Eljárás : 2018/0250(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0115/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0115/2019

Viták :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.13
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0177

JELENTÉS     ***I
PDF 390kWORD 137k
28.2.2019
PE 630.441v02-00 A8-0115/2019

a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Monika Hohlmeier

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0472),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 82. cikkének (1) bekezdésére, 84. cikkére és 87. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság benyújtotta javaslatát a Parlamenthez (C8-0267/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére (A8-0115/2019),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget léptet, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A belső biztonság biztosítása – amely tagállami hatáskör közös feladat, amelyhez az uniós intézmények, a releváns uniós ügynökségek és a tagállamok közösen járulnak hozzá. A 2015 és 2020 közötti időszakban a Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament a 2015. áprilisi európai biztonsági stratégiának10 megfelelően meghatározta a közös prioritásokat, amelyeket a Tanács a 2015. júniusi megújított belső biztonsági stratégiában11, az Európai Parlament pedig 2015. júliusi állásfoglalásában12 megerősített. A közös stratégia célja, hogy biztosítsa a belső biztonság területén végzett uniós szintű munka stratégiai keretét, és meghatározta a 20152020 közötti időszakra vonatkozó, a biztonsági fenyegetésekre való hatékony uniós reagálás biztosítását célzó intézkedések fő prioritásait, nevezetesen a terrorizmus elleni küzdelmet és a radikalizálódás megelőzését, a szervezett bűnözés felszámolását és a kiberbűnözés elleni küzdelmet.

(1)  Bár a nemzetbiztonság továbbra is kizárólag tagállami hatáskör marad, a védelme uniós szintű együttműködést és összehangolást igényel. A belső biztonság olyan közös kötelezettségvállalás, amelyhez az uniós intézményeknek, a releváns uniós ügynökségeknek, valamint a tagállamoknak – a magánszektor és a civil társadalom segítségével – közösen kell hozzájárulnia. A 2015 és 2020 közötti időszakban a Bizottság, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament a 2015. áprilisi európai biztonsági stratégiának10 megfelelően meghatározta a közös prioritásokat, amelyeket a Tanács a 2015. júniusi megújított belső biztonsági stratégiában11, az Európai Parlament pedig 2015. júliusi állásfoglalásában12 megerősített, nevezetesen a terrorizmus megelőzését és az ellene való küzdelmet, valamint a radikalizálódás többek között az online radikalizálódás –, az erőszakos szélsőségesség, az intolerancia és a megkülönböztetés megelőzését, a szervezett bűnözés felszámolását és a kiberbűnözés elleni küzdelmet.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final, 2015. április 28.

10 COM(2015)0185, 2015. április 28.

11 A Tanács 2015. június 16-i következtetései az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájáról.

11 A Tanács 2015. június 16-i következtetései az Európai Unió 2015–2020-as időszakra szóló megújított belső biztonsági stratégiájáról.

12 Az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása az európai biztonsági stratégiáról (2015/2697(RSP)).

12 Az Európai Parlament 2015. július 9-i állásfoglalása az európai biztonsági stratégiáról (2015/2697(RSP)).

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A 2017. szeptember 25-én aláírt Római Nyilatkozatban 27 tagállam vezetői megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos és védett Unió iránt, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat, valamint egy olyan Európa iránt, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen Európában.

(2)  A 2017. március 25-én aláírt Római Nyilatkozatban 27 tagállam vezetői, az Európai Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos és védett Európa és egy olyan Unió létrehozása iránt, ahol az összes polgár biztonságban érzi magát és szabadon mozoghat, ahol biztosított a külső határok védelme, amely hatékony, felelős és fenntartható, a nemzetközi normákat tiszteletben tartó migrációs politikát folytat, valamint egy olyan Európa iránt, amely elszánt küzdelmet folytat a terrorizmus és a szervezett bűnözés ellen.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E célkitűzés eléréséhez intézkedésekre van szükség uniós szinten, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és az árukat a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját. Többek között a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a mobil bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a kiberbűnözés, az ember- és fegyverkereskedelem továbbra is kihívást fog jelenteni az Unió belső biztonsága szempontjából.

(5)  E célkitűzés eléréséhez intézkedésekre van szükség uniós szinten, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat, a közterületeket és a kritikus infrastruktúrát a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját. Többek között a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a mobil bűnözés, az illegális kábítószer- és fegyverkereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, a kiberbűnözés, a szexuális kizsákmányolás – beleértve a gyermekek szexuális kizsákmányolását is –, a hibrid fenyegetések, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések, illetve az emberkereskedelem továbbra is kihívást fognak jelenteni az Unió belső biztonsága és belső piaca szempontjából.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az alapnak pénzügyi támogatást kell nyújtania azon felmerülő kihívások kezelésére, amelyeket az interneten keresztül az elmúlt években elkövetett bizonyos típusú bűncselekmények (az internet felhasználásával elkövetett közönséges bűncselekmények) – például a fizetési csalások, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és az illegális fegyverkereskedelem – mértékének jelentős növekedése idéz elő. .

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós fellépés hozzáadott értéket eredményez az önálló tagállami intézkedéshez képest. Az EUMSZ 84. cikkével és 87. cikkének (2) bekezdésével összhangban a finanszírozásnak támogatnia kell a tagállamok által a bűnmegelőzés és a rendőrségi együttműködés területén hozott intézkedések előmozdítását és támogatását célzó intézkedéseket, valamennyi tagállam illetékes hatóságait ideértve, különös tekintettel az információcserére, a fokozott operatív együttműködésre és a bűnözés megelőzésére és az ellen folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatására. Az alap nem támogathatja az EUMSZ 72. cikke által említett, a tagállamoknak a közrend, valamint a belső és nemzetbiztonság védelmét biztosító alapvető feladataihoz kapcsolódó működési költségeket és tevékenységeket.

(6)  Az Uniós költségvetésből származó finanszírozásnak olyan tevékenységekre kell koncentrálnia, amelyeknél az uniós intézkedés hozzáadott értéket eredményez az önálló tagállami intézkedéshez képest. Az EUMSZ 84. cikkével és 87. cikkének (2) bekezdésével összhangban a finanszírozásnak támogatnia kell a tagállamok által a bűnmegelőzés, a közös képzések és a rendőrségi és igazságügyi együttműködés területén hozott intézkedések előmozdítását és támogatását célzó intézkedéseket, valamennyi tagállam illetékes hatóságait és az uniós ügynökségeket ideértve, különös tekintettel az információcserére, a fokozott operatív együttműködésre és a bűnözés megelőzésére és az ellen folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatására. Az alap nem támogathatja az EUMSZ 72. cikke által említett, a tagállamoknak a közrend, valamint a belső és nemzetbiztonság védelmét biztosító alapvető feladataihoz kapcsolódó működési költségeket és tevékenységeket.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A schengeni vívmányok megőrzése és működőképességének erősítése érdekében a tagállamok 2017. április 6. óta kötelesek szisztematikusan ellenőrizni az EU külső határait átlépő uniós polgárokat a releváns adatbázisokban. Ezenfelül a Bizottság ajánlást adott ki a tagállamoknak arra nézve, hogy megfelelőbben használják ki a rendőrségi ellenőrzéseket és a határon átnyúló együttműködést. A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatok megosztásának egyértelműségét, az alapvető jogok, szabadságok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre való összpontosítást és a külső biztonsággal való szükséges koherenciát kell a hatékony és valódi biztonsági unió kidolgozásához szükséges uniós és tagállami fellépést irányító kulcsfontosságú elveknek tekinteni.

(7)  A schengeni vívmányok és az Unió teljes belső piacának megőrzése és működőképességének erősítése érdekében a tagállamok 2017. április 6. óta kötelesek szisztematikusan ellenőrizni az EU külső határait átlépő uniós polgárokat a releváns adatbázisokban. Ezenfelül a Bizottság ajánlást adott ki a tagállamoknak arra nézve, hogy megfelelőbben használják ki a rendőrségi ellenőrzéseket és a határon átnyúló együttműködést. A tagállamok közötti szolidaritást, a feladatok megosztásának egyértelműségét, az alapvető jogok, szabadságok és a jogállamiság tiszteletben tartását, valamint a globális megközelítésre való összpontosítást és a külső biztonsággal való szükséges koherenciát kell a hatékony és valódi biztonsági unió kidolgozásához szükséges uniós és tagállami intézkedést irányító kulcsfontosságú elveknek tekinteni.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az alapot az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek, valamint az Unió alapvető jogokra irányuló nemzetközi kötelezettségei maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani.

(9)  Az alapot az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített értékek, az Európai Unió Alapjogi Chartájában szereplő jogok és alapvető elvek, valamint az Unió emberi jogokra irányuló nemzetközi kötelezettségei maradéktalan tiszteletben tartásával kell végrehajtani. E rendelet különösen az alapvető jogoknak – többek között az emberi méltósághoz való jognak, az élethez való jognak, a kínzás és más embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés tilalmának, a személyes adatok védelméhez való jognak, a gyermekek jogainak és a hatékony jogorvoslathoz való jognak – a teljes mértékű tiszteletben tartását kívánja biztosítani. Célja továbbá, hogy előmozdítsa a hátrányos megkülönböztetés tilalma elvének alkalmazását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A belső biztonság szempontjából kulcsfontosságú tényező, hogy a bűnüldöző szervek személyzete tájékoztatást kapjon a rasszizmus minden formájával – köztük az antiszemitizmussal és a romaellenességgel – kapcsolatos problémákról. Ezért a bizalomépítésre való képesség helyi szintű erősítése érdekében bűnüldöző szervek személyzetének szóló tájékoztató képzéseket és oktatási intézkedéseket az alap hatálya alá kell vonni.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolása érdekében uniós szinten azonosított közös prioritásokkal összhangban az alap támogatja majd a fő biztonsági fenyegetésekkel szembeni fellépésre irányuló intézkedéseket, mindenekelőtt a terrorizmus és a radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatás és védelem révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és tagállamai megfelelően felkészüljenek a változó és kialakulóban lévő fenyegetések kezelésére, a valódi biztonsági unió megvalósítása érdekében. Ezt pénzügyi támogatással kell megvalósítani a jobb információcsere, az operatív együttműködés fokozása és a nemzeti és kollektív képességek javítása érdekében.

(11)  Az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolása érdekében uniós szinten azonosított közös prioritásokkal összhangban az alap támogatja majd a fő biztonsági fenyegetésekkel szembeni fellépésre irányuló intézkedéseket, mindenekelőtt a terrorizmus és az erőszakos szélsőségek – köztük a radikalizálódás, az intolerancia és a megkülönböztetés –, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés megelőzése és az ellenük való küzdelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatás és védelem, továbbá a kritikus infrastruktúra védelme révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és tagállamai megfelelően felkészüljenek a változó és kialakulóban lévő fenyegetések – mint például az illegális kereskedelem, köztük az online csatornákon keresztül folyó illegális kereskedelem, a hibrid fenyegetések, valamint a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetések – kezelésére a valódi biztonsági unió megvalósítása érdekében. Ezt pénzügyi támogatással kell megvalósítani a jobb információcsere, az operatív együttműködés fokozása és a nemzeti és kollektív képességek javítása érdekében.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az alap átfogó keretén belül az alapon keresztül biztosított pénzügyi támogatásnak különösen elő kell segítenie a rendőrségi és igazságügyi együttműködést és megelőzést a súlyos és szervezett bűnözés, a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények, az információcsere és információkhoz való hozzáférés, a terrorizmus, az emberkereskedelem, az illegális bevándorlók kizsákmányolása, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a gyermekek szexuális zaklatását bemutató képek és a gyermekpornográfia terjesztése, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell a személyek, közterületek és a kritikus infrastruktúra védelmét is a biztonságot érintő eseményekkel szemben, valamint a biztonsági kockázatok és válsághelyzetek hatékony kezelését, ideértve a közös szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai ciklusok, programok és cselekvési tervek), jogszabályok és gyakorlati együttműködés kidolgozását.

(12)  Az alap átfogó keretén belül az alapon keresztül biztosított pénzügyi támogatásnak különösen elő kell segítenie az információcserét és információkhoz való hozzáférést, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködést és megelőzést a súlyos és szervezett bűnözés, a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények, a terrorizmus, az emberkereskedelem, a menekültek és az irreguláris migránsok kizsákmányolása, a súlyos munkaerő-kizsákmányolás, a szexuális kizsákmányolás és erőszak – többek között a gyermekek és nők szexuális kizsákmányolása és az ellenük elkövetett szexuális erőszak –, a gyermekek szexuális zaklatását bemutató képek és a gyermekpornográfia terjesztése, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell a személyek, közterületek és a kritikus infrastruktúra védelmét is a biztonságot érintő eseményekkel szemben, valamint a biztonsági kockázatok és válsághelyzetek hatékony kezelését, ideértve a közös képzéseket, a közös szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai ciklusok, programok és cselekvési tervek), jogszabályok és gyakorlati együttműködés kidolgozását.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a)  Az alapnak a bűnüldöző hatóságok nemzeti jog szerinti szervezeti felépítésétől függetlenül segítséget kell nyújtaniuk a bűnüldöző hatóságok számára. Ezért a belső biztonsági feladatokkal megbízott katonai erőket is magukban foglaló intézkedéseknek is jogosultnak kell lenniük az alap támogatásaira, amennyiben ezek az intézkedések hozzájárulnak az alap egyedi célkitűzéseinek megvalósításához. Vészhelyzetekben, valamint a közbiztonságot fenyegető súlyos kockázatok – köztük egy terrortámadás következményeinek – kezelése és megelőzése érdekében a tagállam területén belül tevékenykedő katonai erők intézkedései az alapból támogathatók. A tagállamok területén kívüli békefenntartó vagy védelmi intézkedések semmilyen körülmények között nem jogosultak az alapból történő támogatásra.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A köz- és magán pénzügyi források mobilizálása, összefonása és multiplikátor hatása révén maximalizálni kell az uniós támogatások hatását. Az alapnak elő kell mozdítania és ösztönöznie kell a civil társadalom aktív és érdemi részvételét és szerepvállalását, beleértve a nem kormányzati szervezeteket, valamint az ipari ágazatot, a biztonságpolitika fejlesztésében és végrehajtásában, adott esetben akár az alap célkitűzéséhez kapcsolódó más érintett szereplők, uniós ügynökségek és más uniós szervek, harmadik országok és nemzetközi szervezetek bevonásával.

(14)  A köz- és magán pénzügyi források mobilizálása, összefonása és multiplikátor hatása révén maximalizálni kell az uniós támogatások hatását. Az alapnak elő kell mozdítania és ösztönöznie kell a civil társadalom aktív és érdemi részvételét és szerepvállalását, beleértve a nem kormányzati szervezeteket, valamint az európai ipari ágazatot, a biztonságpolitika fejlesztésében és végrehajtásában – különösen a kiberbiztonság tekintetében –, adott esetben akár az alap célkitűzéséhez kapcsolódó más érintett szereplők, uniós ügynökségek és más uniós szervek és nemzetközi szervezetek bevonásával. Biztosítani kell azonban, hogy az alapból származó támogatást ne a jogszabályban előírt vagy az állami feladatok magánszereplőkre történő átruházására fordítsák.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16)  Annak érdekében, hogy az alap ténylegesen hozzájáruljon az egész Európai Unión belüli magas szintű belső biztonság megvalósulásához, valamint egy valódi biztonsági unió fejlesztéséhez, az alapot úgy kell felhasználni, hogy a tagállamok intézkedéseihez a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítsa.

(16)  Annak érdekében, hogy az alap ténylegesen hozzájáruljon az egész Európai Unión belüli magasabb szintű belső biztonság megvalósulásához, valamint egy valódi biztonsági unió fejlesztéséhez, az alapot úgy kell felhasználni, hogy a tagállamok intézkedéseihez a lehető legnagyobb európai hozzáadott értéket biztosítsa.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18)  Az alap célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy programjaik prioritásai foglalkozzanak az alap egyedi célkitűzéseivel, és hogy a prioritásokat a II. mellékletbe foglalt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések közötti forráselosztás biztosítsa az átfogó szakpolitikai célkitűzés megvalósulását.

(18)  Az alap célkitűzéseinek megvalósításához való hozzájárulás érdekében a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy programjaik prioritásai hozzájárulnak az alap egyedi célkitűzéseinek eléréséhez, és hogy a prioritásokat a végrehajtási intézkedéseknek megfelelően válasszák ki, valamint hogy a célkitűzések közötti forráselosztás arányos legyen a kihívásokkal és az igényekkel, illetve biztosítsa az átfogó szakpolitikai célkitűzés megvalósulását.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20)  Az alapnak a biztonság területén meglévő más uniós pénzügyi programokkal koherensnek kell lennie és azokat ki kell egészítenie. A szinergiák biztosítására elsősorban a Menekültügyi és Migrációs Alap, az (EU) X rendelet által létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszközből, valamint az (EU) X rendelet által létrehozott vámellenőrzési berendezési eszközből álló Integrált Határigazgatási Alap, továbbá az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] által lefedett más kohéziós politikai alapok, az (EU) X rendelet által létrehozott Horizont Európa program biztonsági kutatási része, az (EU) X rendelet által létrehozott Jogok és értékek program, az (EU) X rendelet által létrehozott Jogérvényesülés program, az (EU) X rendelet által létrehozott Digitális Európa program, valamint az (EU) X rendelet által létrehozott InvestEU program vonatkozásában törekszünk majd. A szinergiákat különösen az infrastruktúra és a közterületek biztonságával, a kiberbiztonsággal és a radikalizálódás megelőzésével kapcsolatosan kell megteremteni. A hatékony koordinációs mechanizmusok elengedhetetlenek a szakpolitikai célkitűzések leghatékonyabb megvalósításához, a méretgazdaságosság kihasználásához és az intézkedések közötti átfedések elkerülése érdekében.

(20)  Az alapnak a biztonság területén meglévő más uniós pénzügyi programokkal koherensnek kell lennie és azokat ki kell egészítenie. A szinergiák biztosítására elsősorban a Menekültügyi és Migrációs Alap, az (EU) X rendelet által létrehozott határigazgatási és vízumügyi eszközből, valamint az (EU) X rendelet által létrehozott vámellenőrzési berendezési eszközből álló Integrált Határigazgatási Alap, továbbá az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] által lefedett más kohéziós politikai alapok, az (EU) X rendelet által létrehozott Horizont Európa program biztonsági kutatási része, az (EU) X rendelet által létrehozott Jogok és értékek program, az (EU) X rendelet által létrehozott Jogérvényesülés program, az (EU) X rendelet által létrehozott Digitális Európa program, valamint az (EU) X rendelet által létrehozott InvestEU program vonatkozásában történik majd. Különösen az infrastruktúra és a közterületek biztonságával, a kiberbiztonsággal, az áldozatok védelmével és az erőszakos szélsőségek, így a radikalizálódás megelőzésével kapcsolatosan kell szinergiákra törekedni. A hatékony koordinációs mechanizmusok elengedhetetlenek a szakpolitikai célkitűzések leghatékonyabb megvalósításához, a méretgazdaságosság kihasználásához és az intézkedések közötti átfedések elkerüléséhez.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21)  Az alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával. A külső dimenzió tekintetében az alapnak törekednie kell a harmadik országokkal az Unió belső biztonsága érdekében különböző területeken – például a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem terén – folytatott együttműködés fokozására, ideértve a harmadik országokbeli bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködést (beleértve a kirendeléseket és a közös nyomozócsoportokat is) a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a korrupció, az emberkereskedelem és a migránscsempészet elleni küzdelem során.

(21)  Az alap révén támogatott harmadik országbeli vagy azzal összefüggő intézkedéseket az uniós külső segítségnyújtási eszközök által támogatott, Unión kívüli intézkedésekkel szinergiában és összhangban kell meghozni. Az ilyen intézkedések végrehajtása során mindenekelőtt teljes összhangra kell törekedni az Unió külső tevékenységeinek alapelveivel és általános célkitűzéseivel, valamint a szóban forgó országgal vagy régióval kapcsolatos külpolitikával és fejlesztéstámogatási politikával. A külső dimenzió tekintetében az alapnak törekednie kell a harmadik országokkal az Unió belső biztonsága érdekében különböző területeken – például a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem terén – folytatott együttműködés fokozására, ideértve a harmadik országokbeli bűnüldöző hatóságokkal folytatott együttműködést a terrorizmus (beleértve a kirendeléseket és a közös nyomozócsoportokat is), az illegális kereskedelem – különösen a fegyverek, a kábítószerek, a veszélyeztetett fajok és a kulturális javak illegális kereskedelme –, a súlyos és szervezett bűnözés, a korrupció, az emberkereskedelem és a migránscsempészet elleni küzdelem során.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a)  Az (EU) X európai parlamenti és tanácsi rendelet1a szerint az Uniónak intézkedéseket kell tennie költségvetésének megóvása érdekében, amennyiben valamely tagállamban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságot állapítottak meg. Erre az alapra az (EU) X rendelet alkalmazandó.

 

________________

 

1a Javaslat – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről (COM/2018/0324).

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az e rendeletben meghatározott célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott rugalmasságra és egyszerűségre mutatkozó igényt, és ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítania kell a források tisztességes és átlátható elosztását.

(24)  Az e rendeletben meghatározott célok teljesítése érdekében az alapnak figyelembe kell vennie a fokozott rugalmasságra és egyszerűségre mutatkozó igényt, és ugyanakkor tiszteletben kell tartania a kiszámíthatóságra vonatkozó követelményeket és biztosítania kell a források tisztességes és átlátható elosztását. Az alap végrehajtását a hatékonyság, az eredményesség és a kiadások minősége elvének kell irányítania. Emellett az alap végrehajtásának a lehető leginkább felhasználóbarátnak kell lennie.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E kezdeti összegek képezik az alapját a tagállamok biztonságba eszközölt hosszú távú befektetéseinek. A biztonsági fenyegetések terén vagy az alaphelyzetben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében félidőben további összeget osztanak el a tagállamok között az elosztási kulcsban meghatározott legfrissebb rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján, szem előtt tartva a programvégrehajtás helyzetét.

(26)  E kezdeti összegek képezik az alapját a tagállamok biztonságba eszközölt hosszú távú befektetéseinek. A belső és külső biztonsági fenyegetések terén vagy az alaphelyzetben bekövetkező változások figyelembevétele érdekében félidőben további összeget osztanak el a tagállamok között az elosztási kulcsban meghatározott legfrissebb rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján, szem előtt tartva a programvégrehajtás helyzetét.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(26a)  Az alapból rendelkezésre álló források felosztásakor figyelembe kell venni a tagállamok által megvédendő kritikus infrastruktúrákat.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Mivel a biztonság terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a biztonsági fenyegetések változásaihoz, továbbá az Unió számára legnagyobb hozzáadott értéket képviselő prioritások felé kell irányítani a finanszírozást. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és a szükséghelyzeti támogatásra fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.

(27)  Mivel a biztonság terén folyamatosan változnak a kihívások, a finanszírozás elosztását hozzá kell igazítani a belső és külső biztonsági fenyegetések változásaihoz, továbbá az Unió számára legnagyobb hozzáadott értéket képviselő prioritások felé kell irányítani a finanszírozást. A Tematikus Eszközön keresztül a finanszírozás egy részét időszakonként egyedi intézkedésekre, uniós intézkedésekre és a szükséghelyzeti támogatásra fogják fordítani, hogy reagáljanak a sürgető igényekre, a szakpolitika és az uniós prioritások változásaira, továbbá hogy az Unió számára magas szintű hozzáadott értéket képviselő intézkedések felé irányítsák a finanszírozást.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Ösztönözni kell a tagállamokat, hogy programjaik forrásainak egy részét fordítsák a IV. mellékletben felsorolt, magasabb uniós hozzájárulással támogatott intézkedések finanszírozására.

(28)  Ösztönözni kell a tagállamokat, hogy programjaik forrásainak egy részét fordítsák a IV. mellékletben felsorolt, magasabb uniós hozzájárulással támogatott intézkedések finanszírozására, elsősorban magas európai hozzáadott értékük, illetve kiemelt uniós jelentőségük miatt.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse az alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak.

(31)  Az alapnak az uniós szintű intézkedésekhez is támogatást kell nyújtania, hogy kiegészítse az alap szakpolitikai célkitűzésének tagállami programok révén történő nemzeti szintű végrehajtását. Az ilyen intézkedések a szakpolitikai elemzéssel és innovációval, a transznacionális kölcsönös tanulással és partnerséggel, valamint az új kezdeményezések és intézkedések uniós szintű vagy egyes tagállamok közötti tesztelésével kapcsolatos, az alap beavatkozásainak hatókörén belüli átfogó stratégiai célokat szolgálnak. E tekintetben ösztönözni kell a tagállamok hírszerző szolgálatai közötti együttműködést annak érdekében, hogy biztosítsák a szükséges információcserét a terrorizmus, valamint a súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem hatékonyságának fokozása érdekében, valamint hozzájáruljanak a határokon átnyúló jelleg jobb megértéséhez. Az alapnak támogatnia kell a tagállamok bevált gyakorlatok cseréjére irányuló erőfeszítéseit, valamint ösztönöznie kell a közös képzéseket a hírszerző szolgálatok közötti, illetve a hírszerző szolgálatok és az Europol közötti együttműködés és kölcsönös bizalom kultúrájának kialakítása érdekében.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

33 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(33a)  Az uniós intézkedések transznacionális jellegének fényében és az Unió legmagasabb szintű biztonságának biztosítására irányuló összehangolt fellépés előmozdítása érdekében a decentralizált ügynökségeknek is az uniós intézkedés kedvezményezettjeinek kell lenniük, ideértve a támogatásokat is. E támogatásnak összhangban kell állnia az uniós intézmények által az európai hozzáadott érték biztosítása érdekében uniós szinten meghatározott prioritásokkal és kezdeményezésekkel.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából, az alap az e rendeletből, a költségvetési rendeletből és az (EU) X rendeletből18 [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] álló koherens keret részét képezi.

(37)  Az intézkedések megosztott irányítás alapján történő végrehajtása céljából, az alap az e rendeletből, a költségvetési rendeletből és a közös rendelkezésekről szóló (EU) X rendeletből [CPR]18 álló koherens keret részét képezi. Ellentmondó rendelkezések esetén az (EU) X rendeletnek [CPR] elsőbbséget kell élveznie e rendelettel szemben.

__________________

__________________

18 Teljes hivatkozás

18 Teljes hivatkozás

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] keretet biztosít az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi és Migrációs Alap (MMA), a Belső Biztonsági Alap (BBA), valamint az Integrált Határigazgatási Alap részét képező határigazgatási és vízumügyi eszköz (HAVE) intézkedései számára, továbbá megállapítja mindenekelőtt a megosztott irányítás szerint végrehajtott uniós alapok programozására, nyomon követésére és értékelésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Ezen túlmenően e rendeletben meg kell határozni a Belső Biztonsági Alap célkitűzéseit, és meg kell állapítani az ezen alapból finanszírozható tevékenységekre vonatkozó különös rendelkezéseket.

(38)  Az (EU) X rendelet [CPR] keretet biztosít az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+), a Kohéziós Alap, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap, a Belső Biztonsági Alap (BBA), valamint az Integrált Határigazgatási Alap részét képező határigazgatási és vízumügyi eszköz (HAVE) intézkedései számára, továbbá megállapítja mindenekelőtt a megosztott irányítás szerint végrehajtott uniós alapok programozására, nyomon követésére és értékelésére, irányítására és ellenőrzésére vonatkozó szabályokat. Ezen túlmenően e rendeletben meg kell határozni a Belső Biztonsági Alap célkitűzéseit, és meg kell állapítani az ezen alapból finanszírozható tevékenységekre vonatkozó különös rendelkezéseket.

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

38 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(38a)  Annak biztosítása érdekében, hogy az alap olyan intézkedéseket támogasson, amelyek az alap valamennyi egyedi célkitűzésére kiterjednek, és hogy a források célkitűzések közötti elosztása arányban álljon a kihívásokkal és a szükségletekkel annak érdekében, hogy a célkitűzések teljesíthetők legyenek, az alap minden egyes egyedi célkitűzése tekintetében meg kell határozni az alapból történő allokáció minimális százalékos arányát mind a nemzeti programok, mind pedig a Tematikus Eszköz tekintetében.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel20, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel21 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más bűncselekmény, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak.

(40)  A költségvetési rendelettel, a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel19, a 2988/95/Euratom, EK tanácsi rendelettel20, a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel21 és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendelettel22 összhangban, az Unió pénzügyi érdekeit arányos intézkedésekkel kell védeni, ideértve a szabálytalanságok és a csalás megelőzését, feltárását, korrekcióját és kivizsgálását, az eltűnt, jogalap nélkül kifizetett vagy szabálytalanul felhasznált pénzeszközök visszafizettetését és adott esetben közigazgatási és/vagy büntetőjogi szankciók alkalmazását. Az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) a 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelettel és a 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel összhangban igazgatási vizsgálatokat – többek között helyszíni ellenőrzéseket és szemléket – végezhet annak megállapítása céljából, hogy történt-e csalás, korrupció vagy bármilyen más bűncselekmény, amely sérti az Unió pénzügyi érdekeit. Az (EU) 2017/1939 rendelettel összhangban az Európai Ügyészség kinyomozhatja és büntetőeljárás alá vonhatja az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv23 szerinti, az Unió pénzügyi érdekeit sértő csalást és más jogellenes tevékenységeket. A költségvetési rendelettel összhangban minden olyan személynek vagy szervezetnek, amely uniós finanszírozásban részesül, maradéktalanul együtt kell működnie az Unió pénzügyi érdekeinek védelmében, biztosítania kell a Bizottság, az OLAF, az Európai Ügyészség és az Európai Számvevőszék számára a szükséges jogokat és hozzáférést, valamint gondoskodnia kell arról, hogy az uniós források felhasználásában részt vevő harmadik felek ezekkel egyenértékű jogokat biztosítsanak. Az Unió pénzügyi érdekeinek védelme érdekében a tagállamok teljes mértékben együttműködnek az uniós intézményekkel, ügynökségekkel és szervekkel, illetve minden szükséges segítséget megadnak számukra. Az alappal kapcsolatos szabálytalanságok vagy csalások kivizsgálásának eredményeit az Európai Parlament rendelkezésére kell bocsátani.

__________________

__________________

19 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

19 Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

20 A Tanács 2988/95/EK, Euratom rendelete (1995. december 18.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről (HL L 312., 1995.12.23., 1. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

21 A Tanács 2185/96/Euratom, EK rendelete (1996. november 11.) az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról (HL L 292., 1996.11.15., 2. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

22 A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

23 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/1371 irányelve (2017. július 5.) az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott küzdelemről (HL L 198., 2017.7.28., 29. o.).

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

43 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(43)  Az EUMSZ 349. cikke értelmében, valamint a Tanács által a 2018. április 12-i következtetéseiben támogatott „Szorosabb és megújított stratégiai partnerség az EU legkülső régióival” című bizottsági közleménynek25 megfelelően, az érintett tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy nemzeti programjaik kezeljék a legkülső régiókat érintő, konkrét fenyegetéseket. Az alap megfelelő erőforrásokkal támogatja az említett tagállamokat, hogy adott esetben segítséget nyújtsanak e régióknak.

törölve

__________________

 

25 COM(2017) 623 final.

 

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás26 (22) és (23) bekezdése alapján az alapot sajátos ellenőrzési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az alap tényleges hatásai. Az alap valamennyi egyedi célkitűzésére vonatkozóan közös mutatókat kell kialakítani az alap eredményeinek mérése céljából.

(44)  A jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodás26 (22) és (23) bekezdése alapján az alapot sajátos ellenőrzési követelményeknek megfelelően gyűjtött információk alapján értékelni kell, ugyanakkor el kell kerülni a túlszabályozást és az adminisztratív terheket, főként a tagállamokra nehezedőeket. Adott esetben e követelmények mérhető mutatókat is magukban foglalhatnak, amelyek alapján értékelhetők az alap tényleges hatásai. Az alap valamennyi egyedi célkitűzésére vonatkozóan közös mutatókat kell kialakítani az alap eredményeinek mérése céljából. Az említett mutatóknak minőségi és mennyiségi mutatókat is magukban kell foglalniuk.

__________________

__________________

26 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról, 2016. április 13. (HL C 123., 2016.5.12., 1. o.).

26 Intézményközi megállapodás az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között (2016. április 13.) a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1–14. o.).

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

(45)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések uniós szakpolitikákban történő általános érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időszakában az uniós költségvetés kiadásainak 25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

46 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(46)  E mutatók és a pénzügyi beszámolók révén a Bizottság és a tagállamok figyelemmel kísérik az alap végrehajtását az (EU) X rendelet [a közös rendelkezésekről szóló új rendelet] és e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően.

(46)  E mutatók és a pénzügyi beszámolók révén a Bizottság és a tagállamok figyelemmel kísérik az alap végrehajtását az (EU) X rendelet [CPR] és e rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Felügyeleti szerepének megfelelő ellátása érdekében a Bizottságnak képesnek kell lennie arra, hogy megállapítsa az alapból ténylegesen elköltött összegeket egy adott évben. Ezért amikor a tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak nemzeti programjuk éves beszámolójáról, különbséget kell tenniük a visszafizetett összegek, a végső kedvezményezettek részére történő előfinanszírozási kifizetések és a ténylegesen felmerült kiadások megtérítése között. Az ellenőrzés megkönnyítése és az alap végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében a Bizottságnak ezeket az összegeket be kell illesztenie az alapra vonatkozó éves végrehajtási jelentésébe. A Bizottságnak évente összefoglalót kell készítenie az Európai Parlament és a Tanács részére az elfogadott éves teljesítményjelentésekről. A Bizottságnak kérésre az éves teljesítményjelentések teljes szövegét az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátania.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

47 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(47)  Az e rendeletben szereplő rendelkezések kiegészítése és nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadhasson el a IV. mellékletben felsorolt, magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések jegyzéke és a működési támogatás tekintetében, valamint a nyomonkövetési és értékelési keret továbbfejlesztése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor.

(47)  Az e rendeletben szereplő rendelkezések kiegészítése és nem alapvető fontosságú elemeinek módosítása érdekében a Bizottságot olyan hatáskörrel kell felruházni, hogy az EUMSZ 290. cikkével összhangban jogi aktusokat fogadhasson el a Tematikus Eszközre vonatkozó munkaprogramok, a IV. mellékletben felsorolt, magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések jegyzéke és a működési támogatás tekintetében, valamint a nyomonkövetési és értékelési keret továbbfejlesztése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

48 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(48)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek27 megfelelően kell gyakorolni. A tagállamok közös kötelezettségeit és különösen a Bizottság tájékoztatására vonatkozó rendelkezéseket meghatározó végrehajtási jogi aktusok esetében a vizsgálóbizottsági eljárást, a programozás és a jelentésétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására pedig – tisztán technikai természetük miatt – a tanácsadó bizottsági eljárást kell alkalmazni.

(48)  E rendelet egységes feltételek mellett történő végrehajtása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek27 megfelelően kell gyakorolni. A programozás és a jelentésétel keretében a Bizottság tájékoztatásának módozataira vonatkozó végrehajtási jogi aktusok elfogadására – tisztán technikai természetük miatt – a tanácsadó-bizottsági eljárást kell alkalmazni.

__________________

__________________

27 HL C 55., 2011.2.28., 13. o.

27 HL C 55., 2011.2.28., 13. o.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet létrehozza a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: az alap).

(1)  E rendelet a 2021. január 1-jétől 2027. december 31-ig terjedő időszakra létrehozza a Belső Biztonsági Alapot (a továbbiakban: az alap).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendelet megállapítja az alap célkitűzéseit, a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetést, az uniós finanszírozás formáit, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályokat.

(2)  Ez a rendelet az alábbiakat határozza meg:

 

a)   az alap célkitűzései;

 

b)   az alap egyedi célkitűzései és ezeknek az egyedi célkitűzéseknek a megvalósítását szolgáló intézkedések;

 

c)   a 2021–2027 közötti időszakra szóló költségvetés;

 

d)   az uniós finanszírozás formái, valamint az e finanszírozás nyújtására vonatkozó szabályok.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  „kiberbűnözés”: olyan számítógépes bűncselekmények, amelyek csak az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök és rendszerek használatával követhetők el, amennyiben ezek az eszközök és rendszerek vagy a bűncselekmény elkövetésének eszközei, vagy a bűncselekmény elsődleges célpontjai; valamint az internet felhasználásával elkövetett közönséges bűncselekmények, amelyek olyan hagyományos bűncselekmények – mint például a gyermekek szexuális kizsákmányolása –, amelyek nagyobb léptékben vagy hatókörben valósíthatók meg a számítógépek, számítástechnikai hálózatok vagy az IKT más formáinak használata útján;

d)  „kiberbűnözés”: olyan számítógépes bűncselekmények, amelyek csak az információs és kommunikációs technológiai (IKT) eszközök és rendszerek használatával követhetők el, amennyiben ezek az eszközök és rendszerek vagy a bűncselekmény elkövetésének eszközei, vagy a bűncselekmény elsődleges célpontjai; valamint az internet felhasználásával elkövetett közönséges bűncselekmények, amelyek olyan hagyományos bűncselekmények, amelyek nagyobb léptékben vagy hatókörben valósíthatók meg a számítógépek, számítástechnikai hálózatok vagy az IKT más formáinak használata útján;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  „uniós szakpolitikai ciklus”: hírszerzésen alapuló és multidiszciplináris kezdeményezés, amelynek célja az Uniót fenyegető legfontosabb súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem a tagállamok, az uniós intézmények, az ügynökségek és adott esetben harmadik országok és szervezetek közötti együttműködés ösztönzése révén;

f)  „uniós szakpolitikai ciklus”: hírszerzésen alapuló és multidiszciplináris kezdeményezés, amelynek célja az Uniót fenyegető legfontosabb súlyos és szervezett bűnözés elleni küzdelem a tagállamok, az uniós intézmények, a bel- és igazságügy területén tevékenykedő uniós ügynökségek és adott esetben harmadik országok és meghatározott nemzetközi szervezetek közötti együttműködés ösztönzése révén;

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  „információkhoz való hozzáférés és információcsere”: bűncselekmények, különös tekintettel a határon átnyúló, szervezett bűnözés megelőzésével, felderítésével, nyomozásával, valamint büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos, az EUMSZ 87. cikkében említettek szerinti hatóságok, valamint az Europol számára releváns információk biztonságos gyűjtése, tárolása, kezelése, elemzése és cseréje;

g)  „információkhoz való hozzáférés és információcsere”: bűncselekmények, különös tekintettel a terrorizmus és a kiberbűnözés, valamint a határon átnyúló, súlyos és szervezett bűnözés megelőzésével, felderítésével, nyomozásával, valamint büntetőeljárás alá vonásával kapcsolatos, az EUMSZ 87. cikkében említettek szerinti hatóságok, valamint az Europol, az Eurojust és az Európai Ügyészség számára releváns információk biztonságos gyűjtése, tárolása, kezelése, elemzése és cseréje, az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően;

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  „igazságügyi együttműködés”: a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés; i)

törölve

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  „LETS”: az európai bűnüldözési képzési rendszer, amelynek célja, hogy hatékony együttműködés révén felvértezze a bűnüldöző szervek tagjait a határon átnyúló bűnözés megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges tudással és készségekkel, amint azt az Európai LETS létrehozásáról szóló, 2013. március 27-i bizottsági közlemény31 is meghatározza, és a CEPOL-rendelet32 is megemlíti;

i)  „LETS”: az európai bűnüldözési képzési rendszer, amelynek célja, hogy hatékony együttműködés révén felvértezze a bűnüldöző szervek tagjait a határon átnyúló, szervezett és súlyos bűnözés és terrorizmus megelőzéséhez és leküzdéséhez szükséges tudással és készségekkel, amint azt az Európai LETS létrehozásáról szóló, 2013. március 27-i bizottsági közlemény is meghatározza31, és a CEPOL-rendelet is megemlíti32;

__________________

__________________

31 Az európai bűnüldözési képzési rendszer (LETS) létrehozása (COM(2013) 172).

31 Az európai bűnüldözési képzési rendszer (LETS) létrehozása (COM(2013)0172).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015. november 25.) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL).

32 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2219 rendelete (2015. november 25.) az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségéről (CEPOL).

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  „felkészültség”: olyan intézkedések, amelyek egy esetleges terrortámadás vagy egyéb biztonsági vonatkozású események esetén megelőzést és/vagy kockázat csökkentést céloznak;

k)  „felkészültség”: olyan konkrét intézkedések, amelyek egy esetleges terrortámadás vagy egyéb biztonságot érintő események esetén megelőzést vagy kockázatcsökkentést céloznak;

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése továbbra az EU-n belüli magas szintű biztonság megteremtéséhez való hozzájárulás, különösen a terrorizmus és radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelemmel, és a bűncselekmények áldozatainak támogatásával és védelmével.

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése az EU-n belüli magas szintű biztonság megteremtéséhez való hozzájárulás többek között a fokozott együttműködés által, különösen a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség, köztük a radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés, a kiberbűnözés megelőzésével és leküzdésével, valamint a bűncselekmények áldozatainak támogatásával és védelmével. Az alap támogatja továbbá a biztonságot érintő eseményekre való felkészültséget és azok kezelését.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok közötti és azokon belüli, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere fokozása,

a)  a releváns és pontos információknak a tagállamok bűnüldöző szervei és igazságügyi hatóságai, a tagállamok más illetékes hatóságai és más érintett uniós szervek – különösen az Europol és az Eurojust – közötti és azokon belüli, valamint adott esetben a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott cseréjének javítása és megkönnyítése,

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az uniós bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok közötti és azokon belüli határokon átnyúló közös műveletek fokozása a határon átnyúló dimenziójú súlyos és szervezett bűnözéssel kapcsolatosan, valamint

b)  a határokon átnyúló koordináció és együttműködés javítása és fokozása, beleértve a tagállamok bűnüldöző szervei és más illetékes hatóságai közötti és azokon belüli kapcsolódó közös műveleteket a terrorizmus és a határon átnyúló dimenziójú súlyos és szervezett bűnözéssel kapcsolatosan,

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a bűncselekmények – többek között különösen a terrorizmus – megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatása, különösen a tagállamok hatóságai, a civil társadalmak és a magánpartnerek közötti fokozott együttműködés révén.

c)  a bűncselekmények – többek között a terrorizmus, a kiberbűnözés és az erőszakos szélsőségek, így a radikalizálódás – megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló tagállami képességek szükségszerű megerősítésének támogatása, különösen a hatóságok, az érintett uniós ügynökségek, a civil társadalom és a magánszereplők közötti, tagállamokon belüli és azok közötti fokozott együttműködés, valamint a biztonságot érintő eseményeket követő polgári válságkezelés révén;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  közös hírszerzési kultúra kialakítása a kapcsolatok és a kölcsönös bizalom, megértés és tanulás támogatása, a know-how és a legjobb gyakorlatok terjesztése révén a tagállamok hírszerző szolgálatai között és az Europol tekintetében, különösen a közös képzés és a szakértők cseréje által.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az alapot.

(3)  A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, többek között a 3a. cikkben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az alapot.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A finanszírozott intézkedéseket az alapvető jogok és az emberi méltóság maradéktalan tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani. Az intézkedéseknek kiváltképp az Európai Unió Alapjogi Chartája, az uniós adatvédelmi jog és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény (EJEE) rendelkezéseivel kell összhangban lenniük. A tagállamoknak lehetőség szerint megkülönböztetett figyelemmel kell eljárniuk a különös védelmet igénylő személyek – leginkább a gyermekek és a kísérő nélküli kiskorúakmegsegítésére és védelmére irányuló intézkedések végrehajtása során.

(4)  A finanszírozott műveleteket az alapvető jogok és az emberi méltóság, valamint az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében rögzített értékek maradéktalan tiszteletben tartása mellett kell végrehajtani, és a finanszírozást meg kell szakítani és vissza kell fizettetni, amennyiben egyértelmű és megalapozott bizonyítékok támasztják alá, hogy az intézkedések hozzájárulnak e jogok megsértéséhez. A műveleteknek kiváltképp az Európai Unió Alapjogi Chartája, az uniós adatvédelmi jog és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló egyezmény (EJEE) rendelkezéseivel kell összhangban lenniük. Megkülönböztetett figyelemmel kell eljárni a különleges bánásmódot igénylő személyekkel – leginkább a gyermekekkel és a kísérő nélküli kiskorúakkalkapcsolatos műveletek végrehajtásakor.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Végrehajtási intézkedések

 

(1) Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés eléréséhez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

 

a) a biztonságra vonatkozó uniós vívmányok egységes alkalmazásának biztosítása, a releváns információk cseréjének támogatása, többek között a minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – például a schengeni értékelési mechanizmus és más minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – ajánlásainak végrehajtásával;

 

b) a biztonság szempontjából releváns uniós informatikai rendszerek és kommunikációs hálózatok létrehozása, kiigazítása és fenntartása, beleértve azok interoperabilitásának biztosítását is, valamint megfelelő eszközök kialakítása a feltárt hiányosságok kezelésére;

 

c) a biztonság szempontjából releváns uniós információcsere-eszközök, rendszerek és adatbázisok aktív használatának növelése, a biztonság szempontjából releváns nemzeti adatbázisok összekapcsolásának, illetve uniós adatbázisokkal való kapcsolatának javítása, ha ezt a vonatkozó jogalapok előirányozzák, és annak biztosítása, hogy ezekbe az adatbázisokba kiváló minőségű adatokat tápláljanak; valamint

 

d) a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott egyedi célkitűzések végrehajtásához releváns nemzeti intézkedések támogatása.

 

(2) Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

 

a) a tagállamok közötti, kapcsolódó bűnüldözési műveletek fokozása, beleértve adott esetben az egyéb érintett szereplőkkel való együttműködést, különösen a közös nyomozócsoportok, a közös járőrszolgálatok, a határon átnyúló üldözések, a leplezett megfigyelési és egyéb operatív együttműködési mechanizmusok alkalmazásának megkönnyítését és javítását az uniós szakpolitikai ciklus (EMPACT) összefüggésében, különös tekintettel a határon átnyúló műveletekre;

 

b) a bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok tagállamokon belüli és tagállamok közötti, illetve más érintett szereplőkkel való koordinációjának és együttműködésének fokozása, például szakosodott nemzeti egységek hálózatai, uniós hálózatok és együttműködési struktúrák, uniós központok révén;

 

c) az ügynökségek közötti együttműködés javítása, valamint uniós szinten a tagállamok közötti, vagy egyrészről a tagállamok, másrészről az érintett uniós szervek, hivatalok és ügynökségek közötti, valamint nemzeti szinten az egyes tagállamok illetékes nemzeti hatóságai közötti együttműködés javítása;

 

(3) Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott egyedi célkitűzéshez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

 

a) a bűnüldözési képzés, gyakorlatok és kölcsönös tanulás megerősítése, különösen a radikalizálódással, az erőszakos szélsőségességgel és a rasszizmussal kapcsolatos kérdések tudatosítását célzó elemek beillesztése, a tagállamok közötti – többek között a bűnüldöző szervek kezdő munkatársai számára szervezett – speciális csereprogramok , valamint a bevált gyakorlatok – többek között harmadik országokkal és más érintett szereplőkkel való – megosztása által;

 

b) a szinergiák kiaknázása a tagállamok és más érintett szereplők, köztük a civil társadalom erőforrásainak és ismereteinek összevonásával, például közös kiválósági központok létrehozása, közös kockázatértékelés kidolgozása, vagy a közösen végzett műveletek esetében közös operatív támogatási központok létrehozása, valamint a bűncselekmények helyi szinten történő megelőzésére vonatkozó bevált gyakorlatok megosztása révén;

 

c) intézkedések, biztosítékok, mechanizmusok és bevált gyakorlatok előmozdítása és kidolgozása a tanúk, a visszaélést bejelentő személyek és a bűncselekmények áldozatainak korai azonosítása, védelme és támogatása érdekében, valamint partnerségek kialakítása a hatóságok és más érintett szereplők között e célból;

 

d) megfelelő felszerelés beszerzése, valamint speciális képzési létesítmények és egyéb alapvető biztonsági infrastruktúra létrehozása vagy korszerűsítése a felkészültség, a reziliencia, a közvélemény tudatosságának növelése és a biztonsági fenyegetésekre való megfelelő reagálás érdekében;

 

e) a kritikus infrastruktúrák és a széles körű piaci elterjedtséggel bíró informatikai eszközök gyenge pontjainak felderítése, felmérése és felszámolása az informatikai rendszerek és kritikus infrastruktúrák elleni támadások megelőzése érdekében, például a szabad és nyílt forráskódú szoftverek kódellenőrzésével, pénzjutalommal ösztönzött hibakeresési programok létrehozásával és támogatásával vagy behatolási teszteléssel.

 

(4) Az alap a 3. cikk (2) bekezdésének ca) pontjában meghatározott egyedi célkitűzés eléréséhez azáltal járul hozzá, hogy a következő végrehajtási intézkedésekre összpontosít:

 

a) a tagállamok hírszerző szolgálatai közötti, valamint e szolgálatok és a bűnüldöző hatóságok közötti együttműködés és koordináció javítása a kapcsolatok, a hálózatépítés, a kölcsönös bizalom, megértés és tanulás, valamint a know-how, a tapasztalatok és a bevált gyakorlatok cseréje és terjesztése révén, különös tekintettel a rendőrségi nyomozások és a fenyegetésértékelés támogatására;

 

b) a hírszerzési tisztviselők cseréje és képzése.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és a II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően, az alap különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

(1)  A 3a. cikkben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően az alap azokhoz az intézkedésekhez nyújt támogatást, amelyek hozzájárulnak a 3. cikkben említett célkitűzések eléréséhez. Ezek magukban foglalhatják a III. mellékletben felsorolt intézkedéseket.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet célkitűzéseinek elérése érdekében az alap adott esetben harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett uniós prioritásoknak megfelelő intézkedéseket az 5. cikkel összhangban.

(2)  Az e rendelet 3. cikkében említett célkitűzések elérése érdekében az alap kivételes esetekben, meghatározott korlátok között és megfelelő biztosítékok mellett adott esetben harmadik országokban vagy azok tekintetében is támogathatja a III. mellékletben említett intézkedéseket az 5. cikkel összhangban.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A harmadik országokban vagy velük kapcsolatban végrehajtott intézkedéseket támogató, a Tematikus Eszközből történő finanszírozások teljes összege a 8. cikk alapján nem haladhatja meg a 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja alapján a Tematikus Eszköz számára elkülönített teljes összeg 2%-át.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A harmadik országokban vagy velük kapcsolatban végrehajtott intézkedéseket támogató, tagállami programokból történő finanszírozások teljes összege a 12. cikk alapján az egyes tagállamok esetében nem haladhatja meg a 7. cikk (2) bekezdésének b) pontja, a 10. cikk (1)bekezdése és az I. melléklet alapján a tagállam számára elkülönített teljes összeg 2%-át.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a közrend nemzeti szinten történő fenntartására korlátozódó intézkedések;

a)  a közrend nemzeti szinten történő fenntartására korlátozódó vagy főként arra vonatkozó intézkedések;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  olyan eszközök, amelyek legalább egyik célja a vámellenőrzés;

d)  olyan eszközök, amelyek célja a vámellenőrzés;

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Szükséghelyzet bekövetkezése esetén az e bekezdésben említett, nem támogatható intézkedések is támogathatónak tekinthetők.

Szükséghelyzet bekövetkezése esetén az első albekezdés a) és b) pontjában említett, nem támogatható intézkedések is támogathatónak tekinthetők.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – a pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii.  a munkaprogramban felsorolt harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint;

ii.  a munkaprogramban szereplő harmadik ország, az abban előírt feltételek szerint és azzal a feltétellel, hogy az adott harmadik ország által vagy abban, illetve azzal kapcsolatban végrehajtott összes intézkedés teljes mértékben tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartájában rögzített jogokat és elveket, valamint az Unió és a tagállamok nemzetközi kötelezettségeit;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely nemzetközi szervezet vagy az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany.

b)  az uniós jog alapján létrehozott bármely jogalany vagy bármely releváns nemzetközi szervezet.

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak a részvételre, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

(3)  A Bizottság jóváhagyását követően a harmadik országban letelepedett jogalanyok kivételesen jogosultak a részvételre, amennyiben ez egy adott intézkedés célkitűzéseinek eléréséhez szükséges.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A legalább két olyan független szervezetből álló konzorcium tagját képező jogalanyok jogosultak a részvételre, amelyek különböző tagállamokban vagy azokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken vagy harmadik országokban telepedtek le.

(4)  Különböző tagállamokban vagy ezen államokhoz kapcsolódó tengerentúli országokban vagy területeken letelepedett legalább két független jogalanyból álló konzorciumban részt vevő jogalanyok jogosultak a részvételre. Abban az esetben, ha a konzorciumban részt vevő nemzetközi szervezetek egy harmadik országban telepedtek le, a 6. cikk (3) bekezdését kell alkalmazni.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseihez.

(1)  Az e rendelet szerint nyújtott támogatás kiegészíti a nemzeti, regionális és helyi beavatkozásokat, és arra összpontosít, hogy európai hozzáadott értéket nyújtson e rendelet célkitűzéseihez.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban áll az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse az egyéb uniós eszközöket.

(2)  A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az e rendelet szerint és a tagállamok által nyújtott támogatás összhangban álljon az Unió vonatkozó tevékenységeivel, politikáival és prioritásaival, és kiegészítse a nemzeti eszközöket és össze legyen hangolva az egyéb uniós eszközökkel, különösen a más uniós alapok keretein belül megvalósított intézkedésekkel.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 2 500 000 000 EUR.

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi áron 2 209 725 000 EUR (folyó áron 2 500 000 000 EUR).

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1 500 000 000 EUR-t a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;

a)  2018. évi áron 1 325 835 000 EUR (folyó áron 1 500 000 000 EUR) összeget a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  1 000 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

b)  2018. évi árakon 883 890 EUR (folyó áron 1 000 000 000 EUR) összeget kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritásokat kezeli vagy sürgős szükségletekre történő reagálására kell felhasználni a II. mellékletben körvonalazott, elfogadott uniós prioritásoknak megfelelően.

(2)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozás az Unió számára nagy hozzáadott értékkel bíró prioritásokat kezeli, és azt sürgős szükségletekre történő reagálására kell felhasználni a 3 a. cikkben meghatározott uniós prioritásokkal összhangban egyedi intézkedések – például a III. mellékletben felsorolt intézkedések – vagy a 19. cikk szerinti intézkedések támogatása érdekében. A Tematikus Eszköz erőforrásai különböző prioritások közötti elosztásának – amennyire csak lehetséges – arányosnak kell lennie a kihívásokkal és szükségletekkel annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az alap célkitűzéseinek teljesülését.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Tematikus Eszközből származó finanszírozást az alábbiak szerint kell elosztani:

 

a) a finanszírozási összeg legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell elkülöníteni;

 

b) a finanszírozási összeg legalább 10 %-át a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni;

 

c) a finanszírozási összeg legalább 30%-át a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell elkülöníteni;

 

d) a finanszírozási összeg legalább 5%-át a 3. cikk (2) bekezdésének ca) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, gondoskodni kell arról, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények ne érintsék a kiválasztott projekteket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a projektek teljesítését.

(3)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást közvetlen vagy közvetett irányítás keretében nyújtják a tagállamoknak, nem állhat rendelkezésre finanszírozás olyan projektek számára, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető lenne.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság az (EU) rendelet [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 18. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában megvizsgálja, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemények nem érintik-e a tervezett intézkedéseket, ami veszélyeztetné a kiadások jogszerűségét és szabályszerűségét vagy a műveletek teljesítését.

(4)  Ha a Tematikus Eszközből származó finanszírozást megosztott irányítás keretében hajtják végre, a Bizottság az (EU) X rendelet [CPR] 18. cikke és 19. cikkének (2) bekezdése alkalmazásában biztosítja, hogy nem áll rendelkezésre finanszírozás olyan projektek esetében, amelyek esetében egyértelmű bizonyíték van arra, hogy e projektek jogszerűsége, vagy a finanszírozás jogszerűsége és szabályszerűsége, vagy e projektek teljesítése a Bizottság által az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegési eljárás tekintetében kiadott, indokolással ellátott vélemény alapján megkérdőjelezhető lenne.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget. A Bizottság a költségvetési rendelet [110.] cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó finanszírozási határozatokat fogad el, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket, és pontosítja azoknak az (1) bekezdésben említett egyes elemeire fordítandó összegeket. A finanszírozási határozatok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget.

(5)  A Bizottság megállapítja az uniós költségvetés éves előirányzatai keretében a Tematikus Eszköz számára rendelkezésre bocsátott teljes összeget. A Bizottság a 28. cikkel összhangban felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e rendelet kiegészítésére a költségvetési rendelet [110.] cikkében említett, a Tematikus Eszközre vonatkozó munkaprogramok megállapításával, meghatározva a célkitűzéseket és a támogatandó intézkedéseket, és pontosítva azoknak az (1) bekezdésben említett egyes elemeire fordítandó összegeket. A munkaprogram elfogadását megelőzően a Bizottság konzultál az érdekelt felekkel, beleértve a társadalmi szervezeteket is. A munkaprogramok adott esetben meghatározzák a vegyesfinanszírozási műveletekre fenntartott teljes összeget. A Bizottság a források megfelelő időben való rendelkezésre állása érdekében külön munkaprogramot fogadhat el a sürgősségi segélyre vonatkozóan.

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (3) bekezdésben említett finanszírozási határozatok elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

(6)  Az (5) bekezdésben említett munkaprogram elfogadását követően a Bizottság ennek megfelelően módosíthatja a megosztott irányítás szerint végrehajtott programokat.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Ezek a finanszírozási határozatok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

(7)  Ezek a munkaprogramok egy vagy több évre, és a Tematikus Eszköz egy vagy több elemére terjedhetnek ki.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok kezdeményezésére az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a technikai segítségnyújtásra fordítható teljes elszámolható kiadás 100%-ára növelhető.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden tagállam gondoskodik arról, hogy a programjaiban kezelt prioritások összhangban állnak a biztonság terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagálnak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfelelnek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. A prioritásaik meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a programjaiban megfelelően foglalkoznak a II. mellékletben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

(1)  Az egyes tagállamok és a Bizottság gondoskodnak arról, hogy a nemzeti programokban kezelt prioritások összhangban álljanak a biztonság terén meglévő uniós prioritásokkal és kihívásokkal, és reagáljanak azokra, valamint hogy teljes mértékben megfeleljenek az uniós vívmányoknak és az elfogadott uniós prioritásoknak. Programjaik prioritásainak meghatározásakor a tagállamok gondoskodnak arról, hogy a programokban megfelelően foglalkozzanak a 3a. cikkben szereplő végrehajtási intézkedésekkel.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok nemzeti programjainak értékelése során a Bizottság gondoskodik arról, hogy a Bizottság által, az EUMSZ 258. cikke szerinti kötelezettségszegés tekintetében a kiadások jogszerűsége és szabályszerűsége vagy a projektek végrehajtása vonatkozásában kiadott, indokolással ellátott vélemény ne érintse a tervezett intézkedéseket.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A tagállamoknak az alábbiak szerint kell elosztaniuk a nemzeti programjaikra szánt forrásokat:

 

a) a finanszírozási összeg legalább 10%-át a 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni;

 

b) a finanszírozási összeg legalább 10 %-át a 3. cikk (2) bekezdésének b) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni;

 

c) a finanszírozási összeg legalább 30%-át a 3. cikk (2) bekezdésének c) pontjában említett egyedi célkitűzésre kell elkülöníteni;

 

d) a finanszírozási összeg legalább 5%-át a 3. cikk (2) bekezdésének ca) pontjában említett egyedi célkitűzésekre kell elkülöníteni.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Azok a tagállamok, amelyek el kívánnak térni az (1b) bekezdéstől, erről tájékoztatják a Bizottságot, és mérlegelik, hogy ezeket a minimális százalékokat ki kell-e igazítani a belső biztonságot befolyásoló különleges körülmények miatt. Az ilyen kiigazításokat a Bizottságnak hagyja jóvá.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében a programok kidolgozásának korai szakaszában részt vegyenek. A tagállamoknak konkrétan konzultálniuk kell az Europollal intézkedéseik megtervezéséről, különösen akkor, ha az uniós szakpolitikai ciklus vagy az EMPACT keretébe tartozó intézkedést, vagy a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Közös Akció Munkacsoport (J-CAT) által koordinált intézkedéseket foglalják programjaikba. Az átfedések elkerülése érdekében a tagállamok koordinálnak a CEPOL-lal a képzés programjaikba történő beillesztése előtt.

(2)  A Bizottság biztosítja, hogy a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL), a Büntető Igazságszolgáltatási Együttműködés Európai Ügynöksége (Eurojust), az Európai Ügyészség, az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség (ENISA), a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai uniós ügynökség (eu-LISA), az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex), az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) a hatáskörükbe tartozó területek tekintetében a kezdetektől részt vegyenek a programok kidolgozásában. A tagállamoknak konkrétan konzultálniuk kell az Europollal intézkedéseik megtervezéséről, különösen akkor, ha az uniós szakpolitikai ciklus vagy az EMPACT keretébe tartozó intézkedést, vagy a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Közös Akció Munkacsoport (J-CAT) által koordinált intézkedéseket foglalják programjaikba. Az átfedések elkerülése érdekében a tagállamok koordinálnak a CEPOL-lal a képzés programjaikba történő beillesztése előtt. A tagállamok konzultálnak más érdekelt felekkel – köztük a társadalmi szervezetekkel – tevékenységük megtervezéséről.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság adott esetben bevonhatja a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynökségét (Europol), az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynökségét (CEPOL) és a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontját (EMCDDA) az 5. szakaszban meghatározott monitoring- és értékelési feladatokban, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alap támogatásával végrehajtott intézkedések megfeleljenek a vonatkozó uniós vívmányoknak és az Unió által elfogadott prioritásoknak.

(3)  A Bizottság adott esetben bevonhatja a (2) bekezdésben említett ügynökségeket, az Európai Adatvédelmi Testületet és az európai adatvédelmi biztost az 5. szakaszban meghatározott monitoring- és értékelési feladatokba, különösen annak biztosítása érdekében, hogy az alap támogatásával végrehajtott – és a feladatkörükbe tartozó – intézkedések megfeleljenek a vonatkozó uniós vívmányoknak és az Unió által elfogadott prioritásoknak.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Egy tagállami program allokációjának legfeljebb 15 %-a használható berendezések, szállítóeszközök beszerzésére vagy biztonsági szempontból releváns létesítmények építésére. Ez a felső határ csak kellően indokolt esetekben léphető túl.

(4)  Egy tagállami program allokációjának legfeljebb 15%-a használható berendezések, szállítóeszközök beszerzésére vagy biztonsági szempontból releváns létesítmények építésére. Ez a felső határ csak kellően indokolt esetekben és a Bizottság jóváhagyását követően léphető túl.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az Unió prioritásai és vívmányai a biztonság területén, különös tekintettel az információcserére és az informatikai rendszerek interoperabilitására; b)

a)  az Unió prioritásai és vívmányai a biztonság területén, különös tekintettel a bűnüldöző hatóságok közötti koordinációra és együttműködésre, valamint a releváns és pontos információk hatékony cseréjére, az uniós informatikai rendszerek interoperabilitási kerete elemeinek alkalmazására;

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Szükség esetén a programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye a (5) bekezdésben említett ajánlásokat. A kiigazítás hatásától függően, a Bizottság jóváhagyhatja a felülvizsgált programot.

(6)  Szükség esetén a programot módosítani kell, hogy figyelembe vegye a (5) bekezdésben említett ajánlásokat, valamint a részcélok és célértékek elérése terén tett – a 26. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett éves teljesítményjelentésekben értékelt – előrelépéseket. A kiigazítás hatásától függően, a Bizottság az (EU) X. rendelet [CPR] 19. cikkében meghatározott eljárással összhangban jóváhagyja a felülvizsgált programot.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy valamely harmadik országban vagy azzal együtt az alap támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal.

(8)  Ha a tagállamok úgy döntenek, hogy – az 5. cikkben említettek szerint – valamely harmadik országban vagy azzal kapcsolatban az alap támogatásával hajtanak végre projekteket, az érintett tagállam a projekt megkezdése előtt konzultációt folytat a Bizottsággal. A Bizottság az érintett harmadik országgal kapcsolatban értékeli a tervezett projektek egyéb uniós és tagállami intézkedések tekintetében fennálló kiegészítő jellegét és koherenciáját. A Bizottság azt is ellenőrzi, hogy a javasolt projektek megfelelnek-e a 3. cikk (4) bekezdésében foglalt alapvető jogokra vonatkozó követelményeknek.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 17. cikkének (5) bekezdésében említett programozásnak a VI. melléklet 1. táblázatába foglalt beavatkozási típusokon kell alapulnia.

(9)  Az (EU) X. rendelet [CPR] 17. cikkével összhangban mindegyik programnak meg kell határoznia valamennyi egyedi célkitűzés tekintetében a VI. melléklet 1. táblázata szerinti beavatkozási típusokat, valamint a programozott források beavatkozási típusok szerinti vagy támogatási területenkénti indikatív bontását.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  2024-ben a Bizottság az I. melléklet (2) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

(1)  2024-ben a Bizottság – az Európai Parlament tájékoztatását követően – az I. melléklet (2) bekezdésében említett kritériumoknak megfelelően hozzárendeli az érintett tagállamok programjaihoz a 10. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett kiegészítő összeget. A finanszírozást a 2025-ös naptári évvel kezdődő időszakra kell biztosítani.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 85. cikkével összhangban benyújtott időközi kifizetési kérelmek nem fedik le a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 10 %-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett program tekintetében.

(2)  Ha az (EU) X. rendelet [CPR] 85. cikkével összhangban benyújtott időközi kifizetési kérelmek nem fedik le a 10. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett program kezdeti előirányzatának legalább 30%-át, az érintett tagállam nem jogosult arra, hogy kiegészítő előirányzatban részesüljön az (1) bekezdésben említett program tekintetében.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás adott esetben figyelembe veszi az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 12. cikkében említett teljesítménykeret mérföldköveinek megvalósítása és a feltárt végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése terén elért eredményeket.

(3)  A Tematikus Eszközből 2025-től juttatott forráselosztás figyelembe veszi az (EU) X. rendelet [CPR] 12. cikkében említett teljesítménykeret részcéljainak megvalósítása és a feltárt végrehajtási hiányosságok kiküszöbölése terén elért eredményeket.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A működési támogatás a tagállami költségvetési juttatásnak az a része, amit az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások ellátásáért felelős hatóságok támogatására fordíthatnak.

(1)  A működési támogatás a tagállami költségvetési juttatásnak az a része, amelyet az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások ellátásáért felelős hatóságok támogatására fordíthatnak, amennyiben az Unió egészében elősegítik a magas szintű biztonság kialakítását.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az egyes tagállamok az alap keretében programjuk céljára elkülönített összeg legfeljebb 10 %-át használhatják fel az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások ellátásáért felelős hatóságok számára nyújtott működési támogatás finanszírozására.

(2)  Az egyes tagállamok az alap keretében programjuk céljára elkülönített összeg legfeljebb 20%-át használhatják fel az Unió számára közszolgáltatást jelentő feladatok és szolgáltatások ellátásáért felelős hatóságok számára nyújtott működési támogatás finanszírozására.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok a programban és a 26. cikkben említett éves teljesítményjelentésekben megindokolják, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték a működési támogatás kérelmezésére vonatkozó szándékukat, figyelembe véve az e tagállamok által nyújtott információkat, valamint a minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – például a schengeni értékelési mechanizmus és más minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – ajánlásait.

(4)  A tagállamok a programban és a 26. cikkben említett éves teljesítményjelentésekben megindokolják, hogy miért használnak működési támogatást e rendelet célkitűzéseinek elérésére. A program jóváhagyását megelőzően a Bizottság értékeli az alaphelyzetet azokban a tagállamokban, amelyek jelezték a működési támogatás kérelmezésére vonatkozó szándékukat, figyelembe véve az e tagállamok által nyújtott információkat, valamint a minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – például a schengeni értékelési mechanizmus, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) sebezhetőségi és kockázatértékeléseit és adott esetben más minőségellenőrzési és értékelési mechanizmusok – ajánlásait.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A működési támogatást a VII. mellékletben megállapított konkrét feladatokra és szolgáltatásokra kell fordítani.

(5)  A működési támogatást a VII. mellékletben megállapított intézkedésekre kell fordítani.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

15 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15a. cikk

 

Láthatóság, átláthatóság, kommunikáció

 

Az uniós finanszírozás címzettjei teljes mértékben megfelelnek az (EU) X rendeletben [CPR] meghatározott láthatósági, átláthatósági és kommunikációs követelményeknek.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az európai hozzáadott értéket képviselő transznacionális intézkedések támogatása érdekében a decentralizált ügynökségek ugyancsak jogosultak lehetnek az uniós intézkedések keretében rendelkezésre álló finanszírozásra.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alap támogathatja Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Ezen intézkedések esetében 100 %-os finanszírozási arány engedélyezett.

Az alap támogathatja Bizottság kezdeményezésére vagy nevében végrehajtott technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Az említett intézkedések esetében, nevezetesen a jelen rendelet végrehajtásához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési, kommunikációs – ideértve a biztonság területére vonatkozó uniós politikai prioritásokra vonatkozó intézményi kommunikációt –, láthatósági intézkedések, továbbá valamennyi adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedés esetében, adott esetben harmadik országokkal együtt, 100%-os finanszírozási arány engedélyezett.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedéseknek és azok eredményeinek a népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.

(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei népszerűsítik az intézkedéseket és azok eredményeit azáltal, hogy a megfelelő nyelven következetes, hatékony és érdemi információkat juttatnak el többféle releváns közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak. Az uniós finanszírozás láthatóságának biztosítása érdekében az uniós finanszírozás címzettjei az intézkedéssel kapcsolatos kommunikáció során hivatkoznak a finanszírozás eredetére. A címzettek e célból gondoskodnak arról, hogy a médiának és a nyilvánosságnak szánt minden kommunikációs anyag megjelenítse az Unió emblémáját, és kifejezetten megemlítse az Unió pénzügyi támogatását.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az alaphoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Az alaphoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseihez kapcsolódnak.

(2)  A Bizottság a lehető legszélesebb közönség elérése érdekében tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez az alaphoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. Nevezetesen, a Bizottságnak információkat kell közzétennie a Tematikus Eszköz éves és többéves programjainak kidolgozásáról. A Bizottság a Tematikus Eszközből történő támogatásra kiválasztott műveletek listáját is közzéteszi egy nyilvánosan elérhető honlapon, és ezt a listát rendszeresen frissíti. Az alaphoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó kommunikáció – mindenekelőtt az intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek e rendelet célkitűzéseihez kapcsolódnak.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság a (2) bekezdésben említett adatokat nyílt, géppel olvasható formátumokban teszi közzé, amelyek a 2003/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1a 5. cikke (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően lehetővé teszik az adatok sorba rendezését, keresését, kivonatolását, összehasonlítását és újrafelhasználását. Az adatokat prioritás, egyedi célkitűzés, a műveletek teljes támogatható költsége, a projektek teljes költsége, a közbeszerzési eljárások teljes költsége, a kedvezményezett neve és a szerződő fél neve alapján sorba lehet rendezni.

 

__________________

 

1a Az Európai Parlament és a Tanács 2003/98/EK irányelve (2003. november 17.) a közszféra információinak további felhasználásáról (HL L 345., 2003.12.31., 90.o.).

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap pénzügyi támogatást nyújt sürgős és egyedi szükségletekhez bármilyen biztonságot érintő eseményből vagy az e rendelet hatálya alá tartozó újonnan felmerülő fenyegetésből fakadó szükséghelyzet esetén, amely jelentős negatív hatással jár vagy járhat egy vagy több tagállamban a polgárok biztonságára;

(1)  A Bizottság úgy határozhat, hogy az alapból pénzügyi támogatást nyújt a kellően indokolt szükséghelyzet esetén fellépő sürgős és egyedi szükségletekhez. Az említett helyzetek biztonságot érintő eseményből vagy az e rendelet hatálya alá tartozó újonnan felmerülő fenyegetésből vagy újonnan felfedezett biztonsági résből fakadhatnak, amely jelentős negatív hatással jár vagy járhat egy vagy több tagállamban a polgárok, a közterületek vagy a kritikus infrastruktúrák biztonságára. Ilyen esetekben időben tájékoztatja erről az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

22 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az intézkedés végrehajtása érdekében szükséges, a szükséghelyzeti támogatással olyan kiadások is fedezhetők, amelyek a támogatás iránti kérelem vagy a segítségnyújtás iránti kérelem benyújtásának időpontját megelőzően, de legkorábban 2021. január 1-jén merültek fel.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap keretében hozzájárulásban részesült intézkedés hozzájárulást kaphat bármilyen más uniós programból is, ideértve a megosztott irányítás alá eső programokat, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes uniós programokból nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg az intézkedés összes elszámolható költségének összegét, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatás a támogatási feltételeket meghatározó dokumentumoknak megfelelően arányosan számítható ki.

(1)  Az alap keretében hozzájárulásban részesült művelet hozzájárulást kaphat bármilyen más uniós programból is, ideértve a megosztott irányítás alá eső programokat, feltéve, hogy a hozzájárulások nem ugyanazokat a költségeket fedezik. Az egyes uniós programokból nyújtott hozzájárulásokra a megfelelő program szabályai alkalmazandók. A kumulatív finanszírozás összege nem haladhatja meg a művelet összes elszámolható költségének összegét, és a különböző uniós programokból nyújtott támogatás a támogatási feltételeket meghatározó dokumentumoknak megfelelően arányosan számítható ki.

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kiválósági pecsétet elnyert intézkedések, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő intézkedések:

A kiválósági pecsétet elnyert műveletek, illetve az alábbi, kumulatív, összehasonlítható feltételeknek megfelelő műveletek:

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

részesülhetnek támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap+ vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásaiból az (EU) X [a közös rendelkezésekről szóló] rendelet [67]. cikkének (5) bekezdésével vagy az (EU) X [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló] rendelet [8]. cikkével összhangban, amennyiben az érintett program célkitűzéseivel konzisztensek. A támogatást nyújtó Alap szabályai irányadóak.

részesülhetnek támogatásban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap, az Európai Szociális Alap+ vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásaiból az (EU) X rendelet [CPR] [67]. cikkének (5) bekezdésével vagy az (EU) X [a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról szóló] rendelet [8]. cikkével összhangban, amennyiben az érintett műveletek célkitűzéseivel konzisztensek. A támogatást nyújtó Alap szabályai irányadóak.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 3. cikkben meghatározott egyedi célkitűzések megvalósítása terén az alap előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott mérföldkövek és a 2029-re meghatározott célok kumulatívak.

(3)  A 3. cikkben meghatározott egyedi célkitűzések megvalósítása terén az alap előrelépéseiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a VIII. melléklet tartalmazza. A teljesítménymutatók esetében a kiindulási értéket nullában kell meghatározni. A 2024-re meghatározott mérföldkövek és a 2029-re meghatározott célok kumulatívak. Kérésre a Bizottság elérhetővé teszi a teljesítmény- és eredménymutatókra vonatkozó, Bizottság által kapott adatokat az Európai Parlament és a Tanács számára.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Az alap által a célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében elért előrehaladás hatékony értékelése érdekében, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli,valamint arra, hogy a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására, így a tagállamok által a projektekkel kapcsolatosan szolgáltatandó információkra vonatkozó rendelkezésekkel egészítse ki ezt a rendeletet.

(5)  Az alap által a célkitűzéseinek megvalósítása tekintetében elért előrehaladás hatékony értékelése érdekében, a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 28. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a VIII. melléklet módosítására vonatkozóan a mutatók felülvizsgálata és/vagy kiegészítése céljából, ahol azt szükségesnek ítéli,valamint arra, hogy a nyomonkövetési és értékelési keret létrehozására, így a tagállamok által a projektekkel kapcsolatosan szolgáltatandó információkra vonatkozó rendelkezésekkel egészítse ki ezt a rendeletet. Az értékelésbe minőségi mutatókat is be kell építeni.

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság elvégzi e rendelet – így az ezen alap alapján végrehajtott intézkedések – félidős és visszamenőleges értékelését.

(1)  A Bizottság 2024. december 31-ig bemutatja a rendelet félidős értékelését. A félidős értékelésnek meg kell vizsgálnia az alap hatékonyságát, eredményességét, relevanciáját és koherenciáját. Konkrétabban tartalmaznia kell a következők értékelését:

 

a) az e rendelet célkitűzéseinek elérése felé tett előrehaladás, figyelembe véve a már rendelkezésre álló valamennyi releváns információt, különösen a 26. cikkben említett éves teljesítményjelentéseket és a VIII. mellékletében meghatározott teljesítmény- és eredménymutatókat;

 

b) az ezen alap keretében végrehajtott intézkedések és műveletek európai hozzáadott értéke;

 

c) a 3 a. cikkben meghatározott végrehajtási intézkedések megfelelősége a jelenlegi és felmerülő biztonsági kihívások kezelésére;

 

d) az alap hosszabb távú és fenntarthatósági hatásai;

 

e) az alapból támogatott intézkedések és a más uniós alapokból nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg és koherencia.

 

 

A kötelező félidős értékelés figyelembe veszi a 2014–2020 közötti időszakra szóló, belső biztonsági pénzügyi támogatásra vonatkozó korábbi eszköz – a rendőrségi együttműködést támogató eszköz – hosszú távú hatásáról szóló visszamenőleges értékelési eredményeket. Az értékelést adott estben az e rendelet módosítására irányuló jogalkotási javaslat kíséri.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  2030. január 31-ig a Bizottság visszamenőleges értékelést készít e rendeletről. Ugyanezen határidőn belül a Bizottság értékelő jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amely tartalmazza az (1) bekezdésében felsorolt elemeket. E tekintetben az eszköz hosszú távú hatásai kerülnek értékelésre, hogy az értékelés eredménye felhasználható legyen egy későbbi alap esetleges megújításával vagy módosításával kapcsolatos döntés során.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A félidős és visszamenőleges értékeléseket időben el kell végezni ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamatban felhasználhatók legyenek az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 40. cikkében meghatározott határidőnek megfelelően.

(2)  A félidős és visszamenőleges értékelést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni, valamint a teljes átláthatóság biztosítása érdekében haladéktalanul be kell nyújtani a Parlamentnek. A Bizottság gondoskodik arról, hogy az értékelések ne tartalmazzanak olyan információkat, amelyek terjesztése kockázatot jelenthet az egyének biztonságára vagy magánéletére nézve, illetve veszélyeztethetik a biztonsági műveleteket.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) [a közös rendelkezésekről szóló rendelet] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le.

(1)  A tagállamok 2023. február 15-ig és azt követően 2031-ig bezárólag minden évben ugyaneddig az időpontig benyújtják a Bizottságnak az (EU) X rendelet [CPR] 36. cikkének (6) bekezdésében említett éves teljesítményjelentést. A 2023-ban benyújtandó jelentés a program 2022. június 30-ig megvalósított végrehajtását fedi le. A tagállamok az említett jelentéseket egy külön erre a célra létrehozott honlapon teszik közzé, és továbbítják azokat az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a nemzeti program éves pénzügyi kimutatásainak a visszafizetett összegek, a végső kedvezményezettek javára történő előfinanszírozás és a ténylegesen felmerült kiadások szerinti bontása;

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések;

b)  a program teljesítését érintő problémák, valamint az azok kezelése céljából hozott intézkedések, beleértve a Bizottság által a 258. cikk szerinti jogsértési eljárásnak megfelelően kiadott indokolással ellátott véleményeket is;

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az alapból támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – különösen a harmadik országokban meglévő vagy azokkal kapcsolatos alapokból – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg;

c)  az alapból támogatott intézkedések és a más uniós alapokból – különösen a harmadik országokban meglévő vagy azokkal kapcsolatos alapokból – nyújtott támogatás közötti kiegészítő jelleg, koordináció és koherencia;

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 2 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az alapvető jogokra vonatkozó követelmények tiszteletben tartása;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

26 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A Bizottság – az éves teljesítményjelentések összefoglalójának elfogadását követően – azokat az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére bocsátja, és egy erre a célra létrehozott honlapon közzéteszi. Amennyiben a tagállamok az (1) bekezdésnek megfelelően nem továbbítják a jelentést, úgy kérésre az éves teljesítményjelentések teljes szövegét az Európai Parlament és a Tanács rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottságnak a 12., 15., 24. és 27. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

(2)  A Bizottságnak a 8., 12., 15., 24. és 27. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2028. december 31-ig terjedő időszakra szól.

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 12., 15., 24. és 27. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

(3)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 8., 12., 15., 24. és 27. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 12., 15., 24. és 27. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

(6)  A 8., 12., 15., 24. és 27. cikk értelmében elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus kizárólag akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, illetve ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

29 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a bizottság nem nyilvánít véleményt, a Bizottság nem fogadja el a végrehajtási aktus tervezetét. Ez nem vonatkozik a 26. cikk (4) bekezdésében említett végrehajtási jogi aktusra.

törölve

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

[...]

törölve

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az alap által – a 4. cikknek megfelelően – támogatott intézkedések

Példák az alap által – a 4. cikknek megfelelően – támogatható intézkedésekre

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – bevezető rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Belső Biztonsági Alapból nyújtott támogatás többek között az alábbi típusú intézkedésekre irányulhat:

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Informatikai rendszerek és hálózatok, amelyek hozzájárulnak e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez, az ilyen rendszerek használatára vonatkozó képzés, az ilyen rendszerek tesztelése, interoperabilitásának és adatminőségének javítása;

–  informatikai rendszerek és hálózatok kialakítása, amelyek hozzájárulnak e rendelet célkitűzéseinek eléréséhez, az ilyen rendszerek használatára vonatkozó képzés, az ilyen rendszerek interoperabilitási elemeinek és adatminőségének tesztelése és javítása;

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  az uniós jog és az uniós szakpolitikai célkitűzések tagállami végrehajtásának nyomon követése a biztonsági információs rendszerek területén;

–  az uniós jog és az uniós szakpolitikai célkitűzések tagállami végrehajtásának nyomon követése a biztonsági információs rendszerek – különösen a személyes adatok védelme, a magánélet és az adatvédelem – területén;

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 3 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a decentralizált ügynökségek támogatása a határokon átnyúló műveletekben való együttműködés megkönnyítése érdekében;

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a meglévő ágazatspecifikus képességeket, szakértői központokat és helyzetfelismerő központokat összekapcsoló válsághelyzetre való hatékony és összehangolt reagálást támogató intézkedések, beleértve az egészségüggyel, a polgári védelemmel és a terrorizmussal kapcsolatosakat is;

–  a meglévő ágazatspecifikus képességeket, szakértői központokat és helyzetfelismerő központokat összekapcsoló válsághelyzetre való hatékony és összehangolt reagálást támogató intézkedések, beleértve az egészségüggyel, a polgári védelemmel, a terrorizmussal és a kiberbűnözéssel kapcsolatosakat is;

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 5 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a kutatást és a szakértelem megosztását előmozdító intézkedések, amelyek javítják a felmerülő fenyegetésekkel szembeni ellenálló képességet, beleértve az online csatornákon keresztül történő illegális kereskedelmet, a hibrid fenyegetéseket és a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris fenyegetéseket.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 5 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a nemzeti kapcsolattartó pontok azon intézkedései és hálózatai, amelyek megkönnyítik azoknak az adatoknak a határokon átnyúló cseréjét, amelyek olyan felügyeleti rendszerekből – például videokamerákból és más érzékelőkből – származnak a mesterséges intelligencián alapuló algoritmusokkal kombinálva, amelyekre szilárd biztosítékok, többek között az adatminimalizálás, igazságügyi hatóság általi előzetes validálás, valamint a bírósági jogorvoslathoz való hozzáférés vonatkozik;

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 6 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  a tagállamok hírszerző szolgálatainak hálózatba szervezésére irányuló kezdeményezések támogatása a közös hírszerzési kultúra előmozdítása, a kölcsönös bizalom javítása, a know-how, az információk, a tapasztalatok és a helyes gyakorlatok egymással való megosztása és terjesztése érdekében;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 7 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  az illetékes bűnüldöző és igazságügyi hatóságok, valamint igazgatási szervek személyzetének és szakértőinek képzése a megelőző politikákban, különös hangsúlyt fektetve az alapjogi képzésre, köztük a rasszizmus felismerésére és megelőzésére irányuló intézkedésekre, valamint a legjobb gyakorlatok egymással való megosztására;

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

III melléklet – 8 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  együttműködés a magánszektorral a bizalom építése és a koordináció javítása, a vészhelyzeti tervezés, valamint az információk és a legjobb gyakorlatok cseréje és terjesztése érdekében a köz- és a magánszféra szereplői között, beleértve a közterületek és a kritikus infrastruktúra védelmét;

–  együttműködés a magánszektorral – különösen a kiberbiztonság terén – a bizalom építése és a koordináció javítása, a vészhelyzeti tervezés, valamint az információk és a legjobb gyakorlatok cseréje és terjesztése érdekében a köz- és a magánszféra szereplői között, beleértve a kritikus infrastruktúra védelmét;

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések a 11. cikk (2) bekezdésével és a 12. cikk (6) bekezdésével összhangban

A 11. cikk (3) bekezdése és a 12. cikk (7) bekezdése szerint magasabb társfinanszírozásra jogosult intézkedések

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 1 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  A radikalizálódás megelőzését és leküzdését célzó projektek.

–  Az erőszakos szélsőségesség, köztük a radikalizálódás, az intolerancia és a megkülönböztetés megelőzését és leküzdését célzó projektek, kiváltképpen a kiváltó okok kezelésére és a börtönökben zajló radikalizálódás megelőzésére irányuló intézkedések, valamint a bűnüldöző hatóságok részére speciális képzést nyújtó projektek.

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  Az informatikai rendszerek és kommunikációs hálózatok interoperabilitásának javítását célzó projektek41.

–  Az informatikai rendszerek és kommunikációs hálózatok interoperabilitásának javítását célzó projektek, amennyiben azt az uniós vagy tagállami jogszabályok előírják.

__________________

__________________

41 „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című bizottsági közleménnyel (COM(2016) 205) összhangban.

41 „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című bizottsági közleménnyel (COM(2016)0205) összhangban.

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Az EMPACT szerint különösen veszélyes, szervezett bűnözői struktúrák elleni küzdelmet célzó projektek.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Olyan projektek, amelyek célja a kiberbűnözés – különösen a gyermekek online szexuális kizsákmányolásának – megelőzése és leküzdése, beleértve az információs rendszerekkel és a kritikus infrastruktúrákkal szembeni támadások megelőzését célzó, a biztonsági rések felderítése és felszámolása által történő intézkedéseket.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

IV melléklet – 2 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

  Az online csatornákon keresztül történő illegális kereskedelem elleni küzdelemre irányuló projektek.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 2 rész – 3 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bűnüldöző szervek közötti határon átnyúló együttműködése segítségével lefoglalt kábítószerek értéke.

A bűnüldöző szervek közötti, az alap támogatásával megvalósuló, határon átnyúló együttműködés segítségével lefoglalt kábítószerek, fegyverek, a vadon élő növényekből és állatokból készült lefoglalt termékek, valamint a kulturális javak jogellenes kereskedelméből származó lefoglalások értéke.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

V melléklet – 3 rész – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kritikus infrastruktúrák és közterületek száma, ahol az alap segítségével javult a biztonságot érintő események elleni védelem.

A közterületek száma és a kritikus infrastruktúrák mérete, ahol az alap segítségével javult a biztonságot érintő események elleni védelem.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 10 a sor (új)

 

 

Módosítás

10a

OC – Bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 12 a sor (új)

 

 

Módosítás

12a

Kulturális javak jogellenes kereskedelme

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 12 b sor (új)

 

 

Módosítás

12b

Veszélyeztetett fajok jogellenes kereskedelme

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

VI melléklet – 1 táblázat – Kódok a beavatkozási terület dimenziója alapján – 24 a sor (új)

 

 

Módosítás

24a

CC – Gyermekek szexuális zaklatását bemutató képek és gyermekpornográfia terjesztése

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a Schengeni Információs Rendszerben (SIS II) végrehajtott lekérdezések száma;

a)  a Schengeni Információs Rendszerbe (SIS II) betáplált figyelmeztető jelzések és az abban végrehajtott lekérdezések száma;

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 1 rész – 1 pont – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ea)  a Harmadik Országbeli Állampolgárok Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszerében (ECRIS-TCN) végrehajtott lekérdezések száma.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 1 rész – 2 pont – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A biztonsági szempontból releváns adatbázisok között az alap támogatásával létesített új kapcsolatok száma:

Az illetékes hatóságok biztonsági szempontból releváns adatbázisok tekintetében az alap támogatásával létesített új kapcsolatainak száma:

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 2 rész – 7 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bűnüldöző szervek közötti határon átnyúló együttműködése segítségével lefoglalt kábítószerek értéke.

A bűnüldöző szervek közötti, határon átnyúló együttműködés segítségével lefoglalt kábítószerek, fegyverek, a vadon élő növényekből és állatokból készült lefoglalt termékek, valamint a kulturális javak jogellenes kereskedelméből származó lefoglalások értéke.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 2 rész – 7 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

adatforrás: Tagállamok, az uniós tevékenységi támogatás kedvezményezettjei

adatforrás: Europol, tagállamok, az uniós tevékenységi támogatás kedvezményezettjei

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 10 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

adatforrás: Tagállamok

adatforrás: Tagállamok, Europol, ENISA

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 12 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A bűncselekmények alap támogatásával támogatott áldozatainak száma, a bűncselekmények típusa (emberkereskedelem, migránscsempészés, terrorizmus, súlyos és szervezett bűnözés, kiberbűnözés, gyermekek szexuális kizsákmányolása) szerinti bontásban.

A bűncselekmények alap támogatásával támogatott áldozatainak száma, a bűncselekmények típusa (emberkereskedelem és szervkereskedelem, migránscsempészés, terrorizmus, súlyos és szervezett bűnözés, kiberbűnözés, szexuális kizsákmányolás, valamint a gyermekek szexuális kizsákmányolása, kínzás, illetve embertelen vagy megalázó bánásmód) szerinti bontásban.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 13 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A kritikus infrastruktúrák és közterületek száma, ahol az alap segítségével javult a biztonságot érintő események elleni védelem.

A közterületek száma és a kritikus infrastruktúrák mérete, ahol az alap segítségével javult a biztonságot érintő események elleni védelem.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 14 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a találatok száma az uniós radikalizálódástudatossági hálózat (RAN) honlapján;

törölve

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 14 pont – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a tagállamokban a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben folytatott tanulmányutak, képzések, műhelytalálkozók és tanácsadások száma a kedvezményezettek (bűnüldöző hatóságok, egyéb) szerinti bontásban.

c)  a tagállamokban a nemzeti hatóságokkal szoros együttműködésben folytatott tanulmányutak, képzések, műhelytalálkozók és tanácsadások száma a kedvezményezettek (bűnüldöző hatóságok, egyéb) szerinti bontásban, valamint a résztvevők visszajelzései.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 rész – 14 pont – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

adatforrás: RAN hálózat

adatforrás: RAN hálózat, tagállamok

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

VIII melléklet – 3 a rész (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. egyedi célkitűzés: Közös hírszerzési kultúra kialakítása:

 

(15a) A tagállamok közötti csereprogramok száma a hírszerzés terén.

 

(15b) Azon bűnüldöző és hírszerzési tisztviselők száma, akik az alap támogatásával határon átnyúló vonatkozású témákra irányuló képzésen, gyakorlatokon, kölcsönös tanulási programokon vagy speciális csereprogramokon vettek részt.

 

adatforrás: Tagállamok


VÉLEMÉNY a Költségvetési Bizottság részéről (21.11.2018)

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére

a Belső Biztonsági Alap létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))

A vélemény előadója: Urmas Paet

RÖVID INDOKOLÁS

Biztonságunkat egyre többféle és egyre összetettebb veszélyek fenyegetik, melyek nem ismernek határokat, és létfontosságú az uniós szinten összehangolt válasz és a tagállamoknak nyújtott megerősített pénzügyi és technikai támogatás.

Az előadó ezért támogatja azt a bizottsági javaslatot, mely szerint a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozóan több mint kétszeresére kell növelni a Belső Biztonsági Alap pénzügyi keretösszegét, mivel ez az uniós eszköz segíti elő a szervezett bűnözés és a kiberbűnözés, valamint a terrorizmus és a radikalizáció megelőzésére és az ellene való küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködést és közös műveleteket, erősíti az információcserét és az e problémák kezelésére irányuló képességeket. Az előadó szeretné kiemelni a válságkezelés, köztük a megelőzés, a felkészültség, az ellenálló képesség és a következménykezelés fontosságát, melyeket hozzá kell adni az új alap szakpolitikai célkitűzéseihez, mivel ezek a belső biztonság biztosításának alapvető összetevői.

Figyelembe véve a jelenlegi ISF-P (a rendőrségi együttműködést támogató eszköz) félidős értékelésének eredményeit, a következő időszak fő kihívása az alap nagyobb rugalmasságának és hatékonyságának biztosítása és az adminisztratív terhek minimálisra csökkentése. Az előadó szerint ez kulcsfontosságú prioritás, és üdvözli a Bizottság megfelelő irányba mutató lépésnek számító javaslatait. A javasolt módosítások célja a rugalmasság növelése a végrehajtási intézkedések és fellépések tekintetében. Ugyanilyen fontos annak biztosítása, hogy a jelentéstételi követelmények arányosak és relevánsak legyenek, és ne rójanak további adminisztratív terhet a kedvezményezettekre és az igazgató hatóságokra.

A biztonság horizontális kérdés, és a Bizottság javaslata szerint a Belső Biztonsági Alap (ISF) más uniós eszközökkel való fokozott szinergiája és koherenciája üdvös és szükséges. Ezzel összhangban az Unió határain túlmutató globális biztonsági kérdések és intézkedések közvetlen hatással lehetnek az Unió belső biztonságára. Ezért az alap révén továbbra is támogatni kell a harmadik országokkal összefüggő intézkedéseket, ezeknek ugyanakkor ki kell egészíteniük az uniós belső biztonsági prioritásokat és a külpolitikai célkitűzéseket ezekben az országokban.

MÓDOSÍTÁSOK

A Költségvetési Bizottság felkéri az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) bekezdése értelmében, többek között a bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti hatóságai, továbbá a releváns uniós ügynökségek és az Unió egyéb illetékes szervei, valamint az érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek közötti koordinációt és együttműködést célzó intézkedések révén kell elérni.

(4)  Az Unió azon célját, hogy biztosítsa a magas szintű biztonságot egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 67. cikkének (3) bekezdése értelmében, többek között a bűnözés megelőzését és az ellene való küzdelmet, valamint a tagállamok bűnüldöző szervei és egyéb nemzeti hatóságai, továbbá a releváns uniós ügynökségek és az Unió egyéb illetékes szervei, valamint az érintett harmadik országok és nemzetközi szervezetek, valamint a polgári válságkezelés közötti koordinációt és együttműködést célzó intézkedések révén kell elérni.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  E célkitűzés eléréséhez intézkedésekre van szükség uniós szinten, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és az árukat a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját. Többek között a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a mobil bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a kiberbűnözés, az ember- és fegyverkereskedelem továbbra is kihívást fog jelenteni az Unió belső biztonsága szempontjából.

(5)  E célkitűzés eléréséhez intézkedésekre van szükség uniós szinten, annak érdekében, hogy megvédjék a polgárokat és az árukat a növekvő transznacionális fenyegetésekkel szemben, valamint azért, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságainak munkáját. Többek között a terrorizmus, a súlyos és szervezett bűnözés, a mobil bűnözés, a kábítószer-kereskedelem, a korrupció, a kiberbűnözés, a hibrid fenyegetések, az ember- és fegyverkereskedelem továbbra is kihívást fog jelenteni az Unió belső biztonsága szempontjából.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  Az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolása érdekében uniós szinten azonosított közös prioritásokkal összhangban az alap támogatja majd a fő biztonsági fenyegetésekkel szembeni fellépésre irányuló intézkedéseket, mindenekelőtt a terrorizmus és a radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatás és védelem révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és tagállamai megfelelően felkészüljenek a változó és kialakulóban lévő fenyegetések kezelésére, a valódi biztonsági unió megvalósítása érdekében. Ezt pénzügyi támogatással kell megvalósítani a jobb információcsere, az operatív együttműködés fokozása és a nemzeti és kollektív képességek javítása érdekében.

(11)  Az Unión belüli magas szintű biztonság szavatolása érdekében uniós szinten azonosított közös prioritásokkal összhangban az alap támogatja majd a fő biztonsági fenyegetésekkel szembeni fellépésre irányuló intézkedéseket, mindenekelőtt a terrorizmus és a radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelem, valamint a bűncselekmények áldozatainak nyújtott támogatás és védelem révén. Az alap biztosítja, hogy az Unió és tagállamai megfelelően felkészüljenek a változó és kialakulóban lévő fenyegetések, köztük a hibrid fenyegetések kezelésére, a valódi biztonsági unió megvalósítása érdekében. Ezt pénzügyi támogatással kell megvalósítani a jobb információcsere, az operatív együttműködés fokozása és a nemzeti és kollektív képességek javítása érdekében.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  Az alap átfogó keretén belül az alapon keresztül biztosított pénzügyi támogatásnak különösen elő kell segítenie a rendőrségi és igazságügyi együttműködést és megelőzést a súlyos és szervezett bűnözés, a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények, az információcsere és információkhoz való hozzáférés, a terrorizmus, az emberkereskedelem, az illegális bevándorlók kizsákmányolása, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a gyermekek szexuális zaklatását bemutató képek és a gyermekpornográfia terjesztése, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell a személyek, közterületek és a kritikus infrastruktúra védelmét is a biztonságot érintő eseményekkel szemben, valamint a biztonsági kockázatok és válsághelyzetek hatékony kezelését, ideértve a közös szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai ciklusok, programok és cselekvési tervek), jogszabályok és gyakorlati együttműködés kidolgozását.

(12)  Az alap átfogó keretén belül az alapon keresztül biztosított pénzügyi támogatásnak különösen elő kell segítenie a rendőrségi és igazságügyi együttműködést és megelőzést a súlyos és szervezett bűnözés, a tiltott fegyverkereskedelem, a korrupció, a pénzmosás, a kábítószer-kereskedelem, a környezettel kapcsolatos bűncselekmények, az információcsere és információkhoz való hozzáférés, a terrorizmus, az emberkereskedelem, az irreguláris bevándorlók kizsákmányolása, a gyermekek szexuális kizsákmányolása, a gyermekek szexuális zaklatását bemutató képek és a gyermekpornográfia terjesztése, valamint a kiberbűnözés elleni küzdelem terén. Az alapnak továbbá támogatnia kell a személyek, közterületek és a kritikus infrastruktúra védelmét is a biztonságot érintő eseményekkel szemben, valamint a biztonsági kockázatok és válsághelyzetek hatékony kezelését, ideértve a közös szakpolitikák (stratégiák, szakpolitikai ciklusok, programok és cselekvési tervek), jogszabályok és gyakorlati együttműködés kidolgozását.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

45 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(45)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések általános érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban és ahhoz, hogy összességében az uniós költségvetési kiadások 25 %-a támogassa az éghajlat-politikai célok elérését. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

(45)  Szem előtt tartva az éghajlatváltozás kezelésének fontosságát, összhangban az Unió által a Párizsi Megállapodás végrehajtása és az Egyesült Nemzetek fenntartható fejlesztési céljainak megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségekkel, ez az alap hozzá fog járulni az éghajlati intézkedések uniós szakpolitikákban történő általános érvényesítéséhez, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret időszakában az uniós költségvetés kiadásainak 25%-át és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-re évente 30%-át éghajlat-politikai célkitűzések támogatására fordítsák. A releváns tevékenységek meghatározására az alap előkészítése és végrehajtása során, újbóli értékelésükre pedig a releváns értékelések és felülvizsgálatok keretében kerül sor.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése továbbra az EU-n belüli magas szintű biztonság megteremtéséhez való hozzájárulás, különösen a terrorizmus és radikalizálódás, a súlyos és szervezett bűnözés és a kiberbűnözés elleni küzdelemmel, és a bűncselekmények áldozatainak támogatásával és védelmével.

(1)  Az alap szakpolitikai célkitűzése az EU-n belüli magas szintű biztonság megteremtéséhez való hozzájárulás, különösen a terrorizmus és radikalizálódás, a súlyos és szervezett nemzetközi bűnözés és a kiberbűnözés, a kábítószer-kereskedelem és az emberi szervek kereskedelme elleni küzdelemmel, és a bűncselekmények áldozatainak támogatásával és védelmével. Az alap támogatja továbbá a biztonsághoz kapcsolódó kockázatra és válságra való felkészültséget és azok kezelését.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az uniós bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok közötti és azokon belüli, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere fokozása,

a)  az uniós bűnüldöző szervek és más illetékes hatóságok, valamint más érintett uniós szervek közötti és azokon belüli, valamint a harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott információcsere, többek között a külső fellépések és tevékenységek fokozása,

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a bűncselekmények – többek között különösen a terrorizmus – megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatása, különösen a tagállamok hatóságai, a civil társadalmak és a magánpartnerek közötti fokozott együttműködés révén.

c)  a bűncselekmények – többek között különösen a terrorizmus – megelőzésére és az ellenük folytatott küzdelemre irányuló képességek megerősítésére irányuló erőfeszítések támogatása, különösen a tagállamok hatóságai, a civil társadalmak és a magánpartnerek, valamint a polgári válságkezelés közötti fokozott együttműködés révén.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az alapot.

(3)  A (2) bekezdésbe foglalt egyedi célkitűzések keretei között, többek között a II. mellékletben felsorolt intézkedések végrehajtása révén kell megvalósítani az alapot.

Indokolás

A II. és a III. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedések és fellépések jegyzéke nem teljes, inkább iránymutatásként vagy az Európai Bizottság által leginkább kívánatosnak talált példák csoportjaként szolgál. Lehetővé kell azonban tenni a tagállamok számára, hogy szükség esetén más releváns intézkedéseket válasszanak az alap célkitűzésein belül.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és a II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően, az alap különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

(1)  A 3. cikkben említett célkitűzések keretei között, és adott esetben a II. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedéseknek megfelelően, az alap különösen a III. mellékletben felsorolt intézkedésekhez nyújt támogatást.

Indokolás

A II. és a III. mellékletben felsorolt végrehajtási intézkedések és fellépések jegyzéke nem teljes, inkább iránymutatásként vagy az Európai Bizottság által leginkább kívánatosnak talált példák csoportjaként szolgál. Lehetővé kell azonban tenni a tagállamok számára, hogy szükség esetén más releváns intézkedéseket válasszanak az alap célkitűzésein belül.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 2 500 000 000 EUR.

(1)  Az alapnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi áron 2 209 725 000 EUR (folyó áron 2 500 000 000 EUR).

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  1 500 000 000 EUR-t a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;

a)  2018. évi áron 1 325 835 000 EUR-t (folyó áron 1 500 000 000 EUR-t) a megosztott irányítás útján végrehajtott programok számára kell elkülöníteni;

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  1 000 000 000 EUR-t kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

b)  2018. évi árakon 883 890 EUR-t (folyó áron 1 000 000 000 EUR-t) kell elkülöníteni a Tematikus Eszközre.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok kezdeményezésére az uniós költségvetésből származó hozzájárulás a technikai segítségnyújtásra fordítható összes elszámolható költség 100%-ára növelhető.

Indokolás

A DG HOME alapjainak végrehajtási szabályai az előző két finanszírozási időszakban tartalmazták azt a lehetőséget, hogy a tagállamok kezdeményezésére a technikai segítségnyújtás akár 100%-át is az uniós költségvetésből finanszírozzák a tagállamok. A jelenlegi javaslat nem biztosítja ezt a lehetőséget, mivel a szabályok a közös rendelkezésekről szóló rendeletet (CPR-rendelet) követik. Tekintettel arra, hogy a strukturális és beruházási alapokkal szemben a DG HOME alapjaihoz tartozó összegek igen csekélyek, de adminisztratív költségeik a CPR-javaslat szerint még magasabbak lesznek a következő időszakban, ennek a rendelkezésnek a 2021 utáni időszakban is alkalmazandónak kellene lennie.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Belső Biztonsági Alap létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Urmas Paet

28.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

25.9.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Belső Biztonsági Alap létrehozása

Hivatkozások

COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.6.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Monika Hohlmeier

9.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2018

27.11.2018

24.1.2019

12.2.2019

 

19.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

19.2.2019

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

44

10

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Benyújtás dátuma

28.2.2019


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

10

-

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat