Förfarande : 2018/2205(DEC)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0113/2019

Ingivna texter :

A8-0113/2019

Debatter :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 13.14

Antagna texter :

P8_TA(2019)0255

BETÄNKANDE     
PDF 172kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.783v02-00 A8-0113/2019

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017

(2018/2205(DEC))

Budgetkontrollutskottet

Föredragande: Petri Sarvamaa

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

1. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017

(2018/2205(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2017, med byråns svar(1),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(2) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(3), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(4), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(5), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(6), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2019).

1.  Europaparlamentet beviljar direktören för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter ansvarsfrihet för genomförandet av byråns budget för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet redovisar sina iakttagelser i resolutionen nedan.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och den resolution som utgör en del av beslutet till direktören för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att de offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

2. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om avslutande av räkenskaperna för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017

(2018/2205(DEC))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av den slutliga årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av revisionsrättens rapport om årsredovisningen för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2017, med byråns svar(7),

–  med beaktande av förklaringen om räkenskapernas tillförlitlighet(8) och de underliggande transaktionernas laglighet och korrekthet, som avgetts av revisionsrätten för budgetåret 2017 i enlighet med artikel 287 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets rekommendation av den 12 februari 2019 om att bevilja byrån ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för budgetåret 2017 (05825/2019 – C8‑0095/2019),

–  med beaktande av artikel 319 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002(9), särskilt artikel 208,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(10), särskilt artikel 70,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter(11), särskilt artikel 24,

–  med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de gemenskapsorgan som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012(12), särskilt artikel 108,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2019).

1.  Europaparlamentet godkänner avslutandet av räkenskaperna för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2017.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till direktören för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter, rådet, kommissionen och revisionsrätten samt att se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien).

3. FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

med de iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) för budgetåret 2017

(2018/2205(DEC))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sitt beslut om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter för budgetåret 2017,

–  med beaktande av artikel 94 och bilaga IV i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från budgetkontrollutskottet (A8-0113/2019), och av följande skäl:

A.  Enligt inkomst- och utgiftsberäkningen(13) för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad byrån) för budgetåret 2017 uppgick den slutliga budgeten till 13 272 160 EUR, vilket utgör en minskning med 16,38 % jämfört med 2016. Detta beror främst beror på de minskade inkomsterna i samband med förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (Remit-förordningen). Byråns budget kommer helt och hållet från unionens budget.

B.  I sin rapport om byråns årsredovisning för budgetåret 2017 förklarade revisionsrätten att man hade uppnått rimlig säkerhet om att byråns räkenskaper var tillförlitliga och att de underliggande transaktionerna var lagliga och korrekta.

Budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning

1.  Europaparlamentet noterar att insatserna för uppföljning av budgeten under budgetåret 2017 resulterade i ett budgetgenomförande på 98,72 %, vilket motsvarar det mål byrån satt upp och innebär en ökning med 0,61 % jämfört med 2016. Genomförandegraden för betalningsbemyndiganden var 75,81 %, vilket innebär en ökning med 15,87 % jämfört med föregående år.

Annullering av överföringar

2.  Europaparlamentet noterar att annulleringen av överföringar från 2016 till 2017 uppgick till 122 606,52 EUR, vilket utgör 2,03 % av det sammanlagda överförda beloppet och innebär en påtaglig minskning med 7,77 % jämfört med 2016.

Resultat

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån använder vissa åtgärder som nyckelutförandeindikatorer för att bedöma mervärdet av verksamheten, i synnerhet för att bedöma effekterna av nätföreskrifter och riktlinjer och för att förbättra sin budgetförvaltning.

4.  Europaparlamentet konstaterar att byrån överlag har genomfört sitt arbetsprogram trots betydande utmaningar med hänsyn till tillgängliga resurser.

5.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att byrån kunde genomföra förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi och att 2017 var det första fullständiga året för datainsamling efter genomförandet av de grundläggande delarna av denna förordning under 2016. Parlamentet noterar även att byrån under 2017 nådde en kritisk milstolpe i och med antagandet av alla nätföreskrifter och riktlinjer för el och gas, och att byrån lade fokus på att följa upp och övervaka genomförandet av de redan antagna nätföreskrifterna och riktlinjerna.

6.  Europaparlamentet gläder sig över att byrån har utkontrakterat redovisningstjänster till kommissionen och delar resurser med andra byråer i fråga om personalförvaltning, förvaltning av informations- och kommunikationsteknik, budget och finansiering, upphandling och förvaltning av anläggningar.

Personalpolitik

7.  Europaparlamentet noterar att 92,65 % av tjänsterna i tjänsteförteckningen var tillsatta den 31 december 2017. Av de 68 tillfälligt anställda som får tillsättas enligt unionsbudgeten (jämfört med 69 tillåtna tjänster 2016) hade 63 tillsatts. Parlamentet noterar dessutom att 21 kontraktsanställda och tre utstationerade nationella experter arbetade för byrån 2017.

8.  Europaparlamentet noterar bekymrat att begränsade personalresurser och budgetrestriktioner inom byrån under 2017 medförde risker för förseningar, samt behovet av en omprioritering av målen och en minskning av omfattningen av vissa rapporter och yttranden. Parlamentet anser att alla utökningar av byråns uppgifter och roll kräver en motsvarande ökning av dess resurser och personal.

9.  Europaparlamentet beklagar den ojämna könsfördelningen inom byråns högsta ledning, där 5 av 6 personer är män och en är kvinna. Parlamentet uppmanar byrån att vidta åtgärder för att säkerställa en jämnare könsfördelning inom sin högsta ledning.

10.  Europaparlamentet noterar att byrån redan antagit kommissionens standardbeslut avseende policyn för skydd för enskildas värdighet och förebyggande av mobbning. Parlamentet konstaterar att byrån anordnade kurser och möjliggjorde konfidentiell rådgivning.

11.  Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens förslag att offentliggöra meddelanden om lediga tjänster även på webbplatsen för Europeiska gemenskapernas byrå för uttagningsprov för rekrytering av personal (Epso) i syfte att ge ökad publicitet. Parlamentet noterar byråns svar att fyra av de nio meddelandena om ledig tjänst redan har offentliggjorts på Epsos webbplats. Parlamentet förstår byråns oro över översättningskostnaderna.

Upphandling

12.  Europaparlamentet noterar med utgångspunkt i revisionsrättens rapport att byrån i slutet av 2017 fortfarande inte använde alla de verktyg som kommissionen lanserat för att införa en enhetlig modell för elektroniskt informationsutbyte med tredje parter som deltar i offentliga upphandlingsförfaranden (e-upphandling). Byrån uppmanas att införa alla verktyg som behövs för att hantera upphandlingsförfarandena och att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om de framsteg som görs på detta område.

Förebyggande och hantering av intressekonflikter samt transparens

13.  Europaparlamentet noterar byråns befintliga åtgärder och pågående insatser för att säkerställa transparens, förebyggande och hantering av intressekonflikter samt skydd av visselblåsare. Parlamentet noterar att en styrelseledamot avgick i oktober 2017 efter att en potentiell intressekonflikt hade konstaterats.

14.  Europaparlamentet välkomnar de ytterligare åtgärder som vidtagits för att öka transparensen i byråns verksamhet genom att rapportera om de möten som byråns personal har med externa intressenter, nämligen direktörens möte med lobbyister, och att de finns tillgängliga på byråns webbplats sedan januari 2018.

Internkontroller

15.  Europaparlamentet noterar att en bedömning av ändamålsenligheten när det gäller byråns 16 normer för intern kontroll genomfördes 2017. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att inga betydande eller väsentliga brister i byråns normer för intern kontroll uppdagades under 2017.

16.  Europaparlamentet noterar bekymrat i revisionsrättens rapport att backupdata avseende Remit lagras på samma ställe som originaldata, vilket medför en avsevärd risk för kontinuiteten i verksamheten vid större katastrofer. Parlamentet noterar byråns svar att återupprättandet av platsen för återställande efter datorhaveri skulle kräva ytterligare ekonomiska resurser.

17.  Europaparlamentet noterar att kommissionens internrevisionstjänst (IAS) genomförde en fullständig riskbedömning under 2016, även i fråga om it, vilket ledde till att en ny strategisk revisionsplan utarbetades för byrån för perioden 2017–2019 och till att granskningsteman togs fram för nästa planeringsperiod. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om hur denna fråga utvecklas.

18.  Europaparlamentet konstaterar att IAS genomförde en granskning av byråns personaladministration. Parlamentet noterar bekymrat att en kritisk rekommendation visade på bristen på etablerad vägledning för rapportering och hantering av eventuella fall av bedrägeri och resultaten av dessa när det gäller personalrekryteringen. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om åtgärder som vidtas för att minska denna risk.

Övriga kommentarer

19.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över att byrån inte utförde någon övergripande analys under 2017 av de troliga effekterna av brexit för byråns organisation, verksamhet och räkenskaper. Parlamentet noterar dock från byråns svar att den genomförde en sådan analys 2018. Byrån uppmanas att rapportera till den ansvarsfrihetsbeviljande myndigheten om effekterna av brexit och de åtgärder som krävs.

o

o o

20.  När det gäller andra övergripande iakttagelser som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet hänvisar Europaparlamentet till sin resolution av den ... 2019(14) om byråernas verksamhetsresultat, ekonomiska förvaltning och kontroll.

INFORMATION OM ANTAGANDET I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Antagande

20.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Petra Kammerevert

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

EUT C 434, 30.11.2018. 33.

(2)

EUT C 434, 30.11.2018. 33.

(3)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

(6)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUT C 434, 30.11.2018. 33.

(8)

EUT C 434, 30.11.2018. 33.

(9)

EUT L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUT L 211, 14.8.2009, s. 1.

(12)

EUT L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUT C 42, 17.03.2017, s. 202.

(14)

Antagna texter, P8_TA-PROV(2019)0000.

Senaste uppdatering: 14 mars 2019Rättsligt meddelande