Postup : 2018/2194(DEC)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0121/2019

Předložené texty :

A8-0121/2019

Rozpravy :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hlasování :

PV 26/03/2019 - 13.18

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0259

ZPRÁVA     
PDF 204kWORD 67k
28.2.2019
PE 630.601v02-00 A8-0121/2019

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Zpravodaj: Petri Sarvamaa

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

1. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(1),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(2) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(3), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(4), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(5), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(6), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0121/2019),

1.  uděluje výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva absolutorium za plnění rozpočtu agentury na rozpočtový rok 2017;

2.  předkládá své připomínky v níže uvedeném usnesení;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí a usnesení, které je jeho nedílnou součástí, výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

2. NÁVRH ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na konečnou roční účetní závěrku Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na zprávu Účetního dvora o ověření roční účetní závěrky Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva za rozpočtový rok 2017 spolu s odpovědí agentury(7),

–  s ohledem na prohlášení o věrohodnosti(8) účetnictví a o legalitě a správnosti uskutečněných operací, které předložil Účetní dvůr za rozpočtový rok 2017 podle článku 287 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na doporučení Rady ze dne 12. února 2019 o udělení absolutoria agentuře za plnění rozpočtu na rozpočtový rok 2017 (05825/2019 – C8-0084/2019),

–  s ohledem na článek 319 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002(9), a zejména na článek 208 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014, (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/ EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012(10), a zejména na článek 70 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2219 ze dne 25. listopadu 2015 o Agentuře Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2005/681/SVV(11), a zejména na článek 20 tohoto nařízení,

–  s ohledem na nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012(12), a zejména na článek 108 tohoto nařízení,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0121/2019),

1.  schvaluje uzavření účtů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto rozhodnutí výkonnému řediteli Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie (řada L).

3. NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

obsahujícího připomínky, které jsou nedílnou součástí rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Evropský parlament,

–  s ohledem na své rozhodnutí o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2017,

–  s ohledem na článek 94 a přílohu IV jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rozpočtovou kontrolu a stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0121/2019),

A.  vzhledem k tomu, že podle výkazu příjmů a výdajů(13) Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (dále jen „agentura“) činil její konečný rozpočet na rozpočtový rok 2017 10 524 359 EUR, což ve srovnání s rokem 2016 představuje nárůst o 2,26 %; vzhledem k tomu, že celý rozpočet agentury se odvíjí od rozpočtu Unie;

B.  vzhledem k tomu, že Účetní dvůr ve své zprávě o roční účetní závěrce agentury za rozpočtový rok 2017 (dále jen „zpráva Účetního dvora“) prohlásil, že získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka agentury je spolehlivá a uskutečněné operace jsou legální a správné;

Rozpočtové a finanční řízení

1.  konstatuje, že výsledkem úsilí o monitorování rozpočtu během rozpočtového roku 2017 byla míra plnění rozpočtu ve výši 97,09 %, což oproti roku 2016 představuje nárůst o 1,14 %; konstatuje, že míra využití prostředků na platby činila 84,02 %, což oproti předcházejícímu roku představuje nárůst o 5,17 %;

Rušení přenosů prostředků

2.  vyjadřuje politování nad vysokou mírou rušení přenosů prostředků z roku 2016 do roku 2017, které dosáhlo výše 189 154 EUR, čili 12,81 % celkové převáděné částky, což ve srovnání s rokem 2016 představuje mírné snížení o 1,44 %;

Výkonnost

3.  s uspokojením konstatuje, že agentura používá k měření své výcvikové činnosti a jejího dopadu, zejména spokojenosti účastníků, a k posouzení přidané hodnoty, kterou tato činnost přináší, klíčové ukazatele výkonnosti a že pro účely zlepšení svého řízení rozpočtu používá ukazatele výkonnosti;

4.  bere na vědomí, že plán agentury na řízení změn týkající se nezbytné přípravy na fungování na základě nového, rozšířeného mandátu byl proveden v míře 83 %; bere na vědomí, že 93 % účastníků výcvikové činnosti agentury uvedlo, že bylo s výcvikem alespoň spokojeno, a že agentura dokončila provádění programu partnerství EU a zemí Blízkého východu a severní Afriky při vzdělávání ve způsobech boje proti terorismu;

5.  s uspokojením konstatuje, že agentura úzce spolupracuje s evropskou sítí agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a devíti agenturami, které ji tvoří; bere na vědomí, že sdílejí výcvik a společně pořádají kurzy;

6.  vítá závazek agentury, že přijme opatření v návaznosti na zprávu útvaru interního auditu Komise nazvanou „Posouzení potřeb, plánování a sestavování rozpočtu na odbornou přípravu“; zdůrazňuje, že je důležité, aby agentura svému závazku dostála;

7.  bere na vědomí, že pětileté periodické externí hodnocení uzavřené v lednu 2016 vydalo 17 doporučení a že agentura plánuje provést veškerá nápravná opatření s nimi spojená do konce roku 2018; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria o krocích přijatých v reakci na uvedená doporučení informovala;

8.  lituje, že je agentura geograficky vzdálena od Europolu, což brání vytváření součinnosti s touto druhou agenturou specializovanou v policejních záležitostech; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria předložila zprávu s popisem možných překážek, které jí brání spolupracovat s Europolem, a opatření, která byla přijata nebo která je třeba přijmout s cílem tyto výzvy vyřešit;

Personální politika

9.  bere na vědomí, že dne 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn z 96,77 %, přičemž z 31 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání s 28 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 30; dále konstatuje, že pro agenturu v roce 2017 pracovalo 16 smluvních zaměstnanců a 6 vyslaných národních odborníků;

10.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v pořádání webových seminářů, na nichž jsou úředníkům donucovacích orgánů poskytovány informace a osvědčené postupy týkající se identifikace a vyšetřování trestných činů z nenávisti a různých forem násilí na základě pohlaví, a nabízela školení s cílem zvýšit povědomí o problémech, s nimiž se potýkají romské komunity a LGBTI osoby (např. přílišná nebo nedostatečná policejní kontrola a nedostatek důvěry vůči příslušníkům policie), a o způsobech, jak lze tyto problémy na úrovni prosazování práva řešit; žádá, aby byla i nadále poskytována školení v oblasti základních práv a s tím souvisejícího zvyšování informovanosti policejních sil;

11.  vyzývá agenturu, aby tam, kde je to možné, do svého vzdělávacího plánu a do všech svých činností v oblasti vzdělávání začlenila jako významný prvek školení zaměřená na potírání radikalizace, rasismu a diskriminace; žádá agenturu, aby vyvinula zvláštní školení věnované procesním zárukám pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými v trestním řízení;

12.  bere na vědomí, že agentura přijala politiku na ochranu lidské důstojnosti a předcházení obtěžování; konstatuje, že tato politika umožňuje sdílení informací a výcvik, jakož i důvěrné poradenství;

13.  bere na vědomí, že v důsledku přemístění agentury ze Spojeného království do Maďarska a výsledného nižšího opravného koeficientu uplatňovaného na platy zaměstnanců byla fluktuace zaměstnanců vysoká a není vždy dosaženo zeměpisné rovnováhy, neboť klesl počet přihlášek z jiných členských států mimo hostitelskou zemi; se znepokojením konstatuje, že někteří pracovníci mají v souvislosti s přemístěním neuzavřený právní spor; bere na vědomí, že bylo provedeno několik zmírňujících opatření; se znepokojením upozorňuje na to, že tato situace může mít dopad na kontinuitu fungování agentury a její schopnost vykonávat svou činnost; žádá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o vývoji situace v této záležitosti;

14.  souhlasí s Účetním dvorem, že by bylo relevantní a užitečné zveřejňovat oznámení o volných pracovních místech na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO), jelikož takové zveřejnění zvýší transparentnost a publicitu a umožní občanům dozvědět se o volných pracovních místech v různých evropských orgánech, institucích a agenturách souhrnně; žádá proto, aby agentura všechna svá oznámení o volných pracovních místech zveřejňovala také na webových stránkách úřadu EPSO; vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila opatření ke snížení finanční zátěže agentur vyplývající z překladu oznámení o volných místech, a to mimo jiné uzavřením rámcové dohody ad hoc s překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

15.  vítá návrh Účetního dvora, aby se v zájmu zvýšení publicity zveřejňovala oznámení výběrového řízení na volné pracovní místo na webových stránkách úřadu EPSO; chápe odpověď agentury, že takové zveřejňování by bylo spojeno s vysokými náklady na překlad; dále bere na vědomí záměr agentury zveřejňovat všechna oznámení o volných pracovních místech na meziagenturní vývěsce s volnými pracovními místy vytvořené sítí agentur EU;

Zadávání zakázek

16.  bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora agentura na konci roku 2017 ještě neprovedla všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); bere na vědomí, že podle odpovědi agentury přípravné akce na zavedení elektronického zadávání zakázek probíhají; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala o pokroku v této oblasti zprávu;

17.  se znepokojením konstatuje, že v prosinci 2016 agentura podepsala čtyřletou rámcovou smlouvu o poskytování dočasných pracovníků v hodnotě 1,6 milionu EUR, a to s jediným hospodářským subjektem a pouze na základě ceny, aniž by zohlednila kvalitativní kritéria; bere na vědomí odpověď agentury, že podle agentury je kvalita zajištěna technickými specifikacemi a rozhodnutí o uzavření jediné smlouvy bylo přijato na základě předchozích zkušeností a vnitrostátních specifik;

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

18.  vítá skutečnost, že agentura přijala v průběhu roku 2017 revidovanou strategii boje proti podvodům; lituje, že agentura do 31. prosince 2017 nezavedla a neuplatňovala interní pravidla pro whistleblowing; konstatuje nicméně, že podle očekávání mají být zvláštní agenturní interní pravidla přijata do konce roku 2018; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podávala o provedení uvedených doporučení zprávy;

Další připomínky

19.  zdůrazňuje, že přemístění agentury do Budapešti v roce 2014 a revize jejího mandátu v roce 2016 vedly k úpravě účetních postupů agentury, které nebyly od roku 2013 opětovně potvrzeny; bere na vědomí odpověď agentury, že v souvislosti s opětovným potvrzením probíhají v současnosti diskuse a plánování v rámci Generálního ředitelství pro rozpočet (GŘ BUDG);

20.  bere na vědomí, že ve snaze o zlepšení a zřetelnější prokázání svého úsilí o zajištění kvality agentura v únoru 2017 úspěšně dokončila certifikaci ISO 9001:2015 svého řídicího systému;

21.  se znepokojením bere na vědomí, že agentura nenásledovala většinu ostatních agentur a neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie na její organizaci, činnost a účetnictví; na základě odpovědi agentury bere na vědomí, že příslušná rizika byla neoficiálně vyhodnocena jako nízká; žádá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o opatřeních přijatých s cílem provést formálnější analýzu a připravit se na zmírnění veškerých souvisejících potenciálních rizik;

22.  bere na vědomí úsilí agentury, aby byla nákladově efektivním pracovištěm šetrným k životnímu prostředí; upozorňuje, že agentura nemá zaveden systém kompenzace emisí uhlíku, avšak uznává, že agentura o zavedení takového systému uvažuje a že vybízí své pracovníky, aby v zájmu snižování emisí používali veřejnou dopravu;

o

o o

23.  pokud jde o další připomínky, které jsou připojeny k rozhodnutí o udělení absolutoria a jsou horizontální povahy, odkazuje na své usnesení ze dne … 2019(14) o výkonnosti, finančním řízení a kontrole agentur.

17.1.2019

STANOVISKO Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

pro Výbor pro rozpočtovou kontrolu

k udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2017

(2018/2194(DEC))

Zpravodaj: Romeo Franz

NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Výbor pro rozpočtovou kontrolu jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1.  vítá závěry Účetního dvora, z nichž vyplývá, že roční účetní závěrka Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) (dále jen „agentura“) věrně zobrazuje její finanční situaci ke dni 31. prosince 2017 a že její operace jsou legální a správné;

2.  zdůrazňuje, že přemístění agentury do Budapešti v roce 2014 a revize jejího mandátu v roce 2016 vedly k úpravě účetních postupů agentury, které nebyly opětovně potvrzeny od roku 2013; bere na vědomí odpověď agentury, že v souvislosti s opětovným potvrzením probíhají v současnosti diskuse a plánování v rámci GŘ BUDG;

3.  připomíná agentuře, že je třeba, aby řešila vysokou fluktuaci zaměstnanců, která může mít dopad na kontinuitu činnosti agentury a její schopnost provádět činnosti stanovené v jejím pracovním programu; konstatuje, že mnoho agentur čelí vysoké fluktuaci zaměstnanců a že v tomto případě je to rovněž spojeno s nedávným přesunem ze Spojeného království do Maďarska; lituje toho, že tento problém, na který v roce 2016 upozornil Účetní dvůr, nebyl v roce 2017 vyřešen;

4.  vyjadřuje politování nad tím, že agentura uveřejňuje oznámení o volných pracovních místech pouze na svých webových stránkách, v sociálních médiích a na meziagenturní síti, a nikoli na webových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); chápe obavy agentury, pokud jde o dodatečné náklady na překlad v důsledku toho, že úřad EPSO vyžaduje zveřejňování oznámení o volných pracovních místech ve všech úředních jazycích, zdůrazňuje však, že počet dotčených volných pracovních míst je v konkrétním případě agentury omezený; souhlasí s Účetním dvorem, že by to bylo relevantní a užitečné, jelikož publikace úřadu EPSO zvyšují transparentnost a publicitu a umožňují občanům dozvídat se o volných pracovních místech v různých evropských orgánech, institucích a agenturách souhrnně; žádá proto, aby agentura všechna svá oznámení o volných pracovních místech zveřejňovala také na webových stránkách úřadu EPSO; vyzývá Evropskou komisi, aby zvážila opatření ke snížení finanční zátěže agentur vyplývající z překladu oznámení o volných místech, a to mimo jiné uzavřením rámcové dohody ad hoc s překladatelským střediskem pro instituce Evropské unie (CdT);

5.  konstatuje, že na konci roku 2017 agentura dosud neprovedla komplexní analýzu pravděpodobného dopadu rozhodnutí Spojeného království o vystoupení z Evropské unie na její organizaci, činnost a účetnictví; vítá nápravná opatření, která agentura přijala, a bere na vědomí skutečnost, že se jí brexit týká jen v omezeném rozsahu, také kvůli jejímu přesunu z Hamshiru do Budapešti;

6.  vítá závazek agentury, že přijme opatření v návaznosti na zprávu útvaru interního auditu Komise o „Posouzení potřeb, plánování a sestavování rozpočtu na odbornou přípravu“; zdůrazňuje, že je důležité, aby agentura svému závazku dostála;

7.  vyzývá agenturu, aby do svého vzdělávacího plánu a do všech svých činností v oblasti vzdělávání začlenila významný prvek školení zaměřeného na potírání radikalizace, rasismu a diskriminace všude tam, kde je to možné; žádá agenturu, aby vyvinula zvláštní školení věnované procesním zárukám pro děti, které jsou podezřelými nebo obviněnými v trestním řízení;

8.  vítá skutečnost, že agentura pokračovala v pořádání webových seminářů, kde jsou úředníkům donucovacích orgánů poskytovány informace a osvědčené postupy týkající se identifikace a vyšetřování trestných činů z nenávisti a různých forem násilí na základě pohlaví, a nabídla školení s cílem zvýšit povědomí o problémech, s nimiž se potýkají romské komunity a LGBTI osoby (např. přílišná nebo nedostatečná policejní kontrola a nedostatek důvěry vůči příslušníkům policie), a o způsobech, jak lze tyto problémy na úrovni prosazování práva řešit; žádá, aby byla i nadále poskytována školení v oblasti základních práv a s tím souvisejícího zvyšování informovanosti policejních sil.

INFORMACE O PŘIJETÍ VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Datum přijetí

10.1.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Monika Beňová, Michał Boni, Caterina Chinnici, Rachida Dati, Frank Engel, Laura Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Sophia in ‘t Veld, Cécile Kashetu Kyenge, Monica Macovei, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský, Auke Zijlstra

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Dennis de Jong, Anna Hedh, Lívia Járóka, Marek Jurek, Jean Lambert, Jeroen Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Norbert Erdős, Fernando Ruas, Adam Szejnfeld

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

ECR

Marek Jurek, Monica Macovei, Helga Stevens, Kristina Winberg

EFDD

Laura Ferrara

GUE/NGL

Martina Anderson, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Michał Boni, Rachida Dati, Frank Engel, Norbert Erdős, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Fernando Ruas, Csaba Sógor, Adam Szejnfeld, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Cécile Kashetu Kyenge, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Ivari Padar, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

INFORMACE O PŘIJETÍ V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Datum přijetí

20.2.2019

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

21

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Petra Kammerevert

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

21

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

EFDD

Marco Valli

ENF

Jean-François Jalkh

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

0

-

 

 

0

0

 

 

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

(1)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.

(2)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.

(3)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(4)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(5)

Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.

(6)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(7)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.

(8)

Úř. věst. C 434, 30.11.2018, s. 112.

(9)

Úř. věst. L 298, 26.10.2012, s. 1.

(10)

Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1.

(11)

Úř. věst. L 319, 4.12.2015, s. 1.

(12)

Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42.

(13)

Úř. věst. C 258/01, 8.8.2017, s. 4.

(14)

Přijaté texty, P8_TA-PROV(2019)0000.

Poslední aktualizace: 18. března 2019Právní upozornění