει, επομένως, την Επιτροπή να δημοσιεύει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ετήσια επισκόπηση των έργων μεταφορών και τουρισμού που έχουν συγχρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΤΠΑ και των ταμείων συνοχής, όπως εφαρμόζεται για τον μηχανισμό CEF·

226.  καλεί την Επιτροπή:

α)  να εξορθολογίσει τον τρόπο αναφοράς στοιχείων σχετικά με τις επιδόσεις:

–  μειώνοντας περαιτέρω τον αριθμό των στόχων και δεικτών που χρησιμοποιεί στις διάφορες εκθέσεις επιδόσεών της και εστιάζοντας σε εκείνους που επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση των επιδόσεων του προϋπολογισμού της Ένωσης·

–  βελτιώνοντας την ευθυγράμμιση μεταξύ των γενικών στόχων υψηλού επιπέδου και των ειδικών στόχων σε επίπεδο προγραμμάτων και πολιτικών·

β)  να μεριμνήσει για μια καλύτερη ισορροπία στις εκθέσεις για τις επιδόσεις, παρουσιάζοντας με σαφήνεια τις πληροφορίες για τις κύριες προκλήσεις που δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί από την ΕΕ·

γ)  να παρέχει δήλωση σχετικά με την ποιότητα των υποβαλλόμενων δεδομένων για τις επιδόσεις·

δ)  να αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, τη συνολική πολιτική ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα·

ε)  να περιλαμβάνει επικαιροποιημένες πληροφορίες όσον αφορά τις επιδόσεις στις σχετικές εκθέσεις της, μεταξύ άλλων στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, αναφερόμενη στην πρόοδο που σημειώθηκε ως προς την επίτευξη των στόχων, και να λαμβάνει πάντοτε μέτρα ή να υποβάλλει προτάσεις μέτρων, όταν οι εν λόγω στόχοι δεν επιτυγχάνονται·

στ)  να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων οι πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

ζ)  να θεσπίσει μέτρα και κίνητρα ή να βελτιώσει αυτά που υπάρχουν, προκειμένου η εσωτερική νοοτροπία της Επιτροπής να εστιάζει περισσότερο στις επιδόσεις, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ευκαιρίες που προσφέρουν ο αναθεωρημένος δημοσιονομικός κανονισμός, η πρωτοβουλία «Προϋπολογισμός που εστιάζεται στα αποτελέσματα», η υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις για τα εν εξελίξει έργα, και άλλες πηγές·

η)  να αναπτύξει μεθόδους επεξεργασίας δεδομένων για τις τεράστιες ποσότητες δεδομένων που δημιουργούνται με τις εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις, προκειμένου να διαμορφωθεί έγκαιρη, σωστή και ακριβής εικόνα των επιτευγμάτων· επιμένει ότι οι εκθέσεις σχετικά με τις επιδόσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στόχων των προγραμμάτων·

227.  συνιστά να συνεχίσει το Ελεγκτικό Συνέδριο να προβλέπει χωριστό κεφάλαιο για την ασφάλεια και την ιθαγένεια στην ετήσια έκθεσή του και να εμβαθύνει την ανάλυσή του όσον αφορά τον τομέα αυτό, καθώς το δημόσιο και πολιτικό ενδιαφέρον όσον αφορά το σκέλος της ασφάλειας και της μετανάστευσης στον προϋπολογισμό της Ένωσης είναι πολύ πιο σημαντικό από τους οικονομικούς πόρους που προορίζονται για τον τομέα αυτό·

228.  ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια επισκόπηση της υπεραντιστάθμισης του ΦΠΑ στα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα συνοχής και αγροτικής ανάπτυξης, η οποία ζημιώνει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ και των ευρωπαίων φορολογουμένων·

229.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση που υπέβαλε το Ελεγκτικό Συνέδριο, στο έγγραφο διαβούλευσης με τίτλο «Recurrent reporting on the performance of EU action» (Υποβολή περιοδικών εκθέσεων σχετικά με τις επιδόσεις της δράσης της ΕΕ), να δημοσιεύεται ετησίως, τον Νοέμβριο του έτους Ν+1, μια αξιολόγηση των επιδόσεων της δράσης της ΕΕ η οποία θα παρέχει μια λεπτομερή επισκόπηση των πληροφοριών για τις επιδόσεις που υποβάλλονται από την Επιτροπή στο πλαίσιο της έκθεσης αξιολόγησης του άρθρου 318 ΣΛΕΕ· επιμένει για άλλη μία φορά ότι η εν λόγω έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει σε δεύτερο μέρος λεπτομερή ανασκόπηση της σύνθεσης της δημοσιονομικής διαχείρισης της Επιτροπής όπως επισημαίνεται στο δεύτερο μέρος της ετήσιας έκθεσης για τη διαχείριση και τις επιδόσεις·

230.  υπενθυμίζει ότι απώτερος στόχος μιας ανάλυσης ελέγχου που θα εστιάζεται περισσότερο στις επιδόσεις θα πρέπει να είναι η καθιέρωση συνολικού και συνεπούς μοντέλου κόστους/ωφέλειας για την αξιολόγηση της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού·

231.  επιμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να βελτιώσει τον συντονισμό μεταξύ των αξιολογήσεων των επιδόσεων σε επίπεδο έργου που διενεργούνται στο πλαίσιο των εργασιών για τη δήλωση αξιοπιστίας και των υπόλοιπων εργασιών για τις επιδόσεις, μέσω της αναφοράς, ιδίως, των κύριων συμπερασμάτων των ειδικών εκθέσεών του στα τομεακά κεφάλαια της ετήσιας έκθεσής του·

232.  ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρέχει στις αρμόδιες για τη χορήγηση απαλλαγής αρχές αξιολόγηση κάθε ευρωπαϊκής πολιτικής, από άποψη συμμόρφωσης και επιδόσεων, ακολουθώντας ανά κεφάλαιο τους τομείς του προϋπολογισμού στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

233.  επιμένει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να προβλέψει την εκτενή επακολούθηση των συστάσεων που διατυπώνει στον έλεγχο επιδόσεων·

234.  τονίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να ενσωματωθούν και να διασφαλιστούν σε όλους τους τομείς πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

235.  διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του να συμπεριληφθούν, στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ειδικοί δείκτες ανά φύλο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

Υπολογισμός του ποσοστού σφάλματος και υποβολή σχετικών εκθέσεων

236.  θεωρεί ότι η μεθοδολογία της Επιτροπής για την εκτίμηση του οικείου επισφαλούς ποσού ή επιπέδου σφάλματος εξελίσσεται με την πάροδο του χρόνου, αλλά ότι οι εκτιμήσεις των επιμέρους ΓΔ όσον αφορά το επίπεδο των παράτυπων δαπανών δεν βασίζονται σε συνεκτική μεθοδολογία και ότι οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΓΔ και η ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις χρησιμοποιούν μια σύνθετη ορολογία που μπορεί να προκαλεί σύγχυση·

237.  επισημαίνει, συγκεκριμένα, ότι οι υπηρεσίες της Επιτροπής χρησιμοποιούν τουλάχιστον όλες τις ακόλουθες έννοιες: εναπομένον ποσοστό σφάλματος, αναφερόμενο ποσοστό σφάλματος, ποσοστό σφάλματος κατά την πληρωμή, ποσοστό σφάλματος που διαπιστώθηκε κατά το έτος, καθαρό εναπομένον ποσοστό σφάλματος, σταθμισμένο μέσο ποσοστό σφάλματος, ποσοστό σφάλματος στο κλείσιμο ή κοινό αντιπροσωπευτικό ποσοστό σφάλματος·

238.  επισημαίνει επιπλέον ότι, για περισσότερο από τα τρία τέταρτα των δαπανών του 2017, οι ΓΔ της Επιτροπής βασίζουν τις εκτιμήσεις τους όσον αφορά τα επισφαλή ποσά σε στοιχεία που διαβιβάζουν οι εθνικές αρχές, ενώ από τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των οικείων Γενικών Διευθύνσεων της Επιτροπής (ΓΔ AGRI και ΓΔ REGIO) προκύπτει ότι η αξιοπιστία των εκθέσεων ελέγχου των κρατών μελών εξακολουθεί να συνιστά πρόβλημα·

239.  επισημαίνει ότι το αναφερόμενο συνολικό επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή που εκτιμάται από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις του 2017, βασίζεται σε αριθμητικά στοιχεία των επιμέρους υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για προγράμματα δαπανών τα οποία χρησιμοποιούν διαφορετικές μεθόδους υπολογισμού του επιπέδου σφάλματος που αντανακλούν τα διαφορετικά νομικά και οργανωτικά πλαίσια· υπογραμμίζει ότι η περαιτέρω εναρμόνιση των μεθόδων υπολογισμού θα ενίσχυε την αξιοπιστία, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια του αναφερόμενου συνολικού επισφαλούς ποσού και θα παρείχε μια σαφή εικόνα της κατάστασης όσον αφορά το εναπομένον ποσοστό σφάλματος και το ποσοστό του κινδύνου κατά την πληρωμή στο μέλλον·

240.  εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις συγκρίνει πολύ διαφορετικά αριθμητικά στοιχεία και, ως εκ τούτου, είναι παραπλανητική, δεδομένου ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ένα ποσοστό σφάλματος κατά την πληρωμή και χωρίς αφαίρεση των διορθώσεων, ενώ το συνολικό επισφαλές ποσό που αναφέρει η Επιτροπή στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις υπολογίζεται μετά την αφαίρεση των διορθώσεων· θεωρεί συνεπώς αδύνατη την πραγματοποίηση κατάλληλων συγκρίσεων ή την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων· υποστηρίζει τη μέθοδο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την οποία το ποσοστό σφάλματος υπολογίζεται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι διορθώσεις· καλεί την Επιτροπή να αναφέρει τα ποσοστά σφάλματος χωρίς και με διορθώσεις σε όλες τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, καθώς και στην ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις· θα το εκτιμούσε εάν, προκειμένου να βρεθεί λύση όσον αφορά αυτή τη μη συγκρισιμότητα, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέφραζε τη γνώμη του σχετικά με το ποσοστό σφάλματος της Επιτροπής μετά τη διόρθωση·

241.  ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή να εναρμονίσει περαιτέρω τις μεθόδους υπολογισμού των ποσοστών σφάλματος με το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού λάβει υπόψη τις διαφορετικές μορφές διαχείρισης και τις νομικές βάσεις και καταστήσει συγκρίσιμα τα ποσοστά σφάλματος, και να πραγματοποιεί σαφή διαχωρισμό μεταξύ του επισφαλούς ποσού με ενσωματωμένες δημοσιονομικές διορθώσεις και χωρίς· ζητεί επίσης από την Επιτροπή να υποβάλει πληροφορίες σχετικά με τη διορθωτική ικανότητα για την ανάκτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

242.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του όσον αφορά τη διαφορά μεταξύ των μεθόδων της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον υπολογισμό των σφαλμάτων, η οποία εμποδίζει την κατάλληλη σύγκριση των αναφερόμενων ποσοστών σφάλματος· τονίζει ότι, προκειμένου να υπάρχει αξιόπιστη σύγκριση των ποσοστών σφάλματος που αναφέρονται από την Επιτροπή στην ετήσια έκθεσή της για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων, και στις εκτιμήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η Επιτροπή θα πρέπει να χρησιμοποιεί μια μέθοδο ισοδύναμη με αυτή του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την αξιολόγηση του ποσοστού σφάλματος, και τα δύο θεσμικά όργανα θα πρέπει να συνάψουν επειγόντως σχετική συμφωνία· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάζει τα στοιχεία με τρόπο συνεπή με τη μέθοδο που έχει υιοθετήσει το Ελεγκτικό Συνέδριο, συμπεριλαμβάνοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις των αναμενόμενων διορθώσεων·

243.  ζητεί για μια ακόμη φορά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καθιερώσουν άρτιες διαδικασίες για την επιβεβαίωση του χρονοδιαγράμματος, της προέλευσης και του ποσού των διορθωτικών μέτρων και να περιλαμβάνουν στις παρατηρήσεις των ετήσιων λογαριασμών πληροφορίες από τις οποίες να προκύπτουν, κατά το δυνατόν, το έτος πραγματοποίησης των πληρωμών, το έτος εντοπισμού του σχετικού σφάλματος και το έτος κατά το οποίο δημοσιοποιήθηκαν οι ανακτήσεις ή οι δημοσιονομικές διορθώσεις· ζητεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο να αναφέρει το επίπεδο διόρθωσης που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος στην ετήσια έκθεσή του, καθώς και το αρχικό ποσοστό σφάλματος πριν από τις διορθώσεις·

244.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις δεν έχει ελεγχθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ ορισμένες ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων, και συγκεκριμένα οι εκθέσεις της ΓΔ EMPL και της ΓΔ REGIO, εξετάστηκαν από το Ελεγκτικό Συνέδριο· καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάζει και να ελέγχει την ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις, στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσής του·

Έγκαιρη απορρόφηση και επιδόσεις

245.  σημειώνει ότι το χαμηλό ποσοστό απορρόφησης οφείλεται κυρίως στο καθυστερημένο κλείσιμο του προηγούμενου ΠΔΠ, στην καθυστερημένη έγκριση των σχετικών νομοθετικών πράξεων, σε προβλήματα με την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων για το τρέχον ΠΔΠ, στη μεταβολή των κανόνων για την αποδέσμευση πιστώσεων από N+2 σε N+3, καθώς και στη διοικητική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των περιόδων του ΠΔΠ·

246.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν έχει ακόμη καταρτίσει διεξοδικές, μακροπρόθεσμες προβλέψεις προς στήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων για το επόμενο ΠΔΠ, που να συμμορφώνονται πλήρως με τη διοργανική συμφωνία·

247.  σημειώνει ότι η αργή απορρόφηση των κονδυλίων εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα σε ορισμένες χώρες· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι είναι σκόπιμο να διατηρηθεί η «ειδική ομάδα για την καλύτερη υλοποίηση»· σημειώνει επίσης ότι η Επιτροπή έχει δημιουργήσει μια πρωτοβουλία για περιοχές που προσπαθούν να καλύψουν την υστέρησή τους· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον κίνδυνο συσσώρευσης ενός τεράστιου όγκου εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων στο τέλος της δημοσιονομικής περιόδου·

Σύγκρουση συμφερόντων, κράτος δικαίου, καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς

248.  εκφράζει τη λύπη του για οποιονδήποτε κίνδυνο παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 της ΣΕΕ και μη συμμόρφωσης με το άρθρο 61 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης και να υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της Ένωσης όσον αφορά την ορθή διαχείριση των χρημάτων των φορολογουμένων της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εφαρμόζεται πολιτική μηδενικής ανοχής, χωρίς διπλά μέτρα και σταθμά όσον αφορά τις παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ, καθώς και τις συγκρούσεις συμφερόντων·

249.  καλεί την Επιτροπή να θέσει σε εφαρμογή το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, τη σύσταση της Επιτροπής σχετικά με το κράτος δικαίου στην Πολωνία συμπληρωματικά με τις συστάσεις της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1374, (ΕΕ) 2017/146 και (ΕΕ) 2017/1520 και την αιτιολογημένη πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το κράτος δικαίου στην Πολωνία της 20ής Δεκεμβρίου 2017·

250.  υπενθυμίζει τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) όσον αφορά τα έργα ELIOS και «Καρδιά της Βουδαπέστης» όπου εντοπίστηκαν σοβαρές παρατυπίες· στην πρώτη περίπτωση ανακτήθηκε ένα μικρό μέρος των κονδυλίων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση οι ουγγρικές αρχές αποδέχτηκαν τη δημοσιονομική διόρθωση, η οποία όμως δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί· σημειώνει ότι τα στοιχεία που αφορούν τη γραμμή 4 του μετρό βρίσκονται ακόμη υπό εξέταση· σημειώνει, επιπλέον, ότι στη Σλοβακία βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα της OLAF σχετικά με καταγγελίες απάτης, καθώς και ότι επί του παρόντος διεξάγονται 6 έρευνες συμμόρφωσης από την Επιτροπή όσον αφορά άμεσες ενισχύσεις·

251.  υπενθυμίζει με ανησυχία τα αποτελέσματα των αποστολών της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CONT) στη Σλοβακία, οι οποίες κατέδειξαν σειρά ελλείψεων και κινδύνων για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ και κίνδυνο διείσδυσης του οργανωμένου εγκλήματος, ιδίως στο πλαίσιο της δολοφονίας του ερευνητή δημοσιογράφου Ján Kuciak· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και την OLAF να εξετάσουν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της επιτροπής CONT που περιγράφονται στην έκθεση αποστολής της, και ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση, να λάβει τα αναγκαία μέτρα και να τηρεί ενήμερο το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συνέχεια που θα δοθεί·

252.  καλεί την Επιτροπή να θέσει ως προτεραιότητα τη χάραξη ενιαίας σε επίπεδο ΕΕ στρατηγικής για την ενεργή αποφυγή των συγκρούσεων συμφερόντων, με μια προσαρμοσμένη στρατηγική εκ των προτέρων και εκ των υστέρων ελέγχων· καλεί την Επιτροπή, την OLAF και τη μελλοντική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συμπεριλάβουν στην εν λόγω στρατηγική την προστασία τόσο των καταγγελτών όσο και των ερευνητών δημοσιογράφων·

253.  καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε να ετοιμαστούν και να τεθούν σε εφαρμογή σχέδια δράσης για τη σύγκρουση συμφερόντων σε κάθε κράτος μέλος, και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο σχετικά με τη συντελούμενη πρόοδο·

254.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δημοσιεύει τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Επιτρόπων με εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι το αντικείμενο συζήτησης των συνεδριάσεων δεν περιλαμβάνεται στο μητρώο, και καλεί την Επιτροπή να συμπληρώνει το μητρώο συμπεριλαμβάνοντας το περιεχόμενο των συνεδριάσεων·

255.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον δείκτη αντίληψης της διαφθοράς 2018, η κατάσταση σε μεγάλο αριθμό κρατών μελών δεν έχει βελτιωθεί και μάλιστα έχει επιδεινωθεί· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει επιτέλους στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στην έκθεσή της για την καταπολέμηση της διαφθοράς του 2015, όπου θα περιγράφεται, κατά προτίμηση σε ετήσια βάση, η κατάσταση όσον αφορά τις πολιτικές καταπολέμησης της διαφθοράς στα κράτη μέλη, καθώς και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα·

256.  υπογραμμίζει ότι οι πρώην Επίτροποι δεν θα πρέπει να ασκούν πίεση σε Επιτρόπους ή στο προσωπικό τους για λογαριασμό δικής τους επιχείρησης ή επιχείρησης του εργοδότη/πελάτη τους, ή για θέματα για τα οποία ήταν αρμόδιοι στο πλαίσιο του χαρτοφυλακίου τους, για μια περίοδο δύο ετών μετά τη λήξη της θητείας τους· καλεί την Επιτροπή να ευθυγραμμίσει αυτή την περίοδο αναμονής με αυτήν του Προέδρου, δηλαδή τρία έτη·

257.  τονίζει ότι οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας όσον αφορά τις συγκρούσεις συμφερόντων πρέπει να συντάσσονται προορατικά από την εν λόγω επιτροπή, ιδίως για τους Επιτρόπους που αποχωρούν από την υπηρεσία· τονίζει επίσης ότι η σύνθεση της Επιτροπής Δεοντολογίας θα πρέπει να ενισχυθεί με μέλη από διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΟΣΑ, και από ΜΚΟ με εμπειρογνωσία στον τομέα των πολιτικών για την ακεραιότητα·

258.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την πολιτική ακεραιότητας της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέφραζε τις ανησυχίες του όσον αφορά τις διαδικασίες διορισμού των ανωτέρων υπαλλήλων της· ζητεί επιτακτικά από την Επιτροπή να συνεχίσει τη συζήτηση με το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των διαφόρων συστάσεων που περιέχονται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου.

23.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Neena Gill

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δεν υπολόγισε το επίπεδο του ποσοστού σφάλματος για τις δαπάνες του τομέα 4 για το 2017· τονίζει ότι ένα αντιπροσωπευτικό μέγεθος δείγματος για τον έλεγχο του τομέα «Η Ευρώπη στον κόσμο» έχει ζωτική σημασία για μια αυστηρή και ανεξάρτητη αξιολόγηση των χρηματοοικονομικών συναλλαγών και ζητεί την ταχεία αντιμετώπιση του εν λόγω ζητήματος προκειμένου να καταστεί δυνατή η καλύτερη εποπτεία της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο αξιολόγησε πτυχές των επιδόσεων, πέραν του ελέγχου της κανονικότητας των πράξεων, στην έκθεσή του για το 2017· υποστηρίζει πλήρως όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο βάσει των 56 πράξεων του δείγματος· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της Επιτροπής να ανταποκριθεί στις συστάσεις αυτές και ζητεί την ταχεία εφαρμογή τους·

3.   εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση 22/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την ταχεία και πλήρη εφαρμογή των συστάσεών του από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ)· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η βελτίωση του εξορθολογισμού, της διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, σε συνδυασμό με την καλύτερη εγγραφή στον προϋπολογισμό των δαπανών για επιμέρους αποστολές εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τις επαναλαμβανόμενες αναθέσεις συμβάσεων σε παρόχους υπηρεσιών· ενθαρρύνει την Επιτροπή να ενισχύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ως τρόπο μείωσης του κόστους· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξετάσουν με ποιον τρόπο μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα της ακολουθούμενης προσέγγισης· επισημαίνει, σύμφωνα με τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης, ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι προκειμένου να εξασφαλίζεται μια γενική εικόνα των συστάσεων των αποστολών εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός αποθετηρίου, και να αξιολογείται συστηματικά η κατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή τους·

4.   εκφράζει την ανησυχία του για την έλλειψη προβολής της χρηματοδότησης που χορηγείται συλλογικά από την ΕΕ για έργα· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει την προβολή και να ενισχύσει τη συμπληρωματικότητα των δράσεων των διαφόρων μέσων·

5.   πιστεύει ότι πρέπει να ενισχυθούν οι διοικητικές ικανότητες των υπό ένταξη χωρών· ζητεί να συνεχιστούν οι προσπάθειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αδυναμίες στην έμμεση διαχείριση των κονδυλίων της ΕΕ σε ορισμένες δικαιούχους χώρες του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ), σε συνδυασμό με μεγαλύτερη αυστηρότητα στη δημοσιονομική στήριξη προς χώρες εταίρους της ΕΕ· σημειώνει με ανησυχία ότι τα κονδύλια του ΜΠΒ για την Τουρκία ελάχιστα έχουν αντιμετωπίσει ζητήματα θεμελιωδών αξιών, μεταξύ των οποίων η ελευθερία του Τύπου και η αμεροληψία της δικαιοσύνης, και ότι η Επιτροπή έχει κάνει περιορισμένη χρήση της αιρεσιμότητας για τη στήριξη των μεταρρυθμίσεων στους τομείς προτεραιότητας στην Τουρκία, όπου η πρόοδος όσον αφορά τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου δεν ήταν ικανοποιητική· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ανακατευθυνθούν πόροι προς την κοινωνία των πολιτών και να αξιοποιηθεί περισσότερο η δυνατότητα της άμεσης διαχείρισης· ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει όλες τις συστάσεις που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία, βελτιώνοντας ιδίως την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τα έργα παροχής βοήθειας σε μετρητά και βελτιώνοντας, σε συνεργασία με τις τουρκικές αρχές, τις συνθήκες λειτουργίας των (διεθνών) ΜΚΟ, και να διασφαλίσει ότι τα κονδύλια αυτά είναι επακριβώς στοχευμένα σε προγράμματα για πρόσφυγες και δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικές εκθέσεις στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή σχετικά με τη συμβατότητα των χρηματοδοτούμενων ενεργειών με την υποκείμενη νομική βάση·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ειδική έκθεση αριθ. 3/2017 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Βοήθεια της ΕΕ προς την Τυνησία» και τη διαπίστωσή του ότι η βοήθεια της ΕΕ συνέβαλε σημαντικά στη δημοκρατική μετάβαση και στην οικονομική σταθερότητα της χώρας· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να βελτιώνει την εστίαση της στήριξης της ΕΕ σύμφωνα με τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτήν·

7.  λαμβάνει υπόψη τη δημοσίευση του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Ειδική έκθεση αριθ. 20/2018: «Αφρικανική Αρχιτεκτονική Ειρήνης και Ασφάλειας: αναγκαία η επανεστίαση της στήριξης της ΕΕ»· ζητεί την ταχεία ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση των ελλείψεων που εντοπίζονται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης να μεταφερθεί η έμφαση της ενωσιακής στήριξης από την υποστήριξη επιχειρησιακών δαπανών σε μέτρα ανάπτυξης ικανοτήτων, ούτως ώστε οι παρεμβάσεις να γίνονται πάντα με βάση τα αποτελέσματα, να μειωθούν οι καθυστερήσεις στη σύναψη συμβάσεων και η αναδρομική χρηματοδότηση, να βελτιωθεί η παρακολούθηση και να γίνεται συνεκτική χρήση των χρηματοδοτικών μέσων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

3

8

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Michèle Alliot-Marie, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Klaus Buchner, James Carver, Aymeric Chauprade, Javier Couso Permuy, Arnaud Danjean, Γεώργιος Επιτήδειος, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Michael Gahler, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Wajid Khan, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Ryszard Antoni Legutko, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, David McAllister, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Alyn Smith, Jordi Solé, Dobromir Sośnierz, Dubravka Šuica, Charles Tannock, László Tőkés, Ivo Vajgl, Geoffrey Van Orden

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Doru-Claudian Frunzulică, Elisabetta Gardini, Rebecca Harms, Juan Fernando López Aguilar, Antonio López-Istúriz White, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Janusz Zemke, Željana Zovko

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Martina Werner

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛHΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Ilhan Kyuchyuk, Jozo Radoš, Ivo Vajgl

EFDD

Aymeric Chauprade

PPE

Asim Ademov, Michèle Alliot-Marie, Arnaud Danjean, Norbert Erdős, Michael Gahler, Elisabetta Gardini, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Cristian Dan Preda, Dubravka Šuica, László Tőkés, Željana Zovko

S&D

Francisco Assis, Goffredo Maria Bettini, Knut Fleckenstein, Eugen Freund, Doru-Claudian Frunzulică, Wajid Khan, Juan Fernando López Aguilar, Clare Moody, Pier Antonio Panzeri, Δημήτρης Παπαδάκης, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula, Martina Werner, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Klaus Buchner, Rebecca Harms, Barbara Lochbihler, Alyn Smith, Jordi Solé, Bodil Valero

3

-

EFDD

James Carver

NI

Γεώργιος Επιτήδειος, Dobromir Sośnierz

8

0

ECR

Amjad Bashir, Bas Belder, Ryszard Antoni Legutko, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden

GUE/NGL

Javier Couso Permuy, Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

7.2.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nirj Deva

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη συνδρομή της ΕΕ προς τη Μιανμάρ/Βιρμανία και την απάντηση της Επιτροπής· εκφράζει επ’ αυτού την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ διαδραμάτισε ηγετικό ρόλο στη στήριξη των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων σε ένα δύσκολο πλαίσιο και με περιορισμένους ανθρώπινους πόρους, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η συνδρομή της ΕΕ κρίθηκε εν μέρει μόνο αποτελεσματική· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο όσον αφορά την έμφαση στην ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην κινητοποίηση εγχώριων εσόδων, ιδίως στις αναδυόμενες οικονομίες· λαμβάνοντας υπόψη τις τεκμηριωμένες φρικαλεότητες που διαπράχθηκαν από τον στρατό της Μιανμάρ, εκφράζει μεγάλη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη τομεακή στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τη Μιανμάρ·

2.  εκφράζει βαθύτατη ανησυχία για τη συνεχιζόμενη τάση να αγνοούν οι προτάσεις της Επιτροπής τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(8) στις περιπτώσεις των επιλέξιμων δαπανών της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) και των επιλέξιμων χωρών για τις δαπάνες του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΜΑΣ)· υπενθυμίζει ότι η νομιμότητα των δαπανών της ΕΕ αποτελεί βασική αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ότι οι πολιτικές σκοπιμότητες δεν πρέπει να υπερισχύουν έναντι σαφώς διατυπωμένων νομικών διατάξεων· υπενθυμίζει ότι ο ΜΑΣ είναι προπαντός και κατά κύριο λόγο ένα μέσο που έχει σχεδιαστεί για την καταπολέμηση της φτώχειας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ανταποκρίθηκε στις παρατηρήσεις του Κοινοβουλίου σχετικά με τις εκθέσεις διαχείρισης της εξωτερικής βοήθειας (EAMR) και τους βασικούς δείκτες επιδόσεων, που περιλαμβάνονται στο ψήφισμά του της 18ης Απριλίου 2018 σχετικά με την απαλλαγή για το οικονομικό έτος 2016(9), και προέβη σε αλλαγές προκειμένου να επιτευχθούν βελτιώσεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή διαβίβασε τις EAMR του 2014 στο Κοινοβούλιο χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την εμπιστευτικότητα, αλλά εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η πρόσβαση στις εν λόγω εκθέσεις εκ των πραγμάτων έχει καταστεί πιο περίπλοκη· προσβλέπει σε διευκόλυνση της πρόσβασης του Κοινοβουλίου στις εκθέσεις αυτές στο μέλλον·

4.  εκφράζει την απογοήτευσή του για την ολοένα και πιο καθυστερημένη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής για την εφαρμογή των μέσων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των εξωτερικών δράσεων, πράγμα που στην πράξη παρεμποδίζει την εποπτεία του Κοινοβουλίου και τη δημόσια λογοδοσία, δεδομένου ότι η έκθεση για το 2016 δημοσιεύτηκε μόλις στα τέλη Μαρτίου 2018 και η έκθεση για το 2017 εξακολουθεί να εκκρεμεί· καλεί την Επιτροπή να δημοσιεύσει την έκθεση για το 2018 το αργότερο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2019 και να διατηρήσει το χρονοδιάγραμμα αυτό για τα επόμενα έτη·

5.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, από το 2012, σε κάθε ετήσια έκθεση δραστηριότητας, η Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Επιτροπής χρειάστηκε να διατυπώσει επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων, το οποίο είναι δηλωτικό των σοβαρών ανεπαρκειών στην εσωτερική διαχείριση·

6.  επισημαίνει τα ιδιαίτερα αρνητικά πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα(10) (ΣΔΙΤ) και τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου «να μην ενθαρρύνεται η εντατικότερη και ευρύτερη χρήση των ΣΔΙΤ» στο εσωτερικό της Ένωσης· καλεί την Επιτροπή να λάβει πλήρως υπόψη τη σύσταση αυτή σε σχέση με τις ΣΔΙΤ σε αναπτυσσόμενες χώρες στις οποίες το περιβάλλον για την επιτυχή εφαρμογή των ΣΔΙΤ είναι ακόμη δυσχερέστερο απ’ ό, τι στο εσωτερικό της ΕΕ·

7.  σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή υπέγραψε συμβάσεις με οργανισμούς του ΟΗΕ αξίας περίπου 253,5 εκατομμυρίων EUR σε συνεισφορές από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, το δε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (119,21 εκατομμύρια EUR), η UNICEF (29,34 εκατομμύρια EUR) και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις υπηρεσίες υποστήριξης των προγραμμάτων (20,05 εκατομμύρια EUR) είναι οι μεγαλύτεροι δικαιούχοι, και συμβάσεις με την Παγκόσμια Τράπεζα αξίας 174,11 εκατομμυρίων EUR·

8.  πιστεύει ότι η προώθηση της ειρήνης, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης στις αναπτυσσόμενες χώρες έχει θεμελιώδη σημασία για την Ένωση, για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες που αφορούν την ασφάλεια έχουν ιδιαίτερη σημασία για τις τρέχουσες προσπάθειες ολοκληρωμένης αντιμετώπισης της συνάρτησης ανάπτυξης-ασφάλειας και επίτευξης αποτελεσμάτων όσον αφορά τον στόχο 16 της αναπτυξιακής ατζέντας του 2030·

9.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ δεσμεύεται συλλογικά να παράσχει το 0,7 % του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος ως ΕΑΒ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταρτίσουν και να υποβάλουν ένα λογικό χρονοδιάγραμμα για μια τέτοια σταδιακή αύξηση με στόχο την επίτευξη αυτού του επιπέδου· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, το 2017, δεν σημείωσαν πρόοδο προς την επίτευξη αυτού του στόχου, η δε συνολική ΕΑΒ της ΕΕ μειώθηκε από 0,51 % σε 0,50 % και αρκετές χώρες μείωσαν τη δική τους ΕΑΒ, δηλώνει ότι η αναπτυξιακή βοήθεια της Ένωσης θα πρέπει να δαπανάται με αποδοτικότερο τρόπο και ότι η ΕΑΒ θα πρέπει να στοχεύει στους τομείς όπου είναι περισσότερο αναγκαία, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ικανοτήτων, τη χρηστή διακυβέρνηση, την υγεία, την εκπαίδευση, τη γεωργία, την ύδρευση και την αποχέτευση, καθώς και την ενέργεια· τονίζει την ανάγκη υποστήριξης της συντήρησης που να περιλαμβάνει τη συμμετοχή τεχνικών εμπειρογνωμόνων εκπαιδευμένων σε τοπικό επίπεδο· υπενθυμίζει τη δέσμευση για την παροχή ποσοστού 0,15-0,20 % της ΕΑΒ/ΑΕΕ στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και για την επίτευξη ποσοστού 0,20 % έως το 2030·

10.  δεδομένης της μετατόπισης των τρόπων παροχής βοήθειας από τις άμεσες επιχορηγήσεις σε καταπιστευματικά ταμεία και συνδυασμένη χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εγκρίνουν διοργανική συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο βάσει των αρχών πολιτικής που ορίζονται στη νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη·

11.  ζητεί τη διεύρυνση του προγράμματος «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» πέραν της Ευρώπης, ιδίως προς αναπτυσσόμενες χώρες, και την παροχή των απαραίτητων οικονομικών μέσων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου όσον αφορά τη βελτίωση της διαφάνειας των κονδυλίων της ΕΕ που εκτελούνται από ΜΚΟ οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην ειδική έκθεση 2018/35, όπου, μεταξύ άλλων, συνιστάται στην Επιτροπή να βελτιώσει την αξιοπιστία των πληροφοριών σχετικά με τις ΜΚΟ στο λογιστικό της σύστημα καθώς και τις πληροφορίες που συλλέγονται σχετικά με τα κονδύλια που εκτελούνται από ΜΚΟ· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει τις εν λόγω προτάσεις πριν από το τέλος της τρέχουσας εντολής της·

13.  αναγνωρίζει πλήρως τον σύνθετο χαρακτήρα πολλών προβλημάτων και την ανάγκη να αντιμετωπιστούν με πολύπλευρες και αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες, αλλά εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται σαφήνεια στις χρηματοδοτικές ρυθμίσεις και τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων·

14.  ζητεί να ακολουθηθεί στον τομέα της ανάπτυξης μια προσέγγιση βάσει κινήτρων με την υιοθέτηση της αρχής των «αναλογικών κερδών», στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας· πιστεύει ότι, όσο μεγαλύτερη και ταχύτερη είναι η πρόοδος που σημειώνει μια χώρα στις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις της όσον αφορά την οικοδόμηση και την εδραίωση δημοκρατικών θεσμών, τον σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, τόσο μεγαλύτερη θα πρέπει να είναι η στήριξη που λαμβάνει από την Ένωση·

15.  αναγνωρίζει ότι καμία χώρα δεν έχει αναπτυχθεί χωρίς περαιτέρω εμπορικές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες και τον υπόλοιπο κόσμο· ενθαρρύνει τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων βοήθειας για το εμπόριο, προκειμένου να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες η δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στο μέλλον· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την αυξανόμενη σημασία της ψηφιακής συνδεσιμότητας, ώστε να επιτευχθεί μια πιο ισόρροπη κατανομή των οφελών της παγκοσμιοποίησης στις αναπτυσσόμενες χώρες·

16.  υπογραμμίζει ότι είναι πολύ σημαντική η στήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και ζητεί ειδικότερα την εξεύρεση τοπικών λύσεων για καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση, με περαιτέρω ενίσχυση των δανείων μικροχρηματοδότησης και του συστήματος εγγυήσεων·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διάθεση κονδυλίων που προορίζονται για την υποστήριξη της χρηστής διακυβέρνησης, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στις αναπτυσσόμενες χώρες, με στόχο την προώθηση της λογοδοσίας και της διαφάνειας των θεσμών, την υποστήριξη της ανάπτυξης ικανοτήτων και την προώθηση της συμμετοχικής λήψης αποφάσεων και της πρόσβασης του κοινού στις πληροφορίες·

18.  τονίζει τη σημασία που έχουν η παροχή καθαρού νερού και η κατασκευή επιπλέον εγκαταστάσεων διάθεσης λυμάτων·

19.  εφιστά την προσοχή στην έκταση και τον αντίκτυπο της ενεργειακής φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς και στην ενεργό συμμετοχή της Ένωσης στις προσπάθειες για μείωση αυτής της φτώχειας· υπογραμμίζει την ανάγκη για ισχυρές και συντονισμένες προσπάθειες από τις κυβερνήσεις και τα ενδιαφερόμενα μέρη στις χώρες που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο τη μείωσή της.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

1

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mireille D’Ornano, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Vincent Peillon, Lola Sánchez Caldentey, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marina Albiol Guzmán, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Maria Noichl, Judith Sargentini

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ECR

Ελένη Θεοχάρους

PPE

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Stefan Gehrold, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Bogusław Sonik, Anna Záborská, Joachim Zeller, Željana Zovko

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maria Noichl, Vincent Peillon, Elly Schlein

1

-

EFDD

Mireille D'Ornano

4

0

GUE/NGL

Marina Albiol Guzmán, Lola Sánchez Caldentey

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Judith Sargentini

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

25.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marian Harkin

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  υπενθυμίζει ότι το 2017 ήταν το τέταρτο έτος εφαρμογής του ισχύοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και ότι όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία·

2.  παρατηρεί ότι υπήρξε σταθερή βελτίωση σε ό,τι αφορά το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος σε πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης τα τελευταία χρόνια (4,4 % το 2014, 3,8 % το 2015, 3,1 % το 2016, 2,4 % το 2017)· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο διατύπωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με την κανονικότητα των υποκείμενων πράξεων των λογαριασμών του 2017·

3  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι εκροές και τα αποτελέσματα που περιγράφονται για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης και ότι το ταμείο αυτό συμπληρώνει τις εθνικές προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης·

4.  σημειώνει με ανησυχία το υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (3,0 %), το οποίο εξακολουθεί να υπερβαίνει το όριο σημαντικότητας του 2 % και το επίπεδο σφάλματος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο σύνολό του (2,4 %), και επισημαίνει ότι το πλήθος των εντοπισθέντων σφαλμάτων και ο αντίκτυπός τους υποδεικνύουν εμμένουσες αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές· παρατηρεί εντούτοις τη μείωση που σημειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος (4,8 %)· αναγνωρίζει ότι αυτό το σχετικά υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος σε αυτόν τον τομέα πολιτικής οφείλεται κυρίως στις μη επιλέξιμες δαπάνες που περιέχονται στις δηλώσεις δαπανών των δικαιούχων, στην επιλογή μη επιλέξιμων δραστηριοτήτων, έργων ή δικαιούχων και στην παραβίαση της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις· τονίζει ότι απαιτείται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό αυτών των πηγών σφάλματος με επίτευξη, παράλληλα, υψηλών επιδόσεων·

5.  σημειώνει με ανησυχία ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 4,2 % - το οποίο αντιπροσωπεύει ελαφρά αύξηση σε σύγκριση με το 2016 (4,1 %) και ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν την επιστροφή μη επιλέξιμων δαπανών προσωπικού και άλλων άμεσων δαπανών που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους των ερευνητικών έργων, καθώς και τα μη επιλέξιμα έργα/δικαιούχους· τονίζει ότι απαιτείται η λήψη αποτελεσματικών μέτρων για τον περιορισμό αυτών των πηγών σφάλματος με επίτευξη, παράλληλα, υψηλών επιδόσεων· εκφράζει την απογοήτευσή του διότι, όπως και τα προηγούμενα έτη, τα κράτη μέλη είχαν επαρκείς πληροφορίες στη διάθεσή τους για να αποτρέψουν ή για να εντοπίσουν και να διορθώσουν σημαντικό αριθμό σφαλμάτων· εάν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη είχαν αξιοποιήσει δεόντως όλες τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους, το εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος για το παρόν κεφάλαιο θα ήταν χαμηλότερο κατά 1,5 εκατοστιαίες μονάδες·

6  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του ελέγχου που πραγματοποίησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τα 113 ολοκληρωθέντα έργα του τομέα δαπανών «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή», το 65 % διέθετε σύστημα μέτρησης των επιδόσεων με δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων συνδεδεμένους με τους στόχους του επιχειρησιακού προγράμματος - γεγονός που συνιστά βελτίωση σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη· σημειώνει με ανησυχία ότι το 30 % των έργων δεν διέθετε δείκτες αποτελέσματος ή στόχους, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η αξιολόγηση της ειδικής συμβολής των έργων αυτών στην επίτευξη των γενικών στόχων του προγράμματος·

7.  σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη πραγματοποίησαν ελάχιστες αξιολογήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πέραν της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ)· καλεί τα κράτη μέλη να αξιολογούν συστηματικά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα χάραξης πολιτικών βάσει στοιχείων, και καλεί την Επιτροπή να προωθήσει αυτή την αξιολόγηση·

8.  υπενθυμίζει ότι στην ειδική έκθεσή 5/2017 - Ανεργία των νέων, το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι μολονότι είχε σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την εφαρμογή των εγγυήσεων για τη νεολαία (YG) και είχαν επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα, η κατάσταση υστερούσε έναντι των αρχικών προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί κατά την εξαγγελία των YG· τονίζει, ωστόσο, ότι η ΠΑΝ και οι εγγυήσεις για τη νεολαία εξακολουθούν να αποτελούν μία από τις πιο καινοτόμες και φιλόδοξες πολιτικές απαντήσεις για την ανεργία των νέων μετά την οικονομική κρίση και ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχουν τη συνεχή οικονομική και πολιτική στήριξη των ενωσιακών, εθνικών και περιφερειακών θεσμικών οργάνων κατά την υλοποίησή τους·

9.  τονίζει ότι η διαπίστωση κατά πόσον ο προϋπολογισμός της ΠΑΝ δαπανάται σωστά, και κατά πόσον έχει επιτευχθεί ο απώτερος στόχος της ΠΑΝ να βοηθήσει τους νέους ανέργους να επιτύχουν βιώσιμη απασχόληση, μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι δράσεις παρακολουθούνται στενά και με διαφάνεια με βάση αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα, και εάν τα κράτη μέλη που δεν έχουν σημειώσει πρόοδο αντιμετωπιστούν με πιο φιλόδοξο τρόπο· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν την παρακολούθηση, την υποβολή εκθέσεων και την ποιότητα των δεδομένων επειγόντως και να διασφαλίσουν ότι θα συγκεντρωθούν αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα και αριθμητικά στοιχεία για την τρέχουσα εφαρμογή της ΠΑΝ, τα οποία θα διατίθενται εγκαίρως και συχνότερα απ’ ό,τι απαιτείται στο πλαίσιο της υποχρέωσής τους για ετήσια υποβολή εκθέσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού του ΕΚΤ· καλεί την Επιτροπή να αναθεωρήσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με τη συλλογή δεδομένων σύμφωνα με τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διόγκωσης των αποτελεσμάτων·

10.  υπενθυμίζει ότι στην ειδική έκθεσή του 22/2018 με τίτλο «Κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus +» το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι, ενώ η ένταξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) στο Erasmus + φέρνει το Πρόγραμμα πιο κοντά σε μεγαλύτερο φάσμα πολιτών, το σκέλος ΕΕΚ του προγράμματος θα μπορούσε να βελτιωθεί περαιτέρω, για παράδειγμα, μέσω της εξασφάλισης καλύτερης συνέχειας στα ετήσια προγράμματα εργασίας του, της μείωσης των διοικητικών διαδικασιών και της παροχής μεγαλύτερης υποστήριξης από την Επιτροπή στα ιδρύματα ΕΕΚ κατά την αναζήτηση εταίρων·

11.  υπενθυμίζει ότι στην ειδική έκθεσή του 06/2018 με τίτλο «Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων» το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι ο καλύτερος εντοπισμός και η καλύτερη παρακολούθηση των κονδυλίων της ΕΕ για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού θα βοηθούσε στη διασφάλιση του συντονισμού και της συμπληρωματικότητας των ταμείων·

12.  εκφράζει ικανοποίηση για τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στο πλαίσιο των τριών αξόνων του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) το 2017· εφιστά την προσοχή στη σημασία που έχει η υποστήριξη του EaSI και, ειδικότερα, των αξόνων του δικτύου του Progress και EURES (ευρωπαϊκό δίκτυο υπηρεσιών απασχόλησης), για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει, ωστόσο, με ανησυχία ότι οι επιδόσεις του θεματικού τμήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας του άξονα του EaSI «Μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα» παραμένουν ανεπαρκείς· εκτιμά το γεγονός ότι η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) για να εξασφαλίσει ότι αυτό δεσμεύεται να αξιοποιήσει πλήρως τους πόρους στο πλαίσιο του θεματικού τμήματος για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

40

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Λάμπρος Φουντούλης, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

40

+

ALDE

Mircea Diaconu, Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo, João Pimenta Lopes

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

1

0

EFDD

Laura Agea

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

23.01.2018

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Adina‑Ioana Vălean

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνολική εκτέλεση από την Επιτροπή των κονδυλίων του προϋπολογισμού για το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων το 2017·

2.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το έργο που επιτελούν οι πέντε αποκεντρωμένοι οργανισμοί που βρίσκονται υπ’ ευθύνη της και οι οποίοι επιτελούν τεχνικά, επιστημονικά ή διαχειριστικά καθήκοντα που βοηθούν τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να χαράσσουν και να υλοποιούν πολιτικές στους τομείς του περιβάλλοντος, του κλίματος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των τροφίμων, καθώς και για τον τρόπο εκτέλεσης των προϋπολογισμών των εν λόγω οργανισμών·

3.  σημειώνει ότι φέτος, το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ετήσια έκθεσή του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, αποφάσισε να μην παράσχει εκτίμηση, ούτε να παρουσιάσει εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος, για τον τομέα «αγροτική ανάπτυξη, μέτρα στήριξης της αγοράς, περιβάλλον, δράση για το κλίμα και αλιεία», αλλά παρείχε στοιχεία σχετικά με τον τύπο των σφαλμάτων που ενδέχεται να προκύψουν στον τομέα αυτόν (κυρίως μη επιλέξιμοι δικαιούχοι, δραστηριότητες, σχέδια ή δαπάνες)· σημειώνει ότι μόνον 6 από τις 230 πράξεις του δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση του επιπέδου των σφαλμάτων για τον τομέα «Φυσικοί πόροι» (2,4 %) αφορούν το περιβάλλον, τη δράση για το κλίμα και την αλιεία· σημειώνει ότι δεν υπολογίστηκε ποσοστό σφάλματος για τον τομέα 3, που περιλαμβάνει δαπάνες για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών·

Περιβάλλον και δράση για το κλίμα

4.  σημειώνει ότι το 2017 το πρόγραμμα LIFE γιόρτασε την 25ή επέτειό του· επισημαίνει ότι το πρόγραμμα χορήγησε 222 εκατ. EUR για τη συγχρηματοδότηση 139 νέων έργων·

5.  τονίζει ότι πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για να περιοριστούν οι καθυστερήσεις πληρωμών στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE, δεδομένου ότι το 5,8 % των πληρωμών υπερέβη τις νόμιμες προθεσμίες το 2017 (3,9 % το 2016, 12 % το 2015)·

6.  επισημαίνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος LIFE, η οποία καλύπτει τα έτη 2014-2015, δημοσιεύθηκε το 2017· σημειώνει ότι, δεδομένου ότι τα περισσότερα έργα δεν είχαν ακόμη ξεκινήσει και ότι λίγα έργα είχαν περατωθεί, η εν λόγω αξιολόγηση επικεντρώθηκε κυρίως στις διαδικασίες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος LIFE, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα προσφέρει ενωσιακή προστιθέμενη αξία, επισημαίνοντας παράλληλα πιθανές βελτιώσεις· τονίζει ότι οι διαδικασίες διαχείρισης των επιχορηγήσεων, και ιδίως οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και εκθέσεων, θα πρέπει όχι μόνο να απλουστευθούν αλλά και να επιταχυνθούν σημαντικά·

7.  σημειώνει ότι οι όροι της απόφασης εξωτερικής ανάθεσης για συνεργασία με τον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME) όσον αφορά το προσωπικό σημαίνουν ότι η κατάσταση όσον αφορά το προσωπικό είναι πολύ τεταμένη στη ΓΔ ENV σχετικά με τις δραστηριότητες που συνδέονται με το πρόγραμμα LIFE, γεγονός που ενδέχεται να απαιτήσει περαιτέρω επανεξέταση των μεθόδων εργασίας και των ρυθμίσεων εντός της ΓΔ·

8.  επισημαίνει ότι τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου της ΓΔ ENV και της ΓΔ CLIMA τα οποία ελέγχθηκαν είναι μόνον εν μέρει αποτελεσματικά, δεδομένου ότι ορισμένες πολύ σημαντικές συστάσεις δεν έχουν ακόμη εξεταστεί βάσει των συμφωνηθέντων σχεδίων δράσης·

9.  σημειώνει ότι η ΓΔ CLIMA αναδιοργανώθηκε από την 1η Οκτωβρίου 2017 προκειμένου να καταργηθεί η Διεύθυνση Κοινών Πόρων (SRD) ENV/CLIMA, συμπεριλαμβανομένης της μονάδας προϋπολογισμού και οικονομικών της, και ότι η ΓΔ ενσωματώνει πλέον πλήρως τις οικονομικές δραστηριότητες, τη διοικητική υποστήριξη και τις εσωτερικές δραστηριότητες επικοινωνίας και τεχνολογίας πληροφοριών της SRD·

10.  τονίζει ότι η ΓΔ CLIMA και η ΓΔ BUDG παρακολουθούν τον στόχο του 20 % όσον αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, ενώ η ΓΔ CLIMA στηρίζει άλλες ΓΔ για την ενσωμάτωση του κλίματος στις δραστηριότητές τους· εκφράζει τη λύπη του διότι, το 2017, μόνον το 19,3 % του προϋπολογισμού της Ένωσης δαπανήθηκε για δραστηριότητες σχετικές με το κλίμα, και διότι εκτιμάται ότι ο μέσος όρος για την περίοδο 2014-2020 θα είναι μόνο 18,8 %·

11.  εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η επιφύλαξη για προληπτικούς λόγους που αφορά την εκκρεμή σοβαρή αδυναμία σχετικά με την ασφάλεια, η οποία διαπιστώθηκε στο ενωσιακό μητρώο του συστήματος εμπορίας εκπομπών (ΣΕΔΕ της ΕΕ), επαναλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ CLIMA για το 2017·

Δημόσια υγεία

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και οι πιστώσεις πληρωμών του τρίτου προγράμματος για την υγεία («το πρόγραμμα για την υγεία») εφαρμόστηκαν πλήρως· σημειώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των δράσεων του προγράμματος για την υγεία εφαρμόζεται μέσω του εκτελεστικού οργανισμού για τους καταναλωτές, την υγεία, τη γεωργία και τα τρόφιμα (CHAFEA)·

13.  τονίζει ότι, το 2017, η ΓΔ SANTE ολοκλήρωσε την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος για την υγεία, καλύπτοντας τα έτη 2014-2016, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είχε απτά αποτελέσματα και ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τις ανάγκες των κρατών μελών, και συνέστησε να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την επίτευξη ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, για να αυξηθούν οι συνέργειες και για να διασφαλιστεί η αναβάθμιση των αποτελεσμάτων μέσω της συνεργασίας με άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση 24 ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς που εξυπηρετούν ασθενείς με σπάνιες και πολύπλοκες νόσους, και στα οποία συμμετέχουν 900 άκρως εξειδικευμένες μονάδες υγειονομικής περίθαλψης από περισσότερα από 300 νοσοκομεία σε 26 χώρες, ήτοι σε 25 κράτη μέλη και στη Νορβηγία·

Ασφάλεια των τροφίμων, υγεία και καλή μεταχείριση των ζώων και υγεία των φυτών

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τόσο οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και οι πιστώσεις πληρωμών για την ασφάλεια των τροφίμων, την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τα προγράμματα για την υγεία των φυτών, εφαρμόστηκαν πλήρως·

16.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι το μέσο εναπομένον ποσοστό σφάλματος της ΓΔ SANTE ανήλθε σε 2,5 % για τη συνολική δραστηριότητα στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων και των ζωοτροφών το 2017, υπερβαίνοντας το όριο σημαντικότητας του 2 %· σημειώνει ότι αυτό οφείλεται σε διογκωμένες δηλώσεις δαπανών των κρατών μελών, στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που έγιναν στη διαχείριση και στους ελέγχους των δηλώσεων σε ένα κράτος μέλος· ζητεί από τη ΓΔ SANTE να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι αυτό δεν θα επαναληφθεί στο μέλλον, αυξάνοντας, για παράδειγμα, τη χρήση των μέτρων απλούστευσης που προσφέρει ο δημοσιονομικός κανονισμός·

17.  υπογραμμίζει ότι, το 2017, η ΓΔ SANTE κοινοποίησε την ενδιάμεση αξιολόγηση του κοινού δημοσιονομικού πλαισίου για την αλυσίδα τροφίμων 2014-2020, που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το ισχύον πλαίσιο λειτουργεί ορθά και ότι συνέβαλε στην επίτευξη ενωσιακής προστιθέμενης αξίας· σημειώνει ότι η Επιτροπή, όπως συνέστησε το Ελεγκτικό Συνέδριο, εργάζεται για την ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας ανάλυσης κόστους-αποτελεσματικότητας για τον τομέα της αλυσίδας τροφίμων, ώστε οι μελλοντικές οικονομικές αξιολογήσεις των παρεμβάσεων που χρηματοδοτούνται από την Ένωση να καταστούν πιο αξιόπιστες·

18.  εκτιμά, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και την έκθεση εκτέλεσης, ότι μπορεί να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στα πεδία πολιτικής για το περιβάλλον και το κλίμα, τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

50

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, John Procter, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Νίκος Ανδρουλάκης, Cristian-Silviu Buşoi, Christophe Hansen, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Jan Huitema, Tilly Metz, Bart Staes, Tiemo Wölken

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Olle Ludvigsson

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

50

+

ALDE

Catherine Bearder, Jan Huitema, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ENF

Jean‑François Jalkh

GUE/NGL 

Stefan Eck, Anja Hazekamp, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian Silviu Buşoi, Birgit Collin Langen, Angélique Delahaye, José Inácio Faria, Karl Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Christophe Hansen, Miroslav Mikolášik, Annie Schreijer Pierik, Ivica Tolić, Adina Ioana Vălean

S&D

Νίκος Ανδρουλάκης, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jytte Guteland, Olle Ludvigsson, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu, Tiemo Wölken, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Tilly Metz, Bart Staes

7

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD

Sylvie Goddyn

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

22.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Franck Proust

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επιδοκιμάζει το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο οι ενοποιημένοι λογαριασμοί της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 είναι αξιόπιστοι και οι υποκείμενες στους ετήσιους λογαριασμούς της Επιτροπής πράξεις για το οικονομικό έτος 2017 είναι σε γενικές γραμμές νόμιμες και κανονικές σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές, εκτός από τις πληρωμές επιστροφής εξόδων όπου υπάρχουν σφάλματα· σημειώνει ότι το συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος του 2,4 % είναι υψηλότερο από το όριο σημαντικότητας που έχει θέσει το Ελεγκτικό Συνέδριο (2 %). και συνιστά μείωση έναντι του 3,1% το 2016 και του 3,8% το 2015

2.   εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για το δεύτερο κατά σειρά έτος, το Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε γνώμη με επιφύλαξη σχετικά με τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, και αναμένει περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των οικονομικών της Ένωσης·

3.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι για τον τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση», στον οποίο εμπίπτουν οι μεταφορές, το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στον τομέα των μεταφορών, ιδίως σε ό, τι αφορά τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF)·

4.  σημειώνει ότι το 2017,

–   3 964 000 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 2 176  000 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν για τις πολιτικές μεταφορών, συμπεριλαμβανομένου του CEF, για την ασφάλεια των μεταφορών και για τους οργανισμούς μεταφορών για τα δικαιώματα των επιβατών, καθώς και για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα των μεταφορών («Ορίζοντας 2020»),

–   3 452 900 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και 1 643 700 000 EUR σε πιστώσεις πληρωμών που εγκρίθηκαν για τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (κεφάλαιο 06 02) και «Ορίζοντας 2020» (έρευνα και καινοτομία σχετικά με τις μεταφορές - Κεφάλαιο 06 03) διαχειρίστηκε ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA),

–   72 500 000 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών διατέθηκαν για διοικητικές δαπάνες του τομέα πολιτικής «κινητικότητα και μεταφορές»·

5.  σημειώνει ότι το 2017 η Επιτροπή επέλεξε 152 έργα συνολικής χρηματοδότησης από τον μηχανισμό CEF – Μεταφορές ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων EUR, με συνολικές επενδύσεις ύψους 4,7 δισεκατομμυρίων EUR, περιλαμβανομένης και άλλης δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης· επαναλαμβάνει τη σημασία του χρηματοδοτικού μέσου CEF για την ολοκλήρωση του δικτύου ΔΕΔ-Μ, για την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών, για την ανάπτυξη των διασυνοριακών συνδέσεων και την κάλυψη των ελλειπουσών συνδέσεων· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η ευκαιρία που προσφέρει ο μηχανισμός CEF δεν έχει εκτιμηθεί πλήρως από όλους τους εθνικούς φορείς· υπενθυμίζει ότι το χρηματικό ποσό που δαπανάται στο πλαίσιο ενός χρηματοδοτικού μέσου δεν είναι το μοναδικό κριτήριο επιδόσεων, και καλεί την Επιτροπή να εμβαθύνει την αξιολόγηση των επιτευγμάτων που έχουν ολοκληρωθεί στο πλαίσιο των έργων μεταφορών που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και να μετρήσει την προστιθέμενη αξία τους και τις προσανατολισμένες στα αποτελέσματα δαπάνες· 

6.  καλεί τους ευρωπαίους συντονιστές του ΔΕΔ-Μ να προβούν σε διεξοδική αξιολόγηση των έργων που έχουν ολοκληρωθεί και των βελτιώσεων που έχουν επέλθει στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού και να υποβάλουν την αξιολόγηση στην Επιτροπή και στο Κοινοβούλιο· ζητεί επιπλέον από την Επιτροπή να προτείνει έναν μηχανισμό, συμπεριλαμβανομένης τεχνικής βοήθειας, για την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ευρωπαϊκών ταμείων στην ολοκλήρωση των διαδρόμων των ΔΕΔ-Μ και τη μεγιστοποίηση της προόδου·

7.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει με σαφήνεια, για τον τομέα των μεταφορών, εκτίμηση του αντίκτυπου του ΕΤΣΕ στα άλλα χρηματοδοτικά μέσα, ιδίως σε σχέση με τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», καθώς και στη συνοχή του χρεωστικού μέσου CEF με άλλες πρωτοβουλίες της Ένωσης, σε εύλογο χρόνο πριν από την πρόταση για το επόμενο ΠΔΠ· ζητεί η αξιολόγηση αυτή να περιέχει σαφή ανάλυση σχετικά με τη γεωγραφική ισορροπία των επενδύσεων στον τομέα των μεταφορών· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι το ποσό των χρημάτων που δαπανώνται στο πλαίσιο ενός χρηματοπιστωτικού μέσου δεν θα πρέπει να θεωρείται ως το μοναδικό συναφές κριτήριο που θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των επιδόσεών του· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να εμβαθύνει στην αξιολόγηση των επιτευγμάτων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων από την Ένωση έργων μεταφορών και να υπολογίσει την προστιθέμενη αξία τους·

8.   επιδοκιμάζει τα αποτελέσματα της πρόσκλησης προτάσεων συνδυασμού του 2017 για τη χρηματοδότηση του CEF και την απόφαση για την αύξηση του προϋπολογισμού του σε 1,35 δισεκατομμύρια EUR, πράγμα που επιβεβαιώνει τη σημασία και την προστιθεμένη αξία που έχει η αξιοποίηση των επιχορηγήσεων της Ένωσης σε συνδυασμό με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες ή άλλα αναπτυξιακά και δημόσια και ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι ο μηχανισμός CEF θα πρέπει επομένως να συνεχίσει να στηρίζει δράσεις που επιτρέπουν τον συνδυασμό επιχορηγήσεων της ΕΕ με άλλες πηγές χρηματοδότησης, αλλά να παραμείνουν οι επιχορηγήσεις ως το κύριο χρηματοδοτικό μέσο·

9.  επιδοκιμάζει την ολοκλήρωση της ενδιάμεσης επανεξέτασης του προγράμματος CEF και της ενδιάμεσης αξιολόγησης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και καλεί την Επιτροπή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα παρακολούθησης για να εξασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση και των δύο προγραμμάτων·

10.  σημειώνει ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής, στο πλαίσιο του ελέγχου της σχετικά με την εποπτεία από την Επιτροπή της εκτέλεσης των χρηματοδοτικών μέσων του CEF, διαπίστωσε ότι υπήρχε πολύ χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης των χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο του CEF και ότι το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού που είχε προβλεφθεί αρχικά για τα χρηματοδοτικά μέσα του CEF (2,43 δισεκατομμύρια EUR) διατέθηκε εκ νέου στις γραμμές του προϋπολογισμού για επιχορηγήσεις CEF, αφήνοντας μόνο 296 εκατομμύρια EUR διαθέσιμα για τα χρηματοδοτικά μέσα του CEF έως το 2020· σημειώνει επίσης ότι μία από τις δικαιολογίες που προβλήθηκαν ήταν ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας των χρηματοδοτικών μέσων του CEF και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό και τα δυνητικά επιλέξιμα έργα στου πλαίσιο του CEF στην πραγματικότητα χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΣΕ, καθώς αυτό έχει μεγαλύτερη πολιτική προτεραιότητα και καλύπτει ευρύτερο πεδίο· καλεί την Επιτροπή, όσον αφορά τον CEF, να βελτιώσει το επίπεδο ενημέρωσης των δικαιούχων σχετικά με τους κανόνες επιλεξιμότητας, ιδίως προβαίνοντας σε σαφή διάκριση μεταξύ της σύμβασης υλοποίησης και της σύμβασης υπεργολαβίας -κάτι που αποτελούσε την κύρια πηγή σύγχυσης μεταξύ των δικαιούχων· καλεί την Επιτροπή να μεριμνά ώστε τα χρηματοδοτικά μέσα να αλληλοσυμπληρώνονται και όχι υποκαθιστούν το ένα το άλλο·

11.  επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή, λόγω των πολλαπλών πηγών χρηματοδότησης, να παρέχει εύκολη πρόσβαση στα έργα, υπό μορφή μονοαπευθυντικής διαδικασίας, για να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν τις εξελίξεις και τη χρηματοδότηση των υποδομών που συγχρηματοδοτούνται από τα ταμεία της Ένωσης και από το ΕΤΣΕ· ενθαρρύνει, επομένως, την Επιτροπή να δημοσιεύει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, ετήσια επισκόπηση των έργων μεταφορών και τουρισμού που έχουν συγχρηματοδοτηθεί μέσω του ΕΤΠΑ και των ταμείων συνοχής, όπως εφαρμόζεται για τον μηχανισμό CEF·

12.  σημειώνει τη σημαντική αριθμητική αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων που εξασφαλίζει νέες ευκαιρίες συνδυασμού χρηματοδότησης στον τομέα των μεταφορών, ενώ παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα σύνθετο πλέγμα ρυθμίσεων γύρω από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· σημειώνει ότι τα μέσα αυτά, που λειτουργούν παράλληλα με τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενδεχομένως απειλούν να υπονομεύσουν το επίπεδο λογοδοσίας και διαφάνειας, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ευθυγράμμιση ως προς την υποβολή εκθέσεων, τον λογιστικό έλεγχο και τον δημόσιο έλεγχο· καλεί την Επιτροπή να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να μεταρρυθμιστεί το δημοσιονομικό σύστημα της Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα διασφαλιστεί ότι οι συνολικοί μηχανισμοί χρηματοδότησης δεν είναι πιο περίπλοκοι από όσο χρειάζεται για να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης και να διασφαλιστούν η λογοδοσία, η διαφάνεια και η δυνατότητα ελέγχου·

13.  σημειώνει ότι το 2017 ήταν το πρώτο έτος της άσκησης λογιστικών ελέγχων για το πρόγραμμα CEF και ότι θα χρειαστούν άλλα 2-3 έτη λογιστικού έλεγχο του CEF για να υπολογιστεί ένα σημαντικό ποσοστό σφάλματος σε όλους τους τομείς του CEF· εκφράζει, ωστόσο, την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα σφάλματα που εντοπίστηκαν στο πλαίσιο ελέγχων που περατώθηκαν το 2017 για τον CEF και το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (TEN-Τ) ήταν πολύ χαμηλά·

14.   σημειώνει ότι το 2017 ήταν ένα μεταβατικό έτος για την εφαρμογή του νέου πλαισίου εσωτερικού ελέγχου, καθώς η Επιτροπή από το 2018 μεταβαίνει από ένα σύστημα με βάση τη συμμόρφωση σε ένα σύστημα με βάση αρχές, το δε ένα τρίτο των υπηρεσιών της Επιτροπής χρησιμοποιεί ήδη για το έτος αναφοράς 2017 το νέο πλαίσιο για την υποβολή εκθέσεων·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διαπίστωσε σημαντικές αδυναμίες στο ισχύον σύστημα της ΓΔ MOVE για την παρακολούθηση της πολιτικής για την ασφάλεια των αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών και προέβη σε τρεις πολύ σημαντικές συστάσεις· καλεί τη ΓΔ MOVE να εφαρμόσει πλήρως το σχέδιο δράσης που εκπόνησε για την αντιμετώπιση των κινδύνων που εντοπίστηκαν·

16.  σημειώνει με ανησυχία ότι η ΓΔ MOVE, ως η βασική υπηρεσία της Επιτροπής που ασχολείται με την πολιτική μεταφορών, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην πρόσληψη εξαιρετικά εξειδικευμένων προφίλ που απαιτούνται για τη διασφάλιση της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και την υλοποίηση των βασικών νομοθετικών προτάσεων στους τομείς προτεραιότητας και σε διάφορους τομείς και αγορές, όπως η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, η χρηματοδότηση υποδομών ή οι ψηφιακές μεταφορές· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι, μετά την αναδιάρθρωση της ΓΔ MOVE, η βασική αυτή υπηρεσία θα μπορέσει να προσλάβει τους ειδικούς που απαιτούνται για την εκπλήρωση του απαιτητικού ρόλου της· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει επίσης ότι ο Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) αντιμετωπίζει επίσης μια διαρκή πρόκληση όσον αφορά την πλήρωση των θέσεων στον πίνακα προσωπικού του - στα τέλη του 2017 είχε 249 άτομα από τα 272 που είχαν προβλεφθεί στο προσωπικό του και χρειάστηκε να μεταφέρει περισσότερες από 23 θέσεις για πλήρωση στο επόμενο έτος·

17.   επαναλαμβάνει το αίτημα για την προσθήκη ενός κονδυλίου του προϋπολογισμού ειδικά για τον τουρισμό στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς της Ένωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια όσον αφορά τους ενωσιακούς πόρους που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη δράσεων για τον τουρισμό·

18.  προτείνει, σε σχέση με τους τομείς αρμοδιότητας της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

35

6

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Jakop Dalunde, Markus Ferber, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jude Kirton-Darling, Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

35

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Innocenzo Leontini, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

GUE/NGL

Marie‑Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Dieter‑Lebrecht Koch, Marian‑Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Francisco Assis, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Karoline Graswander‑Hainz, Jude Kirton‑Darling, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

6

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Christelle Lechevalier, Georg Mayer

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

0

0

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

23.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

2018/2166(DEC)

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Iskra Mihaylova

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι, όπως επισημαίνεται στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η εκτίμηση του ποσοστού σφάλματος στις δαπάνες του τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» μειώθηκε από 4,8 % το 2016 σε 3 % το 2017· σημειώνει με ικανοποίηση τη διαρκή βελτίωση κατά τα τελευταία τέσσερα έτη·

2.  σημειώνει ότι αυτό είναι το πρώτο έτος που εφαρμόζεται το αναθεωρημένο πλαίσιο δικλίδων και διασφάλισης για την περίοδο 2014-2020, και ότι υποβλήθηκε μόνο ένας μικρός αριθμός φακέλων διασφάλισης· επισημαίνει ότι η ετήσια έκθεση 2017 καλύπτει τόσο τις εκκαθαρισμένες δαπάνες της περιόδου 2014-2020 όσο και το κλείσιμο για την περίοδο 2007-2013·

3.  σημειώνει ότι τα σφάλματα στα χρηματοδοτικά μέσα, οι μη επιλέξιμες δαπάνες και οι αιτήσεις για επιστροφή μη επιλέξιμου ΦΠΑ συνέβαλαν κατά το μεγαλύτερο μέρος στο εκτιμώμενο ποσοστό σφάλματος στην πολιτική συνοχής· σημειώνει ότι ορισμένα από τα σφάλματα που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο συνδέονταν με ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες έχουν ήδη αναληφθεί δράσεις μετριασμού· καλεί την Επιτροπή να λάβει περαιτέρω προληπτικά και διορθωτικά μέτρα, εφόσον είναι αναγκαίο·

4.  τονίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε κάποιες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές αδυναμίες στο έργο ορισμένων ελεγκτικών αρχών όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών, οι οποίες ενδέχεται να περιορίσουν την αξιοπιστία των αναφερόμενων υπολειπόμενων ποσοστών σφάλματος· προτρέπει την Επιτροπή και τις ελεγκτικές αρχές να εξακολουθήσουν να συνεργάζονται στενά για να αντιμετωπίσουν τις εν λόγω ελλείψεις·

5.  θεωρεί ότι, μετά από μια πολύ αργή εκκίνηση, η εκτέλεση των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 έχει πλέον φτάσει σε στάδιο πλήρους λειτουργίας, με τις πληρωμές που εκτελέστηκαν το 2017 να ανέρχονται σε 41 δισεκατομμύρια EUR, ήτοι 1,5 φορές το ποσό του 2016, σημειώνοντας, όμως, ότι το επίπεδο πληρωμών, ανέρχεται σε 124,7 δισεκατομμύρια EUR, και είναι σημαντικά χαμηλότερο από το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να βελτιώσουν την ακρίβεια των προβλέψεων τους όσον αφορά τις πληρωμές, που είναι ζωτικής σημασίας για να αποφεύγεται η αφύσικη συσσώρευση καθυστερήσεων στις πληρωμές· σημειώνει ότι το μέσο ποσοστό εκτέλεσης των προβλέψεων πληρωμών βελτιώθηκε από 52 % το 2016 σε επίπεδο 80 % το 2017· σημειώνει ότι, παράλληλα, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος όσον αφορά το ποσοστό επιλογής έργων επιτόπου (55 % στα τέλη του 2017, σε σύγκριση με 20 % το 2016)·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι το συνολικό μέσο ποσοστό απορρόφησης για το τρέχον ΠΔΠ ήταν ακόμη χαμηλότερο απ’ όσο κατά το αντίστοιχο έτος του προηγούμενου ΠΔΠ (16 % σε σύγκριση με 22 %), γεγονός που οφειλόταν κυρίως στο καθυστερημένο κλείσιμο του προηγούμενου ΠΔΠ, στην καθυστέρηση της έγκρισης νομικών πράξεων, στις δυσκολίες στις οποίες προσέκρουσε η εφαρμογή των νέων απαιτήσεων για το τρέχον ΠΔΠ και στην αλλαγή των κανόνων αποδέσμευσης από n + 2 σε n + 3, καθώς και στον διοικητικό φόρτο που συνδέεται με τις αλληλεπικαλύψεις μεταξύ των περιόδων του ΠΔΠ·

8.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειες για την έγκαιρη και ταχεία έγκριση και εφαρμογή των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων για τα έτη 2021-2027, προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικά προβλήματα με την απορρόφηση των κονδυλίων·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη ευελιξία του προϋπολογισμού που καθιερώθηκε στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης του ΠΔΠ, επισημαίνοντας, όμως, ότι περαιτέρω μέτρα ευελιξίας και απλούστευσης μπορεί να αποδειχθούν αναγκαία για την επαρκή κάλυψη των μελλοντικών αναγκών·

10.  σημειώνει ότι διαπιστώθηκαν ορισμένες αδυναμίες στα συστήματα μέτρησης επιδόσεων των αρχών των κρατών μελών, που σε μεγάλο βαθμό αφορούν έργα τα οποία ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο 2007-2013· καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει το σύστημα μέτρησης των συνολικών επιδόσεων, μεταξύ άλλων μέσω της καθιέρωσης δεικτών αποτελεσμάτων σε επίπεδο έργου, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της συμβολής ενός δεδομένου έργου σε συγκεκριμένους στόχους επιχειρησιακών προγραμμάτων· σημειώνει ότι η νομοθεσία που καλύπτει την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 έχει ενισχύσει τη λογική παρέμβασης και εστιάζει στα αποτελέσματα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

36

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, John Flack, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Younous Omarjee, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Daniel Buda, John Howarth, Elsi Katainen, Jan Olbrycht, Bronis Ropė

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marian-Jean Marinescu, Dario Tamburrano, Vladimir Urutchev

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

36

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Ruža Tomašić

EFDD

Rosa D'Amato, Dario Tamburrano

GUE/NGL

Martina Anderson, Martina Michels, Younous Omarjee

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Marc Joulaud, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso

S&D

Mercedes Bresso, Aleksander Gabelic, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, John Howarth, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Bronis Ropė, Monika Vana

0

-

 

 

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

24.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Marijana Petir

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  Εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που επιβεβαιώνουν ότι το επίπεδο σφάλματος εξακολουθεί να μειώνεται, δεδομένου ότι το ποσοστό σφάλματος μειώθηκε από 2,5% το 2016 σε 2,4% το 2017 στον τομέα «Φυσικοί πόροι» και ότι ο δημοσιονομικός αντίκτυπός του μειώνεται περαιτέρω με δημοσιονομικές διορθώσεις και ανακτήσεις, καθώς τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά επιστρέφονται στον προϋπολογισμό· σημειώνει ότι οι γεωργικές πολιτικές και οι πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης αντιπροσωπεύουν το 98% των δαπανών στον τομέα αυτό και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο, στην έκθεσή του, χρησιμοποίησε δείγμα 230 πράξεων σε 21 κράτη μέλη· αναμένει να εξακολουθήσει να μειώνεται το ποσοστό σφάλματος, καθώς οι δικαιούχοι ολοκληρώνουν την προσαρμογή τους στις νέες διατάξεις της τρέχουσας περιόδου Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ)·

2.  σημειώνει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα μέτρα που αποσκοπούν στο να μειώσουν το όριο ηλικίας της γεωργικής κοινότητας και την ανάγκη για πιο στοχευμένα προγράμματα για τον σκοπό αυτόν·

3.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο κίνδυνος ακούσιων σφαλμάτων λόγω πολύπλοκων κανονιστικών διατάξεων αποβαίνει τελικά εις βάρος του δικαιούχου· υπενθυμίζει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά στο είδος και την κλίμακα των σφαλμάτων, δηλαδή μεταξύ ακούσιων παραλείψεων που είναι παραλείψεις διοικητικού χαρακτήρα και περιπτώσεων απάτης, και ότι οι παραλείψεις κατά κανόνα δεν προκαλούν καμία οικονομική ζημία στον φορολογούμενο, πράγμα που θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση του πραγματικού ποσοστού σφάλματος· τονίζει ότι είναι ευκταίος ο περαιτέρω εξορθολογισμός της μεθόδου υπολογισμού του σφάλματος· ζητεί επίσης να γίνει σαφέστερη διάκριση μεταξύ των διαφόρων τύπων σφάλματος, καθώς ορισμένα από τα εντοπιζόμενα σφάλματα δεν έχουν καμία αρνητική οικονομική επίπτωση· προτείνει να ταξινομηθούν τα σφάλματα αυτά σε τέσσερις κατηγορίες: 1. σφάλματα χωρίς αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις, 2. αμέλεια, 3. σοβαρή αμέλεια, 4. απάτη·

4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή να εξακολουθήσει να κινείται προς την κατεύθυνση ενός συστήματος ενιαίου ελέγχου, το οποίο θα επιτρέψει τη μείωση του διοικητικού φόρτου σε όλα τα επίπεδα που προκαλείται από τους επιμέρους ελέγχους, ενώ θα διατηρείται ταυτόχρονα ο αποτελεσματικός έλεγχος της νομιμότητας και της κανονικότητας των πληρωμών·

5.  φρονεί ότι η Επιτροπή πρέπει να απαιτήσει από τα κράτη μέλη να συμπεριληφθούν στα σχέδια δράσης επανορθωτικές ενέργειες για τις συχνότερες περιπτώσεις σφάλματος·

6.  επισημαίνει ότι η διορθωτική ικανότητα των δημοσιονομικών διορθώσεων και ανακτήσεων αυξήθηκε στο 2,10%, σε σύγκριση με 2,04% το 2016, και ότι, με αυτόν τον τρόπο, μειώθηκε επιπλέον το επισφαλές ποσό της ΚΓΠ για το 2017·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το συνολικό επίπεδο σφάλματος που διαπίστωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο πλησιάζει πάρα πολύ το συνολικό ποσοστό σφάλματος για την ΚΓΠ που ορίστηκε στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2017, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των σχεδίων διορθωτικών μέτρων που έχουν εφαρμόσει τα κράτη μέλη κατά τα προηγούμενα έτη·

8.  επισημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Ενισχύσεων αντιστοιχούν περίπου στα τρία τέταρτα των δαπανών και δεν περιέχουν ουσιώδη σφάλματα· επισημαίνει ότι οι άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς βασίζονται σε δικαιώματα και έχουν το πλεονέκτημα ότι διέπονται από απλουστευμένους κανόνες περί επιλεξιμότητας των γεωργικών εκτάσεων και ότι υπόκεινται σε αποτελεσματικό σύστημα προληπτικού ελέγχου (ΟΣΔΕ) που καθιστά δυνατούς τους αυτοματοποιημένους διασταυρωτικούς ελέγχους μεταξύ βάσεων δεδομένων· ανησυχεί που διατηρείται ένα σταθερά υψηλό επίπεδο σφάλματος στους άλλους τομείς δαπανών στην αγροτική ανάπτυξη, στο ΕΓΤΕ, στο περιβάλλον, στη δράση για το κλίμα και στην αλιεία· επισημαίνει επίσης ότι τα έργα αγροτικής ανάπτυξης είναι εκ φύσεως πιο σύνθετα λόγω των ευρύτερων επιδιωκόμενων στόχων, ενώ οι δαπάνες στους τρεις άλλους τομείς συγχρηματοδοτούνται ή καλύπτονται από τις επιστροφές δαπανών· τα δύο τρίτα περίπου του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος για τον συγκεκριμένο τομέα του ΠΔΠ αντιστοιχούν σε μη επιλέξιμους δικαιούχους, δραστηριότητες, έργα ή δαπάνες·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα πορίσματα με τα οποία το Ελεγκτικό Συνέδριο, αφού εξέτασε συνολικά 29 επενδυτικά σχέδια για την αγροτική ανάπτυξη, διαπίστωσε ότι τα 26 ήταν σύμφωνα με τις προτεραιότητες και τους τομείς εστίασης που καθορίστηκαν στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και ότι τα κράτη μέλη είχαν εφαρμόσει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες επιλογής· εκφράζει επίσης την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι των εξετασθέντων έργων τα υλοποίησαν όπως είχε προγραμματιστεί και τα κράτη μέλη διενήργησαν ελέγχους για να εξακριβώσουν αν οι δαπάνες ήταν εύλογες· πιστεύει επομένως ότι η προσέγγιση της αγροτικής ανάπτυξης πρέπει να παραμείνει και μελλοντικά ένα πλήρως στηριζόμενο, σημαντικό και θεμελιώδες στοιχείο στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ·

10.  λαμβάνει υπόψη ότι στον αγροτικό τομέα τα ποσά που λαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι σχετικά μικρότερα σε σχέση με άλλα έργα της ΕΕ, επομένως ο γραφειοκρατικός φόρτος για την τεκμηρίωση της πρέπουσας χρήσης των χρημάτων είναι δυσανάλογα υψηλός·

11.  καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να εξακολουθήσει την επιτυχή εφαρμογή της ΑΕΓΣ και την παρακολούθηση της προόδου των οργανισμών πληρωμών στην παροχή βοήθειας προς τους αγρότες που δεν χρησιμοποιούν ακόμη την ΑΕΓΣ·

12.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η εφαρμογή νέων μηχανισμών και διαδικασιών για τη χρήση στοιχείων επιδόσεων, όπως οι εφαρμογές ΤΠ (π.χ. τα δεδομένα LPIS στα αγροτεμάχια), έχουν διευκολύνει τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των δηλωμένων αγροτικών περιοχών τόσο για τους οργανισμούς πληρωμών στα κράτη μέλη όσο και για τους γεωργούς· τούτο θα βοηθήσει στη διεξαγωγή διασταυρωτικών ελέγχων επί των αιτήσεων άμεσων ενισχύσεων αλλά και στη μείωση του επιπέδου σφάλματος·

13.  τονίζει ότι η απλοποίηση της ενωσιακής νομοθεσίας και η μείωση του γραφειοκρατικού φόρτου επί των γεωργών και άλλων δικαιούχων πρέπει να συνεχιστούν και στο μέλλον·

14.  επισημαίνει ότι η πρόσβαση σε δεδομένα και η επισταμένη παρακολούθηση των περιβαλλοντικών κυρίως πτυχών είναι σημαντικές για το μέλλον, δεδομένου ότι ορισμένοι φυσικοί πόροι στηρίζουν μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα της γεωργίας, όπως το έδαφος και η βιοποικιλότητα·

15.  καλεί τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν ότι οι αιτήσεις ενίσχυσης θα μπορούν να συμπληρώνονται και να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και ζητεί να βοηθηθούν τα κράτη μέλη στην επίτευξη αυτού του στόχου·

16.  χαιρετίζει τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της ΓΔ AGRI για το 2016, η οποία δείχνει σαφώς τη συμβολή της ΚΓΠ στην αύξηση των ποσοστών απασχόλησης στις αγροτικές περιοχές· σε αυτό το πλαίσιο εκφράζει την ανησυχία της που οι προτάσεις για την ΚΓΠ μετά το 2020 και οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για το ΠΔΔ προβλέπουν μειώσεις στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ, και συγκεκριμένα για τον Πυλώνα ΙΙ ΕΓΤΑΑ, που συγχρηματοδοτείται από τα κράτη μέλη, καλύπτει μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και συνδέεται στενά με περιβαλλοντικές και κλιματικές δεσμεύσεις, επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και ορισμένα άλλα έργα αγροτικής ανάπτυξης·

17.  είναι της γνώμης ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι των γεωργών πρέπει να μειωθούν στο μέγιστο δυνατό και ότι πρέπει να εφαρμόζονται δορυφορικοί και διοικητικοί έλεγχοι·

18.  ζητεί από τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να διασφαλίσουν ότι οι αρχές θα λαμβάνουν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα και έγγραφα από τα εθνικά και ενωσιακά συστήματα καταχώρισης και ότι θα υποχρεώνουν μεμονωμένους γεωργούς να δίνουν πληροφορίες μόνο ως έσχατη λύση· καλεί επίσης την Επιτροπή να βοηθήσει τα κράτη μέλη να επιτύχουν αυτό τον στόχο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

3

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Jacques Colombier, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Luke Ming Flanagan, Karine Gloanec Maurin, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Norbert Lins, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Jens Rohde, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Brannen, Elsi Katainen, Momchil Nekov, Annie Schreijer-Pierik, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg, Michaela Šojdrová

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Elsi Katainen, Jens Rohde

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

Marco Zullo

NI

Diane Dodds

PPE

Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Esther Herranz García, Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Annie Schreijer‑Pierik, Czesław Adam Siekierski, Michaela Šojdrová

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Paul Brannen, Nicola Caputo, Karine Gloanec Maurin, Momchil Nekov, Maria Noichl, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

Verts/ALE

Martin Häusling, Bronis Ropė, Thomas Waitz

3

-

ENF

John Stuart Agnew, Jacques Colombier, Philippe Loiseau

5

0

EFDD

Giulia Moi

GUE/NGL

Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Maria Lidia Senra Rodríguez

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

10.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αλιείας

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Alain Cadec

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  λαμβάνει υπό σημείωση την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και το Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017· λαμβάνει επίσης υπό σημείωση την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  χαιρετίζει το γεγονός ότι η εφαρμογή του προϋπολογισμού για τον τίτλο 11 ήταν ικανοποιητική, με ποσοστό εκτέλεσης 99,7 % για τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και 99,9 % για τις πιστώσεις πληρωμών· σημειώνει το ποσοστό εκτέλεσης που πρέπει να βελτιωθεί στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ MARE για το 2016·

3.  καλεί επιτακτικά το Ελεγκτικό Συνέδριο να παρουσιάσει το ποσοστό σφάλματος για την αλιεία χωριστά από τα ποσοστά σφάλματος που σχετίζονται με το περιβάλλον, την αγροτική ανάπτυξη και την υγεία και όχι σε συγκεντρωτική βάση. Η εν λόγω συγκέντρωση τομέων δεν επιτρέπει να γνωρίζουμε το ποσοστό σφάλματος που αντιστοιχεί στην αλιευτική πολιτική. Σημειώνει ότι οι τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας δεν παρουσιάζονται με επαρκείς λεπτομέρειες στην ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ορθή αξιολόγηση της δημοσιονομικής διαχείρισης σε αυτούς τους τομείς. Εκτιμά ότι στο μέλλον η ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα πρέπει να έχει τη δική της ξεχωριστή ανάλυση για τα στοιχεία που αφορούν τη ΓΔ MARE, προκειμένου να αυξηθεί η διαφάνεια·

4.  διαπιστώνει ότι η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 8/2017 σχετικά με τον έλεγχο της αλιείας εντόπισε αδυναμίες στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των έργων, και στην υλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου·

5.  λαμβάνει υπό σημείωση τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα στοιχεία των αλιευτικών δραστηριοτήτων τα οποία συλλέγονται στο πλαίσιο του κανονισμού που θεσπίζει το καθεστώς ελέγχου, στοιχεία που δεν είναι αρκετά πλήρη και αξιόπιστα, ιδίως για τα σκάφη μήκους κάτω των δώδεκα μέτρων. Τα στοιχεία σχετικά με τα αλιεύματα ήταν ελλιπή και συχνά δεν είχαν καταχωρηθεί σωστά στις βάσεις δεδομένων των κρατών μελών. Διαπιστώθηκαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των εκφορτώσεων που δηλώνονταν και των μετέπειτα καταγεγραμμένων δηλώσεων πρώτης πώλησης·

6.  επισημαίνει ότι η ΓΔ MARE ασκεί τον εποπτικό της ρόλο στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης. Υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την εκτίμηση του αντίκτυπου του παρόντος κανονισμού στην ΚΑΠ και για τον έλεγχο της εφαρμογής των κανόνων από τα κράτη μέλη. Η επιτυχία αυτής της πολιτικής ελέγχου εξαρτάται από τη συνεργασία και τη διαχείριση των κρατών μελών·

7.  τονίζει ότι τέσσερα έτη μετά την έγκρισή του, στις 15 Μαΐου 2014, το επίπεδο της εκτέλεσης του ΕΤΘΑ για την περίοδο 2014-2020 εξακολουθεί να μην είναι ικανοποιητικό, δεδομένου ότι μέχρι τον Οκτώβριο 2018 είχε γίνει χρήση μόνο του 6,8 % από τα 5,7 δισεκατομμύρια EUR που διατίθενται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης·

8.  προτείνει να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά τις δαπάνες στους τομείς των θαλάσσιων υποθέσεων και της αλιείας για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Clara Eugenia Aguilera García, Renata Briano, David Coburn, Diane Dodds, Sylvie Goddyn, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Norica Nicolai, Annie Schreijer-Pierik, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas, Peter van Dalen, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Ole Christensen, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Czesław Hoc, Nosheena Mobarik

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tilly Metz

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

ECR

NI

PPE

 

S&D

VERTS/ALE

António Marinho e Pinto, Norica Nicolai

Peter van Dalen, Czesław Hoc

Diane Dodds

Norbert Erdős, Carlos Iturgaiz, Werner Kuhn, Gabriel Mato, Annie Schreijer-Pierik, Jarosław Wałęsa

Clara Eugenia Aguilera García, José Blanco López, Renata Briano, Ole Christensen, Ricardo Serrão Santos, Isabelle Thomas

Marco Affronte, Tilly Metz

3

-

EFDD

PPE

David Coburn, Sylvie Goddyn

Jens Gieseke

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

23.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά µε την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα επιτεύγματα που καταγράφει επί 30 χρόνια το πρόγραμμα Erasmus, στο οποίο έχουν συμμετάσχει από το 1987 εννιά εκατομμύρια άτομα, μεταξύ των οποίων νέοι, φοιτητές και, πρόσφατα, μέλη προσωπικού που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας· τονίζει τη μεγάλη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος και τον ρόλο που διαδραματίζει ως αποτελεσματική στρατηγική επένδυση στους νέους της Ευρώπης·

2.  επισημαίνει ότι το πρόγραμμα Erasmus πρέπει να κάνει περισσότερα προκειμένου να είναι προσιτό σε περιθωριοποιημένες ομάδες, ιδίως σε άτομα με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις, άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική γεωγραφική θέση, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, άτομα που ανήκουν σε μειονότητες, άτομα που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση από κοινωνικοοικονομική άποψη κ.λπ.·

3.  σημειώνει την έναρξη της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης (ESC), αν και χωρίς νομική βάση· εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η αρχική απόφαση να κατανεμηθούν κονδύλια από τη συνιστώσα ΕΕΥ του προγράμματος Erasmus+ στο ESC ελήφθη μέσω εκτελεστικής πράξης·

4.  επιμένει ότι κάθε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ή μαθητείας πρέπει να παρέχει αμειβόμενες θέσεις εργασίας που δεν οδηγούν ποτέ σε υποκατάσταση θέσεων εργασίας και βασίζονται σε γραπτή συμφωνία πρακτικής άσκησης ή μαθητείας σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο ή τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις, ή και τα δύο, της χώρας στην οποία λαμβάνει χώρα, και ότι θα πρέπει να τηρεί τις αρχές που περιγράφονται στη σύσταση του Συμβουλίου, της 10ης Μαρτίου 2014, σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης(11)·

5.  εκφράζει έντονη ανησυχία για τον χαμηλό βαθμό απορρόφησης του μηχανισμού εγγυήσεων φοιτητικών δανείων Erasmus+, καθώς και για την ανεπαρκή γεωγραφική του κάλυψη, η οποία περιορίζεται σε τράπεζες τριών χωρών και σε πανεπιστήμια δύο άλλων χωρών· προτρέπει την Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να χαράξουν στρατηγική εφαρμογής προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα του μηχανισμού έως το 2020· ή, εναλλακτικά, να διευκολύνουν την αναδιανομή των μη χρησιμοποιηθέντων πόρων στο ίδιο το πρόγραμμα και να καταστήσουν δυνατή τη βελτίωση της χρηματοδοτικής κάλυψης δράσεων στο πλαίσιο των διαφόρων σκελών του προγράμματος·

6.  σημειώνει με απογοήτευση ότι οι φοιτητές ενδέχεται να πρέπει να καταφεύγουν σε τραπεζικό δανεισμό προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στα προγράμματα Erasmus+·

7.  τονίζει ότι το χρέος έχει αρνητικό αντίκτυπο στην προσωπική ανάπτυξη και την υγιή ένταξη στην αγορά εργασίας και ότι πρέπει να παρέχονται ευρέως διαθέσιμες υποτροφίες χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να μην αποκλείεται κανένας σπουδαστής λόγω ανεπαρκούς εισοδήματος·

8.  εκφράζει προβληματισμό για το γεγονός ότι εξακολουθούν να είναι χαμηλά τα ποσοστά επιτυχίας των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες» και του υποπρογράμματος «Πολιτισμός» που υπάγεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (21 % και 22 % αντίστοιχα το 2017)· τονίζει ότι ένα καταλληλότερο επίπεδο χρηματοδότησης είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση αυτών των μη ικανοποιητικών αποτελεσμάτων που είναι αντιπαραγωγικά για τους στόχους του ίδιου του προγράμματος, εφόσον αποθαρρύνουν τη συμμετοχή των πολιτών·

9.  επισημαίνει τον ρόλο του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (EACEA) στην υλοποίηση των τριών προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση: εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις αδυναμίες του εσωτερικού ελέγχου του EACEA, οι οποίες διαπιστώθηκαν μέσω ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των επιχορηγήσεων των προγραμμάτων Erasmus+ και «Δημιουργική Ευρώπη»· επισημαίνει ότι η ίδια η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Επιτροπής διαπίστωσε αδυναμίες στη διαδικασία διαχείρισης των επιχορηγήσεων του Erasmus+ από μέρος του EACEA· θεωρεί, συνεπώς, ότι η Επιτροπή και ο EACEA μπορούν εύκολα να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα, ώστε να εξασφαλίσουν πλήρη διαφάνεια και να διασφαλίσουν την υψηλότερη δυνατή ποιότητα εφαρμογής των προγραμμάτων για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση·

10.  σημειώνει τα πρώτα αποτελέσματα της φάσης υλοποίησης του μηχανισμού εγγυοδοσίας για τον πολιτιστικό και τον δημιουργικό τομέα, που περιλαμβάνουν την αρχική υπογραφή 280 συμβάσεων με τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές· προσβλέπει σε σταθερή πρόοδο της επιχειρησιακής φάσης του μηχανισμού, χάρη στην οποία θα παρασχεθούν ισχυρά εργαλεία που θα συμπεριληφθούν στην υλοποίηση της συνέχειας του μηχανισμού στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU·

11.  αναγνωρίζει ότι η επανεξέταση των οριστικών ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων των Ευρωπαϊκών Σχολείων για το 2017 από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποκάλυψε ουσιώδη σφάλματα και ότι τα Ευρωπαϊκά Σχολεία και η Κεντρική Υπηρεσία ετοίμασαν τους ετήσιους λογαριασμούς τους εντός της νόμιμης προθεσμίας· σημειώνει, ωστόσο, ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου των Ευρωπαϊκών Σχολείων εξακολουθεί να χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις προκειμένου να ανταποκριθεί στη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Υπηρεσίας Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (IAS)·

12.   εξακολουθεί να ανησυχεί για τη σημαντική αδυναμία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου της Κεντρικής Υπηρεσίας και των επιλεγμένων Σχολείων, ιδίως όσον αφορά τα συστήματα πληρωμών, το περιβάλλον ελέγχου και τη διαδικασία προσλήψεων·

13.   σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η οικονομική διαχείριση των Σχολείων το 2017 ήταν σύμφωνη με τον δημοσιονομικό κανονισμό και τους κανόνες εφαρμογής του: ζητεί, ως εκ τούτου, να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για το κλείσιμο των υπόλοιπων συστάσεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των εκτός προϋπολογισμού λογαριασμών, να βελτιωθούν τα συστήματα λογιστικού και εσωτερικού ελέγχου, καθώς και οι διαδικασίες προσλήψεων και πληρωμών, και να αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης·

14.   σημειώνει ότι η σταδιακή θέση σε ισχύ του νέου δημοσιονομικού κανονισμού των Ευρωπαϊκών Σχολείων θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία σημαντικών προκλήσεων όσον αφορά τη διακυβέρνησή τους, δεδομένου ότι τα καθήκοντα του διατάκτη και του υπολόγου θα είναι κεντρικά και ο δημοσιονομικός έλεγχος θα μετατραπεί σε μονάδα εσωτερικού ελέγχου, στην υπηρεσία του διατάκτη· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η αναδιάρθρωση των διάφορων λογιστικών και ελεγκτικών λειτουργιών πρέπει να στηρίζεται από κατάλληλο διοικητικό σύστημα·

15.   εφιστά την προσοχή στις διάφορες προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσουν τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όπως η μεταβατική περίοδος ενόψει του Μπρέξιτ και η επιδείνωση της κατάστασης υπερπληθυσμού των Σχολείων στις Βρυξέλλες· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία να υποβάλουν έκθεση στην επιτροπή σχετικά με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να συνεχίσουν να προσφέρουν πρώτης τάξεως διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας στα Ευρωπαϊκά Σχολεία μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου·

16.   σημειώνει με ανησυχία τα πορίσματα της έκθεσης που δημοσίευσαν τον Δεκέμβριο του 2018 το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία σχετικά με τα «Εμπόδια για τα παιδιά με αναπηρίες στο σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων», συμπεριλαμβανομένων καταγγελιών για περιστατικά παρενόχλησης σε βάρος παιδιών με αναπηρίες και των οικογενειών τους· ζητεί από το σύστημα των Ευρωπαϊκών Σχολείων να συμμορφωθεί με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (UN CRPD)· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει επίσημη έρευνα σχετικά με τα πορίσματα της εν λόγω έκθεσης, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν τουλάχιστον:

(i)   την τροποποίηση της πολιτικής για την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με σκοπό να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με την UN CRPD·

(ii)   την κάλυψη των αναγκών των παιδιών με αναπηρίες, μεταξύ άλλων με τη χρήση υποστηρικτικών τεχνολογιών·

(iii)   την ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε ολόκληρο το σύστημα σχετικά με την αναπηρία και την πολυδεκτική εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς και βοηθούς υποστήριξης σχετικά με τις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες·

