Postopek : 2018/2212(DEC)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0118/2019

Predložena besedila :

A8-0118/2019

Razprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.52

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0293

POROČILO     
PDF 204kWORD 63k
28.2.2019
PE 626.834v02-00 A8-0118/2019

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017

(2018/2212(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Poročevalka: Martina Dlabajová

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

1. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017

(2018/2212(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(1),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(2) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(3) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(4) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(5) in zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(6),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0118/2019),

1.  podeli razrešnico izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR glede izvrševanja proračuna skupnega podjetja za proračunsko leto 2017;

2.  navaja svoje pripombe v spodnji resoluciji;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in resolucijo, ki je del sklepa, posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

2. PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017

(2018/2212(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju končnega zaključnega računa Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju poročila Računskega sodišča o zaključnem računu Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017 z odgovorom skupnega podjetja(7),

–  ob upoštevanju izjave o zanesljivosti(8) računovodskih izkazov ter zakonitosti in pravilnosti z njimi povezanih transakcij, ki jo je za proračunsko leto 2017 v skladu s členom 287 Pogodbe o delovanju Evropske unije pripravilo Računsko sodišče,

–  ob upoštevanju priporočila Sveta z dne 12. februarja 2019 o podelitvi razrešnice skupnemu podjetju glede izvrševanja proračuna za proračunsko leto 2017 (05827/2019 – C8-0101/2019),

–  ob upoštevanju člena 319 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(9) in zlasti člena 208,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(10) in zlasti člena 70,

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 219/2007 z dne 27. februarja 2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije evropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)(11) in zlasti člena 4b,

–  ob upoštevanju Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta(12),

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0118/2019),

1.  odobri zaključni račun Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje izvršnemu direktorju Skupnega podjetja SESAR, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču ter poskrbi za objavo v Uradnem listu Evropske unije (serija L).

3. PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017

(2018/2212(DEC))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017,

–  ob upoštevanju člena 94 in Priloge IV Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračunski nadzor in mnenja Odbora za promet in turizem (A8-0118/2019),

A.  ker je bilo Skupno podjetje SESAR (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) ustanovljeno februarja 2007 za izvajanje programa Enotno evropsko nebo – raziskave upravljanja zračnega prometa (SESAR), katerega cilj je posodobiti upravljanje prometa v Uniji;

B.  ker se je po sprejetju Uredbe Sveta (EU) št. 721/2014(13) s programom SESAR 2 podaljšalo delovanje skupnega podjetja do 31. decembra 2024;

C.  ker je bilo skupno podjetje zasnovano kot javno-zasebno partnerstvo, katerega ustanovna člana sta Unija in Eurocontrol;

D.  ker prispevek Unije za uvajalno fazo programa SESAR 2 za obdobje 2014–2024, zagotovljen v okviru programa Obzorje 2020, znaša 585.000.000 EUR; ker v skladu z novimi sporazumi o članstvu v okviru programa Obzorje 2020 pričakovani prispevek Eurocontrola znaša 500.000.000 EUR, drugi partnerji iz letalske industrije pa bodo prispevali najmanj 720.700.000 EUR, pri čemer bodo približno 90 % prispevkov Eurocontrola in drugih partnerjev predstavljali stvarni prispevki;

E.  ugotavlja, da je skupno podjetje predstavilo proračun z dvema ločenima oddelkoma: (1) SESAR 1 in (2) SESAR 2020; ugotavlja, da se je oddelek SESAR 1 sofinanciral iz programa TEN-T in sedmega okvirnega programa za raziskave, oddelek SESAR 2020 pa iz programa Obzorje 2020;

Splošno

1.  ugotavlja, da Računsko sodišče v svojem poročilu (v nadaljnjem besedilu: poročilo Računskega sodišča) navaja, da zaključni račun skupnega podjetja za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja njegov finančni položaj na dan 31. decembra 2017 ter njegov poslovni izid, denarne tokove in gibanje kapitala za tedaj končano leto v skladu z njegovo finančno uredbo in računovodskimi pravili, ki jih je sprejel računovodja Komisije;

2.  je seznanjen, da je v poročilu Računskega sodišča navedeno, da so transakcije, povezane z letnimi računovodskimi izkazi skupnega podjetja za proračunsko leto 2017, v vseh pomembnih vidikih zakonite in pravilne;

3.  ugotavlja, da je skupno podjetje konec leta 2017 delovalo v okviru štirih različnih virov financiranja; ugotavlja, da obstajajo različni veljavni pravni okviri z lastnimi predlogami in obveznostmi, v okviru katerih deluje skupno podjetje, in priznava visoko stopnjo zapletenosti takega modela;

Upravljanje proračuna in finančno poslovodenje

4.  ugotavlja, da so leta 2017 skupna odobrena sredstva skupnega podjetja za plačila znašala 191.813.383 EUR (leta 2016: 157.152.638 EUR), vključno z namenskimi prejemki in prenosi pa 213.022.000 EUR (leta 2016: 162.851.972 EUR); ugotavlja, da so odobrena sredstva za prevzem obveznosti znašala 113.346.265 EUR (leta 2016: 99.073.761 EUR), vključno z namenskimi prejemki in prenosi pa 130.944.000 EUR (leta 2016: 101.407.854 EUR);

5.  ugotavlja, da je po navedbah iz poročila Računskega sodišča stopnja porabe odobrenih sredstev za prevzem obveznosti znašala 80,24 % (leta 2016: 95,7 %), stopnja porabe odobrenih sredstev za plačila pa 67,97 % (leta 2016: 63,2 %);

6.  ugotavlja, da je stopnja izvrševanja odobrenih sredstev programa SESAR 1 za prevzem obveznosti znašala 11 %, za plačila pa 68 %, pri čemer je bila tako nizka zaradi nepredvidenih namenskih prejemkov v višini okrog 17 milijonov EUR, ter da je bil decembra 2016 program SESAR 1 uradno zaključen in da je bilo zadnje plačilo izvršeno decembra 2017, zaradi česar je moralo skupno podjetje do konca leta 2017 zagotoviti zadostna sredstva iz sedmega okvirnega programa za povračilo presežnih denarnih prispevkov članov programa SESAR 1 iz industrije in za izplačilo z zamudo vloženih, toda še vedno upravičenih zahtevkov za povračilo stroškov za nadaljevanje projektov sedmega okvirnega programa;

7.  ugotavlja, da je pri programu SESAR 2020 stopnja izvrševanja odobrenih sredstev za prevzem obveznosti znašala 92 %, medtem ko je stopnja izvrševanja odobrenih sredstev za plačila znašala 68 % in je bila tako nizka zaradi zamud pri izvajanju projektov v okviru programa Obzorje 2020, ki so jih vodili člani iz industrije, in dokaj konservativnega načrtovanja proračuna glede na tveganje zamud pri predložitvi sporazumov o prenosu nalog v zvezi z letnim finančnim izvrševanjem;

8.  ugotavlja, da je bilo med revizijo leta 2016 pregledanih 476 izkazov stroškov iz vseh 15 organizacij članic v skupnem znesku 120.000.000 EUR oziroma 14 % vseh izkazanih stroškov v višini 884.000.000 EUR, pri čemer je stopnja preostale napake znašala 1,09 %;

Izvrševanje večletnega proračuna v okviru sedmega okvirnega programa in programa TEN-T

9.  ugotavlja, da je do konca leta 2017 skupno podjetje od skupnega zneska v višini 892.800.000 EUR za operativne in upravne odhodke za dejavnosti programa SESAR 1 prevzelo obveznosti v višini 853.000.000 EUR in izvršilo plačila v višini 801.000.000 EUR (89,7 % razpoložljivega proračuna);

10.  ugotavlja, da je od stvarnih in denarnih prispevkov drugih članov za operativne in upravne dejavnosti skupnega podjetja v višini 1.254.500.000 EUR (od tega 670.200.000 EUR prispevkov Eurocontrola in 584.300.000 EUR prispevkov drugih članov sektorja letalskega prometa), skupno podjetje do konca leta 2017 potrdilo prispevke v višini 1.099.900.000 EUR (560.700.000 EUR je prispeval Eurocontrol, 539.200.000 EUR pa drugi člani sektorja letalskega prometa);

11.  ugotavlja, da so do konca leta 2017 skupni denarni prispevki Unije znašali 633.900.000 EUR, skupni stvarni in denarni prispevki Eurocontrola so znašali 560.700.000 EUR, drugi člani sektorja letalskega prometa pa so skupno prispevali 539.200.000 EUR;

12.  je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2017 začelo postopke za finančno in upravno zaprtje programa SESAR 1; ugotavlja, da je SESAR 1 v letu 2017 od Unije prejel 37 milijonov EUR, da bi pokril neporavnane obveznosti do članov skupnega podjetja, ugotovljene pri oceni končnih računovodskih izkazov, prejetih in pregledanih v letu 2017, pa tudi stroške verjetnih dodatnih revizij, morebitnih sodnih postopkov zoper skupno podjetje in povračilo presežnih gotovinskih prispevkov svojih članov; ugotavlja tudi, da je bil znesek 25,9 milijona EUR ovrednoten kot gotovinski prispevek Eurocontrola, od tega 13,4 milijona EUR za leto 2016 (ta sredstva so bila zaradi tehničnih težav uvrščena v proračun za leto 2017) in 12,5 milijona EUR za leto 2017; ugotavlja, da je skupno podjetje prejelo 16,8 milijona EUR izjemnih prejemkov, zlasti na račun izterjav od članov; pozdravlja, da preostali gotovinski presežek v višini 23,1 milijona EUR in sredstva za plačila v višini 38,6 milijona EUR zadostujejo za poravnavo vseh obveznosti in zaprtje programa SESAR 1;

Izvrševanje večletnega proračuna v okviru programa Obzorje 2020

13.  ugotavlja, da je do konca leta 2017 skupno podjetje za izvajanje programa SESAR 2020 iz sredstev programa Obzorje 2020 v višini 639.800.000 EUR za operativne in upravne odhodke, ki so mu bila dodeljena, prevzelo obveznosti v višini 236.700.000 EUR in izvršilo plačila v višini 112.300.000 EUR; ugotavlja tudi, da so bila ta plačila izvršena predvsem v okviru predhodnega financiranja prvega in drugega sklopa projektov SESAR 2020;

14.  ugotavlja, da so se drugi člani zavezali, da bodo za operativne dejavnosti programa SESAR 2020 skupnega podjetja prispevali stvarne in denarne prispevke v višini najmanj 825.900.000 EUR (od tega naj bi okrog 500.000.000 EUR prispeval Eurocontrol, ocenjeni znesek 325.900.000 EUR pa člani sektorja letalskega prometa); poleg tega ugotavlja, da so drugi člani ob koncu leta 2017 prijavili 97.300.000 EUR stvarnih prispevkov, ki pa še niso bili potrjeni;

15.  pozdravlja dejstvo, da oddelek 2 proračuna za leto 2017 prvič vključuje tekoče stroške in stvarne prispevke, povezane s programom SESAR 2020; ugotavlja, da je SESAR 2020 od Unije prejel 75,5 milijona EUR za kritje neporavnanih obveznosti za leto 2017 in prve mesece leta 2018, 6,7 milijona EUR pa je prejel od Eurocontrola kot gotovinski prispevek za kritje tekočih stroškov;

16.  je seznanjen, da ob koncu leta 2017 v okviru orodij Komisije za skupno upravljanje in spremljanje nepovratnih sredstev iz programa Obzorje 2020 še niso bili razviti specifični procesi, potrebni za obdelavo stvarnih prispevkov skupnega podjetja;

17.  ugotavlja, da so do konca leta 2017 skupni denarni prispevki Unije za operativne dejavnosti skupnega podjetja znašali 132.900.000 EUR, prispevki članov sektorja letalskega prometa in Eurocontrola pa 104.000.000 EUR;

18.  ugotavlja, da prve revizije programa SESAR 2020 kažejo, da sta število in stopnja napak nižja zaradi poenostavitev v programu Obzorje 2020 in večje izkušenosti glavnih upravičencev;

Uspešnost

19.  pozdravlja dejstvo, da v okviru programa Obzorje 2020 odsotnost uveljavljenih ključnih kazalnikov uspešnosti ni več težava; obžaluje, da informacije o tretjem sklopu ključnih kazalnikov uspešnosti zaradi nezadostne stopnje pripravljenosti projektov še niso na voljo; vseeno ugotavlja, da je iz ključnih kazalnikov uspešnosti razvidno, da so bili cilji na splošno doseženi; ugotavlja, da strokovnjaki pozivajo k nadaljnji dejavnosti spremljanja in analizi, pri čemer bi bilo treba jasno razlikovati med dejansko doseženimi ključnimi kazalniki uspešnosti na koncu posameznega leta in predvidenimi ključnimi kazalniki uspešnosti;

20.  ugotavlja, da je skupno podjetje izpolnilo svoje ključne cilje politike in operativne cilje iz enotnega programskega dokumenta za obdobje 2017–2019;

21.  pozdravlja, da je skupno podjetje objavilo načrt za zagotovitev varne in zanesljive uporabe dronov po Evropi; meni, da je za varno vključevanje dronov v evropski zračni prostor potrebnih več različnih inovacij, tudi tehnologije, povezane z upravljanjem zračnega prometa; se je z zanimanjem seznanil s pregledom razvoja evropskega trga dronov do leta 2050 in ogromnim potencialom za Evropo in njeno svetovno konkurenčnost, pa tudi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v prihodnjih 5 do 10 letih, da bi izkoristili ta potencial, vključno s podporo raziskavam in razvoju, ki bi jo na ravni Unije zagotovili z vzpostavitvijo ekosistema, ki zajema tako regulativni okvir kot tehnologijo ter združuje vse ključne javne in zasebne deležnike, prinaša pa višjo raven financiranja Unije, zlasti za razcvet malih in srednjih podjetij v tem sektorju;

22.  ugotavlja, da je stopnja stroškov upravljanja (upravna/operativna proračunska sredstva) še vedno nižja od 5 %, kar kaže, da je organizacijska struktura skupnega podjetja precej varčna in učinkovita;

23.  z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je vmesna stopnja učinka vzvoda na koncu leta 2017 znašala le 0,56; poziva skupno podjetje, naj sprejme ukrepe, s katerimi bi doseglo pričakovano ciljno stopnjo učinka vzvoda v višini 0,85 za celotno obdobje 2014–2020;

24.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je po ugotovitvah strokovnjakov v primerjavi z delovanjem skupnega podjetja v okviru sedmega okvirnega programa zdaj že namenjen večji poudarek zagotavljanju širšega sodelovanja različnih deležnikov pri izvajanju evropskega osrednjega načrta za upravljanje zračnega prometa v Evropi (v nadaljnjem besedilu: osrednji načrt ATM);

Postopki javnih naročil in zaposlovanja

25.  ugotavlja, da je imelo skupno podjetje po navedbah iz poročila Računskega sodišča 31. decembra 2017 skupno 40 zaposlenih (leta 2016 pa 44);

26.  je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2017: 60 % delovnih mest za operativne naloge, 30 % delovnih mest za upravne naloge in 10 % nevtralnih delovnih mest;

27.  poudarja, da je skupno podjetje izvedlo osem postopkov javnih naročil, na podlagi katerih je bilo sklenjenih 14 okvirnih in neposrednih pogodb o upravljanju storitev; ugotavlja, da je skupno podjetje dodelilo 29 posameznih naročil in sprejelo 13 sprememb, s čimer je skupna vrednost dejavnosti javnega naročanja, dokončanih v letu 2017, presegla 5.540.000 EUR;

Preprečevanje in obvladovanje nasprotij interesov ter preglednost

28.  ugotavlja, da so leta 2017 različne zunanje revizijske družbe izvedle deset revizij, pri eni reviziji pa je bilo treba uporabiti okvirno pogodbo Generalnega direktorata za proračun, ker je bilo pri treh podjetjih v okvirni pogodbi skupnega podjetja ugotovljeno nasprotje interesov; potrjuje, da je zakoniti revizor izvedel devet revizij; je seznanjen s tem, da ima skupno podjetje sklenjeno revidirano okvirno pogodbo za revizijske storitve s tremi zunanjimi revizijskimi družbami in da revizije izvajajo izključno ta podjetja; poudarja, da dosedanji postopki revizije niso razkrili nobenih pomembnih zadev, ki bi potrebovale pozornost upravnega odbora;

Notranja kontrola

29.  z zadovoljstvom pozdravlja dejstvo, da je skupno podjetje uvedlo postopke predhodne kontrole na podlagi finančnih in operativnih pregledov dokumentacije in izvaja naknadne revizije upravičencev;

30.  pozdravlja, da skupno podjetje še naprej večplastno pristopa k učinkovitemu pregledovanju, obvladovanju in zmanjševanju tveganj, in pričakuje, da bo pozorno na kritična poslovna tveganja, opredeljena v zvezi z osrednjim načrtom ATM in programom SESAR 2020;

31.  obžaluje, da je zunanji revizor v postopkih finančnega nadzora, ki jih izvaja skupno podjetje, odkril pomanjkljivosti, ki so predvsem posledica zapletenega finančnega regulativnega okvira, nedavnega odhoda ključnega finančnega osebja in prevelike delovne obremenitve v finančnem oddelku;

Notranje revizije

32.  ugotavlja, da je v zvezi s programom SESAR 1 revizijsko delo skoraj končano, potem ko je bilo od 20 revizij, ki so bile načrtovane pri sedmih izbranih članih, leta 2017 v sklopu četrtega cikla revizij, kakor je opisano v strategiji skupnega podjetja za naknadno revizijo, opravljenih 18; pozdravlja, da je stopnja preostale napake za leto 2017 znašala 0,36 %;

33.  ugotavlja, da je bila izvedena vmesna ocena Komisije o dejavnostih skupnega podjetja v okviru programa Obzorje 2020, ki zajemajo obdobje 2014–2016; ugotavlja, da je upravni odbor skupnega podjetja maja 2018 sprejel akcijski načrt, ki vključuje številne že začete dejavnosti;

34.  ugotavlja, da je služba Komisije za notranjo revizijo oktobra 2016 izvedla revizijo postopkov dodeljevanja nepovratnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020; ugotavlja, da je izdala pet priporočil, od katerih je bilo eno označeno kot „zelo pomembno“; ugotavlja tudi, da bil vzpostavljen podroben akcijski načrt in da je bil do konca leta 2017 izveden za štiri od petih priporočil; poziva skupno podjetje, naj organu za podelitev razrešnice poroča o izvajanju odprtega priporočila;

35.  ugotavlja, da je služba za notranjo revizijo oktobra 2017 izvedla revizijo upravljanja skupnega podjetja, njegovega obvladovanja tveganj in postopkov notranje kontrole za usklajevanje s skupnim podpornim centrom ter izvajanje orodij in storitev centra; ugotavlja, da je izdala tri priporočila; poziva skupno podjetje, naj organ za podelitev razrešnice obvešča o izvajanju teh priporočil;

Druga vprašanja

36.  ugotavlja, da je Komisija v letu 2017 izvedla končno oceno programa SESAR 1 (2007–2016), ki je pokazala, da skupno podjetje izpolnjuje svoje cilje, kar prispeva k odpravi razdrobljenosti in ustvarjanju kontinuitete raziskovalnih ciljev; ugotavlja, da je Komisija izvedla vmesno končno oceno programa SESAR 2020 (2014–2016), na podlagi katere je ugotovila, da so raziskovalna partnerstva med Unijo, zasebnim sektorjem in državami članicami na dobri poti, da izpolnijo svoje cilje; pozdravlja, da je bil odobren akcijski načrt za izvedbo priporočil iz teh ocen;

37.  ugotavlja, da upravljanje evropskega zračnega prostora ostaja razdrobljeno in da enotno evropsko nebo kot koncept še ni uresničeno; ponovno izraža bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav projekta SESAR in uresničevanju ciljev projekta;

38.  poziva skupno podjetje in Komisijo, naj ocenita rezultate uvedbe rešitve SESAR, zlasti z vidika zagotavljanja interoperabilnosti in napredka pri dokončanju enotnega evropske neba;

39.  ugotavlja, da je Računsko sodišče leta 2017 objavilo posebno poročilo o pobudi za enotno evropsko nebo; obžaluje, da se v tem posebnem poročilu in v končnih ocenah, ki jih je pripravila Komisija, opozarja na zamude pri izvajanju osrednjega načrta ATM ter neusklajenost nespremenljivega regulativnega trajanja dejavnosti skupnega podjetja z načrtovanim trajanjem pričakovanega dela; je seznanjen tudi s poudarkom Računskega sodišča, da je treba povečati odgovornost skupnega podjetja za izvajanje osrednjega načrta;

40.  ugotavlja, da so revizorji pregledali vzorec 16 projektov skupnega podjetja, ki so bili revidirani v petih različnih državah in so vključevali različne deležnike tega podjetja; poziva skupno podjetje, naj popolnoma upošteva priporočila iz posebnega poročila in ustrezno ukrepa.

22.1.2019

MNENJE Odbora za promet in turizem

za Odbor za proračunski nadzor

o razrešnici glede izvrševanja proračuna Skupnega podjetja SESAR za proračunsko leto 2017

(2018/2212(DEC))

Pripravljavec mnenja: Innocenzo Leontini

POBUDE

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračunski nadzor kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1.  pozdravlja ugotovitev Računskega sodišča, da so računovodski izkazi Skupnega podjetja za raziskave o upravljanju zračnega prometa enotnega evropskega neba (SESAR) (v nadaljnjem besedilu: skupno podjetje) za proračunsko leto 2017 v vseh pomembnih vidikih zakoniti in pravilni;

2.  ugotavlja, da je skupno podjetje predstavilo proračun z dvema ločenima oddelkoma: (1) SESAR 1 in (2) SESAR 2020; ugotavlja, da se je oddelek SESAR 1 sofinanciral iz programa TEN-T in sedmega okvirnega programa za raziskave, oddelek SESAR 2020 pa iz programa Obzorje 2020;

3.  ugotavlja, da je končni proračun skupnega podjetja za leto 2017 znašal 113,3 milijona EUR v obveznostih in 191,8 milijona EUR v plačilih, stopnji izvrševanja pa sta 80 % oziroma 68 % (za SESAR 1: 11 % in 68 % ter za SESAR 2020: 92 % in 68 %); ugotavlja, da je nizka skupna stopnja izvrševanja predvsem posledica zamud in izdajanja nepopolnih računov s strani nečlanov ter prizadevanj skupnega podjetja, da bi tekoče stroške ohranilo na najnižji možni ravni;

4.  ugotavlja, da je skupno podjetje ob koncu leta 2017 poslovalo s štirimi različnimi viri financiranja – Obzorje 2020, instrument za povezovanje Evrope ter dve vrsti namenskih prejemkov, povezanih z izplačevanjem nepovratnih sredstev (na osnovi razpisov za zbiranje predlogov) in izvajanjem študij (na osnovi razpisov za zbiranje ponudb); se zaveda, da je poslovanje skupnega podjetja zaradi teh različnih pravnih okvirov zelo kompleksno; je vseeno zaskrbljen zaradi pomanjkljivosti v postopkih finančnega nadzora, odkritih pri zunanji reviziji letnih računovodskih izkazov, in poziva skupno podjetje, naj sprejme potrebne ukrepe, med drugim poveča zmogljivost finančnega oddelka;

5.  je seznanjen, da je skupno podjetje v letu 2017 začelo postopke za finančno in upravno zaprtje programa SESAR 1; ugotavlja, da je SESAR 1 v letu 2017 od Unije prejel 37 milijonov EUR, da bi pokril neporavnane obveznosti do članov skupnega podjetja, ugotovljene pri oceni končnih računovodskih izkazov, prejetih in pregledanih v letu 2017, pa tudi stroške verjetnih dodatnih revizij in morebitnih sodnih postopkov zoper skupno podjetje ter povračilo presežnih gotovinskih prispevkov svojih članov; ugotavlja tudi, da je bil znesek 25,9 milijona EUR ovrednoten kot gotovinski prispevek Evropske organizacije za varnost zračne plovbe (Eurocontrol), od tega 13,4 milijona EUR za leto 2016 (ta sredstva so bila zaradi tehničnih težav uvrščena v proračun za leto 2017) in 12,5 milijona EUR za leto 2017; ugotavlja, da je skupno podjetje prejelo 16,8 milijona EUR izjemnih prejemkov, zlasti na račun izterjav od članov; pozdravlja, da preostali gotovinski presežek v višini 23,1 milijona EUR in sredstva za plačila v višini 38,6 milijona EUR zadostujejo za poravnavo vseh obveznosti in zaprtje programa SESAR 1;

6.  pozdravlja dejstvo, da oddelek 2 proračuna za leto 2017 prvič vključuje tekoče stroške in prispevke v naravi, povezane s programom SESAR 2020; ugotavlja, da je SESAR 2020 od Unije prejel 75,5 milijona EUR za kritje neporavnanih obveznosti za leto 2017 in prve mesece leta 2018, 6,7 milijona EUR pa je prejel od organizacije Eurocontrol kot gotovinski prispevek za kritje tekočih stroškov;

7.  je seznanjen z ugotovitvami iz posebnega poročila Računskega sodišča o enotnem evropskem nebu, ki temelji na reviziji smotrnosti, pri kateri so bili ocenjeni rezultati in stroškovna učinkovitost enotnega evropskega neba; ugotavlja, da so revizorji pregledali vzorec 16 projektov skupnega podjetja, ki so bili revidirani v petih različnih državah in so vključevali različne deležnike tega podjetja; poziva skupno podjetje, naj v celoti upošteva priporočila iz posebnega poročila in ustrezno ukrepa;

8.  je seznanjen, da se tako v končni oceni dejavnosti skupnega podjetja v okviru 7. okvirnega programa, ki jo je pripravila Komisija, in posebnem poročilu Računskega sodišča št. 8/2017 o enotnem evropskem nebu opozarja na zamude pri izvajanju krovnega načrta za upravljanje zračnega prometa ter neusklajenost nespremenljivega regulativnega trajanja dejavnosti skupnega podjetja z načrtovanim trajanjem pričakovanega dela; zato podpira, da je Računsko sodišče poudarilo potrebo po okrepitvi odgovornosti skupnega podjetja za izvajanje krovnega načrta za upravljanje zračnega prometa;

9.  poziva skupno podjetje in Komisijo, naj ocenita rezultate uvedbe rešitve SESAR, zlasti z vidika zagotavljanja interoperabilnosti in napredka pri dokončanju enotnega evropske neba;

10.  pozdravlja, da je skupno podjetje objavilo načrt za zagotovitev varne in zanesljive uporabe dronov po Evropi; meni, da je za varno vključevanje dronov v evropski zračni prostor potrebnih več različnih inovacij, tudi tehnologije, povezane z upravljanjem zračnega prometa; se je z zanimanjem seznanil s pregledom razvoja evropskega trga dronov do leta 2050 in ogromnim potencialom za Evropo in njeno svetovno konkurenčnost, pa tudi z ukrepi, ki jih je treba sprejeti v prihodnjih 5 do 10 letih, da bi izkoristili ta potencial, vključno s podporo razvoju in raziskavam, ki bi jo na ravni Unije zagotovili z vzpostavitvijo ekosistema, ki zajema tako regulativni okvir kot tehnologijo ter združuje vse najpomembnejše javne in zasebne deležnike, prinaša pa višjo raven financiranja Unije, zlasti za razcvet malih in srednjih podjetij v tem sektorju;

11.  ugotavlja, da upravljanje evropskega zračnega prostora ostaja razdrobljeno in da enotno evropsko nebo kot koncept še ni uresničeno; ponovno izraža bistveno vlogo skupnega podjetja pri usklajevanju in izvajanju raziskav projekta SESAR in uresničevanju ciljev projekta;

12.  ugotavlja, da je notranja služba za revizijo skupnega podjetja leta 2017 objavila končno poročilo o reviziji ustreznosti zasnove ter učinkovitega in uspešnega izvajanja notranjih kontrol skupnega podjetja za pripravo javnih razpisov (vključno z opredelitvijo teme), predložitev, ocenjevanje in izbiro predlogov za dodelitev nepovratnih sredstev ter pripravo sporazumov o dodelitvi nepovratnih sredstev v skladu s pravili programa Obzorje 2020; ugotavlja, da je bilo podanih pet priporočil, od tega eno zelo pomembno, in da je skupno podjetje izvedlo akcijski načrt v zvezi s štirimi od njih; pričakuje, da bo skupno podjetje izvedlo tudi ukrepe v zvezi z zadnjim priporočilom;

13.  ugotavlja, da je bilo za program SESAR 1 pri sedmih izbranih članih začetih 20 revizij, od katerih jih je bilo leta 2017 dokončanih 18 v sklopu četrtega cikla revizij pri vseh 15 članih, kakor je opisano v strategiji skupnega podjetja za naknadno revizijo; je zaskrbljen zaradi stopnje preostalih napak, ki za leto 2017 znaša 5,01 %; je pa zadovoljen, da kumulativna stopnja preostalih napak za SESAR 1 znaša 1,09 %; ugotavlja, da prve revizije programa SESAR 2020 kažejo, da sta število in stopnja napak nižja zaradi poenostavitev v programu Obzorje 2020 in večje izkušenosti glavnih upravičencev;

14.  je seznanjen z rezultati primerjalne analize kadrovskega načrta za leto 2017: 60 % delovnih mest za operativne naloge, 30 % delovnih mest za upravne naloge in 10 % nevtralnih delovnih mest;

15.  predlaga, da Parlament izvršnemu direktorju skupnega podjetja podeli razrešnico glede izvrševanja proračuna podjetja za proračunsko leto 2017.

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja

22.1.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), João Pimenta Lopes

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Christelle Lechevalier, Julie Ward

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

2

-

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

20.2.2019

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Karin Kadenbach

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

16

+

ALDE

Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

(1)

UL C 452, 14.12.2018, str. 10.

(2)

UL C 452, 14.12.2018, str. 12.

(3)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(4)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(5)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(6)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(7)

UL C 452, 14.12.2018, str. 10.

(8)

UL C 452, 14.12.2018, str. 12.

(9)

UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(10)

UL L 193, 30.7.2018, str. 1.

(11)

UL L 64, 2.3.2007, str. 1.

(12)

UL L 328, 7.12.2013, str. 42.

(13)

  UL L 192, 1.7.2014, str. 1.

Zadnja posodobitev: 18. marec 2019Pravno obvestilo