Postup : 2018/2206(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0114/2019

Předložené texty :

A8-0114/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.15

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0256

ZPRÁVA     
PDF 188kWORD 56k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) na rozpočtový rok 2017

(2018/2206(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017

(2018/2206(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(5), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2019),

1.  uděluje řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací absolutorium za plnění rozpočtu úřadu na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2017

(2018/2206(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí úřadu(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria úřadu za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1211/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC) a Úřadu(11), a zejména na článek 13 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí řídícímu výboru Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017

(2018/2206(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu (A8-0114/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (dále jen „úřad“) jeho konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 činil 4 246 000 EUR, což je stejná částka jako v roce 2016; vzhledem k tomu, že celý rozpočet tohoto úřadu se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o ověření roční účetní závěrky úřadu za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že roční účetní závěrka úřadu je spolehlivá a uskutečněné operace byly legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99,94 %, což oproti roku 2016 znamená navýšení o 3,74 %; konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 86,92 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje významný nárůst o 9,73 %;

2.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že si úřad u Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie (CdT) vyžádal překlad čtyř výzev k vyjádření zájmu za účelem sestavení rezervních seznamů pracovníků; konstatuje, že vzhledem k tomu, že plán pracovních míst byl již naplněn, dospěl Účetní dvůr k závěru, že žádost o překlad nebyla odůvodněná; na základě odpovědi úřadu bere na vědomí, že žádost byla učiněna kvůli tomu, že řídící výbor úřadu požadoval vytvoření rezervních seznamů pro 75 % všech pracovních profilů s cílem udržet míru volných pracovních míst pod 15 %, aby se snížila rizika vyplývající z vysoké fluktuace zaměstnanců;

Zrušení přenosu prostředků

3.  bere na vědomí, že zrušené přenosy prostředků z roku 2016 do roku 2017 dosáhly 20 142 EUR, čili 2,53 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje pokles o 4,76 %;

Činnost

4.  s uspokojením konstatuje, že úřad používá několik typů měření jako klíčové ukazatele výkonnosti k posuzování přidané hodnoty své činnosti a ke zlepšování řízení rozpočtu;

5.  uznává, že úřad přezkoumal svou strategii s ohledem na tržní a technologický vývoj s cílem přizpůsobit se novému prostředí, pokud jde o elektronické komunikace, zabezpečování otevřeného internetu a konektivitu;

6.  se znepokojením konstatuje, že úřad nesdílí zdroje s ostatními agenturami; vyzývá úřad, aby zkoumal další možnosti, jak sdílet služby, a podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata;

7.  konstatuje, že Úřad pověřil poskytováním účetních služeb Komisi; se znepokojením však konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že přestože tyto kroky vedly k významným změnám postupů i účetního systému úřadu, nedošlo od roku 2013 k jejich opětovnému prověření; bere na vědomí odpověď úřadu, že prověřování v současnosti probíhá; vyzývá úřad, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o vývoji v této oblasti;

8.  vítá návrh Komise, aby byla do zakládajícího nařízení úřadu začleněna povinnost provádět každých pět let pravidelné externí hodnocení výkonnosti;

Zaměstnanecká politika

9.  konstatuje, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 %, přičemž ze 14 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 15 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 14; dále konstatuje, že pro úřad v roce 2017 pracovalo devět smluvních zaměstnanců a čtyři vyslaní národní odborníci;

10.  se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora o provádění závazku snížit počet pracovních míst o 5 % zveřejněné dne 21. prosince 2017 měla na úřad negativní dopad nejvyšší možná míra snížení o 12,5 %, přestože nařízení (EU) 2015/2120 pověřilo úřad dalšími úkoly;

11.  lituje nerovnoměrného zastoupení žen a mužů ve správní radě úřadu, kde je z 29 členů 24 mužů a 5 žen; žádá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů;

12.  bere na vědomí, že úřad přijal rozhodnutí ohledně politiky v oblasti ochrany lidské důstojnosti a předcházení obtěžování a dále poskytl školení pro důvěrné poradce;

13.  se znepokojením konstatuje, že v roce 2017 činila průměrná doba zaměstnaneckého poměru v úřadu pouhých 2,7 roku, což ukazuje na vysokou fluktuaci zaměstnanců; chápe, že je pro úřad těžké získat odborníky, mimo jiné kvůli nízkému opravnému koeficientu v hostitelské zemi (74,9 %); vyjadřuje znepokojení nad tím, že snížení počtu pracovních míst povolených v rámci rozpočtu Unie a dodatečné úkoly, jimiž byl úřad pověřen, vedou v posledních letech k nárůstu pracovní zátěže pracovníků úřadu; zdůrazňuje, že tato situace může představovat riziko pro provádění pracovních programů úřadu; bere na vědomí, že vedení dlouhodobě pracuje na zavedení opatření ke zmírnění této situace, a vyzývá úřad, aby podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o pokroku v tomto směru;

Veřejné zakázky

14.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že úřad na konci roku 2017 ještě neuplatňoval všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); z odpovědi úřadu bere na vědomí, že hodlá tyto nástroje zavést do konce roku 2018; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o pokroku v této oblasti;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

15.  bere na vědomí stávající opatření úřadu a jeho snahu o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů; se znepokojením však konstatuje, že úřad nezveřejňuje životopisy členů správní rady na svých webových stránkách; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o opatřeních přijatých v této souvislosti;

16.  lituje skutečnosti, že úřad neměl k 31. prosinci 2017 vnitřní pravidla pro whistleblowing; bere však na vědomí plány úřadu zavést tato pravidla do konce roku 2018; vyzývá úřad, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podal zprávu o jejich provádění;

Vnitřní kontroly

17.  oceňuje skutečnost, že úřad v roce 2017 provedl interní analýzu k posouzení svých systémů vnitřní kontroly a dospěl k závěru, že jsou uplatňovány efektivně;

Ostatní připomínky

18.  konstatuje, že na rozdíl od ostatních agentur úřad neprovedl komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie na jeho organizaci, činnost a účetnictví; vyzývá úřad, aby zvážil provedení takovéto analýzy a podal orgánu příslušnému k udělení absolutoria zprávu o opatřeních, jež byla v této souvislosti přijata;

o

o o

19.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne ... 2019(14) výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 38.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 38.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 38.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 38.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 337, 18.12.2009, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 84/39, 17.03.2017, s. 189

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění