Menetlus : 2018/2206(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0114/2019

Esitatud tekstid :

A8-0114/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.15

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0256

RAPORT     
PDF 171kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti (BEREC) Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2206(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2206(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust büroo tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(5), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0114/2019),

1.  annab heakskiidu Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomitee tegevusele büroo 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2206(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos büroo vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust büroo tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–    võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1211/2009 (millega luuakse elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC) ja büroo)(11), eriti selle artiklit 13,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0114/2019),

1.  annab heakskiidu Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo juhtkomiteele, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2206(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit (A8-0114/2019),

A.  arvestades, et Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Ameti Büroo (edaspidi „büroo“) tulude ja kulude aruande(13) kohaselt oli büroo 2017. aasta lõplik eelarve 4 246 000 eurot, mis on sama suur kui 2016. aastal; arvestades, et büroo kogu eelarve tuleb liidu eelarvest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes büroo eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et büroo raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99,94 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 3,74 % võrra kõrgem; märgib, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 86,92 %, mis kujutab endast 2016. aastaga võrreldes märkimisväärset tõusu, st 9,73 % võrra;

2.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et büroo tellis Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuselt tõlked reservnimekirjadesse kandmise nelja osalemiskutse jaoks; märgib, et kuna ametikohtade loetelu oli juba täidetud, ei olnud tõlketellimus kontrollikoja hinnangul põhjendatud; võtab büroo vastuse põhjal teadmiseks, et tellimus esitati, kuna büroo juhtkomitee nõudis, et reservnimekirjad koostataks 75 % töökohtade jaoks, eesmärgiga hoida täitmata töökohtade arv alla 15 %, et leevendada suure tööjõuvoolavusega seotud riske;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

3.  võtab teadmiseks, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 20 412 eurot, mis moodustas kogu järgmisse aastasse üle kantud summast 2,53 % ja oli 2016. aastaga võrreldes 4,76 % väiksem;

Tulemused

4.  märgib rahuloluga, et büroo kasutab mitut liiki meetmeid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajatena, et hinnata oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ning parandada eelarve haldamist;

5.  võtab teadmiseks, et büroo on vaadanud läbi oma strateegia, võttes arvesse turu ja tehnoloogia arengut, et kohaneda uue keskkonnaga seoses elektroonilise side, avatud interneti kaitse ja ühenduvusega;

6.  märgib murega, et büroo ei jaga ressursse teiste ametitega; palub, et büroo uuriks lisavõimalusi teenuste jagamiseks ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas astutud sammudest;

7.  märgib, et büroo on delegeerinud oma raamatupidamisfunktsiooni komisjonile; võtab kontrollikoja aruande põhjal siiski murega teadmiseks, et kuigi nimetatud sündmustega kaasnes büroo menetluste ja raamatupidamissüsteemi oluline muutmine, ei ole süsteemi alates 2013. aastast uuesti heaks kiidetud; võtab teadmiseks büroo vastuse, et heakskiitmine toimub praegu; palub bürool teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles valdkonnas toimuvatest muutustest;

8.  väljendab heameelt komisjoni ettepaneku üle viia büroo asutamismäärusesse sisse kohustuslik perioodiline tulemuslikkuse välishindamine iga viie aasta tagant;

Personalipoliitika

9.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 100 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 14 ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 14 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 15); märgib, et 2017. aastal töötas büroo heaks ka üheksa lepingulist töötajat ja neli lähetatud riiklikku eksperti;

10.  märgib murelikult, et 21. detsembril 2017 ametikohtade 5 % vähendamise eesmärgi täitmise kohta avaldatud Euroopa Kontrollikoja aruande kohaselt kohaldati büroo suhtes kõrgeimat võimalikku määra (12,5 %), vaatamata sellele, et määrusega (EL) 2015/2120 anti büroole lisaülesandeid;

11.  peab kahetsusväärseks, et ameti haldusnõukogu liikmete hulgas valitseb sooline tasakaalustamatus, sest 29 liikmest 24 on mehed ja 5 naised; palub sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel haldusnõukogu liikmete kandidaatide esitamisel arvesse võtta soolise tasakaalu tagamise tähtsust;

12.  märgib, et büroo on vastu võtnud otsuse inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika kohta ning on võimaldanud ka usaldusnõunike koolitamist;

13.  märgib murega, et 2017. aastal oli keskmine büroos töötatud aeg üksnes 2,7 aastat, mis kajastub suures tööjõu voolavuses; mõistab, et bürool on probleeme spetsialistide ligitõmbamisega, muu hulgas vastuvõtva riigi madala palga paranduskoefitsiendi tõttu (74,9 %); väljendab muret selle pärast, et liidu eelarves kinnitatud ametikohtade vähendamine viimastel aastatel ja omandatud lisaülesanded on suurendanud büroo töötajate töökoormust; juhib tähelepanu, et selline olukord võib seada ohtu büroo tööprogrammide rakendamise; tunnistab, et juhtkond teeb pidevat tööd leevendusmeetmete juurutamiseks ning palub bürool anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

Hanked

14.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei olnud büroo veel kasutusele võtnud kõiki komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta kasutusele ühtne lahendus hankemenetlustes (e-hangetes) osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks; võtab büroo vastuse põhjal teadmiseks, et kavatseb need kasutusele võtta 2018. aasta lõpuks; palub bürool anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas tehtud edusammudest;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

15.  võtab teadmiseks büroo kehtestatud meetmed ja jätkuvad pingutused, mille eesmärk on tagada läbipaistvus ning huvide konfliktide ennetamine ja haldamine; juhib siiski murega tähelepanu sellele, et büroo ei avalda oma veebisaidil haldusnõukogu liikmete elulookirjeldusi; palub bürool anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas võetud meetmetest;

16.  peab kahetsusväärseks, et 31. detsembril 2017 puudusid bürool sise-eeskirjad rikkumisest teatamise kohta; märgib siiski, et büroo kavatseb need vastu võtta 2018. aasta lõpuks; palub bürool anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru nende rakendamise kohta;

Sisekontroll

17.  märgib tunnustavalt, et 2017. aastal tegi büroo siseanalüüsi oma sisekontrollisüsteemide hindamiseks, jõudes järeldusele, et neid on tulemuslikult rakendatud;

Muud märkused

18.  märgib, et erinevalt enamikust teistest ametitest ei analüüsinud büroo põhjalikult Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise otsuse võimalikku mõju oma organisatsioonile, tegevusele ja raamatupidamisele; kutsub bürood üles kaaluma sellise analüüsi tegemist ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selles valdkonnas võetud meetmetest;

o

o o

19.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(14) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 38.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 38.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 38.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 38.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

ELT L 337, 18.12.2009, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 84/39, 17.3.2017, lk 189.

(14)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave