Διαδικασία : 2018/2212(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0118/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0118/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.52

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0293

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 233kWORD 75k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2212(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγήτρια: Martina Dlabajová

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2212(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8‑0101/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(3)του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(5), και ιδίως το άρθρο 4β,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0118/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2212(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση της κοινής επιχείρησης(7),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(8) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην κοινή επιχείρηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002(9)του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014, την απόφαση αριθ. 541/2014/ΕΕ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(10), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 219/2007 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τη σύσταση κοινής επιχείρησης για την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού συστήματος νέας γενιάς για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας (SESAR)(11), και ιδίως το άρθρο 4β,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0118/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης SESAR, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2212(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0118/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση SESAR («η κοινή επιχείρηση») συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2007 με σκοπό τη διαχείριση των δραστηριοτήτων του ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR), με το οποίο επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ένωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 721/2014 του Συμβουλίου(13), το πρόγραμμα SESAR 2 παρέτεινε τη διάρκεια λειτουργίας της κοινής επιχείρησης έως την 31η Δεκεμβρίου 2024·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινή επιχείρηση σχεδιάστηκε ως σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με ιδρυτικά μέλη την Ένωση και τον Eurocontrol·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά της Ένωσης για τη φάση ανάπτυξης του προγράμματος SESAR 2 για την περίοδο 2014-2024 που χρηματοδοτείται από το «Ορίζων 2020» ανέρχεται σε 585 000 000 EUR· λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει των νέων συμφωνιών συμμετοχής στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020», η συνεισφορά του Eurocontrol αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 500 000 000 EUR και οι άλλοι εταίροι από τη βιομηχανία της αεροναυτιλίας θα συνεισφέρουν τουλάχιστον 720 700 000 EUR, ενώ περίπου 90 % θα είναι οι συνεισφορές σε είδος από τον Eurocontrol και άλλους εταίρους·

Ε.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό της σε δύο χωριστά τμήματα: (1) SESAR 1 και (2) SESAR 2020· σημειώνει επίσης ότι το SESAR 1 συγχρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα του ΔΕΔ-Μ και του έβδομου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου και ότι το SESAR 2020 συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020»·

Γενικά

1.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι λογαριασμοί της Κοινής Επιχείρησης για το οικονομικό έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2017 παρέχουν ακριβοδίκαιη εικόνα, από κάθε ουσιώδη πλευρά, της οικονομικής κατάστασης της Κοινής Επιχείρησης την 31η Δεκεμβρίου 2017, των αποτελεσμάτων των πράξεών της, των ταμειακών ροών της και των μεταβολών του καθαρού ενεργητικού για το οικονομικό έτος που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό της και τους λογιστικούς κανόνες που ενέκρινε ο υπόλογος της Επιτροπής·

2.  επισημαίνει ότι στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται πως οι πράξεις στις οποίες βασίζονται οι ετήσιοι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμες και κανονικές·

3.  παρατηρεί ότι, στα τέλη του 2017, η κοινή επιχείρηση SESAR λειτούργησε κάτω από τέσσερεις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης· σημειώνει την ανομοιογένεια των εφαρμοστέων νομικών πλαισίων, με τα δικά του πρότυπα και τις δικές του υποχρεώσεις το καθένα, κάτω από τα οποία λειτουργεί η κοινή επιχείρηση και αναγνωρίζει το υψηλό επίπεδο περιπλοκότητας ενός τέτοιου μοντέλου·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

4.  σημειώνει ότι το 2017, το σύνολο των πιστώσεων πληρωμών της Κοινής Επιχείρησης ήταν 191 813 383 EUR (2016: 157 152 638 EUR), και 213 022 000 EUR (2016: 162 851 972 EUR) συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό και των μεταφορών· σημειώνει ότι το σύνολο των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων ήταν 113 346 265 EUR (2016: 99 073 761 EUR), και 130 944 000 EUR (2016: 101 407 854 EUR) συμπεριλαμβανομένων των εσόδων για ειδικό προορισμό και των μεταφορών·

5.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τα ποσοστά απορρόφησης των πιστώσεων ανάληψης υποχρεώσεων και των πιστώσεων πληρωμών ήταν, αντίστοιχα, 80,24 % και 67,97 % (95,7 % και 63,2 % το 2016)·

6.  σημειώνει ότι τα ποσοστά εκτέλεσης για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών του SESAR 1 ήταν 11 % και 68 % αντίστοιχα, όπου τα εν λόγω χαμηλά ποσοστά εξηγούνται από τα μη αναμενόμενα έσοδα για ειδικό προορισμό ύψους περίπου 17 εκατ. EUR, και ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, το πρόγραμμα SESAR 1 έκλεισε επισήμως και η τελευταία πληρωμή πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2017, και έτσι η κοινή επιχείρηση χρειάστηκε να μεριμνήσει ώστε, στο τέλος του 2017, να υπάρχουν επαρκή κεφάλαια στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου, προκειμένου να μπορέσουν να επιστραφούν οι συνεισφορές σε χρήμα που είχαν καταβάλει στο SESAR 1 τα μέλη του κλάδου καθ’ υπέρβαση των οφειλομένων, καθώς και για να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές που αφορούσαν δηλώσεις δαπανών καθυστερημένες μεν αλλά δικαιολογημένες για υπό υλοποίηση έργα στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος-πλαισίου·

7.  σημειώνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πιστώσεις πληρωμών για το SESAR 2020 ήταν 92 % και 68 % αντίστοιχα, και ότι αυτό το τελευταίο ήταν χαμηλό λόγω καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων του προγράμματος «Ορίζων 2020» που εκτελούνταν από τα μέλη του κλάδου, και σε έναν μάλλον συντηρητικό δημοσιονομικό προγραμματισμό, λαμβανομένου υπόψη του κινδύνου αργοπορημένης παραλαβής των ετήσιων συμφωνιών ανάθεσης της δημοσιονομικής εκτέλεσης·

8.  σημειώνει ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου για το 2016, ελέγχθηκαν 476 δηλώσεις δαπανών, που αντιπροσωπεύουν και τα 15 μέλη και ανέρχονται σε 120 000 000 EUR ή 14 % του συνολικού κόστους 884 000 000 EUR, με εναπομένον ποσοστό σφάλματος 1,09 %·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του εβδόμου προγράμματος-πλαισίου και του ΔΕΔ-Μ

9.  επισημαίνει ότι από τον συνολικό επιχειρησιακό και διοικητικό προϋπολογισμό ύψους 892 800 000 EUR για τις δραστηριότητες του SESAR 1, έως το τέλος του 2017 η Κοινή Επιχείρηση SESAR είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 853 000 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 801 000 000 EUR (89,7 % του διαθέσιμου προϋπολογισμού)·

10.  επισημαίνει ότι από το ποσό των 1 254 500 000 EUR των συνεισφορών σε είδος και σε χρήμα που προβλέπεται να καταβάλουν τα λοιπά μέλη για τη χρηματοδότηση των επιχειρησιακών και των διοικητικών δραστηριοτήτων της κοινής επιχείρησης (670 200 000 EUR από τον Eurocontrol και 584 300 000 EUR από τα μέλη του τομέα της εναέριας κυκλοφορίας), έως το τέλος του 2017 η κοινή επιχείρηση είχε επικυρώσει συνεισφορές αξίας 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR από τον Eurocontrol και 539 200 000 EUR από τον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας)·

11.  επισημαίνει ότι, στο τέλος του 2017, οι σωρευτικές συνεισφορές της Ένωσης σε χρήμα ανέρχονταν σε 633 900 000 EUR, έναντι συνολικών συνεισφορών σε είδος και σε χρήμα ύψους 560 700 000 EUR από τον Eurocontrol και 539 200 000 EUR από τα μέλη του τομέα της εναέριας κυκλοφορίας·

12.  σημειώνει ότι το 2017 η επιχείρηση προέβη στο οικονομικό και διοικητικό κλείσιμο του SESAR 1· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2017 το SESAR 1 έλαβε 37 εκατ. EUR από την Ένωση προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τα μέλη της επιχείρησης που προέκυψαν από την αξιολόγηση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ελήφθησαν και εξετάστηκαν το 2017, καθώς και για να καλυφθεί το κόστος πιθανών πρόσθετων ελέγχων, ενδεχόμενων νομικών ενεργειών κατά της επιχείρησης και επιστροφής των πλεοναζουσών συνεισφορών σε χρήμα των μελών της· σημειώνει επίσης ότι 25,9 εκατ. EUR επικυρώθηκαν ως συνεισφορά σε χρήμα από τον Eurocontrol, εκ των οποίων τα 13,4 εκατ. EUR είναι από το 2016, αλλά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2017 λόγω τεχνικών ζητημάτων, και τα υπόλοιπα 12,5 εκατ. EUR αφορούν το 2017· σημειώνει ότι η επιχείρηση έλαβε 16,8 εκατ. EUR ως έκτακτα έσοδα, τα οποία συνίστανται κυρίως σε ανακτήσεις που σχετίζονται με τα μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εναπομένον ταμειακό πλεόνασμα ύψους 23,1 εκατ. EUR και οι πιστώσεις πληρωμών ύψους 38,6 εκατ. EUR επαρκούν για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και το κλείσιμο του SESAR 1·

Πολυετής εκτέλεση του προϋπολογισμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»

13.  επισημαίνει ότι, από τα 639 800 000 EUR του επιχειρησιακού και διοικητικού προϋπολογισμού του προγράμματος «Ορίζων 2020» που διατέθηκαν στην κοινή επιχείρηση για την υλοποίηση του SESAR 2020, μέχρι το τέλος του 2017 η κοινή επιχείρηση είχε προβεί σε αναλήψεις υποχρεώσεων ύψους 236 700 000 EUR και σε πληρωμές ύψους 112 300 000 EUR· επισημαίνει, επιπλέον, ότι οι πληρωμές αυτές συνίσταντο κυρίως σε προχρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση της πρώτης και της δεύτερης σειράς έργων του SESAR 2020·

14.  παρατηρεί ότι τα λοιπά μέλη ανέλαβαν τη δέσμευση να συνεισφέρουν σε είδος και σε χρήμα τουλάχιστον 825 900 000 EUR για τη στήριξη των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης στο πλαίσιο του SESAR 2020 (περί τα 500 000 000 EUR από τον Eurocontrol και εκτιμώμενο ποσό ύψους 325 900 000 EUR από τον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας)· σημειώνει, επίσης, ότι στο τέλος του 2017 τα λοιπά μέλη είχαν αναφέρει συνεισφορές σε είδος ύψους 97 300 000 EUR, οι οποίες όμως δεν είχαν ακόμα επικυρωθεί·

15.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, το τμήμα 2 του προϋπολογισμού του 2017 περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και τις συνεισφορές σε είδος που σχετίζονται με το SESAR 2020· σημειώνει ότι το SESAR 2020 έλαβε 75,5 εκατ. EUR από την Ένωση για την κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεων του 2017 και των πρώτων μηνών του 2018 και ότι 6,7 εκατ. EUR εισπράχθηκαν από τον Eurocontrol ως συνεισφορά σε χρήμα για τις δαπάνες λειτουργίας·

16.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, στο τέλος του 2017, δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί η ανάπτυξη ορισμένων απαιτούμενων πτυχών στα κοινά εργαλεία διαχείρισης και παρακολούθησης επιχορηγήσεων του προγράμματος «Ορίζων 2020» της Επιτροπής, απαραίτητων για την επεξεργασία των συνεισφορών σε είδος της κοινής επιχείρησης·

17.  σημειώνει ότι, στο τέλος του 2017, οι σωρευτικές συνεισφορές της Ένωσης σε χρήμα για τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της Κοινής Επιχείρησης ανέρχονταν σε 132 900 000 EUR και οι συνεισφορές από τον τομέα της εναέριας κυκλοφορίας και τον Eurocontrol ανέρχονταν σε 104 000 000 EUR·

18.  σημειώνει ότι από τους πρώτους ελέγχους του SESAR 2020 προκύπτει ότι ο αριθμός και το επίπεδο των σφαλμάτων είναι χαμηλότερα λόγω των απλουστεύσεων που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα «Ορίζων 2020» και της μεγαλύτερης εμπειρίας των κύριων δικαιούχων·

Επιδόσεις

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η απουσία καθιερωμένων κύριων δεικτών επιδόσεων δεν αποτελεί πλέον ζήτημα στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πληροφορίες σχετικά με την τρίτη δέσμη κύριων δεικτών επιδόσεων δεν είναι ακόμη διαθέσιμες λόγω του ότι τα έργα δεν έχουν ωριμάσει επαρκώς· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι κύριοι δείκτες επιδόσεων (ΚΔΕ) δείχνουν ότι συνολικά οι στόχοι επιτεύχθηκαν· σημειώνει ότι οι εμπειρογνώμονες ζητούν περαιτέρω δραστηριότητες παρακολούθησης και ανάλυσης, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ των πραγματικά επιτευχθέντων ΚΔΕ στο τέλος κάθε έτους και των προβλεπόμενων ΚΔΕ·

20.  σημειώνει ότι η κοινή επιχείρηση εκπλήρωσε τους βασικούς στόχους πολιτικής και επιχειρησιακούς στόχους της, όπως περιγράφονται στο ενιαίο έγγραφο προγραμματισμού για την περίοδο 2017-2019·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση από το SESAR του χάρτη πορείας για τη διασφάλιση σίγουρων και ασφαλών επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί ότι απαιτούνται διάφορες καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, για την ασφαλή ένταξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο· σημειώνει με ενδιαφέρον τη σχετική επισκόπηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής αγοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέχρι το 2050 και το τεράστιο δυναμικό για την Ευρώπη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, καθώς και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν τα προσεχή 5 έως 10 έτη προκειμένου να απελευθερωθεί αυτό το δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης που επιτεύχθηκε με τη θέσπιση, σε επίπεδο Ένωσης, ενός οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τόσο ένα κανονιστικό πλαίσιο όσο και την τεχνολογία, και φέρνει σε επαφή όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του επιπέδου χρηματοδότησης της Ένωσης, με ιδιαίτερη τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα·

22.  παρατηρεί ότι η αναλογία κόστους διαχείρισης (διοικητικός/επιχειρησιακός προϋπολογισμός) παραμένει χαμηλότερη από 5%, πράγμα που καταδεικνύει τη λιτή και αποτελεσματική οργανωτική διάρθρωση της κοινής επιχείρησης·

23.  σημειώνει με ανησυχία την ενδιάμεση αξία του αποτελέσματος μόχλευσης (0,56) στο τέλος του 2017· καλεί την κοινή επιχείρηση να λάβει μέτρα για να επιτύχει το εκτιμώμενο αποτέλεσμα μόχλευσης που επιδιώκεται για το σύνολο της περιόδου 2014-2020, δηλαδή 0,85·

24.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, σε σύγκριση με τη λειτουργία της κοινής επιχείρησης στο πλαίσιο του έβδομου προγράμματος πλαισίου, δίνεται ήδη μεγαλύτερη έμφαση στην επίτευξη ευρύτερης συμμετοχής του πλήρους φάσματος των ενδιαφερόμενων φορέων για την εφαρμογή του γενικού προγράμματος για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (ATM)·

Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και πρόσληψης

25.  επισημαίνει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις 31 Δεκεμβρίου 2017 η κοινή επιχείρηση απασχολούσε 40 υπαλλήλους (έναντι 44 το 2016)·

26.  επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2017 όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους: 60 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 10 % ουδέτερες θέσεις·

27.  επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση δρομολόγησε οκτώ διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, που οδήγησαν σε 14 συμβάσεις-πλαίσια και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση· παρατηρεί ότι η κοινή επιχείρηση ενέκρινε 29 ειδικές συμβάσεις και 13 τροποποιήσεις, και η συνολική αξία των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη σύναψη συμβάσεων και ολοκληρώθηκαν το 2017 ανέρχεται σε περισσότερα από 5 540 000 EUR·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

28.  σημειώνει ότι κατά τη διάρκεια του 2017 διενεργήθηκαν δέκα έλεγχοι από διαφορετική εταιρεία εξωτερικού ελέγχου και ότι για έναν έλεγχο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί η σύμβαση-πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Προϋπολογισμού λόγω διαπιστωμένης σύγκρουσης συμφερόντων των τριών εταιρειών στη σύμβαση-πλαίσιο της κοινής επιχείρησης· αναγνωρίζει ότι διενεργήθηκαν εννέα έλεγχοι από τον νόμιμο ελεγκτή· επισημαίνει ότι η κοινή επιχείρηση έχει καθιερώσει αναθεωρημένη σύμβαση-πλαίσιο για υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, με τρεις εξωτερικές εταιρείες ελέγχου, και ότι η ελεγκτική δραστηριότητα ασκείται αποκλειστικά από τις εν λόγω εταιρείες· υπογραμμίζει το γεγονός ότι στους έως τώρα ελέγχους δεν έχει εντοπιστεί κανένα ουσιώδες πρόβλημα που να πρέπει να εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο·

Εσωτερικός έλεγχος

29.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η κοινή επιχείρηση εφαρμόζει διαδικασίες προληπτικών ελέγχων οι οποίες βασίζονται σε εξέταση εγγράφων σε σχέση με επιχειρησιακές και χρηματοοικονομικές πτυχές και διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους σε επίπεδο δικαιούχων·

30.  εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι η κοινή επιχείρηση συνεχίζει να εφαρμόζει μια πολύπλευρη προσέγγιση για την αποτελεσματική εξέταση, διαχείριση και μείωση των κινδύνων, και αναμένει από την κοινή επιχείρηση να δίνει προσοχή στους κρίσιμους εταιρικούς κινδύνους που έχει εντοπίσει όσον αφορά το γενικό πρόγραμμα ATM και το SESAR 2020·

31.  εκφράζει τη λύπη του διότι ο εξωτερικός ελεγκτής παρατήρησε ανεπάρκειες στις διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης, οι οποίες οφείλονται κυρίως στο πολύπλοκο δημοσιονομικό κανονιστικό πλαίσιο, στην πρόσφατη αποχώρηση βασικών υπαλλήλων δημοσιονομικής ειδίκευσης και στον υπερβολικό φόρτο εργασίας στο δημοσιονομικό τμήμα·

Εσωτερικοί λογιστικοί έλεγχοι

32.  σημειώνει ότι, όσον αφορά το SESAR 1, οι εργασίες ελέγχου έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, κατόπιν του προγραμματισμού 20 διαδικασιών λογιστικού ελέγχου σε επτά επιλεγμένα μέλη, εκ των οποίων οι 18 ολοκληρώθηκαν το 2017 στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου λογιστικών ελέγχων, όπως περιγράφεται στη στρατηγική κατασταλτικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης· εκφράζει την ικανοποίησή του διότι το εναπομένον ποσοστό σφάλματος για το 2017 ήταν 0,36%·

33 .  παρατηρεί ότι πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες της κοινής επιχείρησης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020» και για την περίοδο από το 2014 έως το 2016· παρατηρεί ότι το διοικητικό συμβούλιο της κοινής επιχείρησης ενέκρινε σχέδιο δράσης, τον Μάιο του 2018, το οποίο περιλαμβάνει σειρά δραστηριοτήτων που έχουν ήδη δρομολογηθεί·

34.  επισημαίνει ότι, τον Οκτώβριο του 2016, η Υπηρεσία Εσωτερικού Λογιστικού Ελέγχου (IAS) της Επιτροπής διενήργησε έλεγχο επί των διαδικασιών επιχορήγησης του προγράμματος «Ορίζων 2020»· παρατηρεί ότι η IAS εξέδωσε πέντε συστάσεις, εκ των οποίων μία χαρακτηρίστηκε «πολύ σημαντική»· σημειώνει, επιπλέον, ότι έχει καταρτιστεί λεπτομερές σχέδιο δράσης και ότι μέχρι το τέλος του 2017 εφαρμόστηκε το σχέδιο δράσης για 4 από τις 5 συστάσεις· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή των υπόλοιπων συστάσεων που παραμένουν σε εκκρεμότητα·

35.  σημειώνει ότι, τον Οκτώβριο του 2017, η IAS διενήργησε έλεγχο σχετικά με τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνου και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου της κοινής επιχείρησης, με στόχο τον συντονισμό με το Κοινό Κέντρο Υποστήριξης (ΚΚΥ) και την εφαρμογή των εργαλείων και υπηρεσιών αυτού· παρατηρεί ότι η IAS εξέδωσε τρεις συστάσεις· καλεί την κοινή επιχείρηση να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την υλοποίηση των συστάσεων αυτών·

Άλλα θέματα

36.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής για το πρόγραμμα SESAR 1 (2007-2016) πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 2017 και κατέδειξε ότι η κοινή επιχείρηση υλοποιεί τους στόχους της και συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού και στη διασφάλιση της συνέχειας όσον αφορά τους ερευνητικούς στόχους· παρατηρεί ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση της Επιτροπής για το SESAR 2020 (2014-2016) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι ερευνητικές συμπράξεις μεταξύ της Ένωσης, του ιδιωτικού τομέα και των κρατών μελών βρίσκονται σε πορεία υλοποίησης των στόχων τους· εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι εγκρίθηκε σχέδιο δράσης για την υλοποίηση των συστάσεων που διατυπώθηκαν στις εν λόγω αξιολογήσεις·

37.  σημειώνει ότι η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και η ιδέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δεν έχει ακόμη πραγματωθεί· επαναλαμβάνει τον ζωτικό ρόλο του SESAR στον συντονισμό και την υλοποίηση της έρευνας για το έργο SESAR και στην επίτευξη των στόχων του έργου·

38.  καλεί την κοινή επιχείρηση SESAR και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της λύσης SESAR, ιδίως από την άποψη της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας και των βημάτων προόδου προς την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

39.  παρατηρεί ότι, το 2017, το Ελεγκτικό Συνέδριο δημοσίευσε ειδική έκθεση σχετικά με την πρωτοβουλία για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό· εκφράζει τη λύπη του διότι τόσο η εν λόγω έκθεση όσο και οι τελικές αξιολογήσεις της Επιτροπής εντόπισαν καθυστερήσεις στην εκτέλεση του γενικού σχεδίου ATM και αναντιστοιχία μεταξύ της κανονιστικά καθορισμένης διάρκειας των δραστηριοτήτων της Κοινής Επιχείρησης SESAR και της προβλεπόμενης διάρκειας των αναμενόμενων εργασιών· σημειώνει επιπλέον την έμφαση που δίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ανάγκη να ενισχύσει η κοινή επιχείρηση την υποχρέωση λογοδοσίας της σχετικά με την εκτέλεση του γενικού σχεδίου·

40.  σημειώνει ότι οι ελεγκτές επέλεξαν ένα δείγμα 16 σχεδίων του SESAR, τα οποία ελέγχθηκαν σε 5 διαφορετικές χώρες και στα οποία συμμετείχαν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη του SESAR· καλεί την επιχείρηση να λάβει πλήρως υπόψη τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

22.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2212(DEC))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Innocenzo Leontini

SUGGESTIONS

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί της κοινής επιχείρησης για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό (SESAR) («η επιχείρηση») για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί·

2.  επισημαίνει ότι η επιχείρηση παρουσίασε τον προϋπολογισμό της σε δύο χωριστά τμήματα: (1) SESAR 1 and (2) SESAR 2020; notes further that SESAR 1 was co-financed from TEN-T and the Seventh Research Framework programmes and SESAR 2020 is co‑financed from Horizon 2020;

3.  επισημαίνει ότι ο οριστικός προϋπολογισμός της επιχείρησης για το έτος 2017 ανήλθε σε 113,3 εκατ. EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε 191,8 εκατ. EUR σε πιστώσεις πληρωμών και ότι τα ποσοστά εκτέλεσης ανήλθαν σε 80 % και 68 % αντίστοιχα (για το SESAR 1: 11 % και 68 % και για το SESAR 2020: 92 % και 68 %)· σημειώνει ότι το χαμηλό συνολικό ποσοστό εκτέλεσης οφείλεται κυρίως σε καθυστερήσεις ή σε ελλιπή τιμολόγηση από μη μέλη και στις προσπάθειες της επιχείρησης να διατηρήσει τις δαπάνες λειτουργίας στο ελάχιστο αναγκαίο επίπεδο·

4.  σημειώνει ότι στο τέλος του 2017 η επιχείρηση λειτουργούσε με τέσσερις διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης -το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» και δύο τύπους εντολών για έσοδα για ειδικό προορισμό, καθεμία από τις οποίες αναφέρεται στην εκτέλεση επιχορηγήσεων (μετά από προσκλήσεις υποβολής προτάσεων) ή σε μελέτες (μετά από προσκλήσεις υποβολής προσφορών)· αναγνωρίζει ότι αυτά τα διαφορετικά νομικά πλαίσια συνεπάγονται υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας για την επιχείρηση· εκφράζει, ωστόσο, την ανησυχία του για τις ελλείψεις στις διαδικασίες δημοσιονομικού ελέγχου που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου των ετήσιων λογαριασμών και παροτρύνει την επιχείρηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ικανότητας του οικονομικού της τμήματος·

5.  σημειώνει ότι το 2017 η επιχείρηση προέβη στο οικονομικό και διοικητικό κλείσιμο του SESAR 1· λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το 2017 το SESAR 1 έλαβε 37 εκατ. EUR από την Ένωση προκειμένου να καλυφθούν οι εκκρεμείς υποχρεώσεις προς τα μέλη της επιχείρησης που προέκυψαν από την αξιολόγηση των οριστικών οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες ελήφθησαν και εξετάστηκαν το 2017, καθώς και για να καλυφθεί το κόστος πιθανών πρόσθετων ελέγχων, ενδεχόμενων νομικών ενεργειών κατά της επιχείρησης και επιστροφής των πλεοναζουσών συνεισφορών σε χρήμα των μελών της· σημειώνει επίσης ότι 25,9 εκατ. EUR επικυρώθηκαν ως συνεισφορά σε χρήμα από τον Eurocontrol, εκ των οποίων τα 13,4 εκατ. EUR είναι από το 2016, αλλά περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό του 2017 λόγω τεχνικών ζητημάτων, και τα υπόλοιπα 12,5 εκατ. EUR αφορούν το 2017· σημειώνει ότι η επιχείρηση έλαβε 16,8 εκατ. EUR ως έκτακτα έσοδα, τα οποία συνίστανται κυρίως σε ανακτήσεις που σχετίζονται με τα μέλη· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το εναπομένον ταμειακό πλεόνασμα ύψους 23,1 εκατ. EUR και οι πιστώσεις πληρωμών ύψους 38,6 εκατ. EUR επαρκούν για την εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων και το κλείσιμο του SESAR 1·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, για πρώτη φορά, το τμήμα 2 του προϋπολογισμού του 2017 περιλαμβάνει τις δαπάνες λειτουργίας και τις συνεισφορές σε είδος που σχετίζονται με το SESAR 2020· σημειώνει ότι το SESAR 2020 έλαβε 75,5 εκατ. EUR από την Ένωση για την κάλυψη των εκκρεμών υποχρεώσεων του 2017 και των πρώτων μηνών του 2018 και ότι 6,7 εκατ. EUR εισπράχθηκαν από τον Eurocontrol ως συνεισφορά σε χρήμα για τις δαπάνες λειτουργίας·

7.  επισημαίνει τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό, η οποία βασίζεται σε έλεγχο επιδόσεων που αξιολογεί το αποτέλεσμα και τη σχέση κόστους/ωφέλειας όσον αφορά τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό· σημειώνει ότι οι ελεγκτές επέλεξαν ένα δείγμα 16 σχεδίων του SESAR, τα οποία ελέγχθηκαν σε 5 διαφορετικές χώρες και στα οποία συμμετείχαν διάφορα ενδιαφερόμενα μέρη του SESAR· καλεί την επιχείρηση να λάβει πλήρως υπόψη τις συστάσεις της ειδικής έκθεσης και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα·

8.  επισημαίνει ότι τόσο η τελική αξιολόγηση της Επιτροπής για τις δραστηριότητες της επιχείρησης στο πλαίσιο του έβδομου ερευνητικού προγράμματος-πλαισίου όσο και η ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 18/2017 σχετικά με τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό εφιστούν την προσοχή στις καθυστερήσεις που σημειώνονται όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού σχεδίου ATM και στην αναντιστοιχία μεταξύ της κανονιστικά καθορισμένης διάρκειας των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και της προβλεπόμενης διάρκειας των αναμενόμενων εργασιών· συντάσσεται συνεπώς με το Ελεγκτικό Συνέδριο στην έμφαση που δίνει όσον αφορά την ανάγκη ενίσχυσης της υποχρέωσης λογοδοσίας της επιχείρησης σχετικά με την εκτέλεση του γενικού σχεδίου ATM·

9.  καλεί την κοινή επιχείρηση SESAR και την Επιτροπή να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα της ανάπτυξης της λύσης SESAR, ιδίως από την άποψη της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας και των βημάτων προόδου προς την ολοκλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού·

10.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση από το SESAR του χάρτη πορείας για τη διασφάλιση σίγουρων και ασφαλών επιχειρήσεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη· θεωρεί ότι απαιτούνται διάφορες καινοτομίες, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας, για την ασφαλή ένταξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο· σημειώνει με ενδιαφέρον τη σχετική επισκόπηση της εξέλιξης της ευρωπαϊκής αγοράς μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέχρι το 2050 και το τεράστιο δυναμικό για την Ευρώπη και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά της, καθώς και τις δράσεις που πρέπει να αναληφθούν τα προσεχή 5 έως 10 έτη προκειμένου να απελευθερωθεί αυτό το δυναμικό, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της έρευνας και ανάπτυξης που επιτεύχθηκε με τη θέσπιση, σε επίπεδο Ένωσης, ενός οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τόσο ένα κανονιστικό πλαίσιο όσο και την τεχνολογία, και φέρνει σε επαφή όλα τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα και έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση του επιπέδου χρηματοδότησης της Ένωσης, με ιδιαίτερη τόνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα·

11.  σημειώνει ότι η διαχείριση του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου εξακολουθεί να είναι κατακερματισμένη και η ιδέα του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δεν έχει ακόμη πραγματωθεί· επαναλαμβάνει τον ζωτικό ρόλο του SESAR στον συντονισμό και την υλοποίηση της έρευνας για το έργο SESAR και στην επίτευξη των στόχων του έργου·

12.  σημειώνει ότι η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της επιχείρησης δημοσίευσε το 2017 την τελική της έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της επάρκειας του σχεδιασμού και της αποδοτικής και αποτελεσματικής εφαρμογής των εσωτερικών ελέγχων που εφαρμόζονται στην επιχείρηση για την προετοιμασία των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων (συμπεριλαμβανομένου του ορισμού του θέματος), την υποβολή, την αξιολόγηση και την επιλογή των προτάσεων επιχορήγησης και την προετοιμασία της συμφωνίας επιχορήγησης στο πλαίσιο των κανόνων του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»· σημειώνει ότι διατυπώθηκαν πέντε συστάσεις, μεταξύ των οποίων μία πολύ σημαντική, και ότι η επιχείρηση ήταν σε θέση να εφαρμόσει ένα σχέδιο δράσης σε σχέση με τέσσερις από αυτές· αναμένει από την επιχείρηση να υλοποιήσει τις δράσεις που σχετίζονται με την τελευταία εναπομένουσα σύσταση·

13.  σημειώνει ότι, όσον αφορά το SESAR 1, είχαν δρομολογηθεί 20 διαδικασίες λογιστικού ελέγχου σε επτά επιλεγμένα μέλη, εκ των οποίων οι 18 ολοκληρώθηκαν το 2017 στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου λογιστικών ελέγχων στο σύνολο των 15 μελών, όπως περιγράφεται στη στρατηγική κατασταλτικού ελέγχου της επιχείρησης· εκφράζει ανησυχία για το εναπομένον ποσοστό σφάλματος, που ανήλθε στο 5,01 % το 2017· εκφράζει, ωστόσο, ικανοποίηση για το γεγονός ότι το σωρευτικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος του SESAR 1 είναι 1,09 %· σημειώνει ότι από τους πρώτους ελέγχους του SESAR 2020 προκύπτει ότι ο αριθμός και το επίπεδο των σφαλμάτων είναι χαμηλότερα λόγω των απλουστεύσεων που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και της μεγαλύτερης εμπειρίας των κύριων δικαιούχων·

14.  επισημαίνει τα αποτελέσματα της συγκριτικής αξιολόγησης του 2017 όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους: 60 % επιχειρησιακές θέσεις, 30 % διοικητικές θέσεις και 10 % ουδέτερες θέσεις·

15.  προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή της κοινής επιχείρησης όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christelle Lechevalier, Julie Ward

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

16

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 10

(2)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 12

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(7)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 10.

(8)

ΕΕ C 452 της 14.12.2018, σ. 12.

(9)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(10)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 64 της 2.3.2007, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(13)

  ΕΕ L 192 της 1.7.2014, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου