Postupak : 2018/2189(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0120/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0120/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.19

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0260

IZVJEŠĆE     
PDF 208kWORD 60k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2189(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.

(2018/2189(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(5), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91(6), a posebno njezin članak 121.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(7), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0120/2019),

1.  daje razrješnicu izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.

(2018/2189(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017., s odgovorom Agencije(8),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(9) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju treba dobiti Agencija za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(10), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(11), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 91/670/EEZ, Uredbe (EZ) br. 1592/2002 i Direktive 2004/36/EZ(12), a posebno njezin članak 60.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Europske agencije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91(13), a posebno njezin članak 121.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(14), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0120/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi izvršnom direktoru Europske agencije za sigurnost zračnog prometa, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.

(2018/2189(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za promet i turizam (A8-0120/2019),

A.  budući da je prema izvještaju o prihodima i rashodima(15) Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) za financijsku godinu 2017. njezin konačni proračun iznosio 191 611 843 EUR, što je smanjenje od 0,92 % u odnosu na 2016. godinu; budući da 34 870 000 EUR proračuna Agencije dolazi iz proračuna Unije, a 101 397 000 EUR su prihodi od naknada i pristojbi;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Europske agencije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno jamstvo da je godišnja računovodstvena dokumentacija Agencije pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  sa zadovoljstvom napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 99 %, što je isti postotak kao 2016.; nadalje napominje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 93,75 %, što je povećanje od 2,55 % u odnosu na 2016.;

2.  sa zabrinutošću napominje da je u izvješću Revizorskog suda i njegovim primjedbama iz prethodnih godina stalno prisutna napomena da, iako su 2016. godine aktivnosti koje financira taj sektor dovele do deficita od 7 600 000 EUR, proračunski saldo fluktuira tijekom godina i Agencija je akumulirala višak od 52 000 000 EUR u toj kategoriji aktivnosti; podsjeća da se Uredbom o osnivanju Agencije utvrđuje da bi naknade koje se ubiru od tog sektora trebale biti dostatne za pokrivanje troškova Agencije u vezi s aktivnostima certificiranja te nije predviđeno akumuliranje viška; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o aktualnim korektivnim mjerama i planovima za izbjegavanje takvog viška u budućnosti;

3.  na temelju navoda Agencije prima na znanje da ona planira izmijeniti i svoju Financijsku uredbu i Uredbu o pristojbama i naknadama(16) kako bi na bolji način formalizirala postupanje s akumuliranim viškom; na temelju navoda Agencije prima na znanje da je 2018. započela revizija te da je stupanje na snagu revidirane Uredbe Komisije o pristojbama i naknadama planirano za 1. siječnja 2020.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o provedbi te revizije, uključujući odredbe kojima se pojašnjava postupanje s eventualnim viškom;

Ukidanje prijenosa

4.  napominje da su ukidanja prijenosa iz 2016. u 2017. iznosila 239 829 EUR, što predstavlja 2,6% ukupnog prenesenog iznosa, i da je to smanjenje od 1,07 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

5.  prima na znanje da Agencija primjenjuje razne ključne pokazatelje uspješnosti za procjenu dodane vrijednosti svojih aktivnosti i za poboljšanje upravljanja proračunom te da redovito ocjenjuje relevantnost svojih pravila i normizacijskih postupaka;

6.  napominje da je 2017. Međunarodna organizacija civilnog zrakoplovstva provela reviziju Agencije; sa zadovoljstvom ističe da, iako službeni rezultati još nisu objavljeni, prvi podaci upućuju na to da je Agencija među vodećim tijelima nadležnima za zrakoplovstvo u svijetu;

7.  svjestan je da je Agencija pokrenula Europsku platformu za stratešku koordinaciju i Europski centar za kibersigurnost u zrakoplovstvu te prvu fazu inicijative Data4Safety, kojoj je cilj podupirati europske tehnologije i vodeći tržišni položaj u civilnom zrakoplovstvu kako bi se poboljšalo europsko znanje i iskustvo u tehnologijama velikih količina podataka; napominje i da je potpisala sporazume s Francuskom, Njemačkom i Italijom o suradnji u području sigurnosti između civilnog i vojnog zrakoplovstva;

8.  napominje da je Uredba (EU) br. 2018/1139 stupila na snagu 11. rujna 2018., uključujući novi dio o bespilotnim letjelicama i novi mandat Agencije kojim se redefiniraju njezine nadležnosti; napominje, osim toga, da ta uredba omogućuje Agenciji da Komisiji predloži tehničko stručno znanje za regulaciju bespilotnih letjelica svih veličina, uključujući i malene;

9.  napominje da je 2017. godine u Agenciji došlo do znatnog povećanja u upravljanju projektima s namjenskim sredstvima, koja ukupno iznose 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR 2016.); pozdravlja činjenicu da su ti projekti usmjereni na poboljšanje kapaciteta za reguliranje i nadzor nacionalnih i regionalnih tijela nadležnih za zrakoplovstvo diljem svijeta kao i na doprinos istraživačkim projektima za poboljšanje globalne zrakoplovne sigurnosti i promicanje standarda EU-a;

10.  potiče Komisiju i države članice da osiguraju potrebna sredstva za nove i povećane nadležnosti u vezi s, među ostalim, rizicima koje za civilno zrakoplovstvo predstavljaju zone sukoba, temama povezanim s okolišem te certifikacijom i registracijom bespilotnih zrakoplova;

11.  pozdravlja aktivnu ulogu Agencije u pozivu za podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor 2020.; apelira na Agenciju da ostane aktivna u području istraživanja i razvoja;

12.  napominje da je Agencija provela svoju godišnju procjenu rizika u skladu s metodologijom osmišljenom za organizacije EU-a; napominje da se 2017. nije ostvario nijedan od prethodno utvrđenih potencijalnih rizika;

13.  sa zadovoljstvom napominje da Agencija dijeli resurse za zadaće koje se preklapaju s drugim agencijama, uključujući prije svega Europsku agenciju za sigurnost hrane, Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Europsku zakladu za osposobljavanje i Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala, u području anketa, e-učenja i usluga u oblaku;

Kadrovska politika

14.  napominje da je 31. prosinca 2017. bilo izvršeno 100 % plana radnih mjesta, odnosno imenovano je 673 privremenih djelatnika od 678 privremenih djelatnika koji su odobreni (uključujući 5 subvencioniranih mjesta) u okviru proračuna Unije (u odnosu na 676 odobrenih radnih mjesta 2016.); napominje da zbog neusvajanja revidirane osnovne uredbe tih 5 subvencioniranih mjesta nije popunjeno 2017.; također primjećuje da je 2017. za Agenciju radilo 80 ugovornih djelatnika i 18 upućenih nacionalnih stručnjaka;

15.  izražava žaljenje zbog rodne neravnoteže u višem rukovodstvu Agencije, u kojem su na svih 5 mjesta muškarci, a također su 25 od 29 članova upravnog odbora muškarci, a 4 žene; u tom pogledu traži od Komisije i država članica da pri predstavljanju kandidata za članove tog odbora uzmu u obzir važnost osiguravanja rodne ravnoteže; također traži od Agencije da poduzme mjere kako bi se zajamčila bolja rodna ravnoteža među njezinim višim rukovodstvom;

16.  napominje da je Agencija donijela politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja; prima na znanje da je Agencija organizirala informativna predavanja i omogućila povjerljivo savjetovanje;

17.  pozdravlja prijedlog Revizorskog suda da se oglasi o slobodnim radnim mjestima objavljuju i na internetskoj stranici Europskog ureda za odabir osoblja kako bi se povećao publicitet; shvaća da je radni jezik Agencije engleski i prima na znanje činjenicu da Agencija za objavu oglasa o slobodnim radnim mjestima koristi međuagencijsku oglasnu ploču s natječajima za posao, koju je uspostavila mreža agencija;

Javna nabava

18.  napominje, na temelju izvješća Revizorskog suda, da se Agencija za javnu nabavu informatičkih usluga odlučila za okvirne ugovore s tri ugovaratelja u kaskadnom sustavu u vrijednosti od 22 000 000 EUR; napominje da Revizorski sud smatra da se u takvim slučajevima za pojedinačne nabave mora provoditi natjecateljski postupak među odabranim ugovarateljima; pozdravlja odgovor Agencije da će u većoj mjeri voditi računa o ponovnom otvaranju natječaja kako bi se zajamčilo tržišno natjecanje; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetim radi ispunjavanja tih preporuka;

19.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da je Agencija do kraja 2017. koristila neke od alata koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava), ali ne e-račun; poziva Agenciju da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnica o napretku postignutom u tom području;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

20.  prima na znanje da je Agencija 2017. preispitala postojeće postupke koji se odnose na njezinu „politiku o nepristranosti i neovisnosti: sprečavanje i ublažavanje sukoba interesa” kako bi se dovršetak, revizija i ažuriranje izjava o financijskim interesima proširili na sve članove osoblja; napominje da se, prema navodima Agencije, objava revizijskog izvješća Službe za unutarnju reviziju o sprečavanju i ublažavanju sukoba interesa očekuje u travnju 2019.; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o sveobuhvatnoj reviziji postojećeg sustava za sprečavanje i ublažavanje sukoba interesa za razdoblje 2018./2019. i o provedbi preporuka Komisije; pozdravlja nove smjernice Agencije o zviždačima;

21.  napominje da Agencija 70 % prihoda ostvaruje od naknada; prima na znanje stajalište Agencije da činjenica da podnositelji zahtjeva plaćaju naknade ne znači nužno sukob interesa; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama koje poduzima za sprečavanje sukoba interesa u pogledu financiranja naknadama;

22.  pozdravlja daljnje korake poduzete kako bi se povećala transparentnost aktivnosti Agencije tako što se izvješćuje o sastancima koje osoblje Agencije održava s vanjskim dionicima te pozdravlja njihovu dostupnost na njezinoj internetskoj stranici;

23.  potiče Agenciju da zajamči neovisnost računovodstvenog službenika; prima na znanje da je upravni odbor Agencije nakon izvješća Revizorskog suda ispunio njegov zahtjev te da je od siječnja 2019. računovodstveni službenik u administrativnom smislu izravno odgovoran direktoru Agencije, a u operativnom smislu upravnom odboru; poziva Agenciju da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavijesti o mjerama poduzetima u pogledu toga;

Unutarnje kontrole

24.  napominje da su službe za unutarnju reviziju 2017. provele procjenu rizika kako bi se podržao razvoj sljedećeg ciklusa revizija (2018. – 2020.);

25.  napominje da je Odjel za unutarnju reviziju 2017. proveo četiri postupka revizijskog jamstva kako bi se procijenilo poštuju li se relevantni propisi, jesu li ispunjeni ciljevi postupka te jesu li na odgovarajući način smanjeni ključni rizici; sa zadovoljstvom napominje da su sve revizije potvrdile razinu jamstva te da su izdane preporuke za dodatno poboljšanje bilo sustava kontrole bilo cjelokupne učinkovitosti postupaka; nadalje prima na znanje da su tijekom aktivnosti koje su uslijedile nakon revizija provedenih 2016. preostali rizici znatno smanjeni na prihvatljivu razinu i da su sve otvorene mjere provedene, a posljednja mjera trebala je biti dovršena sredinom 2018.;

26.  napominje da je godišnjom ocjenom standarda upravljanja Agencije, na temelju posljednje verzije ISO standarda i novog okvira unutarnje kontrole, zaključeno da je sustav upravljanja Agencije usklađen sa standardima upravljanja zahvaljujući stabilnom sustavu praćenja uspostavljenom na razinama upravljanja i obrade;

o

o o

27.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(17) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

23.1.2019

MIŠLJENJE ODBORA ZA PROMET I TURIZAM

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Europske agencije za sigurnost zračnog prometa (EASA) za financijsku godinu 2017.

(2018/2189(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Innocenzo Leontini

PRIJEDLOZI

Odbor za promet i turizam poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  pozdravlja zaključak Revizorskog suda da je računovodstvena dokumentacija Europske agencije za sigurnost zračnog prometa („Agencija”) za financijsku godinu 2017. zakonita i pravilna u svim značajnim aspektima;

2.  napominje da je godišnji proračun Agencije za 2017. iznosio 191,6 milijuna EUR, od čega su 37,8 milijuna EUR činile subvencije EU-a, 103,5 milijuna EUR naknade i pristojbe, a 2,1 milijun EUR doprinosi trećih zemalja; izražava zadovoljstvo stopom izvršenja od 99 %, koja je znatno viša od cilja Komisije od 95 %, čime se Agencija približila potpunom izvršenju svojega proračuna; pozdravlja uravnoteženost Agencije u pogledu naknada i pristojbi, kao i povećanje tih iznosa u usporedbi s 2016.; napominje da je Agencija završila 2017. s viškom od 2,7 milijuna EUR, čime je akumulirani višak dosegnuo 54,9 milijuna EUR; napominje da je 2017. ostvaren i cilj od 5 % u pogledu ukidanja prijenosa (3,7 %);

3.  potiče Agenciju da osigura neovisnost dužnosnika za ovjeravanje tako da ga učini izravno odgovornim direktoru Agencije (administrativno) i upravnom odboru (funkcionalno), kao što je istaknuo Revizorski sud;

4.  izražava žaljenje zbog činjenice da su utvrđene manjkavosti u javnoj nabavi, ponajprije povezane s uslugama, zbog čega je ugrožena vrijednost za uloženi novac; preporučuje da se tom riziku pristupi na način da češće dolazi do ponovne provedbe nadmetanja, a ne do kaskadnih okvirnih ugovora; napominje da je, premda u skladu s Financijskom uredbom Agencije upravni odbor mora odobriti javnu nabavu ili u godišnjem programu rada Agencije ili ad hoc financijskom odlukom, provedena javna nabava za jedan okvirni ugovor u području IT-a u maksimalnom iznosu od 15 milijuna EUR, koji je potpisan usprkos tome što je financijskom odlukom pokriven iznos od samo 5 milijuna EUR; poziva Agenciju da strogo poštuje taj postupak i uvede dodatni kontrolni mehanizam kako bi se osigurala usklađenost postupaka javne nabave; napominje da je do kraja 2017. Agencija za određene postupke uvela e-natječaj i e-podnošenje ponuda, ali ne i e-račun; dodaje da su za elektroničko ispostavljanje računa 2017. dovršene poslovne specifikacije; potiče Agenciju da provede informatička rješenja za e-račun;

5.   napominje da je godišnjom ocjenom standarda upravljanja Agencijom, na temelju posljednje verzije ISO standarda i novog okvira unutarnje kontrole, zaključeno da je sustav upravljanja Agencije usklađen sa standardima upravljanja zahvaljujući stabilnom sustavu praćenja uspostavljenom na razinama upravljanja i obrade;

6.  izražava zadovoljstvo zbog činjenice da je Agencija, nakon preporuke Parlamenta, 2017. odlučila proširiti obvezu podnošenja izjave o interesima na cjelokupno osoblje Agencije (ne samo za upravitelje i osjetljive funkcije), uključujući dugotrajne konzultante, privremene djelatnike i stažiste; pozdravlja činjenicu da je postupak ocjene izjave o interesima pojednostavnjen te da je sada moguć i u elektroničkom obliku; pozdravlja donošenje posebnog kodeksa ponašanja za vanjske stručnjake koji surađuju s Agencijom, u kojemu se utvrđuju načela transparentnosti, nepristranosti, neovisnosti i povjerljivosti za vanjske stručnjake; ponovno ističe potrebu da se osigura neovisnost osoblja i vanjskih stručnjaka Agencije te da se pobrine za to da ne dolazi do sukoba interesa; napominje da, u cilju jamčenja transparentnosti i javne vidljivosti, te kako bi potencijalni kandidati mogli saznati za slobodna radna mjesta, oglasi za slobodna radna mjesta trebaju biti objavljeni ne samo na stranici Agencije i na društvenim mrežama nego i na stranici Europskog ureda za odabir osoblja (EPSO);

7.  prima na znanje rezultate četvrte komparativne analize radnih mjesta Agencije, koji su pokazali prijenos radnih mjesta iz administrativne u operativnu kategoriju ( + 0,5 %);

8  napominje da izmijenjena temeljna Uredba Agencije(18) nije stupila na snagu 2017. kao što je prvotno predviđeno, što je rezultiralo oduzimanjem dodatnih planiranih ljudskih i financijskih resursa u iznosu od 1,1 milijun EUR na početku uključenih u subvencije EU-a kako bi se obuhvatile nove zadaće u okviru prijedloga Komisije iz subvencije u drugoj izmjeni proračuna; napominje da je pet radnih mjesta u prvotnom planu radnih mjesta za 2017. povezano sa stupanjem na snagu te Uredbe te da je njihovo zapošljavanje odgođeno; podsjeća da je nova osnovna uredba o EASA-i kojom se Agenciji odobravaju nove odgovornosti stupila na snagu u rujnu 2018. i ponovno ističe važnost dodjele dodatnih sredstava Agenciji kako bi se zajamčilo uspješno preuzimanje tih novih odgovornosti kao i odgovarajući broj kvalificiranih zaposlenika kako bi se ispunile nove zadaće;

9.  napominje da je Uredba (EU) br. 2018/1139 11. rujna 2018. stupila na snagu, uključujući novi dio o bespilotnim letjelicama i novi mandat za EASA-u kojom se ponovno definiraju nadležnosti Agencije; napominje, osim toga, da Uredba omogućuje Agenciji da Komisiji predloži tehničko stručno znanje za regulaciju bespilotnih letjelica svih veličina, uključujući i malene;

10.  napominje da je 2017. godine u Agenciji došlo do znatnog povećanja u upravljanju projektima s namjenskim sredstvima koja ukupno iznose 11,3 milijuna EUR (7,3 milijuna EUR u 2016.); pozdravlja činjenicu da su ti projekti usmjereni na poboljšanje kapaciteta za reguliranje i nadzor nacionalnih i regionalnih tijela nadležnih za zrakoplovstvo diljem svijeta kao i na doprinos istraživačkim projektima za poboljšanje globalne zrakoplovne sigurnosti i promicanje standarda EU-a;

11.  potiče Komisiju i države članice da osiguraju potrebna sredstva za nove i povećane nadležnosti u vezi s, među ostalim, rizicima koje za civilno zrakoplovstvo predstavljaju zone sukoba, temama povezanim s okolišem i certifikacijom i registracijom bespilotnih zrakoplova;

12.  pozdravlja aktivnu ulogu Agencije u pozivu za podnošenje prijedloga u okviru programa Obzor 2020.; apelira na Agenciju da ostane aktivna u području istraživanja i razvoja;

13.  napominje da je Agencija provela svoju godišnju procjenu rizika u skladu s metodologijom osmišljenom za organizacije EU-a; napominje da se nijedan od prethodno utvrđenih potencijalnih rizika nije ostvario 2017.;

14.  predlaže da Parlament da razrješnicu izvršnom direktoru Agencije za izvršenje proračuna Agencije za financijsku godinu 2017.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

39

0

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018., str. 46.

(2)

SL C 434, 30.11.2018., str. 46.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(6)

SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(7)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(8)

SL C 434, 30.11.2018., str. 46.

(9)

SL C 434, 30.11.2018., str. 46.

(10)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(11)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(12)

SL L 79, 19.3.2008., str. 1.

(13)

SL L 212, 22.8.2018., str. 1.

(14)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(15)

SL C 108/45, 22.3.2018., str. 229.

(16)

Uredba Komisije (EU) br. 319/2014 оd 27. ožujka 2014. o pristojbama i naknadama koje ubire Europska agencija za sigurnost zračnog prometa i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 593/2007.

(17)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91 (SL L 212, 22.8.2018., str. 1.).

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena