Menetlus : 2018/2184(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0122/2019

Esitatud tekstid :

A8-0122/2019

Arutelud :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Hääletused :

PV 26/03/2019 - 13.16

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0257

RAPORT     
PDF 180kWORD 63k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2184(DEC))

Eelarvekontrollikomisjon

Raportöör: Petri Sarvamaa

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

1. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(1),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(2) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(3), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(4), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse loomise kohta(5), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(6), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-0122/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktori tegevusele keskuse 2017. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

2. ETTEPANEK VÕTTA VASTU EUROOPA PARLAMENDI OTSUS

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

(2018/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta lõplikku raamatupidamisaruannet,

–  võttes arvesse kontrollikoja aruannet Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta koos keskuse vastusega(7),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja kinnitavat avaldust(8) 2017. aasta raamatupidamise aastaaruande usaldusväärsuse ja selle aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse kohta,

–  võttes arvesse nõukogu 12. veebruari 2019. aasta soovitust keskuse tegevusele heakskiidu andmise kohta 2017. aasta eelarve täitmisel (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 319,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002)(9), eriti selle artiklit 208,

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrust (EL, Euratom) 2018/1046 (mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012)(10), eriti selle artiklit 70,

–  võttes arvesse nõukogu 28. novembri 1994. aasta määrust (EÜ) nr 2965/94 Euroopa Liidu asutuste tõlkekeskuse loomise kohta(11), eriti selle artiklit 14,

–  võttes arvesse komisjoni 30. septembri 2013. aasta delegeeritud määrust (EL) nr 1271/2013 (raamfinantsmääruse kohta asutustele, millele viidatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 966/2012 artiklis 208)(12), eriti selle artiklit 108,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-0122/2019),

1.  annab heakskiidu Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta raamatupidamiskontode sulgemisele;

2.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse direktorile, nõukogule, komisjonile ja kontrollikojale ning korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

3. EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

(2018/2184(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma otsust Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 94 ja IV lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni raportit ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A8-0122/2019),

A.  arvestades, et Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (edaspidi „keskus“) tulude ja kulude kalkulatsiooni(13) kohaselt oli keskuse 2017. aasta lõplik eelarve 49 429 100 eurot, mis on 2016. aastaga võrreldes 2,27 % väiksem; arvestades, et 88,93 % keskuse eelarvest moodustavad institutsioonide, muude asutuste ja organite osamaksed;

B.  arvestades, et kontrollikoda märkis oma aruandes Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2017 raamatupidamise aastaaruande kohta (edaspidi „kontrollikoja aruanne“), et ta sai piisava kindluse selle kohta, et keskuse raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed;

Eelarve haldamine ja finantsjuhtimine

1.  märgib, et 2017. aastal tehtud eelarve jälgimise alaste pingutuste tulemusel oli eelarve täitmise määr 93,12 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 3,75 % võrra kõrgem; täheldab, et maksete assigneeringute täitmise määr oli 85,40 %, mis on eelnenud aastaga võrreldes 3,21 võrra % kõrgem;

Ülekantud assigneeringute tühistamine

2.  võtab murelikult teadmiseks, et 2017. aastal tühistati suhteliselt palju ülekantud assigneeringuid – 317 986,20 eurot, mis moodustab ülekantud assigneeringute kogusummast ikka veel 8,76 %, kuigi seda on 2016. aastaga võrreldes 1,34 % võrra vähem;

Tulemuslikkus

3.  märgib, et keskus kasutab oma tegevuse tulemuste hindamiseks tulemuslikkuse põhinäitajatena sisend- ja väljundnäitajaid ning eelarve haldamise tõhustamiseks mitut näitajat; palub keskusel tulemuslikkuse põhinäitajaid edasi arendada, hindamaks oma tegevuse tulemusi ja mõju, et saada kvalitatiivseid nõuandeid selle kohta, kuidas suurendada keskuse väljundite lisaväärtust ja täiustada keskuse ärimudelit;

4.  märgib, et keskus on alustanud programmide ja tegevuste eelhindamise läbivaatamist kooskõlas komisjoni antud juhistega ning et keskuse töökavade sisend- ja väljundnäitajad on nüüdseks paigas;

5.  märgib, et keskuse 2017. aasta muudetud tööprogrammi täitmise määr oli 87,7 %;

6.  märgib tunnustavalt dokumentide tõlkimise uue hinnastruktuuri rakendamise mõju, mis tõi 2017. aastal keskuse klientide jaoks kaasa 3,2 miljoni euro suuruse säästu, samal ajal kui keskuse tulud jäid 2017. aastal vaatamata uuele hinnastruktuurile muutumatuks;

7.  väljendab heameelt Euroopa Kooliga Luxembourg II (EEL2) sõlmitud koostöölepingu üle, tänu millele ulatus keskuse klientide arv 2017. aasta lõpuks 65-ni;

8.  märgib rahuloluga, et keskus rakendas kahte meedet, et jagada vahendeid teiste asutustega kattuvate ülesannete täitmiseks ELi asutuste võrgustiku kaudu: jagatud teenuste kataloog, milles loetletakse kõik teenused, mida asutused saaksid jagada, ja ühine hankeportaal, kus jagatakse asutuste hankekavu;

9.  väljendab heameelt keskuse pingutuste üle mitmekeelsuse rakendamiseks oma toodetes, mida tunnustades andis Euroopa Ombudsman 2017. aastal keskusele koos Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga (EUIPO) ning Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuriga (EU-OSHA) ombudsmani hea halduse auhinna kodanikele/klientidele mõeldud teenuste osutamise tipptaseme kategoorias nende ühiselt välja töötatud uuendusliku projekti eest, mis hõlbustab mitmekeelsete veebisaitide tõlkimise haldamist;

10.  ergutab keskust tegema 2018. aasta lõpuks liidu institutsioonidele kättesaadavaks IATE (InterActive Terminology for Europe) uue versiooni, tagades, et institutsioonidevaheline terminibaas peab innovatsiooniga sammu;

11.  peab tervitatavaks 2017. aastal tehtud keskuse ärimudeli välishindamist; palub keskusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru lõpphindamise tulemustest;

Personalipoliitika

12.  märgib, et 31. detsembril 2017. aastal oli ametikohtade loetelust täidetud 96,9 %, kusjuures liidu eelarves kinnitatud 195 ametnikust või ajutisest teenistujast oli ametisse nimetatud 189 (2016. aastal oli kinnitatud ametikohti 197); märgib, et lisaks töötas 2017. aastal keskuse heaks 26 lepingulist töötajat;

13.  nõuab tungivalt, et keskuse personal ning keskastme juhid ja kõrgem juhtkond vastaksid piisavale geograafilisele jaotusele;

14.  märgib, et keskus on vastu võtnud inimväärikuse kaitsmise ja ahistamise ennetamise poliitika;

Hanked

15.  võtab kontrollikoja aruande põhjal teadmiseks, et 2017. aasta lõpuks ei kasutanud keskus veel kõiki komisjoni poolt kasutusele võetud vahendeid, mille eesmärk on võtta hankemenetlustes osalevate kolmandate isikutega toimuvaks elektrooniliseks teabevahetuseks kasutusele ühtne lahendus (e-hanked); kutsub keskust üles võtma kõik hankemenetluste haldamiseks vajalikud vahendid kasutusele ja andma eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile nende rakendamisest aru;

Huvide konfliktide ennetamine ja haldamine ning läbipaistvus

16.  märgib, et keskus otsustas avaldada ainult huvide deklaratsioonid ilma elulookirjeldusteta haldusnõukogu suurusest (umbes 130 liiget ja asendusliiget) tulenevate juhtimisprobleemide tõttu; märgib, et direktori elulookirjeldus ja huvide deklaratsioon on avaldatud keskuse veebisaidil; palub keskusel teavitada eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni selles küsimuses võetud meetmetest;

17.  märgib, et kontrollikoja aruande kohaselt on vaja tugevdada peaarvepidaja sõltumatust, muutes ta alluvaks otse keskuse direktorile ja haldusnõukogule; kiidab meetmeid, mis on peaarvepidaja sõltumatuse tagamiseks juba võetud;

18.  märgib, et kuigi keskust ei rahastata tasudest, sõltub keskus tema haldusnõukogus esindatud klientidelt saadud tuludest ning seetõttu tekib keskuse toodete hinnakujundusega seoses huvide konflikti oht, mida saaks vältida, kui komisjon koguks tasusid keskuse klientide nimel ja algataks keskuse rahastamise peamiselt liidu eelarvest; palub keskusel anda eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile aru selle ohu leevendamiseks võetud meetmetest;

Sisekontroll

19.  märgib, et komisjoni siseauditi talitus tegi 2017. aastal kohapealse riskihindamise, mis hõlmas keskuse kogu operatiiv- ja toetustegevust; märgib, et riskihindamise tulemus oli siseauditi talituse strateegiline siseauditi kava 2018–2020, mille haldusnõukogu heaks kiitis;

20.  tunnistab, et talitluspidevuse haldamise auditi ja dokumentide kirjaliku tõlke töövoo auditi täitmata soovituste järelkontrollist selgus, et kõik soovitused on asjakohaselt ja tõhusalt ellu viidud;

Muud märkused

21.  kinnitab veel kord oma kindlat pühendumist mitmekeelsuse edendamisele Euroopa Liidus kui liidu demokraatliku süsteemi nõuetekohase toimimise põhitingimusele; juhib tähelepanu tõlkekeskuse rollile kvaliteetsete tõlgete ja keeleteenuste pakkumisel;

22.  märgib murelikult, et kontrollikoja aruande kohaselt kasutab mitu asutust ja organit keskuse tõlketeenuste asemel järjest enam muid lahendusi, mis tähendab, et keskuse võimsust ei kasutata täies ulatuses, süsteeme dubleeritakse ning keskuse ärimudel ja talitluspidevus võivad olla ohus; kutsub keskust ja komisjoni üles nende riskide leevendamiseks kaaluma ennetavalt lahendusi kõnealusele probleemile ja oma ärimudeli täiustamise võimalusi;

23.  peab kahetsusväärseks asjaolu, et Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) otsustas 26. aprillil 2018 lõpetada keskusega sõlmitud tõlkimiskorra, hoolimata tema juriidilisest kohustusest kasutada keskuse teenuseid, nagu on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2017/1001 (millega EUIPO asutati)(14) artiklis 148; võtab teadmiseks keskuse poolt 6. juulil 2018. aastal Üldkohtule esitatud hagi; palub keskusel hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavat institutsiooni kohtumenetluse arenguga kursis;

o

o o

24.  viitab eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsusele lisatud muude horisontaalsete tähelepanekute osas oma ... 2019. aasta resolutsioonile(15) ametite tulemuste, finantsjuhtimise ja kontrolli kohta.

23.1.2019

KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS

eelarvekontrollikomisjonile

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse (CdT) 2017. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

(2018/2184(DEC))

Arvamuse koostaja: Bogdan Andrzej Zdrojewski

ETTEPANEKUD

Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval eelarvekontrollikomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  kinnitab veel kord oma kindlat pühendumist mitmekeelsuse edendamisele Euroopa Liidus kui liidu demokraatliku süsteemi nõuetekohase toimimise põhitingimusele; juhib tähelepanu tõlkekeskuse rollile kvaliteetsete tõlgete ja keeleteenuste pakkumisel;

2.  märgib tunnustavalt dokumentide tõlkimise uue hinnastruktuuri rakendamise mõju, mis tõi 2017. aastal keskuse klientide jaoks kaasa 3,2 miljoni euro suuruse säästu, samal ajal kui keskuse tulud jäid 2017. aastal vaatamata uuele hinnastruktuurile muutumatuks;

3.  väljendab heameelt Euroopa kooliga Luxembourg II (EEL2) sõlmitud koostöölepingu üle, tänu millele ulatus keskuse klientide arv 2017. aasta lõpuks 65-ni;

4.   tunnistab, et talitluspidevuse haldamise auditi ja dokumentide kirjaliku tõlke töövoo auditi täitmata soovituste järelkontrollist selgus, et kõik soovitused on asjakohaselt ja tõhusalt ellu viidud;

5.  märgib, et keskus on alustanud programmide ja tegevuste eelhindamise läbivaatamist kooskõlas komisjoni antud juhistega ning et keskuse töökavade sisend- ja väljundnäitajad on nüüdseks paigas;

6.  ergutab keskust tegema 2018. aasta lõpuks liidu institutsioonidele kättesaadavaks IATE (InterActive Terminology for Europe) uue versiooni, tagades, et institutsioonidevaheline terminibaas peab innovatsiooniga sammu; nõuab tungivalt, et keskuse personal ning keskastme juhid ja kõrgem juhtkond vastaksid piisavale geograafilisele jaotusele;

7.  tunnistab, et kontrollikoja töökoormus on suur; palub kontrollikojal sellegipoolest avaldada õigeaegselt oma aruanded, eelkõige aruande Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse kohta, et parlamendil oleks piisavalt aega omaenda eelarve- ja poliitilise kontrolli ülesannete täitmiseks.

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA NÕUANDVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

22.1.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Liadh Ní Riada

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

TEAVE VASTUVÕTMISE KOHTA VASTUTAVAS KOMISJONIS

Vastuvõtmise kuupäev

20.2.2019

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

19

1

1

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Petra Kammerevert

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

(1)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 205.

(2)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 205.

(3)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(4)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(5)

EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

(6)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(7)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 205.

(8)

ELT C 434, 30.11.2018, lk 205.

(9)

ELT L 298, 26.10.2012, lk 1.

(10)

ELT L 193, 30.7.2018, lk 1.

(11)

EÜT L 314, 7.12.1994, lk 1.

(12)

ELT L 328, 7.12.2013, lk 42.

(13)

ELT C 415/01, 5.12.2017, lk 1.

(14)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1001 Euroopa Liidu kaubamärgi kohta (ELT L 154, 16.6.2017, lk 1).

(15)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA-PROV(2019)0000.

Viimane päevakajastamine: 18. märts 2019Õigusalane teave