Postupak : 2018/2212(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0118/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0118/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.52

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0293

IZVJEŠĆE     
PDF 211kWORD 67k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.

(2018/2212(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestiteljica: Martina Dlabajová

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.

(2018/2212(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(5), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0118/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017.,

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.

(2018/2212(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017. s odgovorom Zajedničkog poduzeća(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Zajedničko poduzeće treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 219/2007 od 27. veljače 2007. o uspostavljanju zajedničkog poduzeća za razvoj nove generacije Europskog sustava upravljanja zračnim prometom (SESAR)(11), a posebno njezin članak 4.b,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12),

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0118/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća SESAR, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.

(2018/2212(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0118/2019),

A.  budući da je Zajedničko poduzeće SESAR („Zajedničko poduzeće”) osnovano u veljači 2007. kako bi vodilo Istraživački program o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR), kojemu je cilj modernizirati upravljanje prometom u Uniji;

B.  budući da je, nakon donošenja Uredbe Vijeća (EU) br. 721/2014(13), programom SESAR 2 razdoblje djelovanja Zajedničkog poduzeća produženo do 31. prosinca 2024.;

C.  budući da je Zajedničko poduzeće osnovano kao javno-privatno partnerstvo čiji su osnivači Unija i Eurocontrol;

D.  budući da doprinos Unije za fazu uvođenja programa SESAR 2 u razdoblju 2014. – 2024., financiran u okviru programa Obzor 2020., iznosi 585 000 000 EUR; budući da se očekuje da će u sklopu novih ugovora o članstvu u okviru programa Obzor 2020. doprinos Eurocontrola iznositi oko 500 000 000 EUR, a drugi partneri iz sektora zrakoplovstva doprinijet će s najmanje 720 700 000 EUR, što je oko 90 % doprinosa u naravi od Eurocontrola i drugih partnera;

E.  napominje da je Zajedničko poduzeće predstavilo svoj proračun u dva zasebna dijela: (1) SESAR 1 i (2) SESAR 2020.; nadalje, napominje da je SESAR 1 sufinanciran iz mreže TEN-T i Sedmog okvirnog programa za istraživanja, a SESAR 2020. iz Obzora 2020.;

Općenito

1.  napominje da se u izvješću Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Zajedničkog poduzeća za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. („izvješće Revizorskog suda”) navodi da ona u svim značajnim aspektima vjerno prikazuje financijsko stanje Zajedničkog poduzeća na dan 31. prosinca 2017. te rezultate poslovanja, novčane tokove i promjene u neto imovini za godinu završenu tim danom, u skladu s Financijskom uredbom Zajedničkog poduzeća i računovodstvenim pravilima koja je usvojio računovodstveni službenik Komisije;

2.  potvrđuje da se u izvješću Revizorskog suda navodi da su transakcije povezane s godišnjom računovodstvenom dokumentacijom Zajedničkog poduzeća za financijsku godinu 2017. u svim značajnim aspektima zakonite i pravilne;

3.  napominje da je na kraju 2017. Zajedničko poduzeće djelovalo u okviru četiri različita izvora financiranja; prima na znanje raznolikost primjenjivih pravnih okvira s vlastitim predlošcima i obvezama u okviru kojih djeluje Zajedničko poduzeće i konstatira visok stupanj složenosti takvog modela;

Upravljanje proračunom i financijama

4.  napominje da su 2017. ukupna odobrena sredstva za plaćanje za Zajedničko poduzeće iznosila 191 813 383 EUR (2016.: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (2016.: 162 851 972 EUR) uključujući namjenske prihode i prijenose; napominje da su odobrena sredstva za preuzimanje obveza iznosila 113 346 265 EUR (2016.: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (2016.: 101 407 854 EUR) uključujući namjenske prihode i prijenose;

5.  napominje na temelju izvješća Revizorskog suda da su stope korištenja za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 80,24 %, odnosno 67,97 % (95,7 % i 63,2 % 2016.);

6.  napominje da su stope izvršenja u okviru programa SESAR 1 za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 11 %, odnosno 68 %, a tako niske stope mogu se objasniti neočekivanim namjenskim prihodima u iznosu od oko 17 milijuna EUR i činjenicom da je u prosincu 2016. program SESAR 1 službeno zatvoren te da je posljednje plaćanje provedeno u prosincu 2017., pri čemu je Zajedničko poduzeće do kraja 2017. osiguralo dovoljno sredstava iz Sedmog okvirnog programa za nadoknadu viška novčanih doprinosa primljenih od članova iz predmetnog sektora u okviru programa SESAR 1, kao i nadoknadu troškova za zakašnjele, ali opravdane zahtjeve za povrat u vezi s tekućim projektima u okviru Sedmog okvirnog programa;

7.  napominje da su stope izvršenja za SESAR 2020. za preuzimanje obveza i za plaćanje iznosile 92 %, odnosne 68 %, pri čemu je stopa izvršenja za plaćanje niska zbog kašnjenja u projektima u okviru programa Obzor 2020. koje su provodili članovi iz relevantnog sektora i prilično konzervativnog planiranja proračuna uzimajući u obzir rizik od kašnjenja u dostavi godišnjih sporazuma o delegiranju u pogledu financijskog izvršenja.

8.  napominje da je u okviru revizije za 2016. pregledano 476 troškovnika, koji predstavljaju svih 15 članova i iznose 120 000 000 EUR, odnosno 14 % od ukupno prijavljenih troškova u visini od 884 000 000 EUR, sa stopom preostale pogreške od 1,09 %;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru Sedmog okvirnog programa i programa TEN-T

9.  napominje da je od ukupnog operativnog i administrativnog proračuna u iznosu od 892 800 000 EUR za aktivnosti u okviru programa SESAR I Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 853 000 000 EUR i isplatilo 801 000 000 EUR (89,7 % dostupnog proračuna);

10.  napominje da je od 1 254 500 000 EUR doprinosa u naravi i novčanih doprinosa koje ostali članovi trebaju dati za operativne i administrativne aktivnosti Zajedničkog poduzeća (670 200 000 EUR od Eurocontrola i 584 300 000 EUR od članova iz sektora zračnog prometa) Zajedničko poduzeće do kraja 2017. potvrdilo doprinose u iznosu od 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR od Eurocontrola i 539 200 000 EUR iz sektora zračnog prometa);

11.  napominje da su na kraju 2017. objedinjeni novčani doprinosi Unije iznosili 633 900 000 EUR, dok su ukupni doprinosi u naravi i novčani doprinosi Eurocontrola iznosili 560 700 000 EUR, a doprinosi članova iz sektora zračnog prometa 539 200 000 EUR;

12.  napominje da je 2017. Zajedničko poduzeće provelo financijsko i administrativno zaključenje programa SESAR 1; prima na znanje da je 2017. SESAR 1 primio 37 milijuna EUR od Unije radi pokrivanja nepodmirenih obveza prema članovima Zajedničkog poduzeća koje proizlaze iz ocjene završne računovodstvene dokumentacije, zaprimljenih i pregledanih 2017., te radi pokrivanja troškova vjerojatnih dodatnih revizija, potencijalnih zakonskih postupaka protiv Zajedničkog poduzeća te naknade viška novčanih doprinosa svojih članova; osim toga, napominje da je 25,9 milijuna EUR odobreno kao doprinos u gotovini Eurocontrola, od kojih je 13,4 milijuna EUR iz 2016., ali je dio proračuna za 2017. zbog tehničkih problema, dok je 12,5 milijuna EUR za 2017.; napominje da je Zajedničko poduzeće primilo 16,8 milijuna EUR izvanrednih prihoda, koje ponajprije čine povrati povezani s članovima; pozdravlja činjenicu da su preostali višak u gotovini od 23,1 milijuna EUR te odobrena sredstva za plaćanje od 38,6 milijuna EUR dovoljni za podmirenje svih obveza i zaključenje programa SESAR 1;

Višegodišnje izvršenje proračuna u okviru programa Obzor 2020.

13.  napominje da je od sredstava iz operativnog i administrativnog proračuna programa Obzor 2020. u visini od 639 800 000 EUR dodijeljenih Zajedničkom poduzeću za provedbu projekta SESAR 2020. Zajedničko poduzeće do kraja 2017. preuzelo obveze u iznosu od 236 700 000 EUR i isplatilo 112 300 000 EUR; nadalje, napominje da su većinu tih plaćanja činile isplate pretfinanciranja za prvu i drugu skupinu projekata SESAR 2020.;

14.  primjećuje da su se ostali članovi obvezali na davanje doprinosa u naravi i novčanih doprinosa za operativne aktivnosti koje Zajedničko poduzeće provodi u okviru programa SESAR 2020. u iznosu od najmanje 825 900 000 EUR (otprilike 500 000 000 EUR od Eurocontrola i procijenjen iznos od 325 900 000 EUR iz sektora zračnog prometa). nadalje, napominje da su krajem 2017. ostali članovi prijavili doprinose u naravi u iznosu od 97 300 000 EUR, ali da oni još nisu potvrđeni;

15.  pozdravlja činjenicu da po prvi put drugi dio proračuna za 2017. uključuje operativne troškove i doprinose u naravi povezane s programom SESAR 2020.; napominje da je SESAR 2020. primio 75,5 milijuna EUR od Unije za podmirenje preostalih obveza iz 2017. te za prvih nekoliko mjeseci 2018., a 6,7 milijuna EUR od Eurocontrola kao doprinos u gotovini za operativne troškove;

16.  napominje da do kraja 2017. u zajedničke alate Komisije za upravljanje bespovratnim sredstvima u okviru programa Obzor 2020. i njihovo praćenje nisu u cijelosti uvedene posebne izmjene potrebne za obradu doprinosa u naravi koje Zajedničko poduzeće prima;

17.  napominje da je do kraja 2017. ukupan novčani doprinos Unije operativnim aktivnostima Zajedničkog poduzeća iznosio 132 900 000 EUR te da su doprinosi iz sektora zračnog prometa i Eurocontrola iznosili 104 000 000 EUR;

18.  napominje da prve revizije programa SESAR 2020. upućuju na to da su broj i razina pogrešaka niži zbog pojednostavnjenja uvedenih u Obzoru 2020. te većeg iskustva velikih korisnika;

Uspješnost

19.  pozdravlja činjenicu da nedostatak utvrđenih ključnih pokazatelja uspješnosti više nije problem u okviru programa Obzor 2020.; izražava žaljenje zbog toga što informacije o trećem skupu ključnih pokazatelja uspješnosti još nisu dostupne zbog nedovoljne zrelosti projekata; napominje, međutim, da ključni pokazatelji uspješnosti pokazuju da su ciljevi općenito ispunjeni; prima na znanje da stručnjaci pozivaju na daljnje praćenje aktivnosti i analizu, uz jasno razlikovanje stvarno ostvarenih ključnih pokazatelja uspješnosti na kraju svake godine i predviđenih ključnih pokazatelja uspješnosti;

20.  napominje da je Zajedničko poduzeće ispunilo svoje ključne političke i operativne ciljeve navedene u jedinstvenom programskom dokumentu za razdoblje 2017. – 2019.;

21.  pozdravlja to što je Zajedničko poduzeće SESAR objavilo plan za jamčenje sigurnih i zaštićenih operacija bespilotnih letjelica diljem Europe; smatra da je za sigurnu integraciju bespilotnih letjelica u europski zračni prostor potreban niz inovacija, što se odnosi i na tehnologije u području upravljanja zračnim prostorom; sa zanimanjem primjećuje da se u toj studiji pruža pregled razvoja europskog tržišta bespilotnih letjelica do 2050. i njegova ogromnog potencijala za Europu i njezinu globalnu konkurentnost, kao i mjera koje je u sljedećih pet do deset godina potrebno poduzeti kako bi se taj potencijal iskoristio, među kojima je i pružanje potpore za istraživanje i razvoj na način da se na razini Unije uspostavi ekosustav koji obuhvaća i regulatorni okvir i tehnologiju, povezuje ključne javne i privatne dionike te rezultira većim izdvajanjem sredstava Unije, posebno kako bi se dao poticaj djelovanju malih i srednjih poduzeća u tom sektoru;

22.  primjećuje da je omjer troškova upravljanja (administrativni/operativni proračun) i dalje ispod 5 %, što upućuje na prilično jednostavnu i učinkovitu organizacijsku strukturu Zajedničkog poduzeća;

23.  sa zabrinutošću primjećuje da je srednja vrijednost učinka poluge na kraju 2017. iznosila 0,56; poziva Zajedničko poduzeće da poduzme korake kako bi ostvarilo procijenjeni ciljani učinak poluge od 0,85 tijekom cijelog razdoblja od 2014. do 2020. godine;

24.  sa zadovoljstvom prima na znanje primjedbe stručnjaka o tome da je, u usporedbi s djelovanjem Zajedničkog poduzeća u okviru Sedmog okvirnog programa, veći naglasak već stavljen na postizanje veće uključenosti cijelog raspona dionika za provedbu glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom.

Postupci javne nabave i zapošljavanja

25.  navodi na temelju izvješća Revizorskog suda da je na dan 31. prosinca 2017. Zajedničko poduzeće zapošljavalo 40 članova osoblja (2016.: 44);

26.  prima na znanje rezultate komparativne analize radnih mjesta provedene 2017.: 60 % operativnih radnih mjesta, 30 % administrativnih i 10 % neutralnih;

27.  ističe da je Zajedničko poduzeće pokrenulo osam postupaka nabave, što je dovelo do 14 okvirnih i izravnih ugovora o pružanju usluga; primjećuje da je Zajedničko poduzeće sklopilo 29 posebnih ugovora i 13 izmjena u ukupnoj vrijednosti postupaka javne nabave finaliziranih 2017. većoj od 5 540 000 EUR;

Transparentnost i demokratičnost te sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa

28.  napominje da je tijekom 2017. deset revizija provelo drugo vanjsko revizorsko društvo i da je za jednu reviziju bilo potrebno primijeniti okvirni ugovor Glavne uprave za proračun zbog utvrđenog sukoba interesa triju poduzeća u okvirnom ugovoru Zajedničkog poduzeća; prima na znanje da je devet revizija proveo ovlašteni revizor; navodi da Zajedničko poduzeće ima revidiran okvirni ugovor za usluge revizije s tri vanjska revizorska društva i da revizije obavljaju isključivo ta trgovačka društva; ističe da provedenim revizijama do sada nisu otkriveni nikakvi značajni problemi koji bi zahtijevali pozornost upravnog odbora;

Unutarnja kontrola

29.  sa zadovoljstvom pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće uspostavilo postupke ex ante kontrole koji se temelje na pregledima financijske i operativne dokumentacije te da provodi ex post revizije korisnika;

30.  pozdravlja činjenicu da je Zajedničko poduzeće nastavilo primjenjivati višedimenzionalni pristup u svrhu učinkovitog razmatranja, upravljanja i ublažavanja rizika te očekuje od Zajedničkog poduzeća da pozornost posveti kritičnim razinama korporativnog rizika koje je utvrdilo u pogledu glavnog plana upravljanja zračnim prometom i programa SESAR 2020.;

31.  izražava žaljenje zbog činjenice da je vanjski revizor utvrdio nedostatke u postupcima financijske kontrole Zajedničkog poduzeća, koji su uglavnom posljedica složenog financijskog regulatornog okvira, nedavnog odlaska ključnog osoblja zaduženog za financijske poslove i preopterećenosti odjela za financijske poslove;

Unutarnje revizije

32.  napominje da je u okviru programa SESAR 1 postupak revizije gotovo dovršen, nakon planiranih 20 revizija sedam odabranih članova, od čega je 2017. dovršeno njih 18 u okviru četvrtog ciklusa revizija, kao što je opisano u ex post revizijskoj strategiji Zajedničkog poduzeća; pozdravlja činjenicu da je stopa preostalih pogrešaka 2017. iznosila 0,36 %;

33 .  konstatira da je Komisija provela privremenu evaluaciju operativnih aktivnosti Zajedničkog poduzeća u okviru programa Obzor 2020. za razdoblje od 2014. do 2016.; napominje da je Upravni odbor Zajedničkog poduzeća u svibnju 2018. donio akcijski plan, koji uključuje niz već pokrenutih aktivnosti;

34.  napominje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju u listopadu 2016. provela reviziju „postupaka dodjele bespovratnih sredstava u okviru programa Obzor 2020.”; primjećuje da je Služba za unutarnju reviziju izdala pet preporuka, od kojih je jedna ocijenjena kao „vrlo važna”; nadalje, napominje da je izrađen detaljan akcijski plan te da je do kraja 2017. proveden akcijski plan za 4 od 5 preporuka; traži od Zajedničkog poduzeća da o provedbi preostale otvorene preporuke obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice;

35.  napominje da je Služba za unutarnju reviziju u listopadu 2017. provela reviziju postupaka Zajedničkog poduzeća koji se odnose na upravljanje, upravljanje rizikom i unutarnju kontrolu radi usklađivanja sa Zajedničkim centrom za podršku i radi primjene alata i usluga Zajedničkog centara za podršku; navodi da je Služba za unutarnju reviziju iznijela tri preporuke; poziva Zajedničko poduzeće da tijelo nadležno za davanje razrješnice izvijesti o provedbi preporuka;

Ostala pitanja

36.  prima na znanje da je Komisijina završna evaluacija programa SESAR 1 (2007. – 2016.) provedena tijekom 2017. i da je pokazala da Zajedničko poduzeće ostvaruje svoje ciljeve, pomaže u prevladavanju rascjepkanosti i stvaranju kontinuiteta istraživačkih ciljeva; primjećuje da je provedena privremena završna evaluacija programa SESAR 2020. (2014. – 2016.) i da je u njoj zaključeno da su istraživačka partnerstva između Unije, privatnog sektora i država članica na dobrom putu da ostvare svoje ciljeve; pozdravlja činjenicu da je odobren akcijski plan kojim će se odgovoriti na preporuke iz tih evaluacija;

37.  napominje da je upravljanje zračnim prostorom u Europi i dalje rascjepkano, a koncept jedinstvenog europskog neba još uvijek nije ostvaren; ponovno ističe ključnu ulogu Zajedničkog poduzeća SESAR u koordinaciji i implementaciji istraživanja u projekt SESAR i ostvarivanju ciljeva projekta;

38.  poziva Zajedničko poduzeće SESAR i Komisiju da evaluiraju rezultate provedbe rješenja SESAR-a, posebno u pogledu jamčenja interoperabilnosti i ostvarenog napretka u pogledu dovršetka inicijative jedinstvenog europskog neba;

39.  primjećuje da je Revizorski sud 2017. objavio posebno izvješće o inicijativi jedinstvenog europskog neba; izražava žaljenje zbog činjenice da su u tom izvješću, kao i u konačnim evaluacijama Komisije, zabilježena kašnjenja u provedbi glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom i neusklađenost između zakonom predviđenog razdoblja djelovanja Zajedničkog poduzeća i planiranog trajanja očekivanih radova; također prima na znanje da je Revizorski sud istaknuo potrebu za povećanjem odgovornosti Zajedničkog poduzeća SESAR u pogledu provedbe glavnog plana;

40.  napominje da su revizori uzeli uzorke 16 projekata SESAR-a, za koje je revizija provedena u pet različitih zemalja, te uključuje različite dionike SESAR-a; poziva Zajedničko poduzeće da u potpunosti uzme u obzir preporuke iz tematskog izvješća i poduzme odgovarajuće mjere.

22.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Zajedničkog poduzeća SESAR za financijsku godinu 2017.

(2018/2212(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Innocenzo Leontini

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da je računovodstvena dokumentacija Zajedničkog poduzeća za istraživanje o upravljanju zračnim prometom jedinstvenog europskog neba (SESAR) („Zajedničko poduzećeˮ) za financijsku godinu 2017. zakonita i pravilna u svim značajnim aspektima;

2.  napominje da je Zajedničko poduzeće predstavilo svoj proračun u dva posebna dijela: (1) SESAR 1 i (2) SESAR 2020.; nadalje, napominje da je SESAR 1 sufinanciran iz mreže TEN-T i Sedmog okvirnog programa za istraživanja, a SESAR 2020. iz Obzora 2020.;

3.  napominje da je konačni godišnji proračun Zajedničkog poduzeća za 2017. iznosio 113,3 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i 191,8 milijuna EUR u odobrenim sredstvima za plaćanja te da su stope izvršenja iznosile 80 %, odnosno 68 % (za SESAR 1: 11 % i 68 %, a za SESAR 2020.: 92 % i 68 %; napominje da je niska ukupna stopa izvršenja ponajprije posljedica kašnjenja i nepotpunog fakturiranja od strane nečlanova te truda Zajedničkog poduzeća da operativne troškove zadrži na minimalnoj potrebnoj razini;

4.  napominje da je do kraja 2017. Zajedničko poduzeće imalo četiri različita izvora financiranja: Obzor 2020., Instrument za povezivanje Europe te dvije vrste namjenskih prihoda, od kojih su se obje odnosile na korištenje bespovratnih sredstava (nakon poziva na podnošenje prijedloga) ili provedbu studija (nakon poziva na podnošenje ponuda); uviđa da ti različiti pravni okviri znače visoku razinu složenosti za Zajedničko poduzeće; međutim, izražava zabrinutost zbog manjkavosti u procesima financijske kontrole utvrđenih tijekom vanjske revizije godišnje računovodstvene dokumentacije te poziva Zajedničko poduzeće da poduzme potrebne korake, uključujući povećanje kapaciteta financijskog odjela;

5.  napominje da je 2017. Zajedničko poduzeće provelo financijsko i administrativno zaključenje programa SESAR 1; prima na znanje da je 2017. SESAR 1 primio 37 milijuna EUR od Unije radi pokrivanja nepodmirenih obveza prema članovima Zajedničkog poduzeća koje proizlaze iz ocjene završnih financijskih izvještaja, zaprimljenih i pregledanih 2017., te radi pokrivanja troškova vjerojatnih dodatnih revizija, potencijalnih zakonskih postupaka protiv Zajedničkog poduzeća te naknade viška novčanih doprinosa svojih članova; osim toga, napominje da je 25,9 milijuna EUR odobreno kao doprinos u gotovini Eurocontrola, od kojih je 13,4 milijuna EUR iz 2016., ali je dio proračuna za 2017. zbog tehničkih problema, dok je 12,5 milijuna EUR za 2017.; napominje da je Zajedničko poduzeće primilo 16,8 milijuna EUR izvanrednih prihoda, koje ponajprije čine povrati povezani s članovima; pozdravlja činjenicu da su preostali višak u gotovini od 23,1 milijuna EUR te odobrena sredstva za plaćanja od 38,6 milijuna EUR dovoljni za podmirenje svih obveza i zaključenje programa SESAR 1;

6.  pozdravlja činjenicu da po prvi put drugi dio proračuna za 2017. uključuje operativne troškove i doprinose u naravi povezane s programom SESAR 2020.; napominje da je SESAR 2020. primio 75,5 milijuna EUR od Unije za podmirenje preostalih obveza iz 2017. te za prvih nekoliko mjeseci 2018., a 6,7 milijuna EUR od Eurocontrola kao doprinos u gotovini za operativne troškove;

7.  prima na znanje zaključke tematskog izvješća Revizorskog suda o jedinstvenom europskom nebu, koje se temelji na reviziji uspješnosti rezultata jedinstvenog europskog neba i vrijednosti za uloženi novac; napominje da su revizori uzeli uzorke 16 projekata SESAR-a, za koje je revizija provedena u pet različitih zemalja, te uključuje različite dionike SESAR-a; poziva Zajedničko poduzeće da u potpunosti uzme u obzir preporuke iz tematskog izvješća i poduzme odgovarajuće mjere;

8.  napominje da se i u završnoj evaluaciji aktivnosti Zajedničkog poduzeća u sklopu Sedmog okvirnog programa za istraživanja i u tematskom izvješću Revizorskog suda 18/2017 o jedinstvenom europskom nebu skreće pozornost na kašnjenja u provedbi glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom i neusklađenost između zakonom predviđenog razdoblja djelovanja Zajedničkog poduzeća i planiranog trajanja očekivanog rada; stoga podupire to što Revizorski sud naglašava potrebu za povećanjem odgovornosti Zajedničkog poduzeća u pogledu provedbe glavnog plana upravljanja europskim zračnim prometom;

9.  poziva Zajedničko poduzeće SESAR i Komisiju da evaluiraju rezultate provedbe rješenja SESAR-a, posebno u pogledu jamčenja interoperabilnosti i ostvarenog napretka u pogledu dovršetka inicijative jedinstvenog europskog neba;

10.  pozdravlja to što je Zajedničko poduzeće SESAR objavilo plan za jamčenje sigurnih i zaštićenih operacija bespilotnih letjelica diljem Europe; smatra da je za sigurnu integraciju bespilotnih letjelica u europski zračni prostor potreban niz inovacija, što se odnosi i na tehnologije u području upravljanja zračnim prostorom; sa zanimanjem primjećuje da se u toj studiji pruža pregled razvoja europskog tržišta bespilotnih letjelica do 2050. i njegova ogromnog potencijala za Europu i njezinu globalnu konkurentnost, kao i mjera koje je u sljedećih pet do deset godina potrebno poduzeti kako bi se taj potencijal iskoristio, među kojima je i pružanje potpore za istraživanje i razvoj na način da se na razini Unije uspostavi ekosustav koji obuhvaća i regulatorni okvir i tehnologiju, povezuje ključne javne i privatne dionike te rezultira većim izdvajanjem sredstava Unije, posebno kako bi se dao poticaj djelovanju malih i srednjih poduzeća u tom sektoru;

11.  napominje da je upravljanje zračnim prostorom u Europi i dalje rascjepkano, a koncept jedinstvenog europskog neba još uvijek nije ostvaren; ponovno ističe ključnu ulogu Zajedničkog poduzeća SESAR u koordinaciji i implementaciji istraživanja u projekt SESAR i ostvarivanju ciljeva projekta;

12.  prima na znanje da je Služba za unutarnju reviziju Zajedničkog poduzeća 2017. objavila svoje završno izvješće o reviziji prikladnosti ustroja te učinkovite i djelotvorne provedbe internih kontroli koje se provode u Zajedničkom poduzeću pri pripremi poziva na podnošenje prijedloga (uključujući definiranje područja), podnošenju prijedloga, evaluaciji i odabiru prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava i pripremi sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava u skladu s propisima Obzora 2020.; napominje da je sastavljeno pet preporuka, uključujući jednu iznimno važnu, te da je Zajedničko poduzeće uspjelo provesti akcijski plan povezan s četiri preporuke; očekuje od Zajedničkog poduzeća da provede mjere povezane s posljednjom preostalom preporukom;

13.  napominje da je u okviru programa SESAR 1 započela provedba 20 revizija sedam odabranih članova, a 2017. dovršeno je njih 18 u okviru četvrtog ciklusa revizija svih 15 članova, kao što je opisano u ex post revizijskoj strategiji Zajedničkog poduzeća; izražava zabrinutost zbog činjenice da stopa preostalih pogrešaka za 2017. iznosi 5,01 %; međutim, izražava zadovoljstvo zbog toga što kumulativna stopa preostalih pogrešaka za SESAR 1 iznosi 1,09 %; napominje da prve revizije programa SESAR 2020. upućuju na to da su broj i razina pogrešaka niži zbog pojednostavnjenja uvedenih u Obzoru 2020. te većeg iskustva velikih korisnika;

14.  prima na znanje rezultate komparativne analize radnih mjesta provedene 2017.: 60 % operativnih radnih mjesta, 30 % administrativnih i 10 % neutralnih;

15.  predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Zajedničkog poduzeća za izvršenje njegova proračuna za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier, Julie Ward

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

16

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 452, 14.12.2018., str. 10.

(2)

SL C 452, 14.12.2018., str. 12.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 64, 2.3.2007., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 452, 14.12.2018., str. 10.

(8)

SL C 452, 14.12.2018., str. 12.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 64, 2.3.2007., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

  SL L 192, 1.7.2014., str. 1.

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena