Postup : 2018/2189(DEC)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0120/2019

Predkladané texty :

A8-0120/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasovanie :

PV 26/03/2019 - 13.19

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0260

SPRÁVA     
PDF 210kWORD 72k
28.2.2019
PE 630.389v02-00 A8-0120/2019

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Výbor pre kontrolu rozpočtu

Spravodajca: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(2) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(4), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(5), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91(6), a najmä na jeho článok 121;

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(7), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0120/2019),

1.  udeľuje absolutórium výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017;

2.  uvádza svoje poznámky v priloženom uznesení;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie a uznesenie, ktoré je jeho neoddeliteľnou súčasťou, výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil ich uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

2. NÁVRH ROZHODNUTIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o účtovnej závierke Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na konečnú ročnú účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na správu Dvora audítorov o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpoveďou agentúry(8),

–  so zreteľom na vyhlásenie o vierohodnosti(9) vedenia účtov a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií, ktoré poskytol Dvor audítorov za rozpočtový rok 2017 v súlade s článkom 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odporúčanie Rady z 12. februára 2019 o udelení absolutória agentúre za plnenie rozpočtu za rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0079/2019),

–  so zreteľom na článok 319 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(10), a najmä na jeho článok 208,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(11), a najmä na jeho článok 70,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES(12), a najmä na jeho článok 60,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91(13), a najmä na jeho článok 121;

–  so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1271/2013 z 30. septembra 2013 o rámcovom nariadení o rozpočtových pravidlách pre subjekty uvedené v článku 208 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012(14), a najmä na jeho článok 108,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0120/2019),

1.  schvaľuje účtovnú závierku Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie výkonnému riaditeľovi Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie (v sérii L).

3. NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

s poznámkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rozpočtový rok 2017,

–  so zreteľom na článok 94 a prílohu IV rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre kontrolu rozpočtu a stanovisko Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A8-0120/2019),

A.  keďže podľa výkazu príjmov a výdavkov(15) bol konečný rozpočet Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 na úrovni 191 611 843 EUR, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje pokles o 0,92 %; keďže 34 870 000 EUR z rozpočtu agentúry pochádza z rozpočtu Únie a 101 397 000 EUR z príjmov z poplatkov a úhrad;

B.  keďže Dvor audítorov vo svojej správe o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za rok 2017 (ďalej len „správa Dvora audítorov“) vyhlásil, že získal primeranú istotu o tom, že účtovná závierka agentúry je spoľahlivá a že príslušné operácie sú zákonné a riadne;

Rozpočet a finančné riadenie

1.  s uspokojením konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2017 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 99 %, čo predstavuje rovnakú úroveň ako v roku 2016; dodáva, že miera plnenia platobných rozpočtových prostriedkov bola 93,75 %, čo v porovnaní s rokom 2016 predstavuje zvýšenie o 2,55 %;

2.  so znepokojením konštatuje, že v správe Dvora audítorov sa opäť uvádza pripomienka z predchádzajúcich rokov, že napriek tomu, že v roku 2016 viedli činnosti financované odvetvím k deficitu vo výške 7 600 000 EUR, rozpočtové výsledky sa v priebehu rokov menia a agentúra dosiahla prebytok z tejto kategórie činností vo výške 52 000 000 EUR; pripomína, že v nariadení o zriadení agentúry sa stanovuje, že poplatky vyberané od subjektov odvetvia by mali byť primerané, aby pokrývali náklady agentúry na činnosti súvisiace s osvedčovaním, a teda sa nepredpokladá žiaden kumulatívny prebytok; vyzýva agentúru, aby podala orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o prebiehajúcich nápravných opatreniach a o tom, ako plánuje zabrániť takémuto prebytku v budúcnosti;

3.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra má v úmysle zmeniť svoje nariadenie o rozpočtových pravidlách, ako aj nariadenie o poplatkoch a platbách(16), aby lepšie formalizovala zaobchádzanie s kumulatívnym prebytkom; berie na vedomie informáciu agentúry, že revíziu začala v roku 2018 a že nadobudnutie účinnosti revidovaného nariadenia Komisie o poplatkoch a platbách je naplánované na 1. januára 2020; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o vykonaní tejto zmeny vrátane ustanovení týkajúcich sa riešenia potenciálneho prebytku;

Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov

4.  poznamenáva, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 bol vo výške 239 829 EUR, ktorá predstavuje 2,6% celkovej prenesenej sumy, čo zodpovedá zníženiu o 1,07 % v porovnaní s rokom 2016;

Výkonnosť

5.  berie na vedomie, že agentúra používa rôzne kľúčové ukazovatele výkonnosti na meranie pridanej hodnoty, ktorú prinášajú jej činnosti, a na zlepšenie rozpočtového riadenia, a pravidelne hodnotí relevantnosť svojich pravidiel a štandardných postupov;

6.  konštatuje, že v agentúre vykonala v roku 2017 audit Medzinárodná organizácia civilného letectva; s uspokojením konštatuje, že hoci oficiálne výsledky zatiaľ neboli uverejnené, z prvotných informácií vyplýva, že agentúra patrí medzi najlepšie letecké úrady na svete;

7.  berie na vedomie, že agentúra vytvorila európsku strategickú koordinačnú platformu a Európske centrum pre kybernetickú bezpečnosť v letectve a spustila prvú fázu iniciatívy Data4Safety, ktorej cieľom je podpora európskych technológií a vedúceho postavenia na trhu v oblasti civilného letectva a posilnenie európskeho know-how v oblasti technológií veľkých dát; okrem toho konštatuje, že podpísala dohody s Francúzskom, Nemeckom a Talianskom o spolupráci v oblasti bezpečnosti civilného a vojenského letectva;

8.  konštatuje, že 11. septembra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2018/1139, ktoré obsahuje nový oddiel pre bezpilotné lietadlá a nový mandát pre agentúru, ktorý nanovo vymedzuje jej právomocí; poznamenáva tiež, že toto nariadenie splnomocňuje agentúru navrhnúť Komisii technické odborné znalosti na účely regulácie bezpilotných lietadiel všetkých veľkostí vrátane malých typov;

9.  konštatuje, že agentúra zaznamenala v roku 2017 významný nárast, pokiaľ ide o riadenie vyčlenených projektov, ktoré celkovo dosahovali objem 11 300 000 EUR (7 300 000 EUR v roku 2016); víta, že cieľom týchto projektov je zlepšenie regulačných a dohľadových kapacít vnútroštátnych a regionálnych leteckých úradov na celom svete a prínos k výskumným projektom v záujme zvýšenia celkovej bezpečnosti letectva a presadzovania noriem EÚ;

10.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli zdroje potrebné na uskutočňovanie nových a posilnených právomocí, ktoré sa okrem iného týkajú rizík pre civilné letectvo pochádzajúcich z konfliktných oblastí, tém súvisiacich so životným prostredím a certifikácie a registrácie bezpilotných lietadiel;

11.  víta aktívnu úlohu agentúry, pokiaľ ide o výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva agentúru, aby bola naďalej aktívna v oblasti výskumu a vývoja;

12.  konštatuje, že agentúra vykonala svoje ročné hodnotenie rizík v súlade s metodikou vypracovanou pre organizácie EÚ; konštatuje, že v súvislosti s identifikáciou potenciálnych rizík neboli v roku 2017 zaznamenané žiadne významné riziká;

13.  s uspokojením konštatuje, že agentúra v prípade prekrývajúcich sa úloh spoločne využíva zdroje s inými agentúrami, najmä s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Európskou nadáciou pre odborné vzdelávanie a Európskym orgánom pre cenné papiere a trhy, a to v oblasti prieskumov, elektronického vzdelávania a cloudových služieb);

Personálna politika

14.  konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený na 100 %, pričom bolo vymenovaných 673 zo 678 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie, vrátane 5 dotovaných miest (v porovnaní so 676 schválenými pracovnými miestami v roku 2016); konštatuje, že v dôsledku toho, že nebola prijatá zmena základného nariadenia, nebolo 5 dotovaných pracovných miest v roku 2017 obsadených; poznamenáva, že v roku 2017 agentúra okrem toho zamestnávala 80 zmluvných zamestnancov a 18 vyslaných národných expertov;

15.  vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v radoch členov vrcholového manažmentu agentúry, kde všetkých päť postov zastávajú muži, a v radoch členov správnej rady, v ktorej 25 z 29 postov zastávajú muži a 4 ženy; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady; takisto žiada agentúru, aby prijala opatrenia na zabezpečenie lepšej rodovej rovnováhy v rámci svojho vrcholového manažmentu;

16.  berie na vedomie, že agentúra prijala politiku v oblasti ochrany ľudskej dôstojnosti a predchádzania obťažovaniu; uznáva, že zorganizovala informačné stretnutia a umožnila dôverné poradenstvo;

17.  víta návrh Dvora audítorov uverejňovať oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov, aby sa zvýšila publicita; berie na vedomie, že pracovným jazykom agentúry je angličtina, a konštatuje, že agentúra uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na medziagentúrnej platforme s pracovnými ponukami, ktorú vytvorila sieť agentúr EÚ;

Verejné obstarávanie

18.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra sa rozhodla využiť kaskádové rámcové zmluvy s tromi zmluvných dodávateľmi na obstaranie IT služieb v objeme 22 000 000 EUR; konštatuje, že podľa názoru Dvora audítorov sa za týchto okolností musí pri konkrétnych nákupoch použiť súťažné konanie medzi vybranými zmluvnými dodávateľmi; víta odpoveď agentúry, že v budúcnosti bude dôkladnejšie zvažovať opätovné vyhlásenie súťaže, aby sa zaistila lepšia hospodárska súťaž; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach prijatých na riešenie týchto odporúčaní;

19.  na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra už ku koncu roka 2017 používala niektoré nástroje, ktoré Komisia zaviedla na vytvorenie jednotného riešenia pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie), nie však elektronickú fakturáciu; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky potrebné nástroje na riadenie postupov verejného obstarávania a predložila orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o pokroku v tejto oblasti;

Prevencia a riešenie konfliktu záujmov a transparentnosť

20.  na základe informácií agentúry berie na vedomie, že agentúra v roku 2017 preskúmala zavedený postup týkajúci sa jej politiky nazvanej Politika nestrannosti a nezávislosti: prevencia a zmierňovanie konfliktov záujmov, aby rozšírila vyplňovanie, skúmanie a aktualizáciu vyhlásení o záujmoch na všetkých zamestnancov; konštatuje, že podľa agentúry sa v apríli 2019 očakáva uverejnenie audítorskej správy IAS o predchádzaní konfliktom záujmov a ich zmierňovaní; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o komplexnom preskúmaní súčasného systému prevencie a riešenia konfliktu záujmov v rokoch 2018/2019 a o vykonávaní odporúčaní Komisie; víta nové usmernenia agentúry týkajúce sa oznamovania protispoločenskej činnosti;

21.  konštatuje, že 70 % príjmu agentúry tvoria poplatky; berie na vedomie názor agentúry, že skutočnosť, že žiadatelia platia poplatky, nevyhnutne neznamená konflikt záujmov; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolutórium podala správu o opatreniach, ktoré prijala na zabezpečenie toho, aby pri financovaní z poplatkov nedochádzalo ku konfliktu záujmov;

22.  víta ďalšie kroky prijaté s cieľom zvýšiť transparentnosť činností agentúry prostredníctvom podávania správ o stretnutiach zamestnancov agentúry s externými zainteresovanými stranami a ich dostupnosť na webovom sídle agentúry;

23.  nabáda agentúru, aby zabezpečila nezávislosť účtovníka; konštatuje, že v nadväznosti na správu Dvora audítorov správna rada agentúry splnila požiadavku Dvora audítorov tým, že s účinnosťou od januára 2019 sa účtovník administratívne priamo zodpovedá riaditeľovi agentúry a funkčne sa zodpovedá riadiacej rade; vyzýva agentúru, aby orgán udeľujúci absolutórium informovala o opatreniach prijatých v tejto súvislosti;

Vnútorná kontrola

24.  konštatuje, že útvary pre vnútorný audit vykonali v roku 2017 posúdenie rizika s cieľom podporiť rozvoj ďalšieho cyklu auditov (2018 – 2020);

25.  konštatuje, že oddelenie vnútorného auditu uskutočnilo v roku 2017 štyri audítorské zákazky, aby posúdilo, či sa dodržali príslušné nariadenia, splnili ciele procesu a vhodne zmiernili hlavné riziká; s uspokojením konštatuje, že v každom z nich bola poskytnutá táto úroveň uistenia a boli vypracované odporúčania na ďalšie posilnenie kontrolného prostredia alebo celkovej účinnosti procesov; okrem toho berie na vedomie, že opatreniami prijatými na základe auditov vykonaných v roku 2016 sa pretrvávajúce riziká podarilo značne znížiť až na prijateľnú úroveň a všetky nedoriešené opatrenia sa vykonávajú, pričom posledné z nich by malo byť ukončené do polovice roka 2018;

26.  berie na vedomie každoročné hodnotenie noriem riadenia agentúry na základe najnovších noriem ISO a nového rámca vnútornej kontroly, v rámci ktorého sa dospelo k záveru, že systém riadenia agentúry je vďaka účinnému systému monitorovania, ktorý bol zavedený na úrovni riadenia aj procesov, v súlade s normami riadenia;

o

o o

27.  pokiaľ ide o ďalšie poznámky horizontálnej povahy, ktoré sú súčasťou rozhodnutia o absolutóriu, odvoláva sa na svoje uznesenie z ... 2019(17) o výkonnosti, finančnom riadení a kontrole agentúr.

23.1.2019

STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch

pre Výbor pre kontrolu rozpočtu

k absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) za rozpočtový rok 2017

(2018/2189(DEC))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Innocenzo Leontini

NÁVRHY

Výbor pre dopravu a cestovný ruch vyzýva Výbor pre kontrolu rozpočtu, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1.  víta zistenie Dvora audítorov, že účtovná závierka Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (ďalej len „agentúra“) za rozpočtový rok 2017 je zo všetkých významných hľadísk zákonná a riadna;

2.  poznamenáva, že rozpočet agentúry na rok 2017 bol vo výške 191,6 milióna EUR, z toho 37,8 milióna EUR pochádzalo z dotácií EÚ, 103,5 milióna z poplatkov a úhrad a 2,1 milióna EUR z príspevkov tretích krajín; vyjadruje potešenie, že agentúra dosiahla 99 % mieru plnenia rozpočtu, čo znamená, že sa veľmi priblížila k jeho plnému vyčerpaniu, pričom táto miera je dostatočne nad cieľom Komisie vo výške 95 %; víta vyvážený stav poplatkov a úhrad agentúry, ako aj ich zvýšenie v porovnaní s rokom 2016; konštatuje, že agentúra ukončila rok 2017 s prebytkom 2,7 milióna EUR, čím suma kumulovaného prebytku dosiahla výšku 54,9 milióna EUR; berie tiež na vedomie, že 5 % cieľ pre rušenie prenesených rozpočtových prostriedkov bol v roku 2017 splnený (3,7 %);

3.  nabáda agentúru, aby zabezpečila nezávislosť účtovníka tak, aby bol priamo podriadený riaditeľovi agentúry (administratívne) a správnej rade (funkčne), ako zdôraznil Dvor audítorov;

4.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že vo verejnom obstarávaní, najmä v súvislosti so službami, boli zaznamenané nedostatky, ktoré ohrozovali efektívnosť vynaložených prostriedkov;. odporúča riešiť toto riziko tým, že miesto kaskádových rámcových zmlúv si častejšie zvolí opätovné otvorenie súťaže; konštatuje, že napriek tomu, že v nariadení o rozpočtových pravidlách agentúry sa vyžaduje, aby obstarávanie bolo schválené správnou radou buď v rámci ročného pracovného programu agentúry, alebo na základe rozhodnutia o financovaní ad hoc, bola obstaraná a podpísaná jedna rámcová zmluva v oblasti IT na maximálnu sumu 15 miliónov EUR, hoci v rozhodnutí o financovaní bola uvedená suma len 5 miliónov EUR; vyzýva agentúru, aby dôsledne dodržiavala svoj postup a zaviedla dodatočný kontrolný mechanizmus na zabezpečenie súladu s postupmi verejného obstarávania; konštatuje, že do konca roku 2017 agentúra zaviedla elektronické obstarávanie a elektronické predkladanie ponúk pre niektoré postupy, nie však elektronickú fakturáciu. ďalej konštatuje, že v prípade elektronickej fakturácie boli obchodné špecifikácie dokončené v roku 2017; nabáda agentúru, aby zaviedla IT riešenia pre elektronickú fakturáciu;

5.   berie na vedomie každoročné hodnotenie noriem riadenia agentúry na základe najnovších noriem ISO a nového rámca vnútornej kontroly, ktoré dospelo k záveru, že systém riadenia agentúry je vďaka účinnému systému monitorovania, ktorý bol zavedený na úrovni riadenia aj procesov, v súlade s normami riadenia;

6.  víta, že agentúra na základe odporúčania Parlamentu rozšírila v roku 2017 rozsah pôsobnosti vyhlásenia o záujmoch na všetkých zamestnancov agentúry (nielen na zamestnancov v riadiacich a citlivých funkciách) vrátane dlhodobých poradcov, dočasných zamestnancov a stážistov; víta to, že postup hodnotenia vyhlásení o záujmoch bol zjednodušený a v súčasnosti môže prebiehať v elektronickej forme; víta zavedenie osobitného kódexu správania pre externých odborníkov, ktorí spolupracujú s agentúrou, v ktorom sa uvádzajú zásady transparentnosti, nestrannosti a nezávislosti a povinnosť zachovávať dôvernosť pre externých odborníkov; opätovne zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť nezávislosť zamestnancov agentúry a externých odborníkov, ako aj zabezpečiť, aby nedochádzalo ku konfliktu záujmov; konštatuje, že s cieľom zabezpečiť transparentnosť a publicitu a umožniť potenciálnym kandidátom nájsť voľné pracovné miesta by oznámenia o voľných pracovných miestach mali byť uverejňované nielen na webovom sídle EASA a v sociálnych médiách, ale aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO);

7.  berie na vedomie výsledky štvrtého referenčného porovnávania pracovných miest agentúry, ktoré preukázali presun pracovných miest z administratívnych do operačných kategórií (+ 0,5 %);

8  konštatuje, že revidované základné nariadenie agentúry(18) nenadobudlo účinnosť v roku 2017, ako sa pôvodne očakávalo, dôsledkom čoho boli z dotácie v druhom opravnom rozpočte vypustené dodatočné plánované ľudské a finančné zdroje vo výške 1,1 milióna EUR, ktoré boli pôvodne zahrnuté do dotácie EÚ na vykonávanie nových úloh v rámci návrhu Komisie; konštatuje, že päť pracovných miest v pôvodnom pláne pracovných miest na rok 2017 súviselo s nadobudnutím účinnosti uvedeného nariadenia a prijímanie pracovníkov na tieto miesta bolo odložené; pripomína, že nové základné nariadenie EASA, ktoré agentúre prideľuje nové povinnosti, nadobudlo účinnosť v septembri 2018 a opätovne zdôrazňuje význam pridelenia dodatočných finančných prostriedkov agentúre, aby mohla začať úspešne plniť svoje nové povinnosti, ako aj adekvátneho personálneho obsadenia kvalifikovanými zamestnancami, ktoré jej umožní plniť nové úlohy;

9.  konštatuje, že 11. septembra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie (EÚ) 2018/1139 vrátane nového oddielu pre bezpilotné lietadlá a nového mandátu pre EASA s novým vymedzením právomocí agentúry; poznamenáva tiež, že toto nariadenie splnomocňuje agentúru navrhnúť Komisii technické odborné znalosti na účely regulácie bezpilotných lietadiel všetkých veľkostí vrátane malých typov;

10.  konštatuje, že agentúra zaznamenala v roku 2017 významný nárast, pokiaľ ide o riadenie vyčlenených projektov, ktoré spolu dosahovali objem 11,3 milióna EUR (7,3 milióna EUR v roku 2016); víta, že tieto projekty sú zamerané na zlepšenie regulačných a dohľadových kapacít vnútroštátnych a regionálnych leteckých úradov na celom svete, a rovnako že majú prispieť k výskumným projektom s cieľom zvýšiť celkovú bezpečnosť letectva a presadzovať normy EÚ;

11.  naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby poskytli zdroje potrebné na uskutočňovanie nových a posilnených právomocí, ktoré sa okrem iného týkajú rizík pre civilné letectvo pochádzajúcich z konfliktných oblastí, tém súvisiacich so životným prostredím a certifikácie a registrácie bezpilotných lietadiel;

12.  víta aktívnu úlohu agentúry, pokiaľ ide o výzvu na predkladanie návrhov v rámci programu Horizont 2020; naliehavo vyzýva agentúru, aby bola naďalej aktívna v oblasti výskumu a vývoja;

13.  konštatuje, že agentúra vykonala svoje ročné hodnotenie rizík v súlade s metodikou vypracovanou pre organizácie EÚ; konštatuje, že v súvislosti s identifikáciou potenciálnych rizík neboli v roku 2017 zaznamenané žiadne významné riziká;

14.  navrhuje, aby Parlament udelil výkonnému riaditeľovi agentúry absolutórium za plnenie rozpočtu agentúry za rozpočtový rok 2017.

INFORMÁCIE O PRIJATÍ VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

Dátum prijatia

22.1.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

39

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jakop Dalunde, Markus Ferber, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, João Pimenta Lopes

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Christelle Lechevalier, Francisco José Millán Mon, Julie Ward

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

39

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Pavel Telička

ECR

Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Roberts Zīle, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

ENF

Georg Mayer

GUE/NGL

Marie-Pierre Vieu

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Markus Ferber, Luis de Grandes Pascual, Dieter-Lebrecht Koch, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Francisco José Millán Mon, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Peter Kouroumbashev, Bogusław Liberadzki, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Claudia Țapardel, Marita Ulvskog, Julie Ward, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

2

0

ENF

Christelle Lechevalier

GUE/NGL

João Pimenta Lopes

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

20.2.2019

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Petra Kammerevert

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

(1)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.

(2)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.

(3)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(6)

Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(7)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(8)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.

(9)

Ú. v. EÚ C 434, 30.11.2018, s. 46.

(10)

Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1.

(11)

Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.

(12)

Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1.

(13)

Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1.

(14)

Ú. v. EÚ L 328, 7.12.2013, s. 42.

(15)

Ú. v. EÚ C 108/45, 22.3.2018, s. 229.

(16)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 319/2014 z 27. marca 2014 o poplatkoch a platbách vyberaných Európskou agentúrou pre bezpečnosť letectva a zrušení nariadenia (ES) č. 593/2007.

(17)

Prijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

(18)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1).

Posledná úprava: 18. marca 2019Právne oznámenie