17.    αναγνωρίζει ότι το Ελεγκτικό συνέδριο έχει μεγάλο φόρτο εργασίας· ζητεί παρόλα αυτά από το Ελεγκτικό Συνέδριο να δημοσιεύει εγκαίρως τις εκθέσεις του, ειδικότερα δε την έκθεση για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του για να επιτελεί σωστά τα δικά του καθήκοντα δημοσιονομικού και πολιτικού ελέγχου·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Liadh Ní Riada

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

17.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Romeo Franz

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη γνώμη του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους λογαριασμούς της Ένωσης για το 2017· επισημαίνει ιδίως την περαιτέρω μείωση των συνολικών σφαλμάτων στις πληρωμές το 2017 σε επίπεδο ΕΕ, τα οποία έπεσαν στο ιστορικά χαμηλό ποσοστό του 2,4 %· τονίζει ότι είναι σημαντικό, το ποσοστό σφάλματος στις πληρωμές να πέσει κάτω από τον στόχο του 2 %·

2.  εκφράζει εντούτοις την απογοήτευσή του διότι το 2017, όπως και το 2016, το Ελεγκτικό Συνέδριο επέλεξε να αγνοήσει την παράκληση της επιτροπής LIBE για υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος συγκεκριμένα για τις πληρωμές στον Τομέα ΙΙΙ (Ασφάλεια και ιθαγένεια)· λαμβάνει υπό σημείωση τον λόγο που επικαλείται το Ελεγκτικό Συνέδριο για να μην το πράξει και συγκεκριμένα διότι ο Τομέας ΙΙΙ αντιπροσωπεύει μόλις το 2 % των πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2017· παρατηρεί ότι η ΓΔ HOME προέβη μόνη της σε υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος στις πληρωμές τοποθετώντας το κάτω από το όριο σημαντικότητας του 2 %· εκφράζει τη λύπη του διότι το περιορισμένο δείγμα των 15 πράξεων που ελέγχθηκαν για το 2017 δεν κρίθηκε αρκετό από το Ελεγκτικό Συνέδριο για να επιβεβαιώσει αυτό το θετικό αποτέλεσμα· ζητεί να υπόκειται μεγαλύτερο δείγμα πράξεων σε λογιστικό έλεγχο, ώστε να παρέχονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο οι απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται στον συγκεκριμένο τομέα πολιτικής·

3.  επισημαίνει εντούτοις τη σημασία που έχει για την ΕΕ το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο ελέγχει συστηματικά και ανεξάρτητα τα ποσοστά σφάλματος στις πληρωμές όλων των τομέων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν διαπίστωσε οποιεσδήποτε μείζονες αδυναμίες στις διαδικασίες εκκαθάρισης ΤΑΜΕ και ΤΕΑ της Επιτροπής και διότι συμφωνεί με τις αποφάσεις εκκαθάρισης της Επιτροπής· εκφράζει εντούτοις τη λύπη του διότι από τις 15 πράξεις που εξέτασε το Ελεγκτικό Συνέδριο, τρεις (20 %) περιείχαν σφάλματα, δύο εκ των οποίων υπερέβαιναν το όριο σημαντικότητας του 2 %· συγκεκριμένα πρόκειται για μία πράξη σχετικά με τη μετεγκατάσταση στο πλαίσιο του ταμείου ΤΑΜΕ (ποσοστό σφάλματος 10 %) και μία για επιχειρησιακή επιχορήγηση στην EASO (ποσοστό σφάλματος 2,9 %)·

5.  επισημαίνει το κύριο εύρημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι δηλαδή οι λογαριασμοί για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ που εκκαθάρισε η Επιτροπή το 2017 δεν έκαναν διάκριση μεταξύ των πληρωμών προχρηματοδότησης (προπληρωμές), τις οποίες κατέβαλαν τα κράτη μέλη στους τελικούς δικαιούχους, και των πληρωμών με σκοπό την απόδοση των δαπανών που όντως πραγματοποιήθηκαν· συμφωνεί με το Ελεγκτικό Συνέδριο ότι, ακόμη και αν συνάδει μια τέτοια πρακτική με τις ισχύουσες απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για το ΤΑΜΕ και το ΤΕΑ, όπως συμφωνήθηκαν από τους δύο συν-νομοθέτες, δεν παύει ωστόσο να έχει αντίκτυπο στον εποπτικό ρόλο της Επιτροπής· καλεί τους συν-νομοθέτες να αλλάξουν τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τα κονδύλια ΔΕΥ στο προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο· τάσσεται υπέρ της σύστασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου να ζητήσει από τα κράτη μέλη να ταξινομούν, στους ετήσιους λογαριασμούς των εθνικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ, τα αναφερόμενα ποσά σε ανακτήσεις, προχρηματοδοτήσεις και δαπάνες που όντως πραγματοποιήθηκαν, ούτως ώστε να μπορεί η Επιτροπή να αναφέρει με επάρκεια τις πληροφορίες αυτές στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ήδη από το 2018· υπενθυμίζει επιπλέον, στο πλαίσιο του στόχου της ενίσχυσης της συνολικής διαφάνειας του ΤΑΜΕ, πόσο σημαντικό είναι να ταξινομούνται τα κονδύλια του προϋπολογισμού σύμφωνα με τους τέσσερις γενικούς στόχους του Ταμείου (άσυλο, νόμιμη μετανάστευση και ένταξη, επιστροφή και αλληλεγγύη).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

10.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

44

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Kristina Winberg

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

24.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα III – Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί

(2018/2166(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Malin Björk

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων είναι μία από τις αξίες στις οποίες βασίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις δράσεις της, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή να προαγάγει και να εφαρμόσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της Ένωσης, τη συνεκτίμηση της διάστασης του φύλου στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και την αξιολόγηση των επιπτώσεων ανά φύλο στους σχετικούς τομείς ενωσιακής πολιτικής και, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου, συμπεριλαμβανομένων ξεχωριστών δεδομένων ανά φύλο στις εκθέσεις του σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης·

1.  τονίζει ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων θα πρέπει να ενσωματωθούν και να διασφαλιστούν σε όλους τους τομείς πολιτικής· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, την έκκλησή του για εφαρμογή της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της·

2.  διατυπώνει εκ νέου το αίτημά του να συμπεριληφθούν, στην κοινή δέσμη δεικτών αποτελεσμάτων για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης, ειδικοί δείκτες ανά φύλο, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, δηλαδή σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας·

3.  επαναλαμβάνει το αίτημά του σύμφωνα με το οποίο οι γραμμές του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC) για την περίοδο 2014-2020 θα πρέπει να προσδιορίζουν τους πόρους που διατίθενται για καθέναν από τους στόχους του προγράμματος που είναι αφιερωμένοι στην ισότητα των φύλων και εξασφαλίζουν την κατάλληλη λογοδοσία για τα κονδύλια που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του να υπάρχει χωριστή γραμμή του προϋπολογισμού για τον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη» προκειμένου να καταδειχθεί η δέσμευση της Ένωσης για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· ζητεί να αυξηθούν οι πόροι σε αυτή τη γραμμή του προϋπολογισμού και να αντιστραφεί η μείωση των κονδυλίων που διατέθηκαν στο πρόγραμμα «Δάφνη» κατά την περίοδο 2014-2020· ζητεί την καταβολή συνεχών προσπαθειών για να αυξηθεί η ενημέρωση σχετικά με τις επιχορηγήσεις που περιλαμβάνονται στον ειδικό στόχο του προγράμματος «Δάφνη» καθώς και τη λήψη μέτρων για να καταστούν πιο εύχρηστες οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες·

5.  ζητεί να αναφέρεται ρητά η ισότητα των φύλων στον τομέα 3, «Ασφάλεια και ιθαγένεια» ως θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών·

6.  επαναλαμβάνει τα αιτήματά του προς την Επιτροπή, να εξετάσει το ενδεχόμενο να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των σταδίων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού και της αξιολόγησής της και για τα ταμεία ΕTΣΕ, ΕKT και ΕTΠA και το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», προκειμένου να καταπολεμηθούν οι διακρίσεις που υφίστανται στα κράτη μέλη· τονίζει ότι θα πρέπει να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Προϋπολογισμός που εστιάζεται στα αποτελέσματα» και την εστίαση στις επιδόσεις, κοινή δέσμη ποσοτικών δεικτών αποτελεσμάτων και αντίκτυπου η οποία να επιτρέπει καλύτερη αξιολόγηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τη σκοπιά του φύλου·

7.  ζητεί μεγαλύτερη διαφάνεια και στοχευμένες δράσεις για την επίτευξη των στόχων της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών στην εξωτερική δράση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

8.  υπογραμμίζει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου συγκαταλέγεται επίσης στις θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και ζητεί να συμπεριληφθούν στοχευμένες δράσεις για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων με ειδικές γραμμές του προϋπολογισμού, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου στις πολιτικές μετανάστευσης και ασύλου·

9.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν συνεκτιμά τη διάσταση του φύλου· τονίζει ότι η διάσταση του φύλου θα πρέπει να συμπεριληφθεί στο ΕΤΣΕ, επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ανακάμψει ποτέ πλήρως και σε ικανοποιητικό βαθμό από τις πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, εάν δεν αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις τους στις γυναίκες, οι οποίες, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, επλήγησαν περισσότερο από αυτές·

10.  ζητεί να περιλαμβάνεται στους γενικούς εκ των προτέρων όρους για τα κονδύλια της ΕΕ εκτίμηση επιπτώσεων από άποψη φύλου καθώς και συλλογή χωριστών ανά φύλο στοιχείων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες·

11.  υπογραμμίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στα ευρωπαϊκά συστήματα απονομής δικαιοσύνης και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η υποστήριξη διαδικασιών που είναι φιλικές προς τα θύματα και συνεκτιμούν τη διάσταση του φύλου στα δικαστικά συστήματα δεν θεωρείται ειδικός στόχος στο πρόγραμμα «Δικαιοσύνη»·

12.  εκφράζει τη λύπη του για το χαμηλό ποσοστό γυναικών που συμμετείχαν στις δράσεις γυναικείας επιχειρηματικότητας και ζητεί να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για την εκτέλεση του προϋπολογισμού όσον αφορά τη στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και απασχόλησης·

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

21

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Beatriz Becerra Basterrechea, Heinz K. Becker, Malin Björk, Vilija Blinkevičiūtė, Anna Maria Corazza Bildt, Iratxe García Pérez, Arne Gericke, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, Pina Picierno, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Liliana Rodrigues, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eleonora Forenza, Julie Girling, Lívia Járóka, Dubravka Šuica, Mylène Troszczynski, Julie Ward

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Lambert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

21

+

ALDE

Beatriz Becerra Basterrechea

GUE/NGL

Malin Björk, Eleonora Forenza, João Pimenta Lopes

PPE

Heinz K. Becker, Anna Maria Corazza Bildt, Julie Girling, Teresa Jiménez‑Becerril Barrio, Lívia Járóka, Agnieszka Kozłowska‑Rajewicz, Dubravka Šuica

S&D

Vilija Blinkevičiūtė, Iratxe García Pérez, Anna Hedh, Maria Noichl, Pina Picierno, Liliana Rodrigues, Julie Ward

Verts/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Ernest Urtasun

7

-

ECR

Arne Gericke, Jadwiga Wiśniewska

ENF

Mylène Troszczynski

PPE

Angelika Niebler, Marijana Petir, Michaela Šojdrová, Anna Záborská

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

José Blanco López, Julia Pitera

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Clara Eugenia Aguilera García, John Flack, Eider Gardiazabal Rubial

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Clara Eugenia Aguilera García, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

ECR

John Flack

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

Ετήσια έκθεση για τη διαχείριση και τις επιδόσεις σ. 81 - «Σε σύγκριση με το 2016, η βασική αλλαγή είναι η σημαντική μείωση όσον αφορά τη συνοχή, τη μετανάστευση και την αλιεία. Σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, τα τρέχοντα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 υλοποιούνται με κανονικό ρυθμό και παρουσιάζουν χαμηλότερο εγγενή κίνδυνο λόγω της νεοθεσπισθείσας ετήσιας εκκαθάρισης λογαριασμών και του μηχανισμού παρακράτησης 10 % για τις ενδιάμεσες πληρωμές έως την υλοποίηση όλων των ελέγχων και διορθωτικών μέτρων (βλ. παράγραφο σχετικά με την επιτευχθείσα πρόοδο στο τμήμα 2.2)».

(2)

Η Agrofert Holding αποτελεί τον μεγαλύτερο όμιλο στον τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων στην Τσεχία, τον δεύτερο μεγαλύτερο στον τομέα των χημικών προϊόντων, ενώ διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στη δασοπονία και είναι ιδιοκτήτρια της MAFRA Publishing Company, η οποία δημοσιεύει μερικά από τα πιο δημοφιλή έντυπα και διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης, όπως τα MF DNES, Lidové noviny και iDnes.

(3)

α) κατάλογο όλων των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΤΠΑ, το ΤΣ, το ΕΚΤ και το ΕΓΤΑΑ και τα οποία συνδέονται με τον όμιλο AGROFERT από το 2012 όταν ο σημερινός πρωθυπουργός εντάχθηκε στην κυβέρνηση ως Υπουργός Οικονομικών, και αν τα έργα βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί· β) τα ποσά τα οποία χορηγήθηκαν, καταβλήθηκαν ήδη ή συνεχίζουν να καταβάλλονται (καθώς και το οικείο Ταμείο) στις εταιρείες αυτές ή σε άλλες εταιρείες του ομίλου AGROFERT· γ) τις περιόδους κατά τις οποίες χορηγήθηκαν και καταβλήθηκαν αυτά τα ποσά· δ) κατά πόσο τα έργα υποβλήθηκαν σε ελέγχους (διοικητικούς και/ή επιτόπιους) σε σχέση με τη χρηματοδότηση αυτή και το αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων·

(4)

  ΕΕ C 88 της 27.3.2014, σ. 1.

(5)

Ειδική έκθεση αριθ. 9/2018: Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ: Πολλαπλές αδυναμίες και περιορισμένα οφέλη.

(6)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

(7)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(8)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 233/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2014, περί μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 77 της 15.3.2014, σ. 44).

(9)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.

(10)

  Ειδική έκθεση αριθ. 9/2018: Συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα στην ΕΕ: Πολλαπλές αδυναμίες και περιορισμένα οφέλη.

(11)

  ΕΕ C 88, 27.3.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 20 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου