Процедура : 2018/0250(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0115/2019

Внесени текстове :

A8-0115/2019

Разисквания :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.13
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 454kWORD 160k

<TitreType>ДОКЛАД</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи</Commission>

Докладчик: <Depute>Моника Холмайер</Depute>

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 
 СТАНОВИЩЕ на комисията по бюджети
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС)

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

 като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0472),

 като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 1, член 84 и член 87, параграф 2от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-0267/2018),

 като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

 като взе предвид член 59 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0115/2019),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Изменение  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1) Гарантирането на вътрешната сигурност, което е от компетентността на държавите членки, е съвместно начинание, за което институциите на ЕС, съответните агенции на Съюза и държавите членки следва да допринасят заедно. За периода 2015—2020 г. Комисията, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент определиха общи приоритети, изложени в Европейската програма за сигурност от април 2015 г.10, които бяха потвърдени отново от Съвета в обновената стратегия за вътрешна сигурност от юни 2015 г.11 и от Европейския парламент в неговата резолюция от юли 2015 г.12 Целта на тази споделена стратегия бе да се предостави стратегическа рамка за работата на равнището на Съюза в областта на вътрешната сигурност и да се определят основните приоритети за действие, така че да се осигури ефективна реакция на Съюза спрямо заплахите за сигурността в периода 2015—2020 г., а именно борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията, противодействие на организираната престъпност и борба с киберпрестъпността.

(1) Докато националната сигурност продължава да бъде от компетентността единствено на държавите членки, то защитата ѝ изисква сътрудничество и координация на равнището на Съюза. Вътрешната сигурност е съвместно начинание, за което институциите на ЕС, съответните агенции на Съюза и държавите членки, с помощта на частния сектор и гражданското общество, следва да допринасят заедно. За периода 2015—2020 г. Комисията, Съветът на Европейския съюз и Европейският парламент определиха общи приоритети, изложени в Европейската програма за сигурност от април 2015 г.10, които бяха потвърдени отново от Съвета в обновената стратегия за вътрешна сигурност от юни 2015 г.11 и от Европейския парламент в неговата резолюция от юли 2015 г.12, а именно предотвратяване и борба с тероризма и предотвратяване на радикализацията, включително онлайн радикализацията и придружения с насилие екстремизъм, нетърпимостта и дискриминацията, както и противодействие на организираната престъпност и борба с киберпрестъпността.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final, 28 април 2015 г.

10 COM(2015) 185 final, 28 април 2015 г.

11 Заключения на Съвета от 16 юни 2015 г. относно обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г.

11 Заключения на Съвета от 16 юни 2015 г. относно обновената стратегия за вътрешна сигурност на Европейския съюз за периода 2015—2020 г.

12 Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност (2015/2697 (RSP)).

12 Резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2015 г. относно Европейската програма за сигурност (2015/2697 (RSP)).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Римската декларация от 25 септември 2017 г. ръководителите на 27-те държави членки заявиха своята решимост за безопасна и сигурна Европа и за изграждането на Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика, който спазва международните норми, както и за Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.

(2) В Римската декларация от 25 март 2017 г. ръководителите на 27-те държави членки, Европейският съвет, Европейският парламент и Европейската комисия заявиха своята решимост за безопасна и сигурна Европа и за изграждането на Съюз, в който всички граждани се чувстват в безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика, който спазва международните норми, както и за Европа, решена да се бори с тероризма и организираната престъпност.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) За постигането на тази цел следва да бъдат предприети действия на равнището на Съюза за защита на населението и благата от заплахи, които са все по-транснационални по своя характер, и за подпомагане на работата, извършвана от компетентните органи на държавите членки. Тероризмът, тежката и организираната престъпност, пътуващата престъпност, трафикът на наркотици, корупцията, киберпрестъпността, трафикът на хора и оръжия, наред с другото, продължават да са предизвикателство за вътрешната сигурност на Съюза.

(5) За постигането на тази цел следва да бъдат предприети действия на равнището на Съюза за защита на населението, обществените пространства и критичната инфраструктура от заплахи, които са все по-транснационални по своя характер, и за подпомагане на работата, извършвана от компетентните органи на държавите членки. Тероризмът, тежката и организираната престъпност, пътуващата престъпност, трафикът на наркотици и оръжия, корупцията, изпирането на пари, киберпрестъпността, сексуалната експлоатация, включително на деца, хибридните заплахи, както и химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи и трафикът на хора, наред с другото, продължават да са предизвикателство за вътрешната сигурност и вътрешния пазар на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Фондът следва да предоставя финансова подкрепа за преодоляване на възникващите предизвикателства, породени от значителното увеличаване на мащаба на някои видове престъпления, например измами с плащания, сексуална експлоатация на деца и трафик на оръжия, които през последните години се извършват в интернет („престъпления, извършвани чрез кибернетични средства“). .

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. В съответствие с член 84 и член 87(2) от ДФЕС финансирането следва да подкрепя мерки за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността и на полицейското сътрудничество с участието на всички компетентни органи на държавите членки по отношение по-конкретно на обмена на информация, засиленото оперативно сътрудничество и подкрепата на усилията за повишаване на капацитета за борба с престъпността и нейното предотвратяване. Средствата на Фонда не следва да се използват за покриване на оперативни разходи и за дейности, свързани с основните функции на държавите членки по поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната и националната сигурност, както е посочено в член 72 от ДФЕС.

(6) Финансирането от бюджета на Съюза следва да се съсредоточи върху дейности, при които интервенцията на Съюза може да придаде допълнителна стойност в сравнение със самостоятелни действия на държавите членки. В съответствие с член 84 и член 87(2) от ДФЕС финансирането следва да подкрепя мерки за насърчаване и подкрепа на действията на държавите членки в областта на предотвратяването на престъпността, в областта на съвместните обучения и на полицейското и съдебното сътрудничество с участието на всички компетентни органи на държавите членки и агенциите на Съюза по отношение по-конкретно на обмена на информация, засиленото оперативно сътрудничество и подкрепата на усилията за повишаване на капацитета за борба с престъпността и нейното предотвратяване. Средствата на Фонда не следва да се използват за покриване на оперативни разходи и за дейности, свързани с основните функции на държавите членки по поддържането на обществения ред и опазването на вътрешната и националната сигурност, както е посочено в член 72 от ДФЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7) С цел запазване на достиженията на правото от Шенген и усъвършенстване на тяхното функциониране, от 6 април 2017 г. насам държавите членки са задължени да извършват системни проверки в съответните бази данни по отношение на гражданите на ЕС, които преминават външните граници на ЕС. Освен това Комисията издаде препоръка до държавите членки за по-доброто използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество. Ключови принципи, ръководещи действията на Съюза и на държавите членки за изграждането на ефективен и истински съюз на сигурност, следва да бъдат солидарността между държавите членки, яснотата относно разпределението на задачите, зачитането на основните права и свободи и на принципите на правовата държава, надлежното отчитане на глобалната перспектива и необходимата съгласуваност с външното измерение на сигурността.

(7) С цел запазване на достиженията на правото от Шенген и целия вътрешен пазар на Съюза и усъвършенстване на тяхното функциониране, от 6 април 2017 г. насам държавите членки са задължени да извършват системни проверки в съответните бази данни по отношение на гражданите на ЕС, които преминават външните граници на ЕС. Освен това Комисията издаде препоръка до държавите членки за по-доброто използване на полицейските проверки и трансграничното сътрудничество. Ключови принципи, ръководещи действията на Съюза и на държавите членки за изграждането на ефективен и истински съюз на сигурност, следва да бъдат солидарността между държавите членки, яснотата относно разпределението на задачите, зачитането на основните права и свободи и на принципите на правовата държава, надлежното отчитане на глобалната перспектива и необходимата съгласуваност с външното измерение на сигурността.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9) Фондът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно основните права.

(9) Фондът следва да бъде изпълняван при пълно спазване на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и международните задължения на Съюза относно правата на човека. По-специално настоящият регламент има за цел да гарантира пълното зачитане на основните права, например правото на човешко достойнство, правото на живот, забраната на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание, правото на защита на личните данни, правата на детето и правото на ефективни правни средства за защита. Настоящият регламент цели и насърчаване на прилагането на принципа на недискриминация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 10 а (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10а) Основен фактор за успех в областта на вътрешната сигурност е повишаването на осведомеността сред служителите в правоприлагащите органи по въпроси, свързани с всички форми на расизъм, включително антисемитизъм и антициганизъм. Поради това в обхвата на фонда следва да бъдат включени обучения за повишаване на осведомеността и образователни мерки за участниците в правоприлагането с цел увеличаване на капацитета за изграждане на доверие на местно равнище.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 11</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) В съответствие с определените на равнището на Съюза общи приоритети за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза чрез Фонда ще се подкрепят действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално борбата с тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, и действия за подпомагане и закрила на жертвите на престъпления. С помощта на Фонда ще се осигури също добрата подготвеност на Съюза и неговите държави членки за посрещане на развиващите се и възникващите нови заплахи с оглед на осъществяването на истински съюз на сигурност. Това следва да бъде постигнато чрез финансова помощ в подкрепа на по-добрия обмен на информация, засилването на оперативното сътрудничество и повишаването на националния и колективния капацитет.

(11) В съответствие с определените на равнището на Съюза общи приоритети за гарантиране на високо равнище на сигурност в Съюза чрез Фонда ще се подкрепят действия, имащи за цел справянето с основните заплахи за сигурността, и по-специално предотвратяването и борбата с тероризма и придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията, нетърпимостта и дискриминацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, както и действия за подпомагане и закрила на жертвите на престъпления и за опазване на критичната инфраструктура. С помощта на Фонда ще се осигури също добрата подготвеност на Съюза и неговите държави членки за посрещане на развиващите се и възникващите нови заплахи като трафика, включително чрез онлайн канали, хибридните заплахи и химичните, биологичните, радиологичните и ядрените заплахи, с оглед на осъществяването на истински съюз на сигурност. Това следва да бъде постигнато чрез финансова помощ в подкрепа на по-добрия обмен на информация, засилването на оперативното сътрудничество и повишаването на националния и колективния капацитет.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) В цялостната рамка на Фонда финансовата помощ по него се предоставя по-специално за подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество и превантивните мерки в областта на тежката и организираната престъпност, незаконния трафик на оръжия, корупцията, изпирането на пари, трафика на наркотици, престъпленията против околната среда, обмена на информация и достъпа до нея, тероризма, трафика на хора, експлоатацията на незаконна имиграция, сексуалната експлоатация на деца, разпространението на изображения с насилие над деца и детска порнография, и киберпрестъпността. По линия на Фонда следва да се подкрепят също защитата на хората, обществените пространства и критичната инфраструктура от свързани със сигурността инциденти, както и ефективното управление на свързаните със сигурността рискове и кризи, включително чрез разработване на общи политики (стратегии, цикли на политиката, програми и планове за действие), законодателство и практическо сътрудничество.

(12) В цялостната рамка на Фонда финансовата помощ по него се предоставя по-специално за обмена на информация и достъпа до нея, както и за подпомагане на полицейското и съдебното сътрудничество и превантивните мерки в областта на тежката и организираната престъпност, незаконния трафик на оръжия, корупцията, изпирането на пари, трафика на наркотици, престъпленията против околната среда, тероризма, трафика на хора, експлоатацията на бежанци и мигранти с неуредено положение, тежката експлоатация на труда, сексуалната експлоатация и насилие, включително на деца и жени, разпространението на изображения с насилие над деца и детска порнография, и киберпрестъпността. По линия на Фонда следва да се подкрепят също защитата на хората, обществените пространства и критичната инфраструктура от свързани със сигурността инциденти, както и ефективното управление на свързаните със сигурността рискове и кризи, включително чрез съвместно обучение, разработване на общи политики (стратегии, цикли на политиката, програми и планове за действие), законодателство и практическо сътрудничество.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 12 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12а) Фондът следва да предоставя помощ на правоприлагащите органи, независимо от тяхната организационна структура съгласно националното право. Поради тази причина действията, които включват военни сили, чийто задачи са свързани с вътрешната сигурност, следва също да бъдат допустими за подпомагане от Фонда, доколкото тези действия целят да допринесат за постигането на специфичните цели на Фонда. При извънредни ситуации и с цел преодоляване и предотвратяване на сериозни рискове за обществената сигурност, включително след терористично нападение, действията на военните сили на територията на държавата членка следва да бъдат допустими за подпомагане от Фонда. Мироопазващи или отбранителни действия извън територията на държавата членка не следва при никакви обстоятелства да се считат за действия, които отговарят на условията за получаване на помощ от Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 14</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Необходимо е да се увеличи максимално въздействието на финансирането от Съюза чрез мобилизиране, обединяване и привличане на публични и частни финансови ресурси. С Фонда следва да се подпомагат и насърчават активното и съдържателно участие и ангажираност на гражданското общество, включително неправителствените организации, както и на промишления сектор в разработването и изпълнението на политиката за сигурност, включително — когато е уместно — с участието на други подходящи субекти, агенции на Съюза и други негови органи, трети държави и международни организации във връзка с целта на Фонда.

(14) Необходимо е да се увеличи максимално въздействието на финансирането от Съюза чрез мобилизиране, обединяване и привличане на публични и частни финансови ресурси. С Фонда следва да се подпомагат и насърчават активното и съдържателно участие и ангажираност на гражданското общество, включително неправителствените организации, както и на европейския промишлен сектор в разработването и изпълнението на политиката за сигурност, по-специално що се отнася до киберсигурността, включително — когато е уместно — с участието на други подходящи субекти, агенции на Съюза и други негови органи и международни организации във връзка с целта на Фонда. Въпреки това следва да се гарантира, че подкрепата от Фонда не се използва, за да се делегират на частни субекти нормативно установени или обществени задачи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 16</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се гарантира, че Фондът допринася ефективно за повишаването на равнището на вътрешна сигурност навсякъде в Европейския съюз и за развитието на истински съюз на сигурност, той следва да се използва по начин, който добавя максимална стойност към действията на държавите членки.

(16) За да се гарантира, че Фондът допринася ефективно за повишаването на равнището на вътрешна сигурност навсякъде в Европейския съюз и за развитието на истински съюз на сигурност, той следва да се използва по начин, който добавя максимална европейска добавена стойност към действията на държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 18</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) За да допринесат за постигането на целите на Фонда, държавите членки следва да гарантират, че приоритетите на техните програми отговарят на специфичните цели на Фонда, че избраните приоритети съответстват на мерките за изпълнение, посочени в приложение II, и че разпределението на ресурсите между целите прави възможно постигането на общата политическа цел.

(18) За да допринесат за постигането на целите на Фонда, държавите членки следва да гарантират, че приоритетите на техните програми допринасят за постигането на специфичните цели на Фонда, че избраните приоритети съответстват на посочените мерки за изпълнение и че разпределението на ресурсите между целите е пропорционално на предизвикателствата и на нуждите и прави възможно постигането на общата политическа цел.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 20</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) Фондът следва да е съгласуван с другите финансови програми на Съюза в областта на сигурността и да ги допълва. По-специално ще се търси осигуряването на синергии с фонд „Убежище и миграция“, Фонда за интегрирано управление на границите, съставен от Инструмента за управлението на границите и за визите, създаден с Регламент (ЕС) Х, и Инструмента за оборудване за митнически контрол, създаден с Регламент (ЕС) Х, както и с фондовете на политиката на сближаване, обхванати от Регламент (ЕС) Х [Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР], частта на програма „Хоризонт Европа“ за научни изследвания в областта на сигурността, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Права и ценности“, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Правосъдие“, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) Х и програма InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) Х. По-специално следва да се търсят синергии по отношение на сигурността на инфраструктурата и обществените пространства, киберсигурността и предотвратяването на радикализацията. Ефективните механизми за координация са от съществено значение за постигането на целите на политиката по най-ефективен начин, реализирането на икономии от мащаба и избягването на припокриване между действия.

(20) Фондът следва да е съгласуван с другите финансови програми на Съюза в областта на сигурността и да ги допълва. По-специално ще се осигуряват синергии с фонд „Убежище и миграция“, Фонда за интегрирано управление на границите, съставен от Инструмента за управлението на границите и за визите, създаден с Регламент (ЕС) Х, и Инструмента за оборудване за митнически контрол, създаден с Регламент (ЕС) Х, както и с фондовете на политиката на сближаване, обхванати от Регламент (ЕС) Х [Регламент за общоприложимите разпоредби — РОР], частта на програма „Хоризонт Европа“ за научни изследвания в областта на сигурността, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Права и ценности“, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Правосъдие“, създадена с Регламент (ЕС) Х, програма „Цифрова Европа“, създадена с Регламент (ЕС) Х и програма InvestEU, създадена с Регламент (ЕС) Х. По-специално следва да се търсят синергии по отношение на сигурността на инфраструктурата и обществените пространства, киберсигурността, закрилата на жертви и предотвратяването на придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията. Ефективните механизми за координация са от съществено значение за постигането на целите на политиката по най-ефективен начин, реализирането на икономии от мащаба и избягването на припокриване между действия.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 21</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Подкрепяните по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност и външната политика на Съюза по отношение на съответната държава или регион. По отношение на външното измерение с подкрепата на Фонда следва да се подобрява сътрудничеството с трети държави в области от интерес за вътрешната сигурност на Съюза като противодействието на тероризма и радикализацията, сътрудничеството с правоприлагащите органи на трети държави в борбата с тероризма (в това число военни части и съвместни екипи за разследване), борбата с тежката и организираната престъпност, корупцията, трафика на хора и контрабандата на мигранти.

(21) Подкрепяните по линия на Фонда мерки, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави, следва да се изпълняват при пълна синергия, съгласуваност и допълване с други действия извън Съюза, получаващи подкрепа чрез неговите инструменти за външно подпомагане. По-специално, при изпълнението на такива действия следва да се търси пълна съгласуваност с принципите и общите цели на външната дейност, външната политика на Съюза и политиката за подпомагане на развитието по отношение на съответната държава или регион. По отношение на външното измерение с подкрепата на Фонда следва да се подобрява сътрудничеството с трети държави в области от интерес за вътрешната сигурност на Съюза като противодействието на тероризма и радикализацията, сътрудничеството с правоприлагащите органи на трети държави в борбата с тероризма (в това число военни части и съвместни екипи за разследване), трафика на оръжия, на наркотици, на застрашени видове и на културни ценности, борбата с тежката и организираната престъпност, корупцията, трафика на хора и контрабандата на мигранти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 23 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а) Съгласно Регламент (ЕС) № X на Европейския парламент и на Съвета, Съюзът следва да предприеме мерки за защита на бюджета си, когато се установи широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки. Към настоящия фонд следва да се прилага Регламент (ЕС) № X.

 

________________

 

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (COM(2018/0324).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 24</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Фондът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент.

(24) Фондът следва да отразява необходимостта от повишена гъвкавост и опростяване, като същевременно спазва изискванията за предвидимост и гарантира справедливо и прозрачно разпределение на ресурсите с оглед на постигането на целите, предвидени в настоящия регламент. Изпълнението на Фонда следва да се ръководи от принципите на ефикасност, ефективност и качество на разходите. Освен това изпълнението на Фонда следва да бъде възможно най-лесно за ползване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 26</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Тези първоначални суми следва да формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки в сигурността. За да бъдат отразени промените в заплахите за сигурността или в първоначалната ситуация, в средата на периода на държавите членки следва да бъдат отпуснати допълнителни суми въз основа на последните налични статистически данни, както е заложено в схемата за разпределение на средствата, като се отчита състоянието на изпълнение на програмите.

(26) Тези първоначални суми следва да формират основата за дългосрочните инвестиции на държавите членки в сигурността. За да бъдат отразени промените в заплахите за вътрешната и външната сигурност или в първоначалната ситуация, в средата на периода на държавите членки следва да бъдат отпуснати допълнителни суми въз основа на последните налични статистически данни, както е заложено в схемата за разпределение на средствата, като се отчита състоянието на изпълнение на програмите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 26 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(26а) При разпределянето на наличните ресурси от Фонда следва да бъде взета предвид критичната инфраструктура, която държавите членки трябва да защитават.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 27</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Предизвикателствата в областта на сигурността се променят постоянно и затова разпределението на средствата трябва да се адаптира спрямо промените в заплахите за сигурността и финансирането да се насочва към приоритетите с най-висока добавена стойност за Съюза. С цел да се отговори на належащите потребности и на промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока добавена стойност за Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя за специфични действия, действия на Съюза и спешно подпомагане чрез тематичен механизъм.

(27) Предизвикателствата в областта на сигурността се променят постоянно и затова разпределението на средствата трябва да се адаптира спрямо промените във вътрешните и външните заплахи за сигурността и финансирането да се насочва към приоритетите с най-висока добавена стойност за Съюза. С цел да се отговори на належащите потребности и на промените в политиката и приоритетите на Съюза и финансирането да се насочва към действия с висока добавена стойност за Съюза, част от финансирането периодично ще се разпределя за специфични действия, действия на Съюза и спешно подпомагане чрез тематичен механизъм.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 28</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват част от разпределените за техните програми средства за финансирането на дейностите, посочени в приложение IV, които се ползват с по-голям принос от Съюза.

(28) Държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват част от разпределените за техните програми средства за финансирането на дейностите, посочени в приложение IV, които се ползват с по-голям принос от Съюза главно поради високата им европейска добавена стойност или приоритетния им за Съюза характер.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 31</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31) Като допълнение към изпълнението на неговата политическа цел на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с Фонда следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на Фонда, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорства, както и изпробването на нови инициативи и действия в целия Съюз.

(31) Като допълнение към изпълнението на неговата политическа цел на национално равнище чрез програмите на държавите членки, с Фонда следва да се оказва подкрепа и на действия на равнището на Съюза. Тези действия следва да служат на цялостните стратегически цели в приложното поле на интервенцията на Фонда, свързани с анализа на политиките и иновациите, транснационалното взаимно обучение и партньорства, както и изпробването на нови инициативи и действия в целия Съюз или в отделни държави членки. Във връзка с това следва да се насърчава сътрудничеството между разузнавателните служби на държавите членки, за да се осигури необходимият обмен на информация с цел повишаване на ефективността на борбата срещу тероризма и тежката и организираната престъпност, както и за да се допринесе за по-доброто разбиране на техния трансграничен характер. Фондът следва да подкрепя усилията на държавите членки в обмена на добри практики и в насърчаването на съвместното обучение, за да се подпомогне развитието на култура на сътрудничество и взаимно доверие както между самите разузнавателни служби, така и между тях и Европол.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 33 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(33а) Предвид транснационалния характер на действията на Съюза и с цел насърчаване на координираните действия за постигане на целта за гарантиране на най-високо равнище на сигурност в Съюза, децентрализираните агенции следва също да бъдат допустими като бенефициери на действията на Съюза, включително под формата на безвъзмездни средства. Тази подкрепа следва да бъде съгласувана с приоритетите и инициативите, определени на равнището на Съюза от институциите на Съюза, за да се осигури европейска добавена стойност.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 37</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37) За целите на изпълнението на действията при споделено управление Фондът следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламента за общоприложимите разпоредби (ЕС) …/…18

(37) За целите на изпълнението на действията при споделено управление Фондът следва да бъде част от последователна рамка, включваща настоящия регламент, Финансовия регламент и Регламента за общоприложимите разпоредби (ЕС) [РОР]18. В случай на противоречащи си разпоредби Регламент (ЕС) № Х [РОР] следва да се прилага с предимство пред настоящия регламент.

__________________

__________________

18 Пълно позоваване

18 Пълно позоваване

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 38</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38) С Регламент (ЕС) …/... [РОР] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище и миграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на ЕС, които се изпълняват при споделено управление. Като допълнение с настоящия регламент е необходимо да се конкретизират целите на фонд „Вътрешна сигурност“ и да се предвидят специални разпоредби за дейностите, които могат да бъдат финансирани с помощта на настоящия фонд.

(38) С Регламент (ЕС) …/... [РОР] се създава рамката за действие на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+), Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМ), фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) и Инструмента за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите (ФИУГ) и се определят по-специално правилата относно програмирането, мониторинга и оценката, управлението и контрола на фондовете на ЕС, които се изпълняват при споделено управление. Като допълнение с настоящия регламент е необходимо да се конкретизират целите на фонд „Вътрешна сигурност“ и да се предвидят специални разпоредби за дейностите, които могат да бъдат финансирани с помощта на настоящия фонд.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 38 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(38а) За да се гарантира, че Фондът подпомага дейности, насочени към всички специфични цели на Фонда, и че разпределението на ресурсите между целите е пропорционално на предизвикателствата и нуждите, така че целите да могат да бъдат постигнати, следва да се определи минимален процент на средства от Фонда за всяка негова конкретна цел както за националните програми, така и за тематичния механизъм.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 40</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета19, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета20, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9621 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета22 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета23. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права.

(40) В съответствие с Финансовия регламент, Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета19, Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета20, Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/9621 на Съвета и Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета22 финансовите интереси на Съюза се защитават посредством пропорционални мерки, включително посредством предотвратяване, разкриване, коригиране и разследване на нередности и измами, събиране на изгубени, недължимо платени или неправилно използвани средства и, когато е целесъобразно, налагане на административни санкции и/или наказания. В съответствие по-специално с Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 Европейската служба за борба с измамите (OLAF) може да извършва административни разследвания, включително проверки и инспекции на място, за да установи дали е налице измама, корупция или друго престъпление, засягащо финансовите интереси на Съюза. В съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1939 Европейската прокуратура може да разследва и да преследва по наказателен ред измами и други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза, както е предвидено в Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета23. В съответствие с Финансовия регламент всички лица или субекти, получаващи средства на Съюза, оказват пълно сътрудничество за защита на финансовите интереси на Съюза, предоставят необходимите права и достъп на Комисията, на OLAF, на Европейската прокуратура и на Европейската сметна палата (ЕСП) и гарантират, че всички трети страни, участващи в изпълнението на средства на Съюза, предоставят равностойни права. Държавите членки си оказват пълно сътрудничество и предоставят цялата необходима помощ на институциите, агенциите и органите на Съюза при защитата на финансовите интереси на Съюза. Резултатите от разследванията на нередности или измами във връзка с Фонда следва да се предоставят на Европейския парламент.

__________________

__________________

19 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

19 Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

20 Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

20 Регламент (EО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (OВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

21 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

21 Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).

22 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

22 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура (ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

23 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

23 Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред (ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 43</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(43) В съответствие с член 349 от ДФЕС и в съответствие със Съобщението на Комисията относно засилено и обновено стратегическо партньорство с най-отдалечените региони на ЕС25, одобрено от Съвета в неговите заключения от 12 април 2018 г., съответните държави членки следва да гарантират, че техните програми са насочени към специфичните предизвикателства на най-отдалечените региони. Фондът подкрепя тези държави членки с подходящи ресурси, за да се помогне на тези региони по целесъобразност.

заличава се

__________________

 

25 COM (2017)623 final.

 

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 44</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.26 е необходимо Фондът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на Фонда на място. За да се отчитат постиженията на Фонда, следва да се определят показатели и свързани целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на Фонда.

(44) Съгласно точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.26 е необходимо Фондът да се оценява въз основа на информация, събрана чрез специфични изисквания за мониторинг, като същевременно се избягват излишното регулиране и административната тежест, особено за държавите членки. По целесъобразност тези изисквания могат да включват измерими показатели като основа за оценка на ефектите на Фонда на място. За да се отчитат постиженията на Фонда, следва да се определят показатели и свързани целеви стойности по отношение на всяка специфична цел на Фонда. Тези показатели следва да включват качествени и количествени показатели.

__________________

__________________

26 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.; ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

26 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г.; ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1 – 14.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 45</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(45) Отразявайки значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, Фондът ще допринесе за интегрирането на действията, свързани с климата, и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на Фонда, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.

(45) Отразявайки значението на борбата с изменението на климата съгласно ангажиментите на Съюза за прилагане на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, Фондът ще допринесе за интегрирането на действията, свързани с климата, и за постигането на общата цел за изразходване на 25 % от бюджета на ЕС в подкрепа на целите, свързани с климата, в рамките на МФР за периода 2021 – 2027 г., и годишната цел от 30% възможно най-скоро и най-късно до 2027 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 46</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(46) Чрез тези показатели и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на Фонда в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../… [РОР] и настоящия регламент.

(46) Чрез тези показатели и финансовото отчитане Комисията и държавите членки следва да следят изпълнението на Фонда в съответствие с приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) .../… [РОР] и настоящия регламент. За да изпълни надлежно надзорната си роля, Комисията следва да е в състояние да установи действително изразходваните суми по линия на Фонда за дадена година. При докладване на Комисията на годишните счетоводни отчети по националните си програми, държавите членки следва да направят разграничение между събиране на вземания, изплащане на предварително финансиране на крайни бенефициери и възстановяване на действително направени разходи. С цел улесняване на одита и мониторинга на изпълнението на Фонда, Комисията следва да включи тези суми в своя годишен доклад за изпълнението за Фонда. Всяка година Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета обобщение на приетите годишни доклади за качеството на изпълнението. При поискване Комисията следва да предостави на Европейския парламент и на Съвета пълния текст на годишните доклади за качеството на изпълнението.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 47</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(47) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на съдържащия се в приложение IV списък на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, оперативната подкрепа и доразвиването на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

(47) С цел да бъдат допълнени и изменени някои несъществени елементи от настоящия регламент, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС по отношение на работните програми за тематичния механизъм, съдържащия се в приложение IV списък на действията, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране, оперативната подкрепа и доразвиването на рамката за мониторинг и оценка. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Съображение 48</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(48) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията27. За приемането на актове за изпълнение, които установяват общи задължения за държавите членки, по-специално относно предоставянето на информация на Комисията, следва да се използва процедурата по разглеждане, а за приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество.

(48) За да се гарантират еднакви условия за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията27. За приемането на актове за изпълнение, свързани с условията и реда за предоставяне на информация на Комисията в рамките на програмирането и докладването, следва да се използва процедурата по консултиране поради чисто техническото им естество.

__________________

__________________

27 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

27 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящия регламент се създава фонд „Вътрешна сигурност“ (наричан по-нататък „Фондът“).

1. С настоящия регламент се създава фонд „Вътрешна сигурност“ (наричан по-нататък „Фондът“), който обхваща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 1 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С него се определят целите на Фонда, бюджетът за периода 2021—-2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

2. С настоящия регламент се определят:

 

а) целите на Фонда;

 

б) специфичните цели на Фонда и мерките за изпълнението на тези специфични цели;

 

в) бюджетът за периода 2021 – 2027 г.;

 

г) формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) „киберпрестъпност“ означава същински компютърни престъпления, т.е. престъпления, които могат да бъдат извършени единствено посредством използването на устройства и системи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като тези устройства и системи представляват средства за извършване на престъплението или са основните мишени на престъплението; означава също така престъпления, извършвани чрез кибернетични средства, т.е. традиционни престъпления, чийто мащаб или обсег може да бъде увеличен чрез използването на компютри, компютърни мрежи или други форми на ИКТ;

г) „киберпрестъпност“ означава същински компютърни престъпления, т.е. престъпления, които могат да бъдат извършени единствено посредством използването на устройства и системи на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), като тези устройства и системи представляват средства за извършване на престъплението или са основните мишени на престъплението; означава също така престъпления, извършвани чрез кибернетични средства, т.е. традиционни престъпления, чийто мащаб или обсег може да бъде увеличен чрез използването на компютри, компютърни мрежи или други форми на ИКТ;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква e</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е) „цикъл на политиката на ЕС“ означава основана на разузнавателна информация, мултидисциплинарна инициатива, чиято цел е борбата с най-значимите заплахи за Съюза от тежка и организирана престъпност чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите членки, институциите на Съюза, неговите агенции и — когато е уместно — трети държави и организации;

е) „цикъл на политиката на ЕС“ означава основана на разузнавателна информация, мултидисциплинарна инициатива, чиято цел е борбата с най-значимите заплахи за Съюза от тежка и организирана престъпност чрез насърчаване на сътрудничеството между държавите членки, институциите на Съюза, агенциите на Съюза в областта на правосъдието и вътрешните работи и — когато е уместно — трети държави и специфични международни организации;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква ж</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж) „обмен и достъп до информация“ означава сигурно събиране, съхраняване, обработване, анализ и обмен на информация от значение за органите, посочени в член 87 от ДФЕС, както и за Европол, с оглед на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, по-специално прояви на трансгранична организирана престъпност;

ж) „обмен и достъп до информация“ означава сигурно събиране, съхраняване, обработване, анализ и обмен на информация от значение за органите, посочени в член 87 от ДФЕС, както и за Европол, Евроюст и Европейската прокуратура, с оглед на предотвратяването, разкриването, разследването и наказателното преследване на престъпления, по-специално тероризъм и киберпрестъпност, както и прояви на трансгранична сериозна и организирана престъпност, като тази информация се обработва в съответствие с приложимите права на Съюза за защита на данните;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква з</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з) „съдебно сътрудничество“ означава съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси;

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – точка и</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и) „LETS“ означава Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането, чиято цел е служителите на правоприлагащите органи да получат необходимите познания и умения, за да могат ефективно да предотвратяват трансграничната престъпност и да се борят с нея чрез ползотворно сътрудничество, както е посочено в Съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. за създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането31 и в Регламента за CEPOL32;

и) „LETS“ означава Европейската схема за обучение в областта на правоприлагането, чиято цел е служителите на правоприлагащите органи да получат необходимите познания и умения, за да могат ефективно да предотвратяват организираната и тежката трансгранична престъпност и тероризма и да се борят с тях чрез ползотворно сътрудничество, както е посочено в Съобщението на Комисията от 27 март 2013 г. за създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането31 и в Регламента за CEPOL32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172 за създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането (LETS).

31 COM(2013) 172 за създаване на Европейска схема за обучение в областта на правоприлагането (LETS).

32 Регламент (ЕС) 2015/2219 от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

32 Регламент (ЕС) 2015/2219 от 25 ноември 2015 г. относно Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 2 – параграф 1 – буква к</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к) „готовност“ означава всяка мярка, която има за цел предотвратяването и/или намаляването на рисковете, свързани с евентуални терористични нападения или други инциденти, свързани със сигурността;

к) „готовност“ означава специфични мерки, които имат за цел предотвратяването и/или намаляването на рисковете, свързани с евентуални терористични нападения или други инциденти, свързани със сигурността;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Политическата цел на Фонда е да допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, по-специално като се противопоставя на тероризма и радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността и като подпомага и закриля жертвите на престъпления.

1. Политическата цел на Фонда е да допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза, наред с другото, чрез засилено сътрудничество, по-специално като предотвратява и се бори с тероризма и насилническия екстремизъм, включително радикализацията, тежката и организираната престъпност и киберпрестъпността, както и като подпомага и закриля жертвите на престъпления. Фондът също така подпомага готовността за посрещане на свързани със сигурността рискове и тяхното управление.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) увеличаване на обмена на информация между и в рамките на правоприлагащите и други компетентни органи на Съюза, както и други значими органи на Съюза, а също и с трети държави и международни организации;

a) да подобри и улесни обмена на относима и точна информация между и в рамките на правоприлагащите и съдебните органи на държавите членки, други компетентни органи на държавите членки и други значими органи на Съюза, по-специално Европол и Евроюст, и когато е приложимо, с трети държави и международни организации;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 - буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) увеличаване на трансграничните съвместни операции между и в рамките на правоприлагащите и други компетентни органи на Съюза по отношение на тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение; както и

б) подобряване и увеличаване на трансграничната координация и сътрудничество, включително на съответните съвместни операции между и в рамките на правоприлагащите и други компетентни органи на държавите членки по отношение на тероризма и тежката и организираната престъпност с трансгранично измерение;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) подкрепа на работата за повишаване на капацитета във връзка с борбата и предотвратяването на престъпления, включително тероризма, по-специално чрез засилено сътрудничество между публичните органи, гражданското общество и частните партньори в държавите членки.

в) подкрепа на необходимото повишаване на капацитета на държавите членки във връзка с борбата и предотвратяването на престъпления, включително тероризма, киберпрестъпността и придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията, по-специално чрез засилено сътрудничество между публичните органи, съответните агенции на Съюза, гражданското общество и частните субекти, вътре в държавите членки и помежду им, както и гражданско управление на кризи след свързани със сигурността инциденти;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 2 – буква в a (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa) разработване на обща разузнавателна култура чрез подпомагане на контактите и взаимното доверие, разбиране и обучение, разпространение на ноу-хау и най-добри практики сред разузнавателните служби на държавите членки и с Европол, по-специално чрез съвместно обучение и обмен на експерти.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В рамките на специфичните цели, изложени в параграф 2, Фондът се изпълнява чрез мерките за изпълнение, изброени в приложение II.

3. В рамките на специфичните цели, изложени в параграф 2, Фондът се изпълнява чрез, наред с другото, мерките за изпълнение, изброени в член 3а.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Финансираните действия се осъществяват при пълно спазване на основните права и човешкото достойнство. По-специално действията са съобразени с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на Съюза в областта на защитата на личните данни и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). По-специално, когато е възможно, при осъществяването на действията държавите членки обръщат особено внимание на предоставянето на помощ и закрила на уязвимите лица, по-конкретно на децата и непридружените малолетни и непълнолетни лица.

4. Финансираните операции се осъществяват при пълно спазване на основните права и човешкото достойнство, както и на ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), и финансирането се прекъсва и възстановява в случай на ясни и обосновани доказателства, че действията допринасят за нарушаването на тези права. По-специално операциите са съобразени с разпоредбите на Хартата на основните права на Европейския съюз, правото на Съюза в областта на защитата на личните данни и Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ). Обръща се особено внимание при осъществяването на операции, свързани с уязвими лица, по-конкретно децата и непридружените малолетни.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 3 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Мерки за изпълнение

 

1. Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

 

a) осигуряване на единното прилагане на достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността чрез подкрепа за обмена на съответна информация, включително чрез изпълнение на препоръки, отправени в рамките на механизми за контрол на качеството и оценка като механизма за оценка по Шенген и други механизми за контрол на качеството и оценка;

 

б) създаване, адаптиране и поддържане на свързани със сигурността информационни системи и комуникационни мрежи на Съюза, включително осигуряване на тяхната оперативна съвместимост, както и разработване на подходящи инструменти за справяне с установени пропуски;

 

в) увеличаване на активното използване на инструментите, системите и базите данни на Съюза за обмен на информация, свързани със сигурността, подобряване на взаимното свързване на националните бази данни, свързани със сигурността, както и свързването им с базите данни на Съюза, когато това е предвидено в съответните правни основания, както и гарантиране, че тези бази данни са захранвани със значими висококачествени данни; и

 

г) подпомагане на съответните национални мерки за изпълнението на специфичните цели, определени в член 3, параграф 2, буква а).

 

2. Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

 

a) увеличаване на съответните операции по правоприлагане между държавите членки, включително, когато е целесъобразно, с други подходящи субекти, по-специално с оглед на улесняването и подобряването на използването на съвместни екипи за разследване (СЕР), съвместни патрули, преследвания по гореща следа, скрито наблюдение и други механизми за оперативно сътрудничество в контекста на цикъла на политиката на ЕС (EMPACT), със специален акцент върху трансграничните операции;

 

б) повишаване на координацията и сътрудничеството между правоприлагащите и други компетентни органи вътре в държавите членки и помежду им, както и с други подходящи субекти, например чрез мрежи от специализирани национални звена, мрежи и структури за сътрудничество на Съюза, центрове на Съюза;

 

в) подобряване на междуведомственото сътрудничество и сътрудничеството на равнището на Съюза между самите държави членки или между държавите членки, от една страна, и съответните органи, служби и агенции на Съюза, от друга страна, както и на национално равнище между компетентните национални органи във всяка държава членка;

 

3. Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

 

a) увеличаване на обучението в областта на правоприлагането, упражненията и взаимното обучение, по-специално чрез включване на елементи, насочени към повишаване на осведомеността по въпроси, свързани с радикализацията, насилническия екстремизъм и расизма, специализирани програми за обмен между държавите членки, включително за младши служители в областта на правоприлагането, и споделяне на най-добри практики, включително с трети държави и други съответни участници;

 

б) оползотворяване на синергиите чрез обединяване на ресурси и знания сред държавите членки и други подходящи субекти, включително гражданското общество, например чрез създаването на съвместни центрове за високи постижения, разработването на съвместни оценки на риска, общи центрове за оперативна подкрепа за съвместно провеждани операции или споделянето на най-добри практики в областта на предотвратяването на престъпността на местно равнище;

 

в) насърчаване и разработване на мерки, гаранции, механизми и най-добри практики, свързани с ранната идентификация, закрилата и подкрепата на свидетели, сигнализиращи за нередности лица и жертви на престъпления, и развиване на партньорства между публичните органи и други подходящи субекти за тази цел;

 

г) придобиване на подходящо оборудване и създаване или модернизиране на специализирани учебни бази и друга свързана със сигурността инфраструктура от съществено значение, с цел повишаване на готовността, устойчивостта, обществената осведоменост и адекватността на реакцията при заплахи за сигурността.

 

д) откриване, оценка и отстраняване на уязвимости в критична инфраструктура и информационно оборудване с висока степен на навлизане на пазара, за да се предотвратят атаки срещу информационни системи и критична инфраструктура, например чрез проверки на кода на безплатния софтуер с отворен код, чрез създаване и поддържане на програми за откриване на грешки „bug bounty“ или чрез изпитвания, свързани с проникване.

 

4. Фондът допринася за постигането на специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ва), като се съсредоточава върху следните мерки за изпълнение:

 

a) подобряване на сътрудничеството и координацията между разузнавателните служби на държавите членки и между тези служби и правоприлагащите органи чрез контакти, изграждане на мрежи, взаимно доверие, разбиране и обучение, обмен и разпространение на ноу-хау, опит и най-добри практики, по-специално по отношение на подкрепата за разследвания на полицията и оценка на заплахите;

 

б) обмен и обучение на служители на разузнаването.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. В рамките на целите, посочени в член 3, и в съответствие с мерките за изпълнение, изброени в приложение II, Фондът по-специално подкрепя действията, изброени в приложение III.

1. В съответствие с мерките за изпълнение, изброени в член3а, Фондът подкрепя действията, които допринасят за постигането на посочените в член 3 цели. Те могат да включват действията, изброени в приложение ІІІ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. За постигане на целите на настоящия регламент Фондът може да подпомага посочените в приложение III действия, отговарящи на приоритетите на Съюза, по отношение на трети държави и в трети държави, когато е целесъобразно, в съответствие с член 5.

2. За постигане на целите по член 3 от настоящия регламент, Фондът може в извънредни случаи, при спазване на определени граници и на подходящи предпазни мерки, да подкрепя по целесъобразност посочените в приложение III действия по отношение на трети държави и в трети държави в съответствие с членове 5.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на тематичния механизъм в съответствие с член 8, не надвишава 2% от общия размер, предоставен на тематичния механизъм съгласно член 7, параграф 2, буква б).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 2 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б. Общият размер на финансирането за подпомагане на действия, осъществявани в трети държави или по отношение на трети държави в рамките на програмите на държавите членки в съответствие с член 12, не надвишава за всяка държава членка 2% от общия размер, който ѝ е предоставен съгласно член 7, параграф 2, буква а), член 10, параграф 1 и приложение I.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) действия, ограничаващи се до поддържането на обществения ред на национално равнище;

a) действия, ограничаващи се до или състоящи се предимно от поддържането на обществения ред на национално равнище;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 3 – алинея 1 – буква г</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) оборудване, на което поне едно от предназначенията е митнически контрол;

г) оборудване, чието основно предназначение е митнически контрол;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 4 – параграф 3 – алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При възникване на извънредна ситуация недопустимите за подкрепа действия, посочени в настоящия параграф, могат да се считат за допустими.

При възникване на извънредна ситуация недопустимите за подкрепа действия, посочени в първа алинея, букви а) и б), могат да се считат за допустими.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква а – подточка ii</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii) трета държава, посочена в работната програма, съгласно условията, определени в нея;

ii) трета държава, включена в работната програма при условията, посочени в нея, при условие че всички действия на тази трета държава, в нея или по отношение на нея зачитат изцяло правата и принципите, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз, и съблюдават международните задължения на Съюза и държавите членки;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 1 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка международна организация.

б) всеки правен субект, учреден съгласно правото на Съюза, или всяка съответна международна организация.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие.

3. Правни субекти, установени в трета държава, са допустими за участие по изключение, когато това е необходимо за постигането на целите на дадено действие, след одобрение от страна на Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 5 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне двама независими субекти, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки или с трети държави.

4. Допустими са правни субекти, участващи в консорциуми от поне два независими субекта, установени в различни държави членки или отвъдморски държави или територии, свързани с тези държави членки. Когато международните организации, участващи в консорциума, са установени в трета държава, се прилага член 6, параграф 3.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху добавянето на стойност по отношение на целите на регламента.

1. Подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент, допълва националната, регионалната и местната интервенция и се съсредоточава върху добавянето на европейска стойност по отношение на целите на регламента.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 6 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията и държавите членки вземат нужните мерки за това подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент и от държавите членки, да отговаря на съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и да допълва други инструменти на Съюза.

2. Комисията и държавите членки вземат нужните мерки за това подкрепата, предоставяна съгласно настоящия регламент и от държавите членки, да отговаря на съответните дейности, политики и приоритети на Съюза и да допълва национални инструменти, както и да постига координация с други инструменти на Съюза, по-специално с действията, осъществявани по линия на други фондове на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Финансовият пакет за изпълнението на Фонда за периода 20212027 г. е 2 500 000 000 EUR по текущи цени.

1. Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 20212027 г. възлиза на 2 209 725 000 EUR по цени за 2018 г. ( 2 500 000 000EUR по текущи цени).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) 1 500 000 000 EUR се отпускат за програмите, изпълнявани при споделено управление;

a) 1 325 835 000 EUR по цени за 2018 г. ( 1 500000000EUR по текущи цени) се отпускат за програмите, изпълнявани при споделено управление;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 7 – параграф 2 – буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) 1 000 000 000 EUR се отпускат за тематичния механизъм.

б) 883 890 EUR по цени за 2018 г. (1000000000EUR по текущи цени) се отпускат за тематичния механизъм.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза или се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в приложение II.

2. Финансирането по линия на тематичния механизъм е насочено към приоритети с висока добавена стойност за Съюза и се използва за посрещане на неотложни нужди в съответствие с договорените приоритети на Съюза, посочени в член 3а, за специфични мерки като включените в приложение ІІІ или за подкрепа на мерките в съответствие с член 19. Ресурсите по линия на тематичния механизъм се разпределят между различните приоритети, доколкото е възможно, пропорционално на предизвикателствата и нуждите, за да се гарантира постигането на целите на Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 2 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Финансирането по линия на тематичния механизъм се разпределя, както следва:

 

а) най-малко 10 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а);

 

б) най-малко 10 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б);

 

в) най-малко 30 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в);

 

г) най-малко 5% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ва).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, се гарантира, че избраните проекти не са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите.

3. Когато финансирането по тематичния механизъм се предоставя на държави членки при пряко или непряко управление, няма да се предоставя финансиране за проекти, когато има категорични доказателства, че тяхната законосъобразност или законосъобразността и редовността на това финансиране, или изпълнението на съответните проекти биха били поставени под въпрос в резултат на мотивирано становище, съставено от Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] Комисията прави оценка дали предвидените действия са предмет на мотивирано становище на Комисията във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС, което излага на риск законосъобразността и редовността на разходите или качеството на изпълнение на проектите.

4. Когато финансирането по тематичния механизъм се изпълнява при споделено управление, за целите на член 18 и член 19, параграф 2 от Регламент (ЕС) № Х [РОР] Комисията гарантира, че няма да се предоставя финансиране за проекти, за които са налице категорични доказателства, поставящи под съмнение законосъобразността на посочените проекти или законосъобразността и редовността на това финансиране, или изпълнението на тези проекти, в резултат на мотивирано становище, издадено от Комисията във връзка с процедура за нарушение по член 258 от ДФЕС.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза. Комисията приема решения за финансиране, посочени в член [110] от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, за които да бъде предоставена подкрепа, и посочва сумите за всеки от компонентите на механизма, посочени в параграф 1. В решенията за финансиране се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.

5. Комисията определя общата сума, която се предоставя за тематичния механизъм от годишните бюджетни кредити в бюджета на Съюза. На Комисията се предоставят правомощия да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за допълване на настоящия регламент чрез определяне на работни програми, както е посочено в член [110] от Финансовия регламент, за тематичния механизъм, като определя целите и действията, които да бъдат подкрепяни, и посочва сумите за всеки от компонентите му, както е посочено в параграф1. Преди приемането на работна програма, Комисията се консултира със съответните заинтересовани страни, включително с организациите на гражданското общество. В работните програми се определя, когато е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране. За да се гарантира своевременната наличност на средствата, Комисията може да приеме отделно работна програма за спешна помощ.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. След приемането на решението за финансиране, посочено в параграф 3, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

6. След приемането на работната програма, посочена в параграф 5, Комисията може да измени в съответствие с него програмите, изпълнявани при споделено управление.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 8 – параграф 7</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Тези решения за финансиране могат да бъдат едногодишни или многогодишни и могат да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм.

7. Тези работни програми могат да бъдат едногодишни или многогодишни и могат да обхващат един или повече компоненти от тематичния механизъм.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 11 – параграф 5 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Приносът от бюджета на Съюза може да бъде увеличен до 100% от общите допустими разходи за техническо подпомагане по инициатива на държавите членки.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Всяка държава членка взема нужните мерки, така че приоритетите, към които са насочени нейните програми, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на сигурността, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза. При определянето на тези приоритети в своите програми държавите членки следят за това посочените в приложение II мерки за изпълнение да са адекватно застъпени в програмата.

1. Всяка държава членка и Комисията взема нужните мерки, така че приоритетите, към които са насочени националните програми, да отговарят на приоритетите на Съюза и на предизвикателствата пред него в областта на сигурността, както и да съответстват напълно на приложимите достижения на правото на Съюза и на договорените приоритети на Съюза. При определянето на тези приоритети в своите програми държавите членки следят за това посочените в член 3а мерки за изпълнение да са адекватно застъпени в програмата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 1 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. При оценката на националните програми на държавите членки Комисията се уверява, че планираните действия не са предмет на мотивирано становище, издадено във връзка с нарушение по член 258 от ДФЕС и свързано със законосъобразността и редовността на разходите или изпълнението на проектите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 1 б (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Държавите членки разпределят ресурсите за своите национални програми, както следва:

 

а) най-малко 10% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква а);

 

б) най-малко 10 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква б);

 

в) най-малко 30 % за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква в);

 

г) най-малко 5% за специфичната цел, посочена в член 3, параграф 2, буква ва).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 1 в (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в. Държавите членки, които желаят да не се съобразят с разпоредбите на параграф 1б, информират Комисията за това и оценяват заедно с нея дали е целесъобразно тези минимални проценти да бъдат коригирани поради специфични обстоятелства, които засягат вътрешната сигурност. Всички изменения в този смисъл се одобряват от Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията взема нужните мерки за това Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) да са приобщени към разработването на програмите на ранен етап според областите на тяхната компетентност. По-конкретно, държавите членки се допитват до Европол във връзка със замисъла на своите действия, особено когато включват в програмите си действия по цикъла на политиката на ЕС или действия по EMPACT или действия, координирани от Съвместната работна група за борба с киберпрестъпността (J-CAT). Преди да включат дейности за обучение в своите програми, държавите членки се координират със CEPOL, за да се избегнат припокривания.

2. Комисията взема нужните мерки за това Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL), Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроюст), Европейската прокуратура, Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA), Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи (eu-.LISA), Европейската агенция за гранична и брегова охрана (EBCGA), Агенцияна на Европейския съюз за основните права (FRA) и Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) участват в разработването на програмите от самото начало според областите на тяхната компетентност. По-конкретно, държавите членки се допитват до Европол във връзка със замисъла на своите действия, особено когато включват в програмите си действия по цикъла на политиката на ЕС или действия по EMPACT или действия, координирани от Съвместната работна група за борба с киберпрестъпността (J-CAT). Преди да включат дейности за обучение в своите програми, държавите членки се координират със CEPOL, за да се избегнат припокривания. Държавите членки също така се консултират с други заинтересовани страни, включително с организациите на гражданското общество, във връзка с планирането на техните своите действия.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Комисията може да приобщава по целесъобразност Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол), Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) и Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (ЕЦМНН) в задачите за мониторинг и оценка, както са установени в раздел 5, по-специално с цел да се гарантира, че действията, изпълнявани с подкрепата на Фонда, са съвместими с приложимите достижения на правото на Съюза и договорените приоритети на Съюза.

3. Комисията може да приобщава по целесъобразност агенциите, посочени в параграф 2, европейския комитет по защита на данните и Европейски надзорен орган по защита на данните в задачите за мониторинг и оценка, както са установени в раздел 5, по-специално с цел да се гарантира, че действията, изпълнявани с подкрепата на Фонда, които попадат в обсега на мандата им, са съвместими с приложимите достижения на правото на Съюза и договорените приоритети на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. За закупуването на оборудване и транспортни средства или за изграждането на свързани със сигурността съоръжения могат да се използват не повече от 15 % от средствата, отпуснати за дадена програма на държава членка. Тази максимална горна граница може да бъде превишавана само в надлежно обосновани случаи.

4. За закупуването на оборудване и транспортни средства или за изграждането на свързани със сигурността съоръжения могат да се използват не повече от 15 % от средствата, отпуснати за дадена програма на държава членка. Тази максимална горна граница може да бъде превишавана само в надлежно обосновани случаи и след одобрение от страна на Комисията.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 5 – буква а</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) приоритетите на Съюза и достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността, и по-специално обмена на информация и оперативната съвместимост на ИТ системите;

a) приоритетите на Съюза и достиженията на правото на Съюза в областта на сигурността, и по-специално координацията и сътрудничеството между правоприлагащите органи, както и ефикасния обмен на относима и точна информация и изпълнението на компонентите от рамката за оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. При необходимост програмата се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 5. В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма може да бъде одобрена от Комисията.

6. При необходимост програмата се изменя, така че в нея да бъдат отразени препоръките, посочени в параграф 5, както и напредъкът в постигането на междинните цели и целевите стойности, определени в годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 26, параграф 2, буква а). В зависимост от въздействието на изменението преразгледаната програма се одобрява от Комисията в съответствие с процедурата, посочена в член 19 от Регламент (ЕС) № Х [РОР ].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8. Когато държава членка реши да осъществи проекти с трета държава или в трета държава с подкрепата по Фонда, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта.

8. Когато държава членка реши да осъществи проекти в трета държава или по отношение на трета държава, съгласно посоченото в член 5, с подкрепата по Фонда, тази държава членка се консултира с Комисията преди началото на проекта. Комисията оценява взаимното допълване и съгласуваността на предвидените проекти с другите действия на Съюза и на държавите членки във връзка със съответната трета държава. Комисията също така проверява съответствието на предложените проекти с изискванията за основните права по член 3, параграф 4.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 12 – параграф 9</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Програмирането, посочено в член 17, параграф 5 от Регламент (ЕС) …/... [РОР], се основава на видовете интервенции, посочени в таблица 1 от приложение VI.

9. В съответствие с член 17 от Регламент (ЕС) № Х [РОР ] всяка програма определя за всяка специфична цел видовете интервенции в съответствие с таблица 1 от приложение V и индикативна разбивка на програмираните средства по вид интервенция или област на подпомагане.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. През 2024 г. Комисията разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в параграф 2 на приложение I. Финансирането влиза в сила, считано от календарната 2025 г.

1. През 2024 г. Комисията, след като информира Европейския парламент, разпределя за програмите на съответните държави членки допълнителната сума, посочена в член 10, параграф 1, буква б), съгласно критериите, определени в параграф 2 на приложение I. Финансирането влиза в сила, считано от календарната 2025 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако държава членка не е подала заявления за междинно плащане съгласно член 85 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] за най-малко 10% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 10, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за програмата допълнителната сума по параграф 1.

2. Ако държава членка не е подала заявления за междинно плащане съгласно член 85 от Регламент (ЕС) № Х [РОР] за най-малко 30% от първоначално разпределената сума за дадена програма, посочена в член 10, параграф 1, буква а), тя няма право да получи за програмата допълнителната сума по параграф 1.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 13 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато е подходящо, при разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) [РОР], и установените недостатъци при изпълнението.

3. При разпределението на средствата по тематичния механизъм за периода от 2025 г. нататък се вземат предвид реализираният напредък по постигането на междинните цели от рамката за качество на изпълнението, посочена в член 12 от Регламент (ЕС) № Х [РОР], и установените недостатъци при изпълнението.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Оперативната подкрепа е част от средствата, отпуснати на държава членка, които могат да се използват в подкрепа на публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачи и услуги, които представляват обществена услуга за Съюза.

1. Оперативната подкрепа е част от средствата, отпуснати на държава членка, които могат да се използват в подкрепа на публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачи и услуги, които представляват обществена услуга за Съюза, доколкото те допринасят за осигуряването на високо равнище на сигурност в Съюза като цяло.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Всяка държава членка може да използва до 10 % от сумата, отпусната по линия на Фонда за националната ѝ програма, за финансиране на оперативна подкрепа за публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачите и услугите, които представляват обществена услуга за Съюза.

2. Всяка държава членка може да използва до 20% от сумата, отпусната по линия на Фонда за националната ѝ програма, за финансиране на оперативна подкрепа за публичните органи, отговарящи за изпълнението на задачите и услугите, които представляват обществена услуга за Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигане на целите на настоящия регламент в програмата и в годишните доклади за качеството на изпълнението по член 26. Преди да одобри програмата, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да поискат оперативна подкрепа, като взема предвид предоставената от тези държави членки информация, както и препоръките, направени в контекста на механизми за контрол на качеството и оценка като механизма за оценка по Шенген и други механизми за контрол на качеството и оценка.

4. Държавите членки обосновават използването на оперативна подкрепа за постигане на целите на настоящия регламент в програмата и в годишните доклади за качеството на изпълнението по член 26. Преди да одобри програмата, Комисията оценява първоначалната ситуация в държавите членки, заявили намерение да поискат оперативна подкрепа, като взема предвид предоставената от тези държави членки информация, както и препоръките, направени в контекста на механизми за контрол на качеството и оценка като: механизма за оценка по Шенген, оценка на уязвимостта и риска от Европейската агенция за гранична и брегова охрана (EBCGA) и други механизми за контрол на качеството и оценка, когато това е приложимо.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Оперативната подкрепа се съсредоточава върху специфичните задачи и услуги, посочени в приложение VII.

5. Оперативната подкрепа се съсредоточава върху специфичните действия, посочени в приложение VII.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 15 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 15а

 

Видимост, прозрачност, комуникация

 

Получателите на финансиране от Съюза се съобразяват изцяло с изискванията за видимост, прозрачност и комуникация в съответствие с Регламент (ЕС) № X [РОР].

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 17 – параграф 3 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. Децентрализираните агенции също могат да бъдат допустими за получаване на финансиране, налично в рамките на действията на Съюза, с цел подкрепа на действия с транснационален характер, притежаващи европейска добавена стойност.

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 19 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фондът може да подкрепя мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. Тези мерки могат да бъдат финансирани на 100 %.

Фондът може да подкрепя мерки за техническа помощ, изпълнявани по инициатива на Комисията или от нейно име. Тези мерки, а именно подготовка, мониторинг, контрол, одит, оценка, комуникация, включително корпоративната комуникация относно политическите приоритети на Съюза в областта на сигурността, видимостта, както и всички действия за административна и техническа помощ, необходими за изпълнението на настоящия регламент и, по целесъобразност, заедно с трети държави, могат да бъдат финансирани на 100%.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 21 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.

1. Получателите на финансиране от Съюза насърчават действията и резултатите от тях, като предоставят последователна, ефективна и съдържателна информация на различни видове съответна публика, включително медиите и обществеността на съответния език. За да се гарантира видимостта на финансирането от Съюза, получателите на финансиране от Съюза се позовават на неговия произход при комуникацията си по въпроса. За тази цел получателите гарантират, че всички съобщения до медиите и широката публика съдържат емблемата на Съюза и изрично посочват финансовата подкрепа на Съюза.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 21 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Фонда и неговите действия и резултати. Финансовите ресурси, отпуснати на Фонда, допринасят също така за институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент.

2. За да се достигне до възможно най-широка публика, Комисията осъществява информационни и комуникационни дейности по отношение на Фонда и неговите действия и резултати. По-специално Комисията публикува информация относно разработването на годишните и многогодишните програми на тематичния механизъм. Комисията публикува също така списък с операции, избрани за подпомагане в рамките на тематичния механизъм, на общественодостъпен уебсайт и редовно актуализира този списък. Финансовите ресурси, отпуснати на Фонда, допринасят също така за комуникацията, по-конкретно институционалната комуникация на политическите приоритети на Съюза, доколкото те са свързани с целите на настоящия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 21 – параграф 2 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Комисията публикува посочената в параграф 2 информация в отворени, машинночитаеми формати, както е определено в член 5, параграф 1 от Директива № 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a, което позволява данните да бъдат сортирани, търсени, извличани, сравнявани и повторно използвани. Възможно е данните да се сортират по приоритет, специфична цел, общо допустими разходи за операциите, общи разходи по проектите, общи разходи на процедурите за възлагане на обществени поръчки, име на бенефициер и име на изпълнител по договор.

 

__________________

 

1aДиректива 2003/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно повторната употреба на информацията в обществения сектор (ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 90).

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 22 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Фондът служи за оказване на финансова помощ за посрещане на спешни и специфични нужди в случай на извънредна ситуация, произтичаща от инцидент, свързан със сигурността, или възникнала нова заплаха, която попада в приложното поле на настоящия регламент и която има или може да има значително отрицателно въздействие върху сигурността на хората в една или повече държави членки.

1. Комисията може да реши да предостави финансово подпомагане от Фонда за посрещане на неотложните и специфични нужди в случай на надлежно обоснована извънредна ситуация. Тези ситуации могат да произтичат от инцидент, свързан със сигурността, възникнала нова заплаха или установена нова уязвимост, която попада в приложното поле на настоящия регламент и която има или може да има значително отрицателно въздействие върху сигурността на хората, обществените пространства или критичната инфраструктура в една или повече държави членки. В тези случаи тя своевременно информира Европейския парламент и Съвета.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 22 – параграф 4 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Когато е необходимо за изпълнение на действието, спешното подпомагане може да покрива разходи, извършени преди датата на подаване на заявлението за отпускане на безвъзмездни средства или на искането за подпомагане, но не по-рано от 1 януари 2021 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 23 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За действие, за което е предоставен принос по Фонда, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата.

1. За операция, за която е предоставен принос по Фонда, може да бъде предоставян и принос по която и да е друга програма на Съюза, включително фондовете под споделено управление, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос от програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за операцията, а подкрепата от различните програми на Съюза може да бъде изчислена пропорционално в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подкрепата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 23 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, съпоставими условия:

Операции, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, съпоставими условия:

</Amend><Amend>Изменение  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 23 – параграф 2 – алинея 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] и член [8] от Регламент (ЕС) …/… [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, по който се предоставя подкрепата.

могат да получават подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони съгласно член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) …/… [РОР] и член [8] от Регламент (ЕС) …/… [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че операциите отговарят на целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, по който се предоставя подкрепата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 24 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Показателите за докладване относно напредъка на Фонда по отношение на постигането на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение VIII. По отношение на показателите за крайните продукти за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни.

3. Показателите за докладване относно напредъка на Фонда по отношение на постигането на специфичните цели, определени в член 3, се съдържат в приложение VIII. По отношение на показателите за крайните продукти за базовите стойности се задава нула. Междинните цели, определени за 2024 г., и целевите стойности, определени за 2029 г., са кумулативни. При поискване, Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета данните относно показателите за крайния продукт и за резултата.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 24 – параграф 5</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. За да се осигури ефективна оценка на напредъка на Фонда по отношение на постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и с които да допълни настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително във връзка с информацията по проекти, която държавите членки трябва да представят.

5. За да се осигури ефективна оценка на напредъка на Фонда по отношение на постигането на неговите цели, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 28 за изменение на приложение VIII с цел да преразгледа и допълни показателите, когато това е необходимо, и с които да допълни настоящия регламент с разпоредби относно създаването на рамка за мониторинг и оценка, включително във връзка с информацията по проекти, която държавите членки трябва да представят. За оценката се включват показатели за качество.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 25 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Комисията извършва междинна оценка и ретроспективна оценка на настоящия регламент, включително на осъществените по линия на Фонда действия.

1. В срок до 31 декември 2024 г. Комисията представя междинна оценка на настоящия регламент. Междинната оценка разглежда ефективността, ефикасността, значимостта и съгласуваността на Фонда. По-конкретно, тя включва оценка на:

 

a) напредъка по постигането на целите на настоящия регламент, като взема под внимание цялата необходима информация, която е вече налична, и по-специално годишните доклади за качеството на изпълнението, посочени в член 26, и показателите за крайния продукт и за резултатите, посочени в приложение VIII;

 

б) европейската добавена стойност на действията и операциите, осъществени по линия на Фонда;

 

в) целесъобразността на мерките за изпълнение, посочени в член 3а, за справяне със съществуващите и възникващите предизвикателства за сигурността.

 

г) въздействието на Фонда в дългосрочен план и устойчивостта на неговия ефект;

 

д) взаимното допълване и съгласуваността между действията, подкрепяни по настоящия Фонд и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза.

 

 

 

Посочената задължителна междинна оценка взема под внимание резултатите от ретроспективната оценка относно дългосрочното въздействие на предходния инструмент за финансово подпомагане за вътрешна сигурност, част от фонд „Вътрешна сигурност“, раздел „Полиция“ за периода 2014 – 2020 г. Когато е целесъобразно, оценката се придружава от законодателно предложение за преразглеждане на настоящия регламент.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 25 – параграф 1 а (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. До 31 януари 2030 г. Комисията извършва ретроспективна оценка на настоящия регламент. В същия срок Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка, който включва елементите, посочени в параграф 1. Във връзка с това, по-дългосрочните последици от инструмента се оценяват с оглед включването им в решение за евентуално подновяване или изменение на последващ фонд.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 25 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Междинната и ретроспективната оценка се извършват своевременно, така че да послужат в процеса на вземане на решения, съобразно сроковете, посочени в член 40 от Регламент (ЕС) …/… [РОР].

2. Междинната и ретроспективната оценка се оповестяват публично и се представят на Парламента незабавно, за да се гарантира пълна прозрачност. Комисията гарантира, че оценките не включват информация, чието разпространение може да създаде риск за безопасността или неприкосновеността на личния живот на лицата или да застраши операциите по сигурността.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 26 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) …/...[РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г.

1. До 15 февруари 2023 г. и до същата дата на всяка следваща година до 2031 г. включително държавите членки представят на Комисията годишния доклад за качеството на изпълнението, посочен в член 36, параграф 6 от Регламент (ЕС) № Х [РОР]. Докладът, който се представя през 2023 г., обхваща изпълнението на програмата до 30 юни 2022 г. Държавите членки публикуват тези доклади на специален уебсайт и ги изпращат на Европейския парламент и на Съвета.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 26 – алинея 2 – буква a а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa) разбивката на годишните счетоводни отчети за националната програма по събиране на вземания, предварително финансиране на крайни бенефициери и разходи, които действително са били направени;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 26 – параграф 2 - буква б</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия;

б) всякакви въпроси, които засягат качеството на изпълнение на програмата, и предприетите за тяхното разрешаване действия, включително мотивирани становища на Комисията във връзка с производство за установяване на неизпълнение на задължения по смисъла на член 258;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 26 – параграф 2 – буква в</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) взаимното допълване между действията, подкрепяни чрез Фонда, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, по-конкретно тези в трети държави или свързани с трети държави;

в) взаимното допълване, координацията и съгласуваността между действията, подкрепяни чрез Фонда, и подкрепата, предоставяна от други фондове на Съюза, по-конкретно тези в трети държави или свързани с трети държави;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 26 – параграф 2 – буква г а (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa) спазване на изискванията в областта на основните права;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 26 – параграф 3 a (нов)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а. След приемането на доклада Комисията предоставя на разположение на Европейския парламент и на Съвета обобщения на годишните доклади за качеството на изпълнението и ги публикува на специален уебсайт. Ако не бъде изпратен от държавите членки в съответствие с параграф 1, пълният текст на годишните доклади за качеството на изпълнението се предоставя на Европейския парламент и на Съвета при поискване.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 28 – параграф 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 12, 15, 24 и 27, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 8, 12, 15, 24 и 27, се предоставя на Комисията до 31 декември 2028 г.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 28 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове12, 15, 24 и 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в членове 8, 12, 15, 24 и 27, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощие. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 28 – параграф 6</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Делегиран акт, приет в съответствие с членове 12, 15, 24 и 27, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането му или ако преди изтичането на този срок са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

6. Делегиран акт, приет в съответствие с членове 8, 12, 15, 24 и 27, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането му или ако преди изтичането на този срок са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Член 29 – параграф 3</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Когато Комитетът не даде становище, Комисията не приема проекта на акта за изпълнение. Това не се прилага за акта за изпълнение, посочен в член 26, параграф 4.

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІI</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – заглавие</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия, за които Фондът оказва подкрепа в съответствие с член 4

Примери за допустими действия, за които Фондът оказва подкрепа в съответствие с член 4.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – уводна част (нова)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Подкрепата от фонд „Вътрешна сигурност“ може, наред с другото, да бъде насочена към следните видове действия:

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 Информационни системи и мрежи, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент, обучения за използването на такива системи, изпитване и усъвършенстване на оперативната съвместимост и качеството на данните на такива системи;

 създаване на Информационни системи и мрежи, допринасящи за постигането на целите на настоящия регламент, обучения за използването на такива системи, изпитване и усъвършенстване на компонентите за оперативната съвместимост и качеството на данните на такива системи;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 наблюдение на изпълнението на правото на Съюза и целите на неговите политики в държавите членки в областта на информационните системи за сигурност;

 наблюдение на изпълнението на правото на Съюза и целите на неговите политики в държавите членки в областта на информационните системи за сигурност, по-конкретно на защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и сигурността на данните;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение IV – тире 3 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 подкрепа за децентрализираните агенции с цел улесняване на сътрудничеството по време на трансгранични операции;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 4</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 действия за подкрепа на ефективната и координирана реакция при кризи, свързващи съществуващия специфичен за сектора капацитет, центрове на експертни знания и центрове за ситуационна осведоменост, включително тези в областта на здравеопазването, гражданската защита и борбата с тероризма;

 действия за подкрепа на ефективната и координирана реакция при кризи, свързващи съществуващия специфичен за сектора капацитет, центрове на експертни знания и центрове за ситуационна осведоменост, включително тези в областта на здравеопазването, гражданската защита, борбата с тероризма и киберпрестъпността;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 5 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 действия за насърчаване на научните изследвания и обмен на експертни познания за подобряване на устойчивостта на възникващи заплахи, включително трафик чрез онлайн канали, хибридни заплахи и химически, биологични, радиологични и ядрени заплахи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 5 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 действия и мрежи от национални точки за контакт, които улесняват трансграничния обмен на данни, придобити от системи за наблюдение като камери и други сензори, в комбинация с алгоритми за изкуствен интелект, предмет на строги предпазни мерки, включително свеждане на данните до минимум, предварително валидиране на данните от съдебен орган и достъп до средства за правна защита;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 6 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 подкрепа за инициативите за свързване на разузнавателните служби на държавите членки за насърчаване на обща разузнавателна култура, подобряване на взаимното доверие, обмена и разпространението на ноу-хау, информация, опит и добри практики,

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 7 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 образование и обучение на служители и експерти на съответните правоприлагащи и съдебни органи и административни агенции по превантивни политики, със специален акцент върху обучението в областта на основните права и обмена, включително мерки за разкриване и избягване на расизма и обмен на най-добри практики;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение III – тире 8</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 сътрудничество с частния сектор с цел изграждане на доверие и подобряване на координацията, планирането за извънредни ситуации и обмена и разпространението на информация и най-добри практики сред публичните и частните субекти, включително в областта на защитата на обществените пространства и критичната инфраструктура;

 сътрудничество с частния сектор, по-конкретно в областта на киберсигурността с цел изграждане на доверие и подобряване на координацията, планирането за извънредни ситуации и обмена и разпространението на информация и най-добри практики сред публичните и частните субекти, включително защитата на критичната инфраструктура;

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение IV – заглавие</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Действия, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране в съответствие с член 11, параграф 2 и член 12, параграф 6

Действия, отговарящи на условията за по-голям процент съфинансиране в съответствие с член 11, параграф 3 и член 12, параграф 7

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІV – тире 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 Проекти, които имат за цел предотвратяването и противодействието на радикализацията.

 Проекти, които имат за цел предотвратяването и противодействието на придружения с насилие екстремизъм, включително радикализацията, нетърпимостта и дискриминацията, по-специално мерки за предотвратяване на първопричините за това и за превенция на радикализацията в затворите, както и проекти за осигуряване на специално обучение за правоприлагащите органи.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІV – тире 2</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 Проекти, които имат за цел усъвършенстването на оперативната съвместимост на информационни системи и комуникационни мрежи41.

 Проекти, които имат за цел усъвършенстването на оперативната съвместимост на информационни системи и комуникационни мрежи, доколкото това е предвидено от правото на Съюза или от правото на държавата членка.

__________________

__________________

41 съответствие със Съобщението на Комисията за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, COM(2016) 205

41 съответствие със Съобщението на Комисията за по-надеждни и по-интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността, COM(2016) 205

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение IV – тире 2 a (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 Проекти, които имат за цел борба с организираната престъпност, която е особено опасна според EMPACT.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІV – тире 2 б (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 Проекти, които имат за цел предотвратяване и борба с киберпрестъпността, по-конкретно онлайн сексуалната експлоатация на деца, включително мерки за предотвратяване на атаки срещу информационните системи и критичната инфраструктура чрез откриване и отстраняване на слабостите.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение ІV – тире 2 в (ново)</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

 Проекти, които имат за цел борбата срещу трафика чрез онлайн канали.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение V – част 2 – точка 3 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стойност на незаконните наркотици, иззети благодарение на трансграничното сътрудничество между правоприлагащи органи.

Стойност на незаконните наркотици, оръжия, продукти от трафика на диви видове и културни ценности, иззети благодарение на трансграничното сътрудничество между правоприлагащи органи, осъществено с подкрепата на Фонда.

</Amend>

<Amend>Изменение  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Предложение за регламент</DocAmend>

<Article>Приложение V – част 3 – точка 2 – параграф 1</Article>

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Брой на критичните инфраструктурни обекти и обществените пространства, чиято защита от свързани със сигурността инциденти е подобрена с помощта на Фонда.

Брой на обществените пространства и мащаб на критичните инфраструктурни обекти, чиято защита от свързани със сигурността инциденти е подобрена с помощта на Фонда.