Διαδικασία : 2018/0191(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0111/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0111/2019

Συζήτηση :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Ψηφοφορία :

PV 28/03/2019 - 8.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0324

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 817kWORD 315k
27.2.2019
PE 625.220v02-00 A8-0111/2019

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Εισηγητής: Milan Zver

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0367),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 165 παράγραφος 4 και 166 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0233/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 17ης Οκτωβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, και της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0111/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  εγκρίνει τη δήλωσή του που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από την τεχνολογική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

(1)  Η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα για όλους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό ή πολιτισμικό υπόβαθρο και ανεξάρτητα από τα μέσα, καθώς και στη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών δημοκρατικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

(4)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων καθιστά επίσης σαφή τη σημασία της καλής ποιότητας της προσχολικής εκπαίδευσης και των ίσων ευκαιριών για όλους.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία. μια Ένωση που θα μάχεται την ανεργία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος, ενώ απαιτούνται επιπλέον βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος της περιόδου 2014-2020. Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση και για το μέλλον του προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έντονη έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών υλοποίησης του προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους. Επίσης, εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος και της υποστήριξής του από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης του προγράμματος, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή διεθνής διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(6)  Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος, ενώ απαιτούνται επιπλέον βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος της περιόδου 2014-2020. Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση και για το μέλλον του προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών υλοποίησης του προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους, πιο απλό και πιο διαχειρίσιμο για τους μικρότερους δικαιούχους και τα μικρότερα έργα. Επίσης, εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος και της υποστήριξής του από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης του προγράμματος, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος. Η εκτίμηση επιπτώσεων της Επιτροπής, τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να ενισχυθεί περαιτέρω η διεθνής διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, όπως και της νεολαίας και του αθλητισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, στην ειδική έκθεσή του αριθ. 22/2018, της 3ης Ιουλίου 2018, σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus +, υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα έχει αποφέρει αποδεδειγμένη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, αλλά δεν λαμβάνονται επαρκώς υπόψη ούτε μετρώνται όλες οι διαστάσεις αυτής της προστιθέμενης αξίας, όπως η μεγαλύτερη αίσθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας ή η ενισχυμένη πολυγλωσσία. Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει μια καλύτερη ευθυγράμμιση των δεικτών με τους στόχους του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή αξιολόγηση των επιδόσεων. Στην έκθεση του Συνεδρίου σημειώνεται επίσης ότι, παρά τις προσπάθειες απλούστευσης στο πλαίσιο του προγράμματος 2014-2020, ο διοικητικός φόρτος παραμένει υπερβολικά υψηλός και, ως εκ τούτου, συνιστά στην Επιτροπή να απλουστεύσει περαιτέρω τις διαδικασίες του προγράμματος, ιδίως τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων, και να βελτιώσει τα εργαλεία ΤΠ.

 

__________________

 

Ειδική έκθεση αριθ. 22/2018 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου της 3ης Ιουλίου 2018 με τίτλο «Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων»,

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για περισσότερες επενδύσεις στους ανθρώπους και για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, και αναγνώρισε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Παρά τη γενική αυτή επιτυχία, το πρόγραμμα του 2014-2020 συνέχισε να μην μπορεί να καλύψει τη μεγάλη ζήτηση για χρηματοδότηση και να πάσχει από χαμηλά ποσοστά επιτυχίας των έργων. Για να διορθωθούν αυτές οι ελλείψεις, πρέπει να αυξηθεί ο πολυετής προϋπολογισμός του προγράμματος που θα διαδεχθεί το πρόγραμμα του 2014-2020. Επιπλέον, το διάδοχο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να είναι πιο ανοιχτό, απευθυνόμενο σε περισσότερα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, και ενσωματώνει αρκετές νέες και φιλόδοξες πρωτοβουλίες. Ως εκ τούτου, όπως υπογραμμίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, πρέπει ο προϋπολογισμός του διάδοχου προγράμματος να τριπλασιαστεί σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014-2020.

__________________

__________________

26 COM(2018)0321.

26 COM(2018)0321.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (το «πρόγραμμα») του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής– θα πρέπει να διατηρηθεί για την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα.

(9)  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (το «πρόγραμμα») του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής– θα πρέπει να ενισχυθεί για την επίτευξη μιας προσέγγισης δια βίου μάθησης και για την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών που επιτρέπουν στους ανθρώπους να αποκτούν και να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους ως ατόμων και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και την κατά το μέγιστο αξιοποίηση των ευκαιριών του εικοστού πρώτου αιώνα. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει επίσης να αναγνωρίζει την αξία των μη τυπικών και των άτυπων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και των μεταξύ τους δεσμών.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων της πολιτικής και των προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας παράλληλα και την ανάπτυξη νέων συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

(10)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων της πολιτικής και των προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ιδίως τα πιο ηλικιωμένα άτομα, που έχουν ανάγκη να αποκτήσουν νέες ικανότητες που απαιτεί η ζωή ή δεξιότητες που απαιτούνται σε μια εξελισσόμενη αγορά εργασίας. Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να ενθαρρύνεται με αποτελεσματική διατομεακή συνεργασία και με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση μεταξύ των διαφόρων μορφών εκπαίδευσης. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας παράλληλα και την ανάπτυξη νέων συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Οι οργανώσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό πλαίσιο έχουν σημαντική συμβολή στη διακρατική και διεθνή διάσταση του προγράμματος. Ως εκ τούτου, κατά περίπτωση, θα πρέπει το πρόγραμμα να παρέχει στήριξη στα συναφή δίκτυα ενωσιακού επιπέδου και στις ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις με δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς του προγράμματος και συμβάλλουν σε αυτούς.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη28 με κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης29.

(11)  Το πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη έως το 2025 των βασικών ικανοτήτων της διά βίου μάθησης, όπως ορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της διά βίου μάθησης27α. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη28 με κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των γνώσεων για τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης29.

__________________

__________________

 

27α ΕΕ C 189 της 4.6.2018, σ. 1.

28 COM(2016)0381.

28 COM(2016)0381.

29 [Παραπομπή].

29 [Παραπομπή].

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές με την ανανεωμένη ενωσιακή στρατηγική για τη νεολαία30, το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο 2019-2027, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Συμμετοχή, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων: μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία»31.

(12)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι συνεπές με την ανανεωμένη ενωσιακή στρατηγική για τη νεολαία30, το πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας για την περίοδο 2019-2027, με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 22ας Μαΐου 2018 με τίτλο «Συμμετοχή, σύνδεση και ενδυνάμωση των νέων: μια νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία»31, συμπεριλαμβανομένου του στόχου της στρατηγικής για στήριξη της νεανικής εργασίας υψηλής ποιότητας και της μη τυπικής μάθησης.

__________________

__________________

30 [Παραπομπή – πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2018].

30 [Παραπομπή – πρόκειται να εγκριθεί από το Συμβούλιο πριν από το τέλος του 2018].

31 COM(2018)0269.

31 COM(2018)0269.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα έτη [...]32 . Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης και των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της σωματικής άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού.

(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα έτη [...]32 . Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης και των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της σωματικής άσκησης και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, των διαπροσωπικών σχέσεων, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις κινητικότητας μόνο στο πλαίσιο του μαζικού αθλητισμού, τόσο για τους νέους που επιδίδονται σε οργανωμένη άθληση σε τακτική βάση όσο και για το αθλητικό προσωπικό. Είναι επίσης σημαντικό να αναγνωριστεί ότι το αθλητικό προσωπικό μπορεί να είναι επαγγελματίες, με την έννοια ότι βιοπορίζονται από τον αθλητισμό, και πάλι να συμμετέχουν στον μαζικό αθλητισμό. Οι δράσεις κινητικότητας θα πρέπει επομένως να είναι ανοικτές και σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην προαγωγή των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, της βιωσιμότητας και των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών στον αθλητισμό, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού. Θα πρέπει να έχουν όλοι οι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε συμπράξεις, σε συνεργασίες και σε πολιτικό διάλογο στο πεδίο του αθλητισμού.

__________________

__________________

32 [Παραπομπή].

32 [Παραπομπή].

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία, στηρίζοντας ιδίως τις δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας που προωθούν την ανάπτυξη ικανοτήτων σε μακρόπνοους τομείς ή σε τομείς όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά, η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση δεδομένων και οι τέχνες/ο σχεδιασμός, ώστε να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για το μέλλον.

(14)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση της ικανότητας της Ένωσης για καινοτομία, στηρίζοντας ιδίως τις δραστηριότητες κινητικότητας και συνεργασίας που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε μελλοντοστραφή πεδία μελέτης ή κλάδους, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, οι τέχνες, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEAM), η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η καθαρή ενέργεια, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η ανάλυση δεδομένων, το σχέδιο και η αρχιτεκτονική, και ο ψηφιακός γραμματισμός και ο γραμματισμός στα μέσα ενημέρωσης, ώστε να βοηθήσει τους νέους να αναπτύξουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται για το μέλλον.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Σε συμφωνία με την αποστολή του να προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη εκπαιδευτικών και μαθησιακών στρατηγικών απευθυνόμενων σε χαρισματικά και ταλαντούχα παιδιά, ανεξαρτήτως εθνικότητας, κοινωνικοοικονομικής θέσης ή φύλου.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην συνέχιση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς στηρίζοντας δραστηριότητες σχεδιασμένες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προστασία και διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και για την πλήρη αξιοποίηση των εκπαιδευτικών ευκαιριών που ο πολιτιστικός και δημιουργικός τομέας προσφέρει.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Recital 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη» πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πόροι που προέρχονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη»33 και συνδυάζονται με τους πόρους του προγράμματος χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που προορίζονται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο «Ορίζοντας: Ευρώπη» θα συμπληρώνει, κατά περίπτωση, τη στήριξη του προγράμματος στην πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ειδικότερα την ερευνητική του διάσταση ως μέρος της ανάπτυξης νέων κοινών και ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Οι συνέργειες με τον «Ορίζοντα: Ευρώπη» θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

(15)  Οι συνέργειες με το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη» πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι πόροι που προέρχονται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας: Ευρώπη»33 και συνδυάζονται με τους πόρους του προγράμματος χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τις δραστηριότητες που προορίζονται για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο «Ορίζοντας: Ευρώπη» θα συμπληρώνει τη στήριξη του προγράμματος σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν μια ερευνητική διάσταση, όπως η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, ως μέρος της ανάπτυξης νέων κοινών και ολοκληρωμένων μακροπρόθεσμων και βιώσιμων στρατηγικών για την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία. Οι συνέργειες με τον «Ορίζοντα: Ευρώπη» θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης και της έρευνας, ειδικότερα στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

__________________

__________________

33 COM(2018) [ ].

33 COM(2018) [ ].

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων μέσω περισσότερο ευέλικτων μορφών μαθησιακής κινητικότητας, και ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρών οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων και των οργανώσεων βάσης που εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες σπουδαστές όλων των ηλικιών. Οι εικονικές μορφές, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή και η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να προωθηθούν, ώστε να προσεγγιστούν περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως δε εκείνοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και εκείνοι για τους οποίους η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους θα αποτελούσε εμπόδιο.

(16)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό σε όλους βελτιώνοντας τα ποσοστά συμμετοχής των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ότι τα χαμηλά επίπεδα συμμετοχής των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες μπορεί να οφείλονται σε διαφορετικά αίτια και να εξαρτώνται από διαφορετικές μεταξύ τους εθνικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, εντός ενός πανενωσιακού πλαισίου, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να αναπτύξουν στρατηγικές ένταξης με μέτρα που θα βελτιώνουν την απήχηση, θα απλουστεύουν τις διαδικασίες, θα προσφέρουν κατάρτιση και στήριξη και θα επιτρέπουν την εποπτεία της αποτελεσματικότητας. Θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και άλλοι μηχανισμοί που θα βελτιώνουν την ένταξη, μεταξύ άλλων με την παροχή περισσότερο ευέλικτων μορφών μαθησιακής κινητικότητας ανταποκρινόμενων στις ανάγκες των ατόμων που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, και με την ενίσχυση της συμμετοχής των μικρών και τοπικών οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων και των οργανώσεων βάσης που εργάζονται απευθείας με μη προνομιούχους σπουδαστές όλων των ηλικιών.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Όταν άτομα με λιγότερες ευκαιρίες δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για οικονομικούς λόγους, είτε λόγω της οικονομικής τους κατάστασης είτε λόγω του υψηλότερου κόστους συμμετοχής στο πρόγραμμα που προκύπτει από την ειδική τους κατάσταση, όπως συμβαίνει συχνά για τα άτομα με αναπηρίες, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν άλλα μέσα της Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο +, εθνικά προγράμματα ή αναπροσαρμογές επιχορηγήσεων ή συμπληρωματικές ενισχύσεις μέσω του προγράμματος. Για την αξιολόγηση του κατά πόσον τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα για οικονομικούς λόγους και του επιπέδου υποστήριξης που χρειάζονται, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντικειμενικά κριτήρια. Το επί πλέον κόστος των μέτρων διευκόλυνσης της ένταξης δεν θα πρέπει ποτέ να αποτελεί λόγο απόρριψης μιας αίτησης.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνει τη βοήθειά του στην φυσική μαθησιακή κινητικότητα και να διανοίγει μεγαλύτερες ευκαιρίες στα άτομα που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες ώστε αυτά να ωφεληθούν από τις δράσεις φυσικής μαθησιακής κινητικότητας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι οι εικονικές λύσεις, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή μάθηση και η εικονική μάθηση, μπορούν να συμπληρώνουν αποδοτικά την φυσική μαθησιακή κινητικότητα και να μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητά της. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εκεί όπου οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας, οι εικονικές λύσεις μπορούν να τους δίνουν τη δυνατότητα να έχουν πολλά από τα οφέλη του προγράμματος με τρόπο φθηνό και καινοτόμο. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το πρόγραμμα να παρέχει επίσης βοήθεια για τέτοιες εικονικές λύσεις και εργαλεία. Αυτές οι εικονικές λύσεις και εργαλεία, ειδικότερα τα χρησιμοποιούμενα στην εκμάθηση γλωσσών, θα πρέπει να προσφέρονται όσο το δυνατόν ευρύτερα στο κοινό.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16γ)  Σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, και ειδικότερα του άρθρου 9 περί προσβασιμότητας και του άρθρου 24 περί εκπαίδευσης, ειδική προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο να μπορούν τα άτομα με αναπηρία να έχουν ίση και ανεμπόδιστη πρόσβαση στο πρόγραμμα. Προς το σκοπό αυτό, θα πρέπει, κατά περίπτωση, να παρέχεται πρόσθετη στήριξη, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16δ)  Τα νομικά και διοικητικά εμπόδια, όπως π.χ. οι δυσκολίες έκδοσης θεωρήσεων και αδειών διαμονής και πρόσβασης σε υποστηρικτικές υπηρεσίες, και ιδίως σε υπηρεσίες υγείας, είναι ικανά να εμποδίσουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την άρση αυτών των εμποδίων, σε πλήρη συμμόρφωση με το δίκαιο της Ένωσης, και για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών, π.χ. εκδίδοντας την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», η Επιτροπή τόνισε τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών στις νεότερες γενιές. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, μάθηση, κατάρτιση και εργασία ή η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία και στην αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτιστική κοινότητα, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά για άτομα όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές τους κοινότητες και να δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες της χώρας υποδοχής τους για να μοιράζονται την εμπειρία τους. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και τη βελτίωση των ατομικών βασικών ικανοτήτων.

(17)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», η Επιτροπή τόνισε τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, των κοινών αξιών και ενός αισθήματος αλληλεγγύης στις νεότερες γενιές. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της κοινωνίας των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, μάθηση, κατάρτιση και εργασία ή η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία και στην αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτιστική κοινότητα, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, της κοινωνικής συνοχής και του κριτικού πνεύματος για άτομα όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές τους κοινότητες και να δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες της χώρας υποδοχής τους για να μοιράζονται την εμπειρία τους. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και τη βελτίωση των ατομικών βασικών ικανοτήτων.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(17α)  Είναι σημαντικό, το πρόγραμμα να προσφέρει ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, οι δράσεις και δραστηριότητες θα πρέπει να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος μόνο όταν μπορούν να αποδείξουν μια δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία θα μπορούσε να αποδεικνύεται με διάφορους τρόπους, για παράδειγμα με τον διεθνικό χαρακτήρα των δράσεων, τη συμπληρωματικότητά τους και τις συνέργειες με άλλα ενωσιακά προγράμματα και πολιτικές, τη συμβολή τους στην αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη προτύπων διασφάλισης της ποιότητας σε ενωσιακή κλίμακα, τη συμβολή τους στην ανάπτυξη κοινών προτύπων σε ενωσιακή κλίμακα για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, τη συμβολή τους στην προαγωγή της πολυγλωσσίας και του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου, στην προαγωγή μιας ευρωπαϊκής συνείδησης και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας..

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η διεθνής διάσταση του προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με στόχο να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα, συνεργασία και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(18)  Η διεθνής διάσταση του προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με την προσφορά τόσο σε άτομα όσο και σε οργανώσεις περισσότερων ευκαιριών για κινητικότητα, συνεργασία και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, και κυρίως με αναπτυσσόμενες χώρες. Η διεθνής διάσταση θα πρέπει να στηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις διαπροσωπικές ανταλλαγές και, ειδικότερα για τους υπηκόους αναπτυσσόμενων χωρών, θα πρέπει να στηρίζει τη μεταφορά της γνώσης πίσω στις χώρες καταγωγής στο τέλος της περιόδου σπουδών. Θα πρέπει επίσης να ενισχύσει την ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευτικών συστημάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στον αθλητισμό.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων στις αναπτυσσόμενες χώρες, είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι συνέργειες ανάμεσα στο πρόγραμμα Erasmus+ και τους μηχανισμούς εξωτερικής δράσης της Ένωσης, όπως είναι ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας, και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να διευρύνει την εμβέλειά του και να ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας για σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και εκπαιδευομένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση θα πρέπει να ενσωματωθεί στις συμπράξεις για τη συνεργασία. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Η κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί, αφού έχει αποτέλεσμα μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να τονώσει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές και να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διεργασιών, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

(20)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να διευρύνει την εμβέλειά του και να ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση των δράσεων κινητικότητας για σπουδαστές και προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των προσχολικών δασκάλων και του προσωπικού της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και μέριμνας και τους εκπαιδευομένους και το προσωπικό στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης, με στοχοθετημένα μέτρα που θα συνεκτιμούν τις συγκεκριμένες εκπαιδευτικές ανάγκες των σκοπούμενων δικαιούχων. Θα πρέπει να προαχθούν περαιτέρω στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους εκπαιδευόμενους των διασυνοριακών περιφερειών, ώστε να είναι προετοιμασμένοι για τις ειδικές συνθήκες της διασυνοριακής αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προσφέρει ευκαιρίες κινητικότητας στους εκπαιδευόμενους και το προσωπικό της εκπαίδευσης ενηλίκων. Κύριοι στόχοι της εκπαίδευσης ενηλίκων είναι η μεταφορά γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων και η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, της προσωπικής ανάπτυξης και της ευεξίας. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές ή άτυπες μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους, ιδίως νεοεισερχόμενους, άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και δυσπρόσιτες ομάδες πληθυσμού. Η κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί, με έμφαση στην επανειδίκευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων και στην προαγωγή της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την αγορά εργασίας, αφού έχει αποτέλεσμα μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να τονώσει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές και να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες με την ψηφιοποίηση των διεργασιών, ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και η συμμετοχή στο πρόγραμμα, με την ανάπτυξη εύχρηστων επιγραμμικών συστημάτων βάσει των βέλτιστων πρακτικών, και με τη δημιουργία νέων εργαλείων, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ποιοτικές εμπειρίες κινητικότητας βάσει των αρχών που θέτει η σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη διακρατική κινητικότητα εντός της Κοινότητας για σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης: ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Ποιότητας για την Κινητικότητα, που καθιστά σαφές ότι η η ποιότητα της ενημέρωσης, η προετοιμασία, η υποστήριξη και η αναγνώριση της πείρας και των προσόντων, καθώς και τα σαφή προκαταρτισμένα μαθησιακά προγράμματα και αποτελέσματα, έχουν αποδεδειγμένη επίπτωση στα οφέλη της κινητικότητας. Οι δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να προετοιμάζονται σωστά εκ των προτέρων. Η προετοιμασία αυτή μπορεί συχνά να γίνεται με τρόπο αποτελεσματικό χάρη στη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Θα πρέπει επίσης κατά περίπτωση να μπορεί το πρόγραμμα να παρέχει στήριξη σε προπαρασκευαστικές επισκέψεις εν όψει δραστηριοτήτων κινητικότητας.

 

__________________

 

ΕΕ L 394 της 30.12.2006, σ. 5.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει και να ενθαρρύνει την κινητικότητα των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας και τη συμβολή στην επαγγελματική ανάπτυξη. Λόγω του κρίσιμου ρόλου της προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης για την πρόληψη των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων, είναι σημαντικό να μπορούν οι δάσκαλοι και το προσωπικό αυτού του επιπέδου να συμμετέχουν στην μαθησιακή κινητικότητα στο πλαίσιο του προγράμματος. Ως προς τη διδακτική, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει τη δοκιμαστική εφαρμογή πολιτικών καινοτομιών για την αντιμετώπιση των κοινών προβλημάτων των ενωσιακών εκπαιδευτικών συστημάτων, π.χ. η προσέλκυση νέων ταλέντων στην διδασκαλία που απευθύνεται στα πλέον περιθωριοποιημένα παιδιά και η ανάπτυξη της κατάρτισης του εκπαιδευτικού προκειμένου αυτός να βοηθηθεί στη διδακτική που απευθύνεται σε μη προνομιούχους σπουδαστές. Για τη μεγιστοποίηση των ωφελειών από τη συμμετοχή δασκάλων και εκπαιδευτικού προσωπικού στο πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε αυτοί να πλαισιωθούν από ένα ευνοϊκό για την κινητικότητα περιβάλλον ως μέρος του προγράμματος εργασίας τους και του τακτικού φόρτου εργασίας τους, να έχουν πρόσβαση σε σωστές ευκαιρίες κατάρτισης και να λαμβάνουν την κατάλληλη οικονομική υποστήριξη βάσει της χώρας και, κατά περίπτωση, της περιφέρειας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η μαθησιακή κινητικότητα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20γ)  Σε αναγνώριση του κρίσιμου ρόλου της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει το πρόγραμμα να βοηθά στη βελτίωση της συμμετοχικότητας, της ποιότητας και της συνάφειας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συμφωνία με την από 10 Ιουνίου 2016 ανακοίνωση της Επιτροπής για ένα νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη: Συνεργασία για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, της απασχολησιμότητας και της ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προάγει ισχυρότερους δεσμούς ανάμεσα στους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και στους εργοδότες, του ιδιωτικού όσο και του ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην αντιμετώπιση των τομεακών ζητημάτων της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, π.χ. γλωσσική κατάρτιση, προώθηση υψηλής ποιότητας συμπράξεων κινητικότητας και αναγνώριση ικανοτήτων και πιστοποίηση, και να ενθαρρύνει τους παρόχους επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να ζητούν τον Χάρτη Κινητικότητας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ως σήμα ποιότητας.

 

__________________

 

COM(2016)0381.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της ευρωπαϊκής ιστορίας, κουλτούρας και ιθαγένειας, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα εργαλεία της ηλεκτρονικής δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Θα πρέπει επίσης να προάγει τις διαγενεακές ανταλλαγές μεταξύ νεότερων καιγηραιότερων. Λόγω του κεντρικού ρόλου των οργανώσεων νεολαίας και της νεανικής απασχόλησης στην επίτευξη αυτών των στόχων, θα πρέπει το πρόγραμμα να στηρίζει την ανάπτυξη του νεολαιΐστικου τομέα στην Ένωση.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό. Οι νέοι και νέες δεκαοκτώ ετών, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική εμπειρία ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτιστικής της πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εντοπίζει φορείς επιφορτισμένους με την προσέγγιση και την επιλογή των συμμετεχόντων και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας.

(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό υπό τη νέα πρωτοβουλία με τίτλο DiscoverEU. Οι νέοι και νέες ηλικίας 18 έως 20 ετών, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική εμπειρία ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη ως μέρος μιας μη τυπικής ή άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτιστικής και γλωσσικής της πολυμορφίας. Η πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει μια στέρεη και επαληθεύσιμη μαθησιακή συνιστώσα και να επιτρέπει τη σωστή διάδοση των εμπειριών και την ανταλλαγή των διδαγμάτων, ώστε η πρωτοβουλία να αξιολογείται και να βελτιώνεται συνεχώς. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εντοπίζει φορείς επιφορτισμένους με την προσέγγιση και την επιλογή των συμμετεχόντων, με τη δέουσα τήρηση των γεωγραφικών ισορροπιών, και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει επίσης να συμμετέχουν, κατά περίπτωση, στην παροχή κατάρτισης και υποστήριξης πριν και μετά την κινητικότητα, μεταξύ άλλων και σε ό,τι αφορά τις γλωσσικές και διαπολιτισμικές δεξιότητες. Η πρωτοβουλία DiscoverEU θα πρέπει επίσης να δημιουργήσει δεσμούς με τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες για τη Νεολαία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Εθελοντισμού και τις Ευρωπαϊκές Πράσινες Πρωτεύουσες.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδίως με τη διεύρυνση της χρήσης των διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας.

(23)  Η εκμάθηση γλωσσών συμβάλλει στην αμοιβαία κατανόηση και στην κινητικότητα εντός και εκτός της Ένωσης. Ταυτόχρονα, οι γλωσσικές ικανότητες είναι μια ζωτική δεξιότητα για τη ζωή και την εργασία. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών μέσω επιτόπιων μαθημάτων γλωσσών και με τη διεύρυνση της χρήσης των προσβάσιμων διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση μπορεί να προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας. Η προσφερόμενη μέσω του προγράμματος υποστήριξη για την εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών, με άξονα τις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στη χώρα υποδοχής και, στις παραμεθόριες περιοχές, τις γλώσσες των γειτονικών χωρών. Η υποστήριξη για την εκμάθηση γλωσσών θα πρέπει επίσης να καλύπτει τις εθνικές νοηματικές γλώσσες. Το εργαλείο διαδικτυακής γλωσσικής υποστήριξης του Erasmus θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων του προγράμματος και να είναι ανοικτό σε όλους.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιεί γλωσσικές τεχνολογίες, όπως τεχνολογίες αυτόματης μετάφρασης, με σκοπό τη διευκόλυνση των ανταλλαγών μεταξύ των αρχών και τη βελτίωση του διαπολιτισμικού διαλόγου.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να διασφαλιστεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε όλα τα επίπεδα υλοποίησης του προγράμματος.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Στα συμπεράσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα αποτελούνται από ένα δίκτυο πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

(25)  Στα συμπεράσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα αποτελούνται από ένα δίκτυο πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, που θα πρέπει να είναι πανεπιστήμια αριστείας, και να αποσκοπεί στο να καταστήσει πιο ελκυστικά τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ένωση και να βελτιώσει τη συνεργασία ανάμεσα σε έρευνα, καινοτομία και εκπαίδευση. Η «αριστεία» πρέπει να ερμηνεύεται υπό την ευρεία έννοια, π.χ. σε σχέση επίσης με την ικανότητα βελτίωσης της ένταξης. Με την υποστήριξή του, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει την ευρεία γεωγραφική κάλυψη των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων».

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 ζήτησε την υποστήριξη της επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις εν λόγω εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, καλά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα κέντρα αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στην Ένωση.

(26)  Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 ζήτησε την υποστήριξη της επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις εν λόγω εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, καλά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη, την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική ένταξη. Αυτά τα κέντρα αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στην Ένωση.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για να αυξηθεί η χρήση των εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συστηματικότερη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(27)  Για να αυξηθεί η χρήση των εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συστηματικότερη χρήση ήδη υφιστάμενων διαδικτυακών πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει, κατά περίπτωση, την ανάπτυξη νέων διαδικτυακών πλατφορμών ώστε να αυξηθεί και να εκσυγχρονιστεί η προσφορά εκπαίδευσης, κατάρτισης, αθλητικών δραστηριοτήτων και μέτρων υπέρ των νέων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πλατφόρμες αυτές θα πρέπει να είναι εύχρηστες και προσβάσιμες κατά την έννοια της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

__________________

 

1a Οδηγία (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημόσιου τομέα (ΕΕ L 327 της 2.12.2016, σ. 1).

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αυτόματης αμοιβαίας αναγνώρισης των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των επαγγελματικών προσόντων και των διπλωμάτων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή άλλων αποδεικτικών των μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που παρέχουν ενημέρωση και βοήθεια σε υποψήφιους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας έτσι τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικύρωση και την αναγνώριση των περιόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εν προκειμένω, οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να συνδέονται με διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας, με την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων και με την πλήρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, της σύστασης του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης και των ευρωπαϊκών εργαλείων που συμβάλλουν στην αναγνώριση της μάθησης στο εξωτερικό και διασφαλίζουν την ποιότητα της μάθησης, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (EQF/ΕΠΕΠ), το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EQAR), το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET).

 

__________________

 

1a ΕΕ C 153 της 2.5.2018, σ. 1.

 

ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες κινητικότητας σε άτομα σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα ενωσιακά προγράμματα διακρατικής κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά των εν λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων Erasmus να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό.

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες κινητικότητας σε άτομα σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν μια εμπειρία κατάρτισης, πρακτικής άσκησης ή μαθητείας στο εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν τόσο προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας, όσο και επαγγελματικά, ιδίως με την απόκτηση δεξιοτήτων κατάλληλων για την αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα ενωσιακά προγράμματα διακρατικής κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά των εν λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων Erasmus να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία, τα μέσα ενημέρωσης και τον πολιτισμό, όπως και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία, η μάθηση και η έρευνα σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και να προωθηθούν οι συζητήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά με τη στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η καλλιέργεια του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και δέσμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους όπου οι κοινές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας περνούν από δοκιμασία και όταν οι πολίτες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

(31)  Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία, η μάθηση και η έρευνα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες της Ένωσης, καθώς και να προωθηθεί η συζήτηση σχετικά με τα θέματα αυτά, με στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η καλλιέργεια ενός ευρωπαϊκού αισθήματος του ανήκειν και μιας ευρωπαϊκής δέσμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι κοινές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας, και λόγω του ότι οι πολίτες δείχνουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και, ταυτόχρονα, να αυξήσει τη συμμετοχή της ευρύτερης μαθησιακής κοινότητας και του ευρύτερου κοινού στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

(32)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάδει με τον κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για την ενίσχυση της παγκόσμιας απόκρισης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα και της βιώσιμης ανάπτυξης στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα κατά την περίοδο που καλύπτεται από το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027, και ενός ετήσιου στόχου 30% το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο μέχρι το 2027. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Λόγω του ρόλου της Ένωσης ως παγκόσμιου παράγοντα και σε συμφωνία με την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη όπως και με τις δεσμεύσεις που τα κράτη μέλη ανέλαβαν στη διάσκεψη Ρίο + 20, το πρόγραμμα θα πρέπει να ενσωματώσει την συμμετοχική, δίκαιη και ποιοτική εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση, μεταξύ άλλων και σε αναγνώριση του ζωτικού ρόλου της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην ατζέντα βιώσιμης ανάπτυξης στηρίζοντας τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη των αναγκαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη δεξιοτήτων και στη διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων σε θέματα βιωσιμότητας, περιβαλλοντικής προστασίας και κλιματικής αλλαγής, μέσω της τυπικής, της μη τυπικής και της άτυπης εκπαίδευσης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση34], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(33)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος,χρηματοδοτικό κονδύλιο το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση34], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί ήδη από το 2021 μια σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε σύγκριση με το τελευταίο έτος του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, μαζί με μια γραμμική και βαθμιαία αύξηση των ετήσιων κατανομών. Ένα τέτοιο δημοσιονομικό προφίλ θα βοηθούσε να εξασφαλιστεί ευρύτερη πρόσβαση ήδη από την έναρξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027 και να αποφευχθούν δυσανάλογες αυξήσεις κατά τα τελευταία έτη, που μπορεί να είναι δύσκολο να απορροφηθούν.

__________________

__________________

34 ΕΕ L […] της […], σ. […].

34 ΕΕ L […] της […], σ. […].

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Στο πλαίσιο ενός βασικού κονδυλίου για τις δράσεις προς διαχείριση από τους εθνικούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θα πρέπει να καθοριστεί μια ανάλυση της ελάχιστης κατανομής ανά τομέα (τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων) προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα των πιστώσεων για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκροών και αποτελεσμάτων σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς.

(34)  Στο πλαίσιο ενός βασικού κονδυλίου για τις δράσεις προς διαχείριση από τους εθνικούς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, θα πρέπει να καθοριστεί μια ανάλυση της ελάχιστης κατανομής ανά τομέα (τριτοβάθμια εκπαίδευση, σχολική εκπαίδευση, επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων) προκειμένου να εξασφαλιστεί η κρίσιμη μάζα των πιστώσεων για την επίτευξη των προβλεπόμενων εκροών και αποτελεσμάτων σε καθέναν από τους εν λόγω τομείς. Η ακριβής δημοσιονομική κατανομή ανά δράση και ανά πρωτοβουλία θα πρέπει να καθορίζεται στο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο [125 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού.

(36)  Οι μορφές χρηματοδότησης και οι μέθοδοι υλοποίησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να επιλέγονται με βάση την ικανότητά τους να επιτύχουν τους συγκεκριμένους στόχους των δράσεων και να επιφέρουν αποτελέσματα, λαμβανομένων υπόψη, ειδικότερα, του κόστους των ελέγχων, του διοικητικού φόρτου και του αναμενόμενου κινδύνου μη συμμόρφωσης. Αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξέταση της χρήσης εφάπαξ ποσών, κατ’ αποκοπή ποσοστών και του κόστους εργασίας κατά μονάδα, καθώς και τη χρηματοδότηση που δεν σχετίζεται με τις δαπάνες, όπως αναφέρεται στο άρθρο [125 παράγραφος 1] του δημοσιονομικού κανονισμού. Οι αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, όπως προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, θα πρέπει να τηρούνται κατά την εφαρμογή του προγράμματος.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή των τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της οικείας τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση να συστήσουν εθνικό οργανισμό και να διαχειρίζονται ορισμένες από τις δράσεις του προγράμματος σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Άτομα και οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε ορισμένες δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά φυσικά πρόσωπα και οντότητες από ευρωπαϊκά μικρά κράτη.

(37)  Τρίτες χώρες που είναι μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της συνεργασίας που θεσπίζεται δυνάμει της συμφωνίας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), η οποία προβλέπει την εφαρμογή των ενωσιακών προγραμμάτων με απόφαση βάσει της εν λόγω συμφωνίας. Είναι επίσης δυνατό να συμμετάσχουν τρίτες χώρες βάσει άλλων νομικών πράξεων. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να χορηγεί τα απαραίτητα δικαιώματα και την πρόσβαση στον αρμόδιο διατάκτη, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), καθώς και στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε να μπορούν να ασκήσουν πλήρως τις αντίστοιχες αρμοδιότητές τους. Η πλήρης συμμετοχή των τρίτων χωρών στο πρόγραμμα θα πρέπει να εξαρτάται από τους όρους που καθορίζονται στις ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη συμμετοχή της οικείας τρίτης χώρας στο πρόγραμμα. Πλήρης συμμετοχή συνεπάγεται, επίσης, την υποχρέωση να συστήσουν εθνικό οργανισμό και να διαχειρίζονται ορισμένες από τις δράσεις του προγράμματος σε αποκεντρωμένο επίπεδο. Άτομα και οργανισμοί από τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν σε δράσεις του προγράμματος, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα εργασιών και τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει η Επιτροπή. Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά φυσικά πρόσωπα και οντότητες από ευρωπαϊκά μικρά κράτη.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»36, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

(38)  Σύμφωνα με το άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»36 (η «ανακοίνωση για την στρατηγική εταιρική σχέση»), το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

__________________

__________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Στην ανακοίνωσή της για την στρατηγική εταιρική σχέση, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αυξημένη κινητικότητα εκπαιδευόμενων και προσωπικού στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θα ωφελήσει εξαιρετικά τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και δεσμεύεται να αναπροσαρμόσει περαιτέρω την οικονομική στήριξη για τους συμμετέχοντες που ταξιδεύουν από και προς τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, διατηρώντας ειδικούς κανόνες χρηματοδότησης για τις εν λόγω περιφέρειες στο πλαίσιο του Erasmus+, να διερευνήσει τις δυνατότητες επέκτασης της περιφερειακής συνεργασίας Erasmus+ ώστε να τονωθεί περαιτέρω η κινητικότητα μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών, και να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ως συμπλήρωμα του Erasmus+.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει προγράμματα εργασίας και να ενημερώσει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης.

(40)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει το πνεύμα συνέχειας στους στόχους και τις προτεραιότητές του. Όμως, δεδομένου ότι το πρόγραμμα οφείλει να υλοποιηθεί μέσα σε μια επταετία, πρέπει να προβλεφθεί ένας κάποιος βαθμός ευελιξίας, ώστε να μπορεί να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και τις πολιτικές προτεραιότητες στο πεδίο της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός δεν ορίζει λεπτομερώς τον τρόπο σχεδιασμού των διαφόρων πρωτοβουλιών και δεν προεξοφλεί όλες τις πολιτικές προτεραιότητες ή τις αντίστοιχες δημοσιονομικές προτεραιότητες των επόμενων επτά ετών. Αντίθετα, οι δευτερεύουσες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες νέες πρωτοβουλίες, θα πρέπει να καθορίζονται μέσω προγραμμάτων εργασίας, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της ΕΕ. Ο σχεδιασμός των νέων πρωτοβουλιών θα πρέπει να αντλεί τα διδάγματα από παρελθούσες και εν εξελίξει πιλοτικές πρωτοβουλίες στο πεδίο αυτό και να συνεκτιμά δεόντως την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία τόσο ως προς την ουσία όσο και ως προς τη δομή της πρωτοβουλίας. Το πρόγραμμα εργασίας θα πρέπει επίσης να καθορίζει τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς στόχους του προγράμματος, τα κριτήρια επιλογής για την παροχή επιχορηγήσεων, καθώς και όλα τα άλλα απαιτούμενα στοιχεία. Τα προγράμματα εργασίας και οι τυχόν τροποποιήσεις τους θα πρέπει να θεσπίζονται μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες της τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων και σε συνεννόηση με τους εθνικούς οργανισμούς και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι δε διαβουλεύσεις αυτές να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου. Ειδικότερα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισότιμη συμμετοχή στην κατάρτιση των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματική πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με τη σύνταξη των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τους εθνικούς οργανισμούς, θα πρέπει να παρακολουθεί την υλοποίηση του προγράμματος και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις, τόσο κατά τη διάρκεια ζωής του προγράμματος όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος θα πρέπει να γίνει έγκαιρα ώστε να μπορέσει να ενσωματωθεί στην ενδιάμεση επανεξέταση του διάδοχου προγράμματος, εφόσον χρειαστεί. Ειδικότερα, η Επιτροπή θα πρέπει να διενεργήσει μια ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος συνοδευόμενη, εάν χρειάζεται, από μια νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 201638, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τα προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τα κράτη μέλη. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

(41)  Σύμφωνα με τις παραγράφους 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας, της 13ης Απριλίου 201638, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου, τα προγράμματα θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση πληροφορίες που συλλέγονται από ειδικές απαιτήσεις παρακολούθησης και ταυτόχρονα να αποφεύγονται οι υπερβολικές ρυθμίσεις και ο διοικητικός φόρτος, ιδίως για τους δικαιούχους. Οι εν λόγω απαιτήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν, συγκεκριμένους, μετρήσιμους και ρεαλιστικούς δείκτες οι οποίοι μπορούν να μετρηθούν με το πέρασμα του χρόνου ως βάση για την αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

__________________

__________________

38 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

38 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

(42)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, όπου χρειαστεί, μέσω της στήριξης και άλλων σχετικών ενδιαφερόμενων.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(43)  Για να εξασφαλιστεί επαρκής ενημέρωση του ευρέος κοινού και ισχυρότερες συνέργειες μεταξύ των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται με πρωτοβουλία της Επιτροπής, οι πόροι που διατίθενται για ενέργειες επικοινωνιακής προβολής στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να συμβάλλουν επίσης στην κάλυψη της εταιρικής προβολής των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές συνδέονται με τους γενικούς στόχους του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Recital 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους υφιστάμενους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει, επομένως, να ανατεθεί στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να ταυτίζονται με τον φορέα που ορίστηκε για τη διαχείριση του προηγούμενου προγράμματος. Το πεδίο εφαρμογής της εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και συγκεκριμένες για το πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρχει δικαιολογία, όπως σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων εκ μέρους του εθνικού οργανισμού.

(44)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το πρόγραμμα θα αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τους υφιστάμενους μηχανισμούς παραγωγής αποτελεσμάτων. Η υλοποίηση του προγράμματος θα πρέπει, επομένως, να ανατεθεί στην Επιτροπή και στους εθνικούς οργανισμούς, οι οποίοι θα πρέπει να διασφαλίζουν τη συνεπή και ειλικρινή εφαρμογή των κανόνων του προγράμματος σε όλη την Ένωση και σταδιακά. Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος, η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν και, σε συνεννόηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς, να αναπτύξουν συνεπείς, απλές και υψηλής ποιότητας διαδικασίες και να διευκολύνουν την ανταλλαγή ορθών πρακτικών που να μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα των έργων στο πλαίσιο του προγράμματος. Όπου είναι δυνατό, και προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποδοτικότητα, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να ταυτίζονται με τον φορέα που ορίστηκε για τη διαχείριση του προηγούμενου προγράμματος. Το πεδίο εφαρμογής της εκ των προτέρων αξιολόγησης της συμμόρφωσης πρέπει να περιοριστεί στις απαιτήσεις που είναι νέες και συγκεκριμένες για το πρόγραμμα, εκτός εάν υπάρχει δικαιολογία, όπως σε περίπτωση σοβαρών ελλείψεων ή ανεπαρκών αποτελεσμάτων εκ μέρους του εθνικού οργανισμού.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Για να ενθαρρυνθούν οι οργανωτές προγραμμάτων που δεν διαθέτουν εμπειρία από ενωσιακά χρηματοδοτικά προγράμματα ώστε να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης, η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να παρέχουν συμβουλές και υποστήριξη και να μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες υποβολής αιτήσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς και απλές. Το εγχειρίδιο οδηγιών του προγράμματος θα πρέπει να βελτιωθεί ώστε να καταστεί πιο εύχρηστο και σαφές, τα δε έντυπα αιτήσεων θα πρέπει να είναι απλά και εγκαίρως διαθέσιμα. Για να εκσυγχρονιστεί και να εναρμονιστεί περαιτέρω η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα κοινό, πολύγλωσσο, μονοαπευθυντικό εργαλείο, για τους δικαιούχους του προγράμματος και για όσους εμπλέκονται στη διαχείρισή του.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 44 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(44β)  Κατά κανόνα, οι αιτήσεις επιχορήγησης και οι αιτήσεις χρηματοδότησης έργων θα πρέπει να υποβάλλονται στον εθνικό οργανισμό της χώρας στην οποία εδρεύει ο αιτών και ο εθνικός οργανισμός θα πρέπει να έχει τη διαχείρισή τους. Εντούτοις, κατά παρέκκλιση, οι αιτήσεις επιχορήγησης και οι αιτήσεις χρηματοδότησης έργων για δραστηριότητες οργανωμένες από πανενωσιακά δίκτυα και από ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, θα πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή, η οποία θα έχει και την απευθείας διαχείρισή τους.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων που μπορεί να εμποδίζουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα ή την ορθή λειτουργία του. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

__________________

__________________

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 48

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(48)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου40.

διαγράφεται

__________________

 

40 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους μηχανισμούς ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

 

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(49)  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Βάσει της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και προκειμένου να απλουστευθεί η διαχείριση του προγράμματος, θα πρέπει για τις δραστηριότητες κινητικότητας σε όλους τους τομείς να χρησιμοποιούνται κατ’ αποκοπή πληρωμές ανάλογα με το αντίστοιχο έργο. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά και να προσαρμόζονται στο κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα και την περιφέρεια υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(52)  Ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη επέτρεψε στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τη δημιουργία συνεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού μεταξύ του Erasmus+ και άλλων ενωσιακών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία επίσης υποστηρίζουν την ποιοτική εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ένωση, οι δυνατότητες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής, περιορίζοντας έτσι τις συστημικές επιπτώσεις των σχεδίων και τον αντίκτυπό τους στην πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαφόρων αυτών μέσων με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίστοιχου αντικτύπου τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει την ενεργό συνεργασία με τα μέσα αυτά.

(52)  Ενώ το ρυθμιστικό πλαίσιο ήδη επέτρεψε στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες τη δημιουργία συνεργειών κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού μεταξύ του Erasmus+ και άλλων ενωσιακών μέσων, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, τα οποία επίσης υποστηρίζουν την ποιοτική εξέλιξη των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας στην Ένωση, οι δυνατότητες αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς μέχρι στιγμής, περιορίζοντας έτσι τις συστημικές επιπτώσεις των σχεδίων και τον αντίκτυπό τους στην πολιτική. Θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία σε εθνικό επίπεδο μεταξύ των εθνικών φορέων που είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των διαφόρων αυτών μέσων με στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίστοιχου αντικτύπου τους. Το πρόγραμμα θα πρέπει να επιτρέπει την ενεργό συνεργασία με τα μέσα αυτά, ιδίως εξασφαλίζοντας ότι μια αίτηση υψηλής ποιότητας που δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα, λόγω ανεπάρκειας κονδυλίων, θα μπορεί να εξεταστεί για χρηματοδότηση, μέσω απλουστευμένης διαδικασίας, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Για να απλουστευθεί η διαδικασία των δράσεων αυτών, θα πρέπει να μπορεί να τους απονέμεται μια «σφραγίδα αριστείας», σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητάς τους. Αυτή η εγκάρσια συμπληρωματικότητα εκτιμάται ότι θα επιτρέψει υψηλότερα γενικά ποσοστά επιτυχίας στα έργα.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 52 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(52α)  Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και της πολιτικής στήριξης, είναι σημαντικό να προωθηθούν οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των σχετικών προγραμμάτων με συνεκτικό τρόπο. Οι συνέργειες αυτές και η συμπληρωματικότητα δεν θα πρέπει να έχουν ως αποτέλεσμα τα κονδύλια που κατανέμονται στο πρόγραμμα Erasmus + να υπάγονται σε διαχείριση ευρισκόμενη εκτός της δομής του προγράμματος, ούτε και να χρησιμοποιούνται κονδύλια για την επίτευξη στόχων άλλων από εκείνους που ορίζει ο παρών κανονισμός. Κάθε συνέργεια και συμπληρωματικότητα θα πρέπει να οδηγεί σε απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής αιτήσεων στο στάδιο της υλοποίησης.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 55

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(55)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(55)  Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, ο παρών κανονισμός επιδιώκει να εξασφαλίσει τον πλήρη σεβασμό του δικαιώματος στην ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και του δικαιώματος στην απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, και να προωθήσει την εφαρμογή των άρθρων 21 και 23 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει το πρόγραμμα να στηρίζει ενεργά τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να παρέχουν ενημέρωση και να προωθούν τη θετική ανταπόκριση οποιασδήποτε από τις ομάδες που ενδεχομένως υφίστανται διακρίσεις, και να προάγει την ισότητα των φύλων. Θα πρέπει επίσης να στηρίζει τις προσπάθειες γεφύρωσης του εκπαιδευτικού χάσματος και αντιμετώπισης των ειδικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι Ρομά, διευκολύνοντας την πλήρη και ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Σε όλη τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης, εποπτείας και αξιολόγησης του προγράμματος θα πρέπει να ενσωματωθεί ο σεβασμός των δικαιωμάτων και των αρχών που αναγνωρίζονται ειδικότερα από τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  «διά βίου μάθηση»: μάθηση σε όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη) που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των στάσεων ή τη συμμετοχή στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής·

(1)  «διά βίου μάθηση»: μάθηση σε όλες τις μορφές της (τυπική, μη τυπική και άτυπη) που πραγματοποιείται σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής, συμπεριλαμβανομένης της προσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας, της γενικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση ή επικαιροποίηση των γνώσεων, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων και των στάσεων ή τη συμμετοχή στην κοινωνία σε μια προσωπική προοπτική, προοπτική του πολίτη, πολιτιστική προοπτική, κοινωνική προοπτική και/ή προοπτική σχετική με την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών προσανατολισμού και συμβουλευτικής·

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(2)  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επανειδίκευσης ή της αναβάθμισης δεξιοτήτων, ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης· μπορεί να πραγματοποιείται υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης, μαθητείας, ανταλλαγών νέων, διδασκαλίας ή συμμετοχής σε δραστηριότητες επαγγελματικής εξέλιξης· Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών νοηματικών γλωσσών, και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με προσβάσιμη διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία·

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  «εικονική μάθηση»: η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων διά της χρήσης προσβάσιμων εργαλείων πληροφορικής και επικοινωνίας·

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  «μεικτή μάθηση»: η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω ενός συνδυασμού εργαλείων εικονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και παραδοσιακών μεθόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  «μαζικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο από ερασιτέχνες αθλητές, και ο αθλητισμός για όλους·

(6)  «μαζικός αθλητισμός»: η οργανωμένη άθληση που πραγματοποιείται τακτικά από ερασιτέχνες αθλητές κάθε ηλικίας για λόγους υγείας, ή για εκπαιδευτικούς ή κοινωνικούς σκοπούς·

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  «φοιτητής/-τρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές σύντομου κύκλου, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή ισοδύναμου επιιπέδου. Καλύπτει επίσης τους πρόσφατα αποφοιτήσαντες·

(7)  «φοιτητής/-τρια της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για σπουδές σύντομου κύκλου, προπτυχιακού, μεταπτυχιακού, διδακτορικού ή ισοδύναμου επιπέδου, ή κάθε πρόσωπο που έχει αποφοιτήσει από τέτοιο ίδρυμα εντός των τελευταίων 24 μηνών·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  «προσωπικό»:κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, ασχολείται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση και μπορεί να περιλαμβάνει καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας και μη εκπαιδευτικό προσωπικό·

(8)  «προσωπικό»: κάθε πρόσωπο το οποίο, είτε σε επαγγελματική είτε σε εθελοντική βάση, ασχολείται με την εκπαίδευση, την κατάρτιση ή τη μη τυπική μάθηση και μπορεί να περιλαμβάνει καθηγητές, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, ερευνητές, διευθυντές σχολείων, εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας, μη εκπαιδευτικό προσωπικό και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με την προώθηση της μάθησης·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  «αθλητικό προσωπικό»: τα πρόσωπα που ασχολούνται με τη διαχείριση, την εκπαίδευση ή την προπόνηση μιας αθλητικής ομάδας ή πολλών μεμονωμένων αθλητών, είτε με αμοιβή είτε εθελοντικά·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «σπουδαστής/-τρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου από το δευτεροβάθμιο έως το μεταδευτεροβάθμιο. Περιλαμβάνονται τα άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από τέτοια προγράμματα·

(9)  «σπουδαστής/-τρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου από το δευτεροβάθμιο έως το μεταδευτεροβάθμιο, ή κάθε πρόσωπο που αποφοίτησε από τέτοιο πρόγραμμα εντός των τελευταίων 24 μηνών·

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  «μαθητής/-τρια σχολείου»: πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα που παρέχει γενική εκπαίδευση, με σκοπό τη μάθηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θεωρείται από τις εθνικές αρχές επιλέξιμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους·

(10)  «μαθητής/-τρια σχολείου»: πρόσωπο εγγεγραμμένο σε ίδρυμα που παρέχει γενική εκπαίδευση, με σκοπό τη μάθηση, σε οποιοδήποτε επίπεδο από την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα έως την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ή πρόσωπο που εκπαιδεύεται εκτός των θεσμικών δομών και που θεωρείται από τις αρμόδιες αρχές επιλέξιμο να συμμετάσχει στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους·

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  «τρίτη χώρα μη συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα η οποία δεν συμμετέχει πλήρως στο πρόγραμμα αλλά της οποίας τα νομικά πρόσωπα μπορούν, κατ’ εξαίρεση, να επωφελούνται από το πρόγραμμα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης·

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  «κοινό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών»: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταλήγει σε ενιαίο τίτλο σπουδών τον οποίο εκδίδουν και υπογράφουν από κοινού όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα και ο οποίος αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου βρίσκονται τα συμμετέχοντα ιδρύματα·

(15)  «κοινό μεταπτυχιακό ή διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών»: ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών το οποίο προσφέρεται από τουλάχιστον δύο ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και καταλήγει σε ενιαίο τίτλο σπουδών τον οποίο εκδίδουν και υπογράφουν από κοινού όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα και ο οποίος αναγνωρίζεται επίσημα στις χώρες όπου βρίσκονται τα συμμετέχοντα ιδρύματα·

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  «ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε είδος ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία του ιδρύματος αυτού, καθώς και κάθε άλλο είδος ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το οποίο θεωρείται από τις εθνικές αρχές ως επιλέξιμο για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους·

(18)  «ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»: κάθε οντότητα η οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, απονέμει αναγνωρισμένα πτυχία ή άλλους αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιου επιπέδου, όποια και αν είναι η ονομασία του ιδρύματος αυτού, καθώς και κάθε άλλη οντότητα η οποία θεωρείται από τις εθνικές αρχές ως επιλέξιμη για συμμετοχή στο πρόγραμμα, στο αντίστοιχο έδαφός τους·

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  «δραστηριότητα νέων»: μια εξωσχολική δραστηριότητα που διεξάγεται από άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων και/ή οργανώσεων νέων και χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση μη τυπικής μάθησης·

(20)  «δραστηριότητα νέων»: μια εξωσχολική δραστηριότητα που διεξάγεται από άτυπες ομάδες νέων ανθρώπων και/ή οργανώσεων νέων, χαρακτηρίζεται από μια προσέγγιση μη τυπικής ή άτυπης μάθησης και από στήριξη προσβασιμότητας και ένταξης

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  «εργαζόμενος/-η στον τομέα της νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής/-τρια που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής μάθησης και βοηθά νέους στην πορεία κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξής τους·

(21)  «εργαζόμενος/-η στον τομέα της νεολαίας»: επαγγελματίας ή εθελοντής/-τρια που συμμετέχει σε δραστηριότητα μη τυπικής ή άτυπης μάθησης και βοηθά νέους στην προσωπική ανάπτυξή τους, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικοεκπαιδευτικής και επαγγελματικής εξέλιξής τους και της ανάπτυξης των ικανοτήτων τους·

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  «ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία»: διάλογος με νέους/-ες και με οργανώσεις νεολαίας, που χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας·

(22)  «ο διάλογος της ΕΕ για τη νεολαία»: διάλογος ανάμεσα στους διαμορφωτές πολιτικής, τους αρμόδιους για τη λήψη των αποφάσεων, τους εμπειρογνώμονες, τους ερευνητές ή τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών, κατά περίπτωση, και στους νέους/-ες και τις οργανώσεις νεολαίας· χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινό προβληματισμό όσον αφορά τις προτεραιότητες, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε όλους τους τομείς που αφορούν τους νέους·

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  «τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα»: τρίτη χώρα που είναι συμβαλλόμενο μέρος μιας συμφωνίας με την Ένωση η οποία της επιτρέπει να συμμετέχει στο πρόγραμμα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο παρών κανονισμός σε σχέση με τα κράτη μέλη·

διαγράφεται

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  «άτομα με λιγότερες ευκαιρίες»: τα άτομα που αντιμετωπίζουν ορισμένες δυσκολίες, οι οποίες δεν τους επιτρέπουν να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στο πρόγραμμα για οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, γεωγραφικούς λόγους ή λόγους υγείας, λόγω μετανάστευσης ή για λόγους όπως αναπηρίες και εκπαιδευτικές δυσχέρειες·

(25)  «άτομα με λιγότερες ευκαιρίες»: τα άτομα που μειονεκτούν ως προς την πρόσβαση στο πρόγραμμα εξαιτίας διαφόρων εμποδίων που απορρέουν για παράδειγμα από αναπηρία, προβλήματα υγείας, εκπαιδευτικές δυσχέρειες, μεταναστευτικό ιστορικό, πολιτισμικές διαφορές, οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες ή που κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν διακρίσεις για οποιονδήποτε από τους λόγους που περιλαμβάνονται στο άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 27 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  «σφραγίδα αριστείας»: το σήμα υψηλής ποιότητας που απονέμεται σε έργα τα οποία υποβάλλονται στο πρόγραμμα και τα οποία κρίνεται ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν την λαμβάνουν λόγω δημοσιονομικών περιορισμών· το σήμα αναγνωρίζει την αξία της πρότασης και υποστηρίζει την αναζήτηση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τις δραστηριότητες νεολαίας και τον αθλητισμό μέσω της διά βίου μάθησης, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την κοινωνική συνοχή και την ένταξη, στην προαγωγή της ενεργούς συμμετοχής στα κοινά και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, προωθεί την καινοτομία στην εκπαίδευση και κατάρτιση, στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

α)  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την δικαιοσύνη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προάγει την κινητικότητα στον τομέα της μη τυπικής μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των νέων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας·

β)  προάγει την κινητικότητα στον τομέα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαπολιτισμική μάθηση, την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή των νέων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την ποιότητα, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της νεολαίας·

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα του αθλητισμού.

γ)  προάγει, στον μαζικό αθλητισμό, τη μαθησιακή κινητικότητα του αθλητικού προσωπικού και των νέων που ασκούν τακτικά ένα άθλημα σε οργανωμένη βάση, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο αθλητικών οργανώσεων και αθλητικής πολιτικής.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  προάγει τη δια βίου μάθηση μέσα από μια διατομεακή προσέγγιση που χρησιμοποιεί τυπικά, μη τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης και υποστηρίζει ευέλικτες μαθησιακές οδούς.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2a.  Το πρόγραμμα έχει μια ενισχυμένη διεθνή διάσταση που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εξωτερικής δράσης και των αναπτυξιακών στόχων της Ένωσης μέσω της συνεργασίας μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η περιγραφή των ενεργειών που εμπίπτουν σε κάθε βασική δράση δίνεται στο κεφάλαιο ΙΙ (εκπαίδευση και κατάρτιση), στο κεφάλαιο ΙΙΙ (νεολαία) και στο κεφάλαιο IV (αθλητισμός).

Όλες οι δράσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν μια ισχυρή μαθησιακή συνιστώσα που συμβάλλει στην εκπλήρωση των οριζόμενων στο παρόν άρθρο στόχων του προγράμματος. Η περιγραφή των ενεργειών που εμπίπτουν σε κάθε βασική δράση δίνεται στο κεφάλαιο ΙΙ (εκπαίδευση και κατάρτιση), στο κεφάλαιο ΙΙΙ (νεολαία) και στο κεφάλαιο IV (αθλητισμός). Οι επιχειρησιακοί στόχοι και οι αντίστοιχες πολιτικές προτεραιότητες για κάθε ενέργεια διευκρινίζονται λεπτομερώς στο προβλεπόμενο από το άρθρο 19 πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία

 

1.  Το πρόγραμμα υποστηρίζει μόνο εκείνες τις δράσεις και δραστηριότητες που προσφέρουν δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3.

 

2.  Η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των δράσεων και δραστηριοτήτων του προγράμματος εξασφαλίζεται για παράδειγμα μέσω:

 

α)  του διεθνικού χαρακτήρα τους, ιδίως όσον αφορά την κινητικότητα και τη συνεργασία με σκοπό την επίτευξη ενός βιώσιμου συστημικού αντικτύπου·

 

β)  της συμπληρωματικότητας και της συνέργειάς τους με άλλα προγράμματα και πολιτικές σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο·

 

γ)  της συμβολής τους στην αποτελεσματική χρήση των ενωσιακών εργαλείων διαφάνειας και αναγνώρισης·

 

δ)  της συμβολής τους στην ανάπτυξη προτύπων διασφάλισης της ποιότητας σε ενωσιακή κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των χαρτών ποιότητας·

 

ε)  της συμβολής τους στην ανάπτυξη κοινών προτύπων σε ενωσιακή κλίμακα για τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης·

 

στ)  της προαγωγής του διαπολιτισμικού και διαθρησκειακού διαλόγου σε όλη την Ένωση·

 

ζ)  της προαγωγής της πολυγλωσσίας σε όλη την Ένωση· ή

 

η)  της προαγωγής ενός ευρωπαϊκού αισθήματος του ανήκειν και της ενίσχυσης μιας κοινής ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  την κινητικότητα των μαθητών/-τριών και του προσωπικού των σχολείων·

γ)  την κινητικότητα των μαθητών/-τριών και του προσωπικού των σχολείων, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων προσχολικής εκπαίδευσης και του προσωπικού πρωτοσχολικής εκπαίδευσης και φροντίδας·

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  την κινητικότητα του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων·

δ)  την κινητικότητα του προσωπικού της εκπαίδευσης ενηλίκων και των ενήλικων σπουδαστών·

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τα μέτρα εικονικής μάθησης και μεικτής μάθησης τα οποία συνοδεύουν τις δραστηριότητες κινητικότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Στηρίζει τέτοια μέτρα και για τα πρόσωπα που δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν σε τέτοιου είδους δραστηριότητες κινητικότητας.

 

Η Επιτροπή μεριμνά, κατά περίπτωση, ώστε τα εργαλεία εικονικής και μεικτής μάθησης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος να είναι διαθέσιμα για το ευρύτερο κοινό.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μπορεί να παρασχεθεί στήριξη για την προετοιμασία των δραστηριοτήτων κινητικότητας που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, και των προπαρασκευαστικών επισκέψεων.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

α)  στρατηγικές συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των κέντρων επαγγελματικής αριστείας και συμπράξεις κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών·

β)  συμπράξεις για αριστεία, ιδίως των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, των κέντρων επαγγελματικής αριστείας και συμπράξεις κοινών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών Erasmus Mundus ή διδακτορικών· Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και κέντρα επαγγελματικής αριστείας περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος.

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συμπράξεις καινοτομίας για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για καινοτομία·

γ)  συμπράξεις καινοτομίας, όπως είναι οι συνεργασίες εκπαίδευσης ενηλίκων, για την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης για βιώσιμη καινοτομία·

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το δίκτυο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ευρώπη.

δ)  προσβάσιμες και εύχρηστες διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων υποστηρικτικών υπηρεσιών για το δίκτυο ηλεκτρονικής αδελφοποίησης (eTwinning) και για την ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη μάθηση των ενηλίκων στην Ευρώπη, εργαλεία για την προαγωγή της χρήσης μεθόδων καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση, καθώς και εργαλεία για τη διευκόλυνση της κινητικότητας, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα που προβλέπεται στο άρθρο 25 παράγραφος 7 στοιχείο γ)·

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  στοχευμένη ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τη στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων45·

β)  τη στήριξη σε εργαλεία και μέτρα της Ένωσης που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια, την αναγνώριση και επικαιροποίηση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των προσόντων45·

__________________

__________________

45 Ειδικότερα, το ενιαίο πλαίσιο της Ένωσης για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων· το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση· το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφοριών στην Ευρώπη και των εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και τα δίκτυα Euroguidance.

45 Ειδικότερα Europass, το ενιαίο πλαίσιο της Ένωσης για τη διαφάνεια των προσόντων και των ικανοτήτων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων· το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση· το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης ακαδημαϊκών μονάδων· το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση· η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση· το ευρωπαϊκό δίκτυο κέντρων πληροφοριών στην Ευρώπη και των εθνικών κέντρων πληροφοριών για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των διπλωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση· και τα δίκτυα Euroguidance.

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, με ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

γ)  τον διάλογο, τη συνεργασία για τις πολιτικές και τη στήριξη προς τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων δίκτυα απ’ όλη την Ένωση, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

δ)  στοχευμένα μέτρα που συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρόγραμμα στηρίζει τη διδασκαλία, την εκμάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω των ακόλουθων δράσεων:

Το πρόγραμμα στηρίζει τη διδασκαλία, την εκμάθηση, την έρευνα και τις συζητήσεις για θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και για τις μελλοντικές προκλήσεις και ευκαιρίες της Ένωσης μέσω των ακόλουθων δράσεων:

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δράση Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

διαγράφεται

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  δράση Jean Monnet σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

β)  δράση Jean Monnet σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης και κατάρτισης·

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

α)  στρατηγικές συμπράξεις για τη συνεργασία και τις ανταλλαγές πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συμπράξεων μικρής κλίμακας για την τόνωση της πρόσβασης στο πρόγραμμα, ώστε να γίνει πιο ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς·

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία.

γ)  προσβάσιμες και εύχρηστες διαδικτυακές πλατφόρμες και εργαλεία για εικονική συνεργασία.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου της Ένωσης για τη νεολαία, με την υποστήριξη του δικτύου wiki Νεολαίας·

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου της Ένωσης για τη νεολαία, με την υποστήριξη, εάν χρειαστεί, του δικτύου wiki Νεολαίας·

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

γ)  τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη και τη στήριξη προς αυτά, μεταξύ άλλων δίκτυα πανενωσιακής κλίμακας, ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις στον τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  μέτρα που συμβάλλουν στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

δ)  μέτρα που συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού.

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των αθλούμενων νέων και του αθλητικού προσωπικού που ασχολείται με τον μαζικό αθλητισμό.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  εκδηλώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού.

β)  εκδηλώσεις μαζικού αθλητισμού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, που στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων και διεθνών οργανισμών στον τομέα του αθλητισμού·

β)  τον διάλογο και τη συνεργασία για τις πολιτικές με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών και διεθνών οργανώσεων στον τομέα του αθλητισμού·

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  μέτρα που συμβάλλουν στην υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς υλοποίηση του προγράμματος·

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  τη συνεργασία με άλλα ενωσιακά μέσα και τη στήριξη σε άλλες πολιτικές της Ένωσης·

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Κεφάλαιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Κεφάλαιο IVα

 

Ένταξη

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Στρατηγική ένταξης

 

1.  Η Επιτροπή ετοιμάζει, έως τις 31 Μαρτίου 2021, ένα πλαίσιο μέτρων ένταξης, όπως και κατευθυντήριες γραμμές για την υλοποίησή τους. Βάσει του πλαισίου αυτού και με ιδιαίτερη προσοχή στα ειδικά προβλήματα πρόσβασης στο πρόγραμμα σε εθνικό επίπεδο, οι εθνικοί οργανισμοί ετοιμάζουν μια πολυετή εθνική στρατηγική ένταξης. Η στρατηγική αυτή δημοσιοποιείται έως τις 30 Ιουνίου 2021 και η υλοποίησή της παρακολουθείται σε τακτική βάση.

 

2.  Το πλαίσιο και η στρατηγική που προβλέπονται στην παράγραφο 1 δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα στοιχεία:

 

α)  στην ενισχυμένη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, τις εθνικές και τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών·

 

β)  στην υποστήριξη προς τις κοινοτικές οργανώσεις βάσης που εργάζονται απευθείας με τις ομάδες στόχους·

 

γ)  στην απήχηση στις ομάδες στόχους και στην επικοινωνία προς αυτές, μεταξύ άλλων και μέσω της διάδοσης εύχρηστων πληροφοριών·

 

δ)  στην απλούστευση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων·

 

ε)  στην παροχή ειδικών συμβουλών, κατάρτισης και υποστηρικτικών υπηρεσιών στις ομάδες-στόχους, τόσο πριν την υποβολή της αίτησής τους όσο και με σκοπό την προετοιμασία τους για την πραγματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

 

στ)  στις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα προσβασιμότητας και στις υποστηρικτικές υπηρεσίες για άτομα με αναπηρία·

 

ζ)  στη συλλογή των κατάλληλων ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της στρατηγικής·

 

η)  στην εφαρμογή μέτρων οικονομικής στήριξης σύμφωνα με το άρθρο 13β.

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13β

 

Μέτρα οικονομικής στήριξης υπέρ της ένταξης

 

1.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη συνεργάζονται για να θεσπιστούν μέτρα για μια επαρκή οικονομική στήριξη, ακόμη και προχρηματοδότηση, όπου χρειαστεί, ως βοήθεια προς τα άτομα που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και των οποίων η συμμετοχή στο πρόγραμμα εμποδίζεται για οικονομικούς λόγους, είτε επειδή έχουν σοβαρό οικονομικό μειονέκτημα είτε επειδή το πρόσθετο κόστος της συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο λόγω της της ειδικής τους κατάστασης. Η αξιολόγηση των οικονομικών λόγων και του επιπέδου στήριξης βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια.

 

2.  Τα μέτρα οικονομικής στήριξης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να καλύπτουν:

 

α)  στήριξη διαθέσιμη από άλλα ενωσιακά μέσα, π.χ. από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+·

 

β)  στήριξη διαθέσιμη από εθνικά συστήματα·

 

γ)  αναπροσαρμογή και συμπλήρωση της στήριξης για δράσεις κινητικότητας που διατίθενται στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

3.  Για να συμμορφωθεί με την παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή αναπροσαρμόζει όπου χρειαστεί ή επιτρέπει στους εθνικούς οργανισμούς να αναπροσαρμόζουν τις επιχορηγήσεις, προς στήριξη των δράσεων κινητικότητας που εκτελούνται στο πλαίσιο του προγράμματος. Η Επιτροπή καταρτίζει επίσης, σε συμφωνία με τις διατάξεις του άρθρου 14, έναν ειδικό προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση πρόσθετων μέτρων οικονομικής στήριξης στο πλαίσιο του προγράμματος.

 

4.  Το κόστος των μέτρων διευκόλυνσης ή στήριξης της ένταξης δεν δικαιολογεί επ’ ουδενί την απόρριψη αίτησης υποβαλλόμενης στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 30 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 41 097 000 000 EUR σε σταθερές τιμές 2018 (46 758 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι ετήσιες πιστώσεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός των ορίων του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  24 940 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από τα οποία:

α)  το 83 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από το οποίο:

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  τουλάχιστον 8 640 000 000 EUR θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(1)  τουλάχιστον το 34,66 % κατανέμεται σε δράσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  τουλάχιστον 5 230 000 000 EUR για δράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)·

(2)  τουλάχιστον το 23 % κατανέμεται σε δράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  τουλάχιστον 3 790 000 000 EUR σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(3)  τουλάχιστον το 15,63 % κατανέμεται σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων της προσχολικής και της πρωτοσχολικής εκπαίδευσης, που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τουλάχιστον 1 190 000 000 EUR σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(4)  τουλάχιστον το 6 % κατανέμεται σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  450 000 000 EUR για δράσεις Jean Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7·

(5)  το 1,8 % κατανέμεται σε δράσεις Jean Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7·

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  το 13,91 % του ποσού που αναφέρεται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου κατανέμεται σε δράσεις που τελούν κατά κύριο λόγο υπό άμεση διαχείριση, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 στοιχείο ε), στο άρθρο 5 στοιχεία β) έως δ), και στο άρθρο 6 στοιχεία α) έως στ)·

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5β)  το υπόλοιπο 5 % μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση οποιασδήποτε δράσης του κεφαλαίου ΙΙ·

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  3 100 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 10·

β)  το 10,33 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 10·

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  550 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 13· και

γ)  το 2 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 13· και

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τουλάχιστον 960 000 000 EUR ως συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών οργανισμών.

δ)  τουλάχιστον το 3,2 % του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ως συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών οργανισμών.

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

το υπόλοιπο 1,5 % που δεν έχει κατανεμηθεί βάσει της ενδεικτικής κατανομής που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη προγραμμάτων·

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Επιπλέον του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για να προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος, είναι διαθέσιμη πρόσθετη χρηματοδοτική συνεισφορά από τον κανονισμό …/… [Μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας]46 και από τον κανονισμό …/… [ΜΠΒ III]47, ώστε να ενισχυθούν δράσεις των οποίων η υλοποίηση και η διαχείριση γίνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Η εν λόγω συμβολή χρηματοδοτείται σύμφωνα με τους κανονισμούς με τους οποίους θεσπίζονται τα εν λόγω μέσα.

3.  Επιπλέον του χρηματοδοτικού κονδυλίου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και για να προαχθεί η διεθνής διάσταση του προγράμματος, ο κανονισμός …/… [Μηχανισμός γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας]46 και ο κανονισμός …/… [ΜΠΒ III]47 συνεισφέρουν οικονομικά ώστε να ενισχυθούν δράσεις που θεσπίζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στη χρήση αυτών των κονδυλίων, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς που διέπουν αντίστοιχα τον μηχανισμό γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (NDICI) και τον ΜΠΒ ΙΙΙ.

__________________

__________________

46 [Παραπομπή].

46 [Παραπομπή].

47 [Παραπομπή].

47 [Παραπομπή].

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής.

4.  Το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 1 μπορεί να χρησιμοποιείται για τεχνική και διοικητική βοήθεια για την υλοποίηση του προγράμματος, όπως π.χ. για δραστηριότητες προετοιμασίας, παρακολούθησης, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών συστημάτων πληροφορικής και των συμβουλών και της κατάρτισης για την προσβασιμότητα.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Οι προτεραιότητες για την κατανομή του προϋπολογισμού ανά δράση κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 καθορίζονται στο πρόγραμμα εργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 19.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όσον αφορά τις δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 6, στο άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και στα άρθρα 8 έως 10, 12 και 13, το πρόγραμμα μπορεί να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή των ακόλουθων τρίτων χωρών:

Όσον αφορά τις δράσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 6, στο άρθρο 7 στοιχεία α) και β) και στα άρθρα 8 έως 13, το πρόγραμμα μπορεί να είναι ανοιχτό στη συμμετοχή νομικών οντοτήτων από οποιαδήποτε τρίτη χώρα σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις προς το συμφέρον της Ένωσης.

α)  στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου·

 

β)  σε οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα.

 

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά την υλοποίηση του προγράμματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επιλογή των συμμετεχόντων και τη χορήγηση επιχορηγήσεων, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι καταβάλλονται ιδιαίτερες προσπάθειες για την προαγωγή της κοινωνικής ένταξης και τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες.

διαγράφεται

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a.  Τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως επιχορηγήσεις, κατ’ αποκοπή ποσά, κατ’ αποκοπή ποσοστά, μοναδιαίο κόστος, επανεξετάζονται τακτικά και προσαρμόζονται στα έξοδα διαβίωσης και διαμονής στη χώρα ή την περιφέρεια υποδοχής, βάσει των στοιχείων Eurostat. Η αναπροσαρμογή των εξόδων διαβίωσης και διαμονής συνεκτιμούν δεόντως τα έξοδα ταξιδίου από και προς τη χώρα ή περιφέρεια υποδοχής.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για τη βελτίωση της πρόσβασης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες και για τη διασφάλιση της ομαλής υλοποίησης του προγράμματος, η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει ή να εξουσιοδοτήσει τους εθνικούς οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 23 να προσαρμόσουν, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, τις επιχορηγήσεις για την ενίσχυση δράσεων κινητικότητας του προγράμματος.

διαγράφεται

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που προορίζεται για κάθε δράση και της κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31.

Οι δευτερεύουσες πολιτικές επιλογές και προτεραιότητες, συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που περιγράφονται στα άρθρα 4 έως 13, καθορίζονται μέσω προγράμματος εργασίας όπως προβλέπεται στο άρθρο 110 του δημοσιονομικού κανονισμού. Το πρόγραμμα εργασίας καθορίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υλοποιηθεί το πρόγραμμα. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που προορίζεται για κάθε δράση και της κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 30, προκειμένου να συμπληρώσει τον παρόντα κανονισμό εγκρίνοντας το πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αξιολόγηση

Αξιολογήσεις, ενδιάμεση επανεξέταση και αναθεώρηση

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Οποιεσδήποτε αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη από την έναρξη της υλοποίησης του προγράμματος. Συνοδεύεται επίσης από μια τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος.

2.  Η ενδιάμεση επανεξέταση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την υλοποίηση του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Συνοδεύεται επίσης από τελική αξιολόγηση του προηγούμενου προγράμματος, που τροφοδοτεί με στοιχεία την ενδιάμεση επανεξέταση. Η ενδιάμεση επανεξέταση, εκτός από την αξιολόγηση της συνολικής αποτελεσματικότητας και επίδοσης του προγράμματος, αξιολογεί ειδικότερα την απόδοση των μέτρων ένταξης που προβλέπονται στο κεφάλαιο IVa, τις προσπάθειες απλούστευσης του προγράμματος για τους δικαιούχους, και την υλοποίηση των νέων πρωτοβουλιών που προβλέπονται στο άρθρο 5 στοιχείο β) και στο άρθρο 8 στοιχείο γ).. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζει την κατανομή της συμμετοχής στο πρόγραμμα, ιδίως σε ό,τι αφορά τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους. Η ΕΥΕΔ υποβάλλει παρόμοια έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στις συμμετέχουσες αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3a.  Η Επιτροπή υποβάλλει, όποτε είναι ανάγκη και βάσει της ενδιάμεσης επανεξέτασης, τις κατάλληλες νομοθετικές προτάσεις για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εμφανίζεται ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του αρμόδιου οργάνου του Συμβουλίου για να αναφέρει σχετικά με την ενδιάμεση επανεξέταση, σε σχέση και με την τυχόν απόφασή της για την ανάγκη τροποποίησης του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τρία έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η Επιτροπή ανακοινώνει τα συμπεράσματα των αξιολογήσεων, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών.

5.  Η Επιτροπή διαβιβάζει οποιαδήποτε αξιολόγηση και την ενδιάμεση επανεξέταση, μαζί με τις παρατηρήσεις της, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 24 χαράσσουν συνεκτική πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και των αποτελεσμάτων τους, και παρέχοντας πληροφορίες στις σχετικές ομάδες-στόχους όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους.

1.  Σε συνεργασία με την Επιτροπή και βάσει ενός πανενωσιακής κλίμακας πλαισίου, οι εθνικοί οργανισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 24 χαράσσουν συνεκτική πολιτική όσον αφορά την αποτελεσματική προβολή, διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων που υποστηρίζονται από τις δράσεις τις οποίες διαχειρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος και παρέχουν υποστήριξη στην Επιτροπή κατά την εκτέλεση του γενικού καθήκοντος της διάχυσης των πληροφοριών σχετικά με το πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των δράσεων και των δραστηριοτήτων που διαχειρίζονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο και των αποτελεσμάτων τους. Οι εθνικοί οργανισμοί ενημερώνουν τις σχετικές ομάδες-στόχους όσον αφορά τις δράσεις και τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στη χώρα τους, με σκοπό τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων φορέων και τη στήριξη μιας διατομεακής προσέγγισης στην υλοποίηση του προγράμματος. Κατά την εκτέλεση δραστηριοτήτων επικοινωνίας και προβολής και κατά τη διάδοση των πληροφοριών, η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί, σε συμφωνία με το κεφάλαιο IVa, αφιερώνουν ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, με σκοπό την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Όλα τα βασικά έγγραφα του προγράμματος που προορίζονται για τους δικαιούχους, συμπεριλαμβανομένων των εντύπων αίτησης, των οδηγιών και των βασικών πληροφοριών, είναι διαθέσιμα τουλάχιστον σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης.

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ένωσης, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.

4.  Η Επιτροπή προβαίνει σε ενέργειες πληροφόρησης και επικοινωνίας για το πρόγραμμα, τις δράσεις και τα αποτελέσματά του με προσβάσιμο τρόπο.

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4a.  Οι εθνικοί οργανισμοί διαχέουν επίσης πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σε υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και σε υπηρεσίες απασχόλησης.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με στόχο την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων, όπου αυτό είναι δυνατό, μέτρων με στόχο την αποφυγή της φορολόγησης των επιχορηγήσεων, την εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης της Ένωσης και την επίλυση θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου ή αδειών διαμονής.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού, τη σχετική γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτή και την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση και την απόδοση του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή παρέχει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή πληροφορίες για την παρακολούθηση και την εποπτεία που ασκεί σε σχέση με το πρόγραμμα.

9.  Με βάση την ετήσια διαχειριστική δήλωση του εθνικού οργανισμού, τη σχετική γνώμη ανεξάρτητου ελεγκτή και την ανάλυση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμόρφωση και την απόδοση του εθνικού οργανισμού, η εθνική αρχή παρέχει σε ετήσια βάση στην Επιτροπή πληροφορίες για την παρακολούθηση και την εποπτεία που ασκεί σε σχέση με το πρόγραμμα. Όπου είναι δυνατό, οι εν λόγω πληροφορίες τίθενται στη διάθεση του κοινού.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  έχει την απαιτούμενη εμπειρογνωσία ώστε να καλύπτει όλους τους τομείς του προγράμματος·

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Σε συνεργασία με την Επιτροπή, οι εθνικοί οργανισμοί μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες που θεσπίζονται για την υλοποίηση του κανονισμού να είναι συνεπείς και απλές, οι δε πληροφορίες να είναι υψηλής ποιότητας, μεταξύ άλλων χάρη στην κατάρτιση κοινών προτύπων για τις αιτήσεις χρηματοδότησης έργου και για την αξιολόγηση των έργων. Οι εθνικοί οργανισμοί επικοινωνούν τακτικά με τους δικαιούχους του προγράμματος, ώστε να διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις ανωτέρω απαιτήσεις.

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετοι πόροι για μέτρα του άρθρου 6 στοιχείο δ) και του άρθρου 10 στοιχείο δ).

γ)  ανάλογα με την περίπτωση, πρόσθετοι πόροι για μέτρα του άρθρου 6 στοιχείο δ), του άρθρου 10 στοιχείο δ) και του άρθρου 13 στοιχείο βα).

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση των δράσεων που διαχειρίζεται απευθείας. Ως εκ τούτου, διαχειρίζεται όλα τα στάδια των αιτήσεων για επιχορηγήσεις και χρηματοδότηση έργων που αφορούν δράσεις του προγράμματος απαριθμούμενες στα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ και IV, όταν υποβάλλονται από δίκτυα πανενωσιακής κλίμακας, από ευρωπαϊκές και διεθνείς οργανώσεις.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Διοργανώνονται τακτικές συνεδριάσεις με το δίκτυο των εθνικών οργανισμών ώστε να εξασφαλιστεί η συνεκτική υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις χώρες του προγράμματος και σε όλες τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 17.

7.  Διοργανώνονται τακτικές συνεδριάσεις με το δίκτυο των εθνικών οργανισμών ώστε να εξασφαλιστεί η συνεπής υλοποίηση του προγράμματος σε όλες τις χώρες του προγράμματος και σε όλες τις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 17 και να διασφαλιστεί η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών. Οι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων και τρίτων χωρών συνδεδεμένων με το πρόγραμμα, μπορούν να προσκληθούν να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προσκαλείται σε αυτές τις συνεδριάσεις ως παρατηρητής.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α.  Για να απλουστευθεί και να εναρμονιστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, η Επιτροπή, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024, ετοιμάζει ένα κοινό, πολύγλωσσο, μονοαπευθυντικό εργαλείο για το πρόγραμμα. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο τόσο επιγραμμικά όσο και για φορητές διατάξεις, για οποιαδήποτε οντότητα που είτε καλύπτεται από το πρόγραμμα είτε εμπλέκεται στη διαχείρισή του. Το εργαλείο παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εταίρους για τους δυνητικούς δικαιούχους.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7β.  Η Επιτροπή μεριμνά ώστε τα αποτελέσματα των έργων να είναι διαθέσιμα στο κοινό και να διαδίδονται ευρέως, προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ εθνικών οργανισμών, ενδιαφερόμενων φορέων και δικαιούχων του προγράμματος.

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 7 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7γ.  Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η Επιτροπή δημιουργεί μια ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα για όλους τους σπουδαστές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 η Επιτροπή καθιστά διαθέσιμη μια ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα για όλους τους σπουδαστές εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

2.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εθνικών δημοσίων οικονομικών.

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Μια δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες.

2.  Μια δράση που έχει λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά στο πλαίσιο του προγράμματος μπορεί επίσης να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα της Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τις ίδιες δαπάνες. Η σωρευτική χρηματοδότηση δεν υπερβαίνει το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών της δράσης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, για τις οποίες έχει δημοσιευτεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων και συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης, αλλά οι οποίες δεν χρηματοδοτούνται λόγω δημοσιονομικών περιορισμών, μπορούν να επιλεγούν για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και οι κανόνες επιλεξιμότητας του παρόντος κανονισμού. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο [65] του κανονισμού (ΕΕ)ΧΧ [ΚΚΔ] σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κανονισμού και τους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

4.  Οι δράσεις που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του προγράμματος, οι οποίες πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές, συγκριτικές προϋποθέσεις:

 

έχουν αξιολογηθεί σε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος·

 

συμμορφώνονται με τις ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας της εν λόγω πρόσκλησης·

 

δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων λόγω δημοσιονομικών περιορισμών·

 

μπορούν να λάβουν σφραγίδα αριστείας σε αναγνώριση της υψηλής ποιότητάς τους, ώστε να διευκολυνθούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από άλλες πηγές ή να καταστεί δυνατή η επιλογή τους για χρηματοδότηση από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα ποσοστά συγχρηματοδότησης και οι κανόνες επιλεξιμότητας του παρόντος κανονισμού. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται από τη διαχειριστική αρχή που αναφέρεται στο άρθρο [65] του κανονισμού (ΕΕ)ΧΧ [ΚΚΔ] σύμφωνα με τους κανόνες του εν λόγω κανονισμού και τους ειδικούς ανά ταμείο κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τις δημοσιονομικές διορθώσεις.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 20 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

2.  Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στα άρθρα 19 και 20 ανατίθεται στην Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης εξουσιών που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα άρθρα 19 και 20 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης επιφέρει τη λήξη της ανάθεσης εξουσιών που προσδιορίζεται στην απόφαση αυτή. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σʼ αυτή. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 31

διαγράφεται

Διαδικασία γνωμοδοτικής επιτροπής

 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από γνωμοδοτική επιτροπή κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

2.  Η γνωμοδοτική επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει με ειδικές συνθέσεις για την εξέταση τομεακών ζητημάτων. Εάν είναι σκόπιμο και σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό της και κατά περίπτωση, μπορεί να προσκαλεί εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων και εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων, για να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της ως παρατηρητές.

 

3.  Όταν γίνεται παραπομπή στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

 

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα I

διαγράφεται

Δείκτες:

 

(1)  Υψηλή ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας για άτομα από διαφορετικά υπόβαθρα

 

(2)  Εξευρωπαϊσμός και διεθνοποίηση οργανώσεων και ιδρυμάτων

 

Τι μετράμε;

 

(3)  Αριθμό των ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

 

(4)  Αριθμό των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

 

(5)  Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν επωφεληθεί από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος

 

(6)  Αριθμό ιδρυμάτων και οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα υπό τη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα) και τη βασική δράση 2 (συνεργασία)

 

(7)  Αριθμό νεοεισερχόμενων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα υπό τη βασική δράση 1 (μαθησιακή κινητικότητα) και τη βασική δράση 2 (συνεργασία)

 

(8)  Ποσοστό ιδρυμάτων και οργανώσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα και που έχουν αναπτύξει υψηλής ποιότητας πρακτικές ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα

 

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα Ι α

 

Όλοι οι ποσοτικοί δείκτες αναλύονται τουλάχιστον ανά κράτος μέλος και ανά φύλο.

 

Στόχος προς μέτρηση: Βασική Δράση 1 – Μαθησιακή κινητικότητα

 

Δείκτες:

 

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

 

Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης ως υποστηρικτικά της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

 

Αριθμός ατόμων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης επειδή δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας·

 

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

 

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης ως υποστηρικτικά της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

 

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης επειδή δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας·

 

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Βασικής Δράσης 1·

 

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι έχουν αυξημένο αίσθημα ευρωπαϊκού συνανήκειν μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

 

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι βελτίωσαν την επάρκειά τους σε ξένη γλώσσα μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

 

Στόχος προς μέτρηση: Βασική Δράση 2 – Συνεργασία μεταξύ οργανώσεων και ιδρυμάτων

 

Δείκτες:

 

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2·

 

Ποσοστό οργανώσεων/ιδρυμάτων που θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες της Βασικής Δράσης 2·

 

Αριθμός οργανώσεων/ιδρυμάτων που κάνουν χρήση ενωσιακών εργαλείων και πλατφορμών συνεργασίας·

 

Στόχος προς μέτρηση: Βασική δράση 3 – Στήριξη στη χάραξη πολιτικής και στη συνεργασία

 

Δείκτες:

 

Αριθμός ατόμων ή οργανώσεων/ιδρυμάτων που ωφελούνται από δράσεις στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 3·

 

Στόχος προς μέτρηση: Ένταξη

 

Δείκτες:

 

Αριθμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε δράσεις και δραστηριότητες κινητικότητας·

 

Αριθμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης ως υποστηρικτικά της κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος·

 

Αριθμός ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που χρησιμοποιούν εργαλεία εικονικής ή μεικτής μάθησης επειδή δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες κινητικότητας·

 

Αριθμός νεοεισερχόμενων οργανώσεων που λαμβάνουν στήριξη από το πρόγραμμα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 και της Βασικής Δράσης 2·

 

Ποσοστό ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες που θεωρούν ότι έχουν ωφεληθεί από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα·

 

Στόχος προς μέτρηση: Απλούστευση

 

Δείκτες:

 

Αριθμός συμπράξεων μικρής κλίμακας που λαμβάνουν στήριξη στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 2·

 

Ποσοστό συμμετεχόντων που θεωρούν ότι οι διαδικασίες υποβολής αίτησης, συμμετοχής και αξιολόγησης είναι αναλογικές και απλές·

 

Μέσος χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση κάθε αίτησης ανά δράση σε σύγκριση με το προηγούμενο πρόγραμμα·

(1)

ΕΕ L 62 της 15.2.2019, σ. 194.

(2)

Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Η θέση την οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση πρέπει να γίνει αντιληπτή ως μια ενιαία δέσμη. Εάν το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα 2021-2027 είναι τελικά μικρότερο εκείνου που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 της θέσης του Κοινοβουλίου, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να επανεξετάσει τη στήριξή του σε οποιαδήποτε από τις δράσεις του προγράμματος, προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος και η ενισχυμένη στήριξή του για μέτρα ένταξης θα μπορέσουν όντως να υλοποιηθούν.

Επί πλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διευκρινίζει ότι η στήριξή του προς τις νέες πρωτοβουλίες που αναφέρονται στη θέση του —ιδίως προς τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας και το DiscoverEU— προϋποθέτει α) την αξιολόγηση των υπό εξέλιξη δοκιμαστικών φάσεων και β) τον περαιτέρω προσδιορισμό της κάθε πρωτοβουλίας. Εν απουσία των ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει χρήση των προνομίων του στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού για να εγγράψει τα σχετικά κονδύλια στο αποθεματικό μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι προϋποθέσεις αυτές.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις 30 Μαΐου 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της για το νέο πρόγραμμα Erasmus (+), σε συνέχεια της πρότασής της της 2ας Μαΐου 2018 για ένα νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027. Στη νέα πρόταση για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο η Επιτροπή προέβλεψε σημαντικούς πρόσθετους πόρους για το νέο πρόγραμμα Erasmus (+) (93 % αύξηση σε πραγματικές τιμές σε σύγκριση με το τρέχον ΠΔΠ) στο πλαίσιο της προσέγγισής της για επενδύσεις στους ανθρώπους και για υποστήριξη των επιτυχών προγραμμάτων.

Η αξιολόγηση της πρότασης της Επιτροπής από τον εισηγητή και το πνεύμα του σχεδίου έκθεσης

Ο εισηγητής ανεπιφύλακτα χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής, και κυρίως την εκ μέρους της διατήρηση στο πρόγραμμα μιας δομής που έχει πλέον εδραιωθεί και λειτουργεί καλά στο τρέχον πρόγραμμα. Όταν τα προγράμματα είναι επιτυχημένα, οι αλλαγές θα πρέπει να εστιάζονται εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται (εξέλιξη και όχι ανατροπή) και αυτό κάνει η πρόταση της Επιτροπής. Πέρα από το ότι διατηρεί μια αποτελεσματική δομή προγράμματος, η Επιτροπή προσθέτει και κάποια από τα βασικά διδάγματα από την ενδιάμεση αξιολόγηση και από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2017 του οποίου το σχέδιο έκθεσης ο εισηγητής σας είχε την τιμή να συντάξει. Ως προς αυτό, θα πρέπει να επικροτήσουμε μια μεγαλύτερη εστίαση στην ένταξη και στην απλούστευση –τουλάχιστον βάσει των «κεντρικών μηνυμάτων» της Επιτροπής. Το ίδιο ισχύει και για την απόφαση κατάργησης του μηχανισμού εγγύησης σπουδαστικών δανείων. Αν και η ιδέα δεν ήταν κακή, όταν οι καλές ιδέες δεν έχουν αποδώσει στην πράξη, έχει σημασία να το παραδεχόμαστε και να ενεργούμε αναλόγως.

