Postupak : 2018/2175(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0116/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0116/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.12

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0253

IZVJEŠĆE     
PDF 172kWORD 59k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2018/2175(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Arndt Kohn

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2018/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2017.(1),

–  uzimajući u obzir konsolidiranu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske unije za financijsku godinu 2017. (COM(2018)0521 – C8-0323/2018)(2),

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Europskog nadzornika za zaštitu podataka tijelu koje daje razrješnicu o unutarnjim revizijama provedenima tijekom 2017.,

–  uzimajući u obzir godišnje izvješće Revizorskog suda o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017., s odgovorima institucija(3),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(4) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 314. stavak 10. te članke 317., 318. i 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(5), a posebno njezine članke 55., 99., 164., 165. i 166.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(6), a posebno njezine članke 59., 118., 260., 261. i 262.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0116/2019),

1.  daje razrješnicu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi Europskom nadzorniku za zaštitu podataka, Europskom vijeću, Vijeću, Komisiji, Sudu Europske unije, Revizorskom sudu, Europskom ombudsmanu i Europskoj službi za vanjsko djelovanje te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2018/2175(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A8-0116/2019),

A.  budući da u kontekstu postupka davanja razrješnice tijelo nadležno za davanje razrješnice želi istaknuti da je posebno važno dalje jačati demokratski legitimitet institucija Unije poboljšanjem transparentnosti i odgovornosti te uvođenjem koncepta izrade proračuna na temelju na uspješnosti i dobrog upravljanja ljudskim resursima;

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda prema kojem plaćanja u cjelini za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. za administrativne i ostale rashode Europskog nadzornika za zaštitu podataka (EDPS) ne sadrže znatne pogreške te da su ispitani nadzorni i kontrolni sustavi za administrativne i ostale rashode bili djelotvorni;

2.  prima na znanje da Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću za 2017. nije utvrdio nikakve ozbiljne nedostatke u vezi s područjima za koje je provedena revizija i koja su povezana s aktivnostima EDPS-a u pogledu ljudskih resursa i javne nabave;

3.  međutim žali zbog toga što je prema godišnjem izvješću o radu Europskog nadzornika za zaštitu podataka Revizorski sud 2017. ispitao samo jedno plaćanje; smatra da čak i ako Europski nadzornik za zaštitu podataka nije decentralizirana agencije Unije, a njegov proračun predstavlja vrlo mali postotak proračuna Unije, Sud bi, od 2018., ipak trebao primjereno ispitati zakonitost i pravilnost njegovih transakcija jer je transparentnost ključna za odgovarajuće funkcioniranje tog tijela Unije; stoga traži da Revizorski sud izda zasebna godišnja izvješća o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji tog važnoga tijela Unije;

4.  napominje da je EDPS-a 2017. dodijeljen ukupan proračun od 11 324 735 EUR, što je povećanje od 21,93 % u odnosu na proračun za 2016., te da je izvršenje proračuna u smislu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza za 2017. iznosilo 10 075 534 EUR; sa zabrinutošću primjećuje da se stopa izvršenja nastavila smanjivati sa 94,66 % u 2015. i 91,93 % u 2016. na 89 % dostupnih odobrenih sredstava u 2017.; napominje da je izvršenje proračuna u smislu odobrenih sredstava za plaćanja iznosilo 9 368 686,15 EUR, što odgovara iznosu od 77 % dostupnih odobrenih sredstava; u tom pogledu ističe glave I. i III. s stopama odobrenih sredstava od 88,24 % i 73,10 %; poziva EDPS da pojača napore i utvrdi procjene proračuna u skladu s načelom razboritosti;

5.  napominje da su na proračun EDPS-a snažno utjecale dvije velike zakonodavne izmjene (Opća uredba o zaštiti podataka i Direktiva o zaštiti podataka u policijskom i pravosudnom sektoru); napominje da je najveći dio dodatnih sredstava dodijeljen EDPS-u za osnivanje tajništva novoosnovanog Europskog odbora za zaštitu podataka;

6.  prima na znanje da EDPS radi na uvođenju postupaka izrade proračuna na temelju uspješnosti i poziva na brzu provedbu tih načela; napominje da je EDPS ocijenio svoje ključne pokazatelje uspješnosti kako bi se uzeli u obzir njegovi novi ciljevi i prioriteti na temelju Strategije EDPS-a za razdoblje 2015. – 2019.; pozdravlja činjenicu da je strategija na dobrom putu i da vrijednosti za većinu ključnih pokazatelja uspješnosti ispunjavaju ili premašuju ciljeve;

7.  napominje da je proračun EDPS-a uglavnom administrativne naravi i da se velik dio odnosi na rashode povezane s osobama, zgradama, namještajem, opremom i raznim tekućim troškovima;

8.  pozdravlja odluku EDPS-a da do 31. ožujka objavi svoja godišnja izvješća o radu u cilju optimiziranja i ubrzavanja postupka davanja razrješnice;

9.  naglašava sve važniju ulogu EDPS-a u osiguravanju provedbe europskih pravila o zaštiti podataka i privatnosti u institucijama i tijelima Unije; pozdravlja aktivnosti EDPS-a, uključujući sve veći broj mišljenja o prijedlozima Unije u vezi sa zaštitom podataka i pitanjima privatnosti, potporu institucijama Unije za pripremu novih pravila o zaštiti podataka, sudjelovanje u prvom zajedničkom preispitivanju sustava zaštite privatnosti EU-a i SAD-a te nadzor Europola; potiče EDPS da nastavi tijesno surađivati s nacionalnim tijelima za zaštitu podataka u državama članicama kako bi se osigurao učinkovit koordinirani nadzor i da surađuje u pripremi novog pravnog okvira;

10.  pozdravlja činjenicu da je EDPS proveo 5-postotno smanjenje broja radnih mjesta u svojem planu radnih mjesta i napominje da Revizorski sud u tom pogledu nije iznio nikakve daljnje primjedbe;

11.  pozdravlja uključivanje detalja o službenim putovanjima koje su proveli članovi EDPS-a kako je zatraženo u zadnjoj rezoluciji o razrješnici;

12.  pozdravlja međuinstitucijsku suradnju, o kojoj svjedoče na primjer sporazum o razini usluge između EDPS-a i drugih institucija EU-a, pomoć Komisije u financijskim, računovodstvenim i proračunskim pitanjima ili sudjelovanje u raznim međuinstitucijskim postupcima na javno nadmetanje, posebno u području informacijske tehnologije i administracije;

13.  pozdravlja grafikone u godišnjem izvješću o radu koji pružaju detaljne informacije o broju misija, prosječnom trajanju i prosječnom trošku zaposlenih u EDPS-u i njegovih članova; prima na znanje uvrštavanje komparativne tablice o javnoj nabavi kako je zatraženo u izvješću o razrješnici za 2016.;

14.  izražava žaljenje zbog toga što NDPS ne raspolaže automatskim sustavom za vađenje informacija o ljudskim resursima; potiče NDPS da brzo postigne sporazum s Komisijom o prilagodbi informatičkog alata SYSPER za upravljanje ljudskim resursima;

15.  pozdravlja pojačanu komunikaciju prema građanima i dionicima kao i stalno povećanje broja pratitelja na platformama društvenih medija; također pozdravlja pokretanje nove internetske stranice EDPS-a u ožujku 2017.;

16.  napominje da je EDPS-u dodijeljen dodatni radni prostor zbog sve većeg broja zaposlenih i osnivanja Europskog odbora za zaštitu podataka;

17.  pozdravlja velik udio žena na rukovodećim položajima i mjere za postizanje rodne ravnoteže u toj instituciji; međutim, napominje da samo 32 % zaposlenih čine muškarci; ističe da bi mjere za promicanje rodne ravnoteže i jednakih mogućnosti trebale koristiti svim spolovima;

18.  pozdravlja rad povjerljivog savjetnika i mjere za podizanje razine osviještenosti o uznemiravanju među zaposlenima u EDPS-u; potiče EDPS da pomno prati učinkovitost svoje politike u tom pogledu, da nastavi podizati razinu osviještenosti o uznemiravanju na radnom mjestu i da potiče kulturu nulte tolerancije prema uznemiravanju;

19.  napominje da ukupno 80 zaposlenih dolazi iz 16 različitih država članica; poziva EDPS da se zalaže za proporcionalnu zastupljenost svih država članica kad je riječ o njegovim zaposlenicima;

20.  napominje da je pitanje „rotirajućih vrata” riješeno u Kodeksu ponašanja članova EDPS-a; pozdravlja činjenicu da su životopisi i izjave o financijskim interesima članova EDPS-a dostupni na internetskoj stranici te institucije; potiče EDPS da osigura transparentnost u pogledu svojih aktivnosti i da razmjenjuje najbolje prakse s drugim institucijama Unije;

21.  pozdravlja dostupne informacije o mjerama unutarnje kontrole; pozdravlja mjere poduzete na temelju preporuka Službe za unutarnju reviziju koje proizlaze iz godišnje unutarnje revizije za 2016. i zaključuje da će još tri preporuke biti zatvorene;

22.  pozdravlja etički okvir EDPS-a koji se odnosi na nadzornike i sve članove tajništva u njihovim odnosima s drugim institucijama EU-a i drugim dionicima; pozdravlja formalno uvođenje funkcije službenika za etiku u EDPS-u; podupire nastojanja EDPS-a da uskladi Kodeks ponašanja s novim trendovima i najboljim praksama;

23.  žali zbog nedostatka informacija o internim postupcima za zviždače koje dostavlja EDPS u kontekstu razrješnice za 2017.; ističe da je važno osigurati potrebne postupke i da svi zaposlenici na odgovarajući način budu obaviješteni o svojim pravima, kako bi se izgradila institucijska kultura povjerenja;

24.  napominje da odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije ne bi imala nikakav izravan utjecaj na financijsku, ljudsku ili strukturnu organizaciju EDPS-a; pozdravlja odluku EDPS-a da će sva četiri britanska zaposlenika zadržati na radnom mjestu.

17.1.2019

MIŠLJENJE Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2017., dio IX. – Europski nadzornik za zaštitu podataka

(2018/2175(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Romeo Franz

PRIJEDLOZI

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  naglašava da je zbog novih zadataka povjerenih Europskom nadzorniku za zaštitu podataka da pruža usluge tajništva novom Europskom odboru za zaštitu podataka (kao dio primjene Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća(7)) i novom Odboru za suradnju (kao dio primjene Uredbe (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća(8)) proračun Europskog nadzornika za zaštitu podataka 2017. povećan za 21,93 % (11 324 735,00 EUR); u tom kontekstu koji se mijenja pozdravlja to što Revizorski sud u svojem godišnjem izvješću o izvršenju proračuna za financijsku godinu 2017. nije utvrdio nikakve konkretne probleme u vezi s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka;

2.  međutim žali zbog toga što je prema godišnjem izvješću o radu Europskog nadzornika za zaštitu podataka Revizorski sud 2017. ispitao samo jedno plaćanje; smatra da čak i ako Europski nadzornik za zaštitu podataka nije decentralizirana agencije Unije, a njegov proračun predstavlja vrlo mali postotak proračuna Unije, Sud bi, od 2018., ipak trebao primjereno ispitati zakonitost i pravilnost njegovih transakcija jer je transparentnost ključna za odgovarajuće funkcioniranje tog tijela Unije; stoga traži da Revizorski sud izda zasebna godišnja izvješća o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji tog važnoga tijela Unije;

3.  prima na znanje dovršetak posebne revizije Službe za unutarnju reviziju koja se odnosila na uvođenje i izdavanje mišljenja i službenih komentara u Europskom nadzorniku za zaštitu podataka; pozdravlja odgovarajući akcijski plan koji je Europski nadzornik za zaštitu podataka ustanovio kao odgovor na preporuke proizišle iz revizije; napominje da ga je Služba za unutarnju reviziju ocijenila zadovoljavajućim 25. rujna 2017.;

4.  na operativnoj razini ističe pripremu i koordinaciju Europskog nadzornika za zaštitu podataka s tijelima za zaštitu podataka u cijeloj Uniji i izvan nje u okviru Radne skupine osnovane na temelju članka 29. radi pripreme i potpore provedbi Uredbe (EU) 2016/679 koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018.; ističe pripremne napore koji su potrebni kako bi 11. prosinca 2018. na snagu stupila Uredba (EU) 2018/1725 Europskoga parlamenta i Vijeća(9).

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

10.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

3

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL L 51, 28.2.2017.

(2)

SL C 348, 28.9.2018., str. 1.

(3)

SL C 357, 4.10.2018., str. 1.

(4)

SL C 357, 4.10.2018., str. 9.

(5)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(6)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(7)

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), (SL L 119, 4.5.2016., str. 1).

(8)

  Uredba (EU) 2016/794 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o Agenciji Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol) te zamjeni i stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2009/371/PUP, 2009/934/PUP, 2009/935/PUP, 2009/936/PUP i 2009/968/PUP (SL L 135, 24.5.2016., str. 53).

(9)

  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena