Procedură : 2018/2189(DEC)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0120/2019

Texte depuse :

A8-0120/2019

Dezbateri :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Voturi :

PV 26/03/2019 - 13.19

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0260

RAPORT     
PDF 211kWORD 63k
28.2.2019
PE 626.788v02-00 A8-0120/2019

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2189(DEC))

Comisia pentru control bugetar

Raportor: Petri Sarvamaa

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

1. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(1),

–  având în vedere declarația de asigurare(2) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(3), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(4), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(5), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului(6), în special articolul 121;

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(7), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0120/2019),

1.  acordă directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017;

2.  își prezintă observațiile în cadrul rezoluției de mai jos;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie împreună cu rezoluția Parlamentului, ca parte integrantă a acesteia, directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acestora în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

2. PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017

(2018/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere conturile anuale finale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017,

–  având în vedere Raportul Curții de Conturi privind conturile anuale ale Agenției Europene pentru Siguranța Aviației pentru exercițiul financiar 2017, însoțit de răspunsul Agenției(8),

–  având în vedere declarația de asigurare(9) privind fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente întocmită de Curtea de Conturi pentru exercițiul 2017 în temeiul articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Recomandarea Consiliului din 12 februarie 2019 privind descărcarea de gestiune a Agenției în ceea ce privește execuția bugetară pentru exercițiul financiar 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  având în vedere articolul 319 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului(10), în special articolul 208,

–  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012(11), în special articolul 70,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE(12), în special articolul 60,

–  având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) No 3922/91 al Consiliului(13), în special articolul 121;

–  având în vedere Regulamentul delegat (UE) nr. 1271/2013 al Comisiei din 30 septembrie 2013 privind regulamentul financiar cadru pentru organismele menționate la articolul 208 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(14), în special articolul 108,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0120/2019),

1.  aprobă închiderea conturilor Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie directorului executiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației, Consiliului, Comisiei și Curții de Conturi și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (seria L).

3. PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

conținând observațiile care fac parte integrantă din decizia privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2189(DEC))

Parlamentul European,

–  având în vedere decizia sa privind descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației aferent exercițiului financiar 2017,

–  având în vedere articolul 94 și anexa IV la Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru control bugetar și avizul Comisiei pentru transport și turism (A8-0120/2019),

A.  întrucât, potrivit situației veniturilor și cheltuielilor sale(15), bugetul definitiv al Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „Agenția”) aferent exercițiului financiar 2017 a fost de 191 611 843 EUR, ceea ce reprezintă o scădere cu 0,92 % față de bugetul pe 2016; întrucât suma de 34 870 000 EUR din bugetul Agenției provine de la bugetul Uniunii, iar suma de 101 397 000 EUR reprezintă venituri din taxe și comisioane;

B.  întrucât, în raportul său privind conturile anuale ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației pentru exercițiul financiar 2017 („raportul Curții”), Curtea de Conturi (denumită în continuare „Curtea”), a declarat că a obținut asigurări rezonabile cu privire la fiabilitatea conturilor anuale ale Agenției și cu privire la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente,

Gestiunea bugetară și financiară

1.  ia act cu satisfacție de faptul că eforturile de monitorizare a bugetului în cursul exercițiului financiar 2017 au condus la o rată de execuție bugetară de 99 %, care este identică cu cea din exercițiul 2016; constată, de asemenea, că rata de execuție a creditelor de plată a fost de 93,75 %, ceea ce indică o creștere cu 2,55 % în comparație cu 2016;

2.  constată cu îngrijorare că, potrivit observațiilor recurente ale Curții din anii anteriori, deși activitățile finanțate de societățile din sectorul aviației au condus la un deficit de 7 600 000 EUR în 2016, rezultatele bugetare sunt fluctuante de-a lungul exercițiilor financiare, iar agenția a acumulat un excedent de 52 000 000 EUR din această categorie de activități; reamintește că Regulamentul de înființare a Agenției prevede că taxele percepute de la societățile din sectorul aviației ar trebui să fie adecvate pentru a acoperi costurile suportate de agenție în legătură cu activitățile de certificare și, deci, nu prevede acumularea de excedent; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile corective în curs și la modul în care intenționează să evite acest excedent în viitor;

3.  constată, din declarațiile Agenției, că aceasta intenționează să își modifice atât regulamentul financiar, cât și reglementările privind taxele și comisioanele(16), pentru a formaliza mai precis modul de a trata excedentul acumulat; ia act de faptul că, potrivit Agenției, aceasta a început revizuirea în 2018, iar intrarea în vigoare a Regulamentului revizuit al Comisiei privind onorariile și taxele este planificată pentru 1 ianuarie 2020; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la punerea în aplicare a revizuirii respective, inclusiv la dispozițiile care clarifică modul de tratare a unui posibil excedent;

Anularea reportărilor

4.  ia act de faptul că reportările din 2016 în 2017 anulate au totalizat 239 829 EUR, reprezentând 2,6 % din suma totală reportată, ceea ce constituie o scădere de 1,07 % față de 2016;

Performanța

5.  ia act de faptul că Agenția utilizează diverși indicatori-cheie de performanță pentru a măsura valoarea adăugată oferită de activitățile sale și pentru a consolida gestionarea bugetului său și evaluează în mod periodic relevanța normelor și a procedurilor sale;

6.  constată că, în 2017, Agenția a fost auditată de Organizația Aviației Civile Internaționale; observă cu satisfacție că, deși rezultatele oficiale nu au fost încă publicate, contribuțiile inițiale sugerează că Agenția se numără printre primele autorități aviatice din lume;

7.  ia act de faptul că Agenția a lansat Platforma europeană de coordonare strategică și Centrul european pentru securitatea cibernetică în sectorul aeronautic, precum și prima fază a inițiativei Data4Safety, care vizează sprijinirea tehnologiilor europene și a poziției de lider pe piață în aviația civilă pentru a consolida know-how-ul european în domeniul tehnologiilor de lucru cu volume mari de date; constată, de asemenea, că a semnat acorduri cu Franța, Germania și Italia cu privire la cooperarea dintre aviația civilă și cea militară pentru securitate;

8.  constată că la 11 septembrie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2018/1139, care include o nouă secțiune referitoare la drone și un nou mandat pentru Agenție care îi redefinește competențele; constată, de asemenea, că acest regulament împuternicește agenția să-i propună Comisiei expertiză tehnică pentru a reglementa dronele de toate dimensiunile, inclusiv pe cele mici;

9.  constată că, în 2017, Agenția a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de proiecte alocate pe care le administrează și care, în total, se ridică la 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR în 2016); consideră îmbucurător faptul că aceste proiecte urmăresc să amelioreze capacitățile de reglementare și de supraveghere ale autorităților aeronautice naționale și regionale din întreaga lume, precum și să contribuie la proiecte de cercetare menite să mărească siguranța aviației la nivel mondial și să promoveze standardele UE;

10.  îndeamnă Comisia și statele membre să pună la dispoziție resursele necesare pentru competențele noi și extinse privind, printre altele, riscurile pentru aviația civilă care decurg din zonele de conflict, problemele legate de mediu și certificarea și înmatricularea aeronavelor fără pilot la bord;

11.  salută rolul activ jucat de Agenție în cererea de propuneri aferentă programului Orizont 2020; îndeamnă Agenția să rămână activă în domeniul cercetării și dezvoltării;

12.  ia act de faptul că Agenția a efectuat exercițiul anual de evaluare a riscurilor în conformitate cu metodologia dezvoltată pentru organizațiile UE; ia act de faptul că, după identificarea potențialelor riscuri, în 2017 nu s-au materializat riscuri semnificative;

13.  constată cu satisfacție că Agenția împarte resurse pentru îndeplinirea sarcinilor care se suprapun cu alte agenții, în special cu Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Fundația Europeană de Formare și Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe, în domeniul anchetelor, al învățării online și al serviciilor de cloud;

Politica de personal

14.  constată că, la 31 decembrie 2017, schema de personal era completată în proporție de 100 %, fiind ocupate 673 de posturi de agenți temporari din cele 678 de posturi autorizate (inclusiv 5 posturi subvenționate) de la bugetul Uniunii (față de 676 de posturi autorizate în 2016); constată că, din cauza neadoptării regulamentului de bază revizuit, cele cinci posturi subvenționate nu au fost ocupate în 2017; constată că, în 2017, în cadrul Agenției au lucrat, de asemenea, 80 de agenți contractuali și 18 experți naționali detașați;

15.  regretă dezechilibrul de gen de la nivelul conducerii superioare a Agenției, toți cei cinci membri ai conducerii fiind de sex masculin, precum și de la nivelul Consiliului de administrație, unde 25 din cei 29 de membri sunt de sex masculin, iar patru de sex feminin; solicită, în acest sens, Comisiei și statelor membre să țină cont de importanța garantării echilibrului de gen în momentul prezentării nominalizărilor pentru membrii consiliului de administrație; solicită, de asemenea, Agenției să ia măsuri pentru a asigura un echilibru de gen mai bun în cadrul conducerii sale superioare;

16.  constată că Agenția a adoptat o politică privind protejarea demnității persoanelor și prevenirea hărțuirii; ia act de faptul că Agenția a organizat ședințe de informare și a asigurat ședințe de consiliere confidențiale;

17.  salută sugestia Curții ca anunțurile de posturi vacante să fie publicate și pe site-ul de internet al Oficiului European pentru Selecția Personalului, pentru a difuza mai larg aceste informații; înțelege că limba de lucru a Agenției este engleza și ia act de faptul că Agenția își publică anunțurile de posturi vacante pe site-ul interinstituțional pentru locurile de muncă creat de rețeaua agențiilor UE;

Achizițiile

18.  constată din raportul Curții că Agenția a ales să utilizeze contracte-cadru cu trei contractanți „în cascadă” pentru achiziționarea de servicii informatice în valoare de 22 000 000 EUR; constată că, potrivit Curții, în astfel de circumstanțe, pentru achizițiile specifice trebuie utilizată o procedură concurențială între contractanții selectați; salută răspunsul Agenției, care susține că va acorda o atenție crescută redeschiderii concursurilor pentru a asigura o mai mare concurență; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile adoptate pentru a da curs acestor recomandări;

19.  ia act, pe baza raportului Curții, de faptul că, la sfârșitul lui 2017, Agenția folosea câteva dintre instrumentele lansate de Comisie pentru a implementa o soluție unică pentru schimburile electronice de informații cu părțile terțe care participă la procedurile de achiziții publice (achiziții publice electronice), dar nu facturarea electronică; invită Agenția să introducă toate instrumentele necesare pentru a gestiona procedurile de achiziții publice și să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la progresele înregistrate în acest domeniu;

Prevenirea și gestionarea conflictelor de interese și transparența

20.  constată, din declarațiile Agenției, că, în 2017, aceasta a revizuit sistemul existent privind „Politica sa de imparțialitate și independență: prevenirea și atenuarea conflictului de interese” pentru a extinde procesul de finalizare, revizuire și actualizare a declarațiilor de interese la toți membrii personalului; ia act de faptul că, potrivit Agenției, publicarea unui raport de audit al IAS privind prevenirea și atenuarea conflictelor de interese este așteptată în aprilie 2019; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la revizuirea cuprinzătoare a sistemului său actual de prevenire și atenuare a conflictelor de interese în 2018/2019, precum și cu privire la punerea în aplicare a recomandărilor Comisiei; salută noile orientări ale Agenției privind avertizarea în interes public;

21.  ia act de faptul că 70 % din veniturile agenției constau în taxe; ia act de opinia Agenției potrivit căreia plata de către solicitanți a unor taxe nu înseamnă neapărat un conflict de interese; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la măsurile luate pentru a se asigura că nu există niciun conflict de interese în ceea ce privește finanțarea prin taxe;

22.  salută măsurile suplimentare luate pentru a spori transparența activităților Agenției prin raportarea întâlnirilor dintre personalul Agenției și părțile interesate externe, precum și disponibilitatea acestora pe site-ul de internet al Agenției;

23.  încurajează Agenția să asigure independența contabilului; constată că, în urma raportului Curții, consiliul de administrație al Agenției a satisfăcut solicitarea Curții, asigurându-se că contabilul este subordonat direct directorului Agenției (pentru chestiunile de ordin administrativ) și Consiliului de administrație (pentru chestiunile de natură funcțională) începând din ianuarie 2019; invită Agenția să informeze autoritatea care acordă descărcarea de gestiune cu privire la acțiunile întreprinse în acest sens;

Controalele interne

24.  constată că, în 2017, serviciile de audit intern au efectuat un exercițiu de evaluare a riscurilor pentru a sprijini dezvoltarea ciclului lor de audit următor (2018-2020);

25.  constată că structura de audit intern a efectuat patru misiuni de asigurare în materie de audit în 2017 pentru a evalua dacă s-au respectat reglementările relevante, dacă s-au îndeplinit obiectivele procesului și dacă s-au atenuat în mod corespunzător principalele riscuri; constată cu satisfacție că acest nivel de asigurare a fost furnizat în cadrul fiecărei revizuiri și că s-au emis recomandări pentru a consolida în continuare fie mediul de control, fie eficiența globală a proceselor; ia act, de asemenea, de faptul că, în cursul acțiunilor întreprinse în urma auditurilor efectuate în 2016, riscurile reziduale au fost reduse considerabil până la un nivel acceptabil, iar toate acțiunile deschise care trebuiau puse în aplicare în cadrul acțiunii finale au fost programate să fie închise până la jumătatea anului 2018;

26.  ia act de faptul că evaluarea anuală a standardelor de management ale Agenției, pe baza celei mai recente versiuni a standardelor ISO și a noului Cadru de control intern, a concluzionat că sistemul de management al Agenției respectă standardele de management datorită unui sistem de monitorizare robust stabilit atât la nivel de management, cât și la nivel de proces;

o

o o

27.  face trimitere, pentru alte observații cu caracter orizontal care însoțesc decizia privind descărcarea de gestiune, la Rezoluția sa din ... 2019(17) referitoare la performanțele, gestiunea financiară și controlul agențiilor.

23.1.2019

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism

destinat Comisiei pentru control bugetar

referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA) aferent exercițiului financiar 2017

(2018/2189(DEC))

Raportor pentru aviz: Innocenzo Leontini

SUGESTII

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru control bugetar, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1.  salută concluziile Curții de Conturi, potrivit cărora conturile Agenției Europene de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „Agenția”) aferente exercițiului financiar 2017 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare;

2.  constată că bugetul anual al Agenției pentru 2017 s-a ridicat la 191,6 milioane EUR, din care 37,8 milioane EUR au provenit din subvenții din partea Uniunii, 103,5 milioane EUR din taxe și comisioane și 2,1 milioane EUR din contribuții ale unor țări terțe; se arată mulțumit de faptul că Agenția a fost foarte aproape de o execuție integrală a bugetului său, cu o rată de execuție de 99 %, cu mult peste ținta de 95% fixată de Comisie; salută situația echilibrată a Agenției în ceea ce privește taxele și comisioanele, precum și creșterea acestor sume față de 2016; ia act de faptul că Agenția a încheiat exercițiul 2017 cu un excedent de 2,7 milioane EUR, aducând excedentul acumulat la 54,9 milioane EUR; ia act, de asemenea, de faptul că obiectivul de 5 % pentru anulările reportărilor a fost atins în 2017 (3,7 %);

3.  încurajează Agenția să asigure independența contabilului, lucru care s-ar putea concretiza dacă acesta ar fi direct subordonat directorului Agenției (pentru chestiunile de ordin administrativ) și consiliului de administrație (pentru chestiunile de natură funcțională), astfel cum a subliniat Curtea de Conturi;

4.  regretă faptul că au fost identificate deficiențe în ceea ce privește achizițiile publice, în special în cazul achizițiilor de servicii, deficiențe care pun în pericol obținerea celui mai bun raport calitate-preț; recomandă să se abordeze riscul, optând, mai des, pentru redeschiderea concurenței în locul contractelor-cadru în cascadă; ia act de faptul că, deși Regulamentul financiar al Agenției prevede că achizițiile trebuie să fie aprobate de consiliul de administrație fie în cadrul programului de lucru anual al Agenției, fie printr-o decizie de finanțare ad hoc, un contract-cadru în domeniul informatic pentru o sumă maximă de 15 milioane de euro a fost achiziționat și semnat în ciuda faptului că decizia de finanțare a acoperit doar suma de 5 milioane de euro; invită Agenția să respecte strict procedura sa și să instituie un mecanism de control suplimentar pentru a asigura respectarea procedurilor de achiziții publice; ia act de faptul că, până la sfârșitul lui 2017, Agenția a introdus achizițiile publice electronice și prezentarea ofertelor pe cale electronică pentru anumite proceduri, dar nu și facturarea electronică; constată totodată că, în cazul facturării electronice, specificațiile comerciale au fost finalizate în 2017; încurajează Agenția să pună în practică soluțiile informatice pentru facturarea electronică;

5.   ia act de faptul că evaluarea anuală a standardelor de management ale AESA, pe baza celei mai recente versiuni a standardelor ISO și a noului Cadru de control intern, a concluzionat că sistemul de management al Agenției respectă standardele de management datorită unui sistem de monitorizare robust stabilit atât la nivel de management, cât și la nivel de proces;

6.  își exprimă satisfacția cu privire la faptul că Agenția, în urma unei recomandări a Parlamentului, a extins în 2017 domeniul de aplicare al exercițiului de declarații de interese la întreg personalul Agenției (nu doar la membrii conducerii și persoanele care ocupă funcții sensibile), inclusiv la consultanții pe termen lung, personalul interimar și stagiari; apreciază faptul că procesul de evaluare a declarațiilor de interese a fost simplificat și acum se poate derula în format electronic; salută introducerea unui Cod de conduită specific pentru experții externi care sprijină activitatea AESA, prin care se stabilesc principiile care guvernează transparența, imparțialitatea, independența și obligația de confidențialitate a experților externi; reiterează necesitatea de a asigura independența personalului Agenției și a experților externi și de a garanta că nu există niciun conflict de interese; constată că, pentru a asigura transparența și publicitatea și a le permite potențialilor candidați să găsească posturile vacante, anunțurile de posturi vacante ar trebui publicate nu numai pe site-ul internet al AESA și pe platformele de comunicare socială, ci și pe site-ul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO);

7.  ia act de rezultatele celui de al patrulea exercițiu de evaluare comparativă a posturilor din cadrul Agenției, care a indicat un transfer de posturi de la categoriile administrative către categoriile operaționale (+0,5 %);

8  ia act de faptul că regulamentul de bază revizuit al Agenției(18) nu a intrat în vigoare în 2017 cum s-a preconizat inițial, ceea ce a dus la eliminarea resurselor umane și financiare suplimentare planificate, în cuantum de 1,1 milioane EUR, incluse inițial în subvenția UE pentru a acoperi noile sarcini în temeiul propunerii Comisiei, din subvenția din cel de al doilea buget rectificativ; ia act de faptul că 5 posturi din schema de personal inițială pentru 2017 au fost legate de intrarea în vigoare a regulamentului și că recrutările aferente au fost amânate; reamintește că noul Regulament de bază al AESA care îi încredințează noi responsabilități Agenției a intrat în vigoare în septembrie 2018 și reiterează că este important să se aloce fonduri suplimentare Agenției, pentru a se asigura că își îndeplinește cu succes aceste noi responsabilități, precum și personal suficient și calificat pentru a efectua noi sarcini;

9.  constată că la 11 septembrie 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2018/1139, care include o nouă secțiune referitoare la drone și un nou mandat pentru AESA, care redefinește competențele Agenției; constată, de asemenea, că acest regulament împuternicește agenția să-i propună Comisiei expertiză tehnică pentru a reglementa dronele de toate dimensiunile, inclusiv pe cele mici;

10.  ia act de faptul că în 2017 Agenția a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de proiecte alocate pe care le administrează și care, în total, se ridică la 11,3 milioane EUR (7,3 milioane EUR în 2016); consideră îmbucurător faptul că aceste proiecte urmăresc să amelioreze capacitățile de reglementare și de supraveghere ale autorităților aeronautice naționale și regionale din întreaga lume, precum și să contribuie la proiecte de cercetare menite să mărească siguranța aviației la nivel mondial și să promoveze standardele UE;

11.  îndeamnă Comisia și statele membre să pună la dispoziție resursele necesare pentru competențele noi și extinse privind, printre altele, riscurile pentru aviația civilă care decurg din zonele de conflict, problemele legate de mediu și certificarea și înmatricularea aeronavelor fără pilot la bord;

12.  salută rolul activ jucat de Agenție în cererea de propuneri aferentă programului Orizont 2020; îndeamnă Agenția să rămână activă în domeniul cercetării și dezvoltării;

13.  ia act de faptul că Agenția a efectuat exercițiul anual de evaluare a riscurilor în conformitate cu metodologia dezvoltată pentru organizațiile UE; ia act de faptul că, după identificarea potențialelor riscuri, în 2017 nu s-au materializat riscuri semnificative;

14.  propune ca Parlamentul să acorde directorului executiv al Agenției descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului Agenției aferent exercițiului financiar 2017.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

Data adoptării

22.1.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

20.2.2019

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Petra Kammerevert

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

(1)

JO C 434, 30.11.2018, p. 46.

(2)

JO C 434, 30.11.2018, p. 46.

(3)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(4)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(5)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(6)

JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(7)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(8)

JO C 434, 30.11.2018, p. 46.

(9)

JO C 434, 30.11.2018, p. 46.

(10)

JO L 298, 26.10.2012, p. 1.

(11)

JO L 193, 30.7.2018, p. 1.

(12)

JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(13)

JO L 212, 22.8.2018, p. 1.

(14)

JO L 328, 7.12.2013, p. 42.

(15)

JO C 108/45, 22.3.2018, p.229.

(16)

  Regulamentul (UE) nr. 319/2014 al Comisiei din 27 martie 2014 privind onorariile și taxele percepute de Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 593/2007.

(17)

  Texte adoptate, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2111/2005, (CE) nr. 1008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului (JO L 212, 22.8.2018, p. 1).

Ultima actualizare: 18 martie 2019Notă juridică