Διαδικασία : 2018/2189(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0120/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0120/2019

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 13.19

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0260

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 223kWORD 70k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2189(DEC))

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

Εισηγητής: Petri Sarvamaa

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

1. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(1),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(2) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(3), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(4), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(5), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(6), και ιδίως το άρθρο 121,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(7), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0120/2019),

1.  χορηγεί απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τους οριστικούς ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από την απάντηση του Οργανισμού(8),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(9) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση του Συμβουλίου, της 12ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στον Οργανισμό όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(10), και ιδίως το άρθρο 208,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(11), και ιδίως το άρθρο 70,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ(12), και ιδίως το άρθρο 60,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου(13), και ιδίως το άρθρο 121,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14), και ιδίως το άρθρο 108,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0120/2019),

1.  εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στον εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

3. ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2189(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 94 και το παράρτημα IV του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0120/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάσταση εσόδων και δαπανών του(15), ο οριστικός προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 ανήλθε σε 191 611 843 EUR, ποσό που συνιστά μείωση κατά 0,92 % σε σύγκριση με το 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι ποσό 34 870 000 EUR από τον προϋπολογισμό του Οργανισμού προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και ποσό 101 397 000 EUR συνιστά έσοδα από τέλη και επιβαρύνσεις·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην έκθεσή του για τους ετήσιους λογαριασμούς του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2017 («έκθεση του Συνεδρίου»), το Ελεγκτικό Συνέδριο δήλωσε ότι αποκόμισε εύλογη βεβαιότητα ότι οι ετήσιοι λογαριασμοί του Οργανισμού είναι αξιόπιστοι και ότι οι πράξεις στις οποίες βασίζονται είναι νόμιμες και κανονικές·

Δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση

1.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι οι προσπάθειες παρακολούθησης του προϋπολογισμού κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού 99 %, το οποίο είναι το ίδιο με το ποσοστό του 2016· σημειώνει ακόμη ότι το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 93,75 %, το οποίο συνιστά αύξηση κατά 2,55 % σε σύγκριση με το 2016·

2.  σημειώνει με ανησυχία, με βάση τα σχόλια που διατύπωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της έκθεσής του τα προηγούμενα έτη, ως μόνιμη παρατήρηση, ότι, παρότι οι δραστηριότητες που χρηματοδότησε η βιομηχανία το 2016 οδήγησαν σε έλλειμμα ύψους 7 600 000 EUR, τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού παρουσιάζουν διακυμάνσεις από έτος σε έτος και ότι ο Οργανισμός έχει συσσωρεύσει πλεόνασμα ύψους 52 000 000 EUR από τη συγκεκριμένη κατηγορία δραστηριοτήτων· υπενθυμίζει πως ο ιδρυτικός κανονισμός του Οργανισμού προβλέπει ότι οι εισπράξεις τελών από τη βιομηχανία θα πρέπει να αρκούν για να καλύψουν το κόστος των σχετικών με την πιστοποίηση δραστηριοτήτων του Οργανισμού και συνεπώς δεν προβλέπει τη συσσώρευση πλεονάσματος· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τις τρέχουσες διορθωτικές δράσεις και με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει να αποφύγει αυτά τα πλεονάσματα στο μέλλον·

3.  αναγνωρίζει, με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού ότι προτίθεται να τροποποιήσει τόσο τον δημοσιονομικό κανονισμό του όσο και τους κανονισμούς περί τελών και δικαιωμάτων(16), προκειμένου να τυποποιήσει με πιο ικανοποιητικό τρόπο την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου πλεονάσματος· σημειώνει με βάση τα στοιχεία του Οργανισμού ότι ξεκίνησε την αναθεώρηση το 2018 και ότι η έναρξη ισχύος των αναθεωρημένων κανονισμών της Επιτροπής για τα τέλη και τα δικαιώματα έχει προγραμματιστεί για την 1η Ιανουαρίου 2020· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την εφαρμογή της εν λόγω αναθεώρησης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που διευκρινίζουν την αντιμετώπιση δυνητικού πλεονάσματος·

Ακυρώσεις μεταφορών πιστώσεων στο επόμενο έτος

4.  επισημαίνει ότι οι διαγραφές των αυτόματων μεταφορών από το 2016 στο 2017 ανήλθαν σε 239 829 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει το 2,6% του συνολικού μεταφερόμενου ποσού, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,07 % σε σύγκριση με το 2016·

Επιδόσεις

5.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί διάφορους βασικούς δείκτες επιδόσεων για να μετρά την προστιθέμενη αξία που εξασφαλίζουν οι δραστηριότητές του και για να ενισχύει τη διαχείριση του προϋπολογισμού του και αξιολογεί τη συνάφεια των κανόνων και των προτύπων που εφαρμόζει σε περιοδική βάση·

6.  σημειώνει ότι το 2017 ο Οργανισμός ελέγχθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας· σημειώνει με ικανοποίηση ότι, αν και τα επίσημα αποτελέσματα δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί, τα πρώτα στοιχεία καταδεικνύουν ότι ο Οργανισμός συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων αεροπορικών αρχών στον κόσμο·

7.  αναγνωρίζει ότι ο Οργανισμός δρομολόγησε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα στρατηγικού συντονισμού και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της αεροπορίας, καθώς και την πρώτη φάση της πρωτοβουλίας Data4Safety, η οποία αποσκοπεί στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών τεχνολογιών και της ηγετικής θέσης στην αγορά πολιτικής αεροπορίας με σκοπό την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας στον τομέα των τεχνολογιών μαζικών δεδομένων· σημειώνει επιπλέον ότι υπέγραψε συμφωνίες με τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ιταλία σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ασφάλειας της αεροπορίας·

8.  σημειώνει ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139, ο οποίος περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και νέα εντολή για τον Οργανισμό, η οποία επανακαθορίζει τις αρμοδιότητές του· σημειώνει επίσης ότι ο κανονισμός αυτός παρέχει στον Οργανισμό την εξουσία να προτείνει στην Επιτροπή τεχνική πραγματογνωσία για τη ρύθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κάθε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών·

9.  σημειώνει ότι το 2017 ο Οργανισμός σημείωσε σημαντική αύξηση στη διαχείριση των έργων για ειδικό προορισμό, η οποία συνολικά ανήλθε σε 300 εκατομμύρια EUR (7 εκατομμύρια EUR το 2016)· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα έργα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση των ρυθμιστικών και εποπτικών ικανοτήτων των εθνικών και περιφερειακών αεροπορικών αρχών σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και στη συμβολή σε ερευνητικά έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας της παγκόσμιας αεροπορίας και την προώθηση των προτύπων της ΕΕ·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για τις νέες και ενισχυμένες αρμοδιότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους για την πολιτική αεροπορία που απορρέουν από ζώνες συγκρούσεων, ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την πιστοποίηση και καταγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

11.  χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο του Οργανισμού στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· προτρέπει τον Οργανισμό να παραμείνει ενεργός στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·

12.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διενήργησε την ετήσια αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για τους οργανισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι, εκτός από τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων, δεν υπήρξε κανένας εμφανής κίνδυνος το 2017·

13.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι ο Οργανισμός μοιράζεται πόρους σε επικαλυπτόμενα καθήκοντα με άλλους οργανισμούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών, στους τομείς των ερευνών, της ηλεκτρονικής μάθησης και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους·

Πολιτική προσωπικού

14.  σημειώνει ότι, στις 31 Δεκεμβρίου 2017, το οργανόγραμμα εκτελέστηκε κατά 100 %, με τον διορισμό 673 έκτακτων υπαλλήλων από τις 678 θέσεις έκτακτων υπαλλήλων (συμπεριλαμβανομένων 5 επιδοτούμενων θέσεων) που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της Ένωσης (σε σύγκριση με 676 εγκεκριμένες θέσεις το 2016)· σημειώνει ότι, λόγω της μη έγκρισης του αναθεωρημένου βασικού κανονισμού, οι 5 επιδοτούμενες θέσεις δεν καλύφθηκαν το 2017· σημειώνει ότι, επιπλέον, 80 συμβασιούχοι υπάλληλοι και 18 αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες εργάστηκαν για τον Οργανισμό το 2017·

15.  εκφράζει τη λύπη του για την ανισορροπία μεταξύ των φύλων που επικρατεί στα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια του Οργανισμού, όπου 5 στους 5 υπαλλήλους είναι άνδρες, καθώς και μεταξύ των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όπου οι 25 από τους 29 υπαλλήλους είναι άνδρες και οι 4 γυναίκες· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τη σημασία που έχει η εξασφάλιση ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων κατά την υποβολή των προτάσεών τους για τον ορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου· ζητεί επίσης από τον Οργανισμό να λάβει μέτρα για τη διασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις ανώτερες διοικητικές θέσεις του·

16.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός έχει εγκρίνει πολιτική για την προστασία της αξιοπρέπειας των προσώπων και την πρόληψη της παρενόχλησης· σημειώνει ότι διοργάνωσε ενημερωτικά σεμινάρια και έθεσε σε λειτουργία εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες·

17.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να δημοσιεύονται οι προκηρύξεις κενών θέσεων στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού προκειμένου να ενισχυθεί η δημοσιότητα· κατανοεί ότι η γλώσσα εργασίας του Οργανισμού είναι τα αγγλικά και σημειώνει ότι ο Οργανισμός χρησιμοποιεί τον κοινό πίνακα θέσεων των οργανισμών, που αναπτύχθηκε από το δίκτυο των οργανισμών για να δημοσιεύει τις προκηρύξεις των κενών θέσεών του·

Σύναψη συμβάσεων

18.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι ο Οργανισμός επέλεξε να χρησιμοποιήσει συμβάσεις-πλαίσια με ανάθεση κατά προτεραιότητα μεταξύ τριών αναδόχων για την προμήθεια υπηρεσιών ΤΠ αξίας EUR 22 000 000· σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι σε τέτοιες περιστάσεις πρέπει να κινείται ανταγωνιστική διαδικασία μεταξύ των επιλεγέντων αναδόχων για τις επιμέρους αγορές. εκφράζει την ικανοποίησή του για την απάντηση του Οργανισμού ότι θα εξετάσει με μεγαλύτερη προσοχή το ενδεχόμενο επανεκκίνησης της ανταγωνιστικής διαδικασίας προκειμένου να διασφαλίσει την ενίσχυση του ανταγωνισμού· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να αντιμετωπίσει αυτές τις συστάσεις·

19.  σημειώνει, με βάση την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι έως το τέλος του 2017 ο Οργανισμός χρησιμοποιούσε όλα τα εργαλεία που έθεσε σε λειτουργία η Επιτροπή με στόχο να καθιερώσει μια ενιαία λύση για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτα μέρη που συμμετέχουν στις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων (ηλεκτρονικές συμβάσεις), όχι όμως την ηλεκτρονική τιμολόγηση· καλεί τον Οργανισμό να θεσπίσει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων και να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα·

Πρόληψη και διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων και διαφάνεια

20.  επισημαίνει τη δήλωση του Οργανισμού, ότι το 2017 πραγματοποίησε αναθεώρηση της ισχύουσας διαδικασίας που αφορά την «Πολιτική σχετικά με την αμεροληψία και ανεξαρτησία: πρόληψη και μετριασμός των συγκρούσεων συμφερόντων» προκειμένου να επεκτείνει την ολοκλήρωση, την αναθεώρηση και την επικαιροποίηση των δηλώσεων συμφερόντων σε όλα τα μέλη του προσωπικού· σημειώνει ότι, σύμφωνα με τον Οργανισμό, αναμένεται η δημοσίευση έκθεσης ελέγχου της IAS σχετικά με την πρόληψη και τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων τον Απρίλιο 2019· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τη συνολική αναθεώρηση του σημερινού συστήματός του για την πρόληψη και τον μετριασμό των συγκρούσεων συμφερόντων το 2018/2019 και για την εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις νέες κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού σχετικά με την καταγγελία δυσλειτουργιών·

21.  σημειώνει ότι το 70 % του εισοδήματος του Οργανισμού προέρχεται από τέλη· λαμβάνει υπό σημείωση την άποψη του Οργανισμού ότι το γεγονός ότι οι αιτούντες καταβάλλουν τέλη δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη σύγκρουση συμφερόντων· καλεί τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκύψει καμία σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά τη χρηματοδότηση των τελών·

22.  επικροτεί τα περαιτέρω μέτρα που ελήφθησαν για να ενισχυθεί η διαφάνεια των δραστηριοτήτων του Οργανισμού, τα οποία συνίστανται στην αναφορά των συνεδριάσεων που πραγματοποιεί το προσωπικό του Οργανισμού με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη και στη δημοσίευσή τους στον ιστότοπο του Οργανισμού·

23.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία του υπόλογου· σημειώνει ότι, μετά την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το διοικητικό συμβούλιο του EASA ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Ελεγκτικού Συνεδρίου καθιστώντας τον υπόλογο άμεσα υπεύθυνο έναντι του διευθυντή του Οργανισμού και υπεύθυνο από λειτουργική άποψη έναντι του διοικητικού συμβουλίου, με ισχύ από τον Ιανουάριο 2019· ζητεί από τον Οργανισμό να υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή όσον αφορά τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτό·

Εσωτερικοί έλεγχοι

24.  σημειώνει ότι, το 2017, οι υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου διενήργησαν εκτίμηση κινδύνου για να υποστηρίξουν την εξέλιξή τους στον επόμενο κύκλο ελέγχου (2018-2020)·

25.  επισημαίνει ότι το κλιμάκιο εσωτερικού ελέγχου διεξήγαγε τρεις επιχειρήσεις διασφάλισης ελέγχου το 2017, για να αξιολογήσει κατά πόσον τηρήθηκαν οι σχετικοί κανονισμοί, επιτεύχθηκαν οι στόχοι της διαδικασίας και μετριάστηκαν σε επαρκή βαθμό οι βασικοί κίνδυνοι· σημειώνει με ικανοποίηση ότι αυτό το επίπεδο βεβαιότητας παρασχέθηκε σε καθεμία από τις επισκοπήσεις και ότι διατυπώθηκαν συστάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση είτε του περιβάλλοντος ελέγχου είτε της συνολικής αποτελεσματικότητας των διαδικασιών· επισημαίνει, επιπλέον, ότι στο πλαίσιο της συνέχειας που δόθηκε στους ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2016, οι υπολειπόμενοι κίνδυνοι μειώθηκαν σημαντικά σε αποδεκτό επίπεδο και ότι υλοποιήθηκαν όλες οι ανοικτές δράσεις, ενώ η τελική δράση προγραμματίστηκε να κλείσει έως τα μέσα του 2018·

26.  σημειώνει ότι η ετήσια αξιολόγηση των προτύπων διαχείρισης του Οργανισμού, με βάση την τελευταία έκδοση των προτύπων ISO και το νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα διαχείρισης του Οργανισμού συμμορφώνεται με τα πρότυπα διαχείρισης, χάρη στο αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης που έχει καθοριστεί τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και σε επίπεδο διαδικασιών·

o

o o

27.  παραπέμπει, όσον αφορά άλλες παρατηρήσεις οριζόντιου χαρακτήρα που συνοδεύουν την απόφαση απαλλαγής, στο ψήφισμά του της ... 2019(17) σχετικά με τις επιδόσεις, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οργανισμών.

23.1.2019

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) για το οικονομικό έτος 2017

(2018/2189(DEC))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Innocenzo Leontini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πόρισμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με το οποίο οι λογαριασμοί του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας («ο Οργανισμός») για το οικονομικό έτος 2017 είναι, από κάθε ουσιώδη πλευρά, νόμιμοι και κανονικοί·

2.  επισημαίνει ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός του Οργανισμού για το έτος 2017 ανήλθε σε 191,6 εκατομμύρια EUR, από τα οποία 37,8 εκατομμύρια EUR προέρχονταν από ενωσιακές επιδοτήσεις, 103,5 εκατομμύρια EUR από τέλη και επιβαρύνσεις και 2,1 εκατομμύρια EUR από συνεισφορές τρίτων χωρών· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός ήταν πολύ κοντά στην πλήρη εκτέλεση του προϋπολογισμού του, με ποσοστό εκτέλεσης 99 %, πολύ πάνω από τον στόχο του 95% που είχε θέσει η Επιτροπή· εκφράζει την ικανοποίησή του για την ισορροπημένη κατάσταση του Οργανισμού όσον αφορά τα τέλη και τις επιβαρύνσεις, καθώς και για την αύξηση των ποσών αυτών σε σύγκριση με το 2016· σημειώνει ότι στο τέλος του έτους 2017 ο Οργανισμός παρουσίαζε πλεόνασμα 2,7 εκατομμυρίων EUR, με αποτέλεσμα το συσσωρευμένο πλεόνασμα να ανέλθει σε 54,9 εκατομμύρια EUR· σημειώνει επίσης ότι το 2017 επιτεύχθηκε ο στόχος του 5 % για τις ακυρώσεις μεταφορών (3,7 %)·

3.  ενθαρρύνει τον Οργανισμό να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του υπολόγου, καθιστώντας τον άμεσα υπόλογο στον διευθυντή (για τα διοικητικά θέματα) και στο διοικητικό συμβούλιο (για τα λειτουργικά θέματα) του Οργανισμού, όπως υπογραμμίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

4.  θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι διαπιστώθηκαν αδυναμίες στη σύναψη των δημόσιων συμβάσεων, κυρίως όσον αφορά τις συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική αποδοτικότητα των σχετικών δαπανών· συνιστά να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος με συχνότερη επιλογή της επανεκκίνηση της ανταγωνιστικής διαδικασίας αντί των διαδοχικών συμβάσεων-πλαισίων· σημειώνει ότι, παρόλο που ο δημοσιονομικός κανονισμός του Οργανισμού προβλέπει ότι οι αναθέσεις συμβάσεων πρέπει να εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο είτε στο ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού είτε σε κάποια ad hoc απόφαση χρηματοδότησης, ανατέθηκε και υπεγράφη σύμβαση-πλαίσιο ΤΠ για ανώτατο ποσό 15 εκατομμυρίων EUR, παρότι η απόφαση χρηματοδότησης κάλυπτε μόνο ποσό ύψους 5 εκατομμυρίων EUR· καλεί τον Οργανισμό να τηρεί αυστηρά τη διαδικασία του και να θεσπίσει πρόσθετο μηχανισμό ελέγχου για να εξασφαλίσει τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· σημειώνει ότι στο τέλος του έτους 2017 ο Οργανισμός είχε εισαγάγει την ηλεκτρονική δημοσίευση της προκήρυξης διαγωνισμού και την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών για ορισμένες διαδικασίες, όχι όμως και την ηλεκτρονική τιμολόγηση· σημειώνει επίσης ότι, όσον αφορά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, οι επιχειρησιακές προδιαγραφές οριστικοποιήθηκαν το 2017· ενθαρρύνει τον Οργανισμό να εφαρμόσει λύσεις ΤΠ για την ηλεκτρονική τιμολόγηση·

5.   σημειώνει ότι η ετήσια αξιολόγηση των προτύπων διαχείρισης του EASA, με βάση την τελευταία έκδοση των προτύπων ISO και το νέο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σύστημα διαχείρισης του Οργανισμού συμμορφώνεται με τα πρότυπα διαχείρισης, χάρη στο αξιόπιστο σύστημα παρακολούθησης που έχει καθοριστεί τόσο σε επίπεδο διαχείρισης όσο και σε επίπεδο διαδικασιών·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι ο Οργανισμός, μετά από σύσταση του Κοινοβουλίου, το 2017 επέκτεινε το πεδίο εφαρμογής της δήλωσης συμφερόντων σε όλο το προσωπικό του Οργανισμού (όχι μόνο στα διευθυντικά στελέχη και στα άτομα που εκτελούν ευαίσθητα καθήκοντα), συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων με σύμβαση μακράς διαρκείας, του προσωρινού προσωπικού και των ασκουμένων· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η διαδικασία αξιολόγησης των συμφερόντων έχει απλουστευθεί και είναι πλέον εφικτή σε ηλεκτρονική μορφή· επικροτεί τη θέσπιση ειδικού «κώδικα δεοντολογίας για τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που υποστηρίζουν τον EASA», ο οποίος θεσπίζει τις αρχές που διέπουν τη διαφάνεια, την αμεροληψία, την ανεξαρτησία και την προσήλωση των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στην εμπιστευτικότητα· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία του προσωπικού και των εξωτερικών εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού και να υπάρξει μέριμνα για την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η δημοσιότητα, και να μπορούν οι δυνητικοί υποψήφιοι να εντοπίζουν τις κενές θέσεις, οι προκηρύξεις κενών θέσεων θα πρέπει να δημοσιεύονται όχι μόνο στον ιστότοπο του EASA και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO)·

7.  σημειώνει τα αποτελέσματα της τέταρτης συγκριτικής αξιολόγησης για τις θέσεις του Οργανισμού, από την οποία προέκυψε μεταφορά θέσεων από τις διοικητικές κατηγορίες στις επιχειρησιακές κατηγορίες (+0,5 %)·

8  σημειώνει ότι ο αναθεωρημένος βασικός κανονισμός του Οργανισμού(18) δεν τέθηκε σε ισχύ το 2017, όπως είχε αρχικά προβλεφθεί, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση των πρόσθετων προγραμματισμένων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων ύψους 1,1 εκατομμυρίων EUR που είχαν περιληφθεί αρχικά στην επιδότηση της ΕΕ για την κάλυψη νέων καθηκόντων στο πλαίσιο της πρότασης της Επιτροπής από την επιδότηση στον δεύτερο διορθωτικό προϋπολογισμό· σημειώνει ότι 5 θέσεις στο αρχικό οργανόγραμμα για το 2017 συνδέονταν με την έναρξη ισχύος του εν λόγω κανονισμού και ότι οι προσλήψεις για την κάλυψή τους αναβλήθηκαν· υπενθυμίζει ότι ο νέος βασικός κανονισμός του EASA ο οποίος προβλέπει νέες αρμοδιότητες για τον Οργανισμό, τέθηκε σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του 2018 και επαναλαμβάνει τη σημασία που έχει η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης στον Οργανισμό προκειμένου να διασφαλιστεί η επιτυχής ανάληψη των νέων αυτών αρμοδιοτήτων, καθώς και η επαρκής στελέχωση με ικανό για τον σκοπό αυτό προσωπικό για την εκπλήρωση των πρόσθετων καθηκόντων·

9.  σημειώνει ότι στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139, ο οποίος περιλαμβάνει ένα νέο τμήμα για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη και νέα εντολή για τον EASA, η οποία επανακαθορίζει τις αρμοδιότητες του Οργανισμού· σημειώνει επίσης ότι ο κανονισμός αυτός παρέχει στον Οργανισμό την εξουσία να προτείνει στην Επιτροπή τεχνική πραγματογνωσία για τη ρύθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών κάθε μεγέθους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών·

10.  σημειώνει ότι το 2017 ο Οργανισμός σημείωσε σημαντική αύξηση στη διαχείριση των έργων για ειδικό προορισμό, η οποία συνολικά ανήλθε σε 11,3 εκατομμύρια EUR (7,3 εκατομμύρια EUR το 2016)· χαιρετίζει το γεγονός ότι τα έργα αυτά αποσκοπούν στη βελτίωση των ρυθμιστικών και εποπτικών ικανοτήτων των εθνικών και περιφερειακών αεροπορικών αρχών σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς και στη συμβολή σε ερευνητικά έργα για την ενίσχυση της ασφάλειας της παγκόσμιας αεροπορίας και την προώθηση των προτύπων της ΕΕ·

11.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διαθέσουν τους αναγκαίους πόρους για τις νέες και ενισχυμένες αρμοδιότητες που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους κινδύνους για την πολιτική αεροπορία που απορρέουν από ζώνες συγκρούσεων, ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον και την πιστοποίηση και καταγραφή των μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

12.  χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο του Οργανισμού στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων 2020»· προτρέπει τον Οργανισμό να παραμείνει ενεργός στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης·

13.  σημειώνει ότι ο Οργανισμός διενήργησε την ετήσια αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί για τους οργανισμούς της ΕΕ· σημειώνει ότι, εκτός από τον εντοπισμό δυνητικών κινδύνων, δεν υπήρξε κανένας εμφανής κίνδυνος το 2017·

14.  προτείνει να χορηγήσει το Κοινοβούλιο απαλλαγή στον εκτελεστικό διευθυντή του Οργανισμού, όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Οργανισμού για το οικονομικό έτος 2017.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.1.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.2.2019

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Petra Kammerevert

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

(1)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 46.

(2)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 46.

(3)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(5)

ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(6)

ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(7)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(8)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 46.

(9)

ΕΕ C 434 της 30.11.2018, σ. 46.

(10)

ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.

(11)

ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.

(12)

ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.

(13)

ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1.

(14)

ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42.

(15)

ΕΕ C 108/45 της 22.3.2018, σ. 229.

(16)

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 319/2014 της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2014, σχετικά με τα τέλη και τα δικαιώματα που εισπράττονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 593/2007.

(17)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια, και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2111/2005, (ΕΚ) αριθ. 1008/2008, (ΕΕ) αριθ. 996/2010, (ΕΕ) αριθ. 376/2014 και των οδηγιών 2014/30/ΕΕ και 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/2004 και (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3922/91 του Συμβουλίου (ΕΕ L 212 της 22.8.2018, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαρτίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου