Postupak : 2018/2184(DEC)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0122/2019

Podneseni tekstovi :

A8-0122/2019

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 12
CRE 26/03/2019 - 12

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 13.16

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0257

IZVJEŠĆE     
PDF 194kWORD 55k
28.2.2019
PE 626.785v02-00 A8-0122/2019

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017.

(2018/2184(DEC))

Odbor za proračunski nadzor

Izvjestitelj: Petri Sarvamaa

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

1. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.

(2018/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(1),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(2) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/20023, a posebno njezin članak 208.(3),

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(4), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2695/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(5), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(6), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0122/2019),

1.  daje razrješnicu direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za izvršenje proračuna Centra za financijsku godinu 2017.;

2.  iznosi svoje primjedbe u Rezoluciji u nastavku;

3.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku i Rezoluciju, koja je njezin sastavni dio, proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da ih da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

2. PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zaključenju poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.

(2018/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir završnu godišnju računovodstvenu dokumentaciju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir izvješće Revizorskog suda o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017., s odgovorom Centra(7),

–  uzimajući u obzir izjavu o jamstvu(8) u pogledu pouzdanosti računovodstvene dokumentacije te zakonitosti i pravilnosti temeljnih transakcija, koju je podnio Revizorski sud za financijsku godinu 2017., u skladu s člankom 287. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 12. veljače 2019. o razrješnici koju Centar treba dobiti za izvršenje proračuna za financijsku godinu 2017. (05825/2019 – C8-0074/2019),

–  uzimajući u obzir članak 319. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(9), a posebno njezin članak 208.,

–  uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) 2018/1046 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. srpnja 2018. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije, o izmjeni uredaba (EU) br. 1296/2013, (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1304/2013, (EU) br. 1309/2013, (EU) br. 1316/2013, (EU) br. 223/2014, (EU) br. 283/2014 i Odluke br. 541/2014/EU te o stavljanju izvan snage Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012(10), a posebno njezin članak 70.,

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2965/94 od 28. studenoga 1994. o osnivanju Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije(11), a posebno njezin članak 14.,

–  uzimajući u obzir Delegiranu uredbu Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća(12), a posebno njezin članak 108.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0122/2019),

1.  odobrava zaključenje poslovnih knjiga Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.;

2.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi direktorici Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije, Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije (serija L).

3. PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

s primjedbama koje su sastavni dio Odluke o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.

(2018/2184(DEC))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir svoju Odluku o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017.,

–  uzimajući u obzir članak 94. Poslovnika i Prilog IV. Poslovniku,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor i mišljenje Odbora za kulturu i obrazovanje (A8-0122/2019),

A.  budući da je, prema izvještaju o prihodima i rashodima(13) Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije („Centar”), konačni proračun Centra za financijsku godinu 2017. iznosio 49 429 100 EUR, što je smanjenje od 2,27 % u odnosu na 2016.; budući da 88,93 % proračuna Centra čine izravni doprinosi institucija, drugih agencija i tijela;

B.  budući da je Revizorski sud u svojem izvješću o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2017. („izvješće Revizorskog suda”) izjavio da je stekao razumno uvjerenje da je godišnja računovodstvena dokumentacija Centra pouzdana te da su temeljne transakcije zakonite i pravilne;

Upravljanje proračunom i financijama

1.  napominje da je praćenje proračuna tijekom financijske godine 2017. rezultiralo stopom izvršenja proračuna od 93,12 %, što je povećanje od 3,75 % u odnosu na prethodnu godinu; primjećuje da je stopa izvršenja odobrenih sredstava za plaćanje iznosila 85,40 %, što je povećanje od 3,21% u odnosu na prethodnu godinu;

Ukidanje prijenosa

2.  sa zabrinutošću prima na znanje relativno visok iznos ukinutih prijenosa tijekom 2017., 317 986,20 EUR, što i dalje predstavlja 8,76 % ukupnog prenesenog iznosa usprkos smanjenju od 1,34 % u odnosu na 2016.;

Uspješnost

3.  napominje da Centar kao ključne pokazatelje uspješnosti koristi pokazatelje uloženih resursa i ostvarenja kako bi ocijenio rezultate svojih aktivnosti te nekoliko pokazatelja kako bi poboljšao upravljanje proračunom; poziva Centar da i dalje razvija ključne pokazatelje uspješnosti kako bi ocijenio ishod i učinak svojih aktivnosti i kako bi se prikupili kvalitativni savjeti o tome kako osigurati veću dodanu vrijednost za ostvarenja Centra i poboljšati njegov poslovni model;

4.  prima na znanje da je Centar počeo s revizijom ex ante evaluacije programa i aktivnosti u skladu sa smjernicama Komisije i da su u radne programe Centra sada uvršteni pokazatelji uloženih resursa i ostvarenja;

5.  napominje da je stopa izvršenja izmijenjenog programa rada Centra za 2017. iznosila 87,7 %;

6.  sa zadovoljstvom prima na znanje učinak nove cjenovne strukture za prijevode dokumenata, zahvaljujući kojoj su klijenti Centra 2017. uštedjeli 3,2 milijuna EUR, dok su prihodi Centra 2017. ostali stabilni bez obzira na učinak nove cjenovne strukture;

7.  pozdravlja sporazum o suradnji potpisan s Europskom školom Luxembourg II (EEL2), zbog čega je portfelj Centra na kraju 2017. bilježio 65 klijenata;

8.  sa zadovoljstvom primjećuje da je Centar proveo dvije mjere za dijeljenje resursa s drugim agencijama u vezi sa zadaćama koje se preklapaju preko Mreže agencija EU-a: katalog zajedničkih usluga u kojem su navedene sve usluge koje bi agencije mogle dijeliti i zajednički portal za javnu nabavu na kojem se dijele planovi agencija za nabavu;

9.  pozdravlja napore Centra u pogledu implementiranja višejezičnosti u njegove proizvode, što je Europski ombudsman prepoznao 2017. dodijelivši Centru, Uredu Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Europskoj agenciji za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) Nagradu Europskog ombudsmana za dobru upravu u kategoriji „Izvrsnost u pružanju usluga usmjerenih na građane/korisnike” za njihov zajednički inovativni projekt kojim se olakšava upravljanje prijevodima višejezičnih internetskih stranica;

10.  potiče Centar u njegovoj predanosti da institucijama Unije do kraja 2018. stavi na raspolaganje novu verziju IATE-a (Interaktivna terminologija za Europu), čime će zajamčiti da međuinstitucijska terminološka baza drži korak s inovacijama;

11.  pozdravlja vanjsku evaluaciju poslovnog modela Centra, koja je provedena 2017.; poziva Centar da obavijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o rezultatu završne evaluacije;

Kadrovska politika

12.  napominje da je 31. prosinca 2017. razina izvršenja plana radnih mjesta iznosila 96,9 % i da je imenovano 189 dužnosnika ili privremenih djelatnika od 195 privremenih djelatnika i dužnosnika odobrenih u okviru proračuna Unije (u usporedbi sa 197 odobrenih radnih mjesta za 2016.); također napominje da je 2017. za Centar radilo 26 ugovornih djelatnika;

13.  inzistira na odgovarajućoj geografskoj distribuciji osoblja, uključujući srednju i visoku razinu uprave;

14.  napominje da je Centar donio politiku o zaštiti dostojanstva osoba i sprečavanju uznemiravanja;

Javna nabava

15.  prima na znanje iz izvješća Revizorskog suda da Centar do kraja 2017. još uvijek nije koristio sve alate koje je uspostavila Komisija s ciljem uvođenja jedinstvenog rješenja za elektroničku razmjenu informacija s trećim stranama koje sudjeluju u postupcima javne nabave (e-nabava); poziva Centar da uvede sve potrebne alate za upravljanje postupcima javne nabave i da izvijesti tijelo nadležno za davanje razrješnice o njihovoj implementaciji;

Sprečavanje i postupanje u slučaju sukoba interesa i transparentnost

16.  napominje da je Centar odlučio objaviti samo izjave o financijskim interesima bez pripadajućih životopisa zbog problema u upravljanju povezanih s brojem članova upravljačkog odbora (oko 130 članova i zamjenika članova odbora); napominje da su životopis i izjava o financijskim interesima direktorice objavljeni na internetskim stranicama Centra; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetima u tom pogledu;

17.  na temelju izvješća Revizorskog suda primjećuje da postoji potreba za jačanjem neovisnosti računovodstvenog službenika tako što će on izravno odgovarati direktorici i upravljačkom odboru Centra; pozdravlja korake koji su već poduzeti kako bi se zajamčila neovisnost računovodstvenog službenika;

18.  napominje da, iako se ne financira iz naknada, Centar ovisi o prihodima koje prima od svojih klijenata, koji su zastupljeni u upravljačkom odboru Centra, te da stoga postoji rizik od sukoba interesa u pogledu određivanja cijena proizvoda Centra, koji bi se mogao riješiti da Komisija naplaćuje naknade u ime klijenata Centra, čime bi se potaknulo financiranje Centra uglavnom iz proračuna Unije; poziva Centar da tijelo nadležno za davanje razrješnice obavještava o mjerama poduzetim za ublažavanje tog rizika;

Unutarnje kontrole

19.  primjećuje da je Služba Komisije za unutarnju reviziju 2017. provela procjenu rizika na licu mjesta kojom su obuhvaćene sve operativne i potporne aktivnosti Centra; primjećuje da je rezultat procjene rizika bio strateški interni revizijski plan Službe za unutarnju reviziju za razdoblje 2018. – 2020., koji je odobrio upravljački odbor;

20.  prima na znanje da je naknadnim provjerama o prethodnim preporukama revizije o upravljanju poslovnim kontinuitetom i revizije upravljanja radnim procesom prijevoda dokumenata zaključeno da su sve preporuke provedene učinkovito i na odgovarajući način;

Ostale primjedbe

21.  ponovno potvrđuje svoju snažnu predanost višejezičnosti Europske unije kao jednom od temeljnih preduvjeta za pravilno funkcioniranje demokratskog sustava Unije; ističe ulogu koju Centar ima u pružanju visokokvalitetnih usluga prijevoda i jezičnih usluga;

22.  sa zabrinutošću primjećuje da, prema izvješću Revizorskog suda, nekoliko agencija i tijela sve više koristi druga rješenja umjesto prevoditeljskih službi Centra, što znači da je kapacitet Centra slabo iskorišten, da postoji udvostručavanje sustava i da bi poslovni model i kontinuitet Centra mogli biti ugroženi; poziva Centar i Komisiju da anticipativno razmotri rješenja za taj problem te poboljšanja poslovnog modela Centra kako bi mogao ublažiti navedene rizike;

23.  žali zbog činjenice da je Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 26. travnja 2018. odlučio raskinuti sporazume o prevođenju koje je sklopio s Centrom, unatoč svojoj pravnoj obvezi korištenja uslugama Centra, kako je predviđeno člankom 148. Uredbe (EU) 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća(14), kojom je uspostavljen EUIPO; prima na znanje sudski postupak koji je Centar pokrenuo pred Općim sudom 6. srpnja 2018.; poziva Centar da obavještava tijelo nadležno za davanje razrješnice o novostima u vezi s tim sudskim postupkom;

o

o o

24.  u vezi s drugim primjedbama koje su priložene Odluci o razrješnici i horizontalne su naravi upućuje na svoju Rezoluciju od ... 2019.(15) o uspješnosti, financijskom upravljanju i nadzoru agencija.

23.2.2019

MIŠLJENJE Odbora za kulturu i obrazovanje

upućeno Odboru za proračunski nadzor

o razrješnici za izvršenje proračuna Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije (CdT) za financijsku godinu 2017.

(2018/2184(DEC))

Izvjestitelj za mišljenje: Bogdan Andrzej Zdrojewski

PRIJEDLOZI

Odbor za kulturu i obrazovanje poziva Odbor za proračunski nadzor da kao nadležni odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  ponovno potvrđuje svoju predanost višejezičnosti Europske unije kao jednom od temeljnih preduvjeta za ispravno funkcioniranje demokratskog sustava Unije; navodi ulogu koju Centar ima u pružanju visokokvalitetnih prijevoda i jezičnih usluga;

2.  sa zadovoljstvom prima na znanje učinak nove cjenovne strukture za prijevod dokumenata, zahvaljujući kojoj su klijenti Centra u 2017. uštedjeli 3,2 milijuna EUR, dok su prihodi Centra u 2017. ostali stabilni bez obzira na učinak nove cjenovne strukture;

3.  pozdravlja sporazum o suradnji potpisan s Europskom školom Luxembourg II (EEL2), čime je portfelj Centra na kraju 2017. bilježio 65 klijenata;

4.   prima na znanje da je naknadnim provjerama o prethodnim preporukama revizije o upravljanju poslovnim kontinuitetom i revizije upravljanja radnim procesom prijevoda dokumenata zaključeno da su sve preporuke provedene učinkovito i na odgovarajući način;

5.  prima na znanje da je Centar počeo s revizijom ex ante evaluacije programa i aktivnosti u skladu sa smjernicama Komisije i da su u radnim programima Centra uvršteni pokazatelji uloženih resursa i ostvarenja;

6.  potiče Centar u njegovoj predanosti da institucijama Unije do kraja 2018. dostavi novu verziju IATE-a (Interaktivna terminologija za Europu), jamčeći time da međuinstitucijska terminologija drži korak s inovacijama; ustraje na odgovarajućoj geografskoj distribuciji osoblja, uključujući srednju i visoku razinu uprave;

7.  uviđa da Revizorski sud ima veliko radno opterećenje; međutim, traži od Revizorskog suda da svoja izvješća objavljuje na vrijeme, a posebno ono o Prevoditeljskom centru za tijela Europske unije, kako bi Parlament imao dovoljno vremena za propisno izvršavanje svojih dužnosti u vezi s proračunskim i političkim nadzorom.

INFORMACIJE O USVAJANJU U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Datum usvajanja

22.1.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

18

1

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Helga Trüpel, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Liadh Ní Riada

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

18

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

PPE

Andrea Bocskor, Svetoslav Hristov Malinov, Michaela Šojdrová, Bogusław Sonik, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

1

-

ENF

Dominique Bilde

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

20.2.2019

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Dennis de Jong, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, Ingeborg Gräßle, Jean-François Jalkh, Wolf Klinz, Monica Macovei, Georgi Pirinski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Bart Staes, Marco Valli, Derek Vaughan, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Karin Kadenbach, Marian-Jean Marinescu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Petra Kammerevert

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

19

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Wolf Klinz

ECR

Monica Macovei

GUE/NGL

Dennis de Jong

PPE

Tamás Deutsch, Ingeborg Gräßle, Marian-Jean Marinescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Claudia Schmidt, Tomáš Zdechovský

S&D

Inés Ayala Sender, Zigmantas Balčytis, Karin Kadenbach, Petra Kammerevert, Georgi Pirinski, Derek Vaughan

VERTS/ALE

Bart Staes

1

-

ENF

Jean-François Jalkh

1

0

EFDD

Marco Valli

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

(1)

SL C 434, 30.11.2018, str. 205.

(2)

SL C 434, 30.11.2018, str. 205.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(5)

SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

(6)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(7)

SL C 434, 30.11.2018, str. 205.

(8)

SL C 434, 30.11.2018, str. 205.

(9)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(10)

SL L 193, 30.7.2018., str. 1.

(11)

SL L 314, 7.12.1994., str. 1.

(12)

SL L 328, 7.12.2013., str. 42.

(13)

SL C 415/01, 5.12.2017., str. 1.

(14)

Uredba (EU) br. 2017/1001 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o žigu Europske unije (SL L 154, 16.6.2017., str. 1.)

(15)

Usvojeni tekstovi, P8_TA-PROV(2019)0000.

Posljednje ažuriranje: 18. ožujka 2019.Pravna napomena