Eljárás : 2018/0176(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0117/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0117/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 27/03/2019 - 10.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0296

JELENTÉS     *
PDF 200kWORD 53k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Gazdasági és Monetáris Bizottság

Előadó: Miguel Viegas

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 50. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 Mellékletek: A tanácsadó munkacsoport véleménye.MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0346),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0381/2018),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Gazdasági és Monetáris Bizottságnak küldött, 2019. február 22-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 78c. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A8-0117/2019),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  jóváhagyja a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően módosított javaslatát;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1)

HL C 77., 2002.3.28, 1. o.


INDOKOLÁS

A 92/12/EGK tanácsi irányelv helyébe lépő 2008/118/EK tanácsi irányelv meghatározza a jövedékiadó-köteles termékekre, azaz az energiatermékekre és a villamos energiára, az alkoholra és alkoholtartalmú italokra, valamint a dohánygyártmányokra vonatkozó általános rendelkezéseket. Az irányelv különös hangsúlyt fektetett a jövedéki termékek előállítására, tárolására és tagállamok közötti szállítására is. Az irányelv fő célja, hogy lehetővé tegye az áruk szabad mozgását, ugyanakkor biztosítsa, hogy a tagállamok beszedhessék a megfelelő adókat.

A Bizottság 2017. évi munkaprogramjának II. mellékletében Célravezető és hatásos szabályozás program (REFIT) kezdeményezést jelentett be a 92/83/EGK irányelvre vonatkozó REFIT kezdeményezéssel egyidejűleg. A Bizottság ezért e javaslattal együtt egy, a 92/83/EGK irányelv módosítására irányuló javaslatot is beterjeszt a Tanácsnak.

A Bizottság a saját REFIT programja keretében elvégezte a 2008/118/EK irányelv értékelését, és 2017. április 21-én jelentést nyújtott be a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a 2008/118/EK tanácsi irányelv végrehajtásáról és értékeléséről. A 2017. december 5-én elfogadott tanácsi következtetések is nagyrészt az értékelés eredményeinek megfelelő álláspontra helyezkedtek.

A bizottsági jelentés és a tanácsi következtetések noha a jövedékitermék-szállítási és -felügyeleti rendszerrel való általános elégedettséget tükröztek, azonosítottak bizonyos területeket, amelyek javításra szorulnak. A legfontosabb kiemelt területek a jövedéki és a vámeljárások összehangolásának javításához, valamint a szabad forgalomba bocsátott jövedéki termékek Unión belüli szállításának részleges vagy teljes automatizálásához kapcsolódtak.

A javaslat a következő további területeket érinti:

•  azon független gazdasági tevékenységet folytató feladók tekintetében, akik más tagállamban található, független gazdasági tevékenységet nem folytató személyek számára kívánnak feladni olyan jövedéki termékeket, amelyeket valamely tagállamban már szabad forgalomba bocsátottak: annak a lehetőségnek a bevezetése, hogy a feladó adóügyi képviselőt vegyen igénybe, illetve annak a lehetőségnek a megszüntetése, hogy a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatósága adóügyi képviselő igénybevételét írja elő;

•  közös megoldás a szállítás során bekövetkező, a termékek jellegéből eredő részleges károsodásra;

•  az adómentességi igazolásnak és az igazolás kezelésének az automatizálása a jövedéki termékek jövedéki adó megfizetése alól mentesített címzettek részére történő szállítása esetében;

•  biztosítéknyújtás alóli mentesség a csővezetékeken szállított energiatermékekre vonatkozóan.

Fontos, hogy a távértékesítésre vonatkozó jövedéki szabályozás összeegyeztethető legyen a héaszabályokkal. Ennek érdekében a Bizottság még 2018-ban meg fogja vizsgálni a jövedéki termékek távértékesítésére vonatkozó új szabályozás lehetőségeit.

Az irányelv már több alkalommal jelentősen módosult, és további módosításokra fog sor kerülni. Emellett az irányelv többször is hivatkozik már elavult jogszabályokra, amelyeket egyúttal naprakésszé kell tenni. Következésképpen a Bizottság az egyértelműség érdekében a 2008/118/EK irányelv átdolgozása mellett döntött.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

a Gazdasági és Monetáris Bizottság elnöke

ASP 15G206

Brüsszel

Tárgy:  a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben támasztott feltételeken túl az illetékes bizottság keretében csak azokat a módosításokat lehet elfogadni, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradó részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre nyomós indokok alapján szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2018. február 19-i ülésén a Jogi Bizottság 22 támogató szavazattal, 0 ellenszavazat és 0 tartózkodás mellett(1) azt javasolta a Gazdasági és Monetáris Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


Mellékletek: A tanácsadó munkacsoport véleménye.MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2019. január 23.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

    A TANÁCS

    A BIZOTTSÁG

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat

COM(2018)0346 (2018.5.25) – 2018/0176(CNS)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2018. november 28-án, valamint december 6-án és 13-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott fent nevezett javaslatot.

Ezen ülések(1) alkalmával a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálatát követően a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel az alábbiakat állapította meg:

1. A következő részeket az érdemi változások jelölésére általában használt szürke háttérrel kellett volna kiemelni:

– a (47) preambulumbekezdésben az „által vagy annak megbízásából feladott vagy szállított jövedéki termékek esetében” szavakat;

– az (52) preambulumbekezdést követően a 2008/118/EK irányelv (36) preambulumbekezdésének teljes szövegét;

– a 4. cikkben az új 13. pont beillesztését;

– a 7. cikk (3) bekezdésében, a „szabad forgalomba bocsátás” szavak felváltását a „(2) bekezdés a) pontjában említett adófelfüggesztés alóli kikerülés” szavakkal;

– a 8. cikk (1) bekezdésének d) pontjában „az importáláskor a jövedéki terméket a vámhatóság felé bejelentő személy, vagy akinek a megbízásából azokat bejelentik” szavak törlését;

– a 11. cikk (1) bekezdésében a már meglévő, „33. cikk (6) bekezdésében” hivatkozás felváltását a „38. cikk (4) bekezdésében” új hivatkozással;

– a 13. cikk (1) bekezdésének elején „a 21. cikk (1) bekezdésének sérelme nélkül” szavak törlését;

– a 16. cikk (2) bekezdésének d) pontjában, az „adóraktárába” szót követően a „nyilvántartásba venni” szavak beillesztését;

– a 17. cikk (5) bekezdésében az „és a (2)” szavakat;

– a 25. cikk (3) bekezdésének harmadik albekezdésében az „azt” szónak az „a megerősítést” szavakkal való felváltását;

– a 30. cikk (1) bekezdésében az „üzenetek” szó „elektronikus adminisztratív okmányok” szavakkal való felváltását, és a „valamint a 27. és a 28. cikkben említett tartalékokmányok alkalmazására vonatkozó” szavak beillesztését;

– a 30. cikk (2) bekezésdében az „üzenetek” szó „elektronikus adminisztratív okmányoknak a számítógépes rendszeren keresztül” szavakkal való felváltását;

a 2008/118/EK irányelv jelenlegi (1) 29. cikke (1) bekezdése c) pontja teljes szövegének törlését;

– a 34. cikk (1) bekezdésének elején „A 36. cikk (1) bekezésének sérelme nélkül” szavak törlését és „a rendeltetési hely szerinti” szavak beillesztését a „tagállamban kell kivetni” szavak elé;

– a 34. cikk (5) bekezdésének kiegészítését a „rendeltetési hely szerinti” szavakkal;

a 2008/118/EK irányelv jelenlegi 36. cikke (1) bekezdése teljes szövegének törlését.

2. A (47) preambulumbekezdésben a „közvetlenül vagy közvetve” szavak törlését, amelyek jelenleg „a megbízásából eljáró személy” szavakat követik a 2008/118/EK irányelv (29) preambulumbekezdésében, hivatalos módosításként kellett volna jelölni;

3. A 20. cikk (1) bekezdésének ii) pontjában a „cikke” szó helyébe a „cikk” szó lép;

4. A 30. cikk (1) bekezdésében tévesen szereplő hivatkozás („55. cikk”) helyébe új hivatkozásnak („52. cikk”) kell lépnie.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a tanácsadó munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezések

Hivatkozások

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

26.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

25.2.2019

 

 

 

Az elfogadás dátuma

26.2.2019

 

 

 

Benyújtás dátuma

28.2.2019

Utolsó frissítés: 2019. március 8.Jogi nyilatkozat