Postopek : 2018/2206(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0114/2019

Predložena besedila :

A8-0114/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0256

POROČILO     
PDF 181kWORD 50k
28.2.2019
PE 626.784v02-00 A8-0114/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) za proračunsko leto 2017

(2018/2206(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalec: Petri Sarvamaa

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017

(2018/2206(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017 z odgovorom urada(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(5) in zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2019),

1.  podeli razrešnico upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije glede izvrševanja proračuna urada za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017

(2018/2206(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017 z odgovorom urada(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice uradu glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05825/2019 – C8-0096/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1211/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (BEREC) in Urada(11) in zlasti člena 13,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12) in zlasti člena 108,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2019),

1.  odobri zaključni račun Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje upravnemu odboru Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču in poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017

(2018/2206(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor (A8-0114/2019),

A.  ker je iz poročila o prihodkih in odhodkih(13) Urada Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije (v nadaljnjem besedilu: urad) razvidno, da je končni proračun urada v proračunskem letu 2017 znašal 4.246.000 EUR, kar je enako leta 2016; ker celotni proračun urada izvira iz proračuna Unije;

B.  ker je Računsko sodišče v poročilu o zaključnem računu urada za proračunsko leto 2017 (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navedlo, da je prejelo razumno zagotovilo o zanesljivosti zaključnega računa ter o zakonitosti in pravilnosti z njim povezanih transakcij;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

1.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je stopnja izvrševanja proračuna zaradi proračunskega spremljanja v proračunskem letu 2017 znašala 99,94 %, kar je 3,74 % več kot leta 2016; ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobritev plačil znašala 86,92 %, kar je občutno, 9,73-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2016;

2.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da je urad pri Prevajalskem centru za organe Evropske unije (CdT) naročil prevode štirih razpisov za prijavo interesa za pripravo rezervnih seznamov kandidatov za zaposlitev; je seznanjen, da je Računsko sodišče ob upoštevanju, da je bil kadrovski načrt že zapolnjen, ugotovilo, da naročilo prevodov ni bilo upravičeno; je seznanjen z odgovorom urada, da so bili prevodi naročeni, ker je upravni odbor urada zahteval oblikovanje rezervnih seznamov za 75 % delovnih profilov, da bi stopnja prostih delovnih mest ostala pod 15 % in bi se tako ublažila tveganja, povezana s pogostimi menjavami uslužbencev;

Razveljavitev prenesenih sredstev

3.  je seznanjen, da je razveljavitev sredstev, prenesenih iz leta 2016 v leto 2017, znašala 20.412 EUR in predstavljala 2,53 % vseh prenesenih sredstev oziroma 4,76 % manj kot leta 2016;

Uspešnost

4.  z zadovoljstvom ugotavlja, da urad uporablja različne vrste ukrepov kot ključne kazalnike uspešnosti, da bi ocenil dodano vrednost, ki jo prinašajo njegove dejavnosti, in izboljšal svoje upravljanje proračuna;

5.  je seznanjen, da je urad pregledal svojo strategijo ob upoštevanju razvoja na trgu in tehnološkega razvoja, da bi se prilagodil novemu okolju v zvezi z elektronskimi komunikacijami, varstvom odprtega interneta in povezljivostjo;

6.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da urad ne deli virov z drugimi agencijami; poziva ga, naj preuči nadaljnje možnosti za skupno koriščenje služb, in organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

7.  je seznanjen, da je urad prenesel računovodsko službo na Komisijo; vendar je zaskrbljen zaradi navedb v poročilu Računskega sodišča, da, čeprav so se zaradi tega spremenili postopki urada in njegov računovodski sistem, ta od leta 2013 ni bil ponovno potrjen; je seznanjen z odgovorom urada, da postopek potrjevanja poteka; poziva urad, naj organ za podelitev razrešnice obvesti o razvoju dogodkov v zvezi s tem;

8.  pozdravlja predlog Komisije, da bi se v ustanovno uredbo urada vključilo obvezno redno zunanje vrednotenje delovanja vsakih pet let;

Kadrovska politika

9.  ugotavlja, da je bil kadrovski načrt na dan 31. decembra 2017 izpolnjen 100-odstotno, saj je urad zaposloval 14 od 14 začasnih uslužbencev, odobrenih v proračunu Unije (leta 2016 je bilo odobrenih 15 delovnih mest); ugotavlja, da je za urad v letu 2017 delalo tudi devet pogodbenih uslužbencev in štirje napoteni nacionalni strokovnjaki;

10.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je v skladu s poročilom Računskega sodišča o izvajanju 5-odstotnega zmanjšanja števila delovnih mest, ki je bilo objavljeno 21. decembra 2017, na urad negativno vplivala najvišja možna stopnja zmanjšanja v višini 12,5 %, čeprav so bile v skladu z Uredbo (EU) 2015/2120 uradu dodeljene dodatne naloge;

11.  obžaluje neuravnoteženo zastopanost spolov pri članih upravnega odbora urada, saj je bilo 24 od 29 članov moškega spola in 5 ženskega spola; v zvezi s tem poziva Komisijo in države članice, naj pri imenovanju kandidatov za člane odbora upoštevajo pomen uravnotežene zastopanosti spolov;

12.  ugotavlja, da je urad sprejel sklep o politiki za zaščito človekovega dostojanstva in preprečevanje nadlegovanja ter omogočil tudi usposabljanje za zaupne svetovalce;

13.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je leta 2017 povprečna delovna doba v uradu znašala le 2,7 leta, kar se kaže v pogostih menjavah uslužbencev; se zaveda, da ima urad težave s privabljanjem strokovnjakov, med drugim zaradi nizkega korekcijskega koeficienta za plače v državi gostiteljici (74,9 %); izraža zaskrbljenost, da so zmanjšanje števila delovnih mest, odobrenih v proračunu Unije, v zadnjih letih ter pridobljene dodatne naloge povečali delovno obremenitev uslužbencev urada; poudarja, da bi to lahko pomenilo tveganje za izvajanje njegovih delovnih programov; je seznanjen, da si uprava stalno prizadeva za uvedbo blažilnih ukrepov, ter poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o napredku, doseženem v zvezi s tem;

Javna naročila

14.  na podlagi poročila Računskega sodišča ugotavlja, da urad do konca leta 2017 še ni uvedel vseh orodij, s katerimi želi Komisija uvesti enotno rešitev za elektronsko izmenjavo informacij s tretjimi stranmi, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja (e-javno naročanje); je seznanjen z odgovorom urada, da namerava ta orodja uvesti do konca leta 2018; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o doseženem napredku na tem področju;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

15.  je seznanjen, da je urad uvedel ukrepe in da si še naprej prizadeva za preglednost ter preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov; vendar z zaskrbljenostjo ugotavlja, da na svojem spletnem mestu ni objavil življenjepisov članov upravnega odbora; poziva urad, naj organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

16.  obžaluje, da urad do 31. decembra 2017 ni sprejel notranjih pravil o prijavljanju nepravilnosti; vendar je seznanjen, da jih namerava sprejeti do konca leta 2018; poziva ga, naj organu za podelitev razrešnice poroča o njihovem izvajanju;

Notranje kontrole

17.  ceni, da je urad leta 2017 opravil notranjo oceno sistemov notranje kontrole in ugotovil, da so bili izvedeni učinkovito;

Druge pripombe

18.  ugotavlja, da urad za razliko od večine drugih agencij ni izvedel celovite analize verjetnega učinka odločitve Združenega kraljestva, da izstopi iz Evropske unije, na svojo organizacijo, poslovanje in računovodske izkaze; poziva ga, naj razmisli o izvedbi takšne analize, in organu za podelitev razrešnice poroča o ukrepih, sprejetih v zvezi s tem;

o

o o

19.  sporoča, da so druge ugotovitve horizontalne narave, ki spremljajo sklep o razrešnici, zbrane v resoluciji z dne ... 2019(14) o uspešnosti, finančnem poslovodenju in nadzoru agencij.

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Petra Kammerevert

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 434, 30.11.2018, str. 38

(2)

UL C 434, 30.11.2018, str. 38

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 434, 30.11.2018, str. 38.

(8)

UL C 434, 30.11.2018, str. 38.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 337, 18.12.2009, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

UL C 84/39, 17.3.2017, str. 189.

(14)

Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2019)0000.

Zadnja posodobitev: 18. marec 2019Pravno obvestilo