Procedură : 2018/0176(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0117/2019

Texte depuse :

A8-0117/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/03/2019 - 10.2

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0296

RAPORT     *
PDF 193kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.672v03-00 A8-0117/2019

referitor la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Miguel Viegas

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)

(COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2018)0346),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C8-0381/2018),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere scrisoarea din 22 februarie 2019 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru afaceri economice și monetare în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 78c din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0117/2019),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  aprobă propunerea Comisiei, astfel cum a fost adaptată, pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

Directiva 2008/118/CE a Consiliului, care a înlocuit Directiva 92/12/CEE a Consiliului, stabilește dispozițiile generale aplicabile produselor accizabile, cum sunt produsele energetice și electricitatea, alcoolul și băuturile alcoolice sau tutunul prelucrat. Această directivă acordă, de asemenea, o atenție specială producției, depozitării și deplasării produselor accizabile între statele membre. Principalul obiectiv al directivei este de a permite libera circulație a mărfurilor, asigurând totodată încasarea, în final, de către statele membre a datoriei fiscale corecte.

Lansarea Programului privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) al Comisiei a fost anunțată în anexa II la Programul de lucru al Comisiei pentru 2017, în același timp cu o inițiativă REFIT pentru Directiva 92/83/CEE. Prin urmare, alături de prezenta propunere, Consiliului îi va fi prezentată o propunere de modificare a Directivei 92/83/CEE.

Comisia a efectuat o evaluare a Directivei 2008/118/CE în cadrul programului REFIT al Comisiei și a prezentat Consiliului și Parlamentului European un raport privind punerea în aplicare și evaluarea Directivei 2008/118/CE a Consiliului la 21 aprilie 2017. Rezultatele evaluării au fost, în mare măsură, reflectate și de concluziile Consiliului, care au fost adoptate la 5 decembrie 2017.

Raportul Comisiei și concluziile Consiliului au indicat faptul că sistemul informatizat pentru monitorizarea și circulația produselor supuse accizelor (EMCS) funcționează satisfăcător, însă au identificat, totodată, anumite domenii în care pot fi realizate îmbunătățiri. Este vorba îndeosebi de îmbunătățirea alinierii între procedurile privind accizele și procedurile vamale și de automatizarea parțială sau integrală a deplasărilor, în interiorul UE, ale produselor accizabile care au fost eliberate pentru consum.

Propunerea abordează și următoarele domenii suplimentare:

•  în ceea ce privește expeditorii care desfășoară o activitate economică independentă și care doresc să expedieze produse accizabile eliberate pentru consum într-un stat membru către persoane dintr-un alt stat membru care nu exercită nicio activitate economică independentă: introducerea posibilității ca expeditorul să recurgă la un reprezentant fiscal și eliminarea posibilității ca autoritatea competentă din statul membru de destinație să solicite un reprezentant fiscal;

•  o soluție comună pentru pierderile naturale parțiale pe parcursul unei deplasări;

•  automatizarea certificatului de scutire și a prelucrării acestuia în cazul deplasărilor de produse accizabile către destinatari scutiți de plata accizelor;

•  o scutire de garanție pentru produsele energetice deplasate prin conducte.

Este important ca regimul accizelor pentru vânzările la distanță să fie compatibil cu regimul de TVA. În acest scop, în cursul anului 2018, Comisia intenționa să studieze regimurile posibile pentru vânzarea la distanță a produselor accizabile.

Directiva a fost modificată în mod substanțial de mai multe ori și urmează să se efectueze o serie de modificări suplimentare. De asemenea, directiva conține mai multe trimiteri la acte legislative care nu mai sunt de actualitate, acestea necesitând o actualizare concomitentă. În consecință, Comisia a decis să reformeze Directiva 2008/118/CE în scopul asigurării clarității.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2019)7359

Domnului Roberto GUALTIERI

Președintele Comisiei pentru afaceri economice și monetare

ASP 15G206

Bruxelles

Subiect:  Propunere de directivă a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor (reformare)

COM(2018)0346 – C8‑0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea din 19 februarie 2018, Comisia pentru afaceri juridice, cu 22 voturi pentru, 0 voturi împotrivă și 0 abțineri(1), a recomandat Comisiei pentru afaceri economice și monetare, în calitatea sa de comisie competentă, să înceapă examinarea propunerii menționate mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu deosebită considerație,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Rosa Estaràs Ferragut, Mady Delvaux, Pascal Durand, Enrico Gasbarra, Ingeborg Gräßle, Sajjad Karim, Sylvia Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Joëlle Mélin, Angelika Niebler, Emil Radev, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Kosma Zlotowski, Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 23 ianuarie 2019

AVIZ

ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a regimului general al accizelor

COM(2018)0346 din 25.5.2018 – 2018/0176(CNS)

Având în vedere Acordul Interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 28 noiembrie și la 6 și 13 decembrie 2018 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestor reuniuni(1), în urma examinării propunerii de directivă a Consiliului de reformare a Directivei 2008/118/CE din 16 decembrie 2008 de stabilire a regimului general al accizelor și de abrogare a Directivei 92/12/CEE, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, următoarele:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- în considerentul 47, cuvintele „sau care expediază sau transportă produsele în nume propriu”;

- după considerentul (52), întregul text al considerentului (36) din Directiva 2008/118/CE;

- la articolul 4, adăugarea unui nou punct 13;

- la articolul 7 alineatul (3), înlocuirea cuvintelor „eliberării pentru consum” cu cuvintele „ieșirii dintr-un regim suspensiv de accize menționate la alineatul (2) litera (a)”;

- la articolul 8 alineatul (1) litera (d), eliminarea cuvintelor „persoana care declară produsele accizabile sau în numele căreia produsele sunt declarate în momentul importului”;

- la articolul 11 primul paragraf, înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 33 alineatul (6)” cu o nouă trimitere la „articolul 38 alineatul (4)”;

- la articolul 13 alineatul (1), eliminarea cuvintelor inițiale „Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 21 alineatul (1)”;

- la articolul 16 alineatul (2) litera (d), adăugarea cuvântului „evidențele” înaintea cuvintelor „antrepozitului său fiscal”;

- la articolul 17 alineatul (5), cuvintele „și (2)”;

- la articolul 25 alineatul (3) al treilea paragraf, înlocuirea cuvântului „îl” cu cuvântul „confirmarea”;

- la articolul 30 alineatul (1), înlocuirea cuvântului „mesajelor” cu cuvintele „documentelor administrative electronice” și adăugarea cuvintelor „documentelor de rezervă menționate la articolele 27 și 28 în contextul”;

- la articolul 30 alineatul (2), înlocuirea cuvântului „mesaje” cu cuvintele „documente administrative electronice”;

- eliminarea întregului text de la actualul articol 29 alineatul (1) litera (c) din Directiva 2008/118/CE;

- la articolul 34 alineatul (1), eliminarea cuvintelor inițiale „Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 36 alineatul (1)” și adăugarea cuvintelor finale „de destinație”;

- la articolul 34 alineatul (5), adăugarea cuvintelor finale „de destinație”;

- eliminarea întregului text de la articolul 36 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2008/118/CE.

2. La considerentul 47, eliminarea cuvintelor „direct sau indirect”, care, în prezent, apar după cuvintele „expediate sau transportate” în considerentul 29 din Directiva 2008/118/CE, ar fi trebuit marcată ca adaptare formală.

3. La articolul 20 alineatul (1) punctul (ii), cuvintele „din prezenta directivă” ar trebui eliminate.

4. La articolul 30 alineatul (1), trimiterea eronată făcută la „articolul 55” ar trebui înlocuită cu o trimitere la „articolul 52”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, versiunea lingvistică originală a textului examinat.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Regimul general al accizelor (reformare)

Referințe

COM(2018)0346 – C8-0381/2018 – 2018/0176(CNS)

Data consultării PE

18.7.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

10.9.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ITRE

10.9.2018

IMCO

10.9.2018

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ITRE

19.6.2018

IMCO

19.6.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Miguel Viegas

20.6.2018

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

26.6.2018

Examinare în comisie

25.2.2019

 

 

 

Data adoptării

26.2.2019

 

 

 

Data depunerii

28.2.2019

Ultima actualizare: 6 martie 2019Notă juridică