Postup : 2018/0250(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0115/2019

Predkladané texty :

A8-0115/2019

Rozpravy :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.13
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 397kWORD 167k

<TitreType>SPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci</Commission>

Spravodajkyňa: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

 so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0472),

 so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1, článok 84 a článok 87 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0267/2018),

 so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

 so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

 so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a na stanovisko Výboru pre rozpočet (A8-0115/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Zaistenie vnútornej bezpečnosti, ktoré patrí do právomoci členských štátov, je spoločným úsilím, na ktorom by sa mali spoločne podieľať inštitúcie EÚ, príslušné agentúry Únie a členské štáty. V období 2015 až 2020 Komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament vymedzili spoločné priority stanovené v Európskom programe v oblasti bezpečnosti z apríla 201510, ktoré boli opätovne potvrdené Radou v obnovenej stratégii vnútornej bezpečnosti z júna 201511 a Európskym parlamentom v jeho uznesení z júla 201512. Cieľom tejto spoločnej stratégie je poskytnúť strategický rámec pre činnosť na úrovni EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti a stanoviť hlavné priority akcií s cieľom zabezpečiť účinnú reakciu Únie na bezpečnostné hrozby v období 2015 – 2020, a to najmä pokiaľ ide o boj proti terorizmu a predchádzanie radikalizácii, boj proti organizovanej trestnej činnosti a boj proti počítačovej kriminalite.

(1) Kým národná bezpečnosť zostáva výlučne v právomoci členských štátov, jej ochrana si vyžaduje spoluprácu a koordináciu na úrovni Únie. Vnútorná bezpečnosť je spoločný záväzok, na ktorom by sa mali s pomocou súkromného sektora a občianskej spoločnosti spoločne podieľať inštitúcie EÚ, príslušné agentúry Únie a členské štáty. V období 2015 až 2020 Komisia, Rada Európskej únie a Európsky parlament vymedzili spoločné priority stanovené v Európskom programe v oblasti bezpečnosti z apríla 201510, ktoré boli opätovne potvrdené Radou v obnovenej stratégii vnútornej bezpečnosti z júna 201511 a Európskym parlamentom v jeho uznesení z júla 201512, a to najmä pokiaľ ide o predchádzanie terorizmu a boj proti nemu a predchádzanie radikalizácii vrátane radikalizácie na internete, ako aj predchádzanie násilnému extrémizmu, neznášanlivosti a diskriminácii, boj proti organizovanej trestnej činnosti a boj proti počítačovej kriminalite.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final z 28. apríla 2015.

10 COM(2015) 185 final z 28. apríla 2015.

11 Závery Rady zo 16. júna 2015 o obnovenej stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie na roky 2015 – 2020.

11 Závery Rady zo 16. júna 2015 o obnovenej stratégii vnútornej bezpečnosti Európskej únie na roky 2015 – 2020.

12 Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti [2015/2697 (RSP)].

12 Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2015 o európskom programe v oblasti bezpečnosti [2015/2697 (RSP)].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V Rímskej deklarácii podpísanej 25. septembra 2017 vedúci predstavitelia 27 členských štátov potvrdili svoje odhodlanie zaistiť bezpečnú a chránenú Európu a vybudovať Úniu, v ktorej sa všetci občania cítia bezpečne a v ktorej sa môžu slobodne pohybovať, v ktorej sú vonkajšie hranice zabezpečené, Úniu s účinnou, zodpovednou a udržateľnou migračnou politikou, v ktorej sa rešpektujú medzinárodné normy, ako aj Európu, ktorá je odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

(2) V Rímskej deklarácii podpísanej 25. marca 2017 vedúci predstavitelia 27 členských štátov, Európska rada, Európsky parlament a Európska komisia potvrdili svoje odhodlanie zaistiť bezpečnú a chránenú Európu a vybudovať Úniu, v ktorej sa všetci občania cítia bezpečne a v ktorej sa môžu slobodne pohybovať, v ktorej sú vonkajšie hranice zabezpečené, Úniu s účinnou, zodpovednou a udržateľnou migračnou politikou, v ktorej sa rešpektujú medzinárodné normy, ako aj Európu, ktorá je odhodlaná bojovať proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali na úrovni Únie prijať akcie na účely ochrany osôb a tovaru pred hrozbami, ktoré majú stále viac nadnárodnú povahu, a na podporu činností, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov. Terorizmus, závažná a organizovaná trestná činnosť, migrujúce zločinecké skupiny, obchod s drogami, korupcia, počítačová kriminalita, obchodovanie s ľuďmi a so zbraňami a ďalšie typy trestnej činnosti zostávajú aj naďalej problémom vnútornej bezpečnosti Únie.

(5) Na dosiahnutie tohto cieľa by sa mali na úrovni Únie prijať akcie na účely ochrany osôb, verejných priestorovkritickej infraštruktúry pred hrozbami, ktoré majú stále viac nadnárodnú povahu, a na podporu činností, ktoré vykonávajú príslušné orgány členských štátov. Terorizmus, závažná a organizovaná trestná činnosť, presúvajúce sa zločinecké skupiny, obchodovanie so zbraňami a s drogami, korupcia, pranie špinavých peňazí, počítačová kriminalita, sexuálne vykorisťovanie vrátane sexuálneho vykorisťovania detí, hybridné hrozby, ako aj chemické, biologické, rádiologické a jadrové hrozby, obchodovanie s ľuďmi a ďalšie typy trestnej činnosti predstavujú pre vnútornú bezpečnosť a vnútorný trh Únie aj naďalej problém.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 5 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Fond by mal poskytovať finančnú podporu na riešenie nových výziev vyplývajúcich zo značného nárastu niektorých druhov trestnej činnosti, ako sú platobné podvody, sexuálne vykorisťovanie detí a obchodovanie so zbraňami, ktoré sa v posledných rokoch páchajú prostredníctvom internetu (tzv. trestné činy umožnené počítačom). .

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Finančné prostriedky z rozpočtu Únie by sa mali sústrediť na tie činnosti, pri ktorých zásahy zo strany Únie môžu priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by opatrenia členské štáty vykonávali samy. V súlade s článkom 84 a článkom 87 ods. 2 ZFEÚ by finančné prostriedky mali podporovať opatrenia zamerané na podporu akcií členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti a policajnej spolupráce spojenej s účasťou príslušných orgánov všetkých členských štátov, a to najmä v súvislosti s výmenou informácií, posilnenou operačnou spoluprácou a podporou úsilia zameraného na posilnenie kapacít v oblasti boja proti trestnej činnosti a jej predchádzania. Fond by nemal podporovať prevádzkové náklady a činnosti súvisiace so základnými funkciami členských štátov, pokiaľ ide o udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie vnútornej a národnej bezpečnosti, ako sa uvádza v článku 72 ZFEÚ.

(6) Finančné prostriedky z rozpočtu Únie by sa mali sústrediť na tie činnosti, pri ktorých zásahy zo strany Únie môžu priniesť pridanú hodnotu v porovnaní s tým, ak by opatrenia členské štáty vykonávali samy. V súlade s článkom 84 a článkom 87 ods. 2 ZFEÚ by finančné prostriedky mali podporovať opatrenia zamerané na podporu akcií členských štátov v oblasti predchádzania trestnej činnosti, spoločnej odbornej prípravy a policajnej a justičnej spolupráce spojenej s účasťou príslušných orgánov všetkých členských štátov a agentúr Únie, a to najmä v súvislosti s výmenou informácií, posilnenou operačnou spoluprácou a podporou úsilia zameraného na posilnenie kapacít v oblasti boja proti trestnej činnosti a jej predchádzania. Fond by nemal podporovať prevádzkové náklady a činnosti súvisiace so základnými funkciami členských štátov, pokiaľ ide o udržiavanie verejného poriadku a zabezpečovanie vnútornej a národnej bezpečnosti, ako sa uvádza v článku 72 ZFEÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7) V záujme zachovania schengenského acquis a zlepšenia jeho fungovania majú členské štáty od 6. apríla 2017 povinnosť vykonávať v príslušných databázach systematické kontroly v súvislosti s občanmi EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice EÚ. Komisia okrem toho vydala pre členské štáty odporúčanie, aby lepšie využívali policajné kontroly a cezhraničnú spoluprácu. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadia akcie Únie a členských štátov zamerané na rozvoj účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, by mali byť solidarita medzi členskými štátmi, jasné rozdelenie úloh, dodržiavanie základných práv a slobôd a zásad právneho štátu, silný dôraz na globálnu perspektívu a nutný súlad s vonkajším rozmerom bezpečnosti.

(7) V záujme zachovania schengenského acquis a celého priestoru vnútorného trhu Únie a zlepšenia jeho fungovania majú členské štáty od 6. apríla 2017 povinnosť vykonávať v príslušných databázach systematické kontroly v súvislosti s občanmi EÚ, ktorí prekračujú vonkajšie hranice EÚ. Komisia okrem toho vydala pre členské štáty odporúčanie, aby lepšie využívali policajné kontroly a cezhraničnú spoluprácu. Hlavnými zásadami, ktorými sa riadia akcie Únie a členských štátov zamerané na rozvoj účinnej a skutočnej bezpečnostnej únie, by mali byť solidarita medzi členskými štátmi, jasné rozdelenie úloh, dodržiavanie základných práv a slobôd a zásad právneho štátu, silný dôraz na globálnu perspektívu a nutný súlad s vonkajším rozmerom bezpečnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) Pri implementácii fondu by sa mali v plnej miere dodržiavať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie v oblasti základných práv.

(9) Pri implementácii fondu by sa mali v plnej miere dodržiavať hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o Európskej Únii (ZEÚ), práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie v oblasti ľudských práv. Cieľom tohto nariadenia je predovšetkým zabezpečiť plné dodržiavanie základných práv, ako je právo na ľudskú dôstojnosť, právo na život, zákaz mučenia, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania či trestania, právo na ochranu osobných údajov, práva dieťaťa a právo na účinný opravný prostriedok. Jeho cieľom je takisto podporovať uplatňovanie zásadu nediskriminácie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 10 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Zvyšovanie povedomia pracovníkov orgánov presadzovania práva o problémoch súvisiacich so všetkými formami rasizmu vrátane antisemitizmu a protirómskeho zmýšľania je v prípade vnútornej bezpečnosti kľúčovým faktorom úspechu. Opatrenia týkajúce sa odbornej prípravy a vzdelávania v oblasti zvyšovania povedomia aktérov presadzovania práva by sa preto mali zahrnúť do rozsahu pôsobnosti fondu s cieľom zvýšiť kapacitu budovania dôvery na miestnej úrovni.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 11</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V súlade so spoločnými prioritami stanovenými na úrovni EÚ s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti v Únii bude fond podporovať akcie zamerané na riešenie hlavných bezpečnostných hrozieb, a to najmä na boj proti terorizmuradikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, na poskytovanie pomoci a ochrany obetiam trestných činov. Fondom sa zabezpečí, aby bola Únia a jej členské štáty v záujme zabezpečenia skutočnej bezpečnostnej únie dobre vybavené aj na riešenie vyvíjajúcich sa a vznikajúcich hrozieb. Tento cieľ sa bude sledovať prostredníctvom finančnej pomoci s cieľom podporiť lepšiu výmenu informácií, posilniť operačnú spoluprácu a zlepšiť vnútroštátne a kolektívne kapacity.

(11) V súlade so spoločnými prioritami stanovenými na úrovni EÚ s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti v Únii bude fond podporovať akcie zamerané na riešenie hlavných bezpečnostných hrozieb, a to najmä na predchádzanie terorizmu a násilnému extrémizmu vrátane radikalizácie, intoleranciediskriminácie, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite a na boj proti nim, ako aj na poskytovanie pomoci a ochrany obetiam trestných činov a ochranu kritickej infraštruktúry. Fondom sa zabezpečí, aby Únia a jej členské štáty boli v záujme zabezpečenia skutočnej bezpečnostnej únie dobre vybavené aj na riešenie nových hrozieb a vyvíjajúcich sa hrozieb, ako je nezákonné obchodovanie vrátane nezákonného obchodovania prostredníctvom online kanálov, hybridné hrozby a chemické, biologické, rádiologické jadrové hrozby. Tento cieľ sa bude sledovať prostredníctvom finančnej pomoci s cieľom podporiť lepšiu výmenu informácií, posilniť operačnú spoluprácu a zlepšiť vnútroštátne a kolektívne kapacity.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) V komplexnom rámci fondu by ním poskytovaná finančná pomoc mala podporovať najmä policajnú a justičnú spoluprácu a prevenciu v oblasti boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, nezákonnému obchodovaniu so zbraňami, korupcii, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s drogami, trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, výmenu informácií a prístup k nim, boj proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi, zneužívaniu neregulárnych migrantov, sexuálnemu vykorisťovaniu detí, distribúcii materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a detskej pornografii, ako aj počítačovej kriminalite. Z fondu by sa mala tiež podporovať ochrana ľudí, verejných priestorov a kritickej infraštruktúry proti udalostiam súvisiacim s bezpečnosťou a účinné riadenie rizík a kríz v oblasti bezpečnosti, a to aj prostredníctvom rozvoja spoločných politík (stratégií, cyklov politík, programov a akčných plánov), právnych predpisov a praktickej spolupráce.

(12) V komplexnom rámci fondu by ním poskytovaná finančná pomoc mala podporovať najmä výmenu informácií a prístup k nim, ako aj policajnú a justičnú spoluprácu a prevenciu v oblasti boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, obchodovaniu so zbraňami, korupcii, praniu špinavých peňazí, obchodovaniu s drogami, trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, boj proti terorizmu, obchodovaniu s ľuďmi, zneužívaniu utečencov a neregulárnych migrantov, závažnému pracovnému vykorisťovaniu, sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu vrátane vykorisťovania a zneužívania detí, distribúcii materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a detskej pornografie, ako aj počítačovej kriminalite. Z fondu by sa mala tiež podporovať ochrana ľudí, verejných priestorov a kritickej infraštruktúry proti udalostiam súvisiacim s bezpečnosťou a účinné riadenie rizík a kríz v oblasti bezpečnosti, a to aj prostredníctvom spoločnej odbornej prípravy, rozvoja spoločných politík (stratégií, cyklov politík, programov a akčných plánov), právnych predpisov a praktickej spolupráce.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 12 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(12a) Fond by mal orgánom presadzovania práva poskytovať pomoc bez ohľadu na ich organizačnú štruktúru podľa vnútroštátneho práva. Z tohto dôvodu by akcie, do ktorých sú zapojené vojenské sily poverené úlohami vnútornej bezpečnosti, mali byť tiež oprávnené na podporu z fondu, a to v rozsahu, v akom tieto činnosti prispievajú k dosiahnutiu špecifických cieľov fondu. V núdzových situáciách a v záujme riešenia a prevencie vážneho ohrozenia verejnej bezpečnosti, a to aj v situácii po teroristickom útoku, by akcie vojenských síl na území členského štátu mali byť oprávnené na podporu z fondu. Pomoc z fondu by sa nemala za žiadnych okolností vzťahovať na akcie zamerané na zachovanie mieru alebo obranu mimo územia členského štátu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 14</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Je potrebné maximalizovať vplyv financovania Únie, a to uvoľnením, spájaním a využívaním pákového efektu verejných a súkromných finančných zdrojov. Fond by mal vo vzťahu k svojim cieľom podporovať a nabádať na aktívnu a zmysluplnú účasť a angažovanosť občianskej spoločnosti, vrátane mimovládnych organizácií, ako aj priemyselného sektora pri tvorbe a realizácii bezpečnostných politík, prípadne aj so zapojením ďalších príslušných aktérov, agentúr Únie a iných subjektov Únie, tretích krajín a medzinárodných organizácií.

(14) Je potrebné maximalizovať vplyv financovania Únie, a to uvoľnením, spájaním a využívaním pákového efektu verejných a súkromných finančných zdrojov. Fond by mal vo vzťahu k svojim cieľom podporovať a nabádať na aktívnu a zmysluplnú účasť a angažovanosť občianskej spoločnosti vrátane mimovládnych organizácií, ako aj priemyselného sektora pri tvorbe a realizácii bezpečnostných politík, najmä pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť, prípadne aj so zapojením ďalších príslušných aktérov, agentúr Únie a iných subjektov Únie a medzinárodných organizácií. Malo by sa však zabezpečiť, aby sa podpora z fondu nevyužívala na delegovanie štatutárnych alebo verejných úloh na súkromné subjekty.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 16</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť, aby fond účinne prispel k vyššej úrovni vnútornej bezpečnosti v celej Európskej únii a k rozvoju skutočnej bezpečnostnej únie, mal by sa využívať spôsobom, ktorý poskytne najvyššiu pridanú hodnotu pre akcie členských štátov.

(16) S cieľom zabezpečiť, aby fond účinne prispel k vyššej úrovni vnútornej bezpečnosti v celej Európskej únii a k rozvoju skutočnej bezpečnostnej únie, mal by sa využívať spôsobom, ktorý poskytne najvyššiu európsku pridanú hodnotu pre akcie členských štátov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 18</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov fondu by členské štáty mali zabezpečiť, aby priority ich programov boli zamerané na špecifické ciele fondu, aby boli zvolené priority v súlade s vykonávacími opatreniami stanovenými v prílohe II a aby sa pridelením zdrojov na jednotlivé ciele zabezpečilo, že sa naplní všeobecný politický cieľ.

(18) S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov fondu by členské štáty mali zabezpečiť, aby sa priority ich programov prispievali k realizácii špecifických cieľov fondu, aby boli zvolené priority v súlade s vykonávacími opatreniami a aby pridelenie zdrojov na jednotlivé ciele zodpovedalo výzvam a potrebám a aby sa ním zabezpečilo, že sa naplní všeobecný politický cieľ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 20</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) Tento fond by mal byť koherentný s ostatnými finančnými programami Únie v oblasti bezpečnosti a mal by ich dopĺňať. Predovšetkým by sa malo usilovať o dosiahnutie súčinnosti s Fondom pre azyl a migráciu, Fondom pre integrované riadenie hraníc pozostávajúcim z nástroja na riadenie hraníc a víza zriadeného nariadením (EÚ) X a nástroja na vybavenie na colné kontroly zriadeného nariadením (EÚ) X, ako aj s ostatnými fondmi politiky súdržnosti upravenými nariadením (EÚ) X [všeobecné nariadenie], časťou programu Európsky horizont zriadeného nariadením (EÚ) X zameranou na výskum bezpečnosti, programom Práva a hodnoty zriadeným nariadením (EÚ) X, programom Spravodlivosť zriadeným nariadením (EÚ) X, programom Digitálna Európa zriadeným nariadením (EÚ) X a Programom InvestEU zriadeným nariadením (EÚ) X. Úsilie o súčinnosť by sa malo predovšetkým zamerať na bezpečnosť infraštruktúry a verejných priestorov, kybernetickú bezpečnosť a predchádzanie radikalizácii. Pre maximalizáciu účinného dosahovania cieľov politiky, využívanie úspor z rozsahu a zabránenie prekrývaniu akcií majú zásadný význam účinné mechanizmy koordinácie.

(20) Tento fond by mal byť koherentný s ostatnými finančnými programami Únie v oblasti bezpečnosti a mal by ich dopĺňať. Predovšetkým by sa mala dosiahnuť súčinnosť s Fondom pre azyl a migráciu, Fondom pre integrované riadenie hraníc pozostávajúcim z Nástroja na riadenie hraníc a víza zriadeného nariadením (EÚ) X a Nástroja na vybavenie na colné kontroly zriadeného nariadením (EÚ) X, ako aj s ostatnými fondmi politiky súdržnosti upravenými nariadením (EÚ) X [všeobecné nariadenie], časťou programu Horizont Európa zriadeného nariadením (EÚ) X zameranou na výskum bezpečnosti, programom Práva a hodnoty zriadeným nariadením (EÚ) X, programom Spravodlivosť zriadeným nariadením (EÚ) X, programom Digitálna Európa zriadeným nariadením (EÚ) X a Programom InvestEU zriadeným nariadením (EÚ) X. Úsilie o súčinnosť by sa malo predovšetkým zamerať na bezpečnosť infraštruktúry a verejných priestorov, kybernetickú bezpečnosť, ochranu obetí a predchádzanie násilnému extrémizmu vrátane radikalizácie. Pre maximalizáciu účinného dosahovania cieľov politiky, využívanie úspor z rozsahu a zabránenie prekrývaniu akcií majú zásadný význam účinné mechanizmy koordinácie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 21</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom fondu by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, fond by mal prehlbovať spoluprácu s tretími krajinami v oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu z pohľadu vnútornej bezpečnosti Únie, ako je napr. boj proti terorizmu a radikalizácii, spolupráca s orgánmi presadzovania práva tretích krajín pri boji proti terorizmu (vrátane jednotiek a spoločných vyšetrovacích tímov), závažnej a organizovanej trestnej činnosti a korupcii, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu.

(21) Opatrenia v tretích krajinách a vo vzťahu k tretím krajinám podporované prostredníctvom fondu by sa mali realizovať pri plnej súčinnosti a v plnom súlade s ostatnými akciami mimo Únie, ktoré sú podporované prostredníctvom nástrojov Únie na financovanie vonkajšej činnosti, a zároveň by mali tieto akcie dopĺňať. Pri vykonávaní takýchto akcií by sa malo dbať predovšetkým na dosiahnutie plného súladu so zásadami a všeobecnými cieľmi vonkajšej činnosti a zahraničnej politiky Únie a politiky rozvojovej pomoci vo vzťahu k dotknutej krajine alebo regiónu. Pokiaľ ide o vonkajší rozmer, fond by mal prehlbovať spoluprácu s tretími krajinami v oblastiach, ktoré sú predmetom záujmu z pohľadu vnútornej bezpečnosti Únie, ako je napr. boj proti terorizmu a radikalizácii, spolupráca s orgánmi presadzovania práva tretích krajín pri boji proti terorizmu (vrátane jednotiek a spoločných vyšetrovacích tímov), nedovolenému obchodovaniu, a to najmä obchodovaniu so zbraňami, drogami, ohrozenými druhmi a kultúrnymi objektmi, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a korupcii, obchodovaniu s ľuďmi a prevádzačstvu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 23 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a) Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. X1a by mala Únia prijať opatrenia na ochranu svojho rozpočtu vždy, keď dôjde k naplneniu podstaty všeobecného nedostatku v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v danom členskom štáte. Na tento fond by sa malo vzťahovať nariadenie (EÚ) č. X.

 

________________

 

1a Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania zásady právneho štátu v členských štátoch (COM(2018)0324).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 24</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Fond by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení.

