Menetlus : 2018/2189(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0120/2019

Esitatud tekstid :

A8-0120/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.19

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0260

RAPORT     
PDF 190kWORD 64k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2189(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ)(5), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91)(6), eriti selle artiklit 121,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(7), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0120/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos ameti vastusega(8),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(9) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust ameti tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(10), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(11), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 216/2008 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühiseeskirju ja millega luuakse Euroopa Lennundusohutusamet ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv 91/670/EMÜ, määrus (EÜ) nr 1592/2002 ning direktiiv 2004/36/EÜ)(12), eriti selle artiklit 60,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrust (EL) 2018/1139 (mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91)(13), eriti selle artiklit 121,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(14), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0120/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Lennundusohutusameti tegevdirektorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2189(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Lennundusohutusameti 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning transpordi- ja turismikomisjoni arvamust (A8-0120/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(15) kohaselt oli ameti 2017. aasta lõplik eelarve 191 611 843 eurot, mis tähendab 2016. aastaga võrreldes 0,92 % suurust vähenemist; arvestades, et ameti eelarve koosneb 34 870 000 euro ulatuses liidu eelarvest eraldatud vahenditest ning 101 397 000 eurot on saadud lõivudest ja tasudest;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Lennundusohutusameti eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et on saanud piisavalt kinnitust ameti raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib rahuloluga, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 99 % ehk sama, mis 2016. aastal; märgib ka, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 93,75 %, mis oli 2016. aastaga võrreldes 2,55 % suurem;

2.  võtab kontrollikoja aruande varasemate aastate korduvalt äratoodud kommentaaridest murega teadmiseks, et kuigi 2016. aasta lennundustööstuse rahastatud tegevuse tulemuseks oli 7 600 000 euro suurune eelarvepuudujääk, varieeruvad eelarve tulemused aastate kaupa ning ametil on tekkinud selle kategooria tegevustest 52 000 000 euro suurune ülejääk; tuletab meelde, et ameti asutamismääruses sätestatakse, et lennundustööstuse teenustasud peaksid katma ameti asjaomase sertifitseerimistegevusega seotud kulud ning seega puuduvad määruses sätted kumuleerunud ülejäägi kohta; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru lõpetamata parandusmeetmetest ja sellest, kuidas amet kavatseb sellise ülejäägi tekkimist tulevikus ära hoida;

3.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et ta kavatseb muuta nii oma finantseeskirju kui ka lõivude ja tasude eeskirju(16), et kumuleerunud ülejäägi käsitlemist paremini sätestada; võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet alustas läbivaatamist 2018. aastal ning et lõive ja tasusid käsitleva muudetud komisjoni määruse jõustumine on kavandatud 1. jaanuarile 2020; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle läbivaatamise elluviimisest ja sealhulgas võimaliku ülejäägi käsitlemist täpsustavatest sätetest;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

4.  märgib, et 2016. aastast 2017. aastasse üle kantud assigneeringutest tühistati 239 829 eurot, mis moodustab kogu üle kantud summast 2,6% ja on 2016. aasta tühistamismäärast 1,07 % võrra madalam;

Tulemused

5.  võtab teadmiseks, et amet kasutab erinevaid võtmetähtsusega tulemuslikkuse põhinäitajaid, et mõõta oma tegevusest tulenevat lisaväärtust ja parandada eelarve haldamist, ning hindab korrapäraselt oma eeskirjade ja standardmenetluste asjakohasust;

6.  märgib, et 2017. aastal auditeeris ametit Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon; märgib rahuloluga, et kuigi ametlikke tulemusi ei ole veel avaldatud, näitab esialgne teave, et amet kuulub maailma tähtsaimate lennundusasutuste hulka;

7.  võtab teadmiseks, et amet käivitas Euroopa strateegilise koordineerimise platvormi ja Euroopa lennunduse küberjulgeoleku keskuse ning algatuse Data4Safety esimese etapi, mille eesmärk on toetada Euroopa tehnoloogiaid ja turuliidri positsiooni tsiviillennunduses, et suurendada Euroopa oskusteabe kasutamist suurandmete tehnoloogia valdkonnas; märgib lisaks, et amet on sõlminud Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaaliaga tsiviil- ja sõjalennundusohutuse alast koostööd käsitlevad lepingud;

8.  märgib, et 11. septembril 2018 jõustus määrus (EL) nr 2018/1139, mis sisaldab uut jagu mehitamata õhusõidukite kohta ja uusi volitusi, millega sõnastatakse ümber ameti pädevused; märgib samuti, et kõnealuse määrusega antakse ametile õigus pakkuda komisjonile tehnilist oskusteavet, et reguleerida igas suuruses, sh väikseid mehitamata õhusõidukeid;

9.  märgib, et 2017. aastal suurendas amet märkimisväärselt sihtotstarbeliste projektide haldamist, mille maht kokku oli 11 300 000 eurot (2016. aastal oli see 7 300 000 eurot); väljendab heameelt selle üle, et nende projektide eesmärk on parandada riiklike ja piirkondlike lennuametite regulatiivset ja järelevalvealast suutlikkust kogu maailmas ning toetada teadusprojekte ülemaailmse lennundusohutuse parandamiseks ja ELi standardite edendamiseks;

10.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid eraldaksid vahendid, mida on vaja uute ja mahukamate ülesannete täitmiseks, mille hulka kuuluvad ohud, mida tsiviillennundusele tekitavad konfliktipiirkonnad, keskkonnaküsimused ning mehitamata õhusõidukite sertifitseerimine ja registreerimine;

11.  väljendab heameelt selle üle, et amet on olnud programmi „Horisont 2020“ raames korraldatud projektikonkurssidel aktiivne; nõuab tungivalt, et amet oleks teadus- ja arendustegevuse valdkonnas aktiivne ka edaspidi;

12.  märgib, et amet viis läbi oma iga-aastase riskihindamise kooskõlas ELi organisatsioonidele väljatöötatud metoodikaga; märgib, et võimalike riskide kindlakstegemise järel ei realiseerunud 2017. aastal ühtegi olulist riski;

13.  märgib rahuloluga, et amet jagab kattuvate ülesannete täitmisel vahendeid teiste ametitega, eelkõige Euroopa Toiduohutusameti, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti, Euroopa Koolitusfondi ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvega, uuringute, e-õppe ja pilveteenuste valdkonnas;

Personalipoliitika

14.  märgib, et 31. detsembril 2017 oli ametikohtade loetelust täidetud 100 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 678 ajutisest teenistujast (sh 5 toetusest finantseeritavat ametikohta) oli ametisse nimetatud 673 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 676); märgib, et muudetud alusmääruse vastuvõtmata jätmise tõttu ei olnud viis toetusest finantseeritavat ametikohta 2017. aastal täidetud; märgib, et 2017. aastal töötas ameti heaks ka 80 lepingulist töötajat ja 18 lähetatud riiklikku eksperti;

15.  peab kahetsusväärseks soolise tasakaalu puudumist ameti kõrgemas juhtkonnas, mille kõik 5 liiget on meessoost, ja haldusnõukogu liikmete hulgas, mille puhul 29 liikmest 25 on meessoost ja 4 naissoost; palub sellega seoses komisjonil ja liikmesriikidel võtta arvesse soolise tasakaalu tagamise tähtsust, kui nad esitavad haldusnõukogu liikmete kandidaadid; palub ka ametil võtta meetmeid, mis tagaksid kõrgema juhtkonna hulgas parema soolise tasakaalu;

16.  märgib, et amet võttis vastu inimväärikuse kaitse ja ahistamise ärahoidmise poliitika; võtab teadmiseks, et amet korraldas teabeüritusi ja võimaldas konfidentsiaalset nõustamist;

17.  väljendab heameelt kontrollikoja soovituse üle avaldada teated vabade ametikohtade kohta ka Euroopa Personalivaliku Ameti veebisaidil, et parandada teabe levikut; mõistab, et ameti töökeel on inglise keel, ja võtab teadmiseks, et amet kasutab ametite võrgustiku loodud ametitevahelist tööportaali vabade ametikohtade teadete avaldamiseks;

Hanked

18.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et amet otsustas kasutada 22 000 000 euro eest IT-teenuste hankimiseks kolme tarnijaga sõlmitud astmelisi raamlepinguid; märgib, et kontrollikoda on arvamusel, et sellises olukorras tuleks korraldada konkreetsete ostude tegemiseks valitud tarnijate vahel konkurentsipõhine menetlus; väljendab heameelt ameti vastuse üle, mille kohaselt amet kavatseb pöörata suuremat tähelepanu hankekonkursside taasavamisele, et tagada tugevam konkurents; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile soovituste elluviimiseks võetud meetmetest aru;

19.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks kasutas amet küll mõningaid komisjoni poolt käiku lastud vahendeid, mille eesmärk on võtta avaliku hanke menetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked), aga mitte e-arveid; palub, et amet võtaks kasutusele kõik vajalikud vahendid hankemenetluste haldamiseks ja annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas tehtud edusammudest aru;

Huvide konflikti ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

20.  võtab ameti esitatud teabe põhjal teadmiseks, et amet vaatas 2017. aastal läbi oma personalipoliitika dokumendi „Erapooletuse ja sõltumatuse poliitika: huvide konflikti ennetamine ja leevendamine“, et laiendada huvide deklaratsioonide täitmist, läbivaatamist ja ajakohastamist kõigile töötajatele; märgib, et ameti andmetel avaldatakse siseauditi talituse auditiaruanne huvide konflikti ennetamise ja leevendamise kohta eeldatavasti 2019. aasta aprillis; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru oma praeguse huvide konflikti ennetamise ja leevendamise süsteemi põhjalikust läbivaatamisest aastatel 2018–2019 ning komisjoni soovituste rakendamisest; väljendab heameelt ameti uute suuniste üle rikkumisest teatamise kohta;

21.  märgib, et 70 % ameti tuludest moodustavad lõivud; võtab teadmiseks ameti seisukoha, mille kohaselt asjaoluga, et taotlejad maksavad lõive, ei kaasne tingimata huvide konflikt; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru meetmetest, mida on võetud, et tagada huvide konflikti ärahoidmine seoses lõivudest rahastamisega;

22.  väljendab heameelt täiendavate sammude üle, mida on astutud ameti tegevuse läbipaistvuse suurendamiseks teabe andmisega ameti töötajate kohtumiste kohta väliste sidusrühmadega, ning võimaluse üle selle teabega ameti veebisaidil tutvuda;

23.  soovitab ametil tagada peaarvepidaja sõltumatus; märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt täitis ameti haldusnõukogu kontrollikoja taotluse, tehes peaarvepidaja alates 2019. aasta jaanuarist ameti direktori ees halduslikult otsevastutavaks ning haldusnõukogu ees funktsionaalselt vastutavaks; palub, et amet annaks eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile selles valdkonnas võetud meetmetest aru;

Sisekontroll

24.  märgib, et 2017. aastal viisid siseauditi talitused läbi riskihindamise, et toetada järgmise audititsükli (2018–2020) väljatöötamist;

25.  märgib, et siseauditi üksus korraldas 2017. aastal neli kindluse andmise menetlust, et hinnata, kas on järgitud asjaomaseid määruseid, saavutatud protsessi eesmärgid ja peamised riskid nõuetekohaselt maandatud; märgib rahuloluga, et kindluse tase oli tagatud iga läbivaatamise puhul ja esitati soovitusi, et parandada veelgi kas kontrollikeskkonda või protsesside üldist tõhusust; võtab lisaks teadmiseks, et 2016. aastal läbi viidud auditite järelmeetmetes vähendati jääkriske märkimisväärselt kuni vastuvõetava tasemeni ning kõik viimase meetme raames rakendatavad lõpetamata meetmed oli kavas lõpule viia 2018. aasta keskpaigaks;

26.  märgib, et ameti juhtimisstandardite iga-aastases hindamises, mis põhineb ISO standardite uusimal versioonil ja uuel sisekontrolliraamistikul, tõdeti, et ameti juhtimissüsteem on kooskõlas juhtimisstandarditega tänu rangele järelevalvesüsteemile, mis toimib nii juhtimise kui ka protsessi tasandil;

o

o o

27.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(17) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

23.1.2019

TRANSPORDI- JA TURISMIKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2189(DEC))

Arvamuse koostaja: Innocenzo Leontini

ETTEPANEKUD

Transpordi- ja turismikomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  väljendab heameelt selle üle, et kontrollikoja hinnangul on Euroopa Lennundusohutusameti (edaspidi „amet“) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes aspektides seaduslik ja korrektne;

2.  märgib, et ameti 2017. aasta eelarve oli 191,6 miljonit eurot, millest 37,8 miljonit eurot tuli ELi toetustest, 103,5 miljonit eurot lõivudest ja tasudest ning 2,1 miljonit eurot kolmandate riikide rahalisest osalusest; tunneb heameelt selle üle, et amet oli väga lähedal eelarve täielikule täitmisele, kuna eelarve täitmise määr oli 99 %, mis on tunduvalt suurem kui komisjoni seatud eesmärk 95 %; tunneb heameelt selle üle, et ameti lõivude ja tasude osas on olukord tasakaalus ning et need summad on 2016. aastaga võrreldes kasvanud; märgib, et amet lõpetas 2017. aasta 2,7 miljoni euro suuruse ülejäägiga, mis teeb kumuleerunud ülejäägi suuruseks 54,9 miljonit eurot; märgib samuti, et 2017. aastal täideti ülekandmiste tühistamise eesmärk, mis oli 5 % (3,7 %);

3.  ergutab ametit tagama peaarvepidaja sõltumatuse nii, et ta alluks otse ameti direktorile (haldusülesanded) ja juhatusele (põhitegevus), nagu on toonitanud kontrollikoda;

4.  peab kahetsusväärseks, et riigihangete valdkonnas tuvastati puudusi, mis olid põhiliselt seotud teenustega ja mis seadsid ohtu kulutustele vastava tulu saamise; soovitab selle ohuga tegeledes alustada pigem uuesti konkurssi kui sõlmida astmelisi raamlepinguid; märgib, et kuigi ameti finantsmääruses nõutakse, et ameti haldusnõukogu peab hanked heaks kiitma kas ameti iga-aastases tööprogrammis või ad hoc rahastamisotsusega, korraldati hange ja allkirjastati üks IT-raamleping maksimumsummas 15 miljonit eurot, kuigi rahastamisotsus hõlmas üksnes 5 miljoni euro suurust summat; kutsub ametit üles järgima rangelt oma menetlust ja kehtestama täiendava kontrollimehhanismi, et tagada hankemenetluste järgimine; märgib, et 2017. aasta lõpuks oli amet küll teatud menetluste jaoks kasutusele võtnud e-hanked ja hankedokumentide elektroonilise esitamise, kuid mitte e-arvete rakendust; märgib samuti, et e-arvete osas valmis 2017. aastal tegevuse kirjeldus; ergutab ametit võtma kasutusele IT-lahendused e-arvete jaoks;

5.   märgib, et ameti juhtimisstandardite iga-aastases hindamises, mis põhineb ISO standardite uusimal versioonil ja uuel sisekontrolliraamistikul, tõdeti, et ameti juhtimissüsteem on kooskõlas juhtimisstandarditega tänu rangele järelevalvesüsteemile, mis toimib nii juhtimise kui ka protsessi tasandil;

6.  väljendab heameelt selle üle, et amet laiendas 2017. aastal Euroopa Parlamendi soovituse alusel huvide deklaratsiooni kohaldamisala kõikidele ameti töötajatele (mitte ainult juhtidele ja tundlikele ametikohtadele), sealhulgas pikaajalistele konsultantidele, ajutistele töötajatele ja praktikantidele; väljendab heameelt asjaolu üle, et huvide deklaratsiooni hindamist on lihtsustatud ja nüüd on seda võimalik teha elektrooniliselt; tunneb heameelt selle üle, et kasutusele on võetud spetsiaalne ameti välisekspertide tegevusjuhend, milles sätestatakse välisekspertide erapooletuse, sõltumatuse ja konfidentsiaalsuse põhimõtted; rõhutab veel kord vajadust tagada ameti töötajate ja välisekspertide sõltumatus ning huvide konflikti puudumine; märgib, et läbipaistvuse ja avalikustamise tagamiseks ning selleks, et võimaldada võimalikel kandidaatidel vabade ametikohtadega tutvuda, tuleks teave avaldada mitte ainult ameti veebisaidil ja sotsiaalmeedias, vaid ka Euroopa Personalivaliku Ameti (EPSO) veebisaidil;

7.  võtab teadmiseks ameti ametikohtade neljanda võrdlusanalüüsi tulemused, mis näitasid ametikohtade üleviimist halduskategooriatest tegevuskategooriatesse (+ 0,5 %);

8.  märgib, et ameti läbivaadatud alusmäärus(18) ei jõustunud 2017. aastal, nagu algselt kavandati, ja seetõttu eemaldati 2. paranduseelarvega toetusest 1,1 miljoni euro suurused kavandatud täiendavad inim- ja finantsressursid, mis olid algselt lisatud ELi toetusele, et täita komisjoni ettepanekus esitatud uusi ülesandeid; märgib, et 5 ametikohta 2017. aasta esialgses ametikohtade loetelus olid seotud kõnealuse määruse jõustumisega ja nendele kohtadele värbamine lükati edasi; tuletab meelde, et ameti uus algmäärus, millega antakse ametile uued kohustused, jõustus septembris 2018, ning kordab, kui oluline on eraldada ametile täiendavaid rahalisi vahendeid, et tagada uute ülesannete edukas täitmine, ning eraldada uute ülesannete täitmiseks ka piisaval arvul kvalifitseeritud töötajaid;

9.  märgib, et 11. septembril 2018 jõustus määrus (EL) nr 2018/1139, mis sisaldab uut jagu mehitamata õhusõidukite kohta ja uusi volitusi, millega sõnastatakse ümber ameti pädevused; märgib samuti, et kõnealuse määrusega antakse ametile õigus soovitada komisjonile tehnilist õigusteavet, et reguleerida igas suuruses mehitamata õhusõidukeid, kaasa arvatud väikseid õhusõidukeid;

10.  märgib, et 2017. aastal suurendas amet märkimisväärselt sihtotstarbeliste projektide haldamist, mille maht kokku on 11,3 miljonit eurot (2016. aastal 7,3 miljonit eurot); väljendab heameelt selle üle, et nende projektide eesmärk on parandada riiklike ja piirkondlike lennuametite regulatiivset ja järelevalvealast suutlikkust kogu maailmas ning toetada teadusprojekte ülemaailmse lennuohutuse parandamiseks ja ELi standardite edendamiseks;

11.  nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid eraldaksid vahendid, mida on vaja uute ja mahukamate ülesannete täitmiseks, mille hulka kuuluvad ohud, mida tsiviillennundusele tekitavad konfliktipiirkonnad, keskkonnaküsimused ning mehitamata õhusõidukite sertifitseerimine ja registreerimine;

12.  väljendab heameelt selle üle, et amet on olnud programmi „Horisont 2020“ raames korraldatud projektikonkurssidel aktiivne; nõuab tungivalt, et amet oleks teadus- ja arendustegevuse valdkonnas aktiivne ka edaspidi;

13.  märgib, et amet viis läbi oma iga-aastase riskihindamise kooskõlas ELi organisatsioonidele väljatöötatud metoodikaga; märgib, et lisaks võimalike riskide kindlakstegemisele ei realiseerunud 2017. aastal ühtegi olulist riski;

14.  soovitab Euroopa Parlamendil anda heakskiidu ameti tegevdirektori tegevusele ameti 2017. aasta eelarve täitmisel.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

39

0

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 46.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 46.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(6)

ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(7)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 46.

(9)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 46.

(10)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(11)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(12)

ELT L 79, 19.3.2008, lk 1.

(13)

ELT L 212, 22.8.2018, lk 1.

(14)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(15)

ELT C 108/45, 22.3.2018, lk 229.

(16)

Komisjoni 27. märtsi 2014. aasta määrus (EL) nr 319/2014, milles käsitletakse Euroopa lennundusohutusametile makstavaid lõive ja tasusid ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 593/2007.

(17)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2018. aasta määrus (EL) 2018/1139, mis käsitleb tsiviillennunduse valdkonna ühisnorme ja millega luuakse Euroopa Liidu Lennundusohutusamet ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EÜ) nr 2111/2005, (EÜ) nr 1008/2008, (EL) nr 996/2010, (EL) nr 376/2014 ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2014/30/EL ning 2014/53/EL ning tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 552/2004 ja (EÜ) nr 216/2008 ning nõukogu määrus (EMÜ) nr 3922/91 (ELT L 212, 22.8.2018, lk 1).

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave