Menetlus : 2018/0176(CNS)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0117/2019

Esitatud tekstid :

A8-0117/2019

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/03/2019 - 10.2

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0296

RAPORT     *
PDF 182kWORD 52k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Miguel Viegas

(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 50 lõige 1)

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Seadusandlik erimenetlus – konsulteerimine – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0346),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 113, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0381/2018),

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta(1),

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 22. veebruari 2019. aasta kirja majandus- ja rahanduskomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 78c,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0117/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  kiidab heaks komisjoni ettepaneku, mida on kohandatud vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitustele;

2.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti oluliselt muuta;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1)

EÜT C 77, 28.3.2002, lk 1.


SELETUSKIRI

Nõukogu direktiivis 2008/118/EÜ, millega asendatakse nõukogu direktiiv 92/12/EMÜ, on sätestatud aktsiisiga maksustatava kauba, nagu energiatoodete ja elektri, alkoholi ja alkohoolsete jookide ning tubakatoodete suhtes kohaldatav üldine kord. Samuti pööratakse direktiivis erilist tähelepanu aktsiisikauba tootmisele, ladustamisele ja liikumisele liikmesriikide vahel. Direktiivi põhiline eesmärk on teha võimalikuks kaupade vaba liikumine, tagades samal ajal, et liikmesriigid nõuaksid lõpuks sisse õige maksuvõla.

Komisjoni õigusloome kvaliteedi ja tulemuslikkuse programmi (REFIT) algatusest anti teada komisjoni 2017. aasta tööprogrammi II lisas ühel ajal REFITi algatusega direktiivi 92/83/EMÜ kohta. Seetõttu esitatakse nõukogule koos käesoleva ettepanekuga ka ettepanek muuta direktiivi 92/83/EMÜ.

Komisjon hindas direktiivi 2008/118/EÜ komisjoni REFITi programmi raames ning esitas 21. aprillil 2017 nõukogule ja Euroopa Parlamendile aruande nõukogu direktiivi 2008/118/EÜ rakendamise ja hindamise kohta. Hindamise tulemused leidsid suurt vastukaja nõukogu järeldustes, mis võeti vastu 5. detsembril 2017.

Komisjoni aruandest ja nõukogu järeldustest ilmnes, et üldiselt ollakse aktsiisikaupade liikumise ja kontrolli süsteemiga rahul, aga siiski tehti kindlaks teatavad parandamist vajavad valdkonnad. Peamised esiletõstetud valdkonnad hõlmasid aktsiisi- ja tolliprotseduuride ühtlustamise tõhustamist ning tarbimisse lubatud aktsiisikauba liidusisese liikumise osalist või täielikku automatiseerimist.

Ettepanekus käsitletakse lisaks järgmisi valdkondi:

•  iseseisvalt majandustegevust teostavate kaubasaatjate puhul, kes soovivad lähetada ühes liikmesriigis tarbimisse lubatud aktsiisikaupa teises liikmesriigis asuvatele isikutele, kes iseseisvalt majandustegevust ei teosta: kaubasaatjale maksuesindaja kasutamise võimaluse andmine ja sihtliikmesriigi pädeva asutuse maksuesindaja kasutamise nõudmise võimaluse väljajätmine;

•  ühine lahendus kauba liikumisel tekkinud loomulike osaliste kadude puhul;

•  vabastussertifikaadi automatiseerimine ja selle kasutamine aktsiisikauba liikumisel kaubasaajatele, kes on aktsiisi tasumisest vabastatud;

•  tagatise esitamisest vabastamine torujuhtmeid mööda liikuvate energiatoodete puhul.

On oluline, et kaugmüügi aktsiisikord oleks kooskõlas käibemaksukorraga. Selleks uurib komisjon 2018. aasta teises pooles aktsiisikauba kaugmüügi uue korra loomise võimalusi.

Direktiivi on mitu korda märkimisväärselt muudetud ja muudatusi tehakse veelgi. Direktiiv sisaldab ka mitmeid viiteid iganenud õigusaktidele, mida tuleks samal ajal ajakohastada. Sellest tulenevalt on komisjon otsustanud direktiivi 2008/118/EÜ selguse huvides uuesti sõnastada.


LISA: ÕIGUSKOMISJONI KIRI

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

majandus- ja rahanduskomisjoni esimees

ASP 15G206

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas ülalnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Seetõttu otsustas õiguskomisjon oma 19. veebruari 2019. aasta koosolekul 22 poolthäälega (vastuhääli ja erapooletuid ei olnud)(1) soovitada vastutaval majandus- ja rahanduskomisjonil jätkata ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisatud: konsultatiivse töörühma arvamus

(1)

Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 23. jaanuar 2019

ARVAMUS

          EUROOPA PARLAMENDILE

          NÕUKOGULE

          KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega nähakse ette aktsiisi üldine kord

COM(2018)0346, 25.5.2018 – 2018/0176 (CNS)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimusid 28. novembril ning 6. ja 13. detsembril 2018. aastal Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolekud, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadanud koosolekutel(1) läbi ettepaneku võtta vastu nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti nõukogu 16. detsembri 2008. aasta direktiiv 2008/118/EÜ, mis käsitleb aktsiisi üldist korda ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 92/12/EMÜ, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel järgmist.

1. Alljärgnevad kohad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– põhjenduses 47 sõnad „või enda nimel kaupu lähetav või vedav“;

– pärast põhjendust 52 direktiivi 2008/118/EÜ põhjenduse 36 kogu tekst;

– artiklis 4 uue punkti 13 lisamine;

– artikli 7 lõikes 3 sõnade „Tarbimisse lubamise“ asendamine sõnadega „Artikli 2 lõike a kohaseks aktsiisi peatamise korra alt väljumise“;

– artikli 8 lõike 1 punktis d sõnade „aktsiisikaupa importimisel deklareeriv isik ja isik, kelle nimel kaup deklareeritakse“ väljajätmine;

– artikli 11 esimeses lõigus varasema viite „artikli 33 lõikes 6“ asendamine uue viitega „artikli 38 lõikes 4“;

– artikli 13 lõikes 1 algsete sõnade „Ilma et see piiraks artikli 21 lõike 1 kohaldamist“ väljajätmine;

– ingliskeelses versioonis artikli 16 lõike 2 punktis d sõna „accounts“ lisamine pärast sõnu „tax warehouse“;

– artikli 17 lõikes 5 sõnad „ja 2“;

– artikli 25 lõike 3 kolmandas lõigus sõna „selle“ asendamine sõnaga „kinnituse“;

– artikli 30 lõikes 1 sõna „teabevahetuse“ asendamine sõnadega „selliste elektrooniliste haldusdokumentide“ ning sõnade „kontekstis“ ja „ning artiklites 27 ja 28 osutatud asendustoimingu dokumentide“ lisamine;

– artikli 30 lõikes 2 sõna „teabevahetusega“ asendamine sõnadega „elektrooniliste haldusdokumentide“ ja „arvutipõhise süsteemi kaudu“;

– kehtiva direktiivi 2008/118/EÜ artikli 29 lõike 1 punkti c kogu teksti väljajätmine;

– artikli 34 lõikes 1 algsete sõnade „Ilma et see piiraks artikli 36 lõike 1 kohaldamist, juhul“ väljajätmine ja lõppu sõna „sihtliikmesriigis“ lisamine;

– artikli 34 lõike 5 lõppu sõna „sihtliikmesriigis“ lisamine;

– kehtiva direktiivi 2008/118/EÜ artikli 36 lõike 1 teise lõigu kogu teksti väljajätmine.

2. Põhjenduses 47 oleks tulnud sõnade „otse või kaudselt“ (mis on praegu esitatud direktiivi 2008/118/EÜ põhjenduses 29 pärast sõnu „lähetanud või vedanud“) väljajätmine tähistada formaalse kohandusena.

3. Artikli 20 lõike 1 punktis ii tuleks ingliskeelses versioonis jätta välja sõna „its“.

4. Artikli 30 lõikes 1 tuleks ekslik viide „artiklile 55“ asendada viitega „artiklile 52“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

(1)

Töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbi vaadatud teksti originaalkeelne versioon.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Aktsiisi üldine kord (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

EPga konsulteerimise kuupäev

18.7.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ECON

10.9.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

26.6.2018

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.2.2019

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2019

 

 

 

Esitamise kuupäev

28.2.2019

Viimane päevakajastamine: 8. märts 2019Õigusalane teave