Και άλλες αλλαγές είναι θετικές: η εφαρμογή της δομής της βασικής δράσης στον αθλητισμό, η τόνωση των ευκαιριών κινητικότητας για σχολικούς μαθητές στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 και το «λανσάρισμα» δράσεων Jean Monnet για να καλυφθούν όλες οι μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ακόμη, ο εισηγητής χαιρετίζει τις νέες βασικές πρωτοβουλίες που περιέχει η πρόταση της Επιτροπής. Τα κονδύλια του Erasmus θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στην προώθηση ενός δικτύου ευρωπαϊκών πανεπιστημίων βασισμένου στην αριστεία που θα μας επιτρέψει να ανταγωνιστούμε τον υπόλοιπο πλανήτη, ενώ περισσότερα θα πρέπει να γίνουν για να προωθηθεί η βασισμένη στην αριστεία συνεργασία μεταξύ των δικών μας παρόχων επαγγελματικής κατάρτισης. Το DiscoverEU, εφόσον έχει γνώμονα τη γνώση, προσφέρει στους νέους μια ευκαιρία να ανακαλύψουν την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλη της την πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και, μέσω μιας μη τυπικής ή άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας, να αναπτύξουν σημαντικές προσωπικές δεξιότητες όπως επικοινωνία, ομαδική εργασία, δημιουργικότητα και επίλυση προβλημάτων.

Οι βασικές τροπολογίες που προτείνει η έκθεση πρέπει να γίνουν αντιληπτές εντός αυτού του θετικού γενικού πλαισίου απέναντι στην προσέγγιση που υιοθέτησε η Επιτροπή. Παρ’ όλα αυτά, ο εισηγητής εκτιμά πως οι παρακάτω τροπολογίες έχουν κρίσιμη σημασία προκειμένου η νέα γενιά του προγράμματος Erasmus (+) να προσφέρει υψηλής ποιότητας ευκαιρίες σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους.

Προϋπολογισμός

Αν και εν γένει εξαιρετικά επιτυχημένο, το τρέχον πρόγραμμα Erasmus(+) αντιμετωπίζει επίμονα χαμηλά ποσοστά επιτυχίας έργου, κάτι που σε τελευταία ανάλυση απειλεί να απογοητεύσει τους αιτούντες και να υπονομεύσει την αξία του προγράμματος. Είναι επιτακτική ανάγκη να βελτιωθούν τα ποσοστά επιτυχίας στο επόμενο πρόγραμμα. Σε συνδυασμό με αυτό, και με τη φιλοδοξία να τριπλασιαστεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, να αυξηθούν τα ποσοστά ένταξης μεταξύ των πιο δυσπρόσιτων ομάδων και να συμπεριληφθούν τρεις νέες πρωτοβουλίες υψηλού προφίλ, δεν μπορούμε να υποστηρίζουμε ότι μια αύξηση 93 % σε πραγματικές τιμές είναι αρκετή όταν θέλουμε να επεκτείνουμε και να βελτιώσουμε το πρόγραμμα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σταθερά ζητάει τον τριπλασιασμό σε πραγματικές τιμές των κονδυλίων του Erasmus(+) και ακόμη και αυτό δεν επαρκεί για όσα μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ορισμένα κράτη μέλη ζητούσαν πριν. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής καταθέτει μια τροπολογία για τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού σε τιμές 2018. Προς το παρόν, όλα τα άλλα κονδύλια του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ποσοστά για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων, με ορισμένες προσαρμογές ώστε να αντικατοπτρίζεται η επέκταση του πεδίου της κινητικότητας προς την εκπαίδευση ενηλίκων (εκπαιδευόμενων και προσωπικού), τα σχολεία (προσωπικό προσχολικής και πρωτοσχολικής εκπαίδευσης) και τον αθλητισμό (νέους που ασκούν τακτικά οργανωμένο αθλητισμό) και να αντικατοπτρίζεται η μεγαλύτερη εστίαση στην ΕΕΚ.

Ένταξη

Η επικοινωνία σχετικά με την πρόταση για το νέο Erasmus(+) καθιστά σαφές ότι το νέο πρόγραμμα θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη διεύρυνση της πρόσβασης και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης. Το νομικό κείμενο όμως παραμένει άτολμο. Πρώτο, απλώς απαιτεί από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να βελτιώσουν τις προσπάθειές τους και ανοίγει τη δυνατότητα για την αναπροσαρμογή των επιχορηγήσεων. Για το λόγο αυτό ο εισηγητής δίνει την κατά πολύ μεγαλύτερη σημασία στα μέτρα ένταξης, δημιουργώντας μέσα στο νομικό κείμενο ένα αυτοτελές κεφάλαιο για την ένταξη και καλώντας τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια στρατηγική για την ένταξη, βασισμένη σε μια σειρά από πιθανές παραμέτρους εντός ενός πλαισίου που θα ορίσει η Επιτροπή. Ακόμη, απαιτεί ρητά από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παρέχουν οικονομική στήριξη στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες των οποίων η πρόσβαση στο πρόγραμμα παρεμποδίζεται λόγω της οικονομικής δυσπραγίας τους ή λόγω του απαγορευτικά υψηλού κόστους συμμετοχής που οφείλεται στην ειδική κατάστασή τους.

Τέλος, το σχέδιο κανονισμού δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην «εικονική μαθησιακή κινητικότητα». Ο εισηγητής καθιστά σαφές ότι η κινητικότητα είναι εγγενώς σωματική, αλλά η εικονική μάθηση μπορεί να συμπληρώσει, χωρίς όμως ποτέ να υποκαταστήσει, τη σωματική κινητικότητα. Μόνο στις περιπτώσεις που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλη χώρα μπορεί η εικονική μάθηση να προσφέρεται ως υποκατάστατο.

Ουσιαστικά, ο εισηγητής επιδιώκει να δώσει πολύ πιο προέχουσα θέση στην ένταξη, να ενισχύσει τα μέτρα προαγωγής της, και να διευκολύνει τη μέτρηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Κατά την άποψη του εισηγητή, είναι επιτακτική ανάγκη, στο τέλος του κύκλου του προγράμματος, να μπορούμε να μετρήσουμε επακριβώς κατά πόσο κάναμε το Erasmus(+) πιο ανοικτό προσφέροντας στα άτομα από μη προνομιούχα στρώματα περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στις γνήσιες ανταλλαγές κινητικότητας. Εάν η Ένωση δεν μπορέσει στο τέλος του 2027 να δηλώσει ότι έχει 12 εκατομμύρια συμμετέχοντες, αλλά μπορέσει έντιμα να πει ότι το πρόγραμμα είναι πιο ανοικτό και έχει προσφέρει ευκαιρίες υψηλής ποιότητας σε περισσότερους ανθρώπους, τότε θα μπορεί δικαιολογημένα να είναι υπερήφανη. Το πρόγραμμα θα πρέπει να έχει ως γνώμονα την ποιότητα περισσότερο από ό,τι την ποσότητα.

Κοινοβουλευτικός έλεγχος

Ο εισηγητής αποδέχεται το επιχείρημα της Επιτροπής ότι το πρόγραμμα χρειάζεται κάποια ευελιξία, στα 7 χρόνια του κύκλου ζωής του. Οι συνθήκες και οι προτεραιότητες αλλάζουν και θα ήταν λάθος να αξιολογηθεί το πρόγραμμα με τις αντιλήψεις μας του 2018 ως προς το πώς τα πράγματα πρόκειται ή πρέπει να εξελιχθούν. Όμως, η ευελιξία του προγράμματος δεν μπορεί να ισοδυναμεί με εν λευκώ επιταγή προς την Επιτροπή. Ο σφιχτοδεμένος κανονισμός έχει αναμφίβολα προτερήματα, αλλά αναπόφευκτα απαιτεί σημαντικές πολιτικές επιλογές μέσω των προγραμμάτων εργασίας. Οι νέες πρωτοβουλίες, όπως η DiscoverEU ή τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, είναι καλές ιδέες αλλά ελάχιστα προσδιορίζονται και πρέπει να εξειδικευτούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος βάσει της εμπειρίας από τις δοκιμαστικές φάσεις τους. Οι πολιτικές προτεραιότητες και οι αντίστοιχες πιστώσεις του προϋπολογισμού επαφίενται στα προγράμματα εργασίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, έχει σημασία να εγκρίνονται αυτά τα προγράμματα εργασίας με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις και όχι με εκτελεστικές πράξεις. Επιδιώκεται έτσι η διατήρηση της μέγιστης ευελιξίας του προγράμματος και η εξασφάλιση ότι το Κοινοβούλιο θα μπορεί να ασκεί το δικαίωμα ελέγχου που διαθέτει και να καλεί δεόντως το εκτελεστικό όργανο για λογοδοσία. Η μόνη βιώσιμη εναλλακτική σε αυτή την εξορθολογισμένη προσέγγιση θα ήταν να εισαχθούν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες στον ίδιο τον κανονισμό, κάτι όμως που θα ήταν αντίθετο με την επιδίωξη ευελιξίας.

Απλούστευση

Όπως με την ένταξη, έτσι και η ιδέα της απλούστευσης είχε προέχουσα θέση στην επικοινωνία σχετικά με το νέο πρόγραμμα. Όμως, μέσα στον κανονισμό ελάχιστα είναι τα συγκεκριμένα μέτρα. Ο εισηγητής επιδοκιμάζει την προώθηση των μικρής κλίμακας συμπράξεων, η έκθεση όμως προτείνει ορισμένες τροπολογίες με σκοπό να βελτιώσει τις διαδικασίες υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης και για να διευκολύνει την κινητικότητα. Επίσης ενισχύει τις διατάξεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της συνεργασίας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των εθνικών οργανισμών και στην προώθηση κοινών προτύπων για τις αιτήσεις και την αξιολόγηση. Τέλος, προτείνει δείκτες για τη μέτρηση της απλούστευσης.

Στοιχεία αδιάλειπτης συνέχειας

Όπως αναλύθηκε πιο πάνω, ο εισηγητής υποστηρίζει την έμφαση που η Επιτροπή δίνει στο στοιχείο της αδιάλειπτης συνέχειας. Για αυτό, εισάγει δυο βασικά στοιχεία από το τρέχον πρόγραμμα:

α)  Την ονομασία. Κατά την άποψη του εισηγητή, η ονομασία Erasmus + είναι πλέον καλά γνωστή και απηχεί το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν έχει απλώς σχέση με τον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και καλύπτει μια σειρά από άλλα παλαιότερα προγράμματα. Έτσι, είναι προτιμότερο να διατηρηθεί η τρέχουσα ονομασία.

β)  Την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Έχει σημασία να διευκρινιστεί ότι το μελλοντικό πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να υποστηρίζει έργα που προσφέρουν δυνητική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Επί πλέον των μέτρων για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία που το τρέχον πρόγραμμα ήδη προβλέπει, ο εισηγητής αντλεί επίσης κάποια έμπνευση από την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με αυτό το πρόγραμμα.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (17.12.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ignazio Corrao

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus» της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, με την κατάργηση του πρώην προγράμματος Erasmus + 2014-2020, περιλαμβάνει μια διεθνή διάσταση ως «θεμελιώδες και διατομεακό στοιχείο που έχει σημασία για την κινητικότητα, τη συνεργασία και τις δραστηριότητες πολιτικού διαλόγου».

Η χρηματοδότηση για τη διεθνή διάσταση θα προέλθει από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης σύμφωνα με τους κανονισμούς τους. Το επίπεδο χρηματοδότησης θα αποφασιστεί στον κύκλο προγραμματισμού μόλις τεθούν σε εφαρμογή αυτά τα μέσα. Κάθε χρηματοδότηση πρέπει να συνάδει με τους στόχους των μέσων. Σκοπός της πρότασης είναι, για τη διεθνή διάσταση του προγράμματος, να εξασφαλιστούν συνέργειες με εξωτερικά μέσα της Ένωσης για την επιδίωξη των στόχων των εξωτερικών δράσεών της, ώστε να υπάρξει συμβολή στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και των θεσμών σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων και στις αναπτυσσόμενες χώρες, και να υπάρξει συνεργασία με τους νέους, ως ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη πιο ανθεκτικών κοινωνιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτισμών.

Ενώ υποστηρίζεται ο γενικός στόχος της παρούσας πρότασης, ο εισηγητής εκφράζει την ανησυχία του για τις περιορισμένες αναφορές στη διεθνή διάσταση και, ως εκ τούτου, για τη σύνδεση με τους εξωτερικούς, και ιδίως τους αναπτυξιακούς στόχους και τις ανάγκες και τις στρατηγικές των χωρών εταίρων.

Οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής επιδιώκουν τους ακόλουθους στόχους:

- Να υπογραμμιστεί ότι το προτεινόμενο πρόγραμμα πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους στόχους εξωτερικής πολιτικής,

- Να διασφαλιστεί η συμβολή του προγράμματος στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και, στη διεθνή διάστασή του, στην ανάπτυξη των ανθρώπινων και θεσμικών φορέων σε τρίτες χώρες και στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες,

- Να προωθηθεί η κυκλική μετανάστευση και να αποφευχθεί η φυγή εγκεφάλων, με τη σύνδεση δράσεων κινητικότητας με μέτρα που ενθαρρύνουν την επιστροφή φοιτητών και ερευνητών στην πατρίδα τους,

- Να απαιτηθεί από τις διαδικασίες προγραμματισμού ο σεβασμός της οικειοποίησης εκ μέρους των χωρών-εταίρων.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης χαιρετίζει τον καθορισμό των επιπέδων χρηματοδότησης στο στάδιο του προγραμματισμού, με βάση και ευθυγράμμιση με τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές, αλλά υπογραμμίζει ότι η σημασία της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των τομέων προτεραιότητας για τη συνεργασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σ’ ένα πλαίσιο ραγδαίων και βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από την τεχνολογική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

(1)  Σ’ ένα πλαίσιο ραγδαίων και βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από την τεχνολογική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και των ευρωπαϊκών αρχών και αξιών, και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

Αιτιολόγηση

Κάθε δράση που αναλαμβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος θα πρέπει να συνάδει με τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με τις αρχές και τις αξίες του άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα, κράτος δικαίου, καθώς και σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία. Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκαν να αναπτύξουν περαιτέρω τις υφιστάμενες συμπράξεις, με τη δημιουργία νέων και την προαγωγή της σταθερότητας και της ευημερίας στην άμεση γειτονία της Ευρώπης προς την Ανατολή και προς τον Νότο, αλλά και στη Μέση Ανατολή και σε ολόκληρη την Αφρική και παγκοσμίως.

 

_________________

 

Διακήρυξη των ηγετών των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που εγκρίθηκε στις 25.3.2017

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στην προώθηση και τη διαφύλαξη της ιστορικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της Ένωσης και των κρατών μελών της, μέσω της στήριξης δραστηριοτήτων κινητικότητας και συνεργασίας οι οποίες προάγουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων για την προστασία και την προώθηση της ευρωπαϊκής καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Η διεθνής διάσταση του προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με στόχο να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα, συνεργασία και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα. Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

(18)  Η διεθνής διάσταση του προγράμματος πρέπει να ενισχυθεί με στόχο να προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για κινητικότητα, συνεργασία και πολιτικό διάλογο με τρίτες χώρες που δεν συνδέονται με το πρόγραμμα, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες. Στηριζόμενες στην επιτυχημένη εφαρμογή της διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της νεολαίας στο πλαίσιο των προηγούμενων προγραμμάτων στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, οι διεθνείς δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να επεκταθούν και σε άλλους τομείς, όπως στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Η διεθνής διάσταση θα πρέπει να προωθεί την κατανόηση μεταξύ των λαών και του διαπολιτισμικού διαλόγου και να συμβάλλει στην εξάλειψη της φτώχειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να ενθαρρύνει υπηκόους των αναπτυσσόμενων χωρών να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους μετά τη λήξη των περιόδων σπουδών τους ή έρευνας με σκοπό τη συνεισφορά τους στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των αντίστοιχων αναπτυσσόμενων χωρών. Μέσω της εφαρμογής του προγράμματος, θα πρέπει επίσης να αποσκοπεί στη διεύρυνση της πρόσβασης σε μελέτες για μειονεκτούσες και ευάλωτες ομάδες και να αντιμετωπίζει ενεργά τις ειδικές μαθησιακές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Αιτιολόγηση

Το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των ΣΒΑ και να είναι συνεπές και συμπληρωματικό με άλλες πολιτικές της ΕΕ. Ως εκ τούτου, οι στόχοι της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ πρέπει να αναφέρονται ρητά ως στόχοι της διεθνούς διάστασης του κανονισμού. Για την προώθηση της κυκλικής μετανάστευσης, η προώθηση της κινητικότητας πρέπει να συνοδεύεται από την ενθάρρυνση της επιστροφής των σπουδαστών και των ερευνητών στις χώρες προέλευσής τους.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Ταυτόχρονα, η διεθνής διάσταση θα πρέπει να διευκολύνει τον διαπολιτισμικό και τον διαθρησκευτικό διάλογο, να ενισχύσει τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης στον άξονα Βορρά-Νότου και να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα πρέπει να ενισχύσει τη δημιουργία εκπαιδευτικών συστημάτων στις χώρες εταίρους, να στηρίξει τη μεταφορά γνώσεων και να ενθαρρύνει τους νέους από αναπτυσσόμενες χώρες να σπουδάσουν στην Ευρώπη και στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις προς όφελος των χωρών καταγωγής τους. Θα πρέπει να συμβάλλει στην ανάπτυξη των γνώσεων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των μακροπρόθεσμων αναγκών ανάπτυξης, τονώνοντας την αμοιβαία και βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνάδει με την ανακοίνωση της Επιτροπής «Μια νέα συμμαχία Αφρικής-Ευρώπης για βιώσιμες επενδύσεις και θέσεις εργασίας: Προάγοντας την εταιρική σχέση μας για τις επενδύσεις και την απασχόληση σε ανώτερο επίπεδο», στην οποία προβλέπεται ότι ο αριθμός των σπουδαστών και των πανεπιστημιακών που θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα θα ανέλθει σε 105.000 μέχρι το 2027.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή φοιτητών και ερευνητών από αφρικανικές χώρες θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Προκειμένου να ενισχυθεί ο αντίκτυπος των δραστηριοτήτων στις χώρες εταίρους, θα ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ του προγράμματος Erasmus και των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της ΕΕ, όπως ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας και ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους που προέρχονται από τις πιο απομακρυσμένες περιφέρειες και έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδίως με τη διεύρυνση της χρήσης των διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας.

(23)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση όλων των γλωσσών της Ένωσης, ιδίως με τη διεύρυνση της δωρεάν χρήσης των διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού στην Ευρώπη, και επίσης, ιδίως μέσω εργαλείων για την εικονική συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και οργανισμών και των ομολόγων τους στις αναπτυσσόμενες χώρες και στις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ), αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, και στην ορθή εκτίμηση του δυναμικού για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

(32)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης και της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»36, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες τις δράσεις. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

(38)  Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»36, το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των εν λόγω περιοχών. Θα ληφθούν μέτρα για την αύξηση της συμμετοχής των εξόχως αποκεντρωμένων περιοχών σε όλες τις δράσεις, κυρίως μέσω της εικονικής συνεργασίας. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ανταλλαγές κινητικότητας και συνεργασίας μεταξύ ατόμων και οργανώσεων από αυτές τις περιοχές και τρίτες χώρες, ιδίως γειτονικές χώρες, το ίδιο ισχύει δε και για τα προγράμματα επιγραμμικής μάθησης. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να παρακολουθούνται και να αξιολογούνται τακτικά.

_________________

_________________

36 COM(2017)0623.

36 COM(2017)0623.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(39)  Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου37 ], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, ενώ η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.

(39)  Σύμφωνα με το [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σύμφωνα με νέα απόφαση για τις ΥΧΕ άρθρο 94 της απόφασης 2013/755/ΕΕ του Συμβουλίου37 ], τα πρόσωπα και οι οντότητες που είναι εγκατεστημένα σε υπερπόντιες χώρες και εδάφη είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων του προγράμματος και των ενδεχόμενων ρυθμίσεων που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η υπερπόντια χώρα ή το έδαφος. Οι ιδιαιτερότητες και οι περιορισμοί που οφείλονται στη μεγάλη απόσταση των εν λόγω χωρών ή εδαφών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την υλοποίηση του προγράμματος, προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Η εν λόγω συμμετοχή θα πρέπει να παρακολουθείται και να αξιολογείται σε τακτά διαστήματα.

_________________

_________________

37 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

37 Απόφαση 2013/755/EE του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2013, για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (ΕΕ L 344 της 19.12.2013, σ. 1).

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

(42)  Θα πρέπει να διασφαλιστεί η κατάλληλη προβολή, δημοσιοποίηση και διάδοση των ευκαιριών και των αποτελεσμάτων των δράσεων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Στις δραστηριότητες προβολής, δημοσιοποίησης και διάδοσης θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι φορείς υλοποίησης του προγράμματος, μεταξύ άλλων, κατά περίπτωση, μέσω της στήριξης και άλλων βασικών ενδιαφερόμενων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 46

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

(46)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να επιδιώξουν τη θέσπιση όλων των κατάλληλων μέτρων για την άρση των νομικών και διοικητικών εμποδίων για την ορθή λειτουργία του προγράμματος. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η επίλυση, όπου αυτό είναι δυνατό, και με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου σχετικά με την είσοδο και διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών, θεμάτων που αποτελούν αιτίες δυσκολιών στην απόκτηση θεωρήσεων διαβατηρίου και αδειών διαμονής, και άλλων νομικών ή διοικητικών δυσκολιών που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου39, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να θεσπίζουν ταχείες διαδικασίες εισδοχής.

_________________

_________________

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

39 Οδηγία (ΕΕ) 2016/801 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την έρευνα, τις σπουδές, την πρακτική άσκηση, την εθελοντική υπηρεσία, τις ανταλλαγές μαθητών ή τα εκπαιδευτικά προγράμματα και την απασχόληση των εσωτερικών άμισθων βοηθών (au pair) (ΕΕ L 132 της 21.5.2016, σ. 21).

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(49)  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

(49)  Προκειμένου να απλοποιηθούν οι απαιτήσεις που ισχύουν για τους δικαιούχους, θα πρέπει να γίνεται χρήση απλουστευμένων επιχορηγήσεων με τη μορφή εφάπαξ ποσών, μοναδιαίων δαπανών και κατ’ αποκοπή συντελεστών στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Οι απλουστευμένες επιχορηγήσεις για τη στήριξη των δράσεων κινητικότητας του προγράμματος, όπως ορίζονται από την Επιτροπή, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κόστος διαβίωσης και παραμονής στη χώρα υποδοχής. Η Επιτροπή και οι εθνικοί οργανισμοί των χωρών προέλευσης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναπροσαρμόσουν τις εν λόγω απλουστευμένες επιχορηγήσεις με βάση αντικειμενικά κριτήρια, ιδίως για την εξασφάλιση της πρόσβασης σε άτομα με λιγότερες ευκαιρίες και σε άτομα στα οποία έχει αναγνωριστεί καθεστώς πολιτικού πρόσφυγα. Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξαιρούν τις επιχορηγήσεις αυτές από τη φορολόγηση και τις κοινωνικές επιβαρύνσεις. Η ίδια απαλλαγή θα πρέπει να ισχύει για τους δημόσιες ή ιδιωτικές οντότητες που παρέχουν αυτή τη χρηματοδοτική υποστήριξη στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 51

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(51)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και με άλλες ενωσιακές δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας και της αλληλεγγύης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στους νέους γεωργούς, της συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης.

(51)  Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα των δράσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος με δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από τα κράτη μέλη και με άλλες ενωσιακές δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και των μέσων ενημέρωσης, της νεολαίας και της αλληλεγγύης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης, της έρευνας και της καινοτομίας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, της γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στους νέους γεωργούς, της συνοχής, της περιφερειακής πολιτικής και της διεθνούς συνεργασίας και ανάπτυξης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να αναπτύξει συνέργειες με την εξωτερική δράση και τις πολιτικές της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών προγραμμάτων, με πλήρη τήρηση της αρχής της συνεκτικότητας της πολιτικής για την ανάπτυξη όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

(2)  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα, και/ή να συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12α.  «υπερπόντιες χώρες και εδάφη»: χώρες ή εδάφη που συνδέονται με κράτος μέλος της Ένωσης και όπου εφαρμόζονται οι διατάξεις του τέταρτου μέρους της ΣΛΕΕ·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  «εικονική συνεργασία»: κάθε μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

17.  «εικονική συνεργασία»: κάθε μορφή συνεργασίας που χρησιμοποιεί τα εργαλεία της τεχνολογίας της πληροφορίας και των επικοινωνιών που είναι προσβάσιμα και σε άτομα με αναπηρία·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

1.  Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη της εκπαιδευτικής, επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη και μεγέθυνση, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση των πολιτικών ένταξης σε μια πλουραλιστική κοινωνία και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, όπως επίσης τον διάλογο και την καλύτερη αμοιβαία κατανόηση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Το πρόγραμμα είναι ένα βασικό εργαλείο για τη διαμόρφωση ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, καθώς προάγει κοινά πρότυπα και στηρίζει την υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και τα υποκείμενα τομεακά θεματολόγια, προάγει τη συνεργασία στον τομέα της πολιτικής για τη νεολαία στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ένωσης για τη νεολαία για την περίοδο 2019-2027 και αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση στον αθλητισμό.

 

Το πρόγραμμα έχει μια διεθνή διάσταση, η οποία θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυξιακών της στόχων, μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως στον στόχο αριθ. 4 «Ποιοτική εκπαίδευση» για την εξασφάλιση ποιοτικής, ισότιμης και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και την προώθηση ευκαιριών μάθησης για όλους·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης συμβάλλουν στην ανθρώπινη και θεσμική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες και στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δράσεις αυτές βασίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές.

Αιτιολόγηση

Μολονότι η αιτιολογική έκθεση του κανονισμού τονίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή με τους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, δεν γίνεται καμία αναφορά στο ίδιο το σχέδιο κανονισμού. Το σχέδιο κανονισμού δεν περιλαμβάνει περιγραφή των στόχων της διεθνούς διάστασης του προγράμματος.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  τις ευκαιρίες για την εκμάθηση γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την κινητικότητα.

ε)  τις ευκαιρίες για την εκμάθηση γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών εκμάθησης της νοηματικής γλώσσας, καθώς και των ευκαιριών για ανάληψη δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την κινητικότητα.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  δραστηριότητες διάδοσης και αύξησης της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

στ)  δραστηριότητες για την απρόσκοπτη διάδοση πληροφοριών και την αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα αποτελέσματα και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής, καθώς και για το πρόγραμμα.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της νεολαίας, του διαλόγου της ΕΕ για τη Νεολαία, καθώς και τη στήριξη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

γ)  τον πολιτικό διάλογο και τη συνεργασία με τα κύρια ενδιαφερόμενα μέρη, μεταξύ άλλων με δίκτυα ενωσιακού εύρους, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις και διεθνείς οργανισμούς στον τομέα της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των ασχολούμενων με τους νέους της διασποράς, με τον διάλογο της ΕΕ για τη Νεολαία, και με τη στήριξη στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στον τομέα του αθλητισμού, το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού.

Στον τομέα του αθλητισμού -συμπεριλαμβανομένων αθλητικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία- το πρόγραμμα στηρίζει, στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, την κινητικότητα των προπονητών και του προσωπικού στον χώρο του αθλητισμού.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης για τον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση·

α)  την προετοιμασία και την υλοποίηση του θεματολογίου πολιτικής της Ένωσης για τον αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων αθλητικών δραστηριοτήτων για άτομα με αναπηρία, και τη σωματική άσκηση·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου για τη σύνδεση των ΥΧΕ με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ρυθμίσεις που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο συνδέονται οι εν λόγω ΥΧΕ·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  άλλες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

δ)  άλλες τρίτες χώρες, ιδίως δε αναπτυσσόμενες, χώρες, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται σε ειδική συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της τρίτης χώρας στο πρόγραμμα της Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η συμφωνία:

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

–  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα ενωσιακά προγράμματα·

–  εξασφαλίζει δίκαιη ισορροπία όσον αφορά τις συνεισφορές και τα οφέλη της τρίτης χώρας που συμμετέχει στα ενωσιακά προγράμματα· όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η εν λόγω δίκαιη ισορροπία λαμβάνει υπόψη τον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και τις αρχές της συνεργασίας για την ανάπτυξη·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – περίπτωση 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  εγγυάται τη συνεκτικότητα με τις εξωτερικές πολιτικές και τους στόχους της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, της ευρωπαϊκής κοινής αντίληψης για την ανάπτυξη και της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου·

α)  στις τρίτες χώρες που αναφέρονται στο άρθρο 16 και δεν πληρούν την προϋπόθεση της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου, ιδίως τις αναπτυσσόμενες χώρες·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  Η συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών στο πρόγραμμα ενθαρρύνεται και υποστηρίζεται ένθερμα, με στόχο τη συμμόρφωση και συμβολή στο θεματολόγιο του 2030 για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Οι δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της διεθνούς διάστασης συμβάλλουν στην ανθρώπινη και θεσμική ανάπτυξη σε τρίτες χώρες και στην εξάλειψη της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Βασίζονται και ευθυγραμμίζονται με τις εθνικές και περιφερειακές αναπτυξιακές στρατηγικές.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει κοινές προσκλήσεις με τις τρίτες χώρες που δεν είναι συνδεδεμένες στο πρόγραμμα ή με τους οργανισμούς και τους φορείς τους για τη χρηματοδότηση σχεδίων βάσει ισόποσης χρηματοδότησης. Τα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής που συμφωνούνται με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς ή φορείς σύμφωνα με τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού.

6.  Η Επιτροπή μπορεί να δημοσιεύσει κοινές προσκλήσεις με τις τρίτες χώρες, ιδίως αναπτυσσόμενες, που δεν είναι συνδεδεμένες στο πρόγραμμα ή με τους οργανισμούς και τους φορείς τους για τη χρηματοδότηση σχεδίων βάσει ισόποσης χρηματοδότησης. Τα σχέδια μπορούν να αξιολογούνται και να επιλέγονται βάσει κοινών διαδικασιών αξιολόγησης και επιλογής που συμφωνούνται με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς ή φορείς σύμφωνα με τις αρχές του δημοσιονομικού κανονισμού.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που προορίζεται για κάθε δράση και της κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω των προγραμμάτων εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο [108] του δημοσιονομικού κανονισμού. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα εργασίας δίνει μια ένδειξη του ποσού που προορίζεται για κάθε δράση και της κατανομής των κεφαλαίων μεταξύ των κρατών μελών και των τρίτων χωρών που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα για τις δράσεις που θα διαχειριστεί ο εθνικός οργανισμός. Παρέχει ειδική ένδειξη για την κατανομή των κονδυλίων που διατίθενται στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρόγραμμα εργασίας εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης στην οποία παραπέμπει το άρθρο 31.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους.

3.  Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του κεφαλαίου IΧ και των υποχρεώσεων των εθνικών οργανισμών σύμφωνα με το άρθρο 24, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή, έως τις 30 Απριλίου 2024, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και τον αντίκτυπο του προγράμματος στα αντίστοιχα εδάφη τους. Η ΕΥΕΔ υποβάλλει παρόμοια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή και τον αντίκτυπο του προγράμματος στις συμμετέχουσες αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

4.  Αφού ολοκληρωθεί η υλοποίηση του προγράμματος, αλλά το αργότερο τέσσερα έτη ύστερα από τη λήξη της περιόδου που καθορίζεται στο άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει σε τελική αξιολόγηση του προγράμματος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει ειδική έμφαση στα επιτεύγματα στον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Στην αξιολόγηση επισημαίνεται η συνεισφορά του προγράμματος στην αναπτυξιακή συνεργασία, με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά τον στόχο βιώσιμης ανάπτυξης αριθ. 4 «Ποιοτική εκπαίδευση».

Αιτιολόγηση

Η συνεισφορά του προγράμματος στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην επίτευξη του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης σχετικά με την εκπαίδευση πρέπει να επισημαίνεται στο πρόγραμμα εργασίας.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – σημείο 1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1)  Οι πληροφορίες και η επικοινωνία πρέπει να είναι προσβάσιμες για τα άτομα με αναπηρία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

«Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό,

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

14.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

14.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Ignazio Corrao

22.10.2018

Εξέταση στην επιτροπή

19.11.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

13.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

15

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Ελένη Θεοχάρους, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Frank Engel

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Miguel Urbán Crespo

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Ελένη Θεοχάρους

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (26.11.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jean Arthuis

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την πλευρά του ζήτησε τον τριπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», η Επιτροπή τόνισε τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών στις νεότερες γενιές. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, μάθηση, κατάρτιση και εργασία ή η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία και στην αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτιστική κοινότητα, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά για άτομα όλων των ηλικιών. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές τους κοινότητες και να δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες της χώρας υποδοχής τους για να μοιράζονται την εμπειρία τους. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και τη βελτίωση των ατομικών βασικών ικανοτήτων.

(17)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω της εκπαίδευσης και του πολιτισμού», η Επιτροπή τόνισε τον ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και του αθλητισμού στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και των κοινών αξιών στις νεότερες γενιές. Η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και η προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στις δημοκρατικές διαδικασίες έχει ζωτική σημασία για το μέλλον της Ευρώπης και των δημοκρατικών μας κοινωνιών. Η μετάβαση στο εξωτερικό για σπουδές, μάθηση, κατάρτιση και εργασία ή η συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες της νεολαίας συμβάλλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας σε όλη της την ποικιλομορφία και στην αίσθηση του ανήκειν σε μια πολιτιστική κοινότητα, καθώς και στην προώθηση της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στα κοινά για άτομα όλων των ηλικιών. Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να αντανακλά την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας όσον αφορά την εθνοτική καταγωγή, το φύλο, τις δεξιότητες, το κοινωνικό υπόβαθρο, και την ενωσιακή γεωγραφία. Οι συμμετέχοντες σε δραστηριότητες κινητικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στις τοπικές τους κοινότητες και να δραστηριοποιούνται στις τοπικές κοινότητες της χώρας υποδοχής τους για να μοιράζονται την εμπειρία τους. Θα πρέπει να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες που συνδέονται με την ενίσχυση όλων των πτυχών της δημιουργικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας και τη βελτίωση των ατομικών βασικών ικανοτήτων.

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αγγίζουν όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας αντιπροσωπεύουν μια καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των αξιών της ΕΕ και την παροχή ίσων ευκαιριών και, ως εκ τούτου, ο βαθμός αποδοχής των προγραμμάτων θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκθέσεων.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Ειδικότερα, στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης η υπέρβαση των διαφορών μεταξύ εθνικών συστημάτων θα πρέπει να εξασφαλίζει, για την έκδοση των πτυχίων, την επικύρωση και αναγνώριση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της κινητικότητας εντός της ΕΕ και έναντι των τρίτων χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα Erasmus. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία, η μάθηση και η έρευνα σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, καθώς και να προωθηθούν οι συζητήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά με τη στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η καλλιέργεια του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και δέσμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους όπου οι κοινές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας περνούν από δοκιμασία και όταν οι πολίτες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση.

(31)  Είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η διδασκαλία, η μάθηση και η έρευνα σε θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, ιστορίας και ιθαγένειας, καθώς και να προωθηθούν οι συζητήσεις σχετικά με τα θέματα αυτά με τη στήριξη από τις δράσεις Jean Monnet στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η καλλιέργεια του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και ιθαγένειας και η ενίσχυση της ευρωπαϊκής δέσμευσης είναι ιδιαίτερα σημαντική σε περιόδους όπου οι κοινές αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται η Ένωση και οι οποίες αποτελούν μέρος της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας περνούν από δοκιμασία και όταν οι πολίτες παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα συμμετοχής. Το πρόγραμμα θα πρέπει να συνεχίσει να συμβάλει στην ανάπτυξη της αριστείας στις σπουδές για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ιστορία και ιθαγένεια.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25 % των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

(32)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25 % τουλάχιστον των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα κατά την περίοδο που καλύπτεται από το ΠΔΠ 2021-2027, και ενός ετήσιου στόχου 30 % το ταχύτερο δυνατόν, και το αργότερο το 2027. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

Αιτιολόγηση

Η αλλαγή απηχεί τον στόχο που θέτει το Κοινοβούλιο για τις δαπάνες που σχετίζονται με το κλίμα.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση34], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού.

(33)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα το οποίο αποτελεί το ποσό προνομιακής αναφοράς, κατά την έννοια του [να επικαιροποιηθεί η αναφορά κατά περίπτωση σημείου 17 της διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση34], για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατά την ετήσια διαδικασία του προϋπολογισμού. Πρέπει να εξασφαλιστεί ήδη από το 2021 μια σημαντική αύξηση του ετήσιου προϋπολογισμού του προγράμματος σε σχέση με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020, μαζί με μια γραμμική και βαθμιαία αύξηση των ετήσιων χορηγήσεων. Τούτο θα επιτρέψει να διασφαλιστεί η πρόσβαση όσο το δυνατό περισσότερων συμμετεχόντων ήδη με την έναρξη του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027.

__________________

__________________

34 ΕΕ L […], […], σ. […].

34 ΕΕ L […], […], σ. […].

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

2.  «μαθησιακή κινητικότητα»: η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, με σκοπό την πραγματοποίηση σπουδών, κατάρτισης ή μη τυπικής ή άτυπης μάθησης, συμπεριλαμβανομένης της εναλλασσόμενης κατάρτισης. Μπορεί να συνοδεύεται από μέτρα όπως γλωσσική υποστήριξη και κατάρτιση και/ή να συμπληρώνεται με διαδικτυακή μάθηση και εικονική συνεργασία. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να πάρει τη μορφή μάθησης μέσω της χρήσης εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  «σπουδαστής/-τρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα αρχικής ή συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου από το δευτεροβάθμιο έως το μεταδευτεροβάθμιο. Περιλαμβάνονται τα άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από τέτοια προγράμματα·

(9)  «σπουδαστής/-τρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»: κάθε πρόσωπο το οποίο έχει εγγραφεί σε πρόγραμμα αρχικής, συνεχιζόμενης ή εναλλασσόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, οποιουδήποτε επιπέδου από το δευτεροβάθμιο έως το μεταδευτεροβάθμιο. Περιλαμβάνονται τα άτομα που αποφοίτησαν πρόσφατα από τέτοια προγράμματα·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

α)  προάγει τη μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων, καθώς και τη συνεργασία, την ένταξη, την αριστεία, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία σε επίπεδο οργανώσεων και πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της διαπαιδαγώγησης στην ευρωπαϊκή ιθαγένεια και ιστορία·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 30 000 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.

1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 41 097 000 000 EUR σε τιμές 2018 (46 758 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).

Αιτιολόγηση

Το χρηματοδοτικό κονδύλιο προτείνεται να τροποποιηθεί σε συμφωνία με τα ψηφίσματα του ΕΚ της 14ης Μαρτίου και της 30ής Μαΐου σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με βάση μια τεχνική κατανομή ανά πρόγραμμα που θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικών αναπροσαρμογών, με παράλληλο σεβασμό της συνολικής θέσης του ΕΚ όπως αυτή εκφράστηκε στα ψηφίσματα αυτά, και του συνολικού επιπέδου του 1,3 % του ΑΕΕ της ΕΕ-27.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α).  24 940 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από τα οποία:

α).  83,14 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, από το οποίο:

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  τουλάχιστον 8 640 000 000 EUR θα πρέπει να κατανεμηθούν σε δράσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(1)  τουλάχιστον 28,8 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να κατανεμηθεί σε δράσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο α) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  τουλάχιστον 5 230 000 000 EUR για δράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)·

(2)  τουλάχιστον 17,43 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο β) και άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  τουλάχιστον 3 790 000 000 EUR σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(3)  τουλάχιστον 12,63 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε δράσεις της σχολικής εκπαίδευσης που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο γ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  τουλάχιστον 1 190 000 000 EUR σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

(4)  τουλάχιστον 3,97 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 σε δράσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων που αναφέρονται στο άρθρο 4 στοιχείο δ) και στο άρθρο 5 στοιχείο α)·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  450 000 000 EUR για δράσεις Jean Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7·

(5)  1,5 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις Jean Monnet που αναφέρονται στο άρθρο 7·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  3 100 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 10·

β)  10,33 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα της νεολαίας που αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 10·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  550 000 000 EUR για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 13· και

γ)  1,83 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 για δράσεις στον τομέα του αθλητισμού που αναφέρονται στα άρθρα 11 έως 13· και

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τουλάχιστον 960 000 000 EUR ως συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών οργανισμών.

δ)  τουλάχιστον 3,2 % του ποσού που προβλέπεται στην παράγραφο 1 ως συμβολή στις λειτουργικές δαπάνες των εθνικών οργανισμών.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι χρηματοδοτικές εισφορές στο πρόγραμμα από τρίτες χώρες και/ή από άλλα χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης αναφέρονται ετησίως στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, ως αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Εισφορές από τρίτες χώρες και άλλα χρηματοδοτικά μέσα έξω από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή και οι επικεφαλής επιτροπές θα πρέπει να ενημερώνονται για το ύψος αυτών των συνεισφορών, ώστε να αξιολογούν αποτελεσματικότερα την κλίμακα των προγραμμάτων και την επίδρασή τους.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η αξιολόγηση του προγράμματος περιλαμβάνει μια ανάλυση της συμμετοχής στο πρόγραμμα βάσει φύλου, εθνότητας, ικανότητας, κοινωνικού υποβάθρου και γεωγραφίας της Ένωσης ώστε να προσδιορίζεται καλύτερα η σχέση κόστους/οφέλους, η εμβέλεια και ο βαθμός αποδοχής του προγράμματος και ο βαθμός που αυτό αντανακλά την ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής κοινωνίας.

Αιτιολόγηση

Τα ευρωπαϊκά προγράμματα που αγγίζουν όλους τους τομείς της ευρωπαϊκής κοινωνίας αντιπροσωπεύουν μια καλύτερη σχέση ποιότητας/τιμής, ιδίως όσον αφορά την προώθηση των αξιών της ΕΕ και την παροχή ίσων ευκαιριών και, ως εκ τούτου, ο βαθμός αποδοχής των προγραμμάτων θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο εκθέσεων.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό.

2.  Η Επιτροπή είναι αρμόδια για τους εποπτικούς ελέγχους όσον αφορά τις δράσεις και δραστηριότητες του προγράμματος που διαχειρίζονται οι εθνικοί οργανισμοί. Η Επιτροπή ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τους ελέγχους από τον εθνικό οργανισμό και τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οργανισμό, λαμβανομένων υπόψη των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου των εθνικών δημοσίων οικονομικών.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητά του με άλλες σχετικές πολιτικές, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την ψηφιακή πολιτική, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη.

1.  Το πρόγραμμα υλοποιείται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η συνολική συνεκτικότητα και συμπληρωματικότητά του με άλλες σχετικές πολιτικές, προγράμματα και ταμεία της Ένωσης, ιδίως εκείνα που σχετίζονται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση, τον πολιτισμό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τη νεολαία και την αλληλεγγύη, την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη, την έρευνα και την καινοτομία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, την ψηφιακή πολιτική, τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, το περιβάλλον και το κλίμα, τη συνοχή, την περιφερειακή πολιτική, τη μετανάστευση, την ασφάλεια και τη διεθνή συνεργασία και ανάπτυξη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι διαδικασίες εξέτασης των φακέλων ενοποιούνται για λόγους απλούστευσης. Οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να ελαφρύνουν σημαντικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

’Erasmus’: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

14.6.2018

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

14.6.2018

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jean Arthuis

28.6.2018

Εξέταση στην επιτροπή

26.9.2018

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jean Arthuis, Λευτέρης Χριστοφόρου, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Ελευθέριος Συναδινός, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Ελευθέριος Συναδινός

PPE

Λευτέρης Χριστοφόρου, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (4.12.2018)

προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Emilian Pavel

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το Erasmus+ είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα προγράμματα της ΕΕ και συνιστά ένα ισχυρό σήμα κατατεθέν για την Ευρώπη. Έχει διαδραματίσει ζωτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην προώθηση της ταυτότητας, των αξιών και της ιδιότητας του πολίτη της Ευρώπης, της ένταξης, της βιώσιμης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της ποιοτικής απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής, συμβάλλοντας θετικά στη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στη διά βίου μάθηση. Το πρόγραμμα έχει προσφέρει στους Ευρωπαίους την ευκαιρία να αποκτήσουν εγκάρσιες και μεταβιβάσιμες δεξιότητες, τόσο προσωπικού όσο και επαγγελματικού χαρακτήρα, αλλά και τις ικανότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων και δίνουν στους νέους τη δυνατότητα να ζήσουν ολοκληρωμένες ζωές.

Είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι η ονομασία του προγράμματος αποτυπώνει τον πραγματικό χαρακτήρα του Erasmus+, και ο συντάκτης προτείνει να διατηρηθεί το σύμβολο «+» στην ονομασία του προγράμματος. Το Erasmus+ υπερβαίνει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και επικεντρώνεται σε όλους τους τομείς και τις φάσεις της εκπαίδευσης, όπως η διά βίου μάθηση ή η εκπαίδευση ενηλίκων, και όλες αυτές οι διαφορετικές πρωτοβουλίες και δράσεις πρέπει να τεθούν υπό τη αιγίδα του Erasmus+ με την ευρεία έννοια.

Λόγω της σημασίας και του αντικτύπου του προγράμματος Erasmus+, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υποστηρίζει πλήρως την έκκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Το νέο πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να καλύψει τους πρόσθετους στόχους πολιτικής που αφορούν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και τονίστηκαν στο Γκέτεμποργκ, καθώς και τις προτεραιότητες της μελλοντικής στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, και να υλοποιήσει την προσέγγιση της διά βίου μάθησης. Η αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος θα αποτυπώσει μια σαφή ευρωπαϊκή δέσμευση όσον αφορά τις εν λόγω προτεραιότητες.

Το Erasmus+ αποτελεί βασικό μέσο για τη βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) σε ολόκληρη την ΕΕ, προσφέροντας εμπειρίες κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ που διαδραματίζουν ζωτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη. Η συμπερίληψη της ΕΕΚ στο πρόγραμμα Erasmus+ φέρνει το πρόγραμμα πιο κοντά σε μεγαλύτερη ποικιλία πολιτών, με αποτέλεσμα ίσες ευκαιρίες και κοινωνική ένταξη για όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν λιγότερες ευκαιρίες. Το πρόγραμμα απαιτεί κατάλληλο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να ενισχυθούν η άρση των αποκλεισμών και η ποιότητα στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Θα πρέπει επίσης να παρέχεται ειδική διαρθρωτική στήριξη, καθώς και ευελιξία και προσαρμοσμένα συστήματα χρηματοδότησης για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα. Στην Ευρώπη εξακολουθεί να είναι αναγκαία μια ώθηση του γοήτρου καθώς και της ποιότητας της ΕΕΚ, ενώ οι ανταλλαγές σπουδαστών ή οι πρωτοβουλίες για το προσωπικό στο πλαίσιο της ΕΕΚ μπορούν να βοηθήσουν ώστε να αυξηθεί η ελκυστικότητα και το κύρος των οικείων ιδρυμάτων αλλά και της ίδιας της ΕΕΚ.

Το πρόγραμμα είναι επίσης σημαντικό για να εξασφαλιστεί ότι η διά βίου μάθηση και η συνεχής ανάπτυξη των βασικών για την ΕΕ ικανοτήτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ζωής όλων των Ευρωπαίων. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν αποφασιστικά τη σημασία των έργων που στοχεύουν σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, έχουν προσέγγιση διά βίου μάθησης και προωθούν ευέλικτες διαδρομές. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι η διά βίου μάθηση θα πρέπει να αποτελεί εγκάρσιο στόχο του Erasmus+. Θα πρέπει να διατεθεί στο πρόγραμμα ο κατάλληλος προϋπολογισμός για να ενθαρρυνθεί η διατομεακή συνεργασία και να επιτραπεί σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού να οικοδομήσουν κοινά έργα επί εγκάρσιων θεμάτων.

Η εκπαίδευση των ενηλίκων αντιμετωπίζει πολλές από τις πιο πιεστικές προκλήσεις στην Ευρώπη, όπως η ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων, ο επαναπροσδιορισμός των δεξιοτήτων λόγω της αυτοματοποίησης και της ψηφιοποίησης, και η ένταξη των κοινωνικά απομονωμένων ατόμων. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το πρόγραμμα Erasmus+ θα πρέπει να διαθέσει επαρκή χρηματοδότηση για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη στήριξη ενηλίκων χαμηλής ειδίκευσης, προκειμένου να αποτυπωθεί η ευρωπαϊκή δέσμευση για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, το νέο πρόγραμμα Erasmus + πρέπει να επικεντρωθεί σαφώς στην πολυδεκτικότητα και να προσεγγίσει περισσότερο τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, όπως οι Ρομά, οι άνεργοι νέοι, τα άτομα με σωματικές ή νοητικές αναπηρίες, οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι χρειάζονται ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης, όπως η προχρηματοδότηση, καθώς και ενισχυμένες δομές υποστήριξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Τούτες περιλαμβάνουν την πολιτιστική, κοινωνική, γλωσσική υποστήριξη, καθώς και την υποστήριξη με τη μορφή διερμηνείας σε νοηματική γλώσσα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εμπειρία της κινητικότητας, έτσι ώστε τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες να αποκτήσουν απρόσκοπτη πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+. Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι ένα σημαντικό ταμείο υποστήριξης για τα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες σε επίπεδο κρατών μελών, και, μέσω της ανταλλαγής κοινών στόχων και της εξασφάλισης της κατάλληλης διαχείρισης και συντονισμού, θα πρέπει να αποτελέσει συμπλήρωμα των προγραμμάτων κινητικότητας Erasmus+.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα επίπεδα χρηματοδοτικής στήριξης, όπως επιχορηγήσεις, καταβολή εφάπαξ ποσών για την κάλυψη εξόδων ταξιδίου ή διοικητικών εξόδων, δαπάνες κατ’ αποκοπή ή βάσει μοναδιαίου κόστους, θα πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά και να προσαρμόζονται στα έξοδα διαβίωσης, παραμονής και μετακίνησης στη χώρα ή την περιφέρεια υποδοχής.

Επιπλέον, θεωρεί ότι θα πρέπει να τηρείται δεόντως η αρχή της «ίσης αμοιβής για ίση εργασία» και ζητεί οι δαπάνες προσωπικού για τους οργανισμούς που συμμετέχουν στα ίδια έργα που αφορούν πνευματικά προϊόντα να βασίζονται σε ενιαία αμοιβή.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να δημιουργηθούν ισχυρότερες εταιρικές σχέσεις αριστείας, όπως τα «κέντρα επαγγελματικής αριστείας» ή τα «ευρωπαϊκά πανεπιστήμια», αλλά ζητεί αυτές οι εταιρικές σχέσεις να έχουν πλήρη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να αποφευχθεί η δυσανάλογη στήριξη ορισμένων κρατών μελών, και θεωρεί ότι θα πρέπει να δεσμευθεί σαφώς οριοθετημένη οικονομική ενίσχυση από τον προϋπολογισμό του Erasmus+.

Θεωρεί ότι, προκειμένου να είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον στόχο του προγράμματος Erasmus+ να παρέχει ποιοτικές εμπειρίες μάθησης, η πρωτοβουλία Discover EU πρέπει να συμπεριλάβει μια ισχυρή συνιστώσα μάθησης για να αποτελέσει μέρος του προγράμματος.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θεωρεί ότι ο σημαντικός προϋπολογισμός του Erasmus+ θα πρέπει να δαπανηθεί με τρόπο που να εξασφαλίζει τον μέγιστο δυνατό θετικό αντίκτυπο για τους ευρωπαίους πολίτες. Επιμένει, ως εκ τούτου, ότι το πρόγραμμα πρέπει να διασφαλίζει την ποιότητα των εμπειριών κινητικότητας με βάση τις αρχές που ορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα(1). Πρέπει να εξασφαλιστούν ποιοτικές πρακτικές παροχές όσον αφορά την ενημέρωση, την προετοιμασία, την υποστήριξη και την αναγνώριση της πείρας και των προσόντων, καθώς και σαφή μαθησιακά προγράμματα και αποτελέσματα.

Επιπλέον, ο συντάκτης της γνωμοδότησης επιθυμεί να τονίσει ότι το πρόγραμμα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών μελών, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω των εμπειριών κινητικότητας σε οποιοδήποτε πλαίσιο θα είναι δεόντως τεκμηριωμένες, επικυρωμένες και αναγνωρισμένες, καθώς και ότι τα κονδύλια του προϋπολογισμού και οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις θα συνδέονται με διαδικασίες ποιοτικής αξιολόγησης. Καλεί επιτακτικά τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, της σύστασης του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και των ευρωπαϊκών εργαλείων που συνεισφέρουν στην αναγνώριση της μάθησης στο εξωτερικό και εξασφαλίζουν την ποιότητα της μάθησης.

Συμπερασματικά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης πιστεύει ότι το νέο πρόγραμμα Erasmus+ επιφέρει πολυάριθμες πολύτιμες αλλαγές και ότι, με βάση την ποιοτική εφαρμογή του, θα έχει ισχυρό θετικό αντίκτυπο στο μέλλον της Ευρώπης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Πρόταση

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: του προγράμματος της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1288/2013

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1)  Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών μεταβολών που προκαλούνται από την τεχνολογική επανάσταση και την παγκοσμιοποίηση, η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

(1)  Σ’ ένα πλαίσιο ταχέων και βαθιών μεταβολών, η επένδυση στη μαθησιακή κινητικότητα, την εκπαίδευση για τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη, τη συνεργασία και την ανάπτυξη καινοτόμων πολιτικών στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού αποτελεί το κλειδί για τη δημιουργία ανθεκτικών, δημοκρατικών κοινωνιών με συνοχή και χωρίς αποκλεισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας και της αλληλεγγύης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και σε μια πιο δημοκρατική Ένωση.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Η κινητικότητα δεν πρέπει να είναι κάτι το αναπόφευκτο που οφείλεται στην έλλειψη προοπτικών στον τόπο κατοικίας, αλλά μια επιλογή ανοιχτή σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την κοινωνική προέλευση, το πολιτισμικό υπόβαθρο και τα διαθέσιμα μέσα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία τις αλλαγές στην αγορά εργασίας.

(4)  Στις 17 Νοεμβρίου 2017 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή διακήρυξαν και υπέγραψαν πανηγυρικά τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος ορίζει ως πρώτη του βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση προκειμένου να διατηρήσει και να αποκτήσει δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία και να διαχειρίζεται με επιτυχία την ένταξη στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με την τρίτη βασική του αρχή, κάθε άνθρωπος, ανεξαρτήτως φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την απασχόληση, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, και την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες που καθίστανται διαθέσιμα στο κοινό. Σύμφωνα με τη δέκατη έβδομη αρχή του, τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα σε εισοδηματική στήριξη που διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση, υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία, και εργασιακό περιβάλλον προσαρμοσμένο στις ανάγκες τους. Θα πρέπει να ενισχυθεί η ισότητα των ευκαιριών και να εξασφαλιστεί επαρκής ενωσιακή χρηματοδότηση.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία.

(5)  Στις 16 Σεπτεμβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα, οι ηγέτες των είκοσι επτά κρατών μελών τόνισαν την αποφασιστικότητά τους για την παροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους. Στη Διακήρυξη της Ρώμης που υπογράφηκε στις 25 Μαρτίου 2017, οι ηγέτες είκοσι επτά κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύτηκαν να καταβάλουν προσπάθειες για να εργαστούν για μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν αξιοπρεπή εργασία σε όλη την Ένωση· μια Ένωση που θα διατηρεί την πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πολιτιστική πολυμορφία, την αλληλεγγύη και τη δημοκρατία.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος, ενώ απαιτούνται επιπλέον βελτιώσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος της περιόδου 2014-2020. Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση και για το μέλλον του προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έντονη έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών υλοποίησης του προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους. Επίσης, εξέφρασαν την πλήρη υποστήριξή τους για τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος και της υποστήριξής του από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης του προγράμματος, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή διεθνής διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

(6)  Η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 επιβεβαίωσε ότι η δημιουργία ενός ενιαίου προγράμματος για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό είχε ως αποτέλεσμα σημαντική απλούστευση, εξορθολογισμό και συνέργειες στο πλαίσιο της διαχείρισης του προγράμματος, ενώ απαιτούνται επιπλέον βελτιώσεις για να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, να βελτιωθεί η ποιότητα των θέσεων κινητικότητας και να προσφέρονται ποιοτικές ευκαιρίες κινητικότητας για όλους, και, με αυτόν τον τρόπο, να ενισχυθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα του προγράμματος της περιόδου 2014-2020. Στις διαβουλεύσεις για την ενδιάμεση αξιολόγηση και για το μέλλον του προγράμματος, τα κράτη μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φορείς απηύθυναν έκκληση για τη συνέχιση του πεδίου εφαρμογής, της αρχιτεκτονικής και των μηχανισμών υλοποίησης του προγράμματος, ενώ ζήτησαν ορισμένες βελτιώσεις, όπως είναι να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και πιο διαχειρίσιμο επίσης για μικρότερους δικαιούχους και έργα μικρότερου μεγέθους. Επίσης, εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη διατήρηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του προγράμματος και της υποστήριξής του από το ερμηνευτικό υπόδειγμα της διά βίου μάθησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2017 σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος Erasmus+, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ολοκληρωμένη δομή του προγράμματος και κάλεσε την Επιτροπή να αξιοποιήσει πλήρως τη διάσταση της δια βίου μάθησης του προγράμματος, προωθώντας και ενθαρρύνοντας τη διατομεακή συνεργασία στο πλαίσιο του μελλοντικού προγράμματος. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη τόνισαν ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί μια ισχυρή διεθνής διάσταση στο πρόγραμμα και να επεκταθεί και σε άλλους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στους τομείς των αξιών και της κινητικότητας επιβεβαίωσε αυτά τα βασικά πορίσματα και τόνισε την ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και να συνεχίσει να εστιάζεται στις προτεραιότητες του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην ενίσχυση των προτεραιοτήτων για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά και τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή.

(7)  Η ανοικτή δημόσια διαβούλευση για τη χρηματοδότηση της Ένωσης στους τομείς των αξιών και της κινητικότητας επιβεβαίωσε αυτά τα βασικά πορίσματα και τόνισε την ανάγκη να καταστεί το πρόγραμμα πιο ανοιχτό σε όλους και να συνεχίσει να εστιάζεται στις προτεραιότητες του εκσυγχρονισμού των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και στην ενίσχυση των προτεραιοτήτων για την προώθηση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, την ενεργό συμμετοχή στα κοινά, τη βελτίωση της αίσθησης των πολιτών ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη συμμετοχή στη δημοκρατική ζωή.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.

(8)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ένας σύγχρονος προϋπολογισμός για μια Ένωση που προστατεύει, ενδυναμώνει και υπερασπίζεται τους πολίτες της - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027»26 που εξέδωσε στις 2 Μαΐου 2018, η Επιτροπή έκανε έκκληση για μια ισχυρότερη εστίαση στη «νεολαία» στο επόμενο δημοσιονομικό πλαίσιο, ιδίως μέσω του υπερδιπλασιασμού του μεγέθους του προγράμματος Erasmus+ (2014-2020), ενός από τα πλέον προβεβλημένα και επιτυχημένα προγράμματα της Ένωσης. Στο ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2018 με τίτλο: «Το επόμενο ΠΔΠ: προετοιμασία της θέσης του Κοινοβουλίου για το ΠΔΠ μετά το 2020», το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να τριπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του προγράμματος. Η ενδιάμεση αξιολόγηση επιβεβαίωσε ότι ο προϋπολογισμός του προγράμματος Erasmus+ απορροφάται συνεχώς στο σύνολό του και ότι τα διαθέσιμα κονδύλια δεν επαρκούν για την κάλυψη της μεγάλης ζήτησης. Στόχος του νέου προγράμματος θα πρέπει να είναι η εξάλειψη των αποκλεισμών και το πρόγραμμα να απευθύνεται σε περισσότερους νέους με λιγότερες ευκαιρίες. Αυτό θα επιτρέψει σε περισσότερους νέους να μεταβαίνουν σε άλλη χώρα για να σπουδάσουν ή να εργαστούν.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α)  Στην ειδική έκθεσή του με τίτλο «Η κινητικότητα στο πλαίσιο του Erasmus+: εκατομμύρια συμμετέχοντες και πολύπλευρη η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η μέτρηση των επιδόσεων, όμως, χρήζει περαιτέρω βελτιώσεων», που δημοσιεύτηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2018, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο επιβεβαίωσε ξανά την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με έμφαση στη συνιστώσα για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Ωστόσο, τα στοιχεία της προστιθέμενης αξίας που υπερβαίνουν τις νομικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής προσέγγισης για την κινητικότητα, της αύξησης του αισθήματος ευρωπαϊκής ταυτότητας και της πολυγλωσσίας, δεν μετρώνται στο πλαίσιο της αξιολόγησης των επιδόσεων. Επομένως, οι ελεγκτές ζητούν την καλύτερη ευθυγράμμιση των δεικτών που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση των επιδόσεων του προγράμματος με τους στόχους του και την παροχή επιπρόσθετων δεικτών, οι οποίοι θα πρέπει να ιεραρχούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης των έργων, να παρακολουθούνται και να αποτελούν αντικείμενο αναφορών.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8β)  Παρόλο που αναγνωρίζει την εισαγωγή αρκετών καινοτομιών που έχουν συντελέσει στη διοικητική απλούστευση στον τομέα της κινητικότητας, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο συνιστά επίσης στην Επιτροπή, στην ίδια έκθεση, την περαιτέρω απλούστευση του συστήματος για τη μείωση του διοικητικού φόρτου. Οι ελεγκτές ζητούν από την Επιτροπή να διευκολύνει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και αναφορών για τους δικαιούχους και τους μεμονωμένους συμμετέχοντες, να βελτιώσει τα εργαλεία ΤΠ και να συνεχίσει τη μηχανογράφηση των διαδικασιών.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8γ)  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», της 24ης Οκτωβρίου 2017, η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η αύξηση της κινητικότητας εκπαιδευόμενων και προσωπικού στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, θα αποφέρει πολλά οφέλη στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, και δεσμεύεται να αναπροσαρμόσει περαιτέρω τη χρηματοδοτική στήριξη για τους συμμετέχοντες που ταξιδεύουν από και προς τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες, με τη διατήρηση ειδικών κανόνων χρηματοδότησης για τις εν λόγω περιφέρειες στο πλαίσιο του Erasmus+, καθώς και να διερευνήσει τις δυνατότητες επέκτασης της περιφερειακής συνεργασίας Erasmus+ για περαιτέρω τόνωση της κινητικότητας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιφερειών και των γειτονικών τρίτων χωρών, και να χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ ως συμπλήρωμα του Erasmus+.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (το «πρόγραμμα») του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής– θα πρέπει να διατηρηθεί για την προώθηση ευέλικτων μαθησιακών διαδρομών που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα.

(9)  Σε αυτό το πλαίσιο, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί το διάδοχο πρόγραμμα για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό (το «πρόγραμμα») του προγράμματος Erasmus+ για την περίοδο 2014-2020 που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27. Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προγράμματος 2014-2020 που καλύπτει κάθε είδους μάθηση –τυπική, μη τυπική και άτυπη, και σε όλα τα στάδια της ζωής– θα πρέπει να ενισχυθεί προκειμένου να προωθηθούν ευέλικτες μαθησιακές διαδρομές καθώς και μια προσέγγιση δια βίου μάθησης που επιτρέπουν στα άτομα να αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι απαραίτητες για την ατομική ανάπτυξή τους και την αντιμετώπιση των προκλήσεων του εικοστού πρώτου αιώνα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προωθήσουν έντονα την διατομεακή συνεργασία με έναν επαρκή προϋπολογισμό για την υλοποίηση επίσης έργων πολιτικής μεγάλης κλίμακας καθώς και με την εξασφάλιση της ευελιξίας του προϋπολογισμού ούτως ώστε οι εθνικές αρχές και οι υποβάλλοντες προτάσεις έργων να οικοδομούν κοινά έργα επί εγκαρσίων θεμάτων, που έχουν προσέγγιση δια βίου μάθησης και προωθούν ευέλικτες διαδρομές.

__________________

__________________

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

27 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1288/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του προγράμματος «Erasmus+»: το πρόγραμμα της Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό και για την κατάργηση των αποφάσεων αριθ. 1719/2006/ΕΚ, αριθ. 1720/2006/ΕΚ και αριθ. 1298/2008/ΕΚ (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 50).

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων της πολιτικής και των προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας παράλληλα και την ανάπτυξη νέων συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

(10)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην υλοποίηση των ενωσιακών στόχων της πολιτικής και των προτεραιοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού. Μια συνεκτική προσέγγιση στη διά βίου μάθηση είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση των διαφόρων μεταβάσεων τις οποίες θα αντιμετωπίσουν τα άτομα κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, ιδίως τα άτομα άνω των 50 που δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για την ταχεία μετάβαση στην αγορά εργασίας. Ενεργώντας με τον τρόπο αυτό, το επόμενο πρόγραμμα θα πρέπει να διατηρήσει στενή σχέση με το συνολικό στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των θεματολογίων πολιτικής για τα σχολεία, την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, ενισχύοντας παράλληλα και την ανάπτυξη νέων συνεργειών με άλλα συναφή προγράμματα της Ένωσης και τομείς πολιτικής.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(10α)  Ένας από τους βασικούς στόχους του Erasmus+ πρέπει να είναι η διατήρηση, στο πλαίσιο του προγράμματος, της κατάστασης των δραστηριοτήτων πέραν του σχολείου, της επαγγελματικής κατάρτισης και των σπουδών. Συνεπώς, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης όσον αφορά την προώθηση της εργασίας των νέων, τις καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, την εμβάθυνση στην έννοια της δημοκρατίας, την εκπαίδευση ενηλίκων και τον μαζικό αθλητισμό.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Το πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη28 με κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης29.

(11)  Το πρόγραμμα αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και για την ανάπτυξη των βασικών για την Ένωση ικανοτήτων της διά βίου μάθησης. Θα πρέπει να είναι σε θέση να συμβάλλει στη διαδοχή του στρατηγικού πλαισίου συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση και του θεματολογίου δεξιοτήτων για την Ευρώπη28 με κοινή δέσμευση για τη στρατηγική σημασία των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη διατήρηση των ποιοτικών θέσεων απασχόλησης, την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Θα πρέπει να υποστηρίζει τα κράτη μέλη στην επίτευξη των στόχων της Δήλωσης του Παρισιού για την προαγωγή της ιδιότητας του πολίτη και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής και της αποφυγής των διακρίσεων μέσω της εκπαίδευσης29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Παραπομπή].

29 [Παραπομπή].

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς και ενήλικους εκπαιδευόμενους την ευκαιρία να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να μειώσουν τις προκαταλήψεις όσον αφορά τα άτομα ΛΟΑΔΜ. Οι δραστηριότητες κατάρτισης των εκπαιδευτικών θα πρέπει να διδάσκουν στους εκπαιδευτικούς τρόπους εισαγωγής θεμάτων που αφορούν τα άτομα ΛΟΑΔΜ στο πρόγραμμα σπουδών με θετικό τρόπο, τρόπους υποστήριξης σπουδαστών και συναδέλφων ΛΟΑΔΜ και τρόπους προστασίας των σπουδαστών ΛΟΑΔΜ στη σχολική νομοθεσία. Επιπροσθέτως, οι ευκαιρίες εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης θα πρέπει να βοηθούν τους σπουδαστές ΛΟΑΔΜ που εγκατέλειψαν το σχολείο ή το πανεπιστήμιο λόγω της έκθεσής τους σε μη ασφαλές σχολικό περιβάλλον/περιβάλλον φοίτησης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Στόχος του προγράμματος Erasmus+ είναι να ενθαρρυνθούν να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης περισσότεροι υπεύθυνοι υλοποίησης σχεδίων που δεν διαθέτουν πείρα στην ΕΕ. Για αυτόν τον λόγο, οι εθνικοί οργανισμοί θα πρέπει να καθιερώσουν ή να επεκτείνουν ειδικούς μηχανισμούς ενίσχυσης για αυτούς τους υπεύθυνους.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11γ)  Ο οδηγός προγράμματος της Επιτροπής θα πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω προκειμένου να τηρεί την ευκολία χρήσης, την απλότητα και τη σαφήνεια.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α)  Το πρόγραμμα Erasmus+ θεωρείται από τους νέους πρωτίστως ένα πρόγραμμα για φοιτητές. Συνεπώς, θα πρέπει να επιστηθεί μεγαλύτερη σημασία, σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στην προβολή των διαφόρων πεδίων και των επιμέρους προγραμμάτων τα οποία σχετίζονται με κάθε πεδίο, συμπεριλαμβανομένων της σχολικής εκπαίδευσης (Comenius), της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus), της διεθνούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Erasmus Mundus), της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (Leonardo da Vinci) και της εκπαίδευσης ενηλίκων (Grundtvig), καθώς και της νεολαίας (Νεολαία σε Δράση) και του αθλητισμού.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα έτη [...]32. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης και των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της σωματικής άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού.

(13)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το σχέδιο εργασίας της Ένωσης για τον αθλητισμό, το οποίο αποτελεί το πλαίσιο συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ στον τομέα του αθλητισμού για τα έτη [...]32. Θα πρέπει να εξασφαλίζονται η συνοχή και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του σχεδίου εργασίας της Ένωσης και των δράσεων που υποστηρίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος στον τομέα του αθλητισμού. Είναι αναγκαίο να βρεθεί στο επίκεντρο ιδιαίτερα ο μαζικός αθλητισμός, λαμβάνοντας υπόψη τον σημαντικό ρόλο του αθλητισμού στην προώθηση της σωματικής άσκησης και του υγιεινού τρόπου ζωής, της κοινωνικής ένταξης και της ισότητας. Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών αξιών μέσω του αθλητισμού, της χρηστής διακυβέρνησης και της διαφύλαξης της ακεραιότητας στον χώρο του αθλητισμού, καθώς και στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των δεξιοτήτων στον αθλητισμό και μέσω αυτού. Εν προκειμένω, είναι αναγκαίο να προαχθεί η κινητικότητα των προπονητών, ιδίως αυτών που προπονούν αθλητικές ομάδες γυναικών και χρειάζονται υποστήριξη για την καταπολέμηση του σεξισμού και του μισογυνισμού.

_________________

_________________

32 [Παραπομπή].

32 [Παραπομπή].

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να μεριμνούν ώστε τα έντυπα των αιτήσεων να διατίθενται έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων μέσω περισσότερο ευέλικτων μορφών μαθησιακής κινητικότητας, και ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρών οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων και των οργανώσεων βάσης που εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες σπουδαστές όλων των ηλικιών. Οι εικονικές μορφές, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή και η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να προωθηθούν, ώστε να προσεγγιστούν περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως δε εκείνοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και εκείνοι για τους οποίους η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους θα αποτελούσε εμπόδιο.

(16)  Το πρόγραμμα πρέπει να είναι πιο ανοιχτό σε όλους, προσπελάσιμο σε όσους διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες, μεταξύ άλλων μέσω περισσότερο ευέλικτων μορφών μαθησιακής κινητικότητας, και ενισχύοντας τη συμμετοχή των μικρών οργανώσεων, ιδίως των νεοεισερχομένων και των οργανώσεων βάσης που εργάζονται απευθείας με μειονεκτούντες σπουδαστές όλων των ηλικιών, μέσω απλουστευμένων διοικητικών διαδικασιών και σαφούς επικοινωνίας. Χωρίς να αντικαθιστούν τη φυσική κινητικότητα, αλλά λειτουργώντας συμπληρωματικά, οι εικονικές μορφές, όπως η εικονική συνεργασία, η μεικτή και η εικονική κινητικότητα, θα πρέπει να προωθηθούν, ώστε να προσεγγιστούν περισσότεροι συμμετέχοντες, ιδίως δε εκείνοι που διαθέτουν λιγότερες ευκαιρίες και εκείνοι για τους οποίους η μετάβαση σε άλλη χώρα εκτός της χώρας κατοικίας τους θα αποτελούσε εμπόδιο. Οι ενισχυμένες δομές υποστήριξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, όπως η στοχευμένη πολιτιστική, κοινωνική και γλωσσική προετοιμασία και η συνεχιζόμενη υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εμπειρίας κινητικότητας, ή η διερμηνεία σε νοηματική γλώσσα, θα επέτρεπαν στα άτομα με λιγότερες ευκαιρίες την απρόσκοπτη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus +, σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα άτομα με αναπηρίες. Η στοχευμένη χρηματοδότηση για τις εν λόγω ομάδες, καθώς και μέτρα όπως ο διορισμός συμβούλων στους εθνικούς οργανισμούς, επιφορτισμένων με το καθήκον να παρέχουν συμβουλές σχετικά με την καλύτερη δυνατή κατανομή της χρηματοδότησης, θα συνεισφέρουν επίσης στην αποφυγή των αποκλεισμών στο πλαίσιο του προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι ένα σημαντικό ταμείο υποστήριξης των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες σε επίπεδο κρατών μελών, και μέσω της επιδίωξης κοινών στόχων, θα πρέπει να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα προγράμματα κινητικότητας Erasmus +.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(18α)  Το πρόγραμμα πρέπει να εξασφαλίζει ποιοτικές εμπειρίες κινητικότητας βάσει των αρχών που καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ποιότητας για την Κινητικότητα (2006/961/ΕΚ), στο πλαίσιο των οποίων η ποιότητα των πρακτικών παροχών, όπως η ενημέρωση, η προετοιμασία, η υποστήριξη και η αναγνώριση της πείρας και των προσόντων, καθώς και τα σαφή μαθησιακά προγράμματα και αποτελέσματα, που έχουν καταρτιστεί εκ των προτέρων, επηρεάζουν αποφασιστικά τα πλεονεκτήματα των εμπειριών κινητικότητας. Τα σεμινάρια προετοιμασίας και ενημέρωσης, τα οποία παρέχουν γλωσσική κατάρτιση και διαπολιτισμικές δεξιότητες θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εμπειρίας της κινητικότητας και θα πρέπει να παρέχονται από τους οργανισμούς αποστολής ή υποδοχής ή από τους παρόχους κινητικότητας. Προκειμένου να ενισχυθεί η προβολή, η πολυδεκτικότητα και η ποιότητα της μαθησιακής κινητικότητας, οι πεπειραμένοι πάροχοι κινητικότητας θα πρέπει να επωφεληθούν από μια απλουστευμένη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, όπως η διαπίστευση, συμμορφούμενοι με τους χάρτες ποιότητας.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να διευρύνει την εμβέλειά του και να ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας για σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές και εκπαιδευομένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση θα πρέπει να ενσωματωθεί στις συμπράξεις για τη συνεργασία. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Η κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί, αφού έχει αποτέλεσμα μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να τονώσει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές και να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διεργασιών, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

(20)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει τις υφιστάμενες ευκαιρίες μαθησιακής κινητικότητας, ιδίως στους τομείς στους οποίους το πρόγραμμα θα μπορούσε να επιφέρει τη μεγαλύτερη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, να διευρύνει την εμβέλειά του και να ανταποκριθεί στην μη ικανοποιούμενη υψηλή ζήτηση. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί ιδίως με την ενίσχυση και τη διευκόλυνση της κινητικότητας για ομάδες που επί του παρόντος είναι σε μικρότερο βαθμό εντός της εμβέλειας του προγράμματος όπως εκπαιδευομένους στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, ιδίως αν πρόκειται για την αρχική ΕΕΚ, μαθητές/-τριες σχολείου, καθώς και φοιτητές/-τριες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η κινητικότητα των εκπαιδευόμενων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση ή των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες θα πρέπει να ενσωματωθεί στις συμπράξεις για τη συνεργασία. Οι ευκαιρίες κινητικότητας για τους νέους που συμμετέχουν σε μη τυπικές μαθησιακές δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να επεκταθούν ώστε να απευθύνονται σε περισσότερους νέους. Η κινητικότητα του προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί, αφού έχει αποτέλεσμα μόχλευσης. Σύμφωνα με το όραμα ενός πραγματικού ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης, το πρόγραμμα πρέπει επίσης να τονώσει την κινητικότητα και τις ανταλλαγές και να προωθήσει τη συμμετοχή των φοιτητών σε εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης των διεργασιών, όπως η ευρωπαϊκή φοιτητική ταυτότητα. Η εν λόγω πρωτοβουλία μπορεί να αποτελέσει σημαντικό βήμα στην προσπάθεια να καταστεί η κινητικότητα πραγματικότητα για όλους, επιτρέποντας για πρώτη φορά στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να αποστέλλουν και να λαμβάνουν περισσότερους φοιτητές στο πλαίσιο ανταλλαγών, με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας της κινητικότητας των φοιτητών, καθώς και διευκολύνοντας την πρόσβαση των φοιτητών σε διάφορες υπηρεσίες (βιβλιοθήκη, μεταφορές, στέγαση) πριν από την άφιξή τους στο ίδρυμα της αλλοδαπής.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20α)  Θα πρέπει να στηριχθούν επιπλέον οι δυνατότητες μαθησιακής κινητικότητας σε μεθοριακές περιοχές. Ιδίως όσον αφορά τους σπουδαστές στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, θα πρέπει να διασφαλισθεί η ευκολότερη πρόσβαση σε ευκαιρίες για πρακτική άσκηση ή πραγματοποίηση μέρους ενός προγράμματος σπουδών στο εξωτερικό ούτως ώστε να εξοικειωθούν με τη διασυνοριακή αγορά εργασίας.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20β)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενισχύσει την χωρίς αποκλεισμούς και ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ), καθώς τούτη διαδραματίζει ζωτικό οικονομικό και κοινωνικό ρόλο στην Ευρώπη και έχει ως αποτέλεσμα την ισότητα των ευκαιριών και την κοινωνική ένταξη όλων των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων από κοινωνικά μειονεκτούσες ομάδες, και των ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες. Το πρόγραμμα θα αντιμετωπίσει συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν τον τομέα της ΕΕΚ, για παράδειγμα, την ειδική διαρθρωτική στήριξη, όπως είναι η παροχή γλωσσικών δεξιοτήτων και ειδικής για τον τομέα γλωσσικής κατάρτισης, ή τα κατάλληλα μέτρα αξιολόγησης των συμμετεχόντων, καθώς και τη χρηματοδότηση για την αντιστάθμιση των περιορισμένων εθνικών κονδυλίων που διατίθενται για ανταλλαγές φοιτητών, εκπαιδευτικών και προσωπικού στην ΕΕΚ, ή τη διευκόλυνση της εύρεσης εταίρων για κινητικότητα υψηλής ποιότητας.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20γ)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την εμπειρία της κινητικότητας στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων, βασικός στόχος της οποίας είναι η προαγωγή της κοινωνικής ένταξης, της ενεργού συμμετοχής στα κοινά και της απασχολησιμότητας, της προσωπικής ανάπτυξης και ευημερίας, παράλληλα με τη μετάδοση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(20δ)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προάγει την κινητικότητα των εκπαιδευτικών ή άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού προσχολικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στην αρχική και συνεχή επαγγελματική ανάπτυξή τους, και θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν στήριξη από τα σχολεία τους, ενώ συμμετέχουν σε περιόδους κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης κατάρτισης πριν από την κινητικότητα, και βελτιώνουν τις γνώσεις και τις ικανότητες που πρέπει να χρησιμοποιούν όταν διδάσκουν και καταρτίζουν σπουδαστές στο πλαίσιο ανταλλαγής. Για τη διεύρυνση της πρόσβασης των διδασκόντων στο εν λόγω πρόγραμμα, πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των εθνικών και περιφερειακών αντιπροσωπευτικών ενώσεών τους σε τοπικές εκστρατείες ενημέρωσης που θα συντονίζονται από τους αντίστοιχους εθνικούς οργανισμούς. Η περίοδος κινητικότητας των εκπαιδευτικών δεν θα πρέπει να θεωρείται άδεια, αλλά να αποτελεί μέρος του επίσημου εργασιακού τους χρόνου.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

(21)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, μεταξύ άλλων με την υποστήριξη συμμετοχικών έργων, ώστε οι νέοι να ασχοληθούν και να μάθουν να συμμετέχουν στην κοινωνία των πολιτών, αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των θεμελιωδών δικαιωμάτων, φέρνοντας σε επαφή τους νέους με τους υπευθύνους χάραξης πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, και συμβάλλοντας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το πρόγραμμα αναγνωρίζει τον βασικό ρόλο των οργανώσεων νεολαίας και των κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων για νέους στην επίτευξη αυτού του στόχου και θα δώσει έμφαση στην ανάπτυξη ενός ισχυρότερου τομέα νεολαίας στην Ευρώπη μέσω της υποστήριξης και της προαγωγής της λειτουργίας και έργων οργανώσεων νεολαίας σε όλη την Ευρώπη και σε γειτονικές χώρες, και της συνεργασίας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό. Οι νέοι και νέες δεκαοκτώ ετών, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική εμπειρία ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτιστικής της πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εντοπίζει φορείς επιφορτισμένους με την προσέγγιση και την επιλογή των συμμετεχόντων και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας.

(22)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει στους νέους περισσότερες ευκαιρίες να ανακαλύψουν την Ευρώπη μέσω ποιοτικών μαθησιακών εμπειριών στο εξωτερικό. Οι νέοι και νέες ανεξαρτήτως ηλικίας, ιδίως δε όσοι και όσες έχουν λιγότερες ευκαιρίες, πρέπει να έχουν την ευκαιρία για μια πρώτη, βραχυπρόθεσμη ατομική ή συλλογική ποιοτική εμπειρία μάθησης ταξιδεύοντας σε ολόκληρη την Ευρώπη στο πλαίσιο μιας άτυπης εκπαιδευτικής δραστηριότητας που αποσκοπεί στην ενίσχυση του αισθήματος ότι ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ανακάλυψη της πολιτιστικής της πολυμορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να εντοπίζει φορείς, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων νεολαίας, επιφορτισμένους με την προσέγγιση και την επιλογή των συμμετεχόντων και τη στήριξη δραστηριοτήτων για την ενθάρρυνση της μαθησιακής διάστασης της εμπειρίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας DiscoverEU, το πρόγραμμα θα πρέπει να επιδιώκει σαφείς μαθησιακούς στόχους και δραστηριότητες. Η Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνά για μια ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή των θέσεων. Το πρόγραμμα δύναται να εξετάσει το ενδεχόμενο λειτουργίας σε συνεργασία με τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες για τη Νεολαία, τις Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες Εθελοντισμού και τις Ευρωπαϊκές Πράσινες Πρωτεύουσες για να ενισχυθεί η συνολική εμπειρία.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να προωθεί την κινητικότητα δια βίου μάθησης των εκπαιδευόμενων μεγαλύτερης ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων των σπουδαστών πανεπιστημίων της τρίτης ηλικίας και εργαζομένων άνω των 50 που βρίσκονται σε διαδικασία μετάβασης στην αγορά εργασίας, καθώς επίσης και δραστηριότητες διαγενεακής ανταλλαγής μεταξύ νέων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, ιδίως με τη διεύρυνση της χρήσης των διαδικτυακών μέσων, δεδομένου ότι η ηλεκτρονική μάθηση προσφέρει πρόσθετα πλεονεκτήματα για την εκμάθηση γλωσσών από πλευράς πρόσβασης και ευελιξίας.

(23)  Το πρόγραμμα θα πρέπει, επίσης, να ενισχύσει την εκμάθηση ξένων γλωσσών, συμπεριλαμβανομένων των νοηματικών γλωσσών, των μειονοτικών γλωσσών και των γλωσσών γειτονικών χωρών ιδίως με τη διεύρυνση της χρήσης προσβάσιμων διαδικτυακών μέσων, καθώς και της παραδοσιακής διδασκαλίας γλωσσών σε τάξη, προκειμένου να ξεπεραστεί ένα από τα εμπόδια στην κινητικότητα των σπουδαστών.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

(24)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων και των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού, αναγνωρίζοντας τον θεμελιώδη ρόλο τους στον εφοδιασμό των ατόμων με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειάζονται σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο, καθώς και να εκπληρώνει επαρκώς το δυναμικό για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική πρόοδο, καινοτομία, δημιουργικότητα και επιχειρηματικό πνεύμα, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής οικονομίας.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α)  Σύμφωνα με το άρθρο 8 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίζει την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες σε ολόκληρη την κοινωνία και, για την προώθηση της θετικής εικόνας και της μεγαλύτερης κοινωνικής ευαισθητοποίησης, πρέπει να ενθαρρύνει την αναγνώριση των δεξιοτήτων, των προσόντων και των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρίες· πρέπει επίσης να προωθήσει, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και να περιλαμβάνει προγράμματα κατάρτισης για την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες και τα δικαιώματά τους.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Στα συμπεράσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα αποτελούνται από ένα δίκτυο πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

(25)  Στα συμπεράσματά του, της 14ης Δεκεμβρίου 2017, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν ορισμένες πρωτοβουλίες για να προαγάγουν την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης σε νέο επίπεδο, μεταξύ άλλων ενθαρρύνοντας την εμφάνιση από το 2024 των «ευρωπαϊκών πανεπιστημίων», που θα αποτελούνται από ένα δίκτυο πανεπιστημίων «από τη βάση προς την κορυφή» σε ολόκληρη την ΕΕ. Το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τα εν λόγω ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, εξασφαλίζοντας παράλληλα οικονομική υποστήριξη της τάξεως του 20 % κατ’ ανώτατο όριο από τον συγκεντρωτικό προϋπολογισμό που προορίζεται για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι το δίκτυο ευρωπαϊκών πανεπιστημίων εγγυάται την ολοκληρωμένη γεωγραφική κάλυψη των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 ζήτησε την υποστήριξη της επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις εν λόγω εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, καλά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Αυτά τα κέντρα αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στην Ένωση.

(26)  Το ανακοινωθέν της Μπριζ το 2010 ζήτησε την υποστήριξη της επαγγελματικής αριστείας για μια έξυπνη και διατηρήσιμη ανάπτυξη. Στην ανακοίνωση του 2017 με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης» επισημαίνεται η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με τα συστήματα καινοτομίας, στο πλαίσιο των στρατηγικών ευφυούς εξειδίκευσης σε περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει τα μέσα για να ανταποκριθεί στις εν λόγω εκκλήσεις και να στηρίξει την ανάπτυξη διακρατικών πλατφορμών για τα κέντρα επαγγελματικής αριστείας, καλά ενσωματωμένων στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές για την ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, την κοινωνική ένταξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτά τα κέντρα αριστείας θα πρέπει να λειτουργούν ως κινητήριες δυνάμεις για ποιοτικές επαγγελματικές δεξιότητες στο πλαίσιο τομεακών προκλήσεων, με παράλληλη υποστήριξη των συνολικών διαρθρωτικών αλλαγών και των κοινωνικοοικονομικών πολιτικών στην Ένωση. Το πρόγραμμα θα πρέπει να παρέχει στα εν λόγω κέντρα αριστείας χρηματοδότηση ύψους τουλάχιστον 10 % από τον συγκεντρωτικό προϋπολογισμό που προορίζεται για δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και θα πρέπει να εξασφαλίζει ολοκληρωμένη γεωγραφική κάλυψη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Για να αυξηθεί η χρήση των εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συστηματικότερη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(27)  Για να αυξηθεί η χρήση των εικονικών δραστηριοτήτων συνεργασίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να στηρίξει τη συστηματικότερη και πιο προσβάσιμη χρήση διαδικτυακών πλατφορμών όπως το eTwinning, η πύλη της σχολικής εκπαίδευσης, η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη της νεολαίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εκπαίδευση ενηλίκων στην Ευρώπη και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

(28)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και στη μεταφορά διδακτικών μονάδων ή ενοτήτων μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να προωθήσει τη διασφάλιση της ποιότητας και να στηρίξει την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, τη διαχείριση των δεξιοτήτων και την καθοδήγηση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόγραμμα θα πρέπει επίσης να παρέχει στήριξη σε σημεία επαφής και δίκτυα σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που διευκολύνουν τις διευρωπαϊκές ανταλλαγές, καθώς και την ανάπτυξη ευέλικτων μαθησιακών οδών χωρίς αποκλεισμούς μεταξύ διαφόρων τομέων της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας σε τυπικό και μη τυπικό περιβάλλον.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Το πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι ικανότητες που αναπτύσσονται μέσω εμπειριών κινητικότητας σε οποιοδήποτε πλαίσιο είναι δεόντως τεκμηριωμένες, επικυρωμένες και αναγνωρισμένες. Το πρόγραμμα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην επικύρωση και την αναγνώριση των περιόδων εκπαίδευσης και κατάρτισης στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και εν προκειμένω, τα κονδύλια του προϋπολογισμού και οι συγκεκριμένες επιχορηγήσεις θα πρέπει να συνδέονται με διαδικασίες αξιολόγησης της ποιότητας, με την περιγραφή των μαθησιακών αποτελεσμάτων και με την πλήρη εφαρμογή της σύστασης του Συμβουλίου του 2012 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας, της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με την επικύρωση της άτυπης και της μη τυπικής μάθησης και των ευρωπαϊκών εργαλείων που συμβάλλουν στην αναγνώριση της μάθησης στο εξωτερικό και διασφαλίζουν την ποιότητα της μάθησης, όπως το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ), το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση (EQAR), το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) και το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (EQAVET).

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες κινητικότητας σε άτομα σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα ενωσιακά προγράμματα διακρατικής κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά των εν λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων Erasmus να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό.

(30)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεργασία με άλλα μέσα της Ένωσης και η στήριξη άλλων ενωσιακών πολιτικών, θα πρέπει να προσφέρονται ευκαιρίες κινητικότητας σε άτομα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρίες, σε διάφορους τομείς δραστηριοτήτων, όπως ο δημόσιος τομέας, η γεωργία και οι επιχειρήσεις, ώστε να έχουν μια εμπειρία μάθησης στο εξωτερικό που θα τους επιτρέψει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους, να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν επαγγελματικά αλλά και προσωπικά, ιδίως με τη συνειδητοποίηση της ευρωπαϊκής τους ταυτότητας και μια καλύτερη κατανόηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Το πρόγραμμα θα πρέπει να προσφέρει ένα σημείο εισόδου για τα ενωσιακά προγράμματα διακρατικής κινητικότητας με ισχυρή μαθησιακή διάσταση, απλουστεύοντας την προσφορά των εν λόγω προγραμμάτων για τους δικαιούχους και τους συμμετέχοντες σε αυτές τις δραστηριότητες. Θα πρέπει να διευκολυνθεί η κλιμάκωση των σχεδίων του Erasmus· θα πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένα μέτρα για να βοηθηθούν οι υπεύθυνοι υλοποίησης των σχεδίων Erasmus να υποβάλουν αίτηση επιχορήγησης ή να αναπτύξουν συνέργειες με την υποστήριξη των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και των προγραμμάτων που σχετίζονται με τη μετανάστευση, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη και την ιδιότητα του πολίτη, την υγεία και τον πολιτισμό, καθώς και του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

(32)  Το πρόγραμμα συνάδει με τον κεντρικό στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού για την ενίσχυση της παγκόσμιας απόκρισης στην απειλή της κλιματικής αλλαγής. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού, και να εκπληρωθούν οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της δράσης για το κλίμα στις ενωσιακές πολιτικές και στην επίτευξη συνολικού στόχου του 25% των δαπανών του ενωσιακού προϋπολογισμού υποστηρίζοντας στόχους που συνδέονται με το κλίμα. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης των προγραμμάτων.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32α)  Το πρόγραμμα και τα εργαλεία του σε αυτό το μοναδικό διεθνές περιβάλλον θα πρέπει να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην εκπαίδευση των ατόμων σχετικά με την παγκόσμια βιωσιμότητα και τις παγκόσμιες μελέτες, την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή και, παράλληλα με τα προγράμματα στόχους, αυτές οι μελέτες θα πρέπει να εμφανίζονται σε όλες τις βασικές δραστηριότητες ως οριζόντιο στοιχείο με τη μορφή τυπικής, μη τυπικής εκπαίδευσης ή άτυπης μάθησης.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(32β)  Δεδομένης της νομικής υποχρέωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξαλείψει τις ανισότητες και να προαγάγει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών μέσω όλων των δραστηριοτήτων της, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 8 της ΣΛΕΕ, το παρόν πρόγραμμα θα πρέπει να συμβάλει στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της Ένωσης. Σχετικές δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια εκπόνησης και εφαρμογής του προγράμματος και θα επανεξεταστούν στο πλαίσιο των σχετικών διαδικασιών αξιολόγησης και επανεξέτασης. Είναι απαραίτητο να υπάρξουν βελτιώσεις ιδίως όσον αφορά την ισότητα των φύλων μεταξύ των συμμετεχόντων από τρίτες χώρες.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Στο πλαίσιο ενό