Förfarande : 2018/0250(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0115/2019

Ingivna texter :

A8-0115/2019

Debatter :

PV 12/03/2019 - 28
CRE 12/03/2019 - 28

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.13
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0177

BETÄNKANDE     ***I
PDF 345kWORD 153k
28.2.2019
PE 630.441v02-00 A8-0115/2019

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Föredragande: Monika Hohlmeier

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 YTTRANDE från budgetutskottet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet

(COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250 (COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0472),

–  med beaktande av artiklarna 294.2, 82.1, 84 och 87.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0267/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från budgetutskottet (A8-0115/2019).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Värnandet av den inre säkerheten, som är en av medlemsstaternas behörigheter, är en gemensam uppgift till vilken EU:s institutioner, berörda EU-organ och medlemsstaterna bör lämna gemensamma bidrag. Under perioden 2015–2020 fastställde kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet gemensamma prioriteringar, vilka anges i den europeiska säkerhetsagendan av den 15 april 201510 och som bekräftades av rådet i den förnyade strategin för inre säkerhet från juni 201511 och av Europaparlamentet och rådet i deras resolution från juli 201512. Syftet med den gemensamma strategin var att tillhandahålla en strategisk ram för arbetet på unionsnivå på området inre säkerhet. I strategin fastställdes vad som främst måste åtgärdas för att garantera en ändamålsenlig unionsreaktionsäkerhetshot under perioden 2015–2020, nämligen att komma till rätta med terrorismen och förebygga radikalisering, störa den organiserade brottsligheten och bekämpa it-brottsligheten.

(1)  Den nationella säkerheten omfattas visserligen av medlemsstaternas exklusiva behörighet, men det krävs ändå samarbete och samordning på unionsnivå för att värna den. Den inre säkerheten är en gemensam uppgift som EU:s institutioner, berörda EU-organ och medlemsstaterna, med hjälp av den privata sektorn och det civila samhället, gemensamt bör bidra till. Under perioden 2015–2020 fastställde kommissionen, Europeiska unionens råd och Europaparlamentet gemensamma prioriteringar, som anges i den europeiska säkerhetsagendan från april 201510 och som bekräftades av rådet i den förnyade strategin för inre säkerhet från juni 201511 och av Europaparlamentet i dess resolution från juli 201512, nämligen att förebygga och bekämpa terrorism och förebygga radikalisering, även radikaliseringinternet, och våldsbejakande extremism, intolerans och diskriminering, störa den organiserade brottsligheten och bekämpa it-brottsligheten.

__________________

__________________

10 COM(2015) 185 final av den 28 april 2015.

10 COM(2015) 185 final av den 28 april 2015.

11 Rådets slutsatser om den 16 juni 2015 den förnyade strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2015–2020

11 Rådets slutsatser om den 16 juni 2015 den förnyade strategin för inre säkerhet i Europeiska unionen 2015–2020

12 Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)).

12 Europaparlamentets resolution av den 9 juli 2015 om den europeiska säkerhetsagendan (2015/2697(RSP)).

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I Romförklaringen, som undertecknades den 25 september 2017, bekräftade ledarna för 27 medlemsstater sin beslutsamhet att verka för ett tryggt och säkert Europa, att bygga en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig fritt, där våra yttre gränser är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar internationella normer; ett Europa som är fast beslutet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

(2)  I Romförklaringen, som undertecknades den 25 mars 2017, bekräftade ledarna för 27 medlemsstater, Europeiska rådet, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen sin beslutsamhet att verka för ett tryggt och säkert Europa, att bygga en union där alla medborgare känner sig trygga och kan röra sig fritt, där våra yttre gränser är säkra och där migrationspolitiken är effektiv, ansvarsfull och hållbar och respekterar internationella normer; ett Europa som är fast beslutet att bekämpa terrorism och organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att uppnå detta mål bör åtgärder vidtas på unionsnivå till skydd för människor och varor från de alltmer gränsöverskridande hoten och till stöd för det arbete som utförs av medlemsstaternas ansvariga myndigheter. Bland annat terrorism, grov och organiserad brottslighet, rörlig brottslighet, narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, människohandel och olaglig vapenhandel utgör alltjämt en utmaning mot unionens inre säkerhet.

(5)  För att uppnå detta mål bör åtgärder vidtas på unionsnivå till skydd för människor, offentliga platser och kritisk infrastruktur mot de alltmer gränsöverskridande hoten och till stöd för det arbete som utförs av medlemsstaternas ansvariga myndigheter. Bland annat terrorism, grov och organiserad brottslighet, rörlig brottslighet, olaglig handel med vapen och narkotika, korruption, penningtvätt, it-brottslighet, sexuellt utnyttjande, inbegripet av barn, människohandel, hybridhot samt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot utgör alltjämt en utmaning mot unionens inre säkerhet och inre marknad.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Fonden bör tillhandahålla ekonomiskt stöd för att hantera de utmaningar som uppstår till följd av den kraftiga ökningen av vissa typer av brott, till exempel betalningsbedrägerier, sexuellt utnyttjande av barn och olaglig handel med vapen, som begåtts via internet de senaste åren (”brott som möjliggörs av it-tekniken”).

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Finansieringen från unionens budget bör koncentreras till verksamhetsområden där unionens insatser kan ge ett mervärde jämfört med åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. I enlighet med artiklarna 84 och 87.2 i EUF-fördraget bör finansieringen stödja åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas insatser på området förebyggande av brottslighet och stöd till polissamarbete som omfattar samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaterna, särskilt med avseende på informationsutbyte, ökat operativt samarbete och stödinsatser för att stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet. Fondens medel får inte användas till driftskostnader och verksamhet med anknytning till medlemsstaternas väsentliga uppgifter avseende upprätthållandet av lag och ordning eller skyddet av den inre och nationella säkerheten på det sätt som avses i artikel 72 i EUF-fördraget.

(6)  Finansieringen från unionens budget bör koncentreras till verksamhetsområden där unionens insatser kan ge ett mervärde jämfört med åtgärder som medlemsstaterna vidtar på egen hand. I enlighet med artiklarna 84 och 87.2 i EUF-fördraget bör finansieringen stödja åtgärder för att främja och stödja medlemsstaternas insatser på området förebyggande av brottslighet, gemensam utbildning och stöd till polissamarbete och rättsligt samarbete som omfattar samtliga behöriga myndigheter i medlemsstaterna och unionsorgan, särskilt med avseende på informationsutbyte, ökat operativt samarbete och stödinsatser för att stärka förmågan att bekämpa och förebygga brottslighet. Fondens medel får inte användas till driftskostnader och verksamhet med anknytning till medlemsstaternas väsentliga uppgifter avseende upprätthållandet av lag och ordning eller skyddet av den inre och nationella säkerheten på det sätt som avses i artikel 72 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  För att bevara Schengenområdet och stärka dess funktion är medlemsstaterna sedan den 6 april 2017 skyldiga att mot relevanta databaser genomföra systematiska kontroller av EU-medborgare som passerar EU:s yttre gränser. Kommissionen har också utfärdat en rekommendation till medlemsstaterna om att bättre utnyttja poliskontroller och gränsöverskridande samarbete. Solidaritet mellan medlemsstaterna, klarhet kring arbetsfördelningen, respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna och rättsstatsprincipen samt en tydlig inriktning mot det globala perspektivet och den nödvändiga överensstämmelsen med säkerhetens yttre dimension är viktiga principer för unionens och medlemsstaternas insatser för att utveckla en effektiv och verklig säkerhetsunion.

(7)  För att bevara Schengenområdet och hela EU:s inre marknad, och stärka dess funktion, är medlemsstaterna sedan den 6 april 2017 skyldiga att mot relevanta databaser genomföra systematiska kontroller av EU-medborgare som passerar EU:s yttre gränser. Kommissionen har också utfärdat en rekommendation till medlemsstaterna om att bättre utnyttja poliskontroller och gränsöverskridande samarbete. Solidaritet mellan medlemsstaterna, klarhet kring arbetsfördelningen, respekt för de grundläggande rättigheterna och friheterna och rättsstatsprincipen samt en tydlig inriktning mot det globala perspektivet och den nödvändiga överensstämmelsen med säkerhetens yttre dimension är viktiga principer för unionens och medlemsstaternas insatser för att utveckla en effektiv och verklig säkerhetsunion.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Fonden bör genomföras i fullständig överensstämmelse med de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende grundläggande rättigheter.

(9)  Fonden bör genomföras i fullständig överensstämmelse med de värden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och med unionens internationella åtaganden avseende mänskliga rättigheter. Denna förordning syftar särskilt till att säkerställa fullständig respekt för de grundläggande rättigheterna, såsom rätten till människans värdighet, rätten till liv, förbudet mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, rätten till skydd av personuppgifter, barnets rättigheter och rätten till ett effektivt rättsmedel. Den syftar även till att främja tillämpning av principen om icke-diskriminering.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(10a)  Att öka medvetenheten hos brottsbekämpande personal i frågor som rör alla former av rasism, inbegripet antisemitism och antiziganism, är en viktig framgångsfaktor för den inre säkerheten. Medvetandehöjande utbildningsåtgärder för brottsbekämpande aktörer bör därför ingå i fondens tillämpningsområde, i syfte att öka kapaciteten för att bygga upp förtroende på lokal nivå.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I enlighet med de gemensamma prioriteringar som fastställts på unionsnivå för att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen kommer fonden att stödja åtgärder med inriktning på de främsta säkerhetshoten och särskilt på att bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet samt it-brottslighet samt genom att stödja och skydda brottsoffer. Genom fonden säkerställs att unionen och dess medlemsstater är väl utrustade att också ta itu med nya och framväxande hot så en verklig säkerhetsunion kan förverkligas. Detta arbete bör bedrivas genom ekonomiskt stöd till bättre informationsutbyte, ökat operativt samarbete och förbättrad nationell och kollektiv kapacitet.

(11)  I enlighet med de gemensamma prioriteringar som fastställts på unionsnivå för att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen kommer fonden att stödja åtgärder med inriktning på de främsta säkerhetshoten och särskilt på att förebygga och bekämpa terrorism och våldsbejakande extremism, inbegripet radikalisering, intolerans och diskriminering, grov och organiserad brottslighet samt it-brottslighet samt genom att stödja och skydda brottsoffer och skydda kritisk infrastruktur. Genom fonden säkerställs att unionen och dess medlemsstater är väl utrustade att också ta itu med nya och framväxande hot, t.ex. olaglig handel, även på nätet, hybridhot och kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot, att en verklig säkerhetsunion kan förverkligas. Detta arbete bör bedrivas genom ekonomiskt stöd till bättre informationsutbyte, ökat operativt samarbete och förbättrad nationell och kollektiv kapacitet.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Inom fondens övergripande ram bör det ekonomiska stöd som tillhandahålls genom fonden i synnerhet stödja polissamarbete och rättsligt samarbete samt förebyggande arbete mot grov och organiserad brottslighet, olaglig vapenhandel, korruption, penningtvätt, narkotikahandel, miljöbrott, utbyte av och tillgång till information, terrorism, människohandel, utnyttjande av olaglig invandring, sexuellt utnyttjande av barn, spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp och av barnpornografi samt it-brottslighet. Fonden bör också stödja skyddet av personer, offentliga platser och kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade incidenter samt även stödja effektiv hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser, också genom utveckling av gemensamma politiska svar (strategier, policycykler, program och handlingsplaner), lagstiftning och praktiskt samarbete.

(12)  Inom fondens övergripande ram bör det ekonomiska stöd som tillhandahålls genom fonden i synnerhet stödja utbyte av och tillgång till information samt polissamarbete och rättsligt samarbete samt förebyggande arbete mot grov och organiserad brottslighet, vapenhandel, korruption, penningtvätt, narkotikahandel, miljöbrott, terrorism, människohandel, utnyttjande av flyktingar och irreguljära migranter, allvarlig arbetskraftsexploatering, sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp, inbegripet av barn och kvinnor, spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp och av barnpornografi samt it-brottslighet. Fonden bör också stödja skyddet av personer, offentliga platser och kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade incidenter samt även stödja effektiv hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser, också genom gemensam utbildning, utveckling av gemensamma politiska svar (strategier, policycykler, program och handlingsplaner), lagstiftning och praktiskt samarbete.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a)  Fonden bör tillhandahålla stöd för brottsbekämpande myndigheter oavsett organisationsstruktur enligt nationell lagstiftning. Därför bör även åtgärder som involverar militära styrkor som har ansvar för den inre säkerheten berättiga till stöd från fonden, i den mån sådana åtgärder bidrar till att de särskilda målen för fonden uppnås. I nödsituationer och för att hantera och förebygga allvarliga risker för den allmänna säkerheten, även efter en terroristattack, bör även åtgärder som militära styrkor vidtar på medlemsstatens territorium kunna få stöd från fonden. Fredsbevarande åtgärder eller försvarsåtgärder utanför den berörda medlemsstatens territorium bör under inga omständigheter berättiga till stöd från fonden.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Det finns ett behov av att maximera effekterna av unionens finansiering genom att mobilisera, sammanföra och förmera offentliga och privata finansiella medel. Fonden bör främja och uppmuntra ett aktivt och meningsfullt deltagande av civilsamhället, inbegripet icke-statliga organisationer, samt av berörd industri i utvecklingen och genomförandet av säkerhetspolitiken, i förekommande fall också med deltagande av andra berörda aktörer, EU:s byråer och andra unionsorgan samt tredjeländer och internationella organisationer med avseende på fondens mål.

(14)  Det finns ett behov av att maximera effekterna av unionens finansiering genom att mobilisera, sammanföra och förmera offentliga och privata finansiella medel. Fonden bör främja och uppmuntra ett aktivt och meningsfullt deltagande av civilsamhället, inbegripet icke-statliga organisationer, samt av berörd europeisk industri i utvecklingen och genomförandet av säkerhetspolitiken, framför allt när det gäller it-säkerhet, i förekommande fall också med deltagande av andra berörda aktörer, EU:s byråer och andra unionsorgan samt internationella organisationer med anknytning till fondens mål. Det bör dock säkerställas att stöd från fonden inte används för att delegera lagstadgade eller offentliga uppgifter till privata aktörer.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  För att se till att fonden ger högre inre säkerhet i hela Europeiska unionen, så att en verklig säkerhetsunion kan utvecklas, bör den användas på ett sätt som bidrar med mest mervärde till medlemsstaternas insatser.

(16)  För att se till att fonden ger högre inre säkerhet i hela Europeiska unionen, så att en verklig säkerhetsunion kan utvecklas, bör den användas på ett sätt som bidrar med mest europeiskt mervärde till medlemsstaternas insatser.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att bidra till att fondens mål uppnås bör medlemsstaterna säkerställa att prioriteringarna i deras program avser fondens särskilda mål, att prioriteringarna väljs ut i enlighet med de genomförandeåtgärder som anges i bilaga II och att fördelningen av medel mellan målen säkerställer att det övergripande strategiska målet kan uppnås.

(18)  För att bidra till att fondens mål uppnås bör medlemsstaterna säkerställa att prioriteringarna i deras program bidrar till förverkligandet av fondens särskilda mål, att prioriteringarna väljs ut i enlighet med genomförandeåtgärderna och att fördelningen av medel mellan målen står i proportion till utmaningarna och behoven samt säkerställer att det övergripande strategiska målet kan uppnås.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Fonden bör överensstämma med och komplettera andra av unionens finansieringsprogram på säkerhetsområdet. Synergier kommer att eftersträvas och säkerställas, särskilt med Asyl- och migrationsfonden, Fonden för integrerad gränsförvaltning bestående av gränskontroll- och viseringsinstrumentet, inrättat genom förordning (EU) X, och Instrumentet för tullkontrollutrustning, inrättat genom förordning (EU) X, samt övriga sammanhållningspolitiska fonder som omfattas av förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], säkerhetsforskningen inom programmet Horisont Europa, inrättat genom förordning (EU) X, programmet Rättigheter och värden, inrättat genom förordning X, programmet Rättsliga frågor, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning EU X, programmet Det digitala Europa, inrättat genom förordning EU X, och InvestEU-programmet, inrättat genom förordning EU X. Ändamålsenliga samordningssystem är mycket viktiga för möjligheten att nå de politiska målen på så effektiv väg som möjligt, utnyttja stordriftsfördelar och undvika överlappning mellan åtgärderna.

(20)  Fonden bör överensstämma med och komplettera andra av unionens finansieringsprogram på säkerhetsområdet. Synergier kommer att säkerställas, särskilt med Asyl- och migrationsfonden, Fonden för integrerad gränsförvaltning bestående av gränskontroll- och viseringsinstrumentet, inrättat genom förordning (EU) X, och Instrumentet för tullkontrollutrustning, inrättat genom förordning (EU) X, samt övriga sammanhållningspolitiska fonder som omfattas av förordning (EU) [förordningen om gemensamma bestämmelser], säkerhetsforskningen inom programmet Horisont Europa, inrättat genom förordning (EU) X, programmet Rättigheter och värden, inrättat genom förordning X, programmet Rättsliga frågor, inrättat genom Europaparlamentets och rådets förordning EU X, programmet Det digitala Europa, inrättat genom förordning EU X, och InvestEU-programmet, inrättat genom förordning EU X. Synergier bör eftersträvas, särskilt på områdena säkerhet för infrastruktur och offentliga platser, it-säkerhet, skydd för offer och förebyggande av våldsbejakande extremism, inbegripet radikalisering. Ändamålsenliga samordningssystem är mycket viktiga för möjligheten att nå de politiska målen på så effektiv väg som möjligt, utnyttja stordriftsfördelar och undvika överlappning mellan åtgärderna.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer som finansieras genom fonden bör genomföras i fullständig synergi och överensstämmelse med andra åtgärder utanför unionen som erhåller stöd genom unionens instrument för externt bistånd. Vid genomförandet av dessa åtgärder bör i synnerhet fullständig överensstämmelse eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder och utrikespolitik rörande landet eller regionen i fråga. Vad gäller den yttre dimensionen, bör fonden öka samarbetet med tredjeländer på områden av intresse för unionens inre säkerhet, såsom kampen mot terrorism och radikalisering, samarbete med tredjeländers brottsbekämpande myndigheter i kampen mot terrorismen (vilket även inbegriper utsändning av personal och gemensamma utredningsgrupper), grov och organiserad brottslighet och korruption samt människohandel och smuggling av migranter.

(21)  De åtgärder i, och med anknytning till, tredjeländer som finansieras genom fonden bör genomföras i fullständig synergi och överensstämmelse med andra åtgärder utanför unionen som erhåller stöd genom unionens instrument för externt bistånd. Vid genomförandet av dessa åtgärder bör i synnerhet fullständig överensstämmelse eftersträvas med principerna och de allmänna målen för unionens yttre åtgärder, utrikespolitik och utvecklingsbiståndspolitik rörande landet eller regionen i fråga. Vad gäller den yttre dimensionen, bör fonden öka samarbetet med tredjeländer på områden av intresse för unionens inre säkerhet, såsom kampen mot terrorism och radikalisering, samarbete med tredjeländers brottsbekämpande myndigheter i kampen mot terrorismen (vilket även inbegriper utsändning av personal och gemensamma utredningsgrupper), olaglig handel med framför allt vapen, narkotika, hotade arter och kulturföremål, grov och organiserad brottslighet och korruption samt människohandel och smuggling av migranter.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr X1a bör unionen vidta åtgärder för att skydda sin budget så snart generella brister konstaterats när det gäller rättsstatens principer i en medlemsstat. Förordning (EU) nr X bör tillämpas på denna fond.

 

________________

 

1a Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (COM(2018)0324).

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Fonden bör återspegla behovet av ökad flexibilitet och förenkling samtidigt som kraven på förutsägbarhet upprätthålls och en rättvis och transparent fördelning av resurserna säkerställs, så att de mål som fastställs i denna förordning kan uppnås.

(24)  Fonden bör återspegla behovet av ökad flexibilitet och förenkling samtidigt som kraven på förutsägbarhet upprätthålls och en rättvis och transparent fördelning av resurserna säkerställs, så att de mål som fastställs i denna förordning kan uppnås. Genomförandet av fonden bör följa principerna om effektivitet, ändamålsenlighet och kvalitet på utgifterna. Dessutom bör genomförandet av fonden vara så användarvänligt som möjligt.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  De initiala beloppen bör ligga till grund för medlemsstaternas långsiktiga investeringar i säkerhet. För att ta hänsyn till förändringar av säkerhetshotet eller av utgångsläget bör ett tilläggsbelopp tilldelas medlemsstaterna efter halva tiden på grundval av de senast tillgängliga statistiska uppgifter som anges i fördelningsnyckeln och med hänsyn till programmens genomförandegrad.

(26)  De initiala beloppen bör ligga till grund för medlemsstaternas långsiktiga investeringar i säkerhet. För att ta hänsyn till förändringar av interna och externa säkerhetshot eller av utgångsläget bör ett tilläggsbelopp tilldelas medlemsstaterna efter halva tiden på grundval av de senast tillgängliga statistiska uppgifter som anges i fördelningsnyckeln och med hänsyn till programmens genomförandegrad.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(26a)  När de tillgängliga medlen från fonden fördelas bör hänsyn tas till den kritiska infrastruktur som medlemsstaterna måste skydda.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Eftersom utmaningarna på säkerhetsområdet ständigt förändras, finns det ett behov av att anpassa tilldelningen av medel till förändringarna i säkerhetshoten och avdela finansiering till de prioriteringar som ger det största mervärdet för unionen. För att reagera på akuta behov, strategiska förändringar och unionens prioriteringar, samt för att avdela finansiering till åtgärder med ett högt mervärde för unionen, kommer en del av finansieringen regelbundet att anslås till särskilda åtgärder, unionsåtgärder och bistånd i nödsituationer genom en tematisk del.

(27)  Eftersom utmaningarna på säkerhetsområdet ständigt förändras, finns det ett behov av att anpassa tilldelningen av medel till förändringarna i de interna och externa säkerhetshoten och avdela finansiering till de prioriteringar som ger det största mervärdet för unionen. För att reagera på akuta behov, strategiska förändringar och unionens prioriteringar, samt för att avdela finansiering till åtgärder med ett högt mervärde för unionen, kommer en del av finansieringen regelbundet att anslås till särskilda åtgärder, unionsåtgärder och bistånd i nödsituationer genom en tematisk del.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att utnyttja en del av sina programanslag till att finansiera de åtgärder som förtecknas i bilaga IV genom att nytta dras av ett större bidrag från unionen.

(28)  Medlemsstaterna bör uppmuntras att utnyttja en del av sina programanslag till att finansiera de åtgärder som förtecknas i bilaga IV genom att dra nytta ett större bidrag från unionen, framför allt eftersom de ger ett stort europeiskt mervärde eller är av stor vikt för unionen.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  För att komplettera genomförandet av de politiska målen på nationell nivå genom medlemsstaternas program bör fonden också stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde avseende politisk analys och innovation, gränsöverskridande ömsesidigt lärande och partnerskap samt testning av nya initiativ och åtgärder i hela unionen.

(31)  För att komplettera genomförandet av de politiska målen på nationell nivå genom medlemsstaternas program bör fonden också stödja åtgärder på unionsnivå. Sådana åtgärder bör ha övergripande strategiska syften inom fondens tillämpningsområde avseende politisk analys och innovation, gränsöverskridande ömsesidigt lärande och partnerskap samt testning av nya initiativ och åtgärder i hela unionen eller i vissa medlemsstater. I detta sammanhang bör man uppmuntra samarbete mellan medlemsstaternas underrättelsetjänster i syfte att säkerställa det informationsutbyte som krävs för att effektivisera kampen mot terrorism och grov och organiserad brottslighet, och för att bidra till en bättre förståelse av dessa problems gränsöverskridande karaktär. Fonden bör stödja medlemsstaternas ansträngningar att utbyta bästa praxis och uppmuntra gemensam utbildning för att bidra till en kultur av samarbete och ömsesidigt förtroende såväl mellan underrättelsetjänsterna som mellan underrättelsetjänsterna och Europol.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Skäl 33a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(33a)  Mot bakgrund av unionsåtgärdernas transnationella karaktär och i syfte att främja samordnade åtgärder för att uppfylla målet om att säkerställa högsta säkerhetsnivå i unionen, bör även de decentraliserade byråerna vara godkända som mottagare av unionsåtgärder, bland annat i form av bidrag. Sådant stöd bör vara förenligt med de prioriteringar och initiativ som fastställs av EU-institutionerna på unionsnivå för att säkerställa ett europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  För att åtgärder ska kunna genomföras genom delad förvaltning bör fonden ingå som en del av ett sammanhängande ramverk bestående av föreliggande förordning, budgetförordningen och förordning (EU) nr X18.

(37)  För att åtgärder ska kunna genomföras genom delad förvaltning bör fonden ingå som en del av ett sammanhängande ramverk bestående av föreliggande förordning, budgetförordningen och förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser]18. Om bestämmelserna står i konflikt med varandra bör förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] ha företräde framför den här förordningen.

__________________

__________________

18 Fullständig hänvisning.

18 Fullständig hänvisning.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Genom förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] inrättas en ram för åtgärder inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl- och migrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och visering som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, och den innehåller i synnerhet regler om programplanering, övervakning, utvärdering, förvaltning och kontroll av EU:s medel som genomförs genom delad förvaltning. Vidare är det nödvändigt att specificera målen för Fonden för inre säkerhet i denna förordning, och att fastställa särskilda bestämmelser om verksamhet som kan finansieras genom detta instrument.

(38)  Genom förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] inrättas en ram för åtgärder inom ramen för Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden+ (ESF+), Sammanhållningsfonden, Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF), Asyl-, migrations- och integrationsfonden (Amif), Fonden för inre säkerhet och Instrumentet för gränsförvaltning och visering som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, och den innehåller i synnerhet regler om programplanering, övervakning, utvärdering, förvaltning och kontroll av EU:s medel som genomförs genom delad förvaltning. Vidare är det nödvändigt att specificera målen för Fonden för inre säkerhet i denna förordning, och att fastställa särskilda bestämmelser om verksamhet som kan finansieras genom detta instrument.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  För att säkerställa att fonden stöder åtgärder för att ta itu med alla fondens särskilda mål och att fördelningen av medel mellan dessa mål står i proportion till utmaningarna och behoven så att målen kan uppnås, bör en minsta procentandel av tilldelningen från fonden fastställas för varje särskilt mål av fonden, både för de nationella programmen och för den tematiska delen.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201319, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9621 och rådets förordning (EU) 2017/193922 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med rådets förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137123. I enlighet med budgetförordningen är varje person eller enhet som tar emot medel från unionen skyldig att fullt ut samarbeta för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som krävs samt säkerställa att tredjeparter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar motsvarande rättigheter.

(40)  I enlighet med budgetförordningen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/201319, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2988/9520, rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/9621 och rådets förordning (EU) 2017/193922 ska unionens ekonomiska intressen skyddas genom proportionella åtgärder, inbegripet förebyggande, upptäckt och utredning av oriktigheter och bedrägeri, krav på återbetalning av belopp som gått förlorade, betalats ut på felaktiga grunder eller använts felaktigt samt i tillämpliga fall administrativa och/eller straffrättsliga sanktioner. I enlighet med förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 och förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 får Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) utföra administrativa utredningar, inbegripet kontroller på plats och inspektioner, i syfte att fastställa om det har förekommit bedrägeri, korruption eller olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen. I överensstämmelse med rådets förordning (EU) 2017/1939 får Europeiska åklagarmyndigheten utreda och lagföra bedrägeri och annan olaglig verksamhet som påverkar unionens ekonomiska intressen, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/137123. I enlighet med budgetförordningen är varje person eller enhet som tar emot medel från unionen skyldig att fullt ut samarbeta för att skydda unionens ekonomiska intressen, ge kommissionen, Olaf, Europeiska åklagarmyndigheten och Europeiska revisionsrätten alla rättigheter och all tillgång som krävs samt säkerställa att tredjeparter som är involverade i förvaltningen av medel från unionen beviljar motsvarande rättigheter. Medlemsstaterna bör samarbeta fullt ut och ge unionens institutioner, byråer och organ allt det stöd som behövs för att skydda unionens ekonomiska intressen. Resultaten av utredningar av oriktigheter eller bedrägerier som rör fonden bör göras tillgängliga för Europaparlamentet.

__________________

__________________

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

19 Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

20 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95 av den 18 december 1995 om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen (EGT L 312, 23.12.1995, s. 1).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på plats som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

21 Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på plats som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

22 Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

23 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2017/1371 av den 5 juli 2017 om bekämpande genom straffrättsliga bestämmelser av bedrägeri som riktar sig mot unionens finansiella intressen (EUT L 198, 28.7.2017, s. 29).

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  I enlighet med artikel 349 i EUF-fördraget och i linje med kommissionens meddelande ”Ett starkare och förnyat strategiskt partnerskap med EU:s yttersta randområden”25, som godkändes av rådet i dess slutsatser av den 12 april 2018, bör de relevanta medlemsstaterna säkerställa att deras nationella strategier och program beaktar de särskilda utmaningar som de yttersta randområdena ställs inför vid migrationshanteringen. Fonden stöder dessa medlemsstater med tillräckliga medel för att hjälpa dessa regioner på lämpligt sätt.

utgår

__________________

 

25 COM(2017) 623 final.

 

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201626 behöver denna fond utvärderas på grundval av den information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondens faktiska konsekvenser. För att mäta fondens resultat bör indikatorer och relaterade mål fastställas för vart och ett av fondens särskilda mål.

(44)  I enlighet med punkterna 22 och 23 i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 201626 behöver denna fond utvärderas på grundval av den information som samlats in till följd av särskilda övervakningskrav, samtidigt som överreglering och administrativa bördor, särskilt för medlemsstaterna, undviks. Dessa krav kan i förekommande fall innefatta mätbara indikatorer som kan användas som utgångspunkt för utvärdering av fondens faktiska konsekvenser. För att mäta fondens resultat bör indikatorer och relaterade mål fastställas för vart och ett av fondens särskilda mål. Indikatorerna bör vara både kvalitativa och kvantitativa.

__________________

__________________

26 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

26 Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016, EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Detta program kommer att bidra till att klimatåtgärder integreras och ett övergripande mål på 25 % av EU-budgetens utgifter till stöd för klimatmålen uppnås, vilket återspeglar vikten av att motarbeta klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

(45)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder och till att uppnå ett övergripande mål på 25 % av EU-budgetens utgifter till stöd för klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 samt till att uppnå ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att motarbeta klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Skäl 46

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(46)  Genom dessa gemensamma indikatorer och finansiell rapportering bör kommissionen och medlemsstaterna övervaka fondens genomförande i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] och denna förordning.

(46)  Genom dessa gemensamma indikatorer och finansiell rapportering bör kommissionen och medlemsstaterna övervaka fondens genomförande i enlighet med relevanta bestämmelser i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] och denna förordning. För att på ett adekvat sätt utöva sin tillsynsfunktion bör kommission ha möjlighet att fastställa vilka belopp fonden faktiskt betalat ut under ett visst år. När medlemsstaterna rapporterar in årsredovisningarna för sina nationella program till kommissionen bör de därför skilja mellan återkrav av medel, förfinansiering till slutmottagare och ersättningar för faktiska utgifter. För att underlätta granskningen och övervakningen av genomförandet av fonden bör kommissionen ta med dessa belopp i sin årliga genomföranderapport för fonden. Kommissionen bör varje år lägga fram en sammanfattning av de godkända årliga prestationsrapporterna för Europaparlamentet och rådet. Kommissionen bör på begäran göra den fullständiga texten till de årliga prestationsrapporterna tillgänglig för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  För att komplettera eller ändra icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i FEUF delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över åtgärder som berättigar till en högre grad av samfinansiering enligt uppräkningen i bilaga IV och på driftsstöd samt för att ytterligare utveckla den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

(47)  För att komplettera eller ändra icke väsentliga delar av denna förordning bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i FEUF delegeras till kommissionen med avseende på arbetsprogram för den tematiska delen, förteckningen över åtgärder som berättigar till en högre grad av samfinansiering enligt uppräkningen i bilaga IV och på driftsstöd samt för att ytterligare utveckla den gemensamma övervaknings- och utvärderingsramen. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, även på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Skäl 48

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(48)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter27. Granskningsförfarandet bör tillämpas för genomförandeakter där det fastställs gemensamma skyldigheter för medlemsstaterna, särskilt när det gäller att förse kommissionen med information, medan det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter som avser modaliteterna för att förse kommissionen med information inom ramen för programplanering och rapportering, eftersom de är av rent teknisk natur.

(48)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter27. Det rådgivande förfarandet bör användas vid antagandet av genomförandeakter som avser modaliteterna för att förse kommissionen med information inom ramen för programplanering och rapportering, eftersom de är av rent teknisk natur.

__________________

__________________

27 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

27 EUT L 55, 28.2.2011, s. 13.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Genom denna förordning inrättas Fonden för inre säkerhet (nedan kallad fonden).

1.  Genom denna förordning inrättas Fonden för inre säkerhet (nedan kallad fonden) för perioden 1 januari 2021–31 december 2027.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I förordningen fastställs målen för fonden, budgeten för perioden 2021–2027, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

2.  I denna förordning fastställs följande:

 

a)   Målen för fonden.

 

b)   De särskilda målen för fonden samt åtgärder för att genomföra dessa särskilda mål.

 

c)   Budgeten för perioden 2021–2027.

 

d)   Formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  it-brottslighet: it-beroende brottslighet, dvs. brott som kan begås endast genom bruk av informations- och kommunikationstekniska (IKT) apparater och system, där apparaterna och systemen är verktyg antingen för att begå brott eller de huvudsakliga målen för brottet samt brott som möjliggörs av it-tekniken, dvs. gängse brott såsom sexuellt utnyttjande av barn som kan ökas i omfattning eller räckvidd genom användning av datorer, datornät eller andra former av IKT.

(d)  it-brottslighet: it-beroende brottslighet, dvs. brott som kan begås endast genom bruk av informations- och kommunikationstekniska (IKT) apparater och system, där apparaterna och systemen är verktyg antingen för att begå brott eller de huvudsakliga målen för brottet samt brott som möjliggörs av it-tekniken, dvs. gängse brott som kan öka i omfattning eller räckvidd genom användning av datorer, datornät eller andra former av IKT.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  EU:s policycykel: ett underrättelsebaserat och sektorsövergripande initiativ med inriktning på att bekämpa de främsta grova och organiserade brottshoten mot unionen genom främjande av samarbetet mellan medlemsstaterna, unionens institutioner, byråerna och i förekommande fall tredjeländer och internationella organisationer.

(f)  EU:s policycykel: ett underrättelsebaserat och sektorsövergripande initiativ med inriktning på att bekämpa de främsta grova och organiserade brottshoten mot unionen genom främjande av samarbetet mellan medlemsstaterna, unionens institutioner, unionens byråer för rättsliga och inrikes frågor och i förekommande fall tredjeländer och särskilda internationella organisationer.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  utbyte av och tillgång till information: säker insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information som är relevant såväl för de myndigheter som avses i artikel 87 i EUF-fördraget som för Europol, när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, särskilt gränsöverskridande organiserad brottslighet.

(g)  utbyte av och tillgång till information: säker insamling, lagring, behandling, analys och utbyte av information – som behandlas i enlighet med unionens gällande dataskyddsregler – som är relevant såväl för de myndigheter som avses i artikel 87 i EUF-fördraget som för Europol, Eurojust och Europeiska åklagarmyndigheten, när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra brott, särskilt terrorism och it-brottslighet samt gränsöverskridande, grov och organiserad brottslighet.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  rättsligt samarbete: rättsligt samarbete i straffrättsliga frågor.

utgår

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Det europeiska utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning: program som syftar till att ge brottsbekämpande personal erforderliga kunskaper och färdigheter att på ett ändamålsenligt sätt förebygga och bekämpa gränsöverskridande brottslighet genom effektivt samarbete, i enlighet med kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 om inrättande av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpningen31 och vidare i enlighet med Cepolförordningen32.

(i)  Det europeiska utbildningsprogrammet för tjänstemän inom brottsbekämpning: program som syftar till att ge brottsbekämpande personal erforderliga kunskaper och färdigheter att på ett ändamålsenligt sätt förebygga och bekämpa gränsöverskridande organiserad och grov brottslighet och terrorism genom effektivt samarbete, i enlighet med kommissionens meddelande av den 27 mars 2013 om inrättande av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpningen31 och vidare i enlighet med Cepolförordningen32.

__________________

__________________

31 COM(2013) 172 om inrättande av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpning.

31 COM(2013) 172 om inrättande av ett europeiskt utbildningsprogram för tjänstemän inom brottsbekämpning.

32 Förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol).

32 Förordning (EU) 2015/2219 av den 25 november 2015 om Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol).

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 2 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  beredskap: varje åtgärd som syftar till att förebygga eller minska riskerna i samband med en eventuell terrorattack eller annan säkerhetsrelaterad incident.

(k)  beredskap: särskilda åtgärder som syftar till att förebygga eller minska riskerna i samband med en eventuell terrorattack eller annan säkerhetsrelaterad incident.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det strategiska målet med Fonden för inre säkerhet ska vara att bidra till en hög säkerhetsnivå i unionen, i synnerhet genom motverkande av terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet samt genom att bistå och skydda brottsoffer.

1.  Det strategiska målet med Fonden för inre säkerhet ska vara att bidra till en hög säkerhetsnivå i unionen, bland annat genom ökat samarbete, i synnerhet genom förebyggande och bekämpande av terrorism och våldsbejakande extremism, inbegripet radikalisering, grov och organiserad brottslighet, it-brottslighet samt genom att bistå och skydda brottsoffer. Fonden ska också stödja beredskapen för och hanteringen av säkerhetsrelaterade incidenter.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Öka informationsutbytet bland och inom unionens brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter och andra berörda unionsorgan samt med tredjeländer och internationella organisationer,

(a)  Förbättra och underlätta utbytet av relevant och korrekt information mellan och inom medlemsstaternas brottsbekämpande och rättsliga myndigheter, medlemsstaternas andra behöriga myndigheter och andra berörda unionsorgan, särskilt Europol och Eurojust, och vid behov med tredjeländer och internationella organisationer.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  intensifiera de gränsöverskridande gemensamma insatserna bland och inom unionens brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter när det gäller grov och organiserad brottslighet med en gränsöverskridande dimension, och

(b)  Förbättra och intensifiera samordningen och samarbetet, inbegripet relevanta gemensamma insatser mellan och inom medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter när det gäller terrorism och grov och organiserad brottslighet med en gränsöverskridande dimension.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödja ansträngningarna att stärka kapaciteten när det gäller att bekämpa och förebygga brottslighet, inbegripet terrorism, särskilt genom ökat samarbete mellan myndigheter, civila samhällsorganisationer och privata partner i medlemsstaterna.

(c)  Stödja den nödvändiga förstärkningen av medlemsstaternas kapacitet när det gäller att bekämpa och förebygga brottslighet, inbegripet terrorism, it-brottslighet och våldsbejakande extremism, inbegripet radikalisering, särskilt genom ökat samarbete mellan myndigheter, berörda unionsorgan, det civila samhället och privata aktörer, i och mellan medlemsstaterna, och civil krishantering efter en säkerhetsrelaterad incident.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Utveckla en gemensam underrättelsekultur genom att stödja kontakter och ömsesidigt förtroende, spridning av expertis och bästa praxis mellan medlemsstaternas underrättelsetjänster och med Europol, framför allt genom gemensam utbildning och expertutbyten.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom ramen för de särskilda mål som fastställs i punkt 2 ska fonden genomföras via de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

3.  Inom ramen för de särskilda mål som fastställs i punkt 2 ska fonden genomföras, bland annat via de genomförandeåtgärder som förtecknas i artikel 3a.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Finansierade åtgärder ska genomföras i fullständig överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och respekten för mänsklig värdighet. Åtgärderna ska i synnerhet vara förenliga med bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, unionens lagstiftning om uppgiftsskydd och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Medlemsstaterna ska i synnerhet, och så långt möjligt, visa särskild uppmärksamhet när de vidtar åtgärder för att hjälpa och skydda utsatta personer, särskilt barn och ensamkommande minderåriga.

4.  Finansierade insatser ska genomföras i fullständig överensstämmelse med de grundläggande rättigheterna och människans värdighet och med de värden som fastställs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), och finansieringen ska avbrytas och återbetalas om det finns konkreta och obestridliga bevis för att insatserna bidrar till att kränka dessa rättigheter. Insatserna ska i synnerhet vara förenliga med bestämmelserna i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, unionens lagstiftning om uppgiftsskydd och Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen). Särskild uppmärksamhet ska visas vid genomförande av insatser som rör utsatta personer, särskilt barn och ensamkommande minderåriga.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Genomförandeåtgärder

 

1. Fonden ska bidra till att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

 

(a) Säkerställa en enhetlig tillämpning av unionens regelverk om utbyte av relevant information, inbegripet genom genomförande av rekommendationerna från kvalitetskontrolls- och utvärderingsmekanismer såsom Schengenregelverkets utvärderingsmekanism och andra mekanismer för kvalitetskontroll och utvärdering.

 

(b) Inrätta, anpassa och upprätthålla säkerhetsrelevanta unionsomfattande it-system och kommunikationsnät, inbegripet säkerställa deras interoperabilitet, och utveckla lämpliga verktyg för att åtgärda fastställda brister.

 

(c) Öka den aktiva användningen av säkerhetsrelevanta verktyg, system och databaser för informationsutbyte på unionsnivå, förbättra sammankopplingen av säkerhetsrelevanta nationella databaser, liksom deras anslutning till databaser på unionsnivå om det föreskrivs i berörda rättsliga grunder, och säkerställa att dessa matas med relevanta data av hög kvalitet.

 

(d) Stödja berörda nationella åtgärder för att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 3.2 a.

 

2. Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 b genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

 

(a) Öka de berörda brottsbekämpande insatserna mellan medlemsstaterna, samt i förekommande fall med andra berörda aktörer, i synnerhet för att underlätta och förbättra utnyttjandet av gemensamma utredningsgrupper, gemensamma patruller, förföljande över gränserna, övervakning och andra mekanismer för operativt samarbete inom ramen för EU:s policycykel (Empact), med särskild inriktning på gränsöverskridande insatser.

 

(b) Öka samordningen och samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter inom och mellan medlemsstaterna samt med andra relevanta aktörer, till exempel genom nätverk av specialiserade nationella enheter, nätverk och samarbetsstrukturer på unionsnivå samt unionscentrum.

 

(c) Förbättra samarbetet mellan olika organ och, på unionsnivå, mellan medlemsstaterna, eller mellan medlemsstater, å ena sidan, och EU:s berörda organ och byråer, å andra sidan, samt på nationell nivå mellan de behöriga nationella myndigheterna i varje enskild medlemsstat.

 

3. Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 c genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

 

(a) Öka de brottsbekämpande myndigheternas utbildning, övningar och ömsesidiga lärande, särskilt genom att inkludera delar som syftar till att öka medvetenheten om frågor som rör radikalisering, våldsbejakande extremism och rasism, specialiserade utbytesprogram mellan medlemsstaterna, inbegripet för yngre brottsbekämpande personal, och utbyte av bästa praxis, även med tredjeländer och andra berörda aktörer.

 

(b) Utnyttja samordningseffekter genom sammanslagning av resurser och kunskap bland medlemsstaterna och andra berörda aktörer, inbegripet det civila samhället, exempelvis genom inrättande av gemensamma centrum för spetskompetens, utarbetande av gemensamma riskbedömningar, inrättande av gemensamma operativa stödcentrum för gemensamt utförda insatser eller utbyte av bästa praxis när det gäller att förebygga brott på lokal nivå.

 

(c) Främja och utveckla åtgärder, skydd, mekanismer och bästa praxis för tidig identifiering, skydd av och stöd till vittnen, visselblåsare och brottsoffer samt utveckla partnerskap mellan myndigheter och andra berörda aktörer för att uppnå detta resultat.

 

(d) Förvärva relevant utrustning och inrätta eller uppgradera specialiserade utbildningsfaciliteter och annan central säkerhetsrelevant infrastruktur för att stärka beredskapen, motståndskraften och den allmänna medvetenheten och kunna reagera på lämpligt sätt vid säkerhetshot.

 

(e) Upptäcka, bedöma och avhjälpa sårbarheter i kritisk infrastruktur och it-utrustning med stort genomslag på marknaden för att undvika angrepp mot informationssystem och kritisk infrastruktur, exempelvis genom kodgranskning av kostnadsfri och öppen programvara, genom inrättande och stöd till bug bounty-program eller genom intrångstestning.

 

4. Fonden ska bidra till det särskilda mål som anges i artikel 3.2 ca genom inriktning på följande genomförandeåtgärder:

 

(a) Förbättra samarbetet och samordningen mellan medlemsstaternas underrättelsetjänster och mellan dessa och de brottsbekämpande myndigheterna genom kontakter, nätverksarbete, ömsesidigt förtroende, ömsesidig förståelse och ömsesidigt lärande, utbyte och spridning av expertis, erfarenheter och bästa praxis, särskilt med avseende på stöd till polisutredningar och hotbildsbedömningar.

 

(b) Utbyta och utbilda underrättelsetjänstemän.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska fonden särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

1.  I enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i artikel 3a ska fonden särskilt stödja åtgärder som bidrar till uppnåendet av de mål som avses i artikel 3. De kan omfatta de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att uppnå målen för denna förordning får fonden stödja åtgärder som ligger i linje med unionens prioriteringar i den mening som avses i bilaga III i förhållande till och i tredjeländer, när så är lämpligt, i enlighet med artikel 5.

2.  För att uppnå de mål som avses i artikel 3 i denna förordning får fonden, i undantagsfall, inom fastställda gränser och under förutsättning att lämpliga skyddsåtgärder vidtas, stödja de åtgärder som avses i bilaga III i förhållande till och i tredjeländer, när så är lämpligt, i enlighet med artikel 5.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Det totala beloppet för finansiering av stödåtgärder i eller avseende tredjeländer inom ramen för den tematiska delen enligt artikel 8 får inte överstiga 2 % av det totala belopp som tilldelats den tematiska delen enligt artikel 7.2 b.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Det totala beloppet för finansiering av stödåtgärder i eller avseende tredjeländer inom ramen för medlemsstaternas program i enlighet med artikel 12 får per medlemsstat inte överstiga 2 % av det totala belopp som tilldelats den medlemsstaten enligt artiklarna 7.2 a och 10.1 samt bilaga I.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Åtgärder som inskränker sig till upprätthållandet av allmän ordning på nationell nivå.

(a)  Åtgärder som inskränker sig till, eller huvudsakligen består av, upprätthållandet av allmän ordning på nationell nivå.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Utrustning där minst ett av ändamålen är tullkontroll.

(d)  Utrustning där huvudändamålet är tullkontroll.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I nödsituationer kan de icke stödberättigande åtgärder som anges i denna punkt anses stödberättigande.

I nödsituationer kan de icke stödberättigande åtgärder som anges i leden a och b i första stycket anses stödberättigande.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led a – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(ii)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges där..

(ii)  Ett tredjeland som förtecknas i arbetsprogrammet på de villkor som anges där, under förutsättning att alla åtgärder av, i eller avseende det tredjelandet till fullo respekterar de rättigheter och principer som fastställs i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och unionens och medlemsstaternas internationella åtaganden.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje internationell organisation.

(b)  Varje rättslig enhet som inrättats i enlighet med unionsrätten eller varje berörd internationell organisation.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland får i undantagsfall delta, när så är nödvändigt för att nå målen för en viss åtgärd.

3.  Rättsliga enheter som är etablerade i ett tredjeland får efter kommissionens godkännande i undantagsfall delta, när så är nödvändigt för att nå målen för en viss åtgärd.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier bestående av minst två oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater eller i tredjeländer, är berättigade till stöd.

4.  Rättsliga enheter som ingår i konsortier av minst två oberoende enheter, etablerade i olika medlemsstater eller i utomeuropeiska länder eller territorier som är knutna till dessa stater, är berättigade till stöd. Artikel 6.3 ska tillämpas när de internationella organisationer som deltar i gruppen är etablerade i ett tredjeland.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Stöd som tillhandahålls enligt denna förordning ska komplettera nationella, regionala och lokala insatser, och ska inriktas på att tillföra ett mervärde till målen för denna förordnings.

1.  Stöd som tillhandahålls enligt denna förordning ska komplettera nationella, regionala och lokala insatser, och ska inriktas på att tillföra ett europeiskt mervärde till målen för denna förordning.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att det stöd som tillhandahålls på grundval av denna förordning och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta verksamhet, politik och prioriteringar, och att det kompletterar övriga unionsinstrument.

2.  Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att det stöd som tillhandahålls på grundval av denna förordning och av medlemsstaterna är förenligt med unionens relevanta verksamhet, politik och prioriteringar, och att det kompletterar nationella instrument och samordnas med andra unionsinstrument, särskilt de åtgärder som vidtas inom ramen för andra unionsfonder.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden under perioden 2021‒2027 ska vara 2 500 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden under perioden 2021‒2027 ska vara 2 209 725 000 EUR i 2018 års priser (2 500 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  1 500 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning,

(a)  1 325 835 000 EUR i 2018 års priser (1 500 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  1 000 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

(b)  883 890 EUR i 2018 års priser (1 000 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till den tematiska delen.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Finansiering från den tematiska delen ska ägnas prioriteringar med ett stort mervärde för unionen, eller användas för tillmötesgå brådskande behov, i enlighet med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i bilaga II.

2.  Finansiering från den tematiska delen ska ägnas åt prioriteringar med ett stort mervärde för unionen, användas för att tillmötesgå brådskande behov, i enlighet med de överenskomna unionsprioriteringar som anges i artikel 3a, för att genomföra särskilda åtgärder, som de som förtecknas i bilaga III, eller för att stödja åtgärder i enlighet med artikel 19. Fördelningen av medel från den tematiska delen mellan de olika prioriteringarna ska, i möjligaste mån, stå i proportion till utmaningarna och behoven, så att det säkerställs att målen kan uppnås.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Finansieringen från den tematiska delen ska fördelas på följande sätt:

 

a) Minst 10 % till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 a.

 

b) Minst 10 % till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 b.

 

c) Minst 30 % till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 c.

 

d) Minst 5% till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 ca.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När finansiering från den tematiska delen beviljas medlemsstaterna med direkt eller indirekt förvaltning, ska det säkerställas att utvalda projekt inte påverkas av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

3.  När finansiering från den tematiska delen beviljas medlemsstaterna genom direkt eller indirekt förvaltning ska ingen finansiering finnas tillgänglig för projekt där det finns klara belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle kunna ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen avseende ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När finansiering från den tematiska delen genomförs genom delad förvaltning, ska kommissionen, för tillämpningen av artiklarna 18 och 19.2 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser], bedöma om de planerade åtgärderna inte påverkas av ett motiverat yttrande från kommissionen med avseende på en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som medför en risk för utgifternas laglighet och korrekthet eller för fullgörandet av projekten.

4.  När finansiering från den tematiska delen genomförs genom delad förvaltning, ska kommissionen, vid tillämpningen av artiklarna 18 och 19.2 i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser], säkerställa att ingen finansiering är tillgänglig för projekt där det finns klara belägg för att projektens laglighet, eller finansieringens laglighet och korrekthet, eller fullgörandet av projekten skulle kunna ifrågasättas till följd av ett motiverat yttrande från kommissionen avseende ett överträdelseförfarande enligt artikel 258 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kommissionen ska, inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget, fastställa det totala belopp som ska avsättas till den tematiska delen. Kommissionen ska anta finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel [110] i budgetförordningen för den tematiska delen, i vilka det anges vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificeras belopp för var och en av de beståndsdelar som anges i punkt 1. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i finansieringsbeslutet.

5.  Kommissionen ska inom ramen för de årliga anslagen i unionens budget fastställa det totala belopp som ställs till förfogande för den tematiska delen. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28 med avseende på att komplettera denna förordning genom att fastställa arbetsprogram i den mening som avses i artikel [110] i budgetförordningen för den tematiska delen, i vilka det anges vilka mål och åtgärder som ska stödjas och specificeras belopp för var och en av de beståndsdelar som anges i punkt 1. Innan arbetsprogrammet antas ska kommissionen samråda med relevanta berörda parter, inbegripet organisationer i det civila samhället. I tillämpliga fall ska det totala belopp som reserveras för blandfinansieringsinsatser fastställas i arbetsprogrammen. Kommissionen får separat anta ett arbetsprogram för bistånd vid nödsituationer för att säkerställa att resurser finns snabbt tillgängliga.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Efter antagandet av ett sådant finansieringsbeslut som avses i punkt 3 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

6.  Efter antagandet av ett sådant arbetsprogram som avses i punkt 5 får kommissionen ändra de program som genomförs genom delad förvaltning i enlighet med detta.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Dessa finansieringsbeslut kan vara årliga eller fleråriga och får omfatta en eller flera beståndsdelar i den tematiska delen.

7.  Dessa arbetsprogram kan vara årliga eller fleråriga och får omfatta en eller flera beståndsdelar i den tematiska delen.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för tekniskt bistånd på initiativ av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i dess program är förenliga med och svarar mot unionens prioriteringar och utmaningar på säkerhetsområdet samt till fullo stämmer överens med unionens berörda regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer dessa prioriteringar för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som avses i bilaga II verkligen beaktas i programmet.

1.  Varje medlemsstat och kommissionen ska säkerställa att de prioriteringar som fastställs i de nationella programmen är förenliga med och svarar mot unionens prioriteringar och utmaningar på säkerhetsområdet samt till fullo stämmer överens med unionens berörda regelverk och överenskomna unionsprioriteringar. När medlemsstaterna fastställer dessa prioriteringar för sina program ska de säkerställa att de genomförandeåtgärder som avses i artikel 3a verkligen beaktas i programmet.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska vid bedömningen av medlemsstaternas program säkerställa att de planerade åtgärderna inte är föremål för ett motiverat yttrande som kommissionen har avgett avseende en överträdelse enligt artikel 258 i EUF-fördraget som rör utgifternas laglighet och korrekthet eller fullgörandet av projekten.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Medlemsstaterna ska fördela medlen för sina nationella program på följande sätt:

 

a) Minst 10% till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 a.

 

b) Minst 10 % till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 b.

 

c) Minst 30 % till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 c.

 

d) Minst 5% till det särskilda mål som avses i artikel 3.2 ca.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  De medlemsstater som avser att göra undantag från punkt 1b ska underrätta kommissionen om detta och tillsammans med kommissionen bedöma om de lägsta procentsatserna bör ändras på grund av särskilda omständigheter som påverkar den inre säkerheten. Alla sådana ändringar ska godkännas av kommissionen.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) i ett tidigt skede är knutna till utarbetandet av programmen på de områden där de har behörighet. Medlemsstaterna ska särskilt samråda med Europol om utformningen av sina åtgärder, i synnerhet när de inbegriper EU:s policycykel eller Empactåtgärder eller åtgärder som samordnas av det gemensamma it-brottscentret. Innan medlemsstaterna inbegriper fortbildning i sina program ska de överlägga med Cepol för att undvika överlappningar.

2.  Kommissionen ska säkerställa att Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol), Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), Europeiska åklagarmyndigheten, Europeiska unionens byrå för nät- och informationssäkerhet (Enisa), Europeiska unionens byrå för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA), Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA) och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) redan från början deltar i utarbetandet av programmet på de områden där de har behörighet. Medlemsstaterna ska särskilt samråda med Europol om utformningen av sina åtgärder, i synnerhet när de inbegriper EU:s policycykel eller Empactåtgärder eller åtgärder som samordnas av det gemensamma it-brottscentret. Innan medlemsstaterna inbegriper fortbildning i sina program ska de överlägga med Cepol för att undvika överlappningar. Medlemsstaterna ska även samråda med andra relevanta berörda parter, inbegripet organisationer i det civila samhället, om planeringen av sina åtgärder.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får involvera unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol), Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol) och Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) i övervaknings- och utvärderingsuppgifter som anges i avsnitt 5, särskilt i syfte att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd från fonden är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

3.  Kommissionen får när så är lämpligt involvera de byråer som avses i punkt 2, Europeiska dataskyddsstyrelsen och Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) i övervaknings- och utvärderingsuppgifter som anges i avsnitt 5, särskilt i syfte att säkerställa att de åtgärder som genomförs med stöd från fonden inom ramen för deras befogenheter är förenliga med unionens relevanta regelverk och överenskomna unionsprioriteringar.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Högst 15 % av tilldelningen till en medlemsstats program kan utnyttjas till förvärv av utrustning, transportmedel eller uppförande av säkerhetsrelaterade faciliteter. Denna tröskel får överskridas endast i vederbörligen motiverade fall.

4.  Högst 15 % av tilldelningen till en medlemsstats program kan utnyttjas till förvärv av utrustning, transportmedel eller uppförande av säkerhetsrelaterade faciliteter. Denna tröskel får överskridas endast i vederbörligen motiverade fall och med kommissionens godkännande.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Unionens prioriteringar och regelverket på säkerhetsområdet, särskilt informationsutbyte och interoperabilitet mellan it-system.

(a)  Unionens prioriteringar och regelverket på säkerhetsområdet, särskilt samordning och samarbete mellan brottsbekämpande myndigheter samt ett effektivt utbyte av relevant och korrekt information och genomförande av komponenterna i ramen för interoperabilitet mellan EU-informationssystem.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  I nödvändiga fall ska programmet ändras så att de rekommendationer som avses i punkt 5 beaktas. Beroende på den ekonomiska effekten av justeringen, får det ändrade programmet godkännas av kommissionen.

6.  I nödvändiga fall ska programmet ändras så att de rekommendationer som avses i punkt 5 och de framsteg som gjorts med att uppnå delmålen och målen enligt bedömningen i de årliga prestandarapporter som avses artikel 26.2 a beaktas. Beroende på den ekonomiska effekten av justeringen, ska det ändrade programmet godkännas av kommissionen i enlighet med det förfarande som anges i artikel 19 i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Om en medlemstat beslutar att genomföra projekt tillsammans med eller i ett tredjeland, med stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet inleds.

8.  Om en medlemsstat beslutar att genomföra projekt i eller avseende ett tredjeland, i enlighet med artikel 5, med stöd från fonden, ska den berörda medlemsstaten samråda med kommissionen innan projektet inleds. Kommissionen ska bedöma de planerade projektens komplementaritet och samstämmighet i förhållande till andra unionsåtgärder och åtgärder i medlemsstaterna när det gäller det berörda tredjelandet. Kommissionen ska dessutom kontrollera att de föreslagna projekten överensstämmer med de krav i fråga om grundläggande rättigheter som avses i artikel 3.4.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Programplanering i den mening som avses i artikel 17.5 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska bygga på de insatsstyper som fastställs i tabell 1 i bilaga VI.

9.  I enlighet med artikel 17 i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] ska varje program för varje särskilt mål ange insatstyperna i enlighet med tabell 1 i bilaga VI och en vägledande fördelning av de anslagna medlen efter interventionstyp eller stödområde.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska 2024 tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i enlighet med de kriterier som avses i punkt 2 i bilaga I. Finansieringen ska gälla för perioden från och med kalenderåret 2025.

1.  Kommissionen ska 2024, efter att ha underrättat Europaparlamentet, tilldela de berörda medlemsstaternas program det tilläggsbelopp som avses i artikel 10.1 b i enlighet med de kriterier som avses i punkt 2 i bilaga I. Finansieringen ska gälla för perioden från och med kalenderåret 2025.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om minst 10 % av den initiala tilldelningen till ett program som avses i artikel 10.1 a inte täcks genom mellanliggande betalningsansökningar som lämnats in i enlighet med artikel 85 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser], ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för programmet som avses i punkt 1.

2.  Om minst 30 % av den initiala tilldelningen till ett program som avses i artikel 10.1 a inte täcks genom mellanliggande betalningsansökningar som lämnats in i enlighet med artikel 85 i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser], ska den berörda medlemsstaten inte vara berättigad till det tilläggsanslag för programmet som avses i punkt 1.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Fördelningen av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska, i tillämpliga fall, beakta de framsteg som gjorts för att uppnå målen i den prestationsram som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser] och konstaterade brister i genomförandet.

3.  Fördelningen av medel från den tematiska delen från och med 2025 ska beakta de framsteg som gjorts för att uppnå målen i den prestationsram som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser] och konstaterade brister i genomförandet.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Driftsstödet är en del av en medlemsstats anslag som kan utnyttjas som stöd till de myndigheter som är ansvariga för att utföra de uppgifter och tjänster som utgör offentliga tjänster för unionen.

1.  Driftsstödet är en del av en medlemsstats anslag som kan utnyttjas som stöd till de myndigheter som är ansvariga för att utföra de uppgifter och tjänster som utgör offentliga tjänster för unionen, i den mån de bidrar till att säkerställa en hög säkerhetsnivå i unionen som helhet.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En medlemsstat får utnyttja högst 10 % av det belopp som tilldelats genom denna fond till sitt program för att finansiera driftsstöd till de myndigheter som är ansvariga för att utföra de uppgifter och tjänster som utgör offentliga tjänster för unionen.

2.  En medlemsstat får utnyttja högst 20 % av det belopp som tilldelats genom denna fond till sitt program för att finansiera driftsstöd till de myndigheter som är ansvariga för att utföra de uppgifter och tjänster som utgör offentliga tjänster för unionen.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 26 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå målen för denna förordning. Före godkännandet av programmet ska kommissionen bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har tillkännagivit sin avsikt att begära driftsstöd, med beaktande av de uppgifter som lämnats av dessa medlemsstater samt rekommendationer från kvalitetskontroller och utvärderingsmekanismer, såsom Schengenregelverkets utvärderingsmekanism samt andra kontroll- och utvärderingsmekanismer.

4.  Medlemsstaterna ska i programmet och i de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 26 motivera användningen av driftsstöd för att uppnå målen för denna förordning. Före godkännandet av programmet ska kommissionen bedöma utgångsläget i de medlemsstater som har tillkännagivit sin avsikt att begära driftsstöd, med beaktande av de uppgifter som lämnats av dessa medlemsstater samt rekommendationer från kvalitetskontroller och utvärderingsmekanismer, såsom Schengenregelverkets utvärderingsmekanism, sårbarhets- och riskbedömningen från Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex) samt andra kontroll- och utvärderingsmekanismer, beroende på vad som är tillämpligt.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 15 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Driftsstödet ska koncentreras till särskilda uppgifter och tjänster i enlighet med bilaga VII.

5.  Driftsstödet ska koncentreras till åtgärder i enlighet med bilaga VII.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Synlighet, öppenhet och kommunikation

 

Mottagarna av unionsfinansiering ska fullt ut uppfylla kraven i fråga om synlighet, öppenhet och kommunikation i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser].

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Decentraliserade byråer kan även vara godkända som mottagare av sådan finansiering som finns tillgänglig inom ramen för unionsåtgärder i syfte att stödja gränsöverskridande åtgärder med ett europeiskt mervärde.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fonden får stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller vägnar. Dessa åtgärder får finansieras till 100 %.

Fonden får stödja åtgärder för tekniskt bistånd som genomförs på kommissionens initiativ eller vägnar. Dessa åtgärder, dvs. åtgärder för förberedelser, övervakning, kontroll, revision, utvärdering, kommunikation – inbegripet gemensam kommunikation om unionens politiska prioriteringar på området säkerhet –, synlighet och alla andra åtgärder för administrativt och tekniskt stöd som krävs för att genomföra denna förordning och, när så är lämpligt tillsammans med tredjeländer, får finansieras till 100 %.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska framhålla unionsfinansieringens ursprung och säkerställa dess synlighet (i synnerhet när de främjar åtgärderna och deras resultat) genom att tillhandahålla sammanhängande, verkningsfull och proportionell riktad information till olika målgrupper, däribland medierna och allmänheten.

1.  Mottagarna av unionsfinansiering ska främja åtgärderna och deras resultat genom att tillhandahålla sammanhängande, verkningsfull och meningsfull information till olika berörda målgrupper, däribland medierna och allmänheten, på det relevanta språket. För att säkerställa unionsfinansieringens synlighet, ska mottagarna av unionsfinansiering hänvisa till dess ursprung när de informerar om åtgärden. Mottagarna ska därför säkerställa att unionens emblem finns med i all kommunikation som riktar sig till medierna och allmänheten och att unionens ekonomiska stöd uttryckligen nämns.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till målen för denna förordning.

2.  För att nå ut till bredast möjliga målgrupper ska kommissionen vidta informations- och kommunikationsåtgärder avseende fonden och dess åtgärder och resultat. Kommissionen ska framför allt offentliggöra information om utvecklingen av de årliga och fleråriga programmen i den tematiska delen. Kommissionen ska också offentliggöra förteckningen över insatser som valts ut för stöd inom ramen för den tematiska delen på en allmänt tillgänglig webbplats och uppdatera denna förteckning regelbundet. Medel som tilldelats programmet ska också bidra till kommunikationen, särskilt den gemensamma kommunikationen av unionens politiska prioriteringar, i den mån de har anknytning till målen för denna förordning.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen ska offentliggöra den information som avses i punkt 2 i ett öppet maskinläsbart format i enlighet med artikel 5.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG1a, för att uppgifterna ska kunna sorteras, vara sökbara, extraheras, jämföras och vidareutnyttjas. Uppgifterna ska kunna sorteras efter prioritering, specifikt mål, totala stödberättigande kostnader för insatser, totala projektkostnader, totala upphandlingskostnader, stödmottagarens namn samt uppdragstagarens namn.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Fonden ska tillhandahålla ekonomiskt stöd för att åtgärda brådskande och särskilda behov i händelse av en nödsituation till följd av en säkerhetsrelaterad incident eller ett nytt framväxande hot inom den här förordningens tillämpningsområde som har eller kan ha betydande skadlig inverkan på människors säkerhet i en eller flera medlemsstater.

1.  Kommissionen får besluta att i undantagsfall tillhandahålla ekonomiskt stöd från fonden för att åtgärda brådskande och särskilda behov i händelse av en vederbörligen motiverad nödsituation. Sådana situationer kan uppstå till följd av en säkerhetsrelaterad incident eller en nyligen upptäckt sårbarhet inom den här förordningens tillämpningsområde som har eller kan ha betydande skadlig inverkan på människors säkerhet, allmänna platser eller kritisk infrastruktur i en eller flera medlemsstater. I sådana fall ska kommissionen i god tid underrätta Europaparlamentet och rådet om detta.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om det är nödvändigt för att genomföra åtgärden, får bistånd i nödsituationer täcka utgifter som uppkommit före den dag då bidragsansökan eller begäran om bistånd lämnades in, dock inte före den 1 januari 2021.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  En åtgärd som har fått ett bidrag genom fonden kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder under gemensam förvaltning, förutsatt att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för åtgärden, och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet.

1.  En insats som har fått ett bidrag genom fonden kan också erhålla ett bidrag från något annat unionsprogram, inbegripet fonder under gemensam förvaltning, förutsatt att bidragen inte täcker samma kostnader. Reglerna för varje bidragande unionsprogram ska tillämpas för dess respektive bidrag till åtgärden. Den kumulativa finansieringen får inte överstiga de totala stödberättigande kostnaderna för insatsen, och stödet från de olika unionsprogrammen får beräknas proportionellt i enlighet med de dokument som anger villkoren för stödet..

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller de kumulativa, jämförbara villkoren att

Insatser som certifierats med en spetskompetensstämpel, eller som uppfyller de kumulativa, jämförbara villkoren att

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

får ta emot stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel 67.5 i förordning (EU) X [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) X [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att åtgärderna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

får ta emot stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska socialfonden+ eller Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i enlighet med artikel 67.5 i förordning (EU) X [förordningen om gemensamma bestämmelser] och artikel [8] i förordning (EU) X [finansiering, förvaltning och övervakning av den gemensamma jordbrukspolitiken], förutsatt att insatserna är förenliga med målen för programmet i fråga. Bestämmelserna för den fond som ger stöd ska tillämpas.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Indikatorerna för rapportering om programmets framsteg mot att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 3 fastställs i bilaga VIII. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa.

3.  Indikatorerna för rapportering om programmets framsteg mot att uppnå de särskilda mål som anges i artikel 3 fastställs i bilaga VIII. För outputindikatorer ska utgångsvärdet fastställas till noll. Delmålen för 2024 och målen för 2029 ska vara kumulativa. Kommissionen ska på begäran göra de uppgifter den mottagit om output- och resultatindikatorer tillgängliga för Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets framsteg i riktning mot att uppnå dess mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28 med avseende på att ändra bilaga VIII för att se över och komplettera indikatorerna, om det anses nödvändigt, och komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet för projektinformation som ska tillhandahållas av medlemsstaterna.

5.  För att säkerställa en ändamålsenlig bedömning av instrumentets framsteg i riktning mot att uppnå dess mål ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 28 med avseende på att ändra bilaga VIII för att se över och komplettera indikatorerna, om det anses nödvändigt, och komplettera denna förordning med bestämmelser om inrättandet av en ram för övervakning och utvärdering, inbegripet för projektinformation som ska tillhandahållas av medlemsstaterna. Kvalitativa indikatorer ska ingå i bedömningen.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen ska genomföra en halvtidsutvärdering och en efterhandsutvärdering av denna förordning, inbegripet av de åtgärder som vidtas inom ramen för denna fond.

1.  Kommissionen ska senast den 31 december 2024 lägga fram en halvtidsutvärdering av denna förordning. I halvtidsutvärderingen ska fondens ändamålsenlighet, effektivitet, relevans och samstämmighet granskas. Den ska mer specifikt innehålla en bedömning av följande:

 

(a) De framsteg som gjorts för att uppnå målen i denna förordning, med beaktande av all relevant information som redan finns tillgänglig, särskilt de årliga prestationsrapporter som avses i artikel 26 och de output- och resultatindikatorer som anges i bilaga VIII.

 

(b) Det europeiska mervärdet av de åtgärder och insatser som genomförs inom ramen för denna fond.

 

(c) Lämpligheten i de genomförandeåtgärder som anges i artikel 3a för att möta befintliga och nya säkerhetsutmaningar.

 

(d) Fondens verkan på lång sikt och dess hållbarhetseffekter.

 

(e) Komplementariteten och samstämmigheten mellan de åtgärder som får stöd från fonden och det stöd som ges genom andra unionsfonder.

 

 

Den obligatoriska halvtidsutvärderingen ska ta hänsyn till resultaten av efterhandsutvärderingen av den långsiktiga verkan av det tidigare instrumentet för ekonomiskt stöd för perioden 2014–2020, nämligen instrumentet för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering. Utvärderingen ska vid behov åtföljas av ett lagstiftningsförslag om en översyn av denna förordning.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Kommissionen ska senast den 31 januari 2030 genomföra en efterhandsutvärdering av denna förordning. Kommissionen ska också senast samma dag lämna en utvärderingsrapport till Europaparlamentet och rådet som innehåller de delar som förtecknas i punkt 1. I detta avseende ska instrumentets långsiktiga verkningar utvärderas för att man ska kunna fatta beslut om att eventuellt förlänga eller ändra en senare fond.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Halvtidsutvärderingen och efterhandsutvärderingen ska genomföras i så god tid att de kan användas i beslutsprocessen i enlighet med den tidtabell som anges i artikel 40 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser].

2.  Halvtidsöversynen och efterhandsutvärderingen ska utan dröjsmål göras tillgängliga för allmänheten och lämnas till parlamentet för att säkerställa full insyn. Kommissionen ska säkerställa att utvärderingarna inte innehåller information som om den sprids kan utgöra en risk för enskilda personers säkerhet eller privatliv eller äventyra säkerhetsinsatser.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma datum varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna den årliga prestationsrapporten i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) nr [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in 2023 ska omfatta genomförandet av programmet till och med den 30 juni 2022.

1.  Senast den 15 februari 2023, och senast samma datum varje efterföljande år till och med 2031, ska medlemsstaterna till kommissionen överlämna den årliga prestationsrapporten i enlighet med artikel 36.6 i förordning (EU) nr X [förordningen om gemensamma bestämmelser]. Den rapport som lämnas in 2023 ska omfatta genomförandet av programmet till och med den 30 juni 2022. Medlemsstaterna ska offentliggöra dessa rapporter på en särskild webbplats och översända dem till Europaparlamentet och rådet.

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  en uppdelning av den årliga redovisningen av det nationella programmet efter återbetalning, förhandsfinansiering till slutliga stödmottagare och faktiska utgifter,

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  eventuella frågor som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem,

(b)  eventuella frågor som påverkar programmets prestation och de åtgärder som vidtagits för att lösa dem, inbegripet motiverade yttranden som avgetts av kommissionen med avseende på ett överträdelseförfarande enligt artikel 258,

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  komplementariteten mellan de åtgärder som får stöd från fonden och det stöd som ges genom andra unionsfonder, särskilt i eller i förhållande till tredjeländer,

(c)  komplementariteten, samordningen och samstämmigheten mellan de åtgärder som får stöd från fonden och det stöd som ges genom andra unionsfonder, särskilt i eller i förhållande till tredjeländer,

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  efterlevnad av kraven i fråga om grundläggande rättigheter,

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 26 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  När den årliga prestationsrapporten har godkänts ska kommissionen tillgängliggöra en sammanfattning av den för Europaparlamentet och rådet, och offentliggöra den på en särskild webbplats. Om medlemsstaterna inte översänder den årliga prestationsrapporten i enlighet med punkt 1, ska en fulltextversion av den göras tillgänglig för Europaparlamentet och rådet, om de så begär.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 12, 15, 24 och 27 ska tilldelas kommissionen till och med den 31 december 2028.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 8, 12, 15, 24 och 27 ska tilldelas kommissionen till och med den 31 december 2028.

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 12, 15, 24 och 27. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Europaparlamentet eller rådet får när som helst återkalla den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 8, 12, 15, 24 och 27. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 12, 15, 24 och 27 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att göra några invändningar. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 8, 12, 15, 24 och 27 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att göra några invändningar. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om kommittén inte avger något yttrande, ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt. Detta ska inte tillämpas på den genomförandeakt som avses i artikel 26.4.

utgår

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Bilaga II

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[...]

utgår

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Bilaga III – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som kommer att få stöd genom fonden i enlighet med artikel 4

Exempel på stödberättigande åtgärder som kommer att få stöd genom fonden i enlighet med artikel 4

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Bilaga III – inledningen (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Stöd från Fonden för inre säkerhet får inriktas bland annat på följande typer av åtgärder:

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

—  It-system och nät som bidrar till att målen med föreliggande förordning uppnås samt till utbildning i användningen av sådana system, testning och förbättring av interoperabiliteten och datakvaliteten i sådana system.

—  Inrättande av it-system och nät som bidrar till att målen med föreliggande förordning uppnås samt till utbildning i användningen av sådana system, testning och förbättring av interoperabilitetskomponenter och datakvaliteten i sådana system.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

—  Övervakning av genomförandet av unionslagstiftningen och unionens strategiska mål på informationssystemens område i medlemsstaterna.

—  Övervakning av genomförandet av unionslagstiftningen och unionens strategiska mål på informationssystemens område i medlemsstaterna, särskilt dataskydd, integritet och datasäkerhet.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Stöd till de decentraliserade byråerna för att underlätta samarbetet vid gränsöverskridande insatser.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

—  Åtgärder till stöd för en effektiv och samordnad krisrespons som kopplar samman befintlig sektorspecifik kapacitet, sakkunskap och situationsmedvetenhetscentralerna, bland annat dem som rör hälsa, civilskydd och terrorism.

—  Åtgärder till stöd för en effektiv och samordnad krisrespons som kopplar samman befintlig sektorspecifik kapacitet, sakkunskap och situationsmedvetenhetscentralerna, bland annat dem som rör hälsa, civilskydd, terrorism och it-brottslighet.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Åtgärder som främjar forskning och utbyte av expertis för att förbättra motståndskraften mot framväxande hot, inbegripet olaglig handel på nätet, hybridhot samt kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Åtgärder och nätverk av nationella kontaktpunkter som underlättar gränsöverskridande utbyte av information som erhållits genom övervakningssystem, såsom kameror och andra sensorer, i kombination med algoritmer för artificiell intelligens, som omfattas av tillförlitligt skydd, bland annat uppgiftsminimering, förhandsgodkännande av en rättslig myndighet och tillgång till rättsmedel.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Stöd till initiativ för nätverkande mellan medlemsstaternas underrättelsetjänster för att uppmuntra en gemensam underrättelsekultur, förbättra det ömsesidiga förtroendet, utbytet och spridningen av expertis, information, erfarenheter och bästa praxis.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Utbildning och fortbildning av personal och experter vid behöriga brottsbekämpande och rättsliga myndigheter och administrativa organ vad gäller förebyggande strategier, med särskild tonvikt på utbildning avseende grundläggande rättigheter, inbegripet åtgärder för att upptäcka och undvika rasism, och utbyte av bästa praxis.

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Bilaga III – punktsats 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

—  Samarbete med den privata sektorn för att skapa förtroende och förbättra samordning, beredskapsplanering samt utbyte och spridning av information och bästa praxis mellan offentliga och privata aktörer som skyddar offentliga platser och kritisk infrastruktur.

—  Samarbete med den privata sektorn, särskilt på området it-säkerhet, för att skapa förtroende och förbättra samordning, beredskapsplanering samt utbyte och spridning av information och bästa praxis mellan offentliga och privata aktörer som skyddar kritisk infrastruktur.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Bilaga IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Åtgärder som berättigar till en högre samfinansieringssats i enlighet med artiklarna 11.2 och 12.6

Åtgärder som berättigar till en högre samfinansieringssats i enlighet med artiklarna 11.3 och 12.7

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Bilaga IV – punktsats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

—  Projekt som syftar till att förebygga och bekämpa radikalisering.

—  Projekt som syftar till att förebygga och bekämpa våldsbejakande extremism, inbegripet radikalisering, intolerans och diskriminering, särskilt åtgärder för att ta itu med de bakomliggande orsakerna och förebygga radikalisering i fängelser, och projekt som tillhandahåller särskild utbildning för brottsbekämpande myndigheter.

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Bilaga IV – punktsats 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

—  Projekt som syftar till att förbättra driftskompatibiliteten i it-system och kommunikationsnät41.

—  Projekt som syftar till att förbättra interoperabiliteten i it-system och kommunikationsnät, i den mån de föreskrivs i unionens eller medlemsstaternas lagstiftning.

__________________

__________________

41 I enlighet med kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, COM(2016) 205.

41 I enlighet med kommissionens meddelande om starkare och smartare informationssystem för gränser och säkerhet, COM(2016) 205.

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Bilaga IV – punktsats 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Projekt som syftar till att bekämpa strukturer för organiserad brottslighet som är särskilt farliga enligt Empact.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Bilaga IV – punktsats 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Projekt som syftar till att förebygga och bekämpa it-brottslighet, särskilt sexuellt utnyttjande av barn på nätet, inbegripet åtgärder för att förebygga angrepp mot informationssystem och kritisk infrastruktur genom att upptäcka och avhjälpa sårbarheter.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Bilaga IV – punktsats 2c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

  Projekt som syftar till att bekämpa olaglig handel via kanaler på nätet.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Bilaga V – del 2 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Värdet av narkotikabeslag som genomförts med hjälp av gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande organ.

Värdet av beslag av olaglig narkotika, vapen, produkter av vilda djur och växter samt olagligt handlade kulturföremål som genomförts med hjälp av gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande organ och med stöd av fonden.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Bilaga V – del 3 – led 6 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antalet kritiska infrastrukturanläggningar och offentliga platser som fått förbättrat skydd mot incidenter med hjälp av fonden.

Antalet offentliga platser och omfattningen av kritiska infrastrukturanläggningar och offentliga platser som fått förbättrat skydd mot incidenter med hjälp av fonden.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för insatsområde – rad 10a (ny)

 

 

Ändringsförslag

10a

OC – Penningtvätt

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för insatsområde – rad 12a (ny)

 

 

Ändringsförslag

12a

Olaglig handel med kulturföremål

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för insatsområde – rad 12b (ny)

 

 

Ändringsförslag

12b

Olaglig handel med hotade arter

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Bilaga VI – tabell 1 – Koder för insatsområde – rad 24a (ny)

 

 

Ändringsförslag

24a

CC – Spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp och av barnpornografi

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 1 – led 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  antalet sökningar i Schengens informationssystem,

(a)  antalet registreringar och sökningar som gjorts i Schengens informationssystem,

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 1 – led 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  antalet sökningar i Ecris-TCN-systemet.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 1 – led 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antalet nya anslutningar mellan säkerhetsrelaterade databaser som görs med stöd från fonden:

Antalet nya anslutningar av behöriga myndigheter till säkerhetsrelaterade databaser som görs med stöd från fonden:

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 2 – led 7 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Värdet av narkotikabeslag som genomförts med hjälp av gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande organ.

Värdet av beslag av olaglig narkotika, vapen, produkter av vilda djur och växter samt olagligt handlade kulturföremål som genomförts med hjälp av gränsöverskridande samarbete mellan brottsbekämpande organ.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 2 – led 7 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Datakälla: Medlemsstater, mottagare av åtgärdsbidrag från unionen

Datakälla: Europol, medlemsstater, mottagare av åtgärdsbidrag från unionen

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3 – led 10 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Datakälla: Medlemsstater

Datakälla: Medlemsstater, Europol, Enisa

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3 – led 12 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antalet brottsoffer som fått stöd från fonden, fördelat på typ av brott (människohandel, människosmuggling, terrorism, grov och organiserad brottslighet, it-brottslighet och sexuellt utnyttjande av barn).

Antalet brottsoffer som fått stöd från fonden, fördelat på typ av brott (människohandel, organhandel, människosmuggling, terrorism, grov och organiserad brottslighet, it-brottslighet, sexuellt utnyttjande och sexuellt utnyttjande av barn samt tortyr eller omänsklig eller förnedrande behandling).

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3 – led 13 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antalet kritiska infrastrukturanläggningar och offentliga platser som fått förbättrat skydd mot incidenter med hjälp av fonden.

Antalet offentliga platser och omfattningen av kritiska infrastrukturanläggningar och offentliga platser som fått förbättrat skydd mot incidenter med hjälp av fonden.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3 – led 14 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  antalet träffar på webbplatsen tillhörande nätverket för kunskapsspridning om radikalisering,

utgår

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3 – led 14 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  antal studiebesök, fortbildningsarrangemang, arbetsseminarier och avslutade rådgivningsomgångar i medlemsstaterna, i nära samarbete med de nationella myndigheterna, fördelat på mottagare (brottsbekämpande myndigheter, övriga myndigheter).

(c)  antal studiebesök, fortbildningsarrangemang, arbetsseminarier och avslutade rådgivningsomgångar i medlemsstaterna, i nära samarbete med de nationella myndigheterna, fördelat på mottagare (brottsbekämpande myndigheter, övriga myndigheter) och återkoppling från deltagarna.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3 – led 14 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Datakälla: Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering

Datakälla: Nätverket för kunskapsspridning om radikalisering, medlemsstaterna

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Bilaga VIII – del 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Specifikt mål nr 3a: Utveckla en gemensam underrättelsekultur

 

(15a) Antalet utbyten mellan medlemsstaterna på underrättelseområdet.

 

(15b) Antalet brottsbekämpande tjänstemän och underrättelsetjänstemän som deltagit i utbildning, övningar, program för ömsesidigt lärande eller särskilda utbytesprogram på områden med anknytning till gränsöverskridande frågor som anordnats med stöd från fonden.

 

Datakälla: Medlemsstaterna


YTTRANDE från budgetutskottet (21.11.2018)

till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för inre säkerhet

(COM(2018)0472 – C8‑0267/2018 – 2018/0250(COD))

Föredragande av yttrande: Urmas Paet

KORTFATTAD MOTIVERING

De alltmer mångfasetterade och komplexa hoten mot vår säkerhet känner inga gränser, och det krävs därför ett samordnat svar på EU-nivå och stärkt ekonomiskt och tekniskt stöd till medlemsstaterna.

Föredraganden ställer sig därför bakom kommissionens förslag, där det föreslås att man för perioden 2021–2027 ska mer än fördubbla finansieringsramen för Fonden för inre säkerhet, som är unionens instrument för att underlätta gränsöverskridande samarbete och gemensamma insatser, öka informationsutbytet och stärka förmågan att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet och it-brottslighet samt för att bekämpa terrorism och radikalisering. Föredraganden betonar vikten av krishantering, bland annat förebyggande, beredskap, motståndskraft och konsekvenshantering, som måste tas med i de strategiska målen för den nya fonden eftersom detta är väsentliga delar för att säkerställa den inre säkerheten.

Med hänsyn till resultaten av den nuvarande ISF-P är den största utmaningen för nästa programperiod att säkerställa större flexibilitet och effektivitet i förvaltningen av fonden och minska den administrativa bördan så mycket som möjligt. Föredraganden anser att detta är den viktigaste prioriteringen och välkomnar kommissionens förslag som ett steg i rätt riktning. Syftet med de föreslagna ändringarna är att öka flexibiliteten när det gäller genomförandeåtgärder och åtgärder. Det är lika viktigt att se till att rapporteringskraven är proportionella, relevanta och inte ökar stödmottagarnas och de administrativa myndigheternas administrativa börda.

Säkerheten är en övergripande fråga, och – precis som kommissionen föreslår – är ökade synergier mellan Fonden för inre säkerhet och andra EU-instrument både välkomna och nödvändiga. På samma sätt får säkerheten på global nivå och insatser utanför EU:s gränser direkta återverkningar på den inre säkerheten i unionen. Därför bör åtgärder med anknytning till tredjeländer fortsätta och erhålla stöd genom fonden, men de måste samtidigt komplettera unionens prioriteringar för den inre säkerheten och utrikespolitiska mål i dessa länder.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Unionens mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt artikel 67.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör uppnås såväl genom åtgärder för förebyggande och bekämpning av brottslighet som genom åtgärder för samordning och samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och andra nationella myndigheter, inbegripet med andra berörda unionsorgan samt berörda tredjeländer och internationella organisationer.

(4)  Unionens mål att säkerställa en hög säkerhetsnivå inom ett område med frihet, säkerhet och rättvisa enligt artikel 67.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) bör uppnås såväl genom åtgärder för förebyggande och bekämpning av brottslighet som genom åtgärder för samordning och samarbete mellan medlemsstaternas brottsbekämpande myndigheter och andra nationella myndigheter, inbegripet med andra berörda unionsorgan samt berörda tredjeländer och internationella organisationer samt genom civil krishantering.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  För att uppnå detta mål bör åtgärder vidtas på unionsnivå till skydd för människor och varor från de alltmer gränsöverskridande hoten och till stöd för det arbete som utförs av medlemsstaternas ansvariga myndigheter. Bland annat terrorism, grov och organiserad brottslighet, rörlig brottslighet, narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, människohandel och olaglig vapenhandel utgör alltjämt en utmaning mot unionens inre säkerhet.

(5)  För att uppnå detta mål bör åtgärder vidtas på unionsnivå till skydd för människor och varor från de alltmer gränsöverskridande hoten och till stöd för det arbete som utförs av medlemsstaternas ansvariga myndigheter. Bland annat terrorism, grov och organiserad brottslighet, rörlig brottslighet, narkotikahandel, korruption, it-brottslighet, hybridhot, människohandel och olaglig vapenhandel utgör alltjämt en utmaning mot unionens inre säkerhet.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  I enlighet med de gemensamma prioriteringar som fastställts på unionsnivå för att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen kommer fonden att stödja åtgärder med inriktning på de främsta säkerhetshoten och särskilt på att bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet samt it-brottslighet samt genom att stödja och skydda brottsoffer. Genom fonden säkerställs att unionen och dess medlemsstater är väl utrustade att också ta itu med nya och framväxande hot så en verklig säkerhetsunion kan förverkligas. Detta arbete bör bedrivas genom ekonomiskt stöd till bättre informationsutbyte, ökat operativt samarbete och förbättrad nationell och kollektiv kapacitet.

(11)  I enlighet med de gemensamma prioriteringar som fastställts på unionsnivå för att garantera en hög säkerhetsnivå i unionen kommer fonden att stödja åtgärder med inriktning på de främsta säkerhetshoten och särskilt på att bekämpa terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet samt it-brottslighet samt genom att stödja och skydda brottsoffer. Genom fonden säkerställs att unionen och dess medlemsstater är väl utrustade att också ta itu med nya och framväxande hot, inbegripet hybridhot, så en verklig säkerhetsunion kan förverkligas. Detta arbete bör bedrivas genom ekonomiskt stöd till bättre informationsutbyte, ökat operativt samarbete och förbättrad nationell och kollektiv kapacitet.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Inom fondens övergripande ram bör det ekonomiska stöd som tillhandahålls genom fonden i synnerhet stödja polissamarbete och rättsligt samarbete samt förebyggande arbete mot grov och organiserad brottslighet, olaglig vapenhandel, korruption, penningtvätt, narkotikahandel, miljöbrott, utbyte av och tillgång till information, terrorism, människohandel, utnyttjande av olaglig invandring, sexuellt utnyttjande av barn, spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp och av barnpornografi samt it-brottslighet. Fonden bör också stödja skyddet av personer, offentliga platser och kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade incidenter samt även stödja effektiv hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser, också genom utveckling av gemensamma politiska svar (strategier, policycykler, program och handlingsplaner), lagstiftning och praktiskt samarbete.

(12)  Inom fondens övergripande ram bör det ekonomiska stöd som tillhandahålls genom fonden i synnerhet stödja polissamarbete och rättsligt samarbete samt förebyggande arbete mot grov och organiserad brottslighet, olaglig vapenhandel, korruption, penningtvätt, narkotikahandel, miljöbrott, utbyte av och tillgång till information, terrorism, människohandel, utnyttjande av irreguljär invandring, sexuellt utnyttjande av barn, spridning av bilder på barn som utsätts för övergrepp och av barnpornografi samt it-brottslighet. Fonden bör också stödja skyddet av personer, offentliga platser och kritisk infrastruktur mot säkerhetsrelaterade incidenter samt även stödja effektiv hantering av säkerhetsrelaterade risker och kriser, också genom utveckling av gemensamma politiska svar (strategier, policycykler, program och handlingsplaner), lagstiftning och praktiskt samarbete.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 45

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(45)  Detta program kommer att bidra till att klimatåtgärder integreras och ett övergripande mål på 25 % av EU-budgetens utgifter till stöd för klimatmålen uppnås, vilket återspeglar vikten av att motarbeta klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

(45)  Denna fond kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder och till att uppnå ett övergripande mål på 25 % av EU-budgetens utgifter till stöd för klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 samt till att uppnå ett årligt mål på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att motarbeta klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och FN:s mål för hållbar utveckling. Relevanta åtgärder kommer att identifieras under förberedelserna och genomförandet av fonden och omprövas i samband med relevant utvärderings- och översynsarbete.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det strategiska målet med Fonden för inre säkerhet ska vara att bidra till en hög säkerhetsnivå i unionen, i synnerhet genom motverkande av terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet samt genom att bistå och skydda brottsoffer.

1.  Det strategiska målet med Fonden för inre säkerhet ska vara att bidra till en hög säkerhetsnivå i unionen, i synnerhet genom motverkande av terrorism och radikalisering, grov, organiserad och internationell brottslighet, it-brottslighet, narkotikahandel och handel med mänskliga organ, samt genom att bistå och skydda brottsoffer. Fonden ska också stödja beredskapen för och hanteringen av säkerhetsrelaterade risker och kriser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Öka informationsutbytet bland och inom unionens brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter och andra berörda unionsorgan samt med tredjeländer och internationella organisationer,

(a)  Öka informationsutbytet bland och inom unionens brottsbekämpande myndigheter och andra behöriga myndigheter och andra berörda unionsorgan, inbegripet yttre åtgärder och verksamhet, samt med tredjeländer och internationella organisationer,

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  stödja ansträngningarna att stärka kapaciteten när det gäller att bekämpa och förebygga brottslighet, inbegripet terrorism, särskilt genom ökat samarbete mellan myndigheter, civila samhällsorganisationer och privata partner i medlemsstaterna.

(c)  stödja ansträngningarna att stärka kapaciteten när det gäller att bekämpa och förebygga brottslighet, inbegripet terrorism, särskilt genom ökat samarbete mellan myndigheter, civila samhällsorganisationer och privata partner i medlemsstaterna, samt genom civil krishantering.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Inom ramen för de särskilda mål som fastställs i punkt 2 ska fonden genomföras via de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

3.  Inom ramen för de särskilda mål som fastställs i punkt 2 ska fonden genomföras bland annat via de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II.

Motivering

De genomförandeåtgärder och åtgärder som förtecknas i bilagorna II och III bör inte vara uttömmande utan bör mer tjäna som en vägledning eller som exempel på åtgärder som kommissionen anser vara de mest önskvärda. Om det anses nödvändigt bör det emellertid vara möjligt för medlemsstaterna att välja andra relevanta åtgärder inom ramen för målen med fonden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska fonden särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

1.  Inom ramen för de mål som anges i artikel 3 och, när så är lämpligt, i enlighet med de genomförandeåtgärder som förtecknas i bilaga II ska fonden särskilt stödja de åtgärder som förtecknas i bilaga III.

Motivering

De genomförandeåtgärder och åtgärder som förtecknas i bilagorna II och III bör inte vara uttömmande utan bör mer tjäna som en vägledning eller som exempel på åtgärder som kommissionen anser vara de mest önskvärda. Om det anses nödvändigt bör det emellertid vara möjligt för medlemsstaterna att välja andra relevanta åtgärder inom ramen för målen med fonden.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden under perioden 2021‒2027 ska vara 2 500 000 000 EUR i löpande priser.

1.  Finansieringsramen för genomförandet av fonden under perioden 2021‒2027 ska vara 2 209 725 000 EUR i 2018 års priser (2 500 000 000 EUR i löpande priser).

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  1 500 000 000 EUR ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning,

(a)  1 325 835 000 EUR i 2018 års priser (1 500 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till de program som genomförs genom delad förvaltning,

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  1 000 000 000 EUR ska anslås till den tematiska delen.

(b)  883 890 EUR i 2018 års priser (1 000 000 000 EUR i löpande priser) ska anslås till den tematiska delen.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Bidraget från unionens budget får höjas till 100 % av de totala stödberättigande utgifterna för tekniskt bistånd på initiativ av medlemsstaterna.

Motivering

Genomförandebestämmelserna för de fonder som GD Migration och inrikes frågor ansvarade för under de två föregående finansieringsperioderna gav medlemsstaterna en möjlighet att finansiera det tekniska biståndet på initiativ av medlemsstaterna genom bidrag från unionens budget på upp till 100 %. I det nuvarande förslaget finns inte denna möjlighet eftersom bestämmelserna följer förordningen om gemensamma bestämmelser. Eftersom anslagen från de fonder som GD Migration och inrikes frågor ansvarar för är mycket små jämfört med struktur- och investeringsfonderna men den administrativa bördan enligt förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser är ännu högre under den kommande perioden, bör denna bestämmelse även gälla för perioden efter 2021.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Fonden för inre säkerhet

Referensnummer

COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Urmas Paet

28.6.2018

Behandling i utskott

25.9.2018

 

 

 

Antagande

21.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Răzvan Popa, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Karine Gloanec Maurin, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

25

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Gérard Deprez, Urmas Paet

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Richard Ashworth, José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Manuel dos Santos, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Jordi Solé

2

-

ENF

André Elissen, Stanisław Żółtek

1

0

NI

Eleftherios Synadinos

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Inrättande av Fonden för inre säkerhet

Referensnummer

COM(2018)0472 – C8-0267/2018 – 2018/0250(COD)

Framläggande för parlamentet

13.6.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

2.7.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

2.7.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Monika Hohlmeier

9.7.2018

 

 

 

Behandling i utskott

3.9.2018

27.11.2018

24.1.2019

12.2.2019

 

19.2.2019

 

 

 

Antagande

19.2.2019

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

10

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Barbara Kudrycka, Juan Fernando López Aguilar, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Pál Csáky, Miriam Dalli, Gérard Deprez, Anna Hedh, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Jeroen Lenaers, Innocenzo Leontini, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Emil Radev, Barbara Spinelli, Jaromír Štětina

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Eleonora Evi, Iris Hoffmann, Sabine Lösing, Rainer Wieland

Ingivande

28.2.2019


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen, Cecilia Wikström

ECR

Innocenzo Leontini, Monica Macovei, Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Eleonora Evi, Laura Ferrara

PPE

Asim Ademov, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Emil Radev, Csaba Sógor, Jaromír Štětina, Traian Ungureanu, Rainer Wieland, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Iris Hoffmann, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Emilian Pavel, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

10

-

ENF

Giancarlo Scottà, Auke Zijlstra

GUE/NGL

Malin Björk, Sabine Lösing, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

VERTS/ALE

Romeo Franz, Ska Keller, Judith Sargentini, Bodil Valero

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 8 mars 2019Rättsligt meddelande