Procedura : 2018/2212(DEC)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0118/2019

Teksty złożone :

A8-0118/2019

Debaty :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 13.52

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0293

SPRAWOZDANIE     
PDF 227kWORD 70k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017

(2018/2212(DEC))

Komisja Kontroli Budżetowej

Sprawozdawczyni: Martina Dlabajová

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

1. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017

(2018/2212(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(1),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(2) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(3), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(4), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(5), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(6),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0118/2019),

1.  udziela dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017;

2.  przedstawia swoje uwagi w poniższej rezolucji;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji wraz z rezolucją, która stanowi jej integralną część, dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

2. PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zamknięcia ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017

(2018/2212(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając końcowe sprawozdanie finansowe Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017 wraz z odpowiedzią Wspólnego Przedsięwzięcia(7),

–  uwzględniając poświadczenie wiarygodności(8) rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw przedłożone przez Trybunał Obrachunkowy za rok budżetowy 2017 zgodnie z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając zalecenie Rady z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia Wspólnemu Przedsięwzięciu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  uwzględniając art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002(9), w szczególności jego art. 208,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(10), w szczególności jego art. 70,

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 219/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie utworzenia wspólnego przedsięwzięcia w celu opracowania europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji (SESAR)(11), w szczególności jego art. 4b,

–  uwzględniając rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012(12),

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0118/2019),

1.  zatwierdza zamknięcie ksiąg dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji dyrektorowi wykonawczemu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do zarządzenia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (seria L).

3. PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

zawierającej uwagi stanowiące integralną część decyzji w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017

(2018/2212(DEC))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoją decyzję w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017,

–  uwzględniając art. 94 Regulaminu i załącznik IV do Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A8‑0118/2019),

A.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie SESAR (zwane dalej „Wspólnym Przedsięwzięciem”) zostało ustanowione w lutym 2007 r. z myślą o prowadzeniu programu badań z zakresu zarządzania ruchem lotniczym w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej (SESAR), który ma na celu unowocześnienie zarządzania ruchem w Unii;

B.  mając na uwadze, że w wyniku przyjęcia rozporządzenia Rady (UE) nr 721/2014(13) Wspólne Przedsięwzięcie SESAR 2 wydłużyło czas trwania Wspólnego Przedsięwzięcia do dnia 31 grudnia 2024 r.;

C.  mając na uwadze, że Wspólne Przedsięwzięcie zostało pomyślane jako partnerstwo publiczno-prywatne, którego członkami założycielami są Unia i Eurocontrol;

D.  mając na uwadze, że wkład Unii w fazę wdrażania programu SESAR 2 w latach 2014–2024 wyasygnowany z programu „Horyzont 2020” wynosi 585 000 000 EUR; mając na uwadze, że zgodnie z nowymi umowami członkowskimi w ramach programu „Horyzont 2020” oczekuje się, iż wkład Eurocontrol wyniesie około 500 000 000 EUR, a wkład innych partnerów z branży lotniczej – co najmniej 720 700 000 EUR, z czego ok. 90 % będzie stanowił wkład niepieniężny Eurocontrol i innych partnerów;

E.  odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie przedstawiło swój budżet w dwóch odrębnych sekcjach: 1) SESAR 1 oraz 2) SESAR 2020; zauważa ponadto, że SESAR 1 był współfinansowany z programów TEN-T i z siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych, a program SESAR 2020 jest współfinansowany z programu „Horyzont 2020”;

Uwagi ogólne

1.  stwierdza – na podstawie sprawozdania Trybunału Obrachunkowego (zwanego dalej „Trybunałem”) w sprawie sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2017 r. (zwanego dalej „sprawozdaniem Trybunału”) – że przedstawia ono rzetelnie, we wszystkich istotnych aspektach jego sytuację finansową na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami jego regulaminu finansowego i z zasadami rachunkowości przyjętymi przez księgowego Komisji;

2.  odnotowuje, że zgodnie ze sprawozdaniem Trybunału transakcje leżące u podstaw sprawozdania finansowego Wspólnego Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

3.  zauważa, że pod koniec 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie działało w ramach czterech różnych źródeł finansowania; zwraca uwagę na różnorodność obowiązujących ram prawnych zawierających wzory i obowiązki, na podstawie których działa Wspólne Przedsięwzięcie, i uznaje wysoki stopień złożoności takiego modelu;

Zarządzanie budżetem i finansami

4.  zauważa, że w 2017 r. łączne środki na płatności Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 191 813 383 EUR (157 152 638 EUR w 2016 r.), 213 022 000 EUR (162 851 972 EUR w 2016 r.) włącznie z dochodami przeznaczonymi na określony cel i środkami przeniesionymi; zauważa, że środki na zobowiązania wyniosły 113 346 265 EUR (99 073 761 EUR w 2016 r.), 130 944 000 EUR (101 407 854 EUR w 2016 r.) włącznie z dochodami przeznaczonymi na określony cel i środkami przeniesionymi;

5.  zauważa na podstawie sprawozdania Trybunału, że stopy wykorzystania środków na zobowiązania i środków na płatności wyniosły odpowiednio 80,24 % i 67,97 % (95,7 % i 63,2 % w 2016 r.);

6.  zauważa, że wskaźniki wykonania środków na zobowiązania i na płatności w ramach programu SESAR 1 wyniosły odpowiednio 11 % i 68 %, przy czym tak niski poziom można wyjaśnić nieoczekiwanym dochodem przeznaczonym na określony cel w wysokości około 17 mln EUR, ponadto zauważa, że program SESAR 1 został formalnie zamknięty w grudniu 2016 r., ostatnią płatność zrealizowano w grudniu 2017 r., a Wspólne Przedsięwzięcie musiało zapewnić do końca 2017 r. wystarczający poziom środków z siódmego programu ramowego na zwrot wkładów pieniężnych nadpłaconych przez członków SESAR 1 z branży oraz na uregulowanie opóźnionych, lecz mimo to uzasadnionych wniosków o płatność na rzecz będących w trakcie realizacji projektów siódmego programu ramowego;

7.  zauważa, że w odniesieniu do programu SESAR 2020 wskaźniki wykonania środków na zobowiązania i płatności wyniosły odpowiednio 92 % i 68 %, przy czym ten ostatni był niski z powodu opóźnień w realizacji projektów programu „Horyzont 2020” przez członków z branży oraz na skutek zbyt zachowawczego planowania budżetowego, biorąc pod uwagę ryzyko opóźnień w otrzymywaniu corocznych umów o delegowaniu zadań dotyczących realizacji finansowej;

8.  odnotowuje, że w ramach audytu za 2016 r. skontrolowano 476 zestawień poniesionych wydatków, odnoszących się do wszystkich 15 członków i opiewających na kwotę 120 000 000 EUR, tj. 14 % łącznych zadeklarowanych kosztów w wysokości 884 000 000 EUR, przy czym poziom błędu resztowego wyniósł 1,09 %;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach siódmego programu ramowego i programu TEN-T

9.  zauważa, że z łącznej puli środków operacyjnych i administracyjnych w kwocie 892 800 000 EUR na rzecz działań w programie SESAR 1 Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło do końca 2017 r. zobowiązania na kwotę 853 000 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 801 000 000 EUR (co stanowi 89,7 % dostępnego budżetu);

10.  zauważa, że z łącznej puli środków w kwocie 1 254 500 000 EUR z wkładów niepieniężnych i pieniężnych, które mają wnieść inni członkowie na rzecz działań operacyjnych i administracyjnych Wspólnego Przedsięwzięcia (670 200 000 EUR ze środków Eurocontrol i 584 300 000 EUR od członków z branży ruchu lotniczego), Wspólne Przedsięwzięcie zatwierdziło do końca 2017 r. wkłady o wartości 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR ze strony Eurocontrol i 539 200 000 EUR ze strony branży ruchu lotniczego);

11.  zauważa, że na koniec 2017 r. łączna wartość wkładów pieniężnych wniesionych przez Unię wyniosła 633 900 000 EUR, a wkłady niepieniężne i pieniężne wyniosły łącznie 560 700 000 EUR ze środków Eurocontrol i 539 200 000 EUR od członków z branży ruchu lotniczego;

12.  zauważa, że w 2017 r. Przedsięwzięcie dokonało zamknięcia finansowego i administracyjnego programu SESAR 1; odnotowuje, że w 2017 r. SESAR 1 otrzymał z Unii 37 mln EUR w celu pokrycia zaległych zobowiązań wobec członków Przedsięwzięcia wynikających z oceny końcowych sprawozdań finansowych, otrzymanych i zweryfikowanych w 2017 r., a także w celu pokrycia kosztów przewidywanych dodatkowych kontroli, ewentualnych działań prawnych przeciwko Przedsięwzięciu oraz zwrotu nadwyżki wkładów pieniężnych członków; zauważa również, że kwota 25,9 mln EUR została zatwierdzona jako wkład pieniężny Eurocontrol, z czego 13,4 mln EUR pochodzi z 2016 r., lecz stanowi część budżetu na 2017 r. z powodu problemów technicznych, a 12,5 mln EUR z 2017 r.; zauważa, że Przedsięwzięcie otrzymało kwotę 16,8 mln EUR w postaci dochodów nadzwyczajnych składających się głównie z kwot odzyskanych od posłów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pozostała nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 23,1 mln EUR oraz środków na płatności w wysokości 38,6 mln EUR wystarcza, aby wypełnić wszystkie zobowiązania i zamknąć SESAR 1;

Wykonanie budżetu wieloletniego w ramach programu „Horyzont 2020”

13.  stwierdza, że z kwoty 639 800 000 EUR środków operacyjnych i administracyjnego programu „Horyzont 2020” przydzielonych Wspólnemu Przedsięwzięciu w celu realizacji programu SESAR 2020 do końca 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zaciągnęło zobowiązania na kwotę 236 700 000 EUR i dokonało płatności na kwotę 112 300 000 EUR; zauważa ponadto, że na płatności te składały się głównie płatności zaliczkowe na realizację pierwszej i drugiej serii projektów SESAR 2020;

14.  zwraca uwagę, że pozostali członkowie zobowiązali się wnieść wkłady niepieniężne i pieniężne w kwocie co najmniej 825 900 000 EUR na rzecz działań operacyjnych w ramach programu SESAR 2020 Wspólnego Przedsięwzięcia (około 500 000 000 EUR z Eurocontrol i szacunkowo 325 900 000 EUR z branży ruchu lotniczego); zauważa ponadto, że na koniec 2017 r. pozostali członkowie zgłosili wkłady niepieniężne w wysokości 97 300 000 EUR, ale jeszcze ich nie zatwierdzono;

15.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy sekcja 2 w budżecie na 2017 r. obejmuje koszty bieżące i wkłady niepieniężne związane z SESAR 2020; zauważa, że SESAR 2020 otrzymał z Unii 75,5 mln EUR na pokrycie zaległych zobowiązań z 2017 r. i pierwszych miesięcy 2018 r., a 6,7 mln EUR pochodziło od organizacji Eurocontrol i stanowiło wkład pieniężny na pokrycie kosztów bieżących;

16.  zauważa, że na koniec 2017 r. nie ukończono jeszcze modyfikacji wspólnych narzędzi Komisji służących do zarządzania dotacjami w ramach programu „Horyzont 2020” i ich monitorowania, niezbędnych do przetwarzania wkładów niepieniężnych Wspólnego Przedsięwzięcia;

17.  zauważa, że do końca 2017 r. łączne wkłady pieniężne Unii w działania operacyjne Wspólnego Przedsięwzięcia wyniosły 132 900 000 EUR, a wkład sektora ruchu lotniczego oraz Eurocontrol – 104 000 000 EUR;

18.  zauważa, że pierwsze kontrole SESAR 2020 wskazują, że liczba i poziom błędów są niższe dzięki uproszczeniom wprowadzonym w programie „Horyzont 2020” oraz większemu doświadczeniu głównych beneficjentów;

Wyniki

19.  z zadowoleniem przyjmuje rozwiązanie kwestii braku ustalonych kluczowych wskaźników wykonania w ramach programu „Horyzont 2020”; ubolewa, że informacje na temat trzeciego zestawu tych wskaźników nie są jeszcze dostępne z uwagi na niedostateczny stopień przygotowania projektów; zauważa jednak, że kluczowe wskaźniki wykonania pokazują, że ogólnie cele zostały zrealizowane; przyjmuje do wiadomości, że eksperci apelują o dalsze działania i analizy w zakresie monitorowania, z wyraźnym rozróżnieniem między kluczowymi wskaźnikami wykonania faktycznie osiągniętymi na koniec każdego roku a planowanymi kluczowymi wskaźnikami wykonania;

20.  zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie osiągnęło swoje kluczowe cele polityczne i operacyjne, jak określono w jednolitym dokumencie programowym na lata 2017–2019;

21.  z zadowoleniem przyjmuje publikację przez SESAR planu działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych i chronionych operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w całej Europie; uważa, że w celu bezpiecznej integracji tych statków z europejską przestrzenią powietrzną niezbędne są różnorodne innowacje, w tym technologie związane z zarządzaniem ruchem lotniczym; z zainteresowaniem przyjmuje przegląd rozwoju europejskiego rynku bezzałogowych statków powietrznych do roku 2050, a także jego ogromny potencjał dla Europy i jej konkurencyjności na arenie światowej, jak również działania, jakie należy podjąć w ciągu najbliższych 5–10 lat, aby ten potencjał wykorzystać, w tym m.in. wsparcie badań naukowych i rozwoju dzięki stworzeniu na szczeblu Unii ekosystemu obejmującego zarówno ramy regulacyjne, jak i kwestie technologiczne, umożliwiającego współpracę wszystkich najważniejszych zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych oraz skutkującego udostępnianiem przez Unię znaczniejszych środków finansowych, a w szczególności rozwojem MŚP działających w tym sektorze;

22.  zauważa, że wskaźnik kosztów zarządzania (budżet administracyjny/operacyjny) utrzymuje się poniżej 5 %, co wskazuje na nierozbudowaną i skuteczną strukturę organizacyjną Wspólnego Przedsięwzięcia;

23.  z zaniepokojeniem odnotowuje wartość pośrednią efektu mnożnikowego wynoszącą 0,56 na koniec 2017 r.; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do podjęcia kroków w celu osiągnięcia zamierzonego efektu dźwigni w całym okresie 2014–2020 w wysokości 0,85;

24.  z uznaniem zauważa, że według ekspertów w porównaniu z działalnością Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach siódmego programu ramowego większy nacisk położono na szersze zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w realizację centralnego planu zarządzania ruchem lotniczym (ATM) w Europie;

Postępowania o udzielenie zamówienia i procedury naboru pracowników

25.  na podstawie sprawozdania Trybunału stwierdza, że w dniu 31 grudnia 2017 r. Wspólne Przedsięwzięcie zatrudniało 40 pracowników (w 2016 r. – 44 pracowników);

26.  odnotowuje wyniki przeprowadzonej w 2017 r. analizy porównawczej dotyczącej zasobów ludzkich: 60 % stanowisk operacyjnych, 30 % stanowisk administracyjnych i 10 % stanowisk neutralnych;

27.  odnotowuje, że Wspólne Przedsięwzięcie rozpoczęło osiem postępowań o udzielenie zamówienia, czego rezultatem było zawarcie 14 umów ramowych i umów bezpośrednich o świadczenie usług; zauważa, że Wspólne Przedsięwzięcie zawarło 29 umów szczegółowych i przyjęło 13 zmian, a łączna wartość zamówień zrealizowanych w 2017 r. wyniosła 5 540 000 EUR;

Zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi oraz przejrzystość

28.  zauważa, że w 2017 r. nowa zewnętrzna firma audytorska przeprowadziła dziesięć audytów, a w przypadku jednego audytu konieczne było zastosowanie umowy ramowej Dyrekcji Generalnej ds. Budżetu ze względu na sytuację konfliktu interesów trzech firm stwierdzoną w umowie ramowej Wspólnego Przedsięwzięcia; przyjmuje do wiadomości, że biegły rewident przeprowadził dziewięć audytów; przyjmuje do wiadomości, że Wspólne Przedsięwzięcie posiada zmienioną umowę ramową dotyczącą usług audytorskich z trzema zewnętrznymi firmami audytorskimi i że działalność audytorska jest wykonywana wyłącznie przez te firmy; podkreśla, że w przeprowadzonych do tej pory audytach nie stwierdzono żadnych istotnych problemów, które wymagałyby uwagi zarządu;

Kontrola wewnętrzna

29.  z zadowoleniem stwierdza, że Wspólne Przedsięwzięcie ustanowiło procedury kontroli ex ante oparte na przeglądach dokumentacji finansowej i operacyjnej, a ponadto przeprowadza kontrole ex post beneficjentów;

30.  wyraża zadowolenie, że Wspólne Przedsięwzięcie w dalszym ciągu stosuje wielopłaszczyznowe podejście z myślą o analizie ryzyka, sprawnym zarządzaniu nim oraz jego skutecznym ograniczaniu, a także oczekuje, że Wspólne Przedsięwzięcie zwróci uwagę na istotne czynniki ryzyka korporacyjnego, jakie zidentyfikowano w związku z centralnym planem zarządzania ruchem lotniczym oraz programem SESAR 2020;

31.  ubolewa, że audytor zewnętrzny zaobserwował niedociągnięcia w procedurach kontroli finansowej Wspólnego Przedsięwzięcia, wynikające głównie ze złożonych finansowych ram regulacyjnych, niedawnego odejścia kluczowych pracowników zajmujących się finansami i nadmiernego obciążenia pracą w dziale finansów;

Audyty wewnętrzne

32.  zauważa, że w odniesieniu do SESAR 1 praca audytorska została niemal zakończona, przy czym zaplanowano 20 audytów siedmiu wybranych członków, z czego 18 zakończono w 2017 r. w ramach czwartego cyklu kontroli, jak opisano w strategii Wspólnego Przedsięwzięcia w zakresie audytu ex post; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że poziom błędu resztowego w 2017 r. wyniósł 0,36 %;

33 .  zauważa, że przeprowadzono ocenę śródokresową Komisji dotyczącą działalności operacyjnej Wspólnego Przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont 2020” w latach 2014–2016; zauważa, że zarząd Wspólnego Przedsięwzięcia przyjął w maju 2018 r. plan działania, który obejmuje szereg już rozpoczętych działań;

34.  zauważa, że w październiku 2016 r. Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) przeprowadziła audyt dotyczący procedur przyznawania dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”; zauważa, że IAS wydała pięć zaleceń, z których jedno uznano za „bardzo ważne”; zauważa ponadto, że opracowano szczegółowy plan działania oraz że do końca 2017 r. zrealizowano go w odniesieniu do 4 z 5 zaleceń; zwraca się do Wspólnego Przedsięwzięcia o poinformowanie organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu pozostałego zalecenia;

35.  zauważa, że w październiku 2017 r. IAS przeprowadziła audyt procedur zarządzania, zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej Wspólnego Przedsięwzięcia pod kątem koordynacji ze Wspólnym Centrum Wsparcia (CSC) oraz wdrażania narzędzi i usług CSC; zauważa, że IAS wydała trzy zalecenia; wzywa Wspólne Przedsięwzięcie do poinformowania organu udzielającego absolutorium o wdrożeniu tych zaleceń;

Inne kwestie

36.  zauważa, że w 2017 r. Komisja przeprowadziła ocenę końcową programu SESAR 1 (2007–2016), która wykazała, że Wspólne Przedsięwzięcie realizuje swoje cele, pomaga w przezwyciężaniu rozdrobnienia i przyczynia się do ciągłości celów badawczych; zauważa, że Komisja zainicjowała śródokresową ocenę końcową SESAR 2020 (2014–2016), w której stwierdzono, że partnerstwa w zakresie badań między Unią, sektorem prywatnym i państwami członkowskimi są na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zatwierdzono plan działania w celu uwzględnienia zaleceń zawartych w tych ocenach;

37.  zauważa, że zarządzanie europejską przestrzenią powietrzną wciąż podlega wielu podmiotom i nie zrealizowano jeszcze koncepcji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; ponownie podkreśla kluczową rolę SESAR w koordynowaniu i prowadzeniu badań nad projektem SESAR oraz w osiąganiu celów projektu;

38.  wzywa SESAR i Komisję do dokonania oceny wyników wdrożenia rozwiązania SESAR, szczególnie z punktu widzenia zapewnienia interoperacyjności i postępów w realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

39.  zauważa, że w 2017 r. Trybunał opublikował sprawozdanie specjalne w sprawie inicjatywy jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; wyraża ubolewanie, że w sprawozdaniu tym i w ocenach końcowych Komisji stwierdzono opóźnienia w realizacji centralnego planu ATM, a także rozbieżność między ustalonym w przepisach okresem działalności Wspólnego Przedsięwzięcia a planowanym czasem trwania prac; odnotowuje ponadto, że Trybunał podkreśla potrzebę poprawy rozliczalności Wspólnego Przedsięwzięcia z realizacji planu centralnego;

40.  zauważa, że audytorzy zbadali losowo 16 projektów SESAR, które zostały poddane kontroli w pięciu różnych krajach i dotyczyły różnych zainteresowanych stron w ramach SESAR; wzywa Przedsięwzięcie do pełnego uwzględnienia zaleceń zawartych w ww. sprawozdaniu specjalnym oraz do podjęcia odpowiednich działań.

1.2.2019

OPINIA Komisji Transportu i Turystyki

dla Komisji Kontroli Budżetowej

w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR za rok budżetowy 2017

(2018/2212(DEC))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Innocenzo Leontini

WSKAZÓWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1.  z zadowoleniem przyjmuje stwierdzenie przez Trybunał Obrachunkowy („Trybunał”), że rozliczenia Wspólnego Przedsięwzięcia w celu Opracowania Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Lotniczym Nowej Generacji („Przedsięwzięcie”) za rok budżetowy 2017 są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach;

2.  odnotowuje, że Przedsięwzięcie przedstawiło swój budżet w dwóch odrębnych sekcjach: 1) SESAR 1 i 2) SESAR 2020; zauważa ponadto, że SESAR 1 był współfinansowany z programów TEN-T i z siódmego programu ramowego w zakresie badań naukowych (7PR), a program SESAR 2020 jest współfinansowany z programu „Horyzont 2020”;

3.  odnotowuje, że budżet końcowy Przedsięwzięcia na rok 2017 wyniósł 113,3 mln EUR w środkach na zobowiązania i 191,8 mln EUR w środkach na płatności oraz że wskaźnik wykonania wyniósł odpowiednio 80 % i 68 % (dla SESAR 1: 11 % i 68 %, a dla SESAR 2020: 92 % i 68 %); zauważa, że niski ogólny wskaźnik wykonania wynika głównie z opóźnień lub niepełnego fakturowania przez osoby trzecie niebędące członkami oraz z wysiłków podejmowanych przez Przedsięwzięcie na rzecz utrzymania kosztów bieżących na minimalnym poziomie;

4.  odnotowuje, że pod koniec 2017 r. Przedsięwzięcie działało w oparciu o cztery różne źródła finansowania – „Horyzont 2020”, instrument „Łącząc Europę” i dwa rodzaje upoważnień do dochodów przeznaczonych na określony cel, z których każdy dotyczy wykonania dotacji (w następstwie zaproszeń do składania wniosków) lub badań (w następstwie zaproszenia do składania ofert); uznaje, że ww. różne ramy prawne oznaczają dla Przedsięwzięcia wysoki stopień złożoności; jest jednak zaniepokojony niedociągnięciami w procedurach kontroli finansowej stwierdzonymi w trakcie zewnętrznego audytu rocznego sprawozdania finansowego i wzywa Przedsięwzięcie do podjęcia niezbędnych kroków, w tym zwiększenia zdolności działu finansów;

5.  zauważa, że w 2017 r. Przedsięwzięcie dokonało zamknięcia finansowego i administracyjnego programu SESAR 1; odnotowuje, że w 2017 r. SESAR 1 otrzymał z Unii 37 mln EUR w celu pokrycia zaległych zobowiązań wobec członków Przedsięwzięcia wynikających z oceny końcowych sprawozdań finansowych, otrzymanych i zweryfikowanych w 2017 r., a także w celu pokrycia kosztów przewidywanych dodatkowych kontroli, ewentualnych działań prawnych przeciwko Przedsięwzięciu oraz zwrotu nadwyżki wkładów pieniężnych członków; zauważa również, że kwota 25,9 mln EUR została zatwierdzona jako wkład pieniężny Eurocontrol, z czego 13,4 mln EUR pochodzi z 2016 r., lecz stanowi część budżetu na 2017 r. z powodu problemów technicznych, a 12,5 mln EUR z 2017 r.; zauważa, że Przedsięwzięcie otrzymało kwotę 16,8 mln EUR w postaci dochodów nadzwyczajnych składających się głównie z kwot odzyskanych od posłów; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że pozostała nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 23,1 mln EUR oraz środków na płatności w wysokości 38,6 mln EUR wystarcza, aby wypełnić wszystkie zobowiązania i zamknąć SESAR 1;

6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że po raz pierwszy w budżecie na 2017 r. sekcja 2 obejmuje koszty bieżące i wkłady niepieniężne związane z SESAR 2020; zauważa, że SESAR 2020 otrzymał z Unii 75,5 mln EUR na pokrycie zaległych zobowiązań z 2017 r. i pierwszych miesięcy 2018 r., a 6,7 mln EUR pochodziło od organizacji Eurocontrol i stanowiło wkład pieniężny na pokrycie kosztów bieżących;

7.  przyjmuje do wiadomości ustalenia zawarte w sprawozdaniu specjalnym Trybunału w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, które opiera się na kontroli wykonania zadań oceniającej wynik i stosunek wartości do ceny jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; zauważa, że audytorzy zbadali losowo 16 projektów SESAR, które zostały poddane kontroli w 5 różnych krajach, i dotyczyły różnych zainteresowanych stron w ramach SESAR; wzywa Przedsięwzięcie do pełnego uwzględnienia zaleceń zawartych w ww. sprawozdaniu specjalnym oraz do podjęcia odpowiednich działań;

8.  zauważa, że zarówno w sporządzonej przez Komisję ocenie końcowej działań Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR realizowanych w ramach siódmego programu ramowego, jak i w sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 18/2017 w sprawie jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej zwrócono uwagę na opóźnienia w realizacji centralnego planu ATM, a także na rozbieżność pomiędzy ustalonym w przepisach okresem działalności Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR a planowanym czasem trwania prac; wspiera zatem położenie przez Trybunał nacisku na potrzebę poprawy rozliczalności wspólnego przedsięwzięcia z realizacji planu centralnego.

9.  wzywa SESAR i Komisję do dokonania oceny wyników wdrożenia rozwiązania SESAR, szczególnie z punktu widzenia zapewnienia interoperacyjności i postępów w realizacji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej;

10.  z zadowoleniem przyjmuje publikację przez SESAR planu działania na rzecz zapewnienia bezpiecznych i chronionych operacji z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych w całej Europie; uważa, że w celu bezpiecznej integracji tych statków z europejską przestrzenią powietrzną niezbędne są różnorodne innowacje, w tym technologie związane z zarządzaniem ruchem lotniczym; z zainteresowaniem przyjmuje przegląd rozwoju europejskiego rynku bezzałogowych statków powietrznych do roku 2050, a także jego ogromny potencjał dla Europy i jej konkurencyjności na arenie światowej, jak również działania, jakie należy podjąć w ciągu najbliższych 5–10 lat, aby ten potencjał wykorzystać, obejmujące m.in. wsparcie na rzecz badań naukowych i rozwoju poprzez stworzenie na szczeblu Unii ekosystemu obejmującego zarówno ramy regulacyjne, jak i kwestie technologiczne, umożliwiającego współpracę wszystkich najważniejszych zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych oraz skutkującego udostępnianiem przez Unię znaczniejszych środków finansowych, a w szczególności rozwojem MŚP działających w tym sektorze;

11.  zauważa, że zarządzanie europejską przestrzenią powietrzną wciąż podlega wielu podmiotom i nie zrealizowano jeszcze koncepcji jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej; ponownie podkreśla kluczową rolę przedsięwzięcia SESAR w koordynacji i prowadzeniu badań nad projektem SESAR oraz w osiąganiu celów projektu;

12.  zauważa, że w 2017 r. Służba Audytu Wewnętrznego opublikowała sprawozdanie końcowe z audytu dotyczące adekwatności kształtu projektu oraz skutecznego i efektywnego wdrożenia w Przedsięwzięciu kontroli wewnętrznej w celu przygotowania zaproszeń do składania wniosków (w tym definicji tematu), składania, oceny i wyboru wniosków o dotacje oraz przygotowania umowy o udzielenie dotacji zgodnie z zasadami programu „Horyzont 2020”; zauważa, że wydano pięć zaleceń, w tym jedno bardzo ważne, oraz że Przedsięwzięcie było w stanie wdrożyć plan działania dotyczący czterech z nich; oczekuje, że Przedsięwzięcie wdroży działania związane z ostatnim zaleceniem;

13.  zauważa, że w odniesieniu do SESAR 1 podjęto 20 kontroli u siedmiu wybranych członków Przedsięwzięcia, z czego 18 zakończono w 2017 r. w ramach czwartego cyklu kontroli u wszystkich 15 członków, zgodnie z opisem w strategii Przedsięwzięcia w zakresie audytu ex post; jest zaniepokojony poziomem błędu resztowego w 2017 r., który wyniósł 5,01 %; wyraża jednak zadowolenie, że skumulowany poziom błędu resztowego dla SESAR 1 wynosi 1,09 %; zauważa, że pierwsze kontrole SESAR 2020 wskazują, że liczba i poziom błędów są niższe dzięki uproszczeniom wprowadzonym w programie „Horyzont 2020” oraz większemu doświadczeniu głównych beneficjentów;

14.  odnotowuje wyniki przeprowadzonej w 2017 r. analizy porównawczej dotyczącej zasobów ludzkich: 60 % stanowisk operacyjnych, 30 % stanowisk administracyjnych i 10 % stanowisk neutralnych;

15.  proponuje, by Parlament udzielił dyrektorowi wykonawczemu Przedsięwzięcia absolutorium z wykonania budżetu Przedsięwzięcia za rok budżetowy 2017.

INFORMACJE O PRZYJĘCIU W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Data przyjęcia

22.1.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Christelle Lechevalier, Julie Ward

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

INFORMACJE O PRZYJĘCIU PRZEZ KOMISJĘ PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWĄ

Data przyjęcia

20.2.2019

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

16

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Karin Kadenbach

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

(1)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 10

(2)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 12

(3)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(4)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(5)

Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

(6)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(7)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 10

(8)

Dz.U. C 452 z 14.12.2018, s. 12

(9)

Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1.

(10)

Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.

(11)

Dz.U. L 64 z 2.3.2007, s. 1.

(12)

Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42.

(13)

  Dz.U. L 192 z 1.7.2014, s. 1.

Ostatnia aktualizacja: 18 marca 2019Informacja prawna