Förfarande : 2018/0191(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0111/2019

Ingivna texter :

A8-0111/2019

Debatter :

PV 28/03/2019 - 5
CRE 28/03/2019 - 5

Omröstningar :

PV 28/03/2019 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0324

BETÄNKANDE     ***I
PDF 569kWORD 262k
4.3.2019
PE 625.220v02-00 A8-0111/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Utskottet för kultur och utbildning

Föredragande: Milan Zver

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för utveckling
 YTTRANDE från budgetutskottet
 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0367),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 165.4 och 166.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet(C8-0233/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 17 oktober 2018(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 6 februari 2019(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för kultur och utbildning och yttrandena från utskottet för utveckling, budgetutskottet och utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0111/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet godkänner sitt uttalande som bifogas denna resolution.

3.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I en värld där snabba och genomgripande förändringar sker till följd av den tekniska revolutionen och globaliseringen är det avgörande att investera i mobilitet i utbildningssyfte, samarbete och en innovativ politisk utveckling på områdena för utbildning, ungdom och idrott för att skapa inkluderande, sammanhållna och motståndskraftiga samhällen, upprätthålla EU:s konkurrenskraft samt för att bidra till att stärka den europeiska identiteten och till en mer demokratisk union.

(1)  Att investera i mobilitet i utbildningssyfte för alla, oavsett social eller kulturell bakgrund och ekonomiska resurser, liksom i samarbete och en innovativ politisk utveckling på områdena för utbildning, ungdom och idrott för att skapa inkluderande, demokratiska sammanhållna och motståndskraftiga samhällen, upprätthålla EU:s konkurrenskraft samt för att bidra till att stärka den europeiska identiteten och europeiska principer och värderingar och till en mer demokratisk union.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen högtidligt proklamerade och undertecknade den 17 november 2017, fastställs det att var och en har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att bibehålla och tillägna sig färdigheter som tillåter dem att delta fullt ut i samhället och framgångsrikt klara övergångar i arbetslivet.

(4)  I den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen högtidligt proklamerade och undertecknade den 17 november 2017, fastställs det att var och en har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att bibehålla och tillägna sig färdigheter som tillåter dem att delta fullt ut i samhället och framgångsrikt klara övergångar i arbetslivet. I den europeiska pelaren för sociala rättigheter förtydligas också vikten av förskoleverksamhet av god kvalitet och lika möjligheter för alla.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den 16 september 2016 i Bratislava betonade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att ge ungdomar bättre möjligheter. I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, utfäste sig ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att sträva efter ett EU där unga får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald.

(5)  Den 16 september 2016 i Bratislava betonade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att ge ungdomar bättre möjligheter. I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, utfäste sig ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att sträva efter ett EU där unga får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald; en union som bekämpar arbetslöshet, diskriminering, social utestängning och fattigdom.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Rapporten om halvtidsöversynen av Erasmus+-programmet för 2014–2020 bekräftade att inrättandet av ett samlat program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott har lett till betydande förenklingar, rationaliseringar och synergieffekter i samband med programmets förvaltning, samtidigt som ytterligare förbättringar behövs för att ytterligare konsolidera effektivitetsvinsterna i programmet 2014–2020. I de undersökningar som gjordes i samband med halvtidsöversynen uttryckte medlemsstaterna och de berörda parterna ett mycket starkt önskemål om att programmets tillämpningsområde, uppbyggnad och genomförandemekanismer skulle bibehållas, samtidigt som de efterlyste ett antal förbättringar, såsom att programmet borde göras mer inkluderande. De gav även sitt fulla stöd för att programmet ska fortsätta vara integrerat i och förstärkas av modellen för livslångt lärande. Europaparlamentet välkomnade i sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av Erasmus+ programmets integrerade struktur och uppmanade kommissionen att fullt ut utnyttja programmets dimension av livslångt lärande genom att främja och uppmuntra sektorsövergripande samarbete i det nya programmet. Medlemsstaterna och de berörda parterna framhöll också behovet av att bevara en stark internationell dimension i programmet och utvidga det till att omfatta andra utbildningssektorer.

(6)  Rapporten om halvtidsöversynen av Erasmus+-programmet för 2014–2020 bekräftade att inrättandet av ett samlat program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott har lett till betydande förenklingar, rationaliseringar och synergieffekter i samband med programmets förvaltning, samtidigt som ytterligare förbättringar behövs för att ytterligare konsolidera effektivitetsvinsterna i programmet 2014–2020. I de undersökningar som gjordes i samband med halvtidsöversynen uttryckte medlemsstaterna och de berörda parterna ett mycket starkt önskemål om att programmets tillämpningsområde, uppbyggnad och genomförandemekanismer skulle bibehållas, samtidigt som de efterlyste ett antal förbättringar, såsom att programmet borde göras mer inkluderande, enklare och mer hanterbart för mindre stödmottagare och mindre projekt. De gav även sitt fulla stöd för att programmet ska fortsätta vara integrerat i och förstärkas av modellen för livslångt lärande. Europaparlamentet välkomnade i sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av Erasmus+ programmets integrerade struktur och uppmanade kommissionen att fullt ut utnyttja programmets dimension av livslångt lärande genom att främja och uppmuntra sektorsövergripande samarbete i det nya programmet. Kommissionens konsekvensbedömning, medlemsstaterna och de berörda parterna framhöll också behovet av att ytterligare stärka den internationella dimensionen i programmet och utvidga det till att omfatta andra utbildningssektorer samt ungdom och idrott.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Europeiska revisionsrätten betonade i sin särskilda rapport nr 22/2018 av den 3 juli 2018 om Erasmus+ 1a att programmet har gett ett påtagligt europeiskt mervärde, men att inte alla dimensioner av detta mervärde, såsom en större känsla av europeisk identitet eller ökad flerspråkighet, beaktas eller mäts på ett adekvat sätt. Revisionsrätten ansåg att nästa program bör säkerställa att indikatorerna är mer anpassade till programmets mål för att säkerställa en korrekt resultatbedömning. I revisionsrättens rapport konstaterades också att den administrativa bördan fortfarande är för hög trots förenklingar av programmet för 2014–2020, och rekommenderade därför kommissionen att ytterligare förenkla programförfarandena, i synnerhet ansökningsförfaranden och rapporteringskrav samt att förbättra it-verktygen.

 

__________________

 

1a Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 22/2018 av den 3 juli 2018 ”Mobilitet inom Erasmus+: miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras”.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I meddelandet En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-202726, som antogs den 2 maj 2018, efterlyste kommissionen en starkare ungdomsinriktning i nästa budgetram, framför allt genom att man mer än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-programmet, en av EU:s mest synliga framgångar. Tonvikten ska läggasinkludering och att nå ut till fler unga med sämre förutsättningar. Då bör fler unga få möjlighet att flytta till ett annat land för att studera eller arbeta.

(8)  I meddelandet En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-202726, som antogs den 2 maj 2018, efterlyste kommissionen ökade investeringar i människor och en starkare ungdomsinriktning i nästa budgetram, och erkände att Erasmus+-programmet hade varit en av EU:s mest synliga framgångar. Trots att det allmänt sett varit framgångsrikt har programmet för perioden 2014–2020 inte lyckats tillgodose den höga efterfråganfinansiering och andelen framgångsrika projekt har varit låg. För att åtgärda dessa brister är det nödvändigt att öka den fleråriga budgeten för det efterföljande programmet till programmet för perioden 2014–2020. Dessutom syftar det efterföljande programmet till att vara mer inkluderande genom att nå ut till fler människor med sämre förutsättningar, och omfattar ett antal nya och ambitiösa initiativ. Därför är det nödvändigt, som parlamentet underströk i sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram, att, i fasta priser, tredubbla budgeten för det efterföljande programmet jämfört med den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 .

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I detta sammanhang är det nödvändigt att fastställa det efterföljande programmet för utbildning, ungdom och idrott (nedan kallat programmet) efter Erasmus+-programmet för 2014–2020, som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/201327. Programmets (2014–2020) integrerade karaktär omfattar lärande i alla sammanhang – formellt, icke-formellt och informellt lärande samt lärande i alla skeden av livet – bör bibehållas för att främja flexibla utbildningsvägar som gör det möjligt för enskilda personer att utveckla de färdigheter som behövs för att möta utmaningarna i dagens värld.

(9)  I detta sammanhang är det nödvändigt att fastställa det efterföljande programmet för utbildning, ungdom och idrott (nedan kallat programmet) efter Erasmus+-programmet för 2014–2020, som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/201327. Programmets (2014–2020) integrerade karaktär omfattar lärande i alla sammanhang – formellt, icke-formellt och informellt lärande samt lärande i alla skeden av livet – och bör stärkas för att säkerställa en strategi för livslångt lärande och för att främja flexibla utbildningsvägar som gör det möjligt för människor att förvärva och förbättra den kunskap och de färdigheter och kompetenser som behövs för deras personliga utveckling och för att möta utmaningarna och på bästa sätt utnyttja möjligheterna i dagens värld. En sådan strategi bör också se värdet av icke-formell och informell utbildning och kopplingarna dem emellan.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG, EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG, EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Programmet bör vara rustat för att bidra ännu mer till genomförandet av unionens politiska mål och prioriteringar på områdena för utbildning, ungdom och idrott. En enhetlig strategi för livslångt lärande är avgörande för att hantera de olika övergångar som människor står inför under olika skeden av livet. För att komma vidare med denna ansats bör nästa program upprätthålla en nära förbindelse med den övergripande strategiska ramen för unionens politiska samarbete på områdena för utbildning och ungdom, inbegripet den politiska dagordningen för skolor, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, samtidigt som nya synergieffekter med andra relaterade unionsprogram och politikområden förstärks och utvecklas.

(10)  Programmet bör vara rustat för att bidra ännu mer till genomförandet av unionens politiska mål och prioriteringar på områdena för utbildning, ungdom och idrott. En enhetlig strategi för livslångt lärande är avgörande för att hantera de olika övergångar som människor står inför under olika skeden av livet, särskilt äldre människor som behöver lära sig nya livskunskaper eller färdigheter för en föränderlig arbetsmarknad. Ett sådant tillvägagångssätt bör uppmuntras genom ett effektivt sektorsövergripande samarbete och genom ökad samverkan mellan olika utbildningsformer. För att komma vidare med denna ansats bör nästa program upprätthålla en nära förbindelse med den övergripande strategiska ramen för unionens politiska samarbete på områdena för utbildning och ungdom, inbegripet den politiska dagordningen för skolor, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, samtidigt som nya synergieffekter med andra relaterade unionsprogram och politikområden förstärks och utvecklas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Organisationer som bedriver verksamhet över gränserna ger ett viktigt bidrag till programmets gränsöverskridande och internationella dimension. Därför bör programmet, i tillämpliga fall, ge stöd till relevanta nätverk på unionsnivå och europeiska och internationella organisationer med verksamhet som har anknytning och bidrar till programmets mål.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Programmet är en viktig beståndsdel i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning. Det bör bidra till efterföljaren till den strategiska ramen för samarbete på utbildningsområdet och den nya kompetensagendan för Europa28 med ett gemensamt åtagande vad gäller den strategiska betydelsen av färdigheter och kompetens för hållbara arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Programmet bör stödja medlemsstaterna i arbetet med att nå målen i Parisförklaringen om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning29.

(11)  Programmet är en viktig beståndsdel i arbetet med att senast 2025 skapa ett europeiskt område för utbildning och utveckla nyckelkompetenser för livslångt lärande, i enlighet med rådets rekommendation av den 22 maj 2018 om nyckelkompetenser för livslångt lärande27a. Det bör bidra till efterföljaren till den strategiska ramen för samarbete på utbildningsområdet och den nya kompetensagendan för Europa28 med ett gemensamt åtagande vad gäller den strategiska betydelsen av färdigheter, kompetens och kunskap för att bevara och skapa arbetstillfällen, tillväxt, konkurrenskraft, innovation och social sammanhållning. Programmet bör stödja medlemsstaterna i arbetet med att nå målen i Parisförklaringen om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning29.

__________________

__________________

 

27a EUT C 189, 4.6.2018, s. 1.

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Referens].

29 [Referens].

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Programmet bör stämma överens med EU:s nya ungdomsstrategi30, ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet för 2019–2027, utgående från kommissionens meddelande av den 22 maj 2018, Engagera, sammanföra och stärka ungdomar – EU:s nya ungdomsstrategi31.

(12)  Programmet bör stämma överens med EU:s nya ungdomsstrategi30, ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet för 2019–2027, utgående från kommissionens meddelande av den 22 maj 2018, Engagera, sammanföra och stärka ungdomar – EU:s nya ungdomsstrategi31, bland annat strategins mål att stödja högkvalitativt ungdomsarbete och icke-formellt lärande.

__________________

__________________

30 [Referens - ska antas av rådet senast vid utgången av 2018].

30 [Referens - ska antas av rådet senast vid utgången av 2018].

31 COM(2018) 269 final.

31 COM(2018) 269 final.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Programmet bör ta hänsyn till unionens arbetsplan för idrott, som är ramen för samarbete på EU-nivå inom idrott för åren […]32. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas mellan unionens arbetsplan och de insatser som stöds av programmet på idrottsområdet. Tonvikten bör framför allt ligga på idrott på gräsrotsnivå, med tanke på den viktiga roll som idrott spelar när det gäller att främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, social inkludering och jämlikhet. Programmet bör bidra till att främja de gemensamma europeiska värdena genom idrott, god ledning och integritet inom idrotten samt genom utbildning och färdigheter inom och genom idrott.

(13)  Programmet bör ta hänsyn till unionens arbetsplan för idrott, som är ramen för samarbete på EU-nivå inom idrott för åren […]32. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas mellan unionens arbetsplan och de insatser som stöds av programmet på idrottsområdet. Tonvikten bör framför allt ligga på idrott på gräsrotsnivå, med tanke på den viktiga roll som idrott spelar när det gäller att främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, personliga kontakter, social inkludering och jämlikhet. Programmet bör stödja mobilitetsinsatser endast inom ramen för idrott på gräsrotsnivå, för ungdomar som regelbundet deltar i organiserad idrott såväl som för idrottspersonal. Det är också viktigt att vara medveten om att idrottspersonal kan vara idrottsproffs, dvs. försörja sig på sin idrott, men att de ändå fortfarande är engagerade i idrott på gräsrotsnivå. Mobilitetsinsatser bör därför också vara öppna för denna grupp. Programmet bör bidra till att främja gemensamma europeiska värdena genom idrott, god ledning och integritet inom idrotten, hållbarhet och god miljöpraxis inom idrotten samt genom utbildning och färdigheter inom idrotten. Alla berörda aktörer, inklusive läroanstalter, bör kunna delta i partnerskap, samarbete och politisk dialog på idrottsområdet.

__________________

__________________

32 [Referens].

32 [Referens].

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Programmet bör bidra till att förstärka unionens innovationskapacitet, framför allt genom att stödja mobilitet och samarbetsverksamhet som främjar utvecklingen av färdigheter i framtidsorienterade studieämnen eller på områden som vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik, klimatförändringar, miljön, ren energi, artificiell intelligens, robotteknik, dataanalys samt konst och formgivning för att hjälpa människor att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens som behövs för framtiden.

(14)  Programmet bör bidra till att förstärka unionens innovationskapacitet, framför allt genom att stödja mobilitet och samarbetsverksamhet som främjar utvecklingen av kompetenser och färdigheter i framtidsorienterade studieämnen eller på områden som vetenskap, teknik, konst, ingenjörsvetenskap och matematik (STEAM), klimatförändringar, miljöskydd, hållbar utveckling, ren energi, artificiell intelligens, robotteknik, dataanalys, formgivning och arkitektur samt digital kompetens och mediekompetens för att hjälpa människor att utveckla kunskaper, färdigheter och kompetens som behövs för framtiden.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  I linje med dess uppdrag att stimulera innovation inom utbildning bör programmet stödja utvecklingen av utbildnings- och inlärningsstrategier som riktar sig till begåvade och talangfulla barn, oavsett nationalitet, socioekonomisk status eller kön.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 14b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14b)  Programmet bör bidra till uppföljningen av Europaåret för kulturarv genom att stödja verksamhet som syftar till att utveckla den kompetens som behövs för att skydda och bevara det europeiska kulturarvet och för att fullt ut utnyttja de utbildningsmöjligheter som den kulturella och den kreativa sektorn erbjuder.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  Synergieffekter med Horisont Europa bör säkerställa att kombinerade medel från programmet och Horisont Europa-programmet33 används för att stödja verksamhet som stärker och moderniserar europeiska högskolor. Horisont Europa kommer när så är lämpligt att komplettera programmets stöd för initiativet med Europauniversitet, framför allt vad gäller forskningen som en del av utvecklingen av nya gemensamma och integrerade långsiktiga och hållbara strategier för utbildning, forskning och innovation. Synergieffekter med Horisont Europa kommer att bidra till att främja integrationen av utbildning och forskning vid högskolor.

(15)  Synergieffekter med Horisont Europa bör säkerställa att kombinerade medel från programmet och Horisont Europa-programmet33 används för att stödja verksamhet som stärker och moderniserar europeiska högskolor. Horisont Europa kommer att komplettera programmets stöd för insatser och initiativ som uppvisar en forskningsdimension, såsom initiativet med Europauniversitet, som en del av utvecklingen av nya gemensamma och integrerade långsiktiga och hållbara strategier för utbildning, forskning och innovation. Synergieffekter med Horisont Europa kommer att bidra till att främja integrationen av utbildning och forskning, särskilt vid högskolor.

__________________

__________________

33 COM(2018) […].

33 COM(2018) […].

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Programmet bör vara mer inkluderande genom att i större utsträckning nå personer med sämre förutsättningar, bland annat genom mer flexibla upplägg för mobilitet i utbildningssyfte och genom att främja att små organisationer deltar i programmet, framför allt nykomlingar och lokala gräsrotsorganisationer som arbetar direkt med mindre gynnade personer i alla åldrar. Virtuella upplägg, såsom virtuellt samarbete samt blandad och virtuell mobilitet, bör främjas för att nå fler deltagare, framför allt personer med sämre förutsättningar och personer för vilka det skulle utgöra ett hinder att flytta fysiskt till ett annat land.

(16)  Programmet bör vara mer inkluderande genom att öka deltagandet bland personer med sämre förutsättningar. Det är viktigt att förstå att det låga deltagandet av personer med sämre förutsättningar kan ha olika orsaker och bero på olika nationella förhållanden. Därför bör de nationella organen, inom en unionsomfattande ram, utarbeta strategier för inkludering med åtgärder för att förbättra den utåtriktade verksamheten, förenkla förfarandena, erbjuda utbildning och stöd samt övervaka effektiviteten. Andra mekanismer för att öka inkluderingen bör tillämpas, bland annat genom att erbjuda mer flexibla upplägg för mobilitet i utbildningssyfte i enlighet med de behov som personer med sämre förutsättningar har, och genom att främja att små och lokala organisationer deltar i programmet, framför allt nykomlingar och lokala gräsrotsorganisationer som arbetar direkt med mindre gynnade personer i alla åldrar.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Om personer med sämre förutsättningar inte kan delta i programmet av ekonomiska skäl, oavsett om detta beror på deras ekonomiska situation eller på de högre kostnader för deltagande i programmet som deras specifika situation skapar, vilket ofta är fallet för personer med funktionsnedsättning, bör kommissionen och medlemsstaterna se till att lämpliga ekonomiska stödåtgärder vidtas. Sådana åtgärder kan vara andra unionsinstrument, t.ex. Europeiska socialfonden+, nationella program eller anpassning av bidrag eller tillägg genom programmet. Vid bedömning av huruvida personer med sämre förutsättningar inte kan delta i programmet av ekonomiska skäl och av hur mycket stöd de behöver bör objektiva kriterier användas. De ytterligare kostnaderna för åtgärder som underlättar inkludering bör aldrig utgöra grund för avslag på en ansökan.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 16b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16b)  Programmet bör fortsätta att fokusera sitt stöd på fysisk mobilitet i utbildningssyfte och bör skapa fler möjligheter för personer med sämre förutsättningar att dra nytta av åtgärder för fysisk mobilitet i utbildningssyfte. Samtidigt bör man se virtuella former, såsom virtuellt samarbete, blandat lärande och virtuellt lärande, som effektiva komplement till fysisk mobilitet i utbildningssyfte och maximera dess effektivitet. I undantagsfall, om människor inte kan delta i mobilitetsinsatser och mobilitetsverksamhet, kan virtuella format göra det möjligt för dem att utnyttja många av programmets fördelar på ett kostnadseffektivt och innovativt sätt. Därför bör programmet också ge stöd till sådana virtuella format och verktyg. Sådana format och verktyg, särskilt de som används för språkinlärning, bör göras så tillgängliga som möjligt för allmänheten.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 16c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16c)  I enlighet med unionens och medlemsstaternas skyldigheter, enligt Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – särskilt artikel 9 om tillgänglighet och artikel 24 om utbildning – bör särskild uppmärksamhet ägnas åt att se till att personer med funktionsnedsättning har icke-diskriminerande och obehindrad tillgång till programmet. I detta syfte bör ytterligare stöd, inbegripet ekonomiskt stöd, tillhandahållas där så krävs.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 16d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16d)  Rättsliga och administrativa hinder, såsom svårigheter att få visum och uppehållstillstånd och tillgång till stödtjänster, särskilt hälso- och sjukvårdstjänster, kan försvåra tillgången till programmet. Därför bör medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att undanröja sådana hinder, i full överensstämmelse med unionslagstiftningen, och för att underlätta gränsöverskridande handel, till exempel genom att utfärda det europeiska sjukförsäkringskortet.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Kommissionen betonade i meddelandet Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur den centrala roll som utbildning, kultur och idrott spelar för att främja ett aktivt medborgarskap och gemensamma värden bland de yngre generationerna. Att stärka den europeiska identiteten och främja enskilda individers aktiva deltagande i de demokratiska processerna är av avgörande betydelse för Europas framtid och för våra demokratiska samhällen. Att åka utomlands för att studera, praktisera och arbeta eller för att delta i ungdoms- och idrottsverksamhet bidrar till att stärka den europeiska identiteten i all dess mångfald och känslan av att ingå i en viss kulturell grupp och främjar ett aktivt medborgarskap bland människor i alla åldrar. Personer som deltar i mobilitetsverksamhet bör vara delaktiga i lokalsamhället och delta i lokalsamhället i värdlandet för att dela med sig av sina erfarenheter. Verksamhet som är kopplad till att stärka alla aspekter av kreativitet på områdena för utbildning och ungdom samt enskilda individers nyckelkompetenser bör stödjas.

(17)  Kommissionen betonade i meddelandet Stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur den centrala roll som utbildning, kultur och idrott spelar för att främja ett aktivt medborgarskap, gemensamma värden och en känsla av solidaritet bland de yngre generationerna. Att stärka den europeiska identiteten och främja enskilda individers och civilsamhällets aktiva deltagande i de demokratiska processerna är av avgörande betydelse för Europas framtid och för våra demokratiska samhällen. Att åka utomlands för att studera, praktisera och arbeta eller för att delta i ungdoms- och idrottsverksamhet bidrar till att stärka den europeiska identiteten i all dess mångfald och känslan av att ingå i en viss kulturell grupp och främjar ett aktivt medborgarskap, social sammanhållning och kritiskt tänkande bland människor i alla åldrar. Personer som deltar i mobilitetsverksamhet bör vara delaktiga i lokalsamhället och delta i lokalsamhället i värdlandet för att dela med sig av sina erfarenheter. Verksamhet som är kopplad till att stärka alla aspekter av kreativitet på områdena för utbildning och ungdom samt enskilda individers nyckelkompetenser bör stödjas.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(17a)  Det är viktigt att programmet ger ett europeiskt mervärde. Därför bör insatser och verksamhet endast vara berättigade till stöd inom ramen för programmet om de kan uppvisa ett potentiellt europeiskt mervärde. Det bör vara möjligt att uppvisa ett europeiskt mervärde på många olika sätt, exempelvis genom insatsernas gränsöverskridande karaktär, deras komplementaritet och synergier med andra unionsprogram och unionsstrategier, deras bidrag till en effektiv användning av unionens verktyg för öppenhet och erkännande, deras bidrag till utvecklingen av unionsomfattande normer för kvalitetssäkring, deras bidrag till utvecklingen av unionsomfattande gemensamma normer för utbildningsprogram, deras främjande av flerspråkighet samt interkulturell och interreligiös dialog, deras främjande av en känsla av europeisk tillhörighet och deras stärkande av ett europeiskt medborgarskap.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Programmets internationella dimension bör förstärkas och programmet bör sträva efter att erbjuda fler möjligheter till mobilitet, samarbete och politisk dialog med tredjeländer som inte är associerade till programmet. Eftersom den internationella verksamheten inom högre utbildning och den internationella ungdomsverksamheten har genomförts på ett framgångsrikt sätt inom ramen för de tidigare programmen på områdena för utbildning och ungdom, bör den internationella mobilitetsverksamheten utvidgas till andra sektorer, såsom yrkesutbildning.

(18)  Programmets internationella dimension bör förstärkas genom att erbjuda både enskilda och organisationer fler möjligheter till mobilitet, samarbete och politisk dialog med tredjeländer som inte är associerade till programmet, särskilt utvecklingsländer. Den internationella dimensionen bör stödja kompetensutveckling och direktkontakter mellan människor och, för medborgare i utvecklingsländer i synnerhet, stödja en överföring av kunskap till deras ursprungsländer vid slutet av deras studieperioder. Den bör stärka en kapacitetsuppbyggnad av utbildningssystemen i utvecklingsländerna. Eftersom den internationella verksamheten inom högre utbildning och den internationella ungdomsverksamheten har genomförts på ett framgångsrikt sätt inom ramen för de tidigare programmen på områdena för utbildning och ungdom, bör den internationella mobilitetsverksamheten utvidgas till andra sektorer, såsom yrkesutbildning och idrott.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  För att öka effekten av verksamhet i utvecklingsländer är det viktigt att stärka synergieffekterna mellan Erasmus+ och instrumenten för unionens yttre åtgärder, såsom instrumentet för grannskap, utveckling och instrumentet för internationellt samarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Programmet bör stärka befintliga möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte, framför allt i de sektorer där programmet kan få störst effektivitetsvinster, för att utvidga sin räckvidd och möta den stora icke tillgodosedda efterfrågan. Detta bör framför allt ske genom att öka och underlätta mobilitet för högskolestudenter, skolelever och yrkesstuderande. Mobilitet för lågutbildade vuxna bör ingå i partnerskap för samarbete. Möjligheterna till mobilitet för unga som deltar i verksamhet för icke-formellt lärande bör även utvidgas för att nå ut till fler unga. Mobilitet för personal på områdena för utbildning, ungdom och idrott bör också förstärkas med tanke på dess hävstångseffekt. I enlighet med visionen om ett verkligt europeiskt område för utbildning bör programmet också främja mobilitet och utbyten samt främja de studerandes deltagande i utbildningsverksamhet och kulturell verksamhetgenom att stödja en digitalisering av processerna, såsom det europeiska studentkortet. Detta initiativ kan vara ett viktigt steg för att förverkliga mobilitet för alla, framför allt genom att göra det möjligt för högskolor att sända ut och ta emot ytterligare utbytesstudenter, samtidigt som kvaliteten på studentmobiliteten förbättras, och även genom att underlätta studenternas tillgång till olika tjänster (bibliotek, transporter, boende) innan de anländer till värdinstitutionen utomlands.

(20)  Programmet bör stärka befintliga möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte, framför allt i de sektorer där programmet kan få störst effektivitetsvinster, för att utvidga sin räckvidd och möta den stora icke tillgodosedda efterfrågan. Detta bör framför allt ske genom att öka och underlätta mobilitet för högskolestudenter och högskolepersonal, skolelever och skolpersonal, inklusive förskollärare, personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg samt elever och personal inom yrkesutbildning, med riktade åtgärder som tar hänsyn till de avsedda stödmottagarnas särskilda utbildningsbehov. Möjligheter till mobilitet för skolelever och yrkesstuderande i gränsregioner bör främjas ytterligare för att förbereda dem för den specifika gränsöverskridande arbetsmarknaden. Programmet bör också erbjuda möjligheter till mobilitet för studerande och personal inom vuxenutbildning. Vuxenutbildningens främsta mål är överföring av kunskap, färdigheter och kompetens samt främjande av social inkludering, aktivt medborgarskap, personlig utveckling och välbefinnande. Möjligheterna till mobilitet för unga som deltar i verksamhet för icke-formellt lärande bör även utvidgas för att nå ut till fler unga, särskilt nyanlända, personer med sämre förutsättningar och personer som är svåra att nå. Mobilitet för personal på områdena för utbildning, ungdom och idrott bör också förstärkas med tanke på dess hävstångseffekt, med särskilt fokus på omskolning, kompetenshöjning och främjande av kompetensutveckling för arbetsmarknaden. I enlighet med visionen om ett verkligt europeiskt område för utbildning bör programmet också främja mobilitet och utbyten samt främja de studerandes deltagande i utbildnings- och idrottsverksamhet samt kulturell verksamhet genom att stödja en digitalisering av processerna för att underlätta ansökningsförfaranden och deltagandet i programmet, genom att ta fram användarvänliga onlinesystem baserade på bästa praxis och genom att skapa nya verktyg, såsom det europeiska studentkortet. Detta initiativ kan vara ett viktigt steg för att förverkliga mobilitet för alla, framför allt genom att göra det möjligt för högskolor att sända ut och ta emot ytterligare utbytesstudenter, samtidigt som kvaliteten på studentmobiliteten förbättras, och även genom att underlätta studenternas tillgång till olika tjänster (bibliotek, transporter, boende) innan de anländer till värdinstitutionen utomlands.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Programmet bör garantera mobilitetserfarenheter av kvalitet som bygger på Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18 december 2006 om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet1a som klargör att kvaliteten på informationen, förberedelsen, stödet och erkännandet av erfarenheter och kvalifikationer samt tydliga inlärningsplaner och lärandemål som utarbetats i förväg, påverkar tydligt fördelarna med mobilitet. Mobilitetsverksamhet bör förberedas ordentligt i förväg. Den kan ofta förberedas på ett effektivt sätt med användning av informations- och kommunikationsteknik. Där så är lämpligt bör det också vara möjligt för programmet att ge stöd till besök i förberedande syfte för mobilitetsverksamhet.

 

__________________

 

1a EUT L 394, 30.12.2006, s. 5.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Programmet bör stödja och uppmuntra mobilitet för lärare och undervisande personal på alla nivåer för att förbättra arbetsmetoder och bidra till yrkesutveckling. Med tanke på den viktiga roll som förskoleverksamhet spelar för att förhindra sociala och ekonomiska ojämlikheter är det viktigt att lärare och personal på denna nivå kan delta i mobilitet i utbildningssyfte inom ramen för programmet. När det gäller undervisning bör programmet också uppmuntra pilotprojekt för politiska innovationer för att möta vissa gemensamma utmaningar som utbildningssystemen i unionen står inför, såsom att locka till sig nya förmågor till undervisningen av de mest marginaliserade barnen och att utveckla lärarutbildningen för att hjälpa dem i undervisningen av missgynnade elever. För att maximera fördelarna med att delta i programmet för lärare och undervisande personal bör allt göras för att skapa ett klimat som stödjer mobilitet genom att låta det ingå i deras arbetsprogram och vanliga arbete, ge dem tillgång till lämpliga utbildningsmöjligheter och lämpligt ekonomiskt stöd baserat på landet och, i relevanta fall, den region där mobilitet i utbildningssyfte ska äga rum.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20c)  Med tanke på den avgörande roll som yrkesutbildning spelar för att förbättra möjligheterna till anställning och främja social inkludering bör programmet bidra till att öka inkluderingen, kvaliteten och relevansen av yrkesutbildning, i enlighet med kommissionens meddelande av den 10 juni 2016 om en ny kompetensagenda för Europa: Samarbete för att stärka humankapitalet, anställbarheten och konkurrenskraften1a. Programmet bör främja starkare band mellan anordnare av yrkesutbildning och arbetsgivare, både privata och offentliga. Det bör också bidra till att behandla sektorsspecifika frågor som rör yrkesinriktad utbildning, såsom språkutbildning, främjande av partnerskap för mobilitet av hög kvalitet och erkännande och certifiering av kompetens, och uppmuntra anordnare av yrkesutbildning att ansöka om stadgan om rörlighet inom yrkesutbildning som en kvalitetsstämpel.

 

__________________

 

1a COM(2016)0381.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Programmet bör stimulera ungas deltagande i det demokratiska livet i Europa, bland annat genom att stödja projekt för unga som uppmuntrar dem till att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden, såsom grundläggande rättigheter, och genom att föra samman unga och beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt på EU-nivå, liksom genom att bidra till den europeiska integrationsprocessen.

(21)  Programmet bör stimulera ungas deltagande i det demokratiska livet i Europa, bland annat genom att stödja projekt för unga som uppmuntrar dem till att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden, såsom grundläggande rättigheter, europeisk historia, kultur och medborgarskap, genom att föra samman unga och beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt på EU-nivå, liksom genom att bidra till den europeiska integrationsprocessen. Programmet bör öka medvetenheten om e-demokrativerktyg, inklusive det europeiska medborgarinitiativet. Den bör också främja utbytet mellan yngre och äldre generationer. Mot bakgrund av den nyckelroll som ungdomsorganisationer och ungdomsarbete spelar för att uppnå dessa mål bör programmet stödja utvecklingen av ungdomssektorn i unionen.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Programmet bör erbjuda unga fler möjligheter att upptäcka Europa genom vistelser utomlands. Artonåringar, framför allt personer med sämre förutsättningar, bör få en möjlighet att uppleva en första, kortvarig resa genom Europa, antingen på egen hand eller i grupp, inom ramen för en informell utbildningsverksamhet som syftar till att stärka deras känsla av att vara en del av Europeiska unionen och att upptäcka den kulturella mångfalden inom unionen. Programmet bör kartlägga organ med ansvar för att nå ut till och välja deltagarna och stödja verksamhet som främjar den utbildningsmässiga dimensionen av upplevelsen.

(22)  Programmet bör erbjuda unga fler möjligheter att upptäcka Europa genom studievistelser utomlands inom ramen för det nya initiativet DiscoverEU. Unga personer mellan 18 och 20 år, framför allt de med sämre förutsättningar, bör få en möjlighet att uppleva en första, kortvarig resa genom Europa, antingen på egen hand eller i grupp, som en del i en icke-formell eller informell utbildningsverksamhet som syftar till att stärka deras känsla av att vara en del av Europeiska unionen och att upptäcka den kulturella och språkliga mångfalden inom unionen. Initiativet bör ha en tydlig och verifierbar inlärningskomponent och bör säkerställa att erfarenheter sprids och delas i syfte att bedöma och förbättra initiativet på löpande basis. Programmet bör kartlägga organ med ansvar för att nå ut till och välja deltagarna, med hänsyn till geografisk balans, och stödja verksamhet som främjar den utbildningsmässiga dimensionen av upplevelsen. Dessa organ bör också, när så är lämpligt, tillhandahålla utbildning och stöd före och efter mobilitet i utbildningssyfte, även när det gäller språkkunskaper och interkulturell kompetens. Initiativet DiscoverEU bör knyta an till initiativen Europeiska kulturhuvudstäder, Europeiska ungdomshuvudstäderna, Europeiska volontärhuvudstäderna och Europeiska miljöhuvudstäder.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Programmet bör även främja språkinlärning, framför allt genom en ökad användning av nätbaserade verktyg, eftersom nätbaserat lärande erbjuder ytterligare fördelar vid språkinlärningen vad gäller tillgänglighet och flexibilitet.

(23)   Språkinlärning bidrar till ömsesidig förståelse och mobilitet i och utanför unionen. Samtidigt behövs språkkunskaper i vardags- och yrkeslivet. Programmet bör därför även främja språkinlärning genom språkkurser på plats och genom en ökad användning av tillgängliga nätbaserade verktyg, eftersom nätbaserat lärande kan erbjuda ytterligare fördelar vid språkinlärningen vad gäller tillgänglighet och flexibilitet. Det stöd för språkinlärning som tillhandahålls genom programmet bör ta hänsyn till användarnas behov, med fokus på de språk som används i mottagarlandet och, i gränsregioner, på grannländernas språk. Stöd för språkinlärning bör också omfatta nationella teckenspråk. Erasmus onlineverktyg för språkstöd bör skräddarsys efter programdeltagarnas särskilda behov och vara öppet för alla.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Programmet bör använda språkteknik, såsom maskinöversättning, i syfte att underlätta utbyten mellan myndigheter och förbättra den interkulturella dialogen.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Programmet bör stödja åtgärder som stärker samarbetet mellan institutioner och organisationer som är verksamma på områdena för utbildning, ungdom och idrott, och framhålla den grundläggande roll som de spelar när det gäller att förse människor med de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs i en föränderlig värld samt att i tillräcklig utsträckning uppfylla potentialen för innovation, kreativitet och entreprenörskap, särskilt inom den digitala ekonomin.

(24)  Programmet bör stödja åtgärder som stärker samarbetet mellan institutioner och organisationer som är verksamma på områdena för utbildning, ungdom och idrott, och framhålla den grundläggande roll som de spelar när det gäller att förse människor med de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs i en föränderlig värld samt att i tillräcklig utsträckning uppfylla potentialen för innovation, kreativitet och entreprenörskap, särskilt inom den digitala ekonomin. I detta syfte bör ett effektivt samarbete mellan alla berörda parter på alla nivåer av programmets genomförande säkerställas.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I slutsatserna av den 14 december 2017 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lägga fram ett antal initiativ för att lyfta upp det europeiska samarbetet på utbildningsområdet på en ny nivå, bland annat genom att uppmuntra uppkomsten av Europauniversitet senast 2024; Europauniversiteten kommer att bestå av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU. Programmet bör stödja dessa Europauniversitet.

(25)  I slutsatserna av den 14 december 2017 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lägga fram ett antal initiativ för att lyfta upp det europeiska samarbetet på utbildningsområdet på en ny nivå, bland annat genom att uppmuntra uppkomsten av Europauniversitet senast 2024; Europauniversiteten kommer att bestå av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU. Programmet bör stödja dessa Europauniversitet, som bör drivas av spetskompetens och ha till syfte att göra högskolor i unionen mer attraktiva och att öka samarbetet mellan forskning, innovation och utbildning. Begreppet ”spetskompetens” ska tolkas brett, till exempel även när det gäller förmågan att öka inkluderingen. Programstödet bör sträva efter en bred geografisk täckning av ”Europauniversitet”.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Bryggekommunikén från 2010 efterlyste stöd för hög yrkeskompetens för smart och hållbar tillväxt. I meddelandet Ökad innovation i EU:s regioner från 2017 framhölls det att yrkesutbildningen bör kopplas samman med innovationssystem, som en del av strategier för smart specialisering på regional nivå. Programmet bör tillhandahålla de medel som krävs för att reagera på dessa uppmaningar och stödja utvecklingen av transnationella plattformar av yrkeskunskapscentrum som är nära integrerade i lokala och regionala strategier för tillväxt, innovation och konkurrenskraft. Dessa kunskapscentrum bör fungera som en drivkraft för kvalitativa yrkesmässiga färdigheter mot bakgrund av sektorsspecifika utmaningar, samtidigt som de stöder övergripande strukturella förändringar och den socioekonomiska politiken i EU.

(26)  Bryggekommunikén från 2010 efterlyste stöd för hög yrkeskompetens för smart och hållbar tillväxt. I meddelandet Ökad innovation i EU:s regioner från 2017 framhölls det att yrkesutbildningen bör kopplas samman med innovationssystem, som en del av strategier för smart specialisering på regional nivå. Programmet bör tillhandahålla de medel som krävs för att reagera på dessa uppmaningar och stödja utvecklingen av transnationella plattformar av yrkeskunskapscentrum som är nära integrerade i lokala och regionala strategier för tillväxt, innovation, konkurrenskraft, hållbar utveckling och social inkludering. Dessa kunskapscentrum bör fungera som en drivkraft för kvalitativa yrkesmässiga färdigheter mot bakgrund av sektorsspecifika utmaningar, samtidigt som de stöder övergripande strukturella förändringar och den socioekonomiska politiken i EU.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att öka användningen av den virtuella samarbetsverksamheten bör programmet stödja en mer systematisk användning av onlineplattformar, såsom eTwinning, School Education Gateway, webbplattformen för vuxenutbildning i Europa, den europeiska ungdomsportalen och onlineplattformen för högre utbildning.

(27)  För att öka användningen av den virtuella samarbetsverksamheten bör programmet stödja en mer systematisk användning av befintliga onlineplattformar, såsom eTwinning, School Education Gateway, webbplattformen för vuxenutbildning i Europa, den europeiska ungdomsportalen och onlineplattformen för högre utbildning. Programmet bör också, i lämpliga fall, uppmuntra utvecklingen av nya onlineplattformar för att stärka och modernisera utbildnings-, idrotts- och ungdomspolitiken på europeisk nivå. Sådana plattformar bör vara användarvänliga i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/21021a.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer (EUT L 327, 2.12.2016, s. 1).

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Programmet bör bidra till att underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer, liksom överföring av studiemeriter eller utbildningsmoduler, för att främja kvalitetskontroll och stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. I detta avseende bör programmet också tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och nätverk på nationell nivå och EU-nivå som underlättar EU-övergripande utbyten och utvecklar flexibla utbildningsvägar mellan olika områden på områdena för utbildning och ungdom samt mellan formella och icke-formella sammanhang.

(28)  Programmet bör bidra till att underlätta öppenhet i och automatiskt ömsesidigt erkännande av färdigheter, kompetens, kvalifikationer och examensbevis, liksom överföring av studiemeriter eller andra utbildningsintyg, för att främja kvalitetskontroll och stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. I detta avseende bör programmet också tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och nätverk på nationell nivå och EU-nivå som ger information och stöd till potentiella deltagare, och därmed underlättar EU-övergripande utbyten och utvecklar flexibla utbildningsvägar mellan olika områden på områdena för utbildning och ungdom samt mellan formella och icke-formella sammanhang.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Programmet bör lägga särskild tonvikt vid validering och erkännande av utbildningsperioder utomlands, även på högstadie- och gymnasienivå. I detta sammanhang bör beviljande av bidrag kopplas till kvalitetsbedömningsförfaranden och till en beskrivning av läranderesultat och till den fullständiga tillämpningen av rådets rekommendation av den 15 mars 2018 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet1a, rådets rekommendation av den 20 december 2012 om validering av icke-formellt och informellt lärande1b samt europeiska verktyg som bidrar till erkännandet av lärande utomlands och som säkerställer lärande av god kvalitet, såsom den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning (Eqar), det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) och den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (Eqavet).

 

__________________

 

1a EUT C 153, 2.5.2018, s. 1.

 

1b EUT C 398, 22.12.2012, s. 1.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Som ett sätt att säkerställa samarbete med andra unionsinstrument och unionens övriga politikområden bör personer inom olika verksamhetssektorer, såsom den offentliga sektorn, jordbrukssektorn och näringslivet, erbjudas möjligheter att vistas utomlands i alla skeden av livet för att utvecklas både yrkesmässigt och på det personliga planet, framför allt genom att skapa en medvetenhet om sin europeiska identitet och en förståelse för den europeiska kulturella mångfalden. Programmet bör utgöra en enda ingångspunkt för unionens transnationella mobilitetsprogram med en tydlig lärandedimension och förenkla utbudet av sådana program för bidragsmottagarna och dem som deltar i denna verksamhet. Det bör göras lättare att expandera Erasmusprojekt; särskilda åtgärder bör införas för att hjälpa ansvariga för Erasmusprojekt att ansöka om bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och program för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.

(30)  Som ett sätt att säkerställa samarbete med andra unionsinstrument och unionens övriga politikområden bör personer inom olika verksamhetssektorer, såsom den offentliga och privata sektorn, jordbrukssektorn och näringslivet, erbjudas möjligheter att gå en utbildning, göra praktik eller vistas utomlands i alla skeden av livet för att utvecklas på det personliga planet, framför allt genom att skapa en medvetenhet om sin europeiska identitet och en förståelse för den europeiska kulturella mångfalden, och yrkesmässigt, särskilt genom att förvärva färdigheter som är relevanta för arbetsmarknaden. Programmet bör utgöra en enda ingångspunkt för unionens transnationella mobilitetsprogram med en tydlig lärandedimension och förenkla utbudet av sådana program för bidragsmottagarna och dem som deltar i denna verksamhet. Det bör göras lättare att expandera Erasmusprojekt; särskilda åtgärder bör införas för att hjälpa ansvariga för Erasmusprojekt att ansöka om bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och program för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa, media och kultur samt Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Det är viktigt att stimulera undervisning och forskning om frågor som rör europeisk integration samt att främja diskussioner om dessa frågor med stöd av Jean Monnet-insatser inom högre utbildning och även på andra utbildningsområden. Att främja en känsla av en europeisk identitet och ett gemensamt åtagande är särskilt viktigt i tider när de gemensamma värden som unionen bygger på och som utgör en del av vår europeiska identitet sätts på prov och när medborgarnas engagemang inte är stort. Programmet bör fortsätta att bidra till att utveckla spetskompetens inom europeiska integrationsstudier.

(31)  Det är viktigt att stimulera undervisning och forskning om frågor som rör europeisk integration och unionens framtida utmaningar och möjligheter samt att främja en debatt om dessa frågor med stöd av Jean Monnet-insatser inom all högre utbildning. Att främja en känsla av europeisk tillhörighet och ett gemensamt åtagande är särskilt viktigt de gemensamma värden som unionen bygger på och som utgör en del av en gemensam europeisk identitet utmanas och med tanke på att medborgarna inte visar något större engagemang. Programmet bör fortsätta att bidra till att utveckla spetskompetens inom europeiska integrationsstudier och även till att stärka engagemanget för den europeiska integrationen bland alla studerande och allmänheten.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(32)  Programmet bör vara i linje med Parisavtalets centrala mål att stärka de globala åtgärderna mot klimatförändringar. I överensstämmelse med unionens åtaganden att genomföra Parisavtalet och för att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling kommer detta program bidra till att integrera klimatfrågor och hållbar utveckling i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25% av unionens budgetutgifter bidrar till klimatmålen under den period som omfattas av den fleråriga budgetramen 2021–2027 och till att ett årligt mål på 30 % införs så snabbt som möjligt, men senast 2027. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Med tanke på unionens roll som global aktör och i linje med FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling och de åtaganden som medlemsstaterna gjorde vid Rio+20-konferensen, bör programmet integrera utbildning och livslångt lärande som är inkluderande, skapar rättvisa och är av hög kvalitet, bland annat genom att erkänna den avgörande roll som utbildning spelar för att bekämpa fattigdom. Programmet bör också bidra till agendan för hållbar utveckling genom att stödja insatser för att utveckla den kompetens som krävs för hållbar utveckling och för att utbilda människor i hållbarhet, miljöskydd och klimatförändringar genom formell, icke-formell och informell utbildning.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning34 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(33)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för hela programmets löptid som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning34 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Från 2021 bör man se till att programmet får en betydligt större årlig budget jämfört med det sista året i den fleråriga budgetramen 2014–2020, följt av en linjär och successiv ökning av de årliga anslagen. En sådan budgetprofil skulle bidra till en bredare tillgång från första början av den fleråriga budgetramen för 2021–2027, och till att undvika oproportionerligt stora ökningar under de sista åren som kan vara svåra att absorbera.

__________________

__________________

34 EUT L […], […], s. […].

34 EUT L […], […], s. […].

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Inom ramen för en grundläggande finansieringsram för insatser på utbildningsområdet som ska förvaltas av de nationella programkontoren bör en minimitilldelning per sektor (högre utbildning, skolutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning) fastställas i syfte att säkerställa den kritiska massa av anslag som krävs för att uppnå de avsedda utfallen och resultaten inom var och en av dessa sektorer.

(34)  Inom ramen för en grundläggande finansieringsram för insatser på utbildningsområdet som ska förvaltas av de nationella programkontoren bör en minimitilldelning per sektor (högre utbildning, skolutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning) fastställas i syfte att säkerställa den kritiska massa av anslag som krävs för att uppnå de avsedda utfallen och resultaten inom var och en av dessa sektorer. Det exakta budgetanslaget för varje insats och initiativ bör fastställas i arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå insatsernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel [125.1] i budgetförordningen.

(36)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå insatsernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel [125.1] i budgetförordningen. Budgetförordningens principer om öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering bör respekteras vid genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Tredjeländer som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i programmet i samband med det samarbete som inrättats genom EES-avtalet, som ligger till grund för genomförandet av unionsprogrammen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. Denna förordning ska bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. Tredjeländers fulla deltagande i programmet bör omfattas av de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar deltagande i programmet för det tredjeland som berörs. Fullt deltagande innebär även en skyldighet att inrätta ett nationellt programkontor och att förvalta vissa av programmets insatser på en decentraliserad nivå. Enskilda personer och enheter från tredjeländer som inte är associerade till programmet bör kunna delta i vissa insatser inom programmet, i enlighet med det arbetsprogram och de ansökningsomgångar som offentliggjorts av kommissionen. Vid genomförandet av programmet bör särskilda arrangemang för enskilda personer och enheter från europeiska mikrostater tas i beaktande.

(37)  Tredjeländer som ingår i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) får delta i programmet i samband med det samarbete som inrättats genom EES-avtalet, som ligger till grund för genomförandet av unionsprogrammen genom ett beslut enligt det avtalet. Tredjeländer får också delta på grundval av andra rättsliga instrument. Denna förordning ska bevilja de rättigheter och den tillgång som krävs för att den behöriga utanordnaren, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och Europeiska revisionsrätten ska kunna utöva sina respektive befogenheter på ett heltäckande sätt. Tredjeländers fulla deltagande i programmet bör omfattas av de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar deltagande i programmet för det tredjeland som berörs. Fullt deltagande innebär även en skyldighet att inrätta ett nationellt programkontor och att förvalta vissa av programmets insatser på en decentraliserad nivå. Enskilda personer och enheter från tredjeländer som inte är associerade till programmet bör kunna delta i programmets insatser, i enlighet med det arbetsprogram och de ansökningsomgångar som offentliggjorts av kommissionen. Vid genomförandet av programmet bör särskilda arrangemang för enskilda personer och enheter från europeiska mikrostater tas i beaktande.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  I enlighet med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden36 bör programmet ta den specifika situationen i dessa områden i beaktande. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser. Mobilitetsutbyten och samarbete mellan personer och organisationer från dessa områden och tredjeländer, framför allt deras grannländer, bör främjas. Sådana åtgärder kommer att övervakas och utvärderas regelbundet.

(38)  I enlighet med artikel 349 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden36(det strategiska partnerskapsmeddelandet) bör programmet ta den specifika situationen i dessa områden i beaktande. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser. Mobilitetsutbyten och samarbete mellan personer och organisationer från dessa områden och tredjeländer, framför allt deras grannländer, bör främjas. Sådana åtgärder kommer att övervakas och utvärderas regelbundet.

__________________

__________________

36 COM(2017) 623 final.

36 COM(2017) 623 final.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  I det strategiska partnerskapsmeddelandet erkände kommissionen att ökad rörlighet för studerande och utbildningspersonal, särskilt inom Erasmus+-programmet, skulle vara till mycket stor nytta för de yttersta randområdena, och åtog sig att ytterligare anpassa det ekonomiska stödet till de deltagare som reser till och från de yttersta randområdena och bibehålla de specifika finansieringsreglerna för dessa områden inom Erasmus+, att undersöka möjligheten att utvidga det lokala Erasmus+-samarbetet för att fortsätta stimulera mobilitet mellan de yttersta randområdena och tredjeländer i grannskapet samt att använda Europeiska socialfonden+ som ett komplement till Erasmus+.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)   I enlighet med EU:s budgetförordning bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. Arbetsprogrammet bör fastställa de åtgärder som behövs för att de ska kunna genomföras, i överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag samt alla övriga uppgifter som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet.

(40)  Programmet bör bevara kontinuiteten i fråga om mål och prioriteringar. Eftersom det ska genomföras under en sjuårsperiod måste det ändå finnas en viss grad av flexibilitet för att det ska kunna anpassas till en förändrad verklighet och nya politiska prioriteringar på området utbildning, ungdom och idrott. I denna förordning anges därför inte i detalj hur specifika initiativ ska utformas, och man fastställer inte alla politiska prioriteringar och motsvarande prioriteringar i budgeten för de kommande sju åren. I stället bör underordnade politiska beslut och prioriteringar, inklusive närmare uppgifter om specifika nya initiativ, fastställas med hjälp av arbetsprogram, i enlighet med EU:s budgetförordning. Vid utformningen av de nya initiativen bör man dra lärdom av tidigare och pågående pilotinitiativ på detta område och bör ta vederbörlig hänsyn till det europeiska mervärdet, både när det gäller initiativets innehåll och struktur Arbetsprogrammet bör också fastställa de åtgärder som behövs för att de ska kunna genomföras, i överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag samt alla övriga uppgifter som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom en delegerad akt. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå och i samråd med nationella programkontor och intressenter, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet framför allt erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter bör ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Kommissionen bör, i samarbete med de nationella programkontoren, övervaka och rapportera om genomförandet av programmet, både under programmets löptid och efter programmets slut. Den slutliga utvärderingen av programmet bör genomföras i god tid så att den i förekommande fall kan användas i halvtidsöversynen av det efterföljande programmet. Kommissionen bör framför allt genomföra en halvtidsöversyn av programmet, vid behov åtföljt av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201638 behöver programmet utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Sådana krav bör omfatta specifika, mätbara och realistiska indikatorer som kan mätas över tid som en grund för att utvärdera effekterna av programmet på fältet.

(41)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201638 behöver programmet utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för stödmottagarna, undviks. Sådana krav bör omfatta specifika, mätbara och realistiska indikatorer som kan mätas över tid som en grund för att utvärdera effekterna av programmet på fältet.

__________________

__________________

38 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet, i förekommande fall, med stöd av andra viktiga parter.

(42)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet, i tillämpliga fall, med stöd av andra berörda parter.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  För att göra kommunikationen med den breda allmänheten effektivare och stärka synergieffekterna mellan de kommunikationsinsatser som vidtas på kommissionens initiativ bör de budgetmedel som anslås för kommunikationsinsatser i enlighet med denna förordning också bidra till spridning av information om unionens politiska prioriteringar i den mån de berör de allmänna målen för denna förordning.

utgår

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av denna förordning bör programmet i högsta möjliga mån använda sig av befintliga genomförandemekanismer. Genomförandet av programmet bör därför överlåtas till kommissionen och till de nationella programkontoren. När så är möjligt, och för att maximera effektiviteten, bör de nationella programkontoren vara samma som de som utsetts för förvaltningen av det föregående programmet. Räckvidden av förhandsbedömningen av kravuppfyllelse bör begränsas till de krav som är nya och specifika för programmet, såvida detta inte är motiverat, till exempel vid allvarliga brister eller undermåliga prestationer vad gäller det nationella programkontoret i fråga.

(44)  För att säkerställa ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av denna förordning bör programmet i högsta möjliga mån använda sig av befintliga genomförandemekanismer. Genomförandet av programmet bör därför överlåtas till kommissionen och till de nationella programkontoren, som bör säkerställa en enhetlig och enkel tillämpning av programreglerna i hela unionen och över tid. För detta ändamål och för att säkerställa ett effektivt genomförande av programmet bör kommissionen och de nationella programkontoren samarbeta, och i samråd med berörda parter, utarbeta enhetliga och enkla förfaranden av hög kvalitet och underlätta utbytet av god praxis som kan förbättra projektens kvalitet inom ramen för programmet. När så är möjligt, och för att maximera effektiviteten, bör de nationella programkontoren vara samma som de som utsetts för förvaltningen av det föregående programmet. Räckvidden av förhandsbedömningen av kravuppfyllelse bör begränsas till de krav som är nya och specifika för programmet, såvida detta inte är motiverat, till exempel vid allvarliga brister eller undermåliga prestationer vad gäller det nationella programkontoret i fråga.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a)  För att uppmuntra projektansvariga utan erfarenhet av unionens finansieringsprogram att ansöka om finansiering bör kommissionen och de nationella programkontoren ge råd och stöd och se till att ansökningsförfarandena är så tydliga och enkla som möjligt. Programhandledningen bör förbättras ytterligare så att den blir användarvänlig och tydlig, och ansökningsformulären bör vara enkla och göras tillgängliga i tid. För att ytterligare modernisera och harmonisera ansökningsprocessen bör ett gemensamt, flerspråkigt system med en enda kontaktpunkt utvecklas för programmets stödmottagare och för dem som deltar i förvaltningen av programmet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44b)  Som regel bör bidrags- och projektansökningar lämnas till och förvaltas av det nationella programkontoret i det land där den sökande har sin bas. Genom undantag bör dock ansökningar om bidrag och projektansökningar för verksamhet som organiseras av unionsomfattande nätverk och europeiska och internationella organisationer lämnas in till och förvaltas direkt av kommissionen.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80139 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma antagningsförfaranden.

(46)  Medlemsstaterna bör vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder som kan försvåra tillgången till programmet eller stå i vägen för att det ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80139 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma antagningsförfaranden.

__________________

__________________

39 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, EUT L 132, 21.5.2016, s. 21.

39 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, EUT L 132, 21.5.2016, s. 21.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201140.

utgår

__________________

 

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter, EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  I syfte att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i form av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning. De förenklade bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, som fastställts av kommissionen, bör ta levnads- och försörjningskostnaderna i värdlandet i beaktande. Kommissionen och de nationella programkontoren i de sändande länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa förenklade bidrag på grundval av objektiva kriterier, framför allt för att garantera tillgång för personer med sämre förutsättningar. I enlighet med nationell rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras att låta dessa bidrag vara befriade från skatter och sociala avgifter. Samma undantag bör gälla för offentliga eller privata enheter som beviljar sådant ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

(49)  I syfte att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i form av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning. I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och för att förenkla programförvaltningen bör schablonbelopp som baseras på det berörda projektet användas för mobilitetsverksamhet inom alla sektorer. De förenklade bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, som fastställts av kommissionen, bör regelbundet ses över och anpassas till levnads- och försörjningskostnaderna i värdlandet och värdregionen. Kommissionen och de nationella programkontoren i de sändande länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa förenklade bidrag på grundval av objektiva kriterier, framför allt för att garantera tillgång för personer med sämre förutsättningar. I enlighet med nationell rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras att låta dessa bidrag vara befriade från skatter och sociala avgifter. Samma undantag bör gälla för offentliga eller privata enheter som beviljar sådant ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Även om regelverket redan tidigare tillät medlemsstaterna och regionerna att skapa synergieffekter inom ramen för den tidigare programplaneringsperioden mellan Erasmus+ och andra unionsinstrument, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som även stödjer en kvalitativ utveckling på utbildningsområdet och inom ungdomsverksamheten i EU, har denna potential hittills varit underutnyttjad, vilket således begränsar de systemiska effekterna av projekt och inverkan på politiken. Ändamålsenlig kommunikation och samarbete bör äga rum på nationell nivå mellan de nationella organ som ansvarar för förvaltningen av dessa instrument för att maximera deras respektive inverkan. Programmet bör möjliggöra ett aktivt samarbete med dessa instrument.

(52)  Även om regelverket redan tidigare tillät medlemsstaterna och regionerna att skapa synergieffekter inom ramen för den tidigare programplaneringsperioden mellan Erasmus+ och andra unionsinstrument, såsom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, som även stödjer en kvalitativ utveckling på utbildningsområdet och inom ungdomsverksamheten i EU, har denna potential hittills varit underutnyttjad, vilket således begränsar de systemiska effekterna av projekt och inverkan på politiken. Ändamålsenlig kommunikation och samarbete bör äga rum på nationell nivå mellan de nationella organ som ansvarar för förvaltningen av dessa instrument för att maximera deras respektive inverkan. Programmet bör möjliggöra ett aktivt samarbete med dessa instrument, särskilt genom att säkerställa att en ansökan av hög kvalitet som inte kan finansieras inom ramen för programmet på grund av otillräckliga medel, kan komma i fråga för finansiering genom ett förenklat förfarande från de europeiska struktur- och investeringsfonderna. För att förenkla förfarandet för sådana insatser bör det vara möjligt att ge dem en kvalitetsstämpel som signalerar ett erkännande för deras höga kvalitet. Sådan programöverskridande komplementaritet bör göra att andelen framgångsrika projekt ökar generellt.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a)  För att uppnå högsta möjliga effektivitet vad gäller unionens finansiering och politiska stöd är det viktigt att främja synergier och komplementaritet mellan alla relevanta program på ett konsekvent sätt. Sådana synergier och sådan komplementaritet bör inte leda till att medel som tilldelats programmet Erasmus+ förvaltas utanför programmets struktur, och inte heller till att medel används för andra syften än de som anges i denna förordning. Synergieffekter och komplementaritet bör leda till förenklade ansökningsförfaranden på genomförandenivå.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Skäl 55

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(55)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män och rätten att inte utsättas för diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, och att främja tillämpningen av artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(55)  Denna förordning respekterar de grundläggande rättigheter och iakttar de principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa full respekt för rätten till jämställdhet mellan kvinnor och män och rätten att inte utsättas för diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning, och att främja tillämpningen av artiklarna 21 och 23 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Därför bör programmet aktivt stödja initiativ som syftar till att öka medvetenheten och främja en positiv attityd till grupper som kan vara utsatta för diskriminering och till att främja jämställdhet. Den bör också stödja insatser för att minska utbildningsklyftan och de särskilda svårigheter som romer möter genom att underlätta deras fulla och aktiva deltagande i programmet. Respekten för de rättigheter och principer som särskilt erkänns i stadgan om de grundläggande rättigheterna bör genomsyra hela programmets planering, genomförande, övervakning och utvärdering.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  all utbildning (formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande) under hela livet, inbegripet förskoleverksamhet och barnomsorg, allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, som leder till bättre kunskaper, färdigheter, kompetenser och attityder eller samhällsdeltagande ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning,

(1)  all utbildning (formellt lärande, icke-formellt lärande och informellt lärande) under hela livet, inbegripet förskoleverksamhet och barnomsorg, allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning, högre utbildning och vuxenutbildning, som leder till bättre eller uppdaterade kunskaper, färdigheter, kompetenser och attityder eller samhällsdeltagande ur ett personligt, medborgerligt, kulturellt, samhälleligt och/eller arbetsrelaterat perspektiv, inklusive tillhandahållandet av rådgivning och vägledning,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och utbildning och/eller kompletteras med e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall kan det ske i form av lärande genom användning av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning, inklusive omskolning eller fortbildning, eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan ske i form av praktik, lärlingsutbildning, ungdomsutbyte, undervisning eller deltagande i yrkesutvecklingsverksamhet. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd, däribland nationella teckenspråk, och utbildning och/eller kompletteras med tillgängligt e-lärande och virtuellt samarbete.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a)  virtuellt lärande: förvärv av färdigheter och kunskaper genom användning av tillgängliga informations- och kommunikationsverktyg,

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2b)  blandat lärande: förvärv av färdigheter och kunskaper genom en kombination av virtuella utbildningsverktyg och traditionella undervisningsmetoder,

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  idrott på gräsrotsnivå: idrott i organiserad form som utövas på lokal nivå av amatöridrottare, samt idrott för alla,

(6)  idrott på gräsrotsnivå: idrott i organiserad form som utövas regelbundet av amatöridrottare i alla åldrar i hälsosyfte, utbildningssyfte eller socialt syfte.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  högskolestudent: person som är inskriven vid en högskola för en kort utbildning, på kandidatnivå, mastersnivå eller doktorandnivå eller motsvarande. Det omfattar även nyutexaminerade,

(7)  högskolestudent: person som är inskriven vid en högskola för en kort utbildning, på kandidatnivå, mastersnivå eller doktorandnivå eller motsvarande, eller person som under de senast föregående 24 månaderna utexaminerats från en sådan högskola,

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund är involverade i utbildning eller icke-formellt lärande, och det kan omfatta professorer, lärare, utbildare, skolledare, ungdomsarbetare, idrottsinstruktörer, personal som inte undervisar och andra berörda sakkunniga som främjar lärande,

(8)  personal: personer som antingen yrkesmässigt eller på frivillig grund är involverade i utbildning på alla nivåer eller icke-formellt lärande, och det kan omfatta professorer, lärare, utbildare, forskare, skolledare, ungdomsarbetare, personal som inte undervisar och andra berörda sakkunniga som främjar lärande,

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  idrottspersonal: personer som deltar i förvaltningen, undervisningen eller utbildningen av ett idrottslag eller av flera enskilda idrottare, antingen mot betalning eller på frivillig basis,

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  yrkesstuderande: person som är inskriven på en grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad fortbildning, eller på ett yrkesinriktat studieprogram, på alla nivåer från sekundär till eftergymnasial nivå. Det omfattar deltagande av personer som nyligen utexaminerats från sådana program, skolelev:

(9)  yrkesstuderande: person som är inskriven på en grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad fortbildning, eller på ett yrkesinriktat studieprogram, på alla nivåer från sekundär till eftergymnasial nivå eller person som under de senast föregående 24 månaderna har utexaminerats från ett sådant program.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  skolelev: person som är inskriven vid en läroanstalt som tillhandahåller allmän utbildning på alla nivåer från förskoleverksamhet och barnomsorg till gymnasieutbildning och som enligt de nationella myndigheterna är berättigade att delta i programmet på sina respektive territorier, vuxenutbildning:

(10)  skolelev: person som är inskriven vid en läroanstalt som tillhandahåller allmän utbildning på alla nivåer från förskoleverksamhet och barnomsorg till gymnasieutbildning, eller person som fått sin skolutbildning utanför en läroanstalt, och som enligt de behöriga myndigheterna är berättigade att delta i programmet på sina respektive territorier,

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  tredjeland som inte är associerat till programmet: ett tredjeland som inte deltar fullt ut i programmet, men vars rättsliga enheter i undantagsfall kan dra nytta av programmet i välmotiverade fall i unionens intresse,

utgår

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  gemensam masterexamen: ett integrerat utbildningsprogram som erbjuds av minst två högskolor och som ger ett enda examensbevis, utfärdat och undertecknat av samtliga deltagande högskolor gemensamt och erkänt officiellt i de länder där de deltagande högskolorna är belägna,

(15)  gemensam master- eller doktorsexamen: ett integrerat utbildningsprogram som erbjuds av minst två högskolor och som ger ett enda examensbevis, utfärdat och undertecknat av samtliga deltagande högskolor gemensamt och erkänt officiellt i de länder där de deltagande högskolorna är belägna,

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  högskola: alla slags högre utbildningsanstalter som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller erbjuder annan erkänd eftergymnasial utbildning, oavsett vad dessa utbildningsanstalter kallas, och alla slags högre utbildningsanstalter som enligt de nationella myndigheterna är behöriga att delta i programmet på deras respektive territorier,

(18)  högskola: alla slags enheter som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis utfärdar erkända examina eller erbjuder annan erkänd eftergymnasial utbildning, oavsett vad dessa utbildningsanstalter kallas, och alla andra jämförbara enheter som enligt de nationella myndigheterna är behöriga att delta i programmet på deras respektive territorier,

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  ungdomsverksamhet: en verksamhet utanför skolan som utförs av informella grupper av unga och/eller ungdomsorganisationer och som utmärks av en icke-formell utbildningsstrategi,

(20)  ungdomsverksamhet: en verksamhet utanför skolan som utförs av informella grupper av unga och/eller ungdomsorganisationer och som utmärks av en icke-formell eller informell utbildningsstrategi och av stöd för tillgänglighet och inkludering,

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  ungdomsarbetare: en person som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt lärande, och som stöder unga människor i deras sociopedagogiska och yrkesmässiga utveckling,

(21)  ungdomsarbetare: en person som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt eller informellt lärande, och som stöder unga människor i deras personliga utveckling, inklusive deras sociopedagogiska och yrkesmässiga utveckling samt kompetensutveckling.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  EU:s ungdomsdialog: dialogen med unga och ungdomsorganisationer som fungerar som ett forum för fortlöpande gemensamma reflexioner om prioriteringar, genomförande och uppföljning av det europeiska samarbetet på ungdomsområdet,

(22)  EU:s ungdomsdialog: dialogen mellan politiskt ansvariga, beslutsfattare, experter, forskare eller berörda parter i det civila samhället, såsom lämpligt, och unga och ungdomsorganisationer. Den fungerar som ett forum för fortlöpande gemensamma reflexioner om prioriteringar, genomförande och uppföljning av det europeiska samarbetet på alla områden av betydelse för unga människor,

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  tredjeland som är associerat till programmet: ett tredjeland som är part i ett avtal med unionen som möjliggör landets deltagande i programmet och som uppfyller alla skyldigheter som fastställs i denna förordning i förhållande till medlemsstaterna,

utgår

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  personer med sämre förutsättningar: personer som möter hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till de möjligheter som erbjuds genom programmet av ekonomiska, sociala, kulturella, eller geografiska skäl, eller av skäl som rör hälsa, migrantbakgrund, funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter,

(25)  personer med sämre förutsättningar: personer som missgynnas i deras tillgång till programmet på grund av olika hinder som exempelvis beror på funktionsnedsättning, hälsoproblem, inlärningssvårigheter, deras invandrarbakgrund, kulturella skillnader, deras ekonomiska, sociala och geografiska situation, inklusive personer som kommer från marginaliserade grupper eller som riskerar diskriminering på någon av de grunder som anges i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  spetskompetensstämpel: kvalitetsmärkning som tilldelas projekt som lämnas in till programmet och som anses förtjäna finansiering, men som inte får det på grund av budgetbegränsningar. Den erkänner förslagets värde och stödjer försök att hitta alternativ finansiering.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer som är aktiva på områdena för utbildning, ungdom och idrott i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning och stärka den europeiska identiteten. Programmet är ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning och det stöder genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar, stärker det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och skapar en europeisk dimension inom idrotten.

1.  Det allmänna målet för programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer som deltar i utbildnings- och ungdomsverksamhet samt idrott genom livslångt lärande i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, kvalitativ sysselsättning, social sammanhållning och inkludering, att främja ett aktivt medborgarskap och att stärka den europeiska identiteten. Programmet är ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning, stimulera innovation inom utbildning och stödja genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar, stärka det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och skapa en europeisk dimension inom idrotten.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja enskilda personers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete, inkludering, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.

(a)  Främja enskilda personers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete, inkludering, jämlikhet, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Främja ungas mobilitet i utbildningssyfte inom icke-formell utbildning och ungas aktiva deltagande, liksom samarbete, inkludering, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på ungdomsområdet.

(b)  Främja ungas mobilitet i utbildningssyfte, interkulturella lärande, kritiska tänkande inom icke-formell och informell utbildning och ungas aktiva deltagande, liksom samarbete, inkludering, kvalitet, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på ungdomsområdet.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Främja mobilitet i utbildningssyfte för idrottsinstruktörer och personal, liksom samarbete, inkludering, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på idrottsområdet.

(c)  Främja mobilitet i utbildningssyfte, inom idrott på gräsrotsnivå, för idrottspersonal och unga som regelbundet utövar organiserad idrott, liksom samarbete, inkludering, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på idrottsområdet.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Främja livslångt lärande genom ett sektorsövergripande tillvägagångssätt i alla formella, icke-formella och informella sammanhang och genom stöd till flexibla utbildningsvägar.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Programmet ska omfatta en förstärkt internationell dimension som är avsedd att stödja unionens yttre åtgärder och utvecklingsmål genom samarbete mellan unionen och tredjeländer.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

En beskrivning av de insatser som stöds inom varje programområde anges i kapitel II (utbildning), kapitel III (ungdom) och kapitel IV (idrott).

Alla programmets insatser ska innehålla ett starkt inslag av lärande som bidrar till att uppnå programmets mål enligt denna artikel. En beskrivning av de insatser som stöds inom varje programområde anges i kapitel II (utbildning), kapitel III (ungdom) och kapitel IV (idrott). De operativa målen och de motsvarande politiska prioriteringarna för varje insats ska anges i detalj i det arbetsprogram som avses i artikel 19.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Europeiskt mervärde

 

1.  Programmet ska enbart stödja de insatser och den verksamhet som ger ett potentiellt europeiskt mervärde och bidrar till uppnåendet av de mål som anges i artikel 3.

 

2.  Det europeiska mervärdet av programmets insatser och verksamhet ska exempelvis säkerställas genom deras

 

(a)  gränsöverskridande karaktär, framför allt med avseende på mobilitet och samarbete som syftar till att åstadkomma en varaktig systemeffekt,

 

(b)  komplementaritet och synergier med andra program och strategier på nationell nivå, unionsnivå och internationell nivå,

 

(c)  bidrag till en effektiv användning av unionens verktyg för öppenhet och erkännande,

 

(d)  bidrag till en utveckling av unionsomfattande normer för kvalitetssäkring, inklusive stadgor,

 

(e)  bidrag till en utveckling av unionsomfattande gemensamma normer för utbildningsprogram,

 

(f)  främjande av interkulturell och interreligiös dialog i hela unionen,

 

(g)  främjande av flerspråkighet i hela unionen,

 

(h)  främjande av en europeisk känsla av tillhörighet och ett stärkt gemensamt europeiskt medborgarskap.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Mobilitet för skolelever och skolpersonal.

(c)  Mobilitet för skolelever och skolpersonal, inklusive förskollärare, personal inom förskoleverksamhet och barnomsorg.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Mobilitet för personal inom vuxenutbildning.

(d)  Mobilitet för personal inom vuxenutbildning och vuxenstuderande.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Programmet ska stödja åtgärder för virtuellt och blandat lärande som ska åtfölja den mobilitetsverksamhet som anges i punkt 1. Det ska också stödja dessa åtgärder för personer som inte kan delta i sådan mobilitetsverksamhet.

 

Kommissionen ska, i förekommande fall, se till att verktyg för virtuellt och blandat lärande som utvecklats inom ramen för programmet görs tillgängliga för den breda allmänheten.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 4 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Stöd får beviljas för att förbereda den mobilitetsverksamhet som anges i denna artikel, inbegripet, vid behov, för förberedande besök.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Partnerskap för samarbete och utbyte av praxis, inbegripet småskaliga partnerskap i syfte att främja en bredare och mer inkluderande tillgång till programmet.

(a)  Strategiska partnerskap för samarbete och utbyte av praxis, inbegripet småskaliga partnerskap i syfte att främja en bredare och mer inkluderande tillgång till programmet.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Partnerskap för spetskompetens, framför allt för Europauniversitet, yrkeskunskapscentrum och gemensamma masterexamina.

(b)  Partnerskap för spetskompetens, framför allt för Europauniversitet, yrkeskunskapscentrum och Erasmus Mundus gemensamma master- eller doktorsexamina. Europauniversitet och yrkeskunskapscentrum ska omfatta minst en enhet som är etablerad i en medlemsstat.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Partnerskap för innovation för att öka Europas innovationskapacitet.

(c)  Partnerskap för innovation, såsom allianser för vuxenutbildning, för att öka Europas innovationskapacitet.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Onlineplattformar och verktyg för virtuellt samarbete, inbegripet stödtjänster för eTwinning och webbplattformen för vuxenutbildning i Europa.

(d)  Tillgängliga och användarvänliga onlineplattformar och verktyg för virtuellt samarbete, inbegripet stödtjänster för eTwinning och webbplattformen för vuxenutbildning i Europa, verktyg för att främja användningen av en ”universell utformning av inlärningsmetoder” liksom verktyg för att underlätta mobilitet, såsom det europeiska studentkort som avses i artikel 25.7c.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 5 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Målinriktad kapacitetsuppbyggnad inom högre utbildning i tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Stöd till unionens verktyg och åtgärder som främjar kvaliteten och tydligheten i fråga om kompetenser, färdigheter och kvalifikationer och erkännandet av dessa45.

(b)  Stöd till unionens verktyg och åtgärder som främjar kvaliteten, tydligheten i fråga om kompetenser, färdigheter och kvalifikationer och erkännandet och uppdateringen av dessa45.

__________________

__________________

Framför allt den enhetliga gemenskapsramen för tydlighet i kvalifikationer och meriter, europeiska referensramen för kvalifikationer, europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen, det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning, den europeiska sammanslutningen för kvalitetssäkring i den högre utbildningen, det europeiska nätverket av nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg respektive nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg och Euroguidancenätverken.

Framför allt Europass – den enhetliga gemenskapsramen för tydlighet i kvalifikationer och meriter, europeiska referensramen för kvalifikationer, europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning, det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen, det europeiska systemet för överföring och ackumulering av studiemeriter, det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning, den europeiska sammanslutningen för kvalitetssäkring i den högre utbildningen, det europeiska nätverket av nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg respektive nationella informationscentrum för erkännande av akademiska betyg och Euroguidancenätverken.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Politisk dialog och samarbete med viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på utbildningsområdet.

(c)  Politisk dialog och samarbete med samt stöd till berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska och internationella organisationer på utbildningsområdet.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 6 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Åtgärder som bidrar till ett kvalitativt och inkluderande genomförande av programmet.

(d)  Riktade åtgärder som bidrar till ett högkvalitativt och inkluderande genomförande av programmet.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 7 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska stödja undervisning, inlärning, forskning och debatter om den europeiska integrationen med hjälp av följande insatser

Programmet ska stödja undervisning, inlärning, forskning och debatter om den europeiska integrationen och om unionens framtida utmaningar och möjligheter med hjälp av följande insatser

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 7 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Jean Monnet-insatser inom högre utbildning.

utgår

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 7 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden.

(b)  Jean Monnet-insatser på alla utbildningsområden.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 9 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Partnerskap för samarbete och utbyte av praxis, inbegripet småskaliga partnerskap i syfte att främja en bredare och mer inkluderande tillgång till programmet.

(a)  Strategiska partnerskap för samarbete och utbyte av praxis, inbegripet småskaliga partnerskap i syfte att främja en bredare och mer inkluderande tillgång till programmet.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 9 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Onlineplattformar och verktyg för virtuellt samarbete.

(c)  Tillgängliga och användarvänliga onlineplattformar och verktyg för virtuellt samarbete.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 10 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förberedande och genomförande av unionens politiska dagordning på ungdomsområdet, med stöd av wikinätverket för ungdomsfrågor.

(a)  Förberedande och genomförande av unionens politiska dagordning på ungdomsområdet, med stöd, i förekommande fall, av wikinätverket för ungdomsfrågor.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Politisk dialog och samarbete med relevanta viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på ungdomsområdet, EU:s ungdomsdialog och stöd till Europeiskt ungdomsforum.

(c)  Politisk dialog och samarbete med och stöd till relevanta berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska och internationella organisationer på ungdomsområdet, EU:s ungdomsdialog och stöd till Europeiskt ungdomsforum.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 10 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Åtgärder som bidrar till ett kvalitativt och inkluderande genomförande av programmet.

(d)  Åtgärder som bidrar till ett högkvalitativt och inkluderande genomförande av programmet.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På idrottsområdet ska programmet inom programområde 1 stödja mobilitet för idrottsinstruktörer och personal.

På idrottsområdet ska programmet inom programområde 1 stödja mobilitet för unga som utövar och idrottspersonal som deltar i idrott på gräsrotsnivå.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 12 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Icke vinstdrivande idrottsevenemang som syftar till att ytterligare utveckla en europeisk dimension av idrotten.

(b)  Icke vinstdrivande idrottsevenemang på gräsrotsnivå, inbegripet småskaliga evenemang, som syftar till att ytterligare utveckla en europeisk dimension av idrotten.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 13 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Politisk dialog och samarbete med relevanta viktiga berörda parter, inbegripet europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på idrottsområdet.

(b)  Politisk dialog och samarbete med relevanta berörda parter, inbegripet europeiska internationella organisationer på idrottsområdet.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Åtgärder som bidrar till ett högkvalitativt och inkluderande genomförande av programmet.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 13 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  Samarbete med unionens övriga instrument och stöd till unionens övriga politikområden.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Kapitel IVa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

KAPITEL IVa

 

Inkludering

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Inkluderingsstrategi

 

1.  Kommissionen ska senast den 31 mars 2021 utarbeta en ram för inkluderingsåtgärder och vägledning för genomförandet av dessa åtgärder. De nationella programkontoren ska utarbeta en flerårig nationell inkluderingsstrategi på grundval av denna ram och särskilt uppmärksamma de specifika utmaningar som rör tillgången till programmet i nationella sammanhang. Denna strategi ska offentliggöras senast den 30 juni 2021 och genomförandet av den ska övervakas regelbundet.

 

2.  Den ram och strategi som avses i punkt 1 ska särskilt uppmärksamma följande:

 

(a)  Samarbete med arbetsmarknadens parter, nationella och lokala myndigheter samt det civila samhället.

 

(b)  Stöd till gräsrotsorganisationer och lokalt förankrade organisationer som arbetar direkt med målgrupperna.

 

(c)  Utåtriktad verksamhet och kommunikation till målgrupperna, bland annat genom spridning av användarvänlig information.

 

(d)  Förenkling av ansökningsförfaranden.

 

(e)  Särskilda rådgivnings-, utbildnings- och stödtjänster för målgrupperna, både inför deras ansökningar och för att förbereda dem på deltagande i programmet.

 

(f)  Bästa metoder när det gäller tillgänglighet och stödtjänster för personer med funktionsnedsättning.

 

(g)  Insamling av lämpliga kvalitativa och kvantitativa uppgifter för att utvärdera strategins effektivitet.

 

(h)  Tillämpning av ekonomiska stödåtgärder i enlighet med artikel 13b.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 13b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13b

 

Ekonomiska stödåtgärder för inkludering

 

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska samarbeta för att se till att tillräckliga ekonomiska stödåtgärder, inbegripet förfinansiering i förekommande fall, införs för att stödja personer med sämre förutsättningar som inte kan delta i programmet av ekonomiska skäl, eller på grund av de extra kostnader som deltagandet i programmet innebär eftersom deras särskilda situation utgör ett betydande hinder. Bedömningen av de ekonomiska skälen och av hur mycket stöd de behöver ska baseras på objektiva kriterier.

 

2.  De ekonomiska stödåtgärder som avses i punkt 1 kan omfatta följande:

 

(a)  Stöd som finns tillgängligt från andra unionsinstrument, t.ex. Europeiska socialfonden+.

 

(b)  Stöd som finns tillgängligt genom nationella system.

 

(c)  Anpassning och tillägg av stöd för mobilitetsinsatser som finns tillgängliga inom ramen för programmet.

 

3.  För att uppfylla kraven i punkt 2 c i denna artikel ska kommissionen vid behov anpassa eller tillåta de nationella programkontoren att anpassa bidragen till stöd för mobilitetsinsatser inom ramen för programmet. Kommissionen ska också, i enlighet med bestämmelserna i artikel 14, upprätta en särskild budget för att finansiera ytterligare ekonomiska stödåtgärder inom ramen för programmet.

 

4.  Kostnader för åtgärder som underlättar eller stödjer inkludering ska under inga omständigheter utgöra grund för att en ansökan inom ramen för programmet avslås.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 30 000 000 000 euro i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 41 097 000 000 euro i fasta priser 2018 (46 758 000 000 euro i löpande priser).

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De årliga anslagen ska godkännas av Europaparlamentet och rådet inom gränserna för den fleråriga budgetramen.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  24 940 000 000 euro för insatser på utbildningsområdet, varav

(a)  83 % av det belopp som avses i punkt 1 för insatser på utbildningsområdet, varav

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3 – led a – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  minst 8 640 000 000 euro bör anslås till insatser inom högre utbildning som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

(1)  minst 34,66 % ska anslås till insatser inom högre utbildning som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  minst 5 230 000 000 euro till insatser inom yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b och 5 a,

(2)  minst 23 % ska anslås till insatser inom yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b och 5 a,

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  minst 3 790 000 000 euro till insatser inom skolutbildning som avses i artiklarna 4 c och 5 a,

(3)  minst 15,63 % ska anslås till insatser inom skolutbildning, inklusive förskoleverksamhet, som avses i artiklarna 4 c och 5 a,

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  minst 1 190 000 000 euro till insatser inom vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d och 5 a,

(4)  minst 6 % ska anslås till insatser inom vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d och 5 a,

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  450 000 000 euro för Jean Monnet-insatser som avses i artikel 7.

(5)  1,8 % ska anslås till Jean Monnet-insatser som avses i artikel 7.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  13,91 % av det belopp som avses i led a i denna punkt ska anslås till insatser som i första hand förvaltas direkt, inbegripet de som anges i artikel 4 e, artikel 5 b-d och artikel 6 a-f.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b)  De återstående 5 % får användas för att finansiera insatser inom kapitel II.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  3 100 000 000 euro för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–10.

(b)  10,3 % av det belopp som avses i punkt 1 för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–10.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  550 000 000 euro för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 11–13.

(c)  2 % av det belopp som avses i punkt 1 för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 11–13.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Minst 960 000 000 euro som ett bidrag till driftskostnaderna för de nationella programkontoren.

(d)  Minst 3,2 % av det belopp som avses i punkt 1 som ett bidrag till driftskostnaderna för de nationella programkontoren.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

De återstående 1,5 % som inte fördelas enligt den preliminära fördelning som anges i första stycket får användas för programstöd.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension ska ett kompletterande finansiellt bidrag tillgängliggöras genom förordning …/… [instrumentet för grannsamarbete, utveckling och internationellt samarbete]46 och genom förordning …/… [IPA III]47 för att stödja insatser som genomförs och hanteras i enlighet med denna förordning. Detta bidrag ska finansieras i enlighet med förordningarna om inrättande av dessa instrument.

3.  Utöver den finansieringsram som anges i punkt 1 och för att främja programmets internationella dimension ska förordning …/… [instrumentet för grannsamarbete, utveckling och internationellt samarbete]46 och förordning …/… [IPA III]47 tillhandahålla ekonomiska bidrag för att stödja insatser som fastställs och genomförs i enlighet med denna förordning. Denna förordning ska gälla för användningen av dessa medel samtidigt som överensstämmelse med de förordningar som reglerar NDICI respektive IPA III ska säkerställas.

__________________

__________________

46 [Referens].

46 [Referens].

47 [Referens].

47 [Referens].

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system.

4.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system och råd om tillgänglighet och utbildning.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  De prioriteringar för budgetanslag per insats som anges i punkt 2 ska fastställas i det arbetsprogram som avses i artikel 19.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 17 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vad gäller de insatser som avses i artiklarna 4–6, artikel 7 a och 7 b, artiklarna 8–10, och artiklarna 12 och 13 kan programmet vara öppet för deltagande från följande tredjeländer:

Vad gäller de insatser som avses i artiklarna 4–6, artikel 7 a och 7 b, artiklarna 8–13 kan programmet vara öppet för deltagande för rättsliga enheter från ett tredjeland i vederbörligen motiverade fall och i unionens intresse.

(a)  Tredjeländer som avses i artikel 16 och som inte uppfyller det villkor som anges i punkt 16.2.

 

(b)  Alla andra tredjeländer.

 

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När programmet genomförs, bland annat med avseende på valet av deltagare och utdelningen av bidrag, ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatser görs för att främja social inkludering och bättre nå ut till personer med sämre förutsättningar.

utgår

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Storleken på det ekonomiska stödet, såsom bidrag, enhetsbelopp, schablonbelopp och enhetskostnader, ska ses över regelbundet och anpassas till värdlandets eller värdregionens levnadsomkostnader, baserat på siffror från Eurostat. Vid anpassningen av levnadsomkostnader ska vederbörlig hänsyn tas till resekostnader till och från värdlandet eller värdregionen.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att förbättra tillgången till programmet för personer med sämre förutsättningar och för att säkerställa ett smidigt genomförande av programmet kan kommissionen komma att anpassa eller tillåta de nationella programkontoren som avses i artikel 23 att på grundval av objektiva kriterier anpassa bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser.

utgår

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel [108] i budgetförordningen. Dessutom ska arbetsprogrammet ange en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.

De underordnade politiska besluten och prioriteringarna, inklusive närmare uppgifter om de specifika initiativ som anges i artiklarna 4–13, ska fastställas med hjälp av ett arbetsprogram som avses i artikel 110 i budgetförordningen. I arbetsprogrammet ska det också anges hur programmet ska genomföras. Dessutom ska arbetsprogrammet ange en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Kommissionen ska ha befogenhet att i enlighet med artikel 30 anta delegerade akter i syfte att komplettera denna förordning och anta arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 21 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvärdering

Utvärderingar, halvtidsöversyn och revidering

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

1.  Eventuella utvärderingar ska utföras i god tid för att kunna användas i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

2.  En halvtidsöversyn av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock absolut senast den 31 december 2024. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet som ska användas i halvtidsöversynen. Vid halvtidsöversynen ska man, förutom att bedöma programmets allmänna effektivitet och resultat, särskilt utvärdera genomförandet av de inkluderingsåtgärder som fastställs i kapitel IVa, de insatser som gjorts för att förenkla programmet för stödmottagare och genomförandet av de nya initiativ som avses i artikel 5 b och artikel 8 c. I samband med detta ska den granska hur deltagandet i programmet fördelar sig, särskilt när det gäller personer med sämre förutsättningar.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar de krav som anges i kapitel IX och de skyldigheter för de nationella programkontoren som avses i artikel 24 ska medlemsstaterna senast den 30 april 2024 överlämna en rapport till kommissionen om programmets genomförande och resultat på respektive territorium.

3.  Utan att det påverkar de krav som anges i kapitel IX och de skyldigheter för de nationella programkontoren som avses i artikel 24 ska medlemsstaterna senast den 30 april 2024 överlämna en rapport till kommissionen om programmets genomförande och resultat på respektive territorium. Utrikestjänsten ska lägga fram en liknande rapport om programmets genomförande och effekter i deltagande utvecklingsländer.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen ska vid behov och på grundval av halvtidsöversynen lägga fram lämpliga lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning. Kommissionen ska inställa sig inför det berörda utskottet i Europaparlamentet och rådets behöriga organ för att rapportera om halvtidsöversynen, även vad gäller dess beslut om huruvida det behövs en ändring av denna förordning.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen.

4.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast tre år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna av dessa utvärderingar tillsammans med sina egna synpunkter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

5.  Kommissionen ska överlämna eventuella utvärderingar och halvtidsöversynen, tillsammans med sina egna synpunkter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella programkontor som avses i artikel 24 ska utveckla en konsekvent strategi för att nå ut till målgrupperna och för spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som stöds genom insatserna som de förvaltar inom ramen för programmet, ska bistå kommissionen med den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå, dess resultat och ska informera relevanta målgrupper om de insatser samt den verksamhet som har genomförts i deras land.

1.  I samarbete med kommissionen och på grundval av en unionsomfattande ram ska de nationella programkontor som avses i artikel 24 utveckla en konsekvent strategi för att nå ut till målgrupperna och för spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som stöds genom insatserna som de förvaltar inom ramen för programmet, och ska de bistå kommissionen med den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå, och dess resultat. De nationella programkontoren ska informera relevanta målgrupper om de insatser samt den verksamhet som har genomförts i deras land, i syfte att förbättra samarbetet mellan berörda parter och stödja en sektorsövergripande strategi för genomförandet av programmet. I sin kommunikation och utåtriktade verksamhet och vid spridningen av information ska kommissionen och de nationella programkontoren i enlighet med kapitel IVa fästa särskild uppmärksamhet vid personer med sämre förutsättningar för att öka deras deltagande i programmet.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Alla viktiga programdokument för stödmottagare, inklusive ansökningsformulär, instruktioner och viktig information, ska minst göras tillgängliga på unionens alla officiella språk.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

4.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat på ett lättillgängligt sätt.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  De nationella programkontoren ska också sprida information om programmet till yrkesvägledare vid läroanstalter och till arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att avlägsna alla juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inbegripet, om möjligt, även åtgärder för att lösa administrativa frågor som försvårar erhållandet av viseringar.

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att avlägsna alla juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inbegripet, om möjligt, även åtgärder för att undvika att bidragen beskattas, för att säkerställa möjligheten att överföra rättigheter mellan unionens olika sociala system samt för att lösa administrativa frågor som försvårar erhållandet av viseringar eller uppehållstillstånd.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  På grundval av den årliga förvaltningsförklaringen från det nationella programkontoret, det oberoende revisionsuttalandet och kommissionens analys av det nationella programkontorets efterlevnad och prestationer ska den nationella myndigheten varje år informera kommissionen om sin övervaknings- och tillsynsverksamhet med avseende på programmet.

9.  På grundval av den årliga förvaltningsförklaringen från det nationella programkontoret, det oberoende revisionsuttalandet och kommissionens analys av det nationella programkontorets efterlevnad och prestationer ska den nationella myndigheten varje år informera kommissionen om sin övervaknings- och tillsynsverksamhet med avseende på programmet. Sådan information ska om möjligt göras tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  ha den sakkunskap som krävs för att täcka alla de sektorer som ingår i programmet,

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  I samarbete med kommissionen ska de nationella programkontoren se till att de förfaranden som införts för att genomföra förordningen är konsekventa och enkla och att informationen är av hög kvalitet, bland annat genom att utveckla gemensamma normer för projektansökningar och projektutvärderingar. De nationella programkontoren ska regelbundet samråda med programmets stödmottagare för att säkerställa att detta krav uppfylls.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I tillämpliga fall ytterligare medel för åtgärder enligt artiklarna 6 d och 10 d.

(c)  I tillämpliga fall ytterligare medel för åtgärder enligt artiklarna 6 d, 10 d och 13 ba.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Kommissionen är ansvarig för genomförandet av de insatser som den förvaltar direkt. Den ska därför förvalta alla faser av bidrags- och projektansökningar för de programinsatser som förtecknas i kapitlen II, III och IV och som lämnas in av unionsomfattande nätverk, europeiska och internationella organisationer.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Det ska hållas regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett konsekvent genomförande av programmet i alla medlemsstater och alla tredjeländer som avses i artikel 17.

7.  Det ska hållas regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett enhetligt genomförande av programmet i alla medlemsstater och alla tredjeländer som avses i artikel 17 och för att säkerställa ett utbyte av bästa praxis. Externa experter, inbegripet företrädare för det civila samhället, för arbetsmarknadens parter och för tredjeländer som är associerade till programmet, ska bjudas in att delta i sådana möten. Europaparlamentet ska bjudas in som observatör till sådana möten.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  För att förenkla och harmonisera ansökningsförfarandet ska kommissionen senast den 30 juni 2024 tillhandahålla en gemensam, flerspråkig kontaktpunkt för programmet. Detta verktyg ska göras tillgängligt både online och på mobila enheter, för alla enheter som omfattas av programmet eller som deltar i förvaltningen av programmet. Verktyget ska också ge information om eventuella partner till potentiella stödmottagare.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  Kommissionen ska se till att projektresultaten är allmänt tillgängliga och ges bred spridning för att främja utbyte av bästa praxis mellan nationella organ, berörda parter och programmets stödmottagare.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7c.  Senast den 31 december 2021 ska kommissionen ta fram ett europeiskt studentkort för alla studenter som deltar i programmet. Senast den 31 december 2025 ska kommissionen ta fram ett europeiskt studentkort för alla studenter i unionen.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ha ansvar för tillsynskontroller med avseende på programmets insatser och verksamhet som förvaltas av de nationella programkontoren. Kommissionen ska fastställa minimikrav för de nationella programkontorens och det oberoende revisionsorganets kontroller.

2.  Kommissionen ska ha ansvar för tillsynskontroller med avseende på programmets insatser och verksamhet som förvaltas av de nationella programkontoren. Kommissionen ska fastställa minimikrav för de nationella programkontorens och det oberoende revisionsorganets kontroller, med beaktande av de interna kontrollsystemen för nationella offentliga finanser.

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En insats som har beviljats stöd från programmet kan också få ett bidrag från något annat unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader.

2.  En insats som har beviljats stöd från programmet kan också få ett bidrag från något annat unionsprogram, under förutsättning att bidragen inte täcker samma kostnader. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Insatser som är stödberättigande inom ramen för programmet, som har utvärderats i en av programmets ansökningsomgångar och som uppfyller minimikvalitetskraven i den ansökningsomgången, men som inte finansieras på grund av begränsningar i fråga om budgetmedel, kan väljas ut för finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna). I så fall ska de samfinansieringssatser och bestämmelser för stödberättigande som grundar sig på denna förordning gälla. Dessa insatser ska genomföras av den förvaltande myndighet som avses i artikel [65] i förordning (EU) 2018/... [förordningen om gemensamma bestämmelser], i enlighet med de bestämmelser som fastställs i den förordningen och med fondspecifika förordningar, inbegripet regler om finansiella korrigeringar.

4.  Insatser som är stödberättigande inom ramen för programmet, som uppfyller de kumulativa, jämförande villkoren, dvs. att

 

  de har utvärderats i en av programmets ansökningsomgångar,

 

  de uppfyller minimikvalitetskraven i den ansökningsomgången,

 

  de inte kan finansieras enligt den ansökningsomgången på grund av begränsningar i fråga om budgetmedel,

 

kan tilldelas en spetskompetensstämpel som erkännande för sin höga kvalitet och därmed underlätta deras ansökan om finansiering från andra källor eller göra det möjligt att väljas ut för finansiering från de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) utan ett nytt ansökningsförfarande. I så fall ska de samfinansieringssatser och bestämmelser för stödberättigande som grundar sig på denna förordning gälla. Dessa insatser ska genomföras av den förvaltande myndighet som avses i artikel [65] i förordning (EU) 2018/... [förordningen om gemensamma bestämmelser], i enlighet med de bestämmelser som fastställs i den förordningen och med fondspecifika förordningar, inbegripet regler om finansiella korrigeringar.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 20 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 19 och 20 ska ges till kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 19 och 20 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  Kommittén kan sammanträda i särskilda konstellationer för att behandla sektoriella frågor. När så är lämpligt och i enlighet med dess arbetsordning och på ad hoc-basis, får externa experter, inklusive arbetsmarknadens parter, bjudas in att delta i sammanträdena som observatörer.

 

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga I

utgår

Indikatorer

 

(1)  Mobilitet i utbildningssyfte av hög kvalitet för personer med olika bakgrund

 

(2)  Europeisering och internationalisering av organisationer och institutioner

 

Vad ska mätas?

 

(3)  Antalet personer som deltar i mobilitetsverksamhet genom programmet

 

(4)  Antalet personer med färre möjligheter som deltar i mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte genom programmet

 

(5)  Andelen deltagare som anser att de har dragit nytta av sitt deltagande i mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte genom programmet

 

(6)  Antalet institutioner och organisationer som får stöd genom programmet inom programområde 1 (mobilitet i utbildningssyfte) och programområde 2 (samarbete)

 

(7)  Antalet nya organisationer som får stöd genom programmet inom programområde 1 (mobilitet i utbildningssyfte) och programområde 2 (samarbete)

 

(8)  Andelen institutioner och organisationer som får stöd genom programmet och som har utvecklat praxis av hög kvalitet som ett resultat av deras deltagande i programmet

 

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Ia

 

Alla kvantitativa indikatorer ska åtminstone delas upp efter medlemsstat och kön.

 

Mål som ska mätas: Programområde 1 – mobilitet i utbildningssyfte

 

Indikatorer:

 

Antalet personer som deltar i mobilitetsinsatser och mobilitetsverksamhet inom ramen för programmet

 

Antalet personer som använder verktyg för virtuellt eller blandat lärande till stöd för mobilitet inom ramen för programmet

 

Antalet personer som använder verktyg för virtuellt eller blandat lärande, eftersom de inte kan delta i mobilitetsverksamhet

 

Antalet organisationer/institutioner som deltar i mobilitetsinsatser och mobilitetsverksamhet inom ramen för programmet

 

Antalet organisationer/institutioner som använder verktyg för virtuellt eller blandat lärande till stöd för mobilitet inom ramen för programmet

 

Antalet organisationer/institutioner som använder verktyg för virtuellt eller blandat lärande, eftersom de inte kan delta i mobilitetsaktiviteter

 

Andelen deltagare som anser att de har dragit nytta av sitt deltagande i verksamhet inom programområde 1

 

Andelen deltagare som anser att de har en starkare känsla av europeisk tillhörighet efter att ha deltagit i programmet

 

Andelen deltagare som anser att de behärskar ett främmande språk bättre efter att ha deltagit i programmet

 

Mål som ska mätas: Programområde 2 – samarbete mellan organisationer och institutioner

 

Indikatorer:

 

Antalet organisationer/institutioner som får stöd genom programmet inom programområde 2

 

Andelen organisationer/institutioner som anser att de har dragit nytta av sitt deltagande i verksamhet inom programområde 2

 

Antalet organisationer/institutioner som använder sig av unionens verktyg och plattformar för samarbete

 

Mål som ska mätas: Programområde 3 – stöd till politikutveckling och samarbete

 

Indikatorer:

 

Antalet personer eller organisationer/institutioner som drar nytta av insatserna inom programområde 3

 

Mål som ska mätas: Inkludering

 

Indikatorer:

 

Antalet personer med sämre förutsättningar som deltar i mobilitetsinsatser och mobilitetsverksamhet

 

Antalet personer med sämre förutsättningar som använder verktyg för virtuellt eller blandat lärande inom ramen för programmet

 

Antalet personer med sämre förutsättningar som använder verktyg för blandat eller virtuellt lärande, eftersom de inte kan delta i mobilitetsverksamhet

 

Antalet nya organisationer som får stöd genom programmet inom programområde 1 och programområde 2

 

Andelen personer med sämre förutsättningar som anser att de har dragit nytta av sitt deltagande i programmet

 

Mål som ska mätas: Förenkling

 

Indikatorer:

 

Antalet småskaliga partnerskap som får stöd inom programområde 2

 

Andelen deltagare som anser att ansöknings-, deltagande-, och utvärderingsförfarandena är proportionella och enkla

 

Genomsnittlig tid för att slutföra en ansökan för varje insats i förhållande till det föregående programmet

(1)

EUT C 62, 15.2.2019, s. 194.

(2)

Ännu ej offentliggjort i EUT.


UTTALANDE AV EUROPAPARLAMENTET

Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen ska ses som ett paket. Om finansieringsramen för programmet 2021–2027 skulle vara lägre än det belopp som fastställs i artikel 14.1 i parlamentets ståndpunkt, förbehåller sig Europaparlamentet rätten att ompröva sitt stöd till någon av programmets insatser för att se till att programmets kärnverksamhet och dess ökade stöd till inkluderingsåtgärder verkligen kan förverkligas.

Dessutom klargör Europaparlamentet att dess stöd till de nya initiativen i dess ståndpunkt – i synnerhet Europauniversitet, yrkeskunskapscentrum och DiscoverEU – är beroende av a) en utvärdering av de pilotfaser som pågår och b) en närmare definition av varje initiativ. I avsaknad av ovanstående kommer Europaparlamentet att använda sina befogenheter enligt det årliga budgetförfarandet för att anslå lämpliga medel i reserven till dess att dessa villkor är uppfyllda.


MOTIVERING

Den 30 maj 2018 lade kommissionen fram sitt förslag till ett nytt Erasmus+-program, efter sitt förslag av den 2 maj 2018 om en ny flerårig budgetram för perioden 2021–2027. I förslaget till den nya fleråriga budgetramen avsatte kommissionen betydande ytterligare resurser för det nya Erasmus+-programmet (en ökning på 93 % i reala termer, jämfört med den nuvarande fleråriga budgetramen) som ett led i sin strategi att investera i människor och stödja framgångsrika program.

Föredragandens bedömning av kommissionens förslag och strategi för förslaget till betänkande

Föredraganden välkomnar otvetydigt kommissionens förslag, särskilt bevarandet av en programstruktur som man nu har lyckats konsolidera och som har fungerat bra i det nuvarande programmet. När programmen är framgångsrika bör förändringarna inriktas på de områden där de verkligen behövs (evolution inte revolution) och detta är vad kommissionens förslag gör. Förutom att kommissionen behåller en effektiv programstruktur, tar den också med sig vissa viktiga lärdomar från halvtidsutvärderingen, och faktiskt även från parlamentets resolution av den 2 februari 2017. Er föredragande skrev betänkandet till denna. I det avseendet är ett större fokus på inkludering och förenkling – åtminstone i kommissionens övergripande budskap – välkommet. Detsamma gäller beslutet att utesluta garantimöjligheten för studielån. Även om tanken var god är det viktigt att erkänna att bra idéer inte alltid fungerar i praktiken och att agera i enlighet med detta.

Andra ändringar är också positiva: att tillämpa strukturen för programområde på idrott och öka skolelevers möjligheter till mobilitet inom programområde 1 och införa Jean Monnet‑insatser för att täcka alla former av utbildning. Föredraganden välkomnar också de nya flaggskeppsinitiativen i kommissionens förslag. Medel från Erasmus bör användas för att främja ett kvalitetsdrivet nätverk av Europauniversitet som hjälper oss att konkurrera med de bästa i världen, och mer bör göras för att främja kvalitetsdrivet samarbete mellan olika anordnare av yrkesutbildning. DiscoverEU, förutsatt att det är lärandeorienterat, ger ungdomar möjlighet att upptäcka Europeiska unionen med all dess kulturella och språkliga mångfald och att genom en icke-formell eller informell utbildning utveckla viktiga mjuka färdigheter såsom kommunikation, lagarbete, kreativitet och problemlösning.

De viktigaste ändringsförslagen i betänkandet ska ses mot bakgrund av ett allmänt stöd för kommissionens arbete. Föredraganden anser dock att följande ändringar är viktiga för att den nya generationens Erasmus+-program ska ge så många människor som möjligt möjligheter av god kvalitet.

Budget

Även om det allmänt sett har varit mycket framgångsrikt har det nuvarande Erasmus+‑programmet kämpat med en konstant låg andel framgångsrika projekt, vilket i slutändan riskerar att skapa frustration bland de sökande och undergräva programmets värde. Det behövs helt klart fler framgångsrika projekt i nästa program. Med anknytning till detta och med ambitionen att tredubbla antalet deltagare, öka antalet deltagare bland grupper som är svåra att nå och införa tre nya initiativ med hög profil, är det inte hållbart att hävda att en ökning i reala termer på 93 % är tillräcklig, om vi ska kunna expandera och förbättra programmet. Europaparlamentet har vid upprepade tillfällen begärt en tredubbling av medlen för Erasmus+ och det är inte ens så mycket som vissa, däribland kommissionens ordförande och vissa medlemsstater, tidigare efterlyst. Föredraganden lägger därför fram ett ändringsförslag om att tredubbla budgeten i 2018 års priser. För närvarande uttrycks alla andra budgetanslag i procent för att underlätta förhandlingarna, med vissa justeringar för att spegla de utökade möjligheterna till mobilitet för vuxenstuderande (både för studerande och personal), skolor (förskollärare och personal inom förskoleverksamhet) och idrott (ungdomar som regelbundet deltar i organiserad idrott ingår) och för att spegla en större inriktning på yrkesutbildning.

Inkludering

I kommunikation som rör det nya förslaget till Erasmus+ klargörs det att det nya programmet kommer att lägga särskild vikt vid att bredda tillgången och öka den sociala inkluderingen. I lagtexten är man dock fortsatt försiktig. För det första krävs det endast att medlemsstaterna och kommissionen ökar sina ansträngningar och inför en möjlighet till anpassningsstöd. Det är därför som föredraganden lägger betydligt större vikt vid inkluderingsåtgärder genom att skapa ett separat kapitel i lagtexten om inkludering och kräva att medlemsstaterna utarbetar en inkluderingsstrategi som bygger på flera möjliga parametrar inom en ram som fastställts av kommissionen. Han kräver också uttryckligen att kommissionen och medlemsstaterna ger ekonomiskt stöd till personer med sämre förutsättningar som har svårt att få tillgång till programmet av ekonomiska skäl eller för att kostnaderna för deltagande är orimligt höga på grund av deras särskilda situation.

Slutligen gör utkastet till förordning det möjligt för människor att delta i virtuell mobilitet i utbildningssyfte. Föredraganden understryker att mobilitet är fysiskt, och att virtuellt lärande kan komplettera, men aldrig ersätta fysisk mobilitet. Endast i de fall då en person inte kan resa till ett annat land kan det virtuella lärandet användas som ersättning.

Föredraganden strävar i huvudsak efter att ge inkludering en mer framträdande plats, förstärka de åtgärder som ska främja inkludering och att göra det lättare att mäta huruvida programmet har levererat. Enligt föredraganden är det absolut nödvändigt att vi i slutet av programcykeln på ett korrekt sätt kan mäta om vi verkligen har gjort Erasmus+ mer inkluderande genom att ge personer från mindre gynnade miljöer fler möjligheter att delta i verkliga mobilitetsutbyten. Om unionen inte kan uppvisa 12 miljoner deltagare i slutet av 2027, men kan säga att programmet faktiskt är mer inkluderande och ger fler människor bättre möjligheter, har unionen rätt att vara stolt. Programmet bör drivas av kvalitet snarare än kvantitet.

Parlamentarisk granskning

Föredraganden stöder kommissionens argument om att det måste finnas en viss flexibilitet i programmet under dess 7-åriga livscykel. Verkligheten och prioriteringarna förändras och det skulle vara fel att pådyvla programmet våra uppfattningar från 2018 om hur saker och ting kommer eller bör utvecklas. Flexibilitet i programmet får dock inte innebära att kommissionen får fria händer. Den slimmade förordningen har tveklöst sina fördelar, men kräver oundvikligen viktiga politiska beslut genom arbetsprogrammen. Nya initiativ, som DiscoverEU eller Europauniversiteten, är bra idéer, men de har nästan inte definierats och behöver utvecklas mer under programmets gång baserat på erfarenheterna från deras pilotfaser. De politiska prioriteringarna och de motsvarande budgetanslagen lämnas till arbetsprogrammen. Allt detta gör att det är viktigt att dessa arbetsprogram antas genom delegerade akter, snarare än genom genomförandeakter. Ett sådant tillvägagångssätt gör att maximal programflexibilitet kan behållas och garanterar att parlamentet kan utöva sin granskningsrätt och ställa den ”verkställande makten” till svars. Det enda möjliga alternativet till detta rationella tillvägagångssätt skulle vara mer detaljerade bestämmelser i själva förordningen, vilket skulle strida mot målet om flexibilitet.

Förenkling

Precis som inkludering har begreppet förenkling fått en framträdande roll i den kommunikation som rör det nya programmet. Det är dock få specifika åtgärder i förordningen och det är långt emellan dem. Föredraganden välkomnar främjandet av småskaliga partnerskap, men betänkandet inför ett antal ändringsförslag för att förbättra ansöknings- och förvaltningsprocesserna och för att underlätta mobiliteten. Han skärper också bestämmelserna för att förbättra samarbetet och utbytet av bästa praxis mellan de nationella programkontoren och för att främja gemensamma normer för ansökningar och utvärderingar. Slutligen inför han indikatorer för att mäta förenklingen.

Kontinuitetsaspekter

Som anges ovan stöder föredraganden kommissionens fokus på kontinuitet. Han återinför därför två centrala delar från det nuvarande programmet

a)  Namnet. Föredraganden anser att namnet Erasmus+ numera är välkänt och återspeglar det faktum att programmet inte enbart avser sektorn för högre utbildning, utan flera andra tidigare program. Det är därför bättre att behålla det nuvarande namnet.

b)  Det europeiska mervärdet. Det är viktigt att ange att det framtida programmet bör fortsätta att stödja projekt som kan tillföra ett europeiskt mervärde. Förutom de åtgärder för europeiskt mervärde som ingår i det nuvarande programmet har föredraganden också låtit sig inspireras av revisionsrättens senaste rapport om programmet.


YTTRANDE från utskottet för utveckling (17.12.2018)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Föredragande av yttrande: Ignazio Corrao

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag om att inrätta unionsprogrammet Erasmus för utbildning, ungdom och idrott, som upphäver det tidigare programmet Erasmus+ 2014–2020, innehåller en internationell dimension som är ”ett grundläggande och övergripande inslag som är relevant för mobilitet, samarbete och insatser för politisk dialog”.

Finansieringen av den internationella dimensionen kommer att tas från de externa finansieringsinstrumenten i enlighet med deras förordningar. Finansieringsnivån kommer att fastställas i programplaneringscykeln så snart dessa instrument har inrättats. All finansiering måste vara förenlig med instrumentens mål. Målet med detta förslag är att för programmets internationella dimension ”säkerställa synergieffekter med EU:s externa instrument och att arbeta för att uppnå målen för de yttre åtgärderna, dvs. att bidra till mänsklig och institutionell utveckling i tredjeländer, även i utvecklingsländerna, och att engagera unga i dessa länder. Detta är avgörande för att man ska kunna bygga upp mer motståndskraftiga samhällen och öka förtroendet mellan olika kulturer”.

Även om det övergripande målet för detta förslag stöds är föredraganden oroad över de begränsade hänvisningarna till den internationella dimensionen och därmed till kopplingen till unionens externa mål, särskilt när de gäller utveckling, och partnerländernas behov och strategier.

De ändringsförslag som föredraganden lagt fram syftar således till följande:

Att understryka att det föreslagna programmet måste vara förenligt med Europeiska unionens principer och värderingar samt med målen för den yttre politiken.

Att säkerställa programmets bidrag till målen för hållbar utveckling och, i dess internationella dimension, till mänsklig och institutionell utveckling i tredjeländer och till fattigdomsutrotning i utvecklingsländerna.

Att främja cirkulär migration och undvika kompetensflykt genom att koppla mobilitetsåtgärder till åtgärder för att uppmuntra studenter och forskare att återvända hem.

Att kräva att programplaneringsprocessen respekterar partnerländernas egenansvar.

Föredraganden välkomnar fastställandet av finansieringsnivåerna i programplaneringsfasen, som bygger på och är anpassade till nationella och regionala utvecklingsstrategier, men understryker att vikten av utbildning för hållbar utveckling måste beaktas när man fastställer prioriterade samarbetsområden.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för utveckling uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I en värld där snabba och genomgripande förändringar sker till följd av den tekniska revolutionen och globaliseringen är det avgörande att investera i mobilitet i utbildningssyfte, samarbete och en innovativ politisk utveckling på områdena för utbildning, ungdom och idrott för att skapa inkluderande, sammanhållna och motståndskraftiga samhällen, upprätthålla EU:s konkurrenskraft samt för att bidra till att stärka den europeiska identiteten och till en mer demokratisk union.

(1)  I en värld där snabba och genomgripande förändringar sker till följd av den tekniska revolutionen och globaliseringen är det avgörande att investera i mobilitet i utbildningssyfte, samarbete och en innovativ politisk utveckling på områdena för utbildning, ungdom och idrott för att skapa inkluderande, sammanhållna och motståndskraftiga samhällen, upprätthålla EU:s konkurrenskraft samt för att bidra till att stärka europeisk identitet och europeiska principer och värderingar och till en mer demokratisk union.

Motivering

Alla åtgärder som vidtas inom ramen för detta program bör vara förenliga med Europeiska unionens principer och värderingar, särskilt de i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen: respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den 16 september 2016 i Bratislava betonade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att ge ungdomar bättre möjligheter. I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, utfäste sig ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att sträva efter ett EU där unga får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald.

(5)  Den 16 september 2016 i Bratislava betonade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att ge ungdomar bättre möjligheter. I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, utfäste sig ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att sträva efter ett EU där unga får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald. Samtidigt utfäste sig ledarna att vidareutveckla befintliga partnerskap, bygga upp nya och främja stabilitet och välstånd i Europas omedelbara grannskap österut och söderut men även i Mellanöstern, över hela Afrika och i världen i stort.1a

 

_________________

 

1a Förklaring från ledarna för de 27 medlemsstaterna och från Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen som antogs den 25 mars 2017

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a)  Programmet bör bidra till att bevara och skydda unionens och dess medlemsstaters historiska, konstnärliga och kulturella arv genom att stödja rörlighet och samarbete som främjar utvecklingen av färdigheter för att skydda och främja det europeiska konst- och kulturarvet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Programmets internationella dimension bör förstärkas och programmet bör sträva efter att erbjuda fler möjligheter till mobilitet, samarbete och politisk dialog med tredjeländer som inte är associerade till programmet. Eftersom den internationella verksamheten inom högre utbildning och den internationella ungdomsverksamheten har genomförts på ett framgångsrikt sätt inom ramen för de tidigare programmen på områdena för utbildning och ungdom, bör den internationella mobilitetsverksamheten utvidgas till andra sektorer, såsom yrkesutbildning.

(18)  Programmets internationella dimension bör förstärkas och programmet bör sträva efter att erbjuda fler möjligheter till mobilitet, samarbete och politisk dialog med tredjeländer som inte är associerade till programmet, särskilt utvecklingsländer. Eftersom den internationella verksamheten inom högre utbildning och den internationella ungdomsverksamheten har genomförts på ett framgångsrikt sätt inom ramen för de tidigare programmen på områdena för utbildning och ungdom, bör den internationella mobilitetsverksamheten utvidgas till andra sektorer, såsom yrkesutbildning, idrott och kultur. Den internationella dimensionen bör främja förståelsen mellan folken och den interkulturella dialogen och bidra till fattigdomsutrotning och hållbar utveckling. Den bör uppmuntra medborgare i utvecklingsländer att återvända till sina ursprungsländer när deras studie- eller forskningsperioder har löpt ut för att göra det möjligt för dem att bidra till den ekonomiska utvecklingen och välfärden i dessa utvecklingsländer. Ett syfte med genomförandet av programmet bör även vara att bredda tillgången till studier för missgynnade och utsatta grupper och aktivt ta itu med de särskilda inlärningsbehoven hos personer med funktionsnedsättning.

Motivering

Detta program bör bidra till målen för hållbar utveckling samt ligga i linje med och komplettera annan EU-politik. EU:s mål för utvecklingssamarbetet bör därför uttryckligen nämnas som mål för den internationella dimensionen i förordningen. För att främja cirkulär migration måste främjandet av mobilitetsbehoven kombineras med att studenter och forskare uppmuntras att återvända till sina ursprungsländer. Breddad tillgång ligger i linje med europeiska värderingar om mänsklig värdighet och jämlikhet.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Samtidigt bör den internationella dimensionen underlätta interkulturell och interreligiös dialog, stärka samarbetet inom utbildning på den nord-sydliga axeln och bidra till en hållbar utveckling. Den bör stärka kapacitetsuppbyggnaden av utbildningssystem i partnerländerna, stödja kunskapsöverföring och uppmuntra ungdomar från utvecklingsländer att studera i Europa och sedan använda denna kunskap till förmån för sina ursprungsländer. Den bör bidra till att utveckla den kunskap och de färdigheter som krävs för att tillgodose långsiktiga utvecklingsbehov samt stimulera till ömsesidig och hållbar tillväxt.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Programmet bör vara förenligt med kommissionens Meddelande om en ny allians mellan Afrika och Europa för hållbara investeringar och arbetstillfällen: Nästa steg i vårt partnerskap för investeringar och arbetstillfällen, enligt vilket 105 000 studenter och forskare år 2027 kommer att ha dragit nytta av programmet.

Motivering

Att inkludera studenter och forskare från afrikanska länder kommer att bidra till att uppnå programmets mål.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  För att öka effekten av verksamhet i partnerländer kommer synergieffekterna att stärkas mellan Erasmus och instrumenten för EU:s yttre åtgärder, såsom grannskap, utveckling och instrumentet för internationellt samarbete och instrumentet för stöd inför anslutningen.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Programmet bör stimulera ungas deltagande i det demokratiska livet i Europa, bland annat genom att stödja projekt för unga som uppmuntrar dem till att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden, såsom grundläggande rättigheter, och genom att föra samman unga och beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt på EU-nivå, liksom genom att bidra till den europeiska integrationsprocessen.

(21)  Programmet bör stimulera ungas deltagande i det demokratiska livet i Europa, med särskilt fokus på ungdomar från de mest avlägsna områdena och på ungdomar med migrantbakgrund, bland annat genom att stödja projekt för unga som uppmuntrar dem till att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden, såsom grundläggande rättigheter, och genom att föra samman unga och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå samt på EU-nivå, liksom genom att bidra till den europeiska integrationsprocessen.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Programmet bör även främja språkinlärning, framför allt genom en ökad användning av nätbaserade verktyg, eftersom nätbaserat lärande erbjuder ytterligare fördelar vid språkinlärningen vad gäller tillgänglighet och flexibilitet.

(23)  Programmet bör även främja inlärning av alla unionens språk, däribland teckenspråk, framför allt genom en ökad användning av nätbaserade verktyg som bör vara kostnadsfria, eftersom nätbaserat lärande erbjuder ytterligare fördelar vid språkinlärningen vad gäller tillgänglighet och flexibilitet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Programmet bör stödja åtgärder som stärker samarbetet mellan institutioner och organisationer som är verksamma på områdena för utbildning, ungdom och idrott, och framhålla den grundläggande roll som de spelar när det gäller att förse människor med de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs i en föränderlig värld samt att i tillräcklig utsträckning uppfylla potentialen för innovation, kreativitet och entreprenörskap, särskilt inom den digitala ekonomin.

(24)  Programmet bör stödja åtgärder som stärker samarbetet mellan institutioner och organisationer som är verksamma på områdena för utbildning, ungdom och idrott i Europa, och även, i synnerhet med hjälp av verktyg för virtuellt samarbete, mellan europeiska institutioner och organisationer och deras motsvarigheter i utvecklingsländer och i utomeuropeiska länder och territorier (ULT), och framhålla den grundläggande roll som de spelar när det gäller att förse människor med de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs i en föränderlig värld samt att på ett fullgott sätt förverkliga potentialen för innovation, kreativitet och entreprenörskap, särskilt inom den digitala ekonomin.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(32)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera hållbar utveckling och klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  I enlighet med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden36 bör programmet ta den specifika situationen i dessa områden i beaktande. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser. Mobilitetsutbyten och samarbete mellan personer och organisationer från dessa områden och tredjeländer, framför allt deras grannländer, bör främjas. Sådana åtgärder kommer att övervakas och utvärderas regelbundet.

(38)  I enlighet med kommissionens meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden36 bör programmet ta den specifika situationen i dessa områden i beaktande. Åtgärder kommer att vidtas för att öka de yttersta randområdenas deltagande i alla insatser, inte minst genom virtuellt samarbete. Mobilitetsutbyten och samarbete mellan personer och organisationer från dessa områden och tredjeländer, framför allt deras grannländer, bör främjas, liksom program för nätbaserat lärande. Sådana åtgärder kommer att övervakas och utvärderas regelbundet.

_________________

_________________

36 COM(2017) 0623.

36 COM(2017) 0623.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  I enlighet med [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU37] är enskilda personer och enheter i utomeuropeiska länder eller territorier berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet. De begränsningar som uppkommer genom att dessa länder och territorier är så avlägset belägna bör tas i beaktande vid genomförandet av programmet och deras deltagande i programmet övervakas och regelbundet utvärderas.

(39)  I enlighet med [reference to be updated as appropriate according to a new Decision on OCTs artikel 94 i rådets beslut 2013/755/EU37] är enskilda personer och enheter i utomeuropeiska länder eller territorier berättigade till finansiering, med förbehåll för programmets regler och mål och eventuella ordningar som gäller för den medlemsstat till vilken det berörda utomeuropeiska landet eller territoriet är knutet. De särdrag och begränsningar som uppkommer genom att dessa länder och territorier är så avlägset belägna bör tas i beaktande vid genomförandet av programmet för att underlätta deras effektiva deltagande i programmet övervakas och regelbundet utvärderas. Detta deltagande bör övervakas och regelbundet utvärderas.

_________________

_________________

37 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

37 Rådets beslut 2013/755/EU av den 25 november 2013 om associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen (ULT-beslutet) (EUT L 344, 19.12.2013, s. 1).

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet, i förekommande fall, med stöd av andra viktiga parter.

(42)  Lämplig utåtriktad verksamhet, med offentliggörande och spridning av de möjligheter och resultat som de insatser som stöds av programmet medför, bör säkerställas på europeisk, nationell, regional och lokal nivå. Den utåtriktade verksamheten, offentliggörandet och spridningen bör utgå från alla de organ som genomför programmet, i förekommande fall, med stöd av andra viktiga parter.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80139 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma antagningsförfaranden.

(46)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt och utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd samt andra rättsliga eller administrativa problem som skulle kunna hindra tillgången till programmet. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80139 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma antagningsförfaranden.

_________________

_________________

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, EUT L 132, 21.5.2016, s. 21.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, EUT L 132, 21.5.2016, s. 21.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  I syfte att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i form av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning. De förenklade bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, som fastställts av kommissionen, bör ta levnads- och försörjningskostnaderna i värdlandet i beaktande. Kommissionen och de nationella programkontoren i de sändande länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa förenklade bidrag på grundval av objektiva kriterier, framför allt för att garantera tillgång för personer med sämre förutsättningar. I enlighet med nationell rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras att låta dessa bidrag vara befriade från skatter och sociala avgifter. Samma undantag bör gälla för offentliga eller privata enheter som beviljar sådant ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

(49)  I syfte att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i form av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning. De förenklade bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, som fastställts av kommissionen, bör ta levnads- och försörjningskostnaderna i värdlandet i beaktande. Kommissionen och de nationella programkontoren i de sändande länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa förenklade bidrag på grundval av objektiva kriterier, framför allt för att garantera tillgång för personer med sämre förutsättningar och personer med politisk flyktingstatus. I enlighet med nationell rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras att låta dessa bidrag vara befriade från skatter och sociala avgifter. Samma undantag bör gälla för offentliga eller privata enheter som beviljar sådant ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 51

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(51)  Det bör säkerställas att de insatser som genomförs inom ramen för programmet kompletterar medlemsstaternas verksamhet och annan verksamhet i unionen, framför allt på områdena för utbildning, kultur och media, ungdomsfrågor och solidaritet, sysselsättning och social inkludering, forskning och innovation, näringsliv och företagande, jordbruk och landsbygdsutveckling med tonvikten på unga lantbrukare, sammanhållning, regionalpolitik samt internationellt samarbete och utveckling.

(51)  Det bör säkerställas att de insatser som genomförs inom ramen för programmet kompletterar medlemsstaternas verksamhet och annan verksamhet i unionen, framför allt på områdena för utbildning, kultur och media, ungdomsfrågor och solidaritet, sysselsättning och social inkludering, forskning och innovation, näringsliv och företagande, jordbruk och landsbygdsutveckling med tonvikten på unga lantbrukare, sammanhållning, regionalpolitik samt internationellt samarbete och utveckling. Programmet bör utveckla synergier med unionens yttre åtgärder och politik, inbegripet utvecklingsprogram, med full respekt för principen om en konsekvent politik för utveckling i enlighet med artikel 208 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och utbildning och/eller kompletteras med e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall kan det ske i form av lärande genom användning av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och utbildning, inbegripet tillhandahållande av teckenspråkstolkning, och/eller kompletteras med e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall kan det ske i form av lärande genom användning av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  utomeuropeiskt land och territorium: ett land eller territorium som är knutet till en medlemsstat i unionen som omfattas av bestämmelserna i del IV i EUF-fördraget,

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  virtuellt samarbete: allt samarbete med hjälp av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

17.  virtuellt samarbete: allt samarbete med hjälp av informationsteknik och kommunikationsverktyg som också är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning,

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer som är aktiva på områdena för utbildning, ungdom och idrott i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning och stärka den europeiska identiteten. Programmet är ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning och det stöder genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar, stärker det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och skapar en europeisk dimension inom idrotten.

1.  Det allmänna målet för programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer som är aktiva på områdena för utbildning, ungdom och idrott i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar utveckling och tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning, till att förbättra integrationspolitiken i ett pluralistiskt samhälle och stärka den europeiska identiteten, samt till dialog och bättre ömsesidig förståelse mellan olika kulturer. Programmet är ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning och det främjar gemensamma normer, stöder genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar, stärker det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och skapar en europeisk dimension inom idrotten.

 

Programmet omfattar en internationell dimension som ska införlivas i ramverket för unionens yttre åtgärder, bland annat dess utvecklingsmål, genom samarbete mellan unionen och tredjeländer.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling, särskilt mål 4 om god utbildning, som syftar till att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja utbildningsmöjligheter för alla.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Åtgärder som vidtas inom ramen för den internationella dimensionen ska bidra till mänsklig och institutionell utveckling i tredjeländer och till att utrota fattigdomen i utvecklingsländerna. Dessa åtgärder ska grundas på och anpassas till nationella och regionala utvecklingsstrategier.

Motivering

I motiveringen till förordningen betonas hållbar utveckling och förenlighet med EU:s utvecklingsmål, men detta nämns inte i själva förslaget till förordning. Förslaget till förordning innehåller ingen beskrivning av målen för programmets internationella dimension.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 4 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Möjligheter till språkinlärning, inbegripet sådana som stöder mobilitetsverksamhet.

(e)  Möjligheter till språkinlärning, inbegripet teckenspråk och sådana som stöder mobilitetsverksamhet.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 6 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Insatser för att sprida kunskap och öka medvetenheten om resultat av och prioriteringar inom EU-politik samt om programmet.

(f)  Insatser för att på ett hinderfritt och tillgängligt sätt sprida kunskap och öka medvetenheten om resultat av och prioriteringar inom EU-politik samt om programmet.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Politisk dialog och samarbete med relevanta viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på ungdomsområdet, EU:s ungdomsdialog och stöd till Europeiskt ungdomsforum.

(c)  Politisk dialog och samarbete med relevanta viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på ungdomsområdet, inte minst sådana som arbetar med unga i diasporan, EU:s ungdomsdialog och stöd till Europeiskt ungdomsforum.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

På idrottsområdet ska programmet inom programområde 1 stödja mobilitet för idrottsinstruktörer och personal.

På idrottsområdet, inbegripet idrott för personer med funktionsnedsättning, ska programmet inom programområde 1 stödja mobilitet för idrottsinstruktörer och personal.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förberedande och genomförande av unionens politiska dagordning på området idrott och fysisk aktivitet.

(a)  Förberedande och genomförande av unionens politiska dagordning på området idrott, inbegripet idrott för personer med funktionsnedsättning, och fysisk aktivitet.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Utomeuropeiska länder och territorier (ULT) enligt rådets beslut om associering av ULT med Europeiska unionen och de arrangemang som är tillämpliga på den medlemsstat till vilken dessa ULT är knutna.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led d – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Övriga tredjeländer, i enlighet med de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar tredjeländernas deltagande i unionens program, under förutsättning att avtalet

(d)  Övriga tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, i enlighet med de villkor som fastställs i särskilda avtal som omfattar tredjeländernas deltagande i unionens program, under förutsättning att avtalet

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  säkerställer en rimlig balans mellan bidraget från det tredjeland som deltar i unionens program och de fördelar som landet får av respektive program,

–  säkerställer en rimlig balans mellan bidraget från det tredjeland som deltar i unionens program och de fördelar som landet får av respektive program, när det gäller utvecklingsländer ska en sådan rimlig balans ta hänsyn till målet att utrota fattigdomen och principerna för utvecklingssamarbetet,

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1 – led d – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–garanterar samstämmighet med unionens externa politik och mål, inbegripet målen för hållbar utveckling, det europeiska samförståndet om utveckling och EU:s globala strategi för utrikes- och säkerhetspolitiken.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 17 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Tredjeländer som avses i artikel 16 och som inte uppfyller det villkor som anges i punkt 16.2.

(a)  Tredjeländer som avses i artikel 16 och som inte uppfyller det villkor som anges i punkt 16.2, särskilt utvecklingsländer.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 17 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Utvecklingsländernas deltagande i programmet ska starkt uppmuntras och stödjas i syfte att uppfylla och bidra till Agenda 2030 för hållbar utveckling. Åtgärder som vidtas inom ramen för den internationella dimensionen ska bidra till mänsklig och institutionell utveckling i tredjeländer och till att utrota fattigdomen i utvecklingsländerna. De ska grundas på och anpassas till nationella och regionala utvecklingsstrategier.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kommissionen kan gå ut med gemensamma inbjudningar att lämna projektförslag med tredjeländer som inte är associerade till programmet eller deras organisationer och programkontor för att finansiera projekt på grundval av motpartsfonder. Projekt kan bedömas och väljas ut genom ett gemensamt bedömnings- och urvalsförfarande som de berörda finansieringsorganisationerna eller finansieringsorganen ska enas om i enlighet med de principer som anges i budgetförordningen.

6.  Kommissionen kan gå ut med gemensamma inbjudningar att lämna projektförslag med tredjeländer, särskilt utvecklingsländer, som inte är associerade till programmet eller deras organisationer och programkontor för att finansiera projekt på grundval av motpartsfonder. Projekt kan bedömas och väljas ut genom ett gemensamt bedömnings- och urvalsförfarande som de berörda finansieringsorganisationerna eller finansieringsorganen ska enas om i enlighet med de principer som anges i budgetförordningen.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel [108] i budgetförordningen. Dessutom ska arbetsprogrammet ange en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel [108] i budgetförordningen. Dessutom ska arbetsprogrammet ange en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Det ska innehålla en särskild uppgift om fördelningen av medel som anslagits till utvecklingsländer. Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Utan att det påverkar de krav som anges i kapitel IX och de skyldigheter för de nationella programkontoren som avses i artikel 24 ska medlemsstaterna senast den 30 april 2024 överlämna en rapport till kommissionen om programmets genomförande och resultat på respektive territorium.

3.  Utan att det påverkar de krav som anges i kapitel IX och de skyldigheter för de nationella programkontoren som avses i artikel 24 ska medlemsstaterna senast den 30 april 2024 överlämna en rapport till kommissionen om programmets genomförande och resultat på respektive territorium. Utrikestjänsten ska lägga fram en liknande rapport om programmets genomförande och resultat i deltagande utvecklingsländer.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen.

4.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen. Utvärderingen ska innehålla ett särskilt fokus på de framsteg som gjorts på området utvecklingssamarbete.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  I utvärderingen ska programmets bidrag till utvecklingssamarbetet anges, särskilt de framsteg som gjorts när det gäller mål nr 4 för hållbar utveckling: god utbildning.

Motivering

Det är viktigt att programmets bidrag till utvecklingssamarbetet och till målen för hållbar utveckling lyfts fram i arbetsprogrammet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1)  Informations- och kommunikationsåtgärderna måste också vara hinderfria och tillgängliga för personer med funktionshinder.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ignazio Corrao

22.10.2018

Behandling i utskott

19.11.2018

 

 

 

Antagande

13.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

15

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Ignazio Corrao, Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Maria Heubuch, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Linda McAvan, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Jean-Luc Schaffhauser, Elly Schlein, Bogusław Sonik, Eleni Theocharous, Mirja Vehkaperä, Joachim Zeller

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Frank Engel

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Miguel Urbán Crespo

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

15

+

ALDE

Mirja Vehkaperä

ECR

Eleni Theocharous

EFDD

Ignazio Corrao

GUE/NGL

Miguel Urbán Crespo

PPE

Frank Engel, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Maurice Ponga, Bogusław Sonik, Joachim Zeller

S&D

Doru-Claudian Frunzulică, Enrique Guerrero Salom, Linda McAvan, Norbert Neuser, Elly Schlein

VERTS/ALE

Maria Heubuch

1

-

ENF

Jean-Luc Schaffhauser

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från budgetutskottet (26.11.2018)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8‑0233/2018 – 2018/0191(COD))

Föredragande av yttrande: Jean Arthuis

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I meddelandet En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-202726, som antogs den 2 maj 2018, efterlyste kommissionen en starkare ungdomsinriktning i nästa budgetram, framför allt genom att man mer än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-programmet, en av EU:s mest synliga framgångar. Tonvikten ska läggas på inkludering och på att nå ut till fler unga med sämre förutsättningar. Då bör fler unga få möjlighet att flytta till ett annat land för att studera eller arbeta.

(8)  I meddelandet En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-202726, som antogs den 2 maj 2018, efterlyste kommissionen en starkare ungdomsinriktning i nästa budgetram, framför allt genom att man mer än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-programmet, en av EU:s mest synliga framgångar. I sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram efterlyste Europaparlamentet en tredubbling av programmets budget. Tonvikten ska läggas på inkludering och på att nå ut till fler unga med sämre förutsättningar. Då bör fler unga få möjlighet att flytta till ett annat land för att studera eller arbeta.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321.

26 COM(2018) 321.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Kommissionen betonade i meddelandet Att stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur den centrala roll som utbildning, kultur och idrott spelar för att främja ett aktivt medborgarskap och gemensamma värden bland de yngre generationerna. Att stärka den europeiska identiteten och främja enskilda individers aktiva deltagande i de demokratiska processerna är av avgörande betydelse för Europas framtid och för våra demokratiska samhällen. Att åka utomlands för att studera, praktisera och arbeta eller för att delta i ungdoms- och idrottsverksamhet bidrar till att stärka den europeiska identiteten i all dess mångfald och känslan av att ingå i en viss kulturell grupp och främjar ett aktivt medborgarskap bland människor i alla åldrar. Personer som deltar i mobilitetsverksamhet bör vara delaktiga i lokalsamhället och delta i lokalsamhället i värdlandet för att dela med sig av sina erfarenheter. Verksamhet som är kopplad till att stärka alla aspekter av kreativitet på områdena för utbildning och ungdom samt enskilda individers nyckelkompetenser bör stödjas.

(17)  Kommissionen betonade i meddelandet Att stärka den europeiska identiteten genom utbildning och kultur den centrala roll som utbildning, kultur och idrott spelar för att främja ett aktivt medborgarskap och gemensamma värden bland de yngre generationerna. Att stärka den europeiska identiteten och främja enskilda individers aktiva deltagande i de demokratiska processerna är av avgörande betydelse för Europas framtid och för våra demokratiska samhällen. Att åka utomlands för att studera, praktisera och arbeta eller för att delta i ungdoms- och idrottsverksamhet bidrar till att stärka den europeiska identiteten i all dess mångfald och känslan av att ingå i en viss kulturell grupp och främjar ett aktivt medborgarskap bland människor i alla åldrar. Därför är tanken att programmet ska spegla det europeiska samhällets mångskiftande sammansättning i fråga om etnicitet, kön, förmåga och social bakgrund samt unionens geografi. Personer som deltar i mobilitetsverksamhet bör vara delaktiga i lokalsamhället och delta i lokalsamhället i värdlandet för att dela med sig av sina erfarenheter. Verksamhet som är kopplad till att stärka alla aspekter av kreativitet på områdena för utbildning och ungdom samt enskilda individers nyckelkompetenser bör stödjas.

Motivering

EU-program som når ut till alla delar av det europeiska samhället ger mer valuta för pengarna, särskilt vad gäller att främja EU:s värderingar och skapa lika möjligheter. Därför bör det rapporteras om programutnyttjandet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Programmet bör bidra till att underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer, liksom överföring av studiemeriter eller utbildningsmoduler, för att främja kvalitetskontroll och stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. I detta avseende bör programmet också tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och nätverk på nationell nivå och EU-nivå som underlättar EU-övergripande utbyten och utvecklar flexibla utbildningsvägar mellan olika områden på områdena för utbildning och ungdom samt mellan formella och icke-formella sammanhang.

(28)  Programmet bör bidra till att underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer, liksom överföring av studiemeriter eller utbildningsmoduler, för att främja kvalitetskontroll och stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. Särskilt inom yrkesutbildning bör det faktum att man tar sig bort från de många olika nationella systemen garantera att kompetenser och färdigheter förvärvade i samband med mobilitet inom EU och tredjeländer som är associerade till Erasmusprogrammet valideras och erkänns inför utfärdande av utbildningsbevis. I detta avseende bör programmet också tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och nätverk på nationell nivå och EU-nivå som underlättar EU-övergripande utbyten och utvecklar flexibla utbildningsvägar mellan olika områden på områdena för utbildning och ungdom samt mellan formella och icke-formella sammanhang.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Det är viktigt att stimulera undervisning och forskning om frågor som rör europeisk integration samt att främja diskussioner om dessa frågor med stöd av Jean Monnet-insatser inom högre utbildning och även på andra utbildningsområden. Att främja en känsla av en europeisk identitet och ett gemensamt åtagande är särskilt viktigt i tider när de gemensamma värden som unionen bygger på och som utgör en del av vår europeiska identitet sätts på prov och när medborgarnas engagemang inte är stort. Programmet bör fortsätta att bidra till att utveckla spetskompetens inom europeiska integrationsstudier.

(31)  Det är viktigt att stimulera undervisning och forskning om frågor som rör europeisk integration, europeisk historia och europeiskt medborgarskap samt att främja diskussioner om dessa frågor med stöd av Jean Monnet-insatser inom högre utbildning och även på andra utbildningsområden. Att främja en känsla av en europeisk identitet och ett europeiskt medborgarskap och att stärka ett gemensamt åtagande är särskilt viktigt i tider när de gemensamma värden som unionen bygger på och som utgör en del av vår europeiska identitet sätts på prov och när medborgarnas engagemang inte är stort. Programmet bör fortsätta att bidra till att utveckla spetskompetens inom studier i europeisk integration, europeisk historia och europeiskt medborgarskap.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(32)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att minst 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027, samt det årliga målet på 30 % så snart som möjligt och senast 2027. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

Motivering

Ändringen återger det mål parlamentet satt för klimatrelaterade utgifter.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning34 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet.

(33)  I denna förordning fastställs en finansieringsram för programmet som ska utgöra det särskilda referensbeloppet i den mening som avses i punkt 17 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning34 för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. Från 2021 bör programmet få en betydligt större årlig budget i förhållande till den fleråriga budgetramen 2014–2020, följt av en linjär och successiv ökning av de årliga anslagen. På så vis skulle så många deltagare som möjligt beredas tillträde redan från starten av den fleråriga budgetramperioden 2021–2027.

__________________

__________________

34 EUT L […], […], s. […].

34 EUT L […], […], s. […].

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och utbildning och/eller kompletteras med e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall kan det ske i form av lärande genom användning av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande, däribland varvad utbildning. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och utbildning och/eller kompletteras med e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall kan det ske i form av lärande genom användning av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  yrkesstuderande: person som är inskriven på en grundläggande yrkesutbildning eller yrkesinriktad fortbildning, eller på ett yrkesinriktat studieprogram, på alla nivåer från sekundär till eftergymnasial nivå. Det omfattar deltagande av personer som nyligen utexaminerats från sådana program,

(9)  yrkesstuderande: person som är inskriven på en grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad fortbildning eller varvad yrkesutbildning, eller på ett yrkesinriktat studieprogram, på alla nivåer från sekundär till eftergymnasial nivå. Det omfattar deltagande av personer som nyligen utexaminerats från sådana program,

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Främja enskilda personers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete, inkludering, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på utbildningsområdet.

(a)  Främja enskilda personers mobilitet i utbildningssyfte, liksom samarbete, inkludering, spetskompetens, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken för allmän och yrkesinriktad utbildning samt utbildning i europeiskt medborgarskap och europeisk historia.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 30 000 000 000 euro i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 41 097 000 000 euro i 2018 års priser (46 758 000 000 euro i löpande priser).

Motivering

Det föreslås att finansieringsramen ändras i enlighet med Europaparlamentets resolutioner av den 14 mars och 30 maj 2018 om nästa fleråriga budgetram, på grundval av en teknisk uppdelning per program som skulle kunna justeras i framtiden, med samtidig respekt för parlamentets övergripande ståndpunkt enligt dessa resolutioner och den övergripande BNI-nivån på 1,3% för EU-27.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  24 940 000 000 euro för insatser på utbildningsområdet, varav

(a)  83,14 % av det belopp som avses i punkt 1 för insatser på utbildningsområdet, varav

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  minst 8 640 000 000 euro bör anslås till insatser inom högre utbildning som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

(1)  minst 28,8 % av det belopp som avses i punkt 1 bör anslås till insatser inom högre utbildning som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  minst 5 230 000 000 euro till insatser inom yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b och 5 a,

(2)  minst 17,43 % av det belopp som avses i punkt 1 till insatser inom yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b och 5 a,

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  minst 3 790 000 000 euro till insatser inom skolutbildning som avses i artiklarna 4 c och 5 a,

(3)  minst 12,63 % av det belopp som avses i punkt 1 till insatser inom skolutbildning som avses i artiklarna 4 c och 5 a,

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  minst 1 190 000 000 euro till insatser inom vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d och 5 a,

(4)  minst 3,97 % av det belopp som avses i punkt 1 till insatser inom vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d och 5 a,

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  450 000 000 euro för Jean Monnet-insatser som avses i artikel 7.

(5)  1,5 % av det belopp som avses i punkt 1 för Jean Monnet-insatser som avses i artikel 7.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  3 100 000 000 euro för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–10.

(b)  10,33 % av det belopp som avses i punkt 1 för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–10.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  550 000 000 euro för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 11–13.

(c)  1,83 % av det belopp som avses i punkt 1 för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 11–13.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Minst 960 000 000 euro som ett bidrag till driftskostnaderna för de nationella programkontoren.

(d)  Minst 3,2 % av det belopp som avses i punkt 1 som ett bidrag till driftskostnaderna för de nationella programkontoren.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Ekonomiska bidrag till programmet från tredjeländer och/eller andra unionsinstrument ska bli föremål för årliga rapporter till rådet och parlamentet i deras egenskap av unionens budgetmyndighet.

Motivering

Bidrag från tredjeländer och andra instrument utanför EU-budgeten. Budgetmyndigheten och de ansvariga utskotten bör uppmärksammas på omfattningen av sådana bidrag för att effektivare bedöma programmens omfång och effekt.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Programutvärderingen ska inbegripa en analys av programdeltagandet utifrån kön, etnicitet, förmåga och social bakgrund samt unionens geografi för att bättre kunna fastställa om programmet ger valuta för pengarna, hur väl det når ut och utnyttjas samt i vad mån det speglar det europeiska samhällets mångskiftande sammansättning.

Motivering

EU-program som når ut till alla delar av det europeiska samhället ger mer valuta för pengarna, särskilt vad gäller att främja EU:s värderingar och skapa lika möjligheter. Därför bör det rapporteras om programutnyttjandet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska ha ansvar för tillsynskontroller med avseende på programmets insatser och verksamhet som förvaltas av de nationella programkontoren. Kommissionen ska fastställa minimikrav för de nationella programkontorens och det oberoende revisionsorganets kontroller.

2.  Kommissionen ska ha ansvar för tillsynskontroller med avseende på programmets insatser och verksamhet som förvaltas av de nationella programkontoren. Kommissionen ska fastställa minimikrav för de nationella programkontorens och det oberoende revisionsorganets kontroller, med beaktande av systemen för intern kontroll av de nationella offentliga finanserna.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Programmet ska genomföras på ett sådant sätt att dess övergripande överensstämmelse och komplementaritet med unionens övriga relevanta politikområden, program och fonder säkerställs, framför allt med dem som är kopplade till utbildning, kultur och media, ungdomsfrågor och solidaritet, sysselsättning och social inkludering, forskning och innovation, näringsliv och företagande, digital politik, jordbruk och landsbygdsutveckling, miljö och klimat, sammanhållning, regionalpolitik, migration, säkerhet samt internationellt samarbete och utveckling.

1.  Programmet ska genomföras på ett sådant sätt att dess övergripande överensstämmelse och komplementaritet med unionens övriga relevanta politikområden, program och fonder säkerställs, framför allt med dem som är kopplade till utbildning, kultur och media, ungdomsfrågor och solidaritet, sysselsättning och social inkludering, forskning och innovation, näringsliv och företagande, digital politik, jordbruk och landsbygdsutveckling, miljö och klimat, sammanhållning, regionalpolitik, migration, säkerhet samt internationellt samarbete och utveckling. I sådana fall ska enhetliga förfaranden gälla för handläggningen av ärenden i syfte att tillgodose behovet av förenkling. De administrativa förfarandena ska bli betydligt mindre betungande.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jean Arthuis

28.6.2018

Behandling i utskott

26.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Jan Olbrycht, Răzvan Popa, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

29

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

NI

Eleftherios Synadinos

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Giovanni La Via, Ivana Maletić, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (4.12.2018)

till utskottet för kultur och utbildning

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD))

Föredragande av yttrande: Emilian Pavel

KORTFATTAD MOTIVERING

Erasmus+ är ett av de mest framgångsrika EU-programmen och ett starkt europeiskt varumärke. Den har spelat en viktig ekonomisk och social roll för att främja europeisk identitet, värderingar och medborgarskap, integration, tillväxt för alla, sysselsättning av hög kvalitet och social sammanhållning genom ett positivt bidrag till förbättringen av de europeiska utbildningssystemen och det livslånga lärandet. Programmet har gett européerna möjlighet att förvärva övergripande och överförbara personliga och yrkesmässiga färdigheter och kompetenser som behövs för att möta sociala, ekonomiska och samhälleliga utmaningar och som gör det möjligt för dem att leva tillfredsställande liv.

Programmets namn är mycket viktigt för att återge Erasmus+ verkliga beskaffenhet, och föredraganden föreslår att etiketten ”+” behålls. Erasmus+ går längre än högre utbildning och är inriktat på alla utbildningssektorer och utbildningsstadier, inte minst livslångt lärande och vuxenutbildning, och alla dessa olika initiativ och åtgärder måste falla under det stora paraplyet Erasmus+.

På grund av Erasmus+-programmets betydelse och verkan stöder föredraganden helt Europaparlamentets uppmaning, i sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram, att tredubbla budgeten för programmet. Det nya Erasmus+-programmet kommer att behöva omfatta de ytterligare politiska mål som betonades i Göteborg när det gäller genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och prioriteringarna i EU:s framtida ungdomsstrategi samt genomförandet av strategin för livslångt lärande. En ökad budget kommer att visa på ett konkret europeiskt engagemang för dessa prioriteringar.

Erasmus+ är ett viktigt instrument för att förbättra yrkesutbildningens kvalitet i hela EU, och den mobilitet inom yrkesutbildningen som den erbjuder har en avgörande ekonomisk och social roll i Europa. Att nu yrkesutbildning blir en del av Erasmus+ bidrar till att programmet kommer närmare ett större antal medborgare, vilket främjar lika möjligheter och social delaktighet för alla medborgare, även dem med begränsade möjligheter. Programmet kräver en lämplig budget för att stärka inkluderande yrkesutbildning av god kvalitet. Särskilt strukturellt stöd samt flexibilitet och anpassade finansieringssystem till programdeltagare bör också tillhandahållas. Yrkesutbildningen i Europa behöver en förbättrad image och en kvalitetshöjning, och utbyten för yrkesstuderande eller initiativ från personalen inom yrkesutbildning kan bidra till att göra yrkesutbildningsinstitutionerna, och själva yrkesutbildningen, mer attraktiva och prestigefyllda.

Programmet är också viktigt för att se till att livslångt lärande och ständig utveckling av EU:s nyckelkompetenser är en integrerad del av alla européers liv. Kommissionen och medlemsstaterna bör kraftfullt främja betydelsen av projekt som är inriktade på flera olika utbildningssektorer, som har tydligt fokus på livslångt lärande och främjar flexibla utbildningsvägar. Föredraganden anser därför att livslångt lärande bör vara ett övergripande mål för Erasmus+. Programmet bör tilldelas lämplig budget för att främja sektorsövergripande samarbete och möjliggöra för olika sektorer inom allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott att bygga gemensamma projekt om övergripande frågor.

Vuxenutbildningen hanterar många av Europas mest akuta utmaningar, såsom inkludering av migranter och flyktingar, omdefiniering av färdigheter på grund av automatisering och digitalisering samt integrering av socialt isolerade personer. För att avspegla det europeiska engagemanget för vuxenutbildning och stöd för lågutbildade vuxna anser föredraganden att programmet Erasmus+ bör anslå tillräckliga medel för att uppnå detta mål.

För att den europeiska pelaren för sociala rättigheter ska kunna genomföras måste det nya programmet Erasmus+ ha en tydlig inriktning på delaktighet och förbättra kontakterna med personer med sämre förutsättningar, bland annat personer från socialt missgynnade grupper som romer, arbetslösa ungdomar, människor med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar, invånare i avlägsna områden, migranter och flyktingar. Föredraganden anser att det behövs särskilda finansieringsprogram, såsom förfinansiering, men även förstärkta stödstrukturer på lokal och nationell nivå. Detta ska innefatta kulturellt, socialt och språkligt stöd och teckenspråkstolkning före, under och efter dessa personers mobilitet, och bidra till att ge personer med sämre förutsättningar hinderfritt tillträde till alla aktiviteter inom ramen för programmet Erasmus+ på ett icke-diskriminerande sätt. Föredraganden anser dessutom att Europeiska socialfonden+ är en viktig stödfond för personer med sämre förutsättningar på medlemsstatsnivå, och genom att man delar gemensamma mål samt säkerställer lämplig förvaltning och samordning bör den fungera som ett komplement till mobilitetsprogrammen inom Erasmus+.

Föredraganden anser att storleken på det ekonomiska stödet, såsom bidrag samt schablonbelopp och enhetskostnader för resor och administration, regelbundet bör ses över och anpassas till värdlandets eller värdregionens kostnader för uppehälle och resor.

Dessutom anser föredraganden att principen om lika lön för lika arbete bör iakttas och vill se att personalkostnaderna för de organisationer som deltar i samma projekt med kunskapsproduktion bör vara baserade på unik ersättning.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att bygga starkare partnerskap för spetskompetens, såsom ”yrkeskunskapscentrum” eller ”Europauniversitet”, men kräver att dessa partnerskap ska ha en övergripande geografisk täckning i hela Europa för att undvika oproportionerligt stöd för vissa medlemsstater, och anser att ett tydligt definierat finansiellt stöd bör reserveras i den centraliserade budgeten för Erasmus+.

För att ligga helt i linje med Erasmus+-programmets mål att tillhandahålla utbildningserfarenheter av hög kvalitet, anser föredraganden att initiativet DiscoverEU måste innehålla ett starkt inslag av lärande om det ska ingå i programmet.

Föredraganden anser att den ansenliga budgeten för Erasmus+ bör användas på ett sätt som ger maximal positiv inverkan på de europeiska medborgarna. Föredraganden vill därför insistera på att programmet säkerställer mobilitet i utbildningssyfte av hög kvalitet som bygger på de principer som fastställs i Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet(1). Praktiska bestämmelser av hög kvalitet, t.ex. information, förberedelse, stöd och erkännande av erfarenhet och kvalifikationer samt tydliga inlärningsplaner och läranderesultat måste säkerställas.

Föredraganden vill dessutom betona att programmet, med stöd av Europeiska kommissionen och medlemsstaterna, bör säkerställa att kompetenser som förvärvats genom mobilitet i utbildningssyfte oavsett omständigheter kan dokumenteras ordentligt, valideras och erkännas, och att budgetanslaget och de konkreta bidragen knyts till förfarandena för kvalitetsbedömning. Föredraganden kräver att medlemsstaterna ser till att fullt ut tillämpa rådets rekommendation om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande samt europeiska verktyg som bidrar till erkännandet av lärande utomlands och som säkerställer lärande av god kvalitet.

Avslutningsvis anser föredraganden att det nya programmet Erasmus+ kommer att medföra många värdefulla förändringar och att ett kvalitativt genomförande av det kommer att ha en starkt positiv inverkan på Europas framtid.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för kultur och utbildning att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

om inrättande av ”Erasmus”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för utbildning, ungdom och idrott och om upphävande av förordning (EU) nr 1288/2013

(Text av betydelse för EES)

(Text av betydelse för EES)

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  I en värld där snabba och genomgripande förändringar sker till följd av den tekniska revolutionen och globaliseringen är det avgörande att investera i mobilitet i utbildningssyfte, samarbete och en innovativ politisk utveckling på områdena för utbildning, ungdom och idrott för att skapa inkluderande, sammanhållna och motståndskraftiga samhällen, upprätthålla EU:s konkurrenskraft samt för att bidra till att stärka den europeiska identiteten och till en mer demokratisk union.

(1)  I en värld där snabba och genomgripande förändringar sker är det avgörande att investera i mobilitet i utbildningssyfte, utbildning för demokrati och solidaritet, samarbete och en innovativ politisk utveckling på områdena för utbildning, ungdom och idrott för att skapa inkluderande, demokratiska, sammanhållna och motståndskraftiga samhällen, upprätthålla konkurrenskraft och solidaritet i EU samt för att bidra till att stärka den europeiska identiteten och till en mer demokratisk union.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  Rörlighet bör inte vara något oundvikligt i brist på framtidsutsikter hemma, utan ett val som står öppet för så många som möjligt, oavsett socialt ursprung, kulturellt bagage eller tillgängliga medel.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  I den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen högtidligt proklamerade och undertecknade den 17 november 2017, fastställs det att var och en har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att bibehålla och tillägna sig färdigheter som tillåter dem att delta fullt ut i samhället och framgångsrikt klara övergångar i arbetslivet.

(4)  I den första principen i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen högtidligt proklamerade och undertecknade den 17 november 2017, fastställs det att var och en har rätt till god, inkluderande utbildning och livslångt lärande för att bibehålla och tillägna sig färdigheter som tillåter dem att delta fullt ut i samhället och framgångsrikt klara integrationen i arbetslivet. I dess tredje princip fastställs att oberoende av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, ålder eller sexuell läggning har var och en rätt till lika behandling och lika möjligheter när det gäller anställning, socialt skydd, utbildning och tillgång till varor och tjänster som erbjuds allmänheten. I dess sjuttonde princip fastställs det att personer med funktionsnedsättning har rätt till inkomststöd som säkerställer ett värdigt liv, tjänster som hjälper dem att delta på arbetsmarknaden och i samhället samt en arbetsmiljö som är anpassad till deras behov. Lika möjligheter bör främjas och tillräcklig unionsfinansiering bör säkerställas.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Den 16 september 2016 i Bratislava betonade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att ge ungdomar bättre möjligheter. I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, utfäste sig ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att sträva efter ett EU där unga får den bästa utbildningen och kan studera och få arbete över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald.

(5)  Den 16 september 2016 i Bratislava betonade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att ge ungdomar bättre möjligheter. I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, utfäste sig ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen att sträva efter ett EU där unga får den bästa utbildningen och kan studera och få anständiga arbeten över hela kontinenten; en union som bevarar vårt kulturarv och främjar kulturell mångfald, solidaritet och demokrati.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Rapporten om halvtidsöversynen av Erasmus+-programmet för 2014–2020 bekräftade att inrättandet av ett samlat program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott har lett till betydande förenklingar, rationaliseringar och synergieffekter i samband med programmets förvaltning, samtidigt som ytterligare förbättringar behövs för att ytterligare konsolidera effektivitetsvinsterna i programmet 2014–2020. I de undersökningar som gjordes i samband med halvtidsöversynen uttryckte medlemsstaterna och de berörda parterna ett mycket starkt önskemål om att programmets tillämpningsområde, uppbyggnad och genomförandemekanismer skulle bibehållas, samtidigt som de efterlyste ett antal förbättringar, såsom att programmet borde göras mer inkluderande. De gav även sitt fulla stöd för att programmet ska fortsätta vara integrerat i och förstärkas av modellen för livslångt lärande. Europaparlamentet välkomnade i sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av Erasmus+ programmets integrerade struktur och uppmanade kommissionen att fullt ut utnyttja programmets dimension av livslångt lärande genom att främja och uppmuntra sektorsövergripande samarbete i det nya programmet. Medlemsstaterna och de berörda parterna framhöll också behovet av att bevara en stark internationell dimension i programmet och utvidga det till att omfatta andra utbildningssektorer.

(6)  Rapporten om halvtidsöversynen av Erasmus+-programmet för 2014–2020 bekräftade att inrättandet av ett samlat program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott har lett till betydande förenklingar, rationaliseringar och synergieffekter i samband med programmets förvaltning, samtidigt som ytterligare förbättringar behövs för att uppnå programmets mål, förbättra kvaliteten på mobilitetsbaserade praktiktjänstgöringar och erbjuda kvalitetssäkrade mobilitetsmöjligheter för alla, för att därigenom ytterligare konsolidera effektivitetsvinsterna i programmet 2014–2020. I de undersökningar som gjordes i samband med halvtidsöversynen uttryckte medlemsstaterna och de berörda parterna ett önskemål om att programmets tillämpningsområde, uppbyggnad och genomförandemekanismer skulle bibehållas, samtidigt som de efterlyste ett antal förbättringar, såsom att programmet borde göras mer inkluderande och hanterbart även för mindre stödmottagare och mindre projekt. De gav även sitt stöd för att programmet ska fortsätta vara integrerat i och förstärkas av modellen för livslångt lärande. Europaparlamentet välkomnade i sin resolution av den 2 februari 2017 om genomförandet av Erasmus+ programmets integrerade struktur och uppmanade kommissionen att fullt ut utnyttja programmets dimension av livslångt lärande genom att främja och uppmuntra sektorsövergripande samarbete i det nya programmet. Medlemsstaterna och de berörda parterna framhöll också behovet av att bevara en stark internationell dimension i programmet och utvidga det till att omfatta andra utbildningssektorer.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  Det offentliga samrådet om unionens finansiering på områdena för värden och mobilitet bekräftade dessa viktiga resultat och betonade behovet av att göra det nya programmet mer inkluderande och att fortsätta att fokusera på att modernisera utbildningssystemen och att stärka prioriteringarna när det gäller att främja en europeisk identitet, ett aktivt medborgarskap och deltagande i det demokratiska livet.

(7)  Det offentliga samrådet om unionens finansiering på områdena för värden och mobilitet bekräftade dessa viktiga resultat och betonade behovet av att göra det nya programmet mer inkluderande och att fortsätta att fokusera på att modernisera utbildningssystemen och att stärka prioriteringarna när det gäller att främja en europeisk identitet, ett aktivt medborgarskap, en förbättrad medborgerlig känsla av tillhörighet till Europeiska unionen och deltagande i det demokratiska livet.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  I meddelandet En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-202726, som antogs den 2 maj 2018, efterlyste kommissionen en starkare ungdomsinriktning i nästa budgetram, framför allt genom att man mer än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-programmet, en av EU:s mest synliga framgångar. Tonvikten ska läggas på inkludering och på att nå ut till fler unga med sämre förutsättningar. Då bör fler unga få möjlighet att flytta till ett annat land för att studera eller arbeta.

(8)  I meddelandet En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021-202726, som antogs den 2 maj 2018, efterlyste kommissionen en starkare ungdomsinriktning i nästa budgetram, framför allt genom att man mer än fördubblar tilldelningen till Erasmus+-programmet, en av EU:s mest synliga framgångar. I sin resolution av den 14 mars 2018 om nästa fleråriga budgetram: förberedelse av parlamentets ståndpunkt om den fleråriga budgetramen efter 2020, efterlyste Europaparlamentet en tredubbling av programmets budget. Halvtidsutvärderingen bekräftade att budgeten för Erasmus+ alltid utnyttjas fullt ut och att de tillgängliga medlen inte räcker för att täcka den stora efterfrågan. Tonvikten ska läggas på inkludering och på att nå ut till fler unga med sämre förutsättningar. Då bör fler unga få möjlighet att flytta till ett annat land för att studera eller arbeta.

__________________

__________________

26 COM(2018) 321 final.

26 COM(2018) 321 final.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8a)  I sin särskilda rapport Mobilitet inom Erasmus+: Miljontals deltagare och mångfasetterat EU-mervärde, men resultatmätningen måste förbättras, som offentliggjordes den 6 september 2018, bekräftade Europeiska revisionsrätten programmets europeiska mervärde, med fokus på utbildningsdelen. De inslag av mervärde som går utöver de rättsliga kraven, däribland det strategiska synsättet på mobilitet, en ökad känsla av europeisk identitet och flerspråkighet, mäts dock inte som en del av prestationsutvärderingen. Därför kräver revisorerna att de indikatorer som används för att mäta programmens resultat ska anpassas bättre till målen och att det tillhandahålls ytterligare indikatorer, som bör prioriteras under projektutvärderingsskedet samt övervakas och redovisas.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8b)  Samtidigt som Europeiska revisionsrätten erkänner att det införts flera innovationer som förenklat administrationen på mobilitetsområdet rekommenderar den också i samma rapport att kommissionen bör förenkla systemet ytterligare för att minska byråkratin. Revisorerna uppmanar kommissionen att göra ansöknings- och rapporteringsförfarandena lättare för stödmottagare och enskilda deltagare samt förbättra it-verktygen och fortsätta att datorisera förfarandena.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(8c)  Kommissionen erkänner i sitt meddelande Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden av den 24 oktober 2017 att ökad rörlighet för studerande och utbildningspersonal, särskilt inom Erasmus+-programmet, skulle vara till mycket stor nytta för de yttersta randområdena, och åtar sig att ytterligare justera det ekonomiska stödet till deltagare som reser till och från de yttersta randområdena och bibehålla de specifika finansieringsreglerna för dessa områden inom Erasmus+, att undersöka möjligheten att utvidga det lokala Erasmus+-samarbetet för att ytterligare stimulera rörligheten mellan de yttersta randområdena och tredjeländer i grannskapet samt att använda Europeiska socialfonden+ som ett komplement till Erasmus+.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  I detta sammanhang är det nödvändigt att fastställa det efterföljande programmet för utbildning, ungdom och idrott (nedan kallat programmet) efter Erasmus+-programmet för 2014–2020, som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/201327. Programmets (2014–2020) integrerade karaktär omfattar lärande i alla sammanhang – formellt, icke-formellt och informellt lärande samt lärande i alla skeden av livet – bör bibehållas för att främja flexibla utbildningsvägar som gör det möjligt för enskilda personer att utveckla de färdigheter som behövs för att möta utmaningarna i dagens värld.

(9)  I detta sammanhang är det nödvändigt att fastställa det efterföljande programmet för utbildning, ungdom och idrott (nedan kallat programmet) efter Erasmus+-programmet för 2014–2020, som fastställdes i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/201327. Programmets (2014–2020) integrerade karaktär omfattar lärande i alla sammanhang – formellt, icke-formellt och informellt lärande samt lärande i alla skeden av livet – bör stärkas för att främja flexibla utbildningsvägar och ett fokus på livslångt lärande, vilket gör det möjligt för enskilda personer att utveckla de färdigheter som behövs för att utvecklas som individer och möta utmaningarna i dagens värld. Kommissionen och medlemsstaterna bör kraftfullt främja sektorsövergripande samarbete med en tillräcklig budget för att även genomföra storskaliga politiska projekt samt genom att säkerställa en budgetflexibilitet för nationella myndigheter och projektsökande så att de kan skapa gemensamma projekt kring övergripande frågor som har ett fokus på livslångt lärande och främjar flexibla utbildningsvägar.

__________________

__________________

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG, EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

27 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1288/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av ”Erasmus+”: Unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott och om upphävande av besluten nr 1719/2006/EG, nr 1720/2006/EG och nr 1298/2008/EG, EUT L 347, 20.12.2013, s. 50.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Programmet bör vara rustat för att bidra ännu mer till genomförandet av unionens politiska mål och prioriteringar på områdena för utbildning, ungdom och idrott. En enhetlig strategi för livslångt lärande är avgörande för att hantera de olika övergångar som människor står inför under olika skeden av livet. För att komma vidare med denna ansats bör nästa program upprätthålla en nära förbindelse med den övergripande strategiska ramen för unionens politiska samarbete på områdena för utbildning och ungdom, inbegripet den politiska dagordningen för skolor, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, samtidigt som nya synergieffekter med andra relaterade unionsprogram och politikområden förstärks och utvecklas.

(10)  Programmet bör vara rustat för att bidra ännu mer till genomförandet av unionens politiska mål och prioriteringar på områdena för utbildning, ungdom och idrott. En enhetlig strategi för livslångt lärande är avgörande för att hantera de olika övergångar som människor står inför under olika skeden av livet, särskilt för personer över 50 år som saknar de yrkesfärdigheter som krävs för en snabb övergång på arbetsmarknaden. För att komma vidare med denna ansats bör nästa program upprätthålla en nära förbindelse med den övergripande strategiska ramen för unionens politiska samarbete på områdena för utbildning och ungdom, inbegripet den politiska dagordningen för skolor, högre utbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning, samtidigt som nya synergieffekter med andra relaterade unionsprogram och politikområden förstärks och utvecklas.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Ett att de viktigaste målen för Erasmus+ bör vara att inom programmet bevara statusen för aktiviteter utanför skolan, yrkesutbildningen och den högre utbildningen. Det finns utrymme för förbättring när det gäller att främja ungdomsarbete, konstnärliga och kulturella aktiviteter, demokratiförståelse, vuxenutbildning och idrott på gräsrotsnivå.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Programmet är en viktig beståndsdel i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning. Det bör bidra till efterföljaren till den strategiska ramen för samarbete på utbildningsområdet och den nya kompetensagendan för Europa28 med ett gemensamt åtagande vad gäller den strategiska betydelsen av färdigheter och kompetens för hållbara arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Programmet bör stödja medlemsstaterna i arbetet med att nå målen i Parisförklaringen om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning29.

(11)  Programmet är en viktig beståndsdel i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning och för utvecklingen av EU:s nyckelkompetenser för livslångt lärande. Det bör bidra till efterföljaren till den strategiska ramen för samarbete på utbildningsområdet och den nya kompetensagendan för Europa28 med ett gemensamt åtagande vad gäller den strategiska betydelsen av färdigheter och kompetens för hållbara högkvalitativa arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Programmet bör stödja medlemsstaterna i arbetet med att nå målen i Parisförklaringen om att främja medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering genom utbildning29.

__________________

__________________

28 COM(2016) 381 final.

28 COM(2016) 381 final.

29 [Referens].

29 [Referens].

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Programmet bör ge studenter, lärare och vuxenstuderande möjlighet att vidga sina vyer och minska fördomar när det gäller hbti-personer. Lärarutbildningarna bör utbilda lärare om hur man kan införa hbti-ämnen i ett positivt ljus i läroplanen, hur man stöder hbti-personer och deras kolleger och hur man skyddar hbti-studerande i skollagstiftningen. Dessutom bör möjligheterna till vuxenutbildning och yrkesutbildning vara till hjälp för de hbti-personer som slutat skolan eller universitetet i förtid på grund av den otrygga skol- respektive studiemiljö som de utsatts för.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Avsikten med Erasmus+ är att uppmuntra fler projektansvariga utan unionserfarenhet att lämna in ansökan om stöd. De nationella myndigheterna bör därför införa eller utvidga särskilda stödmekanismer för projektansvariga.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 11c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11c)  Kommissionens programhandledning bör förbättras ytterligare för att den ska vara lätt att använda, enkel och tydlig.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Ungdomar ser Erasmus+ företrädesvis som ett program för högskolestudenter. Större vikt bör därför läggas vid att på europeisk, nationell och regional nivå synliggöra de olika områdena och de tillhörande delprogrammen, bl.a. skolutbildning (Comenius), högre utbildning (Erasmus), internationell högre utbildning (Erasmus Mundus), yrkesutbildning (Leonardo da Vinci), vuxenutbildning (Grundtvig) samt ungdomar (Aktiv ungdom) och idrott.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Programmet bör ta hänsyn till unionens arbetsplan för idrott, som är ramen för samarbete på EU-nivå inom idrott för åren […]32. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas mellan unionens arbetsplan och de insatser som stöds av programmet på idrottsområdet. Tonvikten bör framför allt ligga på idrott på gräsrotsnivå, med tanke på den viktiga roll som idrott spelar när det gäller att främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, social inkludering och jämlikhet. Programmet bör bidra till att främja de gemensamma europeiska värdena genom idrott, god ledning och integritet inom idrotten samt genom utbildning och färdigheter inom och genom idrott.

(13)  Programmet bör ta hänsyn till unionens arbetsplan för idrott, som är ramen för samarbete på EU-nivå inom idrott för åren […]32. Samstämmighet och komplementaritet bör säkerställas mellan unionens arbetsplan och de insatser som stöds av programmet på idrottsområdet. Tonvikten bör framför allt ligga på idrott på gräsrotsnivå, med tanke på den viktiga roll som idrott spelar när det gäller att främja fysisk aktivitet och en hälsosam livsstil, social inkludering och jämlikhet. Programmet bör bidra till att främja de gemensamma europeiska värdena genom idrott, god ledning och integritet inom idrotten samt genom utbildning och färdigheter inom och genom idrott. I detta avseende bör mobilitet för idrottsinstruktörer främjas, särskilt bland dem som arbetar med kvinnliga idrottslag och behöver stöd för att bekämpa sexism och kvinnohat.

_________________

_________________

32 [Referens].

32 [Referens].

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  De ansvariga myndigheterna bör se till att ansökningsformulären finns tillgängliga i tid och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Programmet bör vara mer inkluderande genom att i större utsträckning nå personer med sämre förutsättningar, bland annat genom mer flexibla upplägg för mobilitet i utbildningssyfte och genom att främja att små organisationer deltar i programmet, framför allt nykomlingar och lokala gräsrotsorganisationer som arbetar direkt med mindre gynnade personer i alla åldrar. Virtuella upplägg, såsom virtuellt samarbete samt blandad och virtuell mobilitet, bör främjas för att nå fler deltagare, framför allt personer med sämre förutsättningar och personer för vilka det skulle utgöra ett hinder att flytta fysiskt till ett annat land.

(16)  Programmet bör vara mer inkluderande genom att i större utsträckning nå personer med sämre förutsättningar, bland annat genom mer flexibla upplägg för mobilitet i utbildningssyfte och genom att främja att små organisationer deltar i programmet, framför allt nykomlingar och lokala gräsrotsorganisationer som arbetar direkt med mindre gynnade personer i alla åldrar, genom förenklade administrativa förfaranden och tydlig kommunikation. Även om de inte ersätter den fysiska rörligheten utan fungerar som en tilläggsfunktion bör virtuella upplägg, såsom virtuellt samarbete samt blandad och virtuell mobilitet, främjas för att nå fler deltagare, framför allt personer med sämre förutsättningar och personer för vilka det skulle utgöra ett hinder att flytta fysiskt till ett annat land. Förstärkta stödstrukturer på lokal och nationell nivå, såsom riktade kulturella, sociala och även språkliga förberedelser, fortlöpande stöd under mobiliteten, eller teckenspråkstolkning, skulle ge personer med sämre förutsättningar hinderfritt tillträde till alla aktiviteter inom ramen för programmet Erasmus+ på ett icke-diskriminerande sätt, i linje med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar och EU:s handikappstrategi. Riktad finansiering till dessa grupper, samt åtgärder som att utse så kallade coacher vid de nationella kontoren med uppgift att ge råd om bästa möjliga tilldelning av medel, kommer också att bidra till att programmet omfattar alla. Europeiska socialfonden+ är en viktig stödfond för personer med sämre förutsättningar på medlemsstatsnivå, och genom att man delar gemensamma mål bör den fungera som ett komplement till mobilitetsprogrammen inom Erasmus+.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(18a)  Programmet bör säkerställa en mobilitet i utbildningssyfte av hög kvalitet som bygger på principerna i Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet (2006/961/EG), där kvaliteten på de praktiska bestämmelserna, såsom information, förberedelse, stöd och erkännande av erfarenhet och kvalifikationer samt tydliga inlärningsplaner och läranderesultat som utarbetats i förväg, har en avgjord inverkan på fördelarna med mobiliteten. Förberedelser och avrapporteringsseminarier, som tillhandahåller språkutbildning och interkulturella färdigheter, bör vara en integrerad del av mobiliteten och tillhandahållas av de sändande eller mottagande organisationerna eller mobilitetsleverantörerna. För att främja utåtriktad verksamhet, inkludering och kvaliteten på mobilitet i utbildningssyfte bör erfarna mobilitetsleverantörer gynnas av ett förenklat ansökningsförfarande, såsom ackreditering, genom att uppfylla kvalitetsstadgor.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Programmet bör stärka befintliga möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte, framför allt i de sektorer där programmet kan få störst effektivitetsvinster, för att utvidga sin räckvidd och möta den stora icke tillgodosedda efterfrågan. Detta bör framför allt ske genom att öka och underlätta mobilitet för högskolestudenter, skolelever och yrkesstuderande. Mobilitet för lågutbildade vuxna bör ingå i partnerskap för samarbete. Möjligheterna till mobilitet för unga som deltar i verksamhet för icke-formellt lärande bör även utvidgas för att nå ut till fler unga. Mobilitet för personal på områdena för utbildning, ungdom och idrott bör också förstärkas med tanke på dess hävstångseffekt. I enlighet med visionen om ett verkligt europeiskt område för utbildning bör programmet också främja mobilitet och utbyten samt främja de studerandes deltagande i utbildningsverksamhet och kulturell verksamhet genom att stödja en digitalisering av processerna, såsom det europeiska studentkortet. Detta initiativ kan vara ett viktigt steg för att förverkliga mobilitet för alla, framför allt genom att göra det möjligt för högskolor att sända ut och ta emot ytterligare utbytesstudenter, samtidigt som kvaliteten på studentmobiliteten förbättras, och även genom att underlätta studenternas tillgång till olika tjänster (bibliotek, transporter, boende) innan de anländer till värdinstitutionen utomlands.

(20)  Programmet bör stärka befintliga möjligheter till mobilitet i utbildningssyfte, framför allt i de sektorer där programmet kan få störst effektivitetsvinster, för att utvidga sin räckvidd och möta den stora icke tillgodosedda efterfrågan. Detta bör framför allt ske genom att öka och underlätta mobilitet för de grupper som för närvarande har en lägre utbildning, såsom yrkesstuderande, inte minst inom grundläggande yrkesutbildning, skolelever, men även studerande inom högre utbildning. Mobilitet för lågutbildade vuxna eller personer med sämre förutsättningar bör ingå i partnerskap för samarbete. Möjligheterna till mobilitet för unga som deltar i verksamhet för icke-formellt lärande bör även utvidgas för att nå ut till fler unga. Mobilitet för personal på områdena för utbildning, ungdom och idrott bör också förstärkas med tanke på dess hävstångseffekt. I enlighet med visionen om ett verkligt europeiskt område för utbildning bör programmet också främja mobilitet och utbyten samt främja de studerandes deltagande i utbildningsverksamhet och kulturell verksamhet genom att stödja en digitalisering av processerna, såsom det europeiska studentkortet. Detta initiativ kan vara ett viktigt steg för att förverkliga mobilitet för alla, framför allt genom att göra det möjligt för högskolor att sända ut och ta emot ytterligare utbytesstudenter, samtidigt som kvaliteten på studentmobiliteten förbättras, och även genom att underlätta studenternas tillgång till olika tjänster (bibliotek, transporter, boende) innan de anländer till värdinstitutionen utomlands.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 20a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20a)  Möjligheterna till rörlighet i utbildningssyfte i gränsregioner bör stimuleras extra. Just för elever i yrkesutbildningar bör möjligheterna till att göra praktik eller utföra en del av sina studier utomlands blir mer tillgängliga så att de kan bekanta sig med den gränsöverskridande arbetsmarknaden.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 20b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20b)  Programmet bör stärka en inkluderande och kvalitativ yrkesutbildning, eftersom den spelar en avgörande ekonomisk och social roll i Europa och lägger grunden till lika möjligheter och social delaktighet för alla medborgare, även dem från mindre gynnade socialgrupper och personer. Programmet kommer att ta upp särskilda frågor som rör yrkesutbildningssektorn, såsom särskilt strukturellt stöd, exempelvis tillhandahållande av språkfärdigheter och sektorsspecifik språkutbildning, eller lämpliga utvärderingsåtgärder för deltagarna, samt finansiering för att kompensera för de begränsade nationella medel som finns tillgängliga för utbyte av studenter, lärare och personal inom yrkesutbildning, eller underlättande av partnersökande för högkvalitativ mobilitet.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 20c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20c)  Programmet bör stödja mobilitet inom vuxenutbildningen, vars främsta mål är att främja social delaktighet, aktivt medborgarskap och anställbarhet, personlig utveckling och välbefinnande, vid sidan av överföringen av kunskap, kompetens och färdigheter.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 20d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(20d)  Programmet bör främja mobilitet för lärare och annan utbildningspersonal, inklusive förskolepersonal, genom att bidra till deras inledande och fortlöpande yrkesutveckling, och bör säkerställa att lärarna får stöd från sina skolor när de deltar i mobilitetsperioder, inbegripet korrekt fortbildning före mobilitet, och genom att kunskaper och kompetens utnyttjas för att utbilda utbytesstudenter. För att öka lärares tillgång till programmet bör deras intresseorganisationer på nationell och regional nivå involveras i lokala informationskampanjer som ska samordnas av respektive nationella myndigheter. Lärarnas mobilitetsperiod bör inte betraktas som ledighet utan utgöra en del av deras officiella arbetstid.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Programmet bör stimulera ungas deltagande i det demokratiska livet i Europa, bland annat genom att stödja projekt för unga som uppmuntrar dem till att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden, såsom grundläggande rättigheter, och genom att föra samman unga och beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt på EU-nivå, liksom genom att bidra till den europeiska integrationsprocessen.

(21)  Programmet bör stimulera ungas deltagande i det demokratiska livet i Europa, bland annat genom att stödja projekt för unga som uppmuntrar dem till att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället, öka medvetenheten om EU:s gemensamma värden, såsom grundläggande rättigheter, och genom att föra samman unga och beslutsfattare på lokal och nationell nivå samt på EU-nivå, liksom genom att bidra till den europeiska integrationsprocessen. Programmet erkänner ungdomsorganisationernas och ungdomsarbetets viktiga roll för att nå detta mål och kommer att fokusera på att bygga upp en starkare ungdomssektor i Europa genom att stödja och främja ungdomsorganisationers verksamhet och projekt i hela Europa och angränsande länder samt samarbete med resten av världen.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Programmet bör erbjuda unga fler möjligheter att upptäcka Europa genom vistelser utomlands. Artonåringar, framför allt personer med sämre förutsättningar, bör få en möjlighet att uppleva en första, kortvarig resa genom Europa, antingen på egen hand eller i grupp, inom ramen för en informell utbildningsverksamhet som syftar till att stärka deras känsla av att vara en del av Europeiska unionen och att upptäcka den kulturella mångfalden inom unionen. Programmet bör kartlägga organ med ansvar för att nå ut till och välja deltagarna och stödja verksamhet som främjar den utbildningsmässiga dimensionen av upplevelsen.

(22)  Programmet bör erbjuda unga fler möjligheter att upptäcka Europa genom kvalitativa vistelser utomlands. Ungdomar oavsett ålder, framför allt personer med sämre förutsättningar, bör få en möjlighet att uppleva en första kortvarig högkvalitativ studievistelse i Europa, antingen på egen hand eller i grupp, inom ramen för en informell utbildningsverksamhet som syftar till att stärka deras känsla av att vara en del av Europeiska unionen och att upptäcka den kulturella mångfalden inom unionen. Programmet bör kartlägga organ, inbegripet organisationer i det civila samhället och ungdomsorganisationer, med ansvar för att nå ut till och välja deltagarna och stödja verksamhet som främjar den utbildningsmässiga dimensionen av upplevelsen. Inom ramen för initiativet DiscoverEU bör programmet ha tydliga mål och aktiviteter för lärande. Kommissionen ska sörja för en jämn geografisk platsfördelning. Programmet kan även överväga att samarbeta med de europeiska kulturhuvudstäderna, de europeiska ungdomshuvudstäderna, de europeiska volontärhuvudstäderna och de europeiska miljöhuvudstäderna för att förbättra den allmänna upplevelsen.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a)  Programmet bör också främja rörlighet i utbildningssyfte för äldre studerande, inte minst för studerande på pensionärsuniversitet och arbetstagare över 50 som befinner sig i en övergångsfas på arbetsmarknaden och i samband med generationsväxling mellan ungdomar och äldre.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Programmet bör även främja språkinlärning, framför allt genom en ökad användning av nätbaserade verktyg, eftersom nätbaserat lärande erbjuder ytterligare fördelar vid språkinlärningen vad gäller tillgänglighet och flexibilitet.

(23)  Programmet bör även främja språkinlärning, däribland teckenspråk, minoritetsspråk och grannspråk, framför allt genom en ökad användning av tillgängliga nätbaserade verktyg jämte traditionell klassrumsundervisning i språk, i syfte att överbrygga ett av studenternas hinder för mobilitet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Programmet bör stödja åtgärder som stärker samarbetet mellan institutioner och organisationer som är verksamma på områdena för utbildning, ungdom och idrott, och framhålla den grundläggande roll som de spelar när det gäller att förse människor med de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs i en föränderlig värld samt att i tillräcklig utsträckning uppfylla potentialen för innovation, kreativitet och entreprenörskap, särskilt inom den digitala ekonomin.

(24)  Programmet bör stödja åtgärder som stärker samarbetet mellan institutioner och organisationer som är verksamma på områdena för utbildning, ungdom och idrott, och framhålla den grundläggande roll som de spelar när det gäller att förse människor med de kunskaper, färdigheter och den kompetens som krävs i en föränderlig värld samt att i tillräcklig utsträckning uppfylla potentialen för hållbar utveckling, sociala framsteg, innovation, kreativitet och entreprenörskap, särskilt inom den digitala ekonomin.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a)  I enlighet med artikel 8 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska programmet stödja insatser för att öka medvetenheten om personer med funktionsnedsättning i hela samhället, och för att främja positiva uppfattningar och större social medvetenhet måste det uppmuntra till erkännande av färdigheter, meriter och förmågor hos personer med funktionsnedsättning. Det måste också, på alla nivåer i utbildningssystemet, ingjuta en respekt för de rättigheter som personer med funktionsnedsättning har och inkludera medvetandehöjande program rörande personer med funktionsnedsättning och deras rättigheter.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  I slutsatserna av den 14 december 2017 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lägga fram ett antal initiativ för att lyfta upp det europeiska samarbetet på utbildningsområdet på en ny nivå, bland annat genom att uppmuntra uppkomsten av Europauniversitet senast 2024; Europauniversiteten kommer att bestå av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU. Programmet bör stödja dessa Europauniversitet.

(25)  I slutsatserna av den 14 december 2017 uppmanade Europeiska rådet medlemsstaterna, rådet och kommissionen att lägga fram ett antal initiativ för att lyfta upp det europeiska samarbetet på utbildningsområdet på en ny nivå, bland annat genom att uppmuntra uppkomsten av Europauniversitet senast 2024; Europauniversiteten kommer att bestå av nätverk som skapas av universiteten själva runtom i EU. Programmet bör stödja dessa Europauniversitet och samtidigt säkerställa ekonomiskt stöd på högst 20 % från den centraliserade budgeten för åtgärder på utbildningsområdet. Programmet bör säkerställa att Europauniversitetsnätverket garanterar omfattande geografisk täckning av Europauniversitet.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Bryggekommunikén från 2010 efterlyste stöd för hög yrkeskompetens för smart och hållbar tillväxt. I meddelandet Ökad innovation i EU:s regioner från 2017 framhölls det att yrkesutbildningen bör kopplas samman med innovationssystem, som en del av strategier för smart specialisering på regional nivå. Programmet bör tillhandahålla de medel som krävs för att reagera på dessa uppmaningar och stödja utvecklingen av transnationella plattformar av yrkeskunskapscentrum som är nära integrerade i lokala och regionala strategier för tillväxt, innovation och konkurrenskraft. Dessa kunskapscentrum bör fungera som en drivkraft för kvalitativa yrkesmässiga färdigheter mot bakgrund av sektorsspecifika utmaningar, samtidigt som de stöder övergripande strukturella förändringar och den socioekonomiska politiken i EU.

(26)  Bryggekommunikén från 2010 efterlyste stöd för hög yrkeskompetens för smart och hållbar tillväxt. I meddelandet Ökad innovation i EU:s regioner från 2017 framhölls det att yrkesutbildningen bör kopplas samman med innovationssystem, som en del av strategier för smart specialisering på regional nivå. Programmet bör tillhandahålla de medel som krävs för att reagera på dessa uppmaningar och stödja utvecklingen av transnationella plattformar av yrkeskunskapscentrum som är nära integrerade i lokala och regionala strategier för tillväxt, innovation, konkurrenskraft, social delaktighet och hållbar utveckling. Dessa kunskapscentrum bör fungera som en drivkraft för kvalitativa yrkesmässiga färdigheter mot bakgrund av sektorsspecifika utmaningar, samtidigt som de stöder övergripande strukturella förändringar och den socioekonomiska politiken i EU. Programmet bör tillhandahålla finansiering för dessa centrum på minst 10 % från den centraliserade budgeten för åtgärder på utbildningsområdet, och säkerställa en omfattande geografisk täckning i hela Europa.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  För att öka användningen av den virtuella samarbetsverksamheten bör programmet stödja en mer systematisk användning av onlineplattformar, såsom eTwinning, School Education Gateway, webbplattformen för vuxenutbildning i Europa, den europeiska ungdomsportalen och onlineplattformen för högre utbildning.

(27)  För att öka användningen av den virtuella samarbetsverksamheten bör programmet stödja en mer systematisk och tillgänglig användning av onlineplattformar, såsom eTwinning, School Education Gateway, webbplattformen för vuxenutbildning i Europa, den europeiska ungdomsportalen och onlineplattformen för högre utbildning.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Programmet bör bidra till att underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer, liksom överföring av studiemeriter eller utbildningsmoduler, för att främja kvalitetskontroll och stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. I detta avseende bör programmet också tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och nätverk på nationell nivå och EU-nivå som underlättar EU-övergripande utbyten och utvecklar flexibla utbildningsvägar mellan olika områden på områdena för utbildning och ungdom samt mellan formella och icke-formella sammanhang.

(28)  Programmet bör bidra till att underlätta öppenhet i och erkännande av färdigheter och kvalifikationer, liksom överföring av studiemeriter eller utbildningsmoduler, för att främja kvalitetskontroll och stödja validering av icke-formellt och informellt lärande, förvaltning av färdigheter och vägledning. I detta avseende bör programmet också tillhandahålla stöd till kontaktpunkter och nätverk på nationell nivå och EU-nivå som underlättar EU-övergripande utbyten och utvecklar flexibla och inkluderande utbildningsvägar mellan olika områden på områdena för utbildning och ungdom samt mellan formella och icke-formella sammanhang.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Programmet bör säkerställa att kompetenser som förvärvats genom mobilitet i utbildningssyfte oavsett omständigheter dokumenteras ordentligt, valideras och erkänns. Programmet bör lägga särskild vikt vid validering och erkännande av utbildningsperioder utomlands, inte minst högstadie- och gymnasieutbildning. Här bör budgetanslaget och de konkreta bidragen kopplas till kvalitetsbedömningsförfaranden, till en beskrivning av läranderesultat och till den fullständiga tillämpningen av rådets rekommendation från 2012 om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, rådets rekommendation om validering av icke-formellt och informellt lärande samt europeiska verktyg som bidrar till erkännandet av lärande utomlands och som säkerställer lärande av god kvalitet, såsom den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF), det europeiska registret för kvalitetssäkring av högre utbildning (Eqar), det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET) och den europeiska referensramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning (Eqavet).

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Som ett sätt att säkerställa samarbete med andra unionsinstrument och unionens övriga politikområden bör personer inom olika verksamhetssektorer, såsom den offentliga sektorn, jordbrukssektorn och näringslivet, erbjudas möjligheter att vistas utomlands i alla skeden av livet för att utvecklas både yrkesmässigt och på det personliga planet, framför allt genom att skapa en medvetenhet om sin europeiska identitet och en förståelse för den europeiska kulturella mångfalden. Programmet bör utgöra en enda ingångspunkt för unionens transnationella mobilitetsprogram med en tydlig lärandedimension och förenkla utbudet av sådana program för bidragsmottagarna och dem som deltar i denna verksamhet. Det bör göras lättare att expandera Erasmusprojekt; särskilda åtgärder bör införas för att hjälpa ansvariga för Erasmusprojekt att ansöka om bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och program för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur.

(30)  Som ett sätt att säkerställa samarbete med andra unionsinstrument och unionens övriga politikområden bör personer, däribland personer med funktionsnedsättning, inom olika verksamhetssektorer, såsom den offentliga sektorn, jordbrukssektorn och näringslivet, erbjudas möjligheter att vistas utomlands i alla skeden av livet för att utvecklas både yrkesmässigt och på det personliga planet, framför allt genom att skapa en medvetenhet om sin europeiska identitet och en förståelse för den europeiska kulturella mångfalden. Programmet bör utgöra en enda ingångspunkt för unionens transnationella mobilitetsprogram med en tydlig lärandedimension och förenkla utbudet av sådana program för bidragsmottagarna och dem som deltar i denna verksamhet. Det bör göras lättare att expandera Erasmusprojekt; särskilda åtgärder bör införas för att hjälpa ansvariga för Erasmusprojekt att ansöka om bidrag eller skapa synergieffekter genom stöd från de europeiska struktur- och investeringsfonderna och program för migration, säkerhet, rättvisa och medborgarskap, hälsa och kultur samt Europeiska solidaritetskåren.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

(32)  Programmet ska vara i linje med Parisavtalets centrala mål att stärka det globala svaret på hotet från klimatförändringarna. För att spegla vikten av att bekämpa klimatförändringarna, i överensstämmelse med EU:s åtaganden att genomföra Parisavtalet och uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling, kommer detta program att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet om att 25 % av utgifterna i unionsbudgeten ska stödja klimatmålen. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Programmet och dess verktyg i denna unika internationella miljö bör spela en avgörande roll när det gäller att utbilda människor om global hållbarhet, globala studier, miljöskydd och klimatförändringar; utöver de riktade programmen bör dessa studier även ingå i alla nyckelverksamheter som ett övergripande inslag i form av formell eller icke-formell utbildning eller informellt lärande.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Skäl 32b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32b)  Mot bakgrund av Europeiska unionens rättsliga skyldighet att undanröja bristande jämställdhet och främja jämställdhet mellan kvinnor och män i all sin verksamhet, som inrättades genom artikel 8 i EUF-fördraget, bör detta program bidra till att integrera ett jämställdhetsperspektiv i unionens politik. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av programmet och omprövas i samband med relevanta utvärderingar och översyner. Förbättringar behövs särskilt när det gäller könsfördelningen bland deltagare från tredjeländer.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Inom ramen för en grundläggande finansieringsram för insatser på utbildningsområdet som ska förvaltas av de nationella programkontoren bör en minimitilldelning per sektor (högre utbildning, skolutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning) fastställas i syfte att säkerställa den kritiska massa av anslag som krävs för att uppnå de avsedda utfallen och resultaten inom var och en av dessa sektorer.

(34)  Inom ramen för en grundläggande finansieringsram för insatser på utbildningsområdet som ska förvaltas av de nationella programkontoren bör en minimitilldelning per sektor (högre utbildning, skolutbildning, yrkesutbildning och vuxenutbildning) fastställas i syfte att säkerställa den kritiska massa av anslag som krävs för att uppnå de avsedda utfallen och resultaten inom var och en av dessa sektorer. Dessutom skulle det också kunna fastställas en lägsta tilldelning per målgrupp.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå insatsernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel [125.1] i budgetförordningen.

(36)  Valet av finansieringstyp och genomförandemetod inom ramen för denna förordning bör göras utifrån vad som är bäst för att uppnå insatsernas särskilda mål och leverera resultat. Hänsyn ska särskilt tas till kostnader för kontroller, administrativa bördor och förväntad risk för bristande regelefterlevnad. Detta bör omfatta användningen av enhetsbelopp, schablonsatser och enhetskostnader och finansiering som inte är kopplad till kostnader i den mening som avses i artikel [125.1] i budgetförordningen. Riktat ekonomiskt stöd, till exempel förfinansieringsalternativ för personer med sämre förutsättningar eller finansiering av de extra kostnader som personer med funktionsnedsättning ådrar sig på grund av sitt funktionshinder, är av största vikt för programmets inkluderande karaktär.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Skäl 36a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(36a)  Storleken på det ekonomiska stödet i form av bidrag samt schablonsatser och enhetskostnader för resor och administration bör ses över årligen och anpassas till kostnaderna för uppehälle i värdlandet och värdstaden, i enlighet med uppdaterade siffror från Eurostat, för att säkerställa att stödet stämmer överens med verkligheten och inte är diskriminerande. Det är viktigt att kostnaden för boende, internationella och lokala transporter, mat, språkkurser samt ett minimibelopp för ett värdigt liv beaktas vid beräkningen av kostnaderna för uppehälle.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  I enlighet med EU:s budgetförordning bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. Arbetsprogrammet bör fastställa de åtgärder som behövs för att de ska kunna genomföras, i överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag samt alla övriga uppgifter som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom genomförandeakter i enlighet med granskningsförfarandet.

(40)  I enlighet med EU:s budgetförordning bör kommissionen anta arbetsprogram och informera Europaparlamentet och rådet om detta. Arbetsprogrammet bör fastställa de åtgärder som behövs för att de ska kunna genomföras, i överensstämmelse med programmets allmänna och särskilda mål, urvals- och tilldelningskriterier för bidrag samt alla övriga uppgifter som krävs. Arbetsprogram och eventuella ändringar av dessa bör antas genom delegerade akter.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201638 behöver programmet utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Sådana krav bör omfatta specifika, mätbara och realistiska indikatorer som kan mätas över tid som en grund för att utvärdera effekterna av programmet på fältet.

(41)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201638 behöver programmet utvärderas på grundval av information som samlas in till följd av specifika övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för stödmottagande organisationer men även för medlemsstaterna, undviks. Sådana krav bör omfatta specifika, mätbara och realistiska indikatorer som kan mätas över tid som en grund för att utvärdera effekterna av programmet på fältet.

_________________

_________________

38 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

38 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016 (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44a)  Kommissionen bör göra definitionerna mer enhetliga och förbättra vägledningen om decentraliserade åtgärder för att se till att programbestämmelserna tillämpas på ett harmoniserat sätt av de nationella programkontoren, med respekt för gemensamma kvalitetsstandarder och förfaranden. Kommissionen bör främja en bättre samordning mellan kontoren i syfte att förbättra genomförandet av programmet.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Skäl 44b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(44b)  Programmet bör uppmuntra ömsesidigt lärande efter studier, utbildning och arbetslivserfarenhet utomlands för att öka effekterna av Erasmus+ på lokalsamhällen och underlätta utbytet av god praxis, som är avgörande för att förbättra kvaliteten på projekt inom programmet Erasmus+.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta inbegriper att, när så är möjligt, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd, utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80139 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma antagningsförfaranden.

(46)  Medlemsstaterna bör sträva efter att vidta alla lämpliga åtgärder för att undanröja juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera väl. Detta inbegriper att undanta studiemedel från beskattning och sociala avgifter, att underlätta överföring av rättigheter mellan EU:s sociala system samt att, när så är möjligt, lösa problem som skapar svårigheter att få visering och uppehållstillstånd samt andra rättsliga eller administrativa problem som skulle kunna hindra tillgången till programmet, utan att det påverkar tillämpningen av unionens lagstiftning om inresa och vistelse för tredjelandsmedborgare. I överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/80139 uppmuntras medlemsstaterna att inrätta skyndsamma antagningsförfaranden.

__________________

__________________

39 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, EUT L 132, 21.5.2016, s. 21.

39 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik, volontärarbete, deltagande i elevutbytesprogram eller utbildningsprojekt och för au pairarbete, EUT L 132, 21.5.2016, s. 21.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201140.

utgår

__________________

 

40 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter, EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

 

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Skäl 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(49)  I syfte att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i form av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning. De förenklade bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, som fastställts av kommissionen, bör ta levnads- och försörjningskostnaderna i värdlandet i beaktande. Kommissionen och de nationella programkontoren i de sändande länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa förenklade bidrag på grundval av objektiva kriterier, framför allt för att garantera tillgång för personer med sämre förutsättningar. I enlighet med nationell rätt bör medlemsstaterna också uppmuntras att låta dessa bidrag vara befriade från skatter och sociala avgifter. Samma undantag bör gälla för offentliga eller privata enheter som beviljar sådant ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

(49)  I syfte att förenkla kraven på bidragsmottagarna bör förenklade bidrag i form av enhetsbelopp, enhetskostnader eller schablonbelopp användas i största möjliga utsträckning. De förenklade bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, som fastställts av kommissionen, bör ta levnads- och försörjningskostnaderna i värdlandet i beaktande. Kommissionen och de nationella programkontoren i de sändande länderna bör ha möjlighet att anpassa dessa förenklade bidrag på grundval av objektiva kriterier, framför allt för att garantera tillgång för personer med sämre förutsättningar. I enlighet med nationell rätt bör medlemsstaterna låta dessa bidrag vara befriade från skatter och sociala avgifter. Samma undantag bör gälla för offentliga eller privata enheter som beviljar sådant ekonomiskt stöd till de berörda personerna.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Skäl 49a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(49a)  Varje program måste förvaltas enligt sunda ekonomiska principer och genomföras så effektivt och användarvänligt som möjligt. Medlemsstaterna eller de nationella programkontoren bör låta bli att lägga till regler som försvårar stödmottagarens användning av medlen.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Skäl 53

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(53)  För att granska eller komplettera programmets prestationsindikatorer, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende bilagan. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(53)  För att granska eller komplettera programmets prestationsindikatorer, och för att ge en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende antagande och ändring av arbetsprogram och ändring av bilagan. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter bör Europaparlamentet och rådet erhålla alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Genom denna förordning inrättas ”Erasmus”, programmet för unionens insatser inom utbildning, ungdom och idrott (nedan kallat programmet).

Genom denna förordning inrättas ”Erasmus+”, programmet för unionens insatser inom utbildning, ungdom och idrott (nedan kallat programmet).

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd och utbildning och/eller kompletteras med e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall kan det ske i form av lärande genom användning av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

(2)  mobilitet i utbildningssyfte: att flytta fysiskt till ett annat land än hemlandet för studier, yrkesutbildning eller icke-formellt eller informellt lärande. Det kan ske i form av praktik, lärlingsutbildning, ungdomsutbyte, undervisning eller deltagande i yrkesutvecklingsverksamhet. Det kan åtföljas av åtgärder såsom språkstöd, däribland teckenspråk, och utbildning och/eller kompletteras med tillgängligt e-lärande och virtuellt samarbete. I vissa särskilda fall, i tillägg till fysisk mobilitet, kan det ske i form av lärande genom användning av tillgänglig och/eller särskilt anpassad informationsteknik och kommunikationsverktyg,

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  informellt lärande: lärande till följd av dagliga aktiviteter och upplevelser som inte är organiserade eller strukturerade vad gäller mål, tid eller lärandestöd. Det kan vara oavsiktligt ur den lärandes perspektiv,

(4)  informellt lärande: lärande till följd av dagliga aktiviteter och upplevelser som inte är organiserade eller strukturerade vad gäller mål, tid eller lärandestöd. Det kan vara oavsiktligt ur den lärandes perspektiv och leder till ett lärandemål som gynnar den studerande,

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  virtuellt samarbete: allt samarbete med hjälp av informationsteknik och kommunikationsverktyg,

(17)  virtuellt samarbete: allt samarbete med hjälp av tillgänglig och/eller särskilt anpassad informationsteknik och kommunikationsverktyg och -system,

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  ungdomsverksamhet: en verksamhet utanför skolan som utförs av informella grupper av unga och/eller ungdomsorganisationer och som utmärks av en icke-formell utbildningsstrategi,

(20)  ungdomsverksamhet: en tillgänglig verksamhet utanför skolan som utförs av informella grupper av unga och/eller ungdomsorganisationer och som utmärks av en icke-formell utbildningsstrategi,

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  ungdomsarbetare: en person som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt lärande, och som stöder unga människor i deras sociopedagogiska och yrkesmässiga utveckling,

(21)  ungdomsarbetare: en person som yrkesmässigt eller på frivillig grund arbetar med icke-formellt och informellt lärande, och som stöder unga människor i deras personliga utveckling, inte minst deras sociopedagogiska och yrkesmässiga utveckling och deras kompetensutveckling. Ungdomsarbetare deltar tillsammans med unga i planering, styrning, samordning, genomförande och utvärdering av ungdomsarbetet och tillhörande utveckling av ungdomsarbetet,

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  EU:s ungdomsdialog: dialogen med unga och ungdomsorganisationer som fungerar som ett forum för fortlöpande gemensamma reflexioner om prioriteringar, genomförande och uppföljning av det europeiska samarbetet på ungdomsområdet,

(22)  strukturerad dialog: ungdomars och ungdomsorganisationers dialog med politiskt ansvariga och beslutsfattare, som fungerar som ett forum för fortlöpande gemensamma reflexioner om prioriteringar, genomförande och uppföljning av det europeiska samarbetet på alla områden som berör ungdomar,

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  personer med sämre förutsättningar: personer som möter hinder som gör det svårt för dem att få faktisk tillgång till de möjligheter som erbjuds genom programmet av ekonomiska, sociala, kulturella, eller geografiska skäl, eller av skäl som rör hälsa, migrantbakgrund, funktionsnedsättning och inlärningssvårigheter,

(25)  personer med sämre förutsättningar: personer som inte har fullständig och faktisk tillgång till de möjligheter som programmet erbjuder, eftersom de är missgynnade jämfört med andra på grund av olika hinder, exempelvis funktionsnedsättning, hälsoproblem, inlärningssvårigheter, kulturskillnader eller ekonomiska, sociala eller geografiska hinder, bland annat personer från en marginaliserad grupp, personer med migrantbakgrund eller personer som riskerar diskriminering på någon av de grunder som anges i artikel 21 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Dessa svårigheter kräver att de tillhandahålls ytterligare stödtjänster för att de fullt ut ska kunna delta i programmet,

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  sektorsövergripande samarbete: samarbete mellan olika sektorer inom programmet (högre utbildning, yrkesutbildning, skolutbildning, vuxenutbildning, ungdom och idrott), samt mellan formella, icke-formella och informella inlärningsmiljöer och olika rättsliga enheter inom dessa sektorer,

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 27b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27b)  nyckelkompetenser: kunskaper, färdigheter och attityder som alla behöver för personlig tillfredsställelse och utveckling, anställbarhet, social delaktighet och aktivt medborgarskap. Till nyckelkompetenserna hör läs- och skrivkunnighet, flerspråkighet, matematik, vetenskap, teknik och ingenjörsvetenskap, digital kompetens, personlig och social kompetens samt inlärningskompetens, medborgerlig kompetens, företagaranda samt kulturell medvetenhet och kulturella uttrycksformer,

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det allmänna målet för programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer som är aktiva på områdena för utbildning, ungdom och idrott i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och social sammanhållning och stärka den europeiska identiteten. Programmet är ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett europeiskt område för utbildning och det stöder genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildningsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar, stärker det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och skapar en europeisk dimension inom idrotten.

1.  Det allmänna målet för programmet är att stödja den utbildningsmässiga, yrkesmässiga och personliga utvecklingen för personer som är aktiva på områdena för utbildning, ungdom, vuxenutbildning och idrott i och utanför EU och därigenom bidra till hållbar tillväxt, anständiga arbetstillfällen, social sammanhållning och socialt deltagande, miljöskydd, aktivt medborgarskap, främjande av rättigheter och värderingar och deltagande i det demokratiska livet samt till stärkt europeisk identitet. Programmet är ett viktigt instrument i arbetet med att skapa ett tillgängligt och inkluderande europeiskt område för utbildning och det stöder genomförandet av det europeiska strategiska samarbetet på utbildnings- och ungdomsområdet med dess underliggande sektorsspecifika dagordningar, stärker det ungdomspolitiska samarbetet inom ramen för unionens ungdomsstrategi 2019–2027 och skapar en europeisk dimension inom idrotten.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Främja ungas mobilitet i utbildningssyfte inom icke-formell utbildning och ungas aktiva deltagande, liksom samarbete, inkludering, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på ungdomsområdet.

(b)  Främja ungas mobilitet i utbildningssyfte inom icke-formell och informell utbildning och ungas aktiva deltagande, liksom samarbete, inkludering, kreativitet och innovation på organisationsnivå och inom politiken på ungdomsområdet.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Främja livslångt lärande för alla oavsett ålder och genom att stärka samarbetet mellan formella, icke-formella och informella lärandemiljöer och stödja flexibla inlärningsvägar.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Mobilitet för personal inom vuxenutbildning.

(d)  Mobilitet för studerande och personal inom vuxenutbildning.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 5 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Partnerskap för innovation inom utbildning och andra former av lärande genom storskaliga insatser, såsom vuxenutbildningsallianser och partnerskap för sektorsövergripande samarbete.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Partnerskap för spetskompetens, framför allt för Europauniversitet, yrkeskunskapscentrum och gemensamma masterexamina.

(b)  Partnerskap för spetskompetens, såsom yrkeskunskapscentrum och gemensamma masterexamina, för att säkerställa att dessa partnerskap har en övergripande geografisk täckning i hela Europa.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Partnerskap för innovation för att öka Europas innovationskapacitet.

(c)  Partnerskap för innovation för att öka Europas hållbara innovationskapacitet.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Förberedandet och genomförandet av unionens allmänna och sektorsspecifika politiska dagordningar på utbildningsområdet, inbegripet med stöd av Eurydicenätverket eller andra relevanta organisationers verksamhet.

(a)  Förberedandet och genomförandet av unionens allmänna och sektorsspecifika politiska dagordningar för inkluderande utbildning, inbegripet med stöd av Eurydicenätverket eller andra relevanta organisationers verksamhet.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 6 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Politisk dialog och samarbete med viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på utbildningsområdet.

(c)  Politisk dialog, stöd och samarbete med viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska, nationella, regionala och lokala icke-statliga organisationer och internationella organisationer på utbildningsområdet, vilket bland annat innebär strukturellt stöd.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 6 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Strukturerad dialog med ungdomar.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 8 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Mobilitet för unga.

(a)  Mobilitet för unga, inbegripet för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 9 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Partnerskap för innovation inom ungdomars deltagande genom storskaliga insatser, såsom ungdomsarbetsallianser.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 9 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Partnerskap för att öka programmets räckvidd, särskilt med hjälp av massmedier och nya digitala verktyg.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 10 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Politisk dialog och samarbete med relevanta viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på ungdomsområdet, EU:s ungdomsdialog och stöd till Europeiskt ungdomsforum.

(c)  Politisk dialog, samarbete och stöd till relevanta viktiga berörda parter, inbegripet EU-omfattande nätverk, europeiska icke-statliga organisationer och internationella organisationer på ungdomsområdet, strukturerad dialog och strukturellt stöd till Europeiskt ungdomsforum och andra europeiska ungdomsorganisationer.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 13 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Strukturerad dialog med ungdomar.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 13 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Insatser för att sprida kunskapen och öka medvetenheten om resultat av och prioriteringar inom EU-politik samt om programmet, inbegripet olika priser och utmärkelser i idrottssammanhang.

(c)  Insatser för att sprida kunskapen och öka medvetenheten om resultat av och prioriteringar inom EU-politik samt om programmet, inbegripet olika priser och utmärkelser i idrottssammanhang, som också är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 30 000 000 000 euro i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av programmet för perioden 2021‒2027 ska vara 41 097 000 000 euro i fasta priser.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  24 940 000 000 euro för insatser på utbildningsområdet, varav

(a)  83,5 % för centraliserade och decentraliserade insatser på utbildningsområdet, varav

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  minst 8 640 000 000 euro bör anslås till insatser inom högre utbildning som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

(1)  minst 34 % bör anslås till decentraliserade insatser inom högre utbildning som avses i artiklarna 4 a och 5 a,

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  minst 5 230 000 000 euro till insatser inom yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b och 5 a,

(2)  minst 25 % till decentraliserade insatser inom yrkesutbildning som avses i artiklarna 4 b och 5 a,

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  minst 3 790 000 000 euro till insatser inom skolutbildning som avses i artiklarna 4 c och 5 a,

(3)  minst 15 % till decentraliserade insatser inom skolutbildning som avses i artiklarna 4 c och 5 a,

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  minst 1 190 000 000 euro till insatser inom vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d och 5 a,

(4)  minst 6 % till decentraliserade insatser inom vuxenutbildning som avses i artiklarna 4 d och 5 a,

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  450 000 000 euro för Jean Monnet-insatser som avses i artikel 7.

(5)  1,8 % för Jean Monnet-insatser som avses i artikel 7,

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led a – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  högst 20 % för Europauniversitet och minst 10 % för yrkeskunskapscentrum från den centraliserade budgeten för insatser på utbildningsområdet.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  3 100 000 000 euro för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–10.

(b)  10 % för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 8–10.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  550 000 000 euro för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 11–13.

(c)  1,8 % för insatser på ungdomsområdet som avses i artiklarna 11–13.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Minst 960 000 000 euro som ett bidrag till driftskostnaderna för de nationella programkontoren.

(d)  3,2 % som ett bidrag till driftskostnaderna för de nationella programkontoren.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När mobilitet beviljas sökande ska en jämn könsfördelning eftersträvas.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system.

4.  Det belopp som avses i punkt 1 får användas för administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av programmet, såsom förberedelser, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, inklusive centrala informationstekniska system samt stöd för tillgängligheten.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Storleken på det ekonomiska stödet, såsom bidrag samt schablonbelopp och enhetskostnader för resor och administration, ska årligen ses över och anpassas till värdlandets, värdregionens eller värdstadens kostnader för uppehälle och resor i enlighet med uppdaterade uppgifter från Eurostat.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Personalkostnader för de organisationer som deltar i projekt med kunskapsproduktion ska baseras på rättvis och lika ersättning. Personalkostnaderna ska årligen ses över och uppdateras i enlighet med Eurostats uppgifter.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  För att främja inkluderingen av människor som står inför ytterligare hinder och behöver särskild assistans kommer det att finnas en särskild budget, som är åtskild från den allmänna projektbudgeten, för att täcka kostnaderna för assistansen.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När programmet genomförs, bland annat med avseende på valet av deltagare och utdelningen av bidrag, ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatser görs för att främja social inkludering och bättre nå ut till personer med sämre förutsättningar.

2.  När programmet genomförs, bland annat med avseende på valet av deltagare och utdelningen av bidrag, ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatser görs för att främja social inkludering och bättre nå ut till personer med sämre förutsättningar. Ytterligare stödtjänster ska inrättas för att personer med sämre förutsättningar hinderfritt ska kunna få tillgång till alla aktiviteter och förberedas kulturellt, socialt och språkligt på sin mobilitet i utbildningssyfte. De nationella programkontoren ska ansvara för övervakningen av dessa stödtjänster.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att förbättra tillgången till programmet för personer med sämre förutsättningar och för att säkerställa ett smidigt genomförande av programmet kan kommissionen komma att anpassa eller tillåta de nationella programkontoren som avses i artikel 23 att på grundval av objektiva kriterier anpassa bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser.

5.  För att förbättra tillgången till programmet för personer med sämre förutsättningar och för att säkerställa ett smidigt genomförande av programmet kan kommissionen komma att anpassa eller tillåta de nationella programkontoren som avses i artikel 23 att på grundval av objektiva kriterier anpassa bidragen för att stödja programmets mobilitetsinsatser, exempelvis genom att tillhandahålla förfinansiering för dessa personer. En särskild budget för att täcka kostnaderna för sådana ytterligare stödtjänster ska tillhandahållas de nationella programkontoren, som ska se till att ytterligare kostnader för tillgänglighet och delaktighet inte i sig kan utgöra grund för att ett projekt avvisas.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel [108] i budgetförordningen. Dessutom ska arbetsprogrammet ange en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Arbetsprogrammet ska antas av kommissionen genom en genomförandeakt. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 31.

Programmet ska genomföras med hjälp av sådana arbetsprogram som avses i artikel [108] i budgetförordningen. Dessutom ska arbetsprogrammet ange en indikation om det belopp som ska anslås till varje insats och om fördelningen av medel mellan medlemsstaterna och tredjeländer som är associerade till programmet för de insatser som ska förvaltas av det nationella programkontoret. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 30 för antagandet av arbetsprogrammet och för eventuella ändringar av det.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 19 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska öka sina insatser för att förenkla förfarandena och minska den stora administrativa bördan för studerande, institutioner och för de värdföretag som är involverade i Erasmus+-projekt, särskilt för dem som inte i tillräcklig grad utnyttjar denna möjlighet för att förbättra och underlätta lika tillgång, förfaranden för registrering, validering och erkännande. Kommissionen och de nationella organen ska se till att tillträdeskriterierna blir enhetliga med målet att programmet ska bli tillgängligt för så många sökande som möjligt.

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och utvärdering samlas in effektivt, ändamålsenligt och rättidigt och på rätt detaljnivå av bidragsmottagare av unionens medel i den mening som avses i artikel [2.5] i budgetförordningen. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på bidragsmottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

3.  Rapporteringssystemet ska säkerställa att uppgifter för övervakning av programmets genomförande och utvärdering är uppdelade efter kön och samlas in effektivt, ändamålsenligt och rättidigt och på rätt detaljnivå av bidragsmottagare av unionens medel i den mening som avses i artikel [2.5] i budgetförordningen. För detta ändamål ska proportionella rapporteringskrav ställas på bidragsmottagarna av unionens medel och medlemsstaterna.

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast fyra år efter det att programmet började genomföras. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

2.  En halvtidsutvärdering av programmet ska göras när det föreligger tillräcklig information om genomförandet av programmet, dock senast den 31 december 2024, för att bedöma effektiviteten av de åtgärder som vidtagits för att uppnå programmets mål och för att utvärdera programmets effektivitet, vid behov åtföljt av ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning. Den ska också åtföljas av en slutlig utvärdering av det föregående programmet.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast fyra år efter slutet av den period som anges i artikel 1, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen.

4.  Vid slutet av genomförandeperioden, dock senast den 30 juni 2019, ska en slututvärdering av programmet genomföras av kommissionen.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska överlämna slutsatserna av dessa utvärderingar tillsammans med sina egna synpunkter till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

5.  Kommissionen ska överlämna utvärderingsrapporterna till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De nationella programkontor som avses i artikel 24 ska utveckla en konsekvent strategi för att nå ut till målgrupperna och för spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som stöds genom insatserna som de förvaltar inom ramen för programmet, ska bistå kommissionen med den allmänna uppgiften att sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå, dess resultat och ska informera relevanta målgrupper om de insatser samt den verksamhet som har genomförts i deras land.

1.  De nationella programkontor som avses i artikel 24 ska tillsammans med kommissionen utveckla en samordnad EU-omfattande strategi för att nå ut till målgrupperna och för spridning och utnyttjande av resultaten från den verksamhet som stöds genom insatserna som de förvaltar inom ramen för programmet, samt bistå kommissionen med den allmänna uppgiften att på ett tillgängligt sätt sprida information om programmet, inklusive information om insatser och verksamhet som förvaltas på nationell nivå och unionsnivå, dess resultat och ska informera relevanta målgrupper om de insatser samt den verksamhet som har genomförts i deras land. Information om programmet ska tillhandahållas på Europeiska unionens samtliga officiella språk.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

4.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende programmet och dess åtgärder och resultat på ett sätt som också är tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den strategiska kommunikationen om unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till de mål som avses i artikel 3.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Ungdomar ser Erasmus+ företrädesvis som ett program för högskolestudenter. På europeisk, nationell och regional nivå ska därför större vikt läggas vid att i kommunikationen och informationen synliggöra de olika områdena och de tillhörande delprogrammen. Kommissionen och medlemsstaterna ska föra fram yrkesutbildning och mobilitet inom yrkesutbildning som ett viktigt val som leder till integration på arbetsmarknaden och goda karriärmöjligheter och på så sätt göra yrkesutbildningarna mer synliga.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Programmet ska också spridas och förespråkas av yrkesvägledare på utbildningsinstitutioner och arbetsförmedlingar.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att avlägsna alla juridiska och administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inbegripet, om möjligt, även åtgärder för att lösa administrativa frågor som försvårar erhållandet av viseringar.

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga och lämpliga åtgärder för att avlägsna administrativa hinder för att programmet ska fungera korrekt, inbegripet, om möjligt, åtgärder för att undvika beskattning av studiemedel, underlätta vid överföring av rättigheter mellan EU:s sociala system och åtgärder för att lösa administrativa frågor som försvårar erhållandet av viseringar och uppehållstillstånd samt andra rättsliga eller administrativa problem som skulle kunna hindra tillgången till programmet.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Det nationella programkontoret ska vara ansvarigt för att förvalta alla faser av projektets livscykel i de insatser som ska beskrivas i det arbetsprogram som avses i artikel [19], i enlighet med artikel [58.1 c, c v och c vi] i budgetförordningen.

2.  Det nationella programkontoret ska vara ansvarigt för att förvalta alla faser av projektets livscykel i de insatser som ska beskrivas i det arbetsprogram som avses i artikel [19], i enlighet med artikel [58.1 c, c v och c vi] i budgetförordningen. Det nationella programkontoret ska se till att projekten är lättillgängliga och inkluderande. Det ska säkerställa högkvalitativ mobilitet i utbildningssyfte som bygger på de principer som fastställs i Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet (2006/961/EG).

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  De nationella programkontoren ska se till att göra de tillgängliga budgetarna per programområde och per sektor lättåtkomliga efter varje ansökningsomgång för att göra det möjligt för sökande att strategiskt planera sina framtida åtgärder, samt till att offentliggöra resultatet av projekturvalet och budgetrubriker, så att lämplig extern övervakning av programmet kan äga rum. Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att inte större institutioner ges företräde över mindre och unga institutioner, med avseende på sökande inom programmet.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  Det nationella programkontoret ska regelbundet samråda med programmets bidragsmottagare (individer och organisationer) för att samla in deras synpunkter på programmet, meddela dessa till kommissionen och förbättra genomförandet på nationell nivå utifrån deras synpunkter och sakkunskap. 

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Det ska hållas regelbundna möten med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett konsekvent genomförande av programmet i alla medlemsstater och alla tredjeländer som avses i artikel 17.

7.  Det ska anordnas regelbundna möten och ömsesidiga inlärningsaktiviteter med nätverket av nationella programkontor för att säkerställa ett konsekvent genomförande av programmet i alla medlemsstater och alla tredjeländer som avses i artikel 17. Kommissionen ska främja utbyte av god praxis och information, särskilt när det gäller tillgänglighet och skäliga anpassningsåtgärder.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  Kommissionen ska förbättra plattformen för spridning av projektresultat och säkerställa en kraftfullare strategi för utbyte av god praxis och internationella åsiktsutbyten mellan nationella programkontor, partner och programmets stödmottagare.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7b.  Kommissionen ska tillhandahålla stöd till sökande till programmet med att hitta internationella partner genom att utveckla användarvänliga plattformar som kombinerar allmän information om de olika stödmottagarna och deras projekt.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 31

utgår

Kommittéförfarande

 

1.  Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

 

2.  Kommittén kan sammanträda i särskilda konstellationer för att behandla sektoriella frågor. När så är lämpligt och i enlighet med dess arbetsordning och på ad hoc-basis, får externa experter, inklusive arbetsmarknadens parter, bjudas in att delta i sammanträdena som observatörer.

 

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

 

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Bilaga – led 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Mobilitet i utbildningssyfte av hög kvalitet för personer med olika bakgrund

(1)  Inkluderande mobilitet i utbildningssyfte av hög kvalitet för personer med olika bakgrund, inbegripet personer med sämre förutsättningar

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Erasmus: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

14.6.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

EMPL

14.6.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Emilian Pavel

18.6.2018

Behandling i utskott

18.10.2018

19.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

40

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Laura Agea, Guillaume Balas, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Michael Detjen, Geoffroy Didier, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Agnes Jongerius, Rina Ronja Kari, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Patrick Le Hyaric, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Siôn Simon, Ulrike Trebesius

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Georges Bach, Heinz K. Becker, Deirdre Clune, Tania González Peñas, Alex Mayer, Jasenko Selimovic, Helga Stevens, Monika Vana

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Caterina Chinnici, Paolo De Castro

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

40

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Robert Rochefort, Jasenko Selimovic

ECR

Helga Stevens, Ulrike Trebesius

EFDD

Laura Agea

ENF

Mara Bizzotto

GUE/NGL

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Deirdre Clune, Geoffroy Didier, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin

S&D

Guillaume Balas, Brando Benifei, Caterina Chinnici, Paolo De Castro, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Jan Keller, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Siôn Simon

VERTS/ALE

Jean Lambert, Terry Reintke, Monika Vana

1

-

NI

Lampros Fountoulis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Europaparlamentets och rådets rekommendation 2006/961/EG av den 18 december 2006 om gränsöverskridande rörlighet inom gemenskapen i utbildningssyfte: Europeiska kvalitetsstadgan för rörlighet (EUT L 394, 30.12.2006).


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Erasmus: unionens program för allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdom och idrott

Referensnummer

COM(2018)0367 – C8-0233/2018 – 2018/0191(COD)

Framläggande för parlamentet

30.5.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

14.6.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

14.6.2018

BUDG

14.6.2018

EMPL

14.6.2018

ITRE

14.6.2018

Inget yttrande avges

       Beslut

ITRE

19.6.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Milan Zver

1.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

22.10.2018

3.12.2018

 

 

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

28

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, John Procter, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Yana Toom, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Liadh Ní Riada, Michel Reimon, Remo Sernagiotto, Monika Smolková, Francis Zammit Dimech

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Maria Heubuch, Răzvan Popa, Flavio Zanonato

Ingivande

4.3.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

28

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, John Procter, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Sabine Verheyen, Francis Zammit Dimech, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Luigi Morgano, Răzvan Popa, Monika Smolková, Julie Ward, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Maria Heubuch, Michel Reimon

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 18 mars 2019Rättsligt meddelande