Процедура : 2018/0191(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0111/2019

Внесени текстове :

A8-0111/2019

Разисквания :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Гласувания :

PV 28/03/2019 - 8.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0324

ДОКЛАД     ***I
PDF 794kWORD 302k
4.3.2019
PE 625.220v03-00 A8-0111/2019

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Комисия по култура и образование

Докладчик: Милан Звер

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0367),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 165, параграф 4 и член 166, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0233/2018),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 6 февруари 2019 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становищата на комисията по развитие, комисията по бюджети и на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0111/2019),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

4.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията, инвестирането в мобилност с учебна цел, сътрудничество и развитието на иновационни политики в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се допринася за укрепване на европейската идентичност и за постигане на по-демократичен Съюз.

(1)  Инвестирането в мобилност за всички с учебна цел, независимо от социалния или културния произход и независимо от разполагаемите средства, както и в сътрудничество и в развитието на иновационни политики в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от основно значение за изграждането на приобщаващи, демократични, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се допринася за укрепване на европейската идентичност, принципи и ценности и за постигане на по-демократичен Съюз.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Европейският стълб на социалните права, тържествено обявен и подписан на 17 ноември 2017 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията, определя като свой първи принцип, че всички имат право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържат и придобиват умения, които ще им позволят да участват пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

(4)  Европейският стълб на социалните права, тържествено обявен и подписан на 17 ноември 2017 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията, определя като свой първи принцип, че всички имат право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържат и придобиват умения, които ще им позволят да участват пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда. Европейският стълб на социалните права също така пояснява значението на качественото образование в ранна детска възраст и на гарантирането на равни възможности за всички.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На 16 септември 2016 г. в Братислава държавите членки подчертаха тяхната решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация от 25 март 2017 г. лидерите на двадесет и седемте държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа навсякъде в Съюза; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

(5)  На 16 септември 2016 г. в Братислава държавите членки подчертаха тяхната решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация от 25 март 2017 г. лидерите на двадесет и седемте държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа на целия континент; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие; Съюз, който се бори с безработицата, дискриминацията, социалното изключване и бедността.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В междинния доклад за оценка на програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.) се потвърждава, че създаването на единна програма за образованието, обучението, младежта и спорта е довело до значително опростяване, рационализиране и полезно взаимодействие при управлението на програмата, като същевременно са необходими допълнителни подобрения за по-нататъшно консолидиране на постигнатото подобрение на ефективността от програмата в периода 2014—2020 г. В консултациите относно междинната оценка и бъдещето на програмата държавите членки и заинтересованите лица отправят силен призив за приемственост по отношение на обхвата на програмата, основната ѝ структура и механизмите за изпълнение, като същевременно призовават за редица подобрения, като да се направи програмата по-приобщаваща. Те също така изразяват своята пълна подкрепа за запазване на интегрираната структура на програмата, основана на парадигмата за учене през целия живот. Европейският парламент, в своята Резолюция от 2 февруари 2017 г. относно изпълнението на програма „Еразъм +“, приветства интегрираната структура на програмата и призовава Комисията да използва изцяло измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на бъдещата програма. Държавите членки и заинтересованите лица също така подчертават необходимостта да се запази силното международно измерение на програмата и да се разшири към други сектори на образованието и обучението.

(6)  В междинния доклад за оценка на програмата „Еразъм +“ (2014 – 2020 г.) се потвърждава, че създаването на единна програма за образованието, обучението, младежта и спорта е довело до значително опростяване, рационализиране и полезно взаимодействие при управлението на програмата, като същевременно са необходими допълнителни подобрения за по-нататъшно консолидиране на постигнатото подобрение на ефективността от програмата в периода 2014 – 2020 г. В консултациите относно междинната оценка и бъдещето на програмата държавите членки и заинтересованите лица отправят силен призив за приемственост по отношение на обхвата на програмата, основната ѝ структура и механизмите за изпълнение, като същевременно призовават за редица подобрения, като да се направи програмата по-приобщаваща, по-проста и по-управляема за по-малките бенефициери и по-малките проекти. Те също така изразяват своята пълна подкрепа за запазване на интегрираната структура на програмата, основана на парадигмата за учене през целия живот. Европейският парламент, в своята Резолюция от 2 февруари 2017 г. относно изпълнението на програма „Еразъм +“, приветства интегрираната структура на програмата и призовава Комисията да използва изцяло измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на бъдещата програма. Оценката на въздействието на Комисията, държавите членки и заинтересованите лица също така подчертават необходимостта да се засили допълнително международното измерение на програмата и неговият обхват да се разшири, така че да обхваща други сектори на образованието и обучението, както и младежта и спорта.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7а)  В своя Специален доклад № 22/2018 от 3 юли 2018 г. относно „Еразъм +“ 1a Европейската сметна палата подчерта, че програмата е постигнала очевидна европейска добавена стойност, но че не всички измерения на тази добавена стойност – като например по-силното чувство за европейска идентичност или по-голямото езиково многообразие – се вземат предвид или се измерват по подходящ начин. Сметната палата счита, че следващата програма следва да гарантира, че показателите съответстват в по-голяма степен на целите на програмата, за да се гарантира правилна оценка на резултатите. В доклада на Сметната палата също така се отбелязва, че въпреки усилията за опростяване на Програмата за периода 2014 – 2020 г. административните тежести продължават да бъдат твърде високи и поради това препоръчва Комисията да опрости още повече процедурите за Програмата, по-специално процедурите за кандидатстване и изискванията за докладване, както и да подобри ИТ инструментите.

 

__________________

 

1a Специален доклад № 22/2018 на Сметната палата от 3 юли 2018 г., озаглавен „Мобилност по „Еразъм+“: милиони участници и разностранна европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на измерването на постигнатите резултати“.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В своето Съобщение относно „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“26, прието на 2 май 2018 г., Комисията призовава за по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка, като по-специално това ще бъде постигнато с над двойно увеличаване на средстватапо програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.), която представлява един от най-осезаемите успехи на ЕС. Акцентът на новата програма ще бъде поставен върху приобщаването и достигането на повече млади хора с по-малко възможности. Това ще даде възможност на по-голям брой млади хора да се преместят в друга страна, за да учат или работят.

(8)  В своето съобщение относно „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“26, прието на 2 май 2018 г., Комисията призовава за повече инвестиции в хората и по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка и признава, че програмата „Еразъм +“ (2014 – 2020 г.) е един от най-осезаемите успехи на Съюза. Въпреки цялостния успех програмата за периода 2014 – 2020 г. не успя да отговори на силната нужда от финансиране и равнищата на успех на проектите по нейна линия бяха ниски. За да се отстранят тези недостатъци, е необходимо да се увеличи многогодишният бюджет за програмата приемник на програмата за 2014 – 2020 г. Освен това програмата приемник има за цел да бъде по-приобщаваща, като достига до повече хора с по-малко възможности и включва редица нови и амбициозни инициативи. Следователно, както бе подчертано от Европейския парламент в неговата резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата многогодишна финансова рамка, необходимо е бюджетът за програмата приемник да се утрои по постоянни цени в сравнение с многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В този контекст е необходимо да се създаде програма приемник за образование, обучение, младеж и спорт („програмата“) на програма „Еразъм +“ (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета27. Интегрирания характер на програмата за периода 2014—2020 г., обхващащ ученето във всичките му контексти, а именно формално, неформално и самостоятелното учене, и на всички етапи от живота, следва да се запази, за да насърчава гъвкавите модели за обучение, които позволяват на лицата да развият компетенциите, необходими за справяне с предизвикателствата на двадесет и първи век.

(9)  В този контекст е необходимо да се създаде програма приемник за образование, обучение, младеж и спорт („програмата“) на програма „Еразъм +“ (2014 – 2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета27. Интегрираният характер на програмата за периода 2014 – 2020 г., обхващащ ученето във всичките му контексти, а именно формално, неформално и самостоятелното учене, и на всички етапи от живота, следва да бъде засилено, за да гарантира подход на учене през целия живот и да насърчава гъвкавите модели за обучение, които позволяват на хората да придобиват и подобряват познанията, уменията и компетенциите, необходими за развитието им като личности, както и за справяне с предизвикателствата и извличане на максималното от възможностите на двадесет и първи век. Подобен подход следва също така да признава стойността на дейностите по неформално и самостоятелно образование и връзките между тях.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EC (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

27 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EC (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Програмата следва да е готова да допринася в още по-голяма степен за изпълнението на целите на политиката на Съюза и приоритетите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Съгласуваният подход за учене през целия живот е от основно значение за осъществяването на различните преходи, пред които хората ще бъдат изправени в хода на живота си. При изпълнението на този подход следващата програма следва да поддържа тясна връзка с цялостната стратегическа рамка за политическо сътрудничество на Съюза в областта на образованието, обучението и младежта, включително политическите програми за училищата, висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни, като същевременно укрепва и развива нови взаимодействия с други свързани програми и области на политиката на Съюза.

(10)  Програмата следва да е готова да допринася в още по-голяма степен за изпълнението на целите на политиката на Съюза и приоритетите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Съгласуваният подход за учене през целия живот е от основно значение за осъществяването на различните преходи, пред които хората ще бъдат изправени в хода на живота си, особено по-възрастните хора, на които се налага да усвоят нови житейски умения или умения, необходими за развиващия се пазар на труда. Подобен подход следва да се насърчава чрез ефективно междусекторно сътрудничество и чрез по-голямо взаимодействие между различните форми на образование. При изпълнението на този подход следващата програма следва да поддържа тясна връзка с цялостната стратегическа рамка за политическо сътрудничество на Съюза в областта на образованието, обучението и младежта, включително политическите програми за училищата, висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни, като същевременно укрепва и развива нови взаимодействия с други свързани програми и области на политиката на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 10 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Организациите, работещи в трансграничен контекст, осигуряват важен принос за транснационалното и международното измерение на програмата. Поради това, където е приложимо, програмата следва да предоставя подкрепа на съответни мрежи на равнището на Съюза и на европейски и международни организации, чиито дейности са свързани с целите на програмата и допринасят за тяхното постигане.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Програмата е ключов елемент за създаването на европейско пространство за образование. Програмата трябва да е готова да допринася за приемника на стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението и европейската програма за умения28 при наличието на общ ангажимент за стратегическата роля на уменията и компетенциите в подкрепа на растежа, заетостта и конкурентоспособността. Тя следва да подкрепя държавите членки при постигането на целите, определени в Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация29.

(11)  Програмата е ключов елемент за създаването на европейско пространство за образование и за развитието на ключови компетентности за учене през целия живот, както е определено в препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот до 2025 г. Програмата трябва да е готова да допринася за приемника на стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението и европейската програма за умения28 при наличието на общ ангажимент за стратегическата роля на уменията, компетенциите и знанията в подкрепа на създаването на работни места, растежа, конкурентоспособността, иновациите и социалното сближаване. Тя следва да подкрепя държавите членки при постигането на целите, определени в Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация29.

__________________

__________________

 

27а OВ C 189, 4.6.2018 г., стр. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Препратка].

29 [Препратка].

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Програмата следва да бъде съгласувана с новата стратегия на Европейския съюз за младежта30, рамката за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2019—2027 г.), основана на Съобщението на Комисията от 22 май 2018 г. относно „Ангажиране, свързване и предоставяне на възможности на младите хора: нова стратегия за ЕС за младежта“31.

(12)  Програмата следва да бъде съгласувана с новата стратегия на Европейския съюз за младежта30, рамката за европейско сътрудничество по въпросите на младежта (2019 – 2027 г.), основана на Съобщението на Комисията от 22 май 2018 г. относно „Ангажиране, свързване и предоставяне на възможности на младите хора: нова стратегия за ЕС за младежта“31, включително по отношение на целта на стратегията за подпомагане на висококачествената работа с младежта и неформалното учене.

__________________

__________________

30 [Позоваване- следва да се приеме от Съвета до края на 2018 г.]

30 [Позоваване – следва да се приеме от Съвета до края на 2018 г.]

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Програмата следва да взема предвид работния план на Съюза за спорта, който е рамката за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на спорта за периода […г.]32. Между работния план на Съюза и действията, подкрепени от програмата в областта на спорта, следва да бъдат осигурени съгласуваност и взаимно допълване. Необходимо е съсредоточаване на вниманието по-специално върху масовия спорт предвид важната роля на спорта за насърчаване на физическата дейност и здравословния начин на живот, социалното приобщаване и равенството. Програмата следва да допринася за насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, доброто управление и почтеността в спорта, както и чрез образование, обучение и умения в спорта и чрез спорта.

(13)  Програмата следва да взема предвид работния план на Съюза за спорта, който е рамката за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на спорта за периода […г.]32. Между работния план на Съюза и действията, подкрепени от програмата в областта на спорта, следва да бъдат осигурени съгласуваност и взаимно допълване. Необходимо е съсредоточаване на вниманието по-специално върху масовия спорт предвид важната роля на спорта за насърчаване на физическата дейност и здравословния начин на живот, междуличностните връзки, социалното приобщаване и равенството. Програмата следва да подпомага дейности за мобилност само в контекста на масовия спорт, както за младите хора, които практикуват редовно организиран спорт, така и за спортния персонал. Важно е също така да се признае, че спортният персонал може да се състои от професионалисти в смисъл, че те се издържат от упражняването на спорт, и независимо от това са ангажирани в масовия спорт. Следователно и тази група следва да има достъп до дейностите, свързани с мобилността. Програмата следва да допринася за поощряването на общите европейски ценности чрез спорта, доброто управление и почтеността в спорта, както и чрез образование, обучение и умения в спорта и чрез спорта. Всички съответни заинтересовани лица, включително образователните и учебните институции, следва да имат възможността да участват в партньорства, сътрудничество и диалог по политиките в областта на спорта.

__________________

__________________

32 [Препратка].

32 [Препратка].

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Програмата следва да допринася за укрепване на капацитета на Съюза за иновации, по-специално чрез подкрепа на дейностите за мобилност и сътрудничество, които насърчават развитието на компетенциите в насочени към бъдещето области или дисциплини като наука, технологии, инженерство и математика, изменение на климата, околна среда, чиста енергия, изкуствен интелект, роботика, анализ на данни, изкуство/дизайн, за да помогне на хората да усвоят необходимите за бъдещето знания, умения и компетенции.

(14)  Програмата следва да допринася за укрепване на капацитета на Съюза за иновации, по-специално чрез подкрепа на дейностите за мобилност и сътрудничество, които насърчават развитието на уменията и компетентностите в насочени към бъдещето области или дисциплини като наука, технологии, изкуства, инженерство и математика (НТИИМ), изменение на климата, опазване на околната среда, устойчиво развитие, чиста енергия, изкуствен интелект, роботика, анализ на данни, дизайн и архитектура и цифрова и медийна грамотност, за да помогне на хората да усвоят необходимите за бъдещето знания, умения и компетенции.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  В съответствие с мисията си да представлява двигател за иновациите в областта на образованието и обучението програмата следва да подкрепя развитието на стратегии за образование и учене, насочени към надарени и талантливи деца, независимо от тяхната националност, социално-икономическо положение или пол.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 14 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14б)  Програмата следва да допринася за действията, последващи Европейската година на културното наследство, чрез подпомагане на дейностите, имащи за цел развитие на уменията, необходими за защитата и опазването на европейското културно наследство и за пълноценното използване на образователните възможности, предоставяни от секторите на културата и творчеството.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Полезните взаимодействия с ,,Хоризонт Европа“ следва да гарантират, че комбинираните ресурси от програмата и от ,,Хоризонт Европа“33 се използват за подпомагане на дейности, насочени към укрепването и модернизирането на европейските институции за висше образование. Програма „Хоризонт Европа“ ще допълва, когато е целесъобразно, подкрепата на програмата за инициативата за европейските университети, по-специално нейното измерение, свързано с научните изследвания, като част от разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образование, научни изследвания и иновации. Полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“ ще съдействат за укрепването на интеграцията на образованието и научните изследвания в европейските институции за висше образование.

(15)  Полезните взаимодействия с ,,Хоризонт Европа“ следва да гарантират, че комбинираните ресурси от програмата и от ,,Хоризонт Европа“33 се използват за подпомагане на дейности, насочени към укрепването и модернизирането на европейските институции за висше образование. Програма „Хоризонт Европа“ ще допълва подкрепата на програмата за действия и инициативи, които демонстрират измерение, свързано с научните изследвания, като например инициативата за европейските университети, като част от разработването на нови съвместни и интегрирани дългосрочни и устойчиви стратегии за образование, научни изследвания и иновации. Полезните взаимодействия с „Хоризонт Европа“ ще съдействат за укрепването на интеграцията на образованието и научните изследвания, по-специално в европейските институции за висше образование.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Програмата следва да бъде по-приобщаваща чрез подобряване на достигането до лицата с по-малко възможности, включително чрез по-гъвкави формати на мобилност с учебна цел и чрез насърчаване на участието на малки организации, по-специално новопоявили се организации и малки обществени организации на местно равнище, които работят пряко с учещи се в неравностойно положение от всички възрасти. Следва да се насърчават виртуални формати като виртуално сътрудничество, смесена и виртуална мобилност, за да се достигнат повече участници, по-специално лица с по-малко възможности и лица, за които физическото преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, би представлявало пречка.

(16)  Програмата следва да бъде по-приобщаваща чрез подобряване на дела на участието на хора с по-малко възможности. Важно е да се признае, че ниските равнища на участие на хора с по-малко възможности може да имат различни причини и да зависят от различния национален контекст. Поради това националните агенции следва да разработят, в една обща за Съюза рамка, стратегии за приобщаване, съдържащи мерки за достигане до повече хора, опростяване на процедурите, предложения за обучение и подпомагане и наблюдение на ефективността. Следва да се използват и други механизми за засилване на приобщаването, включително чрез предоставяне на по-гъвкави формати на мобилност с учебна цел в съответствие с потребностите на хората с по-малко възможности и насърчаване на участието на малки и местни организации, по-специално новосъздадени организации и обществени организации на местно равнище, които работят пряко с учещи се в неравностойно положение от всички възрасти.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  В случаите, в които хората с по-малко възможности не могат да участват в програмата по финансови причини, независимо дали поради своето икономическо положение или поради по-високите разходи за участие в програмата, произтичащи от конкретното им положение, какъвто често е случаят с хората с увреждания, Комисията и държавите членки следва да гарантират въвеждането на подходящи мерки за финансово подпомагане. Такива мерки могат да включват други инструменти на Съюза, като например Европейския социален фонд плюс, национални схеми, адаптиране на безвъзмездните средства или допълнително финансиране чрез програмата. При оценката на това дали хората с по-малко възможности не могат да участват в програмата по финансови причини и на това какво равнище на подпомагане им е необходимо следва да се използват обективни критерии. Допълнителните разходи за мерките за улесняване на приобщаването не могат да представляват основание за отхвърлянето на заявление.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 16 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16б)  Програмата следва да продължава да концентрира своето подпомагане върху физическата мобилност с учебна цел и следва да разкрива по-големи възможности за хората с по-малко възможности да ес възползват от действия по физическа мобилност с учебна цел. Същевременно следва да се признае, че виртуалните формати, като например виртуалното сътрудничество, смесеното учене и виртуалното учене, могат да допълват ефективно физическата мобилност с учебна цел и да максимизират нейната ефективност. В изключителни случаи, когато хората не могат да участват в дейности и действия по мобилност, виртуалните формати могат да им осигурят възможност да се възползват от много от предимствата на програмата по разходоефективен и иновативен начин. Поради това програмата следва също така да предоставя подпомагане за такива виртуални формати и инструменти. Обществеността следва да има възможно най-широк достъп до такива формати и инструменти, по-специално до онези, които се използват за езиково обучение.

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 16 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16в)  В съответствие със задълженията на Съюза и на държавите членки по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално член 9 от нея относно достъпа и член 24 от нея относно образованието, следва да се обърне специално внимание на това хората с увреждания да могат да се ползват с недискриминационен и безпрепятствен достъп до програмата. За тази цел следва да бъде осигурено допълнително подпомагане, включително финансово подпомагане, в случай на необходимост.

 

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 16 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16г)  Достъпът до програмата може да бъде възпрепятстван от правни и административни пречки, като например трудности при получаване на визи и разрешения за пребиваване и затруднения в достъпа до услуги за подпомагане, по-специално здравни услуги. Поради това държавите членки следва да приемат всички необходими мерки, за да отстранят тези пречки, в пълно съответствие с правото на Съюза, и да улеснят трансграничния обмен, например чрез издаването на европейска здравноосигурителна карта.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В своето Съобщение относно укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура Комисията подчертава ключовата роля, която образованието, културата и спорта имат за насърчаване на активното гражданство и общите ценности сред по-младите поколения. Укрепването на европейската идентичност и насърчаването на активното участие на лицата и демократичните процеси е от основно значение за бъдещето на Европа и нашите демократични общества. Престоят в чужбина с цел образование, учене, обучение и работа или участие н младежки и спортни дейности допринася за укрепването на европейската идентичност в цялото ѝ многообразие и чувството за принадлежност към една културна общност, както и за насърчаването на активното гражданство сред хората от всички възрасти. Участниците в дейностите за мобилност следва да се включват в местните общности, както и да се ангажират в местните общности на приемащата държава, за да споделят техния опит. Следва да се подкрепят дейностите, свързани със засилването на всички аспекти на творчеството в образованието, обучението и младежта и с насърчаването на индивидуалните ключови компетенции.

(17)  В своето Съобщение относно укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура Комисията подчертава ключовата роля, която образованието, културата и спорта имат за насърчаване на активното гражданство, общите ценности и чувството на солидарност сред по-младите поколения. Укрепването на европейската идентичност и насърчаването на активното участие на лицата и гражданското общество в демократичните процеси е от основно значение за бъдещето на Европа и нашите демократични общества. Престоят в чужбина с цел образование, учене, обучение и работа или участие н младежки и спортни дейности допринася за укрепването на европейската идентичност в цялото ѝ многообразие и чувството за принадлежност към една културна общност, както и за насърчаването на активното гражданство, социалното сближаване и критичното мислене сред хората от всички възрасти. Участниците в дейностите за мобилност следва да се включват в местните общности, както и да се ангажират в местните общности на приемащата държава, за да споделят техния опит. Следва да се подкрепят дейностите, свързани със засилването на всички аспекти на творчеството в образованието, обучението и младежта и с насърчаването на индивидуалните ключови компетентности.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17а)  Важно е програмата да осигурява европейска добавена стойност. Поради това действията и дейностите следва да бъдат допустими за финансиране по програмата единствено ако могат да докажат потенциална европейска добавена стойност. Следва да бъде възможно да се докаже европейска добавена стойност по различни начини и по-специално чрез транснационалния характер на дейностите, техния допълващ характер и полезното им взаимодействие с други програми и политики на Съюза, техния принос за ефективното използване на инструментите на Съюза за прозрачност и признаване, приноса им за развитието на стандарти за осигуряване на качество за целия Съюз, приноса им за разработването на общи стандарти в програмите за образование и обучение за целия Съюз, насърчаването на многоезичието и на диалога между различните култури и религии, насърчаването на европейско чувство за принадлежност и укрепването на европейското гражданство.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Международното измерение на програмата следва да се насърчава с цел предлагането на повече възможности за мобилност, сътрудничество и политически диалог с трети държави, които не са асоциирани към програмата. Въз основа на успешното изпълнение на дейностите за международно сътрудничество във висшето образование и младежта в рамките на предходните програми в областта на образованието, обучението и младежта, дейностите за международна мобилност трябва да се разширят към други сектори като професионалното образование и обучение.

(18)  Международното измерение на програмата следва да се насърчава посредством предлагането на повече възможности – както за отделни хора, така и за организации – за мобилност, сътрудничество и политически диалог с трети държави, които не са асоциирани към програмата, по-специално с развиващите се страни. Международното измерение следва да служи за подпомагане на развитието на умения и на прекия обмен между хората и следва да подпомага, по-специално за гражданите на развиващите се държави, трансфера на знания обратно към техните държави на произход при приключване на периода на следването им. То следва да засили изграждането на капацитет в образователните системи в развиващите се държави. Въз основа на успешното изпълнение на дейностите за международно сътрудничество във висшето образование и младежта в рамките на предходните програми в областта на образованието, обучението и младежта дейностите за международна мобилност трябва да се разширят към други сектори като професионалното образование и обучение и спорта.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  За да се засили въздействието на дейностите в развиващите се държави, е важно да се засилят полезните взаимодействия между Еразъм+ и инструментите за външната дейност на Съюза, като например Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и Инструмента за предприсъединителна помощ.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Програмата следва да засили съществуващите възможности за мобилност с учебна цел, и по-специално, в секторите, в които програмата би могла да постигне най-голяма ефективност, за да разшири своя обхват и да отговори на силното неудовлетворено търсене. По-специално това следва да се направи чрез увеличаване и улесняване на дейностите за мобилност за студенти във висши учебни заведения, ученици и обучаващи се в професионалното образование и обучение. Мобилността на нискоквалифицирани възрастни учащи се следва да бъде включена в партньорствата за сътрудничество. Възможностите за мобилност на младежи, участващи в дейности за неформално учене, следва също така да бъдат разширени, за да достигнат повече млади хора. Следва също така да се засили мобилността на персонала в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като се има предвид нейния „ефект на лоста“. В съответствие с перспективата за истинско европейско пространство за образование програмата следва също така да засилва мобилността и обмена и да насърчава участието на студенти в образователни и културни дейности, като подкрепя цифровизацията на процесите, като европейска студентска карта. Тази инициатива може да бъде стъпка към осъществяването на мобилност за всички чрез създаването на възможности за висшите учебни институции да изпращат и приемат повече студенти, участващи в дейности по обмен, като същевременно се подобрява качеството на мобилността на студенти и също така чрез улесняване на достъпа на студенти до различни услуги (библиотеки, транспорт, настаняване) преди пристигането им в чуждестранната институция.

(20)  Програмата следва да засили съществуващите възможности за мобилност с учебна цел, и по-специално, в секторите, в които програмата би могла да постигне най-голяма ефективност, за да разшири своя обхват и да отговори на силното неудовлетворено търсене. По-специално това следва да се направи чрез увеличаване и улесняване на дейностите за мобилност за студенти, преподаватели и служители във висши учебни заведения, ученици, учители и служители в училищата, включително учители и служители в системата на предучилищното образование и образованието и грижите в ранна детска възраст и обучаващи се, учители и служители в областта на професионалното образование и обучение с целенасочени мерки, отчитащи специфичните образователни нужди на хората, към които са насочени. Възможностите за мобилност за учащи се в областта на професионалното образование и обучение в граничните региони следва да бъдат допълнително поощрявани с цел те да се подготвят за специфичния контекст на трансграничния пазар на труда. Програмата следва също така да предлага възможности за мобилност за обучаващи се, преподаватели и служители в образованието за възрастни. Основните цели на образованието за възрастни са трансферът на знания, компетентности и умения и насърчаването на социалното приобщаване, активното гражданство, личностното развитие и благосъстоянието. Възможностите за мобилност на младежи, участващи в дейности за неформално учене, следва също така да бъдат основно разширени, за да достигнат повече млади хора, по-специално новите участници, тези с по-малко възможности и трудните за достигане групи от населението. Следва също така значително да се засили мобилността на персонала в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, с акцент върху възможностите за преквалификация и за повишаване на квалификацията, като се има предвид нейния „ефект на лоста“, с особен акцент върху преквалификацията и повишаването на квалификацията. В съответствие с перспективата за истинско европейско пространство за образование програмата следва също така да засилва мобилността и обмена и да насърчава участието на студенти в образователни, културни и спортни дейности чрез цифровизация на процесите за улесняване на процедурите за кандидатстване и на участието в програмата, като бъдат разработени лесни за използване онлайн системи въз основа на най-добрите практики и бъдат създадени нови инструменти, като например европейската студентска карта. Тази инициатива може да бъде стъпка към осъществяването на мобилност за всички чрез създаването на възможности за висшите учебни институции да изпращат и приемат повече студенти, участващи в дейности по обмен, като същевременно се подобрява качеството на мобилността на студенти и също така чрез улесняване на достъпа на студенти до различни услуги (библиотеки, транспорт, настаняване) преди пристигането им в чуждестранната институция.

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  Програмата следва да гарантира качествен опит в областта на мобилността въз основа на принципите, определени в препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно транснационалната мобилност в Общността с цел образование и обучение: Европейска харта за качество на мобилността, в която се разяснява, че качеството на информацията, подготовката, подпомагането и признаването на опита и квалификациите, както и ясните учебни планове и резултати от обучението, изготвени предварително, имат явно въздействие върху ползите от мобилността. Дейностите в областта на мобилността следва да бъдат предварително и правилно подготвени. Такава подготовка може да бъде редовно извършвана по ефективен начин чрез използването на информационните и комуникационните технологии. Където е подходящо, следва също така да бъде възможно програмата да предоставя подпомагане за подготвителни посещения за дейности в областта на мобилността.

 

__________________

 

ОВ L 394, 30.12.2006 г., стр. 5.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Програмата следва да подкрепя и насърчава мобилността на преподавателите и персонала в сферата на образованието на всички равнища с цел подобряване на работните практики и принос към професионалното развитие. Като се има предвид жизненоважната роля на предучилищното образование и образованието в ранна детска възраст за предотвратяването на социалните и икономическите неравенства, е важно учителите и служителите на това равнище да могат да участват в мобилността с учебна цел в рамките на програмата. По отношение на преподаването програмата следва също така да насърчава пилотното въвеждане на иновации в съответната политика за справяне с някои от общите предизвикателства, пред които са изправени образователните системи в Съюза, като например привличането на нови таланти в преподаването за най-маргинализираните деца и развитието на обучението на учителите, за да им се помогне да преподават на учащите се в неравностойно положение. С цел да се увеличат максимално ползите от участието на преподавателите и образователния персонал в програмата, следва да се положат всички усилия, за да се гарантира, че те се ползват от благоприятна среда за мобилност, която да е част от тяхната работна програма и редовно работно натоварване, имат достъп до подходящи възможности за обучение и получават подходяща финансова подкрепа въз основа на държавата и когато е уместно, на региона, в който ще се осъществява мобилността с учебна цел.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  Като признава жизненоважната роля на професионалното образование и обучение за подобряване на перспективите за намиране на работа и насърчаване на социалното приобщаване, програмата следва да спомогне за засилване на приобщаващия характер, качеството и приложимостта на професионалното образование и обучение в съответствие със съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г. относно „Нова европейска програма за умения: Съвместни усилия за укрепване на човешкия капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността. Програмата следва да насърчава по-тесни връзки между доставчиците на професионално образование и обучение и работодателите, както частни, така и публични. Тя следва също така да спомогне за решаването на специфични за сектора въпроси в областта на професионалното образование и обучение, като например езиковото обучение, насърчаването на висококачествени партньорства за мобилност и признаването и сертифицирането на умения, и да насърчава доставчиците на професионално образование и обучение да кандидатстват за Хартата за мобилност с цел професионално образование и обучение като знак за качество.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като по този начин се популяризират общите европейски ценности, включително основните права, се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция.

(21)  Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като по този начин се популяризират общите европейски ценности, включително основните права, европейската история, култура и гражданство, обединяват се младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция. Програмата следва да повишава осведомеността относно инструментите за електронна демокрация, включително Европейската гражданска инициатива. Тя следва също така да насърчава обмена между по-млади и по-възрастни хора. С оглед на ключовата роля, която младежките организации и работата с младежта играят за постигането на тези цели, програмата следва да подкрепя развитието на младежкия сектор в Съюза.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Програмата следва да предлага на младите хора повече възможности да открият Европа чрез образователен опит в чужбина. На осемнадесетгодишните лица, особено на тези с по-малко възможности, следва да се даде шанс за първи, краткосрочен индивидуален или групов опит посредством пътуване из цяла Европа в рамките на дейност за самостоятелно образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Европейския съюз и откриване на културното му многообразие. Програмата следва да определя органи, отговарящи за достигането и подбора на участници, и да подкрепя дейности за насърчаване на измерението, свързано с ученето чрез опит.

(22)  Програмата следва да предлага на младите хора повече възможности да открият Европа чрез образователен опит в чужбина в рамките на новата инициатива, наречена DiscoverEU. На младите хора на възраст между 18 и 20 години, особено на тези с по-малко възможности, следва да се даде шанс за първи, краткосрочен индивидуален или групов опит посредством пътуване из цяла Европа като част от дейност за неформално и самостоятелно образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Европейския съюз и откриване на неговото културно и езиково многообразие. Инициативата следва да има стабилен и проверим учебен компонент и да гарантира, че опитът се разпространява по подходящ начин, а натрупаният опит се споделя, за да може инициативата да се оценява и подобрява непрекъснато. Програмата следва да определя органи, отговарящи за достигането до участниците и подбора им, и да подкрепя дейности за насърчаване на измерението, свързано с ученето чрез опит. Тези органи следва също така да бъдат включени, когато е целесъобразно, в предоставянето на обучение и подкрепа преди и след мобилността, включително по отношение на езиковите и междукултурните умения. Инициативата DiscoverEU следва да изгражда връзки с европейските столици на културата, европейските младежки столици, европейските столици на доброволчеството и европейските зелени столици.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Програмата следва също така да насърчава изучаването на езици, по-специално чрез по-широко използване на онлайн инструменти, тъй като електронното обучение предлага допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта.

(23)  Изучаването на езици допринася за взаимното разбирателство и мобилността в рамките на Съюза и извън него. Същевременно езиковите компетентности представляват основни житейски и работни умения. Поради това програмата следва също така да насърчава изучаването на езици чрез езикови курсове на място и чрез по-широко използване на достъпни онлайн инструменти, тъй като електронното обучение може да предложи допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта. Подкрепата за езиковото обучение, предоставяна посредством програмата следва да обърне внимание на нуждите на ползвателите, с акцент върху езиците, използвани в приемащата държава, а в граничните региони – върху езиците на съседните държави. Подкрепата за езиковото обучение следва да обхваща и националните жестомимични езици. Онлайн езиковата подготовка по програма „Еразъм“ следва да е специално пригодена за конкретните нужди на участниците в програмата и да е отворена за всички.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  Програмата следва да използва езикови технологии, като например технологии за машинен превод, с цел да се улесни обменът между органите и да се подобри междукултурният диалог.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието, обучението и младежта, като се признава тяхната основна роля за подпомагане на младите хора да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания умения и компетенции, както и да реализират своя потенциал за иновации, творчество и предприемачески дух, по-специално в рамките на цифровата икономика.

(24)  Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието, обучението и младежта, като се признава тяхната основна роля за подпомагане на младите хора да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания умения и компетенции, както и да реализират своя потенциал за иновации, творчество и предприемачески дух, по-специално в рамките на цифровата икономика. За целта следва а се гарантира ефективно сътрудничество между всички заинтересовани страни на всички нива на изпълнение на Програмата.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В своите Заключения от 14 декември 2017 г. Европейският съвет призовава държавите членки, Съвета и Комисията да постигнат напредък по редица инициативи за извеждане на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението на ново равнище, включително чрез насърчаване на създаването до 2024 г. на европейски университети, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия Съюз. Програмата следва да подкрепя тези европейски университети.

(25)  В своите Заключения от 14 декември 2017 г. Европейският съвет призовава държавите членки, Съвета и Комисията да постигнат напредък по редица инициативи за извеждане на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението на ново равнище, включително чрез насърчаване на създаването до 2024 г. на мрежи от европейски университети, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия Съюз. Програмата следва да подкрепя тези европейски университети, които следва да бъдат ориентирани към върхови постижения и имат за цел да увеличат привлекателността на висшите учебни заведения в Съюза и да подобрят сътрудничеството между научните изследвания, иновациите и образованието. Понятието „високи постижения“ следва да се разбира в широк смисъл, например и по отношение на способността за подобряване на приобщаването. Подкрепата на програмата следва да е насочена към широко географско покритие на мрежите от европейски университети.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В Комюникето от Брюж от 2010 г. се призовава за подкрепа на високите постижения в областта на професионалното образование за интелигентен и устойчив растеж. В Съобщението от 2017 г. относно засилването на иновациите в европейските региони се посочва обвързването на професионалното образование и обучение със системите за иновации като част от стратегиите за интелигентна специализация на регионално равнище. Програмата следва да предоставя средства, за да се отговори на тези призиви, и да подпомага развитието на транснационални платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, които са тясно интегрирани в местните и регионални стратегии за растеж, иновации и конкурентоспособност. Тези центрове за високи постижения следва да действат като ключови фактори за придобиването на качествени професионални умения в контекста на секторни предизвикателства, като същевременно подкрепят цялостните структурни промени и социално-икономическите политики на Съюза.

(26)  В Комюникето от Брюж от 2010 г. се призовава за подкрепа на високите постижения в областта на професионалното образование за интелигентен и устойчив растеж. В Съобщението от 2017 г. относно засилването на иновациите в европейските региони се посочва обвързването на професионалното образование и обучение със системите за иновации като част от стратегиите за интелигентна специализация на регионално равнище. Програмата следва да предоставя средства, за да се отговори на тези призиви, и да подпомага развитието на транснационални платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, които са тясно интегрирани в местните и регионални стратегии за растеж, иновации, конкурентоспособност, устойчиво развитие и социално приобщаване. Тези центрове за високи постижения следва да действат като ключови фактори за придобиването на качествени професионални умения в контекста на секторни предизвикателства, като същевременно подкрепят цялостните структурни промени и социално-икономическите политики на Съюза.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да увеличи използването на дейности за виртуално сътрудничество, програмата следва да подкрепя по-систематичното използване на онлайн платформи като платформата за електронно побратимяване (eTwinning), Портал за училищно образование, Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, Европейския младежки портал и онлайн платформата за висше образование.

(27)  За да увеличи използването на дейности за виртуално сътрудничество, програмата следва да подкрепя по-систематичното използване на съществуващите онлайн платформи като платформата за електронно побратимяване (eTwinning), Портал за училищно образование, Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, Европейския младежки портал и онлайн платформата за висше образование. Програмата следва също да насърчава, когато е целесъобразно, разработването на нови онлайн платформи за укрепване и модернизиране на предоставянето на образование, обучение, спорт и политика за младежта на европейско равнище. Тези платформи следва да бъдат лесни за ползване и достъпни по смисъла на Директива (ЕС) 2016/2012 на Европейския парламент и на Съвета.

 

__________________

 

Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г. относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от обществения сектор (ОВ L 327, 2.12.2016 г., стр. 1).

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици от учебни резултати, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и самостоятелното учене, управлението и ориентирането на уменията. В тази връзка програмата следва също да предоставя подкрепа на центровете за контакт и мрежите на национално равнище и равнище на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени, както и развитието на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда.

(28)  Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и автоматичното взаимно признаване на уменията, компетентностите, квалификациите и дипломите, както и прехвърлянето на кредити или други доказателства за учебни резултати, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и самостоятелното учене, управлението и ориентирането на уменията. В тази връзка програмата следва също да предоставя подкрепа на центровете за контакт и мрежите на национално равнище и на равнището на Съюза, които предоставят информация и помощ на потенциални участници, като по този начин улесняват трансевропейските обмени, както и развитието на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Програмата следва да обърне специално внимание на валидирането и признаването на периодите на образование и обучение в чужбина, включително образованието в средните училища. В това отношение предоставянето на безвъзмездни средства следва да бъде свързано с процедурите за оценка на качеството, с описанието на резултатите от обучението и с пълното прилагане на Препоръката на Съвета относно Европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, Препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене и европейските инструменти, които допринасят за признаването на ученето в чужбина и осигуряват качествено обучение, като Европейската квалификационна рамка, Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование, Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение и Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.

 

__________________

 

OВ C 153, 2.5.2018 г., стр. 1.

 

ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр. 1.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Като начин да осигури сътрудничество с други инструменти на Съюза и да подкрепя други политики на Съюза, възможностите за мобилност следва да бъдат предлагани на хора от различни сектори на дейност, като публичния сектор, селското стопанство и предприятията, за да придобият образователен опит в чужбина, който да им позволи да израстват и да се развиват на всеки етап от живота, както в професионален, така и в личен план, по-специално чрез развиване на осведоменост за европейската им идентичност и разбиране за европейското културно многообразие. Програмата следва да предлага входен пункт към транснационални схеми за мобилност на Съюза със силно измерение на учене, като опростява начина, по който тези схеми се предлагат на бенефициерите и участниците в тези дейности. Разширяването на проектите по „Еразъм“ следва да бъде улеснено; следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по „Еразъм“ да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства, да развиват взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата.

(30)  Като начин да осигури сътрудничество с други инструменти на Съюза и да подкрепя други политики на Съюза, възможностите за мобилност следва да бъдат предлагани на хора от различни сектори на дейност, като публичния и частния сектор, селското стопанство и предприятията, за да придобият учебен, специализантски или образователен опит в чужбина, който да им позволи да израстват и да се развиват на всеки етап от живота, както личностно, по-специално чрез развиване на осведоменост за европейската им идентичност и разбиране за европейското културно многообразие, така професионално, по-специално чрез придобиване на умения, подходящи за пазара на труда. Програмата следва да предлага входен пункт към транснационални схеми за мобилност на Съюза със силно измерение на учене, като опростява начина, по който тези схеми се предлагат на бенефициерите и участниците в тези дейности. Разширяването на проектите по „Еразъм“ следва да бъде улеснено; следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по „Еразъм“ да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства, да развиват взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването, медиите и културата, както и Европейския корпус за солидарност.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Важно е да се насърчават преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция, както и да се насърчават дебатите по тези въпроси чрез подкрепата на инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование, но също така и в други области на образованието и обучението. Насърчаването на чувство за европейска идентичност и ангажираност е от особено значение във време, когато общите ценности, върху които е основан Съюза и които оформят част от нашата европейска идентичност, са поставени на изпитание и гражданите показват ниско равнище на ангажираност. Програмата следва да продължава своя принос за развитието на високи постижения в изследванията в областта на на европейската интеграция.

(31)  Важно е да се насърчават преподаването, ученето и научните изследвания в областта на европейската интеграция и бъдещите предизвикателства и възможности пред Съюза, както и да се насърчава дебатът по тези въпроси чрез подкрепата на инициативата „Жан Моне“ във всички области на образованието и обучението. Насърчаването на европейско чувство за принадлежност и ангажираност е от особено значение, като се имат предвид предизвикателствата пред общите ценности, върху които е основан Съюза и които оформят част от една обща европейска идентичност, и като се има предвид, че гражданите показват ниско равнище на ангажираност. Програмата следва да продължава своя принос за развитието на високи постижения в изследванията в областта на европейската интеграция и същевременно да повишава ангажираността на по-широката учебна общност и широката общественост с европейската интеграция.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел, която е 25 % от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

(32)  Програмата следва да бъде в съответствие с основната цел на Парижкото споразумение за засилване на глобалния отговор на изменението на климата. В съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и за постигане на целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и на устойчивото развитие и за постигането на общата целeва стойност за изразходване на 25% от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в МФР за периода 2021 – 2027 г. и на годишната цел от 30% във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32a)  Предвид ролята на Съюза като глобален фактор и в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие и с ангажиментите, поети от държавите членки по време на конференцията „Рио+20“, програмата следва да интегрира приобщаващо, справедливо и качествено образование и учене през целия живот, включително като признава жизненоважната роля на образованието за справянето с бедността. Програмата следва също така да допринася за програмата за устойчиво развитие, като подкрепя усилията за развиване на необходимите умения за устойчиво развитие и за образоване на хората относно устойчивото развитие, опазването на околната среда и изменението на климата чрез формално, неформално и самостоятелно образование.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването следва да се актуализира по целесъобразност точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление34], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(33)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за целия срок на програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването следва да се актуализира по целесъобразност точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление34], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. От 2021 г. следва да се осигури значително увеличение на годишния бюджет за програмата в сравнение с последната година на многогодишната финансова рамка за периода 2014 – 2020 г., което да бъде последвано от линейно и постепенно увеличение на разпределените годишни средства. Такъв бюджетен профил ще спомогне да се гарантира по-широк достъп от самото начало на периода на многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г. и да се избегнат непропорционални увеличения през последните години, които може да бъдат трудни за поемане.

__________________

__________________

34 ОВ L […], […] г., стр. […].

34 ОВ L […], […] г., стр. […].

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  В рамките на основния пакет за действия в областта на образованието и обучението, които се управляват от националните агенции, следва да се определи разбивка на минималния размер на отпуснатите средства по сектори (висше образование, училищно образование, професионално образование и обучение и образование за възрастни), за да се гарантира критична маса на бюджетните кредити с цел постигане на предвидените продукти и резултати във всеки от тези сектори.

(34)  В рамките на основния пакет за действия в областта на образованието и обучението, които се управляват от националните агенции, следва да се определи разбивка на минималния размер на отпуснатите средства по сектори (висше образование, училищно образование, професионално образование и обучение и образование за възрастни), за да се гарантира критична маса на бюджетните кредити с цел постигане на предвидените продукти и резултати във всеки от тези сектори. В работната програма следва да бъде предвидено точно разпределение на бюджета по действия и инициативи.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и на финансиране, което не е свързано с разходите, посочени в член [125, параграф 1] от Финансовия регламент.

(36)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и на финансиране, което не е свързано с разходите, посочени в член [125, параграф 1] от Финансовия регламент. При изпълнението на програмата следва да се спазват принципите на прозрачност, равно третиране и недискриминация, определени във Финансовия регламент.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програмата в рамките на сътрудничеството, установено по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), в което се предвижда изпълнението на програми на Съюза с решение по линия на това споразумение. Третите държави могат също така да участват въз основа на друга правни инструменти. Настоящият регламент следва да предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и Европейската сметна палата да упражняват цялостно съответните им правомощия. Пълноценното участие на трети държави в програмата следва да отговаря на условията, посочени в конкретни споразумения, обхващащи участието на съответната трета държава в програмата. Освен това пълното участие води до задължението да се създаде национална агенция и да се управляват някои от действията по програмата на децентрализирано равнище. Физическите лица и образуванията от трети държави, които не са асоциирани към програмата, следва да могат да участват в някои от действията на програмата, във вида, в който са определени в работната програма и в публикуваните от Комисията покани за представяне на предложения. При изпълнението на програмата могат да бъдат вземани предвид конкретни договорености по отношение на физически лица и образувания от европейски микродържави.

(37)  Трети държави, които са членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП), могат да участват в програмата в рамките на сътрудничеството, установено по линия на Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), в което се предвижда изпълнението на програми на Съюза с решение по линия на това споразумение. Третите държави могат също така да участват въз основа на друга правни инструменти. Настоящият регламент следва да предоставя необходимите права и достъп на отговорния разпоредител с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите (OLAF), както и Европейската сметна палата да упражняват цялостно съответните им правомощия. Пълноценното участие на трети държави в програмата следва да отговаря на условията, посочени в конкретни споразумения, обхващащи участието на съответната трета държава в програмата. Освен това пълното участие води до задължението да се създаде национална агенция и да се управляват някои от действията по програмата на децентрализирано равнище. Физическите лица и образуванията от трети държави, които не са асоциирани към програмата, следва да могат да участват в действията на програмата, във вида, в който са определени в работната програма и в публикуваните от Комисията покани за представяне на предложения. При изпълнението на програмата могат да бъдат вземани предвид конкретни договорености по отношение на физически лица и образувания от европейски микродържави.

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“36 програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени. Такива мерки ще бъдат наблюдавани и редовно оценявани.

(38)  В съответствие с член 349 от Договора за функционирането на Европейския съюз 1ДФЕС) и със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“36 („съобщението за стратегическото партньорство“) програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени. Такива мерки ще бъдат наблюдавани и редовно оценявани.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 38 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38a)  В съобщението за стратегическото партньорство Комисията признава, че увеличената мобилност на учащите се и на персонала в сферата на образованието и обучението, по-специално по програмата Еразъм+, би била от изключителна полза за най-отдалечените региони, и поема ангажимента допълнително да коригира финансовата подкрепа за участниците, пътуващи от и до най-отдалечените региони, като поддържа специфични правила за финансиране за тези региони по Еразъм+, да проучи възможностите за разширяване на регионалното сътрудничество по Еразъм+, така че да се стимулира допълнително мобилността между най-отдалечените региони и съседни трети държави, и да използва Европейския социален фонд+ за допълване на Еразъм+.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работната програма следва да определя мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(40)  Следва да се запази приемствеността на програмата по отношение на нейните цели и приоритети. Въпреки това, като се има предвид, че тя трябва да се изпълнява в рамките на период от седем години, необходимо е да се гарантира определено равнище на гъвкавост, за да може тя да се приспособява към променящите се реалности и политически приоритети в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Поради това в настоящия регламент не се посочва подробно по какъв начин трябва да се изготвят конкретните инициативи и не се определят предварително всички политически приоритети или съответни бюджетни приоритети за следващите седем години. Вместо това вторичния избор на политика и приоритети, включително подробностите по конкретните нови инициативи следва да се определят посредством работни програми в съответствие с Финансовия регламент. При разработването на новите инициативи следва да се извлекат поуки от минали и текущи пилотни инициативи в тази област и следва надлежно да се вземе предвид европейската добавена стойност по отношение както на съдържанието, така и на структурата на инициативата. Работната програма следва да определя също и мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез делегирани актове. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище и консултации с националните агенции и заинтересовани лица, и тези консултации да бъдат осъществени в съответствие с принципите, определени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество. По-специално с цел осигуряване на равнопоставено участие при подготовката на делегираните актове Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти разполагат систематично с достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)  Комисията, заедно с националните агенции, следва да наблюдава и докладва относно изпълнението на програмата както по време на изпълнението на програмата, така и след нейното приключване. Окончателната оценка на програмата следва да се извърши своевременно, така че тя да може да бъде включена съответно в средносрочния преглед на следващата програма. По-специално Комисията следва да изпълнява средносрочен преглед на програмата, придружен, ако е подходящо, от законодателно предложение за изменение на настоящия регламент.

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г.38 за по-добро законотворчество, налице е необходимост от оценяване на програмата въз основа на събраната информация посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Тези изисквания следва да включват специфични, измерими и реалистични показатели, които могат да се измерват във времето като основа за оценка на въздействието на програмата на място.

(41)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г.38 за по-добро законотворчество, налице е необходимост от оценяване на програмата въз основа на събраната информация посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за бенефициерите. Тези изисквания следва да включват специфични, измерими и реалистични показатели, които могат да се измерват във времето като основа за оценка на въздействието на програмата на място.

__________________

__________________

38 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.).

38 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.).

Изменение    54

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  На европейско, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от програмата. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за програмата, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни.

(42)  На европейско, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от програмата. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за програмата, включително, когато е приложимо, на подкрепата на други имащи отношение заинтересовани страни.

Изменение    55

Предложение за регламент

Съображение 43

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43)  За да се гарантира по-голяма ефективност на връзките с широката общественост и по-силно взаимодействие между комуникационните дейности, предприети по инициатива на Комисията, ресурсите, отделени за комуникация съгласно настоящия регламент, следва да допринесат и за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, при условие че те са свързани с общата цел на настоящия регламент.

заличава се

Изменение    56

Предложение за регламент

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, програмата следва да използва в максимална степен вече въведените механизми за изпълнение. Следователно изпълнението на програмата следва да бъде възложено на Комисията и на националните агенции. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност, националните агенции следва да бъдат същите като тези, определени за управлението на предходната програма. Обхватът на предварителна оценка на съответствието следва да бъде ограничен до изискванията, които са нови и специфични за програмата, освен ако това не е обосновано, като в случай на сериозни пропуски или незадоволителни резултати от страна на съответната национална агенция

(44)  За да осигури ефективно и ефикасно изпълнение на настоящия регламент, програмата следва да използва в максимална степен вече въведените механизми за изпълнение. Следователно изпълнението на програмата следва да бъде възложено на Комисията и на националните агенции, които следва да гарантират последователно и ясно прилагане на правилата на програмата във всички държави от ЕС и през целия период на изпълнение. За тази цел и за да се осигури ефективно изпълнение на програмата, Комисията и националните агенции следва да работят заедно и като се консултират със заинтересованите страни, за да разработят последователни, прости и висококачествени процедури и да улеснят обмена на добри практики, които могат да подобрят качеството на проектите по програмата. Когато е възможно и с цел постигане на максимална ефективност, националните агенции следва да бъдат същите като тези, определени за управлението на предходната програма. Обхватът на предварителна оценка на съответствието следва да бъде ограничен до изискванията, които са нови и специфични за програмата, освен ако това не е обосновано, като в случай на сериозни пропуски или незадоволителни резултати от страна на съответната национална агенция.

Изменение    57

Предложение за регламент

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44а)  За да се насърчат организаторите на проекти, които нямат опит с програми за финансиране от Съюза, да кандидатстват за финансиране, Комисията и националните агенции следва да предоставят консултации и подкрепа и да гарантират, че процедурите за кандидатстване са възможно най-ясни и прости. Ръководството за програмата следва да бъде допълнително усъвършенствано, за да стане ясно и лесно за използване, а формулярите за кандидатстване следва да бъдат прости и да са своевременно достъпни. С цел допълнително да се модернизира и хармонизира процесът на кандидатстване следва да бъде разработен общ, многоезичен инструмент за обслужване на едно гише за бенефициерите по програмата и за онези, които участват в управлението на програмата.

Изменение    58

Предложение за регламент

Съображение 44 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44б)  Като общо правило заявленията за отпускане на безвъзмездни средства и заявленията за проекти следва да се подават в националната агенция на държавата, в която е установен заявителят. Въпреки това, чрез дерогация, заявленията за безвъзмездни средства и заявленията за проекти за дейности, организирани от мрежи в рамките на Съюза и от европейски и международни организации, следва да се подават до Комисията и да се управляват пряко от нея.

Изменение    59

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета39, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

(46)  Държавите членки следва да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки, които могат да възпрепятстват достъпа до програмата или нейното правилно действие. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета39, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

__________________

__________________

39 Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21.).

39 Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21.).

Изменение    60

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета40.

заличава се

__________________

 

40 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. Установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    61

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За да се опростят изискванията към бенефициерите би трябвало във възможно най-голяма степен да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за мобилност на програмата, както е определено от Комисията, следва да взема предвид издръжката за живот в приемащата държава. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират опростеното отпускане на безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези средства от всякакви данъци и социални плащания. Същото освобождаване следва да се прилага за публични или частни субекти, които посредничат при предоставяне на посочената финансова подкрепа на съответните лица.

(49)  За да се опростят изискванията към бенефициерите би трябвало във възможно най-голяма степен да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки. В съответствие с принципа на добро финансово управление и с цел опростяване на управлението на програмата за дейности за мобилност във всички сектори следва да се използват фиксирани плащания въз основа на съответния проект. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за мобилност на програмата, както е определено от Комисията, следва да се преразглежда редовно и да се коригира според издръжката за живот в приемащата държава и приемащия регион. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират опростеното отпускане на безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези средства от всякакви данъци и социални плащания. Същото освобождаване следва да се прилага за публични или частни субекти, които посредничат при предоставяне на посочената финансова подкрепа на съответните лица.

Изменение    62

Предложение за регламент

Съображение 52

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(52)  Макар че регулаторната рамка е позволила на държавите членки и регионите да създадат в рамките на предходния програмен период взаимодействия между програмата „Еразъм +“ и други инструменти на Съюза, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, които също така подкрепят качественото развитие на системите за образование, обучение и младеж в Съюза, досега този потенциал не е използван напълно, като по този начин се ограничават системните ефекти на проектите и въздействието върху политиката. Ефективната комуникация и сътрудничество следва да се извършват на национално равнище между националните органи, отговорни за управлението на тези различни инструменти, за да се увеличи до възможно най-голяма степен съответното им въздействие. Програмата следва да създава условия за активно сътрудничество с тези инструменти.

(52)  Макар че регулаторната рамка е позволила на държавите членки и регионите да създадат в рамките на предходния програмен период взаимодействия между програмата „Еразъм +“ и други инструменти на Съюза, като например европейските структурни и инвестиционни фондове, които също така подкрепят качественото развитие на системите за образование, обучение и младеж в Съюза, досега този потенциал не е използван напълно, като по този начин се ограничават системните ефекти на проектите и въздействието върху политиката. Ефективната комуникация и сътрудничество следва да се извършват на национално равнище между националните органи, отговорни за управлението на тези различни инструменти, за да се увеличи до възможно най-голяма степен съответното им въздействие. Програмата следва да създава условия за активно сътрудничество с тези инструменти, по-специално като гарантира, че висококачествените заявления, които не могат да бъдат финансирани по програмата поради недостиг на средства, могат веднага да бъдат разгледани за финансиране по опростена процедура в рамките на европейските структурни и инвестиционни фондове. За да се опрости процедурата за такива действия, следва да е възможно те да бъдат отличени с „печат за високи постижения“ като признание за високото им качество. Такава допълняемост между програмите следва да позволява увеличаване на степента на успеваемост на проектите.

Изменение    63

Предложение за регламент

Съображение 52 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(52a)  За да се увеличи максимално ефективността на финансирането и подпомагането за политиката от страна на ЕС, е важно да се насърчават полезните взаимодействия и допълняемостта между всички съответни програми по един съгласуван начин. Такива полезни взаимодействия и взаимно допълване не следва да водят до управление на средства, отпуснати за програма „Еразъм+“, извън структурата на Програмата, нито следва да водят до използването на средства за преследване на цели, различни от предвидените в настоящия регламент. Всички полезни взаимодействия и взаимно допълване следва да доведат до опростени процедури за кандидатстване на изпълнително равнище.

Изменение    64

Предложение за регламент

Съображение 55

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(55)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между мъжете и жените и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и да насърчава прилагане на членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(55)  Настоящият регламент е съобразен с основните права и принципите, признати в частност от Хартата на основните права на Европейския съюз. По-специално, настоящият регламент цели да гарантира пълното зачитане на правото на равенство между мъжете и жените и правото на недискриминация, основана на пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация, и да насърчава прилагане на членове 21 и 23 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Поради това Програмата следва активно да подкрепя инициативи, които имат за цел повишаване на осведомеността и насърчаване на положителното възприемане на всяка една от групите, които могат да бъдат обект на дискриминация, и насърчаване на равенството между половете. Тя следва също така да подкрепя усилията за преодоляване на различията в образованието и специфичните трудности, пред които са изправени ромите, като улеснява тяхното пълноценно и активно участие в програмата. Зачитането на правата и принципите, признати по-специално в Хартата на основните права, следва да бъде включено в целия процес на планиране, изпълнение, мониторинг и оценка на Програмата.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  „учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми (формално, неформално и самостоятелно учене), което се осъществява на всички етапи от живота, в това число образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование, професионално образование и обучение, висше образование и образование за възрастни, и което води до подобряване на знанията, уменията и нагласите или на участието в обществото в личен, граждански, културен, социален и/или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране;

(1)  „учене през целия живот“ означава учене във всичките му форми (формално, неформално и самостоятелно учене), което се осъществява на всички етапи от живота, в това число образование и грижи в ранна детска възраст, общо образование, професионално образование и обучение, висше образование и образование за възрастни, и което води до подобряване или осъвременяване на знанията, уменията, компетенциите и нагласите или на участието в обществото в личен, граждански, културен, социален и/или свързан със заетостта план, включително предоставянето на консултации и услуги по ориентиране;

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „мобилност с учебна цел“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или самостоятелно учене; Може да бъде придружена от мерки като езикова подкрепа и обучение и/или допълнена от онлайн обучение и виртуално сътрудничество. В някои конкретни случаи може да бъде под формата на учене посредством използването на информационни технологии и комуникационни инструменти;

(2)  „мобилност с учебна цел“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение, включително преквалификация или повишаване на квалификацията, или неформално или самостоятелно учене. тя може да се осъществи под формата на стажове, периоди на чиракуване, младежки обмен, преподаване или участие в професионална развойна дейност; може да бъде придружена от мерки като езикова подкрепа, включително за национални жестомимични езици, и обучение и/или допълнена от достъпно онлайн обучение и виртуално сътрудничество.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2а)  „виртуално обучение“ означава придобиването на умения и знания чрез използване на достъпни инструменти за информация и комуникация;

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б)  „смесено обучение“ означава придобиването на умения и знания чрез комбинация от виртуални инструменти за образование и обучение и традиционни методи за образование и обучение;

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  „масов спорт“ означава организиран спорт, практикуван на местно равнище от непрофесионални спортисти, и спорт за всички;

(6)  „масов спорт“ означава организиран спорт, практикуван редовно от непрофесионални спортисти на всякаква възраст за здравни, образователни или социални цели;

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  „студент във висшето образование“ означава всяко лице, което е записано във висше учебно заведение, включително за кратък цикъл на обучение, за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен или еквивалентна степен. Обхваща също така лицата, завършили наскоро висше образование;

(7)  „студент във висшето образование“ означава всяко лице, което е записано във висше учебно заведение, включително за кратък цикъл на обучение, за придобиване на бакалавърска, магистърска или докторска степен или еквивалентна степен, или всяко лице, което е завършило такава институция през последните 24 месеца;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  „персонал“ означава всяко лице, което на професионални или доброволни начала, участва в образованието, обучението или неформалното учене, като може да включва университетски преподаватели, учители, обучители, училищни ръководители, лица, работещи в областта на младежта, спортни треньори, както и непреподавателски персонал и други специалисти, които насърчават ученето;

(8)  „персонал“ означава всяко лице, което на професионални или доброволни начала, участва в образованието на всички равнища, обучението или неформалното учене, като може да включва университетски преподаватели, учители, обучители, изследователи, училищни ръководители, лица, работещи в областта на младежта, както и непреподавателски персонал и други специалисти, които насърчават ученето;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 8 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  „спортен персонал“ означава лица, ангажирани в управление, инструктаж или тренировка на спортен отбор или на няколко отделни спортисти на платена или на доброволна основа;

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „обучаващ се в рамките на професионалното образование и обучение“ означава всяко лице, което участва в програма за начално или продължаващо професионално образование или обучение на всички нива от средното до след завършване на средното образование. Това включва участието на физически лица, които наскоро са завършили такива програми;

(9)  „обучаващ се в рамките на професионалното образование и обучение“ означава всяко лице, което участва в програма за начално или продължаващо професионално образование или обучение на всички нива от средното до след завършване на средното образование, или всяко лице, което е завършило такава програма през последните 24 месеца;

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  „ученик“ означава всяко лице, което е записано да бъде обучавано в институция, предоставяща общо образование на всички нива от образование и грижи в ранна детска възраст до гимназиален етап на средното образование, и за което националните органи считат, че отговаря на критериите за участие в програмата в рамките на съответните им територии;

(10)  „ученик“ означава всяко лице, което е записано да бъде обучавано в институция, предоставяща общо образование на всички нива от образование и грижи в ранна детска възраст до гимназиален етап на средното образование, или всяко лице, обучавано в извънинституционална среда, за което компетентните органи считат, че отговаря на критериите за участие в програмата в рамките на съответните им територии;

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  „трета държава, която не е асоциирана с програмата“ означава трета държава, която не участва изцяло в програмата, но чиито правни субекти могат по изключение да се възползват от програмата в надлежно обосновани случаи в интерес на Съюза;

заличава се

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  „съвместна магистърска програма“ означава интегрирана учебна програма, предлагана от най-малко две висши учебни заведения, след преминаването на която се получава едно-единствено свидетелство за завършена степен, издадено и подписано съвместно от всички участващи институции, което се признава официално в държавите, в които се намират участващите институции;

(15)  „съвместна магистърска или докторска програма“ означава интегрирана учебна програма, предлагана от най-малко две висши учебни заведения, след преминаването на която се получава едно-единствено свидетелство за завършена степен, издадено и подписано съвместно от всички участващи институции, което се признава официално в държавите, в които се намират участващите институции;

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  „висше учебно заведение“ означава всеки вид висше учебно заведение, което в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се нарича това заведение, както и всеки друг вид висше учебно заведение, за което националните органи считат, че отговаря на критериите за участие в програмата на съответните им територии;

(18)  „висше учебно заведение“ означава всяко образувание, което в съответствие с националното право или практика предлага признати степени или други признати квалификации за висше образование, без значение как се нарича това заведение, както и всяко подобно образувание, за което националните органи считат, че отговаря на критериите за участие в програмата на съответните им територии;

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  „дейност за младежко участие“ означава дейност извън училище, осъществявана от неформални групи от млади хора и/или младежки организации, която се характеризира с неформален подход към обучението;

(20)  „дейност за младежко участие“ означава дейност извън училище, осъществявана от неформални групи от млади хора и/или младежки организации, която се характеризира с неформален или самостоятелен подход към обучението и с подкрепа за достъпността и приобщаването;

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  „лице, работещо с младежи“ е лице, което на професионални или доброволни начала работи в областта на неформалното учене и което подкрепя младежите в личното им социално-икономическо и професионално развитие;

(21)  „лице, работещо с младежи“ е лице, което на професионални или доброволни начала работи в областта на неформалното или самостоятелното учене и което подкрепя младежите в личното им развитие, включително тяхното социално-икономическо и професионално развитие и развитието на техните компетенции;

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  „диалог по въпросите на младежта в ЕС“ означава диалогът с младежите и младежките организации, който служи като средище за непрекъснато съвместно обмисляне на приоритетите, изпълнението и следващите стъпки в рамките на европейското сътрудничество по въпросите на младежта;

(22)  „диалог по въпросите на младежта в ЕС“ означава диалогът между създателите на политики, лицата, отговорни за вземането на решения, експертите, изследователите или заинтересованите страни от гражданското общество, по целесъобразност, и младежите и младежките организации; той служи като средище за непрекъснато съвместно обмисляне на приоритетите, изпълнението и следващите стъпки в рамките на европейското сътрудничество във всички области, имащи отношение към младите хора;

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  „трета държава, асоциирана към програмата“ означава трета държава, която е страна по споразумение със Съюза, позволяващо участието ѝ в програмата, и която изпълнява всички задължения, посочени в настоящия регламент по отношение на държавите членки;

заличава се

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  „хора с по-малко възможности“ означава лица, които срещат трудности, които им пречат да имат ефективен достъп до възможности по програмата поради причини от икономическо, социално, културно, географско или здравословно естество или свързани с мигрантския им произход, или увреждания и образователни затруднения;

(25)  „хора с по-малко възможности“ означава лица, които са в неравностойно положение за достъп до Програмата, поради различни трудности, дължащи се например на увреждания, здравословни проблеми, образователни затруднения, мигрантски произход, културни различия, тяхното икономическо, социално и географско положение, включително хора от маргинализирани общности или изложени на риск от дискриминация въз основа на някое от основанията, посочени в член 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз;

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 27 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27а)  „печат за високи постижения“ означава знак за високо качество, който се присъжда на проекти, представени в рамките на Програмата, за които се счита, че заслужават финансиране, но не го получават поради бюджетни ограничения; той представлява признание за стойността на предложението и подкрепя търсенето на алтернативни източници на финансиране;

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората, участващи в образованието, обучението, младежта и спорта, както в Европа, така и извън нея, като по този начин допринася за устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното сближаване и укрепването на европейската идентичност. Предвид посоченото по-горе програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, подкрепа на изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на Стратегията на Съюза за младежта 20192027 г. и развитието на европейското измерение в спорта.

1.  Общата цел на Програмата е да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората, участващи в образованието, обучението, младежките дейности и спорта посредством учене през целия живот, както в Европа, така и извън нея, като по този начин допринася за устойчивия растеж, създаването на качествени работни места, социалното сближаване и приобщаване, насърчаването на активно гражданство и укрепването на европейската идентичност. Предвид посоченото по-горе Програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, за тласък на иновациите в образованието и обучението, подкрепа на изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на Стратегията на Съюза за младежта 2019 – 2027 г. и развитието на европейското измерение в спорта.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да насърчава мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;

a)  да насърчава мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, справедливостта, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да насърчава неформалната мобилност с учебна цел и активното участие сред младите хора, както и сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;

б)  да насърчава мобилността с цел неформално и самостоятелно учене, междукултурното учене, критичното мислене и активното участие сред младите хора, както и сътрудничеството, приобщаването, качеството, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на младежта;

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да насърчава мобилността с учебна цел на спортни треньори и спортен персонал, както и сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.

в)  да насърчава мобилността с учебна цел, в рамките на масовия спорт, на спортен персонал и млади хора, които спортуват редовно в организирана среда, както и сътрудничеството, приобщаването, творчеството и иновациите на равнището на спортните организации и политиките в областта на спорта.

Изменение    88

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  да насърчава ученето през целия живот посредством междусекторен подход в средите за формално, неформално и самостоятелно учене и чрез подкрепа за гъвкавите модели на учене.

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  Програмата включва засилено международно измерение с цел да се подкрепя външната дейност на Съюза и неговите цели за развитие чрез сътрудничество между Съюза и трети държави.

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Описанието на действията, подкрепени от всяко ключово действие, е представено в глава II (Образование и обучение), глава III (Младеж) и глава IV (Спорт).

Всички действия по Програмата съдържат силен учебен компонент, който допринася за изпълнението на целите на Програмата, определени в настоящия член. Описанието на действията, подкрепени от всяко ключово действие, е представено в глава II (Образование и обучение), глава III (Младеж) и глава IV (Спорт). Оперативните цели и съответните приоритети на политиката за всяко действие се описват подробно в работната програма, посочена в член 19.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Европейска добавена стойност

 

1.  С Програмата се подкрепят само действията и дейностите, с които се постига потенциална европейска добавена стойност и които допринасят за постигането на целите, посочени в член 3.

 

2.  Европейската добавена стойност на действията и дейностите по Програмата се осигурява например чрез:

 

a)  техния транснационален характер, по-специално по отношение на мобилността и сътрудничеството, насочени към постигане на устойчиво системно въздействие;

 

б)  тяхното взаимно допълване и взаимодействие с други програми и политики на национално и международно равнище и на равнището на Съюза;

 

в)  техния принос към ефективното използване на европейските инструменти за прозрачност и признаване;

 

г)  техния принос към разработването на общовалидни за целия Съюз стандарти за осигуряване на качество, включително харти;

 

д)  техния принос за разработването на общовалидни за целия Съюз стандарти в програмите за образование и обучение;

 

е)  насърчаването от тях на междукултурния и междурелигиозния диалог в целия Съюз;

 

ж)  насърчаването от тях на многоезичието в Съюза; или

 

з)  насърчаването от тях на европейско чувство за принадлежност и укрепването на общо европейско гражданство.

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  мобилност на ученици и училищен персонал;

в)  мобилност на ученици и училищен персонал, включително учители в предучилищната степен и на персонал в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст;

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  мобилност на персонал в образованието за възрастни;

г)  мобилност на персонал в образованието за възрастни и на възрастни учащи се;

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Програмата подкрепя виртуалното обучение и мерките за смесено обучение, които съпътстват дейностите за мобилност, посочени в параграф 1. Тя също така подкрепя такива мерки за лицата, които не са в състояние да участват в подобни дейности за мобилност.

 

Комисията гарантира, че по целесъобразност инструментите за виртуално и смесено обучение, разработени в рамките на Програмата, се предоставят на широката общественост.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Помощ може да се отпуска за подготовка на дейностите за мобилност, посочени в настоящия член, включително, при необходимост, за подготвителни посещения.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до програмата;

a)  стратегически партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до програмата;

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  партньорства за високи постижения, по-специално европейски университети, центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и съвместни магистърски програми;

б)  партньорства за високи постижения, по-специално европейски университети, центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и съвместни магистърски или докторски степени по програма „Еразмус Мундус“; европейските университети и центрове за високи постижения в областта на професионалното образование включват поне едно образувание, установено в държава членка;

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  партньорства за иновации, които укрепват капацитета на Европа за иновации;

в)  партньорства за иновации, като например съюзи за образование и обучение на възрастни, които укрепват капацитета на Европа за иновации;

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество, включително услугите за подкрепата на платформата за електронно побратимяване (eTwinning) и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа.

г)  достъпни и лесни за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество, включително услугите за подкрепата на платформата за електронно побратимяване (eTwinning) и Електронната платформа за учене на възрастни в Европа, инструменти за насърчаване на ползването на методи за Универсален дизайн за обучение, както и инструменти за улесняване на мобилността, като например европейската студентска карта, посочена в член 25, параграф 7в.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  целенасочено изграждане на капацитет в областта на висшето образование в трети държави, които не са свързани с Програмата.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността и признаването на компетенциите, уменията и квалификациите45;

б)  подкрепа за инструментите и мерките на Съюза, които насърчават качеството, прозрачността, признаването и актуализирането на компетенциите, уменията и квалификациите45;

__________________

__________________

45 По-специално, единната рамка на Съюза за прозрачност на професионалните квалификации и умения; Европейската квалификационна рамка; Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение; Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение; Европейската система за трансфер и натрупване на кредити; Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование; Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование; Европейската мрежа от национални информационни центрове в европейските регионални и национални информационни центрове за академично признаване в Европейския съюз; и мрежите „Euroguidance“.

45 По-специално, Европас – единната рамка на Съюза за прозрачност на професионалните квалификации и умения; Европейската квалификационна рамка; Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение; Европейската система за трансфер на кредити в професионалното образование и обучение; Европейската система за трансфер и натрупване на кредити; Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование; Европейската асоциация за осигуряване на качество във висшето образование; Европейската мрежа от национални информационни центрове в европейските регионални и национални информационни центрове за академично признаване в Европейския съюз; и мрежите „Euroguidance“.

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  Политически диалог и сътрудничество с ключови заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски неправителствени организации и международни организации в областта на образованието и обучението;

в)  политически диалог, сътрудничество със и подкрепа за съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски и международни организации в областта на образованието и обучението;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  мерки, които допринасят за качествено и приобщаващо изпълнение на програмата;

г)  целенасочени мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата следва да подкрепя преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция и дебатите по тези въпроси чрез следните действия:

Програмата следва да подкрепя преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция и на бъдещите предизвикателства и възможности пред Съюза и дебатите по тези въпроси чрез следните действия:

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование;

заличава се

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението;

б)  действия по инициативата „Жан Моне“ във всички области на образованието и обучението;

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до програмата;

a)  стратегически партньорства за сътрудничество и обмен на практики, включително дребномащабни партньорства, които да насърчават по-широк и по-приобщаващ достъп до програмата;

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество.

в)  достъпни и лесни за ползване онлайн платформи и инструменти за виртуално сътрудничество.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  изготвянето и изпълнението на програмата за политиката на Съюза в областта на младежта и с подкрепата на мрежата на посветената на младежта уики-страница;

a)  изготвянето и изпълнението на програмата за политиката на Съюза в областта на младежта и с подкрепата, когато е приложимо, на мрежата на посветената на младежта уики-страница;

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  политически диалог и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски неправителствени организации и международни организации в областта на младежта, младежкия диалог в ЕС, както и подкрепа за Европейския форум на младежта;

в)  политически диалог, подкрепа за и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски и международни организации в областта на младежта, младежкия диалог в ЕС, както и подкрепа за Европейския форум на младежта;

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  мерки, които допринасят за качествено и приобщаващо изпълнение на програмата;

г)  мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В областта на спорта програмата следва да подкрепя в рамките на ключово действие 1 мобилността на спортни треньори и спортен персонал.

В областта на спорта Програмата следва да подкрепя в рамките на ключово действие 1 мобилността на практикуващи масов спорт млади хора и на ангажиран с масов спорт спортен персонал.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  спортни събития с нестопанска цел, които имат за цел да развиват допълнително европейското спортно измерение.

б)  масови спортни събития с нестопанска цел, включително дребномащабни събития, които имат за цел да развиват допълнително европейското спортно измерение.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  политически диалог и сътрудничество със съответни ключови заинтересовани страни, включително европейски неправителствени организации и международни организации в областта на спорта;

б)  политически диалог и сътрудничество със съответни ключови заинтересовани страни, включително европейски и международни организации в областта на спорта;

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  мерки, които допринасят за висококачествено и приобщаващо изпълнение на Програмата;

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  сътрудничество с други инструменти на Съюза и подкрепа за други политики на Съюза;

Изменение    117

Предложение за регламент

Глава 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Глава IVа

 

Приобщаване

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 13 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Стратегия за приобщаване

 

1.  До 31 март 2021 г. Комисията разработва рамка от мерки за приобщаване, както и насоки за тяхното прилагане. Въз основа на тази рамка и като се обърне особено внимание на специфичните предизвикателствата пред достъпа до Програмата в национален контекст, националните агенции разработват многогодишна национална стратегия за приобщаване. Тази стратегия се оповестява до 30 юни 2021 г. и нейното изпълнение се наблюдава редовно.

 

2.  В рамката и стратегията, посочени в параграф 1, се обръща особено внимание на следните елементи:

 

a)  сътрудничеството със социалните партньори, националните и местните органи и гражданското общество;

 

б)  подкрепата за основани на общността организации на местно равнище, които работят пряко с целевите групи;

 

в)  достигането до целевите групи и комуникация с тях, включително чрез разпространение на лесна за ползване информация;

 

г)  опростяването на процедурите за кандидатстване;

 

д)  предоставянето на специфични консултации, обучение и услуги за подкрепа на целевите групи, както преди подаването на заявленията им, така и при подготовката за действителното им участие в Програмата;

 

е)  най-добрите практики в областта на достъпността и услугите за подпомагане на хората с увреждания;

 

ж)  събирането на подходящи качествени и количествени данни за оценка на ефективността на стратегията;

 

з)  прилагането на мерки за финансово подпомагане в съответствие с член 13б.

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13б

 

Мерки за финансово подпомагане за приобщаване

 

1.  Комисията и държавите членки си сътрудничат, за да гарантират, че са въведени подходящи мерки за финансово подпомагане, включително предварително финансиране, когато е целесъобразно, в подкрепа на лица с по-малко възможности, за които участието в Програмата е възпрепятствано по финансови причини, било поради икономически неизгодно положение или защото поради тяхното специфично положение допълнителните разходи за участие в Програмата представляват значителна пречка. Оценката на финансовите причини и степента на подпомагане се основава на обективни критерии.

 

2.  Мерките за финансово подпомагане, посочени в параграф 1, могат да включват:

 

a)  налично подпомагане от други инструменти на Съюза, като например Европейския социален фонд+;

 

б)  подпомагане, което е на разположение по националните схеми;

 

в)  корекция и допълване на подпомагането за действия за мобилност на разположение по линия на Програмата.

 

3.  За да се спази параграф 2, буква в) от настоящия член, Комисията, когато е необходимо, коригира или разрешава на националните агенции да коригират безвъзмездните средства в подкрепа на дейностите за мобилност по Програмата. Комисията също така създава, в съответствие с разпоредбите на член 14, специален бюджет за финансиране на допълнителни мерки за финансово подпомагане по Програмата.

 

4.  Разходите за мерки за улесняване или подпомагане на приобщаването при никакви обстоятелства не оправдават отхвърлянето на заявление за кандидатстване по Програмата.

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021—2027 г. е 30 000 000 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 2021—2027 г. е 41 097 000 000 евро по постоянни цени за 2018 г. (46 758 000 000 евро по текущи цени).

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Годишните бюджетни кредити се разрешават от Европейския парламент и от Съвета в границите на многогодишната финансова рамка.

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  24 940 000 000 евро за действия в областта на образованието и обучението, от които:

a)  83% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на образованието и обучението, от които:

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква а – точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  поне 8 640 000 000 евро следва да бъдат отпуснати за действия в областта на висшето образование, посочени в член 4, буква а) и член 5, буква а);

(1)  поне 34,66% се разпределят за действия в областта на висшето образование, посочени в член 4, буква а) и член 5, буква а);

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  поне 5 230 000 000 евро за действия в областта на професионалното образование и обучение, посочени в член 4, буква б) и член 5, буква а);

(2)  поне 23% се разпределят за действия в областта на професионалното образование и обучение, посочени в член 4, буква б) и член 5, буква а);

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  поне 3 790 000 000 евро за действия в областта на училищното образование, посочени в член 4, буква в) и член 5, буква а);

(3)  поне 15,63% се разпределят за действия в областта на училищното образование, включително в предучилищната степен и в ранна детска възраст, посочени в член 4, буква в) и член 5, буква а);

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  поне 1 190 000 000 евро за действия в областта на образованието за възрастни, посочени в член 4, буква г) и член 5, буква а);

(4)  поне 6% се разпределят за действия в областта на образованието за възрастни, посочени в член 4, буква г) и член 5, буква а);

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  450 000 000 евро за действия по инициативата „Жан Моне“, посочени в член 7;

(5)  1,8% се разпределят за действия по инициативата „Жан Моне“, посочени в член 7;

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква а – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  13,91% от сумата, посочена в буква а) от настоящия параграф, се разпределят за дейности, които са главно управлявани пряко, включително тези, посочени в член 4, буква д), член 5, букви б) – г) и член 6, букви а) – е);

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква a – точка 5 б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б)  останалите 5% могат да бъдат използвани за финансиране на всякакви действия по глава II;

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  3 100 000 000 евро за действия в областта на младежта, посочени в членове от 8 до 10;

б)  10,33% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на младежта, посочени в членове от 8 до 10;

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  550 000 000 евро за действия в областта на спорта, посочени в членове от 11 до 13; както и

в)  2% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на спорта, посочени в членове от 11 до 13; както и

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  поне 960 000 000 евро като принос за оперативните разходи на националните агенции.

г)  поне 3,2% от сумата, посочена в параграф 1, като принос за оперативните разходи на националните агенции.

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Останалите 1,5%, неразпределени в рамките на ориентировъчното разпределение, изложено в първа алинея, може да се използват за подпомагане по програмата.

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Освен това към финансовия пакет, посочен в параграф 1, и с цел насърчаване на международното измерение на програмата, се прави допълнителен финансов принос съгласно Регламент …/… [Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество]46, и съгласно Регламент …/… относно инструмента за предприсъединителна помощ [IPA III]47, за подкрепа на действията, които се изпълняват и управляват съгласно настоящия регламент. Този принос се финансира съгласно регламентите, с които се създават посочените инструменти.

3.  Освен това към финансовия пакет, посочен в параграф 1, и с цел насърчаване на международното измерение на Програмата Регламент …/… [Инструмент за съседство, развитие и международно сътрудничество]46 и Регламент …/… относно инструмента за предприсъединителна помощ [IPA III]47 предоставят финансови вноски за подкрепа на действията, които се създават и изпълнят съгласно настоящия регламент. Настоящият регламент се прилага за използването на тези финансови средства, като същевременно се гарантира спазването на регламентите, уреждащи съответно Инструмента за съседство, развитие и международно сътрудничество и IPA III.

__________________

__________________

46 [Препратка].

46 [Препратка].

47 [Препратка].

47 [Препратка].

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи.

4.  Сумата, посочена в параграф 1, може да бъде използвана за техническа и административна помощ за изпълнението на програмата, например подготвителни, мониторингови, контролни и одитни дейности и дейности за оценка, включително корпоративни информационни системи и консултации и обучение във връзка с достъпността.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6а.  Приоритетите за разпределяне на бюджетните средства за всяко действие, предвидено в параграф 2, се определят в работната програма, посочена в член 19.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По отношение на действията, посочени в членове 4-6, член 7, параграф, букви а) и б) и членове 8-10, 12 и 13, програмата може да бъде отворена за участието на следните трети държави:

По отношение на действията, посочени в членове 4 – 6, член 7, букви а) и б) и членове 8 – 13, Програмата може да бъде отворена за участието на правни субекти от всяка друга трета държава в надлежно обосновани случаи в интерес на Съюза.

a)  трети държави, посочени в член 16, които не отговарят на условието, посочено в параграф 2 от същия член;

 

б)  и всяка друга трета държава.

 

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При изпълнението на програмата, наред с другото, при подбора на участниците и отпускането на безвъзмездни средства Комисията и държавите членки гарантират, че се полагат усилия за насърчаване на социалното приобщаване и се подобрява достигането до хора с по-малко възможности.

заличава се

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Равнищата на финансовата подкрепа, като например безвъзмездните средства, еднократните суми, фиксираните ставки и единичните разходи, се преразглеждат редовно и се коригират спрямо разходите за живот и дневните разходи в приемащата държава или регион, въз основа на данни от Евростат. При коригирането на разходите за издръжка и на дневните разходи надлежно се вземат предвид пътните разходи до и от приемащата държава или регион.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  С цел да се подобри достъпът на хора с по-малко възможности и да се гарантира безпроблемното изпълнение на програмата, Комисията може да адаптира или може да упълномощи посочените в член 23 национални агенции да адаптират въз основа на обективни критерии безвъзмездните средства за подкрепа на действията за мобилност по програмата.

заличава се

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. Освен това работната програма ще предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между държавите членки и трети държави, асоциирани по програмата, за действията, управлявани чрез националните агенции. Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31.

Вторичните политики и приоритети, включително подробностите за специфичните инициативи, описани в членове 4 – 13, се определят посредством работна програма, както се посочва в член 110 от Финансовия регламент. В работната програма се посочва също по какъв начин ще се изпълнява Програмата. Освен това работната програма ще предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между държавите членки и трети държави, асоциирани по програмата, за действията, управлявани чрез националните агенции. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 30 за допълване на настоящия регламент чрез приемането на работната програма.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценка

Оценки, средносрочен преглед и преразглеждане

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

1.  Провеждат се всякакви навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата. Междинната оценка трябва също така да се придружава от окончателната оценка на предходната програма.

2.  Средносрочният преглед на Програмата се извършва, след като за изпълнението на Програмата се натрупа достатъчно информация, но при всички случаи не по-късно от 31 декември 2024 г. Средносрочният преглед трябва също така да се придружава от окончателната оценка на предходната програма, която се включва в средносрочния преглед. В средносрочния преглед в допълнение към оценката на цялостната ефективност и изпълнението на Програмата се оценява, по-специално, изпълнението на мерките за приобщаване, изложени в глава IVа, положените усилия за опростяване на Програмата за бенефициерите и прилагането на новите инициативи, посочени в член 5, буква б) и в член 8, буква в). По този начин в него се разглежда групирането на участието по Програмата, по-специално по отношение на хората с по-малко възможности.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат изискванията, посочени в глава IX, и задълженията на националните агенции, посочени в член 24, до 30 април 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на програмата на териториите им.

3.  Без да се засягат изискванията, посочени в глава IX, и задълженията на националните агенции, посочени в член 24, до 30 април 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на програмата на териториите им. ЕСВД представя подобен доклад за изпълнението и въздействието на програмата в участващите развиващи се страни.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията, ако е необходимо и въз основа на средносрочния преглед, отправя подходящи законодателни предложения за изменение на настоящия регламент. Комисията докладва пред компетентната комисия на Европейския парламент и компетентния орган на Съвета относно средносрочния преглед, включително във връзка с решението си по въпроса дали е необходимо изменение на настоящия регламент.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

4.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от три години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

5.  Комисията предава всякакви оценки и средносрочния преглед, придружени от нейните наблюдения, на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Националните агенции, посочени в член 24, разработват последователна стратегия с цел ефективно достигане, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по програмата от посочените национални агенции, подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от нея, и информират съответните целеви групи относно действията и дейностите, предприети в тяхната държава.

1.  В сътрудничество с Комисията и въз основа на рамка, валидна в целия Съюз, националните агенции, посочени в член 24, разработват последователна стратегия с цел ефективно достигане, както и разпространение и използване на резултатите от дейностите, подкрепяни в рамките на действията, управлявани по Програмата от посочените национални агенции, и подпомагат Комисията в изпълнението на общата ѝ задача за разпространение на информация относно Програмата, включително информация за действията и дейностите, управлявани на национално равнище и на равнището на Съюза, и резултатите от нея. Националните агенции информират съответните целеви групи относно действията и дейностите, предприети в тяхната държава, с оглед на подобряване на сътрудничеството сред заинтересованите страни и с цел подкрепа за междусекторния подход към изпълнението на Програмата. При изпълнението на комуникационни и информационни дейности и при разпространяването на информация, Комисията и националните агенции обръщат специално внимание, в съответствие с глава IVа, на хората с по-малко възможности с оглед увеличаване на тяхното участие в Програмата.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Всички основни програмни документи за бенефициентите, включително формулярите за кандидатстване, инструкциите и съществената информация, се предоставят най-малко на всички официални езици на Съюза.

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на програмата и нейните действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на програмата, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите, посочени в член 3.

4.  Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Програмата и нейните действия и резултати по достъпен начин.

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Националните агенции разпространяват също така информация относно програмата в службите за професионално ориентиране, в институциите за образование и обучение и в службите по заетостта.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат всички необходими и подходящи мерки за премахване на всякакви правни и административни пречки пред правилното действие на програмата, включително, когато е възможно, мерки с цел решаване на проблеми, които създават затруднения за получаването на визи.

2.  Държавите членки предприемат всички необходими и подходящи мерки за премахване на всякакви правни и административни пречки пред правилното действие на Програмата, включително, когато е възможно, мерки с цел избягване на данъчното облагане на безвъзмездните средства, осигуряване на преносимостта на правата между социалните системи на Съюза и решаване на проблеми, които създават затруднения за получаването на визи или разрешения за пребиваване.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Въз основа на годишната декларация за управлението на националната агенция, независимото одитно становище по нея и анализа на Комисията на съответствието и дейността на националната агенция, националният орган предоставя на Комисията ежегодно информация за дейностите по мониторинг и надзор по програмата.

9.  Въз основа на годишната декларация за управлението на националната агенция, независимото одитно становище по нея и анализа на Комисията на съответствието и дейността на националната агенция, националният орган предоставя на Комисията ежегодно информация за дейностите по мониторинг и надзор по Програмата. Когато е възможно, тази информация се предоставя на разположение на обществеността.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  притежава необходимите експертни знания, за да обхваща всички сектори на Програмата;

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  В сътрудничество с Комисията националните агенции гарантират, че въведените процедури за прилагане на регламента са последователни и прости и че информацията е с високо качество, включително чрез разработване на общи стандарти за кандидатстване и оценка на проектите. Националните агенции провеждат редовни консултации с бенефициентите по Програмата, за да гарантират спазването на настоящото изискване.

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ако е приложимо, отпускането на допълнителни средства за мерки съгласно член 6, буква г) и член 10, буква г).

в)  ако е приложимо, отпускането на допълнителни средства за мерки съгласно член 6, буква г), член 10, буква г) и член 13, буква ба).

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Комисията отговаря за изпълнението на действията, които управлява пряко. За тази цел тя управлява всички етапи на заявленията за безвъзмездни средства и кандидатстването на проекти за действията по Програмата, изброени в глави II, III и IV, когато те са подадени от мрежи в рамките на Съюза, европейски и международни организации.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Организират се редовни срещи с мрежата от национални агенции с цел да гарантира съгласувано прилагане на програмата във всички държави членки и всички трети държави, посочени в член 17.

7.  Организират се редовни срещи с мрежата от национални агенции с цел да се гарантира последователно прилагане на програмата във всички държави членки и всички трети държави, посочени в член 17, както и да се осигури обменът на най-добри практики. За участие в тези срещи се канят външни експерти, включително представители на гражданското общество, на социалните партньори и на трети държави, асоциирани към Програмата. Европейският парламент получава покана за участие в такива срещи като наблюдател.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7а.  С цел да се опрости и хармонизира процесът на подаване на заявления, Комисията предоставя до 30 юни 2024 г. общ многоезиков инструмент за „обслужване на едно гише“ за Програмата. До този инструмент се предоставя достъп и онлайн, и на мобилни устройства на всеки субект, който или се възползва от Програмата, или участва в нейното управление. Инструментът също така предоставя за потенциалните бенефициенти информация относно евентуални партньори.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 25 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  Европейската комисия гарантира, че резултатите от проектите се оповестяват публично и се разпространяват широко, за да се насърчава обменът на най-добри практики сред националните агенции, заинтересованите страни и бенефициентите по Програмата.

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 25 - параграф 7 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7в.  До 31 декември 2021 г. Комисията разработва европейска студентска карта за всички студенти, участващи в Програмата. До 31 декември 2025 г. Комисията предоставя европейската студентска карта на разположение на всички студенти в Съюза.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията и дейностите по програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган.

2.  Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията и дейностите по Програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган, като взема под внимание системите за вътрешен контрол на националните публични финанси.

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Действие, за което е предоставен принос по програмата, може също така да получава принос от която и да е друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи.

2.  Действие, за което е предоставен принос по Програмата, може също така да получава принос от която и да е друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Съвкупното финансиране не превишава общия размер на допустимите разходи за дейността.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Действията, допустими съгласно програмата, които са били оценени в рамките на покана за представяне на предложения по линия на програмата, и които отговарят на минималните изисквания за качество на тази покана, но не са финансирани поради бюджетни ограничения, могат да бъдат избрани за финансиране от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ). В този случай се прилагат процентите на съфинансиране и правилата за допустимост, основани на настоящия регламент. Тези действия се изпълняват от управляващия орган, посочен в член [65] от Регламент (ЕС) XX [РОР] в съответствие с правилата, определени в посочения регламент, и финансират специфични регламенти, включително правила относно финансовите корекции.

4.  Действия, допустими съгласно Програмата, които отговарят на следните кумулативни съпоставими условия:

 

– били са оценени в рамките на покана за представяне на предложения по линия на Програмата;

 

– отговарят на минималните изисквания за качество по тази покана за представяне на предложения;

 

– не могат да бъдат финансирани по тази покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения;

 

– могат да са получили печат за високи постижения като признание за тяхното високо качество, като това може да улесни тяхното кандидатстване за финансиране от други източници или да направи възможно тяхното избиране за финансиране от европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове без нова процедура за кандидатстване. В този случай се прилагат процентите на съфинансиране и правилата за допустимост, основани на настоящия регламент. Тези действия се изпълняват от управляващия орган, посочен в член [65] от Регламент (ЕС) XX [РОР] в съответствие с правилата, определени в посочения регламент, и финансират специфични регламенти, включително правила относно финансовите корекции.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 20, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 19 и 20, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 30 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в членове 19 и 20, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 31

заличава се

Процедура на комитет

 

1.  Комисията се подпомага от комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

2.  Комитетът може да заседава в специални състави, за да разглежда секторни въпроси. Когато е целесъобразно, в съответствие с неговия процедурен правилник и в специални случаи, на заседанията му могат да бъдат поканени да участват като наблюдатели външни експерти, включително представители на социалните партньори.

 

3.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    169

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение І

заличава се

Показатели

 

(1)  Висококачествена мобилност с учебна цел за хора с различен произход

 

(2)  Европеизация и интернационализация на организации и институции

 

Какво се измерва?

 

(3)  Брой на хората, участващи в дейности за мобилност по линия на програмата

 

(4)  Брой на хората с по-малко възможности, участващи в дейности за мобилност с учебна цел по линия на програмата

 

(5)  Процент на участниците, които считат, че са се възползвали от участието си в дейности за мобилност с учебна цел по линия на програмата

 

(6)  Брой на институциите и организациите, подкрепяни от програмата по линия на ключово действие 1 (мобилност с учебна цел) и ключово действие 2 (сътрудничество)

 

(7)  Брой на институциите и новопоявилите се организации, подкрепяни от програмата по линия на ключово действие 1 (мобилност с учебна цел) и ключово действие 2 (сътрудничество)

 

(8)  Процент на институциите и организациите, подкрепяни от програмата, които са разработили висококачествени практики в резултат от участието им в програмата

 

Изменение    170

Предложение за регламент

Приложение І a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Іа

 

Всички количествени показатели се групират най-малко по държави членки и по пол.

 

Цел за измерване: Ключово действие 1 – Мобилност с учебна цел

 

Показатели:

 

Брой на хората, участващи в дейности за мобилност и дейности по линия на Програмата;

 

Брой на лицата, които използват инструменти за виртуално или смесено обучение в подкрепа на мобилността по Програмата;

 

Брой на лицата, които използват инструменти за виртуално или смесено обучение, тъй като не са в състояние да участват в дейности за мобилност;

 

Брой на организациите/институциите, участващи в дейности за мобилност и дейности по линия на Програмата;

 

Брой на организациите/институциите, които използват инструменти за виртуално или смесено обучение в подкрепа на мобилността по Програмата;

 

Брой на организациите/институциите, които използват инструменти за виртуално или смесено обучение, тъй като не са в състояние да участват в дейности за мобилност;

 

Дял на участниците, които считат, че са извлекли полза от участието си в дейности по линия на ключово действие 1;

 

Дял на участниците, които считат, че имат засилено европейско чувство за принадлежност след участие в Програмата;

 

Дял на участниците, които считат, че владеят по-добре чужд език след участие в Програмата;

 

Цел за измерване: Ключово действие 2 – Сътрудничество между организациите и институциите

 

Показатели:

 

Брой на организациите/институциите, подкрепяни от Програмата по линия на ключово действие 2;

 

Дял на организациите/институциите, които считат, че са извлекли полза от своето участие в дейности по линия на ключово действие 2;

 

Брой на организациите/институциите, използващи инструменти и платформи на Съюза за сътрудничество;

 

Цел за измерване: Ключово действие 3 – Подкрепа за разработването на политики и сътрудничество

 

Показатели:

 

Брой на лицата или организациите/институциите, които извличат ползи от действия по линия на ключово действие 3;

 

Цел за измерване: Приобщаване

 

Показатели:

 

Брой на хората с по-малко възможности, участващи в дейности и действия за мобилност;

 

Брой на хората с по-малко възможности, които използват инструменти за виртуално или смесено обучение в подкрепа на мобилността по Програмата;

 

Брой на хората с по-малко възможности, които използват инструменти за виртуално или смесено обучение, тъй като не са в състояние да участват в дейности за мобилност;

 

Брой на новопоявилите се организации, подкрепяни от Програмата по линия на ключово действие 1 и ключово действие 2;

 

Дял на хората с по-малко възможности, които считат, че са извлекли полза от участието си в Програмата;

 

Цел за измерване: Опростяване

 

Показатели:

 

Брой на дребномащабните партньорства, подкрепяни по линия на ключово действие 2;

 

Дял на участниците, които считат, че процедурите за подаване на заявление, участие и оценка са пропорционални и прости;

 

Средна времетраене на попълването на всяко заявление по действие в сравнение с предходната програма;

(1)

OВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 194

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.


ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Позицията на Европейския парламент, приета на първо четене, следва да се разбира като пакет. В случай че финансовият пакет за Програмата за периода 2021 – 2027 г. е по-малък от размера, предвиден в член 14, параграф 1 от позицията на Парламента, Европейският парламент си запазва правото да преразгледа своята подкрепа за всяко от действията по Програмата, за да се гарантира, че основните дейности на Програмата и засилената подкрепа от нейна страна за мерките за приобщаване могат да бъдат ефективно реализирани.

Освен това Европейският парламент ясно заявява, че подкрепата му за новите инициативи, които се съдържат в неговата позиция – по-специално европейските университети, центровете за високи постижения в областта на професионалното образование и DiscoverEU – зависи от а) оценката на пилотните фази, които в момента са в ход, и б) по-нататъшното определяне на всяка инициатива. При липсата на горепосоченото Европейският парламент ще използва своите прерогативи в рамките на годишната бюджетна процедура, за да постави съответните средства в резерв до момента, в който тези условия бъдат изпълнени.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 30 май 2018 г. Европейската комисия представи своето предложение за новата програма „Еразъм(+)“ след предложението ѝ от 2 май 2018 г. за нова Многогодишна финансова рамка (МФР), която да обхваща периода 2021 – 2027 г. В предложението за новата МФР Комисията заделя значителни допълнителни ресурси за новата програма „Еразъм(+)“ (93% реално увеличение в сравнение с текущата МФР) като част от своя подход за инвестиране в хората и за подкрепа на успешните програми.

Оценка на докладчика на предложението на Комисията и неговия подход спрямо проекта на доклад

Докладчикът недвусмислено приветства предложението на Комисията и по-специално запазването от нейна страна на структура на Програмата, която вече успешно се е утвърдила и работи добре в текущата Програма. Когато програмите са успешни, промените следва да бъдат съсредоточени там, където наистина са необходими (еволюция, не революция) и именно това се постига с предложението на Комисията. Освен че запазва ефективната структура на Програмата, Комисията използва и някои от ключовите поуки от средносрочната оценка и по-специално резолюцията на Парламента от 2 февруари 2017 г., доклада по която докладчикът имаше честта да изготви. В това отношение трябва да бъде приветстван по-силен акцент върху приобщаването и опростяването – най-малкото във водещите съобщения от Комисията. Същото се отнася и за решението за премахване на механизма за гарантиране на студентските заеми. Макар че идеята не беше неоснователна, от съществено значение е да се признае, когато една добра идея не е проработила на практика, и да се предприемат съответните действия.

Другите промени също са положителни: прилагане на структурата на ключово действие към спорта, засилване на възможностите за мобилност за учениците по линия на ключово действие 1 и изпълнение на инициативата „Жан Моне“ с цел да се обхванат всички форми на образование и обучение. Освен това докладчикът приветства и новите водещи инициативи, включени в предложението на Комисията. Средствата по „Еразъм“ следва да се използват за насърчаване на основана на високи постижения мрежа от европейски университети, с чиято помощ да можем да се конкурираме с най-добрите в света, и следва да се положат повече усилия за насърчаване на основано на високи постижения сътрудничество между нашите доставчици на професионално обучение. DiscoverEU, при условие че е ориентирана към обучението, дава на младите хора възможност да открият Европейския съюз в цялото му културно и езиково многообразие, а чрез дейности за неформално учене или дейности за самостоятелно образование – да развиват важни междуличностни умения, като например комуникативност, умение за работа в екип, креативност и разрешаване на проблеми.

Ключовите изменения в доклада трябва да се разглеждат в цялостния контекст на подкрепа за подхода на Комисията. Въпреки това докладчикът счита, че следните промени са от ключово значение, за да се гарантира, че новото поколение на програмата „Еразъм(+)“ дава висококачествени възможности за възможно най-много хора.

Бюджет

Макар като цяло да е изключително успешна, настоящата програма „Еразъм(+)“ изпитва затруднения, свързани с постоянно ниската степен на успеваемост на проектите, които в крайна сметка носят риск от недоволство у кандидатите и подкопаване на стойността на Програмата. Наложително е в следващата програма да се подобри степента на успеваемост. Във връзка с това, с амбицията да се утрои броят на участниците, да се подобри приобщаването сред по-труднодостъпните групи и включването на три нови инициативи с по-висок профил, е неоправдано да се твърди, че 93% реално увеличение е достатъчно, ако искаме Програмата да се разрасне и да се подобри. Европейският парламент редовно изисква реално утрояване на средствата за „Еразъм(+)“ и дори това не може да се сравнява с отправяните от председателя на Комисията и някои държави членки искания. Докладчикът, в качеството си на такъв, внася изменение за утрояване на бюджета по цени от 2018 г. За момента всички останали бюджетни средства са изразени в проценти с цел улесняване на преговорите, като са включени някои корекции, за да се отрази разширяването на обхвата на мобилността за образование за възрастни (както за учащите се, така и за персонала), училищата (включени са учителите в предучилищна възраст и персоналът в ранна детска възраст) и спорта (включени са младите хора, които редовно практикуват организиран спорт) и за да се отрази по-голям акцент върху професионалното образование и обучение.

Приобщаване

В съобщението относно предложението за новата програма „Еразъм(+)“ се пояснява, че с новата програма ще се постави особено голям акцент върху разширяване на достъпа и засилване на социалното приобщаване. Правният текст обаче остава скромен. Първо, в него от държавите членки и от Комисията просто се изисква да подобрят усилията си и се отваря възможност за корекция на безвъзмездните средства. Поради тази причина докладчикът отдава много по-голямо значение на мерките за приобщаване със създаването на самостоятелна глава в рамките на правния текст относно приобщаването и с изискването държавите членки да разработят стратегия за приобщаване, основана на редица възможни параметри в границите на рамка, установена от Комисията. Той също така изрично изисква от Комисията и държавите членки да предоставят финансова подкрепа на лица с по-малко възможности, чийто достъп до Програмата е възпрепятстван поради икономически трудности или поради това, че разходите за участие са прекалено високи поради специфичната им ситуация.

И накрая, с проекта на регламент се дава възможност на хората да участват в „мобилност за виртуално учене“. Докладчикът пояснява, че в същността си мобилността е физическа, но че виртуалното учене може да допълни, но никога да замени физическата мобилност. Само в случаите, когато хората не могат да пътуват до друга държава, виртуалното обучение може да бъде заместител.

Накратко, докладчикът се стреми да придаде много по-голяма важност на приобщаването, да укрепи мерките, предназначени за насърчаването му, и да улесни измерването на това дали Програмата е постигнала резултати. Според докладчика е наложително в края на програмния цикъл да можем точно да измерим дали наистина сме направили „Еразъм(+)“ по-приобщаваща, давайки на хората в неравностойно положение повече възможности да участват в истински мобилен обмен. Ако до края на 2027 г. Съюзът не може да отчете 12 милиона участници, но честно може да каже, че Програмата е по-приобщаваща и че е осигурила висококачествени възможности за повече хора, то той с основание може да се гордее. Програмата следва да бъде обуславяна повече от качеството, отколкото от количеството.

Парламентарен контрол

Докладчикът приема аргумента на Комисията, че Програмата се нуждае от гъвкавост по време на своя 7-годишен жизнен цикъл. Реалностите и приоритетите се променят и не би било правилно програмата да се обременява с възприемането ни през 2018 г. за това как нещата ще или следва да се развият. Въпреки това гъвкавостта на програмата не може да представлява картбланш за Комисията. Изясненият регламент има своите безсъмнени ползи, но неизбежно налага съществени избори на политики чрез работните програми. Новите инициативи като DiscoverEU или за европейските университети са добри идеи, но те почти не са дефинирани и е необходимо да бъдат изпълнени в хода на Програмата въз основа на опита от техните пилотни етапи. Приоритетите на политиката и бюджетните средства са оставени на работните програми. Поради всички тези причини е от съществено значение тези работни програми да се приемат чрез делегирани актове, а не чрез актове за изпълнение. Такъв подход е предназначен, за да се запази максимална гъвкавост на Програмата и да се гарантира, че Парламентът може да упражнява своето право на контрол и да държи надлежно отчетни изпълнителните агенции. Единствената жизнеспособна алтернатива на този опростен подход би била самият регламент да бъде изготвен много по-подробно, което би било в противоречие на целта за гарантиране на гъвкавост.

Опростяване

Както и с приобщаването, понятието за опростяване заема важна част в съобщението относно новата програма. Специфични мерки в регламента обаче не се срещат често. Докладчикът приветства насърчаването на дребномащабни партньорства, но докладът въвежда редица изменения за подобряване на процесите за кандидатстване и за управление, и за улесняване на мобилността. Той също засилва разпоредбите относно подобряване на сътрудничеството и обмена на най-добри практики сред националните агенции и за насърчаване на общи стандарти за заявления и оценка. И накрая той въвежда показатели за измерване на опростяването.

Аспекти на приемствеността

Както е посочено по-горе, докладчикът подкрепя акцентирането от Комисията върху приемствеността. Следователно той въвежда отново два ключови елемента от текущата програма:

а)  Името. Според докладчика името „Еразъм+“ вече е добре известно и отразява факта, че програмата не просто е свързана със сектора на висшето образование, а обхваща редица други бивши програми. Поради това е за предпочитане тя да запази сегашното си име.

б)  Европейската добавена стойност. Важно е да се посочи, че бъдещата програма следва да продължава да подпомага проекти, които осигуряват потенциална европейска добавена стойност. В допълнение към мерките относно европейската добавена стойност, включени в текущата програма, докладчикът черпи вдъхновение от неотдавнашния доклад на Европейската сметна палата относно тази програма.


СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (17.12.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Докладчик по становище: Иняцио Корао

КРАТКА ОБОСНОВКА

Предложението на Комисията за създаване на програма на Съюза „Еразъм“ в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на бившата програма „Еразъм +“, изпълнявана през периода 2014 – 2020 г., включва международно измерение като „основен и свързващ елемент, който е от значение за мобилността, сътрудничеството и дейностите за политически диалог“.

Финансирането на международното измерение ще бъде получено от инструментите за външно финансиране в съответствие с техните регламенти. Размерът на финансирането ще бъде определен в рамките на програмния цикъл, след като тези инструменти бъдат създадени. Цялото финансиране трябва да бъде в съответствие с целите на инструментите. Целта на предложението, по отношение на външното измерение на програмата, е „да бъде подсигурено взаимодействие с външните инструменти на Съюза за постигане на целите на външната му дейност, да се допринесе за човешкото и институционалното развитие в трети държави, включително в развиващите се държави, и да се постига ангажираност спрямо младите хора в тези държави като основен елемент за изграждането на по-устойчиви общества и за укрепване на доверието между културите“.

Въпреки че подкрепя общата цел на настоящото предложение, докладчикът изразява загриженост, че международното измерение и връзката с външните цели на Съюза, а именно развитието, целите и потребностите и стратегиите на държавите партньори, се споменават изключително рядко.

Предложените от докладчика изменения имат за цел:

– да се подчертае, че предложената програма трябва да бъде съгласувана с принципите и ценностите на Европейския съюз, както и с целите на външната политика,

– да се гарантира приносът на програмата за постигане на целите за устойчиво развитие и – в нейното международно измерение – за човешкото и институционалното развитие в трети държави и за премахването на бедността в развиващите се страни,

– да се насърчи кръговата миграция и да се избегне „изтичането на мозъци“ чрез свързване на действията за мобилност с мерките за насърчаване на завръщането на студентите и изследователите в държавата на произход,

– да се изиска процесът на програмиране да зачита принципа на ангажираност на държавите партньори.

Докладчикът приветства определянето на равнищата на финансиране на етапа на програмиране, въз основа на и в съответствие с националните и регионалните стратегии за развитие, но подчертава, че значението на образованието за устойчивото развитие трябва да бъде взето предвид при определянето на приоритетните сектори за сътрудничество.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията, инвестирането в мобилност с учебна цел, сътрудничество и развитието на иновационни политики в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се допринася за укрепване на европейската идентичност и за постигане на по-демократичен Съюз.

(1)  В условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията, инвестирането в мобилност с учебна цел, сътрудничество и развитието на иновационни политики в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се допринася за укрепване на европейската идентичност, принципи и ценности и за постигане на по-демократичен Съюз.

Обосновка

Всяко действие, предприето в рамките на въпросната програма, следва да бъде в съответствие с принципите и ценностите на Европейския съюз, и по-специално посочените в член 2 от Договора за Европейския съюз: зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и зачитане на правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На 16 септември 2016 г. в Братислава държавите членки подчертаха тяхната решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация от 25 март 2017 г. лидерите на двадесет и седемте държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа навсякъде в Съюза; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

(5)  На 16 септември 2016 г. в Братислава държавите членки подчертаха тяхната решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация от 25 март 2017 г. лидерите на двадесет и седемте държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа навсякъде в Съюза; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие. В същото време те поеха ангажимент за по-нататъшно развитие на съществуващите партньорства, изграждане на нови и насърчаване на стабилността и просперитета в държавите, които са непосредствени съседи на Европа на изток и на юг, но също така и в Близкия изток и в цяла Африка, както и в световен мащаб.1a

 

_________________

 

1a Декларация на ръководителите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия, приета на 25 март 2017 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a)  Програмата следва да допринася за съхраняването и опазването на историческото, художественото и културното наследство на Съюза и неговите държави членки, като подкрепя дейности за мобилност и сътрудничество, които насърчават развитието на умения за защита и популяризиране на европейското художествено и културно наследство.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  Международното измерение на програмата следва да се насърчава с цел предлагането на повече възможности за мобилност, сътрудничество и политически диалог с трети държави, които не са асоциирани към програмата. Въз основа на успешното изпълнение на дейностите за международно сътрудничество във висшето образование и младежта в рамките на предходните програми в областта на образованието, обучението и младежта, дейностите за международна мобилност трябва да се разширят към други сектори като професионалното образование и обучение.

(18)  Международното измерение на програмата следва да се насърчава с цел предлагането на повече възможности за мобилност, сътрудничество и политически диалог с трети държави, които не са асоциирани към програмата, особено на развиващите се страни. Въз основа на успешното изпълнение на дейностите за международно сътрудничество във висшето образование и младежта в рамките на предходните програми в областта на образованието, обучението и младежта, дейностите за международна мобилност трябва да се разширят към други сектори като професионалното образование и обучение, спорта и културата. Международното измерение следва да насърчава разбирателството между народите и междукултурния диалог и да допринася за изкореняването на бедността и за устойчивото развитие. То следва да насърчава гражданите на развиващите се страни да се връщат в своите държави на произход след изтичане на периода на тяхното обучение или провеждане на изследвания, за да могат да допринасят за икономическото развитие и за благосъстоянието на съответната развиваща се страна; Чрез изпълнението на програмата следва да се цели също така да се разшири достъпът до обучение за групите в неравностойно положение и уязвимите групи и да се обърне активно внимание на специалните образователни потребности на хората с увреждания.

Обосновка

Програмата следва да допринася за постигането на ЦУР, да бъде съгласувана с други политики на ЕС и да ги допълва. Поради това целите на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие следва да бъдат изрично посочени като цели на международното измерение на регламента – насърчаване на кръговата миграция, насърчаването на мобилността да бъде съчетано с насърчаване на завръщането на студенти и изследователи в техните държави на произход. Широкият достъп до тях е в съответствие с европейските ценности за човешко достойнство и равенство.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Същевременно международното измерение следва да улесни междукултурния и междурелигиозния диалог, да засили сътрудничеството в областта на образованието по оста север-юг и да допринесе за устойчивото развитие. То следва да засили изграждането на капацитет в образователните системи в държавите партньори, да подкрепи трансфера на знания и да насърчи младите хора от развиващите се страни да се обучават в Европа и след това да използват тези знания в полза на своите държави на произход. То следва да допринесе за развитието на знания и умения, необходими за посрещане на дългосрочните нужди в областта на развитието, като стимулира взаимен и устойчив растеж.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  Програмата следва да бъде в съответствие със Съобщението на Комисията „За нов алианс между Африка и Европа за устойчиви инвестиции и работни места: издигане на нашето партньорство за инвестиции и работни места на по-високо равнище“, според което до 2027 г. 105 000 студенти и изследователи ще са се възползвали от програмата.

Обосновка

Включването на студенти и изследователи от африканските държави ще спомогне за постигането на целите на програмата.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18a)  За да се засили въздействието на дейностите в държавите партньори, следва да се засили взаимодействието между „Еразъм“ и инструментите за външната дейност на ЕС, като например Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и Инструмента за предприсъединителна помощ.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като по този начин се популяризират общите европейски ценности, включително основните права, се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция.

(21)  Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, като се обърне специално внимание на младите хора от по-отдалечените райони и младите хора с мигрантски произход, включително чрез подкрепа на проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като по този начин се популяризират общите европейски ценности, включително основните права, се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно, регионално и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Програмата следва също така да насърчава изучаването на езици, по-специално чрез по-широко използване на онлайн инструменти, тъй като електронното обучение предлага допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта.

(23)  Програмата следва също така да насърчава изучаването на всички езици на Съюза, включително езици на знаците, по-специално чрез по-широко използване на онлайн инструменти, които следва да са безплатни, тъй като електронното обучение предлага допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието, обучението и младежта, като се признава тяхната основна роля за подпомагане на младите хора да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания умения и компетенции, както и да реализират своя потенциал за иновации, творчество и предприемачески дух, по-специално в рамките на цифровата икономика.

(24)  Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничество между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа, а също така, по-специално чрез инструменти за виртуално сътрудничество, между европейските институции и организации и техните партньори в развиващите се страни и в отвъдморските страни и територии (ОСТ), като се признава тяхната основна роля за подпомагане на младите хора да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания, умения и компетенции, и за надлежно реализиране на потенциала за иновации, творчество и предприемачески дух, по-специално в рамките на цифровата икономика.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел, която е 25 % от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

(32)  Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на устойчивото развитие и изменението на климата и за постигането на общата цел, която е 25% от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“36 програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени. Такива мерки ще бъдат наблюдавани и редовно оценявани.

(38)  В съответствие със Съобщението на Комисията „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на Съюза“36 програмата следва да отчита специфичната ситуация на тези региони. Ще бъдат предприети мерки за увеличаване на участието на най-отдалечените региони във всички дейности, по-специално посредством виртуално сътрудничество. Обменът и сътрудничеството по отношение на мобилността между хората и организациите от тези региони и трети държави, по-специално съседните държави, следва да бъдат насърчени, както следва да бъдат насърчени и програмите за онлайн учене. Такива мерки ще бъдат наблюдавани и редовно оценявани.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(39)  В съответствие [позоваването следва да бъде актуализирано по целесъобразност съгласно ново Решение относно ОСТ с член 94 от Решение 2013/755/ЕС37 на Съвета] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Ограниченията, наложени от отдалечеността на тези страни или територии, следва да бъдат взети предвид при изпълнението на програмата и тяхното участие в програмата да бъде наблюдавано и редовно оценявано.

(39)  В съответствие с [позоваването следва да бъде актуализирано по целесъобразност съгласно ново Решение относно ОСТ с член 94 от Решение 2013/755/ЕС37 на Съвета] физически лица и организации, установени в отвъдморски страни и територии, имат право да получават финансиране при спазване на правилата и целите на програмата и на евентуалните договорености, приложими по отношение на държавата членка, с която е свързана съответната отвъдморска страна или територия. Особеностите и ограниченията, наложени от отдалечеността на тези страни или територии, следва да бъдат взети предвид при изпълнението на програмата, за да се улесни тяхното ефективно участие в програмата. Това участие следва да бъде наблюдавано и редовно оценявано.

_________________

_________________

37 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.).

37 Решение 2013/755/ЕС на Съвета от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране“) (ОВ L 344, 19.12.2013 г., стр. 1.).

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  На европейско, национално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от програмата. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за програмата, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни.

(42)  На европейско, национално, регионално и местно равнище следва да се осигурят подходящи разяснителни кампании, популяризиране и разпространяване на възможностите за участие и на резултатите от дейностите, подпомагани от програмата. Разяснителните кампании, популяризирането и разпространяването следва да разчитат на всички изпълнителни органи за програмата, включително, когато е целесъобразно, на подкрепата на други основни заинтересовани страни.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета39, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

(46)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване и други правни или административни затруднения, които биха могли да възпрепятстват достъпа до програмата. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета39, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

_________________

_________________

39 Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21.).

39 Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21.).

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За да се опростят изискванията към бенефициерите би трябвало във възможно най-голяма степен да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за мобилност на програмата, както е определено от Комисията, следва да взема предвид издръжката за живот в приемащата държава. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират опростеното отпускане на безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези средства от всякакви данъци и социални плащания. Същото освобождаване следва да се прилага за публични или частни субекти, които посредничат при предоставяне на посочената финансова подкрепа на съответните лица.

(49)  За да се опростят изискванията към бенефициерите би трябвало във възможно най-голяма степен да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за мобилност на програмата, както е определено от Комисията, следва да взема предвид издръжката за живот в приемащата държава. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират опростеното отпускане на безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности и на хора със статут на политически бежанци. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези средства от всякакви данъци и социални плащания. Същото освобождаване следва да се прилага за публични или частни субекти, които посредничат при предоставяне на посочената финансова подкрепа на съответните лица.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 51

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(51)  Необходимо е да се осигури допълването на действията, извършени в рамките на програмата, с дейностите, предприети от държавите членки както и с други дейности на Съюза, по-специално тези в областите на образованието, културата и медиите, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони с акцент върху младите земеделски стопани, сближаването, регионалната политика и международното сътрудничество и развитие.

(51)  Необходимо е да се осигури допълването на действията, извършени в рамките на програмата, с дейностите, предприети от държавите членки както и с други дейности на Съюза, по-специално тези в областите на образованието, културата и медиите, младежта и солидарността, заетостта и социалното приобщаване, научните изследвания и иновациите, промишлеността и предприятията, селското стопанство и развитието на селските райони с акцент върху младите земеделски стопани, сближаването, регионалната политика и международното сътрудничество и развитие. Програмата следва да развива полезни взаимодействия с външните действия и политики на Съюза, включително програмите за развитие, при пълно зачитане на принципа на съгласуваност на политиките за развитие, както е предвидено в член 208 от ДФЕС.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „мобилност с учебна цел“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или самостоятелно учене; Може да бъде придружена от мерки като езикова подкрепа и обучение и/или допълнена от онлайн обучение и виртуално сътрудничество. В някои конкретни случаи може да бъде под формата на учене посредством използването на информационни технологии и комуникационни инструменти;

(2)  „мобилност с учебна цел“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебни дейности, обучение или неформално или самостоятелно учене; Може да бъде придружена от мерки като езикова подкрепа и обучение, включително осигуряване на жестомимичен превод, и/или допълнена от онлайн обучение и виртуално сътрудничество. В някои конкретни случаи може да бъде под формата на учене посредством използването на информационни технологии и комуникационни инструменти;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  „отвъдморска страна и територия“ означава страна или територия, прикрепена към държава – членка на Съюза, към която се прилагат разпоредбите на част IV от ДФЕС;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  „виртуално сътрудничество“ означава всяка форма на сътрудничество, която използва информационни технологии и комуникационни инструменти;

17.  „виртуално сътрудничество“ означава всяка форма на сътрудничество, която използва информационни и комуникационни инструменти, които са достъпни и за хора с увреждания;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Общата цел на програмата е да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората, участващи в образованието, обучението, младежта и спорта, както в Европа, така и извън нея, като по този начин допринася за устойчивия растеж, създаването на работни места, социалното сближаване и укрепването на европейската идентичност. Предвид посоченото по-горе програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, подкрепа на изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на Стратегията на Съюза за младежта 2019—2027 г. и развитието на европейското измерение в спорта.

1.  Общата цел на програмата е да подкрепя образователното, професионалното и личностното развитие на хората, участващи в образованието, обучението, младежта и спорта, както в Европа, така и извън нея, като по този начин допринася за устойчивото развитие и растеж, създаването на работни места, социалното сближаване, за укрепването на интеграционните политики в рамките на едно плуралистично общество и укрепването на европейската идентичност, както и диалога и по-доброто взаимно разбирателство между различните култури. Предвид посоченото по-горе програмата следва да бъде ключов инструмент за изграждане на европейско пространство за образование, утвърждаване на общи стандарти и подкрепа на изпълнението на европейското стратегическо сътрудничество в областта на образованието и обучението и свързаните с него секторни програми, напредъка на сътрудничеството в областта на политиката за младежта в рамките на Стратегията на Съюза за младежта 2019 – 2027 г. и развитието на европейското измерение в спорта.

 

Програмата има международно измерение, което трябва да бъде включено във външната дейност на Съюза, включително неговите цели за развитие, чрез сътрудничество между Съюза и трети държави.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  да допринася за Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие, по-специално за ЦУР № 4 „Качествено образование“, която има за цел осигуряване на приобщаващо и справедливо качествено образование и насърчаване на възможностите за учене за всички.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  Действията, предприети в рамките на международното измерение, допринасят за човешкото и институционалното развитие в трети държави, както и за изкореняването на бедността в развиващите се страни. Тези действия се основават на националните и регионалните стратегии за развитие и се привеждат в съответствие с тях.

Обосновка

Въпреки че в обяснителния меморандум на регламента се подчертават устойчивото развитие и съгласуваността с целите на ЕС за развитие, това не се споменава в самия проект на регламент. Проектът на регламент не включва никакво описание на целите на международното измерение на програмата.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  възможности за изучаване на езици, включително възможностите, които подкрепят дейностите за мобилност.

д)  възможности за изучаване на езици, включително възможности за изучаване на език на знаците, включително възможностите, които подкрепят дейностите за мобилност.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  дейности за разпространение и за повишаване осведомеността относно резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно програмата.

е)  дейности, отнасящи се до достъпните без бариери разпространение и повишаване на осведомеността относно информацията за резултатите от европейската политика и нейните приоритети, както и относно програмата.

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  политически диалог и сътрудничество със съответните заинтересовани страни, включително мрежи в рамките на Съюза, европейски неправителствени организации и международни организации в областта на младежта, младежкия диалог в ЕС, както и подкрепа за Европейския форум на младежта;

в)  политически диалог и сътрудничество със съответните ключови заинтересовани страни, включително мрежи, обхващащи целия Съюз, европейски неправителствени организации и международни организации в областта на младежта, включително такива, работещи с млади членове на диаспорите, младежкия диалог в ЕС, както и подкрепа за Европейския форум на младежта;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В областта на спорта програмата следва да подкрепя в рамките на ключово действие 1 мобилността на спортни треньори и спортен персонал.

В областта на спорта – в това число спортни дейности за хора с увреждания – програмата следва да подкрепя в рамките на ключово действие 1 мобилността на спортни треньори и спортен персонал.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  изготвяне и изпълнение на политическата програма на Съюза във връзка със спорта и физическата активност;

a)  изготвяне и изпълнение на политическата програма на Съюза във връзка със спорта, в това число спортни дейности за хора с увреждания, и физическата активност;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  отвъдморски страни и територии (ОСТ) съгласно Решението на Съвета за асоцииране на ОСТ към Европейския съюз и договореностите, приложими към държавата членка, с която тези ОСТ са свързани;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква г – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  други трети държави в съответствие с условията, определени в специфично споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението:

г)  други трети държави, в частност развиващи се страни – в съответствие с условията, определени в специално споразумение относно участието на третата държава в програми на Съюза, при условие че споразумението

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква г – тире 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

–  гарантира справедлив баланс по отношение на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея;

–  гарантира справедлив баланс по отношение на вноските на третата държава, която участва в програмите на Съюза, и ползите за нея; по отношение на развиващите се страни този справедлив баланс следва да отчита целта за изкореняване на бедността и принципите на сътрудничеството за развитие;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1 – буква г – тире 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

– гарантира съгласуваността с външните политики и цели на Съюза, включително целите за устойчиво развитие, Европейския консенсус за развитие и Глобалната стратегия на ЕС за външната политика и политиката на сигурност;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  трети държави, посочени в член 16, които не отговарят на условието, посочено в параграф 2 от същия член;

a)  трети държави, посочени в член 16, които не отговарят на условието, посочено в параграф 2 от същия член, в частност развиващи се страни;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  участието на развиващите се страни в програмата се насърчава и подкрепя силно с цел съответствие с Програмата до 2030 г. за целите за устойчиво развитие и осъществяване на принос към тази програма. Действията, предприети в рамките на международното измерение, допринасят за човешкото и институционалното развитие в трети държави, както и за изкореняването на бедността в развиващите се страни. Тези действия се основават на националните и регионалните стратегии за развитие и се привеждат в съответствие с тях.

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Комисията може да отправи покани заедно с трети държави, които не са асоциирани към програмата, или техни организации и агенции за финансиране на проекти чрез съфинансиране. Проектите могат да се оценяват и подбират чрез съвместни процедури по оценка и подбор, които ще се договорят от участващите финансиращи организации или агенции в съответствие с принципите, изложени във Финансовия регламент.

6.  Комисията може да отправи покани заедно с трети държави, в частност развиващи се страни, които не са асоциирани към програмата, или техни организации и агенции за финансиране на проекти чрез съфинансиране. Проектите могат да се оценяват и подбират чрез съвместни процедури по оценка и подбор, които ще се договорят от участващите финансиращи организации или агенции в съответствие с принципите, изложени във Финансовия регламент.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. Освен това работната програма ще предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между държавите членки и трети държави, асоциирани по програмата, за действията, управлявани чрез националните агенции. Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31.

Програмата се изпълнява чрез работните програми, посочени в член [108] от Финансовия регламент. Освен това работната програма ще предоставя информация за сумата, разпределена за всяко действие и за разпределението на финансовите средства между държавите членки и трети държави, асоциирани по програмата, за действията, управлявани чрез националните агенции. Тя дава конкретна индикация за разпределението на средствата, отпуснати на развиващите се страни. Работната програма се приема от Комисията посредством акт за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 31.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Без да се засягат изискванията, посочени в глава IX, и задълженията на националните агенции, посочени в член 24, до 30 април 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на програмата на териториите им.

3.  Без да се засягат изискванията, посочени в глава IX, и задълженията на националните агенции, посочени в член 24, до 30 април 2024 г. държавите членки предават на Комисията доклад за изпълнението и въздействието на програмата на териториите им. ЕСВД представя подобен доклад за изпълнението и въздействието на програмата в участващите развиващи се страни.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.

4.  В края на периода на изпълнение, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата. В оценката се поставя специален акцент върху постиженията в областта на сътрудничеството за развитие.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  В оценката се посочва приносът на програмата към сътрудничеството за развитие, като се подчертава по-специално напредъкът, постигнат във връзка с Цел за устойчиво развитие № 4 „Качество на образованието“.

Обосновка

Важно е приносът на програмата към сътрудничеството за развитие и към ЦУР, отнасяща се до образованието, да бъде подчертан в работната програма.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 22 – параграф 4 – точка 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1)  Информацията и комуникацията трябва също така да бъдат достъпни без бариери и за хората с увреждания.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

„Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Позовавания

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

CULT

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

14.6.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Ignazio Corrao

22.10.2018

Разглеждане в комисия

19.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

13.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

15

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Frank Engel

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Miguel Urbán Crespo

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети (26.11.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно регламента на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Докладчик по становище: Жан Артюи

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В своето Съобщение относно „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.26“, прието на 2 май 2018 г., Комисията призовава за по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка, като по-специално това ще бъде постигнато с над двойно увеличаване на средствата по програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.), която представлява един от най-осезаемите успехи на ЕС. Акцентът на новата програма ще бъде поставен върху приобщаването и достигането на повече млади хора с по-малко възможности. Това ще даде възможност на по-голям брой млади хора да се преместят в друга страна, за да учат или работят.

(8)  В своето Съобщение относно „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.26“, прието на 2 май 2018 г., Комисията призовава за по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка, като по-специално това ще бъде постигнато с над двойно увеличаване на средствата по програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.), която представлява един от най-осезаемите успехи на ЕС. В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата многогодишна финансова рамка, Европейският парламент призова за утрояване на бюджета на програмата. Акцентът на новата програма ще бъде поставен върху приобщаването и достигането на повече млади хора с по-малко възможности. Това ще даде възможност на по-голям брой млади хора да се преместят в друга страна, за да учат или работят.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  В своето Съобщение относно укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура Комисията подчертава ключовата роля, която образованието, културата и спорта имат за насърчаване на активното гражданство и общите ценности сред по-младите поколения. Укрепването на европейската идентичност и насърчаването на активното участие на лицата и демократичните процеси е от основно значение за бъдещето на Европа и нашите демократични общества. Престоят в чужбина с цел образование, учене, обучение и работа или участие н младежки и спортни дейности допринася за укрепването на европейската идентичност в цялото ѝ многообразие и чувството за принадлежност към една културна общност, както и за насърчаването на активното гражданство сред хората от всички възрасти. Участниците в дейностите за мобилност следва да се включват в местните общности, както и да се ангажират в местните общности на приемащата държава, за да споделят техния опит. Следва да се подкрепят дейностите, свързани със засилването на всички аспекти на творчеството в образованието, обучението и младежта и с насърчаването на индивидуалните ключови компетенции.

(17)  В своето Съобщение относно укрепване на европейската идентичност чрез образование и култура Комисията подчертава ключовата роля, която образованието, културата и спорта имат за насърчаване на активното гражданство и общите ценности сред по-младите поколения. Укрепването на европейската идентичност и насърчаването на активното участие на лицата и демократичните процеси е от основно значение за бъдещето на Европа и нашите демократични общества. Престоят в чужбина с цел образование, учене, обучение и работа или участие н младежки и спортни дейности допринася за укрепването на европейската идентичност в цялото ѝ многообразие и чувството за принадлежност към една културна общност, както и за насърчаването на активното гражданство сред хората от всички възрасти. В съответствие с това програмата се стреми да отрази разнообразния състав на европейското общество от гледна точка на етническа принадлежност, социален пол, способности, социален контекст и география на Съюза. Участниците в дейностите за мобилност следва да се включват в местните общности, както и да се ангажират в местните общности на приемащата държава, за да споделят техния опит. Следва да се подкрепят дейностите, свързани със засилването на всички аспекти на творчеството в образованието, обучението и младежта и с насърчаването на индивидуалните ключови компетенции.

Обосновка

Програмите на ЕС, които достигат до всички сегменти на европейското общество, представляват по-висока стойност за вложените средства, по-специално за насърчаване на ценностите на ЕС и за осигуряване на равни възможности, и поради това следва да се докладва за усвояването на програмите.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици от учебни резултати, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и самостоятелното учене, управлението и ориентирането на уменията. В тази връзка програмата следва също да предоставя подкрепа на центровете за контакт и мрежите на национално равнище и равнище на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени, както и развитието на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда.

(28)  Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици от учебни резултати, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и самостоятелното учене, управлението и ориентирането на уменията. По-специално в областта на професионалното обучение, преодоляването на многообразието от националните системи би следвало да гарантира – с оглед на издаването на дипломи – валидирането и признаването на уменията и постиженията в областта на мобилността в рамките на ЕС и по отношение на трети държави, асоциирани към програмата „Еразъм“. В тази връзка програмата следва също да предоставя подкрепа на центровете за контакт и мрежите на национално равнище и равнище на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени, както и развитието на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Важно е да се насърчават преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция, както и да се насърчават дебатите по тези въпроси чрез подкрепата на инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование, но също така и в други области на образованието и обучението. Насърчаването на чувство за европейска идентичност и ангажираност е от особено значение във време, когато общите ценности, върху които е основан Съюза и които оформят част от нашата европейска идентичност, са поставени на изпитание и гражданите показват ниско равнище на ангажираност. Програмата следва да продължава своя принос за развитието на високи постижения в изследванията в областта на европейската интеграция.

(31)  Важно е да се насърчават преподаването, ученето и научните изследвания в областта на въпросите на европейската интеграция, история и гражданство, както и да се насърчават дебатите по тези въпроси чрез подкрепата на инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование, но също така и в други области на образованието и обучението. Насърчаването на чувство за европейска идентичност и европейско гражданство, както и укрепването на ангажираността е от особено значение във време, когато общите ценности, върху които е основан Съюза и които оформят част от нашата европейска идентичност, са поставени на изпитание и гражданите показват ниско равнище на ангажираност. Програмата следва да продължава своя принос за развитието на високи постижения в изследванията в областта на европейската интеграция, история и гражданство.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел, която е 25 % от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

(32)  Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел, която е най-малко 25% от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата за периода, обхванат от МФР 2021 – 2027 г., както и годишна цел в размер на 30% възможно най-скоро и не по-късно от 2027 г. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

Обосновка

Промяната отразява целта, определена от Парламента, за разходи, свързани с климата.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването следва да се актуализира по целесъобразност точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление34], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура.

(33)  С настоящия регламент се определя финансов пакет за програмата, който да представлява основната референтна сума по смисъла на [позоваването следва да се актуализира по целесъобразност точка 17 от Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина, за сътрудничеството по бюджетните въпроси и за доброто финансово управление34], за Европейския парламент и за Съвета в рамките на годишната бюджетна процедура. Още от 2021 г. следва да се осигури значително увеличение на годишния бюджет за програмата, в сравнение с Многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г., последвана от линейно и постепенно увеличение на разпределените годишни средства. Това ще позволи да се осигури достъп на най-голям брой участници още от началото на периода на Многогодишната финансова рамка 2021—2027 г.

__________________

__________________

34 OВ L […], […] г., стр. […].

34 OВ L […], […] г., стр. […].

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „мобилност с учебна цел“ „мобилност с учебна цел“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или самостоятелно учене; Може да бъде придружена от мерки като езикова подкрепа и обучение и/или допълнена от онлайн обучение и виртуално сътрудничество. В някои конкретни случаи може да бъде под формата на учене посредством използването на информационни технологии и комуникационни инструменти;

(2)  „мобилност с учебна цел“ означава физическо преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, с цел учебна дейност, обучение или неформално или самостоятелно учене, включително двойно обучение; Може да бъде придружена от мерки като езикова подкрепа и обучение и/или допълнена от онлайн обучение и виртуално сътрудничество. В някои конкретни случаи може да бъде под формата на учене посредством използването на информационни технологии и комуникационни инструменти;

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  „обучаващ се в рамките на професионалното образование и обучение“ означава всяко лице, което участва в програма за начално или продължаващо професионално образование или обучение на всички нива от средното до след завършване на средното образование. Това включва участието на физически лица, които наскоро са завършили такива програми;

(9)  „обучаващ се в рамките на професионалното образование и обучение“ означава всяко лице, което участва в програма за начално, продължаващо или двойно професионално образование или обучение на всички нива от средното до след завършване на средното образование. Това включва участието на физически лица, които наскоро са завършили такива програми;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да насърчава мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието и обучението;

a)  да насърчава мобилността с учебна цел за граждани, както и сътрудничеството, приобщаването, високите постижения, творчеството и иновациите на равнището на организациите и политиките в областта на образованието, обучението и обучението в областта на европейското гражданство и история;

Изменение    10

Предложение за регламент

член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 20212027 г. е 30 000 000 000 евро по текущи цени.

1.  Финансовият пакет за изпълнение на програмата за периода 20212027 г. възлиза на 41 097 000 000 EUR по цени за 2018 г. ( 46 758 000 000 EUR по текущи цени).

Обосновка

Предлага се да се измени финансовият пакет в съответствие с резолюциите на ЕП от 14 март и 30 май относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР) въз основа на техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на бъдещи корекции, като същевременно се спазва общата позиция на ЕП, изразена в тези резолюции, и общото равнище в размер на 1,3% от брутния национален доход (БНД) на ЕС-27.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква а – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  24 940 000 000 евро за действия в областта на образованието и обучението, от които:

а)  83,14% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на образованието и обучението, от които:

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  поне 8 640 000 000 евро следва да бъдат отпуснати за действия в областта на висшето образование, посочени в член 4, буква а) и член 5, буква а);

(1)  поне 28,8% от сумата, посочена в параграф 1, следва да бъдат отпуснати за действия в областта на висшето образование, посочени в член 4, буква а) и член 5, буква а);

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  поне 5 230 000 000 евро за действия в областта на професионалното образование и обучение, посочени в член 4, буква б) и член 5, буква а);

(2)  поне 17,43% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на професионалното образование и обучение, посочени в член 4, буква б) и член 5, буква а);

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  поне 3 790 000 000 евро за действия в областта на училищното образование, посочени в член 4, буква в) и член 5, буква а);

(3)  поне 12,63% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на училищното образование, посочени в член 4, буква в) и член 5, буква а);

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  поне 1 190 000 000 евро за действия в областта на образованието за възрастни, посочени в член 4, буква г) и член 5, буква а);

(4)  поне 3,97% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на образованието за възрастни, посочени в член 4, буква г) и член 5, буква а);

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 14 - параграф 2 - буква а - точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  450 000 000 евро за действия по инициативата „Жан Моне“, посочени в член 7;

(5)  1,5% от сумата, посочена в параграф 1, за действия по инициативата „Жан Моне“, посочени в член 7;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  3 100 000 000 евро за действия в областта на младежта, посочени в членове от 8 до 10;

б)  10,33% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на младежта, посочени в членове от 8 до 10;

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  550 000 000 евро за действия в областта на спорта, посочени в членове от 11 до 13; както и

в)  1,83% от сумата, посочена в параграф 1, за действия в областта на спорта, посочени в членове от 11 до 13; както и

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  поне 960 000 000 евро като принос за оперативните разходи на националните агенции.

г)  поне 3,2% от сумата, посочена в параграф 1, като принос за оперативните разходи на националните агенции.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Финансовото участие в програмата, получено от трети държави и/или други инструменти на Съюза, се докладва ежегодно пред Съвета и Парламента в качеството им на бюджетен орган на Съюза.

Обосновка

Вноски от трети държави и други инструменти извън бюджета на ЕС. Бюджетният орган и водещите комисии следва да бъдат информирани за размера на тези вноски, за да могат да оценят по-ефективно мащаба на програмите и на тяхното въздействие.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Оценката на програмата ще включва анализ на участието в програмата въз основа на пол, етническа принадлежност, способности, социален контекст и географията на Съюза, така че да се определи по-добре рентабилността, обхвата и усвояването на програмата и това как тя отразява разнообразието на европейското общество.

Обосновка

Програмите на ЕС, които достигат до всички сегменти на европейското общество, представляват по-висока стойност за вложените средства, по-специално за насърчаване на ценностите на ЕС и за осигуряване на равни възможности, и поради това следва да се докладва за усвояването на програмите.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията и дейностите по програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган.

2.  Комисията отговаря за надзорните проверки по отношение на действията и дейностите по програмата, които се управляват от националните агенции. Тя определя минималните изисквания за проверките, извършвани от националната агенция и от независимия одитен орган, като взема под внимание системите за вътрешен контрол на националните публични финанси.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Програмата се изпълнява по начин, който гарантира цялостната съгласуваност и взаимното допълване на програмата със съответните политики, програми и средства на Съюза, по-специално свързаните с образование и обучение, култура и медии, младеж и солидарност, заетост и социално приобщаване, научни изследвания и иновации, промишленост и предприятия, политика за цифрови технологии, селско стопанство и развитие на селските райони, околна среда и климат, сближаване, регионална политика, миграция, сигурност и международно сътрудничество и развитие.

1.  Програмата се изпълнява по начин, който гарантира цялостната съгласуваност и взаимното допълване на програмата със съответните политики, програми и средства на Съюза, по-специално свързаните с образование и обучение, култура и медии, младеж и солидарност, заетост и социално приобщаване, научни изследвания и иновации, промишленост и предприятия, политика за цифрови технологии, селско стопанство и развитие на селските райони, околна среда и климат, сближаване, регионална политика, миграция, сигурност и международно сътрудничество и развитие. При тези обстоятелства процедурите за разглеждане на досиетата се обединяват с цел да се отговори на необходимостта от опростяване. Тежестта на административните процедури следва да бъде значително намалена.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

Позовавания

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

CULT

14.6.2018

 

 

 

Дадено становище

Дата на обявяване в заседание

BUDG

14.6.2018

Докладчик по становище:

Дата на назначаване

Jean Arthuis

28.6.2018

Разглеждане в комисия

26.9.2018

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси (4.12.2018)

на вниманието на комисията по култура и образование

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Докладчик по становище: Емилиян Павел

КРАТКА ОБОСНОВКА

„Еразъм +“ е една от най-успешните програми на ЕС и силна европейска марка. Тя изигра изключително важна икономическа и социална роля за насърчаването на европейската идентичност, ценностите и гражданството, интеграцията, приобщаващия и устойчив растеж, качествената заетост и социалното сближаване, като даде положителен принос за подобряването на европейските системи за образование и обучение, както и за ученето през целия живот. Програмата предостави на европейците възможност да придобият хоризонтални и прехвърляеми набори от лични и професионални умения и компетенции, необходими за справяне със социални, икономически и обществени предизвикателства, и възможност за пълноценен живот.

Наименованието на програмата е от решаващо значение и за да се гарантира, че тя символизира истинското естество на „Еразъм +“, докладчикът предлага етикетът „+“ да бъде запазен. „Еразъм +“ излиза извън рамките на висшето образование и се съсредоточава върху всички сектори и етапи на образованието, като ученето през целия живот или образованието за възрастни, и всички тези различни инициативи и действия трябва да бъдат поставени под големия чадър на „Еразъм +“.

Поради значението и въздействието на програма „Еразъм +“ докладчикът изцяло подкрепя призива на Европейския парламент, отправен в неговата резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата многогодишна финансова рамка, да се утрои бюджетът на програмата. Новата програма „Еразъм +“ ще трябва да обхване допълнителни цели на политиката, подчертани в Гьотеборг, за изпълнението на европейския стълб на социалните права, както и приоритетите, заложени в бъдещата младежка стратегия на ЕС, и да постигне резултати по отношение на подхода за учене през целия живот. Този увеличен бюджет ще покаже конкретен европейски ангажимент към тези приоритети.

„Еразъм +“ е ключов инструмент за подобряване на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) в целия ЕС, като се предоставя опит в мобилността в областта на ПОО, който играе жизненоважна икономическа и социална роля в Европа. Включването на ПОО в програмата „Еразъм +“ доближава програмата до по-широк кръг граждани, което води до равни възможности и социално приобщаване за всички граждани, включително за тези с по-малко възможности. Програмата изисква подходящ бюджет за засилване на приобщаването и качеството на ПОО. Следва също така да се осигури специфична структурна подкрепа, както и гъвкавост и адаптирани схеми за финансиране за участниците в програмата. В Европа ПОО все още се нуждае от подобряване на имиджа, както и от повишаване на качеството, а студентският обмен или инициативите на персонала в областта на ПОО могат да помогнат на институциите за ПОО и на самите ПОО да станат по-привлекателни и престижни.

Програмата е от ключово значение и за гарантиране на това, че ученето през целия живот и непрекъснатото разработване на ключови компетенции на ЕС са неразделна част от живота на всички европейци. Комисията и държавите членки следва силно да популяризират значението на проектите, насочени към няколко сектора на образованието и обучението, които имат подход за учене през целия живот и насърчават гъвкави модели на обучение. Поради това докладчикът счита, че ученето през целия живот трябва да бъде междусекторна цел на „Еразъм +“. На програмата следва да бъде предоставен подходящ бюджет за насърчаване на междусекторното сътрудничество и да се даде възможност на различни сектори на образованието и обучението, на младежта и на спорта да изградят общи проекти по хоризонтални въпроси.

Образованието за възрастни решава много от най-неотложните предизвикателства, пред които е изправена Европа, като например приобщаването на мигрантите и бежанците, предефинирането на уменията в резултат на автоматизацията и цифровизацията, както и приобщаването на социално изолирани лица. За да отрази европейския ангажимент в областта на обучението за възрастни и подкрепата за възрастните с ниска квалификация, докладчикът счита, че програмата „Еразъм +“ следва да отдели достатъчно финансиране за тази цел.

За изпълнението на европейския стълб на социалните права новата програма „Еразъм +“ трябва да има ясна насоченост към приобщаването и трябва да подобри достигането до хората с по-малко възможности, включително принадлежащите към групи в неравностойно социално положение, като например ромите, безработните млади хора, хората с физически или умствени увреждания, жителите на отдалечени райони, мигрантите и бежанците. Докладчикът счита, че са необходими специални схеми за финансиране, като предварително финансиране, както и засилени структури за подкрепа на местно и национално равнище. Това включва културно, социално и езиково подпомагане и превод на жестомимичен език преди, по време на и след опита им в мобилността, като по този начин се помага на хората с по-малко възможности за безпрепятствен и недискриминационен достъп до всички дейности в рамките на програма „Еразъм +“. В допълнение докладчикът счита, че Европейският социален фонд + е основен фонд за подпомагане на хора с по-малко възможности на равнището на държавите членки и чрез споделяне на общи цели, както и чрез осигуряване на подходящо управление и координация, той следва да действа като допълнение към програмите за мобилност по „Еразъм +“.

Докладчикът счита, че равнищата на финансова подкрепа, като например безвъзмездни средства, еднократни суми за пътни или административни разноски, фиксирани ставки и единични разходи, следва редовно да се преразглеждат и да се коригират спрямо разходите за живот и дневните разходи в приемащата държава или регион, както и пътните разноски.

Освен това докладчикът счита, че принципът на равно заплащане за еднакъв труд следва да се спазва надлежно, и призовава разходите за персонал за организациите, участващи в едни и същи проекти с интелектуални резултати, да се основават на единно възнаграждение.

Докладчикът приветства предложението на Комисията за изграждане на по-стабилни партньорства за високи постижения, като например „центрове за високи постижения в областта на професионалното образование“ или „европейски университети“, но изисква тези партньорства да имат всеобхватно географско покритие в цяла Европа, за да се избегне непропорционалната подкрепа за някои държави членки, и счита, че от централизирания бюджет на „Еразъм +“ следва да бъде блокирана една ясно ограничена финансова подкрепа.

За да бъде напълно в съответствие с целта на програмата „Еразъм +“ за осигуряване на качествено обучение, докладчикът счита, че инициативата Discover EU трябва да съдържа силен учебен компонент, ако трябва да бъде част от програмата.

Докладчикът счита, че значителният бюджет на „Еразъм +“ следва да се изразходва по начин, който да гарантира максимално положително въздействие върху европейските граждани. Докладчикът настоява за това програмата да гарантира качествен опит в мобилността въз основа на принципите, залегнали в Европейската харта за качество на мобилността(1). Трябва да бъдат гарантирани качествени практически разпоредби, като например за информация, подготовка, подкрепа и признаване на опита и квалификациите, както и ясни планове за обучение и резултати от обучението.

Освен това докладчикът би искал да подчертае, че с подкрепата на Европейската комисия и на държавите членки програмата следва да гарантира, че компетенциите, развити чрез опит в мобилността във всяка една среда, са надлежно документирани, валидирани и признати, както и че разпределението на бюджета и конкретните безвъзмездни средства са свързани с процедурите за оценка на качеството. Докладчикът настоява пред държавите членки да гарантират пълното прилагане на Препоръката на Съвета относно европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене и европейските инструменти, които допринасят за признаването на ученето в чужбина и осигуряват качествено обучение.

В заключение докладчикът счита, че новата програма „Еразъм +“ води до многобройни ценни промени и че въз основа на качествено изпълнение тя ще има силно положително въздействие върху бъдещето на Европа.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и образование да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предложение за

Предложение за

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за създаване на „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1288/2913

(текст от значение за ЕИП)

(текст от значение за ЕИП)

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  В условията на бързи и дълбоки промени, предизвикани от технологичната революция и глобализацията, инвестирането в мобилност с учебна цел, сътрудничество и развитието на иновационни политики в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от основно значение за изграждането на приобщаващи, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза, като същевременно се допринася за укрепване на европейската идентичност и за постигане на по-демократичен Съюз.

(1)  В условията на бързи и дълбоки промени инвестирането в мобилност с учебна цел, образование за демокрация и солидарност, сътрудничество и развитието на иновационни политики в областта на образованието, обучението, младежта и спорта е от основно значение за изграждането на приобщаващи, демократични, единни и устойчиви общества и поддържането на конкурентоспособността на Съюза и солидарността в него, като същевременно се допринася за укрепване на европейската идентичност и за постигане на по-демократичен Съюз.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Мобилността не следва да бъде неизбежно мотивирана от липсата на перспективи у дома, а избор, отворен за възможно най-много хора, независимо от социалното положение, културната среда или наличните средства.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Европейският стълб на социалните права, тържествено обявен и подписан на 17 ноември 2017 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията, определя като свой първи принцип, че всички имат право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържат и придобиват умения, които ще им позволят да участват пълноценно в обществото и успешно да осъществява преходи на пазара на труда.

(4)  Европейският стълб на социалните права, тържествено обявен и подписан на 17 ноември 2017 г. от Европейския парламент, Съвета и Комисията, определя като свой първи принцип, че всички имат право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържат и придобиват умения, които ще им позволят да участват пълноценно в обществото и успешно да осъществява интегрирането на пазара на труда. Неговият трети ключов принцип гласи, че независимо от пол, расов или етнически произход, религия или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация, всеки има право на равно третиране и равни възможности по отношение на заетостта, социалната закрила, образованието, както и достъпа до стоки и услуги, които са на разположение на обществеността. Неговият седемнадесети принцип гласи, че хората с увреждания имат право на подпомагане на доходите, което да осигурява достоен живот, услуги, които да им дават възможност да участват на пазара на труда и в обществото, и работна среда, приспособена към техните нужди. Следва да се насърчават равните възможности и да се осигурява достатъчно финансиране от Съюза.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  На 16 септември 2016 г. в Братислава държавите членки подчертаха тяхната решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация от 25 март 2017 г. лидерите на двадесет и седемте държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират работа навсякъде в Съюза; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие.

(5)  На 16 септември 2016 г. в Братислава държавите членки подчертаха тяхната решимост да предоставят на младите хора по-добри възможности. В Римската декларация от 25 март 2017 г. лидерите на двадесет и седемте държави членки и на Европейския съвет, Европейския парламент и Европейската комисия поеха ангажимент да работят за Съюз, в който младите хора получават най-доброто образование и обучение и могат да учат и да намират достойни работни места навсякъде в Съюза; Съюз, който съхранява нашето културно наследство и насърчава културното многообразие, солидарността и демокрацията.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В междинния доклад за оценка на програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.) се потвърждава, че създаването на единна програма за образованието, обучението, младежта и спорта е довело до значително опростяване, рационализиране и полезно взаимодействие при управлението на програмата, като същевременно са необходими допълнителни подобрения за по-нататъшно консолидиране на постигнатото подобрение на ефективността от програмата в периода 2014—2020 г. В консултациите относно междинната оценка и бъдещето на програмата държавите членки и заинтересованите лица отправят силен призив за приемственост по отношение на обхвата на програмата, основната ѝ структура и механизмите за изпълнение, като същевременно призовават за редица подобрения, като да се направи програмата по-приобщаваща. Те също така изразяват своята пълна подкрепа за запазване на интегрираната структура на програмата, основана на парадигмата за учене през целия живот. Европейският парламент, в своята Резолюция от 2 февруари 2017 г. относно изпълнението на програма „Еразъм +“, приветства интегрираната структура на програмата и призовава Комисията да използва изцяло измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на бъдещата програма. Държавите членки и заинтересованите лица също така подчертават необходимостта да се запази силното международно измерение на програмата и да се разшири към други сектори на образованието и обучението.

(6)  В междинния доклад за оценка на програмата „Еразъм +“ (2014 – 2020 г.) се потвърждава, че създаването на единна програма за образованието, обучението, младежта и спорта е довело до значително опростяване, рационализиране и полезно взаимодействие при управлението на програмата, като същевременно са необходими допълнителни подобрения, за да се постигнат целите на програмата, да се подобри качеството на назначенията за мобилност и да се предложат качествени възможности за мобилност на всички, като по този начин се осъществи по-нататъшно консолидиране на постигнатото подобрение на ефективността от програмата в периода 2014 – 2020 г. В консултациите относно междинната оценка и бъдещето на програмата държавите членки и заинтересованите лица отправят призив за приемственост по отношение на обхвата на програмата, основната ѝ структура и механизмите за изпълнение, като същевременно призовават за редица подобрения, например да се направи програмата по-приобщаваща и по-лесна за управление също и за по-малките бенефициери и проектите с по-малък мащаб. Те също така изразяват своята подкрепа за запазване на интегрираната структура на програмата, основана на парадигмата за учене през целия живот. Европейският парламент, в своята Резолюция от 2 февруари 2017 г. относно изпълнението на програма „Еразъм +“, приветства интегрираната структура на програмата и призовава Комисията да използва изцяло измерението на програмата, засягащо ученето през целия живот, чрез стимулиране и насърчаване на междусекторното сътрудничество в рамките на бъдещата програма. Държавите членки и заинтересованите лица също така подчертават необходимостта да се запази силното международно измерение на програмата и да се разшири към други сектори на образованието и обучението.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  Откритата обществена консултация относно средствата на Съюза в областта на ценностите и мобилността потвърждава тези важни констатации и подчертава необходимостта да са направи бъдещата програма по-приобщаваща и да се продължава пренасочването на приоритетите към модернизация на системите за образование и обучение, както и засилване на приоритетите за насърчаване на европейската идентичност, активното гражданство и участието в демократичния живот.

(7)  Откритата обществена консултация относно средствата на Съюза в областта на ценностите и мобилността потвърждава тези важни констатации и подчертава необходимостта да са направи бъдещата програма по-приобщаваща и да се продължава пренасочването на приоритетите към модернизация на системите за образование и обучение, както и засилване на приоритетите за насърчаване на европейската идентичност, активното гражданство, подобряване на усещането на гражданите за принадлежност към Европейския съюз и участието в демократичния живот.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  В своето Съобщение относно „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: многогодишна финансова рамка за периода 2021—2027 г.“26, прието на 2 май 2018 г., Комисията призовава за по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка, като по-специално това ще бъде постигнато с над двойно увеличаване на средствата по програмата „Еразъм +“ (2014—2020 г.), която представлява един от най-осезаемите успехи на ЕС. Акцентът на новата програма ще бъде поставен върху приобщаването и достигането на повече млади хора с по-малко възможности. Това ще даде възможност на по-голям брой млади хора да се преместят в друга страна, за да учат или работят.

(8)  В своето Съобщение относно „Модерен бюджет за Съюз, който закриля, предоставя възможности и защитава: многогодишна финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.“26, прието на 2 май 2018 г., Комисията призовава за по-силен акцент върху младежта в следващата финансова рамка, като по-специално това ще бъде постигнато с над двойно увеличаване на средствата по програмата „Еразъм +“ (2014 – 2020 г.), която представлява един от най-осезаемите успехи на ЕС. В своята резолюция от 14 март 2018 г. относно следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. Европейският парламент призова за утрояване на бюджета на програмата. Средносрочната оценка потвърждава, че бюджетът на „Еразъм+“ системно се усвоява в своята цялост и че наличните средства не са достатъчни, за да се отговори на голямото търсене. Акцентът на новата програма ще бъде поставен върху приобщаването и достигането на повече млади хора с по-малко възможности. Това ще даде възможност на по-голям брой млади хора да се преместят в друга страна, за да учат или работят.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8а)  Европейската сметна палата, относно своя специален доклад „Мобилност по „Еразъм +“: милиони участници и разностранна европейска добавена стойност, но са необходими още подобрения на измерването на постигнатите резултати”, публикуван на 6 септември 2018 г., отново изрази увереност в европейската добавена стойност на програмата, като се фокусира върху образователния и обучителния компонент. Въпреки това елементите на добавената стойност, които отиват отвъд законовите изисквания, сред които са стратегическият подход към мобилността, увеличение в усещането за европейска идентичност и многоезичие, не са измерват като част от оценката на постигнатите резултати. Поради това одиторите призовават показателите, използвани за измерване на постигнатите резултатите от програмите, да бъдат по-добре съгласувани с неговите резултати и да се осигурят допълнителни показатели, които следва да бъдат определени като приоритетни на етапа на оценка на проекта, да бъдат наблюдавани и отчитани.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 8 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8б)  Макар да признава въвеждането на няколко иновации, които опростиха администрацията в областта на мобилността, в същия доклад Европейската сметна палата препоръчва също така Комисията да опрости схемата допълнително, за да намали административните тежести. Одиторите призовават Комисията да направи заявленията и отчитането по-лесни за бенефициерите и отделните участници и да подобри ИТ инструментите и да продължи да компютризира процедурите.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8в)  В своето съобщение относно „Засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС“ от 24 октомври 2017 г., Комисията признава, че увеличената мобилност на учащите се и на персонала в сферата на образованието и обучението, по-специално по програмата Еразъм+, би била от изключителна полза за най-отдалечените региони, и поема ангажимента допълнително да коригира финансовата подкрепа за участниците, пътуващи от и до най-отдалечените региони, като поддържа специфични правила за финансиране за тези региони по Еразъм+, да проучи възможностите за разширяване на регионалното сътрудничество по Еразъм+, за да стимулира допълнително мобилността между най-отдалечените региони и съседни трети държави, и да използва Европейския социален фонд+ за допълване на Еразъм+.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  В този контекст е необходимо да се създаде програма приемник за образование, обучение, младеж и спорт („програмата“) на програма „Еразъм +“ (2014—2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета27. Интегрирания характер на програмата за периода 2014—2020 г., обхващащ ученето във всичките му контексти, а именно формално, неформално и самостоятелното учене, и на всички етапи от живота, следва да се запази, за да насърчава гъвкавите модели за обучение, които позволяват на лицата да развият компетенциите, необходими за справяне с предизвикателствата на двадесет и първи век.

(9)  В този контекст е необходимо да се създаде програма приемник за образование, обучение, младеж и спорт („програмата“) на програма „Еразъм +“ (2014 – 2020 г.), създадена с Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета. Интегрирания характер на програмата за периода 2014 – 2020 г., обхващащ ученето във всичките му контексти, а именно формално, неформално и самостоятелното учене, и на всички етапи от живота, следва да се засили с цел да се насърчават гъвкавите модели за обучение, както и подходът за учене през целия живот, които позволяват на лицата да развият компетенциите, необходими за развитието им като отделни личности и за справяне с предизвикателствата на двадесет и първи век. Комисията и държавите членки следва решително да насърчават междусекторното сътрудничество с достатъчен бюджет за осъществяването и на широкомащабни проекти в областта на политиката, както и чрез осигуряване на гъвкавост на бюджета за националните органи и кандидатите за проекти за изграждане на общи проекти по хоризонтални въпроси, които прилагат подхода за учене през целия живот и насърчават гъвкави модели на обучение.

__________________

__________________

27 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EC (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

27 Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм +“: програмата на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/EC (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 50).

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Програмата следва да е готова да допринася в още по-голяма степен за изпълнението на целите на политиката на Съюза и приоритетите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Съгласуваният подход за учене през целия живот е от основно значение за осъществяването на различните преходи, пред които хората ще бъдат изправени в хода на живота си. При изпълнението на този подход следващата програма следва да поддържа тясна връзка с цялостната стратегическа рамка за политическо сътрудничество на Съюза в областта на образованието, обучението и младежта, включително политическите програми за училищата, висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни, като същевременно укрепва и развива нови взаимодействия с други свързани програми и области на политиката на Съюза.

(10)  Програмата следва да е готова да допринася в още по-голяма степен за изпълнението на целите на политиката на Съюза и приоритетите в областта на образованието, обучението, младежта и спорта. Съгласуваният подход за учене през целия живот е от основно значение за осъществяването на различните преходи, пред които хората ще бъдат изправени в хода на живота си, особено за хората над 50-годишна възраст, които не разполагат с уменията, необходими за бърз преход на пазара на труда. При изпълнението на този подход следващата програма следва да поддържа тясна връзка с цялостната стратегическа рамка за политическо сътрудничество на Съюза в областта на образованието, обучението и младежта, включително политическите програми за училищата, висшето образование, професионалното образование и обучение и ученето за възрастни, като същевременно укрепва и развива нови взаимодействия с други свързани програми и области на политиката на Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а)  Една от основните цели на Еразъм+ трябва да бъде да запази в рамките на програмата статуса на извънучилищните дейности, професионалното обучение и следването. Поради това има възможности за подобрение при насърчаването на работата на младежта, свързаните с изкуство и култура дейности, разбирането за демокрация, образование за възрастни и масов спорт.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Програмата е ключов елемент за създаването на европейско пространство за образование. Програмата трябва да е готова да допринася за приемника на стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението и европейската програма за умения28 при наличието на общ ангажимент за стратегическата роля на уменията и компетенциите в подкрепа на растежа, заетостта и конкурентоспособността. Тя следва да подкрепя държавите членки при постигането на целите, определени в Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности — свобода, толерантност и недискриминация29.

(11)  Програмата е ключов елемент за създаването на европейско пространство за образование и за развитието на ключовите компетенции на ЕС за учене през целия живот. Програмата трябва да е готова да допринася за приемника на стратегическата рамка за сътрудничество в областта на образованието и обучението и европейската програма за умения28 при наличието на общ ангажимент за стратегическата роля на уменията и компетенциите в подкрепа на растежа, качествената заетост и конкурентоспособността. Тя следва да подкрепя държавите членки при постигането на целите, определени в Парижката декларация относно популяризирането чрез образование на гражданските и общите ценности – свобода, толерантност и недискриминация29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Препратка].

29 [Препратка].

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11а)  Програмата следва да предоставя на студентите, учителите и възрастните учащи възможността да разширят своите хоризонти и да намалят предразсъдъците по отношение на ЛГБТИ лицата. В дейностите по обучение на учители следва да се обучават учителите как да въвеждат ЛГБТИ темите в положителна светлина в учебната програма, как да подкрепят ЛГБТИ учениците и колегите и как да защитават ЛГБТИ учениците в училищното законодателство. Освен това възможностите за образование за възрастни и за професионално образование и обучение следва да помагат на ЛГБТИ учениците, които отпадат от училище или от университета поради небезопасната училищна/учебна среда, на която са изложени.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Еразъм+ има за цел да насърчи повече организатори на проекти, които нямат опит в Съюза, да подават заявления за финансиране. Поради тази причина националните агенции следва да въведат или да разширят специални механизми за подкрепа за такива организатори.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11в)  Изготвеното от Комисията ръководство за програмата следва да бъде допълнително подобрено в полза на лесното използване, простотата и яснотата.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а)  Младите хора виждат Еразъм+ преди всичко като програма за студенти от университетите. Поради това на европейско, национално и регионално ниво следва да бъде отдадено по-голямо значение на повишаването на популярността на различните области и подпрограмите, свързани с всяка област, включително училищно образование (Коменски), висше образование (Еразъм), международно висше образование (Еразъм Мундус), професионално образование и обучение (Леонардо да Винчи) и образование за възрастни (Грундвиг), както и младежта (Младежта в действие) и спорта.

Изменение    20

Предложение за регламент

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Програмата следва да взема предвид работния план на Съюза за спорта, който е рамката за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на спорта за периода […г.]32. Между работния план на Съюза и действията, подкрепени от програмата в областта на спорта, следва да бъдат осигурени съгласуваност и взаимно допълване. Необходимо е съсредоточаване на вниманието по-специално върху масовия спорт предвид важната роля на спорта за насърчаване на физическата дейност и здравословния начин на живот, социалното приобщаване и равенството. Програмата следва да допринася за насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, доброто управление и почтеността в спорта, както и чрез образование, обучение и умения в спорта и чрез спорта.

(13)  Програмата следва да взема предвид работния план на Съюза за спорта, който е рамката за сътрудничество на равнището на Съюза в областта на спорта за периода […г.]32. Между работния план на Съюза и действията, подкрепени от програмата в областта на спорта, следва да бъдат осигурени съгласуваност и взаимно допълване. Необходимо е съсредоточаване на вниманието по-специално върху масовия спорт предвид важната роля на спорта за насърчаване на физическата дейност и здравословния начин на живот, социалното приобщаване и равенството. Програмата следва да допринася за насърчаване на общите европейски ценности чрез спорт, доброто управление и почтеността в спорта, както и чрез образование, обучение и умения в спорта и чрез спорта. Във връзка с това съществува необходимост да се насърчава мобилността на спортните треньори, особено сред онези, които тренират женски спортни отбори и се нуждаят от подкрепа в борбата срещу сексизма и омразата към жените.

_________________

_________________

32 [Препратка].

32 [Препратка].

Изменение    21

Предложение за регламент

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13а)  Компетентните органи следва да гарантират, че формулярите за заявление се предоставят своевременно и по подходящ начин.

Изменение    22

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  Програмата следва да бъде по-приобщаваща чрез подобряване на достигането до лицата с по-малко възможности, включително чрез по-гъвкави формати на мобилност с учебна цел и чрез насърчаване на участието на малки организации, по-специално новопоявили се организации и малки обществени организации на местно равнище, които работят пряко с учещи се в неравностойно положение от всички възрасти. Следва да се насърчават виртуални формати като виртуално сътрудничество, смесена и виртуална мобилност, за да се достигнат повече участници, по-специално лица с по-малко възможности и лица, за които физическото преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, би представлявало пречка.

(16)  Програмата следва да бъде по-приобщаваща чрез подобряване на достигането до лицата с по-малко възможности, включително чрез по-гъвкави формати на мобилност с учебна цел и чрез насърчаване на участието на малки организации, по-специално новопоявили се организации и малки обществени организации на местно равнище, които работят пряко с учещи се в неравностойно положение от всички възрасти, чрез опростени административни процедури и ясна комуникация. Без да се замества физическата мобилност, като допълнителен елемент следва да се насърчават виртуални формати като виртуално сътрудничество, смесена и виртуална мобилност, за да се достигнат повече участници, по-специално лица с по-малко възможности и лица, за които физическото преместване в държава, различна от държавата на пребиваване, би представлявало пречка. Засилените структури за подкрепа на местно и национално равнище, като например целенасочена културна, социална и също така езикова подготовка, и текущата подкрепа по време на техния опит в мобилността или превод на жестомимичен език ще предоставят на хората с по-малко възможности безпрепятствен и недискриминационен достъп до всички дейности в рамките на програмата „Еразъм +“ в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Европейската стратегия за хората с увреждания. Целенасоченото финансиране на тези групи, както и мерки като назначаването на така наречените „инструктори“ в националните агенции, чиято цел е да предоставят съвети за възможно най-добро разпределение на финансирането, също ще допринесе за приобщаването в рамките на програмата. Европейският социален фонд + е основен фонд за подпомагане на хора с по-малко възможности на равнището на държавите членки и чрез споделянето на общи цели той следва да действа като допълнение към програмите за мобилност по „Еразъм +“.

Изменение    23

Предложение за регламент

Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(18а)  Програмата следва да гарантира качествен опит в мобилността въз основа на принципите, залегнали в Европейската харта за качество на мобилността (2006/961/ЕО), където качеството на практическите разпоредби, като информация, подготовка, подкрепа и признаване на опита и квалификациите, както и ясните планове за обучение и резултати от обучението, изготвени предварително, имат определящо въздействие върху предимствата на опита в мобилността. Семинарите за подготовка и представяне на информация, предоставянето на езиково обучение и междукултурните умения следва да бъдат неразделна част от мобилността и следва да бъдат предоставяни от изпращащите или приемащите организации или доставчиците на услуги за мобилност. С оглед на разширяването на обхвата, засилването на приобщаването и повишаването на качеството на мобилността с учебна цел, за опитните доставчици на мобилност следва да се прилага опростена процедура за кандидатстване, като например акредитация чрез спазване на харти за качество.

Изменение    24

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Програмата следва да засили съществуващите възможности за мобилност с учебна цел, и по-специално, в секторите, в които програмата би могла да постигне най-голяма ефективност, за да разшири своя обхват и да отговори на силното неудовлетворено търсене. По-специално това следва да се направи чрез увеличаване и улесняване на дейностите за мобилност за студенти във висши учебни заведения, ученици и обучаващи се в професионалното образование и обучение. Мобилността на нискоквалифицирани възрастни учащи се следва да бъде включена в партньорствата за сътрудничество. Възможностите за мобилност на младежи, участващи в дейности за неформално учене, следва също така да бъдат разширени, за да достигнат повече млади хора. Следва също така да се засили мобилността на персонала в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като се има предвид нейния „ефект на лоста“. В съответствие с перспективата за истинско европейско пространство за образование програмата следва също така да засилва мобилността и обмена и да насърчава участието на студенти в образователни и културни дейности, като подкрепя цифровизацията на процесите, като европейска студентска карта. Тази инициатива може да бъде стъпка към осъществяването на мобилност за всички чрез създаването на възможности за висшите учебни институции да изпращат и приемат повече студенти, участващи в дейности по обмен, като същевременно се подобрява качеството на мобилността на студенти и също така чрез улесняване на достъпа на студенти до различни услуги (библиотеки, транспорт, настаняване) преди пристигането им в чуждестранната институция.

(20)  Програмата следва да засили съществуващите възможности за мобилност с учебна цел, и по-специално, в секторите, в които програмата би могла да постигне най-голяма ефективност, за да разшири своя обхват и да отговори на силното неудовлетворено търсене. По-специално това следва да се направи чрез увеличаване и улесняване на мобилността за групи, които понастоящем са по-слабо обхванати, например обучаващи се в професионалното образование и обучение, особено за първоначално ПОО, за ученици, както и за студенти във висши учебни заведения. Мобилността на нискоквалифицирани възрастни учащи се в неравностойно положение или на тези с по-малко възможности следва да бъде включена в партньорствата за сътрудничество. Възможностите за мобилност на младежи, участващи в дейности за неформално учене, следва също така да бъдат разширени, за да достигнат повече млади хора. Следва също така да се засили мобилността на персонала в сферата на образованието, обучението, младежта и спорта, като се има предвид нейния „ефект на лоста“. В съответствие с перспективата за истинско европейско пространство за образование програмата следва също така да засилва мобилността и обмена и да насърчава участието на студенти в образователни и културни дейности, като подкрепя цифровизацията на процесите, като европейска студентска карта. Тази инициатива може да бъде стъпка към осъществяването на мобилност за всички чрез създаването на възможности за висшите учебни институции да изпращат и приемат повече студенти, участващи в дейности по обмен, като същевременно се подобрява качеството на мобилността на студенти и също така чрез улесняване на достъпа на студенти до различни услуги (библиотеки, транспорт, настаняване) преди пристигането им в чуждестранната институция.

Изменение    25

Предложение за регламент

Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20а)  Възможностите за мобилност с учебна цел в граничните региони следва да получават допълнителна подкрепа. По-специално за учащи се в областта на професионалното образоване и обучение възможностите за стажове или за прекарване на част от курса за обучение в чужбина следва да бъдат направени по-лесно достъпни, така че те да могат да се запознаят с трансграничния пазар на труда.

Изменение    26

Предложение за регламент

Съображение 20 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20б)  Програмата следва да укрепи приобщаващото и качествено професионално образование и обучение (ПОО), тъй като то играе жизненоважна икономическа и социална роля в Европа, като води до равни възможности и социално приобщаване за всички граждани, включително за хора от групи в неравностойно социално положение и хора с по-малко възможности. Програмата ще се занимава със специфични за сектора на ПОО въпроси, например специфично структурно подпомагане, като осигуряване на езикови умения и специфично за сектора езиково обучение или подходящи мерки за оценка за участниците, както и финансиране за компенсиране на ограничените национални средства, които са на разположение за обмен на студенти, преподаватели и персонал в областта на ПОО, или улесняването на намирането на партньори за висококачествена мобилност.

Изменение    27

Предложение за регламент

Съображение 20 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20в)  Програмата следва да подкрепя мобилността в областта на образованието за възрастни, при която основните цели са насърчаването на социалното приобщаване, активното гражданско участие, личностното развитие и благосъстоянието, наред с трансфера на знания, компетентности и умения;

Изменение    28

Предложение за регламент

Съображение 20 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(20г)  Програмата следва да насърчава мобилността на преподавателите или друг персонал в сферата на образованието, включително ранно образование и персонала в заведения за предучилищна подготовка, да допринася за тяхното първоначално и непрекъснато професионално развитие и да гарантира, че преподавателите получават подкрепа от своите учебни заведения, докато участват в периоди на мобилност, включително подходящо обучение преди мобилност, както и подобряване на знанията и компетентностите, които ще бъдат използвани при обучаването на студенти на обмен. За да се засили достъпът на преподавателите до тази програма, техните представителни сдружения на национално и регионално равнище следва да бъдат включени в местни информационни кампании, които следва да се координират от техните съответни национални агенции. Периодът на мобилност на преподавателите не следва да се счита за отпуск, а за част от официалното им работно време.

Изменение    29

Предложение за регламент

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като по този начин се популяризират общите европейски ценности, включително основните права, се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция.

(21)  Програмата следва да насърчава участието на младите хора в демократичния живот на Европа, включително чрез подкрепа на проекти за участие на младите хора с цел да се ангажират и да се учат как да участват в гражданското общество, като по този начин се популяризират общите европейски ценности, включително основните права, се обединяват младите хора и лицата, отговорни за вземането на решения на местно и национално равнище и на равнището на Съюза, и се допринася за процеса на европейска интеграция. Програмата признава ключовата роля на младежките организации и работата с младежта за постигането на тази цел и ще се фокусира върху изграждането на по-силна сфера на младежта в Европа, като подпомага и популяризира работата и проектите на младежките организации в цяла Европа, съседните държави и сътрудничеството с останалата част от света.

Изменение    30

Предложение за регламент

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22)  Програмата следва да предлага на младите хора повече възможности да открият Европа чрез образователен опит в чужбина. На осемнадесетгодишните лица, особено на тези с по-малко възможности, следва да се даде шанс за първи, краткосрочен индивидуален или групов опит посредством пътуване из цяла Европа в рамките на дейност за самостоятелно образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Европейския съюз и откриване на културното му многообразие. Програмата следва да определя органи, отговарящи за достигането и подбора на участници, и да подкрепя дейности за насърчаване на измерението, свързано с ученето чрез опит.

(22)  Програмата следва да предлага на младите хора повече възможности да открият Европа чрез качествен образователен опит в чужбина. На младите хора, независимо от възрастта им, особено на онези с по-малко възможности, следва да се даде шанс за първи, краткосрочен – индивидуален или групов – качествен образователен опит посредством пътуване из цяла Европа в рамките на дейност за самостоятелно образование, насочена към насърчаване на чувството им за принадлежност към Европейския съюз и откриване на културното му многообразие. Програмата следва да определя органи, включително организации на гражданското общество и младежки организации, отговарящи за достигането и подбора на участници, и да подкрепя дейности за насърчаване на измерението, свързано с ученето чрез опит. В контекста на инициативата DiscoverEU програмата следва да осъществява ясни цели и дейности за обучение. Комисията следва да гарантира, че местата се предоставят по географски балансиран начин. Може да се разгледа възможността програмата да работи в сътрудничество с европейските столици на културата, европейските младежки столици, европейските столици на доброволчеството и европейските зелени столици, за да се подобри опитът като цяло.

Изменение    31

Предложение за регламент

Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(22а)  Програмата следва също така да насърчава мобилността с цел учене през целия живот на възрастните учащи се, включително студенти от висши учебни заведения за хора от третата възраст и работници на възраст 50 +, които са в процес на преход на пазара на труда, и дейностите за обмен между млади хора и възрастни хора.

Изменение    32

Предложение за регламент

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Програмата следва също така да насърчава изучаването на езици, по-специално чрез по-широко използване на онлайн инструменти, тъй като електронното обучение предлага допълнителни предимства за изучаването на езици по отношение на достъпа и гъвкавостта.

(23)  Програмата следва също така да насърчава изучаването на езици, включително жестомимични езици, езици на малцинства и езици на съседни държави, по-специално чрез по-широко използване на достъпни онлайн инструменти, както и на традиционното езиково обучение в класни стаи, с цел да се преодолее едно от препятствията пред мобилността на учащите се.

Изменение    33

Предложение за регламент

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието, обучението и младежта, като се признава тяхната основна роля за подпомагане на младите хора да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания умения и компетенции, както и да реализират своя потенциал за иновации, творчество и предприемачески дух, по-специално в рамките на цифровата икономика.

(24)  Програмата следва да подкрепя мерки за насърчаване на сътрудничеството между институциите и организациите, които работят активно в областта на образованието, обучението, младежта, изкуството и спорта, като се признава тяхната основна роля за подпомагане на младите хора да се сдобият с необходимите в един променящ се свят знания умения и компетенции, както и да реализират своя потенциал за устойчиво развитие, социален напредък, иновации, творчество и предприемачески дух, по-специално в рамките на цифровата икономика.

Изменение    34

Предложение за регламент

Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(24а)  Съгласно член 8 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания програмата следва да подпомага повишаването на осведомеността по отношение на хората с увреждания в цялото общество и за да насърчава положителните възприятия и по-голямата социална осведоменост, тя трябва да насърчава признаването на уменията, достойнствата и способностите на хората с увреждания; освен това, тя трябва да поощрява, на всички нива на образователната система, отношение на зачитане на правата на хората с увреждания и да включва програми с курсове за повишаване на осведомеността по отношение на хора с увреждания и техните права.

Изменение    35

Предложение за регламент

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  В своите Заключения от 14 декември 2017 г. Европейският съвет призовава държавите членки, Съвета и Комисията да постигнат напредък по редица инициативи за извеждане на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението на ново равнище, включително чрез насърчаване на създаването до 2024 г. на „европейски университети“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия Съюз. Програмата следва да подкрепя тези европейски университети.

(25)  В своите Заключения от 14 декември 2017 г. Европейският съвет призовава държавите членки, Съвета и Комисията да постигнат напредък по редица инициативи за извеждане на европейското сътрудничество в областта на образованието и обучението на ново равнище, включително чрез насърчаване на създаването до 2024 г. на „европейски университети“, състоящи се от изградени „отдолу нагоре“ мрежи от университети в целия Съюз. Програмата следва да подкрепя тези европейски университети, като същевременно гарантира финансова подкрепа в размер на максимум 20% от централизирания бюджет, предназначен за действия в областта на образованието и обучението. Програмата следва да гарантира, че мрежата на европейските университети гарантира всеобхватно географско покритие на европейските университети.

Изменение    36

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  В Комюникето от Брюж от 2010 г. се призовава за подкрепа на високите постижения в областта на професионалното образование за интелигентен и устойчив растеж. В Съобщението от 2017 г. относно засилването на иновациите в европейските региони се посочва обвързването на професионалното образование и обучение със системите за иновации като част от стратегиите за интелигентна специализация на регионално равнище. Програмата следва да предоставя средства, за да се отговори на тези призиви, и да подпомага развитието на транснационални платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, които са тясно интегрирани в местните и регионални стратегии за растеж, иновации и конкурентоспособност. Тези центрове за високи постижения следва да действат като ключови фактори за придобиването на качествени професионални умения в контекста на секторни предизвикателства, като същевременно подкрепят цялостните структурни промени и социално-икономическите политики на Съюза.

(26)  В Комюникето от Брюж от 2010 г. се призовава за подкрепа на високите постижения в областта на професионалното образование за интелигентен и устойчив растеж. В Съобщението от 2017 г. относно засилването на иновациите в европейските региони се посочва обвързването на професионалното образование и обучение със системите за иновации като част от стратегиите за интелигентна специализация на регионално равнище. Програмата следва да предоставя средства, за да се отговори на тези призиви, и да подпомага развитието на транснационални платформи на центрове за високи постижения в областта на професионалното образование, които са тясно интегрирани в местните и регионални стратегии за растеж, иновации, конкурентоспособност, социално приобщаване и устойчиво развитие. Тези центрове за високи постижения следва да действат като ключови фактори за придобиването на качествени професионални умения в контекста на секторни предизвикателства, като същевременно подкрепят цялостните структурни промени и социално-икономическите политики на Съюза. Програмата следва да осигури финансиране за тези центрове за високи постижения в размер на минимум 10% от централизирания бюджет, предназначен за действия в областта на образованието и обучението, и следва да осигури всеобхватно географско покритие в цяла Европа.

Изменение    37

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  За да увеличи използването на дейности за виртуално сътрудничество, програмата следва да подкрепя по-систематичното използване на онлайн платформи като платформата за електронно побратимяване (eTwinning), Портал за училищно образование, Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, Европейския младежки портал и онлайн платформата за висше образование.

(27)  За да увеличи използването на дейности за виртуално сътрудничество, програмата следва да подкрепя по-систематичното и достъпно използване на онлайн платформи като платформата за електронно побратимяване (eTwinning), Портал за училищно образование, Електронна платформа за учене на възрастни в Европа, Европейския младежки портал и онлайн платформата за висше образование.

Изменение    38

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици от учебни резултати, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и самостоятелното учене, управлението и ориентирането на уменията. В тази връзка програмата следва също да предоставя подкрепа на центровете за контакт и мрежите на национално равнище и равнище на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени, както и развитието на гъвкави модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда.

(28)  Програмата следва да допринася за улесняването на прозрачността и признаването на уменията и квалификациите, както и прехвърлянето на кредити или единици от учебни резултати, за да се насърчава осигуряването на качество и да се подкрепят валидирането на неформалното и самостоятелното учене, управлението и ориентирането на уменията. В тази връзка програмата следва също да предоставя подкрепа на центровете за контакт и мрежите на национално равнище и равнище на Съюза, които улесняват трансевропейските обмени, както и развитието на гъвкави и приобщаващи модели за обучение между различните области на образованието, обучението и младежта, както във формална, така и в неформална среда.

Изменение    39

Предложение за регламент

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29а)  Програмата следва да гарантира, че компетентностите, развити чрез опит в мобилността във всяка една среда, са надлежно документирани, валидирани и признати. Програмата следва да обърне специално внимание на валидирането и признаването на периодите на образование и обучение в чужбина, включително образованието в средните училища, и в тази връзка разпределението на бюджета и конкретните безвъзмездни средства следва да са свързани с процедурите за оценка на качеството, с описанието на резултатите от обучението и с пълното прилагане на Препоръката на Съвета от 2012 г. относно европейска рамка за качествено и ефективно чиракуване, Препоръката на Съвета относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене и европейските инструменти, които допринасят за признаването на ученето в чужбина и осигуряват качествено обучение, като Европейската квалификационна рамка, Европейския регистър за осигуряване на качество във висшето образование, Европейска система за кредити в професионалното образование и обучение и Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.

Изменение    40

Предложение за регламент

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Като начин да осигури сътрудничество с други инструменти на Съюза и да подкрепя други политики на Съюза, възможностите за мобилност следва да бъдат предлагани на хора от различни сектори на дейност, като публичния сектор, селското стопанство и предприятията, за да придобият образователен опит в чужбина, който да им позволи да израстват и да се развиват на всеки етап от живота, както в професионален, така и в личен план, по-специално чрез развиване на осведоменост за европейската им идентичност и разбиране за европейското културно многообразие. Програмата следва да предлага входен пункт към транснационални схеми за мобилност на Съюза със силно измерение на учене, като опростява начина, по който тези схеми се предлагат на бенефициерите и участниците в тези дейности. Разширяването на проектите по „Еразъм“ следва да бъде улеснено; следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по „Еразъм“ да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства, да развиват взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата.

(30)  Като начин да осигури сътрудничество с други инструменти на Съюза и да подкрепя други политики на Съюза, възможностите за мобилност следва да бъдат предлагани на хора, включително лица с увреждания, от различни сектори на дейност, като публичния сектор, селското стопанство и предприятията, за да придобият образователен опит в чужбина, който да им позволи да израстват и да се развиват на всеки етап от живота, както в професионален, така и в личен план, по-специално чрез развиване на осведоменост за европейската им идентичност и разбиране за европейското културно многообразие. Програмата следва да предлага входен пункт към транснационални схеми за мобилност на Съюза със силно измерение на учене, като опростява начина, по който тези схеми се предлагат на бенефициерите и участниците в тези дейности. Разширяването на проектите по „Еразъм“ следва да бъде улеснено; следва да се въведат специфични мерки, които да подпомагат организаторите на проекти по „Еразъм“ да кандидатстват за отпускането на безвъзмездни средства, да развиват взаимодействия чрез подкрепата по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове и програмите, свързани с миграцията, сигурността, правосъдието и гражданството, здравеопазването и културата, както и Европейския корпус за солидарност.

Изменение    41

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел, която е 25 % от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

(32)  Програмата е в съответствие с основната цел на Парижкото споразумение за засилване на глобалния отговор на заплахата от изменението на климата. Отчитайки значението на борбата с изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, настоящата програма ще спомогне за включване в политиките на Съюза на действието в областта на изменението на климата и за постигането на общата цел, която е 25 % от разходите за бюджета на Съюза да бъдат в подкрепа за постигане на целите в областта на климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процес на преразглеждане.

Изменение    42

Предложение за регламент

Съображение 32 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32а)  Програмата и нейните инструменти в тази уникална международна среда следва да играят решаваща роля в образоването на хората относно глобалната устойчивост и глобалното образование, опазването на околната среда, промяната в климата и освен целевите програми, това образование следва да присъства във всички ключови дейности като хоризонтален елемент под формата на формално, неформално образование или самостоятелно учене.

Изменение    43

Предложение за регламент

Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(32б)  С оглед на правното задължение на Европейския съюз за премахване на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените във всички негови дейности, предвидено в член 8 от ДФЕС, тази Програма следва да допринесе за включване на принципа на равенство между половете в политиките на Съюза. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата и оценени в контекста на съответните оценки и процеса на преразглеждане. Особено необходими са подобрения по отношение на равенството между половете за участници от трети държави.

Изменение    44

Предложение за регламент

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  В рамките на основния пакет за действия в областта на образованието и обучението, които се управляват от националните агенции, следва да се определи разбивка на минималния размер на отпуснатите средства по сектори (висше образование, училищно образование, професионално образование и обучение и образование за възрастни), за да се гарантира критична маса на бюджетните кредити с цел постигане на предвидените продукти и резултати във всеки от тези сектори.

(34)  В рамките на основния пакет за действия в областта на образованието и обучението, които се управляват от националните агенции, следва да се определи разбивка на минималния размер на отпуснатите средства по сектори (висше образование, училищно образование, професионално образование и обучение и образование за възрастни), за да се гарантира критична маса на бюджетните кредити с цел постигане на предвидените продукти и резултати във всеки от тези сектори. Освен това би могло да се определи и минимално разпределение за всяка целева група.

Изменение    45

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и на финансиране, което не е свързано с разходите, посочени в член [125, параграф 1] от Финансовия регламент.

(36)  Видовете финансиране и методите за изпълнение съгласно настоящия регламент се избират в зависимост от възможностите им за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид, по-специално разходите за проверки, административната тежест и очакваният риск от несъответствие. Това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, фиксирани ставки и единични разходи, както и на финансиране, което не е свързано с разходите, посочени в член [125, параграф 1] от Финансовия регламент. Целенасочената финансова подкрепа, като например възможностите за предварително финансиране за хората с по-малко възможности, или финансиране на допълнителните разходи на лицата с увреждания въз основа на техните увреждания, е от първостепенно значение за приобщаващия характер на програмата.

Изменение    46

Предложение за регламент

Съображение 36 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(36а)  Равнищата на финансова подкрепа под формата на безвъзмездни средства, еднократни суми за пътни или административни разноски, фиксирани ставки и единични разходи следва да се преразглеждат ежегодно и да се адаптират към разходите за живот и дневните разходи в приемащата държава и приемащия град съгласно актуализираните данни на Евростат, за да се гарантира, че подкрепата е в съответствие с действителността и че не е дискриминираща. От съществено значение е при изчисляването на предоставяните субсидии да се вземат предвид разходите за настаняване, международен и местен транспорт, храна, езикови курсове и минимална сума, необходима, за да се живее с достойнство.

Изменение    47

Предложение за регламент

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работната програма следва да определя мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане.

(40)  В съответствие с Финансовия регламент Комисията следва да приема работни програми и да информира Европейския парламент и Съвета за тях. Работната програма следва да определя мерките, необходими за нейното изпълнение в съответствие с общите и специфичните цели на програмата, критериите за подбор и отпускане на безвъзмездни средства, както и всички други необходими елементи. Работните програми и всички техни изменения следва да се приемат чрез делегирани актове.

Изменение    48

Предложение за регламент

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г.38 за по-добро законотворчество, налице е необходимост от оценяване на програмата въз основа на събраната информация посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за държавите членки. Тези изисквания следва да включват специфични, измерими и реалистични показатели, които могат да се измерват във времето като основа за оценка на въздействието на програмата на място.

(41)  Съгласно параграфи 22 и 23 от Междуинституционално споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество38, налице е необходимост от оценяване на програмата въз основа на събраната информация посредством специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват свръхрегулирането и административната тежест, по-специално за организациите бенефициери, но и за държавите членки. Тези изисквания следва да включват специфични, измерими и реалистични показатели, които могат да се измерват във времето като основа за оценка на въздействието на програмата на място.

_________________

_________________

38 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.).

38 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.).

Изменение    49

Предложение за регламент

Съображение 44 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44а)  Комисията следва да приведе определенията в съответствие и да подобри ръководството за децентрализирани действия, за да гарантира, че правилата на програмата се прилагат по хармонизиран начин от националните агенции, като се зачитат общите стандарти за качество и процедурни практики. Комисията следва да насърчава по-добрата координация между агенциите, за да се подобри изпълнението на програмата.

Изменение    50

Предложение за регламент

Съображение 44 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(44б)  Програмата следва да насърчава партньорското обучение след следване, обучение и професионален опит в чужбина с цел да се увеличи въздействието на „Еразъм +“ върху местните общности и да се улесни обменът на добри практики, които са от жизненоважно значение за подобряване на качеството на проектите по програма „Еразъм +“.

Изменение    51

Предложение за регламент

Съображение 46

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета39, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

(46)  Държавите членки следва да се стремят да приемат всички подходящи мерки за отстраняване на правните и административни пречки за правилното действие на програмата. Това включва освобождаване на безвъзмездните средства за следване от данъци и социални плащания, като се улесни преносимостта на правата между социалните системи на Съюза, както и решаване, когато е възможно и без да се засяга законодателството на Съюза за влизане и пребиваване на граждани на трети държави, на въпросите, които създават затруднения при получаването на визи и разрешения за пребиваване, както и другите правни или административни затруднения, които биха могли да възпрепятстват достъпа до програмата. В съответствие с Директива (ЕС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета39, държавите членки се насърчават да въведат ускорени процедури за прием.

__________________

__________________

39 Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

39 Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21).

Изменение    52

Предложение за регламент

Съображение 48

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48)  За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета40.

заличава се

__________________

 

40 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. Установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

 

Изменение    53

Предложение за регламент

Съображение 49

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(49)  За да се опростят изискванията към бенефициерите би трябвало във възможно най-голяма степен да се използва опростено отпускане на безвъзмездни средства под формата на финансиране чрез еднократни суми, единични разходи и единни ставки. Опростеното отпускане на безвъзмездни средства за подкрепа на действията за мобилност на програмата, както е определено от Комисията, следва да взема предвид издръжката за живот в приемащата държава. Комисията и националните агенции на изпращащите държави следва да имат възможността да адаптират опростеното отпускане на безвъзмездни средства въз основа на обективни критерии, по-специално с цел да осигуряват достъп на хора с по-малко възможности. В съответствие с националното право държавите членки следва също така да бъдат насърчавани да освобождават тези средства от всякакви данъци и социални плащания. Същото освобождаване следва да се прилага за публични или частни субекти, които посредничат при предоставяне на посочената финансова подкрепа на съответните лица.

(