Procedure : 2018/0191(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0111/2019

Indgivne tekster :

A8-0111/2019

Forhandlinger :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Afstemninger :

PV 28/03/2019 - 8.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0324

BETÆNKNING     ***I
PDF 576kWORD 207k
4.3.2019
PE 625.220v03-00 A8-0111/2019

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Ordfører: Milan Zver

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Budgetudvalget
 UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0367),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 165, stk. 4, og artikel 166, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0233/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 17. oktober 2018(1),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 6. februar 2019(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Kultur- og Uddannelsesudvalget og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Budgetudvalget og Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0111/2019),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  godkender sin erklæring, der er vedføjet denne beslutning;

3.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

4.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I en situation med hurtige og omfattende forandringer som følge af den teknologiske revolution og globaliseringen er investeringer i læringsmobilitet, samarbejde og innovativ politikudvikling inden for uddannelse, ungdom og idræt nøglen til at opbygge inkluderende og sammenhængende samfund med modstandskraft og til at opretholde Unionens konkurrenceevne, og samtidig bidrage til at styrke den europæiske identitet og en mere demokratisk Union.

(1)  Investeringer i læringsmobilitet for alle uanset social eller kulturel baggrund og økonomisk formåen samt i samarbejde og innovativ politikudvikling inden for uddannelse, ungdom og idræt er nøglen til at opbygge inkluderende, demokratiske og sammenhængende samfund med modstandskraft og til at opretholde Unionens konkurrenceevne, og samtidig bidrage til at styrke den europæiske identitet, de europæiske principper og værdier og en mere demokratisk Union.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev højtideligt proklameret og underskrevet den 17. november 2017 i Göteborg af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fastsætter som første princip, at alle har ret til inkluderende uddannelse og livslang læring af høj kvalitet med henblik på at bevare og tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og foretage vellykkede overgange på arbejdsmarkedet.

(4)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev højtideligt proklameret og underskrevet den 17. november 2017 i Göteborg af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fastsætter som første princip, at alle har ret til inkluderende uddannelse og livslang læring af høj kvalitet med henblik på at bevare og tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og foretage vellykkede overgange på arbejdsmarkedet. Den europæiske søjle for sociale rettigheder fremhæver også betydningen af førskoleundervisning af god kvalitet og sikring af lige muligheder for alle.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Lederne af de 27 medlemsstater understregede den 16. september 2016 i Bratislava deres vilje til at skabe bedre muligheder for unge. I Romerklæringen, som blev underskrevet den 25. marts 2017, forpligtede lederne af de 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sig til at arbejde hen imod en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse i hele Unionen; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed.

(5)  Lederne af de 27 medlemsstater understregede den 16. september 2016 i Bratislava deres vilje til at skabe bedre muligheder for unge. I Romerklæringen, som blev underskrevet den 25. marts 2017, forpligtede lederne af de 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sig til at arbejde hen imod en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse hele kontinentet; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed; en Union, der bekæmper arbejdsløshed, forskelsbehandling, social udstødelse og fattigdom.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I rapporten om midtvejsevalueringen af Erasmus+ for perioden 2014-2020 blev det bekræftet, at oprettelsen af et samlet program for uddannelse, ungdom og idræt resulterede i en betydelig forenkling, rationalisering og synergivirkning i forvaltningen af programmet, men der er behov for flere forbedringer for yderligere at styrke effektiviteten af programmet for 2014-2020. Under høringerne som led i midtvejsevalueringen og høringerne om det fremtidige program opfordrede medlemsstaterne og interessenter kraftigt til kontinuitet i programmets anvendelsesområde, struktur og gennemførelsesmekanismer, samtidig med at man opfordrede til en række forbedringer, som f.eks. at gøre programmet mere inklusivt. De gav også udtryk for deres fulde opbakning til at fastholde programmets integrerede struktur og støtte fra begrebet livslang læring. I sin beslutning af 2. februar 2017 om gennemførelsen af Erasmus+ bifaldt Europa-Parlamentet programmets integrerede struktur og opfordrede Kommissionen til fuldt ud at udnytte programmets dimension om livslang læring ved at fremme og opmuntre til tværsektorielt samarbejde i det nye program. Medlemsstaterne og interessenterne fremhævede også behovet for at bevare en stærk international dimension i programmet og for at udvide den til andre sektorer inden for uddannelsesområdet.

(6)  I rapporten om midtvejsevalueringen af Erasmus+ for perioden 2014-2020 blev det bekræftet, at oprettelsen af et samlet program for uddannelse, ungdom og idræt resulterede i en betydelig forenkling, rationalisering og synergivirkning i forvaltningen af programmet, men der er behov for flere forbedringer for yderligere at styrke effektiviteten af programmet for 2014-2020. Under høringerne som led i midtvejsevalueringen og høringerne om det fremtidige program opfordrede medlemsstaterne og interessenter kraftigt til kontinuitet i programmets anvendelsesområde, struktur og gennemførelsesmekanismer, samtidig med at man opfordrede til en række forbedringer, som f.eks. at gøre programmet mere inklusivt, mere enkelt og nemmere at håndtere for mindre støttemodtagere og mindre projekter. De gav også udtryk for deres fulde opbakning til at fastholde programmets integrerede struktur og støtte fra begrebet livslang læring. I sin beslutning af 2. februar 2017 om gennemførelsen af Erasmus+ bifaldt Europa-Parlamentet programmets integrerede struktur og opfordrede Kommissionen til fuldt ud at udnytte programmets dimension om livslang læring ved at fremme og opmuntre til tværsektorielt samarbejde i det nye program. Kommissionens konsekvensanalyse samt medlemsstaterne og interessenterne fremhævede også behovet for yderligere at styrke programmets internationale dimension og udvide dets anvendelsesområde til andre uddannelsessektorer samt til ungdom og idræt.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Den Europæiske Revisionsret understregede i sin særberetning nr. 22/2018 af 3. juli 2018 om Erasmus+ 1a, at programmet har skabt en påviselig europæisk merværdi, men at ikke alle dimensioner af denne merværdi, f.eks. en stærkere følelse af europæisk identitet eller øget flersprogethed, tilgodeses eller måles i tilstrækkeligt omfang. Retten fandt, at det i forbindelse med det næste program bør sikres, at indikatorerne er bedre afstemt efter programmets mål for at give et retvisende billede af resultaterne. Revisionsretten konstaterede endvidere i sin beretning, at de administrative byrder til trods for forenklingsbestræbelserne i 2014-2020-programmet fortsat er for høje, og anbefalede derfor, at Kommissionen yderligere forenkler programmets procedurer, navnlig ansøgningsprocedurerne og rapporteringskravene, og at den forbedrer IT-værktøjerne.

 

__________________

 

1a Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 22/2018 af 3. juli 2018 med titlen "Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere".

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I sin meddelelse "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"26, som blev vedtaget den 2. maj 2018, foreslog Kommissionen at anlægge "et skarpere ungdomsfokus" i den næste flerårige finansielle ramme, navnlig ved mere end at fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-2020, som er en af Unionens mest synlige succeshistorier. Det nye program vil fokusere på inklusion og på at nå ud til flere unge med færre muligheder. Dette vil gøre det muligt for flere unge at flytte til et andet land for at uddanne sig eller arbejde.

(8)  I sin meddelelse "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"26, som blev vedtaget den 2. maj 2018, foreslog Kommissionen at investere mere i mennesker og anlægge "et skarpere ungdomsfokus" i den næste flerårige finansielle ramme og erkendte, at Erasmus+ 2014-2020 har været en af Unionens mest synlige succeshistorier. På trods af denne overordnede succes var 2014-2020-programmet ude af stand til at imødekomme den store efterspørgsel efter støtte og led under lave succesrater for projekterne. For at afhjælpe disse mangler er det nødvendigt at forhøje det flerårige budget for efterfølgeren til 2014-2020-programmet. Desuden sigter det nye program mod at blive mere inkluderende ved at nå ud til flere mennesker med færre muligheder og indeholder en række nye og ambitiøse initiativer. Som Europa-Parlamentet understregede i sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme, er det nødvendigt at tredoble budgettet i faste priser for det nye program i forhold til bevillingen i den flerårige finansielle ramme for perioden 2014-2020.

__________________

__________________

26 COM(2018) 0321.

26 COM (2018)0321.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et opfølgningsprogram ("programmet") for programmet Erasmus+ for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/201327. Den integrerede karakter af programmet for perioden 2014-2020, der omfatter læring i alle sammenhænge - formel, ikke-formel og uformel og i alle faser af livet - bør opretholdes for at fremme fleksible læringsforløb og give den enkelte mulighed for at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at klare udfordringerne i det enogtyvende århundrede.

(9)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et opfølgningsprogram ("programmet") for programmet Erasmus+ for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/201327. Den integrerede karakter af programmet for perioden 2014-2020, der omfatter læring i alle sammenhænge - formel, ikkeformel og uformel og i alle faser af livet - bør styrkes for at sikre en tilgang baseret på livslang læring og fremme fleksible læringsforløb, der sætter folk i stand til at tilegne sig og forbedre den viden, de færdigheder og de kompetencer, de har brug for til at udvikle sig som individer og få optimalt udbytte af mulighederne i det enogtyvende århundrede. En sådan tilgang bør også anerkende værdien af ikkeformelle og uformelle uddannelsesaktiviteter og forbindelserne mellem dem.

__________________

__________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Programmet bør i endnu højere grad kunne bidrage til gennemførelsen af Unionens politiske målsætninger og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og sport. En sammenhængende tilgang til livslang læring er afgørende for at forvalte forskellige overgange, som borgerne vil støde på i løbet af deres liv. Med denne tilgang som udgangspunkt bør det næste program stadig være tæt knyttet til den overordnede strategiske ramme for Unionens politiske samarbejde inden for uddannelses- og ungdomsområdet, herunder de politiske dagsordener for skoler, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, samtidig med at det styrker og udvikler nye synergier med andre relevante EU-programmer og politikområder.

(10)  Programmet bør i endnu højere grad kunne bidrage til gennemførelsen af Unionens politiske målsætninger og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og sport. En sammenhængende tilgang til livslang læring er afgørende for at forvalte forskellige overgange, som borgerne vil støde på i løbet af deres liv, navnlig ældre borgere, som har brug for at tilegne sig nye livsfærdigheder eller færdigheder til et arbejdsmarked i stadig udvikling. En sådan tilgang bør fremmes gennem et effektivt tværsektorielt samarbejde og et øget samspil mellem de forskellige former for uddannelse. Med denne tilgang som udgangspunkt bør det næste program stadig være tæt knyttet til den overordnede strategiske ramme for Unionens politiske samarbejde inden for uddannelses- og ungdomsområdet, herunder de politiske dagsordener for skoler, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, samtidig med at det styrker og udvikler nye synergier med andre relevante EU-programmer og politikområder.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Organisationer, der opererer på tværs af grænserne, yder et vigtigt bidrag til programmets tværnationale og internationale dimension. Derfor bør programmet, hvor det er relevant, yde støtte til relevante netværk på EU-plan samt europæiske og internationale organisationer, hvis aktiviteter vedrører og bidrager til programmets mål.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Programmet er et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde. Programmet bør kunne bidrage til efterfølgeren af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og den nye dagsorden for færdigheder i Europa28 med et fælles engagement i den strategiske betydning af færdigheder og kompetencer med henblik på at fastholde arbejdspladser, vækst og konkurrenceevne. Programmet bør også støtte medlemsstaternes bestræbelser på at nå målene i Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse 29.

(11)  Programmet er et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde og i udviklingen af nøglekompetencer for livslang læring, jf. Rådets henstilling af 22. maj 2018 om nøglekompetencer for livslang læring27a, senest i 2025. Programmet bør kunne bidrage til efterfølgeren af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og den nye dagsorden for færdigheder i Europa28 med et fælles engagement i den strategiske betydning af færdigheder, kompetencer og viden med henblik på at fastholde og skabe arbejdspladser, vækst, konkurrenceevne, innovation og social samhørighed. Programmet bør også støtte medlemsstaternes bestræbelser på at nå målene i Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse29.

__________________

__________________

 

27a EUT C 189 af 4.6.2018, s. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Reference].

29 [Reference].

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Programmet bør være i overensstemmelse med den nye EU-strategi for unge30, rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet 2019-2027, der bygger på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge"31.

(12)  Programmet bør være i overensstemmelse med den nye EU-strategi for unge30, rammerne for det europæiske samarbejde på ungdomsområdet 2019-2027, der bygger på Kommissionens meddelelse af 22. maj 2018 "Engagement. Netværk. Mobilisering: En ny EU-strategi for unge"31, herunder strategiens mål om at støtte ungdomsarbejde af høj kvalitet samt ikkeformel læring.

__________________

__________________

30 [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

30 [Reference - to be adopted by the Council by the end of 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Programmet bør tage hensyn til EU-arbejdsplanen for idræt, som er rammen for samarbejde på EU-plan på idrætsområdet for årene [...]32. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem EU-arbejdsplanen og de aktioner, der støttes under programmet på idrætsområdet. Der skal især fokuseres på breddeidræt, hvor der tages højde for idrættens vigtige rolle i forbindelse med at fremme fysisk aktivitet og sund livsstil, social inklusion og ligestilling. Programmet bør bidrage til at fremme europæiske værdier gennem idræt, god forvaltningsskik og integritet i idræt, og fremme uddannelse og færdigheder gennem idræt.

(13)  Programmet bør tage hensyn til EU-arbejdsplanen for idræt, som er rammen for samarbejde på EU-plan på idrætsområdet for årene [...]32. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem EU-arbejdsplanen og de aktioner, der støttes under programmet på idrætsområdet. Der skal især fokuseres på breddeidræt, hvor der tages højde for idrættens vigtige rolle i forbindelse med at fremme fysisk aktivitet og sund livsstil, mellemmenneskelige relationer, social inklusion og ligestilling. Programmet bør kun støtte mobilitetsaktioner i forbindelse med breddeidræt, både for unge, der regelmæssigt dyrker organiseret idræt, og for idrætspersonale. Det er også vigtigt at anerkende, at idrætspersonale kan være professionelt i den forstand, at de pågældende lever af idrætten, og samtidig være beskæftiget med breddeidræt. Mobilitetsaktioner bør derfor også være åbne for denne gruppe. Programmet bør bidrage til at fremme fælles europæiske værdier gennem idræt, god forvaltningsskik og integritet i idræt, bæredygtighed og god miljøpraksis i idræt samt uddannelse og færdigheder i og gennem idræt. Det bør være muligt for alle relevante interessenter, herunder uddannelsesinstitutioner, at deltage i partnerskaber, samarbejde og politikdialog på idrætsområdet.

__________________

__________________

32 [Reference].

32 [Reference].

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Programmet bør bidrage til at styrke Unionens innovationskapacitet, navnlig ved at støtte mobilitets- og samarbejdsaktiviteter, der fremmer udvikling af kompetencer inden for fremtidsorienterede områder eller fag såsom naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik, klimaændringer, miljø, ren energi, kunstig intelligens, robotteknologi, dataanalyse og kunst/design, for at hjælpe folk med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer, der er brug for i fremtiden.

(14)  Programmet bør bidrage til at styrke Unionens innovationskapacitet, navnlig ved at støtte mobilitets- og samarbejdsaktiviteter, der fremmer udvikling af færdigheder og kompetencer inden for fremtidsorienterede områder eller fag såsom naturfag, teknologi, kreative fag, ingeniørvæsen og matematik (STEAM), klimaændringer, miljøbeskyttelse, bæredygtig udvikling, ren energi, kunstig intelligens, robotteknologi, dataanalyse, design og arkitektur, e-demokrati samt digitale færdigheder og mediekendskab, for at hjælpe folk med at udvikle viden, færdigheder og kompetencer, der er brug for i fremtiden.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Programmet bør i overensstemmelse med sit mål om at fremme innovation inden for uddannelse støtte udviklingen af uddannelses- og læringsstrategier, som er rettet mod begavede og talentfulde børn, uanset deres nationalitet, socioøkonomiske status eller køn.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 14 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14b)  Programmet bør bidrage til opfølgningen af det europæiske år for kulturarv ved at støtte aktiviteter, der har til formål at udvikle færdigheder, som er nødvendige for at beskytte og bevare den europæiske kulturarv, og fuldt ud at udnytte de uddannelsesmuligheder, som den kulturelle og kreative sektor tilbyder.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Synergier med Horisont Europa skal sikre, at de kombinerede ressourcer fra Erasmus og Horisont Europa33 anvendes til at støtte aktiviteter med henblik på at styrke og modernisere de videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Horisont Europa vil navnlig, hvor det er relevant, supplere programmets støtte til initiativet "Europauniversiteter", især dets forskningsdimension som led i udviklingen af nye fælles og integrerede langsigtede og bæredygtige strategier for uddannelse, forskning og innovation. Synergier med horisont Europa vil bidrage til at fremme integration af uddannelse og forskning på videregående uddannelsesinstitutioner.

(15)  Synergier med Horisont Europa skal sikre, at de kombinerede ressourcer fra Erasmus og Horisont Europa33 anvendes til at støtte aktiviteter med henblik på at styrke og modernisere de videregående uddannelsesinstitutioner i Europa. Horisont Europa vil navnlig supplere programmets støtte til aktioner og initiativer, som indeholder en forskningsdimension, såsom initiativet "Europauniversiteter", som led i udviklingen af nye fælles og integrerede langsigtede og bæredygtige strategier for uddannelse, forskning og innovation. Synergier med horisont Europa vil bidrage til at fremme integration af uddannelse og forskning, navnlig på videregående uddannelsesinstitutioner.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Programmet bør være mere inklusivt ved i højere grad at nå ud til unge med færre muligheder, herunder gennem mere fleksible former for læringsmobilitet og ved at fremme små organisationers deltagelse, navnlig førstegangsdeltagere og lokale græsrodsorganisationer, der arbejder direkte med dårligt stillede lærende i alle aldre. Virtuelle samarbejdsformer, f.eks. virtuelt samarbejde, blandet og virtuel mobilitet bør fremmes for at nå ud til flere deltagere, navnlig deltagere med færre muligheder og deltagere for hvem det vil være en hindring fysisk at rejse til et andet land end deres bopælsland.

(16)  Programmet bør være mere inklusivt ved at forbedre deltagelsesfrekvensen blandt personer med færre muligheder. Det er vigtigt at erkende, at en lav deltagelsesfrekvens blandt personer med færre muligheder kan have forskellige årsager og afhænge af forskellige nationale forhold. Derfor bør de nationale agenturer inden for en EU-dækkende ramme udvikle inklusionsstrategier med foranstaltninger til at nå bedre ud til målgruppen, forenkle procedurerne, tilbyde uddannelse og støtte og overvåge effektiviteten. Der bør anvendes andre metoder til fremme af inklusion, herunder ved at tilbyde mere fleksible former for læringsmobilitet, der imødekommer behovene hos personer med færre muligheder, og ved at fremme små og lokale organisationers deltagelse, navnlig førstegangsdeltagere og lokale græsrodsorganisationer, der arbejder direkte med dårligt stillede lærende i alle aldre.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16a)  Når personer med færre muligheder ikke er i stand til at deltage i programmet af økonomiske årsager, hvad enten det er på grund af deres egen økonomiske situation, eller fordi deres særlige situation vil fordyre deltagelsen i programmet, sådan som det ofte er tilfældet for personer med handicap, bør Kommissionen og medlemsstaterne sikre, at der træffes passende finansielle støtteforanstaltninger. Sådanne foranstaltninger kan omfatte andre EU-instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond+, nationale ordninger eller tilskudsjusteringer eller supplerende finansiering gennem programmet. Ved vurderingen af, om personer med færre muligheder er ude af stand til at deltage i programmet af økonomiske årsager, og af størrelsen af den støtte, de har brug for, bør der anvendes objektive kriterier. De ekstra omkostninger ved foranstaltninger til fremme af inklusion bør aldrig kunne anvendes som begrundelse til at afslå en ansøgning.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 16 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16b)  Programmet bør fortsat fokusere sin støtte på fysisk læringsmobilitet og give personer med færre muligheder bedre adgang til at få gavn af fysiske læringsmobilitetsaktioner. Samtidig bør det anerkendes, at virtuelle formater, såsom virtuelt samarbejde, blandet læring og virtuel læring, effektivt kan supplere den fysiske læringsmobilitet og maksimere dens effektivitet. I særlige tilfælde, hvor personer er ude af stand til at deltage i mobilitetsaktioner og -aktiviteter, kan virtuelle formater hjælpe dem til at udnytte mange af fordelene ved programmet på en omkostningseffektiv og innovativ måde. Programmet bør derfor også yde støtte til sådanne virtuelle formater og værktøjer. Sådanne formater og værktøjer, navnlig dem, der anvendes til sprogindlæring, bør gøres så bredt tilgængelige som muligt for offentligheden.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 16 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16c)  I overensstemmelse med Unionens og medlemsstaternes forpligtelser i henhold til FN's konvention om rettigheder for personer med handicap, navnlig artikel 9 om tilgængelighed og artikel 24 om uddannelse, bør der lægges særlig vægt på at sikre, at handicappede har adgang til programmet uden forskelsbehandling og uden hindringer. Med henblik herpå bør der ydes supplerende støtte, herunder af finansiel karakter, hvis det er nødvendigt.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 16 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16d)  Retlige og administrative hindringer såsom problemer med at opnå visum og opholdstilladelse og med at få adgang til støttetjenester, navnlig sundhedstjenester, kan forhindre adgang til programmet. Medlemsstaterne bør derfor træffe alle nødvendige foranstaltninger for at fjerne sådanne hindringer i fuld overensstemmelse med EU-retten og lette grænseoverskridende udveksling, f.eks. ved at udstede det europæiske sygesikringskort.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I sin meddelelse om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur fremhævede Kommissionen, at uddannelse, kultur og idræt spiller en central rolle med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab og fælles værdier blandt de yngre generationer. En styrkelse af den europæiske identitet og fremme af borgernes aktive deltagelse i de demokratiske processer er af afgørende betydning for Europas og vore demokratiske samfunds fremtid. Udlandsophold med henblik på at studere, lære og arbejde eller deltage i ungdoms- og idrætsaktiviteter bidrager til at styrke den europæiske identitet i al dens mangfoldighed og følelsen af at være en del af et kulturelt fællesskab, og bidrager desuden til at fremme aktivt medborgerskab blandt mennesker i alle aldre. Deltagerne i mobilitetsaktiviteter bør engagere sig i deres lokalsamfund og engagere sig lokalsamfundene i deres værtsland for at dele deres erfaringer. Aktiviteter med henblik på at styrke alle aspekter af kreativitet inden for uddannelse og ungdom og på at styrke den enkeltes nøglekompetencer, bør støttes.

(17)  I sin meddelelse om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur fremhævede Kommissionen, at uddannelse, kultur og idræt spiller en central rolle med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab, fælles værdier og solidaritet blandt de yngre generationer. En styrkelse af den europæiske identitet og fremme af borgernes og civilsamfundets aktive deltagelse i de demokratiske processer er af afgørende betydning for Europas og vore demokratiske samfunds fremtid. Udlandsophold med henblik på at studere, lære og arbejde eller deltage i ungdoms- og idrætsaktiviteter bidrager til at styrke den europæiske identitet i al dens mangfoldighed og følelsen af at være en del af et kulturelt fællesskab, og bidrager desuden til at fremme aktivt medborgerskab, social samhørighed og kritisk tænkning blandt mennesker i alle aldre. Deltagerne i mobilitetsaktiviteter bør engagere sig i deres lokalsamfund og engagere sig lokalsamfundene i deres værtsland for at dele deres erfaringer. Aktiviteter med henblik på at styrke alle aspekter af kreativitet inden for uddannelse og ungdom og på at styrke den enkeltes nøglekompetencer, bør støttes.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(17a)  Det er vigtigt, at programmet giver europæisk merværdi. Aktioner og aktiviteter bør derfor kun være berettiget til støtte fra programmet, hvis de kan påvise en potentiel europæisk merværdi. En europæisk merværdi bør kunne påvises på en række måder, f.eks. gennem foranstaltningernes tværnationale karakter, deres komplementaritet og synergier med andre EU-programmer og -politikker, deres bidrag til en effektiv udnyttelse af Unionens gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer, deres bidrag til udviklingen af EU-dækkende kvalitetsstandarder eller EU-dækkende fælles standarder for uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer, deres fremme af flersprogethed og mellemkulturel og tværreligiøs dialog, deres fremme af en følelse af europæisk tilhørsforhold og deres styrkelse af unionsborgerskabet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Programmets internationale dimension bør fremmes med henblik på at tilbyde et større antal muligheder for mobilitet, samarbejde og politisk dialog med tredjelande, der ikke er associeret til programmet. Med udgangspunkt i den vellykkede gennemførelse af internationale videregående uddannelses- og ungdomsaktiviteter under de foregående programmer inden for områderne uddannelse og ungdom bør de internationale mobilitetsaktiviteter udvides til at omfatte andre sektorer, f.eks. inden for erhvervsuddannelse.

(18)  Programmets internationale dimension bør fremmes ved at tilbyde såvel enkeltpersoner som organisationer et større antal muligheder for mobilitet, samarbejde og politisk dialog med tredjelande, der ikke er associeret til programmet, navnlig udviklingslande. Den internationale dimension bør støtte udvikling af færdigheder og mellemfolkelig udveksling og, navnlig for borgere fra udviklingslande, støtte overførslen af viden til deres hjemland ved afslutningen af deres studieperioder. Det bør også styrke kapacitetsopbygningen i udviklingslandenes uddannelsessystemer. Med udgangspunkt i den vellykkede gennemførelse af internationale videregående uddannelses- og ungdomsaktiviteter under de foregående programmer inden for områderne uddannelse og ungdom bør de internationale mobilitetsaktiviteter udvides til at omfatte andre sektorer, f.eks. inden for erhvervsuddannelse og idræt.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  For at øge aktiviteternes gennemslagskraft i udviklingslande er det vigtigt at styrke synergierne mellem Erasmus+ og instrumenterne for Unionens optræden udadtil som f.eks. instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og instrumentet for førtiltrædelsesbistand.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Programmet bør udbygge de eksisterende muligheder for læringsmobilitet, navnlig i de sektorer, hvor programmet kunne skabe meget store effektivitetsgevinster, med henblik på at udvide programmets rækkevidde og opfylde den store uopfyldte efterspørgsel. Dette bør især ske ved at øge og lette mobiliteten for studerende på videregående uddannelser, elever og lærende inden for erhvervsuddannelse. Mobilitet for lavtuddannede voksne lærende bør indgå i partnerskaber med henbliksamarbejde. Mobilitetsmulighederne for unge, der deltager i ikke-formelle læringsaktiviteter, bør også udvides for at nå ud til flere unge. Mobilitet for personale inden for uddannelse, ungdom og idræt bør også styrkes i betragtning af mobilitetens løftestangseffekt. I overensstemmelse med visionen om et reelt europæisk uddannelsesområde bør programmet også fremme mobilitet og udvekslinger og fremme studerendes deltagelse i uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter ved at støtte digitalisering af processer som f.eks. det europæiske studiekort. Dette initiativ kan være et vigtigt skridt i retning af at virkeliggøre mobilitet for alle ved for det første at gøre det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at sende og modtage flere udvekslingsstuderende og samtidig ved at øge kvaliteten i mobiliteten for studerende og ved at lette de studerendes adgang til forskellige tjenesteydelser (bibliotek, transport, indkvartering), før de ankommer til uddannelsesinstitutionen i udlandet.

(20)  Programmet bør udbygge de eksisterende muligheder for læringsmobilitet, navnlig i de sektorer, hvor programmet kunne skabe meget store effektivitetsgevinster, med henblik på at udvide programmets rækkevidde og opfylde den store uopfyldte efterspørgsel. Dette bør især ske ved at øge og lette mobiliteten for studerende og personale på videregående uddannelser, skoleelever og -personale, herunder førskolelærere og småbørnspædagoger, samt studerende og personale på erhvervsuddannelser med målrettede foranstaltninger, der tager hensyn til de tiltænkte støttemodtageres specifikke uddannelsesbehov. Mobilitetsmulighederne for studerende på erhvervsuddannelser i grænseregioner bør fremmes yderligere for at forberede dem på den specifikke grænseoverskridende arbejdsmarkedssammenhæng. Programmet bør også tilbyde mobilitetsmuligheder for studerende og personale på voksenuddannelser. Hovedformålene med voksenuddannelse er overførsel af viden, kompetencer og færdigheder samt fremme af social inklusion, aktivt medborgerskab, personlig udvikling og trivsel. Mobilitetsmulighederne for unge, der deltager i ikkeformelle læringsaktiviteter, bør også udvides for at nå ud til flere unge, navnlig førstegangsdeltagere, personer med færre muligheder og befolkningsgrupper, der er svære at nå. Mobilitet for personale inden for uddannelse, ungdom og idræt bør også styrkes i betragtning af mobilitetens løftestangseffekt med særlig fokus på omskoling, opkvalificering og fremme af færdighedsudvikling til arbejdsmarkedet. I overensstemmelse med visionen om et reelt europæisk uddannelsesområde bør programmet også fremme mobilitet og udvekslinger og fremme studerendes deltagelse i uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter samt idrætsaktiviteter ved at digitalisere processer, så ansøgningsprocedurer og deltagelse i programmet bliver lettere, ved at udvikle brugervenlige onlinesystemer baseret på bedste praksis samt ved at udvikle nye værktøjer som f.eks. det europæiske studiekort. Dette initiativ kan være et vigtigt skridt i retning af at virkeliggøre mobilitet for alle ved for det første at gøre det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at sende og modtage flere udvekslingsstuderende og samtidig ved at øge kvaliteten i mobiliteten for studerende og ved at lette de studerendes adgang til forskellige tjenesteydelser (bibliotek, transport, indkvartering), før de ankommer til uddannelsesinstitutionen i udlandet.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Programmet bør sikre mobilitetserfaringer af høj kvalitet baseret på principperne i Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 18. december 2006 om "tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet"1a, som gør det klart, at kvaliteten af information, forberedelse, støtte og anerkendelse af erfaring og kvalifikationer samt klare læringsplaner med forventede læringsresultater, der er udarbejdet på forhånd, har en påviselig indvirkning på fordelene ved mobilitet. Mobilitetsaktiviteter bør forberedes grundigt på forhånd. En sådan forberedelse kan ofte foretages effektivt ved brug af informations- og kommunikationsteknologi. Hvor det er relevant, bør det også være muligt for programmet at yde støtte til forberedende besøg med henblik på mobilitetsaktiviteter.

 

__________________

 

1aEUT L 394 af 30.12.2006, s. 5.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Programmet bør støtte og tilskynde til mobilitet for lærere og uddannelsespersonale på alle niveauer for at forbedre arbejdspraksis og bidrage til faglig udvikling. I betragtning af den afgørende rolle, som førskoleundervisning og småbørnspædagogik spiller for forebyggelse af sociale og økonomiske uligheder, er det vigtigt, at lærere og personale på dette niveau kan deltage i læringsmobilitet under programmet. Med hensyn til undervisning bør programmet også tilskynde til afprøvning af innovative politiske tiltag for at løse nogle af de fælles udfordringer, som uddannelsessystemerne i Unionen står over for, såsom tiltrækning af nye talenter til undervisning af de mest marginaliserede børn og udvikling af læreruddannelsen for at hjælpe dem med at undervise dårligt stillede lærende. For at maksimere fordelene ved deltagelse i programmet for lærere og uddannelsespersonale bør der gøres alt for at sikre, at de nyder godt af et miljø, som er gunstigt for mobiliteten, således at den er en del af deres arbejdsprogram og normale arbejdsbyrde, at de har adgang til passende uddannelsesmuligheder, og at de modtager passende finansiel støtte baseret på det land og i givet fald den region, hvor læringsmobiliteten skal finde sted.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  I anerkendelse af den afgørende rolle, som erhvervsuddannelse spiller med hensyn til at forbedre jobmulighederne og fremme social inklusion, bør programmet bidrage til at styrke erhvervsuddannelsernes inklusivitet, kvalitet og relevans i overensstemmelse med Kommissionens meddelelse af 10. juni 2016 om "En ny dagsorden for færdigheder i Europa: En fælles indsats for at styrke den menneskelige kapital, beskæftigelsesegnetheden og konkurrenceevnen"1a. Programmet bør fremme stærkere forbindelser mellem udbydere af erhvervsuddannelse og arbejdsgivere, både private og offentlige. Det bør også bidrage til at adressere sektorspecifikke emner inden for erhvervsuddannelse såsom sprogundervisning, fremme af mobilitetspartnerskaber af høj kvalitet og kompetenceanerkendelse og -certificering samt tilskynde udbydere af erhvervsuddannelse til at ansøge om tildeling af chartret for erhvervsuddannelsesmobilitet som et kvalitetsstempel.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Programmet bør tilskynde unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa bl.a. ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan engagere sig og lære at deltage i samfundslivet, ved at skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier, herunder grundlæggende rettigheder, ved at bringe unge mennesker og politikere sammen på lokalt, nationalt og europæisk plan samt ved at bidrage til den europæiske integrationsproces.

(21)  Programmet bør tilskynde unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa bl.a. ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan engagere sig og lære at deltage i samfundslivet, ved at skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier, herunder grundlæggende rettigheder samt europæisk historie, kultur og borgerskab, ved at bringe unge og beslutningstagere sammen på lokalt, nationalt og europæisk plan samt ved at bidrage til den europæiske integrationsproces. Programmet bør øge bevidstheden om e-demokrativærktøjer, herunder det europæiske borgerinitiativ. Det bør også fremme udvekslingen mellem de unge og de ældre generationer. I lyset af den vigtige rolle, som ungdomsorganisationer og ungdomsarbejde spiller for at nå disse mål, bør programmet støtte udviklingen af ungdomssektoren i Unionen.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Programmet bør give unge flere muligheder for at opdage Europa gennem læringserfaringer i udlandet. Unge attenårige, navnlig unge med færre muligheder, bør gives muligheden for at få en førstegangsoplevelse, gennem kortvarig mobilitet for enkeltpersoner eller gruppemobilitet, ved at rejse rundt i Europa inden for rammerne af en uformel uddannelsesaktivitet, der sigter mod at fremme deres følelse af at være en del af Den Europæiske Union og dens kulturelle mangfoldighed. Programmet bør identificere de organer, der er ansvarlige for at nå ud til og udvælge deltagere og støtte aktiviteter med henblik på at fremme læringsaspektet af denne oplevelse.

(22)  Programmet bør give unge flere muligheder for at opdage Europa gennem læringserfaringer i udlandet inden for rammerne af det nye DiscoverEU-initiativ. Unge mellem 18 og 20, navnlig unge med færre muligheder, bør gives muligheden for at få en individuel eller kollektiv førstegangsoplevelse i form af rejser af kortere varighed i Europa som led i en ikkeformel eller uformel uddannelsesaktivitet, der sigter mod at fremme deres følelse af at være en del af Den Europæiske Union og dens kulturelle mangfoldighed. Initiativet bør have en solid og kontrollerbar læringskomponent og bør sikre, at oplevelser og erfaringer formidles og deles på en hensigtsmæssig måde, således at initiativet løbende kan vurderes og forbedres. Programmet bør identificere de organer, der er ansvarlige for at nå ud til og udvælge deltagere, med skyldig hensyntagen til den geografiske balance, og støtte aktiviteter med henblik på at fremme læringsaspektet af oplevelsen. Disse organer bør også, hvor det er relevant, inddrages i ydelsen af uddannelse og støtte før og efter mobiliteten, herunder med hensyn til sproglige og tværkulturelle færdigheder. Med DiscoverEU-initiativet bør der etableres en forbindelse til de europæiske kulturhovedstæder, de europæiske ungdomshovedstæder, de europæiske frivillighovedstæder og de europæiske miljøhovedstæder.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Programmet bør også fremme sprogindlæring, navnlig gennem øget brug af onlineredskaber, idet e-læring tilbyder yderligere fordele for sprogindlæring i form af tilgængelighed og fleksibilitet.

(23)  Tilegnelse af fremmedsprog bidrager til gensidig forståelse og mobilitet i og uden for Unionen. Samtidig er sprogkompetencer væsentlige færdigheder i livet og på jobbet. Programmet bør derfor også fremme sprogindlæring gennem sprogkurser på stedet og øget brug af tilgængelige onlineredskaber, idet e-læring kan tilbyde yderligere fordele for sprogindlæring i form af tilgængelighed og fleksibilitet. Den støtte til sprogindlæring, der ydes gennem programmet, bør tilgodese brugernes behov med fokus på de sprog, der anvendes i modtagerlandet, samt, i grænseregioner, på nabolandenes sprog. Støtten til sprogindlæring bør også omfatte nationale tegnsprog. Den sproglige onlinesupport under Erasmus bør være skræddersyet til de specifikke behov hos deltagere i programmet og være åben for alle.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23a)  Programmet bør gøre brug af sprogteknologier såsom automatiske oversættelsesteknologier med henblik på at lette udvekslingen mellem myndigheder og forbedre den mellemkulturelle dialog.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Programmet bør støtte foranstaltninger, der styrker samarbejdet mellem institutioner og organisationer, der er aktive på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet, og anerkende deres grundlæggende rolle i arbejdet med at give borgerne den viden og de færdigheder og kompetencer, de har brug for i en verden i forandring, og til at kunne udnytte potentialet for innovation, kreativitet og iværksætteri, navnlig i den digitale økonomi.

(24)  Programmet bør støtte foranstaltninger, der styrker samarbejdet mellem institutioner og organisationer, der er aktive på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet, og anerkende deres grundlæggende rolle i arbejdet med at give borgerne den viden og de færdigheder og kompetencer, de har brug for i en verden i forandring, og til at kunne udnytte potentialet for innovation, kreativitet og iværksætteri, navnlig i den digitale økonomi. Med henblik herpå bør der sikres et effektivt samarbejde mellem alle relevante interessenter på alle niveauer i forbindelse med gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I konklusionerne af 14. december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at arbejde videre med en række initiativer med henblik på at tage det europæiske samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse et skridt videre, bl.a. ved at fremme udviklingen af "Europauniversiteter", bestående af "bottom-up" netværk af universiteter i hele Unionen inden 2024. Programmet bør støtte disse Europauniversiteter.

(25)  I konklusionerne af 14. december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at arbejde videre med en række initiativer med henblik på at tage det europæiske samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse et skridt videre, bl.a. ved at fremme udviklingen af "Europauniversiteter", bestående af "bottom-up" netværk af universiteter i hele Unionen inden 2024. Programmet bør støtte disse Europauniversiteter, som bør være ekspertisebaserede og have til formål at gøre højere uddannelsesinstitutioner i Unionen mere attraktive og forbedre samarbejdet mellem forskning, innovation og uddannelse. Begrebet "ekspertise" skal forstås bredt, så det f.eks. også relaterer til evnen til at øge inklusionen. Programstøtten bør sigte mod en bred geografisk dækning med "Europauniversiteter".

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Brüggekommunikéet fra 2010 opfordrede til at støtte erhvervsekspertise med henblik på intelligent og bæredygtig vækst. Meddelelsen fra 2017 om styrkelse af innovation i Europas regioner anbefaler en sammenkobling mellem erhvervsuddannelse og innovationssystemer inden for rammerne af intelligente specialiseringsstrategier på regionalt niveau. Programmet bør give mulighed for tage disse opfordringer op og støtte udviklingen af tværnationale platforme af erhvervsekspertisecentre, som integreres i lokale og regionale strategier for vækst, innovation og konkurrenceevne. Disse ekspertisecentre bør fungere som drivkraft for kvaliteten af faglige færdigheder i en situation med sektormæssige udfordringer og samtidig støtte overordnede strukturelle ændringer og socioøkonomiske politikker i Unionen.

(26)  Brüggekommunikéet fra 2010 opfordrede til at støtte erhvervsekspertise med henblik på intelligent og bæredygtig vækst. Meddelelsen fra 2017 om styrkelse af innovation i Europas regioner anbefaler en sammenkobling mellem erhvervsuddannelse og innovationssystemer inden for rammerne af intelligente specialiseringsstrategier på regionalt niveau. Programmet bør give mulighed for tage disse opfordringer op og støtte udviklingen af tværnationale platforme af erhvervsekspertisecentre, som integreres i lokale og regionale strategier for vækst, innovation, konkurrenceevne, bæredygtig udvikling og social inklusion. Disse ekspertisecentre bør fungere som drivkraft for kvaliteten af faglige færdigheder i en situation med sektormæssige udfordringer og samtidig støtte overordnede strukturelle ændringer og socioøkonomiske politikker i Unionen.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  For at øge udbredelsen af virtuelle samarbejdsaktiviteter bør programmet støtte en mere systematisk brug af onlineplatforme som eTwinning, School Education Gateway, den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa, Den Europæiske Ungdomsportal og onlineplatformen for videregående uddannelse.

(27)  For at øge udbredelsen af virtuelle samarbejdsaktiviteter bør programmet støtte en mere systematisk brug af eksisterende onlineplatforme såsom eTwinning, School Education Gateway, den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa, Den Europæiske Ungdomsportal og onlineplatformen for videregående uddannelse. Programmet bør også i relevant omfang tilskynde til udvikling af nye onlineplatforme for at styrke og modernisere gennemførelsen af uddannelses-, idræts- og ungdomspolitik på europæisk plan. Sådanne platforme bør være brugervenlige og tilgængelige i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/21021a.

 

__________________

 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2102 af 26. oktober 2016 om tilgængeligheden af offentlige organers websteder og mobilapplikationer (EUT L 327 af 2.12.2016, s. 1).

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Programmet bør bidrage til at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit eller enheder af læringsresultater, fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikke-formel og uformel læring, forvaltning af færdigheder og vejledning. I denne forbindelse bør programmet også yde støtte til kontaktpunkter og netværk i medlemsstaterne og på EU-plan, der fremmer tværeuropæisk udveksling samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af forskellige sektorer inden for uddannelses- og ungdomsområdet og både i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

(28)  Programmet bør bidrage til at fremme gennemsigtighed og automatisk gensidig anerkendelse af færdigheder, kompetencer, kvalifikationer og eksamensbeviser samt overførsel af merit eller andre beviser for læringsresultater, fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikkeformel og uformel læring, forvaltning af færdigheder og vejledning. I denne forbindelse bør programmet også yde støtte til kontaktpunkter og netværk i medlemsstaterne og på EU-plan, der leverer information og bistand til potentielle deltagere og dermed fremmer tværeuropæisk udveksling samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af forskellige sektorer inden for uddannelses- og ungdomsområdet og både i formelle og ikkeformelle sammenhænge.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Programmet bør lægge særlig vægt på validering og anerkendelse af uddannelses- og praktikophold i udlandet, herunder på gymnasieniveau. I den henseende bør tildelingen af tilskud knyttes til kvalitetsvurderingsprocedurer og til en beskrivelse af læringsresultaterne samt til fuld anvendelse af Rådets henstilling af 15. marts 2018 om en europæisk ramme for kvalitet og effektive lærlingeuddannelser1a , Rådets henstilling af 20. december 2012 om validering af ikkeformel og uformel læring1b og europæiske værktøjer, der bidrager til anerkendelse af læring i udlandet og sikrer læring af høj kvalitet, såsom den europæiske referenceramme for kvalifikationer (EQF), det europæiske kvalitetssikringsregister for videregående uddannelse (EQAR), det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) og den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET).

 

__________________

 

1a EUT C 153 af 2.5.2018, s. 1.

 

1b EUT C 398 af 22.12.2012, s. 1.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Som et middel til at sikre samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre af Unionens politikker, bør folk i forskellige erhvervssektorer, f.eks. den offentlige sektor landbruget og erhvervslivet, tilbydes muligheder for mobilitet og få læringserfaring i udlandet, der sætter dem i stand til, på alle tidspunkter i deres liv, at udvikle sig fagligt og personligt, navnlig ved at udvikle en bevidsthed om deres europæiske identitet og en bedre forståelse af den kulturelle mangfoldighed i Europa. Programmet bør være et kontaktpunkt til Unionens tværnationale mobilitetsordninger med en stærk læringsdimension og derved forenkle udbuddet af sådanne ordninger for støttemodtagerne og for deltagerne i disse aktiviteter. Opskaleringen af Erasmusprojekter bør fremmes; der bør træffes særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af Erasmusprojekter med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur.

(30)  Som et middel til at sikre samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre af Unionens politikker, bør folk i forskellige erhvervssektorer, f.eks. den offentlige og private sektor, landbruget og erhvervslivet, tilbydes muligheder for mobilitet med henblik på at opnå praktik- eller læringserfaring i udlandet og sætte dem i stand til, på alle tidspunkter i deres liv, at udvikle sig såvel personligt, navnlig ved at udvikle en bevidsthed om deres europæiske identitet og en bedre forståelse af den kulturelle mangfoldighed i Europa, som fagligt, navnlig ved at tilegne sig arbejdsmarkedsrelevante færdigheder. Programmet bør være et kontaktpunkt til Unionens tværnationale mobilitetsordninger med en stærk læringsdimension og derved forenkle udbuddet af sådanne ordninger for støttemodtagerne og for deltagerne i disse aktiviteter. Opskaleringen af Erasmusprojekter bør fremmes; der bør træffes særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af Erasmusprojekter med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed, medier og kultur, såvel som det europæiske solidaritetskorps.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Det er vigtigt at stimulere undervisning, læring og forskning vedrørende europæiske integrationsspørgsmål og at fremme drøftelserne om disse spørgsmål gennem støtte til Jean Monnet-aktioner inden for videregående uddannelse, men også andre dele af uddannelsesområdet. Det er særlig vigtigt at skabe en følelse af europæisk identitet og engagement på tidspunkter, hvor de fælles værdier, som Unionen bygger på, og som udgør en del af den europæiske identitet, sættes på prøve, og hvor borgere udviser et lavt engagement. Programmet bør fortsat bidrage til udviklingen af høj kvalitet i de europæiske integrationsundersøgelser.

(31)  Det er vigtigt at stimulere undervisning, læring og forskning vedrørende europæisk integration og Unionens fremtidige udfordringer og muligheder og at fremme debatten om disse spørgsmål gennem støtte til Jean Monnet-aktioner inden for alle dele af uddannelsesområdet. Det er særlig vigtigt at skabe en europæisk følelse af tilhørsforhold og engagement i lyset af udfordringerne for de fælles værdier, som Unionen bygger på, og som udgør en del af den fælles europæiske identitet, og taget i betragtning, at borgere udviser et lavt engagement. Programmet bør fortsat bidrage til udviklingen af høj kvalitet i de europæiske integrationsundersøgelser og samtidig gøre det bredere læringsmiljø og befolkningen i almindelighed mere engageret i europæisk integration.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

(32)  Programmet bør være i overensstemmelse med det centrale mål i Parisaftalen om at styrke den globale reaktion på klimaændringerne. I overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag og bæredygtig udvikling i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål om, at 25% af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-perioden 2021-2027, og at et årligt mål på 30 % skal indføres så hurtigt som muligt og senest i 2027. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  I betragtning af Unionens rolle som global aktør og i overensstemmelse med De Forenede Nationers 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling og medlemsstaternes tilsagn på Rio+20-konferencen bør programmet bidrage til mainstreaming af inkluderende, retfærdig og kvalitetspræget uddannelse og livslang læring, bl.a. i anerkendelse af den afgørende rolle, som uddannelse spiller for bekæmpelsen af fattigdom. Programmet bør også bidrage til dagsordenen for bæredygtig udvikling ved at støtte bestræbelserne på at udvikle de nødvendige færdigheder til bæredygtig udvikling og uddanne mennesker i bæredygtighed, miljøbeskyttelse og klimaforandringer gennem formel, ikkeformel og uformel uddannelse.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Ved denne forordning fastsættes der en finansieringsramme for programmet, som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. [henvisning opdateres om nødvendigt, punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning34], for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

(33)  Ved denne forordning fastsættes der en finansieringsramme for hele programmets varighed, som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. [henvisning opdateres om nødvendigt, punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning34], for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure. Det bør sikres, at der fra 2021 sker en betydelig stigning i programmets årlige budget i forhold til det sidste år i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, efterfulgt af en lineær og gradvis vækst i de årlige bevillinger. En sådan budgetprofil vil bidrage til at sikre bredere adgang fra begyndelsen af den flerårige finansielle rammeperiode 2021-2027 og undgå uforholdsmæssige forhøjelser i de sidste år, der kan være vanskelige at absorbere.

__________________

__________________

34 EUT L […], […], s. […].

34 EUT L […], […], s. […].

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Inden for den grundlæggende finansieringsramme for decentraliserede aktioner på uddannelsesområdet bør der fastsættes en fordeling af minimumstildelinger pr. sektor (videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse) med henblik på at sikre en kritisk masse af betalingsbevillinger for at nå de tilsigtede output og resultater i hver af disse sektorer.

(34)  Inden for den grundlæggende finansieringsramme for decentraliserede aktioner på uddannelsesområdet bør der fastsættes en fordeling af minimumstildelinger pr. sektor (videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse) med henblik på at sikre en kritisk masse af betalingsbevillinger for at nå de tilsigtede output og resultater i hver af disse sektorer. Den præcise budgetfordeling efter aktion og initiativ bør fastlægges i arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i finansforordningens artikel [125, stk. 1].

(36)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i finansforordningens artikel [125, stk. 1]. Principperne om gennemsigtighed, ligebehandling og ikkeforskelsbehandling som omhandlet i finansforordningen bør respekteres ved gennemførelsen af programmet.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Erasmusprogrammet inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvori det bestemmes, at Unionens programmer kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage med hjemmel i andre retsforskrifter. Denne forordning bør tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser. Tredjelandes fulde deltagelse i programmet bør være underlagt de betingelser, der er fastsat i de konkrete aftaler om tredjelandets deltagelse i programmet. Fuld deltagelse indebærer desuden forpligtelsen til at oprette et nationalt agentur og forvaltning af visse af programmets aktioner på decentralt plan. Enkeltpersoner og enheder fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet, bør være i stand til at deltage i visse af programmets aktioner, som fastlagt i arbejdsprogrammet og indkaldelser af forslag, der offentliggøres af Kommissionen. Ved gennemførelsen af programmet kan der tages højde for specifikke ordninger med hensyn til enkeltpersoner og enheder fra mikrostater i Europa.

(37)  Tredjelande, der indgår i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), kan deltage i Erasmusprogrammet inden for rammerne af det samarbejde, der er etableret ved aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), hvori det bestemmes, at Unionens programmer kan gennemføres ved beslutning, der træffes i henhold til denne aftale. Tredjelande kan også deltage med hjemmel i andre retsforskrifter. Denne forordning bør tildele de fornødne rettigheder og den fornødne adgang til den ansvarlige anvisningsberettigede, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og Den Europæiske Revisionsret, således at de i fuld udstrækning kan udøve deres respektive beføjelser. Tredjelandes fulde deltagelse i programmet bør være underlagt de betingelser, der er fastsat i de konkrete aftaler om tredjelandets deltagelse i programmet. Fuld deltagelse indebærer desuden forpligtelsen til at oprette et nationalt agentur og forvaltning af visse af programmets aktioner på decentralt plan. Enkeltpersoner og enheder fra tredjelande, der ikke er associeret til programmet, bør være i stand til at deltage i programmets aktioner, som fastlagt i arbejdsprogrammet og indkaldelser af forslag, der offentliggøres af Kommissionen. Ved gennemførelsen af programmet kan der tages højde for specifikke ordninger med hensyn til enkeltpersoner og enheder fra mikrostater i Europa.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"36 skal programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Mobilitetsudvekslinger og samarbejde mellem personer og organisationer fra disse regioner og tredjelande, navnlig nabolandende, bør tilskyndes. Disse foranstaltninger vil blive overvåget og evalueret løbende.

(38)  I overensstemmelse med artikel 349 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og Kommissionens meddelelse "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"36 ("meddelelsen om strategisk partnerskab") bør programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Mobilitetsudvekslinger og samarbejde mellem personer og organisationer fra disse regioner og tredjelande, navnlig nabolandende, bør tilskyndes. Disse foranstaltninger vil blive overvåget og evalueret løbende.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 38 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(38a)  Kommissionen anerkendte i meddelelsen om strategisk partnerskab, at øget mobilitet blandt lærende og undervisere inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, navnlig under Erasmus+-programmet, ville være til stor gavn for regionerne i den yderste periferi, og forpligtede sig til yderligere at tilpasse den finansielle støtte til de deltagere, der rejser til og fra regionerne i den yderste periferi, ved at bibeholde specifikke tilskudsregler for disse regioner under Erasmus+, til at udforske mulighederne for at udvide det regionale Erasmus+-samarbejde med henblik på at stimulere mobiliteten mellem regionerne i den yderste periferi og de tilgrænsende tredjelande yderligere samt til at anvende den Europæiske Socialfond+ som et supplement til Erasmus+.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  I overensstemmelse med finansforordningen bør Kommissionen vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. Arbejdsprogrammet bør fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for dets gennemførelse i overensstemmelse med de programmets generelle og specifikke målsætninger, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

(40)  Programmet bør opretholde kontinuiteten i sine mål og prioriteter. Ikke desto mindre er det, eftersom programmet skal gennemføres over en periode på syv år, nødvendigt at sørge for en vis grad af fleksibilitet, så det kan tilpasses skiftende forhold og politiske prioriteringer inden for uddannelse, ungdom og idræt. Denne forordning indeholder derfor ikke en detaljeret definition af, hvordan specifikke initiativer skal udformes, ligesom den ikke foregriber alle politiske eller budgetmæssige prioriteringer for de næste syv år. I stedet bør de sekundære politiske valg og prioriteter, herunder detaljer om specifikke nye initiativer, fastlægges ved hjælp af arbejdsprogrammer i overensstemmelse med finansforordningen. Udformningen af de nye initiativer bør baseres på erfaringerne fra tidligere og igangværende pilotinitiativer på dette område og tage behørigt hensyn til den europæiske merværdi, både hvad angår initiativets indhold og dets struktur. Arbejdsprogrammet bør desuden fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for dets gennemførelse i overensstemmelse med de generelle og specifikke mål for programmet, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved en delegeret retsakt. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen under sit forberedende arbejde foretager passende høringer, herunder på ekspertniveau og i samråd med nationale agenturer og interessenter, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i udarbejdelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet alle dokumenter samtidig med medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelsen af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  Kommissionen bør i samarbejde med de nationale agenturer overvåge og rapportere om gennemførelsen af programmet, både i dets løbetid og efter dets udløb. Den endelige evaluering af programmet bør foretages i så god tid, at den kan indgå i midtvejsrevisionen af det efterfølgende program i relevant omfang. Navnlig bør Kommissionen gennemføre en midtvejsrevision af programmet, eventuelt ledsaget af et lovgivningsforslag om ændring af denne forordning.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201633 bør programmet evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør omfatte specifikke, målbare og realistiske indikatorer, som kan måles over et længere tidsrum og danne grundlag for en evaluering af programmets konkrete virkninger.

(41)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201633 bør programmet evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for støttemodtagerne. Disse krav bør omfatte specifikke, målbare og realistiske indikatorer, som kan måles over et længere tidsrum og danne grundlag for en evaluering af programmets konkrete virkninger.

__________________

__________________

38 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

38 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Passende former for opsøgende virksomhed, oplysning og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige interessenter.

(42)  Passende former for opsøgende virksomhed, oplysning og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder eventuelt med støtte fra andre relevante interessenter.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 43

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(43)  For at opnå større gennemslagskraft i kommunikationen til offentligheden og stærkere synergier mellem kommunikationsaktiviteter, der gennemføres på Kommissionens initiativ, bør de ressourcer, der tildeles kommunikationsaktiviteter i henhold til denne forordning, også medvirke til institutionel formidling om Unionens politiske prioriteringer, såfremt disse vedrører denne forordnings overordnede målsætning.

udgår

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  For at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør programmet gøre optimal brug af de gennemførelsesmekanismer, der allerede er gældende. Gennemførelsen af programmet bør derfor overdrages til Kommissionen og til de nationale agenturer. For at maksimere effektiviteten bør de nationale agenturer, hvis det er praktisk muligt, være det samme organ som det, der er udpeget med henblik på forvaltningen af det foregående program. Omfanget af den forudgående overensstemmelsesvurdering begrænses til krav, der er nye og specifikke for programmet, medmindre andet er berettiget, f.eks. i tilfælde af alvorlige mangler eller utilstrækkelig effektivitet fra det pågældende nationale agenturs side

(44)  For at sikre en effektiv og virkningsfuld gennemførelse af denne forordning bør programmet gøre optimal brug af de gennemførelsesmekanismer, der allerede er gældende. Gennemførelsen af programmet bør derfor overdrages til Kommissionen og til de nationale agenturer, således at der over tid kan sikres en ensartet og enkel anvendelse af programmets regler i hele Unionen. Med henblik herpå og for at sikre en effektiv programgennemførelse bør Kommissionen og de nationale agenturer arbejde sammen og i samråd med interessenterne for at udvikle konsekvente og enkle procedurer af høj kvalitet og lette udvekslingen af god praksis, der kan forbedre kvaliteten af projekter under programmet. For at maksimere effektiviteten bør de nationale agenturer, hvis det er praktisk muligt, være det samme organ som det, der er udpeget med henblik på forvaltningen af det foregående program. Omfanget af den forudgående overensstemmelsesvurdering begrænses til krav, der er nye og specifikke for programmet, medmindre andet er berettiget, f.eks. i tilfælde af alvorlige mangler eller utilstrækkelig effektivitet fra det pågældende nationale agenturs side

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)  For at tilskynde projektarrangører uden erfaring med EU-støtteprogrammer til at søge om tilskud bør Kommissionen og de nationale agenturer yde rådgivning og støtte og sikre, at ansøgningsprocedurerne er så klare og enkle som muligt. Programvejledningen bør forbedres yderligere i retning af større brugervenlighed og klarhed, og ansøgningsskemaerne bør være enkle og gøres tilgængelige i god tid. Med henblik på yderligere at modernisere og harmonisere ansøgningsproceduren bør der udvikles et fælles, flersproget one-stop-shop-værktøj for programmets støttemodtagere og dem, der er involveret i forvaltningen af programmet.

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Betragtning 44 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44b)  Som hovedregel bør tilskuds- og projektansøgninger indgives til og behandles af det nationale agentur i det land, hvor ansøgeren er etableret. Som en undtagelse bør tilskuds- og projektansøgninger i forbindelse med aktiviteter arrangeret af EU-dækkende netværk og europæiske og internationale organisationer dog indgives til og behandles direkte af Kommissionen.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

(46)  Medlemsstaterne bør vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for adgangen til programmet eller for dets funktionsdygtighed. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

__________________

__________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201140.

udgår

__________________

 

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011. om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

 

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør den forenklede finansiering så vidt muligt bestå af engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede tilskud eller faste tilskud. De forenklede tilskud til programmets mobilitetsaktioner som defineret af Kommissionen bør tage hensyn til leve- og opholdsomkostningerne i værtslandet. Kommissionen og de nationale agenturer i afsenderlandene bør have mulighed for at justere disse forenklede tilskud på grundlag af objektive kriterier, navnlig med henblik på at sikre unge med færre muligheder adgang til programmet. Medlemsstaterne bør også tilskyndes til, i overensstemmelse med national lovgivning, at fritage disse tilskud fra eventuelle skatter og sociale afgifter. Samme fritagelse bør gælde for offentlige eller private enheder, som yder sådan finansiel støtte til de berørte enkeltpersoner.

(49)  For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør den forenklede finansiering så vidt muligt bestå af engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede tilskud eller faste tilskud. I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning og for at forenkle programmets administration bør faste betalinger på grundlag af det relevante projekt anvendes i forbindelse med mobilitetsaktiviteter på tværs af alle sektorer. De forenklede tilskud til programmets mobilitetsaktioner som defineret af Kommissionen bør revideres jævnligt og tilpasses til leve- og opholdsomkostningerne i værtslandet og -regionen. Kommissionen og de nationale agenturer i afsenderlandene bør have mulighed for at justere disse forenklede tilskud på grundlag af objektive kriterier, navnlig med henblik på at sikre unge med færre muligheder adgang til programmet. Medlemsstaterne bør også tilskyndes til, i overensstemmelse med national lovgivning, at fritage disse tilskud fra eventuelle skatter og sociale afgifter. Samme fritagelse bør gælde for offentlige eller private enheder, som yder sådan finansiel støtte til de berørte enkeltpersoner.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Betragtning 52

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(52)  Selv om de retlige rammer allerede gjorde det muligt for medlemsstaterne og regionerne at skabe synergier i den foregående programmeringsperiode mellem Erasmus+ og andre EU-instrumenter, såsom de europæiske struktur- og investeringsfonde, som også støtter den kvalitative udvikling af uddannelses- og ungdomssystemerne i Unionen, har dette potentiale hidtil været underudnyttet, hvilket begrænser de projekternes systemiske virkninger for politikken. Der bør sikres effektiv kommunikation og effektivt samarbejde i medlemsstaterne mellem de nationale organer, der er ansvarlige for forvaltningen af disse forskellige instrumenter for at maksimere deres virkning. Programmet bør give mulighed for et aktivt samarbejde med disse instrumenter.

(52)  Selv om de retlige rammer allerede gjorde det muligt for medlemsstaterne og regionerne at skabe synergier i den foregående programmeringsperiode mellem Erasmus+ og andre EU-instrumenter, såsom de europæiske struktur- og investeringsfonde, som også støtter den kvalitative udvikling af uddannelses- og ungdomssystemerne i Unionen, har dette potentiale hidtil været underudnyttet, hvilket begrænser de projekternes systemiske virkninger for politikken. Der bør sikres effektiv kommunikation og effektivt samarbejde i medlemsstaterne mellem de nationale organer, der er ansvarlige for forvaltningen af disse forskellige instrumenter for at maksimere deres virkning. Programmet bør give mulighed for et aktivt samarbejde med disse instrumenter, navnlig ved at sikre, at en ansøgning af høj kvalitet, der ikke kan finansieres under programmet på grund af utilstrækkelige midler, i stedet kan komme i betragtning til finansiering under de europæiske struktur- og investeringsfonde gennem en forenklet procedure. For at forenkle proceduren for sådanne tiltag bør det være muligt at tildele dem et kvalitetsmærke ("Seal of Excellence") i anerkendelse af deres høje kvalitet. En sådan komplementaritet på tværs af programmerne bør gøre det muligt at øge den samlede projektsuccesrate.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Betragtning 52 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(52a)  Med henblik på at maksimere effektiviteten af EU's finansiering og politikstøtte er det vigtigt, at der skabes synergi og komplementaritet på tværs af alle relevante programmer på en sammenhængende måde. En sådan synergi og komplementaritet bør ikke føre til, at midler, der er afsat til Erasmus+- programmet, forvaltes uden for programmets struktur, eller at midlerne anvendes til at opfylde andre mål end dem, der er fastsat i denne forordning. Enhver synergi og komplementaritet bør resultere i forenklede ansøgningsprocedurer på gennemførelsesniveau.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Betragtning 55

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(55)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Forordningen tilstræber navnlig at sikre fuld respekt for retten til ligestilling mellem kvinder og mænd og retten til ikke-forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og at fremme anvendelsen af artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(55)  I denne forordning overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkender. Forordningen tilstræber navnlig at sikre fuld respekt for retten til ligestilling mellem kvinder og mænd og retten til ikke-forskelsbehandling på grund af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, og at fremme anvendelsen af artikel 21 og 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Programmet bør derfor aktivt støtte initiativer, der tager sigte på at øge bevidstheden om og fremme en positiv opfattelse af enhver af de grupper, der kan være udsat for forskelsbehandling, og fremme ligestilling mellem kønnene. Det bør også støtte bestræbelserne på at tackle den uddannelsesmæssige kløft og de særlige vanskeligheder, som romaer står over for, ved at lette deres fulde og aktive deltagelse i programmet. Respekten for de rettigheder og principper, der navnlig er anerkendt i chartret om grundlæggende rettigheder, bør integreres i hele programmets planlægnings-, gennemførelses-, overvågnings- og evalueringsproces.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  "livslang læring": læring i enhver form (formel, ikke-formel og uformel læring), i alle faser af liver, herunder førskoleundervisning og børnepasning, almen uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, og som resulterer i øget viden, øgede færdigheder og øgede holdninger eller deltagelse i samfundet set i et personligt, samfundsmæssigt, kulturelt, socialt og/eller beskæftigelsesmæssigt perspektiv, herunder udbydelse af rådgivnings- og vejledningstjenester

(1)  "livslang læring": læring i enhver form (formel, ikkeformel og uformel læring), i alle faser af liver, herunder førskoleundervisning og børnepasning, almen uddannelse, erhvervsuddannelse, videregående uddannelse og voksenuddannelse, og som resulterer i forbedring eller ajourføring af viden, færdigheder, kompetencer og holdninger eller deltagelse i samfundet set i et personligt, samfundsmæssigt, kulturelt, socialt og/eller beskæftigelsesmæssigt perspektiv, herunder udbydelse af rådgivnings- og vejledningstjenester

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og sprogkurser og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette tage form af læring gennem brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, herunder omskoling eller opkvalificering, ikkeformel eller uformel læring. Dette kan tage form af praktikophold, lærepladser, ungdomsudveksling, undervisning eller deltagelse i en faglig udviklingsaktivitet. Det kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte, inklusive nationale tegnsprog, og sprogkurser og/eller suppleres af tilgængelig onlinelæring og virtuelt samarbejde.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a)  "virtuel læring": tilegnelse af færdigheder og viden gennem brug af tilgængelige informations- og kommunikationsværktøjer

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b)  "blandet læring": tilegnelse af færdigheder og viden gennem en kombination af virtuelle undervisnings- og uddannelsesværktøjer og traditionelle uddannelsesmetoder

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6)  "breddeidræt": organiseret idræt, der udøves af amatøridrætsudøvere på lokalt niveau, og idræt for alle

6)  "breddeidræt": organiseret idræt, der dyrkes regelmæssigt af amatøridrætsudøvere i alle aldre med et sundhedsmæssigt, uddannelsesmæssigt eller socialt formål

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7)   "studerende på videregående uddannelse": en person, der er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution, herunder på uddannelser af kort varighed, bachelor-, master og ph.d.-niveau eller tilsvarende. Det omfatter også nyuddannede

7)  "studerende på videregående uddannelse": en person, der er indskrevet på en videregående uddannelsesinstitution, herunder på uddannelser af kort varighed, bachelor-, master og ph.d.-niveau eller tilsvarende, eller som er dimitteret fra en sådan institution inden for de seneste 24 måneder

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8)  "personale": personer, der på enten fagligt eller frivilligt grundlag deltager i uddannelse eller ikke-formel læring og kan omfatte professorer, lærere, erhvervslærere, skoleledere, ungdomsarbejdere, idrætsledere, administrativt personale og andre fagfolk, der er involveret i at fremme læring

(8)  "personale": personer, der på enten fagligt eller frivilligt grundlag deltager i uddannelse på alle niveauer, praktik eller ikkeformel læring, herunder professorer, lærere, erhvervslærere, forskere, skoleledere, ungdomsarbejdere, administrativt personale og andre fagfolk, der er involveret i at fremme læring

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a)  "idrætspersonale": personer, der beskæftiger sig med ledelse, instruktion eller træning af et idrætshold eller flere individuelle idrætsudøvere, på enten lønnet eller frivilligt grundlag

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "lærende på erhvervsuddannelse": en person, der er indskrevet på en erhvervsrettet grunduddannelse eller videreuddannelse på ethvert niveau fra sekundært niveau til postsekundært niveau. Det omfatter deltagelse af personer, som for nylig har afsluttet sådanne programmer

9)  "lærende på erhvervsuddannelse": en person, der er indskrevet på en erhvervsrettet grunduddannelse eller videreuddannelse på ethvert niveau fra sekundært niveau til postsekundært niveau, eller som har afsluttet en sådan uddannelse inden for de seneste 24 måneder

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10)  "elev": en person, der er indskrevet som lærende på en institution, der udbyder almen uddannelse på alle niveauer fra førskoleundervisning og børnepasning til sekundæruddannelse på andet trin, og som de nationale myndigheder betragter som berettiget til at deltage i programmet på deres respektive territorier "voksenuddannelse":

(10)  "elev": en person, der er indskrevet som lærende på en institution, der udbyder almen uddannelse på alle niveauer fra småbørnspædagogik til ungdomsuddannelser, eller som undervises uden for et institutionelt regi, og som de kompetente myndigheder betragter som berettiget til at deltage i programmet på deres respektive territorier

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12)  "tredjeland, der ikke er associeret til programmet": et tredjeland, der ikke deltager fuldt ud i programmet, men hvis retlige enheder undtagelsesvis kan deltage i programmet i særlige tilfælde, når det skønnes at være i Unionens interesse

udgår

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15)  "fælles mastergrad": en integreret uddannelse, der tilbydes af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner, og som resulterer i et enkelt eksamensbevis, der udstedes og underskrives i fællesskab af alle de deltagende institutioner, og som anerkendes officielt i de lande, hvor de deltagende institutioner er beliggende

15)  "fælles master- eller ph.d.-grad": en integreret uddannelse, der tilbydes af mindst to videregående uddannelsesinstitutioner, og som resulterer i et enkelt eksamensbevis, der udstedes og underskrives i fællesskab af alle de deltagende institutioner, og som anerkendes officielt i de lande, hvor de deltagende institutioner er beliggende

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

18)  "videregående uddannelsesinstitution": enhver type videregående uddannelsesinstitution, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder anerkendte grader eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau, uanset hvorledes denne institution benævnes samt enhver anden type videregående uddannelsesinstitution, som af de nationale myndigheder betragtes som berettigede til at deltage i programmet, på deres respektive territorier

(18)  "videregående uddannelsesinstitution": enhver enhed, som i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis tilbyder anerkendte grader eller andre anerkendte kvalifikationer på videregående niveau, uanset hvorledes denne institution benævnes, samt enhver anden sammenlignelig enhed, som af de nationale myndigheder betragtes som berettigede til at deltage i programmet, på deres respektive territorier

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse": en aktivitet uden for skoleregi, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, og som er kendetegnet ved en ikke-formel læringstilgang

20)  "aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse": en aktivitet uden for skoleregi, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, som er kendetegnet ved en ikkeformel eller uformel læringstilgang og ved støtte til tilgængelighed og inklusion

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "ungdomsarbejder": en ansat eller frivillig, der deltager i ikke-formel læring, og som støtter unge mennesker i deres personlige socialpædagogiske og faglige udvikling

21)  "ungdomsarbejder": en ansat eller frivillig, der deltager i ikkeformel eller uformel læring, og som støtter unge mennesker i deres personlige udvikling, herunder deres socialpædagogiske og faglige udvikling samt deres kompetenceudvikling

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22)  "EU's ungdomsdialog": dialogen med unge og ungdomsorganisationer, der tjener som forum for fortløbende fælles overvejelse af prioriteterne for, gennemførelsen af og opfølgningen på det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

22)   "EU's ungdomsdialog": dialogen mellem politiske og andre beslutningstagere, eksperter, forskere eller interessenter fra civilsamfundet, alt efter hvad der er relevant, og unge og ungdomsorganisationer; den tjener som forum for fortløbende fælles overvejelse af prioriteterne for, gennemførelsen af og opfølgningen på det europæiske samarbejde inden for alle områder, der har relevans for unge

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23)  "tredjeland, der er associeret til programmet": et tredjeland, der er part i en aftale med Unionen, som giver mulighed for at deltage i programmet, og som opfylder alle de forpligtelser, der er fastsat i denne forordning for så vidt angår medlemsstaterne "retlig enhed":

udgår

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25)  "personer med færre muligheder": personer, der står over for en række hindringer, som afholder dem fra at få effektiv adgang til muligheder under programmet af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller helbredsmæssige årsager, på grund af en migrantbaggrund eller af årsager såsom handicap og uddannelsesmæssige vanskeligheder

25)  "personer med færre muligheder": personer , der er ugunstigt stillet i deres adgang til programmet på grund af forskellige hindringer hidrørende fra f.eks. handicap, helbredsproblemer, uddannelsesmæssige vanskeligheder, indvandrerbaggrund, kulturelle forskelle, økonomisk, social og geografisk situation, herunder personer fra marginaliserede samfund, eller som risikerer at blive udsat for forskelsbehandling af en af de grunde, der er nedfældet i artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

27a)  "Seal of Excellence": et kvalitetsmærke, der tildeles projekter, som indsendes til programmet og vurderes at være berettiget til støtte, men ikke får det på grund af budgetbegrænsninger; det tildeles i anerkendelse af projektets værdi og som hjælp til indsatsen for at finde alternativ finansiering

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet overordnede målsætning er at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet i og uden for Europa, og dermed bidrage til bæredygtig vækst, beskæftigelse og social samhørighed og til styrkelsen af den europæiske identitet. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde, støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med de underliggende sektorrelaterede dagsordener, fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikle den europæiske dimension i idræt.

1.  Programmet overordnede målsætning er at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling inden for uddannelse, ungdomsaktiviteter og idræt via livslang læring i og uden for Europa, og dermed bidrage til bæredygtig vækst, kvalitetsbeskæftigelse, social samhørighed og inklusion, til fremme af aktivt medborgerskab og til styrkelsen af den europæiske identitet. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde, i fremme af innovation på uddannelsesområdet, fremme af fælles standarder, støtte til gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med de underliggende sektorrelaterede dagsordener, fremme af samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikling af den europæiske dimension i idræt.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet

a)  at fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, retfærdighed, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fremme ikke-formel læringsmobilitet og aktiv samfundsdeltagelse blandt unge samt samarbejde, inklusion, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på ungdomsområdet

b)  at fremme ikkeformel og uformel læringsmobilitet, mellemkulturel læring, kritisk tænkning og aktiv samfundsdeltagelse blandt unge samt samarbejde, inklusion, kvalitet, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på ungdomsområdet

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  at fremme læringsmobilitet for idrætsledere og personale i idrætsorganisationer samt samarbejde, inklusion, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på idrætsområdet.

c)  inden for breddeidræt at fremme læringsmobilitet for idrætspersonale og unge mennesker, der regelmæssigt dyrker en idrætsgren i foreningsregi, samt samarbejde, inklusion, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på idrætsområdet.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  at fremme livslang læring gennem en tværsektoriel tilgang på tværs af formelle, ikkeformelle og uformelle rammer og ved at støtte fleksible læringsforløb.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Programmet skal omfatte en styrket international dimension med sigte på at støtte målene for Unionens eksterne aktion og udviklingsmål gennem et samarbejde mellem Unionen og tredjelande.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De aktioner, der støttes under hver enkelt nøgleaktion, er nærmere beskrevet i kapitel II (uddannelse), kapitel III (ungdom) og kapitel IV (idræt).

Alle programaktioner skal indeholde et stærkt læringselement, der bidrager til opfyldelsen af programmets mål som fastsat i denne artikel. De aktioner, der støttes under hver enkelt nøgleaktion, er nærmere beskrevet i kapitel II (uddannelse), kapitel III (ungdom) og kapitel IV (idræt). De operationelle mål og de tilhørende politiske prioriteter for hver foranstaltning skal specificeres nærmere i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 19.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Europæisk merværdi

 

1.  Under programmet ydes der alene støtte til aktioner og aktiviteter, som har potentiale til at give europæisk merværdi, og som bidrager til at nå de i artikel 3 nævnte målsætninger.

 

2.  Den europæiske merværdi af programmets aktioner og aktiviteter skal navnlig sikres gennem deres:

 

a)  tværnationale karakter, navnlig med hensyn til mobilitet og samarbejde med henblik på at opnå en bæredygtig systemisk indvirkning

 

b)  komplementaritet og synergi med andre programmer og politikker på nationalt plan, EU-plan og internationalt plan

 

c)  bidrag til en effektiv udnyttelse af Unionens gennemsigtigheds- og anerkendelsesværktøjer

 

d)  bidrag til udviklingen af EU-dækkende kvalitetssikringsstandarder, herunder chartre

 

e)  bidrag til udviklingen af fælles EU-dækkende standarder inden for uddannelsesprogrammer

 

f)  fremme af den mellemkulturelle og tværreligiøse dialog i hele Unionen

 

g)  fremme af flersprogethed i hele EU eller

 

h)  fremme af en følelse af europæisk tilhørsforhold og styrkelse af et fælles europæisk medborgerskab.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  mobilitet for elever og lærere i skoler/gymnasier

c)  mobilitet for elever og personale i skoler, herunder førskolelærere og småbørnspædagoger

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mobilitet for undervisere på voksenuddannelser

d)  mobilitet for lærende og personale på voksenuddannelser

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Programmet skal støtte foranstaltninger for virtuel læring og blandet læring, der ledsager de mobilitetsaktiviteter, der er omhandlet i stk. 1. Det skal også støtte sådanne foranstaltninger for personer, som ikke er i stand til at deltage i sådanne mobilitetsaktiviteter.

 

Kommissionen sikrer, hvor det er relevant, at de værktøjer til virtuel og blandet læring, der udvikles under programmet, gøres tilgængelige for den brede offentlighed.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Der kan ydes støtte til forberedelse af de mobilitetsaktiviteter, der er fastsat i denne artikel, herunder om nødvendigt til forberedende besøg.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  partnerskaber med henblik på samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder mindre partnerskaber for at fremme en bredere og mere inklusiv adgang til programmet

a)  strategiske partnerskaber med henblik på samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder mindre partnerskaber for at fremme en bredere og mere inklusiv adgang til programmet

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ekspertisepartnerskaber, navnlig Europauniversiteter, erhvervsekspertisecentre og fælles mastergrader

b)  ekspertisepartnerskaber, navnlig Europauniversiteter, erhvervsekspertisecentre og fælles master- eller ph.d.-grader inden for Erasmus Mundus; Europauniversiteter og erhvervsekspertisecentre skal omfatte mindst én enhed, der har hjemsted i en medlemsstat

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  innovationspartnerskaber med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet

c)  innovationspartnerskaber såsom voksenuddannelsesalliancer med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet;

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  onlineplatforme og -værktøjer til fremme af virtuelt samarbejde, herunder støttetjenester til eTwinning og til den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa.

d)  tilgængelige og brugervenlige onlineplatforme og -værktøjer til fremme af virtuelt samarbejde, herunder støttetjenester til eTwinning og til den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa, værktøjer til fremme af brugen af metoder inden for universelt design for læring samt værktøjer til fremme af mobilitet som f.eks. det europæiske studiekort, der er omhandlet i artikel 25, stk. 7c

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  målrettet kapacitetsopbygning inden for videregående uddannelse i tredjelande, der ikke er associeret med programmet.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  støtte til EU-værktøjer og -foranstaltninger, der fremmer kvalitet, gennemsigtighed og anerkendelse af kompetencer, færdigheder og kvalifikationer45

b)  støtte til EU-værktøjer og -foranstaltninger, der fremmer kvalitet, gennemsigtighed, anerkendelse og ajourføring af kompetencer, færdigheder og kvalifikationer45

__________________

__________________

45 Navnlig Unionens fælles ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, den europæiske referenceramme for kvalifikationer; Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse, det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, det europæiske kvalitetssikringsregister for videregående uddannelser, Den Europæiske Sammenslutning for Kvalitetssikringsorganisationer inden for Videregående Uddannelse, det europæiske net af informationscentre og nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse og Euroguidance-netværket.

45 Navnlig Europass - Unionens fælles ramme for større gennemsigtighed i kvalifikationer og kompetencer, den europæiske referenceramme for kvalifikationer; Europæisk referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse, det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse, det europæiske meritoverførsels- og meritakkumuleringssystem, det europæiske kvalitetssikringsregister for videregående uddannelser, Den Europæiske Sammenslutning for Kvalitetssikringsorganisationer inden for Videregående Uddannelse, det europæiske net af informationscentre og nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse og Euroguidance-netværket.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  politisk dialog og samarbejde med vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på uddannelsesområdet

c)  politisk dialog og samarbejde med samt støtte til relevante vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på uddannelsesområdet

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  foranstaltninger, der bidrager til kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet

d)  målrettede foranstaltninger, der bidrager til høj kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet støtter undervisning, læring, forskning og debatter vedrørende den europæiske integration gennem følgende aktioner:

Programmet støtter undervisning, læring, forskning og debatter vedrørende den europæiske integration og vedrørende Unionens fremtidige udfordringer og muligheder gennem følgende aktioner:

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  Jean Monnet-aktionen vedrørende videregående uddannelse

udgår

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  Jean Monnet-aktionen vedrørende andre uddannelsesområder

b)  Jean Monnet-aktionen vedrørende alle uddannelsesområder

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  partnerskaber med henblik på samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder mindre partnerskaber for at fremme en bredere og mere inklusiv adgang til programmet

a)  strategiske partnerskaber med henblik på samarbejde og udveksling af bedste praksis, herunder mindre partnerskaber for at fremme en bredere og mere inklusiv adgang til programmet

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  onlineplatforme og -værktøjer for virtuelt samarbejde.

c)  tilgængelige og brugervenlige onlineplatforme og -værktøjer for virtuelt samarbejde.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens politiske dagsorden på ungdomsområdet med støtte fra Youth Wiki-netværket

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens politiske dagsorden på ungdomsområdet, eventuelt med støtte fra Youth Wiki-netværket

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  politisk dialog og samarbejde med relevante vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på ungdomsområdet, EU's ungdomsdialog og støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

c)  politisk dialog og samarbejde med samt støtte til relevante interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske og internationale organisationer på ungdomsområdet, EU's ungdomsdialog og støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  foranstaltninger, der bidrager til kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet

d)  foranstaltninger, der bidrager til høj kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På idrætsområdet støtter programmet aktioner vedrørende mobilitet for idrætsledere og personale i idrætsorganisationer under nøgleaktion 1.

På idrætsområdet støtter programmet, under nøgleaktion 1, mobilitet for unge idrætsudøvere samt personale inden for breddeidræt.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  almennyttige idrætsarrangementer, der tager sigte på yderligere at udvikle den europæiske dimension på idrætsområdet.

b)  almennyttige breddeidrætsarrangementer, inklusive små arrangementer, der tager sigte på yderligere at udvikle den europæiske dimension på idrætsområdet.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  politisk dialog og samarbejde med vigtige interessenter, europæiske ngo'er og internationale organisationer på idrætsområdet

b)  politisk dialog og samarbejde med relevante interessenter, herunder europæiske og internationale organisationer på idrætsområdet

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  foranstaltninger, der bidrager til høj kvalitet og inklusivitet i gennemførelsen af programmet

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb)  samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre EU-politikker

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Kapitel 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kapitel IVa

 

Inklusion

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Inklusionsstrategi

 

1.  Kommissionen udarbejder senest den 31. marts 2021 en ramme for inklusionsforanstaltninger samt retningslinjer for deres gennemførelse. På grundlag af denne ramme og med særlig fokus på de specifikke udfordringer vedrørende adgangen til programmet i national sammenhæng skal de nationale agenturer udarbejde en flerårig national inklusionsstrategi. Denne strategi skal offentliggøres senest den 30. juni 2021, og dens gennemførelse skal overvåges regelmæssigt.

 

2.  Den i stk. 1 omhandlede ramme og strategi skal tage særligt hensyn til følgende elementer:

 

a)  samarbejde med arbejdsmarkedsparter, nationale og lokale myndigheder samt civilsamfundet

 

b)  støtte til græsorganisationer i lokalsamfundene, der arbejder direkte med målgrupperne

 

c)  opsøgende arbejde overfor og kommunikation med målgrupperne, herunder gennem formidling af brugervenlig information

 

d)  forenkling af ansøgningsprocedurer

 

e)  levering af specifikke rådgivnings-, uddannelses- og støttetjenester til målgrupperne både forud for deres ansøgning og for at forberede dem på deres faktiske deltagelse i programmet

 

f)  bedste praksis med hensyn til tilgængelighed og støttetjenester for personer med handicap

 

g)  indsamling af relevante kvalitative og kvantitative data med henblik på at evaluere strategiens effektivitet

 

h)  anvendelse af finansielle støtteforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 13b.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13b

 

Finansielle støtteforanstaltninger for inklusion

 

1.  Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder for at sikre, at der træffes passende finansielle støtteforanstaltninger, herunder i givet fald forfinansiering, til gavn for personer med færre muligheder, for hvem deltagelse i programmet hindres af økonomiske årsager, enten fordi de selv er økonomisk dårligt stillet, eller fordi de ekstra omkostninger, der vil være forbundet med deltagelse i programmet på grund af deres særlige situation, udgør en betydelig hindring. Vurderingen af de økonomiske årsager og støttens størrelse skal baseres på objektive kriterier.

 

2.  De finansielle støtteforanstaltninger, der er omhandlet i stk. 1, kan omfatte:

 

a)  eventuelle støttemuligheder fra andre EU-instrumenter såsom Den Europæiske Socialfond+

 

b)  eventuelle støttemuligheder fra nationale ordninger

 

c)  tilskudsjusteringer eller supplerende finansiering til mobilitetsforanstaltninger, der er tilgængelige under programmet.

 

3.  For at overholde denne artikels stk. 2, litra c), skal Kommissionen om nødvendigt tilpasse eller bemyndige de nationale agenturer til at tilpasse tilskuddene til støtte for mobilitetsaktioner under programmet. Kommissionen opretter endvidere i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 14 et særligt budget til finansiering af supplerende finansielle støtteforanstaltninger under programmet.

 

4.  Omkostningerne til foranstaltninger, der letter eller støtter inklusion, må under ingen omstændigheder benyttes som begrundelse for at afslå en ansøgning under programmet.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 30 000 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 41 097 000 000 EUR i faste 2018-priser (46 758 000 000 EUR i løbende priser).

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De årlige bevillinger skal godkendes af Europa-Parlamentet og Rådet inden for lofterne i den flerårige finansielle ramme.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  24 940 000 000 EUR til aktioner inden for uddannelse, hvoraf

a)  83 % af beløbet i stk. 1 til aktioner inden for uddannelse, hvoraf

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a) – punkt 1)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  mindst 8 640 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med videregående uddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

1)  mindst 34,66 % skal afsættes til aktioner i forbindelse med videregående uddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a) – punkt 2)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  mindst 5 230 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med erhvervsuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

2)  mindst 23 % skal afsættes til aktioner i forbindelse med erhvervsuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a) – punkt 3)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  mindst 3 790 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med skoleuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, litra a),

3)  mindst 15,63 % skal afsættes til aktioner i forbindelse med skoleuddannelse, herunder førskoleundervisning og småbørnspædagogik, som omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a) – punkt 4)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  mindst 1 190 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, litra a),

4)  mindst 6 % skal afsættes til aktioner i forbindelse med voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a) – punkt 5)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  450 000 000 EUR til Jean Monnet-aktioner, som omhandlet i artikel 7

5)  1,8 % skal afsættes til Jean Monnet-aktioner, som omhandlet i artikel 7.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 14– stk.1 – litra a – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  13,91 % af det i dette stykkes litra a) omhandlede beløb skal afsættes til aktioner, der primært forvaltes direkte, herunder de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4, litra e), artikel 5, litra b) -d), og artikel 6, litra a) -f)

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – led 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b)  de resterende 5 % kan anvendes til at finansiere foranstaltninger inden for kapitel II

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  3 100 000 000 EUR til aktioner på ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 8-10

b)  10,33 % af det i stk. 1 omhandlede beløb til aktioner på ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 8-10

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  550 000 000 EUR til aktioner på idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-13 og samt

c)  2 % af det i stk. 1 omhandlede beløb til aktioner på idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-13 og

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mindst 960 000 000 EUR som et bidrag til dækning af de nationale agenturers driftsomkostninger.

d)  mindst 3,2 % af beløbet i artikel 1 som et bidrag til dækning af de nationale agenturers driftsomkostninger.

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

De resterende 1,5 %, der ikke afsættes ved den vejledende fordeling i første afsnit, kan anvendes til programstøtte.

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ud over den i stk. 1 anførte finansieringsramme og for at fremme programmets internationale dimension tildeles supplerende støtte som fastsat i forordning …/… [Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde]46 og i forordning .../...[IPA III]47 til aktioner, der gennemføres og forvaltes i overensstemmelse med denne forordning. Dette bidrag finansieres i overensstemmelse med de forordninger, som opretter disse instrumenter.

3.  Ud over den i stk. 1 anførte finansieringsramme og for at fremme programmets internationale dimension skal forordning …/… [Instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde]46 og forordning .../...[IPA III]47 finansielt bidrage til aktioner, der fastlægges og gennemføres i henhold til denne forordning. Denne forordning finder anvendelse på brugen af disse midler, samtidig med at overensstemmelsen med de forordninger, der regulerer henholdsvis instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og IPA III, sikres.

__________________

__________________

46 [Reference].

46 [Reference].

47 [Reference].

47 [Reference].

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

4.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder samt rådgivning og undervisning vedrørende tilgængelighed.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Prioriteringerne for fordelingen af budgetmidler på aktioner i henhold til stk. 2 fastsættes i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 19.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For så vidt angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4-6, artikel 7, litra a) og b), artikel 8-10, 12 og 13, kan programmet være åbent for deltagelse af følgende tredjelande:

For så vidt angår de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 4-6, artikel 7, litra a) og b), artikel 8-13, kan programmet være åbent for deltagelse af retlige enheder fra ethvert tredjeland, når en sådan deltagelse er behørigt begrundet og i Unionens interesse.

a)  tredjelande, der er omhandlet i artikel 16, og som ikke opfylder betingelserne i stk. 2 i nævnte artikel

 

b)  ethvert andet tredjeland.

 

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer under programmets gennemførelse, bl.a. ved udvælgelsen af deltagere og tildeling af stipendier, at der ydes en indsats for at fremme social inklusion og deltagelsen af personer, der har særlige behov eller færre muligheder.

udgår

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Størrelsen af den finansielle støtte, det være sig tilskud, engangsbeløb, standardbeløb eller enhedsomkostningsbaserede tilskud, tages regelmæssigt op til revision og tilpasses værtslandets eller -regionens leve- og opholdsomkostninger på grundlag af tal fra Eurostat. Tilpasningen af leve- og opholdsomkostninger skal tage behørigt hensyn til rejseomkostninger til og fra værtslandet eller -regionen.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at sikre personer med færre muligheder bedre adgang og for at sikre en gnidningsløs gennemførelse af programmet kan Kommissionen justere eller tillade de nationale agenturer, jf. artikel 23, at justere tilskuddene til programmets mobilitetsaktioner på grundlag af objektive kriterier.

udgår

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel [108] omhandlede arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret til programmet, til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer. Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 31.

De sekundære politikker og prioriteringer, herunder de nærmere detaljer for specifikke initiativer, jf. artikel 4-13, skal fastlægges ved hjælp af et arbejdsprogram som omhandlet i finansforordningens artikel 110. Arbejdsprogrammet skal også indeholde bestemmelser om, hvordan programmet skal gennemføres. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret til programmet, til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer. Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 30 med henblik på at supplere nærværende forordning gennem vedtagelse af arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 21 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Evaluering

Evalueringer, midtvejsrevision og revision

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Evalueringer gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

1.  Enhver evaluering skal gennemføres så betids, at resultaterne kan indgå i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

2.  Midtvejsrevisionen af programmet skal foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, men under alle omstændigheder senest den 31. december 2024. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program, som skal indgå i midtvejsrevisionen. Midtvejsrevisionen skal ud over at bedømme programmets samlede effektivitet og resultater navnlig omfatte en vurdering af gennemførelsen af de inklusionsforanstaltninger, der er fastsat i kapitel IVa, indsatsen for at forenkle programmet for støttemodtagerne og gennemførelsen af de nye initiativer, der er omhandlet i artikel 5, litra b), og artikel 8, litra c). Det skal i den forbindelse undersøges, hvordan programmets deltagere fordeler sig, navnlig med hensyn til personer med færre muligheder.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset kravene i kapitel IX og de nationale agenturers forpligtelser som omhandlet i artikel 24 skal medlemsstaterne senest den 30. april 2024 indsende en rapport til Kommissionen om programmets gennemførelse og indvirkning på deres respektive områder.

3.  Uanset kravene i kapitel IX og de nationale agenturers forpligtelser som omhandlet i artikel 24 skal medlemsstaterne senest den 30. april 2024 indsende en rapport til Kommissionen om programmets gennemførelse og indvirkning på deres respektive områder. EU-Udenrigstjenesten skal fremlægge en tilsvarende rapport om programmets gennemførelse og virkning i de deltagende udviklingslande.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen forelægger om nødvendigt og på grundlag af midtvejsrevisionen passende lovgivningsforslag om ændring af denne forordning. Kommissionen giver møde for det kompetente udvalg i Europa-Parlamentet og det kompetente organ i Rådet for at redegøre for midtvejsrevisionen, herunder for sin afgørelse om, hvorvidt det er nødvendigt at ændre denne forordning.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved afslutningen af gennemførelsesperioden og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

4.  Ved afslutningen af gennemførelsesperioden og senest tre år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

5.  Kommissionen fremsender alle evalueringer samt midtvejsrevisionen ledsaget af sine bemærkninger til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale agenturer, jf. artikel 24, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektivt opsøgende arbejde og offentliggørelse og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med offentliggørelsen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

1.  De nationale agenturer, jf. artikel 24, udvikler i samarbejde med Kommissionen og på grundlag af en EU-dækkende ramme en sammenhængende tilgang med henblik på effektivt opsøgende arbejde og offentliggørelse og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, og bistår generelt Kommissionen i forbindelse med offentliggørelsen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og dets resultater. De nationale agenturer informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land med henblik på at fremme samarbejdet med de forskellige interessenter samt på at støtte en tværsektoriel tilgang til gennemførelsen af programmet. Når Kommissionen og de nationale agenturer udfører kommunikationsaktiviteter og opsøgende arbejde i forbindelse med formidling af oplysninger, skal de i overensstemmelse med kapitel IVa være særligt opmærksomme på personer med færre muligheder med henblik på at øge deres deltagelse i programmet.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Alle væsentlige programdokumenter for støttemodtagere, herunder ansøgningsskemaer, instrukser og væsentlige oplysninger, skal mindst være tilgængelige på alle EU's officielle sprog.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

4.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater på en tilgængelig måde.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  De nationale agenturer skal også udbrede kendskabet til programmet hos karrierevejledningstjenester i uddannelsesinstitutioner og hos arbejdsformidlinger.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger til at fjerne retlige og administrative hindringer for programmets drift, herunder, hvor det er muligt, foranstaltninger til løsning af problemer, der besværliggør opnåelsen af visum.

2.  Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger til at fjerne retlige og administrative hindringer for programmets drift, herunder, hvor det er muligt, foranstaltninger til at undgå beskatning af tilskud, at sikre muligheden for at overføre rettigheder mellem EU's socialsystemer og løse problemer, der besværliggør opnåelsen af visum og opholdstilladelse.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  På grundlag af det nationale agenturs årlige forvaltningserklæring, udtalelsen herom fra det uafhængige revisionsorgan og Kommissionens analyse af det nationale agenturs performance og overholdelse af bestemmelserne giver den nationale myndighed hvert år Kommissionen oplysninger om sine overvågnings- og tilsynsaktiviteter vedrørende programmet.

9.  På grundlag af det nationale agenturs årlige forvaltningserklæring, udtalelsen herom fra det uafhængige revisionsorgan og Kommissionens analyse af det nationale agenturs performance og overholdelse af bestemmelserne giver den nationale myndighed hvert år Kommissionen oplysninger om sine overvågnings- og tilsynsaktiviteter vedrørende programmet. Disse oplysninger skal så vidt muligt offentliggøres.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  have den fornødne ekspertise til at dække alle programmets sektorer

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  De nationale agenturer skal i samarbejde med Kommissionen sikre, at de procedurer, der indføres for at gennemføre forordningen, er konsekvente og enkle, og at oplysningerne er af høj kvalitet, herunder gennem udvikling af fælles standarder for projektansøgninger og -evaluering. De nationale agenturer skal regelmæssigt høre programmets støttemodtagere for at sikre, at dette krav overholdes.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  eventuelt supplerende midler til foranstaltninger under artikel 6, litra d), og artikel 10, litra d).

c)  eventuelt supplerende midler til foranstaltninger under artikel 6, litra d), artikel 10, litra d) og artikel 13, litra ba).

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af aktioner, som den forvalter direkte. Den skal derfor forvalte alle faser af tilskuds- og projektansøgningerne for de programaktioner, der er opført i kapitel II, III og IV, når de indgives af EU-dækkende netværk samt europæiske og internationale organisationer.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Der afholdes regelmæssigt møder med netværket af nationale agenturer for at sikre en sammenhængende gennemførelse af programmet i alle medlemsstater og alle tredjelande som omhandlet i artikel 17.

7.  Der afholdes regelmæssigt møder med netværket af nationale agenturer for at sikre en konsekvent gennemførelse af programmet i alle medlemsstater og alle tredjelande som omhandlet i artikel 17 samt sikre udveksling af bedste praksis. Eksterne eksperter, herunder repræsentanter for civilsamfund, arbejdsmarkedsparter og tredjelande, der er associeret med programmet, skal indbydes til at deltage i sådanne møder. Europa-Parlamentet skal indbydes som observatør til sådanne møder.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  For at forenkle og harmonisere ansøgningsproceduren stiller Kommissionen senest den 30. juni 2024 et fælles, flersproget one-stop-shop-værktøj til rådighed for programmet. Dette værktøj skal være tilgængeligt både online og på mobile enheder for enhver, der enten er omfattet af programmet eller deltager i forvaltningen af det. Værktøjet skal også give oplysninger om mulige partnere for potentielle støttemodtagere.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Kommissionen sikrer, at projektresultaterne gøres offentligt tilgængelige og formidles bredt med henblik på at fremme udvekslingen af bedste praksis blandt nationale agenturer, interessenter og programmets støttemodtagere.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7c.  Senest den 31. december 2021 udarbejder Kommissionen et europæisk studiekort for alle studerende, der deltager i programmet. Kommissionen stiller senest den 31. december 2025 det europæiske studiekort til rådighed for alle studerende i Unionen.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen er ansvarlig for tilsynskontroller med hensyn til de af de nationale agenturer forvaltede programaktioner og -aktiviteter. Den fastsætter minimumskrav til det nationale agenturs og det uafhængige revisionsorgans kontroller.

2.  Kommissionen er ansvarlig for tilsynskontroller med hensyn til de af de nationale agenturer forvaltede programaktioner og -aktiviteter. Den fastsætter minimumskrav til det nationale agenturs og det uafhængige revisionsorgans kontroller under hensyntagen til de interne systemer for kontrol af nationale offentlige finanser.

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag under programmet, kan også modtage et bidrag fra andre EU-programmer, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger.

2.  En foranstaltning, som har modtaget et bidrag under programmet, kan også modtage et bidrag fra andre EU-programmer, forudsat at bidragene ikke dækker de samme omkostninger. Det kumulerede støttebeløb må ikke overstige de samlede støtteberettigede omkostninger ved foranstaltningen.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Foranstaltninger, der er støtteberettigede inden for rammerne af programmet, der er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet og opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag, men som ikke finansieres på grund af budgetmæssige begrænsninger, kan udvælges til finansiering af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde). I givet fald finder medfinansieringssatserne og reglerne om støtteberettigelse i denne forordning anvendelse. Disse foranstaltninger gennemføres af den i artikel [65] i forordning (EU) nr. XX [CPR] nævnte forvaltningsmyndighed i overensstemmelse med reglerne i denne forordning og de fondsspecifikke forordninger, herunder reglerne om finansielle korrektioner.

4.  Foranstaltninger, der er støtteberettigede inden for rammerne af programmet og opfylder følgende kumulative, sammenlignelige betingelser:

 

- de er blevet vurderet som led i en indkaldelse af forslag inden for rammerne af programmet

 

- de opfylder minimumskravene til kvalitet i den pågældende indkaldelse af forslag

 

- de kan ikke finansieres som led i den pågældende indkaldelse af forslag på grund af budgetmæssige begrænsninger,

 

kan tildeles et "Seal of Excellence" i anerkendelse af deres høje kvalitet med henblik på at gøre det lettere for dem at ansøge om støtte fra andre kilder eller blive udvalgt til finansiering af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fonde) uden en ny ansøgningsproces. I givet fald finder medfinansieringssatserne og reglerne om støtteberettigelse i denne forordning anvendelse. Disse foranstaltninger gennemføres af den i artikel [65] i forordning (EU) nr. XX [CPR] nævnte forvaltningsmyndighed i overensstemmelse med reglerne i denne forordning og de fondsspecifikke forordninger, herunder reglerne om finansielle korrektioner.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 20, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19 og 20, tillægges Kommissionen indtil den 31. december 2028.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den i artikel 20 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af den beføjelse, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3.  Den i artikel 19 og 20 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af den beføjelse, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at behandle sektorspecifikke spørgsmål. Hvis det er relevant, og i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden og på ad hoc-basis, kan eksterne eksperter, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, indbydes til at deltage i møderne som observatører.

 

3.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

 

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Bilag I

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag I

udgår

Indikatorer

 

1)  Læringsmobilitet af høj kvalitet for personer fra forskellige baggrunde

 

2)  Europæisering og internationalisering af organisationer og institutioner

 

Hvad skal måles?

 

3)  Antal personer, der deltager i mobilitetsaktiviteter under programmet

 

4)  Antal personer med færre muligheder, der deltager i aktiviteter med henblik på læringsmobilitet under programmet

 

5)  Andelen af deltagere, der mener, at de har haft gavn af deres deltagelse i aktiviteter med henblik på læringsmobilitet under programmet

 

6)  Antal institutioner og organisationer, der støttes af programmet under nøgleaktion 1 (læringsmobilitet) og nøgleaktion 2 (samarbejde)

 

7)  Antal førstegangsdeltagende institutioner, der støttes af programmet under nøgleaktion 1 (læringsmobilitet) og nøgleaktion 2 (samarbejde)

 

8)  Andelen af institutioner og organisationer, der støttes af programmet, og som har udviklet praksis af høj kvalitet som følge af deres deltagelse i programmet

 

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag Ia

 

Alle kvantitative indikatorer skal mindst være opdelt efter medlemsstat og køn.

 

Målsætning, der skal måles: Nøgleaktion 1 - Læringsmobilitet

 

Indikatorer:

 

Antal personer, der deltager i mobilitetsaktioner og -aktiviteter under programmet

 

Antal personer, der anvender værktøjer for virtuel eller blandet læring til støtte for mobilitet under programmet

 

Antal personer, der anvender værktøjer for virtuel eller blandet læring, fordi de ikke kan deltage i mobilitetsaktiviteter

 

Antal organisationer/institutioner, der deltager i mobilitetsaktioner og -aktiviteter under programmet

 

Antal organisationer/institutioner, der anvender værktøjer for virtuel eller blandet læring til støtte for mobilitet under programmet

 

Antal organisationer/institutioner, der anvender værktøjer for virtuel eller blandet læring, fordi de ikke kan deltage i mobilitetsaktiviteter

 

Andel af deltagere, som mener, at de har haft gavn af deres deltagelse i aktiviteter under nøgleaktion 1

 

Andel af deltagere, som mener, at deres europæiske tilhørsfølelse er blevet styrket af at deltage i programmet

 

Andel af deltagere, som mener, at deres fremmedsprogsfærdigheder er blevet forbedret af at deltage i programmet

 

Målsætning, der skal måles: Nøgleaktion 2 - Samarbejde mellem organisationer og institutioner

 

Indikatorer:

 

Antal organisationer/institutioner, der modtager støtte fra programmet under nøgleaktion 2

 

Andel af organisationer/institutioner, der mener, at de har haft gavn af deres deltagelse i aktiviteter under nøgleaktion 2

 

Antal organisationer/institutioner, der benytter EU-værktøjer og -platforme til samarbejde

 

Målsætning, der skal måles: Nøgleaktion 3 - Støtte til politikudvikling og samarbejde

 

Indikatorer:

 

Antal personer eller organisationer/institutioner, der er omfattet af foranstaltninger under nøgleaktion 3

 

Målsætning, der skal måles: Inklusion

 

Indikatorer:

 

Antal personer med færre muligheder, der deltager i mobilitetsaktioner og -aktiviteter

 

Antal personer med færre muligheder, der anvender værktøjer for virtuel eller blandet læring til støtte for mobilitet under programmet

 

Antal personer med færre muligheder, der anvender værktøjer for virtuel eller blandet læring, fordi de ikke kan deltage i mobilitetsaktiviteter

 

Antal førstegangsdeltagende organisationer, der støttes af programmet under nøgleaktion 1 og 2

 

Andelen af personer med færre muligheder, som mener, at de har haft gavn af deres deltagelse i programmet

 

Målsætning, der skal måles: Forenkling

 

Indikatorer:

 

Antal mindre partnerskaber, der modtager støtte under nøgleaktion 2

 

Andel af deltagere, der mener, at ansøgnings-, deltagelses- og evalueringsprocedurerne er forholdsmæssige og enkle

 

Den gennemsnitlige tid, det tager at færdiggøre en ansøgning for hver aktion, set i forhold til det foregående program

(1)

EUT C 62 af 15.2 2019, s. 194.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.


EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING

Europa-Parlamentets holdning ved førstebehandlingen skal forstås som en pakkeløsning. Hvis den finansielle ramme for 2021-2027-programmet er lavere end det beløb, der er fastsat i artikel 14, stk. 1, i Parlamentets holdning, forbeholder Europa-Parlamentet sig ret til at genoverveje sin støtte til enhver af aktionerne i programmet for at sikre, at målene for programmets kerneaktiviteter og den øgede støtte til inklusionsforanstaltninger kan opfyldes effektivt.

Endvidere gør Europa-Parlamentet det klart, at dets støtte til de nye initiativer, der indgår i dets holdning — navnlig Europauniversiteter, ekspertisecentre og DiscoverEU — er betinget af a) evalueringen af de igangværende pilotfaser og b) den nærmere definition af hvert enkelt initiativ. I mangel af ovenstående vil Europa-Parlamentet gøre brug af sine beføjelser i forbindelse med den årlige budgetprocedure til at placere de relevante midler i reserven, indtil disse betingelser er opfyldt.


BEGRUNDELSE

Den 30. maj 2018 fremlagde Kommissionen sit forslag til det nye Erasmus (+)-program i forlængelse af dens forslag af 2. maj 2018 om en ny flerårig finansiel ramme for perioden 2021-2027. I det nye FFR-forslag har Kommissionen afsat betydelige ekstra ressourcer til det nye Erasmus(+)-program (en stigning på 93 % i faste priser i forhold til den nuværende FFR) som led i sin strategi for investeringer i mennesker og støtte til programmer, som har haft succes.

Ordførerens vurdering af Kommissionens forslag og strategi for udkastet til betænkning

Ordføreren glæder sig uforbeholdent over Kommissionens forslag, navnlig over bibeholdelsen af en programarkitektur, der har fundet et passende leje og fungeret godt i det nuværende program. Når der er tale om vellykkede programmer, bør ændringerne fokusere på de områder, hvor der virkelig er behov for dem (evolution frem for revolution), og det er, hvad Kommissionens forslag leverer. Ud over at fastholde en effektiv programstruktur har Kommissionen også taget konsekvensen af nogle af de vigtigste konklusioner fra midtvejsevalueringen, samt ikke mindst fra Parlamentets beslutning af 2. februar 2017, hvis tilgrundliggende betænkning ordføreren havde den ære at udarbejde. I den forbindelse må den øgede fokus på inklusion og forenkling - i hvert fald i de overordnede budskaber fra Kommissionen - hilses velkommen. Det samme gælder beslutningen om at opgive studielånsgarantifaciliteten. Selv om idéen ikke var dårlig, er det vigtigt at anerkende, når gode idéer ikke har fungeret i praksis, og drage konsekvensen heraf.

Andre ændringer er også positive: anvendelsen af nøgleaktionsstrukturen inden idræt, styrkelsen af mobilitetsmulighederne for skoleelever under nøgleaktion 1 og udbredelsen af Jean Monnet-aktioner til at dække alle former for uddannelse. Endvidere sætter ordføreren pris på de nye overordnede initiativer, der indgår i Kommissionens forslag. Erasmus-midlerne bør anvendes til at fremme et ekspertisedrevet netværk af europæiske universiteter for at hjælpe os med at konkurrere med de bedste i verden, og der bør gøres mere for at fremme ekspertisebaseret samarbejde mellem vores udbydere af erhvervsuddannelse. DiscoverEU tilbyder, under forudsætning af at det er læringsorienteret, unge en mulighed for at lære Den Europæiske Union at kende i al dens kulturelle og sproglige mangfoldighed samt, gennem en ikkeformel eller uformel uddannelsesaktivitet, at udvikle vigtige bløde færdigheder som f.eks. kommunikation, teamwork, kreativitet og problemløsning.

De centrale ændringsforslag i denne betænkning skal ses i sammenhæng med denne overordnede støtte til Kommissionens tilgang. Ikke desto mindre mener ordføreren, at følgende ændringer er af afgørende betydning for at sikre, at den nye generation af Erasmus(+)-programmet skaber muligheder af høj kvalitet for så mange mennesker som muligt.

Budget

Selv om det nuværende Erasmus(+)-program på det overordnede plan har været yderst vellykket, har det også kæmpet med en vedvarende lav projektsuccesrate, hvilket i sidste ende risikerer at frustrere ansøgerne og underminere programmets værdi. Det er bydende nødvendigt at forbedre succesraterne i det næste program. Hertil kommer, at det med en ambition om at tredoble antallet af deltagere, øge inddragelsen af grupper, som det er vanskeligere at nå ud til, samt indføje tre højt profilerede nye initiativer, er uholdbart at hævde, at man kan nøjes med en stigning på 93 % i faste priser, hvis vi skal opskalere og forbedre programmet. Europa-Parlamentet har konsekvent anmodet om en tredobling af midlerne til Erasmus(+), hvilket endda er for lidt i forhold til det, som andre, herunder Kommissionens formand og visse medlemsstater, tidligere har anmodet om. Ordføreren stiller derfor et ændringsforslag om tredobling af budgettet i 2018-priser. Indtil videre er alle de øvrige budgetbevillinger udtrykt i procent for at lette forhandlingerne, og der er foretaget visse justeringer for at afspejle udvidelsen af anvendelsesområdet for mobiliteten inden for voksenuddannelse (ikke kun personale, men også lærende), skoleundervisning (førskolelærere og børnehavepædagoger medtages) og idræt (unge mennesker, der regelmæssigt dyrker idræt på foreningsplan, medtages) og for at lægge større vægt på erhvervsuddannelser.

Inklusion

Kommunikationen omkring det nye Erasmus(+) har gjort det klart, at det nye program vil lægge særlig vægt på at udvide adgangen og fremme den sociale inklusion. Retsaktens tekst er dog fortsat præget af tilbageholdenhed. For det første nøjes den med at kræve, at medlemsstaterne og Kommissionen forbedrer indsatsen og åbner mulighed for justering af tilskud. Ordføreren lægger derfor langt større vægt på inklusionsforanstaltninger ved at oprette et selvstændigt kapitel om inklusion i retsakten og kræve, at medlemsstaterne udvikler en inklusionsstrategi baseret på en række mulige parametre inden for nogle rammer, som Kommissionen fastlægger. Han kræver også udtrykkeligt, at Kommissionen og medlemsstaterne yder finansiel støtte til personer med færre muligheder, som ikke kan få adgang til programmet på grund af manglende økonomiske formåen, eller fordi omkostningerne ved deltagelse vil være uoverkommeligt høje på grund af deres særlige situation.

Endelig gør forslaget til forordning det muligt for folk at deltage i "virtuel læringsmobilitet". Ordføreren gør det klart, at mobilitet i sagens natur er fysisk, således at virtuel læring kan supplere, men aldrig erstatte fysisk mobilitet. Kun i de tilfælde, hvor folk er forhindret i at rejse til et andet land, kan virtuel læring være et alternativ.

Kort sagt søger ordføreren at give inklusion en langt mere fremtrædende plads, at styrke de foranstaltninger, der har til formål at fremme inklusion, og at gøre det lettere at måle, om programmet har leveret. Efter ordførerens opfattelse er det bydende nødvendigt, at vi ved afslutningen af programcyklussen nøjagtigt kan måle, om vi virkelig har gjort Erasmus(+) mere inklusivt ved at give folk fra dårlige kår flere muligheder for at deltage i reelle mobilitetsudvekslinger. Hvis Unionen ved udgangen af 2027 ikke kan hævde at have 12 millioner deltagere, men ærligt kan sige, at programmet er mere inklusivt og har givet flere mennesker muligheder af høj kvalitet, kan den med rette være stolt. Programmet bør være mere kvalitets- end kvantitetsdrevet.

Parlamentarisk kontrol

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens argument om, at programmet har behov for en vis fleksibilitet i sin 7-års livscyklus. Realiteter og prioriteter ændrer sig, og det ville være forkert at bebyrde programmet med vores 2018-opfattelse af, hvordan tingene vil eller bør udvikle sig. Ikke desto mindre må programfleksibilitet ikke være ensbetydende med carte blanche til Kommissionen. Den "slankede" forordning har sine klare fordele, men gør det nødvendigt at træffe væsentlige politiske valg gennem arbejdsprogrammerne. Nye initiativer, såsom DiscoverEU eller Europauniversiteterne, er gode idéer, men de er knap nok definerede og skal konkretiseres i løbet af programmet baseret på erfaringerne fra deres pilotfase. De politiske prioriteringer og de tilsvarende budgetbevillinger er overladt til arbejdsprogrammerne. Af alle disse grunde er det vigtigt, at disse arbejdsprogrammer vedtages ved hjælp af delegerede retsakter frem for gennemførelsesretsakter. Formålet med en sådan tilgang er at bevare maksimal programfleksibilitet og sikre, at Parlamentet kan udøve sin kontrolret og stille den udøvende magt til ansvar. Det eneste holdbare alternativ til denne strømlinede tilgang ville være at fastsætte langt mere detaljerede bestemmelser i selve forordningen, hvilket ville være i modstrid med målet om fleksibilitet.

Forenkling

Ligesom det er tilfældet med inklusion har begrebet forenkling haft en fremtrædende plads i kommunikationen omkring det nye program. Forordningen indeholder imidlertid kun få og spredte specifikke foranstaltninger på dette område. Ordføreren hilser promoveringen af mindre partnerskaber velkommen, men betænkningen indfører en række ændringer for at forbedre ansøgnings- og forvaltningsprocesserne og lette mobiliteten. Han styrker også de bestemmelser, der har til formål at forbedre samarbejdet og udvekslingen af bedste praksis mellem nationale agenturer og fremme fælles standarder for ansøgninger og evaluering. Endelig indfører han indikatorer til måling af forenkling.

Aspekter af kontinuitet

Som beskrevet ovenfor støtter ordføreren Kommissionens fokus på kontinuitet. Han genindfører derfor to centrale elementer fra det nuværende program:

a)  Navnet Efter ordførerens opfattelse er navnet "Erasmus+" nu alment kendt og afspejler, at programmet ikke blot vedrører den videregående uddannelsessektor, men også omfatter en række andre tidligere programmer. Det er derfor bedre at beholde det nuværende navn.

b)  Europæisk merværdi. Det er vigtigt at præcisere, at det fremtidige program fortsat bør støtte projekter, der har potentiale til at skabe europæisk merværdi. Ud over de foranstaltninger vedrørende europæisk merværdi, der indgår i det nuværende program, har ordføreren også hentet en vis inspiration i den seneste beretning fra Den Europæiske Revisionsret om dette program.


UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (17.12.2018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ordfører for udtalelse: Ignazio Corrao

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om at oprette EU-programmet "Erasmus" for uddannelse, ungdom og idræt, som ophæver det tidligere program Erasmus+ 2014-2020, indeholder en international dimension, der er et "grundlæggende og tværgående element, som er relevant for mobilitet, samarbejde og politisk dialog".

Finansieringen af den internationale dimension vil komme fra de eksterne finansieringsinstrumenter i overensstemmelse med de dertil knyttede forordninger. Der vil blive truffet beslutning om finansieringsniveauet i programmeringscyklussen, når disse instrumenter er på plads. Al finansiering skal være i overensstemmelse med instrumenternes målsætninger. Formålet med forslaget er, for så vidt angår programmets internationale dimension, "at der skabes synergier med Unionens udenrigspolitiske instrumenter for at forfølge målene for Unionens internationale indsats, for at bidrage til menneskelig og institutionel udvikling i tredjelande, herunder udviklingslande, og for at skabe samarbejde med unge i disse lande som et vigtigt element til at opbygge mere robuste samfund og fremme tilliden mellem kulturer".

Selv om forslagets overordnede mål støttes, er ordføreren bekymret over de begrænsede henvisninger til den internationale dimension og dermed til forbindelsen til Unionens eksterne mål, navnlig udviklingsmål, og partnerlandenes behov og strategier.

Formålet med ordførerens ændringsforslag er følgende:

– at understrege, at det foreslåede program skal stemme overens med Den Europæiske Unions principper og værdier samt med de eksterne politiske målsætninger

– at sikre programmets bidrag til målene for bæredygtig udvikling og, i dets internationale dimension, til menneskelig og institutionel udvikling i tredjelande og til udryddelse af fattigdom i udviklingslande

– at fremme cirkulær migration og undgå hjerneflugt ved at knytte mobilitetstiltag til foranstaltninger, der tilskynder studerende og forskere til at vende hjem

– at kræve, at programmeringsprocesserne respekterer partnerlandenes ejerskab.

Ordføreren glæder sig over fastsættelsen af finansieringsniveauet i programmeringsfasen, der bygger på og er tilpasset nationale og regionale udviklingsstrategier, men understreger, at det er nødvendigt at tage hensyn til betydningen af uddannelse med henblik på bæredygtig udvikling, når de prioriterede samarbejdsområder fastlægges.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I en situation med hurtige og omfattende forandringer som følge af den teknologiske revolution og globaliseringen er investeringer i læringsmobilitet, samarbejde og innovativ politikudvikling inden for uddannelse, ungdom og idræt nøglen til at opbygge inkluderende og sammenhængende samfund med modstandskraft og til at opretholde Unionens konkurrenceevne, og samtidig bidrage til at styrke den europæiske identitet og en mere demokratisk Union.

(1)  I en situation med hurtige og omfattende forandringer som følge af den teknologiske revolution og globaliseringen er investeringer i læringsmobilitet, samarbejde og innovativ politikudvikling inden for uddannelse, ungdom og idræt nøglen til at opbygge inkluderende og sammenhængende samfund med modstandskraft og til at opretholde Unionens konkurrenceevne, og samtidig bidrage til at styrke den europæiske identitet, de europæiske principper og værdier og en mere demokratisk Union.

Begrundelse

Enhver foranstaltning, der træffes inden for rammerne af dette program, bør være i overensstemmelse med Den Europæiske Unions principper og værdier, navnlig dem, der er omhandlet i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union: respekt for den menneskelige værdighed, frihed, demokrati, ligestilling, retsstaten og respekt for menneskerettighederne, herunder rettigheder for personer, der tilhører mindretal.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Lederne af de 27 medlemsstater understregede den 16. september 2016 i Bratislava deres vilje til at skabe bedre muligheder for unge. I Romerklæringen, som blev underskrevet den 25. marts 2017, forpligtede lederne af de 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sig til at arbejde hen imod en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse i hele Unionen; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed.

(5)  Lederne af de 27 medlemsstater understregede den 16. september 2016 i Bratislava deres vilje til at skabe bedre muligheder for unge. I Romerklæringen, som blev underskrevet den 25. marts 2017, forpligtede lederne af de 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sig til at arbejde hen imod en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse i hele Unionen; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed. Samtidig forpligtede de sig til at videreudvikle eksisterende partnerskaber, opbygge nye og fremme stabilitet og velstand i Europas umiddelbare naboskabsområde mod øst og syd, men også i Mellemøsten og i hele Afrika og globalt1a.

 

_________________

 

1a Erklæring fra lederne af 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, vedtaget den 25. marts 2017.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a)  Programmet bør bidrage til at bevare og beskytte Unionens og dens medlemsstaters historiske, kunstneriske og kulturelle arv ved at støtte mobilitets- og samarbejdsaktiviteter, der fremmer udviklingen af færdigheder til beskyttelse og fremme af den europæiske kunst- og kulturarv.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  Programmets internationale dimension bør fremmes med henblik på at tilbyde et større antal muligheder for mobilitet, samarbejde og politisk dialog med tredjelande, der ikke er associeret til programmet. Med udgangspunkt i den vellykkede gennemførelse af internationale videregående uddannelses- og ungdomsaktiviteter under de foregående programmer inden for områderne uddannelse og ungdom bør de internationale mobilitetsaktiviteter udvides til at omfatte andre sektorer, f.eks. inden for erhvervsuddannelse.

(18)  Programmets internationale dimension bør fremmes med henblik på at tilbyde et større antal muligheder for mobilitet, samarbejde og politisk dialog med tredjelande, der ikke er associeret til programmet, navnlig udviklingslande. Med udgangspunkt i den vellykkede gennemførelse af internationale videregående uddannelses- og ungdomsaktiviteter under de foregående programmer inden for områderne uddannelse og ungdom bør de internationale mobilitetsaktiviteter udvides til at omfatte andre sektorer, f.eks. inden for erhvervsuddannelse, idræt og kultur. Den internationale dimension bør fremme forståelsen mellem folkeslag og den interkulturelle dialog og bidrage til fattigdomsudryddelse og bæredygtig udvikling. Den bør tilskynde statsborgere i udviklingslande til at vende tilbage til deres oprindelseslande efter udløbet af deres studie- eller forskningsperioder med henblik på at give dem mulighed for at bidrage til disse udviklingslandes økonomiske udvikling og velfærd. I forbindelse med gennemførelsen af programmet bør den også have til formål at udvide adgangen til uddannelse for dårligt stillede og sårbare grupper og aktivt imødekomme særlige indlæringsbehov hos personer med handicap.

Begrundelse

Dette program bør bidrage til målene for bæredygtig udvikling og være i overensstemmelse med og supplere andre EU-politikker. EU's mål for udviklingssamarbejde bør derfor udtrykkeligt nævnes som mål for forordningens internationale dimension. For at fremme cirkulær migration skal fremme af mobilitet ledsages af en opfordring til studerende og forskere om at vende tilbage til deres oprindelseslande. Udvidet adgang er i overensstemmelse med de europæiske værdier om menneskelig værdighed og lighed.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Samtidig bør den internationale dimension fremme den interkulturelle og interreligiøse dialog, styrke samarbejdet på uddannelsesområdet langs nord-syd-aksen og bidrage til bæredygtig udvikling. Det bør styrke kapacitetsopbygningen i uddannelsessystemerne i partnerlandene, støtte vidensoverførsel og tilskynde unge fra udviklingslandene til at studere i Europa og derefter bruge denne viden til gavn for deres oprindelseslande. Den bør bidrage til at udvikle den viden og de færdigheder, der skal til for at håndtere langsigtede udviklingsbehov, og fremme gensidig og bæredygtig vækst.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Programmet bør være i overensstemmelse med Kommissionens "Meddelelse om en ny alliance mellem Afrika og Europa med fokus på bæredygtige investeringer og jobs: vi bringer vores partnerskab vedrørende investeringer og jobs op på det næste niveau", hvoraf det fremgår, at 105 000 studerende og forskere vil have nydt godt af programmet i 2027.

Begrundelse

Inddragelsen af studerende og forskere fra afrikanske lande vil bidrage til at opfylde programmets mål.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  For at styrke indvirkningen fra aktiviteter, der gennemføres i partnerlandene, vil der sikres øgede synergier mellem Erasmus og instrumenterne til EU's optræden udadtil, herunder instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde samt instrumentet til førtiltrædelsesbistand.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Programmet bør tilskynde unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa bl.a. ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan engagere sig og lære at deltage i samfundslivet, ved at skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier, herunder grundlæggende rettigheder, ved at bringe unge mennesker og politikere sammen på lokalt, nationalt og europæisk plan samt ved at bidrage til den europæiske integrationsproces.

(21)  Programmet bør tilskynde unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa, navnlig unge fra mere fjerntliggende områder og med migrantbaggrund, bl.a. ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan engagere sig og lære at deltage i samfundslivet, ved at skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier, herunder grundlæggende rettigheder, ved at bringe unge mennesker og beslutningstagere sammen på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan samt ved at bidrage til den europæiske integrationsproces.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Programmet bør også fremme sprogindlæring, navnlig gennem øget brug af onlineredskaber, idet e-læring tilbyder yderligere fordele for sprogindlæring i form af tilgængelighed og fleksibilitet.

(23)  Programmet bør også fremme tilegnelsen af alle Unionens sprog, herunder tegnsprog, navnlig gennem øget brug af onlineredskaber, som bør være gratis, idet e-læring tilbyder yderligere fordele for sprogindlæring i form af tilgængelighed og fleksibilitet.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Programmet bør støtte foranstaltninger, der styrker samarbejdet mellem institutioner og organisationer, der er aktive på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet, og anerkende deres grundlæggende rolle i arbejdet med at give borgerne den viden og de færdigheder og kompetencer, de har brug for i en verden i forandring, og til at kunne udnytte potentialet for innovation, kreativitet og iværksætteri, navnlig i den digitale økonomi.

(24)  Programmet bør støtte foranstaltninger, der styrker samarbejdet mellem institutioner og organisationer, der er aktive på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet i Europa, navnlig ved hjælp af onlineværktøjer for virtuelt samarbejde mellem europæiske institutioner og organisationer og deres modparter i udviklingslandene og i de oversøiske lande og territorier (OLT'er), og anerkende deres grundlæggende rolle i arbejdet med at give den enkelte den viden og de færdigheder og kompetencer, der er brug for i en verden i forandring og for på behørig vis at kunne realisere potentialet for innovation, kreativitet og iværksætteri, navnlig i den digitale økonomi.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

(32)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere bæredygtig udvikling og klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"36 skal programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi. Mobilitetsudvekslinger og samarbejde mellem personer og organisationer fra disse regioner og tredjelande, navnlig nabolandende, bør tilskyndes. Disse foranstaltninger vil blive overvåget og evalueret løbende.

(38)  I henhold til meddelelsen fra Kommissionen "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi"36 skal programmet tage hensyn til de særlige forhold i disse regioner. Der vil blive truffet foranstaltninger til at øge deltagelsen i alle aktioner for regionerne i den yderste periferi, navnlig ved hjælp af virtuelt samarbejde. Mobilitetsudvekslinger og samarbejde mellem personer og organisationer fra disse regioner og tredjelande, navnlig nabolandende, bør tilskyndes. Det samme gælder for onlinelæringsprogrammer. Disse foranstaltninger vil blive overvåget og evalueret løbende.

_________________

_________________

36 COM(2017)623 final.

36 COM(2017)623 final.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(39)  I henhold til [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU37] kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier, modtage finansiering under overholdelse af de regler og målsætninger, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under. Begrænsningerne ved disse landes eller territoriers afsides beliggenhed bør tages i betragtning ved programmets gennemførelse, og deres deltagelse i programmet bør overvåges og evalueres regelmæssigt.

(39)  I henhold til [henvisning opdateres om nødvendigt i overensstemmelse med den nye afgørelse om OLT'er i artikel 94 i Rådets afgørelse 2013/755/EU37] kan personer og enheder, som er etableret i oversøiske lande og territorier, modtage finansiering under overholdelse af de regler og målsætninger, der gælder for programmet, og eventuelle ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som det pågældende oversøiske land eller territorium hører under. De særlige egenskaber og begrænsningerne ved disse landes eller territoriers afsides beliggenhed bør tages i betragtning ved programmets gennemførelse med henblik på at lette deres effektive deltagelse i programmet. Denne deltagelse bør overvåges og evalueres regelmæssigt.

_________________

_________________

37 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

37 Rådets afgørelse 2013/755/EU af 25. november 2013 om de oversøiske landes og territoriers associering med Den Europæiske Union ("associeringsafgørelse") (EUT L 344 af 19.12.2013, s. 1).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Passende former for opsøgende virksomhed, oplysning og formidling af de muligheder og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, oplysning og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige interessenter.

(42)  Passende former for opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling af mulighederne og resultaterne af de aktioner, der støttes af programmet, bør sikres på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan. Opsøgende virksomhed, offentliggørelse og formidling bør foregå via alle de organer, der gennemfører programmet, herunder, hvis det er relevant, med støtte fra andre vigtige interessenter.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

(46)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse samt andre juridiske eller administrative vanskeligheder, der kan hindre adgangen til programmet, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

_________________

_________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør den forenklede finansiering så vidt muligt bestå af engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede tilskud eller faste tilskud. De forenklede tilskud til programmets mobilitetsaktioner som defineret af Kommissionen bør tage hensyn til leve- og opholdsomkostningerne i værtslandet. Kommissionen og de nationale agenturer i afsenderlandene bør have mulighed for at justere disse forenklede tilskud på grundlag af objektive kriterier, navnlig med henblik på at sikre unge med færre muligheder adgang til programmet. Medlemsstaterne bør også tilskyndes til, i overensstemmelse med national lovgivning, at fritage disse tilskud fra eventuelle skatter og sociale afgifter. Samme fritagelse bør gælde for offentlige eller private enheder, som yder sådan finansiel støtte til de berørte enkeltpersoner.

(49)  For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør den forenklede finansiering så vidt muligt bestå af engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede tilskud eller faste tilskud. De forenklede tilskud til programmets mobilitetsaktioner som defineret af Kommissionen bør tage hensyn til leve- og opholdsomkostningerne i værtslandet. Kommissionen og de nationale agenturer i afsenderlandene bør have mulighed for at justere disse forenklede tilskud på grundlag af objektive kriterier, navnlig med henblik på at sikre, at unge med færre muligheder og personer med status som politisk flygtning har adgang til programmet. Medlemsstaterne bør også tilskyndes til, i overensstemmelse med national lovgivning, at fritage disse tilskud fra eventuelle skatter og sociale afgifter. Samme fritagelse bør gælde for offentlige eller private enheder, som yder sådan finansiel støtte til de berørte enkeltpersoner.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 51

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(51)  Det er nødvendigt at sikre komplementaritet mellem de aktioner, der gennemføres under programmet, og aktiviteter, der iværksættes af medlemsstaterne, samt andre EU-aktiviteter, navnlig inden for uddannelse, kultur og medier, ungdom og solidaritet, beskæftigelse og social inklusion, forskning og innovation, industri og erhvervsliv, landbrug og udvikling af landdistrikter, samhørighed, regionalpolitik og internationalt samarbejde og udvikling med fokus på unge landbrugere, samhørighed, regionalpolitik og internationalt samarbejde og international udvikling.

(51)  Det er nødvendigt at sikre komplementaritet mellem de aktioner, der gennemføres under programmet, og aktiviteter, der iværksættes af medlemsstaterne, samt andre EU-aktiviteter, navnlig inden for uddannelse, kultur og medier, ungdom og solidaritet, beskæftigelse og social inklusion, forskning og innovation, industri og erhvervsliv, landbrug og udvikling af landdistrikter, samhørighed, regionalpolitik og internationalt samarbejde og udvikling med fokus på unge landbrugere, samhørighed, regionalpolitik og internationalt samarbejde og international udvikling. Programmet bør udvikle synergier med Unionens optræden udadtil og eksterne politikker, herunder udviklingsprogrammer, under fuld overholdelse af princippet om udviklingsvenlig politikkohærens som fastsat i artikel 208 i TEUF.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og sprogkurser og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette tage form af læring gennem brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og sprogkurser, herunder tilvejebringelse af tegnsprogstolkning, og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette tage form af læring gennem brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12a)  "oversøisk land og territorium": det til en EU-medlemsstat knyttede oversøiske land eller territorium, som bestemmelserne i fjerde del af TEUF finder anvendelse på

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  "virtuelt samarbejde": enhver form for samarbejde med brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

17)  "virtuelt samarbejde": enhver form for samarbejde med brug af informations- og kommunikationsmidler, der også er tilgængelige for personer med handicap

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet overordnede målsætning er at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet i og uden for Europa, og dermed bidrage til bæredygtig vækst, beskæftigelse og social samhørighed og til styrkelsen af den europæiske identitet. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde, støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med de underliggende sektorrelaterede dagsordener, fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikle den europæiske dimension i idræt.

1.  Programmets overordnede målsætning er at støtte folks uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet i og uden for Europa, og dermed bidrage til bæredygtig udvikling og vækst, beskæftigelse og social samhørighed, fremme af integrationspolitikker i et pluralistisk samfund og styrkelse af den europæiske identitet samt til dialog og bedre gensidig forståelse mellem forskellige kulturer. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde, fremme fælles standarder, støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med de underliggende sektorrelaterede dagsordener, fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikle den europæiske dimension i idræt.

 

Programmet indeholder en international dimension, der skal inkorporeres i rammen for Unionens optræden udadtil, herunder dens udviklingsmål, gennem et samarbejde mellem Unionen og tredjelande.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  bidrage til målene på 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling, navnlig mål 4 "kvalitetsuddannelse", som har til formål at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og muligheder for livslang læring.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  De foranstaltninger, der træffes under den internationale dimension, skal bidrage til menneskelig og institutionel udvikling i tredjelande og til fattigdomsudryddelse i udviklingslande. Disse foranstaltninger skal baseres på og tilpasses nationale og regionale udviklingsstrategier.

Begrundelse

I begrundelsen til forordningen fremhæves bæredygtig udvikling og overensstemmelse med EU's udviklingsmål, men dette nævnes ikke i selve udkastet til forordning. Udkastet til forordning indeholder ingen beskrivelse af målsætningerne for programmets internationale dimension.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  muligheder for sprogindlæring, herunder dem, der støtter mobilitetsaktiviteter.

e)  muligheder for sprogindlæring, herunder muligheder for at lære tegnsprog, herunder dem, der støtter mobilitetsaktiviteter.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  formidlings- og oplysningsaktiviteter om Unionens politiske resultater og prioriteter samt om programmet.

f)  aktiviteter vedrørende uindskrænket adgang til formidling og oplysning om Unionens politiske resultater og prioriteter samt om programmet.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  politisk dialog og samarbejde med relevante vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på ungdomsområdet, EU's ungdomsdialog og støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

c)  politisk dialog og samarbejde med relevante vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske NGO'er og internationale organisationer på ungdomsområdet, herunder dem, der arbejder med unge medlemmer af diasporaer, og EU's ungdomsdialog og støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På idrætsområdet støtter programmet aktioner vedrørende mobilitet for idrætsledere og personale i idrætsorganisationer under nøgleaktion 1.

På idrætsområdet – herunder for så vidt angår idrætsaktiviteter for personer med handicap – støtter programmet aktioner vedrørende mobilitet for idrætsledere og personale i idrætsorganisationer under nøgleaktion 1.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens politiske dagsorden for idræt og fysisk aktivitet

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens politiske dagsorden for idræt, herunder idrætsaktiviteter for personer med handicap, og fysisk aktivitet

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  oversøiske lande og territorier (OLT'er) i henhold til Rådets afgørelse om OLT'ers associering med Den Europæiske Union og de ordninger, som finder anvendelse på den medlemsstat, som disse OLT'er hører under

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  andre tredjelande i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i den konkrete aftale om tredjelandets deltagelse i Unionens programmer, forudsat at der i aftalen:

d)  andre tredjelande, navnlig udviklingslande, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i den konkrete aftale om tredjelandets deltagelse i Unionens programmer, forudsat at der i aftalen:

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra d – led 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

–  sikres en rimelig balance for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i Unionens programmer

–  sikres en rimelig balance for så vidt angår bidrag og fordele for det tredjeland, som deltager i Unionens programmer. Med hensyn til udviklingslande skal en sådan rimelig balance tage hensyn til målet om fattigdomsudryddelse og principperne for udviklingssamarbejde

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1 – litra d – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

sikres sammenhæng med Unionens eksterne politikker og målsætninger, herunder målene for bæredygtig udvikling, den europæiske konsensus om udvikling og EU's globale strategi for udenrigs- og sikkerhedspolitik

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tredjelande, der er omhandlet i artikel 16, og som ikke opfylder betingelserne i stk. 2 i nævnte artikel

a)  tredjelande, der er omhandlet i artikel 16, og som ikke opfylder betingelserne i stk. 2 i nævnte artikel, navnlig udviklingslande

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  udviklingslandes deltagelse i programmet skal fremmes kraftigt og støttes med det formål at overholde og bidrage til 2030-dagsordenen for målene for bæredygtig udvikling. De foranstaltninger, der træffes under den internationale dimension, skal bidrage til menneskelig og institutionel udvikling i tredjelande og til fattigdomsudryddelse i udviklingslande. De skal baseres på og tilpasses nationale og regionale udviklingsstrategier.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Kommissionen kan udsende fælles forslagsindkaldelser med tredjelande, der ikke er associeret til programmet, eller deres organisationer og agenturer med henblik på at finansiere projekter på grundlag af modsvarende midler. Projekter kan vurderes og udvælges gennem fælles evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, som aftales mellem de involverede finansierende organisationer eller agenturer i overensstemmelse med principperne i finansforordningen.

6.  Kommissionen kan udsende fælles forslagsindkaldelser med tredjelande, navnlig udviklingslande, der ikke er associeret til programmet, eller deres organisationer og agenturer med henblik på at finansiere projekter på grundlag af modsvarende midler. Projekter kan vurderes og udvælges gennem fælles evaluerings- og udvælgelsesprocedurer, som aftales mellem de involverede finansierende organisationer eller agenturer i overensstemmelse med principperne i finansforordningen.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel [108] omhandlede arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret til programmet, til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer. Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 31.

Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel [108] omhandlede arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret til programmet, til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer. Det skal indeholde en specifik angivelse af fordelingen af de midler, der tildeles udviklingslandene. Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 31.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset kravene i kapitel IX og de nationale agenturers forpligtelser som omhandlet i artikel 24 skal medlemsstaterne senest den 30. april 2024 indsende en rapport til Kommissionen om programmets gennemførelse og indvirkning på deres respektive områder.

3.  Uanset kravene i kapitel IX og de nationale agenturers forpligtelser som omhandlet i artikel 24 skal medlemsstaterne senest den 30. april 2024 indsende en rapport til Kommissionen om programmets gennemførelse og indvirkning på deres respektive områder. EU-Udenrigstjenesten skal indsende en lignende rapport om programmets gennemførelse og virkning i de deltagende udviklingslande.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved afslutningen af gennemførelsesperioden og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

4.  Ved afslutningen af gennemførelsesperioden og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet. Evalueringen skal have et særligt fokus på resultaterne inden for udviklingssamarbejde.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Evalueringen skal indeholde en beskrivelse af programmets bidrag til udviklingssamarbejdet og navnlig fremhæve de fremskridt, der er gjort i forbindelse med mål 4 for bæredygtig udvikling "kvalitetsuddannelse".

Begrundelse

Det er vigtigt, at der i arbejdsprogrammet gøres opmærksom på programmets bidrag til udviklingssamarbejdet og til det bæredygtige udviklingsmål om uddannelse.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1)  Personer med handicap skal også have uhindret adgang til informations- og kommunikationstiltag.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

Referencer

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ignazio Corrao

22.10.2018

Behandling i udvalg

19.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

13.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

15

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Frank Engel

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Miguel Urbán Crespo

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

EKR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

EPP

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S & D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Budgetudvalget (26,112018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om

ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ordfører for udtalelse: Jean Arthuis

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I sin meddelelse "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"26, som blev vedtaget den 2. maj 2018, foreslog Kommissionen at anlægge "et skarpere ungdomsfokus" i den næste flerårige finansielle ramme, navnlig ved mere end at fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-2020, som er en af Unionens mest synlige succeshistorier. Det nye program vil fokusere på inklusion og på at nå ud til flere unge med færre muligheder. Dette vil gøre det muligt for flere unge at flytte til et andet land for at uddanne sig eller arbejde.

(8)  I sin meddelelse "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"26, som blev vedtaget den 2. maj 2018, foreslog Kommissionen at anlægge "et skarpere ungdomsfokus" i den næste flerårige finansielle ramme, navnlig ved mere end at fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-2020, som er en af Unionens mest synlige succeshistorier. I sin beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme opfordrede Europa-Parlamentet til en tredobling af programmets budget. Det nye program vil fokusere på inklusion og på at nå ud til flere unge med færre muligheder. Dette vil gøre det muligt for flere unge at flytte til et andet land for at uddanne sig eller arbejde.

__________________

__________________

26COM(2018) 321 final.

26 COM(2018)0321 final.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  I sin meddelelse om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur fremhævede Kommissionen, at uddannelse, kultur og idræt spiller en central rolle med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab og fælles værdier blandt de yngre generationer. En styrkelse af den europæiske identitet og fremme af borgernes aktive deltagelse i de demokratiske processer er af afgørende betydning for Europas og vore demokratiske samfunds fremtid. Udlandsophold med henblik på at studere, lære og arbejde eller deltage i ungdoms- og idrætsaktiviteter bidrager til at styrke den europæiske identitet i al dens mangfoldighed og følelsen af at være en del af et kulturelt fællesskab, og bidrager desuden til at fremme aktivt medborgerskab blandt mennesker i alle aldre. Deltagerne i mobilitetsaktiviteter bør engagere sig i deres lokalsamfund og engagere sig lokalsamfundene i deres værtsland for at dele deres erfaringer. Aktiviteter med henblik på at styrke alle aspekter af kreativitet inden for uddannelse og ungdom og på at styrke den enkeltes nøglekompetencer, bør støttes.

(17)  I sin meddelelse om styrkelse af den europæiske identitet gennem uddannelse og kultur fremhævede Kommissionen, at uddannelse, kultur og idræt spiller en central rolle med hensyn til at fremme aktivt medborgerskab og fælles værdier blandt de yngre generationer. En styrkelse af den europæiske identitet og fremme af borgernes aktive deltagelse i de demokratiske processer er af afgørende betydning for Europas og vore demokratiske samfunds fremtid. Udlandsophold med henblik på at studere, lære og arbejde eller deltage i ungdoms- og idrætsaktiviteter bidrager til at styrke den europæiske identitet i al dens mangfoldighed og følelsen af at være en del af et kulturelt fællesskab, og bidrager desuden til at fremme aktivt medborgerskab blandt mennesker i alle aldre. Som følge heraf sigter programmet mod at afspejle det europæiske samfunds mangfoldighed med hensyn til etnicitet, køn, færdigheder, social baggrund og Unionens geografi. Deltagerne i mobilitetsaktiviteter bør engagere sig i deres lokalsamfund og engagere sig i lokalsamfundene i deres værtsland for at dele deres erfaringer. Aktiviteter med henblik på at styrke alle aspekter af kreativitet inden for uddannelse og ungdom og på at styrke den enkeltes nøglekompetencer, bør støttes.

Begrundelse

EU-programmer, der påvirker alle segmenter af det europæiske samfund, giver mere værdi for pengene, især med hensyn til at fremme EU's værdier og skabe lige muligheder, og der bør derfor udarbejdes rapporter om deltagelse i disse programmer.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Programmet bør bidrage til at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit eller enheder af læringsresultater, fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikke-formel og uformel læring, forvaltning af færdigheder og vejledning. I denne forbindelse bør programmet også yde støtte til kontaktpunkter og netværk i medlemsstaterne og på EU-plan, der fremmer tværeuropæisk udveksling samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af forskellige sektorer inden for uddannelses- og ungdomsområdet og både i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

(28)  Programmet bør bidrage til at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit eller enheder af læringsresultater, fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikke-formel og uformel læring, forvaltning af færdigheder og vejledning. Navnlig på området for erhvervsuddannelse bør harmonisering af nationale systemer sikre, at færdigheder og kvalifikationer med henblik på udstedelse af eksamensbeviser valideres og anerkendes i forbindelse med mobilitet inden for EU og over for tredjelande, der er tilknyttet Erasmusprogrammet. I denne forbindelse bør programmet også yde støtte til kontaktpunkter og netværk i medlemsstaterne og på EU-plan, der fremmer tværeuropæisk udveksling samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af forskellige sektorer inden for uddannelses- og ungdomsområdet og både i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Det er vigtigt at stimulere undervisning, læring og forskning vedrørende europæiske integrationsspørgsmål og at fremme drøftelserne om disse spørgsmål gennem støtte til Jean Monnet-aktioner inden for videregående uddannelse, men også andre dele af uddannelsesområdet. Det er særlig vigtigt at skabe en følelse af europæisk identitet og engagement på tidspunkter, hvor de fælles værdier, som Unionen bygger på, og som udgør en del af den europæiske identitet, sættes på prøve, og hvor borgere udviser et lavt engagement. Programmet bør fortsat bidrage til udviklingen af høj kvalitet i de europæiske integrationsundersøgelser.

(31)  Det er vigtigt at stimulere undervisning, læring og forskning vedrørende europæiske integrationsspørgsmål, europæisk historie og europæisk medborgerskab samt at fremme drøftelserne om disse spørgsmål gennem støtte til Jean Monnet-aktioner inden for videregående uddannelse, men også andre dele af uddannelsesområdet. Det er særlig vigtigt at skabe en følelse af europæisk identitet og europæisk medborgerskab og styrke engagementet på tidspunkter, hvor de fælles værdier, som Unionen bygger på, og som udgør en del af den europæiske identitet, sættes på prøve, og hvor borgere udviser et lavt engagement. Programmet bør fortsat bidrage til udviklingen af høj kvalitet i de europæiske integrationsundersøgelser, europæisk historie og europæisk medborgerskab.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

(32)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at mindst 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål i løbet af den flerårige finansielle rammes løbetid 2021-2017 og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Parlamentets fastsatte mål for klimarelaterede udgifter.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  Ved denne forordning fastsættes der en finansieringsramme for programmet, som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. [reference to be updated as appropriatepunkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning]34, for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

(33)  Ved denne forordning fastsættes der en finansieringsramme for programmet, som skal udgøre det primære referencebeløb, jf. [henvisning opdateres om nødvendigt] punkt 17 i den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning]34, for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure. Der bør fra 2021 sikres en væsentlig forøgelse af det årlige budget for programmet i forhold til den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, efterfulgt af en lineær og gradvis forøgelse af de årlige bevillinger. Dette vil gøre det muligt at sikre, at det størst mulige antal deltagere har adgang fra starten af den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027.

__________________

__________________

34 EUT L […] af […], s. […].

34 EUT L […] af […], s. […].

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og sprogkurser og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette tage form af læring gennem brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring, herunder vekseluddannelse. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og sprogkurser og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette tage form af læring gennem brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9)  "lærende på erhvervsuddannelse": en person, der er indskrevet på en erhvervsrettet grunduddannelse eller videreuddannelse på ethvert niveau fra sekundært niveau til postsekundært niveau. Det omfatter deltagelse af personer, som for nylig har afsluttet sådanne programmer

9)  "lærende på erhvervsuddannelse": en person, der er indskrevet på en erhvervsrettet grunduddannelse, videreuddannelse eller vekseluddannelse på ethvert niveau fra sekundært niveau til postsekundært niveau. Det omfatter deltagelse af personer, som for nylig har afsluttet sådanne programmer

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  at fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelsesområdet

a)  at fremme læringsmobilitet for enkeltpersoner, samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på uddannelses- og læringsområdet og i forbindelse med uddannelse i europæisk medborgerskab og europæisk historie

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 30 000 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 41 097 000 000 EUR i 2018-priser (46 758 000 000 EUR i løbende priser).

Begrundelse

Det foreslås, at finansieringsrammen ændres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutninger af henholdsvis 14. marts og 30. maj om den næste FFR baseret på en foreløbig teknisk fordeling pr. program, hvortil der kan foretages fremtidige tilpasninger, dog med respekt for Europa-Parlamentets overordnede holdning som fremsat i de nævnte beslutninger og under opretholdelse af et samlet niveau på 1,3 % af BNI for EU-27.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  24 940 000 000 EUR til aktioner inden for uddannelse, hvoraf

a)  83,14 % af det i stk. 1 omhandlede beløb til aktioner inden for uddannelse, hvoraf

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  mindst 8 640 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med videregående uddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

1)  mindst 28,8 % af det i stk. 1 omhandlede beløb afsættes til aktioner i forbindelse med videregående uddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  mindst 5 230 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med erhvervsuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

2)  mindst 17,43 % af det i stk. 1 omhandlede beløb afsættes til aktioner i forbindelse med erhvervsuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  mindst 3 790 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med skoleuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, litra a),

3)  mindst 12,63 % af det i stk. 1 omhandlede beløb afsættes til aktioner i forbindelse med skoleuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  mindst 1 190 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, litra a),

4)  mindst 3,97 % af det i stk. 1 omhandlede beløb afsættes til aktioner i forbindelse med voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  450 000 000 EUR til Jean Monnet-aktioner, som omhandlet i artikel 7

5)  1,5 % af det i stk. 1 omhandlede beløb til Jean Monnet-aktioner, som omhandlet i artikel 7

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  3 100 000 000 EUR til aktioner på ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 8-10

b)  10,33 % af det i stk. 1 omhandlede beløb til aktioner på ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 8-10

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  550 000 000 EUR til aktioner på idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-13 og

c)  1,83 % af det i stk. 1 omhandlede beløb til aktioner på idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-13 og

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mindst 960 000 000 EUR som et bidrag til dækning af de nationale agenturers driftsomkostninger.

d)  mindst 3,2 % af det i stk. 1 omhandlede beløb som et bidrag til dækning af de nationale agenturers driftsomkostninger.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Finansielle bidrag til programmet fra tredjelande og/eller andre EU-instrumenter vil hvert år blive meddelt Rådet og Parlamentet i deres egenskab af Unionens budgetmyndighed.

Begrundelse

Bidrag fra tredjelande og andre instrumenter uden for EU-budgettet. Budgetmyndigheden og de korresponderende udvalg bør underrettes om omfanget af disse bidrag for mere effektivt at kunne vurdere programmernes omfang og virkning.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Vurderingen af programmet vil omfatte en analyse af deltagelsen i programmet på grundlag af køn, etnisk oprindelse, færdigheder, social situation og Unionens geografi, således at forholdet mellem pris og kvalitet, programmets omfang og relevans fastlægges bedre, og der tages bedre hensyn til det europæiske samfunds mangfoldighed.

Begrundelse

EU-programmer, der påvirker alle segmenter af det europæiske samfund, giver mere værdi for pengene, især med hensyn til at fremme EU's værdier og skabe lige muligheder, og der bør derfor udarbejdes rapporter om deltagelse i disse programmer.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen er ansvarlig for tilsynskontroller med hensyn til de af de nationale agenturer forvaltede programaktioner og -aktiviteter. Den fastsætter minimumskrav til det nationale agenturs og det uafhængige revisionsorgans kontroller.

2.  Kommissionen er ansvarlig for tilsynskontroller med hensyn til de af de nationale agenturer forvaltede programaktioner og -aktiviteter. Den fastsætter minimumskrav til det nationale agenturs og det uafhængige revisionsorgans kontroller under hensyntagen til systemer til intern kontrol af nationale offentlige finanser.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmet gennemføres således, at der sikres overordnet sammenhæng og komplementaritet mellem programmet og andre EU-politikker, -instrumenter og -fonde, navnlig vedrørende uddannelse, kultur og medier, ungdom og solidaritet, beskæftigelse og social inklusion, forskning og innovation, industri- og erhvervsliv, digital politik, landbrug og udvikling af landdistrikter, miljø og klima, samhørighed, regionalpolitik, migration, sikkerhed og internationalt samarbejde og udvikling.

1.  Programmet gennemføres således, at der sikres overordnet sammenhæng og komplementaritet mellem programmet og andre EU-politikker, -instrumenter og -fonde, navnlig vedrørende uddannelse, kultur og medier, ungdom og solidaritet, beskæftigelse og social inklusion, forskning og innovation, industri- og erhvervsliv, digital politik, landbrug og udvikling af landdistrikter, miljø og klima, samhørighed, regionalpolitik, migration, sikkerhed og internationalt samarbejde og udvikling. I sådanne tilfælde skal procedurerne for behandling af sager ensartes for at imødekomme kravet om forenkling. De administrative byrder skal reduceres betydeligt.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

Referencer

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Jean Arthuis

28.6.2018

Behandling i udvalg

26.9.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

EKR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

EPP

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S & D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (4.12.2018)

til Kultur- og Uddannelsesudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Ordfører for udtalelse: Emilian Pavel

KORT BEGRUNDELSE

Erasmus+ er et af de mest vellykkede EU-programmer og en fremtrædende EU-profil. Den har spillet en afgørende økonomisk og social rolle med hensyn til at fremme den europæiske identitet, EU's værdier og medborgerskab, integration, inklusiv og bæredygtig vækst, kvalitetssikret beskæftigelse og social samhørighed ved at yde et positivt bidrag til forbedring af de europæiske uddannelsessystemer og livslang læring. Programmet har givet europæerne mulighed for at erhverve tværfaglige og overførbare personlige og faglige færdigheder og kompetencer, som er nødvendige for at tage sociale, økonomiske og samfundsmæssige udfordringer op, og som giver forudsætninger for at klare sig godt i tilværelsen.

Programmets navn er af afgørende betydning, og ordføreren foreslår for at sikre, at det symboliserer indbegrebet af Erasmus+, at plus-mærket bevares. Erasmus+ rækker ud over videregående uddannelse, idet det har fokus på alle uddannelsessektorer og -faser, således også livslang læring eller voksenuddannelse, og alle sådanne initiativer og tiltag skal indføjes under den overordnede paraply Erasmus+.

Ordføreren tilslutter sig med henvisning til Erasmus+-programmets betydning og virkning til fulde Europa-Parlamentets opfordring til, at programmets budget tredobles, som fremsat i dets beslutning af 14. marts 2018 om den næste flerårige finansielle ramme. Det nye Erasmus+-program skal dække yderligere politiske mål, der blev fremhævet i Göteborg, om gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og de prioriteter, der indgår i EU's fremtidige Ungdomsstrategi samt skabe resultater af strategien for livslang læring. Et sådant øget budget vil vise et konkret europæisk engagement i forbindelse med disse prioriteter.

Erasmus+ er et vigtigt redskab til at forbedre kvaliteten af erhvervsuddannelserne (VET) i hele EU, og det giver mulighed for mobilitetsbaserede erhvervsuddannelseserfaringer, der spiller en afgørende økonomisk og social rolle i Europa. Inddragelse af erhvervsuddannelser i Erasmus+ bringer programmet tættere på et større udvalg af borgere, hvilket fører til lige muligheder og social inklusion for alle borgere, også dem, der har færre muligheder. Programmet fordrer, at der afsættes et passende budget til at styrke inklusiv og kyndig erhvervsuddannelse. Der bør også ydes specifik strukturstøtte samt fleksibilitet og tilpassede finansieringsordninger for deltagerne i programmet. Erhvervsuddannelserne i Europa kræver stadig en bedre profil og et løft i kvaliteten, og udvekslinger af VET-studerende eller initiativer vedrørende VET-personale kan være med til at gøre VET-institutioner og selve uddannelserne mere attraktive og prestigefyldte.

Programmet er også nøglen til at sikre, at livslang læring og den fortsatte udvikling af vigtige EU-kompetencer er en integreret del af alle europæeres liv. Kommissionen og medlemsstaterne bør i høj grad fremme relevansen af projekter, der er rettet mod flere uddannelses- og erhvervsuddannelsessektorer, som har en strategi for livslang uddannelse og fremmer fleksible læringsforløb. Derfor mener referenten, at livslang læring bør være et tværgående mål for Erasmus+. Programmet bør tildeles et passende budget til at fremme tværsektorielt samarbejde og gøre det muligt for forskellige sektorer inden for uddannelse, ungdom og idræt at bygge fælles projekter på tværgående områder.

Voksenuddannelse tager fat på mange af Europas mest presserende udfordringer som f.eks. inklusion af migranter og flygtninge, omdefinering af færdigheder på grund af automatisering og digitalisering og inklusion af socialt isolerede personer. For at afspejle det europæiske engagement i voksenuddannelse og støtte til voksne med ringe færdigheder er den rapporterende medlemsstat af den opfattelse, at Erasmus+-programmet bør afsætte tilstrækkelige midler til at nå dette mål.

Med henblik på at gennemføre den europæiske søjle for sociale rettigheder skal det nye Erasmus+-program have et klart fokus på rummelighed og skal forbedre det opsøgende arbejde over for mennesker med begrænsede muligheder, herunder fra socialt dårligt stillede grupper såsom romaer, arbejdsløse unge, personer med fysiske eller mentale handicap, indbyggere i afsidesliggende områder, migranter og flygtninge. Ordføreren mener, at der er behov for særlige finansieringsordninger såsom forfinansiering og styrkede støttestrukturer på lokalt og nationalt plan. Dette omfatter støtte til tolkning på det kulturelle, sociale, sprog og sprog før, under og efter deres mobilitetserfaring, ved at medvirke til at give personer med begrænsede muligheder eller uden forskelsbehandling adgang til alle aktiviteter inden for rammerne af Erasmus+-programmet. Ordføreren mener endvidere, at Den Europæiske Socialfond+ er en vigtig støttefond for mennesker med begrænsede muligheder på medlemsstatsniveau, og ved at dele fælles målsætninger bør den fungere som et supplement til mobilitetsprogrammerne under Erasmus+.

Ordføreren finder, at omfanget af den finansielle støtte – f.eks. tilskud, faste beløb til rejse- og administrationsomkostninger, faste satser og enhedsomkostninger – bør revideres regelmæssigt og tilpasses til opholds- og leveomkostningerne i værtslandet eller -regionen såvel som rejsevilkårene.

Desuden mener ordføreren, at princippet om "lige løn for lige arbejde" bør overholdes, og opfordrer til, at personaleomkostninger for de organisationer, der bidrager til de samme projekter med intellektuel produktion baseres på ét enkelt vederlag.

Ordføreren bifalder Kommissionens forslag om at opbygge stærkere partnerskaber for ekspertise, f.eks. "centre for erhvervsekspertise" eller "europæiske universiteter", men anmoder om, at disse partnerskaber får en omfattende geografisk dækning i hele Europa for at undgå uforholdsmæssig stor støtte til nogle medlemsstater, og mener, at en klart begrænset finansiel støtte bør blokeres fra det centraliserede Erasmus+-budget.

Ordføreren af den opfattelse, at Discover EU-initiativet for at være i fuld overensstemmelse med målet for Erasmus+ om at levere kvalitetssikrede læringserfaringer skal indeholde en solid læringskomponent, hvis den skal indgå i programmet.

Ordføreren mener, at det betydelige budget for Erasmus+ bør anvendes på en måde, der sikrer størst mulig positiv virkning for de europæiske borgere. Ordføreren insisterer derfor på, at programmet sikrer, at der udbydes kvalitetssikrede mobilitetsophold baseret på principperne fastsat i det europæiske kvalitetscharter for mobilitet(1). Der skal tages grundige skridt til at sikre information, forberedelse, støtte og anerkendelse af erfaring og kvalifikationer samt klare læringsplaner og læringsresultater.

Derudover vil ordføreren gerne understrege, at programmet med støtte fra Kommissionen og medlemsstaterne bør sikre, at de kompetencer, der er udviklet gennem mobilitetserfaringer i en hvilken som helst sammenhæng er behørigt dokumenteret, valideret og anerkendt, og at budgettildelingen og de konkrete tilskud er knyttet til procedurerne for kvalitetsvurdering. Ordføreren kræver indstændigt, at medlemsstaterne sikrer fuld anvendelse af Rådets henstilling om en europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser, Rådets henstilling om validering af uformel og ikkeformel læring og om EU-redskaber, som bidrager til anerkendelse af læring i udlandet og sikrer kvalitetssikret læring.

Samlet set er ordføreren således af den overbevisning, at det nye Erasmus+-program indebærer mange brugbare forbedringer, og at det på grundlag af en kvalitativ gennemførelse vil få stor positiv indvirkning på Europas fremtid.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Kultur- og Uddannelsesudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forslag til

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om oprettelse af "Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1288/2013

(EØS-relevant tekst)

(EØS-relevant tekst)

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  I en situation med hurtige og omfattende forandringer som følge af den teknologiske revolution og globaliseringen er investeringer i læringsmobilitet, samarbejde og innovativ politikudvikling inden for uddannelse, ungdom og idræt nøglen til at opbygge inkluderende og sammenhængende samfund med modstandskraft og til at opretholde Unionens konkurrenceevne, og samtidig bidrage til at styrke den europæiske identitet og en mere demokratisk Union.

(1)  I en situation med hurtige og omfattende forandringer er investeringer i læringsmobilitet, demokrati- og solidaritetsskoling, samarbejde og innovativ politikudvikling inden for områderne uddannelse, ungdom og idræt nøglen til at opbygge inkluderende, demokratiske og sammenhængende samfund med modstandskraft og til at opretholde konkurrenceevnen og solidariteten i Unionen, og samtidig bidrage til at styrke den europæiske identitet og en mere demokratisk Union.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  Mobilitet må ikke være en uafvendelig udvej affødt af manglen på perspektiver hjemme, men skal være et valg, som er åbent for så mange som muligt, uafhængig af social eller kulturel baggrund eller rådige midler.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev højtideligt proklameret og underskrevet den 17. november 2017 i Göteborg af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fastsætter som første princip, at alle har ret til inkluderende uddannelse og livslang læring af høj kvalitet med henblik på at bevare og tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og foretage vellykkede overgange på arbejdsmarkedet.

(4)  Den europæiske søjle for sociale rettigheder, som blev højtideligt proklameret og underskrevet den 17. november 2017 i Göteborg af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, fastsætter som første princip, at alle har ret til inkluderende uddannelse og livslang læring af høj kvalitet med henblik på at bevare og tilegne sig færdigheder, der sætter dem i stand til at deltage fuldt ud i samfundslivet og foretage vellykkede integration på arbejdsmarkedet. Dens 3. princip fastslår, at alle uanset køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering har ret til ligebehandling og lige muligheder, for så vidt angår beskæftigelse, social beskyttelse, uddannelse og adgang til varer og tjenester, som er tilgængelige for offentligheden. Det 17. princip fastslår, at personer med handicap har ret til indkomststøtte, der sikrer et værdigt liv, til tjenester som sætter dem i stand til at deltage på arbejdsmarkedet og i samfundslivet, og et arbejdsmiljø der er tilpasset deres behov. Lige muligheder bør fremmes, og der bør sikres tilstrækkelig EU-finansiering.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Lederne af de 27 medlemsstater understregede den 16. september 2016 i Bratislava deres vilje til at skabe bedre muligheder for unge. I Romerklæringen, som blev underskrevet den 25. marts 2017, forpligtede lederne af de 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sig til at arbejde hen imod en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde beskæftigelse i hele Unionen; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed.

(5)  Lederne af de 27 medlemsstater understregede den 16. september 2016 i Bratislava deres vilje til at skabe bedre muligheder for unge. I Romerklæringen, som blev underskrevet den 25. marts 2017, forpligtede lederne af de 27 medlemsstater og af Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen sig til at arbejde hen imod en Union, hvor unge får den bedste uddannelse og kan studere og finde anstændig beskæftigelse i hele Unionen; en Union, der bevarer vores kulturarv og fremmer kulturel mangfoldighed, solidaritet og demokrati.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  I rapporten om midtvejsevalueringen af Erasmus+ for perioden 2014-2020 blev det bekræftet, at oprettelsen af et samlet program for uddannelse, ungdom og idræt resulterede i en betydelig forenkling, rationalisering og synergivirkning i forvaltningen af programmet, men der er behov for flere forbedringer for yderligere at styrke effektiviteten af programmet for 2014-2020. Under høringerne som led i midtvejsevalueringen og høringerne om det fremtidige program opfordrede medlemsstaterne og interessenter kraftigt til kontinuitet i programmets anvendelsesområde, struktur og gennemførelsesmekanismer, samtidig med at man opfordrede til en række forbedringer, som f.eks. at gøre programmet mere inklusivt. De gav også udtryk for deres fulde opbakning til at fastholde programmets integrerede struktur og støtte fra begrebet livslang læring. I sin beslutning af 2. februar 2017 om gennemførelsen af Erasmus+ bifaldt Europa-Parlamentet programmets integrerede struktur og opfordrede Kommissionen til fuldt ud at udnytte programmets dimension om livslang læring ved at fremme og opmuntre til tværsektorielt samarbejde i det nye program. Medlemsstaterne og interessenterne fremhævede også behovet for at bevare en stærk international dimension i programmet og for at udvide den til andre sektorer inden for uddannelsesområdet.

(6)  I rapporten om midtvejsevalueringen af Erasmus+ for perioden 2014-2020 blev det bekræftet, at oprettelsen af et samlet program for uddannelse, ungdom og idræt resulterede i en betydelig forenkling, rationalisering og synergivirkning i forvaltningen af programmet, men at der er behov for flere forbedringer med henblik på at indfri programmets mål, forbedre kvaliteten af mobilitetsbaserede praktikophold og yde kvalitetssikrede mobilitetsmuligheder til alle og dermed yderligere styrke effektiviteten af programmet for 2014-2020. Under høringerne som led i midtvejsevalueringen og høringerne om det fremtidige program opfordrede medlemsstaterne og interessenter til kontinuitet i programmets anvendelsesområde, struktur og gennemførelsesmekanismer, samtidig med at man opfordrede til en række forbedringer, som f.eks. at gøre programmet mere inklusivt og nemmere at håndtere for mindre støttemodtagere og mindre projekter. De gav også udtryk for deres opbakning til at fastholde programmets integrerede struktur og støtte fra begrebet livslang læring. I sin beslutning af 2. februar 2017 om gennemførelsen af Erasmus+ bifaldt Europa-Parlamentet programmets integrerede struktur og opfordrede Kommissionen til fuldt ud at udnytte programmets dimension om livslang læring ved at fremme og opmuntre til tværsektorielt samarbejde i det nye program. Medlemsstaterne og interessenterne fremhævede også behovet for at bevare en stærk international dimension i programmet og for at udvide den til andre sektorer inden for uddannelsesområdet.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Den åbne offentlige høring om EU-finansiering på området for værdier og mobilitet har bekræftet disse vigtige resultater og understreget behovet for, at det fremtidige program bliver mere inklusivt, og for fortsat at fokusere på prioriteterne i forbindelse med en modernisering af uddannelsessystemerne og på samtidig at styrke prioriteringerne om fremme af europæisk identitet, aktivt medborgerskab og deltagelse i det demokratiske liv.

(7)  Den åbne offentlige høring om EU-finansiering på området for værdier og mobilitet har bekræftet disse vigtige resultater og understreget behovet for, at det fremtidige program bliver mere inklusivt, og for fortsat at fokusere på prioriteterne i forbindelse med en modernisering af uddannelsessystemerne og på samtidig at styrke prioriteringerne om fremme af europæisk identitet, aktivt medborgerskab, højnelse af borgernes følelse af tilhørsforhold til EU og deltagelse i det demokratiske liv.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  I sin meddelelse "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"26, som blev vedtaget den 2. maj 2018, foreslog Kommissionen at anlægge "et skarpere ungdomsfokus" i den næste flerårige finansielle ramme, navnlig ved mere end at fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-2020, som er en af Unionens mest synlige succeshistorier. Det nye program vil fokusere på inklusion og på at nå ud til flere unge med færre muligheder. Dette vil gøre det muligt for flere unge at flytte til et andet land for at uddanne sig eller arbejde.

(8)  I sin meddelelse "Et moderne budget for en Union, der beskytter, styrker og forsvarer - Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027"26, som blev vedtaget den 2. maj 2018, foreslog Kommissionen at anlægge "et skarpere ungdomsfokus" i den næste flerårige finansielle ramme, navnlig ved mere end at fordoble størrelsen af Erasmus+ 2014-2020, som er en af Unionens mest synlige succeshistorier. Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 14. marts 2018, om den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020, til en tredobling af programmets budget. Midtvejsevalueringen bekræftede, at budgettet for Erasmus+ konsekvent absorberes fuldt ud, og at de tilgængelige midler er utilstrækkelige til at dække den kraftige efterspørgsel. Det nye program vil fokusere på inklusion og på at nå ud til flere unge med færre muligheder. Dette vil gøre det muligt for flere unge at flytte til et andet land for at uddanne sig eller arbejde.

__________________

__________________

26COM(2018) 321 final.

26COM(2018) 321 final.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Revisionsretten fastslog i sin særberetning offentliggjort den 6. september 2018, "Mobilitet under Erasmus+: Millioner af deltagere og europæisk merværdi med flere facetter, men resultatmålingen bør forbedres yderligere", at programmet tilfører europæisk merværdi inden for sit fokus på komponenten almen og faglig uddannelse. Men de elementer af merværdien, der rækker ud over de juridiske krav, herunder den strategiske tilgang til mobilitet og en styrket følelse af europæisk identitet og flersprogethed, måles ikke som led i evalueringen af ydeevne. Derfor opfordrer Revisionsretten til, at de indikatorer, der anvendes til at måle programmets resultater med, bringes i bedre overensstemmelse med dets mål, og at der tilføjes yderligere indikatorer, som skal prioriteres i forbindelse med vurderingen af projektet og anvendes til overvågning og rapportering.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8b)  Samtidig med at Revisionsretten anerkender indførelsen af adskillige nyskabelser, der har forenklet administrationen på mobilitetsområdet, anbefaler den i samme særberetning, at Kommissionen foretager yderligere forenklinger af ordningen for at reducere de administrative byrder. Revisionsretten beder Kommissionen om at gøre det nemmere for støttemodtagerne og de enkelte deltagere at ansøge og afrapportere og til at forbedre it-værktøjerne og fortsætte digitaliseringen af procedurerne.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8c)  I sin meddelelse af 24. oktober 2017 "Et stærkere og fornyet strategisk partnerskab med regionerne i EU's yderste periferi" anerkendte Kommissionen, at øget mobilitet blandt lærende og undervisere inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, navnlig under Erasmus+-programmet, vil være til stor gavn for regionerne i den yderste periferi, og forpligter sig til yderligere at tilpasse den finansielle støtte til de deltagere, der rejser til og fra regionerne i den yderste periferi, ved at fastholde specifikke tilskudsregler for disse regioner under Erasmus+, ved at udforske mulighederne for at udvide det regionale Erasmus+-samarbejde med henblik på at stimulere mobiliteten mellem regionerne i den yderste periferi og de tilgrænsende tredjelande yderligere samt til at anvende den Europæiske Solidaritetsfond+ som et supplement til Erasmus+.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et opfølgningsprogram ("programmet") for programmet Erasmus+ for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/201327. Den integrerede karakter af programmet for perioden 2014-2020, der omfatter læring i alle sammenhænge - formel, ikke-formel og uformel og i alle faser af livet - bør opretholdes for at fremme fleksible læringsforløb og give den enkelte mulighed for at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at klare udfordringerne i det enogtyvende århundrede.

(9)  På denne baggrund er det nødvendigt at oprette et opfølgningsprogram ("programmet") for programmet Erasmus+ for uddannelse, ungdom og idræt for perioden 2014-2020, som blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/201327. Den integrerede karakter af programmet for perioden 2014-2020, der omfatter læring i alle sammenhænge - formel, ikke-formel og uformel og i alle faser af livet - bør styrkes med henblik på at fremme fleksible læringsforløb såvel som en livslang læring-tilgang, der giver den enkelte mulighed for at udvikle de kompetencer, der er nødvendige for at klare udfordringerne i det enogtyvende århundrede. Kommissionen og medlemsstaterne bør kraftigt fremme tværsektorielt samarbejde med et tilstrækkeligt budget til også at gennemføre store politiske projekter og ved at sikre budgetfleksibilitet for nationale myndigheder og projektansøgere til at opbygge fælles projekter om tværgående spørgsmål, der har en livslang læringstilgang og fremmer fleksible forløb.

__________________

__________________

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

27 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1288/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af "Erasmus+": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt og om ophævelse af afgørelse nr. 1719/2006/EF, 1720/2006/EF og 1298/2008/EF (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 50).

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Programmet bør i endnu højere grad kunne bidrage til gennemførelsen af Unionens politiske målsætninger og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og sport. En sammenhængende tilgang til livslang læring er afgørende for at forvalte forskellige overgange, som borgerne vil støde på i løbet af deres liv. Med denne tilgang som udgangspunkt bør det næste program stadig være tæt knyttet til den overordnede strategiske ramme for Unionens politiske samarbejde inden for uddannelses- og ungdomsområdet, herunder de politiske dagsordener for skoler, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, samtidig med at det styrker og udvikler nye synergier med andre relevante EU-programmer og politikområder.

(10)  Programmet bør i endnu højere grad kunne bidrage til gennemførelsen af Unionens politiske målsætninger og prioriteter inden for uddannelse, ungdom og sport. En sammenhængende tilgang til livslang læring er afgørende for at forvalte forskellige overgange, som borgerne vil støde på i løbet af deres liv, navnlig for folk over 50, der mangler færdigheder for at sikre en hurtig indtræden på arbejdsmarkedet. Med denne tilgang som udgangspunkt bør det næste program stadig være tæt knyttet til den overordnede strategiske ramme for Unionens politiske samarbejde inden for uddannelses- og ungdomsområdet, herunder de politiske dagsordener for skoler, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse, samtidig med at det styrker og udvikler nye synergier med andre relevante EU-programmer og politikområder.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  Et af de primære mål for Erasmus+ skal være inden for programmets rammer at bevare status for aktiviteter uden for skole, faglig uddannelse og studier. Derfor er der plads til forbedringer med hensyn til fremme af ungdomsarbejde, kunstneriske og kulturelle aktiviteter, deltagelse i det politiske liv, voksenuddannelse og masseidræt.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Programmet er et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde. Programmet bør kunne bidrage til efterfølgeren af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og den nye dagsorden for færdigheder i Europa28 med et fælles engagement i den strategiske betydning af færdigheder og kompetencer med henblik på at fastholde arbejdspladser, vækst og konkurrenceevne. Programmet bør også støtte medlemsstaternes bestræbelser på at nå målene i Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse29.

(11)  Programmet er et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde og i udviklingen af centrale EU-kompetencer inden for livslang læring. Programmet bør kunne bidrage til efterfølgeren af strategirammen for det europæiske samarbejde på uddannelsesområdet og den nye dagsorden for færdigheder i Europa28 med et fælles engagement i den strategiske betydning af færdigheder og kompetencer med henblik på at fastholde kvalitetssikrede arbejdspladser, vækst og konkurrenceevne. Programmet bør også støtte medlemsstaternes bestræbelser på at nå målene i Pariserklæringen om fremme af medborgerskab og de fælles værdier frihed, tolerance og ikkediskrimination ved hjælp af uddannelse29.

__________________

__________________

28 COM(2016)381 final.

28 COM(2016)381 final.

29 [Reference].

29 [Reference].

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Programmet bør give studerende, undervisere og voksne lærende mulighed for at udvide deres horisont og mindske fordomme over for LGBTI-personer. Læreruddannelsesaktiviteter skal lære underviserne, hvordan de kan indarbejde LGBTI-temaer i læseplanen, så de sættes i et positivt lys, hvordan de støtter LGBTI-studerende og -kolleger, og hvordan LGBTI-studerende kan beskyttes gennem uddannelseslovgivningen. Derudover kan tilbuddene om voksenuddannelse og faglig uddannelse og praktik hjælpe de LGBTI-studerende, der har afbrudt deres skole- eller universitetsuddannelse på grund af de usikre skole-/studiemiljøer, de er blevet udsat for.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Med Erasmus+ skal det opnås, at betydeligt flere initiativtagere uden forudgående EU-erfaringer kan indgive ansøgninger om stipendier. Derfor bør de nationale agenturer indføre eller udvide specifikke støttemekanismer for sådanne initiativtagere.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c)  Kommissionens programvejledning bør forbedres yderligere for at lette anvendelsen, enkeltheden og klarheden.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Erasmus+ opfattes af unge først og fremmest som et program for studerende på videregående uddannelser. Det bør derfor tillægges større betydning at styrke profilen på europæisk, nationalt og regionalt niveau for de forskellige områder og de delprogrammer, der er knyttet til de enkelte områder, f.eks. for undervisning på niveauerne grundskole (Comenius), videregående uddannelse (Erasmus), internationalt videregående uddannelse (Erasmus Mundus), erhvervsuddannelse (Leonardo da Vinci) og voksenuddannelse (Grundtvig) såvel som med hensyn til ungdomsuddannelse (Aktive unge) og idræt.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Programmet bør tage hensyn til EU-arbejdsplanen for idræt, som er rammen for samarbejde på EU-plan på idrætsområdet for årene [...]32. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem EU-arbejdsplanen og de aktioner, der støttes under programmet på idrætsområdet. Der skal især fokuseres på breddeidræt, hvor der tages højde for idrættens vigtige rolle i forbindelse med at fremme fysisk aktivitet og sund livsstil, social inklusion og ligestilling. Programmet bør bidrage til at fremme europæiske værdier gennem idræt, god forvaltningsskik og integritet i idræt, og fremme uddannelse og færdigheder gennem idræt.

(13)  Programmet bør tage hensyn til EU-arbejdsplanen for idræt, som er rammen for samarbejde på EU-plan på idrætsområdet for årene [...]32. Der bør sikres sammenhæng og komplementaritet mellem EU-arbejdsplanen og de aktioner, der støttes under programmet på idrætsområdet. Der skal især fokuseres på breddeidræt, hvor der tages højde for idrættens vigtige rolle i forbindelse med at fremme fysisk aktivitet og sund livsstil, social inklusion og ligestilling. Programmet bør bidrage til at fremme europæiske værdier gennem idræt, god forvaltningsskik og integritet i idræt, og fremme uddannelse og færdigheder gennem idræt. I denne forbindelse er der behov for at fremme idrætstræneres mobilitet, navnlig for dem, der træner kvindehold og har brug for støtte til at bekæmpe sexisme og kvindehad.

_________________

_________________

32 [Reference].

32 [Reference].

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a)  De ansvarlige myndigheder bør sikre, at ansøgningsformularerne er til rådighed rettidigt og på hensigtsmæssig vis.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Betragtning 16

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(16)  Programmet bør være mere inklusivt ved i højere grad at nå ud til unge med færre muligheder, herunder gennem mere fleksible former for læringsmobilitet og ved at fremme små organisationers deltagelse, navnlig førstegangsdeltagere og lokale græsrodsorganisationer, der arbejder direkte med dårligt stillede lærende i alle aldre. Virtuelle samarbejdsformer, f.eks. virtuelt samarbejde, blandet og virtuel mobilitet bør fremmes for at nå ud til flere deltagere, navnlig deltagere med færre muligheder og deltagere for hvem det vil være en hindring fysisk at rejse til et andet land end deres bopælsland.

(16)  Programmet bør være mere inklusivt ved i højere grad at nå ud til unge med færre muligheder, herunder gennem mere fleksible former for læringsmobilitet og ved at fremme små organisationers deltagelse, navnlig førstegangsdeltagere og lokale græsrodsorganisationer, der arbejder direkte med dårligt stillede lærende i alle aldre, gennem forenklede administrative procedurer og klar kommunikation. Virtuelle samarbejdsformer, f.eks. virtuelt samarbejde, blandet og virtuel mobilitet, skønt de ikke erstatter fysisk mobilitet, men er et supplement hertil, bør fremmes for at nå ud til flere deltagere, navnlig deltagere med færre muligheder og deltagere for hvem det vil være en hindring fysisk at rejse til et andet land end deres bopælsland. Styrkede støttestrukturer på lokalt og nationalt plan såsom målrettet kulturel, social og sproglig forberedelse og løbende støtte under deres mobilitetserfaring eller tegnsprogstolkning vil give personer med færre muligheder uhindret og ikke-forskelsbehandlende adgang til alle aktiviteter inden for rammerne af Erasmus+-programmet, i tråd med FN's konvention om rettigheder for personer med handicap og den europæiske handicapstrategi. Målrettet finansiering af disse grupper samt foranstaltninger som f.eks. at udpege såkaldte trænere inden for nationale agenturer, der skal rådgive om den bedst mulige tildeling af midler, vil også medvirke til at gøre programmet inklusivt. Den Europæiske Socialfond+ er en vigtig støttefond for personer med færre muligheder på medlemsstatsniveau, og ved at dele fælles målsætninger bør den fungere som et supplement til mobilitetsprogrammerne under Erasmus+.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(18a)  Programmet bør sikre solide mobilitetserfaringer baseret på principperne i det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (2006/961/EF), hvor kvaliteten af de praktiske udbud vedrørende bl.a. information, forberedelse, støtte og anerkendelse af erfaring og kvalifikationer samt klare læringsplaner og læringsresultater, der er udarbejdet på forhånd, har en afgørende indvirkning på fordelene ved mobilitetserfaringerne. Forberedelses- og opfølgelsesseminarer, der tilbyder sprogundervisning og tværkulturelle færdigheder, bør være en integreret del af mobilitetserfaringen, og de bør stilles til rådighed af sende- eller modtagerorganisationerne eller mobilitetsudbyderne. Erfarne tjenesteydere bør med henblik på at styrke opsøgende arbejde, inklusion og kvaliteten af læringsmobilitet have gavn af en forenklet ansøgningsprocedure, såsom akkreditering ved at efterleve kvalitetschartre.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  Programmet bør udbygge de eksisterende muligheder for læringsmobilitet, navnlig i de sektorer, hvor programmet kunne skabe meget store effektivitetsgevinster, med henblik på at udvide programmets rækkevidde og opfylde den store uopfyldte efterspørgsel. Dette bør især ske ved at øge og lette mobiliteten for studerende på videregående uddannelser, elever og lærende inden for erhvervsuddannelse. Mobilitet for lavtuddannede voksne lærende bør indgå i partnerskaber med henblik på samarbejde. Mobilitetsmulighederne for unge, der deltager i ikke-formelle læringsaktiviteter, bør også udvides for at nå ud til flere unge. Mobilitet for personale inden for uddannelse, ungdom og idræt bør også styrkes i betragtning af mobilitetens løftestangseffekt. I overensstemmelse med visionen om et reelt europæisk uddannelsesområde bør programmet også fremme mobilitet og udvekslinger og fremme studerendes deltagelse i uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter ved at støtte digitalisering af processer som f.eks. det europæiske studiekort. Dette initiativ kan være et vigtigt skridt i retning af at virkeliggøre mobilitet for alle ved for det første at gøre det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at sende og modtage flere udvekslingsstuderende og samtidig ved at øge kvaliteten i mobiliteten for studerende og ved at lette de studerendes adgang til forskellige tjenesteydelser (bibliotek, transport, indkvartering), før de ankommer til uddannelsesinstitutionen i udlandet.

(20)  Programmet bør udbygge de eksisterende muligheder for læringsmobilitet, navnlig i de sektorer, hvor programmet kunne skabe meget store effektivitetsgevinster, med henblik på at udvide programmets rækkevidde og opfylde den store uopfyldte efterspørgsel. Dette bør især ske ved at øge og lette mobiliteten for grupper, der hidtil ikke har opnået dette niveau, såsom studerende på videregående uddannelser, især inden for erhvervsrettet grunduddannelse såvel som studerende på videregående uddannelser. Mobilitet for lavtuddannede voksne lærende eller mennesker med færre muligheder bør indgå i partnerskaber med henblik på samarbejde. Mobilitetsmulighederne for unge, der deltager i ikke-formelle læringsaktiviteter, bør også udvides for at nå ud til flere unge. Mobilitet for personale inden for uddannelse, ungdom og idræt bør også styrkes i betragtning af mobilitetens løftestangseffekt. I overensstemmelse med visionen om et reelt europæisk uddannelsesområde bør programmet også fremme mobilitet og udvekslinger og fremme studerendes deltagelse i uddannelsesmæssige og kulturelle aktiviteter ved at støtte digitalisering af processer som f.eks. det europæiske studiekort. Dette initiativ kan være et vigtigt skridt i retning af at virkeliggøre mobilitet for alle ved for det første at gøre det muligt for videregående uddannelsesinstitutioner at sende og modtage flere udvekslingsstuderende og samtidig ved at øge kvaliteten i mobiliteten for studerende og ved at lette de studerendes adgang til forskellige tjenesteydelser (bibliotek, transport, indkvartering), før de ankommer til uddannelsesinstitutionen i udlandet.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Betragtning 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20a)  Der bør ydes ekstra støtte til mulighederne for læringsmobilitet i grænseregionerne. Det bør navnlig gøres nemmere for studerende på erhvervsuddannelser at få mulighed for at få praktikpladser eller tilbringe en del af studietiden i udlandet, så de derved kan blive bekendte med arbejdsmarkedet på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Betragtning 20 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20b)  Programmet skal styrke inklusiv og kvalitetssikret erhvervsuddannelse (VET), da det spiller en afgørende økonomisk og social rolle i Europa og fører til lige muligheder og social inklusion for alle borgere, herunder fra socialt dårligt stillede grupper og personer med færre muligheder. Programmet vil tage fat på VET-specifikke spørgsmål såsom specifik strukturel støtte, f.eks. sprogfærdigheder og sektorspecifik sprogtræning eller passende evalueringsforanstaltninger for deltagerne såvel som finansiering til at opveje de begrænsede nationale midler, der er til rådighed for udveksling af studerende, lærere og personale på VET-området, eller fremme af partnersøgning for kvalitetssikret mobilitet.

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Betragtning 20 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20c)  Programmet bør støtte mobilitetsforløb inden for voksenuddannelse, hvis primære mål er at fremme social inklusion, aktivt medborgerskab, beskæftigelsesegnethed, personlig udvikling og trivsel sammen med overførsel af viden, kompetencer og færdigheder

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Betragtning 20 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(20d)  Programmet bør fremme mobiliteten for lærere eller andet undervisningspersonale, herunder undervisere på tidlig uddannelse og førskoleniveau, ved at bidrage til deres indledende og løbende faglige udvikling og bør sikre, at lærerne modtager støtte fra deres skoler under mobilitetsperioder, herunder behørig uddannelse inden afrejse, samt højnelse af den viden og de kompetencer, de skal bruge i deres undervisning af udvekslingsstuderende. For at øge undervisernes adgang til dette program bør deres repræsentative sammenslutninger på nationalt og regionalt niveau involveres i lokale oplysningskampagner, der er koordineret af deres respektive nationale agenturer. Læreres mobilitetsperiode bør ikke betragtes som en orlov, men som en del af deres officielle arbejdstid.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Programmet bør tilskynde unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa bl.a. ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan engagere sig og lære at deltage i samfundslivet, ved at skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier, herunder grundlæggende rettigheder, ved at bringe unge mennesker og politikere sammen på lokalt, nationalt og europæisk plan samt ved at bidrage til den europæiske integrationsproces.

(21)  Programmet bør tilskynde unge til at deltage i det demokratiske liv i Europa bl.a. ved at støtte samfundsdeltagelsesprojekter, så de kan engagere sig og lære at deltage i samfundslivet, ved at skabe større bevidsthed om Unionens fælles værdier, herunder grundlæggende rettigheder, ved at bringe unge mennesker og politikere sammen på lokalt, nationalt og europæisk plan samt ved at bidrage til den europæiske integrationsproces. Programmet anerkender ungdomsorganisationers og ungdomsarbejdes nøglerolle med henblik på at nå dette mål og vil fokusere på at opbygge en stærkere ungdomssektor i Europa ved at støtte og fremme ungdomsorganisationers drift og projekter over hele Europa og i nabolande samt samarbejde med resten af verden.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22)  Programmet bør give unge flere muligheder for at opdage Europa gennem læringserfaringer i udlandet. Unge attenårige, navnlig unge med færre muligheder, bør gives muligheden for at få en førstegangsoplevelse, gennem kortvarig mobilitet for enkeltpersoner eller gruppemobilitet, ved at rejse rundt i Europa inden for rammerne af en uformel uddannelsesaktivitet, der sigter mod at fremme deres følelse af at være en del af Den Europæiske Union og dens kulturelle mangfoldighed. Programmet bør identificere de organer, der er ansvarlige for at nå ud til og udvælge deltagere og støtte aktiviteter med henblik på at fremme læringsaspektet af denne oplevelse.

(22)  Programmet bør give unge flere muligheder for at opdage Europa gennem kvalitative læringserfaringer i udlandet. Unge i alle aldre, og navnlig unge med færre muligheder, bør gives muligheden for at komme på deres første, kortvarige, kvalitative læringsforløb for enkeltpersoner eller grupper, ved at rejse rundt i Europa inden for rammerne af en uformel uddannelsesaktivitet, der sigter mod at fremme deres følelse af at være en del af Den Europæiske Union og dens kulturelle mangfoldighed. Programmet bør identificere de organer, herunder civilsamfundets organisationer og ungdomsorganisationer, der er ansvarlige for at nå ud til og udvælge deltagere og støtte aktiviteter med henblik på at fremme læringsaspektet af denne oplevelse. I forbindelse med DiscoverEU bør programmet forfølge klare læringsmål og -aktiviteter. Kommissionen skal sørge for en afbalanceret geografisk tildeling. Programmet kan overveje at fungere i samarbejde med de europæiske kulturhovedstæder, de europæiske ungdomshovedstæder, de europæiske frivillighedshovedstæder og de europæiske grønne hovedstæder for at forbedre den samlede oplevelse.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Betragtning 22 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(22a)  Programmet bør også fremme livslang læringsmobilitet for ældre lærende, herunder studerende ved folkeuniversiteter og 50+-arbejdstagere, som befinder sig i en overgangsfase på arbejdsmarkedet, og udveksling mellem unge og ældre.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Programmet bør også fremme sprogindlæring, navnlig gennem øget brug af onlineredskaber, idet e-læring tilbyder yderligere fordele for sprogindlæring i form af tilgængelighed og fleksibilitet.

(23)  Programmet bør også fremme sprogindlæring, inklusive tegnsprog, mindretals- og nabosprog, navnlig gennem øget brug af tilgængelige onlineredskaber i tilgift til traditionel skolebænksundervisning, med henblik på at overvinde en af hindringerne for studerendes mobilitet.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Programmet bør støtte foranstaltninger, der styrker samarbejdet mellem institutioner og organisationer, der er aktive på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet, og anerkende deres grundlæggende rolle i arbejdet med at give borgerne den viden og de færdigheder og kompetencer, de har brug for i en verden i forandring, og til at kunne udnytte potentialet for innovation, kreativitet og iværksætteri, navnlig i den digitale økonomi.

(24)  Programmet bør støtte foranstaltninger, der styrker samarbejdet mellem institutioner og organisationer, der er aktive på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet, og anerkende deres grundlæggende rolle i arbejdet med at give borgerne den viden og de færdigheder og kompetencer, de har brug for i en verden i forandring, og til at kunne udnytte potentialet for bæredygtig udvikling, sociale fremskridt, innovation, kreativitet og iværksætteri, navnlig i den digitale økonomi.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a)  Programmet skal i overensstemmelse med artikel 8 i FN's konvention om handicappedes rettigheder støtte øget bevidsthed om personer med handicap i hele samfundet og skal, med henblik på at fremme en positiv opfattelse og større social forståelse, tilskynde til anerkendelse af de færdigheder, kvalifikationer og evner, som personer med handicap har; det skal endvidere på alle niveauer i uddannelsessystemet fremme en respektfuld holdning til de rettigheder, som personer med handicap har, og omfatte oplysningsuddannelsesprogrammer vedrørende personer med handicap og deres rettigheder.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  I konklusionerne af 14. december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at arbejde videre med en række initiativer med henblik på at tage det europæiske samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse et skridt videre, bl.a. ved at fremme udviklingen af "Europauniversiteter", bestående af "bottom-up" netværk af universiteter i hele Unionen inden 2024. Programmet bør støtte disse Europauniversiteter.

(25)  I konklusionerne af 14. december 2017 opfordrede Det Europæiske Råd medlemsstaterne, Rådet og Kommissionen til at arbejde videre med en række initiativer med henblik på at tage det europæiske samarbejde inden for uddannelse og erhvervsuddannelse et skridt videre, bl.a. ved at fremme udviklingen af "Europauniversiteter", bestående af "bottom-up" netværk af universiteter i hele Unionen inden 2024. Programmet bør støtte disse Europauniversiteter og samtidig sikre finansiel støtte på maksimalt 20 % fra det centraliserede budget for tiltag inden for uddannelse og læring. Programmet bør sikre, at det europæiske universitetsnetværk kan garantere en omfattende geografisk dækning for europæiske universiteter.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Brüggekommunikéet fra 2010 opfordrede til at støtte erhvervsekspertise med henblik på intelligent og bæredygtig vækst. Meddelelsen fra 2017 om styrkelse af innovation i Europas regioner anbefaler en sammenkobling mellem erhvervsuddannelse og innovationssystemer inden for rammerne af intelligente specialiseringsstrategier på regionalt niveau. Programmet bør give mulighed for tage disse opfordringer op og støtte udviklingen af tværnationale platforme af erhvervsekspertisecentre, som integreres i lokale og regionale strategier for vækst, innovation og konkurrenceevne. Disse ekspertisecentre bør fungere som drivkraft for kvaliteten af faglige færdigheder i en situation med sektormæssige udfordringer og samtidig støtte overordnede strukturelle ændringer og socioøkonomiske politikker i Unionen.

(26)  Brüggekommunikéet fra 2010 opfordrede til at støtte erhvervsekspertise med henblik på intelligent og bæredygtig vækst. Meddelelsen fra 2017 om styrkelse af innovation i Europas regioner anbefaler en sammenkobling mellem erhvervsuddannelse og innovationssystemer inden for rammerne af intelligente specialiseringsstrategier på regionalt niveau. Programmet bør give mulighed for tage disse opfordringer op og støtte udviklingen af tværnationale platforme af erhvervsekspertisecentre, som integreres i lokale og regionale strategier for vækst, innovation, konkurrenceevne, social inklusion og bæredygtig udvikling. Disse ekspertisecentre bør fungere som drivkraft for kvaliteten af faglige færdigheder i en situation med sektormæssige udfordringer og samtidig støtte overordnede strukturelle ændringer og socioøkonomiske politikker i Unionen. Programmet bør yde finansiering til disse ekspertisecentre med mindst 10 % fra det centraliserede budget, der er afsat til aktioner inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, og bør sikre en omfattende geografisk dækning i hele Europa.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  For at øge udbredelsen af virtuelle samarbejdsaktiviteter bør programmet støtte en mere systematisk brug af onlineplatforme som eTwinning, School Education Gateway, den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa, Den Europæiske Ungdomsportal og onlineplatformen for videregående uddannelse.

(27)  For at øge udbredelsen af virtuelle samarbejdsaktiviteter bør programmet støtte en mere systematisk og tilgængelig brug af onlineplatforme som eTwinning, School Education Gateway, den elektroniske platform for voksenuddannelse i Europa, Den Europæiske Ungdomsportal og onlineplatformen for videregående uddannelse.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Programmet bør bidrage til at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit eller enheder af læringsresultater, fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikke-formel og uformel læring, forvaltning af færdigheder og vejledning. I denne forbindelse bør programmet også yde støtte til kontaktpunkter og netværk i medlemsstaterne og på EU-plan, der fremmer tværeuropæisk udveksling samt udvikling af fleksible læringsforløb på tværs af forskellige sektorer inden for uddannelses- og ungdomsområdet og både i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

(28)  Programmet bør bidrage til at fremme gennemsigtighed og anerkendelse af færdigheder og kvalifikationer samt overførsel af merit eller enheder af læringsresultater, fremme kvalitetssikring og støtte validering af ikke-formel og uformel læring, forvaltning af færdigheder og vejledning. I denne forbindelse bør programmet også yde støtte til kontaktpunkter og netværk i medlemsstaterne og på EU-plan, der fremmer tværeuropæisk udveksling samt udvikling af fleksible og inklusive læringsforløb på tværs af forskellige sektorer inden for uddannelses- og ungdomsområdet og både i formelle og ikke-formelle sammenhænge.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Programmet bør sikre, at kompetencer, der er udviklet gennem mobilitetserfaringer i enhver sammenhæng, er behørigt dokumenterede, validerede og anerkendt. Programmet bør lægge særlig vægt på validering og anerkendelse af uddannelses- og oplæringsophold i udlandet, herunder gymnasiale forløb, og budgettildelingen, og de konkrete tilskud bør i denne henseende være knyttet til kvalitetsevalueringsprocedurer, en beskrivelse af læringsresultaterne og fuld anvendelse af Rådets henstilling af 2012 om en europæisk ramme for gode og effektive lærlingeuddannelser, Rådets henstilling om validering af ikkeformel og uformel læring og om EU-redskaber, der bidrager til anerkendelse af læring i udlandet og sikrer læring af høj kvalitet, som f.eks. den europæiske referenceramme for kvalifikationer for livslang læring (EQF), det europæiske kvalitetssikringsregister for videregående uddannelse (EQAR), det europæiske meritoverførselssystem for erhvervsuddannelse (ECVET) og den europæiske referenceramme for kvalitetssikring af erhvervsuddannelse (EQAVET).

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Som et middel til at sikre samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre af Unionens politikker, bør folk i forskellige erhvervssektorer, f.eks. den offentlige sektor landbruget og erhvervslivet, tilbydes muligheder for mobilitet og få læringserfaring i udlandet, der sætter dem i stand til, på alle tidspunkter i deres liv, at udvikle sig fagligt og personligt, navnlig ved at udvikle en bevidsthed om deres europæiske identitet og en bedre forståelse af den kulturelle mangfoldighed i Europa. Programmet bør være et kontaktpunkt til Unionens tværnationale mobilitetsordninger med en stærk læringsdimension og derved forenkle udbuddet af sådanne ordninger for støttemodtagerne og for deltagerne i disse aktiviteter. Opskaleringen af Erasmusprojekter bør fremmes; der bør træffes særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af Erasmusprojekter med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur.

(30)  Som et middel til at sikre samarbejde med andre EU-instrumenter og støtte til andre af Unionens politikker, bør folk, herunder personer med handicap, i forskellige erhvervssektorer f.eks. den offentlige sektor landbruget og erhvervslivet, tilbydes muligheder for mobilitet og få læringserfaring i udlandet, der sætter dem i stand til, på alle tidspunkter i deres liv, at udvikle sig fagligt og personligt, navnlig ved at udvikle en bevidsthed om deres europæiske identitet og en bedre forståelse af den kulturelle mangfoldighed i Europa. Programmet bør være et kontaktpunkt til Unionens tværnationale mobilitetsordninger med en stærk læringsdimension og derved forenkle udbuddet af sådanne ordninger for støttemodtagerne og for deltagerne i disse aktiviteter. Opskaleringen af Erasmusprojekter bør fremmes; der bør træffes særlige foranstaltninger for at hjælpe iværksættere af Erasmusprojekter med at ansøge om tilskud eller udvikle synergier med støtte fra de europæiske struktur- og investeringsfonde og programmer vedrørende migration, sikkerhed, retlige anliggender og medborgerskab, sundhed og kultur og Det Europæiske Solidaritetskorps.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

(32)  Programmet skal være i overensstemmelse med det centrale mål i Parisaftalen om at styrke den globale reaktion på truslen fra klimaændringer. For at understrege betydningen af at tackle klimaændringer i henhold til Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen, og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til at integrere klimaindsatsen i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet går til finansiering af støtte til klimamål. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Betragtning 32 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32a)  Programmet og dets redskaber i dette enestående internationale miljø bør spille en væsentlig rolle for uddannelse af folk i global bæredygtighed og globale studier, miljøbeskyttelse og klimaforandringer, og ud over målrettede programmer bør disse studier være en del af alle nøgleaktiviteter som et horisontalt element i form af formel og ikke-formel uddannelse eller uformel læring.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Betragtning 32 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(32b)  I lyset af EU's retlige forpligtelse til i henhold til artikel 8 i TEUF at udrydde ulighed og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder gennem alle sine aktiviteter bør dette program bidrage til at integrere kønsaspektet i EU's politikker. Der vil blive identificeret relevante foranstaltninger under forberedelserne og gennemførelsen af programmet, og de vil blive revurderet som led i den relevante evaluerings- og gennemgangsproces. Der er særligt behov for forbedringer i forbindelse med ligestilling vedrørende deltagere fra tredjelande.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Inden for den grundlæggende finansieringsramme for decentraliserede aktioner på uddannelsesområdet bør der fastsættes en fordeling af minimumstildelinger pr. sektor (videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse) med henblik på at sikre en kritisk masse af betalingsbevillinger for at nå de tilsigtede output og resultater i hver af disse sektorer.

(34)  Inden for den grundlæggende finansieringsramme for decentraliserede aktioner på uddannelsesområdet bør der fastsættes en fordeling af minimumstildelinger pr. sektor (videregående uddannelse, skoleuddannelse, erhvervsuddannelse og voksenuddannelse) med henblik på at sikre en kritisk masse af betalingsbevillinger for at nå de tilsigtede output og resultater i hver af disse sektorer. Desuden kan der fastsættes en minimumstildeling pr. målgruppe.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i finansforordningens artikel [125, stk. 1].

(36)  Finansieringsformerne og gennemførelsesmetoderne i henhold til denne forordning bør vælges ud fra deres evne til at opfylde aktionernes specifikke målsætninger og levere resultater, navnlig under hensyntagen til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser om anvendelse af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger som omhandlet i finansforordningens artikel [125, stk. 1]. Målrettet finansiel støtte såsom forfinansieringsmuligheder for personer med færre muligheder eller finansiering af ekstraomkostninger pådraget af personer med handicap som følge af dette handicap er af afgørende betydning for programmets rummelighed.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Betragtning 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(36a)  Omfanget af den finansielle støtte i form af tilskud, faste beløb til rejse eller administration, faste satser og enhedsomkostninger, revideres årligt og tilpasses til opholds- og leveomkostningerne i både værtslandet og værtsbyen på baggrund af ajourførte tal fra Eurostat for at sikre, at den afspejler virkeligheden og ikke er diskriminerende. Det er af afgørende betydning, at der tages hensyn til bolig, international og lokal transport, mad, sprogkurser og et minimumsbeløb til at føre en anstændig tilværelse i beregningen af de tilskud, der ydes.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  I overensstemmelse med finansforordningen bør Kommissionen vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. Arbejdsprogrammet bør fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for dets gennemførelse i overensstemmelse med de programmets generelle og specifikke målsætninger, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved gennemførelsesretsakter i overensstemmelse med undersøgelsesproceduren.

(40)  I overensstemmelse med finansforordningen bør Kommissionen vedtage arbejdsprogrammer og underrette Europa-Parlamentet og Rådet herom. Arbejdsprogrammet bør fastsætte de foranstaltninger, der er nødvendige for dets gennemførelse i overensstemmelse med de programmets generelle og specifikke målsætninger, udvælgelses- og tildelingskriterierne for tilskud samt alle øvrige elementer, der kræves. Arbejdsprogrammer og eventuelle ændringer hertil bør vedtages ved delegerede retsakter.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201638 bør programmet evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav bør omfatte specifikke, målbare og realistiske indikatorer, som kan måles over et længere tidsrum og danne grundlag for en evaluering af programmets konkrete virkninger.

(41)  I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning af 13. april 201638 bør programmet evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig hvad angår modtagerorganisationerne, men også medlemsstaterne. Disse krav bør omfatte specifikke, målbare og realistiske indikatorer, som kan måles over et længere tidsrum og danne grundlag for en evaluering af programmets konkrete virkninger.

_________________

_________________

38 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

38 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44a)  Kommissionen bør afpasse definitionerne til hinanden og forbedre vejledningen om decentraliserede foranstaltninger for at sikre, at programmets regler anvendes harmoniseret af de nationale agenturer, idet de fælles kvalitetsstandarder og proceduremæssig praksis overholdes. Kommissionen bør tilskynde til bedre koordinering mellem agenturerne for at forbedre programmets gennemførelse.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Betragtning 44 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(44b)  Programmet bør tilskynde til peer-to-peer-læring efter studier, uddannelse og arbejdserfaring i udlandet for at øge virkningen af Erasmus+ på lokalsamfund og fremme udveksling af god praksis, som er afgørende for at forbedre kvaliteten af projekterne under Erasmus+-programmet.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Betragtning 46

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(46)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter så vidt muligt at løse problemer, der medfører vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse, uden at dette dog tilsidesætter EU-bestemmelserne om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

(46)  Medlemsstaterne bør tilstræbe at vedtage alle hensigtsmæssige foranstaltninger for at fjerne retlige og administrative hindringer for et velfungerende program. Dette omfatter skattefritagelse af studiestøtte og sociale bidrag, lettere mulighed for at overføre rettigheder mellem EU's socialsystemer samt så vidt muligt og uden tilsidesættelse af EU-rettens bestemmelser om indrejse- og opholdsbetingelser for tredjelandsstatsborgere at udbedre nationale forhold, der skaber vanskeligheder med at opnå visa og opholdstilladelse og andre juridiske eller forvaltningsmæssige vanskeligheder, der kan hindre adgang til programmet. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/80139 tilskyndes medlemsstaterne til at fremskynde procedurerne for indrejse og ophold.

__________________

__________________

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

39 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21).

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Betragtning 48

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(48)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201140.

udgår

__________________

 

40 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011. om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28,2,20111, s. 13).

 

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Betragtning 49

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(49)  For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør den forenklede finansiering så vidt muligt bestå af engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede tilskud eller faste tilskud. De forenklede tilskud til programmets mobilitetsaktioner som defineret af Kommissionen bør tage hensyn til leve- og opholdsomkostningerne i værtslandet. Kommissionen og de nationale agenturer i afsenderlandene bør have mulighed for at justere disse forenklede tilskud på grundlag af objektive kriterier, navnlig med henblik på at sikre unge med færre muligheder adgang til programmet. Medlemsstaterne bør også tilskyndes til, i overensstemmelse med national lovgivning, at fritage disse tilskud fra eventuelle skatter og sociale afgifter. Samme fritagelse bør gælde for offentlige eller private enheder, som yder sådan finansiel støtte til de berørte enkeltpersoner.

(49)  For at forenkle kravene for støttemodtagerne bør den forenklede finansiering så vidt muligt bestå af engangsbeløb, enhedsomkostningsbaserede tilskud eller faste tilskud. De forenklede tilskud til programmets mobilitetsaktioner som defineret af Kommissionen bør tage hensyn til leve- og opholdsomkostningerne i værtslandet. Kommissionen og de nationale agenturer i afsenderlandene bør have mulighed for at justere disse forenklede tilskud på grundlag af objektive kriterier, navnlig med henblik på at sikre unge med færre muligheder adgang til programmet. Medlemsstaterne bør, i overensstemmelse med national lovgivning, fritage disse tilskud fra eventuelle skatter og sociale afgifter. Samme fritagelse bør gælde for offentlige eller private enheder, som yder sådan finansiel støtte til de berørte enkeltpersoner.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Betragtning 49 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(49a)  Det er vigtigt at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af hvert program, og at det gennemføres på den mest effektive og brugervenlige måde. Medlemsstaterne eller de nationale agenturer bør afstå fra at tilføje regler, der komplicerer anvendelsen af støtten for modtagerne.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Betragtning 53

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(53)  Med henblik på at kontrollere eller supplere programmets performanceindikatorer bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilaget. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

(53)  Med henblik på at kontrollere eller supplere programmets performanceindikatorer og give en indikation af det beløb, der tildeles hver aktion og fordelingen af midler, bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde tillægges beføjelse til at vedtage retsakter for så vidt angår vedtagelse og ændring af arbejdsprogrammer og om ændring af bilaget. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau, og at disse høringer gennemføres i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning. For at sikre lige deltagelse i forberedelsen af delegerede retsakter modtager Europa-Parlamentet og Rådet navnlig alle dokumenter på samme tid som medlemsstaternes eksperter, og deres eksperter har systematisk adgang til møder i Kommissionens ekspertgrupper, der beskæftiger sig med forberedelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved denne forordning oprettes Erasmus, programmet for Unionens indsats på området uddannelse, ungdom og idræt ("programmet").

Ved denne forordning oprettes Erasmus+, programmet for Unionens indsats på området uddannelse, ungdom og idræt ("programmet").

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte og sprogkurser og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette tage form af læring gennem brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

2)  "læringsmobilitet": en fysisk flytning fra bopælslandet til et andet land for at gennemføre studier, praktik, ikke-formel eller uformel læring. Dette kan ske i form af praktikophold, lærepladser, ungdomsudveksling, undervisning eller deltagelse i en faglig udviklingsaktivitet. Dette kan ledsages af foranstaltninger som f.eks. sprogstøtte, inklusive tegnsprog, og sprogkurser og/eller suppleres af onlinelæring og virtuelt samarbejde. I visse særlige tilfælde kan dette foruden fysisk mobilitet tage form af læring gennem brug af tilgængelig og/eller specialtilpasset informationsteknologi og kommunikationsmidler

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "uformel læring": læring som følge af daglige aktiviteter og erfaringer, som ikke er tilrettelagt eller struktureret hvad angår målsætninger, tid eller støtte til læring. Den kan være utilsigtet set fra den lærendes perspektiv

4)  "uformel læring": læring som følge af daglige aktiviteter og erfaringer, som ikke er tilrettelagt eller struktureret hvad angår målsætninger, tid eller støtte til læring. Den kan være utilsigtet set fra den lærendes perspektiv, og giver et læringsresultat, der er gavnligt for den lærende

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

17)  "virtuelt samarbejde": enhver form for samarbejde med brug af informationsteknologi og kommunikationsmidler

17)  "virtuelt samarbejde": enhver form for samarbejde med brug af tilgængelig og/eller specialtilpasset informationsteknologi, kommunikationsmidler og -systemer

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20)  "aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse": en aktivitet uden for skoleregi, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, og som er kendetegnet ved en ikke-formel læringstilgang

20)  "aktiviteter med henblik på unges samfundsdeltagelse": en tilgængelig aktivitet uden for skoleregi, der gennemføres af uformelle grupper af unge og/eller ungdomsorganisationer, og som er kendetegnet ved en ikke-formel læringstilgang

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

21)  "ungdomsarbejder": en ansat eller frivillig, der deltager i ikke-formel læring, og som støtter unge mennesker i deres personlige socialpædagogiske og faglige udvikling

21)  "ungdomsarbejder": en ansat eller frivillig, der deltager i ikke-formel og uformel læring, og som støtter unge mennesker i deres personlige udvikling, herunder deres socialpædagogiske og faglige udvikling og udviklingen af deres kompetencer. Ungdomsarbejdere deltager sammen med de unge i planlægning, styring, koordinering, gennemførelse og evaluering af aktiviteter vedrørende ungdomsarbejde og den tilhørende udvikling af ungdomsarbejde

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

22)  "EU's ungdomsdialog": dialogen med unge og ungdomsorganisationer, der tjener som forum for fortløbende fælles overvejelse af prioriteterne for, gennemførelsen af og opfølgningen på det europæiske samarbejde på ungdomsområdet

22)  "struktureret dialog" : dialog mellem unge og ungdomsorganisationer og politikudformere og -beslutningstagere, der tjener som forum for fortløbende fælles overvejelse af prioriteterne for, gennemførelsen af og opfølgningen på det europæiske samarbejde inden for alle områder af relevans for unge

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25)  "personer med færre muligheder": personer, der står over for en række hindringer, som afholder dem fra at få effektiv adgang til muligheder under programmet af økonomiske, sociale, kulturelle, geografiske eller helbredsmæssige årsager, på grund af en migrantbaggrund eller af årsager såsom handicap og uddannelsesmæssige vanskeligheder

25)  "personer med færre muligheder": personer som ikke har fuld og effektiv adgang til programmets muligheder, fordi de sammenlignet med jævnaldrende er ugunstigt stillet på grund af forskellige vanskeligheder, f.eks. handicap, helbredsproblemer, uddannelsesmæssige vanskeligheder, kulturelle forskelle eller økonomiske, sociale eller geografiske hindringer, herunder personer fra marginaliserede samfundsgrupper, migrantbaggrund eller i fare for at blive forskelsbehandlet som følge af en af de grunde, der er omhandlet i artikel 21 i EU's charter om grundlæggende rettigheder; sådanne hindringer kræver, at de får gavn af supplerende støttetjenester, som giver dem mulighed for fuldt ud at deltage i programmet

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

27a)  "tværsektorielt samarbejde": samarbejde mellem forskellige sektorer af programmet (videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, skolegang, voksenuddannelse, ungdom og idræt) såvel som mellem formelle, ikke-formelle og uformelle læringsmiljøer og forskellige juridiske enheder inden for disse sektorer

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 27 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

27b)  "nøglekompetencer": viden, færdigheder og tilgange, som alle mennesker har brug for med henblik på personlig udfoldelse og udvikling, beskæftigelsesegnethed, social inklusion og aktivt medborgerskab. Nøglekompetencer indbefatter: Læse- og skrivefærdigheder, fremmedsprogskompetencer, matematik, naturvidenskab, teknologi og ingeniørvidenskab, digitale kompetencer, personlige, sociale og indlæringsmæssige kompetencer, medborgerkompetencer, iværksætterkultur og kulturel bevidsthed og udtryksevne.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Programmets overordnede målsætning er at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling på uddannelses-, ungdoms- og idrætsområdet i og uden for Europa, og dermed bidrage til bæredygtig vækst, beskæftigelse og social samhørighed og til styrkelsen af den europæiske identitet. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af et europæisk uddannelsesområde, støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse med de underliggende sektorrelaterede dagsordener, fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikle den europæiske dimension i idræt.

1.  Programmets overordnede målsætning er at støtte borgernes uddannelsesmæssige, faglige og personlige udvikling inden for uddannelse, ungdom, voksenundervisning og idræt, både i og uden for Europa, og dermed bidrage til en bæredygtig fremtid, anstændige jobs og social samhørighed og inklusion, miljøbeskyttelse, aktivt medborgerskab, fremme af rettigheder og værdier og demokratisk deltagelse såvel som styrkelse af den europæiske identitet. Programmet vil således blive et centralt element i opbygningen af et tilgængeligt og inkluderende europæisk uddannelsesområde, støtte gennemførelsen af det europæiske strategiske samarbejde inden for uddannelse og ungdom med de underliggende sektorrelaterede dagsordener, fremme samarbejdet om ungdomspolitikken under EU-strategien for unge 2019-2027 og udvikle den europæiske dimension i idræt.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  at fremme ikke-formel læringsmobilitet og aktiv samfundsdeltagelse blandt unge samt samarbejde, inklusion, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på ungdomsområdet

b)  at fremme ikke-formel og uformel læringsmobilitet og aktiv samfundsdeltagelse blandt unge samt samarbejde, inklusion, ekspertise, kreativitet og innovation blandt organisationer og i politikker på ungdomsområdet

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  fremmer livslang læring ved at udbygge samarbejdet mellem formelle, ikke-formelle og uformelle læringsmiljøer og støtter fleksible læringsspor.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mobilitet for undervisere på voksenuddannelser

d)  mobilitet for lærende og undervisere på voksenuddannelser

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  partnerskaber for innovation på uddannelsesområdet og andre former for undervisning gennem aktioner i stor skala som f.eks. voksenuddannelse-alliancer og tværfaglige samarbejdspartnerskaber

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  ekspertisepartnerskaber, navnlig Europauniversiteter, erhvervsekspertisecentre og fælles mastergrader

b)  ekspertisepartnerskaber, f.eks. erhvervsekspertisecentre og fælles mastergrader, så det sikres at disse partnerskabers geografiske dækninger spænder hele Europa

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  innovationspartnerskaber med sigte på at styrke Europas innovationskapacitet

c)  innovationspartnerskaber med sigte på at styrke Europas bæredygtige innovationskapacitet

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens generelle og sektorspecifikke uddannelsesdagsordener, herunder støtte til Eurydice-netværket eller aktiviteter i andre relevante organisationer

a)  udarbejdelse og gennemførelse af Unionens generelle og sektorspecifikke politikdagsordener i inklusive uddannelser, herunder støtte til Eurydice-netværket eller aktiviteter i andre relevante organisationer

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  politisk dialog og samarbejde med vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på uddannelsesområdet

c)  politisk dialog, støtte og samarbejde med vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske, nationale, regionale og lokale ngo'er og internationale organisationer på uddannelsesområdet, der blandt andet indebærer strukturel støtte

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  struktureret dialog med unge

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  unges mobilitet

a)  unges mobilitet, herunder unge med handicap

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  innovationspartnerskaber med henblik på unges deltagelse gennem aktioner i stor skala som f.eks. alliancer i forbindelse med ungdomsarbejde

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  partnerskaber til at øge programmets opsøgende arbejde, navnlig ved brug af massemedier og nye digitale værktøjer

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  politisk dialog og samarbejde med relevante vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på ungdomsområdet, EU's ungdomsdialog og støtte til Det Europæiske Ungdomsforum

c)  politisk dialog, samarbejde med og støtte til relevante vigtige interessenter, herunder EU-dækkende netværk, europæiske ngo'er og internationale organisationer på ungdomsområdet, den strukturerede dialog og strukturelle støtte til Det Europæiske Ungdomsforum og andre europæiske ungdomsorganisationer

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  struktureret dialog med unge

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  formidlings- og oplysningsaktiviteter om Unionens politiske resultater og prioriteter samt om programmet, herunder priser og udmærkelser inden for idræt.

c)  formidlings- og oplysningsaktiviteter om Unionens politiske resultater og prioriteter samt om programmet, herunder priser og udmærkelser inden for idræt, hvilke endvidere er tilgængelige for personer med handicap.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 30 000 000 000 EUR i løbende priser.

1.  Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden 2021-2027 er på 41 097 000 000 EUR i faste priser.

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  24 940 000 000 EUR til aktioner inden for uddannelse, hvoraf

a)  83,5 % til centraliserede og decentraliserede aktioner inden for uddannelse, hvoraf

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  mindst 8 640 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med videregående uddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

1)  mindst 34 % afsættes til aktioner i forbindelse med decentraliseret videregående uddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra a), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2)  mindst 5 230 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med erhvervsuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

2)  mindst 25 % afsættes til decentraliserede aktioner i forbindelse med erhvervsuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra b), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  mindst 3 790 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med skoleuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, litra a),

3)  mindst 15 % afsættes til aktioner i forbindelse med decentraliseret skoleuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra c), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  mindst 1 190 000 000 EUR afsættes til aktioner i forbindelse med voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, litra a),

4)  mindst 6 % afsættes til aktioner i forbindelse med decentraliseret voksenuddannelse, som omhandlet i artikel 4, litra d), og i artikel 5, litra a),

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5)  450 000 000 EUR til Jean Monnet-aktioner, som omhandlet i artikel 7

5)  1,8 % til Jean Monnet-aktioner, som omhandlet i artikel 7

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra a – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a)  højst 20 % til "europæiske universiteter" og mindst 10 % til "centre for erhvervsuddannelse" fra det centraliserede budget for aktioner inden for uddannelsesområdet

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  3 100 000 000 EUR til aktioner på ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 8-10

b)  10 % til aktioner på ungdomsområdet, som omhandlet i artikel 8-10

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  550 000 000 EUR til aktioner på idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-13 og

c)  1,8 % til aktioner på idrætsområdet, som omhandlet i artikel 11-13 og

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  mindst 960 000 000 EUR som et bidrag til dækning af de nationale agenturers driftsomkostninger.

d)  3,2 % som et bidrag til dækning af de nationale agenturers driftsomkostninger.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Der tilstræbes en ligelig repræsentation af mænd og kvinder ved tildeling af mobilitet til ansøgere.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder.

4.  Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med programmets gennemførelse, eksempelvis forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder informationsteknologisystemer i virksomheder samt assistance i forbindelse med tilgængelighed.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Omfanget af den finansielle støtte, som f.eks. tilskud, faste beløb til rejse- og administrationsomkostninger, faste satser og enhedsomkostninger, revideres årligt og tilpasses til opholds- og leveomkostningerne i værtsland, -region eller by på grundlag af tal fra Eurostat såvel som rejsevilkårene.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Personaleomkostninger for organisationer, der deltager i projekter med intellektuel produktion, skal baseres på et rimeligt og lige aflønningsgrundlag. Personaleomkostningerne revideres og ajourføres hvert år i overensstemmelse med Eurostats tal.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 15 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  For at støtte inklusionen af de mennesker, som står overfor yderligere barrierer og som kræver assistance til særlige behov, skal der, uafhængigt af hovedprojektets budget, fastsættes et særskilt budget til dækning af omkostningerne til denne assistance.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer under programmets gennemførelse, bl.a. ved udvælgelsen af deltagere og tildeling af stipendier, at der ydes en indsats for at fremme social inklusion og deltagelsen af personer, der har særlige behov eller færre muligheder.

2.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer under programmets gennemførelse, bl.a. ved udvælgelsen af deltagere og tildeling af stipendier, at der ydes en indsats for at fremme social inklusion og deltagelsen af personer, der har særlige behov eller færre muligheder. Der skal etableres yderligere støttetjenester med henblik på at give personer med færre muligheder uhindret adgang til alle aktiviteter og til at forberede dem kulturelt, socialt og sprogligt på deres mobilitetslæringserfaringer. De nationale kontorer har ansvaret for tilsyn med disse støttetjenester.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  For at sikre personer med færre muligheder bedre adgang og for at sikre en gnidningsløs gennemførelse af programmet kan Kommissionen justere eller tillade de nationale agenturer, jf. artikel 23, at justere tilskuddene til programmets mobilitetsaktioner på grundlag af objektive kriterier.

5.  For at sikre personer med færre muligheder bedre adgang og for at sikre en gnidningsløs gennemførelse af programmet kan Kommissionen justere eller tillade de nationale agenturer, jf. artikel 23, at justere tilskuddene til programmets mobilitetsaktioner på grundlag af objektive kriterier, eksempelvis ved at yde forfinansiering til disse personer. Der skal afsættes et særligt budget til dækning af omkostningerne ved sådanne supplerende støttetjenester til nationale agenturer, som skal sikre, at yderligere omkostninger til tilgængelighed og rummelighed ikke i sig selv kan begrunde afvisningen af et projekt.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel [108] omhandlede arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret til programmet, til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer. Arbejdsprogrammet vedtages af Kommissionen ved en gennemførelsesretsakt. Gennemførelsesretsakterne vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 31.

Programmet gennemføres ved hjælp af de i finansforordningens artikel [108] omhandlede arbejdsprogrammer. Arbejdsprogrammerne skal endvidere indeholde en angivelse af de beløb, der er tildelt hver enkelt aktion, og fordelingen af midler mellem medlemsstaterne og de tredjelande, der er associeret til programmet, til aktioner, der skal forvaltes gennem de nationale agenturer. Kommissionen vedtager i overensstemmelse med artikel 30 delegerede retsakter om vedtagelse af arbejdsprogrammet samt eventuelle ændringer til dette.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen og medlemsstaterne skal øge deres bestræbelser på at forenkle procedurerne og nedbringe de tunge administrative byrder for studerende, institutioner og for værtsvirksomheder, der er involveret i Erasmus+-projekter, især dem der ikke i tilstrækkelig grad udnytter denne mulighed, for at forbedre og lette processerne med lige adgang, registrering, validering og anerkendelse. Kommissionen og de nationale agenturer skal standardisere adgangskriterierne med henblik på at gøre det tilgængeligt for det højest mulige antal ansøgere.

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og evaluering indsamles effektivt og rettidigt og med en passende detaljeringsgrad af modtagerne af EU-midler, jf. finansforordningens artikel [2, stk. 5]. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

3.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og evaluering er kønsopdelte og indsamles effektivt og rettidigt og med en passende detaljeringsgrad af modtagerne af EU-midler, jf. finansforordningens artikel [2, stk. 5]. Til dette formål pålægges modtagere af EU-midler og medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse og senest fire år efter påbegyndelsen af programmets gennemførelse. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

2.  Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest den 31. december 2024 med henblik på at vurdere virkningerne af de foranstaltninger, der er truffet for at indfri programmets mål og for at vurdere dets effektivitet, og, hvis hensigtsmæssigt, ledsaget af lovforslag til ændring af denne forordning. Den skal endvidere ledsages af en endelig evaluering af det foregående program.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved afslutningen af gennemførelsesperioden og senest fire år efter afslutningen af den periode, der er omhandlet i artikel 1, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

4.  Ved udgangen af gennemførelsesperioden, dog senest den 30. juni 2019, skal Kommissionen foretage en endelig evaluering af programmet.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget resultaterne af evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

5.  Kommissionen forelægger evalueringsrapporterne for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De nationale agenturer, jf. artikel 24, udvikler en sammenhængende tilgang med henblik på effektivt opsøgende arbejde og offentliggørelse og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, bistår generelt Kommissionen i forbindelse med offentliggørelsen af information om programmet, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land.

1.  De nationale agenturer, jf. artikel 24, udvikler sammen med Kommissionen en sammenhængende tilgang, der er samordnet på tværs af EU, med henblik på effektivt opsøgende arbejde og offentliggørelse og udnyttelse af resultater af aktiviteter, der er støttet under de aktioner, de forvalter under programmet, og bistår generelt Kommissionen i forbindelse med offentliggørelsen af information om programmet på en tilgængelig måde, herunder oplysninger om aktioner og aktiviteter, der forvaltes på nationalt plan og på EU-plan, og dets resultater og informerer de relevante målgrupper om aktioner og aktiviteter i deres land. Oplysningerne om programmet skal foreligge på alle EU's officielle sprog.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

4.  Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, dets foranstaltninger og resultater på en sådan måde, at det også kan tilgås af personer med handicap. De finansielle midler, der er afsat til programmet, skal også bidrage til den institutionelle formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som de vedrører målsætningerne i artikel 3.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Erasmus+ opfattes af unge først og fremmest som et program for studerende på videregående uddannelser. Det tillægges derfor på EU-, medlemsstats- og regionsniveau større betydning i forbindelse med kommunikation og oplysning at styrke profilen for de forskellige områder og delprogrammer, der er knyttet til de enkelte områder, og Kommissionen og medlemsstaterne skal derfor profilere VET og VET-mobilitet som et væsentligt valg, der kan føre til integration på arbejdsmarkedet og en lovende karriere for dermed højne synligheden af VET-programmerne.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 22 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4b.  Programmet skal også udbredes og fremmes gennem karrierevejledning inden for uddannelsesinstitutioner og arbejdsformidlinger.

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger til at fjerne retlige og administrative hindringer for programmets drift, herunder, hvor det er muligt, foranstaltninger til løsning af problemer, der besværliggør opnåelsen af visum.

2.  Medlemsstaterne træffer alle de nødvendige og hensigtsmæssige foranstaltninger til at fjerne administrative hindringer for programmets drift, herunder, hvor det er muligt, foranstaltninger til modvirkning af beskatning af stipendier, lettere mulighed for overførsel af rettigheder mellem medlemsstaternes socialsystemer, og løsning af problemer, der besværliggør opnåelsen af visum, opholdstilladelser og andre retlige eller administrative udfordringer, som vil kunne hindre adgangen til programmet.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det nationale agentur er ansvarligt for at forvalte alle projektfaser for de aktioner, der beskrives i arbejdsprogrammet, jf. artikel [19], i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 58, stk. 1, litra c), nr. v) og vi)].

2.  Det nationale agentur er ansvarligt for at forvalte alle projektfaser for de aktioner, der beskrives i arbejdsprogrammet, jf. artikel [19], i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 58, stk. 1, litra c), nr. v) og vi)]. Det nationale agentur drager omsorg for, at projekterne er lettilgængelige og inkluderende. Det nationale agentur drager omsorg for, at der udbydes kvalitetssikrede mobilitetsophold baseret på principperne fastsat i det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (2006/961/EF).

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  De nationale agenturer skal gøre budgetmidlerne for de enkelte nøgleaktioner og sektorer let tilgængelige efter hver ansøgningsrunde, så ansøgerne gives mulighed for at planlægge deres fremtidige skridt strategisk, og agenturerne skal offentliggøre resultaterne af projektudvælgelsen og budgetposterne, så der kan foretages en passende ekstern overvågning af programmet. Kommissionen og medlemsstaterne skal drage omsorg for, at store institutioner ikke foretrækkes frem for små eller relativt nystartede institutioner i forbindelse med ansøgere til programmer.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Det nationale agentur skal jævnligt konsultere programmets støttemodtagere (enkeltpersoner og organisationer) med henblik på at indsamle tilbagemeldinger vedrørende programmet, rapportere disse til Kommissionen og forbedre dets gennemførelse på nationalt niveau på baggrund af deres tilbagemeldinger og ekspertise. 

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Der afholdes regelmæssigt møder med netværket af nationale agenturer for at sikre en sammenhængende gennemførelse af programmet i alle medlemsstater og alle tredjelande som omhandlet i artikel 17.

7.  Der afholdes regelmæssigt møder såvel som peer-to-peer-læringsaktiviteter med netværket af nationale agenturer for at sikre en sammenhængende gennemførelse af programmet i alle medlemsstater og alle tredjelande som omhandlet i artikel 17. Kommissionen fostrer deling af god praksis og udveksling af informationer, navnlig med henblik på tilgængelighed og tilpasning i rimeligt omfang.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Kommissionen forbedrer platformen for udbredelse af projektresultater og garanterer en ihærdigere tilgang til deling af god praksis og international udveksling af synspunkter for nationale agenturer, partnere og program-støttemodtagere.

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Kommissionen skal bistå programmets ansøgere med at finde internationale partnere ved at udvikle brugervenlige platforme, der kombinerer offentlige oplysninger om de forskellige støttemodtagere i programmet og deres projekter.

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 31

udgår

Udvalgsprocedure

 

1.  Kommissionen bistås af et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

 

2.  Udvalget kan holde møde i specifikke sammensætninger for at behandle sektorspecifikke spørgsmål. Hvis det er relevant, og i overensstemmelse med udvalgets forretningsorden og på ad hoc-basis, kan eksterne eksperter, herunder repræsentanter for arbejdsmarkedets parter, indbydes til at deltage i møderne som observatører.

 

3.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

 

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Bilag I – afsnit 1 – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1)  Læringsmobilitet af høj kvalitet for personer fra forskellige baggrunde

1)  Inkluderende læringsmobilitet af høj kvalitet for personer fra forskellige baggrunde, herunder mennesker med færre muligheder

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

Referencer

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

14.6.2018

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

14.6.2018

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Emilian Pavel

18.6.2018

Behandling i udvalg

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

40

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

EKR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

EPP

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S & D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

Europa-Parlamentets og Rådets henstilling (EF) 2006/961 af 18. december 2006 om tværnational mobilitet i Det Europæiske Fællesskab i uddannelsesøjemed: Det europæiske kvalitetscharter for mobilitet (EUT L 394 af 30.12.2006).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

"Erasmus": EU-programmet for uddannelse, ungdom og idræt

Referencer

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Dato for forelæggelse for EP

30.5.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

14.6.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

  Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Ingen udtalelse

  Dato for afgørelse

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Ordførere

  Dato for valg

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

28

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. forretningsordenens art. 200, stk. 2

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Dato for indgivelse

4.3.2019


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

EKR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

EPP

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S & D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller:

Seneste opdatering: 19. marts 2019Juridisk meddelelse