(24) Fond by mal odrážať potrebu väčšej flexibility a zjednodušenia a zároveň spĺňať požiadavky predvídateľnosti a zaručovať spravodlivé a transparentné rozdeľovanie zdrojov v záujme plnenia cieľov stanovených v tomto nariadení. Vykonávanie fondu by sa malo riadiť zásadami efektívnosti, účinnosti a kvality výdavkov. Okrem toho by vykonávanie fondu malo byť pre používateľov čo najústretovejšie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 26</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Tieto počiatočné sumy by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov do bezpečnosti. S cieľom zohľadniť zmeny bezpečnostných hrozieb alebo východiskovej situácie by sa mala členským štátom v polovici obdobia prideliť dodatočná suma, a to na základe najnovších dostupných štatistických údajov uvedených v distribučnom kľúči, pričom sa vezme do úvahy stav implementácie programov.

(26) Tieto počiatočné sumy by mali predstavovať základ dlhodobých investícií členských štátov do bezpečnosti. S cieľom zohľadniť zmeny vnútorných a vonkajších bezpečnostných hrozieb alebo východiskovej situácie by sa mala členským štátom v polovici obdobia prideliť dodatočná suma, a to na základe najnovších dostupných štatistických údajov uvedených v distribučnom kľúči, pričom sa vezme do úvahy stav implementácie programov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 26 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a) Kritická infraštruktúra, ktorú musia členské štáty chrániť, by sa pri rozdeľovaní dostupných zdrojov z fondu mala zohľadniť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 27</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti bezpečnosti sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobiť prideľovanie finančných prostriedkov zmeneným bezpečnostným hrozbám a nasmerovať finančné prostriedky na priority, ktoré majú pre Úniu najvyššiu pridanú hodnotu. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, sa bude časť finančných prostriedkov pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné akcie, akcie Únie a núdzovú pomoc.

(27) Vzhľadom na to, že výzvy v oblasti bezpečnosti sa neustále vyvíjajú, je potrebné prispôsobiť prideľovanie finančných prostriedkov zmeneným vnútorným a vonkajším bezpečnostným hrozbám a nasmerovať finančné prostriedky na priority, ktoré majú pre Úniu najvyššiu pridanú hodnotu. S cieľom reagovať na naliehavé potreby a zmeny v politike a prioritách Únie a s cieľom nasmerovať finančné prostriedky na akcie, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, sa bude časť finančných prostriedkov pravidelne prideľovať prostredníctvom tematického nástroja na osobitné akcie, akcie Únie a núdzovú pomoc.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 28</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Členské štáty by mali byť nabádané na to, aby časť svojich prostriedkov, ktoré boli pridelené na program, využili na financovanie akcií uvedených v prílohe IV, s čím bude spojený vyšší príspevok Únie.

(28) Členské štáty by mali byť nabádané na to, aby časť svojich prostriedkov, ktoré boli pridelené na program, využili na financovanie akcií uvedených v prílohe IV, s čím bude spojený vyšší príspevok Únie, a to najmä z dôvodu ich vysokej európskej pridanej hodnoty, alebo preto, že sú pre Úniu prioritné.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 31</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31) V záujme doplnenia realizácie politického cieľa tohto fondu na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal fond poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácií, nadnárodného vzájomného učenia sa a partnerstiev, ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii.

(31) V záujme doplnenia realizácie politického cieľa tohto fondu na úrovni členských štátov prostredníctvom ich programov by mal fond poskytovať podporu aj pre akcie na úrovni Únie. Tieto akcie by mali slúžiť na celkové strategické účely v rámci rozsahu pôsobnosti fondu a týkať sa analýzy politík a inovácií, nadnárodného vzájomného učenia sa a partnerstiev, ako aj testovania nových iniciatív a akcií v celej Únii alebo medzi niektorými členskými štátmi. V tejto súvislosti by sa mala podporovať spolupráca medzi spravodajskými službami členských štátov, aby sa zabezpečila potrebná výmena informácií s cieľom zvýšiť účinnosť boja proti terorizmu a závažnej a organizovanej trestnej činnosti a zároveň prispieť k lepšiemu pochopeniu cezhraničného rozmeru týchto javov. Fond by mal podporovať úsilie členských štátov o výmenu najlepších postupov a o presadenie spoločnej odbornej prípravy s cieľom prispieť k rozvoju kultúry spolupráce a vzájomnej dôvery medzi spravodajskými službami, ako aj medzi spravodajskými službami a Europolom.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 33 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(33a) Vzhľadom na nadnárodnú povahu akcií Únie a s cieľom podporiť koordinovanú činnosť v záujme splnenia cieľa zabezpečiť v Únii najvyššiu úroveň bezpečnosti by aj decentralizované agentúry mali byť oprávnenými prijímateľmi akcií Únie, a to aj vo forme grantov. Takáto podpora by mala byť v súlade s prioritami a iniciatívami, ktoré na úrovni Únie určili jej inštitúcie s cieľom zabezpečiť európsku pridanú hodnotu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 37</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37) Na účely implementácie akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal fond tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a všeobecného nariadenia (EÚ) X18.

(37) Na účely implementácie akcií v rámci zdieľaného riadenia by mal fond tvoriť súčasť koherentného rámca, ktorý pozostáva z tohto nariadenia, nariadenia o rozpočtových pravidlách a všeobecného nariadenia (EÚ) X [všeobecné nariadenie]18. V prípade rozporu ustanovení by malo mať nariadenie (EÚ) X [všeobecné nariadenie] prednosť pred týmto nariadením.

__________________

__________________

18 Plný odkaz.

18 Plný odkaz.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 38</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38) V nariadení (EÚ) X [všeobecné nariadenie] sa stanovuje rámec pre akcie, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl a migráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a nástroj na riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „IBMF“), pričom sa v ňom stanovujú predovšetkým pravidlá programovania, monitorovania, hodnotenia, riadenia a kontroly v súvislosti s implementáciou finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného riadenia. V tomto nariadení je ďalej potrebné vymedziť ciele Fondu pre vnútornú bezpečnosť a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa činností, ktoré možno financovať s podporou tohto fondu.

(38) V nariadení (EÚ) X [všeobecné nariadenie] sa stanovuje rámec pre akcie, pokiaľ ide o Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“), Európsky sociálny fond plus (ďalej len „ESF+“), Kohézny fond, Európsky námorný a rybársky fond (ďalej len „ENRF“), Fond pre azyl, migráciuintegráciu (ďalej len „AMIF“), Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „ISF“) a Nástroj na riadenie hraníc a víza (ďalej len „BMVI“) ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc (ďalej len „IBMF“), pričom sa v ňom stanovujú predovšetkým pravidlá programovania, monitorovania, hodnotenia, riadenia a kontroly v súvislosti s implementáciou finančných prostriedkov EÚ v rámci zdieľaného riadenia. V tomto nariadení je ďalej potrebné vymedziť ciele Fondu pre vnútornú bezpečnosť a stanoviť osobitné ustanovenia týkajúce sa činností, ktoré možno financovať s podporou tohto fondu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 38 a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(38a) Na zabezpečenie toho, aby fond podporoval akcie zamerané na všetky osobitné ciele fondu a aby rozdelenie zdrojov medzi príslušné ciele bolo primerané výzvam a potrebám, aby tak bolo možné tieto ciele naplniť, by sa mal pre každý osobitný cieľ fondu stanoviť minimálny percentuálny podiel prostriedkov pridelených z fondu, a to tak pre národné programy aj pre tematický nástroj.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 40</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40) V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201319, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193922 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137123. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.

(40) V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201319, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9520, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9621 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193922 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych a/alebo trestnoprávnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 administratívne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej trestnej činnosti poškodzujúcej finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením Rady (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137123. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov potrebné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty plne spolupracujú a inštitúciám, agentúram a orgánom Únie poskytujú pri ochrane finančných záujmov Únie všetku potrebnú pomoc. Výsledky vyšetrovania nezrovnalostí alebo podvodov týkajúcich sa fondu by sa mali sprístupniť Európskemu parlamentu.

__________________

__________________

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 43</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43) V súlade s článkom 349 ZFEÚ a v súlade s oznámením Komisie s názvom „Silnejšie a obnovené strategické partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi EÚ“25, ktoré Rada podporila vo svojich záveroch z 12. apríla 2018, by príslušné členské štáty mali zabezpečiť, aby ich programy riešili konkrétne výzvy, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny. Prostredníctvom podpory z fondu získajú tieto členské štáty primerané zdroje, aby mohli týmto regiónom náležite pomôcť.

vypúšťa sa

__________________

 

25 COM(2017) 623 final.

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 44</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44) Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva26 je potrebné tento fond hodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondu v praxi. Pre každý špecifický cieľ fondu by sa preto mali stanoviť príslušné ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky fondu.

(44) Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva26 je potrebné tento fond hodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných požiadaviek monitorovania a zároveň predchádzať nadmernej regulácii a administratívnej záťaži, najmä vo vzťahu k členským štátom. Ak je to vhodné, môžu tieto požiadavky zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ hodnotenia účinkov fondu v praxi. Pre každý špecifický cieľ fondu by sa preto mali stanoviť príslušné ukazovatele a s tým súvisiace cieľové hodnoty, aby bolo možné hodnotiť výsledky fondu. Tieto ukazovatele by mali byť tak kvalitatívne, ako aj kvantitatívne.

__________________

__________________

26 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

26 Medziinštitucionálna dohoda z 13. apríla 2016 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 45</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45) V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento fond k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy. Počas prípravy fondujeho implementácie sa identifikujú príslušné akcie, ktoré sa znovu posúdia v kontexte príslušných procesov hodnotenia a preskúmania.

(45) V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vykonávať Parížsku dohodu, ako aj v súlade s cieľmi Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja prispeje tento fond k uplatňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosiahnutiu celkového cieľa, v rámci ktorého má 25 % rozpočtových výdavkov EÚ prispievať k plneniu cieľov v oblasti klímy v období VFR 2021 – 2027,ročného cieľa na úrovni 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 46</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46) Komisia a členské štáty by mali pomocou týchto ukazovateľov a finančného vykazovania monitorovať implementáciu tohto fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) X [všeobecné nariadenie] a tohto nariadenia.

(46) Komisia a členské štáty by mali pomocou týchto ukazovateľov a finančného vykazovania monitorovať implementáciu tohto fondu v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia (EÚ) X [všeobecné nariadenie] a tohto nariadenia. Komisia by s cieľom primerane plniť svoju úlohu dohľadu mala mať možnosť určiť sumy, ktoré sa v danom roku z fondu skutočne minuli. Preto by členské štáty pri predkladaní ročnej účtovnej závierky svojich národných programov Komisii mali rozlišovať medzi spätne získanými sumami, platbami v rámci predbežného financovania koncovým prijímateľom a úhradami výdavkov, ktoré skutočne vznikli. Na uľahčenie auditu a monitorovania implementácie fondu by mala Komisia tieto sumy zahrnúť do svojej výročnej správy o implementácii fondu. Komisia by mala každý rok predložiť súhrn prijatých výročných správ o výkonnosti Európskemu parlamentu a Rade. Komisia by mala na požiadanie Európskemu parlamentu a Rade sprístupniť úplné znenie výročných správ o výkonnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 47</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47) S cieľom doplniť a zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o zoznam akcií, ktoré sú oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania, uvedených v prílohe IV, operačnú podporu a s cieľom ďalšieho rozvoja rámca pre monitorovanie a hodnotenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

(47) S cieľom doplniť a zmeniť nepodstatné prvky tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ, pokiaľ ide o pracovné programy pre tematický nástroj, zoznam akcií, ktoré sú oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania, uvedených v prílohe IV, operačnú podporu a s cieľom ďalšieho rozvoja rámca pre monitorovanie a hodnotenie. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Odôvodnenie 48</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie27. Na vykonávacie akty, v ktorých sa stanovujú spoločné povinnosti členských štátov, najmä pokiaľ ide o poskytovanie informácií Komisii, by sa mal uplatňovať postup preskúmania, zatiaľ čo na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú spôsobov poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup.

(48) S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie27. Na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré sa týkajú spôsobov poskytovania informácií Komisii v rámci programovania a podávania správ, by sa vzhľadom na ich čisto technickú povahu mal uplatňovať konzultačný postup

__________________

__________________

27 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

27 Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „fond“).

1. Týmto nariadením sa zriaďuje Fond pre vnútornú bezpečnosť (ďalej len „fond“) na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 1 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Stanovujú sa v ňom ciele fondu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

2. V tomto nariadení sa stanovujú:

 

a)  ciele fondu;

 

b)  špecifické ciele fondu a opatrenia na vykonávanie týchto špecifických cieľov;

 

c)  rozpočet na obdobie 2021 – 2027;

 

d)  formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>37</NumAm><DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) „počítačová kriminalita“ sú trestné činy závislé od počítača, t. j. trestné činy, ktoré je možné spáchať len prostredníctvom používania zariadení a systémov informačných a komunikačných technológií (IKT) a pri ktorých sú tieto zariadenia a systémy buď nástrojmi na spáchanie trestného činu, alebo hlavnými cieľmi trestného činu; ako aj trestné činy umožnené počítačom, t. j. tradičné trestné činy, ako napr. sexuálne vykorisťovanie detí, ktorých rozsah alebo dosah sa môže v dôsledku používania počítačov, počítačových sietí alebo iných foriem IKT zvýšiť;

d) „počítačová kriminalita“ sú trestné činy závislé od počítača, t. j. trestné činy, ktoré je možné spáchať len prostredníctvom používania zariadení a systémov informačných a komunikačných technológií (IKT) a pri ktorých sú tieto zariadenia a systémy buď nástrojmi na spáchanie trestného činu, alebo hlavnými cieľmi trestného činu; ako aj trestné činy umožnené počítačom, t. j. tradičné trestné činy, ktorých rozsah alebo dosah sa môže v dôsledku používania počítačov, počítačových sietí alebo iných foriem IKT zvýšiť;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – písmeno f</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) „cyklus politík EÚ“ je multidisciplinárna iniciatíva založená na spravodajských informáciách, ktorej cieľom je bojovať proti najvýznamnejším hrozbám závažnej a organizovanej trestnej činnosti ohrozujúcim Úniu, a to podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi, inštitúciami a agentúrami Únie a tam, kde je to vhodné, príslušnými tretími krajinami a organizáciami;

f) „cyklus politík EÚ“ je multidisciplinárna iniciatíva založená na spravodajských informáciách, ktorej cieľom je bojovať proti najvýznamnejším hrozbám závažnej a organizovanej trestnej činnosti ohrozujúcim Úniu, a to podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi, inštitúciami a agentúrami Únie pre spravodlivosť a vnútorné veci a tam, kde je to vhodné, príslušnými tretími krajinami a určitými medzinárodnými organizáciami;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – písmeno g</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g) „výmena informácií a prístup k informáciám“ je bezpečné získavanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií dôležitých pre orgány uvedené v článku 87 ZFEÚ, ako aj pre Europol v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich odhaľovaním, vyšetrovaním a stíhaním, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú organizovanú trestnú činnosť;

g) „výmena informácií a prístup k informáciám“ je bezpečné získavanie, uchovávanie, spracúvanie, analýza a výmena informácií dôležitých pre orgány uvedené v článku 87 ZFEÚ, ako aj pre Europol, Eurojust a Európsku prokuratúru v súvislosti s predchádzaním trestným činom, ich odhaľovaním, vyšetrovaním a stíhaním, najmä pokiaľ ide o terorizmus a počítačovú kriminalitu, ako aj cezhraničnú závažnú a organizovanú trestnú činnosť, pričom tento postup je v súlade s platnými pravidlami Únie v oblasti ochrany údajov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – písmeno h</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h) „justičná spolupráca“ je justičná spolupráca v trestných veciach;

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – písmeno i</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i) „LETS“ je európska schéma odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva, ktorej cieľom je poskytnúť príslušníkom orgánov presadzovania práva vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli účinne predchádzať cezhraničnej trestnej činnosti a bojovať proti nej prostredníctvom efektívnej spolupráce, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 27. marca 2013 o zriadení európskej schémy LETS31 a na ktorú sa ďalej odkazuje v nariadení o CEPOL32;

i) „LETS“ je európska schéma odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva, ktorej cieľom je poskytnúť príslušníkom orgánov presadzovania práva vedomosti a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby mohli účinne predchádzať organizovanej a závažnej cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu a bojovať proti nim prostredníctvom efektívnej spolupráce, ako sa uvádza v oznámení Komisie z 27. marca 2013 o zriadení európskej schémy LETS31 a na ktorú sa ďalej odkazuje v nariadení o CEPOL32;

__________________

__________________

31 COM(2013) 172; Zriadenie európskej schémy odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (LETS).

31 COM(2013) 172; Zriadenie európskej schémy odbornej prípravy v oblasti presadzovania práva (LETS).

32 Nariadenie (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL).

32 Nariadenie (EÚ) 2015/2219 z 25. novembra 2015 o Agentúre Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 2 – odsek 1 – písmeno k</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

k) „pripravenosť“ je akékoľvek opatrenie zamerané na predchádzanie rizikám spojeným s možnými teroristickými útokmi alebo inými udalosťami súvisiacimi s bezpečnosťou a/alebo na zníženie týchto rizík;

k) „pripravenosť“ sú osobitné opatrenia zamerané na predchádzanie rizikám spojeným s možnými teroristickými útokmi alebo inými udalosťami súvisiacimi s bezpečnosťou a/alebo na zníženie týchto rizík;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Politickým cieľom fondu je prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii, a to najmä prostredníctvom boja proti terorizmu a radikalizácii, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminalite, ako aj poskytovaním pomoci a ochrany obetiam trestných činov.

1. Politickým cieľom fondu je prispievať k zabezpečeniu vysokej úrovne bezpečnosti v Únii okrem iného intenzívnejšou spoluprácou, a to najmä prostredníctvom predchádzania terorizmu a násilnému extrémizmu vrátane radikalizácie, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a počítačovej kriminality a boja proti týmto javom, ako aj poskytovaním pomoci a ochrany obetiam trestných činov. Fond zároveň podporuje pripravenosť na udalosti súvisiace s bezpečnosťou a ich riadenie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) zlepšiť výmenu informácií medzi orgánmi Únie na presadzovania práva, inými príslušnými orgánmi a inými príslušnými subjektmi Únie, ako aj v rámci nich a s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami;

a) zlepšiť a uľahčiť výmenu relevantných a presných informácií medzi orgánmi presadzovania práva a súdnymi orgánmi členských štátov, inými príslušnými orgánmi členských štátov a inými príslušnými subjektmi Únie, najmä Europolom a Eurojustom, a v rámci týchto orgánov a subjektov, a v náležitých prípadoch s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) zintenzívniť cezhraničné spoločné operácie medzi orgánmi Únie na presadzovanie práva a inými príslušnými orgánmi, ako aj v rámci nich v súvislosti so závažnou a organizovanou trestnou činnosťou s cezhraničným rozmerom  a

b) zlepšiť a zintenzívniť cezhraničnú koordináciu a spoluprácu vrátane príslušných spoločných operácií medzi orgánmi členských štátov na presadzovanie práva a inými príslušnými orgánmi, ako aj v rámci nich v súvislosti s terorizmom a so závažnou a organizovanou trestnou činnosťou s cezhraničným rozmerom;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) podporiť úsilie zamerané na posilnenie kapacít v oblasti boja proti trestnej činnosti vrátane terorizmu a predchádzania trestnej činnosti, a to najmä prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi verejnými orgánmi, občianskou spoločnosťou a súkromnými partnermi vo všetkých členských štátoch.

c) podporiť potrebné posilnenie kapacít členských štátov v oblasti boja proti trestnej činnosti vrátane terorizmu, počítačovej kriminality a násilného extrémizmu vrátane radikalizácie a predchádzania tejto trestnej činnosti, a to najmä prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi verejnými orgánmi, príslušnými agentúrami Únie, občianskou spoločnosťou a súkromnými subjektmi v rámci členských štátov a medzi nimi a prostredníctvom civilného krízového riadenia po udalostiach súvisiacich s bezpečnosťou;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca) rozvíjať spoločnú spravodajskú kultúru nadväzovaním kontaktov a budovaním vzájomnej dôvery, podporovaním porozumenia a učenia a vzájomnou výmenou know-how a najlepších postupov medzi spravodajskými službami členských štátov a s Europolom, najmä prostredníctvom spoločnej odbornej prípravy a výmeny expertov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Fond sa v rámci špecifických cieľov stanovených v odseku 2 implementuje prostredníctvom vykonávacích opatrení uvedených v prílohe II.

3. Fond sa v rámci špecifických cieľov stanovených v odseku 2 implementuje okrem iného prostredníctvom vykonávacích opatrení uvedených v článku 3a.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Financované akcie sa musia implementovať v plnom súlade so základnými právami a pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti. Akcie musia byť najmä v súlade s ustanoveniami Charty základných práv Európskej únie, právom Únie v oblasti ochrany údajov a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Osobitnú pozornosť pri implementovaní akcií členské štáty čo najviac zamerajú na podporu a ochranu zraniteľných osôb, predovšetkým detí a maloletých osôb bez sprievodu.

4. Financované operácie sa musia implementovať v plnom súlade so základnými právami a ľudskou dôstojnosťou a hodnotami zakotvenými v článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), pričom v prípade jasných a podložených dôkazov o tom, že tieto opatrenia prispievajú k porušovaniu týchto práv, sa financovanie sa musí prerušiť a poskytnuté finančné prostriedky sa musia vrátiť. Operácie musia byť najmä v súlade s ustanoveniami Charty základných práv Európskej únie, právom Únie v oblasti ochrany údajov a Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Osobitná pozornosť sa musí venovať vykonávaniu operácií týkajúcich sa zraniteľných osôb, predovšetkým detí a maloletých osôb bez sprievodu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 3a.

 

Vykonávacie opatrenia

 

1. Fond prispieva k dosiahnutiu špecifického cieľa stanoveného v článku 3 ods. 2 písm. a) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

 

a) zabezpečenie jednotného uplatňovania acquis Únie v oblasti bezpečnosti, podpora výmeny relevantných informácií, a to aj implementáciou odporúčaní vyplývajúcich z mechanizmov kontroly kvality a hodnotenia, ako sú schengenský hodnotiaci mechanizmus a iné mechanizmy kontroly kvality a hodnotiace mechanizmy;

 

b) vytvorenie, prispôsobenie a udržiavanie bezpečnostných informačných systémov a komunikačných sietí Únie (vrátane zabezpečenia ich interoperability) a vývoj vhodných nástrojov na riešenie zistených nedostatkov;

 

c) zvýšenie aktívneho využívania nástrojov, systémov a databáz na výmenu informácií relevantných z hľadiska bezpečnosti Únie, zlepšenie vzájomného prepojenia vnútroštátnych databáz relevantných z hľadiska bezpečnosti, ako aj ich prepojenia s databázami Únie, pokiaľ je to stanovené v príslušných právnych základoch, a zabezpečenie toho, aby sa do týchto databáz vkladali relevantné a kvalitné údaje; a

 

d) podpora príslušných vnútroštátnych opatrení na vykonávanie špecifických cieľov stanovených v článku 3 ods. 2 písm. a).

 

2. Fond prispieva k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. b) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

 

a) zvýšenie počtu operácií presadzovania práva medzi členskými štátmi, v prípade potreby aj s účasťou iných príslušných aktérov, najmä s cieľom uľahčiť a zlepšiť využívanie spoločných vyšetrovacích tímov, spoločných hliadok, cezhraničného prenasledovania, skrytého sledovania a iných mechanizmov operačnej spolupráce v kontexte cyklu politík EÚ (EMPACT) s osobitným dôrazom na cezhraničné operácie;

 

b) zvýšenie úrovne koordinácie a spolupráce orgánov presadzovania práva a iných príslušných orgánov v rámci členských štátov a medzi nimi, ako aj s inými príslušnými aktérmi, napríklad využitím sietí špecializovaných národných jednotiek, sietí a štruktúr spolupráce Únie či centier Únie;

 

c) zlepšenie medziagentúrnej spolupráce a – na úrovni Únie – spolupráce medzi samotnými členskými štátmi alebo medzi členskými štátmi na jednej strane a príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie na druhej strane, ako aj na vnútroštátnej úrovni medzi vnútroštátnymi orgánmi v každom členskom štáte;

 

3. Fond prispieva k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. c) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

 

a) zintenzívnenie odbornej prípravy, výcviku a vzájomného učenia v oblasti presadzovania práva, a to najmä začlenením prvkov zameraných na zvyšovanie povedomia o otázkach týkajúcich sa radikalizácie, násilného extrémizmu a rasizmu, posilnenie špecializovaných výmenných programov medzi členskými štátmi, a to aj pre služobne mladších zamestnancov orgánov presadzovania práva, a výmena osvedčených postupov, a to aj s tretími krajinami a inými relevantnými aktérmi;

 

b) využívanie synergií združovaním zdrojov a poznatkov členských štátov a iných príslušných aktérov vrátane občianskej spoločnosti napríklad tým, že sa vytvoria spoločné centrá excelentnosti, vypracujú sa spoločné posúdenia rizika, zriadia spoločné strediská operačnej podpory pre spoločne vykonávané operácie, alebo prostredníctvom výmeny najlepších postupov v oblasti predchádzania trestnej činnosti na miestnej úrovni;

 

c) presadzovanie a vytváranie opatrení, záruk, mechanizmov a najlepších postupov na účely včasnej identifikácie, ochrany a podpory svedkov, oznamovateľov a obetí trestných činov a rozvíjanie partnerstiev medzi verejnými orgánmi a ostatnými príslušnými subjektmi zameraných na tento účel;

 

d) nadobudnutie príslušného vybavenia a zriadenie alebo zmodernizovanie špecializovaných školiacich zariadení a inej dôležitej bezpečnostnej infraštruktúry s cieľom zvýšiť pripravenosť, odolnosť, informovanosť verejnosti a zlepšiť primeranú reakciu na bezpečnostné hrozby;

 

e) odhaľovanie, posudzovanie a odstraňovanie zraniteľných miest v kritickej infraštruktúre a počítačovom vybavení s vysokou mierou prieniku na trh s cieľom predchádzať útokom na informačné systémy a kritickú infraštruktúru, napríklad kontrolou bezplatného a slobodného softvéru prostredníctvom zavádzania a podpory programov „bug bounty“, alebo vykonávaním penetračných testov.

 

4. Fond prispieva k špecifickému cieľu stanovenému v článku 3 ods. 2 písm. ca) tak, že sa zameriava na tieto vykonávacie opatrenia:

 

a) zlepšenie spolupráce a koordinácie medzi spravodajskými službami členských štátov a medzi týmito službami a orgánmi presadzovania práva prostredníctvom kontaktov, vytvárania sietí, vzájomnej dôvery, porozumenia a učenia sa, výmeny a šírenia know-how, skúseností a najlepších postupov, najmä so zreteľom na podporu policajného vyšetrovania a na posudzovanie hrozieb;

 

b) výmena a odborná príprava pracovníkov spravodajských služieb.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. V rámci cieľov uvedených v článku 3 a v súlade s vykonávacími opatreniami uvedenýmiprílohe II sa z fondu podporia predovšetkým akcie uvedené v prílohe III.

1. V súlade s vykonávacími opatreniami uvedenými v článku 3a sa z fondu podporujú akcie, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov uvedenýchčlánku 3. Môžu k nim patriť aj akcie uvedené v prílohe III.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. V záujme dosiahnutia cieľov tohto nariadenia môže fond tam, kde je to vhodné, a v súlade s článkom 5 podporovať akcie v súlade s prioritami Únie uvedené v prílohe III vo vzťahu k tretím krajinám a v tretích krajinách.

2. V záujme dosiahnutia cieľov uvedených v článku 3 tohto nariadenia môže fond vo výnimočných prípadoch, v rámci stanovených obmedzení a za predpokladu, že budú existovať primerané záruky, a v náležitých prípadoch podporovať akcie uvedené v prílohe III vo vzťahu k tretím krajinám a v tretích krajinách v súlade s článkom 5.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Celková suma finančných prostriedkov na podporu akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám z tematického nástroja v súlade s článkom 8 nesmie presiahnuť 2 % celkovej sumy vyčlenenej na tematický nástroj podľa článku 7 ods. 2 písm. b).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 2 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b. Celková suma finančných prostriedkov na podporu akcií v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám z programov členských štátov v súlade s článkom 12 nesmie presiahnuť 2 % celkovej sumy vyčlenenej pre daný členský štát podľa článku 7 ods. 2 písm. a), článku 10 ods. 1 a prílohy I.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) akcie obmedzené na udržiavanie verejného poriadku na vnútroštátnej úrovni;

a) akcie obmedzené na udržiavanie verejného poriadku na vnútroštátnej úrovni, alebo predovšetkým pozostávajúce z jeho udržiavania;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno d</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d) vybavenie, ktorého minimálne jeden z účelov je colná kontrola;

d) vybavenie, ktorého hlavným účelom je colná kontrola;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 4 – odsek 3 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade núdzovej situácie možno neoprávnené akcie uvedené v tomto odseku považovať za oprávnené.

V prípade núdzovej situácie možno neoprávnené akcie uvedené v prvom pododseku písm. a) a b) považovať za oprávnené.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno a – bod ii</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii) tretia krajina uvedená v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v tomto programe;

ii) tretia krajina uvedená v pracovnom programe podľa podmienok stanovených v tomto programe, pod podmienkou, že všetky akcie vykonávané v tejto tretej krajine alebo vo vzťahu k tejto tretej krajine budú v plnej miere rešpektovať práva a zásady zakotvené v Charte základných práv Európskej únie, ako aj medzinárodné záväzky Únie a členských štátov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 1 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.

b) akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek príslušná medzinárodná organizácia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Právne subjekty usadené v tretej krajine sú výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie.

3. Právne subjekty usadené v tretej krajine sú po schválení Komisiou výnimočne oprávnené na účasť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov danej akcie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 5 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi alebo v tretích krajinách, sú oprávnené.

4. Právne subjekty zapojené do konzorcií minimálne dvoch nezávislých subjektov, ktoré sú usadené v rôznych členských štátoch alebo v zámorských krajinách alebo na zámorských územiach spojených s týmito štátmi, sú oprávnené. Článok 6 ods. 3 sa uplatňuje, ak sú medzinárodné organizácie, ktoré sú zapojené do konzorcia, usadené v tretej krajine.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby z hľadiska cieľov tohto nariadenia predstavovala pridanú hodnotu.

1. Podpora poskytovaná podľa tohto nariadenia dopĺňa národné, regionálne a miestne intervencie a zameriava sa na to, aby z hľadiska cieľov tohto nariadenia predstavovala európsku pridanú hodnotu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 6 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými činnosťami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala ostatné nástroje Únie.

2. Komisia a členské štáty zabezpečia, aby podpora poskytovaná na základe tohto nariadenia a prostredníctvom členských štátov bola v súlade s príslušnými činnosťami, politikami a prioritami Únie a aby dopĺňala vnútroštátne nástroje a bola v koordinácii s inými nástrojmi Únie, najmä pokiaľ ide o akcie implementované v rámci iných fondov Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Finančné krytie na implementáciu fondu na obdobie 2021 až 2027 je 2 500 000 000 EUR v bežných cenách.

1. Finančné krytie na implementáciu fondu na obdobie 2021 až 2027 je 2 209 725 000 EUR v cenách z roku 2018 (2 500 000 000 EUR v bežných cenách).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) 1 500 000 000 EUR sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia;

a) 1 325 835 000 EUR v cenách z roku 2018 (1 500 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na programy implementované v rámci zdieľaného riadenia;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 7 – odsek 2 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) 1 000 000 000 EUR sa pridelí na tematický nástroj.

b) 833 890 EUR v cenách z roku 2018 (1 000 000 000 EUR v bežných cenách) sa pridelí na tematický nástroj.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu, alebo sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v prílohe II.

2. Finančné prostriedky z tematického nástroja sú určené na priority, ktoré majú pre Úniu vysokú pridanú hodnotu a ktoré sa použijú v reakcii na naliehavé potreby, a to v súlade s dohodnutými prioritami Únie uvedenými v článku 3a, na osobitné opatrenia, ako sú opatrenia uvedené v prílohe III, alebo na podporu opatrení v súlade s článkom 19. Pridelenie zdrojov tematického nástroja na jednotlivé priority musí, pokiaľ je to možné, byť priamo úmerné výzvam a potrebám, aby tak bolo možné naplniť ciele fondu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Finančné prostriedky z tematického nástroja sa pridelia takto:

 

a) minimálne 10 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a);

 

b) minimálne 10 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

 

c) minimálne 30 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c);

 

d) minimálne 5 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. ca);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytujú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, zabezpečí sa, aby vybrané projekty neboli dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

3. V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja poskytnú členským štátom v rámci priameho alebo nepriameho riadenia, na projekty, v prípade ktorých existuje jasný dôkaz, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť tohto financovania, alebo výkonnosť týchto projektov by mohli byť spochybnené na základe odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s postupom v prípade nesplnenia povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, sa nesprístupnia žiadne finančné prostriedky.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, Komisia na účely článku 18 a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie] posúdi, či predpokladané akcie nie sú dotknuté odôvodneným stanoviskom, ktoré Komisia vydala v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ, ktoré ohrozuje zákonnosť a riadnosť výdavkov alebo realizáciu projektov.

4. V prípade, že sa finančné prostriedky z tematického nástroja implementujú v rámci zdieľaného riadenia, Komisia na účely článku 18 a článku 19 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie] zabezpečí, aby sa nesprístupnili žiadne finančné prostriedky na projekty, v prípade ktorých existuje jasný dôkaz, že zákonnosť týchto projektov alebo zákonnosť a riadnosť tohto financovania, alebo výkonnosť týchto projektov, by sa spochybnila na základe odôvodneného stanoviska, ktoré Komisia vydala v súvislosti s postupom v prípade nesplnenia povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Komisia stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok. Komisia prijme v súvislosti s tematickým nástrojom rozhodnutia o financovaní, ako sa uvádza v článku [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. V rozhodnutiach o financovaní sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania.

5. Komisia stanoví celkovú sumu, ktorá bude pre tematický nástroj k dispozícii z prostriedkov, ktoré boli vyčlenené z rozpočtu Únie na daný rok. Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 28 delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie tým, že ustanoví pracovné programy, ako sa uvádza v článku [110] nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorých sa určia ciele a akcie, ktoré sa majú podporovať, a uvedú sa sumy na financovanie každej z jeho zložiek uvedených v odseku 1. Pred prijatím pracovného programu musí Komisia uskutočniť konzultácie s príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti. V pracovných programoch sa v prípade potreby stanoví celková suma vyčlenená na operácie kombinovaného financovania. V záujme zabezpečenia včasnej dostupnosti prostriedkov môže Komisia osobitne prijať pracovný program pre núdzovú pomoc.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Po prijatí rozhodnutí o financovaní podľa odseku 3 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

6. Po prijatí pracovného programu podľa odseku 5 môže Komisia programy implementované v rámci zdieľaného riadenia príslušným spôsobom zmeniť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 8 – odsek 7</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Tieto rozhodnutia o financovaní môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja.

7. Tieto pracovné programy môžu byť ročnej alebo viacročnej povahy a môžu sa vzťahovať na jednu alebo viacero zložiek tematického nástroja.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 11 – odsek 5 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a. V prípade technickej pomoci sa na podnet členských štátov príspevok z rozpočtu Únie môže zvýšiť na 100 % celkových oprávnených výdavkov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí, aby priority vymedzené v jeho programoch zodpovedali prioritám Únie v oblasti bezpečnosti a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v prílohe II.

1. Každý členský štát a Komisia zabezpečia, aby priority vymedzené v národných programoch zodpovedali prioritám Únie v oblasti bezpečnosti a reagovali na výzvy v tejto oblasti a aby boli v plnom súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie. Pri vymedzovaní priorít svojich programov členské štáty zabezpečia, aby sa v nich náležite zohľadnili vykonávacie opatrenia stanovené v článku 3a.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia pri posudzovaní programov členských štátov zabezpečí, aby plánované akcie neboli dotknuté odôvodneným stanoviskom vydaným v súvislosti s nesplnením povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ týkajúcej sa zákonnosti a riadnosti výdavkov alebo realizácie projektov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 1 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b. Členské štáty prideľujú zdroje na svoje národné programy takto:

 

a) minimálne 10 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a);

 

b) minimálne 10 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. b);

 

c) minimálne 30 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. c);

 

d) minimálne 5 % na špecifický cieľ uvedený v článku 3 ods. 2 písm. ca).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 1 c (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c. Členské štáty, ktoré sa chcú odchýliť od odseku 1b, o tom informujú Komisiu a spoločne s ňou preskúmajú, či je potrebné tieto minimálne percentuálne podiely upraviť vzhľadom na osobitné okolnosti, ktoré majú vplyv na vnútornú bezpečnosť. Any such amendments shall be approved by the Commission.

</Amend>

 

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) boli už v počiatočnej fáze zapojené do tvorby programov, pokiaľ ide o ich oblasti pôsobnosti. Konkrétne to znamená, že členské štáty uskutočnia konzultácie s Europolom o koncipovaní svojich akcií, najmä ak do svojich programov zahŕňajú cyklus politík EÚ alebo akcie EMPACT, či akcie koordinované spoločnou pracovnou skupinou pre počítačovú kriminalitu (J-CAT). Pred zaradením odbornej prípravy do svojich programov sa členské štáty koordinujú s agentúrou CEPOL, aby sa predišlo prekrývaniu.

2. Komisia zabezpečí, aby Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL), Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach (Eurojust), Európska prokuratúra (EPPO), Agentúra Európskej únie pre sieťovúinformačnú bezpečnosť (ENISA), Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov (eu-LISA), Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (EBCGA), Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) boli už od začiatku v rámci svojej oblasti pôsobnosti zapojené do vypracúvania programov. Konkrétne to znamená, že členské štáty uskutočnia konzultácie s Europolom o koncipovaní svojich akcií, najmä ak do svojich programov zahŕňajú cyklus politík EÚ alebo akcie EMPACT, či akcie koordinované spoločnou pracovnou skupinou pre počítačovú kriminalitu (J-CAT). Pred zaradením odbornej prípravy do svojich programov sa členské štáty koordinujú s agentúrou CEPOL, aby sa predišlo prekrývaniu. Členské štáty konzultujú plánovanie svojich akcií aj s inými príslušnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií občianskej spoločnosti.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Komisia môže v prípade potreby zapojiť Agentúru Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), Agentúru Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou fondu boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

3. Komisia môže v prípade potreby zapojiť agentúry uvedené v odseku 2, Európsky výbor pre ochranu údajov a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) do úloh v oblasti monitorovania a hodnotenia uvedených v oddiele 5, a to najmä s cieľom zabezpečiť, aby akcie implementované s podporou fondu, na ktoré sa vzťahuje ich mandát, boli v súlade s príslušným acquis Únie a dohodnutými prioritami Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Na nákup vybavenia, dopravných prostriedkov alebo na výstavbu bezpečnostných zariadení sa môže z finančných prostriedkov pridelených na program členského štátu použiť maximálne 15 %. Tento strop sa môže prekročiť len v riadne odôvodnených prípadoch.

4. Na nákup vybavenia, dopravných prostriedkov alebo na výstavbu bezpečnostných zariadení sa môže z finančných prostriedkov pridelených na program členského štátu použiť maximálne 15 %. Tento strop sa môže prekročiť len v riadne odôvodnených prípadoch a po schválení Komisiou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 5 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) priority Únie a na acquis v oblasti bezpečnosti, a to najme pokiaľ ide o výmenu informácií a interoperabilitu IT systémov;

a) priority Únie a na acquis v oblasti bezpečnosti, a to najmä pokiaľ ide o koordináciu a spoluprácu medzi orgánmi presadzovania práva, ako aj o efektívnu výmenu relevantných a presných informácií a implementáciu jednotlivých zložiek rámca interoperability informačných systémov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. V prípade potreby sa program v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 5 zmení. V závislosti od dôsledkov úpravy môže revidovaný program podliehať schváleniu zo strany Komisie.

6. V prípade potreby sa program zmení v záujme zohľadnenia odporúčaní uvedených v odseku 5 a pokroku pri prekračovaní míľnikov a dosahovaní cieľov podľa posúdenia vo výročných správach o výkonnosti, ako sa uvádza v článku 26 ods. 2 písm. a). V závislosti od dôsledkov úpravy podlieha revidovaný program schváleniu zo strany Komisie v súlade s postupom stanoveným v článku 19 nariadenia (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8. Vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať projekty s podporou fondu v spolupráci s treťou krajinou alebo v tretej krajine, musí pred začatím projektu uskutočniť konzultácie s Komisiou.

8. Vždy, keď sa členský štát rozhodne implementovať projekty s podporou fondu v tretej krajine alebo vo vzťahu k tretej krajine, ako sa uvádza v článku 5, musí pred začatím projektu uskutočniť konzultácie s Komisiou. Komisia posúdi komplementárnosť a súdržnosť plánovaných projektov s ostatnými opatreniami Únie a členských štátov vo vzťahu k príslušnej tretej krajine. Komisia okrem toho overí súlad navrhovaných projektov s požiadavkami v oblasti základných práv uvedenými v článku 3 ods. 4.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 12 – odsek 9</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

9. Programovanie uvedené v článku 17 ods. 5 nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie] musí byť založené na typoch intervencií stanovených v tabuľke 1 prílohy VI.

9. V súlade s článkom 17 nariadenia (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie] každý program stanoví pre každý špecifický cieľ typy intervencií v súlade s tabuľkou 1 prílohy VI a orientačné rozdelenie programových prostriedkov v závislosti od typu intervencie alebo oblasti podpory.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 13 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia v roku 2024 pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 2 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

1. Komisia v roku 2024, po tom, ako informuje Európsky parlament, pridelí na programy dotknutých členských štátov dodatočnú sumu uvedenú v článku 10 ods. 1 písm. b), a to v súlade s kritériami uvedenými v bode 2 prílohy I. Toto financovanie sa uplatňuje od kalendárneho roka 2025.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 13 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Dodatočné prostriedky na svoj program uvedené v odseku 1 nie je dotknutý členský štát oprávnený získať vtedy, ak aspoň 10 % prostriedkov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o priebežné platby predloženými v súlade s článkom 85 nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie].

2. Dodatočné prostriedky na svoj program uvedené v odseku 1 nie je dotknutý členský štát oprávnený získať vtedy, ak aspoň 30 % prostriedkov uvedených v článku 10 ods. 1 písm. a), ktoré boli na program počiatočne pridelené, nie je pokrytých žiadosťami o priebežné platby predloženými v súlade s článkom 85 nariadenia (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 13 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa v prípade potreby zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie], ako aj zistené nedostatky v implementácii.

3. Pri prideľovaní finančných prostriedkov z tematického nástroja od roku 2025 sa zohľadní pokrok pri dosahovaní čiastkových cieľov výkonnostného rámca uvedeného v článku 12 nariadenia (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie], ako aj zistené nedostatky v implementácii.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Operačná podpora je časť finančných prostriedkov pridelených členskému štátu, ktorá sa môže použiť na podporu verejných orgánov zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré pre Úniu predstavujú verejnú službu.

1. Operačná podpora je časť finančných prostriedkov pridelených členskému štátu, ktorá sa môže použiť na podporu verejných orgánov zodpovedných za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré pre Úniu predstavujú verejnú službu, pokiaľ prispievajú k zabezpečovaniu vysokej miery bezpečnosti Únie ako celku.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Na financovanie operačnej podpory pre verejné orgány zodpovedné za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré pre Úniu predstavujú verejnú službu, môže členský štát využiť až 10 % sumy, ktorá mu bola v rámci fondu pridelená na program.

2. Na financovanie operačnej podpory pre verejné orgány zodpovedné za plnenie úloh a poskytovanie služieb, ktoré pre Úniu predstavujú verejnú službu, môže členský štát využiť až 20 % sumy, ktorá mu bola v rámci fondu pridelená na program.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročných správach o výkonnosti uvedených v článku 26, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel požiadať o operačnú podporu, pričom zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi, ako aj odporúčania vyplývajúce z mechanizmov kontroly kvality a hodnotiacich mechanizmov, ako sú napr. schengenský hodnotiaci mechanizmus a iné mechanizmy kontroly kvality a hodnotiace mechanizmy.

4. Členské štáty odôvodnia v programe a vo výročných správach o výkonnosti uvedených v článku 26, akým spôsobom využili operačnú podporu na dosiahnutie cieľov tohto nariadenia. Pred schválením programu Komisia posúdi východiskovú situáciu v členských štátoch, ktoré vyjadrili svoj úmysel požiadať o operačnú podporu, pričom zohľadní informácie poskytnuté týmito členskými štátmi, ako aj odporúčania vyplývajúce z mechanizmov kontroly kvality a hodnotiacich mechanizmov, ako sú napríklad schengenský hodnotiaci mechanizmus, posúdenie zraniteľnosti a rizík zo strany Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (EBCGA) a ďalšie prípadné mechanizmy kontroly kvality a hodnotiace mechanizmy.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 – odsek 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Operačná podpora sa zameria na osobitné úlohy a služby uvedené v prílohe VII.

5. Operačná podpora sa zameria na akcie uvedené v prílohe VII.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 15 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 15a

 

Viditeľnosť, transparentnosť a komunikácia

 

Príjemca finančných prostriedkov Únie v plnej miere spĺňa požiadavky na viditeľnosť, transparentnosť a komunikáciu v súlade s nariadením (EÚ) X [všeobecné nariadenie].

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 17 – odsek 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Decentralizované agentúry môžu byť tiež oprávnené stať sa príjemcami zdrojov dostupných v rámci akcií Únie s cieľom podporovať akcie nadnárodnej povahy s európskou pridanou hodnotou.

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 19 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Z fondu sa môžu podporovať opatrenia technickej pomoci implementované na podnet Komisie alebo v jej mene. Tieto opatrenia sa môžu financovať vo výške 100 %.

Z fondu sa môžu podporovať opatrenia technickej pomoci implementované na podnet Komisie alebo v jej mene. Tieto opatrenia, konkrétne príprava, monitorovanie, kontrola, audit, hodnotenie, komunikácia vrátane inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie v oblasti bezpečnosti, zabezpečenie viditeľnosti a všetká administratívna a technická pomoc potrebná na vykonávanie tohto nariadenia, v prípade potreby aj s tretími krajinami, sa môžu financovať vo výške 100 %.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 21 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Príjemca finančných prostriedkov Únie priznáva pôvod a zabezpečuje viditeľnosť finančných prostriedkov Únie najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov tým, že poskytuje ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1. Príjemca finančných prostriedkov Únie podporuje akcie a ich výsledky tým, že v príslušnom jazyku poskytuje ucelené, účinné a zmysluplné informácie rôznym príslušným cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti. Na zabezpečenie zviditeľnenia financovania zo strany Únie musia príjemcovia finančných prostriedkov Únie pri komunikácii o akcii poukázať na pôvod týchto prostriedkov. Na tento účel príjemcovia zabezpečia, aby všetky oznámenia určené médiám a verejnosti obsahovali znak Únie a výslovne uvádzali finančnú podporu Únie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 21 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisia vykonáva v súvislosti s fondom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje pridelené na fond zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov tohto nariadenia.

2. Na získanie čo najširšej cieľovej skupiny Komisia vykonáva akcie a výsledky tohto fondu a informačné a komunikačné akcie, ktoré s ním súvisia. Komisia najmä zverejní informácie týkajúce sa vypracúvania ročných a viacročných programov tematického nástroja. Komisia uverejní aj zoznam operácií vybraných na podporu v rámci tematického nástroja na verejne dostupnom webovom sídle a tento zoznam pravidelne aktualizuje. Finančné zdroje pridelené na fond zároveň prispievajú ku komunikácii, predovšetkým k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov tohto nariadenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 21 – odsek 2 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Komisia uverejní informácie uvedené v odseku 2 v otvorených, strojovo čitateľných formátoch, ktoré umožňujú triedenie, vyhľadávanie, extrakciu, porovnávanie a opätovné použitie údajov, ako je stanovené v článku 5 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES1a. Údaje je možné zoradiť podľa priorít, špecifického cieľa, celkových oprávnených nákladov na operácie, celkových nákladov na projekty, celkových nákladov na postupy verejného obstarávania, mena príjemcu a mena dodávateľa.

 

__________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 22 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Z fondu sa poskytuje finančná pomoc na riešenie naliehavých a osobitných potrieb v prípade núdzovej situácie vyplývajúcej z akejkoľvek udalosti súvisiacej s bezpečnosťou alebo novej hrozby v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktorá má alebo môže mať významný negatívny vplyv na bezpečnosť ľudí v jednom alebo vo viacerých členských štátoch.

1. Komisia môže v prípade riadne odôvodnenej núdzovej situácie rozhodnúť o poskytnutí finančnej pomoci z fondu na riešenie naliehavých a osobitných potrieb. Táto situácia môže byť spôsobená udalosťou súvisiacou s bezpečnosťou, novou hrozbou alebo novo odhaleným zraniteľným miestom v rámci rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ktorá má alebo môže mať významný negatívny vplyv na bezpečnosť ľudí, verejných priestorov alebo kritickej infraštruktúry v jednom alebo vo viacerých členských štátoch. Komisia v takýchto prípadoch včas informuje Európsky parlament a Radu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 22 – odsek 4 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a. Ak je to potrebné na implementáciu akcie, núdzová pomoc môže pokrývať výdavky, ktoré vznikli pred dátumom predloženia žiadosti o grant alebo žiadosti o pomoc, nie však pred 1. januárom 2021.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 23 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Na každý príspevok na akciu sa vzťahujú pravidlá toho programu Únie, z ktorého sa príspevok poskytuje. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť výšku celkových oprávnených nákladov na akciu, pričom podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sú stanovené podmienky poskytovania podpory.

1. Na operáciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci fondu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov podliehajúcich zdieľanému riadeniu, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. Na každý príspevok na akciu sa vzťahujú pravidlá toho programu Únie, z ktorého sa príspevok poskytuje. Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť výšku celkových oprávnených nákladov na operáciu, pričom podporu z rôznych programov Únie možno vypočítať na pomernom základe v súlade s dokumentmi, v ktorých sú stanovené podmienky poskytovania podpory.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 23 – odsek 2 – pododsek 1 – úvodná časť</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie, ktorým bola udelená známka excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

Operácie, ktorým bola udelená známka excelentnosti alebo ktoré spĺňajú tieto kumulatívne porovnateľné podmienky:

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 23 – odsek 2 – pododsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) X [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) X [nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky], a to pod podmienkou, že tieto akcie sú v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu, z ktorého sa podpora poskytuje.

môžu získať podporu z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho fondu plus alebo Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v súlade s článkom [67] ods. 5 nariadenia (EÚ) X [všeobecné nariadenie] a článkom [8] nariadenia (EÚ) X [nariadenie o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky], a to pod podmienkou, že tieto operácie sú v súlade s cieľmi príslušného programu. Uplatnia sa pravidlá toho fondu, z ktorého sa podpora poskytuje.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 24 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov fondu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne.

3. Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov fondu stanovených v článku 3, sú uvedené v prílohe VIII. Pre ukazovatele výstupov sa východiskové hodnoty stanovia na nulu. Čiastkové ciele stanovené na rok 2024 a cieľové hodnoty stanovené na rok 2029 sú kumulatívne. Komisia na požiadanie sprístupní údaje o ukazovateľoch výstupov a výsledkov, ktoré získala, Európskemu parlamentu a Rade.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 24 – odsek 5</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. V záujme zabezpečenia účinného hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov fondu je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28 s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, ako aj na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o projektové informácie poskytované členskými štátmi.

5. V záujme zabezpečenia účinného hodnotenia pokroku pri dosahovaní cieľov fondu je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 28 s cieľom zmeniť prílohu VIII na účely preskúmania a doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, ako aj na účely doplnenia tohto nariadenia o ustanovenia, ktoré sa týkajú vytvorenia rámca na monitorovanie a hodnotenie, a to aj pokiaľ ide o projektové informácie poskytované členskými štátmi. Na účely posúdenia sa zahrnú kvalitatívne ukazovatele.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 25 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Komisia vykoná hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie tohto nariadenia, ako aj akcií implementovaných v rámci tohto fondu.

1. Komisia do 31. decembra 2024 predloží hodnotenie tohto nariadenia v polovici obdobia. Hodnotenie v polovici obdobia preskúma efektívnosť, účinnosť, relevantnosť a koherentnosť fondu. Konkrétne bude zahŕňať posúdenie:

 

a) pokroku dosiahnutého pri plnení cieľov tohto nariadenia s ohľadom na už dostupné relevantné informácie, najmä výročné správy o výkonnosti uvedené v článku 26 a ukazovatele výstupov a výsledkov stanovené v prílohe VIII;

 

b) európskej pridanej hodnoty akcií a operácií implementovaných v rámci tohto fondu;

 

c) vhodnosti vykonávacích opatrení stanovených v článku 3 a na riešenie existujúcich a vznikajúcich bezpečnostných výziev.

 

d) dlhodobých vplyvov a udržateľnými účinkami fondu;

 

e) komplementárnosti a súdržnosti medzi akciami podporovanými v rámci tohto fondu a podporou poskytovanou z iných fondov Únie.

 

 

 

V rámci tohto povinného hodnotenia v polovici trvania sa zohľadnia výsledky spätného hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúceho nástroja finančnej podpory pre vnútornú bezpečnosť na obdobie 2014 – 2020 – Fondu pre vnútornú bezpečnosť – polícia. K tomuto hodnoteniu je podľa potreby pripojený legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 25 – odsek 1 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Komisia do 31. januára 2030 vykoná spätné hodnotenie tohto nariadenia. Do rovnakého dátumu Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade hodnotiacu správu, ktorá bude zahŕňať prvky uvedené v odseku 1. V tejto súvislosti zhodnotenie dlhodobejších vplyvov nástroja slúži ako základ rozhodnutia o možnom obnovení alebo úprave následného fondu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 25 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa vykonávajú včas v súlade s časovým harmonogramom stanoveným v článku 40 nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie], aby sa ich výsledky mohli využiť v rozhodovacom procese.

2. Hodnotenie v polovici obdobia a spätné hodnotenie sa v záujme zabezpečenia plnej transparentnosti musia bezodkladne sprístupniť verejnosti a predložiť Parlamentu. Komisia zabezpečí, aby hodnotenia neobsahovali informácie, ktorých šírenie by mohlo predstavovať riziko pre bezpečnosť alebo súkromie jednotlivcov alebo by mohlo ohroziť bezpečnostné operácie.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 26 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022.

1. Do 15. februára 2023 a do rovnakého dňa každého nasledujúceho roku až do roku 2031 vrátane predložia členské štáty Komisii výročnú správu o výkonnosti uvedenú v článku 36 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. X [všeobecné nariadenie]. Správa predložená v roku 2023 sa bude vzťahovať na implementáciu programu do 30. júna 2022. Členské štáty uverejnia tieto správy na osobitnom webovom sídle a postúpia ich Európskemu parlamentu a Rade.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 26 – odsek 2 – písmeno a a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa) ročnej účtovnej závierke národného programu s vymáhateľnými sumami, platbami predbežného financovania konečným prijímateľom a náhradami výdavkov, ktoré skutočne vznikli;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 26 – odsek 2 – písmeno b</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatreniach prijatých na ich riešenie;

b) akýchkoľvek otázkach, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a opatreniach prijatých na ich riešenie vrátane odôvodnených stanovísk vydaných Komisiou v súvislosti s postupom v prípade nesplnenia povinnosti podľa článku 258 ZFEÚ;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 26 – odsek 2 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) komplementárnosti medzi akciami, ktoré fond podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, najmä tých, ktoré sa implementujú v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám;

c) komplementárnosti, koordinácie a súdržnosti medzi akciami, ktoré fond podporuje, a podporou poskytovanou z iných fondov Únie, najmä tých, ktoré sa implementujú v tretích krajinách alebo vo vzťahu k tretím krajinám;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 26 – odsek 2 – písmeno d a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da) súlade s požiadavkami v oblasti základných práv;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 26 – odsek 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Po prijatí Komisia sprístupní zhrnutia výročných správ o výkonnosti Európskemu parlamentu a Rade a uverejní ich na osobitnom webovom sídle. Ak členské štáty nepredložia výročné správy o výkonnosti v zmysle odseku 1, ich úplné znenie sa na požiadanie sprístupní Európskemu parlamentu a Rade.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 28 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 12, 15, 24 a 27 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článkoch 8, 12, 15, 24 a 27 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 28 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 12, 15, 24 a 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 8, 12, 15, 24 a 27 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 28 – odsek 6</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 12, 15, 24 a 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 8, 12, 15, 24 a 27 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Článok 29 – odsek 3</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia návrh vykonávacieho aktu neprijme. Toto ustanovenie sa neuplatňuje na vykonávací akt uvedený v článku 26 ods. 4.

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha II</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – názov</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie, ktoré sa budú podporovať z fondu v súlade s článkom 4

Príklady oprávnených akcií, ktoré sa budú podporovať z fondu v súlade s článkom 4.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – úvodná časť (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Podpora z Fondu pre vnútornú bezpečnosť môže byť okrem iného zameraná na tieto typy akcií:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Informačné systémysiete prispievajúce k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, školenia o používaní takýchto systémov, testovanie a zlepšovanie interoperability a kvality údajov takýchto systémov;

 zriadenie informačných systémovsietí prispievajúcich k dosiahnutiu cieľov tohto nariadenia, školenia o používaní takýchto systémov, testovanie a zlepšovanie prvkov interoperability a kvality údajov takýchto systémov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 monitorovanie vykonávania práva Únie a cieľov politiky Únie v členských štátoch v oblasti bezpečnostných informačných systémov;

 monitorovanie vykonávania práva Únie a cieľov politiky Únie v členských štátoch v oblasti bezpečnostných informačných systémov, najmä v oblasti ochrany údajov, súkromia a bezpečnosti údajov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 3 a (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 podpora decentralizovaných agentúr s cieľom uľahčiť spoluprácu počas cezhraničných operácií;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 4</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 akcie na podporu efektívnej a koordinovanej reakcie na krízy, ktorými sa prepoja existujúce špecifické kapacity odvetvia, expertné centrá a informačné centrá pre rôzne situácie, vrátane tých pre zdravie, civilnú ochranu a terorizmus;

 akcie na podporu efektívnej a koordinovanej reakcie na krízy, ktorými sa prepoja existujúce špecifické kapacity odvetvia, expertné centrá a informačné centrá pre rôzne situácie, vrátane tých pre zdravie, civilnú ochranu, terorizmus a počítačovú kriminalitu;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 5 a (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 akcie na podporu výskumu a výmeny odborných znalostí, ktorými sa zvyšuje odolnosť proti novým hrozbám vrátane nezákonného obchodovania s ľuďmi prostredníctvom online kanálov, hybridných hrozieb a chemických, biologických, rádiologických a jadrových hrozieb.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 5 b (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 akcie a siete vnútroštátnych kontaktných miest na uľahčenie cezhraničnej výmeny údajov získaných prostredníctvom sledovacích systémov ako kamery a iné snímače v kombinácii s algoritmami umelej inteligencie, ktoré podliehajú silným ochranným opatreniam vrátane minimalizácie údajov, predchádzajúceho overenia údajov súdnym orgánom, ako aj prístupu k súdnemu prostriedku nápravy;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 6 a (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 podpora iniciatív zameraných na prepojenie spravodajských služieb členských štátov v záujme podpory spoločnej spravodajskej kultúry, zlepšenia vzájomnej dôvery, výmeny a šírenia know-how, informácií, skúseností a osvedčených postupov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 7 a (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov a expertov z príslušných orgánov presadzovania práva, súdnych orgánov a administratívnych agentúr v oblasti politík prevencie s osobitným dôrazom na odbornú prípravu v oblasti základných práv vrátane opatrení na odhaľovanie a predchádzanie rasizmu, a výmena najlepších postupov;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha III – zarážka 8</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 spolupráca so súkromným sektorom s cieľom vybudovať dôveru a zlepšiť koordináciu, plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a výmenu a šírenie informácií a najlepších postupov medzi verejnými a súkromnými aktérmi, pokiaľ ide o ochranu verejných priestorov a kritickej infraštruktúry;

 spolupráca so súkromným sektorom – najmä v oblasti kybernetickej bezpečnosti – s cieľom vybudovať dôveru a zlepšiť koordináciu, plánovanie pre prípad nepredvídaných udalostí a výmenu a šírenie informácií a najlepších postupov medzi verejnými a súkromnými aktérmi, pokiaľ ide o ochranu kritickej infraštruktúry;

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – nadpis</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania v súlade s článkami 11 ods. 2 a 12 ods. 6

Akcie oprávnené na vyššiu mieru spolufinancovania v súlade s článkami 11 ods. 3 a 12 ods. 7

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – zarážka 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Projekty zamerané na predchádzanie radikalizácii a boj proti nej.

 Projekty zamerané na predchádzanie násilnému extrémizmu vrátane radikalizácie, neznášanlivosti a diskrimináciena boj proti nim, predovšetkým opatrenia zamerané na riešenie základných príčin týchto javov a na predchádzanie radikalizácii vo väzeniach, a projekty poskytujúce osobitnú odbornú prípravu orgánom presadzovania práva.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – zarážka 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 Projekty, ktorých cieľom je zlepšiť interoperabilitu informačných systémov a komunikačných sietí41.

 Projekty, ktorých cieľom je zlepšiť interoperabilitu informačných systémov a komunikačných sietí, pokiaľ to stanovuje právo Únie alebo právo členských štátov.

__________________

__________________

41 V súlade s oznámením Komisie o silnejších a inteligentnejších systémoch pre hranice a bezpečnosť, COM(2016) 205.

41 V súlade s oznámením Komisie o silnejších a inteligentnejších systémoch pre hranice a bezpečnosť, COM(2016) 205.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – zarážka 2 a (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 Projekty zamerané na boj proti štruktúram organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú podľa platformy EMPACT mimoriadne nebezpečné.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – zarážka 2 b (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 Projekty zamerané na predchádzanie počítačovej kriminalite – najmä sexuálnemu vykorisťovaniu detí online – a boj proti nej vrátane opatrení na predchádzanie útokom na informačné systémy a kritickú infraštruktúru prostredníctvom odhaľovania a odstraňovania zraniteľných miest.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha IV – zarážka 2 c (nová)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

 Projekty zamerané na boj proti nezákonnému obchodovaniu prostredníctvom online kanálov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha V – časť 2 – bod 3 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnota zaistení nelegálnych drog, na ktorých dosiahnutie bola využitá cezhraničná spolupráca medzi agentúrami presadzovania práva.

Hodnota nelegálnych drog, zbraní, produktov z voľne žijúcich druhov a kultúrnych objektov pochádzajúcich z nedovoleného obchodovania, na ktorých zaistenie bola využitá cezhraničná spolupráca medzi agentúrami presadzovania práva vykonávaná s podporou fondu.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha V – časť 3 – bod 2 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počet kritických infraštruktúr a verejných priestorov, pri ktorých sa vďaka pomoci z fondu zlepšila ochrana pred udalosťami súvisiacimi s bezpečnosťou.

Počet verejných priestorov a rozsah kritických infraštruktúr, pri ktorých sa vďaka pomoci z fondu zlepšila ochrana pred udalosťami súvisiacimi s bezpečnosťou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – riadok 10 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

 

 

Pozmeňujúci návrh

10a

OC – legalizácia príjmov z trestnej činnosti

</Amend><Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – riadok 12 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

 

 

Pozmeňujúci návrh

12a

Nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi

 

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – riadok 12 b (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

 

 

Pozmeňujúci návrh

12b

Nedovolené obchodovanie s ohrozenými druhmi

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VI – tabuľka 1 – Kódy pre jednotlivé oblasti intervencie – riadok 24 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

 

 

Pozmeňujúci návrh

24a

CC – Distribúcia materiálu zobrazujúceho zneužívanie detí a detskej pornografie

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 1 – bod 1 – odsek 1 – písmeno a </Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) počet vyhľadávaní vykonaných v Schengenskom informačnom systéme (SIS);

a) počet vložených zápisov a vyhľadávaní vykonaných v Schengenskom informačnom systéme (SIS);

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 1 – bod 1 – odsek 1 – písmeno e a (nové)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea) počet vyhľadávaní v Európskom informačnom systéme registrov trestov týkajúcich sa štátnych príslušníkov tretích krajín (systém ECRIS-TCN).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 1 – bod 2 – odsek 1 – úvodná časť</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počet nových spojení medzi bezpečnostnými databázami uskutočnených s podporou z fondu:

Počet nových spojení príslušných orgánov s bezpečnostnými databázami uskutočnených s podporou z fondu:

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 2 – bod 7 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnota zaistení nelegálnych drog, na ktorých dosiahnutie bola využitá cezhraničná spolupráca medzi agentúrami presadzovania práva.

Hodnota nelegálnych drog, zbraní, produktov z voľne žijúcich druhov a kultúrnych objektov pochádzajúcich z nedovoleného obchodovania, na ktorých zaistenie bola využitá cezhraničná spolupráca medzi agentúrami presadzovania práva.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 2 – bod 7 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

zdroj údajov: členské štáty, prijímatelia grantu Únie na akciu

zdroj údajov: Europol, členské štáty, prijímatelia grantu Únie na akciu

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 3 – bod 10 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

zdroj údajov: členské štáty

zdroj údajov: členské štáty, Europol, ENISA

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 3 – bod 12 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počet obetí trestných činov, ktorým bola poskytnutá podpora z fondu v členení podľa druhu trestnej činnosti (obchodovanie s ľuďmi, prevádzačstvo migrantov, terorizmus, závažná a organizovaná trestná činnosť, počítačová kriminalita, sexuálne vykorisťovanie detí).

Počet obetí trestných činov, ktorým bola poskytnutá podpora z fondu v členení podľa druhu trestnej činnosti (obchodovanie s ľuďmi a orgánmi, prevádzačstvo migrantov, terorizmus, závažná a organizovaná trestná činnosť, počítačová kriminalita, sexuálne vykorisťovanie a sexuálne vykorisťovanie detí, mučenie, alebo neľudské či ponižujúce zaobchádzanie).

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 3 – bod 13 – odsek 1</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Počet kritických infraštruktúr a verejných priestorov, pri ktorých sa vďaka pomoci z fondu zlepšila ochrana pred udalosťami súvisiacimi s bezpečnosťou.

Počet verejných priestorov a rozsah kritických infraštruktúr, pri ktorých sa vďaka pomoci z fondu zlepšila ochrana pred udalosťami súvisiacimi s bezpečnosťou.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 3 – bod 14 – odsek 1 – písmeno a</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a) počet návštev na webovej lokalite siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii (RAN);

vypúšťa sa

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 3 – bod 14 – odsek 1 – písmeno c</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c) počet študijných pobytov, školení, podujatí odbornej prípravy, seminárov a poradenstva dokončených v členských štátoch v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi v členení podľa prijímateľov (orgány presadzovania práva, iné).

c) počet študijných pobytov, školení, podujatí odbornej prípravy, seminárov a poradenstva dokončených v členských štátoch v úzkej spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi v členení podľa prijímateľov (orgány presadzovania práva, iné) a spätná väzba účastníkov.

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – časť 3 – bod 14 – odsek 2</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

zdroj údajov: RAN

zdroj údajov: RAN, členské štáty

</Amend>

<Amend>Pozmeňujúci návrh  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Návrh nariadenia</DocAmend>

<Article>Príloha VIII – bod 3 a (nový)</Article>

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Špecifický cieľ 3a: Rozvoj spoločnej spravodajskej kultúry:

 

15a. Počet výmen medzi členskými štátmi v oblasti spravodajských služieb.

 

15b. Počet pracovníkov orgánov presadzovania práva a spravodajských služieb zapojených do odbornej prípravy, výcviku, programov vzájomného učenia alebo špecializovaných výmenných programov zameraných na cezhraničné problémy, ktoré boli zorganizované s podporou fondu.

 

zdroj údajov: členské štáty

</Amend></RepeatBlock-Amend>