Postup : 2018/2189(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0120/2019

Předložené texty :

A8-0120/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.19

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0260

ZPRÁVA     
PDF 216kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA)) na rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(5), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91(6), a zejména na článek 121 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(7), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0120/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(8),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(9) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(11), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008, kterým se zřizuje Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku(12), a zejména na článek 60 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91(13), a zejména na článek 121 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(14), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0120/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví), Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (nyní Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví) na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A8-0120/2019),

A.  vzhledem k tomu, že konečný rozpočet Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) podle jejího výkazu příjmů a výdajů(15)za rozpočtový rok 2017 činil 191 611 843 EUR, což představuje snížení 0,92 % oproti roku 2016; vzhledem k tomu, že 34 870 000 EUR z rozpočtu agentury pochází z rozpočtu Unie a 101 397 000 EUR představují příjmy z plateb a poplatků;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce Evropské agentury pro bezpečnost letectví za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  s uspokojením konstatuje, že výsledkem úsilí zaměřeného na monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 99 %, tedy stejná jako v roce 2016; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby dosáhla 93,75 %, což ve srovnání s rokem 2016 představuje zvýšení o 2,55 %;

2.  na základě poznámek Účetního dvora z předchozích let se znepokojením konstatuje, že Účetní dvůr ve své zprávě stále poukazuje na to, že přestože činnosti financované leteckým odvětvím vedly v roce 2016 k deficitu ve výši 7 600 000 EUR, rozpočtové výsledky se během let mění a agentura akumulovala v této kategorii činností přebytek ve výši 52 000 000 EUR; připomíná, že zakládající nařízení agentury stanoví, že výše vybraných poplatků by měla být na úrovni postačující ke krytí nákladů agentury na certifikační služby, a tudíž se v něm nehovoří o kumulovaném přebytku; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o v současnosti prováděných nápravných opatření a o tom, jak takovémuto přebytku hodlá zabránit v budoucnosti;

3.  bere na vědomí, že agentura má v úmyslu změnit své finanční nařízení i nařízení o poplatcích a platbách(16) s cílem lépe formalizovat zacházení s kumulovaným přebytkem; bere na vědomí informaci agentury, podle níž uvedenou revizi zahájila v roce 2018 a že vstup revidovaného nařízení Komise o poplatcích a platbách v platnost je naplánován na 1. ledna 2020; vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o provádění tohoto přezkumu, včetně ustanovení týkajících se řešení případného přebytku;

Zrušení přenosů prostředků

4.  bere na vědomí tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 239 829 EUR, což představuje 2,6 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 snížení o 1,07 %;

Výkonnost

5.  bere na vědomí, že agentura používá různé klíčové výkonnostní ukazatele (Key Performance Indicators) k měření přidané hodnoty svých činností a posílení řízení svého rozpočtu a pravidelně hodnotí relevantnost svých předpisů a standartních postupů;

6.  všímá si, že v roce 2017 byla agentura auditována Mezinárodní organizací pro civilní letectví; s uspokojením konstatuje, že i když oficiální výsledky nebyly zatím zveřejněny, z dosavadních informací vyplývá, že agentura patří mezí nejlepší letecké úřady na světě;

7.  bere na vědomí, že agentura zahájila činnost evropské strategické koordinační platformy a Evropského centra pro kybernetickou bezpečnost v letectví a první fázi iniciativy Data4Safety, jejichž cílem je podpořit vedoucí postavení evropských technologií a evropského trhu v oblasti civilního letectví a posílit evropské know-how v oblasti technologií dat velkého objemu; dále konstatuje, že agentura podepsala smlouvy s Francií, Německem a Itálií týkající se spolupráce v oblasti bezpečnosti civilního a vojenského letectví;

8.  konstatuje, že dne 11. září 2018 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 2018/1139, které obsahuje nový oddíl týkající se dronů a nový mandát agentury, jenž nově upravuje její pravomoci; konstatuje rovněž, že tímto nařízením se agentuře svěřuje pravomoc předkládat Komisi odborné poznatky za účelem regulace dronů všech velikostí, a to včetně malých;

9.  konstatuje, že agentura v roce 2017 zaznamenala významný nárůst, pokud jde o řízení vyčleněných projektů, které celkem dosahovaly objemu 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR v roce 2016); vítá, že tyto projekty jsou zaměřeny na zlepšení schopností vnitrostátních a regionálních leteckých úřadů po celém světě v oblasti regulace a dohledu a rovněž že mají přispět k výzkumným projektům, jejichž cílem je zvýšit celkovou bezpečnost letectví a podporovat normy EU;

10.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly zdroje nutné k výkonu nových a posílených pravomocí, jež se mimo jiné týkají rizik pro civilní letectví, která vyplývají z oblastí konfliktů, dále témat souvisejících s životním prostředím a certifikace a registrace bezpilotních letounů;

11.  vítá aktivní roli agentury, pokud jde o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020; naléhavě vyzývá agenturu, aby zůstala aktivní v oblasti výzkumu a vývoje;

12.  konstatuje, že agentura provedla své každoroční posouzení rizik v souladu s metodikou vypracovanou pro organizace EU; všímá si toho, že v souvislosti se zjišťováním možných rizik se v roce 2017 nenaplnila žádná významná rizika;

13.  s uspokojením konstatuje, že agentura v případě překrývajících se úkolů sdílí zdroje s dalšími agenturami, především s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví, Evropskou nadací odborného vzdělávání a Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, a to v oblasti průzkumů, elektronického vzdělávání a cloudových služeb;

Zaměstnanecká politika

14.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn ze 100 %, přičemž z 678 dočasných pracovníků (včetně 5 dotovaných postů) povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 676 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 673; konstatuje, že s ohledem na to, že nebylo přijato revidované základní nařízení, nebylo 5 dotovaných pracovních míst v roce 2017 obsazeno; vedle toho konstatuje, že v roce 2017 pro agenturu pracovalo 80 smluvních zaměstnanců a 18 vyslaných národních odborníků;

15.  lituje genderové nerovnováhy mezi členy vrcholného vedení agentury, v němž je z pěti členů pět mužů, a mezi členy správní rady, kde je z 29 členů 25 mužů a 4 ženy; žádá v této souvislosti Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů; dále agenturu vyzývá, aby přijala opatření k zajištění genderově vyrovnanějšího složení svého vysokého managementu;

16.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; oceňuje, že uspořádala informační setkání a umožnila důvěrné poradenství;

17.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo i na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu; je si vědom toho, že pracovním jazykem agentury je angličtina, a konstatuje, že agentura používá pro zveřejňování oznámení o volných pracovních místech meziagenturní portál pro inzerci pracovních příležitostí;

Veřejné zakázky

18.  na základě zprávy Účetního dvora konstatuje, že se agentura rozhodla uzavřít kaskádové rámcové smlouvy se třemi dodavateli týkající zakázek na služby IT v hodnotě 22 000 000 EUR; konstatuje, že podle Účetního dvora je v takových případech nutné pro konkrétní nákupy vyhlásit mezi vybranými dodavateli soutěžní řízení; vítá odpověď agentury, že bude od nynějška důkladněji zvažovat opětovné vyhlášení soutěží s cílem zajistit posílení hospodářské soutěže; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích přijatých v reakci na uvedená doporučení informovala;

19.  na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura na konci roku 2017 používala některé nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek), nikoliv však oblasti elektronické fakturace; žádá agenturu, aby zavedla všechny nezbytné nástroje k řízení postupů zadávání veřejných zakázek a orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o pokroku dosaženém v této věci;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

20.  na základě informací poskytnutých agenturou bere na vědomí, že agentura v roce 2017 provedla revizi stávajících postupů v oblasti své politiky nestrannosti a nezávislosti, prevence a zmírňování střetů zájmů tak, aby se proces vyplňování, posuzování a aktualizace prohlášení o zájmech vztahoval na všechny zaměstnance; konstatuje, že podle agentury se v dubnu 2019 očekává auditní zpráva útvaru IAS o prevenci a zmírňování střetu zájmů; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o komplexním přezkumu svého stávajícího systému pro prevenci a zmírňování střetu zájmů v letech 2018/2019 a o provádění doporučení Komise; vítá nové pokyny agentury pro oznamování (whistleblowing);

21.  konstatuje, že 70 % příjmů agentury tvoří poplatky; všímá si, že podle názoru agentury skutečnost, že žadatelé platí poplatky, nepředstavuje nezbytně střet zájmů; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních, která byla přijata s cílem zajistit, aby v souvislosti s financováním z poplatků nedošlo k žádnému střetu zájmů;

22.  vítá další kroky učiněné ve snaze zvýšit transparentnost činností agentury tím, že jsou oznamovány schůzky jejích zaměstnanců s externími zúčastněnými stranami a informace o nich jsou k dispozici na internetových stránkách agentury;

23.  vybízí agenturu, aby zajistila nezávislost účetního; bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora splnila správní rada agentury jeho žádost a zavedla přímou odpovědnost účetního řediteli agentury (administrativní) a správní radě (funkční) agentury, a to s účinkem od 1. ledna 2019; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých v této věci;

Vnitřní kontrolní systém

24.  konstatuje, že v roce 2017 útvary interního auditu provedly hodnocení rizik s cílem podpořit jejich rozvoj v příštím auditním cyklu (2018-2020);

25.  konstatuje, že oddělení interního auditu realizovalo v roce 2017 čtyři auditní ověřovací zakázky s cílem posoudit, zda byla dodržena příslušná nařízení, byly splněny cíle procesu a zda byla klíčová rizika řádně řešena; s uspokojením konstatuje, že takováto míra jistoty byla zjištěna v případě každého přezkumu a byla vydána doporučení k dalšímu posílení kontrol nebo celkové účinnosti procesů; dále bere na vědomí, že prostřednictvím opatření přijatých na základě auditů provedených v roce 2016 byla míra zbytkových rizik výrazně snížena, a to na přijatelnou úroveň, a veškerá dosud nedokončená opatření jsou prováděna, přičemž poslední opatření by mělo být podle plánu dokončeno do poloviny roku 2018;

26.  konstatuje, že každoroční posouzení norem řízení agentury na základě nejnovějších norem ISO a nového rámce vnitřní kontroly dospělo k závěru, že systém řízení agentury je díky účinnému systému monitorování, který byl zaveden na úrovni řízení i procesů, v souladu s normami řízení;

o

o o

27.  pokud jde o další připomínky horizontální povahy, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(17) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

23.1.2019

STANOVISKO Výboru pro dopravu a cestovní ruch

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví (EASA) na rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Zpravodaj: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěr Účetního dvora, že účetní závěrka Evropské agentury pro bezpečnost letectví (dále jen „agentura“) za rozpočtový rok 2017 je ve všech podstatných ohledech legální a správná;

2.  bere na vědomí, že roční rozpočet agentury na rok 2017 činil 191,6 milionu EUR, z čehož 37,8 milionu EUR pocházelo z dotací EU, 103,5 milionu EUR z poplatků a plateb a 2,1 milionu EUR z příspěvků třetích zemí; je potěšen tím, že agentura dosáhla 99% míry plnění rozpočtu, čímž se velmi přiblížila jeho vyčerpání a výrazně překročila 95% cíl stanovený Komisí; vítá vyváženou situaci agentury, pokud jde o poplatky a platby, a také zvýšení těchto částek ve srovnání s rokem 2016; konstatuje, že agentura skončila rok 2017 s přebytkem ve výši 2,7 milionu EUR, čímž kumulovaný přebytek dosáhl výše 54,9 milionu EUR; dále konstatuje, že cíl ve výši 5 % pro zrušení přenesených prostředků byl v roce 2017 splněn (3,7 %);

3.  vybízí agenturu, aby zajistila nezávislost účetního tím, že bude přímo odpovědný řediteli agentury (správně) a správní radě (funkčně), jak zdůraznil Účetní dvůr;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že byly zjištěny nedostatky ve veřejných zakázkách, především na služby, které ohrožovaly optimální využití prostředků; doporučuje řešit toto riziko tím, že se bude častěji využívat opětovného otevření soutěže místo vícenásobných rámcových smluv; konstatuje, že ačkoli podle finančního nařízení agentury musí být veřejné zakázky schváleny správní radou buď v ročním pracovním programu agentury, nebo prostřednictvím rozhodnutí o financování přijatého ad hoc, agentura sjednala a uzavřela jednu rámcovou smlouvu v oblasti informačních technologií v maximální výši 15 milionů EUR, přestože rozhodnutí o financování se vztahovalo pouze na částku 5 milionů EUR; vyzývá agenturu, aby důsledně dodržovala svůj postup a zavedla dodatečný kontrolní mechanismus, který by zajišťoval soulad s postupy zadávání veřejných zakázek; konstatuje, že agentura do konce roku 2017 zavedla u některých typů řízení elektronické zadávání zakázek a elektronické podávání nabídek, avšak nikoli elektronickou fakturaci; rovněž si všímá toho, že pro elektronickou fakturaci byly v roce 2017 dokončeny provozní specifikace; vybízí agenturu, aby zavedla IT řešení pro elektronickou fakturaci;

5.  konstatuje, že každoroční posouzení norem řízení agentury EASA na základě nejnovějších norem ISO a nového rámce vnitřní kontroly dospělo k závěru, že systém řízení agentury je díky účinnému systému monitorování, který byl zaveden na úrovni řízení i procesů, v souladu s normami řízení;

6.  vítá, že agentura na základě doporučení Parlamentu rozšířila v roce 2017 oblast působnosti prohlášení o zájmech na všechny zaměstnance agentury (nejen na zaměstnance v řídicích a citlivých funkcích), včetně dlouhodobých poradců, dočasných zaměstnanců a stážistů; vítá skutečnost, že proces posuzování prohlášení o zájmech byl zjednodušen a že je nyní možné provádět ho v elektronické podobě; vítá zavedení zvláštního kodexu chování pro externí odborníky spolupracující s agenturou EASA, který stanoví zásady transparentnosti, nestrannosti a nezávislosti a povinnost externích odborníků zachovávat důvěrnost; znovu opakuje, že je nutné zajistit nezávislost zaměstnanců agentury i externích odborníků i to, aby nedocházelo ke střetu zájmů; konstatuje, že aby byla zajištěna transparentnost a publicita a aby se případní kandidáti dozvědět o volných pracovních místech, měla by se oznámení o volných pracovních místech zveřejňovat nejen na internetových stránkách agentury EASA a v sociálních médiích, ale i na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO);

7.  bere na vědomí výsledky čtvrté srovnávací analýzy pracovních míst v agentuře, která ukázala, že došlo k přesunu pracovních míst z administrativních kategorií do provozních kategorií (+ 0,5 %);

8  konstatuje, že revidované základní nařízení agentury(18) nevstoupilo v roce 2017 v platnost, jak se původně očekávalo, což mělo za následek, že z dotace ve druhém opravném rozpočtu byly vypuštěny dodatečné plánované lidské a finanční zdroje ve výši 1,1 milionu EUR, které byly původně zahrnuty do dotace EU určené na nové úkoly v rámci návrhu Komise; konstatuje, že 5 pracovních míst v původním plánu pracovních míst na rok 2017 souviselo se vstupem tohoto nařízení v platnost a že přijímání pracovníků na tato pracovní místa bylo odloženo; připomíná, že nové základní nařízení o EASA, které agentuře ukládá nové povinnosti, vstoupilo v platnost v září 2018, a znovu opakuje, že je důležité agentuře přidělit další prostředky, aby mohla úspěšně plnit nové povinnosti, a odpovídající počet kvalifikovaných zaměstnanců pro nové úkoly;

9.  konstatuje, že dne 11. září 2018 vstoupilo v platnost nařízení (EU) č. 2018/1139, které obsahuje nový oddíl týkající se dronů a nový mandát agentury EASA, jenž nově upravuje pravomoci agentury; konstatuje rovněž, že tímto nařízením se agentuře svěřuje pravomoc předkládat Komisi odborné poznatky za účelem regulace dronů všech velikostí, a to včetně malých;

10.  konstatuje, že agentura v roce 2017 zaznamenala významný nárůst, pokud jde o řízení vyčleněných projektů, které celkem dosahovaly objemu 11,3 milionu EUR (7,3 milionu EUR v roce 2016); vítá, že tyto projekty jsou zaměřeny na zlepšení schopností vnitrostátních a regionálních leteckých úřadů po celém světě v oblasti regulace a dohledu a rovněž že mají přispět k výzkumným projektům, jejichž cílem je zvýšit celkovou bezpečnost letectví a podporovat normy EU;

11.  naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby poskytly zdroje nutné k výkonu nových a posílených pravomocí, jež se mimo jiné týkají rizik pro civilní letectví, která vyplývají z oblastí konfliktů, dále témat souvisejících s životním prostředím a certifikace a registrace bezpilotních letounů;

12.  vítá aktivní roli agentury, pokud jde o výzvu k předkládání návrhů v rámci programu Horizont 2020; naléhavě vyzývá agenturu, aby zůstala aktivní v oblasti výzkumu a vývoje;

13.  konstatuje, že agentura provedla své každoroční posouzení rizik v souladu s metodikou vypracovanou pro organizace EU; všímá si toho, že v souvislosti se zjišťováním možných rizik se v roce 2017 nenaplnila žádná významná rizika;

14.  navrhuje, aby Parlament udělil výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

22.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

39

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(7)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.

(9)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 46.

(10)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 79, 19.3.2008, s. 1.

(13)

Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1.

(14)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Úř. věst. C 108/45, 22.3.2018, s.229.

(16)

Nařízení Komise (EU) č. 319/2014 ze dne 27. března 2014 o poplatcích a platbách vybíraných Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví a o zrušení nařízení (ES) č. 593/2007,.

(17)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Úř. věst. L 212, 22.8.2018, s. 1).

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění