Postup : 2018/2212(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0118/2019

Predkladané texty :

A8-0118/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.52

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0293

SPRÁVA     
PDF 215kWORD 71k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajkyňa: Martina Dlabajová

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(5), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(6),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0118/2019),

1.  udeľuje výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR absolutórium za plnenie rozpočtu spoločného podniku za rozpočtový rok 2017,

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení,

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou spoločného podniku(7),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(8) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória spoločnému podniku za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(10), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)(11), a najmä na jeho článok 4b,

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(12),

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0118/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi spoločného podniku SESAR, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0118/2019),

A.  keďže spoločný podnik SESAR (ďalej len „spoločný podnik“) bol zriadený vo februári 2007 s cieľom realizovať program výskumu manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR), ktorého zámerom je zmodernizovať manažment letovej prevádzky v Únii;

B.  keďže v dôsledku prijatia nariadenia Rady (EÚ) č. 721/2014(13) program SESAR 2 predĺžil obdobie trvania spoločného podniku do 31. decembra 2024;

C.  keďže spoločný podnik bol vytvorený ako verejno-súkromné partnerstvo s Úniou a organizáciou Eurocontrol ako zakladajúcimi členmi;

D.  keďže príspevok Únie na fázu zavádzania programu SESAR 2 na obdobie 2014 – 2024 financovaný z programu Horizont 2020 je 585 000 000 EUR; keďže podľa nových dohôd o členstve v rámci programu Horizont 2020 sa očakáva, že príspevok organizácie Eurocontrol bude približne 500 000 000 EUR a ostatní partneri z odvetvia letectva prispejú aspoň sumou 720 700 000 EUR, z čoho približne 90 % by mali tvoriť nepeňažné príspevky od organizácie Eurocontrol a od iných partnerov;

E.  konštatuje, že spoločný podnik predložil svoj rozpočet v dvoch samostatných častiach: 1) SESAR 1 a 2) SESAR 2020; ďalej konštatuje, že SESAR 1 bol spolufinancovaný z programov TEN-T a zo siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a SESAR 2020 je spolufinancovaný z programu Horizont 2020;

Všeobecne

1.  na základe správy Dvora audítorov o ročnej účtovnej závierke spoločného podniku za rok ukončený 31. decembra 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) konštatuje, že táto závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu spoločného podniku k 31. decembru 2017, ako aj výsledky jeho operácií, toky hotovosti a zmeny čistých aktív za vtedy ukončený rozpočtový rok v súlade s jeho nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie;

2.  berie na vedomie, že v správe Dvora audítorov sa uvádza, že transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou spoločného podniku za rozpočtový rok 2017 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne;

3.  poznamenáva, že na konci roka 2017 spoločný podnik fungoval na základe štyroch rôznych zdrojov financovania; berie na vedomie rôznorodosť uplatniteľných právnych rámcov s vlastnými vzormi a záväzkami, podľa ktorých spoločný podnik funguje, a uznáva vysoký stupeň zložitosti takéhoto modelu;

Rozpočet a finančné hospodárenie

4.  poznamenáva, že v roku 2017 boli celkové platobné rozpočtové prostriedky spoločného podniku na úrovni 191 813 383 EUR (v roku 2016: 157 152 638 EUR), 213 022 000 EUR (v roku 2016: 162 851 972 EUR) vrátane pripísaných príjmov a prenosov; berie na vedomie, že viazané rozpočtové prostriedky predstavovali 113 346 265 EUR (v roku 2016: 99 073 761 EUR), 130 944 000 EUR (v roku 2016: 101 407 854 EUR) vrátane pripísaných príjmov a prenosov;

5.  konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov 80,24 % a platobných rozpočtových prostriedkov 67,97 % (v roku 2016 95,7 % a 63,2 %);

6.  konštatuje, že miera plnenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v rámci programu SESAR 1 bola 11 % a 68 %, pričom tieto nízke miery boli spôsobené neočakávanými pripísanými príjmami vo výške približne 17 miliónov EUR, a že v decembri 2016 bol program SESAR 1 formálne uzavretý a posledná platba sa uskutočnila v decembri 2017, pričom spoločný podnik mal zabezpečiť do konca roku 2017 dostatočnú výšku prostriedkov siedmeho rámcového programu na úhradu hotovostných príspevkov, ktoré boli vyššie ako prostriedky od členov výrobného odvetvia podniku SESAR 1, a na úhradu oneskorených, ale stále odôvodnených žiadostí o úhradu nákladov na prebiehajúce projekty siedmeho rámcového programu;

7.  konštatuje, že miera plnenia viazaných platobných rozpočtových prostriedkov podniku SESAR 2020 bola 92 % a 68 %, pričom nižšia druhá hodnota bola spôsobená najmä zdržaním pri realizácii projektov programu Horizont 2020, ktoré viedli členovia zastupujúci priemysel, a pomerne konzervatívnym plánovaním rozpočtu, ak sa zohľadní riziko oneskoreného prijatia ročných dohôd o delegovaní finančného plnenia;

8.  konštatuje, že v rámci auditu v roku 2016 bolo podrobených auditu 476 výkazov nákladov od všetkých 15 členov vo výške 120 000 000 EUR alebo 14 % celkových vykázaných nákladov vo výške 884 000 000 EUR so zvyškovou chybovosťou 1,09 %;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci siedmeho rámcového programu a programu TEN-T

9.  konštatuje, že z celkového prevádzkového a administratívneho rozpočtu vo výške 892 800 000 EUR na činnosti SESAR 1 spoločný podnik do konca roka 2017 prijal záväzky vo výške 853 000 000 EUR a vykonal platby vo výške 801 000 000 EUR (89,7 % disponibilného rozpočtu);

10.  konštatuje, že zo sumy 1 254 500 000 EUR nepeňažných a peňažných príspevkov, ktoré mali poskytnúť ostatní členovia na prevádzkové a administratívne činnosti spoločného podniku (670 200 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 584 300 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky), spoločný podnik do konca roka 2017 potvrdil príspevky vo výške 1 099 900 000 EUR (560 700 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 539 200 000 EUR z odvetvia letovej prevádzky);

11.  konštatuje, že na konci roka 2017 dosiahli kumulatívne peňažné príspevky Únie sumu 633 900 000 EUR v porovnaní s celkovými nepeňažnými a peňažnými príspevkami vo výške 560 700 000 EUR od organizácie Eurocontrol a 539 200 000 EUR od členov z odvetvia letovej prevádzky;

12.  konštatuje, že podnik v roku 2017 pokračoval v procese finančného a administratívneho uzavierania projektu SESAR 1; berie na vedomie, že SESAR 1 získal v roku 2017 od Únie 37 miliónov EUR na pokrytie nesplatených záväzkov voči členom podniku, ktoré vyplynuli z posúdenia konečných finančných výkazov prijatých a preskúmaných v roku 2017, a tiež na pokrytie pravdepodobných ďalších auditov a možných právnych krokov proti podniku a náhradu nadbytočných peňažných príspevkov jeho členov; berie tiež na vedomie, že 25,9 milióna EUR bolo potvrdených ako peňažný príspevok organizácie Eurocontrol, z čoho 13,4 milióna EUR pochádza z roku 2016, ale z technických dôvodov je súčasťou rozpočtu na rok 2017, a 12,5 milióna EUR je na rok 2017; konštatuje, že podnik dostal 16,8 milióna EUR ako mimoriadne príjmy, ktoré pozostávajú najmä z prostriedkov spätne získaných od členov; víta skutočnosť, že zostávajúci hotovostný prebytok vo výške 23,1 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 38,6 milióna EUR sú dostatočné na splnenie všetkých záväzkov a na uzavretie programu SESAR 1;

Viacročné čerpanie rozpočtu v rámci programu Horizont 2020

13.  poznamenáva, že zo sumy vo výške 639 800 000 EUR pridelenej spoločnému podniku z prevádzkových a administratívnych prostriedkov programu Horizont 2020 na vykonávanie programu SESAR 2020 spoločný podnik do konca roka 2017 prijal záväzky vo výške 236 700 000 EUR a vykonal platby vo výške 112 300 000 EUR; ďalej konštatuje, že pri týchto platbách išlo najmä o platby v rámci predbežného financovania pre prvú a druhú vlnu projektov SESAR 2020;

14.  konštatuje, že ostatní členovia sa zaviazali poskytnúť nepeňažné a finančné príspevky vo výške najmenej 825 900 000 EUR na prevádzkové činnosti spoločného podniku v rámci podniku SESAR 2020 (približne 500 000 000 EUR od organizácie Eurocontrol a odhadovaná suma vo výške 325 900 000 EUR z odvetvia letovej prevádzky). okrem toho konštatuje, že na konci roka 2017 ostatní členovia vykázali nepeňažné príspevky vo výške 97 300 000 EUR, ale ešte neboli potvrdené;

15.  víta skutočnosť, že oddiel 2 rozpočtu na rok 2017 po prvýkrát zahŕňa prevádzkové náklady a nepeňažné príspevky súvisiace so spoločným podnikom SESAR 2020; konštatuje, že podnik SESAR 2020 dostal 75,5 milióna EUR od Únie na pokrytie nesplatených záväzkov z roku 2017 a z prvých mesiacov roku 2018 a 6,7 milióna EUR od organizácie Eurocontrol ako peňažný príspevok na prevádzkové náklady;

16.  konštatuje, že ku koncu roka 2017 v rámci spoločných nástrojov Komisie na riadenie a monitorovanie grantov programu Horizont 2020 nebol dokončený špecifický vývoj potrebný pre spracovanie nepeňažných príspevkov spoločného podniku;

17.  poznamenáva, že ku koncu roka 2017 dosiahli súhrnné príspevky Únie na prevádzkové činnosti spoločného podniku 132 900 000 EUR a príspevky od odvetvia leteckej dopravy a organizácie Eurocontrol predstavovali 104 000 000 EUR;

18.  poznamenáva, že z prvých auditov SESAR 2020 vyplýva, že počet a miera výskytu chýb je nižšia vďaka zjednodušeniam, ktoré zaviedol program Horizont 2020, a vďaka väčším skúsenostiam hlavných prijímateľov;

Výkonnosť

19.  víta skutočnosť, že chýbajúce zavedené kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) už nie sú v rámci programu Horizont 2020 problémom; vyjadruje poľutovanie nad tým, že informácie o treťom súbore KPI ešte nie sú k dispozícii z dôvodu nedostatočného stupňa vykonávania projektov; konštatuje však, že KPI poukazujú na to, že ciele boli celkovo splnené; berie na vedomie, že experti požadujú ďalšiu monitorovaciu činnosť a analýzu, pričom jasne rozlišujú medzi skutočne dosiahnutými kľúčovými ukazovateľmi výkonu na konci každého roka a plánovanými kľúčovými ukazovateľmi výkonu;

20.  poznamenáva, že spoločný podnik splnil svoje kľúčové politické a operačné ciele, ako sa uvádza v jednotnom programovom dokumente na obdobie 2017 – 2019;

21.  víta, že SESAR uverejnil plán na zaistenie bezpečných a zabezpečených letov bezpilotných vzdušných prostriedkov v celej Európe; domnieva sa, že na bezpečnú integráciu bezpilotných vzdušných prostriedkov do európskeho vzdušného priestoru sú potrebné rozličné inovácie vrátane technológií týkajúcich sa manažmentu letovej prevádzky; so záujmom berie na vedomie jeho prehľad vývoja európskeho trhu s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami do roku 2050 a jeho obrovský potenciál pre Európu a jej konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni, ako aj opatrenia, ktoré treba prijať v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch s cieľom využiť tento potenciál, vrátane podpory výskumu a vývoja vytvorením ekosystému na úrovni Únie, ktorý bude zahŕňať regulačný rámec aj technológiu, spojí všetky kľúčové zainteresované strany z verejného a súkromného sektora a povedie k zvýšeniu poskytovaných finančných prostriedkov Únie, čím sa podporia najmä malé a stredné podniky v tomto odvetví;

22.  poznamenáva, že pomer nákladov na riadenie (administratívny/operačný rozpočet) zostáva pod úrovňou 5 %, čo poukazuje na pomerne štíhlu a efektívnu organizačnú štruktúru spoločného podniku;

23.  so znepokojením berie na vedomie prechodnú hodnotu pákového efektu na úrovni 0,56 na konci roka 2017; vyzýva spoločný podnik, aby prijal opatrenia na dosiahnutie odhadovaného cieľového pákového efektu počas celého obdobia rokov 2014 – 2020 vo výške 0,85;

24.  s uznaním berie na vedomie oznámenie odborníkov, že v porovnaní s fungovaním spoločného podniku v rámci siedmeho rámcového programu sa väčší dôraz kladie na širšie zapojenie širokej škály zainteresovaných strán do vykonávania riadiaceho plánu európskeho manažmentu letovej prevádzky (ATM);

Postupy verejného obstarávania a prijímania zamestnancov

25.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že k 31. decembru 2017 spoločný podnik zamestnával 40 zamestnancov (v roku 2016: 44);

26.  berie na vedomie výsledky referenčného porovnávania ľudských zdrojov za rok 2017: 60 % operačných pracovných miest, 30 % administratívnych pracovných miest a 10 % neutrálnych pracovných miest;

27.  poukazuje na to, že spoločný podnik začal osem postupov verejného obstarávania, čo viedlo k vytvoreniu 14 rámcových zmlúv a zmlúv o priamych službách; konštatuje, že spoločný podnik uzavrel 29 osobitných zmlúv a 13 dodatkov v celkovej hodnote činností verejného obstarávania dokončených v roku 2017 viac ako 5 540 000 EUR;

Prevencia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

28.  konštatuje, že v roku 2017 iná externá audítorská spoločnosť vykonala desať auditov a pre jeden audit sa musela použiť rámcová zmluva generálneho riaditeľstva pre rozpočet vzhľadom na zistený konflikt záujmov troch spoločností v rámcovej zmluve spoločného podniku; berie na vedomie, že štatutárny audítor vykonal deväť auditov; berie na vedomie, že spoločný podnik má uzavretú revidovanú rámcovú zmluvu o audítorských službách s tretími externými audítorskými spoločnosťami a audítorskú činnosť uskutočňujú výlučne tieto spoločnosti; zdôrazňuje skutočnosť, že v rámci auditov, ktoré sa doteraz uskutočnili, nebola zistená žiadna významná skutočnosť, ktorá by si vyžadovala pozornosť správnej rady;

Vnútorná kontrola

29.  s uspokojením víta skutočnosť, že spoločný podnik zaviedol postupy kontroly ex ante založené na finančných a prevádzkových administratívnych previerkach dokumentov a vykonáva audity ex post u príjemcov;

30.  víta skutočnosť, že spoločný podnik stále uplatňuje mnohostranný prístup v záujme účinného preskúmania, riadenia a zmierňovania rizík, a očakáva, že spoločný podnik bude venovať pozornosť kritickým podnikovým rizikám, ktoré zistil v súvislosti s riadiacim plánom ATM a programom SESAR 2020;

31.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že externý audítor zistil nedostatky v postupoch finančnej kontroly spoločného podniku, ktoré sú spôsobené najmä zložitým finančným regulačným rámcom, nedávnym odchodom kľúčových zamestnancov zodpovedných za financie a nadmerným pracovným vyťažením finančného oddelenia;

Vnútorné audity

32.  poznamenáva, že pokiaľ ide o SESAR 1, audítorské práce sú takmer ukončené po vykonaní 20 auditov u siedmich vybraných členov, z ktorých 18 bolo dokončených v roku 2017 v rámci štvrtého cyklu auditov v súlade so stratégiou spoločného podniku pre audity ex post; víta, že zvyšková chybovosť za rok 2017 dosiahla úroveň 0,36 %;

33 .  konštatuje, že priebežné hodnotenie prevádzkových činností spoločného podniku v rámci programu Horizont 2020 zo strany Komisie v období od roku 2014 do roku 2016 bolo vykonané; berie na vedomie, že správna rada spoločného podniku prijala v máji 2018 akčný plán, ktorý zahŕňa niekoľko činností, ktoré sa už začali vykonávať;

34.  konštatuje, že v októbri 2016 Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal audit týkajúci sa postupov udeľovania grantov pre program Horizont 2020; konštatuje, že IAS vydal päť odporúčaní, jedno z nich bol ohodnotené ako „veľmi dôležité“; ďalej konštatuje, že bol vypracovaný podrobný akčný plán a že do konca roka 2017 sa vykonal akčný plán pre 4 z 5 odporúčaní; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní ešte neuskutočneného odporúčania;

35.  konštatuje, že v októbri 2017 IAS vykonal audit riadenia, riadenia rizík a vnútorných kontrolných procesov spoločného podniku v záujme koordinácie so spoločným centrom podpory (ďalej len „CSC“) a implementácie nástrojov a služieb CSC; poukazuje na to, že útvar IAS vydal tri odporúčania; vyzýva spoločný podnik, aby informoval orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní;

Ďalšie otázky

36.  berie na vedomie, že konečné hodnotenie Komisie v súvislosti s programom SESAR 1 (2007 – 2016) bolo vykonané v roku 2017, pričom z neho vyplynulo, že spoločný podnik plní svoje ciele, pomáha prekonávať roztrieštenosť a vytvára kontinuitu výskumných cieľov; poznamenáva, že bolo vykonané predbežné konečné hodnotenie Komisie týkajúce sa programu SESAR 2020 (2014 – 2016), pričom sa dospelo k záveru, že výskumné partnerstvá medzi Úniou, súkromným sektorom a členskými štátmi smerujú k dosiahnutiu svojich cieľov; víta skutočnosť, že bol schválený akčný plán na riešenie odporúčaní uvedených v týchto hodnoteniach;

37.  konštatuje, že manažment európskeho vzdušného priestoru je naďalej fragmentovaný a jednotné európske nebo ako koncepcia nebolo zatiaľ dosiahnuté; opäť zdôrazňuje kľúčovú úlohu podniku SESAR pri koordinácii a vykonávaní výskumu projektu SESAR a pri plnení cieľov projektu;

38.  vyzýva SESAR a Komisiu, aby vyhodnotili výsledky zavedenia riešenia SESAR, najmä z hľadiska zabezpečenia interoperability a krokov na dobudovanie jednotného európskeho neba;

39.  poznamenáva, že v roku 2017 Dvor audítorov uverejnil osobitnú správu o iniciatíve jednotného európskeho neba; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v tejto správe sa spolu so záverečným hodnotením Komisie poukázalo na oneskorenia pri realizácii riadiaceho plánu ATM a nesúlad medzi pevnou regulačnou životnosťou činností spoločného podniku a plánovaným trvaním očakávanej práce, ďalej berie na vedomie dôraz, ktorý Dvor audítorov kladie na potrebu posilniť svoju zodpovednosť za vykonávanie riadiaceho plánu;

40.  konštatuje, že audítori vybrali na audit šestnásť projektov SESAR, ktoré prešli auditom v piatich rôznych krajinách, pričom zapojili rôzne zainteresované strany projektov SESAR; vyzýva podnik, aby v plnej miere zohľadnil odporúčania osobitnej správy a prijal primerané opatrenia.

1.2.2019

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR (SESAR JU) za rozpočtový rok 2017

(2018/2212(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Spoločného podniku pre Výskum manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho neba (SESAR) (ďalej len „podnik“) za rozpočtový rok 2017 je zo všetkých významných hľadísk zákonná a riadna;

2.  konštatuje, že podnik predložil svoj rozpočet v dvoch samostatných častiach: 1) SESAR 1 a 2) SESAR 2020; ďalej konštatuje, že SESAR 1 bol spolufinancovaný z programov TEN-T a zo siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu a SESAR 2020 je spolufinancovaný z programu Horizont 2020;

3.  berie na vedomie, že konečný rozpočet podniku na rok 2017 predstavoval 113,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 191,8 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a že miery plnenia boli 80 % a 68 % (pre SESAR 1: 11 % a 68 % a pre SESAR 2020: 92 % a 68 %); poznamenáva, že nízka celková miera plnenia je najmä dôsledkom oneskorení alebo neúplnej fakturácie nečlenov a úsilia podniku udržať prevádzkové náklady na minimálnej nevyhnutnej úrovni;

4.  konštatuje, že na konci roka 2017 využíval podnik štyri rôzne zdroje financovania – program Horizont 2020, Nástroj na prepájanie Európy a dva druhy mandátov v oblasti pripísaných príjmov, z ktorých každý sa týkal vykonávania grantov (na základe výziev na predkladanie návrhov) alebo štúdií (na základe výziev na predkladanie ponúk); uznáva, že tieto odlišné právne rámce znamenajú pre podnik vysoký stupeň komplexnosti; je však znepokojený nedostatkami v procesoch finančnej kontroly, ktoré sa zistili počas externého auditu ročnej účtovnej závierky, a naliehavo vyzýva podnik, aby prijal potrebné opatrenia vrátane posilnenia kapacity svojho finančného oddelenia;

5.  konštatuje, že podnik v roku 2017 pokračoval v procese finančného a administratívneho uzavierania projektu SESAR 1; berie na vedomie, že SESAR 1 získal v roku 2017 od Únie 37 miliónov EUR na pokrytie nesplatených záväzkov voči členom podniku, ktoré vyplynuli z posúdenia konečných finančných výkazov prijatých a preskúmaných v roku 2017, a tiež na pokrytie pravdepodobných ďalších auditov a možných právnych krokov proti podniku a náhradu nadbytočných peňažných príspevkov jeho členov; berie tiež na vedomie, že 25,9 milióna EUR bolo potvrdených ako peňažný príspevok organizácie Eurocontrol, z čoho 13,4 milióna EUR pochádza z roku 2016, ale z technických dôvodov je súčasťou rozpočtu na rok 2017, a 12,5 milióna EUR je na rok 2017; konštatuje, že podnik dostal 16,8 milióna EUR ako mimoriadne príjmy, ktoré pozostávajú najmä z prostriedkov spätne získaných od členov; víta skutočnosť, že zostávajúci hotovostný prebytok vo výške 23,1 milióna EUR a platobné rozpočtové prostriedky vo výške 38,6 milióna EUR sú dostatočné na splnenie všetkých záväzkov a na uzavretie programu SESAR 1;

6.  víta skutočnosť, že oddiel 2 rozpočtu na rok 2017 po prvýkrát zahŕňa prevádzkové náklady a nepeňažné príspevky súvisiace so spoločným podnikom SESAR 2020; konštatuje, že SESAR 2020 dostal 75,5 milióna EUR od Únie na pokrytie nesplatených záväzkov z roku 2017 a z prvých mesiacov roku 2018 a 6,7 milióna EUR od organizácie Eurocontrol ako peňažný príspevok na prevádzkové náklady;

7.  berie na vedomie zistenia osobitnej správy Dvora audítorov o jednotnom európskom nebi, ktorá vychádza z auditu výkonnosti hodnotiaceho výsledky a efektivitu vynaložených prostriedkov jednotného európskeho neba; konštatuje, že audítori vybrali na audit šestnásť projektov SESAR, ktoré prešli auditom v piatich rôznych krajinách, so zapojením rôznych zainteresovaných strán projektu SESAR; vyzýva podnik, aby v plnej miere zohľadnil odporúčania osobitnej správy a prijal primerané opatrenia;

8.  konštatuje, že tak v záverečnom hodnotení Komisie týkajúcom sa činností podniku v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, ako aj v osobitnej správe Dvora audítorov č. 18/2017 o jednotnom európskom nebi sa venovala pozornosť oneskoreniam pri realizácii riadiaceho plánu ATM a nesúladu medzi pevnou regulačnou životnosťou činností podniku a plánovaným trvaním očakávanej práce; podporuje preto skutočnosť, že Dvor audítorov zdôrazňuje potrebu posilniť zodpovednosť podniku pri vykonávaní riadiaceho plánu ATM;

9.  vyzýva SESAR a Komisiu, aby vyhodnotili výsledky zavedenia riešenia SESAR, najmä z hľadiska zabezpečenia interoperability a krokov na dobudovanie jednotného európskeho neba;

10.  víta, že SESAR uverejnil plán na zaistenie bezpečných a zabezpečených letov bezpilotných vzdušných prostriedkov v celej Európe; domnieva sa, že na bezpečnú integráciu bezpilotných vzdušných prostriedkov do európskeho vzdušného priestoru sú potrebné rozličné inovácie vrátane technológií týkajúcich sa manažmentu letovej prevádzky; so záujmom berie na vedomie jeho prehľad vývoja európskeho trhu s bezpilotnými vzdušnými prostriedkami do roku 2050 a jeho obrovský potenciál pre Európu a jej konkurencieschopnosť na celosvetovej úrovni, ako aj opatrenia, ktoré treba prijať v nadchádzajúcich piatich až desiatich rokoch s cieľom využiť tento potenciál, vrátane podpory výskumu a vývoja vytvorením ekosystému na úrovni Únie, ktorý bude zahŕňať regulačný rámec aj technológiu, spojí všetky kľúčové zainteresované strany z verejného a súkromného sektora a povedie k zvýšeniu poskytovaných finančných prostriedkov Únie, čím sa podporia najmä malé a stredné podniky v tomto odvetví;

11.  konštatuje, že manažment európskeho vzdušného priestoru je naďalej fragmentovaný a jednotné európske nebo ako koncepcia nebolo zatiaľ dosiahnuté; opäť zdôrazňuje kľúčovú úlohu podniku SESAR pri koordinácii a vykonávaní výskumu projektu SESAR a pri plnení cieľov projektu;

12.  poznamenáva, že útvar pre vnútorný audit podniku uverejnil v roku 2017 svoju záverečnú správu o audite primeranosti a efektívnom a účinnom vykonávaní vnútorných kontrol zavedených v podniku na prípravu výziev na predkladanie návrhov (vrátane vymedzenia témy), predkladanie, hodnotenie a výber návrhov grantov a prípravu dohôd o grante v rámci pravidiel programu Horizont 2020; konštatuje, že bolo vydaných päť odporúčaní vrátane jedného veľmi dôležitého odporúčania, pričom podnik už zaviedol akčný plán týkajúci sa štyroch z nich; očakáva, že podnik podnikne kroky na zohľadnenie posledného zostávajúceho odporúčania;

13.  poznamenáva, že pokiaľ ide o SESAR 1, začalo sa 20 auditov u siedmich vybraných členov, z ktorých 18 bolo dokončených v roku 2017 v rámci štvrtého cyklu auditov u všetkých 15 členov v súlade s opisom v stratégii podniku pre audity ex post; je znepokojený zvyškovou chybovosťou za rok 2017 na úrovni 5,01 %; je však spokojný s tým, že kumulatívna zvyšková chybovosť programu SESAR 1 je na úrovni 1,09 %; poznamenáva, že z prvých auditov SESAR 2020 vyplýva, že počet a miera výskytu chýb je nižšia vďaka zjednodušeniam, ktoré zaviedol program Horizont 2020, a vďaka väčším skúsenostiam hlavných prijímateľov;

14.  berie na vedomie výsledky referenčného porovnávania ľudských zdrojov za rok 2017: 60 % operačných pracovných miest, 30 % administratívnych pracovných miest a 10 % neutrálnych pracovných miest;

15.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi podniku absolutórium za plnenie rozpočtu podniku za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníčky (čl. 200 ods. 2) prítomné na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

16

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.

(2)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 10.

(8)

Ú. v. EÚ C 452, 14.12.2018, s. 12.

(9)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

  Ú. v. EÚ L 192, 1.7.2014, s. 1.

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie