Процедура : 2018/2189(DEC)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0120/2019

Внесени текстове :

A8-0120/2019

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 13.19

Приети текстове :

P8_TA(2019)0260

ДОКЛАД     
PDF 231kWORD 69k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) за финансовата 2017 година

(2018/2189(DEC))

Комисия по бюджетен контрол

Докладчик: Петри Сарвама

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

(2018/2189(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(1),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(2) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0079/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(3), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(4), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(5), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(6), и по-специално член 121 от него;

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(7), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0120/2019),

1.  освобождава от отговорност изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година;

2.  представя своите забележки в резолюцията по-долу;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение, както и резолюцията, която е неразделна част от него, на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването им в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

(2018/2189(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид окончателните годишни отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид доклада на Сметната палата относно годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година, придружен от отговора на Агенцията(8),

–  като взе предвид декларацията за достоверност(9) относно надеждността и точността на отчетите, както и законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции, предоставена от Сметната палата за финансовата 2017 година в съответствие с член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид препоръката на Съвета от 12 февруари 2019 г. относно освобождаването от отговорност на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета за финансовата 2017 година (05825/2019 – C8‑0079/2019),

–  като взе предвид член 319 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета(10), и по-специално член 208 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012(11), и по-специално член 70 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО(12), и по-специално член 60 от него,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета(13), и по-специално член 121 от него;

–  като взе предвид Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета(14), и по-специално член 108 от него,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0120/2019),

1.  одобрява приключването на сметките на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност, на Съвета, Комисията и Сметната палата и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз (серия L).

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,

съдържащо забележките, които са неразделна част от решението за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

(2018/2189(DEC))

Европейският парламент,

–  като взе предвид своето решение за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година,

–  като взе предвид член 94 и приложение IV към своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по бюджетен контрол и становището на комисията по транспорт и туризъм (A8-0120/2019),

А.  като има предвид, че според отчета за приходите и разходите(15) на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) нейният окончателен бюджет за финансовата 2017 година възлиза на 191 611 843 EUR, което представлява намаление с 0,92% спрямо 2016 г.; като има предвид, че 34 870 000 EUR от бюджета на Агенцията са от бюджета на Съюза и 101 397 000 EUR са от приходи от такси и възнаграждения;

Б.  като има предвид, че Сметната палата („Палатата“), в своя доклад за годишните отчети на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година („доклада на Палатата“), заяви, че е получила достатъчна увереност, че годишните отчети на Агенцията са надеждни и че свързаните с тях операции са законосъобразни и редовни;

Бюджетно и финансово управление

1.  отбелязва със задоволство, че усилията за контрол на бюджета през финансовата 2017 година са довели до степен на изпълнение на бюджета от 99%, което представлява същата степен, както през 2016 г.; отбелязва освен това, че степента на изпълнение за бюджетните кредити за плащания е 93,75%, което представлява увеличение с 2,55% в сравнение с 2016 г.;

2.  отбелязва със загриженост въз основа на доклада на Палатата, в нейните коментари от предходните години като текуща забележка, че въпреки че дейностите, финансирани от въздухоплавателната индустрия, са довели до дефицит от 7 600 000 EUR през 2016 г., бюджетните резултати варират през годините и Агенцията е натрупала 52 000 000 EUR излишък от тази категория дейности; припомня, че съгласно учредителния регламент на Агенцията таксите, налагани на въздухоплавателната индустрия, следва да са достатъчни за покриване на разходите на Агенцията за съответните сертификационни дейности, и че следователно в него не се предвижда натрупване на излишък; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно текущите корективни действия и начина, по който планира да избегне подобен излишък в бъдеще;

3.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че тя възнамерява да измени както финансовите си разпоредби, така и тези, свързани с таксите и възнагражденията(16), за да уреди по-добре третирането на евентуален натрупан излишък; отбелязва въз основа на информация от Агенцията, че тя е започнала преразглеждането през 2018 г. и че влизането в сила на преразгледания регламент на Комисията за таксите и възнагражденията е планирано за 1 януари 2020 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно изпълнението на това преразглеждане, включително относно разпоредбите, изясняващи третирането на евентуален излишък;

Анулиране на преноси

4.  отбелязва, че анулираните бюджетни кредити, пренесени от 2016 г. към 2017 г., възлизат на 239 829 EUR, което представлява 2,6% от общия размер на пренесената сума и показва намаление с 1,07% в сравнение с 2016 г.;

Резултати от дейността

5.  отчита, че Агенцията използва различни ключови показатели за ефективност за измерване на добавената стойност, осигурявана от нейните дейности, и за подобряване на управлението на бюджета, и периодично оценява целесъобразността на своите правила и процедури по стандартизация;

6.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията е била одитирана от Международната организация за гражданско въздухоплаване; отбелязва със задоволство, че макар че официалните резултати все още не са публикувани, първоначалната информация показва, че Агенцията е сред водещите органи по въздухоплаване в света;

7.  отчита, че Агенцията стартира Европейската платформа за стратегическа координация и Европейския център за кибернетична сигурност във въздухоплаването, както и първата фаза на инициативата Data4Safety, която има за цел да подкрепи европейските технологии и водещите пазарни позиции в гражданското въздухоплаване с цел повишаване на европейското ноу-хау в технологиите на големи информационни масиви; отбелязва освен това, че тя е подписала споразумения с Франция, Германия и Италия относно сътрудничеството между гражданската и военната авиационна безопасност;

8.  отбелязва, че на 11 септември 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2018/1139, който включва нов раздел за безпилотните летателни апарати и нов мандат за Агенцията, определящ отново нейните правомощия; отбелязва също така, че с посочения регламент Агенцията се оправомощава да предлага на Комисията технически експертен опит за регулиране на безпилотните летателни апарати, включително малките;

9.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията регистрира значително увеличение на управлението на целевите проекти, които общо възлизат на 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR през 2016 г.); приветства факта, че тези проекти са насочени към подобряване на регулаторния и надзорния капацитет на националните и регионалните авиационни органи в целия свят, както и към принос за научноизследователски проекти с цел повишаване на глобалната безопасност на въздухоплаването и популяризиране на стандартите на ЕС;

10.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за новите и разширени правомощия във връзка със, наред с другото, рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни апарати;

11.  приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойна дейност;

12.  отбелязва, че Агенцията е извършила годишната си оценка на риска в съответствие с методологията, разработена за организациите на ЕС; отбелязва, че освен установяването на потенциални рискове през 2017 г. не са възникнали съществени рискове;

13.  отбелязва със задоволство, че Агенцията споделя ресурси с други агенции за припокриващи се задачи, включително по-специално с Европейския орган за безопасност на храните, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Европейската фондация за обучение и Европейския орган за ценни книжа и пазари, в областта на проучванията, електронното обучение и услугите „в облак“;

Политика относно персонала

14.  отбелязва, че към 31 декември 2017 г. щатното разписание е било запълнено на 100%, като са били назначени 673 срочно наети служители от общо 678-те свободни работни места за тази категория служители (включително 5 субсидирани длъжности), разрешени съгласно бюджета на Съюза (спрямо 676 разрешени длъжности през 2016 г.); отбелязва, че поради неприемането на преразгледания основен регламент, през 2017 г. петте субсидирани длъжности не са били заети; отбелязва, че освен това през 2017 г. за Агенцията са работили 80 договорно наети служители и 18 командировани национални експерти;

15.  изразява съжаление по повод на дисбаланса между половете при членовете на висшето ръководство на Агенцията, като 5 от всичките 5 членове са мъже, и в рамките на управителния съвет, като от 29 членове 25 са мъже и 4 са жени; в тази връзка призовава Комисията и държавите членки, при представянето на своите кандидатури за членове на управителния съвет, да вземат предвид факта, че е важно да се осигури баланс между половете; изисква също така от Агенцията да предприеме мерки, които да гарантират по-добър баланс между половете в рамките на висшето ръководство;

16.  отбелязва, че Агенцията е приела политика в областта на защитата на личното достойнство и борбата с тормоза; отчита, че тя е организирала информационни сесии и е осигурила възможности за провеждане на поверителни консултации;

17.  приветства предложението на Палатата обявленията за свободни длъжности да се публикуват също и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал с цел повишаване на информираността; разбира, че работният език на Агенцията е английски, и отбелязва, че Агенцията използва общата платформа за работни места, разработена от мрежата от агенции на ЕС, за да публикува обявленията за свободни работни места;

Обществени поръчки

18.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че Агенцията е избрала да използва рамкови договори от тип „каскада“ с трима изпълнители за възлагане на обществени поръчки за ИТ услуги на стойност 22 000 000 EUR; отбелязва, че Палатата счита, че в подобни случаи за конкретните покупки трябва да се използва конкурентна процедура между избраните изпълнители; приветства отговора на Агенцията, че тя ще обърне по-голямо внимание на подновяването на конкурсите, за да се гарантира засилване на конкуренцията; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно действията, предприети за разглеждането на тези препоръки;

19.  отбелязва въз основа на доклада на Палатата, че към края на 2017 г. Агенцията е използвала някои от инструментите, стартирани от Комисията с цел внедряване на единно решение за електронния обмен на информация с трети страни, участващи в процедури за възлагане на обществени поръчки (електронни обществени поръчки), но не и електронно фактуриране; призовава Агенцията да въведе всички необходими инструменти за управление на процедурите за възлагане на обществени поръчки и да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно постигнатия в тази област напредък;

Предотвратяване и управление на конфликтите на интереси и прозрачност

20.  отчита въз основа на информацията, предоставена от Агенцията, че през 2017 г. тя е преразгледала съществуващата процедура относно своята „Политика за безпристрастност и независимост: предотвратяване и намаляване на конфликтите на интереси“, за да се увеличи попълването, преразглеждането и актуализирането на декларациите за интереси; отбелязва, че според Агенцията публикуването на одитен доклад на Службата за вътрешен одит относно предотвратяването и намаляването на конфликтите на интереси се очаква през април 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно всеобхватния преглед на настоящата система за предотвратяване и ограничаване на конфликтите на интереси през 2018/2019 г. и относно изпълнението на препоръките на Комисията; приветства новите насоки на Агенцията относно подаването на сигнали за нередности;

21.  отбелязва, че 70% от приходите на Агенцията се състоят от такси; отбелязва становището на Агенцията, че фактът, че заявителите заплащат такси, не означава непременно конфликт на интереси; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно мерките, предприети с цел да се гарантира, че няма конфликт на интереси във връзка със заплащането на такси;

22.  приветства предприетите допълнителни стъпки за повишаване на прозрачността на дейностите на Агенцията чрез съобщаване за срещите на служителите на Агенцията с външни заинтересовани лица и факта, че информацията е достъпна на уебсайта на Агенцията;

23.  насърчава Агенцията да гарантира независимостта на отговорния счетоводител; отбелязва, че след доклада на Палатата управителният съвет на Агенцията е изпълнил искането на Палатата, като е направил отговорния счетоводител пряко отговорен административно пред директора на Агенцията и отговорен функционално пред управителния съвет, считано от януари 2019 г.; призовава Агенцията да докладва на органа по освобождаване от отговорност относно предприетите мерки в това отношение;

Вътрешен контрол

24.  отбелязва, че през 2017 г. службите за вътрешен одит са извършили оценка на риска, за да подпомогнат разработването на следващия одитен цикъл (2018 – 2020 г.);

25.  отбелязва, че през 2017 г. структурата за вътрешен одит е извършила четири одита за получаване на увереност, за да прецени дали съответните разпоредби са били спазени, дали целите на процеса са били постигнати и дали основните рискове са били подходящо смекчени; отбелязва със задоволство, че при всички прегледи е било предоставено необходимото равнище на увереност и са били отправени препоръки за по-нататъшно засилване на контролната среда или на цялостната ефективност на процесите; потвърждава освен това, че при последващите действия във връзка с одитите, извършени през 2016 г., остатъчните рискове са били значително намалени до приемливо равнище и че всички незавършени действия са в процес на изпълнение, като окончателните действия е предвидено да бъдат приключени до средата на 2018 г.;

26.  отбелязва, че годишната оценка на стандартите за управление на Агенцията, въз основа на последната версия на стандартите ISO и новата рамка за вътрешен контрол, е стигнала до заключението, че системата за управление на Агенцията отговаря на стандартите за управление благодарение на стабилна система за наблюдение, установена както на равнище управление, така и на равнище процеси;

o

o o

27.  по отношение на други забележки, придружаващи решението за освобождаване от отговорност, които имат хоризонтален характер, препраща към своята резолюция от ... 2019 г.(17) относно резултатите от дейността, финансовото управление и контрола на агенциите.

23.1.2019

СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм

на вниманието на комисията по бюджетен контрол

относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за авиационна безопасност за финансовата 2017 година

(2018/2189(DEC))

Докладчик по становище: Иноченцо Леонтини

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по бюджетен контрол да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства констатацията на Сметната палата, че отчетите на Европейската агенция за авиационна безопасност („Агенцията“) за финансовата 2017 година са законосъобразни и редовни във всички съществени аспекти;

2.  отбелязва, че годишният бюджет на Агенцията за 2017 г. възлиза на 191,6 милиона евро, от които 37,8 милиона евро субсидии от ЕС, 103,5 милиона евро от такси и вноски и 2,1 милиона евро от вноски на трети държави; изразява задоволство, че Агенцията е много близо до пълното изпълнение на своя бюджет, със степен на изпълнение от 99%, много над целта от 95%, определена от Комисията; приветства балансираната ситуация на Агенцията по отношение на таксите и вноските, както и увеличението на тези суми в сравнение с 2016 г.; отбелязва, че Агенцията е приключила 2017 г. с излишък от 2,7 милиона евро, с което натрупаният излишък вече достига 54,9 милиона евро; отбелязва също така, че през 2017 г. целта от 5% за анулирането на бюджетни кредити за пренос беше постигната (3,7%);

3.  насърчава Агенцията да осигури независимостта на отговорния счетоводител, като го направи пряко отговорен пред директора на Агенцията (в административно отношение) и на управителния съвет (във функционално отношение), както се подчертава от Сметната палата;

4.  изразява съжаление, че в обществените поръчки са установени слабости, свързани най-вече с услуги, които излагат на риск съотношението качество/разходи; препоръчва да се обърне внимание на този риск като се прибягва по-често до подновяване на състезателната процедура, вместо до сключване на поредни рамкови договори; отбелязва, че въпреки, че финансовият регламент на Агенцията изисква възлагането на обществени поръчки да бъде одобрено от управителния съвет в годишната работна програма на Агенцията или чрез специално решение за финансиране, един рамков договор в областта на информационните технологии е бил възложен и подписан за максимална сума от 15 милиона евро, макар решението за финансиране да предвижда само 5 милиона евро; приканва Агенцията стриктно да спазва своята процедура и да въведе допълнителен механизъм за контрол, за да се гарантира спазването на процедурите за възлагане на обществени поръчки; отбелязва, че преди края на 2017 г. Агенцията е въвела електронни обществени поръчки и електронно подаване на оферти за някои процедури, но не и електронно фактуриране; отбелязва също така, че що се отнася до електронното фактуриране, бизнес спецификациите бяха приключени през 2017 г.; насърчава Агенцията да въведе ИТ решения за електронно фактуриране;

5.  отбелязва, че годишната оценка на стандартите за управление на ЕААБ, въз основа на последната версия на стандартите ISO и новата рамка за вътрешен контрол, е стигнала до заключението, че системата за управление на Агенцията отговаря на стандартите за управление благодарение на стабилна система за наблюдение, установена както на равнище управление, така и на равнище процес;

6.  изразява задоволство от факта, че по препоръка на Парламента през 2017 г. Агенцията разшири обхвата на декларацията за интереси до всички служители на Агенцията (не само до ръководните функции и тези от чувствителен характер), включително до дългосрочни консултанти, срочно наети служители и стажанти; приветства факта, че процесът на оценка на декларациите за интереси беше опростен и вече е възможно извършването му в електронен вид; приветства въвеждането на специален „Кодекс за поведение за външни експерти в подкрепа на ЕААБ“, който установява принципите на прозрачност, безпристрастност, независимост и ангажираност по отношение на поверителността от страна на външните експерти; изтъква отново необходимостта да се осигури независимостта на служителите на Агенцията и на външните експерти, както и да се гарантира отсъствието на конфликти на интереси; отбелязва, че за да се осигури прозрачност, публичност и да се даде възможност на потенциалните кандидати да намират свободните работни места, обявленията за свободни длъжности следва да се публикуват не само на уебсайта на ЕААБ и в социалните медии, но също така и на уебсайта на Европейската служба за подбор на персонал (EPSO);

7.  отбелязва резултатите от четвъртия сравнителен анализ на длъжностите в Агенцията, който показва прехвърляне на длъжности от административните към оперативните категории (+ 0,5%);

8.  отбелязва, че преработеният основен регламент на Агенцията(18) не влезе в сила през 2017 г., както първоначално се очакваше, което доведе до премахването на планираните допълнителни човешки и финансови ресурси в размер на 1,1 милиона евро, които първоначално бяха включени в субсидията на ЕС за покриване на нови задачи съгласно предложението на Комисията от субсидията, предвидена от 2-ия коригиращ бюджет; отбелязва, че 5 длъжности в първоначалното щатно разписание за 2017 г. бяха свързани с влизането в сила на посочения регламент и че назначаването им беше отложено; припомня, че новият основен регламент за ЕААБ, който възлага нови отговорности на Агенцията, влезе в сила през септември 2018 г. и отново заявява, че е важно да се предостави подходящо допълнително финансиране на Агенцията с цел гарантиране на успешното поемане на тези нови отговорности, както и адекватен брой квалифицирани служители с оглед на изпълнението на новите задачи;

9.  отбелязва, че на 11 септември 2018 г. влезе в сила Регламент (ЕС) 2018/1139, който включва нов раздел за безпилотните летателни апарати и нов мандат за ЕААБ, който определя отново правомощията на Агенцията; отбелязва също така, че с посочения регламент Агенцията се оправомощава да предлага на Комисията технически експертен опит за регулиране на безпилотните летателни апарати, включително малките такива;

10.  отбелязва, че през 2017 г. Агенцията регистрира значително увеличение на управлението на целевите проекти, които възлизат общо на 11,3 милиона евро (7,3 милиона евро през 2016 г.); приветства факта, че тези проекти са насочени към подобряване на регулаторния и надзорния капацитет на националните и регионалните авиационни органи в целия свят, както и към даването на принос към научноизследователски проекти с цел повишаване на глобалната безопасност на въздухоплаването и популяризиране на стандартите на ЕС;

11.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки да предоставят необходимите ресурси за новите и разширени правомощия във връзка със, наред с другото, рисковете за гражданското въздухоплаване, произтичащи от зоните на конфликти, свързаните с околната среда въпроси и сертифицирането и регистрирането на безпилотни летателни апарати;

12.  приветства активната роля на Агенцията в поканата за представяне на предложения по програма „Хоризонт 2020“; настоятелно призовава Агенцията да продължи да бъде активна в областта на научноизследователската и развойната дейност;

13.  отбелязва, че Агенцията е извършила годишната си оценка на риска в съответствие с методологията, разработена за организациите на ЕС; отбелязва, че освен установяването на потенциални рискове през 2017 г. не са възникнали съществени рискове;

14.  предлага Парламентът да освободи от отговорност изпълнителния директор на Агенцията във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за финансовата 2017 година.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.1.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.2.2019

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Petra Kammerevert

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.

(2)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.

(3)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(4)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(5)

OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(6)

OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(7)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(8)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.

(9)

ОВ C 434, 30.11.2018 г., стр. 46.

(10)

OВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1.

(12)

OВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(13)

OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(14)

ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42.

(15)

ОВ C 108/45, 22.3.2018 г., стр. 229.

(16)

Регламент (ЕС) № 319/2014 на Комисията от 27 март 2014 г. относно таксите и възнагражденията, събирани от Европейската агенция за авиационна безопасност, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 593/2007.

(17)

Приети текстове, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).

Последно осъвременяване: 15 март 2019 г.Правна информация