Procedura : 2018/0176(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0117/2019

Teksty złożone :

A8-0117/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/03/2019 - 10.2

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0296

SPRAWOZDANIE     *
PDF 201kWORD 59k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Komisja Gospodarcza i Monetarna

Sprawozdawca: Miguel Viegas

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Radzie (COM(2018)0346),

–  uwzględniając art. 113 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0381/2018),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 22 lutego 2019 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0117/2019),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go, jeśli uzna ona za stosowne odejść od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

(1)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.


UZASADNIENIE

Dyrektywa Rady 2008/118/WE, która zastąpiła dyrektywę Rady 92/12/EWG, określa ogólne zasady dotyczące towarów objętych podatkiem akcyzowym, takich jak produkty energetyczne i energia elektryczna, alkohol i napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe. W dyrektywie położono również szczególny nacisk na produkcję, magazynowanie i przemieszczanie wyrobów akcyzowych między państwami członkowskimi. Głównym celem dyrektywy jest umożliwienie swobodnego przepływu towarów, a jednocześnie zagwarantowanie, że prawidłowa należność podatkowa zostanie ostatecznie pobrana przez państwa członkowskie.

Program sprawności i wydajności regulacyjnej Komisji (REFIT) został ogłoszony w załączniku II do programu prac Komisji na rok 2017 w tym samym czasie, co inicjatywa REFIT dla dyrektywy 92/83/EWG. Wniosek w sprawie zmiany dyrektywy 92/83/EWG zostanie zatem również przedłożony Radzie wraz z niniejszym wnioskiem.

W ramach programu REFIT Komisja przeprowadziła ocenę dyrektywy 2008/118/WE i 21 kwietnia 2017 r. przedłożyła Radzie i Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z jej wdrażania i oceny. Wyniki oceny zostały w dużej mierze powtórzone w konkluzjach Rady przyjętych 5 grudnia 2017 r.

Choć sprawozdanie Komisji i wnioski Rady odzwierciedlają ogólne zadowolenie z funkcjonowania systemu przemieszczania wyrobów akcyzowych (EMCS), to wykryto obszary, w których można dokonać ulepszeń. Główne obszary, na które zwrócono uwagę, dotyczyły poprawy dostosowania procedur akcyzowych i celnych oraz częściowej lub całkowitej automatyzacji wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji.

We wniosku uwzględniono następujące obszary dodatkowe:

•  w odniesieniu do wysyłających, którzy prowadzą niezależną działalność gospodarczą i którzy chcą wysyłać wyroby akcyzowe dopuszczone do konsumpcji w jednym państwie członkowskim osobom w innym państwie członkowskim, nieprowadzącym niezależnej działalności gospodarczej: wprowadzenie możliwości skorzystania przez wysyłającego z usług przedstawiciela podatkowego i pozbawienie właściwego organu państwa członkowskiego możliwości wymagania korzystania z usług przedstawiciela podatkowego;

•  wspólne rozwiązanie dotyczące naturalnych strat częściowych w trakcie przemieszczania;

•  automatyzację świadectwa zwolnienia i automatyzację postępowania z nimi w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych do odbiorców zwolnionych z podatku akcyzowego;

•  zwolnienie z obowiązku składania gwarancji dla produktów energetycznych przemieszczanych rurociągami.

Ważne jest, aby przepisy dotyczące podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży na odległość były zgodne z przepisami dotyczącymi podatku VAT. W tym celu, w późniejszym okresie 2018 r. Komisja zbada możliwości wprowadzenia nowych przepisów dotyczących sprzedaży wyrobów akcyzowych na odległość.

Dyrektywa została kilkakrotnie znacząco zmieniona i wprowadzone zostaną dalsze zmiany. Dyrektywa zawiera również kilka odniesień do nieaktualnych przepisów, które powinny zostać uaktualnione w tym samym czasie. W związku z tym Komisja postanowiła przekształcić dyrektywę 2008/118/WE w celu zachowania przejrzystości.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2019)7359

Sz. P. Roberto GUALTIERI

Przewodniczący Komisji Gospodarczej i Monetarnej

ASP 15G206

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek w sprawie dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie)

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

Podsumowując, na posiedzeniu 19 lutego 2019 r., Komisja Prawna, przy 22 głosach za, braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się(1), zaleciła, aby Komisja Gospodarcza i Monetarna, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Zał.: Opinia konsultacyjnej grupy roboczej

(1)

Obecni byli następujący posłowie: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, 23 stycznia 2019 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego

COM(2018)0346 z dnia 25.5.2018 r. – 2018/0176(CNS)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego pkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się 28 listopada i 6 oraz 13 grudnia 2018 r., aby rozpatrzeć wyżej wymieniony wniosek Komisji.

Rozpatrując na tych posiedzeniach(1) wniosek dotyczący dyrektywy Rady mającej na celu przekształcenie dyrektywy Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylającej dyrektywę 92/12/EWG, konsultacyjna grupa robocza uzgodniła jednomyślnie, co następuje.

1. Następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania zmian merytorycznych:

– w motywie 47 słowa „lub który wysyła bądź transportuje wyroby w swoim imieniu”;

– po motywie 52 całość tekstu motywu 36 dyrektywy 2008/118/WE;

– w art. 4 dodaje się nowy pkt 13;

– w art. 7 ust. 3 zastępuje się słowa „dopuszczenie do konsumpcji” słowami „opuszczenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, o którym mowa w ust. 2 lit. a)”;

– w art. 8 ust. 1 lit. d) skreśla się słowa „osoba, która zgłasza wyroby akcyzowe lub w imieniu której wyroby są zgłaszane w momencie importu”;

– w art. 11 akapit pierwszy zastępuje się obecne odniesienie do „art. 33 ust. 6” odniesieniem do „art. 38 ust. 4”;

– w art. 13 ust. 1 skreśla się początkowe słowa „Bez uszczerbku dla art. 21 ust. 1”;

– w art. 16 ust. 2 lit. d) dodaje się wyraz „rejestrów” przed słowami „jego składu podatkowego”;

– w art. 17 ust. 5 słowa „i 2”;

– w art. 25 ust. 3 akapit trzeci słowa „ten raport” zastępuje się wyrazem „potwierdzenie”;

– w art. 30 ust. 1 wyraz „komunikatów” zastępuje się słowami „elektronicznych dokumentów administracyjnych” oraz dodaje się słowa „oraz dokumentów rezerwowych, o których mowa w art. 27 i 28 w związku z”;

– w art. 30 ust. 2 wyraz „komunikatów” zastępuje się słowami „elektronicznych dokumentów administracyjnych za pośrednictwem systemu komputerowego”;

– skreśla się cały tekst obecnego art. 29 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2008/118/WE;

– w art. 34 ust. 1 skreśla się początkowe słowa „Bez uszczerbku dla art. 36 ust. 1” i dodaje się na końcu zdania wyraz „przeznaczenia”;

– w art. 34 ust. 5 dodaje się na końcu zdania wyraz „przeznaczenia”;

– skreśla się cały tekst obecnego art. 36 ust. 1 akapit drugi dyrektywy 2008/118/WE.

2. W motywie 47 skreślenie słów „bezpośrednio lub pośrednio”, które obecnie pojawiają się po słowach „wysłane lub przewiezione” w motywie 29 dyrektywy 2008/118/WE, powinno zostać uznane za formalne dostosowanie;

3. (Nie dotyczy polskiej wersji językowej.)

4. W art. 30 ust. 1 błędne odniesienie do „art. 55” powinno zostać zastąpione odniesieniem do „art. 52”.

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie we wniosku lub w niniejszej opinii. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny     Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję w języku angielskim będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Data konsultacji z PE

18.7.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

10.9.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

26.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

25.2.2019

 

 

 

Data przyjęcia

26.2.2019

 

 

 

Data złożenia

28.2.2019

Ostatnia aktualizacja: 8 marca 2019Informacja prawna