Procedūra : 2018/0176(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0117/2019

Pateikti tekstai :

A8-0117/2019

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/03/2019 - 10.2

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0296

PRANEŠIMAS     *
PDF 195kWORD 57k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Miguel Viegas

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 1 dalis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0346),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0381/2018),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2019 m. vasario 22 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 78c straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0117/2019),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais, padarytais atsižvelgus į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tarybos direktyvoje 2008/118/EB, kuri pakeitė Tarybos direktyvą 92/12/EEB, nustatoma bendra tvarka, susijusi su akcizais apmokestinamomis prekėmis, tokiomis kaip energiniai produktai ir elektra, alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, ir apdorotas tabakas. Direktyvoje ypatingas dėmesys taip pat skiriamas akcizais apmokestinamų prekių gamybai, saugojimui ir gabenimui tarp valstybių narių. Pagrindinis direktyvos tikslas yra sudaryti sąlygas laisvam prekių judėjimui, kartu užtikrinant, kad valstybėse narėse galiausiai būtų surinkta tinkama mokestinė skola.

2017 m. Komisijos darbo programos II priede buvo paskelbta Komisijos reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (angl. REFIT) iniciatyva, kartu apimanti ir Direktyvos 92/83/EEB peržiūrą pagal REFIT iniciatyvą. Todėl kartu su šiuo pasiūlymu Tarybai taip pat bus pateiktas pasiūlymas iš dalies pakeisti Direktyvą 92/83/EEB.

Vykdydama REFIT programą, Komisija atliko Direktyvos 2008/118/EB vertinimą ir 2017 m. balandžio 21 d. pateikė Tarybai ir Europos Parlamentui ataskaitą dėl Tarybos direktyvos 2008/118/EB įgyvendinimo ir vertinimo. Vertinimo rezultatai didžia dalimi buvo pakartoti Tarybos išvadose, priimtose 2017 m. gruodžio 5 d.

Nors Komisijos ataskaitoje ir Tarybos išvadose atsispindėjo bendras teigiamas akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos (angl. EMCS) vertinimas, tačiau buvo nustatytos kelios tobulintinos sritys. Pagrindinės akcentuojamos sritys susijusios su muitinės ir akcizų procedūrų suderinimo tobulinimu ir daliniu ar visišku akcizais apmokestinamų prekių, išleistų vartoti, gabenimo ES viduje automatizavimu.

Pasiūlyme svarstomos šios papildomos sritys:

•  dėl siuntėjų, vykdančių savarankišką ekonominę veiklą, kurie pageidauja išsiųsti akcizais apmokestinamas prekes, išleistas vartoti vienoje valstybėje narėje, kitos valstybės narės subjektams, nevykdantiems jokios savarankiškos ekonominės veiklos: siuntėjo galimybės pasinaudoti mokestinio atstovo paslaugomis įtraukimas ir galimybės paskirties valstybės narės kompetentingai institucijai reikalauti mokestinio atstovo išbraukimas;

•  bendras sprendimas dėl gabenimo metu įvykusio dalinio praradimo;

•  atleidimo sertifikato automatizavimas ir jo tvarkymas gabenant akcizais apmokestinamas prekes gavėjams, kurie atleisti nuo akcizo mokesčio;

•  atleidimas nuo prievolės pateikti garantiją dėl vamzdynais gabenamų energinių produktų.

Svarbu, kad susitarimai dėl nuotolinei prekybai skirto akcizo būtų suderinami su

PVM susitarimais. Šiuo tikslu antrą 2018 m. pusmetį Komisija nagrinės

naujų nuotolinės prekybos akcizais apmokestinamomis prekėmis susitarimų galimybes.

Direktyva buvo keletą kartų iš pagrindų pakeista ir bus

keičiama dar kartą. Direktyvoje taip pat yra kelios nuorodos į pasenusius teisės aktus, kuriuos būtina

tuo pat metu atnaujinti. Todėl, siekdama aiškumo, Komisija nusprendė išdėstyti

Direktyvą 2008/118/EB nauja redakcija.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2019)7359

Roberto GUALTIERI

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkas

ASP 15G206

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka (nauja redakcija)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje teigiama:

„Jei už teisės reikalus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša už atitinkamą klausimą atsakingam komitetui.

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba yra neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2019 m. vasario 19 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 22 nariai, balsavusių prieš ir susilaikiusių nebuvo(1)) rekomenduoti atsakingam Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

(1)

1 Posėdyje dalyvavo šie nariai: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2019 m. sausio 23 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA        EUROPOS PARLAMENTUI

          TARYBAI

          KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatoma bendroji akcizų tvarka

2018 m. gegužės 25 d. COM(2018)0346 – 2018/0176 (CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2018 m. lapkričio 28 d. ir gruodžio 6 bei 13 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Tarybos direktyvos, kuria siekiama nauja redakcija išdėstyti 2008 m. gruodžio 16 d . Tarybos direktyvą 2008/118/EB dėl bendros akcizų tvarkos, panaikinančią Direktyvą 92/12/EEB, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė:

1. Pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 47 konstatuojamojoje dalyje – žodžiai „arba siunčia ar gabena prekes savo naudai“;

– po 52 konstatuojamosios dalies išbraukiamas visas Direktyvos 2008/118/EB 36 konstatuojamosios dalies tekstas;

– į 4 straipsnį įterpiamas naujas 13 punktas;

– 7 straipsnio 3 dalyje žodžiai „2 dalies a punkte nurodyto išėmimo iš akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimo“, kuriais pakeičiami žodžiai „Išleidimo vartoti“;

– 8 straipsnio 1 dalies d punkte – išbraukiami žodžiai „asmuo, kuris deklaruoja akcizais apmokestinamas prekes arba kurio vardu jos deklaruojamos importuojant“;

– 11 straipsnio pirmoje pastraipoje – esamos nuorodos „33 straipsnio 6 dalyje“ pakeitimas nauja nuoroda „38 straipsnio 4 dalyje“;

– 13 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami įžanginiai žodžiai „Nedarant poveikio 21 straipsnio 1 dalies taikymui“;

– 16 straipsnio 2 dalies d punkte – įrašomus žodžius „apmokestinamų prekių sandėlio apskaitą“;

– 17 straipsnio 5 dalyje – žodžiai „ir 2“;

– 25 straipsnio 3 dalies trečioje pastraipoje – žodžiai „tą patvirtinimą“, kuriais pakeičiamas žodis „jį“;

– 30 straipsnio 1 dalyje – žodžiai „elektroninių administracinių dokumentų“, kuriais keičiamas žodis „pranešimų“, ir pridedami žodžiai „ir 27 ir 28 straipsniuose nurodytų atsarginės procedūros dokumentų, susijusių“;

– 30 straipsnio 2 dalyje – žodžiai „naudojantis [... ] nurodyta kompiuterine sistema“, kuriais keičiamas žodis „pranešimais“;

– išbraukiamas visas Direktyvos 2008/118/EB 29 straipsnio 1 dalies dabartinio c punkto tekstas;

– 34 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami įžanginiai žodžiai „Nedarant poveikio 36 straipsnio 1 dalies taikymui“ ir įterpiamas žodis „paskirties“;

– 34 straipsnio 5 dalyje – žodžiai „paskirties“;

– išbraukiamas visas Direktyvos 2008/118/EB 36 straipsnio 1 dalies antros pastraipos tekstas.

2. 47 konstatuojamojoje dalyje išbraukiami žodžiai „tiesiogiai ar netiesiogiai“, dabar Direktyvos 2008/118/EB 29 konstatuojamojoje dalyje einantys po žodžių „siunčia ar gabena“, turėjo būti pažymėti kaip formalus pritaikymas;

3. (Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

4. 30 straipsnio 1 dalyje klaidinga nuoroda „pagal 55 straipsnį“ turėtų būti pakeista nuoroda „pagal 52 straipsnį“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

1  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Bendra akcizų tvarka (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Konsultacijos su EP data

18.7.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

10.9.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

26.6.2018

Svarstymas komitete

25.2.2019

 

 

 

Priėmimo data

26.2.2019

 

 

 

Pateikimo data

28.2.2019

Atnaujinta: 2019 m. kovo 6 d.Teisinis pranešimas