Postup : 2018/2212(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0118/2019

Předložené texty :

A8-0118/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.52

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0293

ZPRÁVA     
PDF 216kWORD 63k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodajka: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0101/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 ro založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(5), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0118/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu společného podniku na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky společného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí společného podniku(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria společnému podniku za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0101/2018),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 ro založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)(11), a zejména na článek 4b tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12),

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0118/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli společného podniku SESAR, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0118/2019),

A.  vzhledem k tomu, že společný podnik SESAR (dále jen „společný podnik“) byl založen v únoru 2007, aby řídil výzkumný program uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe (SESAR), jehož cílem je modernizovat uspořádání letového provozu v Unii;

B.  vzhledem k tomu, že po přijetí nařízení Rady (EU) č. 721/2014(13) prodloužil program SESAR 2 existenci společného podniku do 31. prosince 2024;

C.  vzhledem k tomu, že společný podnik byl koncipován jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a jeho zakládajícími členy jsou Unie a organizace Eurocontrol;

D.  vzhledem k tomu, že příspěvek Unie na zaváděcí fázi programu SESAR 2 probíhající v letech 2014 až 2024, který je financován z programu Horizont 2020, činí 585 000 000 EUR; vzhledem k tomu, že podle nových dohod o členství v programu Horizont 2020 se očekává, že příspěvek organizace Eurocontrol bude činit přibližně 500 000 000 EUR a příspěvek ostatních partnerů z odvětví letectví alespoň 720 700 000 EUR, z čehož by mělo být přibližně 90 % poskytnuto formou věcného plnění od organizace Eurocontrol a od ostatních partnerů;

E.  konstatuje, že společný podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: 1) SESAR 1 a 2) SESAR 2020; dále konstatuje, že SESAR 1 byl spolufinancován z programu TEN-T a sedmého rámcového programu pro výzkum (RP7) a SESAR 2020 je spolufinancován z programu Horizont 2020;

Všeobecně

1.  konstatuje na základě zprávy Účetního dvora o roční závěrce společného podniku za rok končící 31. prosince 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“), že tato závěrka zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci společného podniku k 31. prosinci 2017, výsledky jeho činností, jeho peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jeho finančním nařízením a účetními pravidly, která přijal účetní Komise;

2.  uznává, že podle zprávy Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka společného podniku za rozpočtový rok 2017, ve všech významných ohledech legální a správné;

3.  bere na vědomí, že na konci roku 2017 vykonával společný podnik svou činnost na základě čtyř různých zdrojů financování; bere na vědomí odlišnost použitelných právních rámců s vlastními šablonami a povinnostmi, na jejichž základě společný podnik pracuje, a uznává vysokou míru složitosti tohoto modelu;

Rozpočtové a finanční řízení

4.  konstatuje, že v roce 2017 celkové prostředky na platby společného podniku činily 191 813 383 EUR (2016: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (2016: 162 851 972 EUR) včetně účelově vázaných příjmů a přenesených prostředků; konstatuje, že prostředky na závazky činily 113 346 265 EUR (2016: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (2016: 101 407 854 EUR) včetně účelově vázaných příjmů a přenesených prostředků;

5.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora činila míra čerpání prostředků na závazky 80,24 % a prostředků na platby 67,97 % (oproti 95,7 % a 63,2 % v roce 2016);

6.  konstatuje, že míra čerpání prostředků SESAR 1 na závazky činila 11 % a na platby 68 %, přičemž se takto nízká míra vysvětluje neočekávaným účelově vázaným příjmem ve výši přibližně 17 milionů EUR, a že v prosinci 2016 byl program SESAR 1 formálně ukončen a poslední platba byla provedena v prosinci 2017, což mělo společnému podniku koncem roku 2017 zajistit dostatečné prostředky sedmého rámcového programu na proplacení peněžních příspěvků obdržených navíc od odvětvových členů podniku SESAR 1a na platby opožděných, ale stále opodstatněných výkazů nákladů na pokračující projekty sedmého rámcového programu;

7.  konstatuje, že na SESAR 2020 byly závazky a platby provedeny z 92 % a 68 %, přičemž druhá hodnota byla nízká, což bylo způsobeno zejména zpožděními v provádění projektů programu Horizont 2020 ze strany odvětvových členů a také dosti konzervativním plánováním rozpočtu, pokud se zohlední riziko pozdního obdržení ročních prováděcích finančních pověřovacích dohod;

8.  konstatuje, že v rámci auditu v roce 2016 bylo auditováno 476 výkazů nákladů od všech 15 členů, a to ve výši 120 000 000 EUR, což bylo 14 % z celkových vykázaných nákladů ve výši 884 000 000 EUR, s mírou zbytkových chyb 1,09 %;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného ze sedmého rámcového programu a programu TEN-T

9.  konstatuje, že z celkového provozního a správního rozpočtu ve výši 892 800 000 EUR na činnosti SESAR 1 přijal společný podnik do konce roku 2017 závazky ve výši 853 000 000 EUR a provedl platby ve výši 801 000 000 EUR (89,7 % disponibilního rozpočtu);

10.  konstatuje, že z celkové částky 1 254 500 000 EUR nepeněžních a peněžních příspěvků, které měli poskytnout ostatní členové na provozní a správní činnosti společného podniku (670 200 000 EUR od organizace Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členů z odvětví letecké dopravy), potvrdil do konce roku 2017 společný podnik přijetí příspěvků ve výši 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR od organizace Eurocontrol a 539 200 000 z odvětví letecké dopravy);

11.  konstatuje, že ke konci roku 2017 činily kumulativní peněžní příspěvky z Unie 633 900 000 EUR, zatímco celkové nepeněžní a peněžní příspěvky od organizace Eurocontrol dosáhly 560 700 000 EUR a od členů z odvětví letecké dopravy 539 200 000 EUR;

12.  bere na vědomí, že společný podnik v roce 2017 přistoupil k finančnímu a administrativnímu uzavření oddílu SESAR 1; konstatuje, že SESAR 1 obdržel v roce 2017 od Unie 37 milionů EUR na pokrytí neuhrazených závazků vůči členům společného podniku, které vyplynuly z posouzení konečných finančních výkazů, obdržených a přezkoumaných v roce 2017, a také na uhrazení pravděpodobných dalších auditů, případných právních kroků proti společnému podniku a na vrácení přebytečných peněžních příspěvků jeho členů; rovněž bere na vědomí, že částka 25,9 milionu EUR byla potvrzena jako peněžní příspěvek organizace Eurocontrol, z níž 13,4 milionu EUR pochází z roku 2016, ovšem z technických důvodů je součástí rozpočtu na rok 2017, a zbylých 12,5 milionu EUR je na rok 2017; konstatuje, že společný podnik obdržel 16,8 milionu EUR mimořádných příjmů, které tvoří převážně prostředky zpětně získané od členů; vítá skutečnost, že zbývající přebytečné peněžní prostředky ve výši 23,1 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 38,6 milionu EUR postačují k tomu, aby mohly být splněny veškeré závazky a SESAR 1 uzavřen;

Plnění víceletého rozpočtu financovaného z programu Horizont 2020

13.  konstatuje, že z 639 800 000 EUR provozního a správního rozpočtu přiděleného společnému podniku z prostředků programu Horizont 2020 na provádění programu SESAR 2020 přijal společný podnik do konce roku 2017 závazky ve výši 236 700 000 EUR a provedl platby ve výši 112 300 000 EUR; konstatuje, že tyto platby představovaly převážně platby předběžného financování na první a druhou vlnu projektů programu SESAR 2020;

14.  poukazuje na to, že se ostatní členové zavázali poskytnout na operační činnosti společného podniku SESAR pod názvem SESAR 2020 věcné a peněžní příspěvky ve výši nejméně 825 900 000 EUR (přibližně 500 000 000 EUR od organizace Eurocontrol a odhadem 325 900 000 EUR z odvětví letecké přepravy); konstatuje mimoto, že koncem roku 2017 ostatní partneři vykázali věcné příspěvky ve výši 97 300 000 EUR, ty však dosud nebyly potvrzeny;

15.  vítá skutečnost, že oddíl 2 rozpočtu na rok 2017 poprvé zahrnuje provozní náklady a věcná plnění spojená s programem SESAR 2020; konstatuje, že oddíl SESAR 2020 obdržel od Unie 75,5 milionu EUR na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2017 a prvních měsíců roku 2018 a že 6,7 milionu EUR získal od organizace Eurocontrol jako peněžní příspěvek na provozní náklady;

16.  bere na vědomí, že na konci roku 2017 nebyl v konkrétních oblastech potřebných pro zpracovávání věcných příspěvků společného podniku dokončen konkrétní vývoj společných nástrojů Komise pro řízení a monitorování grantů programu Horizont 2020;

17.  konstatuje, že ke konci roku 2017 dosáhly kumulativní peněžní příspěvky Unie na provozní činnosti společného podniku částky 132 900 000 a příspěvky od odvětví leteckého provozu a organizace Eurocontrol dosáhly 104 000 000 EUR;

18.  konstatuje, že první audity programu SESAR 2020 naznačují, že počet a míra výskytu chyb jsou nižší díky zjednodušením, která zavedl program Horizont 2020, a větším zkušenostem hlavních příjemců;

Výkonnost

19.  vítá skutečnost, že neexistence zavedených klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) již v programu Horizont 2020 nepředstavuje problém; lituje, že dosud nejsou k dispozici informace o třetím souboru klíčových ukazatelů výkonnosti, z důvodu nedostatečné připravenosti projektů; konstatuje však, že klíčové ukazatele výkonnosti ukazují, že cíle byly obecně splněny; bere na vědomí, že odborníci vyzývají k další monitorovací činnosti a analýze, přičemž jasně rozlišují mezi skutečně dosaženými klíčovými ukazateli výkonnosti koncem každého roku a odhadovanými klíčovými ukazateli výkonnosti;

20.  konstatuje, že společný podnik splnil své klíčové politické a provozní cíle, jak byly nastíněny v jednotném programovém dokumentu na období 2017–2019;

21.  vítá, že podnik SESAR zveřejnil plán na zajištění bezpečného provozu dronů v celé Evropě; domnívá se, že k bezpečnému začlenění dronů do evropského vzdušného prostoru je zapotřebí celá řada inovací, včetně technologií v oblasti řízení letového provozu; se zájmem si všímá jeho přehledu vývoje evropského trhu s drony do roku 2050 a velkého potenciálu tohoto trhu pro Evropu a její globální konkurenceschopnost a poukazuje na akce, které budou v příštích pěti až deseti letech nutné k tomu, aby se mohl tento potenciál rozvinout, včetně podpory výzkumu a vývoje, která by měla být zajištěna tím, že na úrovni Unie vznikne prostředí, které bude zahrnovat regulační rámec i potřebné technologie a bude místem setkávání všech důležitých veřejných i soukromých subjektů a zajistí navýšení finančních prostředků z evropských zdrojů, zejména na podporu malých a středních podniků působících v tomto odvětví;

22.  poukazuje na to, že poměr manažerských nákladů (správní a provozní rozpočet) zůstává nižší než 5 %, což poukazuje spíše na štíhlou a účinnou organizační strukturu společného podniku;

23.  bere se znepokojením na vědomí přechodnou hodnotu míry aktivace mimorozpočtových zdrojů 0,56 koncem roku 2017; vyzývá společný podnik, aby přijal kroky k dosažení odhadované cílové míry aktivace mimorozpočtových zdrojů 0,85 za celé období 2014–2020;

24.  oceňuje, že odborníci konstatují, že ve srovnání s provozem společného podniku v rámci sedmého rámcového programuse již klade větší důraz na dosažení širšího zapojení celé řady zúčastněných stran při provádění evropského hlavního plánu uspořádání letového provozu;

Postupy při zadávání zakázek a přijímání pracovníků

25.  konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora společný podnik k 31. prosinci 2017 zaměstnával 40 zaměstnanců (2016: 44);

26.  bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2017: 60 % pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 10 % neutrálních pracovních míst;

27.  poukazuje na to, že společný podnik vyhlásil osm zadávacích řízení, která vedla k uzavření 14 rámcových smluv a přímých smluv na poskytování služeb; připomíná, že společný podnik uzavřel 29 jednotlivých veřejných zakázek a 13 dodatků, čímž celková hodnota činností související se zadáváním zakázek ukončených v roce 2017 dosáhla více než 5 540 000 EUR;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

28.  konstatuje, že za rok 2017 jiná externí auditní společnost provedla deset auditů a u jednoho auditu musela být použita rámcová smlouva Generálního ředitelství pro rozpočet vzhledem ke zjištěnému střetu zájmů všech tří firem v rámcové smlouvě o společném podniku; bere na vědomí, že statutární auditor provedl devět auditů; bere na vědomí, že společný podnik má uzavřenou revidovanou rámcovou smlouvu o auditorských službách se třemi externími auditorskými společnostmi a auditní činnost je vykonávána výhradně těmito společnostmi; zdůrazňuje, že v auditech, které byly doposud provedeny, nebyla zjištěna žádná významná skutečnost, která by vyžadovala pozornost správní rady;

Vnitřní kontrola

29.  s uspokojením vítá, že společný podnik zavedl postupy kontroly ex-ante založené na přezkumech finanční a provozní dokumentace a že u příjemců provádí audity ex-post;

30.  vítá skutečnost, že společný podnik nadále uplatňoval rozrůzněný přístup pro účely účinného sledování, řízení a zmírňování rizik, a očekává, že společný podnik bude věnovat pozornost kritickým korporátním rizikům, která zjistil v souvislosti s hlavním plánem uspořádání letového provozu a SESAR 2020;

31.  lituje, že externí auditor zjistil nedostatky v procesech finanční kontroly společného podniku, které zapříčinila hlavně složitost finančního regulatorního rámce, nedávný odchod klíčových zaměstnanců odpovědných za finance a pracovní přetížení v útvaru odpovědném za finance;

Interní audity

32.  konstatuje, že pokud jde o SESAR 1, je práce auditora téměř dokončena, poté co bylo u sedmi vybraných členů plánováno 20 auditů, z nichž 18 bylo dokončeno v roce 2017 jako součást čtvrtého auditního cyklu v souladu s údaji, které společný podnik uvádí ve své auditní strategii ex post; vítá zbytkovou míru chyb, která v roce 2017 činila 0,36 %;

33.  poukazuje na to, že bylo provedeno průběžné hodnocení Komise týkající se provozních činností společného podniku v rámci programu Horizont 2020 pokrývající období 2014 až 2016; bere na vědomí, že správní rada společného podniku přijala v květnu 2018 akční plán, jehož součástí je i několik již zahájených aktivit;

34.  konstatuje, že Útvar interního auditu Komise (IAS) provedl v říjnu 2016 audit týkající se „Grantových procesů H2020“; poukazuje na to, že útvar interního auditu vydal pět doporučení, z nichž jedno bylo označeno jako „velmi důležité“; konstatuje dále, že byl stanoven podrobný akční plán a že do konce roku 2017 byl akční plán proveden u 4 z 5 doporučení; vyzývá společný podnik, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o provádění zbývajících neuskutečněných doporučení;

35.  konstatuje, že v říjnu 2017 IAS provedl audit správy společného podniku, postupů řízení rizik a postupů vnitřní kontroly za účelem koordinace se společným centrem podpory a za účelem provádění nástrojů a služeb společného centra podpory; poukazuje na to, že IAS vydal tři doporučení; vyzývá společný podnik, aby o provedení uvedených doporučení informoval orgán příslušný k udělení absolutoria;

Další záležitosti

36.  bere na vědomí, že v průběhu roku 2017 bylo provedeno závěrečné hodnocení Komise týkající se programu SESAR 1 (2007–2016), které ukázalo, že společný podnik plní své cíle a pomáhá překonávat roztříštěnost a vytvářet kontinuitu výzkumných cílů; poukazuje na to, že bylo provedeno průběžné závěrečné hodnocení Komise týkající se SESAR H2020 (2014–2016) se závěrem, že partnerství v oblasti výzkumu mezi Unií, soukromým sektorem a členskými státy směřují ke splnění svých cílů; vítá skutečnost, že byl schválen akční plán s cílem řešit doporučení uvedená v těchto hodnoceních;

37.  konstatuje, že řízení evropského vzdušného prostoru je i nadále roztříštěné a že koncepce jednotného evropského nebe dosud nebyla naplněna; opět upozorňuje na to, že podniku SESSAR připadá zásadní úloha při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektů SESAR a při dohledu nad tím, aby byly cíle projektů plněny;

38.  vyzývá SESAR a Komisi, aby posoudily výsledky zavedení řešení SESAR, zejména s ohledem na zajištění interoperability a kroky vedoucí k vytvoření jednotného evropského nebe;

39.  poukazuje na to, že v roce 2017 Účetní dvůr zveřejnil zvláštní zprávu o iniciativě jednotné evropské nebe; lituje, že tato zpráva spolu se závěrečným hodnocením Komise poukázala na zpoždění v realizaci hlavního plánu uspořádání letového provozu a na nesoulad mezi pevně danou dobou trvání činnosti společného podniku a plánovanou délkou očekávaných prací; dále bere na vědomí, že Účetní dvůr klade důraz na to, že je třeba, aby společný podnik posílil svou odpovědnost za realizaci hlavního plánu;

40.  bere na vědomí, že auditoři vybrali pro audit šestnáct projektů SESAR v 5 různých zemích a zapojili celou řadu zúčastněných stran projektu SESAR; vyzývá společný podnik, aby plně zohlednil doporučení zvláštní zprávy a přijal náležitá opatření.

22.1.2019

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Zpravodaj: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá zjištění Evropského účetního dvora („dále jen Účetního dvora“), že účetní závěrka společného podniku SESAR (výzkum uspořádání letového provozu jednotného evropského nebe, dále jen „společný podnik“) za rozpočtový rok 2017 je ve všech významných ohledech legální a správná;

2.  konstatuje, že společný podnik předložil svůj rozpočet ve dvou samostatných oddílech: 1) „SESAR 1“ a 2) „SESAR 2020“; dále konstatuje, že zatímco SESAR 1 byl částečně financován z programu TEN-T a sedmého rámcového programu pro výzkum (RP7), je SESAR 2020 spolufinancován z programu Horizont 2020;

3.  konstatuje, že konečný rozpočet společného podniku na rok 2017 činil 113,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a 191,8 milionu EUR v prostředcích na platby a že míra plnění činila u prostředků na závazky 80 % a u prostředků na platby 68 % (u SESAR 1 to bylo 11 % a 68 % a u SESAR 2020 92 % a 68 %); bere na vědomí, že nízká celková míra čerpání prostředků je způsobena zejména prodlevami nebo neúplnou fakturací ze strany nečlenů a snahou společného podniku udržet provozní náklady na nezbytné minimální úrovni;

4.  konstatuje, že na konci roku 2017 fungoval společný podnik na základě čtyř různých zdrojů financování – programu Horizont 2020, Nástroje pro propojení Evropy a dvou typů mandátů pro účelově vázané příjmy, z nichž každý se týká čerpání grantů (prostřednictvím výzev k podávání návrhů) nebo studií (prostřednictvím zadávacích řízení); uznává, že tyto rozmanité právní rámce představují pro společný podnik značnou míru složitosti; je nicméně znepokojen nedostatky v postupech finanční kontroly, které byly zjištěny během externího auditu účetní závěrky, a naléhavě vyzývá společný podnik, aby učinil potřebná opatření, včetně posílení kapacity svého finančního oddělení;

5.  bere na vědomí, že společný podnik v roce 2017 přistoupil k finančnímu a administrativnímu uzavření oddílu SESAR 1; konstatuje, že SESAR 1 obdržel v roce 2017 od Unie 37 milionů EUR na pokrytí neuhrazených závazků vůči členům společného podniku, které vyplynuly z posouzení konečných finančních výkazů, obdržených a přezkoumaných v roce 2017, a také na uhrazení pravděpodobných dalších auditů, případných právních kroků proti společnému podniku a na vrácení přebytečných peněžních příspěvků jeho členů; rovněž bere na vědomí, že částka 25,9 milionu EUR byla potvrzena jako peněžní příspěvek organizace Eurocontrol, z níž 13,4 milionu EUR pochází z roku 2016, ovšem z technických důvodů je součástí rozpočtu na rok 2017, a zbylých 12,5 milionu EUR je na rok 2017; konstatuje, že společný podnik obdržel 16,8 milionu EUR mimořádných příjmů, které tvoří převážně prostředky zpětně získané od členů; vítá skutečnost, že zbývající přebytečné peněžní prostředky ve výši 23,1 milionu EUR a prostředky na platby ve výši 38,6 milionu EUR postačují k tomu, aby mohly být splněny veškeré závazky a SESAR 1 uzavřen;

6.  vítá skutečnost, že oddíl 2 rozpočtu na rok 2017 poprvé zahrnuje provozní náklady a věcná plnění spojená s programem SESAR 2020; konstatuje, že oddíl SESAR 2020 obdržel od Unie 75,5 milionu EUR na pokrytí neuhrazených závazků z roku 2017 a prvních měsíců roku 2018 a že 6,7 milionu EUR získal od organizace Eurocontrol jako peněžní příspěvek na provozní náklady;

7.  bere na vědomí zjištění zvláštní zprávy Účetního dvora o jednotném evropském nebi, která vychází z auditu výkonnosti hodnotícího výsledky a zhodnocení vynaložených prostředků iniciativy jednotného evropského nebe; bere na vědomí, že auditoři vybrali pro audit šestnáct projektů SESAR v 5 různých zemích a zapojili celou řadu zúčastněných stran projektu SESAR; vyzývá společný podnik, aby plně zohlednil doporučení zvláštní zprávy a přijal náležitá opatření;

8.  konstatuje, že jak v závěrečném hodnocení Komise činnosti společného podniku SESAR v 7. rámcovém programu, tak ve zvláštní zprávě Účetního dvora 18/2017 o jednotném evropském nebi bylo poukázáno na zpoždění v realizaci hlavního plánu uspořádání letového provozu a na nesoulad mezi pevně danou dobou trvání činnosti společného podniku a plánovanou délkou očekávaných prací; souhlasí proto s Účetním dvorem, který klade důraz na posílení odpovědnosti podniku za realizaci hlavního plánu;

9.  vyzývá SESAR a Komisi, aby posoudily výsledky zavedení řešení SESAR, zejména s ohledem na zajištění interoperability a kroky vedoucí k vytvoření jednotného evropského nebe;

10.  vítá, že podnik SESAR zveřejnil plán na zajištění bezpečného provozu dronů v celé Evropě; domnívá se, že k bezpečnému začlenění dronů do evropského vzdušného prostoru je zapotřebí celá řada inovací, včetně technologií v oblasti řízení letového provozu; se zájmem si všímá jeho přehledu vývoje evropského trhu s drony do roku 2050 a velkého potenciálu tohoto trhu pro Evropu a její globální konkurenceschopnost a poukazuje na akce, které budou v příštích pěti až deseti letech nutné k tomu, aby se mohl tento potenciál rozvinout, včetně podpory výzkumu a vývoje, která by měla být zajištěna tím, že na úrovni Unie vznikne prostředí, které bude zahrnovat regulační rámec i potřebné technologie a bude místem setkávání všech důležitých veřejných i soukromých subjektů a zajistí navýšení finančních prostředků z evropských zdrojů, zejména na podporu malých a středních podniků působících v tomto odvětví;

11.  konstatuje, že řízení evropského vzdušného prostoru je i nadále roztříštěné a že koncepce jednotného evropského nebe dosud nebyla naplněna; opět upozorňuje na to, že podniku SESAR připadá zásadní úloha při koordinaci a provádění výzkumu v rámci projektů SESAR a při dohledu nad tím, aby byly cíle projektů plněny;

12.  bere na vědomí, že útvar interního auditu společného podniku zveřejnil v roce 2017 závěrečnou zprávu o auditu přiměřenosti koncepce a účelnosti a účinnosti uplatňování vnitřních kontrol, které byly zavedeny ve společném podniku pro přípravu výzev k podávání návrhů (včetně definování tématu), předkládání, hodnocení a výběr grantových návrhů a přípravu grantových dohod podle pravidel programu Horizont 2020; konstatuje, že bylo vydáno pět doporučení, včetně jednoho mimořádně důležitého, a že v souvislosti se čtyřmi doporučeními se společnému podniku podařilo provést akční plán; očekává, že společný podnik provede i opatření týkající se posledního z vydaných doporučení;

13.  poukazuje na to, že pokud jde o SESAR 1, bylo u sedmi vybraných členů zahájeno 20 auditů, z nichž 18 bylo dokončeno v roce 2017 jako součást čtvrtého auditního cyklu u všech 15 členů v souladu s údaji, které podnik uvádí ve své auditní strategii ex post; je znepokojen tím, že zbytková míra chyb v roce 2017 činila 5,01 %; je nicméně spokojen s tím, že kumulativní míra chyb v programu SESAR 1 činí pouhých 1,09 %; konstatuje, že první audity programu SESAR 2020 naznačují, že počet a míra výskytu chyb jsou nižší díky zjednodušením, která zavedl program Horizont 2020, a větším zkušenostem hlavních příjemců;

14.  bere na vědomí výsledky srovnávací analýzy v oblasti lidských zdrojů v roce 2017: 60 % pracovních míst v oblasti provozu, 30 % v administrativě a 10 % neutrálních pracovních míst;

15.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli společného podniku SESAR absolutorium za plnění rozpočtu podniku na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier, Julie Ward

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s.10.

(2)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s.12.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s.10.

(8)

Úř. věst. C 452, 14.12.2018, s.12.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 64, 2.3.2007, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

  Úř. věst. L 192, 1.7.2014, s. 1.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění