Procedūra : 2018/0250(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0115/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0115/2019

Debates :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Balsojumi :

PV 13/03/2019 - 11.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 400kWORD 132k

<TitreType>ZIŅOJUMS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja</Commission>

Referente: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par iekšējās drošības fonda izveidi

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

 ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0472),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu, 84. panta un 87. panta 2. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0267/2018),

 ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

 ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

 ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0115/2019),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(1) Iekšējās drošības nodrošināšana, kas ir dalībvalstu kompetencē, ir kopīgs uzdevums, kura izpildē kopīgs ieguldījums ir jādod ES iestādēm, attiecīgajām ES aģentūrām un dalībvalstīm. Laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam Komisija, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments ir noteikuši kopējās prioritātes, kā izklāstīts 2015. gada aprīļa Eiropas Drošības programmā10, un Padome tās atkārtoti apstiprināja atjaunotajā Iekšējās drošības stratēģijā 2015. gada jūnijā11, bet Eiropas Parlaments – rezolūcijā 2015. gada jūlijā12.  Šīs kopējās stratēģijas mērķis bija nodrošināt stratēģisko satvaru Savienības līmeņa darbam iekšējās drošības jomā, un noteiktas galvenās rīcības prioritātes, lai Savienība varētu efektīvi reaģēt uz drošības apdraudējumiem laikposmā no 2015. līdz 2020. gadam, proti, apkarot terorismu un novērst radikalizāciju, novērst organizēto noziedzību un apkarot kibernoziedzību.

(1) Lai arī valsts drošība ir vienīgi dalībvalstu kompetencē, tās aizsardzībai ir nepieciešama sadarbība un koordinācija Savienības līmenī. Iekšējā drošība ir kopīgs pasākums, kas kopīgi jāveicina ES iestādēm, attiecīgajām Savienības aģentūrām un dalībvalstīm ar privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības palīdzību. Laikposmam no 2015. līdz 2020. gadam Komisija, Eiropas Savienības Padome un Eiropas Parlaments ir noteikuši kopējās prioritātes, kā izklāstīts 2015. gada aprīļa Eiropas Drošības programmā10, un Padome tās atkārtoti apstiprināja atjaunotajā Iekšējās drošības stratēģijā 2015. gada jūnijā11, bet Eiropas Parlaments – rezolūcijā 2015. gada jūlijā12, proti, tās ir terorisma novēršana un apkarošana un radikalizācijas, tostarp radikalizācijas tiešsaistē, vardarbīga ekstrēmisma, neiecietības un diskriminācijas nepieļaušana, cīņa ar organizēto noziedzību un kibernoziedzības apkarošana.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

10 COM(2015) 185 final, 28.4.2015.

11 Padomes 2015. gada 16. jūnija secinājumi par atjaunoto Eiropas Savienības Iekšējās drošības stratēģiju (2015-2020).

11 Padomes 2015. gada 16. jūnija secinājumi par atjaunoto Eiropas Savienības Iekšējās drošības stratēģiju (2015-2020).

12 Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcija par Eiropas drošības programmu (2015/2697(RSP)).

12 Eiropas Parlamenta 2015. gada 9. jūlija rezolūcija par Eiropas drošības programmu (2015/2697(RSP)).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(2) Romas deklarācijā, kas tika parakstīta 2017. gada 25. septembrī, 27 dalībvalstu vadītāji apliecināja savu apņēmību tiekties pēc drošas Eiropas un veidot tādu Savienību, kurā visi iedzīvotāji jūtas droši un var brīvi pārvietoties, kurā ir drošas ārējās robežas, kurā ir efektīva, atbildīga un ilgtspējīga migrācijas politika, kas ievēro starptautiskās normas, kā arī tādu Eiropu, kura ir apņēmības pilna apkarot terorismu un organizēto noziedzību.

(2) Romas deklarācijā, kas tika parakstīta 2017. gada 25. martā, 27 dalībvalstu vadītāji, Eiropadome, Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija apliecināja savu apņēmību tiekties pēc drošas Eiropas un veidot tādu Savienību, kurā visi iedzīvotāji jūtas droši un var brīvi pārvietoties, kurā ir drošas ārējās robežas, kurā ir efektīva, atbildīga un ilgtspējīga migrācijas politika, kas ievēro starptautiskās normas, kā arī tādu Eiropu, kura ir apņēmības pilna apkarot terorismu un organizēto noziedzību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Lai sasniegtu šo mērķi, Savienības līmenī būtu jāveic darbības, lai aizsargātu cilvēkus un preces no pieaugošajiem starptautiskiem apdraudējumiem un atbalstītu darbu, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes. Savienības iekšējo drošību turpina apdraudēt cita starpā terorisms, smagā un organizētā noziedzība, ceļojoši noziedzīgie grupējumi, narkotiku tirdzniecība, korupcija, kibernoziegumi, cilvēku un ieroču tirdzniecība.

(5) Lai sasniegtu šo mērķi, Savienības līmenī būtu jāveic darbības, lai aizsargātu cilvēkus, sabiedriskās vietas un kritisko infrastruktūru no pieaugošajiem starptautiskiem apdraudējumiem un atbalstītu darbu, ko veic dalībvalstu kompetentās iestādes. Savienības iekšējo drošību un iekšējo tirgu turpina apdraudēt cita starpā terorisms, smagā un organizētā noziedzība, ceļojoši noziedzīgie grupējumi, ieroču un narkotiku tirdzniecība, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, kibernoziegumi, seksuāla izmantošana, tostarp bērnu seksuāla izmantošana, hibrīddraudi, kā arī ķīmiski, bioloģiski, radioloģiski un kodoldraudi, cilvēku tirdzniecība.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5 a) Fondam būtu jāsniedz finansiāls atbalsts, lai risinātu jaunās problēmas, ko rada dažu noziedzības veidu, piemēram, ar maksājumiem saistīta krāpšanas, bērnu seksuāla izmantošanas un ieroču tirdzniecības, apjoma būtiska palielināšanās, kuri kopš iepriekšējiem gadiem tiek veikti ar interneta starpniecību („noziegumi, kurus padara iespējamus kibervide”). .

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(6) Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Saskaņā ar LESD 84. pantu un 87. panta 2. punktu ar finansējumu būtu jāatbalsta pasākumi, kas veicina un atbalsta dalībvalstu rīcību noziedzības novēršanas un policijas sadarbības jomā, iesaistot visas dalībvalstu kompetentās iestādes, jo īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu, palielinātu operatīvo sadarbību un atbalstu centieniem stiprināt noziedzības apkarošanas un novēršanas spējas. Ar fondu nebūtu jāatbalsta darbības izmaksas un darbības, kas saistītas ar dalībvalstu būtiskajām funkcijām attiecībā uz likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības un valsts drošības nodrošināšanu, kā minēts LESD 72. pantā.

(6) Savienības budžeta finansējums būtu jākoncentrē uz pasākumiem, kur Savienības rīcība var nodrošināt pievienotu vērtību, salīdzinot ar dalībvalstu atsevišķo rīcību. Saskaņā ar LESD 84. pantu un 87. panta 2. punktu ar finansējumu būtu jāatbalsta pasākumi, kas veicina un atbalsta dalībvalstu rīcību noziedzības novēršanas, kopēju apmācību un policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā, iesaistot visas dalībvalstu kompetentās iestādes un ES aģentūras, jo īpaši attiecībā uz informācijas apmaiņu, palielinātu operatīvo sadarbību un atbalstu centieniem stiprināt noziedzības apkarošanas un novēršanas spējas. Ar fondu nebūtu jāatbalsta darbības izmaksas un darbības, kas saistītas ar dalībvalstu būtiskajām funkcijām attiecībā uz likumības un kārtības uzturēšanu un iekšējās drošības un valsts drošības nodrošināšanu, kā minēts LESD 72. pantā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Lai saglabātu Šengenas acquis integritāti un stiprinātu tā darbību, dalībvalstīm kopš 2017. gada 6. aprīļa ir pienākums veikt sistemātiskas pārbaudes attiecīgajās datubāzēs par ES pilsoņiem, kuri šķērso ES ārējās robežas. Turklāt Komisija nāca klajā ar ieteikumu dalībvalstīm labāk izmantot policijas pārbaudes un pārrobežu sadarbību. Galvenajiem principiem, kas vada Savienības un dalībvalstu rīcību, veidojot efektīvu un patiesu drošības savienību, vajadzētu būt dalībvalstu solidaritātei, skaidrībai par uzdevumu sadali, pamattiesību un brīvību un tiesiskuma ievērošanai, stingrai globālās perspektīvas ievērošanai un nepieciešamajai saskanībai ar drošības ārējo dimensiju.

(7) Lai saglabātu Šengenas acquis un visu Savienības iekšējā tirgus telpu un stiprinātu tā darbību, dalībvalstīm kopš 2017. gada 6. aprīļa ir pienākums veikt sistemātiskas pārbaudes attiecīgajās datubāzēs par ES pilsoņiem, kuri šķērso ES ārējās robežas. Turklāt Komisija nāca klajā ar ieteikumu dalībvalstīm labāk izmantot policijas pārbaudes un pārrobežu sadarbību. Galvenajiem principiem, kas vada Savienības un dalībvalstu rīcību, veidojot efektīvu un patiesu drošības savienību, vajadzētu būt dalībvalstu solidaritātei, skaidrībai par uzdevumu sadali, pamattiesību un brīvību un tiesiskuma ievērošanai, stingrai globālās perspektīvas ievērošanai un nepieciešamajai saskanībai ar drošības ārējo dimensiju.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>9. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(9) Fonds būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz pamattiesībām.

(9) Fonds būtu jāīsteno, pilnībā ievērojot vērtības, kas ir nostiprinātas Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā, tiesības un principus, kas paredzēti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, un Savienības starptautiskās saistības attiecībā uz cilvēktiesībām. Jo īpaši šī regula tiecas nodrošināt, ka pilnībā tiek ievērotas pamattiesības, piemēram, tiesības uz cilvēka cieņu, tiesības uz dzīvību, spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes vai sodīšanas aizliegums, tiesības uz personas datu aizsardzību, bērna tiesības un tiesības uz efektīviem tiesībaizsardzības līdzekļiem. Tās nolūks ir veicināt arī nediskriminācijas principa piemērošanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>10.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(10 a) Izšķirīgi svarīgs iekšējās drošības panākumu faktors ir tiesībaizsardzības darbinieku informētības palielināšana jautājumos, kas ir saistīti ar visa veida rasismu, tostarp antisemītismu un pret romiem vērstu noskaņojumu. Tādēļ — lai palielinātu uzticības veidošanas spēju vietējā līmenī — fonda darbības jomā būtu jāiekļauj apmācības informētības palielināšanas nolūkā un izglītības pasākumi tiesībaizsardzības dalībniekiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11) Saskaņā ar ES līmenī noteiktām kopīgajām prioritātēm ar mērķi nodrošināt augsta līmeņa drošību Savienībā ar fondu tiks atbalstīti pasākumi, kuru nolūks ir pievērsties galvenajiem drošības apdraudējumiem, jo īpaši terorisma un radikalizācijas, smagās un organizētās noziedzības un kibernoziedzības apkarošana, atbalsts noziegumu upuriem un viņu aizsardzība. Fonds nodrošinās, ka Savienība un tās dalībvalstis ir arī labi aprīkotas, lai vērstos pret jauniem un potenciāliem apdraudējumiem, īstenojot patiesu drošības savienību. Tas būtu veicams ar finansiālu palīdzību, lai atbalstītu labāku informācijas apmaiņu, palielinātu operatīvo sadarbību un uzlabotu valstu un kolektīvās spējas.

(11) Saskaņā ar ES līmenī noteiktām kopīgajām prioritātēm ar mērķi nodrošināt augsta līmeņa drošību Savienībā ar fondu tiks atbalstīti pasākumi, kuru nolūks ir pievērsties galvenajiem drošības apdraudējumiem, jo īpaši terorisma un vardarbīga ekstrēmisma, tostarp radikalizācijas, neiecietības un diskriminācijas, smagās un organizētās noziedzības un kibernoziedzības novēršana un apkarošana, kā arī atbalsts noziegumu rezultātā cietušajiem un viņu aizsardzība un kritiskās infrastruktūras aizsardzība. Fonds nodrošinās, ka Savienība un tās dalībvalstis ir arī labi aprīkotas, lai vērstos pret jauniem un potenciāliem apdraudējumiem, piemēram, nelikumīgu tirdzniecību, tostarp izmantojot tiešsaistes kanālus, kā arī hibrīddraudiem un ķīmiskiem, bioloģiskiem, radioloģiskiem un kodoldraudiem, ar mērķi īstenot patiesu drošības savienību. Tas būtu veicams ar finansiālu palīdzību, lai atbalstītu labāku informācijas apmaiņu, palielinātu operatīvo sadarbību un uzlabotu valstu un kolektīvās spējas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Fonda visaptverošajā satvarā ar fondu sniegtajai finansiālajai palīdzībai jo īpaši būtu jāatbalsta policijas un tiesu iestāžu sadarbība un prevencija šādās jomās: smagā un organizētā noziedzība, nelikumīga ieroču tirdzniecība, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, narkotiku tirdzniecība, noziegumi pret vidi, piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa, terorisma, cilvēku tirdzniecība, nelikumīgās imigrācijas ļaunprātīga izmantošana, bērnu seksuālā izmantošana, bērnu seksuālas izmantošanas attēlu izplatīšana un bērnu pornogrāfija, kibernoziedzība. Tāpat ar fondu būtu jāatbalsta cilvēku aizsardzība, sabiedrisko vietu un kritiskās infrastruktūras aizsardzība pret negadījumiem, kas apdraud drošību, un ar drošību saistītu risku un krīžu efektīva pārvaldība, tostarp veidojot kopējas politikas (stratēģijas, politikas ciklus, programmas un rīcības plānus), tiesību aktus un praktisko sadarbību.

(12) Fonda visaptverošajā satvarā ar fondu sniegtajai finansiālajai palīdzībai jo īpaši būtu jāatbalsta informācijas apmaiņa un piekļuve tai, kā arī policijas un tiesu iestāžu sadarbība un prevencija šādās jomās: smagā un organizētā noziedzība, ieroču tirdzniecība, korupcija, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, narkotiku tirdzniecība, noziegumi pret vidi, terorisms, cilvēku tirdzniecība, bēgļu un nelikumīgu migrantu izmantošana, darbaspēka ekspluatācija, seksuālā izmantošana un vardarbība, tostarp bērnu un sieviešu seksuāla izmantošana un vardarbība pret viņiem, bērnu seksuālas izmantošanas attēlu izplatīšana un bērnu pornogrāfija, kibernoziedzība. Tāpat ar fondu būtu jāatbalsta cilvēku aizsardzība, sabiedrisko vietu un kritiskās infrastruktūras aizsardzība pret negadījumiem, kas apdraud drošību, un ar drošību saistītu risku un krīžu efektīva pārvaldība, tostarp nodrošinot kopēju apmācību, veidojot kopējas politikas (stratēģijas, politikas ciklus, programmas un rīcības plānus), tiesību aktus un praktisko sadarbību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12 a) Fondam būtu jāsniedz palīdzība tiesībaizsardzības iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem neatkarīgi no šo iestāžu organizatoriskās struktūras. Šā iemesla dēļ attiecībā uz darbībām, kurās iesaistīti bruņotie spēki, kas veic iekšējās drošības uzdevumus, arī vajadzētu būt tiesībām saņemt atbalstu no fonda, ciktāl šādas darbības palīdz sasniegt fonda konkrētos mērķus. Ārkārtas situācijās, kā arī lai risinātu un novērstu nopietnus draudus sabiedrības drošībai, tostarp pēc teroristu uzbrukumiem, saistībā ar militāro spēku darbībām dalībvalsts teritorijā vajadzētu būt tiesībām saņemt fonda atbalstu. Saistībā ar miera uzturēšanu vai aizsardzības pasākumiem ārpus dalībvalstu teritorijas nekādā gadījumā nevar pretendēt uz fonda atbalstu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>14. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Savienības finansējuma ietekme ir maksimāli jāpalielina, mobilizējot, apvienojot un piesaistot publiskos un privātos finanšu resursus. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina pilsoniskās sabiedrības, ieskaitot nevalstiskās organizācijas, un rūpniecības nozares aktīva un jēgpilna līdzdalība un iesaiste drošības politikas izstrādē un īstenošanā, tostarp vajadzības gadījumā iesaistot citas ieinteresētās personas, Savienības aģentūras un citas Savienības struktūras, trešās valstis un starptautiskās organizācijas, kam ir saistība ar fonda mērķi.

(14) Savienības finansējuma ietekme ir maksimāli jāpalielina, mobilizējot, apvienojot un piesaistot publiskos un privātos finanšu resursus. Ar fondu būtu jāatbalsta un jāveicina pilsoniskās sabiedrības, ieskaitot nevalstiskās organizācijas, un Eiropas rūpniecības nozares aktīva un jēgpilna līdzdalība un iesaiste drošības politikas, jo īpaši kiberdrošības, izstrādē un īstenošanā, tostarp vajadzības gadījumā iesaistot citas ieinteresētās personas, Savienības aģentūras un citas Savienības struktūras un starptautiskās organizācijas, kam ir saistība ar fonda mērķi. Tomēr būtu jānodrošina, ka atbalstu no fonda neizmanto, lai privātā sektora dalībniekiem uzticētu likumā paredzētus vai sabiedrības nozīmes uzdevumus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>16. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(16) Lai nodrošinātu, ka fonds dod efektīvu ieguldījumu lielākā iekšējā drošībā visā Eiropas Savienībā un patiesas drošības savienības izveidē, fonds būtu jāizmanto tā, lai dalībvalstu rīcībai būtu vislielākā vērtība.

(16) Lai nodrošinātu, ka fonds dod efektīvu ieguldījumu lielākā iekšējā drošībā visā Eiropas Savienībā un patiesas drošības savienības izveidē, fonds būtu jāizmanto tā, lai dalībvalstu rīcībai būtu vislielākā Eiropas vērtība.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>18. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(18) Lai palīdzētu sasniegt fonda mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to programmu prioritātes paredz fonda konkrēto mērķu īstenošanu, ka izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un ka resursu sadalījums starp mērķiem nodrošina kopējā politikas mērķa sasniegšanu.

(18) Lai palīdzētu sasniegt fonda mērķi, dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to programmu prioritātes veicina fonda konkrēto mērķu īstenošanu, ka izvēlētās prioritātes ir saskaņā ar II pielikumā izklāstītajiem īstenošanas pasākumiem un ka resursu sadalījums starp mērķiem ir proporcionāls uzdevumiem un vajadzībām un nodrošina kopējā politikas mērķa sasniegšanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>20. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20) Fondam būtu jāatbilst citām Savienības finanšu programmām drošības jomā un jāpapildina tās. Tiks nodrošināta sinerģija jo īpaši ar Patvēruma un migrācijas fondu, Integrētas robežu pārvaldības fondu, kas sastāv no instrumenta robežu pārvaldībai un vīzām, kurš izveidots ar Regulu (ES) X, un instrumenta muitas kontroles iekārtām, kas izveidots ar Regulu (ES) X, kā arī ar citiem kohēzijas politikas fondiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) X [KNR], programmas “Apvārsnis Eiropa” drošības pētniecības daļu, kas izveidota ar Regulu (ES) X, programmu “Tiesības un vērtības”, kas izveidota ar Regulu (ES) X, programmu “Tiesiskums”, kas izveidota ar Regulu (ES) X, Digitālās Eiropas programmu, kas izveidota ar Regulu (ES) X, un InvestEU programmu, kas izveidota ar Regulu (ES) X. Sinerģija būtu jāmeklē sevišķi infrastruktūras un publiskās telpas drošības un kiberdrošības jomā, kā arī radikalizācijas novēršanas jomā. Lai maksimāli palielinātu politikas mērķu sasniegšanas efektivitāti, izmantotu apjomradītus ietaupījumus un izvairītos no pasākumu pārklāšanās, ir svarīgi efektīvi koordinācijas mehānismi.

(20) Fondam būtu jāatbilst citām Savienības finanšu programmām drošības jomā un jāpapildina tās. Tiks nodrošināta sinerģija jo īpaši ar Patvēruma un migrācijas fondu, Integrētas robežu pārvaldības fondu, kas sastāv no instrumenta robežu pārvaldībai un vīzām, kurš izveidots ar Regulu (ES) X, un instrumenta muitas kontroles iekārtām, kas izveidots ar Regulu (ES) X, kā arī ar citiem kohēzijas politikas fondiem, uz kuriem attiecas Regula (ES) X [KNR], programmas “Apvārsnis Eiropa” drošības pētniecības daļu, kas izveidota ar Regulu (ES) X, programmu “Tiesības un vērtības”, kas izveidota ar Regulu (ES) X, programmu “Tiesiskums”, kas izveidota ar Regulu (ES) X, Digitālās Eiropas programmu, kas izveidota ar Regulu (ES) X, un InvestEU programmu, kas izveidota ar Regulu (ES) X. Sinerģija būtu jāmeklē sevišķi infrastruktūras un publiskās telpas drošības un kiberdrošības un cietušo aizsardzības jomā, kā arī vardarbīga ekstrēmisma, tostarp radikalizācijas novēršanas jomā. Lai maksimāli palielinātu politikas mērķu sasniegšanas efektivitāti, izmantotu apjomradītus ietaupījumus un izvairītos no pasākumu pārklāšanās, ir svarīgi efektīvi koordinācijas mehānismi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>21. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(21) Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no fonda, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības un ārlietu politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju fondam būtu jāsekmē sadarbība ar trešām valstīm tādās jomās, kas ir nozīmīgas Savienības iekšējai drošībai, piemēram, cīņa pret terorismu un radikalizāciju, sadarbība ar trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā pret terorismu (ietverot speciālā norīkojuma vienības un kopīgas izmeklēšanas komandas), smagu noziegumu, organizētās noziedzības un korupcijas apkarošana, kā arī cilvēku tirdzniecības un migrantu kontrabandas apkarošana.

(21) Pasākumi trešās valstīs un saistībā ar tām, kurus atbalsta no fonda, būtu jāīsteno pilnīgā sinerģijā, saskaņā un papildināmībā ar citām darbībām ārpus Savienības, kuras atbalsta no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem. Īstenojot šādas darbības, jo īpaši būtu jācenšas panākt pilnīgu atbilstību Savienības ārējās darbības, ārlietu politikas un attīstības palīdzības politikas principiem un vispārīgajiem mērķiem saistībā ar attiecīgo valsti vai reģionu. Attiecībā uz ārējo dimensiju fondam būtu jāsekmē sadarbība ar trešām valstīm tādās jomās, kas ir nozīmīgas Savienības iekšējai drošībai, piemēram, cīņa pret terorismu un radikalizāciju, sadarbība ar trešo valstu tiesībaizsardzības iestādēm cīņā pret terorismu (ietverot speciālā norīkojuma vienības un kopīgas izmeklēšanas komandas), nelikumīgu tirdzniecību, jo īpaši ieroču, narkotiku, apdraudētu sugu un kultūras priekšmetu tirdzniecību, smagu noziegumu, organizētās noziedzības un korupcijas apkarošana, kā arī cilvēku tirdzniecības un migrantu kontrabandas apkarošana.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>23.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(23a) Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. X1a Savienībai būtu jāveic pasākumi sava budžeta aizsardzībai, tiklīdz tiek konstatēti vispārēji trūkumi saistībā ar tiesiskumu kādā dalībvalstī. Regula (ES) Nr. X būtu jāpiemēro šim fondam.

 

________________

 

1a Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Savienības budžeta aizsardzību vispārēju trūkumu gadījumā saistībā ar tiesiskumu dalībvalstīs (COM(2018)0324).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>24. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(24) Fonda darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus.

(24) Fonda darbībā būtu jāatspoguļo nepieciešamība nodrošināt lielāku elastību un vienkāršošanu, vienlaikus ievērojot prasības paredzamības ziņā un nodrošinot taisnīgu un pārredzamu resursu sadali, lai sasniegtu šajā regulā izklāstītos mērķus. Pārvaldot fondu, būtu jāņem vērā efektivitātes, lietderības un tēriņu kvalitātes princips. Turklāt fonda īstenošanai vajadzētu notikt, cik vien iespējams, lietotājiem viegli pieejamā veidā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26) Šīm sākotnējām summām būtu jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa ieguldījumiem drošībā. Lai ņemtu vērā drošības apdraudējuma izmaiņas vai izmaiņas sākotnējā situācijā, starpposmā dalībvalstīm būtu jāpiešķir papildu summa, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, kas norādīti pie sadales koeficienta, ņemot vērā programmas īstenošanas statusu.

(26) Šīm sākotnējām summām būtu jāveido pamats dalībvalstu ilgtermiņa ieguldījumiem drošībā. Lai ņemtu vērā iekšējās un ārējās drošības apdraudējuma izmaiņas vai izmaiņas sākotnējā situācijā, starpposmā dalībvalstīm būtu jāpiešķir papildu summa, pamatojoties uz jaunākajiem pieejamajiem statistikas datiem, kas norādīti pie sadales koeficienta, ņemot vērā programmas īstenošanas statusu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(26a) Sadalot fondā pieejamos resursus, būtu jāņem vērā kritiskā infrastruktūra, kas dalībvalstīm ir jāaizsargā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>27. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(27) Tā kā problēmas drošības jomā pastāvīgi mainās, ir nepieciešams piešķiramo finansējumu pielāgot drošības apdraudējuma izmaiņām un virzīt finansējumu uz prioritātēm, kuras Savienībai sniedz vislielāko pievienoto vērtību. Lai reaģētu uz steidzamām vajadzībām, izmaiņām politikā un Savienības prioritātēm un virzītu finansējumu uz darbībām ar augstu Savienības pievienoto vērtību, daļa finansējuma ar tematiskā mehānisma starpniecību tiks periodiski piešķirta īpašām darbībām, Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai.

(27) Tā kā problēmas drošības jomā pastāvīgi mainās, ir nepieciešams piešķiramo finansējumu pielāgot iekšējās un ārējās drošības apdraudējuma izmaiņām un virzīt finansējumu uz prioritātēm, kuras Savienībai sniedz vislielāko pievienoto vērtību. Lai reaģētu uz steidzamām vajadzībām, izmaiņām politikā un Savienības prioritātēm un virzītu finansējumu uz darbībām ar augstu Savienības pievienoto vērtību, daļa finansējuma ar tematiskā mehānisma starpniecību tiks periodiski piešķirta īpašām darbībām, Savienības darbībām un ārkārtas palīdzībai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>28. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina izmantot daļu no programmām piešķirtajiem līdzekļiem, lai finansētu IV pielikumā minētās darbības, saņemot lielāku Savienības ieguldījumu.

(28) Dalībvalstis būtu jāmudina izmantot daļu no programmām piešķirtajiem līdzekļiem, lai finansētu IV pielikumā minētās darbības, saņemot lielāku Savienības ieguldījumu, galvenokārt to spēcīgās Eiropas pievienotās vērtības vai prioritārā rakstura dēļ attiecībā pret Savienību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>31. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(31) Lai papildinātu fonda politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, ar fondu būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā saistībā ar politikas analīzi un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un partnerībām starpvalstu līmenī, kā arī jaunu iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā.

(31) Lai papildinātu fonda politikas mērķa sasniegšanu valstu līmenī, izmantojot dalībvalstu programmas, ar fondu būtu arī jāatbalsta pasākumi Savienības līmenī. Ar šādām darbībām būtu jāsasniedz stratēģiski mērķi fonda darbības jomā saistībā ar politikas analīzi un inovāciju, savstarpēju mācīšanos un partnerībām starpvalstu līmenī, kā arī jaunu iniciatīvu un darbību izmēģināšanu visā Savienībā vai atsevišķās dalībvalstīs. Šajā sakarībā būtu jāveicina dalībvalstu izlūkdienestu sadarbība, lai nodrošinātu nepieciešamo informācijas apmaiņu nolūkā uzlabot terorisma, kā arī smagās un organizētās noziedzības apkarošanas efektivitāti un veicinātu labāku izpratni par to pārrobežu raksturu. Fondam būtu jāatbalsta dalībvalstu centieni nolūkā veikt labu prakšu apmaiņu un jāsekmē kopējas apmācības, lai palīdzētu veidot sadarbības un savstarpējas uzticēšanās kultūru starp izlūkdienestiem, kā arī starp izlūkdienestiem un Eiropolu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>33.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(33 a) Ņemot vērā Savienības darbību starptautisko raksturu un lai veicinātu koordinētu rīcību tāda mērķa īstenošanai, kas paredz augstākā Savienības drošības līmeņa garantēšanu, arī decentralizētajām aģentūrām vajadzētu būt tiesīgām saņemt atbalstu no Savienības darbības, tostarp dotāciju veidā. Šādam atbalstam būtu jāatbilst prioritātēm un iniciatīvām, ko Savienības līmenī noteikušas Savienības iestādes, lai nodrošinātu Eiropas pievienoto vērtību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>37. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(37) Lai īstenotu darbības dalītās pārvaldības ietvaros, fondam būtu jāietilpst saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, Finanšu regula un KNR (ES) .../…18

(37) Lai īstenotu darbības dalītās pārvaldības ietvaros, fondam būtu jāietilpst saskaņotā satvarā, kuru veido šī regula, Finanšu regula un Kopīgo noteikumu regula (ES) Nr. X [KNR]18 . Pretrunīgu noteikumu gadījumā Regulai (ES) Nr. X [KNR] vajadzētu būt prioritārai salīdzinājumā ar šo regulu.

__________________

__________________

18 Pilna atsauce

18 Pilna atsauce

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>38. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38) Regula (ES) .../... [KNR] izveido jaunu rīcības satvaru rīcībai ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+), Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF), Iekšējās drošības fondu (IDF) un instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām (BMVI), kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (IBMF), un ar to nosaka, jo īpaši, noteikumus attiecībā uz ES fondu, kurus īsteno saskaņā ar dalīto pārvaldību, plānošanu, uzraudzību un vērtēšanu, pārvaldi un kontroli. Vēl šajā regulā ir nepieciešams precizēt Iekšējās drošības fonda mērķus, kā arī izstrādāt īpašus noteikumus attiecībā uz darbībām, kuras var finansēt ar šā fonda atbalstu.

(38) Regula (ES) Nr. X [KNR] izveido jaunu rīcības satvaru rīcībai ar Eiropas Reģionālās attīstības fondu (ERAF), Eiropas Sociālo fondu plus (ESF+), Kohēzijas fondu, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF), Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu (AMIF), Iekšējās drošības fondu (IDF) un instrumentu robežu pārvaldībai un vīzām (BMVI), kas ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda (IBMF), un ar to nosaka, jo īpaši, noteikumus attiecībā uz ES fondu, kurus īsteno saskaņā ar dalīto pārvaldību, plānošanu, uzraudzību un vērtēšanu, pārvaldi un kontroli. Vēl šajā regulā ir nepieciešams precizēt Iekšējās drošības fonda mērķus, kā arī izstrādāt īpašus noteikumus attiecībā uz darbībām, kuras var finansēt ar šā fonda atbalstu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>38.a apsvērums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38 a) Lai nodrošinātu, ka Fonds atbalsta darbības, kas vērstas uz visiem fonda konkrētajiem mērķiem, un ka resursu sadalījums starp mērķiem ir samērīgs ar uzdevumiem un vajadzībām mērķu sasniegšanai, katram Fonda konkrētajam uzdevumam būtu jānosaka minimālā procentuālā daļa no fonda līdzekļiem, gan valsts programmām, gan tematiskajiem mehānismiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>40. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201319, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9520, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9621 un Padomes Regulu (ES) 2017/193922 Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar samērīgiem pasākumiem, tostarp pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā gadījumā, administratīvu sodu noteikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādi citi krimināli pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu intereses.  Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra var veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137123.  Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir nepieciešamās tiesības un piekļuve Komisijas, OLAF, Eiropas Prokuratūras un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā.

(40) Saskaņā ar Finanšu regulu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/201319, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2988/9520, Padomes Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/9621 un Padomes Regulu (ES) 2017/193922 Savienības finanšu intereses ir jāaizsargā ar samērīgiem pasākumiem, tostarp pārkāpumu un krāpšanas novēršanu, atklāšanu, labošanu un izmeklēšanu, zaudētu, nepareizi izmaksātu vai nepareizi izmantotu līdzekļu atgūšanu un, attiecīgā gadījumā, administratīvu sodu un/vai kriminālsodu noteikšanu. Konkrētāk, saskaņā ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 883/2013 un Regulu (Euratom, EK) Nr. 2185/96 Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF) var veikt administratīvas izmeklēšanas, tostarp pārbaudes un apskates uz vietas, lai noskaidrotu, vai ir notikusi krāpšana, korupcija vai jebkādi citi krimināli pārkāpumi, kas ietekmē Savienības finanšu intereses. Saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2017/1939 Eiropas Prokuratūra var veikt izmeklēšanu un kriminālvajāšanu par krāpšanu un citiem noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar Savienības finanšu intereses, kā paredzēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2017/137123.  Saskaņā ar Finanšu regulu jebkurai personai vai subjektam, kas saņem Savienības līdzekļus, pilnībā jāsadarbojas Savienības finanšu interešu aizsardzībā, jāpiešķir nepieciešamās tiesības un piekļuve Komisijas, OLAF, Eiropas Prokuratūras un Eiropas Revīzijas palātas (ERP) darbiniekiem, kā arī jānodrošina, lai līdzvērtīgas tiesības piešķirtu trešās personas, kuras iesaistītas Savienības līdzekļu īstenošanā. Dalībvalstīm pilnībā jāsadarbojas un jāsniedz visa vajadzīgā palīdzība Savienības iestādēm, aģentūrām un struktūrām Savienības finanšu interešu aizsardzībai. Tādas izmeklēšanas rezultāti, kas tiek veikta par nelikumībām un krāpšanu attiecībā uz fonda līdzekļiem, būtu jāpadara pieejami Eiropas Parlamentam.

__________________

__________________

19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

19 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 883/2013 (2013. gada 11. septembris) par izmeklēšanu, ko veic Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1073/1999 un Padomes Regulu (Euratom) Nr. 1074/1999 (OV L 248, 18.9.2013., 1. lpp.).

20 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

20 Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 2988/95 (1995. gada 18. decembris) par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību (OV L 312, 23.12.1995., 1. lpp.).

21 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

21 Padomes Regula (Euratom, EK) Nr. 2185/96 (1996. gada 11. novembris) par pārbaudēm un apskatēm uz vietas, ko Komisija veic, lai aizsargātu Eiropas Kopienu finanšu intereses pret krāpšanu un citām nelikumībām (OV L 292, 15.11.1996., 2. lpp.).

22 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

22 Padomes Regula (ES) 2017/1939 (2017. gada 12. oktobris), ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017. 1. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

23 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2017/1371 (2017. gada 5. jūlijs) par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības (OV L 198, 28.7.2017., 29. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>43. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(43) Saskaņā ar LESD 349. pantu un saskaņā ar Komisijas paziņojumu “Stiprāka un atjaunota stratēģiskā partnerībā ar ES tālākajiem reģioniem”25, ko Padome apstiprināja 2018. gada 12. aprīļa secinājumos, attiecīgajām dalībvalstīm būtu jānodrošina, ka to programmas pievēršas konkrētajām problēmām, ar kurām tālākie reģioni saskaras.  Fonds atbalsta šīs dalībvalstis ar pietiekamiem resursiem, lai pēc vajadzības palīdzētu šiem reģioniem.

svītrots

__________________

 

25 COM (2017)623 final.

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>44. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(44) Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu26 ir nepieciešams izvērtēt šo fondu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm.  Vajadzības gadījumā minētās prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai novērtētu fonda ietekmi vietējā līmenī. Lai novērtētu fonda sasniegumus, saistībā ar katru fonda konkrēto mērķi būtu jānosaka rādītāji un attiecīgie mērķi.

(44) Saskaņā ar 22. un 23. punktu 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu26 ir nepieciešams izvērtēt šo fondu, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašas uzraudzības prasības, vienlaikus izvairoties no pārmērīga regulējuma un administratīvā sloga, sevišķi dalībvalstīm. Vajadzības gadījumā minētās prasības var ietvert izmērāmus rādītājus, kas kalpotu par pamatu, lai novērtētu fonda ietekmi vietējā līmenī. Lai novērtētu fonda sasniegumus, saistībā ar katru fonda konkrēto mērķi būtu jānosaka rādītāji un attiecīgie mērķi. Šajos rādītājos būtu jāiekļauj kvalitatīvas un kvantitatīvas komponentes.

__________________

__________________

26 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu; OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

26 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu, Eiropas Savienības Padomi un Eiropas Komisiju par labāku likumdošanas procesu; OV L 123, 12.5.2016., 1.–14. lpp.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>45. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(45) Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, ievērojot Savienības apņemšanos īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķi  ar 25 % no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu. Attiecīgās darbības tiks apzinātas fonda sagatavošanas un īstenošanas laikā, un tās tiks pārskatītas attiecīgajos novērtēšanas un pārskatīšanas procesos.

(45) Ņemot vērā to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām atbilstīgi Savienības saistībām īstenot Parīzes nolīgumu un Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, šis fonds palīdzēs integrēt klimata pasākumus un sasniegt kopējo mērķi  ar 25% no ES budžeta izdevumiem atbalstīt klimata mērķu sasniegšanu 2021.–2027. gada DFS periodā un pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 2027. gadā, sasniegt 30 % ikgadējo mērķi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>46. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(46) Saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (ES) .../... [jaunā KNR] un šīs regulas noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm būtu jāuzrauga fonda īstenošana, izmantojot šos rādītājus un finanšu pārskatus.

(46) Saskaņā ar attiecīgajiem Regulas (ES) Nr. X [KNR] un šīs regulas noteikumiem Komisijai un dalībvalstīm būtu jāuzrauga fonda īstenošana, izmantojot šos rādītājus un finanšu pārskatus. Uzraudzības pienākuma atbilstīgas izpildes nolūkā Komisijai būtu jāspēj noteikt, kāda summa konkrētajā gadā ir iztērēta no fonda. Tādēļ, iesniedzot Komisijai gada pārskatus par dalībvalstu programmām, tām būtu jānošķir atgūšana, priekšfinansējuma maksājumi galīgajiem saņēmējiem un faktiski radušos izdevumu atlīdzināšana. Lai atvieglotu revīziju un fonda īstenošanas uzraudzību, Komisijai minētās summas būtu jāietver fonda gada īstenošanas ziņojumā. Komisijai Eiropas Parlamentam un Padomei reizi gadā būtu jāiesniedz kopsavilkums par apstiprinātajiem gada darbības rezultātu ziņojumiem. Pēc pieprasījuma Komisijai būtu Eiropas Parlamentam un Padomei jāiesniedz pilns gada darbības rezultātu ziņojumu teksts.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>47. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(47) Lai papildinātu un grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām darbībām, saistībā ar kurām var saņemt lielāku līdzfinansējumu, darbības atbalstu un uzraudzības un novērtēšanas satvara turpmāku izstrādi. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

(47) Lai papildinātu un grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai attiecībā uz tematiskajam mehānismam paredzētajām darba programmām, sarakstu ar IV pielikumā uzskaitītajām darbībām, saistībā ar kurām var saņemt lielāku līdzfinansējumu, operatīvo atbalstu un uzraudzības un novērtēšanas satvara turpmāku izstrādi. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>48. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(48) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu27. Pieņemot īstenošanas aktus, ar kuriem dalībvalstīm nosaka kopīgus pienākumus, jo īpaši attiecībā uz informācijas sniegšanu Komisijai, būtu jāpiemēro pārbaudes procedūra, bet, pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz kārtību informācijas sniegšanai Komisijai plānošanas un ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai tehniska nozīme.

(48) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu27. Pieņemot īstenošanas aktus, kas attiecas uz kārtību informācijas sniegšanai Komisijai plānošanas un ziņošanas ietvaros, būtu jāpiemēro konsultēšanās procedūra, jo minētajiem aktiem ir tikai tehniska nozīme.

__________________

__________________

27 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

27 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar šo regulu izveido Iekšējās drošības fondu (“fonds”).

1. Ar šo regulu izveido Iekšējās drošības fondu (“fonds”) laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>1. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tajā ir noteikti fonda mērķi, budžets laikposmam no 2021. līdz 2027. gadam, Savienības finansējuma veidi un noteikumi šā finansējuma sniegšanai.

2. Šajā regulā nosaka:

 

a)  fonda mērķus;

 

b)  fonda konkrētos mērķus un pasākumus, ar kuriem minētos konkrētos mērķus sasniedz;

 

c)  the budget for the period 2021-2027;

 

d)  Savienības finansējuma veidus un šā finansējuma sniegšanas noteikumus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) “kibernoziedzība” ir noziegumi, kuru pastrādāšana ir saistīta ar kibervidi, proti, noziegumi, kurus var pastrādāt, vienīgi izmantojot informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) iekārtas un sistēmas, un šīs ierīces un sistēmas ir vai nu nozieguma pastrādāšanas rīki, vai nozieguma primārie mērķi, kā arī noziegumi, kurus ļauj pastrādāt kibervide, proti, parastie noziegumi, piemēram, bērnu seksuāla izmantošana, kā mērogu vai tvērumu var palielināt, izmantojot datorus, datoru tīklus vai cita veida IST;

d) “kibernoziedzība” ir noziegumi, kuru pastrādāšana ir saistīta ar kibervidi, proti, noziegumi, kurus var pastrādāt, vienīgi izmantojot informācijas un sakaru tehnoloģiju (IST) iekārtas un sistēmas, un šīs ierīces un sistēmas ir vai nu nozieguma pastrādāšanas rīki, vai nozieguma primārie mērķi, kā arī noziegumi, kurus ļauj pastrādāt kibervide, proti, parastie noziegumi, kā mērogu vai tvērumu var palielināt, izmantojot datorus, datoru tīklus vai cita veida IST;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

f) “ES politikas cikls” ir uz izlūkdatiem balstīta daudznozaru iniciatīva ar mērķi apkarot svarīgākos smagās un organizētās noziedzības draudus Savienībai, veicinot sadarbību starp dalībvalstīm, Savienības iestādēm, aģentūrām un, attiecīgā gadījumā, trešām valstīm un organizācijām;

f) “ES politikas cikls” ir uz izlūkdatiem balstīta daudznozaru iniciatīva ar mērķi apkarot svarīgākos smagās un organizētās noziedzības draudus Savienībai, veicinot sadarbību starp dalībvalstīm, Savienības iestādēm, Savienības tieslietu un iekšlietu jomas aģentūrām un, attiecīgā gadījumā, trešām valstīm un konkrētām starptautiskām organizācijām;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. pants – g apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

g) “piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa” ir tādas informācijas droša vākšana, glabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa, kas ir svarīga tiesībaizsardzības iestādēm, kā minēts LESD 87. pantā, un Eiropolam noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši pārrobežu noziegumu un organizētās noziedzības novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem;

g) “piekļuve informācijai un informācijas apmaiņa” ir tādas informācijas droša vākšana, glabāšana, apstrāde, analīze un apmaiņa, kas ir svarīga tiesībaizsardzības iestādēm, kā minēts LESD 87. pantā, un Eiropolam, Eurojust un Eiropas Prokuratūrai noziedzīgu nodarījumu, jo īpaši terorisma un kibernoziegumu, kā arī smagu pārrobežu noziegumu un pārrobežu organizētās noziedzības novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai un saukšanai pie atbildības par tiem, veicot to atbilstoši piemērojamiem datu aizsardzības noteikumiem Savienībā;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. daļa – h punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

h) “tiesu iestāžu sadarbība” ir tiesu iestāžu sadarbība krimināllietās;

svītrots

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. punkts – i apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

i) “LETS” ir Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēma, kuras mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas pārrobežu noziedzības novēršanai un apkarošanai, efektīvi sadarbojoties, kā izklāstīts Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumā par Eiropas LETS izveidi31 un turpmāk minēts CEPOL regulā32;

i) “LETS” ir Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēma, kuras mērķis ir nodrošināt tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem zināšanas un prasmes, kas viņiem ir nepieciešamas organizēto un smago pārrobežu noziedzīgu nodarījumu un terorisma efektīvai novēršanai un apkarošanai, rezultatīvi sadarbojoties, kā izklāstīts Komisijas 2013. gada 27. marta paziņojumā par Eiropas LETS izveidi31 un turpmāk minēts CEPOL regulā32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172 Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēmas izveide.

31 COM(2013) 172 Eiropas Tiesībaizsardzības apmācības shēmas izveide.

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2219 (2015. gada 25. novembris) par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL)

32 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2219 (2015. gada 25. novembris) par Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL)

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

k) „gatavība” ir jebkurš pasākums ar mērķi novērst vai samazināt riskus saistībā ar iespējamiem teroristu uzbrukumiem vai citiem ar drošību saistītiem negadījumiem;

k) „gatavība” ir konkrēti pasākumi ar mērķi novērst vai samazināt riskus saistībā ar iespējamiem teroristu uzbrukumiem vai citiem ar drošību saistītiem negadījumiem;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Fonda politikas mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību Savienībā, jo īpaši apkarojot terorismu un radikalizāciju, smago un organizēto noziedzību un kibernoziedzību un atbalstot un aizsargājot noziegumu upurus.

1. Fonda politikas mērķis ir veicināt augsta līmeņa drošību Savienībā, pastiprinot sadarbību, jo īpaši novēršot un apkarojot terorismu un vardarbīgu ekstrēmismu, tostarp radikalizāciju, smago un organizēto noziedzību, kibernoziedzību, kā arī atbalstot un aizsargājot noziegumu rezultātā cietušos. Fonds atbalsta arī ar drošības saistītu incidentu pārvaldību un gatavību tiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 2. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) palielināt informācijas apmaiņu starp un ar Savienības tiesībaizsardzības un citām kompetentajām iestādēm un citām attiecīgajām Savienības struktūrām, kā arī ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām,

a) uzlabot un sekmēt svarīgas un precīzas informācijas apmaiņu starp dalībvalstu tiesībaizsardzības un tiesu iestādēm, citām kompetentajām dalībvalstu iestādēm un citām attiecīgajām Savienības struktūrām, jo īpaši Eiropolu un Eurojust, un vajadzības gadījumā ar trešām valstīm un starptautiskām organizācijām,

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 2. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) pastiprināt pārrobežu kopīgās operācijas, ko veic Savienības tiesībaizsardzības iestādes un citas kompetentās iestādes, saistībā ar smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību ar pārrobežu dimensiju un

b) uzlabot un pastiprināt pārrobežu koordināciju un sadarbību, tostarp attiecīgās kopīgās operācijas, ko dalībvalstīs veic dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādes un citas kompetentās iestādes, saistībā ar terorismu, smagiem noziegumiem un organizēto noziedzību ar pārrobežu dimensiju;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 2. punkts – c apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) atbalstīt centienus stiprināt spējas saistībā ar noziedzības un terorisma apkarošanu un novēršanu, jo īpaši, pastiprinot sadarbību starp publiskajām iestādēm, pilsonisko sabiedrību un privātajiem partneriem visās dalībvalstīs.

c) atbalstīt nepieciešamo dalībvalstu spēju stiprināšanu saistībā ar noziedzības, tostarp terorisma, kibernoziedzības un vardarbīga ekstrēmisma, tostarp radikalizācijas, apkarošanu un novēršanu, jo īpaši, pastiprinot sadarbību starp publiskajām iestādēm, attiecīgajām Savienības aģentūrām, pilsonisko sabiedrību un iesaistītajām personām no privātā sektora, visās dalībvalstīs un starp tām, kā arī krīžu civilu pārvaldīšanu pēc drošības negadījumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

c a) izveidot kopēju izlūkošanas kultūru, atbalstot kontaktus un savstarpēju uzticēšanos, izpratni un mācīšanos, kā arī zinātības un paraugprakses izplatīšanu starp dalībvalstu izlūkdienestiem un ar Eiropolu, jo īpaši izmantojot kopīgu apmācību un ekspertu apmaiņu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem konkrētajiem mērķiem fondu īsteno ar II pielikumā uzskaitītajiem īstenošanas pasākumiem.

3. Saskaņā ar 2. punktā izklāstītajiem konkrētajiem mērķiem fondu cita starpā īsteno ar 3.a pantā uzskaitītajiem īstenošanas pasākumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3. pants – 4. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Saskaņā ar fondu finansētās darbības īsteno, pilnībā ievērojot pamattiesības un cilvēka cieņas neaizskaramību. Jo īpaši darbības atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartas noteikumiem, Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (ECHR). Dalībvalstis, īstenojot darbības, jo īpaši iespēju robežās pievērš pastiprinātu uzmanību neaizsargātu personu, sevišķi bērnu un nepavadītu nepilngadīgo, atbalstam un aizsardzībai.

4. Tiek finansētas tikai tādas operācijas, kurās pilnībā ievēro pamattiesības un cilvēka cieņu, kā arī Līguma par Eiropas Savienību (LES) 2. pantā noteiktās vērtības, un finansējumu pārtrauc un atgūst, ja ir skaidri un pamatoti pierādījumi, ka darbības veicina šādu tiesību pārkāpšanu. Jo īpaši operācijas atbilst Eiropas Savienības Pamattiesību hartas noteikumiem, Savienības datu aizsardzības tiesību aktiem un Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijai (ECHR). Īstenojot operācijas saistībā ar neaizsargātām personām, sevišķi bērniem un nepavadītiem nepilngadīgajiem, velta pastiprinātu uzmanību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>3.a pants (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a pants

 

Īstenošanas pasākumi

 

1. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, īpaši pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

 

a) nodrošināt Savienības acquis vienādu piemērošanu attiecībā uz atbilstīgas informācijas apmaiņu drošības jomā, tostarp īstenojot ieteikumus, kas ietverti kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismos, piemēram, Šengenas izvērtēšanas mehānismā un citos kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismos;

 

b) izveidot, pielāgot un uzturēt Savienības IT sistēmas un komunikācijas tīklus drošības jomā, tostarp nodrošināt to sadarbspēju un izstrādāt atbilstošus instrumentus, ar kuriem novērš konstatētos trūkumus;

 

c) palielināt Savienības informācijas drošības jomā apmaiņas instrumentu, sistēmu un datubāzu aktīvu izmantošanu, uzlabot valstu datubāzu drošības jomā savstarpējo savienojamību un to saslēgumu ar Savienības datubāzēm, un, ja tas ir paredzēts attiecīgajos juridiskajos pamatos, nodrošināt, ka minētajās datubāzēs tiek ievadīti augsti kvalitatīvi dati;

 

d) atbalstīt attiecīgos valsts līmeņa pasākumus 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā paredzēto konkrēto mērķu īstenošanai.

 

2. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, pievēršoties šādam īstenošanas pasākumam:

 

a) panākt, ka dalībvalstis pastiprināti sadarbojas tiesībaizsardzības operāciju īstenošanā, tostarp vajadzības gadījumā sadarbojas ar citiem attiecīgiem dalībniekiem, jo īpaši nolūkā sekmēt un uzlabot kopīgu izmeklēšanas vienību, kopīgu patruļu, tūlītējas pakaļdzīšanās, slepenas novērošanas un citu operatīvās sadarbības mehānismu izmantošanu ES politikas cikla (EMPACT) kontekstā, īpašu uzmanību veltot pārrobežu operācijām;

 

b) pastiprināt tiesībaizsardzības iestāžu un citu kompetento iestāžu koordināciju un sadarbību dalībvalstīs un starp tām, kā arī ar citiem attiecīgiem dalībniekiem, piemēram, izmantojot specializētu valsts līmeņa vienību tīklus, Savienības tīklus un sadarbības struktūras, kā arī Savienības centrus;

 

c) uzlabot aģentūru savstarpējo sadarbību un Savienības līmenī, starp dalībvalstīm pašām vai starp dalībvalstīm, no vienas puses, un attiecīgajām Savienības struktūrām, birojiem un aģentūrām, no otras puses, kā arī valstu līmenī uzlabot valsts iestāžu sadarbību katrā dalībvalstī.

 

3. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, īpaši pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

 

a) pastiprināt tiesībaizsardzības apmācību, mācības un savstarpēju mācīšanos, jo īpaši iekļaujot elementus, kuru mērķis ir palielināt informētību par jautājumiem, kas ir saistīti ar radikalizāciju, vardarbīgu ekstrēmismu un rasismu, specializētas apmaiņas programmas starp dalībvalstīm, tostarp zemāka līmeņa tiesībaizsardzības darbiniekiem paredzētas, un paraugprakses apmaiņu, tostarp ar trešām valstīm un citiem attiecīgiem dalībniekiem;

 

b) izmantot sinerģiju, apvienojot dalībvalstu un citu attiecīgo dalībnieku, tostarp pilsoniskās sabiedrības, resursus un zināšanas, piemēram, dibinot kopīgus izcilības centrus, izstrādājot kopīgus riska novērtējumus, izveidojot kopīgus operatīvā atbalsta centrus kopīgo operāciju veikšanai vai apmainoties ar paraugpraksi par noziegumu novēršanu vietējā līmenī;

 

c) sekmēt un izstrādāt pasākumus, aizsardzības līdzekļus, mehānismus un paraugpraksi, lai jau agrīnā posmā apzinātu, aizsargātu un atbalstītu lieciniekus, trauksmes cēlējus un noziegumu rezultātā cietušās personas, un šajā nolūkā veidot partnerības starp publiskām iestādēm un citiem attiecīgiem dalībniekiem;

 

d) iegādāties attiecīgo aprīkojumu un izveidot vai modernizēt specializētus apmācības centrus un citu būtisku, drošības jomā izmantojamu infrastruktūru, lai palielinātu sagatavotību, izturētspēju un sabiedrības izpratni un pienācīgi reaģētu uz drošības apdraudējumiem;

 

e) noteikt, novērtēt un likvidēt ievainojamību kritiskā infrastruktūrā un IT iekārtās ar augstu izplatību tirgū, lai novērstu uzbrukumus informācijas sistēmām un kritiskai infrastruktūrai, piemēram, auditējot bezmaksas atklātā pirmkoda programmatūras kodu, izstrādājot un atbalstot programmas, kas paredz prēmijas kļūdu atklāšanas gadījumā sistēmās, vai paredzot testa uzbrukumus sistēmām.

 

4. Fonds sekmē 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā paredzētā konkrētā mērķa sasniegšanu, īpaši pievēršoties šādiem īstenošanas pasākumiem:

 

a) uzlabot sadarbību un koordināciju starp dalībvalstu izlūkdienestiem, kā arī starp šiem dienestiem un tiesībaizsardzības iestādēm, izmantojot kontaktus, savstarpēju kontaktu veidošanu, savstarpēju uzticēšanos, izpratni un mācīšanos, pieredzes un paraugprakses apmaiņu un izplatīšanu, jo īpaši attiecībā uz atbalstu policijas izmeklēšanai un draudu novērtēšanai;

 

b) apmainīties ar izlūkošanas amatpersonām un apmācīt tās.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šīs regulas 3. pantā minēto mērķu ietvaros un saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas uzskaitīti II pielikumā, fonds jo īpaši atbalsta III pielikumā minētās darbības.

1. Saskaņā ar īstenošanas pasākumiem, kas ir uzskaitīti 3.pantā, fonds jo īpaši atbalsta darbības, kuras īstenojot, tiek sekmēta 3. pantā minēto mērķu īstenošana. Pie tām var piederēt III pielikumā uzskaitītās darbības.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Lai sasniegtu šīs regulas mērķus, ar fondu var atbalstīt Savienības prioritātēm atbilstošās, III pielikumā minētās darbības saistībā ar trešām valstīm un tajās – attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. pantu.

2. Lai sasniegtu šīs regulas 3. pantā minētos mērķus, ar fondu var (izņēmuma gadījumos, noteiktu robežu ietvaros un atkarībā no nosacījuma ievērošanas par pienācīgām garantijām) atbalstīt III pielikumā minētās darbības saistībā ar trešām valstīm un tajās attiecīgā gadījumā saskaņā ar 5. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 2.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Kopējais finansējuma apjoms atbalsta darbībām trešās valstīs vai saistībā ar trešām valstīm tematiskā mehānisma ietvaros saskaņā ar 8. pantu nepārsniedz 2 % no kopējās summas, kas piešķirta tematiskajam mehānismam saskaņā ar 7. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 2.b punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b Kopējais finansējuma apjoms atbalsta darbībām trešās valstīs vai saistībā ar trešām valstīm dalībvalstu programmu ietvaros saskaņā ar 12. pantu katrai dalībvalstij nepārsniedz 2 % no kopējās summas, kas piešķirta attiecīgajai dalībvalstij saskaņā ar 7. panta 2. punkta a) apakšpunktu, 10. panta 1. punktu un I pielikumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 3. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) darbības, kas paredzētas vienīgi sabiedriskās kārtības uzturēšanai valsts līmenī;

a) darbības, kas paredzētas vienīgi sabiedriskās kārtības uzturēšanai valsts līmenī vai ko galvenokārt veido šāda uzturēšana;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 3. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

d) aprīkojums, kura vismaz viens no nolūkiem ir muitas kontrole;

d) aprīkojums, kura galvenais nolūks ir muitas kontrole;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. pants – 3. punkts – 2. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja rodas ārkārtas situācija, šajā punktā minētās darbības, kas nav atbalsttiesīgas, var uzskatīt par atbalsttiesīgām.

Ja rodas ārkārtas situācija, šā punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktā minētās darbības, kas nav atbalsttiesīgas, var uzskatīt par atbalsttiesīgām.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – a apakšpunkts – ii punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) trešā valstī, kas minēta darba programmā saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem;

ii) trešā valstī, kas minēta darba programmā saskaņā ar tur noteiktajiem nosacījumiem, un ar nosacījumu, ka visās darbībās, ko veic šī trešā valsts, vai kuras tiek veiktas šajā trešā valstī vai attiecībā uz šo trešo valsti, tiek pilnībā ievērotas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā noteiktās tiesības un principi un Savienības un dalībvalstu starptautiskās saistības;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) tiesību subjekti, kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai jebkura starptautiska organizācija.

b) tiesību subjekti, kas izveidoti saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, vai jebkura attiecīgā starptautiska organizācija.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Tiesību subjekti, kas veic uzņēmējdarbību trešā valstī, izņēmuma kārtā ir tiesīgi piedalīties, ja tas ir vajadzīgs konkrētās darbības mērķu sasniegšanai.

3. Tiesību subjekti, kas ir reģistrēti trešā valstī, izņēmuma kārtā pēc Komisijas apstiprinājuma ir tiesīgi piedalīties, ja tas ir vajadzīgs konkrētās darbības mērķu sasniegšanai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>5. pants – 4. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, kuras veic uzņēmējdarbību dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi.

4. Tiesību subjekti, kas piedalās konsorcijos no vismaz divām neatkarīgām vienībām, kuras veic ir reģistrētas dažādās dalībvalstīs vai ar tām saistītās aizjūras zemēs vai teritorijās, ir atbalsttiesīgi. Ja starptautiskās organizācijas, kas piedalās grupējumā, ir reģistrētas trešā valstī, piemēro 6. panta 3. punktu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, papildina valsts, reģionālajā un vietējā līmenī veiktus pasākumus un koncentrējas uz pievienotās vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

1. Atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu, papildina valsts, reģionālajā un vietējā līmenī veiktus pasākumus un koncentrējas uz Eiropas pievienotās vērtības radīšanu šīs regulas mērķiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>6. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības darbībām, politikas virzieniem un prioritātēm un papildina citus Savienības instrumentus.

2. Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka atbalsts, ko sniedz saskaņā ar šo regulu un ko sniedz dalībvalstis, atbilst attiecīgajām Savienības darbībām, politikas virzieniem un prioritātēm un papildina citus valsts instrumentus, kā arī ir koordinēti ar citiem Savienības instrumentiem, jo īpaši darbībām, kas veiktas saskaņā ar citiem ES fondiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Fonda īstenošanai paredzētais finansējums 2021.–2027. gada laikposmam ir EUR 2 500 000 000 faktiskajās cenās.

1. Finansējums Programmas īstenošanai 2021.–2027. gada periodā ir EUR 2 209 725 000 2018. gada cenās (EUR 2 500 000 000 faktiskajās cenās).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 2. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) EUR 1 500 000 000 piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

a) EUR 1 325 835 000 2018. gada cenās (EUR 1 500 000 000 faktiskajās cenās) piešķir dalītā pārvaldībā īstenotām programmām;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>7. pants – 2. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) EUR 1 000 000 000 piešķir tematiskajam mehānismam.

b) EUR 883 890 2018. gada cenās (EUR 1 000 000 000 faktiskajās cenās) piešķir tematiskajam mehānismam.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta pievienotā vērtība Savienībai, vai tas jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas izklāstītas II pielikumā.

2. Ar finansējumu no tematiskā mehānisma pievēršas prioritātēm, kurām ir augsta pievienotā vērtība Savienībai, un tas ir jāizmanto, lai reaģētu uz neatliekamām vajadzībām atbilstīgi saskaņotajām Savienības prioritātēm, kas ir izklāstītas 3.a pantā, attiecībā uz pasākumiem, piemēram, tiem, kas ir uzskaitīti III pielikumā, vai atbalstītu pasākumus saskaņā ar 19. pantu. Tematiskā mehānisma resursu sadalījums starp dažādām prioritātēm, ciktāl iespējams, ir proporcionāls uzdevumiem un vajadzībām tādā veidā, lai nodrošinātu, ka fonda mērķus var sasniegt.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 2.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Finansējumu no tematiskā mehānisma izmanto šādi:

 

a) vismaz 10 % piešķir 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim;

 

b) vismaz 10 % piešķir 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim;

 

c) vismaz 30 % piešķir 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim;

 

d) vismaz 5% piešķir 3. panta 2. punkta c a) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja finansējums no tematiskā mehānisma dalībvalstīm ir piešķirts, izmantojot tiešo vai netiešo pārvaldību, nodrošina, ka atlasītos projektus neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, kurš apdraud izdevumu likumību un pareizību vai projektu rezultātus.

3. Ja finansējums no tematiskā mehānisma dalībvalstīm ir piešķirts, izmantojot tiešo vai netiešo pārvaldību, projektiem nesniedz finansējumu, ja pastāv skaidri pierādījumi, ka šo projektu likumību vai šāda finansējuma likumību un pareizību, vai šo projektu rezultātus liktu apšaubīt Komisijas sniegts argumentēts atzinums par pārkāpuma procedūru saskaņā ar LESD 258. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 4. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek īstenots dalītajā pārvaldībā, Komisija Regulas (ES) Nr. [KNR] 18. panta un 19. panta 2. punkta vajadzībām novērtē to, vai paredzētās darbības neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu saskaņā ar LESD 258. pantu, kurš apdraud izdevumu likumību un pareizību vai projektu rezultātus.

4. Ja finansējums no tematiskā mehānisma tiek īstenots dalītajā pārvaldībā, Komisija Regulas (ES) Nr. X [KNR] 18. panta un 19. panta 2. punkta vajadzībām veic novērtējumu un nodrošina, ka finansējums nav pieejams projektiem, ja Komisijas sniegta argumentēta atzinuma par pārkāpuma procedūru saskaņā ar LESD 258. pantu dēļ tiek apšaubīts šādu projektu likumīgums vai šāda finansējuma likumīgums un pareizība, vai šādu projektu rezultāti.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 5. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija nosaka kopējo summu, kas saskaņā ar ikgadējām Savienības budžeta apropriācijām ir pieejama tematiskajam mehānismam. Komisija pieņem Finanšu regulas 110. pantā minētos finansēšanas lēmumus attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Finansēšanas lēmumos attiecīgā gadījumā norāda kopējo summu, kas paredzēta finansējuma apvienošanas darbībām.

5. Komisija nosaka kopējo summu, kas saskaņā ar ikgadējām Savienības budžeta apropriācijām ir pieejama tematiskajam mehānismam. Komisiju pilnvaro pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 28. pantu, lai papildinātu šo regulu, paredzot darba programmas, kā ir noteikts Finanšu regulas [110]. pantā minētās darba programmas attiecībā uz tematisko mehānismu, norādot atbalstāmos mērķus un darbības un precizējot summas, kas atvēlētas katram šā mehānisma elementiem, kuri minēti 1. punktā. Pirms darba programmas pieņemšanas Komisija apspriežas ar atbilstīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Darba programmās attiecīgā gadījumā norāda kopējo summu, kas ir atvēlēta finansējuma apvienošanas darbībām. Lai nodrošinātu resursu savlaicīgu pieejamību, Komisija atsevišķi var pieņemt darba programmu ārkārtas palīdzībai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 6. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Pēc 3. punktā minētā finansēšanas lēmuma pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

6. Pēc 5. punktā minētās darba programmas pieņemšanas Komisija var veikt izmaiņas programmās, kas attiecīgi īstenotas saskaņā ar dalīto pārvaldību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>8. pants – 7. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7. Šie finansēšanas lēmumi var būt gada vai daudzgadu un var attiekties uz vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma elementiem.

7. Šīs darba programmas var būt gada vai daudzgadu un var attiekties uz vienu vai vairākiem tematiskā mehānisma elementiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>11. pants – 5.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Pēc dalībvalstu iniciatīvas ieguldījumu no Savienības budžeta var palielināt līdz 100 % no tehniskās palīdzības kopējiem attiecināmiem izdevumiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Katra dalībvalsts nodrošina, ka tās programmās ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem drošības jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot šīs prioritātes savās programmās, dalībvalstis nodrošina, ka programmā ir pienācīgi ņemti vērā II pielikumā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

1. Katra dalībvalsts un Komisija nodrošina, ka programmās ietvertās prioritātes atbilst Savienības prioritātēm un uzdevumiem drošības jomā un tos risina un ka minētās prioritātes pilnībā atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm. Nosakot šīs prioritātes savās programmās, dalībvalstis nodrošina, ka programmā ir pienācīgi ņemti vērā 3.a pantā izklāstītie īstenošanas pasākumi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 1.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Novērtējot dalībvalstu programmas, Komisija nodrošina, ka uz paredzētajām darbībām neattiecas Komisijas sniegts tāds pamatots atzinums saskaņā ar LESD 258. pantu par pārkāpumu, kas ir saistīts ar izdevumu likumību un pareizību vai projektu izpildi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 1.b punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.b Dalībvalstis piešķir līdzekļus savām valsts programmām šādi:

 

a) vismaz 10% piešķir 3. panta 2. punkta a) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim;

 

b) vismaz 10 % piešķir 3. panta 2. punkta b) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim;

 

c) vismaz 30 % piešķir 3. panta 2. punkta c) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim;

 

d) vismaz 5% piešķir 3. panta 2. punkta c a) apakšpunktā minētajam konkrētajam mērķim.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 1.c punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.c Dalībvalstis, kuras vēlas atkāpties no šā panta 1.a punkta noteikumiem, attiecīgi informē Komisiju un kopā ar to novērtē, vai īpašu apstākļu dēļ, kas ietekmē iekšējo drošību, būtu jāpielāgo minimālās procentu likmes. Jebkuru šādu grozījumu Komisija apstiprina.

</Amend>

 

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols), Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL) un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) jau agrīnā posmā ir iesaistīti programmu izstrādē savās kompetences jomās. Konkrēti, dalībvalstis apspriežas ar Eiropolu par savu darbību saturu – jo īpaši tad, ja tās savās programmās iekļauj ES politikas cikla vai EMPACT darbības vai darbības, ko koordinē Kopīgā kibernoziedzības rīcības uzdevumgrupa (J-CAT). Pirms dalībvalstis savās programmās iekļauj apmācības pasākumus, tās apspriežas ar CEPOL, lai novērstu pārklāšanos.

2. Komisija nodrošina, ka Eiropas Savienības Aģentūra tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropols), Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (CEPOL), Eiropas Savienības Aģentūra tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās (Eurojust), Eiropas Prokuratūra (EPPO), Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra (ENISA),  Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai (eu-LISA),  Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (EBCGA), Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA) un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) jau agrīnā posmā ir iesaistīti programmu izstrādē savās kompetences jomās. Konkrēti, dalībvalstis apspriežas ar Eiropolu par savu darbību saturu – jo īpaši tad, ja tās savās programmās iekļauj ES politikas cikla vai EMPACT darbības vai darbības, ko koordinē Kopīgā kibernoziedzības rīcības uzdevumgrupa (J-CAT). Pirms dalībvalstis savās programmās iekļauj apmācības pasākumus, tās apspriežas ar CEPOL, lai novērstu pārklāšanos. Attiecībā uz savu darbību plānošanu dalībvalstis apspriežas arī ar citām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Komisija vajadzības gadījumā var iesaistīt Eiropas Savienības Aģentūru tiesībaizsardzības sadarbībai (Eiropolu), Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūru (CEPOL) un Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centru (EMCDDA) 5. iedaļā noteiktajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

3. Komisija vajadzības gadījumā var iesaistīt 2. punktā minētās aģentūras, Eiropas Datu aizsardzības kolēģiju un   Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) 5. iedaļā noteiktajos uzraudzības un novērtēšanas uzdevumos, jo īpaši nolūkā nodrošināt, ka ar fonda, kas ietilpst to pilnvarās, atbalstu īstenotās darbības atbilst attiecīgajiem Savienības acquis un saskaņotajām Savienības prioritātēm.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 4. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Ne vairāk kā 15 % no dalībvalsts programmai paredzētā piešķīruma var izmantot aprīkojuma un transportlīdzekļu iegādei vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecībai.  Šo robežvērtību var pārsniegt tikai pienācīgi pamatotos gadījumos.

4. Ne vairāk kā 15 % no dalībvalsts programmai paredzētā piešķīruma var izmantot aprīkojuma un transportlīdzekļu iegādei vai ar drošību saistītu iekārtu būvniecībai.  Šo robežvērtību var pārsniegt tikai pienācīgi pamatotos gadījumos un pēc Komisijas apstiprinājuma.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 5. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Savienības prioritātēm un acquis drošības jomā, jo īpaši informācijas apmaiņai un IT sistēmu sadarbspējai;

a) Savienības prioritātēm un acquis drošības jomā, jo īpaši koordinācijai un sadarbībai starp tiesībaizsardzības iestādēm un efektīvai apmaiņai ar svarīgu un precīzu informāciju, kā arī IT sistēmu sadarbspējas satvara komponenšu īstenošanai;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 6. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Vajadzības gadījumā programmu groza, lai ņemtu vērā 5. punktā minētos ieteikumus. Atkarībā no korekcijas ietekmes pārskatīto programmu var apstiprināt Komisija.

6. Vajadzības gadījumā programmu groza, lai ņemtu vērā 5. punktā minētos ieteikumus un 26. panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto starpposma mērķu un galamērķu sasniegšanā gūto progresu, kā ir novērtēts gada darbības rezultātu ziņojumos. Atkarībā no korekcijas ietekmes pārskatīto programmu apstiprina Komisija saskaņā ar Regulā (ES) Nr. X [KNR] 19. pantā noteikto procedūru.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 8. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8. Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar fonda atbalstu projektus kopā ar trešo valsti vai trešā valstī, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju.

8. Ja dalībvalsts nolemj īstenot ar fonda atbalstu projektus saistībā ar trešo valsti vai trešā valstī, kā minēts 5. pantā, attiecīgā dalībvalsts pirms projekta uzsākšanas apspriežas ar Komisiju. Komisija novērtē to projektu papildināmību un saskaņotību, kuri saistībā ar attiecīgo trešo valsti ir paredzēti citām Savienības un dalībvalstu darbībām. Turklāt Komisija pārbauda ierosināto projektu atbilstību 3. panta 4. punktā minētajām prasībām pamattiesību jomā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>12. pants – 9. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

9. Regulas (ES) Nr. [KNR] 17. panta 5. punktā minētā programmu izstrāde balstās uz VI pielikuma 1. tabulā noteiktajiem darbību veidiem.

9. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. X  [KNR] 17. pantu katrā programmā attiecībā uz katru konkrēto mērķi nosaka nepieciešamās darbības veidu, pamatojoties uz VI pielikuma 1. tabulu, un sniedz orientējošu to plānoto resursu analīzi, kurā būtu atspoguļots katrs atbalsta darbības vai jomas veids.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija 2024. gadā saskaņā ar I pielikuma 2. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

1. Komisija pēc Eiropas Parlamenta informēšanas 2024. gadā saskaņā ar I pielikuma 2. punktā minētajiem kritērijiem piešķir attiecīgo dalībvalstu programmām 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minēto papildu summu. Finansējums ir spēkā laikposmam no 2025. kalendārā gada.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Ja vismaz 10 % no sākotnējā, 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā programmas piešķīruma nesedz vidusposma maksājuma pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. [KNR] 85. pantu, attiecīgā dalībvalsts nav tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu piešķīrumu savai programmai.

2. Ja vismaz 30 % no sākotnējā, 10. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētā programmas piešķīruma nesedz vidusposma maksājuma pieteikumi, kas iesniegti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. .../... [KNR] 85. pantu, attiecīgā dalībvalsts nav tiesīga saņemt 1. punktā minēto papildu piešķīrumu savai programmai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>13. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, attiecīgā gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts Regulas (ES) Nr. [KNR] 12. pantā minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

3. No 2025. gada piešķirot līdzekļus no tematiskā mehānisma, attiecīgā gadījumā ņem vērā progresu, kas panākts Regulas (ES) Nr. X [KNR] 12. pantā minētā rezultātu satvara vidusposma mērķu sasniegšanā, kā arī konstatētos īstenošanas trūkumus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Darbības atbalsts ir daļa no dalībvalsts piešķīruma, ko var izmantot kā atbalstu publiskajām iestādēm, kuras atbild par tādu uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski pakalpojumi Savienībai.

1. Darbības atbalsts ir daļa no dalībvalsts piešķīruma, ko var izmantot kā atbalstu publiskajām iestādēm, kuras atbild par tādu uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski pakalpojumi Savienībai, ciktāl tie sekmē augsta drošības līmeņa garantēšanu visā Savienībā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Dalībvalsts var izmantot līdz 10 % no summas, kas fonda ietvaros piešķirta tās programmai, lai finansētu darbības atbalstu publiskajām iestādēm, kuras atbild par tādu uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski pakalpojumi Savienībai.

2. Dalībvalsts var izmantot līdz 20% no summas, kas fonda ietvaros piešķirta tās programmai, lai finansētu darbības atbalstu publiskajām iestādēm, kuras atbild par tādu uzdevumu veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, kas vērtējami kā sabiedriski pakalpojumi Savienībai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. pants – 4. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 26. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas nodomu pieprasīt darbības atbalstu, ņemot vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju, kā arī ieteikumus, kas sniegti kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismu, piemēram, Šengenas izvērtēšanas mehānisma un citu kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismu, ietvaros.

4. Programmā un gada darbības rezultātu ziņojumā, kas minēts 26. pantā, dalībvalstis pamato darbības atbalsta izmantošanu šīs regulas mērķu sasniegšanai. Pirms programmas apstiprināšanas Komisija novērtē sākotnējo situāciju dalībvalstīs, kuras paudušas nodomu pieprasīt darbības atbalstu, ņemot vērā minēto dalībvalstu sniegto informāciju, kā arī ieteikumus, kas sniegti kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismu, piemēram: Šengenas izvērtēšanas mehānisma, Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras (EBCGA) neaizsargātības un riska novērtējums un citu kvalitātes kontroles un izvērtēšanas mehānismu, ietvaros.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15. pants – 5. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Darbības atbalstu koncentrē konkrētiem uzdevumiem un pakalpojumiem, kā noteikts VII pielikumā.

5. Darbības atbalstu koncentrē konkrētām darbībām, kā noteikts VII pielikumā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>15.a pants (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Atpazīstamība, pārredzamība un komunikācija

 

ES finansējuma saņēmēji pilnībā atbilst prasībām atpazīstamības, pārredzamības un komunikācijas jomā saskaņā ar Regulu (ES) Nr. X [KNR].

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>17. pants – 3.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Decentralizētās aģentūras var arī būt tiesīgas saņemt pieejamo finansējumu ES darbību ietvaros, lai atbalstītu pārrobežu darbības un darbības, kas sniedz Eiropas pievienoto vērtību.

</Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>19. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Fonds var atbalstīt tehniskās palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos pasākumus var finansēt 100 % apmērā.

Fonds var atbalstīt tehniskās palīdzības pasākumus, kurus īsteno pēc Komisijas iniciatīvas vai Komisijas vārdā. Minētos pasākumus, proti, sagatavošanu, uzraudzību, kontroli, revīziju, izvērtēšanu, komunikāciju, tostarp korporatīvo komunikāciju par Savienības politiskajām prioritātēm drošības jomā, atpazīstamības nodrošināšanu un visus administratīvās un tehniskās palīdzības pasākumus, kas ir vajadzīgi, lai īstenotu šo regulu, un vajadzības gadījumā pasākumus ar trešām valstīm var finansēt 100 % apmērā.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>21. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Savienības finansējuma saņēmējs atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību, jo īpaši darbību un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un samērīga.

1. Savienības finansējuma saņēmējs sekmē darbības un to rezultātus, attiecīgajā valodā sniedzot attiecīgajām dažādajām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, informāciju, kas ir konsekventa, lietderīga un jēgpilna. Lai nodrošinātu Savienības finansējuma atpazīstamību, Savienības finansējuma saņēmēji, īstenojot saziņu par attiecīgo darbību, norāda tā avotus. Šajā nolūkā saņēmēji nodrošina, ka visos plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai paredzētajos komunikācijas materiālos ir īpaši minēts ES finansiālais atbalsts un norādīta ES emblēma.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>21. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saistībā ar fondu, tā darbībām un rezultātiem Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus. Fondam piešķirtie finanšu resursi veicina arī Savienības politisko prioritāšu korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes ir saistītas ar šīs regulas mērķiem.

2. Lai sasniegtu iespējami plašāku auditoriju, Komisija rīko informācijas un komunikācijas pasākumus saistībā ar šā fonda īstenošanu, tā darbībām un rezultātiem. Jo īpaši Komisija publicē informāciju par tematiskā mehānisma gada un daudzgadu programmu īstenošanu. Komisija publiski pieejamā tīmekļa vietnē publicē arī to darbību sarakstu, kas izraudzīti atbalstam saskaņā ar tematisko mehānismu, un atjaunina šo sarakstu vismaz reizi trijos mēnešos. Fondam piešķirtie finanšu resursi veicina arī Savienības politisko prioritāšu komunikāciju, jo īpaši korporatīvo komunikāciju, ciktāl šīs prioritātes ir saistītas ar šīs regulas mērķiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>21. pants – 2.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a Komisija publicē šā panta 2. punktā minēto informāciju atvērtos un mašīnlasāmos formātos, kas ļauj uzglabāt, pārmeklēt, ekstrahēt, salīdzināt un atkalizmantot datus, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/98/EK1a 5. panta 1. punktā. Tiek nodrošināta iespēja sagrupēt datus pēc prioritātes, konkrētā mērķa, darbības kopējām attiecināmajām izmaksām, projektu kopējām izmaksām, iepirkuma procedūru kopējām izmaksām, saņēmēja nosaukuma un darbuzņēmēja nosaukuma.

 

__________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/98/EK (2003. gada 17. novembris) par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (OV L 345, 31.12.2003., 90. lpp.).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>22. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ar fondu sniedz finansiālu palīdzību, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības ārkārtas situācijā, kuras iemesls ir tāds ar drošību saistīts negadījums vai jauns apdraudējums šīs regulas tvēruma ietvaros, kam ir vai var būt būtiska nelabvēlīga ietekme uz cilvēku drošību vienā vai vairākās dalībvalstīs.

1. Komisija izņēmuma kārtā var nolemt sniegt finansiālu palīdzību no fonda, lai risinātu steidzamas un konkrētas vajadzības pienācīgi pamatotas ārkārtas situācijas gadījumā. Šādas situācijas var izveidoties ar drošību saistīta negadījuma, jauns apdraudējuma vai nesen konstatēta ievainojamības šīs regulas darbības jomas ietvaros rezultātā, kam ir vai var būt būtiska nelabvēlīga ietekme uz cilvēku, sabiedrisko vietu vai kritiskās infrastruktūras drošību vienā vai vairākās dalībvalstīs. Šādos gadījumos tā savlaicīgi informē Eiropas Parlamentu un Padomi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>22. pants – 4.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Ja tas vajadzīgs darbības īstenošanai, ar ārkārtas palīdzību var segt izdevumus, kas radušies pirms dotācijas pieteikuma vai palīdzības pieprasījuma iesniegšanas dienas, bet ne pirms 2021. gada 1. janvāra.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>23. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Darbība, kas ir saņēmusi finansējumu fonda ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz darbības kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

1. Operācija, kas ir saņēmusi finansējumu fonda ietvaros, var saņemt finansējumu arī no jebkuras citas Savienības programmas, tostarp no dalītas pārvaldības fondiem, ar noteikumu, ka finansējums neattiecas uz tām pašām izmaksām. Katras ieguldošās Savienības programmas noteikumus piemēro šīs programmas attiecīgajam ieguldījumam darbībā. Kumulatīvais finansējums nepārsniedz operācijas kopējās attiecināmās izmaksas, un atbalstu no dažādām Savienības programmām var aprēķināt proporcionāli saskaņā ar dokumentiem, kuros izklāstīti atbalsta nosacījumi.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>23. pants – 2. punkts – 1. daļa – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, kurām piešķirts Izcilības zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

Operācijas, kurām piešķirts Izcilības zīmoga sertifikāts vai kuras atbilst visiem šādiem salīdzinošiem nosacījumiem:

</Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>23. pants – 2. punkts – 2. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

var saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda+ vai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai saskaņā ar Regulas (ES) X [KNR] [67]. panta 5. punktu un Regulas (ES) X [Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība] [8]. pantu, ja šādas darbības atbilst attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro atbalstu sniedzošā fonda noteikumus.

var saņemt atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kohēzijas fonda, Eiropas Sociālā fonda+ vai Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai saskaņā ar Regulas (ES) X [KNR] [67]. panta 5. punktu un Regulas (ES) X [Kopējās lauksaimniecības politikas finansēšana, pārvaldība un uzraudzība] [8]. pantu, ja šādas operācijas atbilst attiecīgās programmas mērķiem. Piemēro atbalstu sniedzošā fonda noteikumus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>24. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. VIII pielikumā ir izklāstīti rādītāji, uz kuru pamata jāziņo par fonda virzību uz 3. pantā izklāstīto konkrēto mērķu sasniegšanu. Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma mērķi un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi.

3. VIII pielikumā ir izklāstīti rādītāji, uz kuru pamata jāziņo par fonda virzību uz 3. pantā izklāstīto konkrēto mērķu sasniegšanu. Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma mērķi un 2029. gadam noteiktie mērķi ir kumulatīvi. Pēc pieprasījuma Komisijai padara pieejamus Eiropas Parlamentam un Padomei Komisijas saņemtos datus par rezultātiem un to rādītājiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>24. pants – 5. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta fonda virzība uz tā mērķu sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 28. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu VIII pielikumu nolūkā pārskatīt un papildināt rādītājus, ja tas ir nepieciešams, un papildināt šo regulu ar noteikumiem par uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas izveidi, tostarp par projekta informāciju, kas jāsniedz dalībvalstīm.

5. Lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi novērtēta fonda virzība uz tā mērķu sasniegšanu, Komisija saskaņā ar 28. pantu ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus, lai grozītu VIII pielikumu nolūkā pārskatīt un papildināt rādītājus, ja tas ir nepieciešams, un papildināt šo regulu ar noteikumiem par uzraudzības un izvērtēšanas sistēmas izveidi, tostarp par projekta informāciju, kas jāsniedz dalībvalstīm. To starpā iekļauj kvalitatīvos rādītājus, ar kuriem veic novērtējumu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>25. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Komisija veic šīs regulas, tostarp šā fonda ietvaros īstenoto darbību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvu izvērtējumu.

1. Līdz 2024. gada 31. decembrim Komisija iesniedz šīs regulas vidusposma novērtējumu. Vidusposma novērtējumā izpēta fonda lietderīgumu, efektivitāti, atbilstību un saskaņotību. Konkrētāk, tajā ietver novērtējumu par:

 

a) panākumiem, kas gūti šīs regulas mērķu sasniegšanā, ņemot vērā visu atbilstīgo jau pieejamo informāciju, jo īpaši 26. pantā minētos gada darbības rezultātu ziņojumus un VIII pielikumā noteiktos iznākumu un rezultātu rādītājus;

 

b) saskaņā ar šo fondu īstenoto darbību un operāciju Eiropas pievienoto vērtību;

 

c) šā panta 3.a pantā noteikto īstenošanas pasākumu atbilstību, lai risinātu pašreizējos un jaunos drošības apdraudējumus;

 

d) fonda ilgtermiņa un ilgtspējas  ietekmi;

 

e) kāda ir papildināmība un saskaņotība starp šā fonda atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi;

 

 

 

Šādā obligātā vidusposma novērtējumā ņem vērā retrospektīva novērtējuma rezultātus par ilgtermiņa ietekmi, ko rada iepriekšējais iekšējai drošībai paredzētais finansiāla atbalsta instruments, kas paredzēts 2014.–2020. gadam, Iekšējās drošības fonds — policija. Novērtējumam vajadzības gadījumā pievieno likumdošanas priekšlikumu par šīs regulas pārskatīšanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>25. pants – 1.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Līdz 2031. gada 31. decembrim Komisija veic šīs regulas retrospektīvu novērtējumu. Līdz minētajam datumam Komisija arī iesniedz novērtējuma ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, ietverot 1. punktā uzskaitītos elementus. Šādā sakarībā fonda ilgāka termiņa ietekmi novērtē, lai to ņemtu vērā, pieņemot lēmumu par nākamā fonda iespējamo atjaunināšanu vai pārveidošanu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>25. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Vidusposma novērtējumu un retrospektīvo izvērtējumu veic laikus, lai to rezultātus varētu ņemt vērā lēmumu pieņemšanas procesā saskaņā ar grafiku, kas norādīts Regulas (ES) Nr. [KNR] 40. pantā.

2. Lai nodrošinātu pilnīgu pārredzamību, vidusposma novērtējumu un retrospektīvo novērtējumu nekavējoties padara publiski pieejamu un nosūta Parlamentam. Komisija nodrošina, ka novērtējumos nav ietverta informācija, kuras izplatīšana var apdraudēt personu drošību vai privātumu vai apdraudēt drošības operācijas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. pants – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. [KNR] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam.

1. Līdz 2023. gada 15. februārim un līdz katra nākamā gada tam pašam datumam līdz pat 2031. gadam, to ieskaitot, dalībvalstis iesniedz Komisijai gada darbības rezultātu ziņojumu, kas minēts Regulas (ES) Nr. X [KNR] 36. panta 6. punktā. 2023. gadā iesniegtais ziņojums aptver programmas īstenošanu līdz 2022. gada 30. jūnijam. Šādus ziņojumus dalībvalstis publicē tam īpaši paredzētā tīmekļa vietnē un nosūta tos Eiropas Parlamentam un Padomei.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

a a) valsts programmas gada pārskatu sadalījumu atgūtajos līdzekļos, priekšfinansējumu gala saņēmējiem un faktiski radušos izdevumu atlīdzināšanu;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. pants – 2. punkts – b apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

b) jebkuriem jautājumiem, kas ietekmē programmas rezultātus, un par pasākumiem, kuri veikti to risināšanai;

b) jebkuriem jautājumiem, kas ietekmē programmas rezultātus, un par pasākumiem, kuri veikti to risināšanai; tostarp pamatotiem atzinumiem, ko Komisija sniegusi attiecībā uz pārkāpuma procedūru saskaņā ar 258. pantu;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. pants – 2. punkts – c apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) papildināmību starp fonda atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, jo īpaši attiecībā uz darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām;

c) papildināmību, koordināciju un saskaņotību starp fonda atbalstītajām darbībām un atbalstu, ko snieguši citi Savienības fondi, jo īpaši attiecībā uz darbībām trešās valstīs vai saistībā ar tām;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. pants – 2. punkts – da apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

d a) atbilstību pamattiesību prasībām;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>26. pants – 3.a punkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Pēc pieņemšanas Komisija iesniedz gada darbības rezultātu ziņojumu kopsavilkumus, kas pieejami Eiropas Parlamentam un Padomei, un publicē šos kopsavilkumus īpašā tīmekļa vietnē. Ja dalībvalstis  nav veikušas pārsūtīšanu saskaņā ar šā panta 1. punktu, gada darbības rezultātu ziņojumu pilnu tekstu Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamu pēc pieprasījuma.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>28. pants – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 12., 15., 24. un 27. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim.

2. Pilnvaras pieņemt 8.,12., 15., 24. un 27. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir līdz 2028. gada 31. decembrim.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>28. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12., 15., 24. un 27. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 8., 12., 15., 24. un 27. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>28. pants – 6. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Saskaņā ar 12., 15., 24. un 27. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā akta paziņošanas dienas ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām abas iestādes ir informējušas Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

6. Saskaņā ar 8., 12., 15., 24. un 27. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no minētā akta paziņošanas dienas ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām abas iestādes ir informējušas Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>29. pants – 3. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja komiteja nesniedz atzinumu, Komisija nepieņem īstenošanas akta projektu. Tas neattiecas uz 26. panta 4. punktā minēto īstenošanas aktu.

svītrots

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>II pielikums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[...]

svītrots

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – virsraksts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Fonda atbalstāmās darbības saskaņā ar 4. pantu

Tādu fonda atbalstāmo darbību piemēri, kas ir tiesīgas saņemt atbalstu saskaņā ar 4. pantu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – ievaddaļa (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Iekšējās drošības fonda atbalstu cita starpā var paredzēt šāda veida darbībām:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 1. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 IT sistēmas un tīkli, kas sekmē šīs regulas mērķu sasniegšanu, apmācība šādu sistēmu izmantošanai un šādu sistēmu sadarbspējas un datu kvalitātes testēšana un uzlabošana;

 tādu IT sistēmu un tīklu noteikšana, kas sekmē šīs regulas mērķu sasniegšanu, apmācība šādu sistēmu izmantošanai un šādu sistēmu sadarbspējas komponentu un datu kvalitātes testēšana un uzlabošana;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 2. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 Savienības tiesību aktu un Savienības politikas mērķu īstenošanas uzraudzība dalībvalstīs drošības informācijas sistēmu jomā;

 Savienības tiesību aktu un Savienības politikas mērķu īstenošanas uzraudzība dalībvalstīs drošības informācijas sistēmu jomā, jo īpaši datu aizsardzībā, privātumā un datu drošībā;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 3.a ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 atbalsts decentralizētām aģentūrām, lai atvieglotu sadarbību pārrobežu operācijās;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 4. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 darbības, ar kurām atbalsta efektīvu un koordinētu reakciju uz krīzi, sasaistot esošās, nozarei raksturīgās spējas, zināšanu centrus un situācijas apzināšanās centrus, tostarp veselības, civilās aizsardzības un terorisma jomā;

 darbības, ar kurām atbalsta efektīvu un koordinētu reakciju uz krīzi, sasaistot esošās, nozarei raksturīgās spējas, zināšanu centrus un situācijas apzināšanās centrus, tostarp veselības, civilās aizsardzības, terorisma un kibernoziegumu jomā;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 5.a ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 darbības, kas veicina pētniecību un pieredzes apmaiņu, uzlabojot noturību pret jauniem apdraudējumiem, tostarp nelegālu tirdzniecību tiešsaistē, hibrīddraudiem un ķīmiskajiem, bioloģiskajiem, radioloģiskajiem un kodoldraudiem.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 5.b ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 valsts kontaktpunktu darbības un tīkli, kas atvieglo tādu uzraudzības sistēmu kā kameras un citi sensori iegūto datu [pārrobežu] apmaiņu, apvienojot to ar mākslīgā intelekta algoritmiem, kam piemēro stingrus aizsardzības pasākumus, tostarp datu minimizāciju, tiesu iestādes iepriekšēju veiktu validāciju, kā arī tiesiskās aizsardzības līdzekļus;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 6.a ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 atbalsts iniciatīvām par dalībvalstu izlūkdienestu iekļaušanu tīklos, lai sekmētu kopīgu izlūkošanas kultūru, savstarpēju uzticēšanos, zinātības, informācijas, pieredzes un labu prakšu apmaiņu un izplatīšanu;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 7.a ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 attiecīgo tiesībaizsardzības un tiesu iestāžu un administratīvo aģentūru darbinieku un ekspertu izglītība un apmācība novēršanas politikā, īpašu uzmanību pievēršot apmācībai pamattiesību jomā, tostarp pasākumiem, kuru mērķis ir atklāt rasisma gadījumus un izvairīties no tiem, kā arī apmaiņa ar paraugpraksi;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>III pielikums – 8. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 sadarbība ar privāto sektoru, lai vairotu uzticēšanos un uzlabotu koordināciju, situatīvo plānošanu un informācijas un paraugprakses apmaiņu un izplatīšanu sabiedrībā un privātajā sektorā, tostarp attiecībā uz sabiedrisko vietu un kritiskās infrastruktūras aizsardzību;

 sadarbība ar privāto sektoru, jo īpaši kiberdrošības jomā, lai vairotu uzticēšanos un uzlabotu koordināciju, situatīvo plānošanu un informācijas un paraugprakses apmaiņu un izplatīšanu sabiedrībā un privātajā sektorā, tostarp attiecībā uz kritiskās infrastruktūras aizsardzību;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>IV pielikums – virsraksts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Darbības, kas tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu saskaņā ar 11. panta 2. punktu un 12. panta 6. punktu

Darbības, kas tiesīgas saņemt lielāku līdzfinansējumu saskaņā ar 11. panta 3. punktu un 12. panta 7. punktu

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>IV pielikums – 1. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 Projekti, kuru mērķis ir novērst radikalizāciju un cīnīties pret to.

 Projekti, kuru mērķis ir novērst vardarbīgu ekstrēmismu, tostarp radikalizāciju, neiecietību un diskrimināciju, jo īpaši pasākumi, lai risinātu šo parādību pamatcēloņus un novērstu radikalizāciju cietumos, un projekti, kas tiesībaizsardzības iestādēm sniedz konkrētu apmācību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>IV pielikums – 2. ievilkums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 Projekti, kuru mērķis ir uzlabot IT sistēmu un komunikāciju tīklu sadarbspēju.41

 Projekti, kuru mērķis ir uzlabot IT sistēmu un komunikāciju tīklu sadarbspēju, ciktāl tas ir paredzēts Savienības vai dalībvalsts tiesību aktos.

__________________

__________________

41 Saskaņā ar Komisijas paziņojumu "Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas" (COM(2016) 205).

41 Saskaņā ar Komisijas paziņojumu "Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas" (COM(2016) 205).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>IV pielikums – 2.a ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 Projekti, kuru mērķis ir apkarot organizētās noziedzības struktūras, kuras pēc EMPACT datiem ir īpaši bīstamas.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>IV pielikums – 2.b ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 Projekti, kuru mērķis ir novērst un apkarot kibernoziegumus, jo īpaši bērnu seksuālu izmantošanu tiešsaistē, tostarp pasākumi, lai novērstu uzbrukumus informācijas sistēmām un kritiskai infrastruktūrai, nosakot un likvidējot ievainojamību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>IV pielikums – 2.c ievilkums (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

 Projekti , kuru mērķis ir cīņa pret cilvēku tirdzniecību, izmantojot tiešsaistes kanālus.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>V pielikums – 2. iedaļa – 3. punkts – 1. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To nelikumīgo narkotisko vielu vērtība, kuras tika konfiscētas, pateicoties tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbībai.

To konfiscēto nelikumīgo narkotisko vielu, ieroču, savvaļas dzīvnieku un kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecības produktu vērtība, pateicoties tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbībai, kuru īstenoja ar fonda atbalstu.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>V pielikums – 3. iedaļa – 2. punkts – 1. daļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tās kritiskās infrastruktūras un sabiedrisko vietu skaits, kuru aizsardzība pret drošības negadījumiem ir uzlabota ar fonda palīdzību.

To sabiedrisko vietu skaits un kritiskās infrastruktūras mērogs, kuru aizsardzība pret drošības negadījumiem ir uzlabota ar fonda palīdzību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VI pielikums – 1. tabula – KODI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBU JOMAS DIMENSIJU – 10.a rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

10.a

OC – noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija

</Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VI pielikums – 1. tabula – KODI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBU JOMAS DIMENSIJU – 12.a rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

12.a

Kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecība

 

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VI pielikums – 1. tabula – KODI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBU JOMAS DIMENSIJU – 12.b rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

12.b

Apdraudētu sugu nelikumīga tirdzniecība

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VI pielikums – 1. tabula – KODI, KAS ATTIECAS UZ DARBĪBU JOMAS DIMENSIJU – 24.a rinda (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

 

 

Grozījums

24.a

CC – bērnu seksuālas izmantošanas attēlu un bērnu pornogrāfijas izplatīšana

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 1. daļa – 1. iedaļa – 1. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) veikto vaicājumu skaits;

a) Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) ievadīto brīdinājumu un veikto vaicājumu skaits;

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 1. daļa – 1. iedaļa – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

e a) to vaicājumu skaits, kas ir veikti Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmā trešo valstu valstspiederīgajiem (ECRIS-TCN).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 1. daļa – 2. iedaļa – 1. punkts – ievaddaļa</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To jauno pieslēgumu skaits, kuri ar fonda atbalstu ir izveidoti ar drošības jomu skarošajām datubāzēm:

Kompetento iestāžu  to jauno pieslēgumu skaits, kuri ar fonda atbalstu ir izveidoti ar drošības jomu skarošajām datubāzēm:

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 2. daļa – 7. iedaļa – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To nelikumīgo narkotisko vielu vērtība, kuras tika konfiscētas, pateicoties tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbībai.

To konfiscēto nelikumīgo narkotisko vielu, ieroču, savvaļas dzīvnieku un kultūras priekšmetu nelikumīga tirdzniecības produktu vērtība, pateicoties tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbībai.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 2. daļa – 7. iedaļa – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

datu avots: dalībvalstis, ar konkrētām darbībām saistīto Savienības dotāciju saņēmēji

datu avots: Eiropols, dalībvalstis, ar konkrētām darbībām saistīto Savienības dotāciju saņēmēji

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3. daļa – 10 iedaļa – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

datu avots: dalībvalstis

datu avots: dalībvalstis, Eiropols, ENISA

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3. daļa – 12. iedaļa – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To noziegumos cietušo skaits, kuriem ar fonda atbalstu ir sniegta palīdzība, dalījumā pa noziegumu veidiem (cilvēku tirdzniecība, migrantu kontrabanda, terorisms, smagi noziegumi un organizētā noziedzība, kibernoziedzība, bērnu seksuāla izmantošana).

To noziegumos cietušo skaits, kuriem ar fonda atbalstu ir sniegta palīdzība, dalījumā pa noziegumu veidiem (cilvēku un viņu orgānu tirdzniecība, terorisms, smagi noziegumi un organizētā noziedzība, kibernoziedzība, seksuāla izmantošana un bērnu seksuāla izmantošana, spīdzināšana vai necilvēcīga vai pazemojoša attieksme).

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3. daļa – 13. iedaļa – 1. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tās kritiskās infrastruktūras un sabiedrisko vietu skaits, kuru aizsardzība pret drošības negadījumiem ir uzlabota ar fonda palīdzību.

To sabiedrisko vietu skaits un kritiskās infrastruktūras mērogs, kuru aizsardzība pret drošības negadījumiem ir uzlabota ar fonda palīdzību.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3. daļa – 14. iedaļa – 1. punkts – a apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

a) Radikalizācijas izpratnes tīkla (RAN) tīmekļa vietnes apmeklējumu skaits;

svītrots

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3. daļa – 14. iedaļa – 1. punkts – c apakšpunkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

c) to izpētes vizīšu, apmācības kursu, darbsemināru un konsultāciju pasākumu skaits, kuri organizēti dalībvalstīs ciešā sadarbībā ar valstu iestādēm, dalījumā pa atbalsta saņēmējiem (tiesībaizsardzības iestādes, citi).

c) to izpētes vizīšu, apmācības kursu, darbsemināru un konsultāciju pasākumu skaits, kuri organizēti dalībvalstīs ciešā sadarbībā ar valstu iestādēm, dalījumā pa atbalsta saņēmējiem (tiesībaizsardzības iestādes, citi) un dalībnieku atgriezeniskā saite.

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3. daļa – 14. iedaļa – 2. punkts</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

datu avots: RAN

datu avots: RAN, dalībvalstis

</Amend>

<Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>VIII pielikums – 3.a daļa (jauna)</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Konkrētais mērķis Nr. 3.a: Kopējas izlūkošanas kultūras izveide:

 

(15a) Starp dalībvalstīm veikto apmaiņu skaits izlūkošanas jomā.

 

(15b) To tiesībaizsardzības un izlūkošanas amatpersonu skaits, kuras piedalījās ar fonda atbalstu organizētā apmācībā, vingrinājumos, savstarpējas mācīšanās pasākumos vai specializētās apmaiņas programmās par tematiem, kas saistīti ar pārrobežu aspektiem.

 

datu avots: dalībvalstis

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

 

Budžeta komitejaS ATZINUMS (21.11.2018)

<CommissionInt>Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai</CommissionInt>


<Titre>par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Iekšējās drošības fonda izveidi</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))</DocRef>

Atzinuma sagatavotājs: <Depute>Urmas Paet</Depute>

 

 

ĪSS PAMATOJUMS

Robežas nav šķērslis mūsu drošības daudzveidīgajiem un sarežģītajiem apdraudējumiem, tāpēc izšķiroša nozīme ir saskaņotai ES līmeņa atbildei un stiprākam finanšu un tehniskajam atbalstam dalībvalstīm.

Tādēļ atzinuma sagatavotājs atbalsta Komisijas priekšlikumu, kurā ierosināts 2012.-2017. gada laikposmam vairāk nekā dubultot finansējumu Iekšējās drošības fondam, kas ir Savienības instruments, kura mērķis ir sekmēt pārrobežo sadarbību un kopīgas operācijas, pastiprināt informācijas apmaiņu un stiprināt spējas, lai novērstu un apkarotu organizēto noziedzību un kibernoziedzību, kā arī cīnītos pret terorismu un radikalizāciju. Atzinuma sagatavotājs vēlētos uzsvērt, cik svarīga ir krīzes pārvaldība, kā arī profilakse, gatavība, noturība un seku pārvaldība, ko ir jāpievieno jaunā fonda politikas mērķiem, jo tie ir būtiski iekšējās drošības nodrošināšanas elementi.

Ņemot vērā instrumenta policijas sadarbībai, noziedzības novēršanai un apkarošanai un krīžu pārvarēšanai (ISF-P) vidusposma pārskata rezultātus, galvenais nākamā posma uzdevums ir nodrošināt lielāku fonda elastīgumu un efektivitāti un samazināt līdz minimumam tā administratīvo slogu. Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka tā ir svarīga prioritāte un atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumus, kas ir solis pareizajā virzienā. Ierosināto grozījumu mērķis ir lielāka elastība saistībā ar pasākumu un rīcības īstenošanu. Vienlīdz svarīgi ir nodrošināt, ka ziņošanas prasības ir samērīgas, būtiskas un nepalielina saņēmēju un administratīvo iestāžu administratīvo slogu.

Drošība ir transversāls jautājums un saskaņā ar Komisijas ierosinājumu ir vēlama un vajadzīga lielāka ISF un citu ES instrumentu sinerģija un saskaņotība. Tāpat globāla līmeņa drošībai un darbībām ārpus ES robežām ir tieša ietekme uz Savienības iekšējo drošību. Tādēļ fondam ir jāturpina un jāatbalsta pasākumi attiecībā uz trešām valstīm un tiem vienlaikus ir jāpapildina Savienības iekšējās drošības prioritātes un ārpolitikas mērķi šajās valstīs.

 

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Grozījums Nr.  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Regulas priekšlikums</DocAmend>

<Article>4. apsvērums</Article>

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(4) Savienības mērķi nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. panta 3. punktu būtu jāsasniedz, cita starpā veicot pasākumus noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī veicot pasākumus koordinācijai un sadarbībai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un citām valsts iestādēm, kā arī ar attiecīgajām Savienības aģentūrām un citām attiecīgajām Savienības struktūrām, un ar attiecīgām trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām.

(4) Savienības mērķi nodrošināt augsta līmeņa drošību brīvības, drošības un tiesiskuma telpā saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 67. panta 3. punktu būtu jāsasniedz, cita starpā veicot pasākumus noziedzības novēršanai un apkarošanai, kā arī veicot pasākumus koordinācijai un sadarbībai starp dalībvalstu tiesībaizsardzības iestādēm un citām valsts iestādēm, kā arī ar attiecīgajām Savienības aģentūrām un citām attiecīgajām Savienības struktūrām, un ar attiecīgām trešām valstīm un starptautiskajām organizācijām