Процедура : 2018/2178(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0119/2019

Внесени текстове :

A8-0119/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.17

Приети текстове :

P8_TA(2019)0258

ДОКЛАД     
PDF 220kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година

(2018/2178(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година

(2018/2178(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(3) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–    като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(5), и по-специално член 12а от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(6), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0119/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година

(2018/2178(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Центъра(7),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(8) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Центъра във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002(9) на Съвета, и по-специално член 208 от него,

–    като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(10), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение(11), и по-специално член 12а от него,

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(12), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0119/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година

(2018/2178(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0119/2019),

A.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(13) на Европейския център за развитие на професионалното обучение („Центъра“) неговият окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 17 869 389 EUR, което представлява леко намаление с 0,84% в сравнение с 2016 г.; като има предвид, че бюджетът на Центъра се осигурява основно от бюджета на Съюза;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад относно годишните отчети на Центъра за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заявява, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Центъра са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99,95%, което представлява леко намаление с 0,04% в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че степента на изпълнение на бюджетните кредити за плащания е 89,66%, което представлява намаление с 4,89% в сравнение с предходната година;

Анулиране на преноси

2.  отбелязва със загриженост, че анулираните преноси от 2016 към 2017 г. възлизат на 52 767 EUR, което представлява 5,06% от общия размер на пренесените суми и увеличение от 2,31% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

3.  отбелязва със задоволство, че Центърът използва образцова система за измерване на ефективността, която включва ключови показатели за ефективност с цел оценка на добавената стойност, осигурена от неговите действия на равнище проекти, дейности и организация, както и други мерки за подобряване на управлението на бюджета;

4.  оценява поддържането на високо качество на работата на Центъра, чрез която той предоставя научни изследвания, анализи и технически консултации за подпомагане на развитието на европейските политики за учене през целия живот и за професионално образование и обучение (ПОО), и подчертава във връзка с това значението на осигуряването на подходящи финансови ресурси и персонал, които да позволят на Центъра да изпълнява своите задачи;

5.  приветства акцента на Центъра върху развитието на компетентности и умения, по-специално сред нискоквалифицираните лица, в подкрепа на целта за включване на пазара на труда чрез ПОО, учене в процеса на работа и чиракуване, както и приноса му за програмата „Еразъм + “, Новата европейска програма за умения, „Европас“ и „Панорама на уменията“, която успя да достигне основните си целеви групи, лицата, определящи политиките, и експерти;

6.  приветства инициативата на Центъра за ново направление на работата по цифровизацията и бъдещето на труда и освен това приветства поставянето на началото на CareersNet, новата мрежа на Центъра за научни изследвания, професионално ориентиране и професионално развитие през целия живот;

7.  приветства инициативата на Центъра да засили работата си по професионалното ориентиране и професионалното развитие през целия живот чрез създаване на мрежа за научни изследвания и сътрудничество в тази област и чрез разработване на инструменти за включване в насоки на проучванията на пазара на труда;

8.  отбелязва тясното сътрудничество на Центъра с Европейската фондация за обучение и Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд, за което са сключени споразумения за сътрудничество; отбелязва със задоволство, че Центърът и Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност подписаха споразумение за нивото на обслужване, което им дава възможност да споделят конферентни съоръжения и складови помещения, наред с други полезни взаимодействия; в този контекст подчертава, че Центърът е една от четирите агенции в областта на социалните политики; изразява разочарованието си от резултатите, постигнати в това отношение от междуинституционалната работна група по въпросите на децентрализираните агенции, тъй като не са разработени конкретни предложения за сливане или съвместно настаняване на агенции, работещи по свързани области на политиката; изисква от Центъра да си сътрудничи с другите три агенции в областта на социалните политики с цел проучване на евентуални сливания;

9.  потвърждава, че Центърът предприема мерки с оглед на забележките и коментарите на органа по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година с цел по-нататъшно подобряване на операциите на Центъра;

10.  отбелязва, че Центърът беше подложен на външна оценка, изисквана от финансовите правила, обхващаща периода от 2013 г. до 2016 г.; отбелязва, че окончателният доклад от оценката следва да бъде получен през 2018 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно резултата от тази оценка;

Политика относно персонала

11.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 93,48%, като са били назначени 86 длъжностни лица или срочно наети служители от общо 92 свободни работни места за тези категории служители, разрешени съгласно бюджета на Съюза (94 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че освен това през 2017 г. за Центъра са работили 26 договорно наети служители и четири командировани национални експерта;

12.  отбелязва напускането на началника на Службата за човешки ресурси на Центъра през април 2017 г., както и напускането на правния съветник на Центъра и произтичащото от това допълнително работно натоварване за останалия персонал; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за развитието по този въпрос;

13.  отбелязва, че в Центъра е въведена политика за достойнство на работното място и че през 2017 г. е проведено задължително обучение за достойнството на работното място и предотвратяването на тормоза, а освен това са били предложени семинари и обучение за уменията за консултиране;

14.  отбелязва със съжаление, че според доклада на Палатата двете процедури за набиране на служители на ръководни длъжности са счетени за нередовни; отбелязва отговора на Центъра във връзка с това и очаква този проблем да бъде разгледан по подходящ начин; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки във връзка с този коментар;

15.  отбелязва със съжаление, че невинаги е гарантирана пълна прозрачност на процедурите за набиране на персонал; ето защо приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) с цел повишаване на информираността; отбелязва отговора на Центъра, че вече публикува някои обявления за свободни длъжности на уебсайта на EPSO и че превеждането на всички обявления за свободни длъжности на езиците на Съюза би увеличило значително разходите;

Обществени поръчки

16.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че до края на 2017 г. Центърът все още не е използвал никой от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки); отбелязва въз основа на доклада на Центъра, че той е планирал да приложи необходимите електронни мерки в края на 2018 г.; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно напредъка по този въпрос;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

17.  отбелязва съществуващите мерки на Центъра и текущите усилия за осигуряване на прозрачност, предотвратяване и управление на конфликтите на интереси, както и осигуряване на защита за лицата, подаващи сигнали за нередности; при все това отбелязва със загриженост, че Центърът не публикува автобиографиите на висшето си ръководство на своя уебсайт и че висшето ръководство на Центъра, вътрешните експерти и сътрудниците декларират потенциални конфликти на интереси едва когато те възникнат, в съответствие с политиката на Центъра за предотвратяване и управление на конфликтите на интереси от 2014 г. насам; призовава Центъра да докладва на органа по освобождаване от отговорност за мерките, предприети в това отношение;

18.  отново изказва призива си Центърът да оповестява публично протоколите от заседанията на своя управителен съвет;

19.  отново заявява необходимостта от спешно прилагане на независими инструменти за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащи с достатъчно финансови ресурси, за да се помогне на докладващите лица да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно се защитава тяхната поверителност и се предоставят необходимите съвети и подкрепа, в съответствие с предложението за директива относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (2018/0106 (COD)), по което понастоящем се водят междуинституционални преговори;

Вътрешен одит

20.  отбелязва, че Службата за вътрешен одит (IAS) е извършила одит на уеб услугите на Центъра с акцент върху „Европас“, „Панорама на уменията“, „Индекс на мобилността“ и уеб страниците на Европейската квалификационна рамка въз основа на стратегическия план за одит на IAS за периода 2017 – 2019 г.; приветства факта, че структурата и функционирането на системата за вътрешен контрол на Центъра са обявени за ефективни и ефикасни във връзка с тези инструменти;

o

o o

21.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от … 2019 г.(14) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

25.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския център за развитие на професионалното обучение за финансовата 2017 година

(2018/2178(DEC))

Докладчик по становище: Мариан Харкин

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява задоволство, че Сметната палата обяви операциите, свързани с годишните отчети на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2017 година, за законосъобразни и редовни и че неговото финансово състояние към 31 декември 2017 г. е вярно представено;

2.  приветства високата степен на изпълнение на бюджета през 2017 г. (99,95%);

3.  високо оценява поддържането на високото качество на работата на Cedefop, чрез която той предоставя научни изследвания, анализи и технически консултации за подпомагане на развитието на европейските политики за учене през целия живот и за професионално образование и обучение (ПОО) и подчертава във връзка с това значението на осигуряването на подходящи персонал и финансови ресурси, които да позволят на Cedefop да изпълнява своите задачи;

4.  приветства акцента на Cedefop върху развитието на компетентности и уменията, по-специално сред нискоквалифицираните лица, в подкрепа на целта за включване на пазара на труда чрез ПОО, учене в процеса на работа и чиракуване, както и приноса му за програмата „Еразъм + “, новата програма за придобиване на умения за Европа, „Европас“ и „Панорама на уменията“, която успя да достигне основните си целеви групи, лицата, определящи политиките, и експерти;

5.  приветства продължаващото сътрудничество на Cedefop с останалите агенции на ЕС, което позволява значителен обмен на знания и повишаване на ефективността, и в частност с Европейската фондация за обучение (ETF);

6.  приветства инициативата на Cedefop за ново направление на работата по цифровизацията и бъдещето на труда и освен това приветства поставянето на началото на CareersNet, новата мрежа на Cedefop за научни изследвания, професионално ориентиране през целия живот и професионално развитие; настоятелно призовава Cedefop да използва в по-голяма степен портала EPSO за обявяването на вакантните си места;

7.  потвърждава, че Cedefop предприема мерки с оглед на забележките и коментарите на органа, отговарящ за освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета, във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2016 година с цел по-нататъшно подобряване на операциите на Cedefop;

8.  приветства факта, че Cedefop е в процес на присъединяване към системите e-Tendering и e-Submission; отбелязва, че Cedefop обмисля по какъв начин може да въведе система за електронно фактуриране;

9.  изразява съжаление, че според Сметната палата управлението на две от процедурите за набиране на служители на ръководни длъжности е било незадоволително и че съответните процедури се оценяват като неправомерни; потвърждава обаче, че Cedefop извършва задълбочена оценка на двете неправомерни процедури за набиране на персонал, и обмисля корективни мерки както по отношение на двете процедури, които са в процес на разглеждане, така и по отношение на процедурите за набиране на персонал като цяло с цел преодоляване на слабостите, установени от Палатата;

10.  отново заявява необходимостта от спешно прилагане на независими инструменти за разкриване, консултиране и сезиране, разполагащи с достатъчно финансови ресурси, за да се помогне на докладвалите лица, да използват правилните канали за разкриване на наличната им информация относно евентуални нередности, засягащи финансовите интереси на Съюза, като същевременно се защитава тяхната поверителност и се предоставят необходимите подкрепа и съвети, в съответствие с директивата относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, която понастоящем е в процес на междуинституционални преговори;

11.  отново изказва призива си Cedefop да оповестява публично протоколите от заседанията на своя управителен съвет;

12.  препоръчва, въз основа на наличните данни, освобождаването от отговорност на изпълнителния директор на Европейския център за развитие на професионалното обучение във връзка с изпълнението на бюджета на Центъра за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

23.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

3

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Angélique Delahaye, Monika Smolková

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

19

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.

(3)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(6)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(7)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 43.

(9)

ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(10)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(11)

OВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1.

(12)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(13)

OВ C 84, 17.3.2017 г., стр. 1

(14)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

Последно осъвременяване: 18 март 2019 г.Правна информация