Procedure : 2018/2206(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0114/2019

Indgivne tekster :

A8-0114/2019

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 13.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0256

BETÆNKNING     
PDF 179kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) for regnskabsåret 2017

(2018/2206(DEC))

Budgetkontroludvalget

Ordfører: Petri Sarvamaa

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017

(2018/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(3), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(4), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(5), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(6), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2019),

1.  meddeler forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation decharge for gennemførelsen af støttekontorets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017

(2018/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017 med støttekontorets svar(7),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(8) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 12. februar 2019 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(9), særlig artikel 208,

–    der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(10), særlig artikel 70,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1211/2009 af 25. november 2009 om oprettelse af Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC) og dens støttekontor(11), særlig artikel 13,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(12), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2019),

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til forvaltningsudvalget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017

(2018/2206(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation for regnskabsåret 2017,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og bilag IV,

–  der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A8-0114/2019),

A.  der henviser til, at det endelige budget for Støttekontoret for Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation ("støttekontoret") for regnskabsåret 2017 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter(13) var på 4 246 000 EUR, hvilket var det samme som i 2016; der henviser til, at hele støttekontorets budget stammer fra Unionens budget;

B.  der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om støttekontorets årsregnskab for regnskabsåret 2017 ("Revisionsrettens beretning") fastslår, at den har fået rimelig sikkerhed for, at støttekontorets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning

1.  bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2017 resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,94 %, hvilket er en stigning på 3,74 % i forhold til 2016; noterer sig, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var på 86,92 %, hvilket er en markant stigning på 9,73 % i forhold til 2016;

2.  noterer sig på baggrund af Revisionsrettens beretning, at støttekontoret anmodede om oversættelser fra Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (CdT) til fire indkaldelser af interessetilkendegivelser med henblik på opstilling af reservelister for personale; bemærker, at Revisionsretten under hensyntagen til, at alle stillingerne i stillingsfortegnelsen allerede var besat, konkluderede, at anmodningen om oversættelse ikke var berettiget; noterer sig på baggrund af støttekontorets svar, at anmodningen blev fremsat, fordi støttekontorets forvaltningsudvalg anmodede om, at der blev oprettet reservelister for 75 % af jobprofilerne med det formål at holde andelen af ledige stillinger under 15 % for at mindske risiciene i forbindelse med en stor personaleudskiftning;

Bortfald af fremførsler

3.  anerkender, at de bortfaldne fremførsler fra 2016 til 2017 beløb sig til 20 412 EUR, hvilket svarer til 2,53 % af det samlede fremførte beløb og en nedgang på 4,76 % i forhold til 2016;

Performance

4.  bemærker med tilfredshed, at støttekontoret anvender flere typer af foranstaltninger som centrale resultatindikatorer til at vurdere merværdien af dets aktiviteter og forbedre budgetforvaltningen;

5.  anerkender, at støttekontoret har revideret sin strategi under hensyntagen til den markedsmæssige og teknologiske udvikling med henblik på tilpasse sig til det nye miljø med hensyn til elektronisk kommunikation, sikring af åbent internet og konnektivitet;

6.  bemærker med bekymring, at støttekontoret ikke deler ressourcer med andre agenturer; opfordrer støttekontoret til at undersøge yderligere muligheder for at dele tjenester og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de skridt, der er taget på dette område;

7.  bemærker, at støttekontoret har uddelegeret sin regnskabsfunktion til Kommissionen; noterer sig imidlertid med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at selv om disse begivenheder har ført til væsentlige ændringer i støttekontorets procedurer og regnskabssystem, er sidstnævnte ikke blevet genvalideret siden 2013; noterer sig støttekontorets svar om, at valideringen er i gang; anmoder støttekontoret om at informere dechargemyndigheden om den udvikling, der er sket i denne henseende;

8.  glæder sig over Kommissionens forslag om i støttekontorets oprettelsesforordning at indarbejde en forpligtelse til hvert femte år at udarbejde periodisk ekstern præstationsevaluering;

Personalepolitik

9.  bemærker, at stillingsfortegnelsen var gennemført med 100 % pr. 31. december 2017, med 14 midlertidigt ansatte ud af de 14 midlertidigt ansatte, som var godkendt i henhold til EU-budgettet (sammenlignet med 15 godkendte stillinger i 2016); bemærker, at der derudover arbejdede ni kontraktansatte og 4 udstationerede nationale eksperter for støttekontoret i 2017;

10.  bemærker med bekymring, at støttekontoret ifølge Revisionsrettens beretning om gennemførelsen af personalenedskæringen på 5%, der blev offentliggjort den 21. december 2017, blev påvirket negativt med den højest mulige nedskæringssats på 12,5%, selvom forordning (EU) 2015/2120 pålagde støttekontoret yderligere opgaver;

11.  beklager den skæve kønsfordeling blandt støttekontorets bestyrelsesmedlemmer, hvor 24 ud af 29 er mænd, og 5 er kvinder; anmoder i denne forbindelse Kommissionen og medlemsstaterne om at tage hensyn til betydningen af at sikre kønsbalance, når de indgiver deres indstillinger til medlemmer af bestyrelsen;

12.  bemærker, at støttekontoret har vedtaget en afgørelse om politikken for beskyttelse af personers værdighed og forebyggelse af chikane og gjort det muligt at uddanne fortrolige rådgivere;

13.  bemærker med bekymring, at den gennemsnitlige beskæftigelsesperiode i støttekontoret i 2017 kun var på 2,7 år, hvilket afspejles i en stor personaleudskiftning; forstår, at støttekontoret kæmper for at tiltrække fagfolk, bl.a. på grund af den lave lønjusteringskoefficient for værtslandet (74,9 %); udtrykker bekymring over, at reduktionen af antallet af stillinger, der er godkendt i henhold til EU's budget i de seneste år, sammen med de yderligere opgaver, støttekontoret har fået, har øget personalets arbejdsbyrde; påpeger, at denne situation kan udgøre en risiko for gennemførelsen af dets arbejdsprogrammer; anerkender, at ledelsen til stadighed arbejder på at indføre afbødende foranstaltninger, og opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort i denne henseende;

Udbud

14.  bemærker på baggrund af Revisionsrettens beretning, at støttekontoret ved udgangen af 2017 endnu ikke havde indført alle de værktøjer, som Kommissionen havde lanceret med det formål at indføre en fælles løsning for elektronisk udveksling af oplysninger med tredjemand, der deltager i offentlige udbudsprocedurer (e-udbud); noterer sig på baggrund af støttekontorets svar , at det agter at gennemføre disse inden udgangen af 2018; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de fremskridt, der er gjort på dette område;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed

15.  noterer sig støttekontorets eksisterende foranstaltninger og løbende indsats for at sikre gennemsigtighed, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter; påpeger imidlertid med bekymring, at støttekontoret ikke offentliggør CV'er for bestyrelsesmedlemmerne på sit websted; anmoder støttekontoret om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

16.  beklager, at støttekontoret ikke havde interne regler om whistleblowing den 31. december 2017; noterer sig imidlertid, at støttekontoret agter at vedtage disse inden udgangen af 2018; opfordrer støttekontoret til at aflægge rapport til dechargemyndigheden om gennemførelsen heraf;

Interne kontroller

17.  bemærker med tilfredshed, at støttekontoret i 2017 foretog en intern vurdering af sine interne kontrolsystemer og konkluderede, at de er blevet gennemført på effektiv vis;

Andre bemærkninger

18.  bemærker, at støttekontoret – til forskel fra de fleste andre agenturer – ikke har foretaget en omfattende analyse af, hvordan Det Forenede Kongeriges beslutning om at udtræde af Den Europæiske Union kunne forventes at indvirke på dets organisation, operationer og regnskaber; opfordrer støttekontoret til at foretage en sådan analyse og aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne forbindelse;

o

o o

19.  henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... 2019(14) om agenturernes resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Dato for vedtagelse

20.2.2019

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Petra Kammerevert

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

(1)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 38.

(2)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 38.

(3)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(5)

EUT L 337 af 18.12.2009, s 1.

(6)

EUT L 328 af 7.12.2013, s 42.

(7)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 38.

(8)

EUT C 434 af 30.11.2018, s. 38.

(9)

EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.

(11)

EUT L 337 af 18.12.2009, s 1.

(12)

EUT L 328 af 7.12.2013, s 42.

(13)

EUT C 84/39 af 17.3.2017, s. 189.

(14)

Vedtagne tekster, P8_TA-PROV(2019)0000.

Seneste opdatering: 18. marts 2019Juridisk meddelelse