Postopek : 2018/0250(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0115/2019

Predložena besedila :

A8-0115/2019

Razprave :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.13
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0177

<Date>{28/02/2019}28.2.2019</Date>
<NoDocSe>A8-0115/2019</NoDocSe>
PDF 367kWORD 152k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Monika Hohlmeier</Depute>

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0472),

 ob upoštevanju člena 294(2), člena 82(1), člena 84 ter člena 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0267/2018),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve in mnenja Odbora za proračun (A8-0115/2019),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Pri zagotavljanju notranje varnosti, ki je v pristojnosti držav članic, gre za skupno prizadevanje, h kateremu bi morale skupaj prispevati institucije EU, zadevne agencije Unije in države članice. V obdobju 2015–2020 so Komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament opredelili skupne prednostne naloge, kakor so določene v evropski agendi za varnost iz aprila 201510 in ki jih je Svet potrdil v prenovljeni strategiji notranje varnosti iz junija 201511, Evropski parlament pa v svoji resoluciji iz julija 201512. Namen te skupne strategije je bil zagotoviti strateški okvir za delo na ravni Unije na področju notranje varnosti, opredelila pa je glavne prednostne naloge za ukrepanje za zagotovitev učinkovitega odziva Unije na varnostne grožnje v obdobju 2015–2020, in sicer boj proti terorizmu in preprečevanje radikalizacije, razbitje organiziranega kriminala in boj proti kibernetski kriminaliteti.

(1) Čeprav notranja varnost ostaja v izključni pristojnosti držav članic, sta za njeno varstvo potrebna sodelovanje in usklajevanje na ravni Unije. Notranja varnost je skupna zaveza, h kateri bi morale skupaj prispevati institucije EU, ustrezne agencije Unije in države članice, ob pomoči zasebnega sektorja in civilne družbe. V obdobju 2015–2020 so Komisija, Svet Evropske unije in Evropski parlament opredelili skupne prednostne naloge, kakor so določene v evropski agendi za varnost iz aprila 201510 in ki jih je Svet potrdil v prenovljeni strategiji notranje varnosti iz junija 201511, Evropski parlament pa v svoji resoluciji iz julija 201512, in sicer preprečevanje in boj proti terorizmu ter preprečevanje radikalizacije, vključno z radikalizacijo prek spleta, in nasilnega ekstremizma, nestrpnosti in diskriminacije, razbitje organiziranega kriminala in boj proti kibernetski kriminaliteti.

__________________

__________________

10COM(2015)0185 z dne 28. aprila 2015.

10COM(2015)0185 z dne 28. aprila 2015.

11Sklepi Sveta z dne 16. junija 2015 o prenovljeni strategiji notranje varnosti za Evropsko unijo 2015–2020.

11Sklepi Sveta z dne 16. junija 2015 o prenovljeni strategiji notranje varnosti za Evropsko unijo 2015–2020.

12Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost (2015/2697(RSP)).

12Resolucija Evropskega parlamenta z dne 9. julija 2015 o evropski agendi za varnost (2015/2697(RSP)).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) V Rimski izjavi, podpisani 25. septembra 2017, so voditelji 27 držav članic potrdili svojo zavezanost varni Evropi in odločenost, da si bodo prizadevali za Unijo, v kateri se bodo vsi državljani počutili varne in se bodo lahko prosto gibali, z varnimi zunanjimi mejami, z učinkovito, odgovorno in trajnostno migracijsko politiko, ki bo spoštovala mednarodne standarde, ter Evropo, ki je odločena boriti se proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

(2) V Rimski izjavi, podpisani 25. marca 2017, so voditelji 27 držav članic, Evropski svet, Evropski parlament in Evropska komisija potrdili svojo zavezanost varni Evropi in odločenost, da si bodo prizadevali za Unijo, v kateri se bodo vsi državljani počutili varne in se bodo lahko prosto gibali, z varnimi zunanjimi mejami, z učinkovito, odgovorno in trajnostno migracijsko politiko, ki bo spoštovala mednarodne standarde, ter Evropo, ki je odločena boriti se proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Za dosego tega cilja bi bilo treba na ravni Unije sprejeti ukrepe za zaščito ljudi in blaga pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami in podporo delu, ki ga opravljajo pristojni organi držav članic. Terorizem, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal, potujoče kriminalne združbe, trgovina s prepovedanimi drogami, korupcija, kibernetska kriminaliteta, trgovina z ljudmi in prekupčevanje z orožjem, med drugim, še naprej ogrožajo notranjo varnost Unije.

(5) Za dosego tega cilja bi bilo treba na ravni Unije sprejeti ukrepe za zaščito ljudi, javnih prostorov in kritične infrastrukture pred vse bolj nadnacionalnimi grožnjami in podporo delu, ki ga opravljajo pristojni organi držav članic. Terorizem, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal, potujoče kriminalne združbe, trgovina s prepovedanimi drogami in orožjem, korupcija, pranje denarja, kibernetska kriminaliteta, spolno izkoriščanje, vključno s spolnim izkoriščanjem otrok, hibridne grožnje ter kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje, trgovina z ljudmi, med drugim, še naprej ogrožajo notranjo varnost in notranji trg Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Sklad bi moral zagotoviti finančno podporo za obravnavo nastajajočih izzivov, ki jih predstavlja znatno povečanje obsega nekaterih vrst kaznivih dejanj, kot so goljufije v zvezi s plačilnimi sredstvi, spolno izkoriščanje otrok in trgovina z orožjem, ki se v zadnjih letih izvajajo prek spleta („kibernetsko omogočena kazniva dejanja“). .

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Financiranje iz proračuna Unije bi moralo biti usmerjeno na dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic posredovanje Unije zagotovi dodano vrednost. V skladu s členoma 84 in 87(2) PDEU bi moralo financiranje podpirati ukrepe za spodbujanje in podpiranje dejavnosti držav članic na področju preprečevanja kriminala in policijskega sodelovanja, ki vključujejo vse pristojne organe držav članic, zlasti v zvezi z izmenjavo informacij, okrepljenim operativnim sodelovanjem in podporo prizadevanjem za krepitev zmogljivosti za preprečevanje kriminala in boj proti njemu. Sklad ne bi smel podpirati operativnih stroškov dejavnosti v zvezi z bistvenimi funkcijami držav članic glede vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja notranje in nacionalne varnosti, kot je navedeno v členu 72 PDEU.

(6) Financiranje iz proračuna Unije bi moralo biti usmerjeno na dejavnosti, pri katerih lahko za razliko od samostojnega ukrepanja držav članic posredovanje Unije zagotovi dodano vrednost. V skladu s členoma 84 in 87(2) PDEU bi moralo financiranje podpirati ukrepe za spodbujanje in podpiranje dejavnosti držav članic na področju preprečevanja kriminala, skupnega usposabljanja ter policijskega in pravosodnega sodelovanja, ki vključujejo vse pristojne organe držav članic in agencije Unije, zlasti v zvezi z izmenjavo informacij, okrepljenim operativnim sodelovanjem in podporo prizadevanjem za krepitev zmogljivosti za preprečevanje kriminala in boj proti njemu. Sklad ne bi smel podpirati operativnih stroškov dejavnosti v zvezi z bistvenimi funkcijami držav članic glede vzdrževanja javnega reda in miru ter zagotavljanja notranje in nacionalne varnosti, kot je navedeno v členu 72 PDEU.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Države članice morajo zaradi ohranitve schengenskega pravnega reda in okrepitve njegovega delovanja od 6. aprila 2017 sistematično preverjati podatke o državljanih EU, ki prehajajo zunanje meje EU, v ustreznih zbirkah podatkov. Komisija je prav tako izdala priporočilo državam članicam, naj bolje izkoristijo policijske kontrole in čezmejno sodelovanje. Solidarnost med državami članicami, jasna razdelitev nalog, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter pravne države, močna osredotočenost na svetovno perspektivo in potrebna skladnost z zunanjo razsežnostjo varnosti bi morala biti ključna načela ukrepanja Unije in držav članic v smeri vzpostavitve učinkovite in prave varnostne unije.

(7) Države članice morajo zaradi ohranitve schengenskega pravnega reda in celotnega prostora notranjega trga Unije ter okrepitve njegovega delovanja od 6. aprila 2017 sistematično preverjati podatke o državljanih EU, ki prehajajo zunanje meje EU, v ustreznih zbirkah podatkov. Komisija je prav tako izdala priporočilo državam članicam, naj bolje izkoristijo policijske kontrole in čezmejno sodelovanje. Solidarnost med državami članicami, jasna razdelitev nalog, spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin ter pravne države, močna osredotočenost na svetovno perspektivo in potrebna skladnost z zunanjo razsežnostjo varnosti bi morala biti ključna načela ukrepanja Unije in držav članic v smeri vzpostavitve učinkovite in prave varnostne unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Sklad bi se moral izvajati ob popolnem spoštovanju pravic in načel iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s temeljnimi pravicami.

(9) Sklad bi se moral izvajati ob popolnem spoštovanju vrednot, ki so zapisane v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), pravic in načel iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in mednarodnih obveznosti Unije v zvezi s človekovimi pravicami. S to uredbo se zlasti poskuša zagotoviti polno spoštovanje temeljnih pravic, kot so človekovo dostojanstvo, pravica do življenja, prepoved mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja, pravica do varstva osebnih podatkov, otrokove pravice in pravica do učinkovitega pravnega sredstva. Poleg tega je njen cilj spodbujati uporabo načela nediskriminacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) Ozaveščanje osebja organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj o vprašanjih v zvezi z vsemi oblikami rasizma, vključno z antisemitizmom in anticiganizmom, je ključni dejavnik uspeha notranje varnosti. Ukrepi izobraževanja in usposabljanja za ozaveščanje akterjev preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj bi morali biti torej vključeni v področje uporabe sklada, da se povečajo lokalne zmogljivosti za krepitev zaupanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) V skladu z na ravni Unije opredeljenimi skupnimi prednostnimi nalogami za zagotovitev visoke ravni varnosti v Uniji bo sklad podpiral ukrepe, namenjene obravnavanju glavnih varnostnih groženj, zlasti boju proti terorizmu in radikalizaciji, hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu ter kibernetski kriminaliteti, ter pomoči žrtvam kaznivih dejanj in njihovi zaščiti. Sklad bo zagotovil, da bodo Unija in njene države članice dobro opremljene tudi za obravnavanje razvijajočih se in na novo pojavljajočih se groženj z namenom izvajanja prave varnostne unije. To bi se moralo dosegati s finančno podporo za boljšo izmenjavo informacij, okrepljeno operativno sodelovanje ter izboljšanje nacionalnih in skupnih zmogljivosti.

(11) V skladu skupnimi prednostnimi nalogami, opredeljenimi na ravni Unije za zagotovitev visoke ravni varnosti v Uniji, bo sklad podpiral ukrepe, namenjene obravnavanju glavnih varnostnih groženj, zlasti preprečevanju terorizma in nasilnega ekstremizma, vključno z radikalizacijo, nestrpnostjo in diskriminacijo, hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala ter kibernetske kriminalitete in boju proti njim, ter pomoči žrtvam kaznivih dejanj in njihovi zaščiti. Sklad bo zagotovil, da bodo Unija in njene države članice dobro opremljene tudi za obravnavanje razvijajočih se in na novo pojavljajočih se groženj, kot so nezakonita trgovina, zlasti preko spletnih poti, hibridne grožnje ter kemične, biološke, radiološke in jedrske grožnje, z namenom izvajanja prave varnostne unije. To bi se moralo dosegati s finančno podporo za boljšo izmenjavo informacij, da bi se okrepilo operativno sodelovanje ter izboljšale nacionalne in skupne zmogljivosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Znotraj celovitega okvira sklada bi morala finančna pomoč v okviru sklada zlasti podpirati policijsko in pravosodno sodelovanje in preprečevanje na področjih hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, nedovoljenega prometa z orožjem, korupcije, pranja denarja, nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, okoljske kriminalitete, izmenjave informacij in dostopa do njih, terorizma, trgovine z ljudmi, izkoriščanja nezakonitega priseljevanja, spolnega izkoriščanja otrok, razširjanja podob zlorabe otrok in otroške pornografije ter kibernetske kriminalitete. Sklad bi moral podpirati tudi zaščito ljudi, javnih prostorov in kritične infrastrukture pred z varnostjo povezanimi incidenti ter učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj in kriz, tudi z razvijanjem skupnih politik (strategij, ciklov politik, programov in akcijskih načrtov), zakonodaje in praktičnega sodelovanja.

(12) Znotraj celovitega okvira sklada bi morala finančna pomoč v okviru sklada zlasti podpirati izmenjavo informacij in dostop do njih ter policijsko in pravosodno sodelovanje in preprečevanje na področjih hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, prometa z orožjem, korupcije, pranja denarja, nedovoljenega prometa s prepovedanimi drogami, okoljske kriminalitete, terorizma, trgovine z ljudmi, izkoriščanja beguncev in migrantov brez urejenega statusa, hudih oblik izkoriščanja delovne sile, spolnega izkoriščanja in zlorabe otrok in žensk, razširjanja podob zlorabe otrok in otroške pornografije ter kibernetske kriminalitete. Sklad bi moral podpirati tudi zaščito ljudi, javnih prostorov in kritične infrastrukture pred z varnostjo povezanimi incidenti ter učinkovito obvladovanje varnostnih tveganj in kriz, tudi s skupnim usposabljanjem, razvijanjem skupnih politik (strategij, ciklov politik, programov in akcijskih načrtov), zakonodaje in praktičnega sodelovanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Sklad bi moral zagotavljati pomoč organom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj ne glede na njihovo organizacijsko strukturo v skladu z nacionalno zakonodajo. Zato bi morali biti tudi ukrepi, ki vključujejo vojaške sile, zadolžene za notranjo varnost, upravičeni do podpore iz sklada, če ti ukrepi prispevajo k doseganju posebnih ciljev sklada. V izrednih razmerah ter za obravnavo in preprečevanje resnih tveganj za javno varnost, tudi po terorističnem napadu, bi morali biti ukrepi vojaških sil na ozemlju države članice upravičeni do podpore sklada. Ukrepi za vzdrževanje miru ali obrambni ukrepi zunaj ozemlja države članice v nobenem primeru ne bi smeli biti upravičeni do pomoči sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Z mobilizacijo, združevanjem in večanjem vpliva javnih in zasebnih finančnih sredstev je treba zagotoviti čim večji učinek financiranja s sredstvi Unije. Sklad bi moral podpirati in spodbujati dejavno in tehtno udeležbo civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, ter industrijskega sektorja pri razvoju in izvajanju varnostne politike, po potrebi tudi ob vključitvi drugih zadevnih akterjev, agencij Unije in drugih organov Unije, tretjih držav in mednarodnih organizacij, v zvezi s ciljem sklada.

(14) Z mobilizacijo, združevanjem in večanjem vpliva javnih in zasebnih finančnih sredstev je treba zagotoviti čim večji učinek financiranja s sredstvi Unije. Sklad bi moral podpirati in spodbujati dejavno in tehtno udeležbo civilne družbe, vključno z nevladnimi organizacijami, ter evropskega industrijskega sektorja pri razvoju in izvajanju varnostne politike, zlasti na področju kibernetske varnosti, po potrebi tudi ob vključitvi drugih zadevnih akterjev, agencij Unije in drugih organov Unije ter mednarodnih organizacij, v zvezi s ciljem sklada. Vendar bi bilo treba zagotoviti, da se podpora iz sklada ne uporablja za prenos zakonskih ali javnih nalog na zasebne akterje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Da se zagotovi, da bo sklad uspešno prispeval k višji ravni notranje varnosti v celotni Evropski uniji in k razvoju prave varnostne unije, bi se moral sklad uporabljati tako, da bo dodal kar največjo vrednost k ukrepom držav članic.

(16) Da se zagotovi, da bo sklad uspešno prispeval k višji ravni notranje varnosti v celotni Evropski uniji in k razvoju prave varnostne unije, bi se moral sklad uporabljati tako, da bo prispeval kar največjo evropsko dodano vrednost k ukrepom držav članic.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Da bi države članice prispevale k doseganju ciljev sklada, bi morale zagotoviti, da se prednostne naloge njihovih programov nanašajo na specifične cilje sklada, da so izbrane prednostne naloge v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II in da so sredstva razporejena med cilji tako, da se lahko doseže splošni cilj politike.

(18) Da bi države članice prispevale k doseganju ciljev sklada, bi morale zagotoviti, da prednostne naloge njihovih programov prispevajo k uresničevanju specifičnih ciljev sklada, da so izbrane prednostne naloge v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II in da so sredstva razporejena med cilji sorazmerno z izzivi in potrebami ter tako, da se lahko doseže splošni cilj politike.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Sklad bi moral biti skladen z drugimi finančnimi programi Unije na področju varnosti in bi jih moral dopolnjevati. Prizadevalo si bo zlasti za sinergije, zagotovljene s Skladom za azil in migracije, Skladom za integrirano upravljanje meja, ki ga sestavljata instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo (EU) X, in instrument za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen z Uredbo (EU) X, ter z drugimi skladi kohezijske politike, zajetimi z Uredbo (EU) X [uredba o skupnih določbah], delom programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo (EU) X, ki se nanaša na raziskave na področju varnosti, programom za pravice in vrednote, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X, programom za pravosodje, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X, programom za digitalno Evropo, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X ter programom InvestEU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X. Za sinergije si je treba prizadevati zlasti v zvezi z varnostjo infrastrukture in javnih prostorov, kibernetsko varnostjo in preprečevanjem radikalizacije. Učinkoviti mehanizmi za usklajevanje so bistvenega pomena za čim bolj učinkovito doseganje ciljev politike, izkoriščanje ekonomije obsega in izogibanje prekrivanjem med ukrepi.

(20) Sklad bi moral biti skladen z drugimi finančnimi programi Unije na področju varnosti in bi jih moral dopolnjevati. Zagotovile se bodo zlasti sinergije s Skladom za azil in migracije, Skladom za integrirano upravljanje meja, ki ga sestavljata instrument za upravljanje meja in vizume, vzpostavljen z Uredbo (EU) X, in instrument za opremo za carinske kontrole, vzpostavljen z Uredbo (EU) X, ter z drugimi skladi kohezijske politike, zajetimi z Uredbo (EU) X [uredba o skupnih določbah], delom programa Obzorje Evropa, vzpostavljenega z Uredbo (EU) X, ki se nanaša na raziskave na področju varnosti, programom za pravice in vrednote, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X, programom za pravosodje, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X, programom za digitalno Evropo, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X ter programom InvestEU, vzpostavljenim z Uredbo (EU) X. Za sinergije si je treba prizadevati zlasti v zvezi z varnostjo infrastrukture in javnih prostorov, kibernetsko varnostjo, zaščito žrtve in preprečevanjem nasilnega ekstremizma, vključno z radikalizacijo. Učinkoviti mehanizmi za usklajevanje so bistvenega pomena za čim bolj učinkovito doseganje ciljev politike, izkoriščanje ekonomije obsega in izogibanje prekrivanjem med ukrepi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira sklad, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja ter zunanje politike Unije, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi moral sklad okrepiti sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki so v interesu notranje varnosti Unije, kot so boj proti terorizmu in radikalizaciji, sodelovanje z organi kazenskega pregona tretjih držav na področju boja proti terorizmu (vključno z enotami in skupnimi preiskovalnimi skupinami), huda kazniva dejanja in organizirani kriminal ter korupcija, trgovina z ljudmi in tihotapljenje migrantov.

(21) Ukrepe v tretjih državah in v zvezi z njimi, ki jih podpira sklad, bi bilo treba izvajati ob popolni sinergiji in skladnosti z drugimi ukrepi zunaj Unije, ki jih podpirajo instrumenti Unije za zunanje financiranje, poleg tega pa bi morali ti ukrepi dopolnjevati navedene druge ukrepe. Pri izvajanju takih ukrepov bi bilo treba zlasti dosledno upoštevati načela in splošne cilje zunanjega delovanja, zunanje politike Unije in politike razvojne pomoči, ki se nanašajo na posamezno državo ali regijo. V zvezi z zunanjo razsežnostjo bi moral sklad okrepiti sodelovanje s tretjimi državami na področjih, ki so v interesu notranje varnosti Unije, kot so boj proti terorizmu in radikalizaciji, sodelovanje z organi kazenskega pregona tretjih držav na področju boja proti terorizmu (vključno z enotami in skupnimi preiskovalnimi skupinami), trgovina, zlasti z orožjem, drogami, ogroženimi vrstami in kulturnimi dobrinami, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal ter korupcija, trgovina z ljudmi in tihotapljenje migrantov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 23 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) V skladu z Uredbo (EU) št. X Evropskega parlamenta in Sveta1a mora Unija sprejeti ukrepe za zaščito svojega proračuna, če se ugotovijo splošne pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državi članici. Za ta sklad se naj uporablja Uredba (EU) št. X.

 

________________

 

1aPredlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah (COM(2018)0324).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 24</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24) Sklad bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotoviti pravično in pregledno razdelitev virov za doseganje ciljev iz te uredbe.

(24) Sklad bi moral odražati potrebo po večji prožnosti in poenostavitvi, pri tem pa upoštevati zahteve glede predvidljivosti ter zagotoviti pravično in pregledno razdelitev virov za doseganje ciljev iz te uredbe. Izvajanje sklada bi morala usmerjati načela učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti porabe. Poleg tega bi moralo biti izvajanje sklada čim bolj prijazno do uporabnikov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Ti začetni zneski bi morali biti podlaga za dolgoročne naložbe držav članic v varnost. Da bi se upoštevale spremembe varnostnih groženj ali izhodiščnega stanja, bi bilo treba državam članicam na sredini obdobja dodeliti dodaten znesek na podlagi najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov, kot je določeno v razdelitvenem ključu, ob upoštevanju stanja izvajanja programov.

(26) Ti začetni zneski bi morali biti podlaga za dolgoročne naložbe držav članic v varnost. Da bi se upoštevale spremembe notranjih in zunanjih varnostnih groženj ali izhodiščnega stanja, bi bilo treba državam članicam na sredini obdobja dodeliti dodaten znesek na podlagi najnovejših razpoložljivih statističnih podatkov, kot je določeno v razdelitvenem ključu, ob upoštevanju stanja izvajanja programov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(26a) Pri razporeditvi razpoložljivih sredstev sklada je treba upoštevati kritično infrastrukturo, ki jo morajo države članice zaščititi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 27</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Ker se izzivi na področju varnosti nenehno spreminjajo, je treba dodeljevanje sredstev prilagoditi spremembam varnostnih groženj ter financiranje usmeriti v prednostne naloge z največjo dodano vrednostjo za Unijo. Za odzivanje na nujne potrebe ter spremembe politike in prednostnih nalog Unije in za usmerjanje financiranja v ukrepe z visoko dodano vrednostjo Unije se bo del financiranja redno dodeljeval posebnim ukrepom, ukrepom Unije in nujni pomoči, in sicer prek tematskega instrumenta.

(27) Ker se izzivi na področju varnosti nenehno spreminjajo, je treba dodeljevanje sredstev prilagoditi spremembam notranjih in zunanjih varnostnih groženj ter financiranje usmeriti v prednostne naloge z največjo dodano vrednostjo za Unijo. Za odzivanje na nujne potrebe ter spremembe politike in prednostnih nalog Unije in za usmerjanje financiranja v ukrepe z visoko dodano vrednostjo Unije se bo del financiranja redno dodeljeval posebnim ukrepom, ukrepom Unije in nujni pomoči, in sicer prek tematskega instrumenta.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 28</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28) Države članice bi bilo treba spodbujati, da del dodeljenih programskih sredstev uporabijo za financiranje ukrepov iz Priloge IV in s tem pridobijo večji prispevek Unije.

(28) Države članice bi bilo treba spodbujati, da del dodeljenih programskih sredstev uporabijo za financiranje ukrepov iz Priloge IV in s tem pridobijo večji prispevek Unije, zlasti zaradi njihove visoke evropske dodane vrednosti ali njihovega velikega pomena za Unijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 31</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Da bi se dopolnilo izvajanje cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, bi moral sklad zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Taki ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim namenom v okviru področja intervencije sklada, ki so povezani z analizo politik in inovacijami v politikah, nadnacionalnim vzajemnim učenjem in partnerstvi ter preskušanjem novih pobud in ukrepov po vsej Uniji.

(31) Da bi se dopolnilo izvajanje cilja politike v okviru tega sklada na nacionalni ravni prek programov držav članic, bi moral sklad zagotavljati tudi podporo za ukrepe na ravni Unije. Taki ukrepi bi morali služiti splošnim strateškim namenom v okviru področja intervencije sklada, ki so povezani z analizo politik in inovacijami v politikah, nadnacionalnim vzajemnim učenjem in partnerstvi ter preskušanjem novih pobud in ukrepov po vsej Uniji ter med nekaterimi državami članicami. V zvezi s tem bi bilo treba spodbujati sodelovanje med obveščevalnimi službami držav članic, da bi zagotovili potrebno izmenjavo informacij za povečanje učinkovitosti boja proti terorizmu ter hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu in prispevali k boljšemu razumevanju njihove čezmejne narave. Sklad bi moral podpirati prizadevanja držav članic za izmenjavo dobre prakse in spodbujanje skupnega usposabljanja, da bi prispeval k razvoju sodelovanja in medsebojnega zaupanja med obveščevalnimi službami ter med obveščevalnimi službami in Interpolom.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 33 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(33a) Glede na čezmejno naravo ukrepov Unije bi morale biti decentralizirane agencije med upravičenci ukrepov, tudi v obliki nepovratnih sredstev, da bi se spodbujalo usklajeno ukrepanje za zagotovitev najvišje ravni varnosti v Uniji. Taka podpora bi morala biti skladna s prednostnimi nalogami in pobudami, ki jih na ravni Unije opredelijo institucije Unije za zagotovitev evropske dodane vrednosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 37</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Za izvajanje ukrepov z deljenim upravljanjem bi moral biti sklad del skladnega okvira, ki ga sestavljajo ta uredba, finančna uredba in Uredba (EU) X o skupnih določbah18.

(37) Za izvajanje ukrepov z deljenim upravljanjem bi moral biti sklad del skladnega okvira, ki ga sestavljajo ta uredba, finančna uredba in Uredba (EU) X o skupnih določbah 18. V primeru nasprotujočih si določb bi morala imeti Uredba (EU) X [uredba o skupnih določbah] prednost pred to uredbo.

__________________

__________________

18Celoten sklic.

18Celoten sklic.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 38</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) Uredba (EU) X [uredba o skupnih določbah] določa okvir za ukrepe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklada za azil in migracije, Sklada za notranjo varnost ter instrumenta za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ter zlasti določa pravila o načrtovanju, spremljanju in ocenjevanju, upravljanju in nadzoru skladov EU, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja. Poleg tega je treba v tej uredbi določiti cilje Sklada za notranjo varnost ter posebne določbe glede dejavnosti, ki se lahko financirajo s podporo tega sklada.

(38) Uredba (EU) X [uredba o skupnih določbah] določa okvir za ukrepe Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada plus (ESS+), Kohezijskega sklada, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), Sklada za azil, migracije in vključevanje, Sklada za notranjo varnost ter instrumenta za upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za integrirano upravljanje meja ter zlasti določa pravila o načrtovanju, spremljanju in ocenjevanju, upravljanju in nadzoru skladov EU, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja. Poleg tega je treba v tej uredbi določiti cilje Sklada za notranjo varnost ter posebne določbe glede dejavnosti, ki se lahko financirajo s podporo tega sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 38 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a) Da bo sklad podpiral ukrepe, ki obravnavajo vse specifične cilje sklada, in da bo razporeditev sredstev med cilje sorazmerna z izzivi in potrebami, da bodo cilji uresničeni, je treba za vsak posebni cilj sklada določiti najnižji delež sredstev iz sklada tako za nacionalne programe kot za tematski instrument.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 40</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) V skladu s finančno uredbo, Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9621in Uredbo Sveta (EU) 2017/193922 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta23. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice.

(40) V skladu s finančno uredbo, Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta19, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2988/9520, Uredbo Sveta (Euratom, ES) št. 2185/9621in Uredbo Sveta (EU) 2017/193922 bi bilo treba finančne interese Unije zaščititi s sorazmernimi ukrepi, ki vključujejo preprečevanje, odkrivanje, odpravljanje in preiskovanje nepravilnosti in goljufij, povračilo izgubljenih, neupravičeno izplačanih ali nepravilno porabljenih sredstev ter po potrebi naložitev upravnih in/ali kazenskih sankcij. Zlasti lahko v skladu z Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 in Uredbo (Euratom, ES) št. 2185/96 Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) izvaja upravne preiskave, vključno s pregledi in inšpekcijami na kraju samem, da bi ugotovil, ali je prišlo do goljufije, korupcije ali drugih kaznivih dejanj, ki škodijo finančnim interesom Unije. V skladu z Uredbo Sveta (EU) 2017/1939 lahko Evropsko javno tožilstvo preiskuje in preganja goljufije ter druga nezakonita ravnanja, ki škodijo finančnim interesom Unije, kot je določeno v Direktivi (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta23. V skladu s finančno uredbo mora vsaka oseba ali subjekt, ki prejema sredstva Unije, v celoti sodelovati pri zaščiti finančnih interesov Unije ter Komisiji, uradu OLAF, EJT in Evropskemu računskemu sodišču podeliti potrebne pravice in dostop ter zagotoviti, da vse tretje osebe, ki so vključene v izvrševanje sredstev Unije, podelijo enakovredne pravice. Države članice v celoti sodelujejo in zagotavljajo vso potrebno pomoč institucijam, agencijam in organom Unije pri zaščiti finančnih interesov Unije. Rezultate preiskav o nepravilnostih ali goljufijah v zvezi s skladom bi bilo treba dati na voljo Evropskemu parlamentu.

__________________

__________________

19Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

19Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

20Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

20Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 2988/95 z dne 18. decembra 1995 o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (UL L 312, 23.12.1995, str. 1).

21Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

21Uredba Sveta (Euratom, ES) št. 2185/96 z dne 11. novembra 1996 o pregledih in inšpekcijah na kraju samem, ki jih opravlja Komisija za zaščito finančnih interesov Evropskih skupnosti pred goljufijami in drugimi nepravilnostmi (UL L 292, 15.11.1996, str. 2).

22Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

22Uredba Sveta (EU) 2017/1939 z dne 12. oktobra 2017 o izvajanju okrepljenega sodelovanja v zvezi z ustanovitvijo Evropskega javnega tožilstva (EJT) (UL L 283, 31.10.2017, str. 1).

23Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

23Direktiva (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava (UL L 198, 28.7.2017, str. 29).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 43</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(43) V skladu s členom 349 PDEU in sporočilom Komisije z naslovom „Trdnejše in prenovljeno strateško partnerstvo z najbolj oddaljenimi regijami EU“25, ki ga je Svet potrdil v sklepih z dne 12. aprila 2018, bi morale zadevne države članice zagotoviti, da njihovi programi obravnavajo posebne izzive, s katerimi se soočajo najbolj oddaljene regije. Sklad te države članice podpira z ustreznimi viri za primerno pomoč navedenim regijam.

črtano

__________________

 

25 COM (2017)0623

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 44</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 201626 o boljši pripravi zakonodaje je treba oceniti ta sklad na podlagi informacij, zbranih prek posebnih zahtev za spremljanje, pri čemer bi se bilo treba izogniti pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen, zlasti za države članice. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki bodo podlaga za oceno učinkov sklada na terenu. Da bi se izmerila uspešnost sklada, bi bilo treba za vsak specifični cilj sklada določiti kazalnike in povezane cilje.

(44) V skladu z odstavkoma 22 in 23 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 13. aprila 201626 o boljši pripravi zakonodaje je treba oceniti ta sklad na podlagi informacij, zbranih prek posebnih zahtev za spremljanje, pri čemer bi se bilo treba izogniti pretiranemu urejanju in nalaganju upravnih bremen, zlasti za države članice. Te zahteve lahko po potrebi vključujejo merljive kazalnike, ki bodo podlaga za oceno učinkov sklada na terenu. Da bi se izmerila uspešnost sklada, bi bilo treba za vsak specifični cilj sklada določiti kazalnike in povezane cilje. Ti kazalniki bi morali vključevati kvalitativne in kvantitativne kazalnike.

__________________

__________________

26Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

26Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1–14).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 45</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(45) Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta sklad prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo 25 % proračunskih odhodkov EU namenjenih za podnebne cilje. Ustrezni ukrepi bodo opredeljeni med pripravo in izvajanjem sklada ter ponovno ocenjeni v okviru ustreznih postopkov ocenjevanja in pregledovanja.

(45) Glede na to, kako pomembno je obvladovanje podnebnih sprememb v skladu z zavezami Unije za izvajanje Pariškega sporazuma in doseganje ciljev Združenih narodov za trajnostni razvoj, bo ta sklad prispeval k vključevanju podnebnih ukrepov in doseganju skupnega cilja, da bi bilo v obdobju večletnega finančnega okvira za čas od 2021 do 2027 od proračunskih odhodkov EU 25 % namenjenih za podnebne cilje, in doseganju letnega cilja v višini 30 %, ki naj bi ga uresničili čim prej, najkasneje pa do leta 2027.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 46</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Komisija in države članice bi morale s pomočjo teh kazalnikov in finančnega poročanja spremljati izvajanje sklada v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) X [uredba o skupnih določbah] in te uredbe.

(46) Komisija in države članice bi morale s pomočjo teh kazalnikov in finančnega poročanja spremljati izvajanje sklada v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (EU) X [uredba o skupnih določbah] in te uredbe. Da bi Komisija ustrezno izpolnjevala svojo nadzorno vlogo, bi morala biti zmožna ugotoviti dejanske porabljene zneske v okviru sklada v posameznem letu. Države članice bi morale zato pri poročanju Komisiji o letnih računovodskih izkazih svojih nacionalnih programov razlikovati med izterjavami, plačili končnim upravičencem v okviru predhodnega financiranja in povračili dejansko nastalih stroškov. Za lažjo revizijo in spremljanje izvajanja sklada bi morala Komisija te zneske vključiti v svoje letno poročilo o izvajanju sklada. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu vsako leto predložiti povzetek sprejetih letnih poročil o smotrnosti. Komisija bi morala Evropskemu parlamentu in Svetu na zahtevo dati na voljo celotno besedilo letnih poročil o smotrnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 47</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47) Za dopolnitev in spremembo nebistvenih elementov iz te uredbe bi bilo treba v zvezi s seznamom ukrepov, upravičenih do višje stopnje sofinanciranja, iz Priloge IV in operativno podporo ter za nadaljnji razvoj okvira za spremljanje in ocenjevanje na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

(47) Za dopolnitev in spremembo nebistvenih elementov iz te uredbe bi bilo treba v zvezi s programi dela za tematski instrument, seznamom ukrepov, upravičenih do višje stopnje sofinanciranja, iz Priloge IV in operativno podporo ter za nadaljnji razvoj okvira za spremljanje in ocenjevanje na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 48</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije27. Za sprejetje izvedbenih aktov, ki določajo skupne obveznosti držav članic, zlasti v zvezi z zagotavljanjem informacij Komisiji, bi se moral uporabiti postopek pregleda, za sprejetje izvedbenih aktov, povezanih z ureditvijo zagotavljanja informacij Komisiji v okviru načrtovanja in poročanja, pa bi se moral zaradi njihove popolnoma tehnične narave uporabiti svetovalni postopek.

(48) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije27. Za sprejetje izvedbenih aktov, povezanih z ureditvijo zagotavljanja informacij Komisiji v okviru načrtovanja in poročanja, bi se moral zaradi njihove popolnoma tehnične narave uporabiti svetovalni postopek.

__________________

__________________

27UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

27UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za notranjo varnost (v nadaljnjem besedilu: sklad).

1. S to uredbo se vzpostavi Sklad za notranjo varnost (v nadaljnjem besedilu: sklad) za obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2027.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. V Uredbi so določeni cilji sklada, proračun za obdobje 2021–2027, oblike financiranja Unije in pravila, ki določajo tako financiranje.

2. V tej uredbi so določeni:

 

a)  cilji sklada;

 

b)  specifični cilji sklada in ukrepi za uresničevanje teh specifičnih ciljev;

 

c)  proračun za obdobje 2021–2027;

 

d)  oblike financiranja Unije in pravila zagotavljanja takega financiranja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) „kibernetska kriminaliteta“ pomeni kibernetsko pogojena kazniva dejanja – torej kazniva dejanja, ki jih je mogoče storiti le z uporabo naprav in sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), kadar naprave in sistemi bodisi služijo kot orodje za storitev kaznivega dejanja bodisi so glavna tarča kaznivega dejanja;  – ter kibernetsko omogočena kazniva dejanja – torej klasična kazniva dejanja, kot je spolno izkoriščanje otrok, katerih obseg ali doseg se lahko poveča z uporabo računalnikov, računalniških omrežij ali drugih oblik IKT;

(d) „kibernetska kriminaliteta“ pomeni kibernetsko pogojena kazniva dejanja – torej kazniva dejanja, ki jih je mogoče storiti le z uporabo naprav in sistemov informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), kadar naprave in sistemi bodisi služijo kot orodje za storitev kaznivega dejanja bodisi so glavna tarča kaznivega dejanja;  – ter kibernetsko omogočena kazniva dejanja – torej klasična kazniva dejanja, katerih obseg ali doseg se lahko poveča z uporabo računalnikov, računalniških omrežij ali drugih oblik IKT;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka f</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) „cikel politike EU“ je na obveščevalnih podatkih temelječa večdisciplinarna pobuda, katere cilj je boj proti najpomembnejšim grožnjam hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala za Unijo s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami, institucijami Unije, agencijami ter po potrebi tretjimi državami in organizacijami;

(f) „cikel politike EU“ je na obveščevalnih podatkih temelječa večdisciplinarna pobuda, katere cilj je boj proti najpomembnejšim grožnjam hudih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala za Unijo s spodbujanjem sodelovanja med državami članicami, institucijami Unije, agencijami Unije na področju pravosodja in notranjih zadev ter po potrebi tretjimi državami in določenimi mednarodnimi organizacijami;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka g</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „izmenjava informacij in dostop do njih“ pomeni varno zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo informacij, pomembnih za organe iz člena 87 PDEU in za Europol pri preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, zlasti čezmejnega organiziranega kriminala;

(g) „izmenjava informacij in dostop do njih“ pomeni varno zbiranje, hrambo, obdelavo, analizo in izmenjavo informacij, pomembnih za organe iz člena 87 PDEU ter za Europol, Eurojust in Evropsko javno tožilstvo pri preprečevanju, odkrivanju, preiskovanju in pregonu kaznivih dejanj, zlasti terorizma in kibernetske kriminalitete ter hudih čezmejnih kaznivih dejanj in čezmejnega organiziranega kriminala, ki so obravnavana v skladu z veljavnimi pravili Unije o varstvu podatkov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka h</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) „pravosodno sodelovanje“ pomeni pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah;

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka i</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) „program LETS“ pomeni evropski program usposabljanja na področju kazenskega pregona, ki je namenjen temu, da uslužbenci organov kazenskega pregona pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za učinkovito preprečevanje čezmejnega kriminala in boj proti njemu z uspešnim sodelovanjem, kot je določeno v Sporočilu Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom Vzpostavitev evropskega programa usposabljanja na področju kazenskega pregona31 in nadalje navedeno v Uredbi CEPOL32;

(i) „program LETS“ pomeni evropski program usposabljanja na področju kazenskega pregona, ki je namenjen temu, da uslužbenci organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za učinkovito preprečevanje čezmejnega organiziranega kriminala, hudih čezmejnih kaznivih dejanj in terorizma ter boj proti njim z uspešnim sodelovanjem, kot je določeno v Sporočilu Komisije z dne 27. marca 2013 z naslovom Vzpostavitev evropskega programa usposabljanja na področju kazenskega pregona31 in nadalje navedeno v Uredbi CEPOL32;

__________________

__________________

31COM(2013)0172: Vzpostavitev evropskega programa usposabljanja na področju kazenskega pregona.

31COM(2013)0172: Vzpostavitev evropskega programa usposabljanja na področju kazenskega pregona.

32Uredba (EU) 2015/2219 z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL).

32Uredba (EU) 2015/2219 z dne 25. novembra 2015 o Agenciji Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka k</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) „pripravljenost“ pomeni vse ukrepe, namenjene preprečevanju ali zmanjšanju tveganj, povezanih z morebitnimi terorističnimi napadi ali drugimi z varnostjo povezanimi incidenti;

(k) „pripravljenost“ pomeni posebne ukrepe, namenjene preprečevanju ali zmanjšanju tveganj, povezanih z morebitnimi terorističnimi napadi ali drugimi z varnostjo povezanimi incidenti;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Cilj politike v okviru sklada je prispevati k zagotavljanju visoke ravni varnosti v Uniji, zlasti z bojem proti terorizmu in radikalizaciji, hudim kaznivim dejanjem in organiziranemu kriminalu ter kibernetski kriminaliteti in s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito.

1. Cilj politike v okviru sklada je prispevati k zagotavljanju visoke ravni varnosti v Uniji, med drugim z močnejšim sodelovanjem, zlasti s preprečevanjem terorizma, nasilnega ekstremizma, vključno z radikalizacijo, hudimi kaznivimi dejanji, organiziranim kriminalom, kibernetsko kriminaliteto ter bojem proti njim in s pomočjo žrtvam kaznivih dejanj in njihovo zaščito. Sklad podpira tudi pripravljenost na tveganja in krize, povezane z varnostjo, ter njihovo obvladovanje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) večji izmenjavi podatkov med organi kazenskega pregona Unije in drugimi pristojnimi organi ter drugimi zadevnimi organi Unije in znotraj njih ter s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami;

(a) izboljšati in olajšati izmenjavo ustreznih in točnih informacij med organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj  in pravosodnimi organi držav članic, drugimi pristojnimi organi držav članic in drugimi ustreznimi organi Unije, zlasti Europolom in Eurojustom ter po potrebi s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami, ter znotraj njih;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) okrepitvi čezmejnih skupnih operacij med organi kazenskega pregona Unije in drugimi pristojnimi organi ter znotraj njih v zvezi s hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom s čezmejno razsežnostjo ter

(b) izboljšanju in okrepitvi čezmejnega usklajevanja in sodelovanja, vključno z ustreznimi skupnimi operacijami med organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj držav članic in drugimi pristojnimi organi ter znotraj njih v zvezi s terorizmom ter hudimi kaznivimi dejanji in organiziranim kriminalom s čezmejno razsežnostjo ter

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) podpori prizadevanjem za krepitev zmogljivosti v zvezi z bojem proti kriminalu, vključno s terorizmom, in njegovim preprečevanjem zlasti z močnejšim sodelovanjem med javnimi organi, civilno družbo in zasebnimi partnerji iz vseh držav članic.

(c) podpori potrebni krepitvi zmogljivosti držav članic v zvezi z bojem proti kriminalu, vključno s terorizmom, kibernetsko kriminaliteto in nasilnim ekstremizmom, skupaj z radikalizacijo, ter njihovim preprečevanjem, zlasti z močnejšim sodelovanjem med javnimi organi, ustreznimi agencijami Unije, civilno družbo in zasebnimi akterji znotraj držav članic in med njimi, ter s civilnim kriznim upravljanjem po varnostnem incidentu;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka c a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) razvoju skupne obveščevalne kulture s podpiranjem stikov in medsebojnega zaupanja, razumevanja in učenja, razširjanja znanja in dobrih praks med obveščevalnimi službami držav članic in izmenjavo z Europolom, zlasti s skupnim usposabljanjem in izmenjavo strokovnjakov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. V okviru specifičnih ciljev iz odstavka 2 se sklad izvaja z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II.

3. V okviru specifičnih ciljev iz odstavka 2 se sklad med drugim izvaja z izvedbenimi ukrepi iz člena 3a.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Financirani ukrepi se izvajajo ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in človekovega dostojanstva. Zlasti morajo biti ukrepi v skladu z določbami Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pravom Unije o varstvu podatkov in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Kjer je to mogoče, so države članice pri izvajanju ukrepov še posebej pozorne na nudenje pomoči in varstva ranljivim osebam, zlasti otrokom in mladoletnikom brez spremstva.

4. Operacije, ki se financirajo, se izvajajo ob polnem spoštovanju temeljnih pravic in človekovega dostojanstva ter vrednot, zapisanih v členu 2 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), v primeru jasnih in utemeljenih dokazov, da ukrepi prispevajo h kršenju teh pravic pa se financiranje prekine in sredstva povrnejo. Zlasti morajo biti operacije v skladu z določbami Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, pravom Unije o varstvu podatkov in Evropsko konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP). Posebna pozornost se nameni operacijam v zvezi z ranljivimi osebami, zlasti otroki, mladoletniki brez spremstva in osebami, ki zaprosijo za mednarodno zaščito.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>50</NumAm><DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3 a

 

Izvedbeni ukrepi

 

1. Sklad prispeva k uresničevanju specifičnega cilja iz člena 3(2)(a) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

 

(a) zagotovitev enotne uporabe pravnega reda Unije v zvezi z izmenjavo ustreznih informacij na področju varnosti, vključno z izvajanjem priporočil v okviru mehanizmov za nadzor kakovosti in ocenjevanje, kot so schengenski ocenjevalni mehanizem ter drugi mehanizmi za nadzor kakovosti in ocenjevanje;

 

(b) vzpostavitev, prilagoditev in vzdrževanje za varnost pomembnih informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij Unije, vključno z zagotavljanjem njihove interoperabilnosti, ter razvoj ustreznih orodij za odpravo ugotovljenih vrzeli;

 

(c) povečanje aktivne uporabe za varnost pomembnih orodij, sistemov in podatkovnih zbirk Unije za izmenjavo informacij, izboljšanje medsebojne povezanosti za varnost pomembnih nacionalnih podatkovnih zbirk ter njihove povezanosti s podatkovnimi zbirkami Unije, kadar je to predvideno z ustreznimi pravnimi podlagami, ob zagotavljanju, da se polnijo z visokokakovostnimi podatki in

 

(d) podpiranje ustreznih nacionalnih ukrepov, če so ti relevantni za izvajanje specifičnih ciljev iz člena 3(2)(a).

 

2. Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(b) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

 

(a) povečanje števila ustreznih operacij preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj med državami članicami, po potrebi skupaj z drugimi ustreznimi akterji, zlasti olajšanje in izboljšanje uporabe skupnih preiskovalnih skupin, skupnih patrulj, zasledovanja, tajnega opazovanja in drugih mehanizmov operativnega sodelovanja v okviru cikla politike EU (EMPACT), s posebnim poudarkom na čezmejnih operacijah;

 

(b) okrepitev usklajevanja in sodelovanja organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in drugih pristojnih organov v državah članicah in med njimi ter z drugimi ustreznimi akterji, na primer prek mrež specializiranih nacionalnih enot, mrež in struktur sodelovanja Unije ter centrov Unije;

 

(c) izboljšanje sodelovanja med agencijami in na ravni Unije med državami članicami samimi ali med državami članicami na eni strani ter ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije na drugi ter na nacionalni ravni med nacionalnimi organi v vsaki državi članici.

 

3. Sklad prispeva k specifičnemu cilju iz člena 3(2)(c) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

 

(a) povečanje usposabljanja na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, vaj in vzajemnega učenja, zlasti z vključitvijo elementov za ozaveščanje o vprašanjih v zvezi z radikalizacijo, nasilnim ekstremizmom in rasizmom, specializiranih programov izmenjav med državami članicami, tudi za nižje osebje organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ter izmenjave dobrih praks, tudi s tretjimi državami in drugimi ustreznimi akterji;

 

(b) izkoriščanje sinergij z združevanjem virov in znanja med državami članicami in drugimi ustreznimi akterji, vključno s civilno družbo, na primer z ustanavljanjem skupnih centrov odličnosti, razvojem skupnih ocen tveganja ali skupnimi operativnimi podpornimi centri za skupno izvedene operacije ali z deljenjem dobrih praks pri preprečevanju kaznivih dejanj na lokalni ravni;

 

(c) spodbujanje in razvoj ukrepov, zaščitnih ukrepov, mehanizmov in dobrih praks za zgodnje prepoznavanje, zaščito in podporo prič, žvižgačev in žrtev kaznivih dejanj ter razvoj partnerstev med javnimi organi in drugimi zadevnimi akterji v ta namen;

 

(d) pridobitev ustrezne opreme ter vzpostavitev ali posodabljanje specializiranih zmogljivosti za usposabljanje in druge osnovne za varnost pomembne infrastrukture, da se poveča pripravljenost, odpornost, ozaveščenost javnosti in ustrezen odziv na varnostne grožnje;

 

(e) odkrivanje, ocenjevanje in odprava ranljivosti kritične infrastrukture in informacijske opreme s široko prisotnostjo na trgu, da se preprečijo napadi na informacijske sisteme in kritično infrastrukturo, na primer z revizijo kode proste in odprtokodne programske opreme, vzpostavitvijo in podpiranjem programov prijavljanja hroščev in nagrajevanja prijaviteljev („bug bounty“) ali s penetracijskim testiranjem;

 

4. Sklad prispeva k uresničevanju specifičnega cilja iz člena 3(2)(c) z osredotočenostjo na naslednje izvedbene ukrepe:

 

(a) izboljšanjem sodelovanja in usklajevanja med obveščevalnimi službami držav članic ter med temi službami in organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj prek stikov, mreženja, medsebojnega zaupanja, razumevanja in učenja, izmenjave in razširjanja znanja, izkušenj in dobrih praks, zlasti v zvezi s podporo policijskim preiskavam in oceno ogroženosti;

 

(b) izmenjavo in usposabljanjem obveščevalnih uradnikov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V okviru ciljev iz člena 3 in v skladu z izvedbenimi ukrepi iz Priloge II sklad podpira zlasti ukrepe iz Priloge III.

1. V skladu z izvedbenimi ukrepi iz člena 3a sklad podpira ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev iz člena 3. Vključujejo lahko ukrepe iz Priloge III.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za doseganje ciljev te uredbe lahko sklad podpira ukrepe v skladu s prednostnimi nalogami Unije iz Priloge III v tretjih državah in v zvezi z njimi, če je to primerno, v skladu s členom 5.

2. Za doseganje ciljev iz člena 3 te uredbe lahko sklad v izjemnih primerih, v okviru opredeljenih omejitev in ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov podpira ukrepe iz Priloge III v tretjih državah in v zvezi z njimi, če je to primerno, in sicer v skladu s členom 5.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Skupni znesek financiranja za podporne ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi v okviru tematskega instrumenta v skladu s členom 8 ne sme presegati 2 % skupnega zneska, dodeljenega tematskemu instrumentu v skladu s členom 7(2)(b).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 2 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b. Skupni znesek financiranja za podporne ukrepe v tretjih državah ali v zvezi z njimi v okviru programov držav članic v skladu s členom 12 za posamezno državo ne sme presegati 2 % skupnega zneska, dodeljenega tej državi članici v skladu s členom 7(2)(a), členom 10(1) in Prilogo I.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) ukrepi, omejeni na ohranjanje javnega reda na nacionalni ravni;

(a) ukrepi, ki so omejeni na ali vključujejo predvsem ohranjanje javnega reda na nacionalni ravni;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) oprema, pri kateri je vsaj eden od namenov carinska kontrola;

(d) oprema, ki je predvsem namenjena carinski kontroli;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V izrednih razmerah se lahko neupravičeni ukrepi iz tega odstavka štejejo za upravičene.

V izrednih razmerah se lahko neupravičeni ukrepi iz točk (a) in (b) prvega pododstavka štejejo za upravičene.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka a – točka ii</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) tretji državi, navedeni v programu dela, pod pogoji iz programa.

(ii) tretji državi, navedeni v programu dela, pod pogoji iz programa, če so vsi ukrepi tretje države, v njej ali v zvezi z njo popolnoma v skladu s pravicami in načeli iz Listine Evropske unije o temeljnih pravicah ter z mednarodnimi obveznostmi Unije in držav članic;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse mednarodne organizacije.

(b) vsi pravni subjekti, ustanovljeni v skladu s pravom Unije, in vse ustrezne mednarodne organizacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pravni subjekti s sedežem v tretji državi so izjemoma upravičeni do udeležbe, kadar je to potrebno za doseganje ciljev določenega ukrepa.

3. Pravni subjekti s sedežem v tretji državi so izjemoma  in po odobritvi Komisije upravičeni do udeležbe, kadar je to potrebno za doseganje ciljev določenega ukrepa.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih s temi državami, ali tretjih državah, so upravičeni.

4. Pravni subjekti, ki sodelujejo v konzorcijih vsaj dveh neodvisnih subjektov s sedežem v različnih državah članicah ali čezmorskih državah ali ozemljih, povezanih s temi državami, so upravičeni. Kadar imajo mednarodne organizacije, ki sodelujejo v konzorciju, sedež v tretji državi, se uporablja člen 6(3).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Podpora, ki se zagotavlja na podlagi te uredbe, dopolnjuje nacionalno, regionalno in lokalno ukrepanje ter je osredotočena na prinašanje dodane vrednosti za cilje te uredbe.

1. Podpora, ki se zagotavlja na podlagi te uredbe, dopolnjuje nacionalno, regionalno in lokalno ukrepanje ter je osredotočena na prinašanje evropske dodane vrednosti za cilje te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija in države članice zagotovijo, da je podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe in s strani držav članic, skladna z ustreznimi dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije ter da dopolnjuje druge instrumente Unije.

2. Komisija in države članice zagotovijo, da je podpora, zagotovljena na podlagi te uredbe in s strani držav članic, skladna z ustreznimi dejavnostmi, politikami in prednostnimi nalogami Unije ter da dopolnjuje nacionalne instrumente Unije in je usklajena z njenimi drugimi instrumenti, zlasti ukrepi, ki se izvajajo v okviru drugih skladov Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Finančna sredstva za izvajanje sklada za obdobje 2021–2027 znašajo 2 500 000 000 EUR v tekočih cenah.

1. Finančna sredstva za izvajanje sklada za obdobje 2021–2027 znašajo 2 209 725 000 EUR v cenah iz leta 2018 (2 500 000 000 EUR v tekočih cenah).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) 1 500 000 000 EUR se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja;

(a) 1 325 835 000 EUR v cenah iz leta 2018 (1 500 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) 1 000 000 000 EUR se dodeli za tematski instrument.

(b) 883 890 EUR v cenah iz leta 2018 (1 000 000 000 EUR v tekočih cenah) se dodeli za tematski instrument.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo ali za odzivanje na nujne potrebe v skladu s prednostnimi nalogami Unije iz Priloge II.

2. Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se uporabijo za obravnavanje prednostnih nalog z visoko dodano vrednostjo za Unijo za odzivanje na nujne potrebe v skladu z dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije iz člena 3a, za specifične ukrepe, kot so navedeni v prilogi III, ali za podporo ukrepov v skladu s členom 19. Dodelitev sredstev tematskega instrumenta med različne prednostne naloge je čim bolj sorazmerna z izzivi in potrebami, da se zagotovi doseganje ciljev sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Finančna sredstva iz tematskega instrumenta se dodelijo, kot sledi:

 

a) najmanj 10 % za specifični cilj iz točke (a) člena 3(2);

 

b) najmanj 10 % za specifični cilj iz točke (b) člena 3(2);

 

c) najmanj 30 % za specifični cilj iz točke (c) člena 3(2);

 

d) najmanj 5% za specifični cilj iz točke (ca) člena 3(2).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo državam članicam v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, se zagotovi, da na izbrane projekte ne vpliva obrazloženo mnenje Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali smotrnost projektov.

3. Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta dodelijo državam članicam v okviru neposrednega ali posrednega upravljanja, se sredstva za projekte ne dajo na voljo, če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti teh projektov ali zakonitosti in pravilnosti tega financiranja ali smotrnosti teh projektov zaradi obrazloženega mnenja, ki ga izda Komisija, na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s postopkom kršitve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta izvršujejo v okviru deljenega upravljanja, Komisija za namene člena 18 in člena 19(2) Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah] oceni, ali na predvidene ukrepe ne vpliva obrazloženo mnenje Komisije na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali smotrnost projektov.

4. Kadar se finančna sredstva iz tematskega instrumenta izvršujejo v okviru deljenega upravljanja, Komisija za namene člena 18 in člena 19(2) Uredbe (EU) št. X [uredba o skupnih določbah] zagotovi, da se sredstva za projekte ne dajo na voljo, če so podani jasni dokazi, da bo mogoče dvomiti o zakonitosti teh projektov ali zakonitosti in pravilnosti tega financiranja ali smotrnosti teh projektov zaradi obrazloženega mnenja, ki ga izda Komisija, na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s postopkom kršitve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija določi skupni znesek, ki bo na voljo za tematski instrument v okviru letnih dodeljenih sredstev iz proračuna Unije. Komisija za tematski instrument sprejme sklepe o financiranju, kot so navedeni v členu [110] finančne uredbe ter v katerih določi cilje in ukrepe, ki se podprejo, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. V sklepih o financiranju se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja.

5. Komisija določi skupni znesek, ki bo na voljo za tematski instrument v okviru letnih dodeljenih sredstev iz proračuna Unije. Na Komisijo se za tematski instrument prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28 za dopolnitev te uredbe z določitvijo programov dela, kot so navedeni v členu [110] finančne uredbe ter v katerih določi cilje in ukrepe, ki jih je treba podpreti, ter zneske za vsakega od njegovih elementov, kot so navedeni v odstavku 1. Komisija se pred sprejetjem programa dela posvetuje z ustreznimi deležniki, vključno z organizacijami civilne družbe. V programih dela se po potrebi določi skupni znesek, namenjen za operacije mešanega financiranja. Za zagotovitev pravočasne razpoložljivosti sredstev lahko Komisija ločeno sprejme program dela za nujno pomoč.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija lahko po sprejetju sklepa o financiranju iz odstavka 3 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

6. Komisija lahko po sprejetju programa dela iz odstavka 5 ustrezno spremeni programe, ki se izvajajo v okviru deljenega upravljanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Ti sklepi o financiranju so lahko letni ali večletni in lahko zajemajo enega ali več elementov tematskega instrumenta.

7. Ti programi dela so lahko letni ali večletni in lahko zajemajo enega ali več elementov tematskega instrumenta.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 11 – odstavek 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Prispevek iz proračuna Unije se lahko poveča na 100 % skupnih upravičenih odhodkov za tehnično pomoč na pobudo držav članic.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka država članica zagotovi, da so prednostne naloge, obravnavane v njenih programih, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju varnosti ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije. Države članice pri opredelitvi teh prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz Priloge II v programu ustrezno obravnavani.

1. Vsaka država članica in Komisija zagotovi, da so prednostne naloge, obravnavane v nacionalnih programih, skladne s prednostnimi nalogami Unije in izzivi na področju varnosti ter ustrezne glede na njih ter da so v celoti skladne z ustreznim pravnim redom Unije in dogovorjenimi prednostnimi nalogami Unije. Države članice pri opredelitvi teh prednostnih nalog v okviru svojih programov zagotovijo, da so izvedbeni ukrepi iz člena 3a v programu ustrezno obravnavani.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija pri ocenjevanju nacionalnih programov držav članic zagotovi, da na predvidene ukrepe ne vpliva obrazloženo mnenje, ki ga je podala na podlagi člena 258 PDEU v zvezi s kršitvijo, ki ogroža zakonitost in pravilnost odhodkov ali izvajanje projektov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>77</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 1 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Države članice dodelijo sredstva za svoje nacionalne programe, kot sledi:

 

a) najmanj 10% za specifični cilj iz točke (a) člena 3(2);

 

b) najmanj 10 % za specifični cilj iz točke (b) člena 3(2);

 

c) najmanj 30 % za specifični cilj iz točke (c) člena 3(2);

 

d) najmanj 5% za specifični cilj iz točke (ca) člena 3(2)(ca).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>78</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 1 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c. Države članice, ki želijo odstopati od odstavka 1b, o tem obvestijo Komisijo in z njo preučijo, ali je treba te najnižje odstotke prilagoditi zaradi posebnih okoliščin, ki vplivajo na notranjo varnost. Te spremembe odobri Komisija.

</Amend>

 

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>79</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija zagotovi vključenost Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) in Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v oblikovanje programov v zgodnji fazi, kar zadeva področja v njihovi pristojnosti. Natančneje, države članice se z Europolom posvetujejo o zasnovi svojih ukrepov zlasti pri vključevanju cikla politike EU ali ukrepov EMPACT oziroma ukrepov, ki jih usklajuje projektna skupina za skupno ukrepanje na področju kibernetske kriminalitete, v svoje programe. Države članice se pred vključitvijo usposabljanja v svoje programe uskladijo z agencijo CEPOL, da se izognejo prekrivanju.

2. Komisija zagotovi vključenost Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL), Agencije Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), Evropskega javnega tožilstva, Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA), Evropske agencije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov (eu-LISA), Evropske agencije za mejno in obalno stražo (EBCGA), Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) in Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) v oblikovanje programov od samega začetka, kar zadeva področja v njihovi pristojnosti. Natančneje, države članice se z Europolom posvetujejo o zasnovi svojih ukrepov zlasti pri vključevanju cikla politike EU ali ukrepov EMPACT oziroma ukrepov, ki jih usklajuje projektna skupina za skupno ukrepanje na področju kibernetske kriminalitete, v svoje programe. Države članice se pred vključitvijo usposabljanja v svoje programe uskladijo z agencijo CEPOL, da se izognejo prekrivanju. Države članice se o načrtu svojih ukrepov posvetujejo tudi z drugimi ustreznimi deležniki, vključno z organizacijami civilne družbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>80</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko Agencijo Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol), Agencijo Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) in Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja, kakor so določene v oddelku 5, zlasti da se zagotovi, da ukrepi, ki se izvajajo s podporo sklada, spoštujejo zadevni pravni red Unije in dogovorjene prednostne naloge Unije.

3. Komisija lahko agencije iz odstavka 2, Evropski odbor za varstvo podatkov in Evropskega nadzornika za varstvo podatkov (ENVP) po potrebi vključi v naloge spremljanja in ocenjevanja, kakor so določene v oddelku 5, zlasti da se zagotovi, da ukrepi, ki se izvajajo s podporo sklada in za katere so pooblaščeni, spoštujejo zadevni pravni red Unije in dogovorjene prednostne naloge Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>81</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Največ 15 % sredstev, dodeljenih programu države članice, se lahko uporabi za nakup opreme, prevoznih sredstev ali izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti. Ta zgornja meja se lahko preseže le v ustrezno utemeljenih primerih.

4. Največ 15 % sredstev, dodeljenih programu države članice, se lahko uporabi za nakup opreme, prevoznih sredstev ali izgradnjo za varnost pomembnih zmogljivosti. Ta zgornja meja se lahko preseže le v ustrezno utemeljenih primerih in po odobritvi Komisije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>82</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 5 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prednostne naloge Unije in pravni red na področju varnosti, zlasti izmenjavo informacij in interoperabilnost informacijskih sistemov;

(a) prednostne naloge Unije in pravni red na področju varnosti, zlasti usklajevanje in sodelovanje med organi kazenskega pregona ter učinkovito izmenjavo ustreznih in točnih informacij in izvajanje sestavnih delov okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>83</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Program se po potrebi spremeni, da se upoštevajo priporočila iz odstavka 5. Spremenjeni program lahko, odvisno od posledic prilagoditve, odobri Komisija.

6. Program se po potrebi spremeni, da se upoštevajo priporočila iz odstavka 5 ter napredek pri doseganju mejnikov in ciljev, kot je ocenjen v letnih poročilih o smotrnosti iz člena 26(2)(a). Spremenjeni program, odvisno od posledic prilagoditve, odobri Komisija v skladu s postopkom, določenim v členu 19 Uredbe (EU) X [uredba o skupnih določbah].

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>84</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Kadar se država članica odloči, da bo s podporo iz sklada izvedla projekte s tretjo državo ali v njej, se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo.

8. Kadar se država članica odloči, da bo s podporo iz sklada izvedla projekte v tretji državi iz člena 5 ali v zvezi z njo, iz člena 5 ali v njej, se pred začetkom projekta posvetuje s Komisijo. Komisija oceni dopolnjevanje in skladnost projektov, predvidenih z drugimi ukrepi Unije in držav članic, v zvezi z zadevno tretjo državo. Komisija tudi preveri skladnost predlaganih projektov z zahtevami glede temeljnih pravic iz člena 3(4).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>85</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 12 – odstavek 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9. Načrtovanje v skladu s členom 17(5) Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah] temelji na vrstah intervencij iz razpredelnice 1 Priloge VI.

9. V skladu s členom 17 Uredbe (EU) X [uredba o skupnih določbah] se v vsakem programu za vsak specifični cilj določijo vrste intervencij v skladu z razpredelnico 1 Priloge VI in okvirna razčlenitev predvidenih sredstev po vrstah intervencij ali področjih podpore.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>86</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija leta 2024 programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 10(1)(b) v skladu z merili iz odstavka 2 Priloge I. Finančna sredstva učinkujejo za obdobje od koledarskega leta 2025.

1. Komisija leta 2024 po obvestitvi Evropskega parlamenta programom zadevnih držav članic dodeli dodatni znesek iz člena 10(1)(b) v skladu z merili iz odstavka 2 Priloge I. Finančna sredstva učinkujejo za obdobje od koledarskega leta 2025.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>87</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Če zahtevki za vmesna plačila, predloženi v skladu s členom 85 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah], ne zajemajo vsaj 10 % začetnih dodeljenih sredstev za program iz člena 10(1)(a), zadevna država članica ni upravičena do dodatnih sredstev za program iz odstavka 1.

2. Če zahtevki za vmesna plačila, predloženi v skladu s členom 85 Uredbe (EU) št. X [uredba o skupnih določbah], ne zajemajo vsaj 30 % začetnih dodeljenih sredstev za program iz člena 10(1)(a), zadevna država članica ni upravičena do dodatnih sredstev za program iz odstavka 1.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>88</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 13 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se, kadar je to ustrezno, upošteva napredek pri doseganju mejnikov okvira smotrnosti, kakor je opredeljen v členu 12 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah], in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

3. Pri dodelitvi sredstev iz tematskega instrumenta od leta 2025 se upošteva napredek pri doseganju mejnikov okvira smotrnosti, kakor je opredeljen v členu 12 Uredbe (EU) št. X [uredba o skupnih določbah], in ugotovljene pomanjkljivosti pri izvajanju.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>89</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Operativna podpora je del sredstev, dodeljenih državi članici, ki se lahko uporabi za podporo javnim organom, odgovornim za izvajanje nalog in storitev, ki predstavljajo javno storitev za Unijo.

1. Operativna podpora je del sredstev, dodeljenih državi članici, ki se lahko uporabi za podporo javnim organom, odgovornim za izvajanje nalog in storitev, ki predstavljajo javno storitev za Unijo, če prispevajo k zagotavljanju visoke ravni varnosti v celotni Uniji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>90</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Država članica lahko uporabi do 10 % zneska, ki ga v okviru sklada prejme za svoj program, za financiranje operativne podpore za javne organe, odgovorne za izvajanje nalog in storitev, ki predstavljajo javno storitev za Unijo.

2. Država članica lahko uporabi do 20 % zneska, ki ga v okviru sklada prejme za svoj program, za financiranje operativne podpore za javne organe, odgovorne za izvajanje nalog in storitev, ki predstavljajo javno storitev za Unijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>91</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Države članice v programu in letnih poročilih o smotrnosti iz člena 26 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero, da bodo zaprosile za operativno podporo, pri čemer upošteva informacije, ki so jih predložile navedene države članice, ter priporočila mehanizmov za nadzor kakovosti in ocenjevanje, kakršni so schengenski ocenjevalni mehanizem in drugi mehanizmi za nadzor kakovosti in ocenjevanje.

4. Države članice v programu in letnih poročilih o smotrnosti iz člena 26 utemeljijo uporabo operativne podpore za doseganje ciljev te uredbe. Komisija pred odobritvijo programa oceni izhodiščno stanje v državah članicah, ki so izrazile namero, da bodo zaprosile za operativno podporo, pri čemer upošteva informacije, ki so jih predložile navedene države članice, ter priporočila mehanizmov za nadzor kakovosti in ocenjevanje, kakršni so: schengenski ocenjevalni mehanizem, ocena ranljivosti in tveganja, ki jo izvede Evropska agencija za mejno in obalno stražo, in po potrebi drugi mehanizmi za nadzor kakovosti in ocenjevanje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>92</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Operativna podpora je osredotočena na posebne naloge in storitve, določene v Prilogi VII.

5. Operativna podpora je osredotočena na ukrepe, določene v Prilogi VII.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>93</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 15 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Prepoznavnost, preglednost in komuniciranje

 

Prejemniki finančnih sredstev Unije v celoti izpolnjujejo zahteve glede prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja v skladu z Uredbo (EU) št. X [uredba o skupnih določbah].

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>94</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 17 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Tudi decentralizirane agencije so lahko upravičene do financiranja, ki je v okviru ukrepov Unije na voljo za podpiranje transnacionalnih ukrepov z evropsko dodano vrednostjo.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>95</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 19 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sklad lahko podpira ukrepe tehnične pomoči, ki se izvajajo na pobudo ali v imenu Komisije. Navedeni ukrepi se lahko financirajo stoodstotno.

Sklad lahko podpira ukrepe tehnične pomoči, ki se izvajajo na pobudo ali v imenu Komisije. Navedeni ukrepi, in sicer pripravljalni ukrepi, ukrepi za spremljanje, kontrolo, revizijo, vrednotenje, komunikacijo, vključno z institucionalnim sporočanjem političnih prednostnih nalog Unije na področju varnosti, prepoznavnost ter vsi upravni ukrepi in ukrepi tehnične pomoči, ki so potrebni za izvajanje te uredbe in, če je primerno, ki se izvajajo s tretjimi državami, se lahko financirajo stoodstotno.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>96</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 21 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Prejemnik finančnih sredstev Unije potrdi izvor in zagotovi prepoznavnost financiranja Unije, zlasti pri promoviranju ukrepov in njihovih rezultatov, z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in sorazmernih ciljno usmerjenih informacij različnemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo.

1. Prejemnik finančnih sredstev Unije spodbuja ukrepe in njihove rezultate z zagotavljanjem jasnih, učinkovitih in smiselnih informacij različnemu ustreznemu občinstvu, vključno z mediji in javnostjo, v ustreznem jeziku. Za zagotavljanje prepoznavnosti financiranja Unije prejemniki pri sporočanju ukrepa navedejo izvor sredstev. V ta namen prejemniki zagotovijo, da je na katerem koli komunikacijskem gradivu, namenjenem medijem in javnosti, razviden emblem Unije in izrecno navedena finančna podpora Unije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>97</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 21 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s skladom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Finančna sredstva, dodeljena skladu, prispevajo tudi k institucionalnemu sporočanju političnih prednostnih nalog Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe.

2. Da bi se doseglo najširše mogoče občinstvo, Komisija izvaja ukrepe informiranja in komuniciranja v zvezi s skladom ter njegovimi ukrepi in rezultati. Komisija zlasti objavi informacije o razvoju letnih in večletnih programov tematskega instrumenta. Komisija na javno dostopnem spletnem mestu objavi tudi seznam operacij, izbranih za podporo v okviru tematskega instrumenta, in seznam redno posodablja. Finančna sredstva, dodeljena skladu, prispevajo tudi k sporočanju, zlasti institucionalnemu sporočanju, političnih prednostnih nalog Unije, kolikor so povezane s cilji te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>98</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 21 – odstavek 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a. Komisija objavi podatke iz odstavka 2 v odprtem in strojno berljivem formatu v skladu s členom 5(1) Direktive 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ki omogoča, da se podatki razvrščajo, iščejo, izpišejo, primerjajo in ponovno uporabijo. Podatke je mogoče razvrstiti po njihovi pomembnosti, specifičnih ciljih, skupnih upravičenih stroških operacij, skupnih stroških projektov, skupnih stroških postopkov za oddajo javnega naročila, imenu upravičenca in imenu izvajalca.

 

__________________

 

1A Direktiva 2003/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (UL L 345, 31.12.2003, str. 90).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>99</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 22 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Sklad zagotavlja finančno pomoč za nujne in posebne potrebe v izrednih razmerah, ki so posledica z varnostjo povezanega incidenta ali na novo pojavljajoče se grožnje s področja uporabe te uredbe, ki ima ali bi lahko imela večji negativen vpliv na varnost ljudi v eni ali več državah članicah.

1. Komisija se lahko odloči, da bo zagotavljala finančno pomoč iz sklada za obravnavanje nujnih in posebnih potreb v ustrezno utemeljenih izrednih razmerah. Te razmere so lahko posledica z varnostjo povezanega incidenta, na novo pojavljajoče se grožnje ali na novo odkrite ranljivosti s področja uporabe te uredbe, ki ima ali bi lahko imela večji negativen vpliv na varnost ljudi, javnih mest ali kritične infrastrukture v eni ali več državah članicah. V teh primerih o tem pravočasno obvesti Evropski parlament in Svet.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>100</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 22 – odstavek 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Če je to potrebno za izvajanje ukrepa, se lahko z nujno pomočjo krijejo odhodki, ki so nastali pred datumom predložitve zahtevka za nepovratna sredstva ali prošnje za pomoč, vendar ne pred 1. januarjem 2021.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>101</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 23 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ukrep, ki je prejel prispevek v okviru sklada, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov ukrepa, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

1. Operacija, ki je prejela prispevek v okviru sklada, lahko prejme tudi prispevek v okviru katerega koli drugega programa Unije, vključno s skladi v okviru deljenega upravljanja, če prispevki ne krijejo istih stroškov. Za vsak prispevek programa Unije k ukrepu se uporabljajo pravila zadevnega programa. Kumulativno financiranje ne presega skupnih upravičenih stroškov operacije, podpora iz različnih programov Unije pa se lahko izračuna sorazmerno v skladu z dokumenti, ki določajo pogoje za podporo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>102</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi, ki so prejeli pečat odličnosti ali izpolnjujejo naslednje kumulativne primerjalne pogoje:

Operacije, ki so prejele pečat odličnosti ali izpolnjujejo naslednje kumulativne primerjalne pogoje:

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>103</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 23 – odstavek 2 – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

lahko prejmejo podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus ali Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v skladu z odstavkom 5 člena [67] Uredbe (EU) X [uredba o skupnih določbah] in členom [8] Uredbe (EU) X [financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike], če so ti ukrepi skladni s cilji zadevnega programa. Uporabljajo se pravila sklada, ki zagotavlja podporo.

lahko prejmejo podporo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada plus ali Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v skladu z odstavkom 5 člena [67] Uredbe (EU) X [uredba o skupnih določbah] in členom [8] Uredbe (EU) X [financiranje, upravljanje in spremljanje skupne kmetijske politike], če so te operacije skladne s cilji zadevnega programa. Uporabljajo se pravila sklada, ki zagotavlja podporo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>104</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 24 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kazalniki za poročanje o napredku sklada pri doseganju specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi VIII. Za kazalnike učinka so izhodiščne vrednosti določene na nič. Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so kumulativni.

3. Kazalniki za poročanje o napredku sklada pri doseganju specifičnih ciljev iz člena 3 so določeni v Prilogi VIII. Za kazalnike učinka so izhodiščne vrednosti določene na nič. Mejniki za leto 2024 in cilji za leto 2029 so kumulativni. Na zahtevo da Komisija podatke o učinku in kazalnike učinka, ki jih prejme, na voljo Evropskemu parlamentu in Svetu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>105</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 24 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Za zagotovitev učinkovite ocene napredka sklada pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28 za spremembo Priloge VIII, da pregleda in dopolni kazalnike, kadar je to potrebno, ter dopolni to uredbo z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, vključno z informacijami o projektih, ki jih predložijo države članice.

5. Za zagotovitev učinkovite ocene napredka sklada pri doseganju ciljev se na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 28 za spremembo Priloge VIII, da pregleda in dopolni kazalnike, kadar je to potrebno, ter dopolni to uredbo z določbami o vzpostavitvi okvira za spremljanje in ocenjevanje, vključno z informacijami o projektih, ki jih predložijo države članice. Pri ocenjevanju se upoštevajo kvalitativni kazalniki.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>106</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 25 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija opravi vmesno in retrospektivno oceno te uredbe, vključno z ukrepi, izvedenimi v okviru tega sklada.

1. Komisija do 31. decembra 2024 predstavi vmesno oceno te uredbe. V vmesni oceni preuči uspešnost, učinkovitost, ustreznost in skladnost sklada. Natančneje, ta ocena vključuje oceno:

 

(a) napredka pri doseganju ciljev te uredbe, pri čemer se upoštevajo vse ustrezne razpoložljive informacije, zlasti letna poročila o smotrnosti iz člena 26 ter kazalniki učinka in rezultatov iz Priloge VIII;

 

(b) evropske dodane vrednosti pri ukrepih in operacijah, izvedenih v okviru tega sklada;

 

(c) primernosti izvedbenih ukrepov iz člena 3a za obravnavanje obstoječih in na novo pojavljajočih se varnostnih izzivov;

 

(d) dolgoročnejših učinkov sklada in vpliva sklada na trajnostnost;

 

(e) dopolnjevanja in skladnosti med ukrepi, ki jih podpira sklad, in podpore iz drugih skladov Unije.

 

 

 

Pri tej obvezni vmesni oceni se upoštevajo rezultati naknadnih ocen dolgoročnega učinka predhodnega instrumenta za finančno podporo za notranjo varnost za obdobje 2014–2020 v okviru Sklada za notranjo varnost – policija. Oceni se po potrebi priloži zakonodajni predlog za revizijo te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>107</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 25 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Komisija do 31. januarja 2030 opravi retrospektivno oceno te uredbe. Komisija do tega datuma Evropskemu parlamentu in Svetu predloži ocenjevalno poročilo, ki vsebuje elemente iz odstavka 1. Pri tem se ocenijo dolgoročnejši učinki instrumenta, ki se upoštevajo pri odločitvi o morebitnem podaljšanju ali spremembi naslednjega sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>108</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 25 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vmesna in retrospektivna ocena se opravita pravočasno, da prispevata k postopku odločanja, v skladu s časovnim načrtom iz člena 40 Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah].

2. Vmesna in retrospektivna ocena sta javno dostopni in se nemudoma predložita Parlamentu, da se zagotovi popolna preglednost. Komisija zagotovi, da te ocene ne vključujejo informacij, ki bi lahko v primeru razširjanja povzročile tveganje za varnost ali zasebnost posameznikov ali ogrozile varnostne operacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>109</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 26 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice do 15. februarja 2023 in do istega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa do 30. junija 2022.

1. Države članice do 15. februarja 2023 in do istega datuma vsako naslednje leto do vključno leta 2031 predložijo Komisiji letno poročilo o smotrnosti, kot je navedeno v členu 36(6) Uredbe (EU) št. X [uredba o skupnih določbah]. Poročilo, predloženo leta 2023, zajema izvajanje programa do 30. junija 2022. Države članice ta poročila objavijo na posebnem spletnem mestu in jih pošljejo Evropskemu parlamentu in Svetu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>110</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 26 – odstavek 2 – točka a a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) razčlenitvi letnega računovodskega izkaza nacionalnega programa na izterjave, predhodno financiranje, zagotovljeno končnim upravičencem, in dejansko nastale stroške;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>111</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 26 – odstavek 2 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepih, sprejetih za njihovo obravnavo;

(b) morebitnih vprašanjih, ki vplivajo na smotrnost programa, in ukrepih, sprejetih za njihovo obravnavo, vključno z obrazloženimi mnenji, ki jih Komisija izda v zvezi s postopkom za ugotavljanje kršitev v skladu s členom 258;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>112</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 26 – odstavek 2 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) dopolnjevanju med ukrepi, ki jih podpira sklad, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti tistih v tretjih državah ali v zvezi z njimi;

(c) dopolnjevanju, usklajevanju in skladnosti med ukrepi, ki jih podpira sklad, in podporo iz drugih skladov Unije, zlasti tistih v tretjih državah ali v zvezi z njimi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>113</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 26 – odstavek 2 – točka d a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) zahtevah glede skladnosti s temeljnimi pravicami;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>114</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 26 – odstavek 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Po sprejetju Evropskemu parlamentu in Svetu omogoči dostop do povzetkov letnih poročil o smotrnosti in jih objavi na posebnem spletišču. Evropskemu parlamentu in Svetu se na zahtevo omogoči dostop do celotnega besedila letnih poročil o smotrnosti, če tega ne posredujejo države članice v skladu s odstavkom 1.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>115</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 28 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 12, 15, 24 in 27 se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 8, 12, 15, 24 in 27 se prenese na Komisijo za obdobje do 31. decembra 2028.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>116</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 28 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Prenos pooblastila iz členov 12, 15, 24 in 27 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Prenos pooblastila iz členov 8, 12, 15, 24 in 27 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastila iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v navedenem sklepu. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>117</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 28 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 12, 15, 24 in 27, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

6. Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 8, 12, 15, 24 in 27, začne veljati le, če mu niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestita Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>118</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 29 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija ne sprejme osnutka izvedbenega akta. To ne velja za izvedbeni akt iz člena 26(4).

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>119</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga II</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[...]

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>120</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – naslov</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi, ki jih bo sklad podpiral v skladu s členom 4

Primeri upravičenih ukrepov, ki jih bo sklad podpiral v skladu s členom 4.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>121</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – uvodni del (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Podpora iz Sklada za notranjo varnost se med drugim lahko nameni za naslednje vrste ukrepov:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>122</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Informacijski sistemi in omrežja, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe, usposabljanje o uporabi takih sistemov, preskušanje ter izboljšanje interoperabilnosti in kakovosti podatkov takih sistemov;

 Vzpostavitev informacijskih sistemov in omrežij, ki prispevajo k doseganju ciljev te uredbe, usposabljanje o uporabi takih sistemov, preskušanje ter izboljšanje sestavnih delov interoperabilnosti in kakovosti podatkov takih sistemov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>123</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 spremljanje izvajanja prava Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah na področju varnostnih informacijskih sistemov;

 spremljanje izvajanja prava Unije in političnih ciljev Unije v državah članicah na področju varnostnih informacijskih sistemov, zlasti varstva podatkov, zasebnosti in varnosti podatkov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>124</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 podpora decentraliziranim agencijam z namenom spodbujanja sodelovanja pri čezmejnih operacijah;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>125</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 ukrepi, ki podpirajo učinkovit in usklajen odziv na krize ter povezujejo obstoječe sektorsko specifične zmogljivosti, strokovne centre in centre za zaznavanje razmer, tudi na področju zdravja, civilne zaščite in terorizma;

 ukrepi, ki podpirajo učinkovit in usklajen odziv na krize ter povezujejo obstoječe sektorsko specifične zmogljivosti, strokovne centre in centre za zaznavanje razmer, tudi na področju zdravja, civilne zaščite, terorizma in kibernetske kriminalitete;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>126</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 5 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 ukrepi, ki spodbujajo raziskave in izmenjavo strokovnega znanja za izboljšanje odpornosti na novonastale grožnje, vključno z nezakonito trgovino prek spletnih poti, hibridnimi grožnjami ter kemičnimi, biološkimi, radiološkimi in jedrskimi grožnjami.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>127</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 5 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 ukrepi in mreže nacionalnih kontaktnih točk, ki omogočajo čezmejno izmenjavo podatkov, pridobljenih prek nadzornih sistemov, kot so kamere in drugi senzorji v kombinaciji z algoritmi umetne inteligence, pri čemer veljajo strogi zaščitni ukrepi, vključno z uporabo najmanjšega obsega podatkov, predhodno potrditvijo sodnega organa ter dostopom do pravnih sredstev;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>128</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 6 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 podpora pobudam za povezovanje obveščevalnih služb držav članic za spodbujanje skupne obveščevalne kulture, izboljšanje vzajemnega zaupanja, izmenjavo in širjenje strokovnega znanja, informacij, izkušenj in dobre prakse,

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>129</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 7 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 izobraževanje in usposabljanje osebja in strokovnjakov pristojnih organov kazenskega pregona, pravosodnih organov ter upravnih agencij na področju politik preprečevanja, s posebnim poudarkom na usposabljanju na področju temeljnih pravic, vključno z ukrepi za ugotavljanje in preprečevanje rasizma, ter izmenjava dobrih praks;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>130</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga III – alinea 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 sodelovanje z zasebnim sektorjem, da se zgradi zaupanje in izboljša usklajevanje, načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah ter izmenjava in širjenje informacij in dobrih praks med javnimi in zasebnimi akterji, vključno z zaščito javnih prostorov in kritične infrastrukture;

 sodelovanje z zasebnim sektorjem, zlasti na področju kibernetske varnosti, da se zgradi zaupanje in izboljša usklajevanje, načrtovanje ravnanja v nepredvidljivih razmerah ter izmenjava in širjenje informacij in dobrih praks med javnimi in zasebnimi akterji, vključno z zaščito kritične infrastrukture;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>131</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga IV – naslov</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ukrepi, upravičeni do višje stopnje sofinanciranja v skladu s členoma 11(2) in 12(6)

Ukrepi, upravičeni do višje stopnje sofinanciranja v skladu s členoma 11(3) in 12(7)

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>132</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga IV – alinea 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 Projekti za preprečevanje radikalizacije in boj proti njej;

 Projekti za preprečevanje nasilnega ekstremizma, vključno z radikalizacijo, nestrpnostjo in diskriminacijo, in boj proti temu, zlasti ukrepi za obravnavanje temeljnih vzrokov in preprečevanje radikalizacije v zaporih, ter projekti za zagotavljanje posebnega usposabljanja za organe kazenskega pregona.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>133</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga IV – alinea 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 projekti za izboljšanje interoperabilnosti informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij41.

 projekti za izboljšanje interoperabilnosti informacijskih sistemov in komunikacijskih omrežij, če tako določa zakonodaja Unije ali države članice.

__________________

__________________

41V skladu s sporočilom Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost (COM(2016)0205).

41V skladu s sporočilom Komisije o trdnejših in pametnejših informacijskih sistemih za meje in varnost (COM(2016)0205).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>134</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga IV – alinea 2 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 projekti za boj proti strukturam organiziranega kriminala, ki so v skladu z EMPACT posebno nevarne.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>135</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga IV – alinea 2 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 projekti za preprečevanje kibernetske kriminalitete in boj proti njej, zlasti spolnega izkoriščanja otrok na spletu, vključno z ukrepi za preprečevanje napadov na informacijske sisteme in kritično infrastrukturo z odkrivanjem in odpravo ranljivosti;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>136</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga IV – alinea 2 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 projekti za boj proti nezakoniti trgovini prek spletnih poti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>137</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga V – del 2 – točka 3 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrednost prepovedanih drog, zaseženih v okviru čezmejnega sodelovanja med organi kazenskega pregona.

Vrednost zaseženih prepovedanih drog, orožja in izdelkov, narejenih iz prostoživečih živali, ter trgovine s kulturnimi dobrinami, dosežena v okviru čezmejnega sodelovanja med organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, ki se izvaja s podporo sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>138</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga V – del 3 – točka 2 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Število kritičnih infrastruktur in javnih prostorov, katerih zaščita pred incidenti, povezanimi z varnostjo, se je izboljšala s pomočjo sklada.

Število javnih prostorov in obseg kritične infrastrukture, katerih zaščita pred incidenti, povezanimi z varnostjo, se je izboljšala s pomočjo sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>139</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – vrstica 10 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

10a

OC – Pranje prihodkov, pridobljenih s kaznivimi dejanji

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>140</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – vrstica 12 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

12a

Nedovoljena trgovina s kulturnimi dobrinami

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>141</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – vrstica 12 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

12b

Trgovina z ogroženimi vrstami

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>142</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VI – razpredelnica 1 – KODE ZA RAZSEŽNOST „PODROČJE INTERVENCIJE“ – vrstica 24 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

 

 

Predlog spremembe

24a

CC – Razširjanje podob zlorabe otrok in otroške pornografije

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>143</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 1 – točka 1 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) števila iskanj v schengenskem informacijskem sistemu (SIS);

(a) števila vnesenih opozoril in iskanj v schengenskem informacijskem sistemu (SIS);

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>144</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 1 – točka 1 – odstavek 1 – točka e a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) števila iskanj v evropskem informacijskem sistemu kazenskih evidenc za državljane tretjih držav (ECRIS-TCN).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>145</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 1 – točka 2 – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Število s podporo sklada realiziranih novih povezav med podatkovnimi zbirkami, pomembnimi za varnost:

Število s podporo sklada realiziranih novih povezav pristojnih organov do podatkovnih zbirk, pomembnih za varnost:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>146</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 2 – točka 7 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrednost prepovedanih drog, zaseženih v okviru čezmejnega sodelovanja med organi kazenskega pregona.

Vrednost prepovedanih drog, orožja, proizvodov iz nezakonite trgovine z ogroženimi vrstami in s kulturnimi dobrinami, zaseženih v okviru čezmejnega sodelovanja med organi kazenskega pregona.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>147</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 2 – točka 7 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vir podatkov: države članice, upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe

Vir podatkov: Europol, države članice, upravičenci do nepovratnih sredstev Unije za ukrepe

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>148</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 – točka 10 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vir podatkov: države članice

Vir podatkov: države članice, Europol, ENISA

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>149</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 – točka 12 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Število žrtev kaznivih dejanj, ki prejemajo podporo sklada, razčlenjeno po vrstah kaznivih dejanj (trgovina z ljudmi, tihotapljenje migrantov, terorizem, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal, kibernetska kriminaliteta, spolno izkoriščanje otrok).

Število žrtev kaznivih dejanj, ki prejemajo podporo sklada, razčlenjeno po vrstah kaznivih dejanj (trgovina z ljudmi in organi, tihotapljenje migrantov, terorizem, huda kazniva dejanja in organizirani kriminal, kibernetska kriminaliteta, spolno izkoriščanje in spolno izkoriščanje otrok, mučenje ali nečloveško ali ponižujoče ravnanje).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>150</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 – točka 13 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Število kritičnih infrastruktur in javnih prostorov, katerih zaščita pred incidenti, povezanimi z varnostjo, se je izboljšala s pomočjo sklada.

Število javnih prostorov in obseg kritične infrastrukture, katerih zaščita pred incidenti, povezanimi z varnostjo, se je izboljšala s pomočjo sklada.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>151</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 – točka 14 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) število zadetkov na spletišču mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji (RAN);

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>152</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 – točka 14 – odstavek 1 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) število študijskih obiskov, usposabljanj, delavnic in svetovanj, opravljenih v državah članicah v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, razčlenjeno po upravičencih (organi kazenskega pregona, drugo).

(c) število študijskih obiskov, usposabljanj, delavnic in svetovanj, opravljenih v državah članicah v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, razčlenjeno po upravičencih (organi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj, drugo), ter povratne informacije udeležencev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>153</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 – točka 14 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vir podatkov: mreža EU za ozaveščanje o radikalizaciji

Vir podatkov: mreža EU za ozaveščanje o radikalizaciji, države članice

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>154</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Priloga VIII – del 3 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Specifični cilj 3a: Razvoj skupne obveščevalne kulture:

 

(15a) Število izmenjav med državami članicami na področju obveščanja.

 

(15b) Število uslužbencev organov preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj in obveščevalnih uradnikov, ki so vključeni v usposabljanje, vaje, vzajemne učne ali specializirane programe izmenjav o čezmejnih temah, zagotovljene s podporo sklada.

 

Vir podatkov: države članice

</Amend></RepeatBlock-Amend>


 

 

 

MNENJE Odbora za proračun (21.11.2018)

<CommissionInt>za Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve</CommissionInt>


<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Sklada za notranjo varnost</Titre>

<DocRef>(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD))</DocRef>

Pripravljavec mnenja: <Depute>Urmas Paet</Depute>

 

 

 

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Vse bolj raznolike in zapletene grožnje naši varnosti ne poznajo meja, zato sta bistvenega pomena usklajen odziv na ravni EU ter okrepljena finančna in tehnična podpora državam članicam.

Pripravljavec mnenja podpira predlog Komisije, kjer se za obdobje 2021–2027 predlagajo več kot podvojena finančna sredstva za Sklad za notranjo varnost; to je instrument Unije, katerega namen je olajšati čezmejno sodelovanje in skupne operacije, okrepiti izmenjavo informacij in zmogljivosti pri preprečevanju organiziranega kriminala in kibernetske kriminalitete in boju proti njima ter boj proti terorizmu in radikalizaciji. Pripravljavec bi rad poudaril pomen obvladovanja kriz, vključno z njihovim preprečevanjem, pripravljenostjo in odpornostjo nanje ter obvladovanjem posledic, kar je treba vključiti med cilje politike novega sklada, saj so to temeljni sestavni deli za zagotavljanje notranje varnosti.

Glede na rezultate vmesne ocene sedanjega Sklada za notranjo varnost – policija bo glavni izziv za naslednje obdobje zagotoviti večjo prožnost in učinkovitost sklada ter čim bolj zmanjšati upravno breme. Po mnenju pripravljavca je to glavna prednostna naloga in predloge Komisije pozdravlja kot korak v pravo smer. Namen predlaganih sprememb je povečati prožnost pri izvedbenih ukrepih in ukrepanju. Ravno tako pomembno je zagotoviti, da so zahteve poročanja sorazmerne, relevantne in ne povečujejo upravnega bremena za upravičence in upravne organe.

Varnost je medsektorsko vprašanje, zato so, kot predlaga Komisija, dobrodošle in potrebne večje sinergije in skladnost Sklada za notranjo varnost z drugimi instrumenti EU. Hkrati varnost na svetovni ravni in ukrepi onkraj meja Unije neposredno vplivajo na notranjo varnost Unije. Zato bi moral sklad še naprej podpirati ukrepe v zvezi s tretjimi državami in v zvezi z njimi, vendar morajo ti ukrepi sočasno dopolnjevati prednostne naloge Unije na področju notranje varnosti ter cilje zunanje politike v teh državah.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Cilj Unije, ki je zagotoviti visoko stopnjo varnosti na območju svobode, varnosti in pravice na podlagi člena 67(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), bi bilo treba med drugim doseči z ukrepi, namenjenimi preprečevanju kriminala in boju proti njemu, ter z ukrepi za usklajevanje in sodelovanje med organi pregona in drugimi nacionalnimi organi držav članic, pa tudi z zadevnimi agencijami Unije in drugimi zadevnimi organi Unije ter zadevnimi tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami.

(4) Cilj Unije, ki je zagotoviti visoko stopnjo varnosti na območju svobode, varnosti in pravice na podlagi člena 67(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), bi bilo treba med drugim doseči z ukrepi, namenjenimi preprečevan