Procedūra : 2018/2206(DEC)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0114/2019

Pateikti tekstai :

A8-0114/2019

Debatai :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 13.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0256

PRANEŠIMAS     
PDF 185kWORD 56k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2206(DEC))

Biudžeto kontrolės komitetas

Pranešėjas: Petri Sarvamaa

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

1. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo

(2018/2206(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(1),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(2),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(3), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(4), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(5), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(6), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2019),

1.  patvirtina Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, kad Institucijos 2017 finansinių metų biudžetas įvykdytas;

2.  išdėsto savo pastabas toliau pateikiamoje rezoliucijoje;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą ir rezoliuciją, kuri yra neatskiriama jo dalis, Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jie būtų paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

2. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymo

(2018/2206(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2017 finansinių metų galutines metines ataskaitas,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų ataskaitą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų kartu su Institucijos atsakymu(7),

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 287 straipsnį pateiktą 2017 finansinių metų sąskaitų patikimumo ir pagal jas atliktų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo patikinimo pareiškimą(8),

–  atsižvelgdamas į Tarybos 2019 m. vasario 12 d. rekomendaciją dėl patvirtinimo, kad Institucija įvykdė 2017 finansinių metų biudžetą (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 319 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002(9), ypač į jo 208 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(10), ypač į jo 70 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1211/2009 dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos (EERRI) ir Biuro įsteigimo(11), ypač į jo 13 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje(12), ypač į jo 108 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2019),

1.  pritaria Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2017 finansinių metų sąskaitų uždarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro valdymo komitetui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (L serijoje).

3. PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

su pastabomis, sudarančiomis neatskiriamą sprendimo dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo dalį

(2018/2206(DEC))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo sprendimą dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuro 2017 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 94 straipsnį ir IV priedą,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto kontrolės komiteto pranešimą (A8-0114/2019),

A.  kadangi, remiantis Europos elektroninių ryšių reguliuotųjų institucijos biuro (toliau – Biuras) pajamų ir išlaidų ataskaita(13) 2017 finansiniais metais jo galutinis biudžetas buvo 4 246 000 EUR, t. y. tiek pat, kiek 2016 m.; kadangi visą savo biudžetą Biuras gauna iš Sąjungos biudžeto;

B.  kadangi Audito Rūmai savo ataskaitoje dėl Biuro 2017 finansinių metų metinių ataskaitų (toliau – Audito Rūmų ataskaita) nurodė, jog jiems pateiktas pagrįstas patikinimas, kad Biuro metinės ataskaitos yra patikimos ir pagal jas atliktos operacijos yra teisėtos ir tvarkingos;

Biudžeto ir finansų valdymas

1.  džiaugdamasis pažymi, kad dėl 2017 finansiniais metais vykdytos biudžeto stebėsenos biudžeto įvykdymo lygis buvo 99,94 proc., t. y. 3,74 proc. didesnis, palyginti su 2016 m.; pažymi, kad mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 86,92 proc. ir, palyginti su 2016 m., padidėjo 9,73 proc.;

2.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad Biuras paprašė Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro (CdT) išversti keturis kvietimus pareikšti susidomėjimą darbuotojų rezervo sąrašų sudarymu; pažymi, kad, atsižvelgiant į tai, jog etatų planas jau įvykdytas, Audito Rūmai padarė išvadą, kad prašymas dėl vertimo raštu buvo nepagrįstas; pažymi, kad Biuro atsakyme teigiama, jog prašymas pateiktas dėl to, kad Biuro valdymo komitetas paprašė į rezervo sąrašą įtraukti 75 proc. pareigybių, kad laisvų darbo vietų būtų mažiau nei 15 proc. siekiant sumažinti riziką, susijusią su didele darbuotojų kaita;

Perkėlimų į kitus metus panaikinimas

3.  pripažįsta, kad iš 2016 m. į 2017 m. perkeliant sumas, panaikintų perkėlimų suma sudarė 20 412 EUR, t. y. 2,53 proc. visos į kitą laikotarpį perkeltos sumos, t. y. 4,76 proc. mažiau, palyginti su 2016 m.;

Veiklos rezultatai

4.  su pasitenkinimu pažymi, kad Biuras, siekdamas įvertinti savo veiklos pridėtinę vertę ir pagerinti biudžeto valdymą, kaip pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius naudoja kelių rūšių priemones;

5.  pripažįsta, kad Biuras, atsižvelgdamas į rinkos ir technologijų pokyčius, peržiūrėjo savo strategiją, kad galėtų prisitaikyti prie naujos aplinkos elektroninių ryšių, atviro interneto išsaugojimo ir junglumo srityje;

6.  susirūpinęs pažymi, kad Biuras nesidalija ištekliais su kitomis agentūromis; ragina Biurą išnagrinėti papildomas galimybes dalytis paslaugomis ir biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie veiksmus, kurių ėmėsi šioje srityje;

7.  pažymi, kad Biuras savo apskaitos funkcijas yra perdavęs Komisijai; tačiau susirūpinęs pažymi, kad, remiantis Audito Rūmų ataskaita, nors dėl tokių veiksmų labai pasikeitė Biuro procedūros ir apskaitos sistema, tai nebuvo pakartotinai patvirtinta nuo 2013 m.; atkreipia dėmesį į Biuro atsakymą, kad šiuo metu vyksta pakartotinis tvirtinimas; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šių veiksmų eigą;

8.  palankiai vertina Komisijos pasiūlymą į Biuro steigimo reglamentą įtraukti periodišką kas penkerius metus atliekamą jo veiksmingumo išorės vertinimą;

Personalo politika

9.  pažymi, kad 2017 m. gruodžio 31 d. etatų planas įvykdytas 100 proc.: iš 14 laikinųjų darbuotojų, patvirtintų pagal Sąjungos biudžetą, paskirti visi 14 laikinųjų darbuotojų (2016 m. patvirtinta 15 pareigybių); pažymi, kad 2017 m. Biurui taip pat dirbo devyni sutartininkai ir keturi deleguotieji nacionaliniai ekspertai;

10.  susirūpinęs pažymi, kad, remiantis 2017 m. gruodžio 21 d. paskelbta Europos Audito Rūmų ataskaita dėl darbuotojų etatų skaičiaus sumažinimo 5 proc. įgyvendinimo, Biurui neigiamą įtaką padarė 12,5 proc. siekiantis didžiausias galimas darbuotojų skaičiaus sumažinimas, neatsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamentą (ES) 2015/2120 Biurui pavestos papildomos užduotys;

11.  apgailestauja dėl lyčių disbalanso Biuro valdyboje, kurioje 24 nariai iš 29 yra vyrai ir 5 narės – moterys; šiuo požiūriu prašo Komisijos ir valstybių narių atsižvelgti į tai, kad teikiant kandidatūras valdybos narių pareigoms užimti svarbu užtikrinti lyčių pusiausvyrą;

12.  pažymi, kad Biuras priėmė sprendimą dėl asmens orumo apsaugos ir priekabiavimo prevencijos politikos, be to, sudarė galimybes konfidencialaus patarėjo mokymams;

13.  susirūpinęs pažymi, kad 2017 m. vidutinis darbo Biure laikotarpis buvo tik 2,7 metai, tai matome iš didelės darbuotojų kaitos; supranta, kad Biurui sunkiu pritraukti specialistus, be kitų priežasčių ir dėl priimančiosios šalies mažo darbo užmokesčio koregavimo koeficiento (74,9 proc.); reiškia susirūpinimą dėl to, kad dėl pagal Sąjungos biudžetą patvirtintų etatų mažinimo ir dėl padaugėjusių užduočių padidėjo Biuro darbuotojų darbo krūvis; pažymi, kad tokia padėtis gali kelti pavojų Biuro darbo programų įgyvendinimui; pripažįsta, kad vadovybė nuolat stengiasi taikyti poveikio švelninimo priemones, ir ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie šioje srityje padarytą pažangą;

Viešieji pirkimai

14.  remdamasis Audito Rūmų ataskaita pažymi, kad iki 2017 m. pabaigos Biuras dar nebuvo įgyvendinęs visų Komisijos numatytų priemonių, kuriomis siekiama rasti bendrą sprendimą dėl elektroninio keitimosi informacija su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja viešųjų pirkimų (e. pirkimų) procedūrose; atkreipia dėmesį į Biuro atsakymą, kad jis planuoja jas įgyvendinti iki 2018 m. pabaigos; ragina Biurą informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie toje srityje padarytą pažangą;

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas, taip pat skaidrumas

15.  atkreipia dėmesį į esamas Biuro priemones ir nuolatines pastangas užtikrinti skaidrumą, interesų konfliktų prevenciją ir valdymą; vis dėlto susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad savo interneto svetainėje jis neskelbia valdybos narių gyvenimo aprašymų; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie priemones, kurių buvo imtasi šiuo klausimu;

16.  apgailestauja, kad 2017 m. gruodžio 31 d. Biuras dar neturėjo vidaus informavimo apie pažeidimus taisyklių; tačiau pažymi, kad Biuras planuoja jas priimti iki 2018 m. pabaigos; ragina Biurą pranešti biudžeto įvykdymą tvirtinančiai institucijai apie jų įgyvendinimą;

Vidaus kontrolė

17.  su pasitenkinimu pažymi, kad 2017 m. Biuras ėmėsi vidaus veiksmų savo vidaus kontrolės sistemoms įvertinti ir padarė išvadą, kad jos veiksmingai įgyvendintos;

Kitos pastabos

18.  pažymi, kad, skirtingai nuo daugelio kitų agentūrų, Biuras neatliko išsamios Jungtinės Karalystės sprendimo išstoti iš Europos Sąjungos tikėtino poveikio savo organizacijai, operacijoms ir sąskaitoms analizės; ragina Biurą apsvarstyti galimybę atlikti tokią analizę ir biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją informuoti apie priemones, kurių ėmėsi šioje srityje;

o

o o

19.  pažymi, kad kitos su sprendimu dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo susijusios pastabos, kurios yra horizontaliojo pobūdžio, pateikiamos jo 2019 m. ... ... d. rezoliucijoje(14) dėl agentūrų veiklos, finansų valdymo ir kontrolės.

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

20.2.2019

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Petra Kammerevert

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

(1)

OL C 434, 2018 11 30, p. 38.

(2)

OL C 434, 2018 11 30, p. 38.

(3)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(4)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(5)

OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(6)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(7)

OL C 434, 2018 11 30, p. 38.

(8)

OL C 434, 2018 11 30, p. 38.

(9)

OL L 298, 2012 10 26, p. 1.

(10)

OL L 193, 2018 7 30, p. 1.

(11)

OL L 337, 2009 12 18, p. 1.

(12)

OL L 328, 2013 12 7, p. 42.

(13)

OL C 84/39, 2017 3 17, p. 189.

(14)

Priimti tekstai, P8_TA-PROV(2019)0000.

Atnaujinta: 2019 m. kovo 18 d.Teisinis pranešimas