Procedūra : 2018/0250(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0115/2019

Pateikti tekstai :

A8-0115/2019

Debatai :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 393kWORD 131k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas</Commission>

Pranešėja: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0472),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 1 dalį, 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0267/2018),

 atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0115/2019),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1) vidaus saugumo užtikrinimas, kuris priklauso valstybių narių kompetencijai, turėtų būti bendras ES institucijų, atitinkamų Sąjungos agentūrų ir valstybių narių siekis. 2015 m. balandžio mėn. Europos saugumo darbotvarkėje10 Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas nustatė bendrus 2015–2020 m. laikotarpio prioritetus, juos Taryba dar kartą patvirtino 2015 m. birželio mėn. atnaujintoje Vidaus saugumo strategijoje11, o Europos Parlamentas – 2015 m. liepos mėn. rezoliucijoje12. Minėta bendra strategija siekiama nustatyti strateginę Sąjungos lygmens darbo vidaus saugumo srityje sistemą, be to, joje nustatyti pagrindiniai veiksmų prioritetai, norint užtikrinti veiksmingą Sąjungos atsaką į saugumo grėsmes 2015–2020 m. laikotarpiu. Visų pirma tai kova su terorizmu ir radikalizacijos prevencija, organizuoto nusikalstamumo sužlugdymas ir kova su kibernetiniais nusikaltimais;

(1) nors nacionalinis saugumas ir toliau priklauso vien tik valstybių narių kompetencijai, tokiam saugumui užtikrinti reikalingas Sąjungos lygmens bendradarbiavimas ir koordinavimas. Vidaus saugumas – tai bendras reikalas, prie kurio turėtų prisidėti ES institucijos, atitinkamos Sąjungos agentūros ir valstybės narės, padedant privačiam sektoriui ir pilietinei visuomenei. 2015 m. balandžio mėn. Europos saugumo darbotvarkėje10 Komisija, Europos Sąjungos Taryba ir Europos Parlamentas nustatė bendrus 2015–2020 m. laikotarpio prioritetus, juos Taryba dar kartą patvirtino 2015 m. birželio mėn. atnaujintoje Vidaus saugumo strategijoje11, o Europos Parlamentas – 2015 m. liepos mėn. rezoliucijoje12; visų pirma tai terorizmo prevencija ir kova su juo ir radikalizacijos, įskaitant radikalizaciją internete, ir smurtinio ekstremizmo, netolerancijos ir diskriminacijos prevencija, organizuoto nusikalstamumo sužlugdymas ir kova su kibernetiniais nusikaltimais;

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final, 2015 m. balandžio 28d.

10 COM(2015) 185 final, 2015 m. balandžio 28 d.

11 2015 m. birželio 16 d. Tarybos išvados dėl atnaujintos 2015–2020 m. Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos.

11 2015 m. birželio 16 d. Tarybos išvados dėl atnaujintos 2015–2020 m. Europos Sąjungos vidaus saugumo strategijos.

12 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos saugumo darbotvarkės (2015/2697(RSP)).

12 2015 m. liepos 9 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos saugumo darbotvarkės (2015/2697(RSP)).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) 2017 m. rugsėjo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių vadovai patvirtino įsipareigojimą sukurti saugią ir patikimą Sąjungą, kurioje visi piliečiai jaustųsi saugūs ir galėtų laisvai judėti, kurios išorės sienos būtų apsaugotos ir kurioje būtų vykdoma veiksminga, atsakinga ir tvari migracijos politika laikantis tarptautinių normų, ir Europą, kuri būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

(2) 2017 m. kovo 25 d. pasirašytoje Romos deklaracijoje 27 valstybių narių vadovai, Europos Vadovų Taryba, Europos Parlamentas ir Europos Komisija patvirtino įsipareigojimą sukurti saugią ir patikimą Sąjungą, kurioje visi piliečiai jaustųsi saugūs ir galėtų laisvai judėti, kurios išorės sienos būtų apsaugotos ir kurioje būtų vykdoma veiksminga, atsakinga ir tvari migracijos politika laikantis tarptautinių normų, ir Europą, kuri būtų pasiryžusi kovoti su terorizmu ir organizuotu nusikalstamumu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, kad žmonės ir prekės būtų apsaugoti nuo vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių ir kad būtų remiama valstybių narių kompetentingų institucijų vykdoma veikla. Dėl, be kita ko, terorizmo, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, keliaujančių nusikalstamų grupių nusikalstamumo, prekybos narkotikais, korupcijos, kibernetinių nusikaltimų, prekybos žmonėmis ir neteisėtos prekybos ginklais toliau kyla Sąjungos vidaus saugumo problemų;

(5) tam, kad šis tikslas būtų pasiektas, reikėtų imtis veiksmų Sąjungos lygmeniu, kad žmonės, viešosios erdvės ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektai būtų apsaugoti nuo vis labiau tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių ir kad būtų remiama valstybių narių kompetentingų institucijų vykdoma veikla. Dėl, be kita ko, terorizmo, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, keliaujančių nusikalstamų grupių nusikalstamumo, neteisėtos prekybos narkotikais ir ginklais, korupcijos, pinigų plovimo, kibernetinių nusikaltimų, seksualinio išnaudojimo, įskaitant seksualinį vaikų išnaudojimą, hibridinių grėsmių, taip pat cheminių, biologinių, radiologinių ir branduolinių grėsmių, ir prekybos žmonėmis toliau kyla Sąjungos vidaus saugumo ir vidaus rinkos problemų;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) iš šio fondo turėtų būti teikiama finansinė parama siekiant įveikti naujus iššūkius, atsirandančius dėl smarkiai išaugusio tam tikrų rūšių nusikaltimų, pavyzdžiui, sukčiavimo mokėjimo priemonėmis, vaikų seksualinio išnaudojimo ir neteisėtos prekybos ginklais, kurie pastaraisiais metais vykdomi internete (nusikaltimai pasinaudojant kibernetine erdve), masto; .

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) daugiausia lėšų iš Sąjungos biudžeto reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Pagal SESV 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį skiriamas finansavimas turėtų remti priemones, kuriomis skatinami ir remiami valstybių narių veiksmai nusikalstamumo prevencijos ir policijos bendradarbiavimo srityje, kurias įgyvendina visų valstybių narių kompetentingos institucijos ir kurios susijusios visų pirma su keitimusi informacija, didesniu operatyviniu bendradarbiavimu ir pagalba stiprinant gebėjimus kovoti su nusikalstamumu ir užkirsti jam kelią. Fondo lėšomis neturėtų būti remiamos veiklos sąnaudos ir veikla, susijusi su esminėmis valstybių narių funkcijomis, kuriomis palaikoma viešoji tvarka ir užtikrinamas vidaus ir nacionalinis saugumas, kaip nurodyta SESV 72 straipsnyje;

(6) daugiausia lėšų iš Sąjungos biudžeto reikėtų skirti veiklai tais atvejais, kai Sąjungos masto intervencija naudingesnė už vienų valstybių narių veiksmus. Pagal SESV 84 straipsnį ir 87 straipsnio 2 dalį skiriamas finansavimas turėtų remti priemones, kuriomis skatinami ir remiami valstybių narių veiksmai nusikalstamumo prevencijos, bendrų mokymų ir policijos ir teisminio bendradarbiavimo srityje, kurias įgyvendina visų valstybių narių kompetentingos institucijos bei Sąjungos agentūros ir kurios susijusios visų pirma su keitimusi informacija, didesniu operatyviniu bendradarbiavimu ir pagalba stiprinant gebėjimus kovoti su nusikalstamumu ir užkirsti jam kelią. Fondo lėšomis neturėtų būti remiamos veiklos sąnaudos ir veikla, susijusi su esminėmis valstybių narių funkcijomis, kuriomis palaikoma viešoji tvarka ir užtikrinamas vidaus ir nacionalinis saugumas, kaip nurodyta SESV 72 straipsnyje;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7) tam, kad būtų išsaugotas Šengeno acquis ir sustiprintas jo veikimas, valstybės narės nuo 2017 m. balandžio 6 d. privalo vykdyti sistemingas išorės sienas kertančių ES piliečių patikras atitinkamose duomenų bazėse. Be to, Komisija paskelbė rekomendaciją valstybėms narėms, kaip geriau vykdyti policijos patikrinimus ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Valstybių narių solidarumas, aiškumas dėl užduočių pasidalijimo, pagrindinių teisių ir laisvių bei teisinės valstybės principo laikymasis, didelis dėmesys pasaulinei perspektyvai ir būtinas nuoseklumas su saugumo išorės aspektu turėtų būti pagrindiniai principai, kuriais Sąjunga ir valstybės narės turėtų vadovautis siekdamos sukurti tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą;

(7) tam, kad būtų išsaugotas Šengeno acquis bei visa Sąjungos vidaus rinkos erdvė ir sustiprintas veikimas, valstybės narės nuo 2017 m. balandžio 6 d. privalo vykdyti sistemingas išorės sienas kertančių ES piliečių patikras atitinkamose duomenų bazėse. Be to, Komisija paskelbė rekomendaciją valstybėms narėms, kaip geriau vykdyti policijos patikrinimus ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą. Valstybių narių solidarumas, aiškumas dėl užduočių pasidalijimo, pagrindinių teisių ir laisvių bei teisinės valstybės principo laikymasis, didelis dėmesys pasaulinei perspektyvai ir būtinas nuoseklumas su saugumo išorės aspektu turėtų būti pagrindiniai principai, kuriais Sąjunga ir valstybės narės turėtų vadovautis siekdamos sukurti tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>9 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) fondą reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su pagrindinėmis teisėmis;

(9) fondą reikėtų įgyvendinti visapusiškai atsižvelgiant į Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnį įtvirtintas vertybes, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintas teises ir principus, laikantis Sąjungos tarptautinių įsipareigojimų, susijusių su žmogaus teisėmis. Visų pirma šiuo reglamentu siekiama užtikrinti, kad būtų visapusiškai paisoma tokių pagrindinių teisių, kaip teisės į žmogaus orumą, teisės į gyvybę, kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo uždraudimo, teisės į asmens duomenų apsaugą, vaiko teisių ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą. Taip pat siekiama skatinti taikyti nediskriminavimo principą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>10 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) pagrindinis vidaus saugumo sėkmės veiksnys yra teisėsaugos darbuotojų informuotumo didinimas klausimais, susijusiais su visomis rasizmo formomis, įskaitant antisemitizmą ir priešišką nusistatymą prieš romus. Todėl į fondo taikymo sritį turėtų būti įtrauktos teisėsaugos subjektams skirtos mokymo ir švietimo priemonės, susijusios su jų informuotumo didinimu, siekiant vietos lygmeniu didinti pajėgumus stiprinti pasitikėjimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu nustatytus bendrus prioritetus, kuriais siekiama užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungoje, fondo lėšomis bus remiami veiksmai, kuriais siekiama šalinti pagrindines grėsmes saugumui, visų pirma kovoti su terorizmu ir radikalizacija, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, taip pat padėti nusikaltimų aukoms ir jas apsaugoti. Fondas padės užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės taip pat būtų tinkamai pasirengusios reaguoti į kintančias ir kylančias grėsmes, kad galėtų įgyvendinti tikrą saugumo sąjungą. To turėtų būti siekiama teikiant finansinę paramą, kuria remiamas geresnis keitimasis informacija, didinamas operatyvinis bendradarbiavimas ir gerinami nacionaliniai ir kolektyviniai gebėjimai;

(11) atsižvelgiant į Sąjungos lygmeniu nustatytus bendrus prioritetus, kuriais siekiama užtikrinti aukšto lygio saugumą Sąjungoje, fondo lėšomis bus remiami veiksmai, kuriais siekiama šalinti pagrindines grėsmes saugumui, visų pirma užkirsti kelią terorizmui ir smurtiniam ekstremizmui, įskaitant radikalizaciją, netoleranciją ir diskriminaciją, sunkiam ir organizuotam nusikalstamumui ir kibernetiniams nusikaltimams ir kovoti su jais, taip pat padėti nusikaltimų aukoms ir apsaugoti jas bei ypatingos svarbos infrastruktūros objektus. Fondas padės užtikrinti, kad Sąjunga ir jos valstybės narės taip pat būtų tinkamai pasirengusios reaguoti į kintančias ir kylančias grėsmes, tokias kaip neteisėta prekyba, įskaitant internetiniais kanalais, hibridinės grėsmės ir cheminės, biologinės, radiologinės ir branduolines grėsmės, kad galėtų įgyvendinti tikrą saugumo sąjungą. To turėtų būti siekiama teikiant finansinę paramą, kuria remiamas geresnis keitimasis informacija, didinamas operatyvinis bendradarbiavimas ir gerinami nacionaliniai ir kolektyviniai gebėjimai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) atsižvelgiant į išsamią fondo sistemą, fondo finansinė parama visų pirma turėtų padėti remti policijos ir teisminį bendradarbiavimą ir prevenciją sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, neteisėtos prekybos ginklais, korupcijos, pinigų plovimo, prekybos narkotikais, nusikaltimų aplinkai, keitimosi informacija ir prieigos prie informacijos, terorizmo, prekybos žmonėmis, naudojimosi neteisėta imigracija, seksualinės prievartos prieš vaikus, vaikų seksualinio išnaudojimo, smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų pornografijos platinimo bei kibernetinių nusikaltimų srityse. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiama žmonių, viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga nuo saugumo incidentų ir veiksmingas su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas, be kita ko, plėtojant bendrą politiką (strategijas, politikos ciklus, programas ir veiksmų planus), teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;

(12) atsižvelgiant į išsamią fondo sistemą, fondo finansinė parama visų pirma turėtų padėti remti keitimąsi informacija ir prieigą prie informacijos, taip pat policijos ir teisminį bendradarbiavimą ir prevenciją sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo, neteisėtos prekybos ginklais, korupcijos, pinigų plovimo, prekybos narkotikais, nusikaltimų aplinkai, terorizmo, prekybos žmonėmis, pabėgėlių ir neteisėtų migrantų išnaudojimo, didelio išnaudojimo darbe, seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos, įskaitant prieš vaikus ir moteris, smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų pornografijos platinimo bei kibernetinių nusikaltimų srityse. Fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiama žmonių, viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsauga nuo saugumo incidentų ir veiksmingas su saugumu susijusios rizikos ir krizių valdymas, be kita ko, rengiant bendrus mokymus, plėtojant bendrą politiką (strategijas, politikos ciklus, programas ir veiksmų planus), teisės aktus ir praktinį bendradarbiavimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a) fondas turėtų teikti pagalbą teisėsaugos institucijoms, nepriklausomai nuo jų organizacinės struktūros pagal nacionalinę teisę. Dėl šios priežasties veiksmai, susiję su karinėmis pajėgomis, kurioms pavesta atlikti vidaus saugumo užduotis, taip pat turėtų būti tinkami finansuoti fondo lėšomis, jei tokie veiksmai padeda siekti konkrečių fondo tikslų. Ekstremaliosios situacijos atvejais ir siekiant pašalinti didelį pavojų visuomenės saugumui, įskaitant po teroristinio išpuolio, ir užkirsti kelią tokiam pavojui, karinių pajėgų veiksmai valstybės narės teritorijoje turėtų būti tinkami finansuoti fondo lėšomis. Taikos palaikymo arba gynybos veiksmai už valstybės narės teritorijos ribų jokiais atvejais neturėtų būti tinkami finansuoti fondo lėšomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>14 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) reikia kuo labiau padidinti Sąjungos finansavimo poveikį telkiant, kaupiant ir pritraukiant viešojo ir privačiojo sektorių finansinius išteklius; Fondas turėtų skatinti aktyvų ir prasmingą pilietinės visuomenės, įskaitant nevyriausybines organizacijas, taip pat pramonės sektoriaus dalyvavimą plėtojant ir įgyvendinant saugumo politiką, be kita ko, prireikus dalyvaujant kitiems susijusiems dalyviams, Sąjungos agentūroms ir kitoms Sąjungos įstaigoms, trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, kiek tai susiję su fondo tikslu;

(14) reikia kuo labiau padidinti Sąjungos finansavimo poveikį telkiant, kaupiant ir pritraukiant viešojo ir privačiojo sektorių finansinius išteklius; Fondas turėtų skatinti aktyvų ir prasmingą pilietinės visuomenės, įskaitant nevyriausybines organizacijas, taip pat Europos pramonės sektoriaus dalyvavimą plėtojant ir įgyvendinant saugumo, visų pirma kibernetinio saugumo, politiką, be kita ko, prireikus dalyvaujant kitiems susijusiems dalyviams, Sąjungos agentūroms ir kitoms Sąjungos įstaigoms, trečiosioms šalims ir tarptautinėms organizacijoms, kiek tai susiję su fondo tikslu. Tačiau reikėtų užtikrinti, kad fondo parama nebūtų naudojama teisės aktais nustatytoms ar valdžios institucijų užduotims perduoti privatiems subjektams;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>16 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) siekiant užtikrinti, kad fondas veiksmingai padėtų didinti vidaus saugumo lygį visoje Europos Sąjungoje ir kurti tikrą saugumo sąjungą, jis turėtų būti naudojamas taip, kad valstybių narių veiksmams teiktų daugiausia pridėtinės vertės;

(16) siekiant užtikrinti, kad fondas veiksmingai padėtų didinti vidaus saugumo lygį visoje Europos Sąjungoje ir kurti tikrą saugumo sąjungą, jis turėtų būti naudojamas taip, kad valstybių narių veiksmams teiktų daugiausia Europos pridėtinės vertės;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>18 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) siekdamos prisidėti prie fondo tikslų įgyvendinimo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų programų prioritetais būtų atsižvelgiama į konkrečius fondo tikslus, kad pasirinkti prioritetai atitiktų II priede nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp tikslų padėtų siekti bendro politikos tikslo;

(18) siekdamos prisidėti prie fondo tikslų įgyvendinimo, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų programų prioritetais būtų prisidedama prie konkrečių fondo tikslų įgyvendinimo, kad pasirinkti prioritetai atitiktų nustatytas įgyvendinimo priemones ir kad išteklių paskirstymas tarp tikslų būtų proporcingas atsižvelgiant į problemas ir poreikius ir padėtų siekti bendro politikos tikslo;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>20 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) fondas turėtų derėti su kitomis Sąjungos saugumo srities finansinėmis programomis ir jas papildyti. Visų pirma bus siekiama užtikrinti sąveiką su Prieglobsčio ir migracijos fondu, Integruoto sienų valdymo fondu, kurį sudaro Reglamentu (ES) X nustatyta sienų valdymo ir vizų priemonė bei Reglamentu (ES) X nustatyta muitinio tikrinimo įrangos priemonė, taip pat kitais sanglaudos politikos fondais, kuriems taikomas Reglamentas (ES) X [BNR], Reglamentu (ES) X nustatytos programos „Europos horizontas“ saugumo srities mokslinių tyrimų dalimi, Reglamentu (ES) X nustatyta Teisių ir vertybių programa, Reglamentu (ES) X nustatyta Teisingumo programa, Reglamentu (ES) X nustatyta Europos skaitmenine programa ir Reglamentu (ES) X nustatyta programa „InvestEU“. Visų pirma turėtų būti siekiama sąveikos infrastruktūros ir viešųjų erdvių saugumo, kibernetinio saugumo ir radikalizacijos prevencijos srityse. Siekiant kuo veiksmingiau įgyvendinti politikos tikslus, išnaudoti masto ekonomiją ir išvengti veiksmų dubliavimosi, būtina taikyti veiksmingus koordinavimo mechanizmus;

(20) fondas turėtų derėti su kitomis Sąjungos saugumo srities finansinėmis programomis ir jas papildyti. Visų pirma bus užtikrinta sąveika su Prieglobsčio ir migracijos fondu, Integruoto sienų valdymo fondu, kurį sudaro Reglamentu (ES) X nustatyta sienų valdymo ir vizų priemonė bei Reglamentu (ES) X nustatyta muitinio tikrinimo įrangos priemonė, taip pat kitais sanglaudos politikos fondais, kuriems taikomas Reglamentas (ES) X [BNR], Reglamentu (ES) X nustatytos programos „Europos horizontas“ saugumo srities mokslinių tyrimų dalimi, Reglamentu (ES) X nustatyta Teisių ir vertybių programa, Reglamentu (ES) X nustatyta Teisingumo programa, Reglamentu (ES) X nustatyta Europos skaitmenine programa ir Reglamentu (ES) X nustatyta programa „InvestEU“. Visų pirma turėtų būti siekiama sąveikos infrastruktūros ir viešųjų erdvių saugumo, kibernetinio saugumo, aukų apsaugos ir smurtinio ekstremizmo, įskaitant radikalizaciją, prevencijos srityse. Siekiant kuo veiksmingiau įgyvendinti politikos tikslus, išnaudoti masto ekonomiją ir išvengti veiksmų dubliavimosi, būtina taikyti veiksmingus koordinavimo mechanizmus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>21 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) fondo lėšomis remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su Sąjungos išorės veiksmais bei jos užsienio politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kalbant apie išorės aspektą, fondas turėtų stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis Sąjungos vidaus saugumui aktualiose srityse, tokiose kaip kova su terorizmu ir radikalizacija, bendradarbiavimas su trečiųjų šalių teisėsaugos institucijomis kovojant su terorizmu (įskaitant specialistų vizitus ir jungtines tyrimų grupes), sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, prekyba žmonėmis ir neteisėtu migrantų gabenimu;

(21) fondo lėšomis remiamos trečiosiose šalyse vykdomos ir su jomis susijusios priemonės turėtų būti įgyvendinamos užtikrinant visapusišką sąveiką ir nuoseklumą su kitais veiksmais, kurių imamasi už Sąjungos ribų ir kurie remiami pagal Sąjungos išorės finansavimo priemones, ir turėtų šiuos veiksmus papildyti. Visų pirma vykdant tokius veiksmus turėtų būti siekiama visiško suderinamumo su išorės veiksmų, Sąjungos užsienio politikos ir pagalbos vystymuisi politikos, susijusios su tam tikra šalimi ar regionu, principais ir bendraisiais tikslais. Kalbant apie išorės aspektą, fondas turėtų stiprinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis Sąjungos vidaus saugumui aktualiose srityse, tokiose kaip kova su terorizmu ir radikalizacija, bendradarbiavimas su trečiųjų šalių teisėsaugos institucijomis kovojant su terorizmu (įskaitant specialistų vizitus ir jungtines tyrimų grupes), neteisėta prekyba, pirmiausia ginklais, narkotikais, nykstančiomis rūšimis ir kultūros objektais, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu ir korupcija, prekyba žmonėmis, neteisėtu migrantų gabenimu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>23 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. X1a Sąjunga turėtų imtis priemonių savo biudžetui apsaugoti, kai valstybėje narėje nustatoma visuotinių teisinės valstybės principo taikymo trūkumų. Reglamentas (ES) Nr. X turėtų taikomas šiam fondui;

 

________________

 

1a Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Sąjungos biudžeto apsaugos esant visuotinių teisinės valstybės principo taikymo valstybėse narėse trūkumų (COM(/0324).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>24 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas;

(24) kad būtų pasiekti šiame reglamente nustatyti tikslai, fondas turėtų atitikti didesnio lankstumo ir supaprastinimo poreikį, kartu turėtų būti laikomasi nuspėjamumo reikalavimų ir užtikrinamas teisingas ir skaidrus išteklių paskirstymas. Įgyvendinant fondą reikėtų vadovautis išlaidų veiksmingumo, efektyvumo ir kokybės principais. Be to, fondo įgyvendinimas turėtų būti kuo patogesnis naudotojams;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Kad būtų galima atsižvelgti į saugumo grėsmių arba pradinės padėties pokyčius, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, remiantis naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta paskirstymo formulėje, atsižvelgiant į programos įgyvendinimo būklę;

(26) šios pradinės sumos turėtų būti valstybių narių ilgalaikių investicijų pagrindas. Kad būtų galima atsižvelgti į vidaus ir išorės saugumo grėsmių arba pradinės padėties pokyčius, valstybėms narėms laikotarpio viduryje turėtų būti skirta papildoma suma, remiantis naujausiais turimais statistiniais duomenimis, kaip nustatyta paskirstymo formulėje, atsižvelgiant į programos įgyvendinimo būklę;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a) skirstant turimus fondo išteklius turėtų būti atsižvelgiama į ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, kuriuos valstybės narės turi apsaugoti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>27 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) kadangi saugumo srities uždaviniai nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti atsižvelgiant į saugumo grėsmių pokyčius ir finansavimą reikia skirti prioritetams, kurie teikia didžiausios Sąjungos pridėtinės vertės. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelės Sąjungos pridėtinės vertės, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju pagal teminę priemonę;

(27) kadangi saugumo srities uždaviniai nuolat kinta, finansavimo paskirstymą reikia pritaikyti atsižvelgiant į vidaus ir išorės saugumo grėsmių pokyčius ir finansavimą reikia skirti prioritetams, kurie teikia didžiausios Sąjungos pridėtinės vertės. Siekiant tenkinti neatidėliotinus poreikius, atsižvelgiant į politikos ir Sąjungos prioritetų pokyčius, taip pat norint nukreipti finansavimą į veiksmus, teikiančius didelės Sąjungos pridėtinės vertės, dalis finansavimo bus periodiškai skiriama konkretiems veiksmams, Sąjungos veiksmams ir pagalbai ekstremaliosios situacijos atveju pagal teminę priemonę;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>28 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) valstybės narės turėtų būti skatinamos pasinaudodamos didesne Sąjungos parama dalį programos asignavimo skirti IV priede išvardytiems veiksmams finansuoti;

(28) valstybės narės turėtų būti skatinamos pasinaudodamos didesne Sąjungos parama dalį programos asignavimo skirti IV priede išvardytiems veiksmams finansuoti iš esmės dėl jų didelės Europos pridėtinės vertės arba jų prioritetinės svarbos Sąjungai;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>31 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31) siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje;

(31) siekiant papildyti šio fondo politikos tikslo įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu vykdant valstybių narių programas, fondo lėšomis taip pat turėtų būti remiami Sąjungos lygmens veiksmai. Tokiais veiksmais turėtų būti siekiama fondo intervencijos taikymo sričiai priklausančių bendrų strateginių tikslų, susijusių su politikos analize ir inovacijomis, tarptautiniu tarpusavio mokymusi ir partnerystės projektais, taip pat su naujų iniciatyvų ir veiksmų testavimu visoje Sąjungoje ar tam tikrose valstybėse narėse. Todėl turėtų būti skatinamas valstybių narių žvalgybos tarnybų bendradarbiavimas, siekiant užtikrinti būtiną keitimąsi informacija, kad būtų veiksmingiau kovojama su terorizmu ir sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu bei prisidedama prie geresnio jų tarpvalstybinio pobūdžio supratimo. Fondas turėtų remti valstybių narių pastangas dalytis geriausia patirtimi ir skatinti bendrus mokymus, siekdamas prisidėti prie žvalgybos tarnybų tarpusavio ir žvalgybos tarnybų ir Europolo bendradarbiavimo ir tarpusavio pasitikėjimo kultūros ugdymo;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>33 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(33a) atsižvelgiant į tarpvalstybinį Sąjungos veiksmų pobūdį ir siekiant skatinti suderintus veiksmus, kad būtų įgyvendintas tikslas užtikrinti aukščiausio lygio saugumą Sąjungoje, decentralizuotos agentūros taip pat turėtų būti tinkamos paramos, įskaitant dotacijas, gavėjos įgyvendinant Sąjungos veiksmus. Tokia parama turėtų atitikti Sąjungos institucijų Sąjungos lygmeniu nustatytus prioritetus ir iniciatyvas, kuriais siekiama užtikrinti Europos pridėtinę vertę;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>37 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37) siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, fondas turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir Bendrų nuostatų reglamentas (ES) Nr. X18, dalis;

(37) siekiant įgyvendinti veiksmus pagal pasidalijamojo valdymo principą, fondas turėtų būti nuoseklios sistemos, kurią sudaro šis reglamentas, Finansinis reglamentas ir Bendrų nuostatų reglamentas (ES) Nr. X [BNR]18, dalis. Nuostatų kolizijos atveju Reglamentas (ES) Nr. X [BNR] turėtų būti viršesnis už šį reglamentą;

__________________

__________________

18 Išsami nuoroda

18 Išsami nuoroda

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>38 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38) Reglamentu (ES) Nr. X [BNR] nustatyta Europos regioninės plėtros fondo (EFPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), Prieglobsčio ir migracijos fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo (VSF) ir sienų valdymo ir vizų priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (ISVF), veiksmų sistema ir jame visų pirma išdėstytos ES fondų, įgyvendinamų pagal pasidalijamojo valdymo principą, programavimo, stebėsenos ir vertinimo, valdymo ir kontrolės taisyklės. Be to, šiame reglamente būtina nurodyti Vidaus saugumo fondo tikslus ir išdėstyti konkrečias nuostatas dėl veiklos, kuri gali būti finansuojama teikiant šio fondo paramą;

(38) Reglamentu (ES) Nr. X [BNR] nustatyta Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), „Europos socialinio fondo +“ (ESF+), Sanglaudos fondo, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo (EJRŽF), Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), Vidaus saugumo fondo (VSF) ir sienų valdymo ir vizų priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą (ISVF), veiksmų sistema ir jame visų pirma išdėstytos ES fondų, įgyvendinamų pagal pasidalijamojo valdymo principą, programavimo, stebėsenos ir vertinimo, valdymo ir kontrolės taisyklės. Be to, šiame reglamente būtina nurodyti Vidaus saugumo fondo tikslus ir išdėstyti konkrečias nuostatas dėl veiklos, kuri gali būti finansuojama teikiant šio fondo paramą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>38 a konstatuojamoji dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a) siekiant užtikrinti, kad fondo lėšomis būtų remiami veiksmai, kuriais siekiama visų konkrečių fondo tikslų, ir kad ištekliai šiems tikslams būtų paskirstomi proporcingai, atsižvelgiant į problemas ir poreikius, kad būtų galima pasiekti tikslus, kiekvienam konkrečiam fondo tikslui pagal nacionalines programas ir pagal teminę priemonę reikėtų nustatyti minimalią fondo asignavimo procentinę dalį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>40 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40) pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201319, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9520, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9621 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193922 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137123, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises;

(40) pagal Finansinį reglamentą, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/201319, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2988/9520, Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/9621 ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/193922 Sąjungos finansiniai interesai turi būti ginami proporcingomis priemonėmis, įskaitant pažeidimų ir sukčiavimo prevenciją, nustatymą, ištaisymą ir tyrimą, prarastų, nepagrįstai išmokėtų ar neteisingai panaudotų lėšų susigrąžinimą ir, jei reikia, administracinių ir (arba) baudžiamųjų sankcijų skyrimą. Visų pirma pagal Reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ir Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) gali atlikti administracinius tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, siekdama nustatyti, ar nebuvo sukčiavimo, korupcijos ar kitos nusikalstamos veikos atvejų, darančių poveikį Sąjungos finansiniams interesams. Pagal Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939 Europos prokuratūra gali tirti sukčiavimo ir kitos neteisėtos veiklos atvejus, darančius poveikį Sąjungos finansiniams interesams, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2017/137123, ir vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Pagal Finansinį reglamentą bet kuris asmuo arba subjektas, gaunantis Sąjungos lėšų, turi visapusiškai bendradarbiauti siekiant apsaugoti Sąjungos finansinius interesus, suteikti būtinas teises ir prieigą Komisijai, OLAF, Europos prokuratūrai ir Europos Audito Rūmams ir užtikrinti, kad visos Sąjungos lėšų naudojimo procese dalyvaujančios trečiosios šalys suteiktų lygiavertes teises. Valstybės narės visapusiškai bendradarbiauja ir teikia bet kokią reikalingą pagalbą Sąjungos institucijoms, agentūroms ir įstaigoms, kad būtų užtikrinti Sąjungos finansiniai interesai. Su fondu susijusių pažeidimų arba sukčiavimo tyrimų rezultatai turėtų būti prieinami Europos Parlamentui;

__________________

__________________

19 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

19 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

20 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

20 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

21 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

21 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

22 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

22 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).

23 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

23 2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>43 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43) pagal SESV 349 straipsnį ir remdamosi Komisijos komunikatu „Sustiprinta ir atnaujinta strateginė partnerystė su ES atokiausiais regionais“25, kurį Taryba patvirtino savo 2018 m. balandžio 12 d. išvadose, atitinkamos valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų programomis būtų sprendžiami konkretūs atokiausių regionų uždaviniai. Fondas padeda šioms valstybėms narėms gauti tinkamų išteklių ir prireikus padėti šiems regionams;

Išbraukta.

__________________

 

25 COM(2017) 623 final.

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>44 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros26 22 ir 23 dalimis, fondą reikia vertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, tenkančios visų pirma valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondo poveikį vietoje. Norint įvertinti fondo laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu fondo konkrečiu tikslu susijusius rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes;

(44) remiantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros26 22 ir 23 dalimis, fondą reikia vertinti remiantis informacija, surinkta taikant konkrečius stebėsenos reikalavimus, kartu vengiant pernelyg didelio reguliavimo ir administracinės naštos, tenkančios visų pirma valstybėms narėms. Prireikus šie reikalavimai gali apimti išmatuojamus rodiklius, kuriais gali būti remiamasi vertinant fondo poveikį vietoje. Norint įvertinti fondo laimėjimus, reikėtų nustatyti su kiekvienu fondo konkrečiu tikslu susijusius rodiklius ir susijusias siektinas reikšmes. Tie rodikliai turėtų apimti kokybinius ir kiekybinius rodiklius;

__________________

__________________

26 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

26 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>45 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams įgyvendinti. Rengiant ir įgyvendinant fondą bus nustatyti atitinkami veiksmai, kurie bus dar kartą vertinami atliekant vertinimą ar peržiūrą;

(45) atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, šis fondas padės integruoti klimato politikos veiksmus ir siekti bendro tikslo skirti 25 proc. ES biudžeto išlaidų klimato srities tikslams įgyvendinti 2021–2027 m. DFP laikotarpiu bei metinio 30 proc. tikslo, kuris turi būti pasiektas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip 2027 m.;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>46 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46) atsižvelgdamos į šiuos rodiklius ir finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. X [BNR] ir šio reglamento nuostatas;

(46) atsižvelgdamos į šiuos rodiklius ir finansines ataskaitas, Komisija ir valstybės narės turėtų stebėti fondo įgyvendinimą pagal atitinkamas Reglamento (ES) Nr. X [BNR] ir šio reglamento nuostatas. Kad galėtų tinkamai vykdyti savo priežiūros funkciją, Komisija turėtų turėti galimybę nustatyti fondo faktiškai išleistas sumas per tam tikrus metus. Todėl, teikdamos Komisijai savo nacionalinės programos metines finansines ataskaitas, valstybės narės turėtų atskirai nurodyti susigrąžintųjų lėšų, išankstinio finansavimo mokėjimų galutiniams paramos gavėjams ir faktiškai patirtų išlaidų kompensavimo sumas. Siekdama supaprastinti fondo auditą ir įgyvendinimo stebėseną, Komisija turėtų įtraukti šias sumas į savo metinę fondo įgyvendinimo ataskaitą. Komisija turėtų kasmet pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai priimtų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santrauką. Gavusi prašymą, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai visą metinių veiklos rezultatų ataskaitų tekstą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>47 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47) siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, kiek tai susiję su sąrašu veiksmų, kurie atitinka didesnio bendro finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, ir veiklos parama, siekiant toliau plėtoti stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais;

(47) siekiant papildyti ir iš dalies pakeisti šio reglamento neesmines nuostatas, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti aktus pagal SESV 290 straipsnį, susijusius su teminės priemonės darbo programomis, sąrašu veiksmų, kurie atitinka didesnio bendro finansavimo reikalavimus, kaip nurodyta IV priede, ir veiklos parama, siekiant toliau plėtoti stebėsenos ir vertinimo sistemą. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>48 konstatuojamoji dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai27. Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma įgyvendinimo aktams, kuriais nustatomos bendros valstybių narių pareigos, visų pirma teikti informaciją Komisijai, o patariamoji procedūra turėtų būti taikoma priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį;

(48) siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai27. Priimant įgyvendinimo aktus, susijusius su informacijos teikimo Komisijai pagal programavimo ir ataskaitų teikimo tvarką sąlygomis, atsižvelgiant į visiškai techninį jų pobūdį, turėtų būti taikoma patariamoji procedūra;

__________________

__________________

27 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

27 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu įsteigiamas Vidaus saugumo fondas (toliau – fondas).

1. Šiuo reglamentu 2021 m. sausio 1 d.–2017 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui įsteigiamas Vidaus saugumo fondas (toliau – fondas).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>1 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jame nustatomi fondo tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

2. Šiame reglamente nustatomi:

 

a)  fondo tikslai;

 

b)  konkretūs fondo tikslai ir jų įgyvendinimo priemonės;

 

c)  2021–2027 m. biudžetas;

 

d)  Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) kibernetiniai nusikaltimai – nusikaltimai kibernetinėje erdvėje, t. y. nusikaltimai, kurie gali būti vykdomi tik naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įranga ir sistemomis, kai įranga ir sistemos yra arba nusikaltimo darymo įrankis, arba pirminis nusikaltimo objektas, ir nusikaltimai pasinaudojant kibernetine erdve, t. y. tradiciniai nusikaltimai, pavyzdžiui, seksualinis vaikų išnaudojimas, kurių mastas arba aprėptis padidėja naudojant kompiuterius, kompiuterių tinklus arba kitų rūšių IRT priemones;

d) kibernetiniai nusikaltimai – nusikaltimai kibernetinėje erdvėje, t. y. nusikaltimai, kurie gali būti vykdomi tik naudojantis informacinių ir ryšių technologijų (IRT) įranga ir sistemomis, kai įranga ir sistemos yra arba nusikaltimo darymo įrankis, arba pirminis nusikaltimo objektas, ir nusikaltimai pasinaudojant kibernetine erdve, t. y. tradiciniai nusikaltimai, kurių mastas arba aprėptis padidėja naudojant kompiuterius, kompiuterių tinklus arba kitų rūšių IRT priemones;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos f punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f) ES politikos ciklas – žvalgybos informacija grindžiama tarpdisciplininė iniciatyva, kuria siekiama kovoti su Sąjungai kylančiomis didžiausiomis sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmėmis, skatinant valstybių narių, Sąjungos institucijų, agentūrų ir, kai tinkama, trečiųjų šalių bei organizacijų bendradarbiavimą;

f) ES politikos ciklas – žvalgybos informacija grindžiama tarpdisciplininė iniciatyva, kuria siekiama kovoti su Sąjungai kylančiomis didžiausiomis sunkių formų ir organizuoto nusikalstamumo grėsmėmis, skatinant valstybių narių, Sąjungos institucijų, Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų ir, kai tinkama, trečiųjų šalių bei organizacijų bendradarbiavimą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos g punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g) keitimasis informacija ir prieiga prie jos – SESV 87 straipsnyje nurodytoms institucijoms ir Europolui svarbios su nusikalstamų veikų, visų pirma tarpvalstybiniu organizuotu nusikalstamumu, prevencija, nustatymu, tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu už jas susijusios informacijos saugus rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizavimas ir keitimasis ja;

g) keitimasis informacija ir prieiga prie jos – SESV 87 straipsnyje nurodytoms institucijoms ir Europolui, Eurojustui ir Europos prokuratūrai svarbios su nusikalstamų veikų, visų pirma terorizmo ir kibernetinių nusikaltimų, taip pat sunkaus ir tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo, prevencija, nustatymu, tyrimu ir baudžiamuoju persekiojimu už jas susijusios informacijos, tvarkomos laikantis taikytinų Sąjungos duomenų apsaugos taisyklių, saugus rinkimas, kaupimas, apdorojimas, analizavimas ir keitimasis ja;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos h punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h) teisminis bendradarbiavimas – teisminis bendradarbiavimas baudžiamosiose bylose;

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos i punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i) LETS (angl. European Law Enforcement Training Scheme) – Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema, kurios paskirtis – padėti teisėsaugos pareigūnams įgyti žinių ir gebėjimų, reikalingų, kad veiksmingai bendradarbiaujant būtų užtikrinama efektyvi tarpvalstybinio nusikalstamumo prevencija ir kova su juo, kaip išdėstyta 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikate dėl LETS31 sukūrimo ir kaip nurodyta CEPOL reglamente32;

i) LETS (angl. European Law Enforcement Training Scheme) – Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema, kurios paskirtis – padėti teisėsaugos pareigūnams įgyti žinių ir gebėjimų, reikalingų, kad veiksmingai bendradarbiaujant būtų užtikrinama efektyvi tarpvalstybinio sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo ir terorizmo prevencija ir kova su juo, kaip išdėstyta 2013 m. kovo 27 d. Komisijos komunikate dėl LETS31 sukūrimo ir kaip nurodyta CEPOL reglamente32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172, kuriuo sukuriama Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema (LETS).

31 COM(2013) 172, kuriuo sukuriama Europos teisėsaugos pareigūnų mokymo sistema (LETS).

32 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentas (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL).

32 2015 m. lapkričio 25 d. Reglamentas (ES) 2015/2219 dėl Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>2 straipsnio 1 pastraipos k punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k) parengtis bet kokia priemonė, kuria siekiama užtikrinti su galimais teroristiniais išpuoliais arba kitais su saugumu susijusiais incidentais susijusios rizikos prevenciją arba tą riziką sumažinti;

k) parengtis konkrečios priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti su galimais teroristiniais išpuoliais arba kitais su saugumu susijusiais incidentais susijusios rizikos prevenciją arba tą riziką sumažinti;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Fondo politikos tikslas – padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje, visų pirma kovojant su terorizmu, radikalėjimu, sunkių formų bei organizuotu nusikalstamumu ir kibernetiniais nusikaltimais, taip pat teikiant pagalbą ir apsaugą nusikaltimų aukoms.

1. Fondo politikos tikslas – padėti užtikrinti aukštą saugumo lygį Sąjungoje, be kita ko, aktyviau bendradarbiaujant, visų pirma vykdant terorizmo ir smurtinio ekstremizmo, radikalizacijos, sunkaus bei organizuoto nusikalstamumo ir kibernetinių nusikaltimų prevenciją ir su tuo kovojant, taip pat teikiant pagalbą ir apsaugą nusikaltimų aukoms. Fondo lėšomis taip pat remiama parengtis saugumo incidentams ir tokių incidentų valdymas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) gerinti Sąjungos teisėsaugos institucijų tarpusavio keitimąsi informacija bei keitimąsi informacija jų viduje ir su kitomis kompetentingomis institucijomis bei kitomis atitinkamomis Sąjungos įstaigomis, taip pat su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis;

a) gerinti ir palengvinti valstybių narių teisėsaugos ir teisminių institucijų, kitų valstybių narių kompetentingų institucijų bei kitų atitinkamų Sąjungos įstaigų, ypač Europolo ir Eurojusto, tarpusavio keitimąsi svarbia ir tikslia informacija bei keitimąsi informacija jų viduje ir, kai tinkama, su trečiosiomis šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) intensyvinti Sąjungos teisėsaugos institucijų tarpusavio bei jų viduje ir su kitomis kompetentingomis institucijomis vykdomas tarpvalstybines bendras operacijas, susijusias su tarpvalstybinio pobūdžio sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu, ir

b) gerinti ir intensyvinti tarpvalstybinį koordinavimą ir bendradarbiavimą, įskaitant valstybių narių teisėsaugos institucijų tarpusavio bei jų viduje ir su kitomis kompetentingomis institucijomis vykdomas bendras operacijas, susijusias su terorizmu ir tarpvalstybinio pobūdžio sunkių formų ir organizuotu nusikalstamumu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) remti pastangas stiprinti kovos su nusikalstamumu, be kita ko, terorizmu, ir jo prevencijos pajėgumus, visų pirma užtikrinant glaudesnį valdžios institucijų, pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus partnerių bendradarbiavimą valstybėse narėse.

c) remti būtinas pastangas stiprinti valstybių narių kovos su nusikalstamumu, be kita ko, terorizmu, kibernetiniais nusikaltimais ir smurtiniu ekstremizmu, įskaitant radikalizaciją, ir jų prevencijos pajėgumus, visų pirma užtikrinant glaudesnį valdžios institucijų, atitinkamų Sąjungos agentūrų, pilietinės visuomenės ir privačiojo sektoriaus subjektų bendradarbiavimą valstybėse narėse ir tarp jų ir civilinį krizių valdymą įvykus saugumo incidentams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) ugdyti bendrą žvalgybos kultūrą remiant ryšius ir tarpusavio pasitikėjimą, supratimą ir mokymąsi, skleisti žinias ir geriausios praktikos pavyzdžius tarp valstybių narių žvalgybos tarnybų ir Europolui, visų pirma rengiant bendrus mokymus ir keičiantis ekspertais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Siekiant 2 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, fondo veikla įgyvendinama taikant II priede išvardytas įgyvendinimo priemones.

3. Siekiant 2 dalyje nurodytų konkrečių tikslų, fondo veikla įgyvendinama, be kita ko, taikant 3a straipsnyje išvardytas įgyvendinimo priemones.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Finansuojami veiksmai įgyvendinami užtikrinant visapusišką pagarbą pagrindinėms teisėms ir žmogaus orumui. Veiksmai visų pirma atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Sąjungos duomenų apsaugos teisės ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) nuostatas. Jei įmanoma, įgyvendindamos veiksmus valstybės narės ypatingą dėmesį pirmiausia skiria pažeidžiamiems asmenims, visų pirma vaikams ir nelydimiems nepilnamečiams, teikiamai pagalbai ir jų apsaugai.

4. Finansuojamos operacijos įgyvendinamos visapusiškai paisant pagrindinių teisių bei žmogaus orumo ir Europos Sąjungos sutarties (ES sutartis) 2 straipsnyje įtvirtintų vertybių, o tais atvejais, kai esama aiškių ir pagrįstų įrodymų, kad veiksmais prisidedama prie tokių teisių pažeidimo, finansavimas nutraukiamas ir susigrąžinamas. Operacijos visų pirma atitinka Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, Sąjungos duomenų apsaugos teisės ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (EŽTK) nuostatas. Įgyvendinant operacijas ypatingas dėmesys skiriamas pažeidžiamiems asmenims, visų pirma vaikams ir nelydimiems nepilnamečiams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>3 a straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Įgyvendinimo priemonės

 

1. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytą konkretų tikslą, daugiausia dėmesio skirdamas įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:

 

a) užtikrinti, kad būtų vienodai taikomas Sąjungos saugumo srities acquis, sudaryti sąlygas keistis reikiama informacija, be kita ko, įgyvendinant rekomendacijas, pateiktas taikant kokybės kontrolės ir vertinimo mechanizmus, tokius kaip Šengeno vertinimo mechanizmą ir kitus kokybės kontrolės ir vertinimo mechanizmus;

 

b) sukurti, pritaikyti ir prižiūrėti su saugumu susijusias Sąjungos IT sistemas ir ryšių tinklus, be kita ko, užtikrinant jų sąveikumą, ir parengti atitinkamas nustatytų spragų šalinimo priemones;

 

c) didinti aktyvų su saugumu susijusių Sąjungos keitimosi informacija priemonių, sistemų ir duomenų bazių naudojimą, gerinti su saugumu susijusių nacionalinių duomenų bazių tarpusavio jungtis ir jų jungtis su Sąjungos duomenų bazėmis ir užtikrinti, kad jos būtų pildomos aukštos kokybės duomenimis, ir

 

d) remti atitinkamas nacionalines priemones konkretiems tikslams, išdėstytiems 3 straipsnio 2 dalies a punkte, įgyvendinti.

 

2. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies b punkte nustatytą konkretų tikslą, daugiausia dėmesio skirdamas įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:

 

a) stiprinti atitinkamas valstybių narių teisėsaugos operacijas, vykdomas tarpusavyje ir, kai tinkama, su kitais atitinkamais subjektais, visų pirma siekiant palengvinti ir pagerinti bendrų tyrimų grupių, bendro patruliavimo, persekiojimo kertant sieną, atsargaus sekimo ir kitų operatyvinio bendradarbiavimo mechanizmų naudojimą, atsižvelgiant į ES politikos ciklą (EMPACT), ypatingą dėmesį skiriant tarpvalstybinėms operacijoms;

 

b) stiprinti teisėsaugos ir kitų kompetentingų institucijų veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą valstybėse narėse ir tarp jų bei su kitais atitinkamais subjektais, pavyzdžiui, per specializuotų nacionalinių padalinių tinklus, Sąjungos tinklus ir bendradarbiavimo struktūras, taip pat Sąjungos centrus;

 

c) gerinti tarpžinybinį ir Sąjungos lygmens bendradarbiavimą tarp valstybių narių arba tarp valstybių narių ir atitinkamų Sąjungos įstaigų, organų ir agentūrų, taip pat nacionalinių kompetentingų institucijų tarpžinybinį bendradarbiavimą nacionaliniu lygmeniu kiekvienoje valstybėje narėje.

 

3. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą konkretų tikslą, daugiausia dėmesio skirdamas įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:

 

a) stiprinti teisėsaugos pareigūnų mokymą, pratybas ir tarpusavio mokymąsi, visų pirma įtraukiant elementus, kuriais siekiama didinti informuotumą klausimais, susijusiais su radikalizacija, smurtiniu ekstremizmu ir rasizmu, specializuotas mainų tarp valstybių narių programas, taip pat skirtas ir jaunesniesiems teisėsaugos institucijų darbuotojams, ir dalijimąsi geriausia patirtimi, be kita ko, su trečiosiomis šalimis ir kitais susijusiais subjektais;

 

b) išnaudoti sąveiką sutelkiant valstybių narių ir kitų susijusių subjektų, įskaitant pilietinę visuomenę, išteklius ir žinias, pavyzdžiui, kuriant bendrus kompetencijos centrus, rengiant bendrus rizikos vertinimus ar bendrus operatyvinės paramos centrus bendrai vykdomų veiksmų reikmėms arba dalijantis geriausia patirtimi siekiant užkirsti kelią nusikalstamumui vietos lygmeniu;

 

c) skatinti ir plėtoti liudytojų, informatorių ir nusikaltimų aukų ankstyvo nustatymo, apsaugos ir paramos jiems priemones, kitas apsaugos priemones, mechanizmus ir geriausią patirtį, taip pat plėtoti atitinkamą valdžios institucijų ir kitų susijusių subjektų partnerystę;

 

d) įsigyti atitinkamos įrangos ir sukurti arba modernizuoti specializuotus mokymo įrenginius ir kitą svarbią su saugumu susijusią infrastruktūrą, kad būtų galima gerinti parengtį, atsparumą, visuomenės informuotumą ir tinkamą reagavimą į grėsmes saugumui;

 

e) nustatyti, įvertinti ir ištaisyti ypatingos svarbos infrastruktūros objektų ir didelio skverbimosi į rinką pajėgumus turinčios IT įrangos pažeidžiamumus, kad būtų užkirstas kelias atakoms prieš informacines sistemas ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektus, pvz., atliekant nemokamos ir atvirojo kodo programinės įrangos auditą, sukuriant ir palaikant klaidų aptikimo programas (angl. „bug bounty“), arba naudojant skverbties bandymus.

 

4. Fondas padeda įgyvendinti 3 straipsnio 2 dalies ca punkte nustatytą konkretų tikslą, daugiausia dėmesio skirdamas įgyvendinimo priemonėms, kuriomis siekiama:

 

a) gerinti valstybių narių žvalgybos tarnybų ir šių tarnybų bei teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir jų veiklos koordinavimą pasitelkiant kontaktus, tinklų kūrimą, abipusį pasitikėjimą, supratimą ir mokymąsi, keitimąsi žiniomis, patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais, visų pirma susijusiais su parama policijos tyrimams ir grėsmių vertinimui, ir jų sklaidą;

 

b) pagerinti žvalgybos pareigūnų mainus ir mokymą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant 3 straipsnyje nurodytų tikslų ir laikantis II priede išvardytų įgyvendinimo priemonių šio fondo lėšomis visų pirma remiami III priede išvardyti veiksmai.

1. Laikantis 3a straipsnyje išvardytų įgyvendinimo priemonių šio fondo lėšomis remiami veiksmai, kuriais prisidedama prie 3 straipsnyje nurodytų tikslų įvykdymo. Jie gali apimti III priede išvardytus veiksmus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Siekiant šio reglamento tikslų šio fondo lėšomis gali būti remiami III priede nurodytus Sąjungos prioritetus atitinkantys veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, ir prireikus trečiosiose šalyse pagal 5 straipsnį.

2. Siekiant šio reglamento 3 straipsnyje nustatytų tikslų išimtiniais atvejais tam tikru nustatytu mastu ir taikant atitinkamas apsaugos priemones šio fondo lėšomis gali būti remiami III priede nurodyti veiksmai, susiję su trečiosiomis šalimis, ir prireikus trečiosiose šalyse pagal 5 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Visa finansavimo suma, skiriama veiksmams trečiosiose šalyse arba su jomis susijusiems veiksmams remti pagal 8 straipsnyje nurodytą teminę priemonę, neviršija 2 proc. visos teminei priemonei pagal 7 straipsnio 2 dalies b punktą skiriamos sumos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 2 b dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b. Visa finansavimo suma, skiriama kiekvienai valstybei narei veiksmams trečiosiose šalyse arba su jomis susijusiems veiksmams remti 12 straipsnyje numatytas valstybių narių programas, neviršija 2 proc. visos pagal 7 straipsnio 2 dalies a punktą, 10 straipsnio 1 punktą ir I priedą valstybei narei skiriamos sumos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) veiksmai, apimantys tik viešosios tvarkos palaikymą nacionaliniu lygmeniu;

a) veiksmai, apimantys tik arba iš esmės viešosios tvarkos palaikymą nacionaliniu lygmeniu;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos d punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) įranga, kurios bent viena iš paskirčių – muitinis tikrinimas;

d) įranga, kurios pagrindinė paskirtis – muitinis tikrinimas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>4 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ekstremaliosios situacijos atveju šioje dalyje nurodyti veiksmai, kurie nėra tinkami finansuoti, gali būti laikomi tinkamais finansuoti.

Ekstremaliosios situacijos atveju pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodyti veiksmai, kurie nėra tinkami finansuoti, gali būti laikomi tinkamais finansuoti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii) darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis;

ii) darbo programoje nurodytoje trečiojoje šalyje toje programoje nustatytomis sąlygomis, jei laikomasi sąlygos, kad visais tos trečiosios šalies, joje vykdomais arba su ja susijusiais veiksmais visapusiškai paisoma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje įtvirtintų teisių ir principų ir Sąjungos bei valstybių narių tarptautinių įsipareigojimų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 1 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, ar tarptautinė organizacija.

b) teisės subjektas, įsteigtas pagal Sąjungos teisę, ar susijusi tarptautinė organizacija.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Trečiojoje šalyje įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti.

3. Trečiojoje šalyje įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka gavus Komisijos pritarimą atitinka dalyvavimo reikalavimus, jei to reikia tam tikro veiksmo tikslams pasiekti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>5 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose arba trečiosiose šalyse.

4. Reikalavimus atitinka teisės subjektai, dalyvaujantys kaip konsorciumai, kuriuos sudaro mažiausiai du nepriklausomi subjektai, įsisteigę skirtingose valstybėse narėse arba su tomis valstybėmis susijusiose užjūrio šalyse ar teritorijose. Kai konsorciumą sudarančios tarptautinės organizacijos yra įsisteigusios trečiojoje valstybėje, taikoma 6 straipsnio 3 dalis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

1. Pagal šį reglamentą teikiama parama papildo nacionalinius, regionų ir vietos intervencinius veiksmus ir ja pirmiausia siekiama suteikti Europos pridėtinę vertę šio reglamento tikslams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>6 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais ir papildytų kitas Sąjungos priemones.

2. Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad pagal šį reglamentą ir valstybių narių teikiama parama derėtų su atitinkamais Sąjungos veiksmais, politika ir prioritetais, papildytų nacionalines priemones ir būtų koordinuojama kartu su kitomis Sąjungos priemonėmis, ypač veiksmais, vykdomais kitų Sąjungos fondų lėšomis.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 2 500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1. Fondo veiklos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas – 2 209 725 000 EUR 2018 m. kainomis (2 500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) 1 500 000 000 EUR skiriama programų įgyvendinimui taikant pasidalijamąjį valdymą;

a) 1 325 835 000 EUR 2018 m. kainomis (1 500 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama programoms, įgyvendinamoms taikant pasidalijamąjį valdymą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>7 straipsnio 2 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) 1 000 000 000 EUR skiriama teminei priemonei.

b) 883 890 800 EUR 2018 m. kainomis (1 000 000 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama teminei priemonei.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės arba kuriais reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis II priede išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų.

2. Finansavimas pagal teminę priemonę skiriamas prioritetams, kurie suteikia Sąjungai didelės pridėtinės vertės, kad būtų reaguojama į neatidėliotinus poreikius, laikantis 3a straipsnyje išdėstytų sutartų Sąjungos prioritetų, arba 19 straipsnyje išdėstytoms paramos priemonėms. Teminės priemonės ištekliai skirtingiems prioritetams turi būti paskirstyti kuo proporcingiau, atsižvelgiant į problemas ir poreikius, kad būtų užtikrinta galimybė įgyvendinti fondo tikslus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Pagal teminę priemonę skiriamas finansavimas paskirstomas taip:

 

a) ne mažiau kaip 10 proc. – 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti;

 

b) ne mažiau kaip 10 proc. – 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti;

 

c) ne mažiau kaip 30 proc. – 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti;

 

d) ne mažiau kaip 5 proc. – 3 straipsnio 2 dalies ca punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, užtikrinama, kad dėl atrinktų projektų Komisija nepriimtų pagrįstos nuomonės dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

3. Kai pagal teminę priemonę finansavimas valstybėms narėms skiriamas taikant tiesioginį arba netiesioginį valdymą, projektams finansavimas neskiriamas, jei esama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl projektų teisėtumo, to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai pareiškus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Reglamento (ES) Nr. [BNR] 18 straipsnio ir 19 straipsnio 2 dalies tikslais Komisija įvertina, ar dėl numatytų veiksmų negali būti priimta Komisijos pagrįsta nuomonė dėl pažeidimų pagal SESV 258 straipsnį, dėl kurios kiltų rizika numatytų projektų išlaidų teisėtumui, tvarkingumui ar projektų vykdymui.

4. Kai pagal teminę priemonę finansavimas įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą, Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 18 straipsnio ir 19 straipsnio 2 dalies tikslais Komisija užtikrina, kad projektams finansavimas nebūtų skiriamas, jei esama aiškių įrodymų, kurie kelia abejonių dėl tų projektų teisėtumo, to finansavimo teisėtumo ir tvarkingumo arba tų projektų vykdymo, Komisijai pareiškus pagrįstą nuomonę dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal SESV 258 straipsnį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 5 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei. Komisija priima Finansinio reglamento [110] straipsnyje nurodytus teminei priemonei skirtus finansavimo sprendimus, kuriuose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prireikus finansavimo sprendimuose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma.

5. Komisija pagal metinius Sąjungos biudžeto asignavimus nustato bendrą sumą, skirtiną teminei priemonei. Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 28 straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant Finansinio reglamento [110] straipsnyje nurodytas teminei priemonei skirtas darbo programas, kuriose nustatomi remtini tikslai bei veiksmai ir nurodomos konkrečios kiekvienai jos sudedamajai daliai, kaip nurodyta 1 dalyje, skiriamos sumos. Prieš priimdama darbo programą, Komisija konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas. Kai taikoma, darbo programose nustatoma bendra derinimo operacijoms rezervuota suma. Siekdama užtikrinti, kad ištekliai būtų skirti laiku, Komisija gali atskirai priimti pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju darbo programą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 6 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Priėmusi finansavimo sprendimus, kaip nurodyta 3 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

6. Priėmusi darbo programą, kaip nurodyta 5 dalyje, Komisija gali iš dalies atitinkamai pakeisti programas, įgyvendinamas taikant pasidalijamąjį valdymą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>8 straipsnio 7 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Šie finansavimo sprendimai gali būti metiniai arba daugiamečiai ir gali būti skirti vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims.

7. Šios darbo programos gali būti metinės arba daugiametės ir gali būti skirtos vienai ar kelioms teminės priemonės sudedamosioms dalims.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>11 straipsnio 5 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Iš Sąjungos biudžeto skiriamos paramos dalis gali būti padidinta iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, susijusių su valstybių narių iniciatyva teikiama technine parama.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos programose nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais saugumo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos šiuos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad programoje būtų tinkamai atsižvelgta į II priede išdėstytas įgyvendinimo priemones.

1. Kiekviena valstybė narė ir Komisija užtikrina, kad nacionalinėse programose nustatyti prioritetai derėtų su Sąjungos prioritetais saugumo srityje ir jais būtų reaguojama į toje srityje kylančius uždavinius ir kad jie visiškai atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus. Apibrėždamos šiuos savo programų prioritetus valstybės narės užtikrina, kad programoje būtų tinkamai atsižvelgta į 3a straipsnyje išdėstytas įgyvendinimo priemones.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Vertindama nacionalines valstybių narių programas Komisija užtikrina, kad dėl planuojamų veiksmų nebūtų priimta pagrįsta nuomonė, kurią ji pareiškia dėl pažeidimo pagal SESV 258 straipsnį, susijusio su išlaidų teisėtumu ir tvarkingumu ar projektų vykdymu.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 1 b dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Valstybės narės savo nacionalinėms programoms skirtus išteklius paskirsto taip:

 

a) ne mažiau kaip 10 proc. – 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti;

 

b) ne mažiau kaip 10 proc. – 3 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti;

 

c) ne mažiau kaip 30 proc. – 3 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti;

 

d) ne mažiau kaip 5 proc. – 3 straipsnio 2 dalies ca punkte nurodytam konkrečiam tikslui įgyvendinti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 1 c dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c. Nukrypti nuo 1b dalies pageidaujančios valstybės narės apie tai praneša Komisijai ir su ja aptaria, ar dėl ypatingų aplinkybių, kurios turi įtakos vidaus saugumui, reikėtų pritaikyti tas minimalias procentines dalis. Tam turi pritarti Komisija.

</Amend>

 

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija užtikrina, kad pradedant rengti programas šiame procese dalyvautų Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL) ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA), atsižvelgiant į jų kompetenciją. Konkrečiau, valstybės narės konsultuojasi su Europolu dėl savo veiksmų pobūdžio, visų pirma, kai jos į savo programas įtraukia ES politikos ciklo arba EMPACT veiksmus arba Jungtinės darbo grupės elektroninių nusikaltimų klausimais (J-CAT) koordinuojamus veiksmus. Prieš įtraukdamos mokymus į savo programas, valstybės narės juos suderina su CEPOL, kad būtų išvengta dubliavimo.

2. Komisija užtikrina, kad rengiant programą nuo pat pradžių dalyvautų Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūra (Europolas), Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūra (CEPOL), Europos Sąjungos bendradarbiavimo baudžiamosios teisenos srityje agentūra (Eurojustas), Europos prokuratūra, Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra (ENISA), Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX), Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA), atsižvelgiant į jų kompetenciją. Konkrečiau, valstybės narės konsultuojasi su Europolu dėl savo veiksmų pobūdžio, visų pirma, kai jos į savo programas įtraukia ES politikos ciklo arba EMPACT veiksmus arba Jungtinės darbo grupės elektroninių nusikaltimų klausimais (J-CAT) koordinuojamus veiksmus. Prieš įtraukdamos mokymus į savo programas, valstybės narės juos suderina su CEPOL, kad būtų išvengta dubliavimo. Valstybės narės taip pat konsultuojasi su kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, dėl savo veiksmų planavimo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Prireikus Komisija gali įtraukti Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrą (Europolą), Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūrą (CEPOL) ir Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrą (EMCDDA) į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems teikiama fondo parama, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

3. Prireikus Komisija gali įtraukti 2 dalyje nurodytas agentūras, Europos duomenų apsaugos valdybą ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (EDAPP) į 5 skirsnyje nurodytą stebėsenos ir vertinimo veiklą, visų pirma siekdama užtikrinti, kad vykdomi veiksmai, kuriems teikiama fondo parama ir kurie priklauso jų kompetencijai, atitiktų susijusį Sąjungos acquis ir sutartus Sąjungos prioritetus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Įrangai, transporto priemonėms įsigyti arba su saugumu susijusiai infrastruktūrai įrengti gali būti panaudojama ne daugiau kaip 15 proc. valstybės narės programos asignavimo. Ši riba gali būti viršyta tik tinkamai pagrįstais atvejais.

4. Įrangai, transporto priemonėms įsigyti arba su saugumu susijusiai infrastruktūrai įrengti gali būti panaudojama ne daugiau kaip 15 proc. valstybės narės programos asignavimo. Ši riba gali būti viršyta tik tinkamai pagrįstais atvejais ir gavus Komisijos pritarimą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 5 dalies a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Sąjungos prioritetams ir saugumo srities acquis, visų pirma keitimuisi informacija ir IT sistemų sąveikumui;

a) Sąjungos prioritetams ir saugumo srities acquis, visų pirma teisėsaugos institucijų koordinavimui ir bendradarbiavimui ir veiksmingam keitimuisi svarbia ir tikslia informacija, taip pat ES informacinių sistemų sąveikumui užtikrinti reikiamos sistemos komponentų įgyvendinimui;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 6 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Prireikus programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 5 dalyje nurodytas rekomendacijas. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija gali patvirtinti patikslintą programą.

6. Prireikus programa iš dalies pakeičiama, kad būtų atsižvelgta į 5 dalyje nurodytas rekomendacijas ir į pažangą siekiant tarpinių reikšmių ir tikslų, įvertintą metinėse veiklos rezultatų ataskaitose, kaip nurodyta 26 straipsnio 2 dalies a punkte. Priklausomai nuo pakeitimų poveikio, Komisija turi patvirtinti patikslintą programą, laikydamasi Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 19 straipsnyje nustatytos tvarkos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 8 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8. Kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti projektus su trečiąja šalimi arba trečiojoje šalyje naudojant šio fondo paramą, prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė pasikonsultuoja su Komisija.

8. Kai valstybė narė nusprendžia įgyvendinti projektus trečiojoje šalyje arba su trečiąja šalimi susijusius projektus, kaip nurodyta 5 straipsnyje, naudojant šio fondo paramą, prieš pradėdama įgyvendinti projektą atitinkama valstybė narė pasikonsultuoja su Komisija. Komisija įvertina numatytų projektų papildomumą ir suderinamumą su kitais Sąjungos ir valstybių narių veiksmais, susijusiais su atitinkama trečiąja šalimi. Komisija taip pat patikrina, ar pasiūlyti projektai atitinka 3 straipsnio 4 dalyje nurodytus reikalavimus dėl pagrindinių teisių .

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>12 straipsnio 9 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Programavimas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [BNR] 17 straipsnio 5 dalyje, grindžiamas VI priedo 1 lentelėje nurodytų rūšių intervenciniais veiksmais.

9. pagal Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 17 straipsnį kiekvienoje programoje kiekvienam konkrečiam tikslui nustatomos intervencijos rūšys pagal VI priedo 1 lentelę ir orientacinis programuojamų išteklių paskirstymas pagal intervencijos rūšį arba paramos sritį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. 2024 m. Komisija atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 2 dalyje nurodytus kriterijus. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

1. 2024 m. Komisija, informavusi Europos Parlamentą, atitinkamų valstybių narių programoms skiria papildomą 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sumą, atsižvelgdama į I priedo 2 dalyje nurodytus kriterijus. Finansavimas teikiamas laikotarpiui nuo 2025 kalendorinių metų.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jei tarpinio mokėjimo paraiškų, teikiamų pagal Reglamento (ES) Nr. [BNR] 85 straipsnį, negauta dėl bent 10 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 10 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje.

2. Jei tarpinio mokėjimo paraiškų, teikiamų pagal Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 85 straipsnį, negauta dėl bent 30 proc. pirminio programos asignavimo, nurodyto 10 straipsnio 1 dalies a punkte, atitinkama valstybė narė neatitinka reikalavimų gauti papildomą asignavimą savo programai, nurodytai 1 dalyje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>13 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę, kai tinkama, atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

3. Nuo 2025 m. skiriant lėšas pagal teminę priemonę atsižvelgiama į pažangą, padarytą siekiant veiklos peržiūros plano tarpinių reikšmių, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 12 straipsnyje, ir į nustatytus įgyvendinimo trūkumus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Veiklos parama sudaro dalį valstybės narės asignavimo, kuris gali būti naudojamas kaip parama valdžios institucijoms, atsakingoms už užduotis ir paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga viešoji paslauga, finansuoti.

1. Veiklos parama sudaro dalį valstybės narės asignavimo, kuris gali būti naudojamas kaip parama valdžios institucijoms, atsakingoms už užduotis ir paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga viešoji paslauga, finansuoti tiek, kiek jos prisideda užtikrinant aukštą saugumo lygį visoje Sąjungoje.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybė narė gali iki 10 proc. sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti veiklos paramai valdžios institucijoms, atsakingoms už užduotis ir paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga viešoji paslauga, finansuoti.

2. Valstybė narė gali iki 20 proc. sumos, iš fondo skirtos programai, naudoti veiklos paramai valdžios institucijoms, atsakingoms už užduotis ir paslaugas, kurios yra Sąjungai naudinga viešoji paslauga, finansuoti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 4 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Valstybės narės programoje ir 26 straipsnyje nurodytose metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios prašyti veiklos paramos, remdamasi tų valstybių narių pateikta informacija, taip pat rekomendacijomis, pateiktomis pagal kokybės kontrolės ir vertinimo mechanizmus, kaip antai Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmą ir kitus kokybės kontrolės bei vertinimo mechanizmus.

4. Valstybės narės programoje ir 26 straipsnyje nurodytose metinėse veiklos rezultatų ataskaitose pagrindžia veiklos paramos naudojimą, siekiant šio reglamento tikslų. Prieš patvirtindama programą Komisija įvertina pradinę padėtį valstybėse narėse, kurios nurodė ketinančios prašyti veiklos paramos, remdamasi tų valstybių narių pateikta informacija, taip pat rekomendacijomis, pateiktomis pagal kokybės kontrolės ir vertinimo mechanizmus, kaip antai: Šengeno acquis taikymo vertinimo mechanizmą, Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros atliekamą pažeidžiamumo ir rizikos vertinimą ir, atitinkamai, kitus kokybės kontrolės bei vertinimo mechanizmus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 straipsnio 5 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Veiklos parama daugiausia skiriama konkrečioms VII priede nurodytoms užduotims ir paslaugoms.

5. Veiklos parama daugiausia skiriama VII priede nurodytiems veiksmams.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>15 a straipsnis (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15a straipsnis

 

Matomumas, skaidrumas ir komunikacija

 

Sąjungos lėšų gavėjai visapusiškai laikosi matomumo, skaidrumo ir komunikacijos reikalavimų, nustatytų Reglamente (ES) Nr. X [BNR].

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>17 straipsnio 3 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Decentralizuotoms agentūroms taip pat gali būti skiriama lėšų, numatytų Sąjungos veiksmams, siekiant remti tarptautinius veiksmus, kuriais sukuriama Europos pridėtinė vertė.

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>19 straipsnio 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fondo lėšomis gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės gali būti finansuojamos 100 proc.

Fondo lėšomis gali būti remiamos Komisijos iniciatyva arba jos vardu įgyvendinamos techninės paramos priemonės. Tos priemonės, t. y. parengiamieji, stebėsenos, kontrolės, audito, vertinimo, komunikacijos, įskaitant institucijų komunikaciją apie Sąjungos politikos prioritetus saugumo srityje, matomumo, taip pat visi administracinės ir techninės paramos veiksmai, reikalingi šiam reglamentui įgyvendinti, prireikus su trečiosiomis šalimis, gali būti finansuojamos 100 proc.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>21 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sąjungos lėšų gavėjas nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1. Sąjungos lėšų gavėjai viešina veiksmus ir jų rezultatus, atitinkamomis kalbomis teikdami nuoseklią, veiksmingą ir prasmingą informaciją įvairiai susijusiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę. Siekdami užtikrinti Sąjungos lėšų matomumą, Sąjungos lėšų gavėjai, viešindami veiksmus, turi nurodyti lėšų kilmę. Tuo tikslu gavėjai užtikrina, kad visi pranešimai žiniasklaidai ir plačiajai visuomenei būtų pateikiami nurodant Sąjungos emblemą ir aiškiai nurodant Sąjungos finansinę paramą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>21 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Komisija vykdo su fondu, jo veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Šiam fondui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su šio reglamento tikslais.

2. Siekdama, kad informacija pasiektų kuo didesnę visuomenės dalį, Komisija vykdo su fondu, jo veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Visų pirma Komisija viešai skelbia informaciją, susijusią su teminės priemonės metinių ir daugiamečių programų rengimu. Komisija taip pat skelbia remti pagal teminę priemonę atrinktų operacijų sąrašą viešai prieinamoje svetainėje ir reguliariai tą sąrašą atnaujina. Šiam fondui skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie komunikacijos, visų pirma institucinės komunikacijos, apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su šio reglamento tikslais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>21 straipsnio 2 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Komisija paskelbia 2 dalyje nurodytą informaciją atviraisiais kompiuterio skaitomais formatais, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/98/EB1a 5 straipsnio 1 dalyje, kad duomenis būtų galima rūšiuoti, atlikti jų paiešką, juos gauti, palyginti ir pakartotinai naudoti. Duomenis galima rūšiuoti pagal prioritetus, konkretų tikslą, bendrų finansuoti tinkamų operacijų išlaidų sumą, bendrą projektų vertę, bendrą viešųjų pirkimų vertę, naudos gavėjo vardą / pavadinimą ir rangovo vardą / pavadinimą.

 

__________________

 

1a 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio naudojimo (OL L 345, 2003 12 31, p. 90).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>22 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Fondo finansinė parama teikiama, siekiant tenkinti skubius ir konkrečius poreikius ekstremaliosios situacijos, kilusios dėl su saugumu susijusio incidento arba naujos grėsmės, atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, kuri daro arba gali daryti neigiamą poveikį vienos ar kelių valstybių narių piliečių saugumui, atveju.

1. Komisija gal nuspręsti išimties tvarka teikti finansinę paramą iš fondo, siekiant tenkinti skubius ir konkrečius poreikius tinkamai pagrįstu ekstremaliosios situacijos atveju. Tokia situacija gali kilti dėl su saugumu susijusio incidento, naujos grėsmės arba naujai nustatyto pažeidžiamumo, atsižvelgiant į šio reglamento taikymo sritį, ir dėl to daromas arba gali būti daromas neigiamas poveikis vienos ar kelių valstybių narių piliečių, viešųjų erdvių ar ypatingos svarbos infrastruktūros saugumui. Tokiais atvejais ji apie tai laiku informuoja Europos Parlamentą ir Tarybą.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>22 straipsnio 4 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Jei tai būtina veiksmui įgyvendinti, pagalba ekstremaliosios situacijos atveju gali būti skiriama išlaidoms, kurios buvo patirtos iki dotacijos paraiškos arba prašymo suteikti paramą pateikimo dienos, bet ne anksčiau kaip 2021 m. sausio 1 d., padengti.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>23 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Veiksmui, kuriam iš šio fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų veiksmo išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

1. Operacijai, kuriai iš šio fondo skirtas įnašas, taip pat gali būti skirtas kitos Sąjungos programos, taip pat ir fondų, kuriems taikomas pasidalijamasis valdymas, įnašas, jei tais įnašais nekompensuojamos tos pačios išlaidos. Sąjungos programų taisyklės taikomos atitinkamiems įnašams, kurie pagal tas programas skiriami veiksmams. Sudėtinio finansavimo suma neviršija bendrų finansuoti tinkamų operacijos išlaidų sumos, o iš skirtingų Sąjungos programų skiriamos paramos sumos apskaičiuojamos proporcingai pagal dokumentus, kuriuose nustatytos paramos sąlygos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>23 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Pažangumo ženklu pažymėtiems veiksmams arba veiksmams, kurie atitinka visas šias sudėtines palyginamas sąlygas:

Pažangumo ženklu pažymėtoms operacijoms arba operacijoms, kurios atitinka visas šias sudėtines palyginamas sąlygas:

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>23 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

gali būti skiriama parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, laikantis Reglamento (ES) X [BNR] [67] straipsnio 5 dalies arba Reglamento (ES) X [Bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamento] [8] straipsnio, su sąlyga, kad tie veiksmai dera su atitinkamos programos tikslais. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

gali būti skiriama parama iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, „Europos socialinio fondo +“ arba Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, laikantis Reglamento (ES) X [BNR] [67] straipsnio 5 dalies arba Reglamento (ES) X [Bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos reglamento] [8] straipsnio, su sąlyga, kad tokios operacijos dera su atitinkamos programos tikslais. Taikomos fondo, iš kurio teikiama parama, taisyklės.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>24 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Rodikliai, kuriais grindžiama fondo veiklos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos.

3. Rodikliai, kuriais grindžiama fondo veiklos įgyvendinimo pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nurodytų konkrečių tikslų, ataskaita, pateikti VIII priede. Produkto rodikliams nustatoma nulinė pradinė reikšmė. 2024 m. nustatytos tarpinės reikšmės ir 2029 m. nustatytos siektinos reikšmės yra sumuojamos. Gavusi prašymą, Komisija pateikia gautus duomenis apie produkto ir rezultatų rodiklius Europos Parlamentui ir Tarybai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>24 straipsnio 5 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Siekiant veiksmingai įvertinti fondo veiklos įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant jo tikslų, pagal 28 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VIII priedas, kad prireikus rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos, kuri apima ir valstybių narių teiktiną informaciją, sukūrimo.

5. Siekiant veiksmingai įvertinti fondo veiklos įgyvendinimo pažangą, padarytą siekiant jo tikslų, pagal 28 straipsnį Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas VIII priedas, kad prireikus rodikliai būtų peržiūrėti arba papildyti, ir kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos, kuri apima ir valstybių narių teiktiną informaciją, sukūrimo. Į vertinimą turėtų būti įtraukti kokybiniai rodikliai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>25 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Komisija atlieka šio reglamento, taip pat įgyvendinant šio fondo veiklą vykdomų veiksmų, laikotarpio vidurio ir retrospektyvinį vertinimus.

1. Iki 2024 m. gruodžio 31 d. Komisija pateikia šio reglamento laikotarpio vidurio vertinimą. Laikotarpio vidurio vertinime nagrinėjamas fondo veiksmingumas, efektyvumas, aktualumas ir darnumas. Konkrečiau kalbant, jame įvertinama:

 

a) pažanga siekiant šio reglamento tikslų, atsižvelgiant į visą jau turimą svarbią informaciją, visų pirma į 26 straipsnyje nurodytas metines veiklos ataskaitas ir VIII priede nustatytus produkto ir rezultato rodiklius;

 

b) įgyvendinant šio fondo veiklą vykdomų veiksmų ir operacijų Europos pridėtinė vertė;

 

c) 3a straipsnyje nustatytų įgyvendinimo priemonių tinkamumas sprendžiant esamus ir atsirandančius saugumo uždavinius;

 

d) ilgalaikis fondo poveikis ir jo tvarumo rezultatai;

 

e) įgyvendinant šio fondo veiklą remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų papildomumas ir suderinamumas.

 

 

 

Šiame privalomame laikotarpio vidurio vertinime atsižvelgiama į retrospektyvinio ankstesnės 2014–2020 m. vidaus saugumo finansinės paramos priemonės – policijos bendradarbiavimo, nusikalstamumo prevencijos, kovos su juo ir krizių valdymo finansinės paramos priemonės – ilgalaikio poveikio vertinimo rezultatus. Prireikus kartu su vertinimu pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl šio reglamento persvarstymo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>25 straipsnio 1 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Iki 2030 m. sausio 31 d. Komisija atlieka retrospektyvinį šio reglamento vertinimą. Iki tos pačios datos Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai vertinimo ataskaitą, kurioje pateikiami 1 dalyje nurodyti aspektai. Taigi įvertinamas ilgalaikis priemonės poveikis, kad šio vertinimo rezultatais būtų galima pasinaudoti priimant sprendimą dėl vėlesnio fondo galimo atnaujinimo ar keitimo.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>25 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatais būtų galima naudotis priimant sprendimus, laikantis Reglamento (ES) Nr. [BNR] 40 straipsnyje nustatyto tvarkaraščio.

2. Laikotarpio vidurio ir retrospektyvinis vertinimai turi būti viešai prieinami ir nedelsiant pateikiami Parlamentui, kad būtų užtikrintas visapusiškas skaidrumas. Komisija užtikrina, kad vertinimuose nebūtų pateikiama informacija, kurią platinant gali kilti pavojus asmenų saugai ar privatumui arba būti pakenkta saugumo operacijoms.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 straipsnio 1 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d.

1. Ne vėliau kaip 2023 m. vasario 15 d. ir ne vėliau kaip kiekvienų paskesnių metų iki 2031 m. (įskaitant 2031 m.) vasario 15 d. valstybės narės pateikia Komisijai metines veiklos rezultatų ataskaitas, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. X [BNR] 36 straipsnio 6 dalyje. 2023 m. teikiama ataskaita apima programos įgyvendinimą iki 2022 m. birželio 30 d. Valstybės narės skelbia šias ataskaitas specialioje interneto svetainėje ir perduoda jas Europos Parlamentui ir Tarybai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa) nacionalinės programos metinių ataskaitų suskirstymą pagal susigrąžintas lėšas, išankstinius mokėjimus galutiniams paramos gavėjams ir faktiškai patirtas išlaidas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 straipsnio 2 dalies b punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti;

b) visus klausimus, darančius poveikį programos veiklos rezultatams, ir veiksmus, kurių imtasi jiems išspręsti, įskaitant Komisijos priimtas pagrįstas nuomones dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros pagal 258 straipsnį;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 straipsnio 2 dalies c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) fondo lėšomis remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų, visų pirma vykdomų trečiosiose šalyse arba su jomis susijusių, papildomumą;

c) fondo lėšomis remiamų veiksmų ir kitų Sąjungos fondų lėšomis remiamų veiksmų, visų pirma vykdomų trečiosiose šalyse arba su jomis susijusių, papildomumą, koordinavimą ir suderinamumą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da) pagrindinių teisių reikalavimų laikymąsi;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>26 straipsnio 3 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai patvirtintų metinių veiklos rezultatų ataskaitų santraukas ir skelbia jas tam skirtoje interneto svetainėje. Europos Parlamentui ir Tarybai paprašius pateikiamas visas metinių veiklos rezultatų ataskaitų tekstas, jei jo neperdavė valstybės narės pagal 1 dalį.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>28 straipsnio 2 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. 12, 15, 24 ir 27 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2. 8, 12, 15, 24 ir 27 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>28 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12, 15, 24 ir 27 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8, 12, 15, 24 ir 27 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti deleguotieji įgaliojimai. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>28 straipsnio 6 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Pagal 12, 15, 24 ir 27 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6. Pagal 8, 12, 15, 24 ir 27 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>29 straipsnio 3 dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima. Ši nuostata netaikoma 26 straipsnio 4 dalyje nurodytam įgyvendinimo aktui.

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>II priedas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Fondo lėšomis remtini veiksmai pagal 4 straipsnį

Fondo lėšomis pagal 4 straipsnį remtinų reikalavimus atitinkančių veiksmų pavyzdžiai

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo įžanginė dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Parama iš Vidaus saugumo fondo gali būti skiriama, inter alia, šių rūšių veiksmams:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 1 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 IT sistemos ir tinklai, padedantys įgyvendinti šio reglamento tikslus, mokymas apie tokių sistemų naudojimą, tokių sistemų bandymai ir jų sąveikos bei duomenų kokybės gerinimas;

 IT sistemų ir tinklų, padedančių įgyvendinti šio reglamento tikslus, įdiegimas, mokymas apie tokių sistemų naudojimą, tokių sistemų bandymai ir jų sąveikos komponentų bei duomenų kokybės gerinimas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 2 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 Sąjungos teisės ir Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo valstybėse narėse saugumo informacinių sistemų srityje stebėsena;

 Sąjungos teisės ir Sąjungos politikos tikslų įgyvendinimo valstybėse narėse saugumo informacinių sistemų, visų pirma, duomenų apsaugos, privatumo ir duomenų saugumo srityje stebėsena;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 3 a įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 parama decentralizuotoms agentūroms siekiant palengvinti bendradarbiavimą vykdant tarpvalstybines operacijas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 4 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 veiksmai, kuriais remiamas veiksmingas ir koordinuotas atsakas į krizes, susiejant esamus konkrečių sektorių gebėjimus, kompetencijos centrus ir informuotumo apie padėtį centrus, įskaitant su sveikata, civiline sauga ir kova su terorizmu susijusius gebėjimus;

 veiksmai, kuriais remiamas veiksmingas ir koordinuotas atsakas į krizes, susiejant esamus konkrečių sektorių gebėjimus, kompetencijos centrus ir informuotumo apie padėtį centrus, įskaitant su sveikata, civiline sauga, kova su terorizmu ir kibernetiniais nusikaltimais susijusius gebėjimus;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 5 a įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 veiksmai, kuriais skatinami moksliniai tyrimai ir keitimasis ekspertinėmis žiniomis, siekiant pagerinti atsparumą naujoms grėsmėms, įskaitant neteisėtą prekybą internetu, hibridines grėsmes ir chemines, biologines, radiologines ir su branduolines grėsmes;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 5 b įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 nacionalinių informacijos centrų veiksmai ir tinklai, kurie palengvina tarpvalstybinį keitimąsi duomenimis, gautais naudojant stebėjimo sistemas, pvz., kameras ir kitus jutiklius, ir taikant dirbtinio intelekto algoritmus, užtikrinant griežtas apsaugos priemones, įskaitant duomenų kiekio mažinimą ir teisminės institucijos patvirtinimą, taip pat apskundimo teismine tvarka galimybę;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 6 a įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 parama valstybių narių žvalgybos tarnybų tinklų plėtojimo iniciatyvoms, siekiant skatinti bendrą žvalgybos kultūrą, gerinti tarpusavio pasitikėjimą, keitimąsi praktine patirtimi, informacija, ekspertinėmis žiniomis ir gerąja praktika ir jų sklaidą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 7 a įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 atitinkamų teisėsaugos, teisminių institucijų ir administracinių agentūrų darbuotojų ir ekspertų švietimas ir mokymas apie prevencijos politiką, ypač daug dėmesio skiriant mokymui pagrindinių teisių srityje, įskaitant rasizmo nustatymo ir prevencijos priemones, ir keitimuisi geriausia praktika;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>III priedo 8 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, siekiant didinti pasitikėjimą ir gerinti koordinavimą, nenumatytų atvejų planavimą ir viešojo bei privačiojo sektoriaus subjektų keitimąsi informacija, be kita ko, apie viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą, ir geriausios praktikos pavyzdžiais tarpusavyje ir jų sklaidą;

 bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, visų pirma kibernetinio saugumo srityje, siekiant didinti pasitikėjimą ir gerinti koordinavimą, nenumatytų atvejų planavimą ir viešojo bei privačiojo sektoriaus subjektų keitimąsi informacija, be kita ko, apie ypatingos svarbos infrastruktūros apsaugą, ir geriausios praktikos pavyzdžiais tarpusavyje ir jų sklaidą;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>IV priedo pavadinimas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Didesnio bendro finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai pagal 11 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 6 dalį

Didesnio bendro finansavimo reikalavimus atitinkantys veiksmai pagal 11 straipsnio 3 dalį ir 12 straipsnio 7 dalį

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>IV priedo 1 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 Projektai, kuriais siekiama užkirsti kelią radikalizacijai ir su ja kovoti.

 Projektai, kuriais siekiama kovoti su smurtiniu ekstremizmu, įskaitant radikalizaciją, netoleranciją ir diskriminaciją, ir užkirsti jiems kelią, visų pirma priemonės, kuriomis siekiama šalinti pagrindines minėtų reiškinių priežastis ir užkirsti kelią radikalizacijai kalėjimuose, ir projektai, kuriais rengiami specialūs teisėsaugos institucijoms skirti mokymai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>IV priedo 2 įtrauka</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 Projektai, kuriais siekiama pagerinti IT sistemų ir ryšių tinklų sąveikumą41.

 Projektai, kuriais siekiama pagerinti IT sistemų ir ryšių tinklų sąveikumą, kiek tai numatyta Sąjungos ar valstybių narių teisės aktuose.

__________________

__________________

41 Pagal Komisijos komunikatą „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“, COM(2016) 205.

41 Pagal Komisijos komunikatą „Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos“, COM(2016) 205.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>IV priedo 2 a įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 Projektai, kuriais siekiama kovoti su organizuoto nusikalstamumo struktūromis, kurios, anot Europos kovos su nusikalstamumo grėsmėmis daugiadalykės platformos (EMPACT), yra ypač pavojingos.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>IV priedo 2 b įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 Projektai, kuriais siekiama užkirsti kelią kibernetiniams nusikaltimams, visų pirma vaikų seksualiniam išnaudojimui internete, ir su jais kovoti, įskaitant priemones, skirtas atakų prieš informacines sistemas ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektus prevencijai, nustatant ir ištaisant pažeidžiamumus.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>IV priedo 2 c įtrauka (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

 Projektai, kuriais siekiama kovoti su naudojantis internetiniais kanalais vykdoma neteisėta prekyba.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>V priedo 2 dalies 3 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje tarpvalstybiniu lygmeniu konfiskuotų neteisėtų narkotikų vertė.

Teisėsaugos institucijų tarpusavio bendradarbiavimo tarpvalstybiniu lygmeniu, kuriam vykdyti teikiama fondo parama, rezultate konfiskuotų neteisėtų narkotikų, ginklų, produktų iš laukinių augalų ir gyvūnų bei kontrabandinių kultūros objektų vertė.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>V priedo 3 dalies 2 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ypatingos svarbos infrastruktūros ir viešųjų erdvių, kurių apsauga nuo saugumo incidentų buvo pagerinta naudojantis fondo parama, skaičius.

Viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kurių apsauga nuo saugumo incidentų buvo pagerinta naudojantis fondo parama, skaičius ir mastas.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ 10 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

10a

OC – nusikalstamu būdu įgytų pajamų legalizavimas

</Amend><Amend>Pakeitimas  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ 12 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

12a

Neteisėta prekyba kultūros objektais

 

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ 12 b eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

12b

Neteisėta prekyba nykstančiomis rūšimis

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VI priedo 1 lentelės „Skirtingų intervencinių veiksmų sričių kodai“ 24 a eilutė (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

 

 

Pakeitimas

24a

CC – smurto prieš vaikus vaizdų ir vaikų pornografijos platinimas

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 1 dalies 1 punkto 1 pastraipos a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) paieškų Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) skaičių;

a) įvestų įspėjimų ir atliktų paieškų Šengeno informacinėje sistemoje (SIS) skaičių;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 1 dalies 1 punkto 1 pastraipos e a punktas (naujas)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) paieškų, atliktų Europos nuosprendžių registrų informacinėje sistemoje, skirtoje trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN), skaičių.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 1 dalies 2 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Naudojantis fondo parama sukurtų naujų jungčių tarp su saugumu susijusių duomenų bazių skaičius:

Naudojantis fondo parama kompetentingų institucijų sukurtų naujų jungčių su duomenų bazėmis, susijusiomis su saugumu, skaičius:

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 2 dalies 7 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje tarpvalstybiniu lygmeniu konfiskuotų neteisėtų narkotikų vertė.

Teisėsaugos institucijoms bendradarbiaujant tarpusavyje tarpvalstybiniu lygmeniu konfiskuotų neteisėtų narkotikų, ginklų, produktų iš laukinių augalų ir gyvūnų bei kontrabandinių kultūros objektų vertė.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 2 dalies 7 punkto 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų šaltinis: valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų gavėjai

Duomenų šaltinis: Europolas, valstybės narės, su Sąjungos veiksmais susijusių dotacijų gavėjai

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 dalies 10 punkto 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų šaltinis: valstybės narės

Duomenų šaltinis: valstybės narės, Europolas, ENISA

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 dalies 12 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Aukų, kurioms padėta naudojantis fondo parama, skaičius, suskirstytas pagal nusikalstamumo rūšį (prekyba žmonėmis, neteisėtas migrantų gabenimas, terorizmas, sunkūs ir organizuoti nusikaltimai, kibernetiniai nusikaltimai, seksualinis vaikų išnaudojimas).

Aukų, kurioms padėta naudojantis fondo parama, skaičius, suskirstytas pagal nusikalstamumo rūšį (prekyba žmonėmis ir organais, neteisėtas migrantų gabenimas, terorizmas, sunkūs ir organizuoti nusikaltimai, kibernetiniai nusikaltimai, seksualinis išnaudojimas ir seksualinis vaikų išnaudojimas, kankinimai ar nežmoniškas ar žeminantis elgesys).

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 dalies 13 punkto 1 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ypatingos svarbos infrastruktūros ir viešųjų erdvių, kurių apsauga nuo saugumo incidentų buvo pagerinta naudojantis fondo parama, skaičius.

Viešųjų erdvių ir ypatingos svarbos infrastruktūros objektų, kurių apsauga nuo saugumo incidentų buvo pagerinta naudojantis fondo parama, skaičius ir mastas;

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 dalies 14 punkto 1 pastraipos a punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) Informacijos apie radikalizaciją tinklo (RAN) interneto svetainėje nustatytų atitikčių skaičius;

Išbraukta.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 dalies 14 punkto 1 pastraipos c punktas</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis valstybėse narėse baigtų mokomųjų vizitų, mokymų, praktinių seminarų ir konsultacijų skaičius, suskirstytas pagal paramos gavėjus (teisėsaugos institucijos, kita).

c) glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis valdžios institucijomis valstybėse narėse baigtų mokomųjų vizitų, mokymų, praktinių seminarų ir konsultacijų skaičius, suskirstytas pagal paramos gavėjus (teisėsaugos institucijos, kita) ir dalyvių atsiliepimai.

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 dalies 14 punkto 2 pastraipa</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenų šaltinis: RAN

Duomenų šaltinis: RAN, valstybės narės

</Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>

<Article>VIII priedo 3 a dalis (nauja)</Article>

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Konkretus tikslas 3a: Bendros žvalgybos kultūros ugdymas:

 

15a) Žvalgybos srityje vykdomų mainų tarp valstybių narių skaičius.

 

15b) Teisėsaugos ir žvalgybos pareigūnų, kurie dalyvavo naudojantis fondo parama organizuotose mokymuose, pratybose, tarpusavio mokymosi arba specializuotose mainų programose tarpvalstybiniais klausimais, skaičius.

 

Duomenų šaltinis: valstybės narės

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

 

 

Biudžeto komiteto NUOMONĖ (21.11.2018)

<CommissionInt>pateikta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui</CommissionInt>


<Titre>dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vidaus saugumo fondo</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))</DocRef>

Nuomonės referentas: <Depute>Urmas Paet</Depute>

 

 

 

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vis įvairesnės ir kompleksinės grėsmės mūsų saugumui neturi sienų, taigi labai svarbu, kad ES lygmeniu būtų imamasi koordinuotų veiksmų, o valstybėms narėms būtų teikiama didesnė finansinė ir techninė parama.

Todėl nuomonės referentas pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriuo 2021–2027 m. laikotarpiu siūloma daugiau nei padvigubinti finansinį paketą, numatytą Vidaus saugumo fondui, kuris yra Sąjungos priemonė, sukurta siekiant palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą ir bendras operacijas, aktyviau keistis informacija, stiprinti gebėjimus ir taip užkirsti kelią organizuotam nusikalstamumui bei kibernetiniams nusikaltimams ir su jais kovoti, taip pat kovoti su terorizmu ir radikalizacija. Nuomonės referentas norėtų pabrėžti krizių valdymo, taip pat prevencijos, parengties ir padarinių valdymo svarbą ir būtinybę juos įtraukti į naujojo fondo politikos tikslus, nes tai yra esminiai vidaus saugumo užtikrinimo elementai.

Atsižvelgiant į dabartinės VSF policijos priemonės tarpinio vertinimo rezultatus, pasakytina, kad pagrindinis kito laikotarpio uždavinys – užtikrinti didesnį fondo lankstumą ir veiksmingumą ir kuo labiau sumažinti administracinę naštą. Nuomonės referentas mano, kad tai prioritetas, ir palankiai vertina Komisijos pasiūlymus kaip žingsnį teisinga linkme. Siūlomais pakeitimais siekiama suteikti daugiau lankstumo įgyvendinant priemones ir veiksmus. Taip pat svarbu užtikrinti, kad ataskaitų teikimo reikalavimai būtų proporcingi, tinkami ir neužkrautų naštos paramos gavėjams ir administravimo institucijoms.

Saugumas yra horizontalaus tipo klausimas, todėl, kaip siūlo Komisija, VSF ir kitų ES priemonių sąveika ir suderinamumas yra sveikintini ir būtini. Be to, saugumas pasaulyje ir veiksmai už ES ribų turi tiesioginį poveikį Sąjungos vidaus saugumui. Todėl su trečiosiomis šalimis susijusios priemonės turėtų būti ir toliau remiamos fondo lėšomis ir tuo pat metu turi padėti įgyvendinti Sąjungos vidaus saugumo prioritetus ir išorės politikos tikslus tose šalyse.

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Pakeitimas  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Pasiūlymas dėl reglamento</DocAmend>