Menettely : 2018/2178(DEC)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0119/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0119/2019

Keskustelut :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 13.17

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0258

MIETINTÖ     
PDF 183kWORD 56k
28.2.2019
PE 626.786v02-00 A8-0119/2019

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2178(DEC))

Talousarvion valvontavaliokunta

Esittelijä: Petri Sarvamaa

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

1. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(1),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(2) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(3) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(4) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(5) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(6) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0119/2019),

1.  myöntää Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle vastuuvapauden keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017;

2.  esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

2. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSEHDOTUS

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisestä

(2018/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen lopullisen tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2017,

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 sekä keskuksen vastauksen(7),

–  ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2017 koskevan lausuman(8) tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (sääntöjenmukaisuudesta),

–  ottaa huomioon neuvoston 12. helmikuuta 2019 antaman suosituksen varainhoitovuoden 2017 talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämisestä keskukselle (05825/2019 – C8‑0068/2019),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 319 artiklan,

–  ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012(9) ja erityisesti sen 208 artiklan,

–    ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta 18. heinäkuuta 2018 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046(10) ja erityisesti sen 70 artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen perustamisesta 10. helmikuuta 1975 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 337/75(11) ja erityisesti sen 12 a artiklan,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta 30. syyskuuta 2013 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013(12) ja erityisesti sen 108 artiklan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0119/2019),

1.  hyväksyy Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen varainhoitovuoden 2017 tilien päättämisen;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle, neuvostolle, komissiolle ja tilintarkastustuomioistuimelle sekä huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

3. EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2178(DEC))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon päätöksensä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 94 artiklan ja liitteen IV,

–  ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0119/2019),

A.  toteaa, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen tulo- ja menotaulukon(13) mukaan sen lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2017 oli 17 869 389 euroa, mikä merkitsee 0,84 prosentin hienoista vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; toteaa, että keskuksen talousarvio rahoitetaan pääasiassa unionin talousarviosta;

B.  ottaa huomioon, että tilintarkastustuomioistuin on todennut kertomuksessaan keskuksen tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 2017 saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että keskuksen tilit olivat luotettavat ja tilien perustana olevat toimet olivat lailliset ja sääntöjenmukaiset;

Talousarvio- ja varainhallinto

1.  panee tyytyväisenä merkille, että varainhoitovuonna 2017 toteutetun talousarvion seurannan tuloksena talousarvion toteutusaste oli 99,95 prosenttia, mikä merkitsee hienoista 0,04 prosentin vähennystä vuoteen 2016 verrattuna; panee merkille, että maksumäärärahojen käyttöaste oli 89,66 prosenttia, mikä merkitsee 4,89 prosentin vähennystä edellisvuoteen verrattuna;

Siirrettyjen määrärahojen peruuntuminen

2.  panee huolestuneena merkille, että vuodelta 2016 vuodelle 2017 siirrettyjä määrärahoja peruuntui 52 767 euroa eli 5,06 prosenttia siirretystä kokonaismäärästä, mikä merkitsee 2,31 prosentin lisäystä vuoteen 2016 verrattuna;

Toiminnan tuloksellisuus

3.  panee tyytyväisenä merkille, että keskus käyttää esimerkillistä toiminnan tuloksellisuuden mittausjärjestelmää, joka sisältää keskeisiä tulosindikaattoreita, joilla arvioidaan sen toiminnasta saatavaa lisäarvoa hankkeen, toiminnan ja organisaation tasolla, sekä muita toimenpiteitä, joilla parannetaan sen talousarviohallintoa;

4.  arvostaa keskuksen korkealuokkaisena jatkuvaa työtä, jolla se edistää elinikäistä oppimista ja ammatillista koulutusta koskevien unionin politiikkojen kehittämistä tarjoamalla tutkimuksia, analyyseja ja teknistä neuvontaa, ja pitää siksi tärkeänä varmistaa riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta keskus voi hoitaa tehtävänsä;

5.  pitää myönteisenä sitä, että keskus keskittyy osaamisen ja taitojen kehittämiseen erityisesti kun kyseessä ovat matalan osaamistason työntekijät, jotta työmarkkinoille pääsyn tavoitetta voidaan tukea ammatillisen koulutuksen, työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen avulla, ja että se edistää Erasmus+ -ohjelmaa, Euroopan uutta osaamisohjelmaa, Europassia ja osaamispanoraamaa, jonka avulla on onnistuttu tavoittamaan ensisijaiset kohderyhmät, poliittiset päättäjät ja asiantuntijat;

6.  suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen, joka koskee digitalisointiin ja työn tulevaisuuteen liittyvää uutta toimintaa, ja pitää myös myönteisenä sen uuden tutkimusta ja elinikäistä ohjausta sekä urakehitystä koskevan CareersNet-verkoston käynnistämistä;

7.  suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen vahvistaa elinikäistä ohjausta sekä urakehitystä koskevaa työtään perustamalla tällä alalla toimiva tutkimus- ja yhteistyöverkosto ja kehittämällä välineitä työmarkkinatietojen sisällyttämiseksi osaksi ohjausta;

8.  panee merkille yhteistyösopimuksissa virallistetun keskuksen tiiviin yhteistyön Euroopan koulutussäätiön ja Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön kanssa; panee tyytyväisenä merkille, että keskus ja Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto ovat allekirjoittaneet yksikön tason sopimuksen, jonka avulla ne voivat jakaa konferenssitiloja ja säilytystilaa muun synergian ohella; korostaa tässä yhteydessä, että keskus on yksi neljästä sosiaalipolitiikan alan virastosta; ilmaisee tyytymättömyytensä hajautettuja erillisvirastoja käsittelevän toimielinten välisen työryhmän tuloksiin, sillä se ei ole esittänyt mitään yksityiskohtaisia ehdotuksia toisiinsa liittyviä aloja käsittelevien virastojen yhdistämisestä tai niiden sijoittamisesta yhteisiin tiloihin; kehottaa keskusta tekemään yhteistyötä kolmen muun sosiaalipolitiikan alan viraston kanssa mahdollisten yhdistämisten selvittämiseksi;

9.  toteaa, että keskus on toteuttanut toimenpiteitä vastuuvapauden myöntävän viranomaisen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamiseen liittyvien havaintojen ja huomautusten perusteella parantaakseen edelleen keskuksen toimintaa;

10.  toteaa, että keskukselle tehtiin varainhoitosääntöjen edellyttämä ulkoinen arviointi, joka kattoi vuodet 2013–2016; toteaa, että arvioinnin loppuraportti olisi tarkoitus saada vuonna 2018; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tämän arvioinnin tuloksista;

Henkilöstöpolitiikka

11.  panee merkille, että 31. joulukuuta 2017 henkilöstötaulukon viroista/toimista oli täytettynä 93,48 prosenttia ja että unionin talousarviossa hyväksytyistä 92 väliaikaisen toimihenkilön ja virkamiehen toimesta 86 oli täytettynä (verrattuna 94 hyväksyttyyn toimeen vuonna 2016); panee merkille, että vuonna 2017 keskuksessa työskenteli lisäksi 26 sopimussuhteista toimihenkilöä ja neljä kansallista asiantuntijaa;

12.  panee merkille, että keskuksen henkilöresursseista vastaava yksikönpäällikkö erosi tehtävästään huhtikuussa 2017 ja että myös keskuksen oikeudellinen neuvonantaja erosi tehtävästään, mikä lisäsi jäljelle jäävän henkilöstön työtaakkaa; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

13.  panee merkille, että keskus on ottanut käyttöön ihmisarvoa työpaikalla koskevan toimintapolitiikan ja että vuonna 2017 järjestettiin pakollinen tilaisuus ihmisarvosta työpaikalla ja häirinnän ehkäisemisestä ja että lisäksi tarjottiin työpajoja ja neuvontatilaisuuksia;

14.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan kaksi johtotehtäviä koskevaa palvelukseenottomenettelyä oli sääntöjenvastaisia; panee merkille keskuksen vastauksen ja odottaa, että asiaan puututaan asianmukaisesti; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle toimenpiteistä, joilla reagoidaan tähän huomautukseen;

15.  pitää valitettavana, että palvelukseenottoprosessien läpinäkyvyys ei ole aina täysin varmaa; pitää siksi myönteisenä, että tilintarkastustuomioistuin ehdottaa työpaikkailmoitusten julkaisemista myös EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) verkkosivustolla, jotta voidaan saada lisää julkisuutta; panee merkille keskuksen vastauksen, jonka mukaan se julkaisee työpaikkailmoituksia EPSOn verkkosivustolla joissakin tapauksissa ja että kaikkien ilmoitusten käännättäminen unionin kielille lisäisi huomattavasti kustannuksia;

Hankinnat

16.  panee tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta merkille, ettei keskus ollut vielä vuoden 2017 loppuun mennessä ottanut käyttöön yhtään komission käyttöön asettamista välineistä, joiden tarkoituksena oli tarjota keskitetty ratkaisu julkisiin hankintamenettelyihin osallistuvien kolmansien osapuolten kanssa käytävää sähköistä tiedonvaihtoa varten (sähköinen hankintamenettely); panee merkille keskuksen vastauksesta, että se on suunnitellut ottavansa tarvittavat sähköiset järjestelmät käyttöön vuoden 2018 loppupuolella; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle asian edistymisestä;

Eturistiriitojen ennaltaehkäisy ja hallinta sekä avoimuus

17.  panee merkille keskuksen nykyiset toimet ja jatkuvat pyrkimykset avoimuuden, eturistiriitojen ennaltaehkäisyn ja hallinnan sekä väärinkäytösten paljastajien suojelun varmistamiseksi; panee kuitenkin huolestuneena merkille, että keskus ei julkaise ylemmän johdon ansioluetteloita verkkosivustollaan ja että keskuksen ylempi johto, sisäiset asiantuntijat ja avustajat ilmoittavat mahdollisista eturistiriidoista ainoastaan, jos niitä ilmenee, vuodesta 2014 lähtien käytössä olleiden eturistiriitojen ehkäisemistä ja hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti; kehottaa keskusta tiedottamaan vastuuvapauden myöntävälle viranomaiselle tässä yhteydessä toteutetuista toimenpiteistä;

18.  pyytää toistamiseen, että keskus tekisi johtokuntansa kokouspöytäkirjat julkisiksi;

19.  toistaa, että olisi kiireellisesti perustettava riippumattomat ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelymekanismit, joilla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien mahdollisten väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia tietojensa ilmoittamiseen ja samalla varjella heidän kohdallaan luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa noudattaen ehdotusta unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavia henkilöitä koskevaksi direktiiviksi (2018/0106(COD)), josta käydään parhaillaan toimielinten välisiä neuvotteluja;

Sisäinen tarkastus

20.  panee merkille, että sisäinen tarkastus (IAS) suoritti keskuksen verkkopohjaisia palveluja koskevan tarkastuksen, jossa keskityttiin Europass-järjestelmän, EU:n osaamispanoraaman, liikkuvuuden tulostaulun ja eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen verkkosivuihin IAS:n vuosia 2017–2019 koskevan strategisen tarkastussuunnitelman mukaisesti; panee tyytyväisenä merkille, että keskuksen sisäisen valvontajärjestelmän suunnittelu ja toiminta todettiin tehokkaaksi ja toimivaksi näiden välineiden yhteydessä;

o

o o

21.  viittaa vastuuvapauden myöntämistä koskevaan päätökseen liittyvien muiden, luonteeltaan yleisten huomautusten osalta erillisvirastojen toiminnan tuloksellisuudesta, varainhoidosta ja sen valvonnasta ... 2019 antamaansa päätöslauselmaan(14).

25.1.2019

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

talousarvion valvontavaliokunnalle

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017

(2018/2178(DEC))

Valmistelija: Marian Harkin

EHDOTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa talousarvion valvontavaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  on tyytyväinen tilintarkastustuomioistuimen ilmoitukseen, jonka mukaan keskuksen varainhoitovuodelta 2017 annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat lailliset ja sääntöjenmukaiset ja että keskuksen taloudellisesta asemasta 31. joulukuuta 2017 on annettu oikeat ja riittävät tiedot;

2.  pitää myönteisenä, että talousarvion toteutusaste oli vuonna 2017 korkea (99,95 prosenttia);

3.  arvostaa keskuksen korkealuokkaisena jatkuvaa työtä, jolla se edistää elinikäistä oppimista ja ammatillista koulutusta koskevien unionin politiikkojen kehittämistä tarjoamalla tutkimuksia, analyyseja ja teknistä neuvontaa, ja pitää siksi tärkeänä varmistaa riittävät henkilö- ja rahoitusresurssit, jotta keskus voi hoitaa tehtävänsä;

4.  pitää myönteisenä sitä, että keskus keskittyy osaamisen ja taitojen kehittämiseen erityisesti kun kyseessä ovat matalan osaamistason työntekijät, jotta työmarkkinoille pääsyn tavoitetta voidaan tukea ammatillisen koulutuksen, työssäoppimisen ja oppisopimuskoulutuksen avulla, ja että se edistää Erasmus+ -ohjelmaa, Euroopan uutta osaamisohjelmaa, Europassia ja osaamispanoraamaa, jonka avulla on onnistuttu tavoittamaan ensisijaiset kohderyhmät, poliittiset päättäjät ja asiantuntijat;

5.  antaa keskukselle tunnustusta siitä, että se on jatkanut yhteistyötä muiden EU:n virastojen ja erityisesti Euroopan koulutussäätiön kanssa, mikä mahdollistaa merkittävän tietämyksen jakamisen ja tehokkuuden parantamisen;

6.  suhtautuu myönteisesti keskuksen aloitteeseen, joka koskee digitalisointiin ja työn tulevaisuuteen liittyvää uutta toimintaa, ja pitää myös myönteisenä sen uuden tutkimusta ja elinikäistä ohjausta sekä urakehitystä koskevan CareersNet-verkoston käynnistämistä; kehottaa keskusta lisäämään EPSO-portaalin käyttöä avoimia virkoja koskevien ilmoitustensa julkaisemisessa;

7.  toteaa, että keskus on toteuttanut toimenpiteitä vastuuvapauden myöntävän viranomaisen varainhoitovuoden 2016 talousarvion toteuttamiseen liittyvien havaintojen ja huomautusten perusteella parantaakseen edelleen keskuksen toimintaa;

8.  suhtautuu myönteisesti siihen, että keskus on liittymässä sähköisen hankintamenettelyn ja tarjousten sähköisen toimittamisen järjestelmään; toteaa, että keskus harkitsee, miten se voisi ottaa käyttöön sähköisen laskutuksen;

9.  pitää valitettavana, että tilintarkastustuomioistuimen mukaan kahdessa johtotehtäviä koskevassa palvelukseenottomenettelyssä ilmeni puutteita ja menettelyt olivat sääntöjenvastaisia; toteaa kuitenkin, että keskus toteuttaa perusteellisen arvioinnin molemmista sääntöjenvastaisista palvelukseenottomenettelyistä ja harkitsee korjaavia toimenpiteitä, jotka koskevat sekä kyseessä olevia kahta menettelyä että palvelukseenottomenettelyjä yleisesti ottaen, jotta tilintarkastustuomioistuimen havaitsemiin heikkouksiin voidaan puuttua;

10.  toistaa, että olisi kiireellisesti perustettava riippumattomat ilmoitus-, neuvonta- ja käsittelymekanismit, joilla on riittävästi määrärahoja, jotta voidaan auttaa unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvien mahdollisten väärinkäytösten paljastajia käyttämään oikeita kanavia tietojensa ilmoittamiseen ja samalla varjella heidän kohdallaan luottamuksellisuutta ja tarjota tarvittavaa tukea ja neuvontaa noudattaen unionin lainsäädännön rikkomisesta ilmoittavia henkilöitä koskevaa direktiiviä, josta käydään parhaillaan toimielinten välisiä neuvotteluja;

11.  pyytää toistamiseen, että keskus julkistaisi hallintoneuvostonsa kokouspöytäkirjat;

12.  suosittelee käytettävissä olevien tietojen perusteella, että Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen johtajalle myönnetään vastuuvapaus keskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2017.

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

23.1.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

3

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Laura Agea, Guillaume Balas, David Casa, Ole Christensen, Michael Detjen, Martina Dlabajová, Lampros Fountoulis, Marian Harkin, Czesław Hoc, Agnes Jongerius, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Miroslavs Mitrofanovs, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, João Pimenta Lopes, Georgi Pirinski, Marek Plura, Dennis Radtke, Terry Reintke, Robert Rochefort, Claude Rolin, Romana Tomc, Yana Toom, Marita Ulvskog, Jana Žitňanská

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Georges Bach, Amjad Bashir, Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Eduard Kukan, Christelle Lechevalier, Paloma López Bermejo, António Marinho e Pinto, Alex Mayer, Csaba Sógor, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Angélique Delahaye, Monika Smolková

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

39

+

ALDE

Martina Dlabajová, Marian Harkin, António Marinho e Pinto, Robert Rochefort, Yana Toom

ECR

Amjad Bashir, Czesław Hoc, Jana Žitňanská

GUE/NGL

Lynn Boylan, Paloma López Bermejo

PPE

Georges Bach, Heinz K. Becker, David Casa, Angélique Delahaye, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Eduard Kukan, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Elisabeth Morin-Chartier, Marek Plura, Dennis Radtke, Claude Rolin, Csaba Sógor, Romana Tomc

S&D

Guillaume Balas, Ole Christensen, Michael Detjen, Agnes Jongerius, Javi López, Alex Mayer, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Monika Smolková, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jean Lambert, Miroslavs Mitrofanovs, Terry Reintke

3

-

ALDE

Mircea Diaconu

ENF

Christelle Lechevalier

NI

Lampros Fountoulis

2

0

EFDD

Laura Agea

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

TIEDOT HYVÄKSYMISESTÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Hyväksytty (pvä)

20.2.2019

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Petra Kammerevert

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

(1)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.

(2)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.

(3)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(6)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.

(8)

EUVL C 434, 30.11.2018, s. 43.

(9)

EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

EYVL L 39, 13.2.1975, s. 1.

(12)

EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

EUVL C 84, 17.3.2017, s. 1.

(14)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA-PROV(2019)0000.

Päivitetty viimeksi: 18. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus