Menettely : 2018/2206(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0114/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0114/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0256

MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2206(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2206(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon 12. helmikuuta 2019 annetun neuvoston suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0096/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) ja viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(5) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2019),

1.  myöntää Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle vastuuvapauden viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2206(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä viraston vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä virastolle (05825/2019 – C8‑0096/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen (BEREC) viraston perustamisesta 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1211/2009(11) ja erityisesti sen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2019),

1.  hyväksyy Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston johtokunnalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2206(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön (A8-0114/2019),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen viraston tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen varainhoitovuoden 2017 lopullinen talousarvio oli 4 246 000 euroa, mikä on sama määrä kuin vuonna 2016; toteaa, että viraston koko talousarvio rahoitetaan unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan viraston tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että viraston tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,94 prosenttia, mikä merkitsee 3,74 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 86,92 prosenttia, mikä merkitsee huomattavaa 9,73 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

2.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, että virasto esitti Euroopan unionin elinten käännöskeskukselle käännöspyynnöt, jotka koskivat neljää kiinnostuksenilmaisupyyntöä varallaololuettelon laatimiseksi; panee merkille, että tilintarkastustuomioistuin tuli siihen tulokseen, että käännöspyynnöille ei ollut perusteita, sillä kaikki viraston henkilöstötaulukossa olevat toimet oli jo täytetty; panee viraston vastauksesta merkille, että käännöksiä pyydettiin, koska viraston johtokunta pyysi laatimaan varallaololuettelon 75 prosentille viraston työprofiileista, jotta avointen työpaikkojen määrä saadaan pidettyä alle 15 prosentissa henkilöstön suureen vaihtuvuuteen liittyvien riskien vähentämiseksi;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

3.  panee merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruttiin 20 412 euroa eli 2,53 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 4,76 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

4.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto käyttää monenlaisia toimenpiteitä keskeisinä tulosindikaattoreina, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa ja parannetaan sen budjettihallintoa;

5.  panee merkille, että virasto on tarkastellut strategiaansa uudelleen markkinoiden ja teknologian kehityksen huomioon ottaen mukautuakseen sähköistä viestintää, avoimen internetin turvaamista sekä yhteenliitettävyyttä koskevaan uuteen ympäristöön;

6.  panee huolestuneena merkille, että virasto ei jaa resursseja muiden virastojen kanssa; kehottaa virastoa tutkimaan lisämahdollisuuksia palvelujen jakamiseen ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa toteutetuista toimenpiteistä;

7.  panee merkille, että virasto on ulkoistanut kirjanpitopalvelunsa komissiolle; panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta kuitenkin huolestuneena merkille, että vaikka nämä tapahtumat aiheuttivat huomattavia muutoksia viraston menettelyihin ja kirjanpitojärjestelmään, järjestelmää ei kuitenkaan ole validoitu uudelleen sitten vuoden 2013; panee merkille viraston vastauksen, jonka mukaan validointimenettely on parhaillaan käynnissä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tätä asiaa koskevasta kehityksestä;

8.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen sisällyttää viraston perustamisasetukseen viiden vuoden välein tehtävä pakollinen säännöllinen ulkoinen tuloksellisuuden arviointi;

Henkilöstöpolitiikka

9.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon toimista oli täytettynä 100 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 14 väliaikaisesta toimesta 14 oli täytettynä (verrattuna 15 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 virastolle työskenteli lisäksi yhdeksän sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa;

10.  toteaa huolestuneena, että 21. joulukuuta 2017 julkaistun henkilöstön vähentämistä viidellä prosentilla koskevan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan ennätyskorkealla 12,5 prosentin leikkausasteella on ollut virastoon kielteisiä vaikutuksia, vaikka virastolle määrättiin uusia tehtäviä asetuksella (EU) N:o 2015/2120;

11.  pitää valitettavana viraston johtokunnan jäsenten sukupuolten epätasapainoa, kun 29 jäsenestä 24 on miehiä ja 5 naisia; pyytää komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon sukupuolten tasapainon merkityksen, kun ne esittävät nimitettäviä johtokunnan jäseniä;

12.  panee merkille, että virasto on tehnyt päätöksen toimintaperiaatteista, joilla suojellaan työntekijöiden ihmisarvoa ja ehkäistään häirintää, ja että se on tarjonnut lisäksi mahdollisuuden luottamuksellista neuvontaa antavien henkilöiden koulutukseen;

13.  panee huolestuneena merkille, että vuonna 2017 keskimääräinen työskentelyjakso virastossa oli vain 2,7 vuotta, mikä näkyy henkilöstön suurena vaihtuvuutena; ymmärtää, että virastolla on vaikeuksia houkutella ammattilaisia muun muassa siksi, että isäntämaassa sovellettu palkan korjauskerroin on alhainen (74,9 prosenttia); on huolissaan siitä, että unionin talousarviossa viime vuosina myönnettyjen virkojen/toimien vähentäminen yhdessä virastolle osoitettujen lisätehtävien kanssa on lisännyt viraston henkilöstön työmäärää; huomauttaa, että tämä tilanne saattaa aiheuttaa riskejä viraston työohjelmien toteuttamiselle; panee merkille, että johto tekee jatkuvasti työtä riskinhallintatoimenpiteiden käyttöönottamiseksi, ja kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa saavutetusta edistymisestä;

Hankinnat

14.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei virasto ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön kaikkia komission käyttöön asettamia välineitä, joiden tarkoituksena oli ottaa käyttöön yhteinen keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee viraston vastauksesta merkille, että se aikoo ottaa ne käyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän asian etenemisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

15.  panee merkille viraston nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden sekä eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan varmistamiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että se ei julkaise johtokunnan jäsenten ansioluetteloita verkkosivustollaan; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

16.  pitää valitettavana, että virastolla ei ollut väärinkäytösten paljastamista koskevia sisäisiä sääntöjä 31. joulukuuta 2017; panee kuitenkin merkille, että se aikoi hyväksyä ne vuoden 2018 loppuun mennessä; kehottaa virastoa tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle niiden täytäntöönpanosta;

Sisäinen valvonta

17.  panee tyytyväisenä merkille, että virasto toteutti vuonna 2017 sisäisen tarkastelun arvioidakseen sisäisiä valvontajärjestelmiään ja totesi, että ne on pantu tehokkaasti täytäntöön;

Muita huomautuksia

18.  panee merkille, että toisin kuin useimmat muut virastot virasto ei analysoinut kattavasti todennäköisiä vaikutuksia, joita Yhdistyneen kuningaskunnan päätös erota Euroopan unionista aiheuttaa sen organisaatioon, toimintoihin ja tileihin; kehottaa virastoa harkitsemaan tällaisen analyysin tekemistä ja tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä asiassa toteutetuista toimenpiteistä;

o

o o

19.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 38.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 38.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 38.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 38.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EUVL L 337, 18.12.2009, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84/39, 17.3.2017, s.189

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus