Postup : 2018/2175(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0116/2019

Predkladané texty :

A8-0116/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.12

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0253

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 66k
28.2.2019
PE 628.824v02-00 A8-0116/2019

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

(2018/2175(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Arndt Kohn

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

(2018/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2017(1),

–  so zreteľom na konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Európskej únie za rozpočtový rok 2017 (COM(2018)0521 – C8-0326/2018)(2),

–  so zreteľom na výročnú správu európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vnútorných auditoch vykonaných v roku 2017 pre orgán udeľujúci absolutórium,

–  so zreteľom na výročnú správu Dvora audítorov o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďami inštitúcií(3),

–  so zreteľom na vyhlásenie(4) o vierohodnosti vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 314 ods. 10 a články 317, 318 a 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(5), a najmä na jeho články 55, 99, 164, 165 a 166,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6), a najmä na jeho články 59, 118, 260, 261 a 262,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0116/2019),

1.  udeľuje európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov absolutórium za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov, Európskej rade, Rade, Komisii, Súdnemu dvoru Európskej únie, Dvoru audítorov, európskemu ombudsmanovi a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

(2018/2175(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – európsky dozorný úradník pre ochranu údajov,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV k rokovaciemu poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0116/2019),

A.  keďže v súvislosti s postupom udeľovania absolutória orgán udeľujúci absolutórium chce zdôrazniť osobitný význam ďalšieho posilňovania demokratickej legitímnosti inštitúcií Únie zlepšením transparentnosti a zodpovednosti, uplatňovaním koncepcie pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti a dobrým riadením ľudských zdrojov;

1.  víta záver Dvora audítorov, že v platbách ako celku za rok končiaci sa 31. decembrom 2017, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (ďalej len „EDPS“), sa nevyskytli významné chyby a že preskúmané systémy dohľadu a kontroly, ktoré sa vzťahujú na administratívne a iné výdavky, boli účinné;

2.  konštatuje, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe za rok 2017 nezistil v súvislosti s kontrolovanými témami týkajúcimi sa ľudských zdrojov a obstarávania EDPS žiadne významné nedostatky;

3.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že podľa výročnej správy o činnosti EDPS Dvor audítorov v roku 2017 preskúmal len jednu platbu; zastáva názor, že aj keď EDPS nie je decentralizovanou agentúrou Únie a jeho rozpočet predstavuje veľmi malé percento z rozpočtu Únie, Dvor audítorov by mal riadne preskúmať zákonnosť a riadnosť operácií EDPS od roku 2018, pretože pre správne fungovanie tohto orgánu Únie je veľmi dôležitá transparentnosť; žiada preto, aby Dvor audítorov vydával samostatné výročné správy týkajúce sa overenia ročnej účtovnej závierky tohto dôležitého subjektu Únie;

4.  konštatuje, že v roku 2017 mal EDPS k dispozícii rozpočet v celkovej výške 11 324 735 EUR, čo predstavuje zvýšenie o 21,93 % v porovnaní s rozpočtom na rok 2016, a že plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2017 bolo vo výške 10 075 534 EUR; so znepokojením konštatuje, že miera plnenia sa naďalej znižovala z 94,66 % v roku 2015 a 91,93 % v roku 2016 na 89 % dostupných rozpočtových prostriedkov v roku 2017; konštatuje, že plnenie rozpočtu, pokiaľ ide o platobné rozpočtové prostriedky, predstavovalo 9 368 686,15 EUR, čo zodpovedá 77 % dostupných rozpočtových prostriedkov; v tejto súvislosti poukazuje na hlavu I s mierou plnenia 88,24 % a na hlavu III s mierou plnenia 73,10 %; nabáda EDPS, aby zintenzívnil svoje úsilie a stanovoval svoje odhady rozpočtu obozretne;

5.  konštatuje, že rozpočet EDPS bol silno ovplyvnený dvoma hlavnými legislatívnymi zmenami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov a smernica o ochrane údajov v oblastiach polície a súdnictva); konštatuje, že väčšina dodatočných zdrojov bola pridelená EDPS na vytvorenie sekretariátu novovytvoreného Európskeho výboru pre ochranu údajov (EDPB);

6.  berie na vedomie prebiehajúcu prácu EDPS, pokiaľ ide o zavádzanie postupov pre zostavovanie rozpočtu na základe výkonnosti, a vyzýva na urýchlené vykonávanie týchto zásad; konštatuje, že EDPS vyhodnotil svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) s cieľom zohľadniť svoje nové ciele a priority na základe stratégie EDPS na roky 2015 – 2019; víta skutočnosť, že stratégia je na dobrej ceste, pričom hodnoty väčšiny KPI sa plnia alebo presahujú príslušné ciele;

7.  konštatuje, že rozpočet EDPS je zväčša administratívny a jeho veľká časť pokrýva výdavky týkajúce sa osôb, budov, nábytku, zariadenia a rôznych prevádzkových nákladov;

8.  víta zámer EDPS uverejniť svoju výročnú správu o činnosti do 31. marca 2019, aby sa optimalizoval a urýchlil postup udelenia absolutória;

9.  zdôrazňuje čoraz dôležitejšiu úlohu EDPS pri zabezpečovaní vykonávania európskych pravidiel v oblasti ochrany údajov a súkromia v inštitúciách a orgánoch Únie; víta činnosť EDPS vrátane rastúceho počtu stanovísk k návrhom EÚ týkajúcim sa otázok ochrany údajov a súkromia, podpory pre inštitúcie EÚ pri príprave nových pravidiel ochrany údajov, účasti na prvej spoločnej revízii štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA a dohľadu nad Europolom; nabáda EDPS, aby naďalej úzko spolupracoval s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu údajov v členských štátoch s cieľom zabezpečiť účinný koordinovaný dohľad a spolupracovať na príprave nového právneho rámca;

10.  víta skutočnosť, že EDPS vykonal 5 % zníženie počtu zamestnancov v pláne pracovných miest, a konštatuje, že Dvor audítorov nemal v tejto súvislosti žiadne ďalšie pripomienky;

11.  víta zahrnutie podrobných informácií týkajúcich sa služobných ciest členov EDPS, ako sa požadovalo v poslednom uznesení o udelení absolutória;

12.  víta preukázanú medziinštitucionálnu spoluprácu, napríklad prostredníctvom dohôd o úrovni poskytovaných služieb medzi EDPS a ostatnými inštitúciami EÚ, pomoci Komisie vo finančných, účtovných a rozpočtových otázkach alebo účasti na rôznych medziinštitucionálnych výzvach na predloženie ponúk, najmä v oblasti informačných technológií a správy;

13.  víta grafy uvedené vo výročnej správe o činnosti, ktoré poskytujú podrobné informácie o počte misií, priemernej dobe trvania a priemernej výške nákladov na zamestnancov EDPS a jeho členov; berie na vedomie zahrnutie porovnávacej tabuľky o verejnom obstarávaní, ako sa požaduje v správe o absolutóriu za rok 2016;

14.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že EDPS nemá automatický systém na získavanie informácií týkajúcich sa ľudských zdrojov; nabáda EDPS, aby s Komisiou urýchlene uzavrel dohodu, pokiaľ ide o prispôsobenie systému IT-Tol SYSPER riadeniu jeho ľudských zdrojov;

15.  víta intenzívnejšiu komunikáciu s občanmi a zainteresovanými stranami, ako aj neustále zvyšovanie počtu abonentov na platformách sociálnych médií; víta tiež spustenie novej webovej stránky EDPS v marci 2017;

16.  konštatuje, že EDPS bol poskytnutý ďalší pracovný priestor na riešenie rastúceho počtu zamestnancov a vytvorenie Európskeho výboru pre ochranu údajov;

17.  víta vysoký podiel žien na riadiacich pozíciách a opatrenia na zabezpečenie rodovej rovnováhy v inštitúcii; konštatuje však, že iba 32 % celkového počtu zamestnancov tvorili muži; zdôrazňuje, že opatrenia na podporu rodovej rovnováhy a rovnakých príležitostí by mali byť prospešné pre obe pohlavia;

18.  víta prácu dôverného poradcu a opatrenia na zvýšenie povedomia zamestnancov EDPS o obťažovaní; nabáda EDPS, aby v tomto smere dôsledne monitoroval účinnosť svojej politiky, aby naďalej zvyšoval informovanosť o obťažovaní na pracovisku a aby upevňoval kultúru nulovej tolerancie voči obťažovaniu;

19.  poznamenáva, že 80 zamestnancov pochádzalo spolu zo 16 rôznych členských štátov; vyzýva EDPS, aby sa usiloval o primerané zastúpenie všetkých členských štátov medzi zamestnancami;

20.  konštatuje, že problematika tzv. javu otáčavých dverí sa riešila v kódexe správania členov EDPS; víta skutočnosť, že životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov EDPS sú dostupné na webovej stránke inštitúcie; nabáda EDPS, aby zabezpečil transparentnosť svojej činnosti a aby si vymieňal osvedčené postupy s ostatnými inštitúciami EÚ;

21.  víta dostupné informácie o opatreniach vnútornej kontroly; víta opatrenia nadväzujúce na odporúčania Útvaru pre vnútorný audit (IAS) vyplývajúce z vnútorného auditu na rok 2016 a skutočnosť, že sa majú uzavrieť tri neuzavreté odporúčania;

22.  víta etický rámec EDPS, ktorý sa týka orgánov dohľadu a všetkých členov sekretariátu v rámci ich vzťahov s inými inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami; víta formálne vytvorenie funkcie etického úradníka v EDPS; podporuje úsilie EDPS zosúladiť kódex správania s novými trendmi a najlepšími postupmi;

23.  vyjadruje poľutovanie nad nedostatkom informácií o interných postupoch týkajúcich sa oznamovania protispoločenskej činnosti, ktoré poskytol EDPS v súvislosti s absolutóriom za rok 2017; zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby boli zavedené potrebné postupy a aby boli všetci zamestnanci riadne informovaní o svojich právach s cieľom vybudovať inštitucionálnu kultúru dôvery;

24.  konštatuje, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva vystúpiť z Európskej únie by nemalo žiadny priamy vplyv na finančnú, ľudskú alebo organizačnú štruktúru EDPS; víta rozhodnutie EDPS ponechať všetkých štyroch britských zamestnancov na ich pozíciách.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2017, oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

(2018/2175(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  zdôrazňuje, že v dôsledku nových úloh európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) súvisiacich so zabezpečením sekretariát nového Európskeho výboru pre ochranu údajov (v rámci uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady(7)) a novej rady pre spoluprácu (v rámci uplatňovania nariadenia (EÚ) 2016/794 Európskeho parlamentu a Rady(8)) sa rozpočet EDPS v roku 2017 zvýšil o 21,93 % (11 324 735,00 EUR); víta v tejto meniacej sa situácii skutočnosť, že Dvor audítorov vo svojej výročnej správe o plnení rozpočtu za rozpočtový rok 2017 nezistil žiadne konkrétne problémy, ktoré sa týkajú EDPS;

2.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že podľa výročnej správy o činnosti EDPS Dvor audítorov v roku 2017 preskúmal len jednu platbu; zastáva názor, že aj keď EDPS nie je decentralizovanou agentúrou Únie a jeho rozpočet predstavuje veľmi malé percento z rozpočtu Únie, Dvor audítorov by mal riadne preskúmať zákonnosť a riadnosť operácií EDPS od roku 2018, pretože pre správne fungovanie tohto orgánu Únie je veľmi dôležitá transparentnosť; žiada preto, aby Dvor audítorov vydával samostatné výročné správy o činnosti týkajúce sa ročnej účtovnej závierky tohto dôležitého subjektu Únie;

3.  berie na vedomie dokončenie osobitného auditu Útvaru pre vnútorný audit (IAS) zameraného na vypracúvanie a vydávanie stanovísk a formálnych pripomienok EDPS; víta súvisiaci akčný plán zavedený EDPS v reakcii na odporúčania vyplývajúce z tohto auditu; berie na vedomie, že IAS ho 25. septembra 2017 posúdil ako uspokojivý;

4.  zdôrazňuje na operačnej úrovni úsilie EDPS týkajúce sa prípravy a koordinácie s orgánmi pre ochranu údajov v celej Únii aj mimo nej prostredníctvom pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29 (WP29) na účely prípravy a podpory vykonávania nariadenia (EÚ) 2016/679, ktoré sa uplatňuje od 25. mája 2018; zdôrazňuje úsilie týkajúce sa príprav, ktoré bolo potrebné v záujme nadobudnutia účinnosti nariadenia (EÚ) 2018/1725(9) 11. decembra 2018.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

10.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

43

3

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

43

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Helga Stevens

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

3

-

ECR

Monica Macovei

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

1

0

ECR

Kristina Winberg

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Arndt Kohn, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Arndt Kohn, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

2

-

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ L 51, 28.2.2017.

(2)

Ú. v. EÚ C 348, 28.9.2018, s. 1.

(3)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ C 357, 4.10.2018, s. 9.

(5)

Ú. v. ES L 298, 26.10.12, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(7)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

(8)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/794 z 11. mája 2016 o Agentúre Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva (Europol), ktorým sa nahrádzajú a zrušujú rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, 2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV (Ú. v. EÚ L 135, 24.5.2016, s. 53).

(9)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia